ZVLÁDNUTÁ PARTICIPACE: FÉROVÝ PROSTOR UŽIVATELŮM PRO NAPLNĚNÍ JEJICH POTŘEB A ŠANCI NA TVŮRČÍ PRÁCI ARCHITEKTŮM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZVLÁDNUTÁ PARTICIPACE: FÉROVÝ PROSTOR UŽIVATELŮM PRO NAPLNĚNÍ JEJICH POTŘEB A ŠANCI NA TVŮRČÍ PRÁCI ARCHITEKTŮM"

Transkript

1 ZVLÁDNUTÁ PARTICIPACE: FÉROVÝ PROSTOR UŽIVATELŮM PRO NAPLNĚNÍ JEJICH POTŘEB A ŠANCI NA TVŮRČÍ PRÁCI ARCHITEKTŮM Možnosti vzdělávání nearchitektů i architektů aneb jak udržet v zapojování veřejnosti pořádek Pracovní materiál pro představenstvo ČKA listopad 2013 Ing. arch. Petr Klápště GSM:

2 ZVLÁDNUTÁ PARTICIPACE: Občané jsou odborníci na to, jak chtějí žít. Architekti a plánovači na to, co a kde je k tomu potřeba mít. Proces participace veřejnosti znamená cíleně připravovat komunikaci a získat tak od správných lidí správné informace ve správné fázi plánování. 1 Executive summary Participace veřejnosti (respektive uživatelů výsledného projektu) na navrhování a plánování 1 je stále populárnější. Pokud jsou uživatelé zapojeni ve správný čas v postupu navrhování, přinášejí architektovi cenné detailní znalosti o svém vztahu k místu a potřebách, mohou dávat zpětnou vazbu k variantám apod. Na to ale musí být participace včas a kvalitně připravena, projekt jen tak nějak projednat nestačí. Občanská sdružení i politici se (s různými úmysly) snaží této poptávce po participaci vyjít vstříc. Čím dál častěji se stává, že proces participace a vlastní plánovací setkání vedou lidé mající velkou zkušenost s komunikací a facilitací (například z oblasti komunitního plánování sociálních služeb, strategického plánování, kulturních politik, komplexních pozemkových úprav atd.), ale malou s architekturou a plánováním. V této situaci nezřídka dochází k tomu, že informace od uživatelů architektovi práci spíš ztěžují, než usnadňují 2. Proto je namístě pokusit se tento, trochu překotný vývoj, usměrňovat informováním a vzděláváním. Nearchitektům pracujícím na poli participace a facilitace přiblížit specifika tvůrčího navrhování, aby byli architektům dobrými partnery; architektům základy participace, aby dokázali facilitátory usměrňovat a zapojit se do přípravy participace tak, aby vyhovovala svým průběhem a obsahem postupu navrhování. Konkrétně to znamená připravit semináře a metodické materiály, které budou mít pro následující dvě hlavní cílové skupiny tyto přínosy: Nearchitektům, připravujícím participaci a projektová zadání, znalosti a porozumění: aby věděl, jaké vstupy a kdy architekt pro svoji práci potřebuje, aby chápal tvůrčí práci architekta jako něco, kde chytrý koncept stojí mimo tupé kompromisy a může naplnit zdánlivě protichůdné potřeby a požadavky, aby rozuměl smyslu a podobě architektonických soutěží natolik, že dokáže vést proces participace k jejich přípravě. 1 Termíny participace, participativní plánování v kontextu projektování a plánování veřejných prostorů a budov, měst, vesnic a regionů označují přímé, strukturované a transparentní zapojení uživatelů území do procesu vzniku plánu nebo projektu. Participace umožní uživatelům území ovlivnit výslednou podobu plánu či projektu aby co nejlépe naplňoval jejich potřeby a zároveň zachovává profesní odpovědnost architekta i delegovanou odpovědnost veřejné správy. Participace je takto integrována do rámce zastupitelské demokracie a nenarušuje rovnováhu pravomocí a zodpovědností. Nejedná se tedy o projektování bez architektů ani o anarchii či snahu o nahrazení politického systému zastupitelské demokracie jiným. 2 Dochází například k tomu, že laikům je přenecháváno navrhování (například tím, že místo prostého hodnocení variant mají laici navrhovat změny), že formulované problémy se přesně nelokalizují v prostoru a pak s nimi nejde pracovat, výstupy jsou nepřesné a podobně. Ing. arch. Petr Klápště

3 ZVLÁDNUTÁ PARTICIPACE: Praktikujícím architektům znalosti, porozumění a dovednosti: aby dokázal nabrífovat facilitátora nearchitekta, aby výstupy, které vytváří, byly prakticky použitelné pro projektování a opravdu mu usnadnily práci, aby svým vystupováním na setkáních s veřejností dokázal budit důvěru a pomohl facilitátorovi získat potřebné informace, aby dokázal prezentovat svoji práci srozumitelně pro laiky, aby dokázal porozumět tomu, jak je participace naplánovaná, a případně poznat dostatečně včas, když je to plánováno neprofesionálně či neeticky; dokud má ještě šanci zasáhnout nebo se rozhodnout zakázku nepřijmout, aby při působení v porotě soutěže dokázal výstupy rámcově zkontrolovat (na základě toho, že ví, jak mohou a nemohou vypadat vstupy participace pro soutěž) a odhadnout jejich patřičnost pro soutěž a případně jejich nekvality či vyslovené problematičnosti včas požadoval po vypisovateli nápravu. Předpoklad financování přípravy aktivit je z grantových prostředků, program zapadá do grantových schémat a nadací VIA a OSF. 2 Východiska 2.1 Participace Participaci veřejnosti (resp. obecně uživatelů) chápeme jako důležitou součást navrhování a plánování veřejných investic. Umožňuje získat představu o potřebách uživatelů a hodnotit variantní možnosti; a tím optimalizovat výsledný návrh. Participace nemění role v zastupitelské demokracii a návrhovém procesu, ale pomáhá v nich udržet pořádek tím, že se občanů ptá v pravý čas na potřebné vstupy a tím dává kvalitní podklady o potřebách obyvatel architektům a politikům. Lidé budou mít vždy snahu vyjadřovat se k dění, které je ovlivňuje. Pokud nedostanou impulz formou včasné výzvy a dobře připravených otázek, ozývají se k tématům dle svého uvážení v čase, kdy se o nich dozvědí. Protože jsou v plánovacích a projekčních procesech laici, hrozí řešení málo podstatných věcí v nevhodnou dobu (obvykle pozdě na to, aby mohly být požadavky snadno zapracovány.). Cílená participace znamená při dobré znalosti plánovacího procesu průběžně vytipovávat a otevírat relevantní témata a připravovat otázky i způsob diskusí tak, aby byly věcné a efektivní. Participace (na rozdíl od průzkumů veřejného mínění) neznamená ptát se pouze obecně na to, co si lidé myslí, ale velmi konkrétně na to, co architekti potřebují vědět, aby mohli kvalitně odvést svou odbornou práci a naplnit potřeby lidí. 2.2 Role v návrhovém procesu v zastupitelské demokracii V procesu přípravy projektů a plánů pro veřejnost (plánování, urbanismus, veřejné budovy) se v politickém uspořádání zastupitelské demokracie objevují v zásadě tři typově rozdílné a nezastupitelné role: uživatelé nositelé místní/detailní znalosti. Jsou současnými nebo budoucími uživateli předmětu projektu. architekti, projektanti a experti nositelé odborné znalosti. Přinášejí praktické odborné znalosti a metodiky projektování a plánování. veřejná správa nositelé pravomoci a odpovědnosti. Leží na nich pravomoc a s ní spojená zodpovědnost ve standardních procedurách zastupitelské demokracie. Ing. arch. Petr Klápště

4 ZVLÁDNUTÁ PARTICIPACE: Podrobnější dělení a popis těchto skupin je obsažen v následující tabulce. Participace neznamená nové rozložení těchto rolí, ale cestu k jejich vyváženému uplatnění v situaci společenských změn. Představuje reakci na klesající efektivitu politických stran coby nástroje zpětné vazby a na rostoucí rozrůznění potřeb, hodnot a životních stylů. Hledá postupy, které umožní, aby všechny role byly v rozhodovacím procesu dostatečně zastoupeny. Role Význam pro projekt Zástupci Nositelé detailní znalosti; uživatelé Jsou současnými nebo budoucími uživateli předmětu projektu. Přinášejí informace o současném stavu lokality, svých budoucích potřebách a životních aspiracích a vhodnosti navrhovaných řešení. Projekt je připravován právě pro ně, proces jeho vzniku (a zejména přípravy zadání) by tomu měl odpovídat. jednotlivci organizace Nositelé odborné znalosti Nositelé delegované pravomoci a odpovědnosti Přináší praktické znalosti a dovednosti metodické (metodika navrhování) technické, legislativní, orientuje se ve zdrojích informací. Využívá zkušeností s jinými projekty. Leží na nich zodpovědnost a pravomoc ve standardních procedurách zastupitelské demokracie. Jejich obcházení by znamenalo narušení transparentnosti a předvídatelnosti rozhodovacího procesu participace není anarchie. (architekt) specialisté samospráva státní správa pravidelní uživatelé (rezidenti, podnikatelé, zaměstnanci místních firem atd.) občasní uživatelé (procházejí, užívají služby, rekreují se) neziskové organizace komerční organizace techničtí specialisté humanitní specialisté rada i zastupitelstvo dotčené orgány strážci pořádku Bohužel se velmi často setkáváme s tím, že se představitelé některé z rolí snaží převzít i další, které jim nepřísluší. Členové samospráv mají občas tendence považovat své znalosti o uživatelích za úplné a dostatečné. To je přitom prakticky nemožné, málokdo dokáže uvažovat za rámec své osobní zkušenosti a část potřeb uživatelů je proto obvykle přehlížena. Dalším nešvarem samospráv či také uživatelů je (místo popisování vlastních aspirací) verbálně projektovat místo architekta a nevyužívat tak jeho odborných znalostí a dovedností, případně zapojením v až pozdních fázích projektu narušovat architektovu práci. Architekt má občas tendence nárokovat si po vzoru velikánů moderny roli sociálního inženýra a vnucovat ostatním, co by vlastně měli chtít a jak by měli žít. Komerční i nezisková sdružení, zvláště pokud mají dostatek prostředků z vlastního kapitálu či grantu, mají tendence přehlížet samosprávu a státní správu. Pokud nějaká z rolí chybí či jsou její zástupci tlačeni do jiné role nebo si sami jinou roli usurpují, projeví se to na kvalitě výsledku; přitom se to v praxi dnes děje velmi často. Pro architekty je tak legitimním zájmem chtít udržet v rolích pořádek a nebýt těmi, kdo tahá za kratší konec. Program Community Assistance Program 3 dlouhodobě provozovaný American Planning Association nabízející know-how a konzultační služby je dobrým příkladem, jak může profesní organizace pozitivně ovlivnit prostředí participativního plánování 4. 3 American Planning Association (APA) je odborná organizace úzce svázaná s American Institute of Certified Planners (AICP) americkou komorou pro plánování. Pozn. v USA mají jednotlivé autorizace (architektura, krajinářská architektura, územní plánování) samostatné komory. 4 V Evropském prostředí se vymezení rolí v plánovacích procesech při nastavování metodik z pozice architektů / plánovačů věnují spíše univerzity (Velká Británie, Skandinávie, Německo); důsledkem bývá kritika obecnosti a určité akademičnosti od praktikujících architektů. V ČR je zatím téma i v univerzitním prostředí vnímáno převážně jako okrajové. Ing. arch. Petr Klápště

5 3 Propagace a vzdělávání pro architekty ZVLÁDNUTÁ PARTICIPACE: Pro ty, kdo se v architektuře a plánování orientují (konkrétně pro skupinu zahrnující praktikující architekty, úředníky, soutěžní porotce), je zaměřená metodická podpora na oblast pochopení základů komunikace a plánování participace. 3.1 Prezentace / animace a leták / poster metodika typu kuchařka Uživatelsky příjemnou podporou i osnovou pro práci na obvyklých projektech může být animace a poster s touto osnovou: Cíle participace proč ji (ne) dělat. Cíli jsou efektivita přenosu informací pro optimalizaci návrhu, osobní růst komunity i jednotlivců. Participace naopak není populismus ani výzkum veřejného mínění ani obcházení architektů nebo politiků do takto pojatých akcí není radno vstupovat. Role v návrhovém procesu: občané, projektanti, veřejná správa co je a naopak není jejich úkolem; a proč je toto rozdělení rolí nutné a všechny role jsou pro kvalitní veřejný projekt nezbytné. Projektové fáze + potřebné vstupy v nich jak je zpracovat, aby byly prakticky použitelné pro navrhování ukázáno na příkladu soutěže. Proč je participace na tvorbě zadání (resp. soutěžních podmínek) alfa a omega úspěchu. Role zadavatele, uživatelů, poroty a soutěžících ve vztahu k participaci a veřejnosti. Jak se vyrovnat s nebezpečím degradace dat (tedy jak neztrácet obsah a využít vše, co lidé sdělili v dostatečném detailu). Na co a jak se ptát a jakým způsobem strukturovat data. Ukázka dobrého a nepoužitelného záznamu. Jak prezentovat návrhy veřejnosti. Složité případy vyžadující zkušeného konzultanta jak je včas poznat a neutopit se v nich. Souhrnné rozhodovací schéma procesu participace u projektu obecně + u architektonické soutěže. Konkrétní ilustrativní příklady. Pozn. Pro složitější projekty (ne ve smyslu projekčním, ale vztahově; například tam, kde je v počátku konflikt, sociální patologie, kontroverze apod.) jsou metodiky typu kuchařka nevhodné, protože nepomohou se zaměřením procesu na specifika projektu a komunity. Proto vznikají také metodiky pro tyto případy založené nikoli na opakování připraveného postupu, ale na hloubkovém porozumění klíčovým faktorům úspěšnosti participace. Takto připravený člověk je poté schopen navrhnout a vést ryze individuální proces participace a koučovat méně zkušené. Tématu se věnuji ve své disertaci a mám k tomu rozepsanou monografii, kterou cca. v horizontu roku dokončím nezávisle na dění v ČKA. Není proto nutné v rámci aktivit ČKA zadávat vypracování tohoto typu metodiky. 3.2 Seminář participativní navrhování pro architekty Jednodenní seminář s osnovou shodnou jako 3.1 prezentace / animace a leták/ poster. Ing. arch. Petr Klápště

6 4 Propagace a vzdělávání pro nearchitekty ZVLÁDNUTÁ PARTICIPACE: Pro ty, kdo se věnují participaci v organizacích původně zaměřených jiným směrem je důležité, aby si uvědomili specifičnost architektury a měli potřebu se v chápání architektury dále posouvat. 4.1 Seminář Architektonické soutěže a participace pro nearchitekty Seminář v rozsahu jednoho celého dne pro facilitátory se zázemím v jiné oblasti než je architektura a plánování. Pravděpodobně by se konal jednorázově nebo s max. jedním opakováním. Možností, jak je nalákat ty, co si myslí, že o architektuře jinak vědí dost, by tak mohlo být zdůrazňovat vazbu na architektonické soutěže což je zatím u nás v praxi relativně novinka (dříve soutěže téměř nebyly a participace u nich tím pádem také ne) a nastupující trend v neziskovém sektoru (řada protikorupční občanských sdružení vidí v soutěži šanci na transparentní zadání veřejné zakázky). Specifika architektonických projektů a územního plánování Role v návrhovém procesu: občané, architekti a experti, veřejná správa co je a naopak není jejich úkolem, a proč je toto rozdělení rolí nutné a všechny role jsou nezbytné. Kreativní optimalizace vs. kompromis jako architekti při navrhování nehledáme kompromisy, ale optimální řešení překlenující protichůdné požadavky chytrým konceptem na to musí být participace nastavena. Projektové fáze + potřebné vstupy v nich jak je pro architekta zpracovat, aby byly prakticky použitelné. Typologie efektivní míry participace dle charakteru projektu a zkušenosti komunity Jednotlivé typy a jak je poznat Jak nastavit proces v různých typech (každý typ vede k tomu, že rozhodující jsou jiné fáze projekčních prací) Participace a architektonické soutěže Role zadavatele, uživatelů, poroty a soutěžících Typický průběh jak skloubit soutěž a participaci Zadání resp. soutěžní podmínky podrobněji jako alfa a omega úspěchu Case studies s důrazem na to, jak se participace promítala do architektonického návrhu jako prostředek pro objasnění výše uvedeného. Veřejný prostor Urbanismus + občanská stavba + architektonická soutěž Územně analytické podklady jako relativně nový (a potenciálně silný, leč v praxi ryze formálně a technokraticky využívaný) nástroj územního plánování ke zvážení, i tak je už osnova nabitá. Smysl a možnosti ÚAP Možnosti zapojení odborné veřejnosti Možnosti zapojení široké veřejnosti Ing. arch. Petr Klápště

7 5 Orientační náklady a předpokládané zdroje ZVLÁDNUTÁ PARTICIPACE: akce část odhad nákladů 3.1 Prezentace / animace a leták / poster metodika typu kuchařka 3.2 Celodenní seminář participativní navrhování pro architekty 4.1 Celodenní seminář Architektonické soutěže a participace (pro nearchitekty) Příprava, vedení grantu, administrativa Příprava podkladů pro grafika (+ dodání ilustračních obrázků a schémat) pro prezentaci / animaci a leták / poster + několikakolová komunikace s grafikem; Pozn. V dolní cenové hranici jsou podklady pouze pro jeden typ média v malém rozsahu, v horní hranici jsou podklady pro obojí + připomínkování od tří placených oponentů. Grafické zpracování materiálů rozsah dle obsahu podkladů až až zdroj financování grant grant Tisk materiálů dle rozsahu???? grant Příprava a první uvedení celodenního semináře Participace pro architekty pro 16 účastníků s využitím animace / letáku / posteru jako podkladu; první seminář je zdarma a slouží jako pilotní pro doladění materiálů. Každé uvedení připraveného semináře pro 16 účastníků Náklady na prostor, propagaci a občerstvení a ev. cestovné mimo Prahu Příprava a první uvedení celodenního semináře Participace pro architekty pro 16 účastníků s využitím animace / letáku / posteru jako podkladu (bez nákladů na prostor, propagaci a občerstvení a ev. cestovné mimo Prahu) grant vložné??? vložné grant další uvedení semináře grant Termíny grantových výzev relevantních pro záměr jsou na jaře 2014.???? grant Ing. arch. Petr Klápště

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz Jak na partnerské projekty? P ODPORUJEME V AŠ I B U D OUCNOST www.esfcr.cz Příručka je jedním z výstupů ze zakázky Hodnocení implementace principu partnerství v OP LZZ financované z projektu technické

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU?

JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? Soubor hlavních myšlenek příspěvků, zaměřených na toto téma a publikovaných v prestižním časopisu Harvard Business Review v roce 2011. Sestavil: prof. ing.

Více

Datum 13. 11. 2012 Verze První

Datum 13. 11. 2012 Verze První web: www.trass.cz Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů Možnosti využití mezinárodních a vnitrostátních kontrolních mechanismů k ovlivňování transformace ústavní péče a naplňování

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Metodika pro benchmarking udržitelné tvorby pracovních míst v krajích České republiky

Metodika pro benchmarking udržitelné tvorby pracovních míst v krajích České republiky Metodika pro benchmarking udržitelné tvorby pracovních míst v krajích České republiky Finální verze Leden 2015 Resumé Metodika pro benchmarking udržitelné tvorby pracovních míst v krajích České republiky

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal - 1 - Obsah Cíl:... 3 Používané pojmy a zkratky... 3 I. Výchozí principy

Více

Jak proměnit park. ve spolupráci s veřejností a odborníky. projektová dokumentace. inspirace z praxe

Jak proměnit park. ve spolupráci s veřejností a odborníky. projektová dokumentace. inspirace z praxe Jak proměnit park ve spolupráci s veřejností a odborníky 1 2 3 4 5 příprava projektu architektonická soutěž projektová dokumentace stavba údržba a rozvoj inspirace z praxe Postup vychází ze zkušeností

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE

2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE 2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE 16. dubna 2014 návrh k diskuzi 1. ZMĚNIT PŘÍSTUP 8 2. PŘIJMOUT ZÁVAZNOU KONCEPCI A AKČNÍ PLÁN 9 3. ZAJISTIT STABILNÍ A DOSTATEČNÉ FINANCOVÁNÍ 10 4. POSÍLIT ROLI

Více

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB Královéhradecký kraj METODIKA PREZENTACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II Registrační číslo projektu:

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více