STUDIE O STAVU ZOBRAZOVACÍ INFRASTRUKTURY A POTŘEB VĚDECKÉ KOMUNITY V OBLASTI BIOLOGICKÉHO A BIOMEDICÍNSKÉHO ZOBRAZOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIE O STAVU ZOBRAZOVACÍ INFRASTRUKTURY A POTŘEB VĚDECKÉ KOMUNITY V OBLASTI BIOLOGICKÉHO A BIOMEDICÍNSKÉHO ZOBRAZOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE"

Transkript

1 STUDIE O STAVU ZOBRAZOVACÍ INFRASTRUKTURY A POTŘEB VĚDECKÉ KOMUNITY V OBLASTI BIOLOGICKÉHO A BIOMEDICÍNSKÉHO ZOBRAZOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Prosinec 2012 Zpracovali: prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., národní koordinátor projektu Euro-BioImaging Mgr. Markéta Morská, projektová manažerka Studie byla vypracována v rámci projektu Podpora české účasti v pan-evropské výzkumné infrastruktuře Euro-BioImaging (LE12004), financovaného z programu EUPRO II Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

2

3 1. Úvod Špičkový výzkum v přírodních vědách je stále více závislý na dostupnosti nejnovějších zobrazovacích technologií. Zvyšující se náklady a složitost pokročilých mikroskopických metod byly impulsem pro sdružování mikroskopických pracovišť do velkých center a centrálních servisních pracovišť (tzv. core facilities). Špičková servisní pracoviště mají potenciál přilákat do výzkumných institucí kvalitní vědce a projekty. Dále přispívají k tomu, že drahé zobrazovací přístroje jsou efektivně využívány. I tak ovšem nelze v rámci jedné výzkumné instituce nebo univerzity zajistit interně přístup ke všem zobrazovacím technikám, které jsou využívány v biomedicínském výzkumu. To byl důvod pro vznik projektu Euro- BioImaging, jehož cílem je vybudovat evropskou síť špičkových zobrazovacích pracovišť, v rámci které bude vědcům v Evropě zajištěn externí přístup k zobrazovacím technologiím. Detailněji bude projekt popsán v následujících kapitolách. Na národní úrovni je také viditelná snaha o koordinaci zobrazovacích pracovišť v biomedicíně, která byla iniciována zezdola, tedy přímo od vědců, kteří využívají mikroskopické techniky pro své bádání, a zástupců zobrazovacích servisních pracovišť. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) poskytuje finanční příspěvek z programu EUPRO II na tyto aktivity, a to v rámci projektu Podpora české účasti v pan-evropské výzkumné infrastruktuře Euro-BioImaging, který je realizován Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. Cílem tohoto dokumentu je: a. představit projekt Euro-BioImaging a jeho přínosy pro českou vědeckou komunitu, b. zmapovat stávající infrastrukturu zobrazovacích pracovišť a potřeby vědeckých pracovníků v oblasti zobrazovacích technologií v biomedicíně v ČR. Dokument bude sloužit jako východisko pro navazující aktivity na národní úrovni, zejména v souvislosti s přípravou na zapojení vědeckých pracovišť v České republice (ČR) do konstrukční fáze infrastruktury Euro-BioImaging. 2. Popis projektu Euro-BioImaging Euro-BioImaging je projektem velké pan-evropské výzkumné infrastruktury zařazené v Cestovní mapě Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI). Euro-BioImaging bude distribuovanou infrastrukturou evropských pracovišť biologického a biomedicínského zobrazování. Je budován na principu otevřeného přístupu, a proto vědcům umožní stálý přístup k zobrazovacím technologiím, které nemají k dispozici ve svých mateřských institucích. Dalšími cíli je poskytnout vzdělávání a trénink v biologických a biomedicínských zobrazovacích technologiích a napomáhat vývoji zobrazovacích technologií v biomedicíně. Infrastruktura Euro-BioImaging bude zaměřena na zobrazovací technologie pro sledování biologických systémů, a to od jednotlivé molekuly po celý lidský organismus. Infrastruktura Euro-BioImagingu také nabídne platformu pro ukládání, sdílení a zpracování biologických a medicínských dat ve velkém měřítku. Standardy pro ukládání a analýzu obrazových dat umožní vědcům sdílet data a opakovaně je využívat mezi jednotlivými vědeckými 1

4 komunitami v různých státech. Zavádění infrastruktury Euro-BioImaging s jejími uzly v různých regionech Evropy přinese nové pracovní příležitosti a perspektivu pro vědce, inženýry, administrativní pracovníky a ostatní zaměstnance. Euro-BioImaging bude mít i pozitivní sociálně-ekonomický dopad na okolí uzlů (zobrazovacích pracovišť) infrastruktury, např. zvýšením poptávky po službách poskytovaných malými a středními podniky. Euro-BioImaging přispěje k tomu, že investice do výzkumné infrastruktury budou využívány hospodárně a efektivně při dodržování standardů kvality v oblasti řízení, přístupu, vzdělávání a služeb zobrazovacích pracovišť (stanovených Euro- BioImagingem). Konsorcium Euro-BioImaging je složeno z 39 příjemců (partnerů) z 15 členských a přidružených států EU. Dále je v konsorciu přes 180 přidružených partnerů z 26 členských a přidružených států EU. Kromě toho je Euro-BioImaging formálně podporován více než 200 univerzitami, výzkumnými radami, grantovými agenturami, ministerstvy a průmyslovými partnery. Podpora výzkumu Vzdělávání Inovace Harmonogram projektu je rozdělen do tří fází: Přípravná fáze ( ) Během přípravné fáze bude připraven plán pro výstavbu a fungování infrastruktury. Bude definován právní a řídící rámec pro výstavbu a provoz a zpracován celkový business plán infrastruktury. Dále bude vytvořen koncept harmonizovaného přístupu k zobrazovacím technologiím a standardů v oblasti vzdělávání, správy, ukládání a zpracování obrazových dat. Konstrukční fáze ( ) Infrastruktura bude budována dvěma způsoby, a to modernizací stávajících zobrazovacích pracovišť nebo nově vybudovanými pracovišti. Budoucí uzly infrastruktury vzejdou z otevřené výzvy, jejíž zveřejnění je plánováno na začátek roku Kritéria způsobilosti budou založena na principech 2

5 technické a vědecké excelence, otevřeného přístupu, vysoké kvality zaměstnanců a vzdělávání uživatelů. Operativní fáze ( ) Euro-BioImaging bude poskytovat přístup k nejmodernějším zobrazovacím technologiím a vzdělávací programy v distribuované pan-evropské infrastruktuře zobrazovacích pracovišť. Rozpočet projektu Období Přípravná fáze ( ) Konstrukční fáze ( ) Operativní fáze ( ) Předpokládané náklady (odhad) 7,9 mil. EUR Prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů souvisejících s přípravou fungování infrastruktury (činnost koordinátorů projektu a pracovních balíčků v rámci konsorcia). 100 mil. EUR Prostředky budou určeny na vybudování nebo upgrade budoucích uzlů infrastruktury. 20% nákladů konstrukční fáze/ rok, tj. 20 mil. EUR Zdroje financování (předpoklad) 5,2 mil. EUR (EU 7. rámcový program VaV) převážně národní zdroje kombinace evropských a národních zdrojů 3. Organizační struktura projektu Evropská úroveň Konsorcium Euro-BioImaging pro přípravnou fázi řídí dva vědečtí koordinátoři: Jan Ellenberg (EMBL) odpovědný za projektové cíle v oblasti pokročilé světelné mikroskopie (ALM), a Stefan Schönberg (EIBIR) odpovědný za projektové cíle v oblasti medicínského zobrazování (MI). Ve vztahu k Evropské komisi je projektovým koordinátorem European Molecular Biology Laboratory (EMBL). Strategickým řídícím orgánem je Řídící výbor (Steering Committee), který je složen ze všech předsedů pracovních balíčků, členů řídícího týmu projektu a 1 zástupce partnera (v případě, že již není zastoupen jako předseda pracovního balíčku). Výbor má 3 konzultační platformy: externí poradní radu, průmyslovou radu a fórum zainteresovaných stran. Na operativní úrovni funguje 13 pracovních balíčků, které jsou vždy řízeny 2 předsedy (za oblast ALM a MI). Národní úroveň Česká zobrazovací komunita sdružuje cca 40 aktivních zájemců o projekt Euro-BioImaging. Národní koordinátor projektu Euro-BioImaging reprezentuje českou zobrazovací komunitu při jednání v rámci projektu a zajišťuje vzájemnou výměnu informací. 3

6 Kromě národního koordinátora působí na národní úrovni také Poradní výbor české části projektu Euro-BioImaging, složený ze zástupců zainteresovaných stran, který poskytuje podpůrná stanoviska v klíčových otázkách týkajících se cílů projektu Euro-BioImaging a českého zapojení v přípravné fázi projektu. Výbor byl zvolen na prvním semináři zájemců o český Euro-BioImaging, který se konal dne 24. února Složení Poradního výboru české části projektu Euro-BioImaging Předseda výboru - národní koordinátor za ČR v projektu Euro-BioImaging: Prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR Členové výboru: za část Pokročilá světelná mikroskopie (Advanced Light Microscopy) Marek Cebecauer, PhD, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR doc. RNDr. Jan Černý, PhD, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy prof. RNDr. Michal Kozubek, PhD, Fakulta informatiky Masarykovy univerzity RNDr. Lucie Kubínová, CSc., Fyziologický ústav Akademie věd ČR prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc., Ústav živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR za část Zobrazování v medicíně (Medical Imaging) Ing. Milan Hájek, DrSc., Institut klinické a experimentální medicíny prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně + CEITEC - Středoevropský technologický institut V rámci programu EUPRO II poskytlo MŠMT národnímu koordinátorovi podporu na zajištění koordinačních aktivit souvisejících se zapojení českých subjektů v přípravné fázi projektu Euro- BioImaging a s vytvořením národní zobrazovací infrastruktury. Řešení projektu Podpora české účasti v pan-evropské výzkumné infrastruktuře Euro-BioImaging (LE12004) bylo zahájeno v březnu 2012 s dobou trvání do prosince Začlenění České republiky v projektu Česká republika patří mezi státy, které jsou již od počátku zapojeny v přípravné fázi projektu. Partnerem v konsorciu projektu se stal Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. Podporu projektu vyjádřilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národním koordinátorem za Českou republiku byl jmenován prof. Pavel Hozák z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR. Prof. P. Hozák je zároveň vedoucím pro pracovní balíček, který se věnuje otázkám vzdělávání a školení (WP 13), a z této funkce je i členem řídícího výboru projektu. Dále jsou do projektu zapojeny tyto instituce a to v roli tzv. přidružených partnerů 1 : Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy (BioCeV) Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. Institut klinické a experimentální medicíny Karlova univerzita v Praze 1 Přidružený partner instituce, která je dle svého profilu a vyjádření zájmu zapojena do činnosti vybraných pracovních balíčků projektu, nedostává však žádné finanční prostředky na své zapojení z rozpočtu projektu. 4

7 Masarykova univerzita v Brně Středoevropský technologický institut (CEITEC) Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum Euro-BioImaging je uveden jako prioritní projekt v Cestovní mapě ČR velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace, jejíž aktualizaci vláda ČR schválila v říjnu Zájem českých zobrazovacích pracovišť o témata projektu Euro-BioImaging V rámci přípravné fáze projektu Euro-BioImaging jsou aktivity rozděleny do tzv. pracovních balíčků, které se zabývají specifickými oblastmi vztahujícími se k biomedicínskému zobrazování. Česká zobrazovací pracoviště mají největší zájem o pokročilou světelnou mikroskopii (ALM) celkem 39 % pracovišť, vzdělávání (18 %), medicínské zobrazování (MI) (17%), a ukládání a analýzu dat (15 % pracovišť). ALM - General Acces 18% ALM - Access to Innovative Technologies 10% 17% Molecular Imaging 15% MI - Access to Innovative Technologies 0% 7% 11% 22% MI - Patient to Population Data Storage & Analysis User Access Training Data vycházejí z dotazníku pro zájemce o český Euro-BioImaging, který je zveřejněn na internetových stránkách českého Euro-BioImagingu (informace k )

8 4. Přínosy pro Českou republiku Moderní zobrazovací technologie přispívají k posunu v poznání v molekulární biologii, biomedicíně a lékařských oborech do úplně jiné dimenze poznání. Díky těmto technologiím dochází v současnosti k významnému kvalitativnímu i kvantitativnímu posunu jak ve výzkumu, tak v lékařských oborech. Nedostupnost těchto technologií v České republice by způsobila ztrátu konkurenceschopnosti české vědy, neboť výstupy ve výše uvedených oborech jsou stále více závislé na využití špičkových zobrazovacích technik. O špičkové zobrazovací metody je mezi českými vědci již nyní velký zájem, jen Československá mikroskopická společnost 3 má cca 250 členů a všechna významná zobrazovací pracoviště jsou sdružena v rámci české zobrazovací komunity okolo projektu Euro-BioImaging. Dále jsou v ČR modernizována nebo budována zobrazovací pracoviště ze strukturálních fondů. Zapojení ČR do pan-evropské infrastruktury Euro-BioImaging tak přispívá ke zvýšení prestiže a konkurenceschopnosti nejen českých zobrazovacích pracovišť, ale i samotných vědců. Infrastruktura zajistí českým vědcům přístup ke špičkovým zobrazovacím technologiím, které nejsou dostupné v ČR. Dále jim umožní zvyšování kvalifikace, přístup k novým znalostem a sdílení dat a poznatků v rámci evropského výzkumného prostoru. Zapojení do projektu přináší i pozitivní ekonomické dopady, neboť čeští vědci získají přístup k širokému spektru specializovaných zobrazovacích technologií, jejichž pořízení by v podmínkách ČR bylo příliš finančně náročné nebo neefektivní z důvodu malého okruhu uživatelů. Realizace konstrukční fáze projektu Euro-BioImaging v ČR také zvýší šanci pro zapojení českých pracovišť do evropských výzkumných projektů. Kromě toho Euro-BioImaging napomáhá rozvoji spolupráce mezi akademickou sférou a soukromým sektorem. Může tak stimulovat v ČR stále nedostatečné investice soukromého sektoru do výzkumu. V České republice působí několik významných výrobců mikroskopických technologií (např. FEI Czech Republic, Tescan, a.s., Meopta optika, s.r.o.). Mezi těmito výrobci a vědeckými pracovišti se intenzivně rozvíjí spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu. Značný potenciál této spolupráce do budoucna lze demonstrovat velkou úspěšností projektů v oblasti zobrazovacích technologií v rámci programu Centra kompetence Technologické agentury ČR a jiných grantových schémat. Například ve spolupráci FEI Czech Republic, několika ústavů Akademie věd ČR (Biologické centrum, Ústav makromolekulární chemie, Ústav molekulární genetiky, Ústav přístrojové techniky), společností Crytur, Delong Instruments a Výzkumného a zkušebního ústavu Plzeň jsou vyvíjeny nové mikroskopické metody v elektronové mikroskopii. Velký potenciál je i oblasti aplikovaného výzkumu mezi vědeckými pracovišti a výrobci při vývoji pokročilých technik pro počítačové zpracování mikroskopických i biomedicínských obrazových dat. V ČR např. působí firma Laboratory Imaging, která vyvíjí software pro konfokální mikroskopy NIKON a spolupracuje s Fyziologických ústavem AV ČR v rámci grantů Technologické agentury ČR. Další spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu v této problematice je rozvíjena na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity a na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně či na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení v Praze. Euro-BioImaging tak může velice dobře sloužit jako platforma pro posilování spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu v mikroskopii. Projekt Euro-BioImaging je založen na tzv. bottom-up přístupu, a proto architektura pan-evropské infrastruktury bude vycházet z potřeb zobrazovacích komunit jednotlivých členských států EU. V této souvislosti je třeba uvést, že česká zobrazovací komunita sdružená okolo tohoto projektu je velice aktivní a má reálný potenciál být přetransformována do národní infrastruktury v oblasti biologického a biomedicínského zobrazování. Budoucí národní zobrazovací infrastruktura by zajistila koordinovaný přístup českých vědeckých pracovníků ke špičkovým zobrazovacím zařízením a vzdělávání v oblasti 3 6

9 biologického a biomedicínského zobrazování. Koordinovaný přístup k budování zobrazovací infrastruktury by přispěl k efektivnějšímu využívání veřejných zdrojů, protože strategická rozhodnutí o investicích do budování nových zobrazovacích infrastruktur nebo modernizace stávajících by byla založena na potřebách celé národní zobrazovací komunity. 5. Stav zobrazovací infrastruktury v ČR V rámci českého Euro-BioImagingu proběhlo v období července a srpna 2012 zmapování stávajícího stavu zobrazovací infrastruktury a potřeb vědecké komunity v oblasti biomedicínského zobrazování. Dotazník byl rozdělen do 3 částí: dotazník pro poskytovatele v oblasti biologického zobrazování, dotazník pro poskytovatele v oblasti medicínského zobrazování, dotazník pro uživatele biomedicínského zobrazování (v angličtině). Cílem dotazníkového šetření bylo získat co nejkomplexnější obrázek o stávajícím stavu a potřebách vědecké komunity v biomedicínském zobrazování. V rámci dotazníkového šetření byla oslovena biologická a lékařská vědecká pracoviště v ČR (zejména ústavy Akademie věd, přírodovědecké a lékařské fakulty, členská základna Československé mikroskopické společnosti, komunita zájemců o Euro-BioImaging). Dále byl dotazník inzerován na webu českého Euro-BioImaging a Československé mikroskopické společnosti. Celkem na dotazník odpovědělo 103 respondentů (86 uživatelů biomedicínského zobrazování, 14 poskytovatelů biologického zobrazování a 3 poskytovatelé medicínského zobrazování). Data v grafech jsou uvedena v procentech. Hodnoty vyjadřují poměr daného výskytu k celkovému počtu odpovědí u jednotlivé otázky. BIOLOGICKÁ ZOBRAZOVACÍ PRACOVIŠTĚ V ČESKÉ REPUBLICE Přístup k zobrazovacím technologiím v biologii v ČR Z dotazníkového šetření vyplynulo, že mezi nejdostupnější zobrazovací technologie v biologii patří: Laser Scanning Confocal Systems, Functional Imaging of Living Cells, Deconvolution Widefield Microscopy, Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy (FLIM) a Photoactived Localization Microscopy (PALM). Nicméně dle expertů poradního výboru pro český Euro-BioImaging metody FLIM a PALM nejsou dostupné v kvalitě, která by přinášela mezinárodně významné výsledky. Problémem je nedostatečné zpracování dat. Přístup k ostatním zobrazovacím technologiím je zajištěn malým procentem pracovišť. Úzce specializované technologie nejsou v ČR dostupné, přičemž u některých je plánován jejich nákup v horizontu 5 let. Je nutné vzít v potaz, že přístup k zobrazovacím technologiím v ČR se bude pravděpodobně v nejbližší době měnit, protože dojde k nákupu řady nových přístrojů s podporou strukturálních fondů. 7

10 Laser Scanning Confocal Systems Functional Imaging of Living Cells (e.g. FRAP, FRET) Deconvolution Widefield Microscopy Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy (FLIM) Photoactivated Localization Microscopy (PALM) Single Molecule Imaging Techniques Total Internal Reflection Fluorescence Microscopy (TIRF) Stochastic Optical Reconstruction Microscopy (STORM) Spinning Disc Confocal Systems Multiphoton Systems Electron Microscopy High-throughput microscopy Fluorescence Correlation Spectroscopy (FCS) Correlated Light and Electron Microscopy Magnetic Resonance Imaging (µµmri) Optical Projection Tomography (OPT) Bioluminescence Imaging (BLI) Non-linear Microscopy Techniques (e.g. CARS, SHG, THG and SRS) Ultra Sound (µus) Single Plane Illumination Microscopy (SPIM) Probe Microscopy (atomic force or optical nearfield) Positron Emission Tomograpy (µpet) Computed Tomography (µct) Dostupnost zobrazovacích technologií v biologii: 25,0 20,0 Výhled 5 let - plánujeme externí přístup 15,0 Výhled 5 let - plánujeme jen interní přístup (v rámci instituce) 10,0 Současnost - externí přístup 5,0 Současnost - jen interní přístup (v rámci instituce) 0,0 Osa y výskyt odpovědi v poměru k celkovému počtu odpovědí u otázky (v %) 8

11 Využití zobrazovacího pracoviště externími uživateli biologie: 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 < 5% 5-10% 10-15% 15-20% >20% Plánováno (během 5 let) - uživatelé ze zahraničních VŠ/pracovišť VaV Plánováno (během 5 let) - uživatelé z českých VŠ/pracovišť VaV V současnosti - uživatelé ze zahraničních VŠ/pracovišť VaV V současnosti - uživatelé z českých VŠ/pracovišť VaV Osa y výskyt odpovědi v poměru k celkovému počtu odpovědí u otázky (v %) Jak vyplývá z grafu, externí přístup k zobrazovacím technologiím je v biologii poskytován spíše v menším měřítku, nejčastější je zpřístupnění kapacity pro externí uživatele do 5 % nebo v rozmezí 5-10 %. Respondenti uvedli následující důvody pro neposkytování přístupu externím uživatelům: nedostatek prostor a školícího personálu pro externí uživatele, plné interní využití přístrojů, nedostatek finančních zdrojů pro doplnění přístrojů a personálních nákladů pro manažery zobrazovacích pracovišť. Pracoviště poskytují nejčastěji následující služby a podporu svým externím uživatelům: metodické nastavení (např. design protokolu studie), technická pomoc při používání přístrojů a využití dalších přístrojů na pracovišti. Dostupné služby pro externí uživatele biologie: Methodological setup (e.g. design of study Technical assistance to run instruments Instruments Training in infrastructure use Data processing and analysis Training seminar room Training workstations Guest house for facility users Wet lab space Server space Probe preparation Animal facilities Animal preparation Ano V plánu (v horizontu 5 let) 0,0 5,0 10,0 Osa x výskyt odpovědi v poměru k celkovému počtu odpovědí u otázky (v %) 9

12 Model výpočtu nákladů se odvíjí od typu uživatele. Pro externí uživatele z komerční sféry je nejčastějším modelem hrazení plných nákladů uživatelem. Pro externí uživatele z nekomerční sféry je nejčastěji využíván dotovaný model, kdy část nákladů je hrazena uživatelem a část poskytovatelem. Interní uživatel nejčastěji hradí pouze provozní náklady (tj. spotřební materiál). Srovnání pravidel pro externí přístup model výpočtu nákladů: 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Jiné Volný přístup Provozní náklady (spotřební materiál) Bez regulace (podmínky na dohodě) Dotovaný model (část nákladů hrazena uživatelem, část poskytovat elem) Plné náklady hrazeny uživatelem Pro interní uživatele 0,0 6,3 10,4 6,3 8,3 6,3 Pro externí uživatele z nekomerční sféry Pro externí uživatele z komerční sféry 0,0 2,1 2,1 10,4 14,6 6,3 2,1 0,0 0,0 4,2 4,2 16,7 Osa y výskyt odpovědi v poměru k celkovému počtu odpovědí u otázky (v %) MEDICÍNSKÁ ZOBRAZOVACÍ PRACOVIŠTĚ V ČESKÉ REPUBLICE Vzhledem k omezenému počtu respondentů za skupinu poskytovatelů medicínského zobrazování je třeba považovat výsledky šetření pouze za orientační, což je dáno menším počtem těchto pracovišť v ČR. Přístup k zobrazovacím technologiím v medicíně v ČR Mezi nejrozšířenější medicínské zobrazovací technologie v ČR patří: MRI: 1,5T, MRI: 3T, μmri (do 7T) a Physiological Modelling. Ostatní zobrazovací technologie jsou velmi omezeně dostupné. 10

13 Dostupnost zobrazovacích technologií v medicíně: 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Výhled 5 let - plánujeme externí přístup Výhled 5 let - plánujeme jen interní přístup (v rámci instituce) Současnost - externí přístup Současnost - jen interní přístup (v rámci instituce) Osa y výskyt odpovědi v poměru k celkovému počtu odpovědí u otázky (v %) Vzhledem k malému vzorku pracovišť medicínského zobrazování uvádíme doplnění stávající situace z hlediska výzkumných kapacit zaměřených na studium zobrazovacím technik v biomedicíně. V oblasti magnetické rezonance (MR) pro in vivo studie na zvířecích modelech (myš, potkan) byl v ČR v letech užíván pouze jeden přístroj, pracující s polem 4.7T v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM); od r byl akreditován i obdobný systém v Ústavu přístrojové techniky AV ČR (ÚPT). V roce 2012 byl v ÚPT do provozu uveden nový přístroj s magnetickým polem 9.4T (pro modely myš-potkan-králík), a to v nových laboratořích zahrnujících zvěřinec s plánovanou akreditací začátkem r Cíleným výzkumem v biomedicíně se doposud zabývalo pouze pracoviště v IKEM, pracoviště v ÚPT se spíše soustředilo na metodický vývoj v oboru MR spektroskopie. V oblasti humánního biomedicínského výzkumu se vedle IKEM, profilujícímu se zejména v oblasti spektroskopie v polích 1.5 a 3 T, angažovala Masarykova univerzita prostřednictvím Fakultní nemocnice u sv. Anny, orientující se na funkční MRI. Ostatní humánní MR pracoviště jsou převážně klinickými uživateli MR zařízení. Dalším významným pracovištěm, kde budou prováděny metodické studie a výzkum v oblasti medicínského zobrazování, bude CEITEC - Středoevropský technologický institut, jehož výzkumné týmy navazují na práci uskutečněnou na Masarykově univerzitě. V roce 2014 by měly v rámci CEITEC být spuštěny přístroje s polem 3T a 7T pro výzkumné účely. Oblast medicínského zobrazování je klíčovou oblastí výzkumu pro celou radiologii, protože výzkum v oblasti přístrojové techniky je prováděn především komerčními společnostmi. 11

14 Využití zobrazovacího pracoviště externími uživateli medicína: 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 < 5% 5-10% 10-15% 15-20% >20% Plánováno - uživatelé ze zahraničních VŠ/pracovišť VaV Plánováno - uživatelé z českých VŠ/pracovišť VaV V současnosti - uživatelé ze zahraničních VŠ/pracovišť VaV V současnosti - uživatelé z českých VŠ/pracovišť VaV Osa y výskyt odpovědi v poměru k celkovému počtu odpovědí u otázky (v %) Stejně jako v biologii je nejčetnější externí využívání v současnosti do 5% kapacity pracoviště, nicméně do budoucna je plánováno zpřístupnění externím uživatelům nad 20 % kapacity. V případě externího přístupu je uživatelům poskytována podpora při zpracování a analýze dat, při metodickém nastavení experimentu a technická podpora při používání přístroje. Dostupné služby pro externí uživatele medicína: Data processing and analysis Methodological setup (e.g. design Technical assistance to run Training seminar room Training workstations Server space Animal facilities Animal preparation Training in infrastructure use Clinical trial insurance contracting Guest house for facility users Probe preparation Wet lab space Biobanking, biological material Regulatory affairs management Instruments Ano V plánu (v horizontu 5 let) 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 Osa x výskyt odpovědi v poměru k celkovému počtu odpovědí u otázky (v %) 12

15 6. Potřeby vědecké komunity v oblasti zobrazování Třetí část dotazníkového šetření, věnovaná zjištění potřeb vědeckých pracovníků v oblasti biomedicínského zobrazování 4, byla vyplněna celkem 86 respondenty. Přes 84 % respondentů pocházelo z veřejných výzkumných institucí a univerzit. Dotazník pro uživatele byl zpracován v angličtině z důvodu, abychom získali podněty i od zahraničních vědců působících v ČR. Rozdělení respondentů dle pracoviště Public research institution Hospital, Health centre University Company 5% 1% 34% 60% Rozdělení respondentů dle oboru bádání Biology Medicine Other 9% 25% 66% Z následujícího grafu je patrné, které zobrazovací technologie v biomedicíně jsou nejvyužívanější a ke kterým technologiím vědci v biomedicínských oborech potřebují přístup. Nejrozšířenější zobrazovací technologie mezi uživateli jsou: Laser scanning confocal systems, electron microscopy a functional imaging of living cells. V následujících letech uživatelé vyjádřili největší zájem o tyto zobrazovací technologie: Photoactivated localization microscopy a high-throughput microscopy. 4 Biomedicínské zobrazování zahrnuje techniky pro preklinický výzkum na zvířecích modelech a kmenových buňkách a klinické zobrazovací techniky používané pro výzkum. 13

16 Laser Scanning Confocal Systems Electron Microscopy Functional Imaging of Living Cells (e.g. FRAP, FRET) Deconvolution Widefield Microscopy Spinning Disc Confocal Systems Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy (FLIM) Multiphoton Systems Total Internal Reflection Fluorescence Photoactivated Localization Microscopy (PALM) High-throughput microscopy Stochastic Optical Reconstruction Microscopy Correlated Light and Electron Microscopy Computed Tomography (µct) Single Molecule Imaging Techniques Stimulated Emission Depletion Microscopy (STED) Fluorescence Correlation Spectroscopy (FCS) Optical Projection Tomography (OPT) Probe Microscopy (atomic force or optical Single Plane Illumination Microscopy (SPIM) 4PI Microscopy Magnetic Resonance Imaging (µµmri) Bioluminescence Imaging (BLI) Fluorescence-Mediated Tomography (FMT) Ultra Sound (µus) Phase-Contrast Imaging (X-ray based) Positron Emission Tomograpy (µpet) Single Photon Emission Computed Tomography Optical Coherence Tomography (OCT) Non-linear Microscopy Techniques (e.g. CARS, Přehled zobrazovacích technologií, ke kterým mají uživatelé v ČR přístup a ke kterým potřebují přístup v následujících 5 letech: 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 I need access I have access Osa y výskyt odpovědi v poměru k celkovému počtu odpovědí u otázky (v %) V další otázce jsme položili uživatelům obecný dotaz, u kterých zobrazovacích technologií shledávají vysokou poptávku, která není pokryta stávající infrastrukturou, a srovnali jejich názor s pohledem poskytovatelů zobrazovacích technologií. Zatímco uživatelé shledávají jako nejpoptávanější technologii do budoucna, která není v současnosti dostatečně přístupná stochastic optical reconstruction microscopy, poskytovatelé vidí na prvním místě laser scanning confocal systems. U ostatních technologií v pořadí (single molecule imaging, multiphoton systems atd.) jsou výsledky z pohledu uživatelů a poskytovatelů obdobné. 14

17 Vysoká poptávka po zobrazovacích technologiích pohled uživatelů: Stochastic Optical Reconstruction Microscopy Single Molecule Imaging Techniques Photoactivated Localization Microscopy (PALM) Stimulated Emission Depletion Microscopy (STED) Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy (FLIM) Multiphoton Systems Functional Imaging of Living Cells (e.g. FRAP, FRET) Spinning Disc Confocal Systems Correlated Light and Electron Microscopy High-throughput microscopy Computed Tomography (µct) Fluorescence Correlation Spectroscopy (FCS) Laser Scanning Confocal Systems 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Osa x výskyt odpovědi v poměru k celkovému počtu odpovědí u otázky (v %) Vysoká poptávka po zobrazovacích technologiích pohled poskytovatelů: Biologické zobrazování Laser Scanning Confocal High-throughput microscopy Multiphoton Systems Functional Imaging of Living Single Molecule Imaging Stimulated Emission Fluorescence Lifetime 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Medicínské zobrazování µmri/pet µpet/ct µmri (over 7T) µmri(up to 7T) MR-PET MRI: 3 T 0,0 5,0 10,0 15,0 Osy x výskyt odpovědi v poměru k celkovému počtu odpovědí u otázky (v %) V případě, že uživatel plánuje využívat inovativní zobrazovací metodu na externím pracovišti, předpokládá, že bude potřebovat nejvíce tyto doplňkové služby: zpracování a analýza dat, technická pomoc při používání dané zobrazovací technologie, zařízení, úložiště na serveru a proškolení v používání zařízení. 15

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity 1 Spolupráce univerzit s aplikační sférou TT (na bázi DV) + tzv.

Více

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit)

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Témata prezentace Základní údaje o české VaVaI Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Velké výzkumné infrastruktury a centra excelentního výzkumu Projekty MZV (České technologické

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Technologický transfer v regenerativní medicíně

Technologický transfer v regenerativní medicíně Technologický transfer v regenerativní medicíně Ústav experimentální medicíny AV ČR MUDr. Petr Lesný Ústav experimentální medicíny Ředitelka ústavu Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. Cíl projektů Ústavu experimentální

Více

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN Projekt CEPIN Cíle projektu vytvoření sítě partnerů realizujících aktivity projektu propojení výzkumu a vývoje mezi akademickou oblastí a praxí

Více

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 Termín realizace: 6.8.2012-30.6.2015 Stručný obsah projektu: Hlavním cílem projektu je prostřednictvím přenosu know-how

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

XXXI. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky Praha, 18. prosince 2007 Bod programu: 6 ZPRÁVA DOZORČÍ KOMISE AKADEMICKÉHO SNĚMU Zpráva Dozorčí komise za období mezi XXX. a XXXI. zasedáním

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK IPo) ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA:

Více

AdmireVet: zkušenosti ve druhé roce řešení projektu

AdmireVet: zkušenosti ve druhé roce řešení projektu AdmireVet: zkušenosti ve druhé roce řešení projektu Ivo Pavlík Markéta Kabourková Ivan Rychlík Výzkumný ústav veterinární lékařství, v.v.i. 6. společné setkání řešitelů OP VaVpI, JIC, Brno, 20.9.2011 Zdroje

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Prezentace přístavby IBC 2. Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru. Aplikace VaV v inkubátoru IBC (ÚEM AV ČR)

Prezentace přístavby IBC 2. Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru. Aplikace VaV v inkubátoru IBC (ÚEM AV ČR) Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru 15. Mezinárodní sympozium INOVACE 2008 EEN síť pro inovace, 3.12. 2008 Petr Bažant, ÚEM AV ČR, 606 632 124, bazant@biomed.cas.cz 30.11.2008

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového

Více

Úvodní seminář kurzu TTM-J

Úvodní seminář kurzu TTM-J Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech aplikace evropského vzdělávacího modelu Technology Transfer Manager Úvodní seminář kurzu TTM-J České Budějovice 7. října 2011 Kateřina Čihařová, ILA,

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Přehled ERDF indikátorů OP VVV

Přehled ERDF indikátorů OP VVV Výsledky Programové indikátory Přehled ERDF indikátorů OP VVV 20215 20210 20110 22010 54510 Odborné (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím Odborné (vybrané typy dokumentů) Míra úspěšnosti

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Školitelé Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. IV. interní klinika tel.: 224 962 558 fax: 224 962 518 e-mail: HUbenesji@lf1.cuni.czU Prof. Ing. Petr Berka, CSc. Vysoká škola

Více

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY x Jan Čermák, MEBIS s.r.o. Praha,

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropské unie, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Projekt ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PŘIHLÁŠKA STUDENTSKÉHO PROJEKTU Název projektu: Návrh a implementace procesu zpracování dat, formát MzXML Uchazeč Hlavní řešitel

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 Rozvojový projekt na rok 2008 Název projektu: Posílení kapacit Projektového servisu UP v oblasti podpory přípravy projektů předkládaných do operačních programů Závěrečná zpráva VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Název zakázky Příprava a realizace navazujících vzdělávacích akcí v oboru firemního managementu pro odbornou a podnikatelskou veřejnost v oboru biotechnologií. 2. Zadavatel Ústav

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST 1. Identifikační údaje programu, jeho členění na podprogramy, termín

Více

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů Národní grantové agentury Typy projektů a grantů 1 POSKYTOVATELÉ A PROGRAMY VaVaI V ČR Grantová agentura ČR (GA ČR) Technologická agentura ČR (TA ČR) Ministerstvo kultury (MK) Ministerstvo vnitra (MV)

Více

Zobrazování s využitím prostorového modulátoru světla

Zobrazování s využitím prostorového modulátoru světla Zobrazování s využitím prostorového modulátoru světla Technický seminář Centra digitální optiky vedoucí balíčku (PB4): prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. Řešitelské organizace: Pracovní balíček Zobrazování

Více

CzechBio Služby asociace pro rozvoj biotechnologických společností v ČR. Marek Gančarčík České Budějovice, Říjen 2013

CzechBio Služby asociace pro rozvoj biotechnologických společností v ČR. Marek Gančarčík České Budějovice, Říjen 2013 CzechBio Služby asociace pro rozvoj biotechnologických společností v ČR Marek Gančarčík České Budějovice, 1 Strategické aktivity Rozvoj služeb pro členy Výstavy, semináře I-laboratory & library BD, TTC,

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Lubomír Němec, Marcela Jebavá

Lubomír Němec, Marcela Jebavá Laboratoř anorganických materiálů Společné pracoviště Ústavu anorganické chemie AVČR, v.v.i a Vysoké školy chemicko-technologick technologické v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6, Česká Republika Výzkum

Více

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

nské informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. informatiku, nské informatiky Ústav informatiky AV ČR R v.v.i. http://www.euromise.

nské informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. informatiku, nské informatiky Ústav informatiky AV ČR R v.v.i. http://www.euromise. Vzdělávání v biomedicínsk nské informatice a ezdraví s podporou informačních a komunikačních technologií Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Evropské centrum pro medicínskou informatiku, statistiku a epidemiologii

Více

MetaCentrum. Martin Kuba CESNET

MetaCentrum. Martin Kuba CESNET MetaCentrum Martin Kuba CESNET Vývoj MetaCentra MetaCentrum bylo založeno v roce 1996 jako superpočítačové meta-centrum spojením tří superpočítačových center Superpočítačové Centrum Brno, Masarykova univerzita

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR

Technologické centrum Akademie věd ČR Technologické centrum Akademie věd ČR Ve Struhách 27, Praha 6 www.tc.cz www.h2020.cz www.een.cz www.strast.cz www.czelo.cz známe cenu myšlenky Struktura Technologického centra AV ČR Národní informační

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Shrnutí systémové role IPN Metodika Konference k 1. dílčí zprávě Pardubice, 7.1.2015

Shrnutí systémové role IPN Metodika Konference k 1. dílčí zprávě Pardubice, 7.1.2015 Shrnutí systémové role IPN Metodika Jitka Moravcová Daniel Münich MŠMT Konference k 1. dílčí zprávě Pardubice, 7.1.2015 www.metodika.reformy-msmt.cz Hodnocení a národní strategické dokumenty Reforma systému

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network a projekt Czech Local Visibility Events - Společně pro úspěch vašeho podnikání 24.4.2014 Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r. 2008 Zastoupena: Enterprise

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10.

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2015 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology.

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology. STANOVY Čl.I Název sdružení CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology Čl.II Sídlo a působnost Občanské sdružení Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví,

Více

Mezinárodní spolupráce ve VaV. Možnosti a příležitosti

Mezinárodní spolupráce ve VaV. Možnosti a příležitosti Mezinárodní spolupráce ve VaV Možnosti a příležitosti Obsah prezentace Výdaje na mezinárodní spolupráci ve VaV Programy a aktivity Mezinárodní dohody Výdaje Programy a aktivity COST CZ EUPRO II EUROSTARS

Více

Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze

Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze únor 2013 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve

Více

Univerzity jako zdroje inovací?

Univerzity jako zdroje inovací? Univerzity jako zdroje inovací? Aleš Vlk Agentura CZECHINVEST 4.5. 2006 Brno Role inovací při rozvoji konkurenceschopných klastrů Obsah prezentace Vybraná fakta o inovacích Případová studie Twente Universiteit

Více

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e pro dosažení synergických efektů mezi Operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace a Operačním programem Podnikání a inovace 153 02/10/2007 Jedním z hlavních cílů operačních programů OP PI (v gesci MPO)

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

3.3 Centra transferu technologií

3.3 Centra transferu technologií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Centra transferu technologií Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast podpory

Více

Rozvojový projekt na rok 2010

Rozvojový projekt na rok 2010 VYSOKÁ ŠKOLA: VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Rozvojový projekt na rok 010 Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí závěrečná zpráva Program: Podprogram:. Program na podporu vzdělávání v oblasti

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D.

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004 2010: realizace ve

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network mezinárodní spolupráce v klastrových iniciativách 6. února 2013 Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r. 2008 Enterprise Europe Network Podpora: z Rámcového

Více

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Stávající programy podpory podnikání Programy OP PI Statistika využití prostředků v oborech CZ NACE 21000 -

Více

Kosmické aktivity v ČR

Kosmické aktivity v ČR Kosmické aktivity v ČR Ing. Ondřej Šváb vedoucí oddělení Evropské komické agentury a kosmických programů Odbor kosmických technologií a družicových systémů Ministerstvo dopravy Význam kosmických aktivit

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Technologická agentura ČR Program ALFA. informační seminář

Technologická agentura ČR Program ALFA. informační seminář Technologická agentura ČR Program ALFA informační seminář 3. veřejná soutěž Dne 6. června byla vyhlášena 3. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA 3. veřejná

Více

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic. JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.cz zprostředkovávání zaměstnanců na pracovní pozice v top, nižším

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obor Zdravotní laborant na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Miroslav Šíp katedra laboratorních metod a zdravotnické

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách

Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách Efektivní výuka na SZŠ (zkrácený název) CZ.1.07/1.1.02/02.0074 Trvání projektu:

Více