STUDIE O STAVU ZOBRAZOVACÍ INFRASTRUKTURY A POTŘEB VĚDECKÉ KOMUNITY V OBLASTI BIOLOGICKÉHO A BIOMEDICÍNSKÉHO ZOBRAZOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIE O STAVU ZOBRAZOVACÍ INFRASTRUKTURY A POTŘEB VĚDECKÉ KOMUNITY V OBLASTI BIOLOGICKÉHO A BIOMEDICÍNSKÉHO ZOBRAZOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE"

Transkript

1 STUDIE O STAVU ZOBRAZOVACÍ INFRASTRUKTURY A POTŘEB VĚDECKÉ KOMUNITY V OBLASTI BIOLOGICKÉHO A BIOMEDICÍNSKÉHO ZOBRAZOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Prosinec 2012 Zpracovali: prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., národní koordinátor projektu Euro-BioImaging Mgr. Markéta Morská, projektová manažerka Studie byla vypracována v rámci projektu Podpora české účasti v pan-evropské výzkumné infrastruktuře Euro-BioImaging (LE12004), financovaného z programu EUPRO II Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

2

3 1. Úvod Špičkový výzkum v přírodních vědách je stále více závislý na dostupnosti nejnovějších zobrazovacích technologií. Zvyšující se náklady a složitost pokročilých mikroskopických metod byly impulsem pro sdružování mikroskopických pracovišť do velkých center a centrálních servisních pracovišť (tzv. core facilities). Špičková servisní pracoviště mají potenciál přilákat do výzkumných institucí kvalitní vědce a projekty. Dále přispívají k tomu, že drahé zobrazovací přístroje jsou efektivně využívány. I tak ovšem nelze v rámci jedné výzkumné instituce nebo univerzity zajistit interně přístup ke všem zobrazovacím technikám, které jsou využívány v biomedicínském výzkumu. To byl důvod pro vznik projektu Euro- BioImaging, jehož cílem je vybudovat evropskou síť špičkových zobrazovacích pracovišť, v rámci které bude vědcům v Evropě zajištěn externí přístup k zobrazovacím technologiím. Detailněji bude projekt popsán v následujících kapitolách. Na národní úrovni je také viditelná snaha o koordinaci zobrazovacích pracovišť v biomedicíně, která byla iniciována zezdola, tedy přímo od vědců, kteří využívají mikroskopické techniky pro své bádání, a zástupců zobrazovacích servisních pracovišť. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) poskytuje finanční příspěvek z programu EUPRO II na tyto aktivity, a to v rámci projektu Podpora české účasti v pan-evropské výzkumné infrastruktuře Euro-BioImaging, který je realizován Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. Cílem tohoto dokumentu je: a. představit projekt Euro-BioImaging a jeho přínosy pro českou vědeckou komunitu, b. zmapovat stávající infrastrukturu zobrazovacích pracovišť a potřeby vědeckých pracovníků v oblasti zobrazovacích technologií v biomedicíně v ČR. Dokument bude sloužit jako východisko pro navazující aktivity na národní úrovni, zejména v souvislosti s přípravou na zapojení vědeckých pracovišť v České republice (ČR) do konstrukční fáze infrastruktury Euro-BioImaging. 2. Popis projektu Euro-BioImaging Euro-BioImaging je projektem velké pan-evropské výzkumné infrastruktury zařazené v Cestovní mapě Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI). Euro-BioImaging bude distribuovanou infrastrukturou evropských pracovišť biologického a biomedicínského zobrazování. Je budován na principu otevřeného přístupu, a proto vědcům umožní stálý přístup k zobrazovacím technologiím, které nemají k dispozici ve svých mateřských institucích. Dalšími cíli je poskytnout vzdělávání a trénink v biologických a biomedicínských zobrazovacích technologiích a napomáhat vývoji zobrazovacích technologií v biomedicíně. Infrastruktura Euro-BioImaging bude zaměřena na zobrazovací technologie pro sledování biologických systémů, a to od jednotlivé molekuly po celý lidský organismus. Infrastruktura Euro-BioImagingu také nabídne platformu pro ukládání, sdílení a zpracování biologických a medicínských dat ve velkém měřítku. Standardy pro ukládání a analýzu obrazových dat umožní vědcům sdílet data a opakovaně je využívat mezi jednotlivými vědeckými 1

4 komunitami v různých státech. Zavádění infrastruktury Euro-BioImaging s jejími uzly v různých regionech Evropy přinese nové pracovní příležitosti a perspektivu pro vědce, inženýry, administrativní pracovníky a ostatní zaměstnance. Euro-BioImaging bude mít i pozitivní sociálně-ekonomický dopad na okolí uzlů (zobrazovacích pracovišť) infrastruktury, např. zvýšením poptávky po službách poskytovaných malými a středními podniky. Euro-BioImaging přispěje k tomu, že investice do výzkumné infrastruktury budou využívány hospodárně a efektivně při dodržování standardů kvality v oblasti řízení, přístupu, vzdělávání a služeb zobrazovacích pracovišť (stanovených Euro- BioImagingem). Konsorcium Euro-BioImaging je složeno z 39 příjemců (partnerů) z 15 členských a přidružených států EU. Dále je v konsorciu přes 180 přidružených partnerů z 26 členských a přidružených států EU. Kromě toho je Euro-BioImaging formálně podporován více než 200 univerzitami, výzkumnými radami, grantovými agenturami, ministerstvy a průmyslovými partnery. Podpora výzkumu Vzdělávání Inovace Harmonogram projektu je rozdělen do tří fází: Přípravná fáze ( ) Během přípravné fáze bude připraven plán pro výstavbu a fungování infrastruktury. Bude definován právní a řídící rámec pro výstavbu a provoz a zpracován celkový business plán infrastruktury. Dále bude vytvořen koncept harmonizovaného přístupu k zobrazovacím technologiím a standardů v oblasti vzdělávání, správy, ukládání a zpracování obrazových dat. Konstrukční fáze ( ) Infrastruktura bude budována dvěma způsoby, a to modernizací stávajících zobrazovacích pracovišť nebo nově vybudovanými pracovišti. Budoucí uzly infrastruktury vzejdou z otevřené výzvy, jejíž zveřejnění je plánováno na začátek roku Kritéria způsobilosti budou založena na principech 2

5 technické a vědecké excelence, otevřeného přístupu, vysoké kvality zaměstnanců a vzdělávání uživatelů. Operativní fáze ( ) Euro-BioImaging bude poskytovat přístup k nejmodernějším zobrazovacím technologiím a vzdělávací programy v distribuované pan-evropské infrastruktuře zobrazovacích pracovišť. Rozpočet projektu Období Přípravná fáze ( ) Konstrukční fáze ( ) Operativní fáze ( ) Předpokládané náklady (odhad) 7,9 mil. EUR Prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů souvisejících s přípravou fungování infrastruktury (činnost koordinátorů projektu a pracovních balíčků v rámci konsorcia). 100 mil. EUR Prostředky budou určeny na vybudování nebo upgrade budoucích uzlů infrastruktury. 20% nákladů konstrukční fáze/ rok, tj. 20 mil. EUR Zdroje financování (předpoklad) 5,2 mil. EUR (EU 7. rámcový program VaV) převážně národní zdroje kombinace evropských a národních zdrojů 3. Organizační struktura projektu Evropská úroveň Konsorcium Euro-BioImaging pro přípravnou fázi řídí dva vědečtí koordinátoři: Jan Ellenberg (EMBL) odpovědný za projektové cíle v oblasti pokročilé světelné mikroskopie (ALM), a Stefan Schönberg (EIBIR) odpovědný za projektové cíle v oblasti medicínského zobrazování (MI). Ve vztahu k Evropské komisi je projektovým koordinátorem European Molecular Biology Laboratory (EMBL). Strategickým řídícím orgánem je Řídící výbor (Steering Committee), který je složen ze všech předsedů pracovních balíčků, členů řídícího týmu projektu a 1 zástupce partnera (v případě, že již není zastoupen jako předseda pracovního balíčku). Výbor má 3 konzultační platformy: externí poradní radu, průmyslovou radu a fórum zainteresovaných stran. Na operativní úrovni funguje 13 pracovních balíčků, které jsou vždy řízeny 2 předsedy (za oblast ALM a MI). Národní úroveň Česká zobrazovací komunita sdružuje cca 40 aktivních zájemců o projekt Euro-BioImaging. Národní koordinátor projektu Euro-BioImaging reprezentuje českou zobrazovací komunitu při jednání v rámci projektu a zajišťuje vzájemnou výměnu informací. 3

6 Kromě národního koordinátora působí na národní úrovni také Poradní výbor české části projektu Euro-BioImaging, složený ze zástupců zainteresovaných stran, který poskytuje podpůrná stanoviska v klíčových otázkách týkajících se cílů projektu Euro-BioImaging a českého zapojení v přípravné fázi projektu. Výbor byl zvolen na prvním semináři zájemců o český Euro-BioImaging, který se konal dne 24. února Složení Poradního výboru české části projektu Euro-BioImaging Předseda výboru - národní koordinátor za ČR v projektu Euro-BioImaging: Prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR Členové výboru: za část Pokročilá světelná mikroskopie (Advanced Light Microscopy) Marek Cebecauer, PhD, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR doc. RNDr. Jan Černý, PhD, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy prof. RNDr. Michal Kozubek, PhD, Fakulta informatiky Masarykovy univerzity RNDr. Lucie Kubínová, CSc., Fyziologický ústav Akademie věd ČR prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc., Ústav živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR za část Zobrazování v medicíně (Medical Imaging) Ing. Milan Hájek, DrSc., Institut klinické a experimentální medicíny prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně + CEITEC - Středoevropský technologický institut V rámci programu EUPRO II poskytlo MŠMT národnímu koordinátorovi podporu na zajištění koordinačních aktivit souvisejících se zapojení českých subjektů v přípravné fázi projektu Euro- BioImaging a s vytvořením národní zobrazovací infrastruktury. Řešení projektu Podpora české účasti v pan-evropské výzkumné infrastruktuře Euro-BioImaging (LE12004) bylo zahájeno v březnu 2012 s dobou trvání do prosince Začlenění České republiky v projektu Česká republika patří mezi státy, které jsou již od počátku zapojeny v přípravné fázi projektu. Partnerem v konsorciu projektu se stal Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. Podporu projektu vyjádřilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národním koordinátorem za Českou republiku byl jmenován prof. Pavel Hozák z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR. Prof. P. Hozák je zároveň vedoucím pro pracovní balíček, který se věnuje otázkám vzdělávání a školení (WP 13), a z této funkce je i členem řídícího výboru projektu. Dále jsou do projektu zapojeny tyto instituce a to v roli tzv. přidružených partnerů 1 : Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy (BioCeV) Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. Institut klinické a experimentální medicíny Karlova univerzita v Praze 1 Přidružený partner instituce, která je dle svého profilu a vyjádření zájmu zapojena do činnosti vybraných pracovních balíčků projektu, nedostává však žádné finanční prostředky na své zapojení z rozpočtu projektu. 4

7 Masarykova univerzita v Brně Středoevropský technologický institut (CEITEC) Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum Euro-BioImaging je uveden jako prioritní projekt v Cestovní mapě ČR velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace, jejíž aktualizaci vláda ČR schválila v říjnu Zájem českých zobrazovacích pracovišť o témata projektu Euro-BioImaging V rámci přípravné fáze projektu Euro-BioImaging jsou aktivity rozděleny do tzv. pracovních balíčků, které se zabývají specifickými oblastmi vztahujícími se k biomedicínskému zobrazování. Česká zobrazovací pracoviště mají největší zájem o pokročilou světelnou mikroskopii (ALM) celkem 39 % pracovišť, vzdělávání (18 %), medicínské zobrazování (MI) (17%), a ukládání a analýzu dat (15 % pracovišť). ALM - General Acces 18% ALM - Access to Innovative Technologies 10% 17% Molecular Imaging 15% MI - Access to Innovative Technologies 0% 7% 11% 22% MI - Patient to Population Data Storage & Analysis User Access Training Data vycházejí z dotazníku pro zájemce o český Euro-BioImaging, který je zveřejněn na internetových stránkách českého Euro-BioImagingu (informace k )

8 4. Přínosy pro Českou republiku Moderní zobrazovací technologie přispívají k posunu v poznání v molekulární biologii, biomedicíně a lékařských oborech do úplně jiné dimenze poznání. Díky těmto technologiím dochází v současnosti k významnému kvalitativnímu i kvantitativnímu posunu jak ve výzkumu, tak v lékařských oborech. Nedostupnost těchto technologií v České republice by způsobila ztrátu konkurenceschopnosti české vědy, neboť výstupy ve výše uvedených oborech jsou stále více závislé na využití špičkových zobrazovacích technik. O špičkové zobrazovací metody je mezi českými vědci již nyní velký zájem, jen Československá mikroskopická společnost 3 má cca 250 členů a všechna významná zobrazovací pracoviště jsou sdružena v rámci české zobrazovací komunity okolo projektu Euro-BioImaging. Dále jsou v ČR modernizována nebo budována zobrazovací pracoviště ze strukturálních fondů. Zapojení ČR do pan-evropské infrastruktury Euro-BioImaging tak přispívá ke zvýšení prestiže a konkurenceschopnosti nejen českých zobrazovacích pracovišť, ale i samotných vědců. Infrastruktura zajistí českým vědcům přístup ke špičkovým zobrazovacím technologiím, které nejsou dostupné v ČR. Dále jim umožní zvyšování kvalifikace, přístup k novým znalostem a sdílení dat a poznatků v rámci evropského výzkumného prostoru. Zapojení do projektu přináší i pozitivní ekonomické dopady, neboť čeští vědci získají přístup k širokému spektru specializovaných zobrazovacích technologií, jejichž pořízení by v podmínkách ČR bylo příliš finančně náročné nebo neefektivní z důvodu malého okruhu uživatelů. Realizace konstrukční fáze projektu Euro-BioImaging v ČR také zvýší šanci pro zapojení českých pracovišť do evropských výzkumných projektů. Kromě toho Euro-BioImaging napomáhá rozvoji spolupráce mezi akademickou sférou a soukromým sektorem. Může tak stimulovat v ČR stále nedostatečné investice soukromého sektoru do výzkumu. V České republice působí několik významných výrobců mikroskopických technologií (např. FEI Czech Republic, Tescan, a.s., Meopta optika, s.r.o.). Mezi těmito výrobci a vědeckými pracovišti se intenzivně rozvíjí spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu. Značný potenciál této spolupráce do budoucna lze demonstrovat velkou úspěšností projektů v oblasti zobrazovacích technologií v rámci programu Centra kompetence Technologické agentury ČR a jiných grantových schémat. Například ve spolupráci FEI Czech Republic, několika ústavů Akademie věd ČR (Biologické centrum, Ústav makromolekulární chemie, Ústav molekulární genetiky, Ústav přístrojové techniky), společností Crytur, Delong Instruments a Výzkumného a zkušebního ústavu Plzeň jsou vyvíjeny nové mikroskopické metody v elektronové mikroskopii. Velký potenciál je i oblasti aplikovaného výzkumu mezi vědeckými pracovišti a výrobci při vývoji pokročilých technik pro počítačové zpracování mikroskopických i biomedicínských obrazových dat. V ČR např. působí firma Laboratory Imaging, která vyvíjí software pro konfokální mikroskopy NIKON a spolupracuje s Fyziologických ústavem AV ČR v rámci grantů Technologické agentury ČR. Další spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu v této problematice je rozvíjena na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity a na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně či na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení v Praze. Euro-BioImaging tak může velice dobře sloužit jako platforma pro posilování spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu v mikroskopii. Projekt Euro-BioImaging je založen na tzv. bottom-up přístupu, a proto architektura pan-evropské infrastruktury bude vycházet z potřeb zobrazovacích komunit jednotlivých členských států EU. V této souvislosti je třeba uvést, že česká zobrazovací komunita sdružená okolo tohoto projektu je velice aktivní a má reálný potenciál být přetransformována do národní infrastruktury v oblasti biologického a biomedicínského zobrazování. Budoucí národní zobrazovací infrastruktura by zajistila koordinovaný přístup českých vědeckých pracovníků ke špičkovým zobrazovacím zařízením a vzdělávání v oblasti 3 6

9 biologického a biomedicínského zobrazování. Koordinovaný přístup k budování zobrazovací infrastruktury by přispěl k efektivnějšímu využívání veřejných zdrojů, protože strategická rozhodnutí o investicích do budování nových zobrazovacích infrastruktur nebo modernizace stávajících by byla založena na potřebách celé národní zobrazovací komunity. 5. Stav zobrazovací infrastruktury v ČR V rámci českého Euro-BioImagingu proběhlo v období července a srpna 2012 zmapování stávajícího stavu zobrazovací infrastruktury a potřeb vědecké komunity v oblasti biomedicínského zobrazování. Dotazník byl rozdělen do 3 částí: dotazník pro poskytovatele v oblasti biologického zobrazování, dotazník pro poskytovatele v oblasti medicínského zobrazování, dotazník pro uživatele biomedicínského zobrazování (v angličtině). Cílem dotazníkového šetření bylo získat co nejkomplexnější obrázek o stávajícím stavu a potřebách vědecké komunity v biomedicínském zobrazování. V rámci dotazníkového šetření byla oslovena biologická a lékařská vědecká pracoviště v ČR (zejména ústavy Akademie věd, přírodovědecké a lékařské fakulty, členská základna Československé mikroskopické společnosti, komunita zájemců o Euro-BioImaging). Dále byl dotazník inzerován na webu českého Euro-BioImaging a Československé mikroskopické společnosti. Celkem na dotazník odpovědělo 103 respondentů (86 uživatelů biomedicínského zobrazování, 14 poskytovatelů biologického zobrazování a 3 poskytovatelé medicínského zobrazování). Data v grafech jsou uvedena v procentech. Hodnoty vyjadřují poměr daného výskytu k celkovému počtu odpovědí u jednotlivé otázky. BIOLOGICKÁ ZOBRAZOVACÍ PRACOVIŠTĚ V ČESKÉ REPUBLICE Přístup k zobrazovacím technologiím v biologii v ČR Z dotazníkového šetření vyplynulo, že mezi nejdostupnější zobrazovací technologie v biologii patří: Laser Scanning Confocal Systems, Functional Imaging of Living Cells, Deconvolution Widefield Microscopy, Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy (FLIM) a Photoactived Localization Microscopy (PALM). Nicméně dle expertů poradního výboru pro český Euro-BioImaging metody FLIM a PALM nejsou dostupné v kvalitě, která by přinášela mezinárodně významné výsledky. Problémem je nedostatečné zpracování dat. Přístup k ostatním zobrazovacím technologiím je zajištěn malým procentem pracovišť. Úzce specializované technologie nejsou v ČR dostupné, přičemž u některých je plánován jejich nákup v horizontu 5 let. Je nutné vzít v potaz, že přístup k zobrazovacím technologiím v ČR se bude pravděpodobně v nejbližší době měnit, protože dojde k nákupu řady nových přístrojů s podporou strukturálních fondů. 7

10 Laser Scanning Confocal Systems Functional Imaging of Living Cells (e.g. FRAP, FRET) Deconvolution Widefield Microscopy Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy (FLIM) Photoactivated Localization Microscopy (PALM) Single Molecule Imaging Techniques Total Internal Reflection Fluorescence Microscopy (TIRF) Stochastic Optical Reconstruction Microscopy (STORM) Spinning Disc Confocal Systems Multiphoton Systems Electron Microscopy High-throughput microscopy Fluorescence Correlation Spectroscopy (FCS) Correlated Light and Electron Microscopy Magnetic Resonance Imaging (µµmri) Optical Projection Tomography (OPT) Bioluminescence Imaging (BLI) Non-linear Microscopy Techniques (e.g. CARS, SHG, THG and SRS) Ultra Sound (µus) Single Plane Illumination Microscopy (SPIM) Probe Microscopy (atomic force or optical nearfield) Positron Emission Tomograpy (µpet) Computed Tomography (µct) Dostupnost zobrazovacích technologií v biologii: 25,0 20,0 Výhled 5 let - plánujeme externí přístup 15,0 Výhled 5 let - plánujeme jen interní přístup (v rámci instituce) 10,0 Současnost - externí přístup 5,0 Současnost - jen interní přístup (v rámci instituce) 0,0 Osa y výskyt odpovědi v poměru k celkovému počtu odpovědí u otázky (v %) 8

11 Využití zobrazovacího pracoviště externími uživateli biologie: 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 < 5% 5-10% 10-15% 15-20% >20% Plánováno (během 5 let) - uživatelé ze zahraničních VŠ/pracovišť VaV Plánováno (během 5 let) - uživatelé z českých VŠ/pracovišť VaV V současnosti - uživatelé ze zahraničních VŠ/pracovišť VaV V současnosti - uživatelé z českých VŠ/pracovišť VaV Osa y výskyt odpovědi v poměru k celkovému počtu odpovědí u otázky (v %) Jak vyplývá z grafu, externí přístup k zobrazovacím technologiím je v biologii poskytován spíše v menším měřítku, nejčastější je zpřístupnění kapacity pro externí uživatele do 5 % nebo v rozmezí 5-10 %. Respondenti uvedli následující důvody pro neposkytování přístupu externím uživatelům: nedostatek prostor a školícího personálu pro externí uživatele, plné interní využití přístrojů, nedostatek finančních zdrojů pro doplnění přístrojů a personálních nákladů pro manažery zobrazovacích pracovišť. Pracoviště poskytují nejčastěji následující služby a podporu svým externím uživatelům: metodické nastavení (např. design protokolu studie), technická pomoc při používání přístrojů a využití dalších přístrojů na pracovišti. Dostupné služby pro externí uživatele biologie: Methodological setup (e.g. design of study Technical assistance to run instruments Instruments Training in infrastructure use Data processing and analysis Training seminar room Training workstations Guest house for facility users Wet lab space Server space Probe preparation Animal facilities Animal preparation Ano V plánu (v horizontu 5 let) 0,0 5,0 10,0 Osa x výskyt odpovědi v poměru k celkovému počtu odpovědí u otázky (v %) 9

12 Model výpočtu nákladů se odvíjí od typu uživatele. Pro externí uživatele z komerční sféry je nejčastějším modelem hrazení plných nákladů uživatelem. Pro externí uživatele z nekomerční sféry je nejčastěji využíván dotovaný model, kdy část nákladů je hrazena uživatelem a část poskytovatelem. Interní uživatel nejčastěji hradí pouze provozní náklady (tj. spotřební materiál). Srovnání pravidel pro externí přístup model výpočtu nákladů: 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Jiné Volný přístup Provozní náklady (spotřební materiál) Bez regulace (podmínky na dohodě) Dotovaný model (část nákladů hrazena uživatelem, část poskytovat elem) Plné náklady hrazeny uživatelem Pro interní uživatele 0,0 6,3 10,4 6,3 8,3 6,3 Pro externí uživatele z nekomerční sféry Pro externí uživatele z komerční sféry 0,0 2,1 2,1 10,4 14,6 6,3 2,1 0,0 0,0 4,2 4,2 16,7 Osa y výskyt odpovědi v poměru k celkovému počtu odpovědí u otázky (v %) MEDICÍNSKÁ ZOBRAZOVACÍ PRACOVIŠTĚ V ČESKÉ REPUBLICE Vzhledem k omezenému počtu respondentů za skupinu poskytovatelů medicínského zobrazování je třeba považovat výsledky šetření pouze za orientační, což je dáno menším počtem těchto pracovišť v ČR. Přístup k zobrazovacím technologiím v medicíně v ČR Mezi nejrozšířenější medicínské zobrazovací technologie v ČR patří: MRI: 1,5T, MRI: 3T, μmri (do 7T) a Physiological Modelling. Ostatní zobrazovací technologie jsou velmi omezeně dostupné. 10

13 Dostupnost zobrazovacích technologií v medicíně: 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Výhled 5 let - plánujeme externí přístup Výhled 5 let - plánujeme jen interní přístup (v rámci instituce) Současnost - externí přístup Současnost - jen interní přístup (v rámci instituce) Osa y výskyt odpovědi v poměru k celkovému počtu odpovědí u otázky (v %) Vzhledem k malému vzorku pracovišť medicínského zobrazování uvádíme doplnění stávající situace z hlediska výzkumných kapacit zaměřených na studium zobrazovacím technik v biomedicíně. V oblasti magnetické rezonance (MR) pro in vivo studie na zvířecích modelech (myš, potkan) byl v ČR v letech užíván pouze jeden přístroj, pracující s polem 4.7T v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM); od r byl akreditován i obdobný systém v Ústavu přístrojové techniky AV ČR (ÚPT). V roce 2012 byl v ÚPT do provozu uveden nový přístroj s magnetickým polem 9.4T (pro modely myš-potkan-králík), a to v nových laboratořích zahrnujících zvěřinec s plánovanou akreditací začátkem r Cíleným výzkumem v biomedicíně se doposud zabývalo pouze pracoviště v IKEM, pracoviště v ÚPT se spíše soustředilo na metodický vývoj v oboru MR spektroskopie. V oblasti humánního biomedicínského výzkumu se vedle IKEM, profilujícímu se zejména v oblasti spektroskopie v polích 1.5 a 3 T, angažovala Masarykova univerzita prostřednictvím Fakultní nemocnice u sv. Anny, orientující se na funkční MRI. Ostatní humánní MR pracoviště jsou převážně klinickými uživateli MR zařízení. Dalším významným pracovištěm, kde budou prováděny metodické studie a výzkum v oblasti medicínského zobrazování, bude CEITEC - Středoevropský technologický institut, jehož výzkumné týmy navazují na práci uskutečněnou na Masarykově univerzitě. V roce 2014 by měly v rámci CEITEC být spuštěny přístroje s polem 3T a 7T pro výzkumné účely. Oblast medicínského zobrazování je klíčovou oblastí výzkumu pro celou radiologii, protože výzkum v oblasti přístrojové techniky je prováděn především komerčními společnostmi. 11

14 Využití zobrazovacího pracoviště externími uživateli medicína: 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 < 5% 5-10% 10-15% 15-20% >20% Plánováno - uživatelé ze zahraničních VŠ/pracovišť VaV Plánováno - uživatelé z českých VŠ/pracovišť VaV V současnosti - uživatelé ze zahraničních VŠ/pracovišť VaV V současnosti - uživatelé z českých VŠ/pracovišť VaV Osa y výskyt odpovědi v poměru k celkovému počtu odpovědí u otázky (v %) Stejně jako v biologii je nejčetnější externí využívání v současnosti do 5% kapacity pracoviště, nicméně do budoucna je plánováno zpřístupnění externím uživatelům nad 20 % kapacity. V případě externího přístupu je uživatelům poskytována podpora při zpracování a analýze dat, při metodickém nastavení experimentu a technická podpora při používání přístroje. Dostupné služby pro externí uživatele medicína: Data processing and analysis Methodological setup (e.g. design Technical assistance to run Training seminar room Training workstations Server space Animal facilities Animal preparation Training in infrastructure use Clinical trial insurance contracting Guest house for facility users Probe preparation Wet lab space Biobanking, biological material Regulatory affairs management Instruments Ano V plánu (v horizontu 5 let) 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 Osa x výskyt odpovědi v poměru k celkovému počtu odpovědí u otázky (v %) 12

15 6. Potřeby vědecké komunity v oblasti zobrazování Třetí část dotazníkového šetření, věnovaná zjištění potřeb vědeckých pracovníků v oblasti biomedicínského zobrazování 4, byla vyplněna celkem 86 respondenty. Přes 84 % respondentů pocházelo z veřejných výzkumných institucí a univerzit. Dotazník pro uživatele byl zpracován v angličtině z důvodu, abychom získali podněty i od zahraničních vědců působících v ČR. Rozdělení respondentů dle pracoviště Public research institution Hospital, Health centre University Company 5% 1% 34% 60% Rozdělení respondentů dle oboru bádání Biology Medicine Other 9% 25% 66% Z následujícího grafu je patrné, které zobrazovací technologie v biomedicíně jsou nejvyužívanější a ke kterým technologiím vědci v biomedicínských oborech potřebují přístup. Nejrozšířenější zobrazovací technologie mezi uživateli jsou: Laser scanning confocal systems, electron microscopy a functional imaging of living cells. V následujících letech uživatelé vyjádřili největší zájem o tyto zobrazovací technologie: Photoactivated localization microscopy a high-throughput microscopy. 4 Biomedicínské zobrazování zahrnuje techniky pro preklinický výzkum na zvířecích modelech a kmenových buňkách a klinické zobrazovací techniky používané pro výzkum. 13

16 Laser Scanning Confocal Systems Electron Microscopy Functional Imaging of Living Cells (e.g. FRAP, FRET) Deconvolution Widefield Microscopy Spinning Disc Confocal Systems Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy (FLIM) Multiphoton Systems Total Internal Reflection Fluorescence Photoactivated Localization Microscopy (PALM) High-throughput microscopy Stochastic Optical Reconstruction Microscopy Correlated Light and Electron Microscopy Computed Tomography (µct) Single Molecule Imaging Techniques Stimulated Emission Depletion Microscopy (STED) Fluorescence Correlation Spectroscopy (FCS) Optical Projection Tomography (OPT) Probe Microscopy (atomic force or optical Single Plane Illumination Microscopy (SPIM) 4PI Microscopy Magnetic Resonance Imaging (µµmri) Bioluminescence Imaging (BLI) Fluorescence-Mediated Tomography (FMT) Ultra Sound (µus) Phase-Contrast Imaging (X-ray based) Positron Emission Tomograpy (µpet) Single Photon Emission Computed Tomography Optical Coherence Tomography (OCT) Non-linear Microscopy Techniques (e.g. CARS, Přehled zobrazovacích technologií, ke kterým mají uživatelé v ČR přístup a ke kterým potřebují přístup v následujících 5 letech: 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 I need access I have access Osa y výskyt odpovědi v poměru k celkovému počtu odpovědí u otázky (v %) V další otázce jsme položili uživatelům obecný dotaz, u kterých zobrazovacích technologií shledávají vysokou poptávku, která není pokryta stávající infrastrukturou, a srovnali jejich názor s pohledem poskytovatelů zobrazovacích technologií. Zatímco uživatelé shledávají jako nejpoptávanější technologii do budoucna, která není v současnosti dostatečně přístupná stochastic optical reconstruction microscopy, poskytovatelé vidí na prvním místě laser scanning confocal systems. U ostatních technologií v pořadí (single molecule imaging, multiphoton systems atd.) jsou výsledky z pohledu uživatelů a poskytovatelů obdobné. 14

17 Vysoká poptávka po zobrazovacích technologiích pohled uživatelů: Stochastic Optical Reconstruction Microscopy Single Molecule Imaging Techniques Photoactivated Localization Microscopy (PALM) Stimulated Emission Depletion Microscopy (STED) Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy (FLIM) Multiphoton Systems Functional Imaging of Living Cells (e.g. FRAP, FRET) Spinning Disc Confocal Systems Correlated Light and Electron Microscopy High-throughput microscopy Computed Tomography (µct) Fluorescence Correlation Spectroscopy (FCS) Laser Scanning Confocal Systems 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Osa x výskyt odpovědi v poměru k celkovému počtu odpovědí u otázky (v %) Vysoká poptávka po zobrazovacích technologiích pohled poskytovatelů: Biologické zobrazování Laser Scanning Confocal High-throughput microscopy Multiphoton Systems Functional Imaging of Living Single Molecule Imaging Stimulated Emission Fluorescence Lifetime 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Medicínské zobrazování µmri/pet µpet/ct µmri (over 7T) µmri(up to 7T) MR-PET MRI: 3 T 0,0 5,0 10,0 15,0 Osy x výskyt odpovědi v poměru k celkovému počtu odpovědí u otázky (v %) V případě, že uživatel plánuje využívat inovativní zobrazovací metodu na externím pracovišti, předpokládá, že bude potřebovat nejvíce tyto doplňkové služby: zpracování a analýza dat, technická pomoc při používání dané zobrazovací technologie, zařízení, úložiště na serveru a proškolení v používání zařízení. 15

Středoevropský technologický institut

Středoevropský technologický institut CEITEC Středoevropský technologický institut CEITEC je centrem vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií, jehož hlavním posláním je vybudování významného evropského

Více

Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci BIOCEV

Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci BIOCEV Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci BIOCEV BIOCEV ZÁKLADNÍ ÚDAJE 400 výzkumných pracovníků 200 studentů 5 výzkumných programů 54 výzkumných skupin 5 moderních

Více

Biotechnology Research and Technology Transfer. BioReTT. Projekt, který boří mýtus o černé Ostravě

Biotechnology Research and Technology Transfer. BioReTT. Projekt, který boří mýtus o černé Ostravě Biotechnology Research and Technology Transfer BioReTT Projekt, který boří mýtus o černé Ostravě Musí historie být i jedinou budoucností Ostravy? Kdyžne -můžeme si dovolit např. toto? Asi ještě ne Můžeme

Více

ZHODNOCENÍ PŘÍPRAVNÉ FÁZE EURO-BIOIMAGING

ZHODNOCENÍ PŘÍPRAVNÉ FÁZE EURO-BIOIMAGING ZHODNOCENÍ PŘÍPRAVNÉ FÁZE EURO-BIOIMAGING PROSINEC 2015 Zpracovali: prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., národní koordinátor projektu Euro-BioImaging & Czech- BioImaging Mgr. Markéta Morská, projektová manažerka

Více

CEITEC a jeho IT požadavky. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D.

CEITEC a jeho IT požadavky. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D. CEITEC a jeho IT požadavky RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D. Co je CEITEC? CEITEC je projekt výstavby středoevropského vědecko-výzkumného centra excelence v Brně Zaměření projektu: základní i aplikovaný

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity 1 Spolupráce univerzit s aplikační sférou TT (na bázi DV) + tzv.

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Prosinec 2006 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj spolupráce veřejného

Více

Technologický transfer v regenerativní medicíně

Technologický transfer v regenerativní medicíně Technologický transfer v regenerativní medicíně Ústav experimentální medicíny AV ČR MUDr. Petr Lesný Ústav experimentální medicíny Ředitelka ústavu Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. Cíl projektů Ústavu experimentální

Více

Nové NIKON centrum excelence pro super-rezoluční mikroskopii v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR

Nové NIKON centrum excelence pro super-rezoluční mikroskopii v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR Nové NIKON centrum excelence pro super-rezoluční mikroskopii v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR Společnost NIKON ve spolupráci s Ústavem molekulární genetiky AV ČR zahájila v úterý 21. ledna

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit)

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Témata prezentace Základní údaje o české VaVaI Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Velké výzkumné infrastruktury a centra excelentního výzkumu Projekty MZV (České technologické

Více

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 Termín realizace: 6.8.2012-30.6.2015 Stručný obsah projektu: Hlavním cílem projektu je prostřednictvím přenosu know-how

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN Projekt CEPIN Cíle projektu vytvoření sítě partnerů realizujících aktivity projektu propojení výzkumu a vývoje mezi akademickou oblastí a praxí

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií Kamil Kuča

Centrum transferu biomedicínských technologií Kamil Kuča Centrum transferu biomedicínských technologií Kamil Kuča Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje Základní údaje o projektu Název projetu:

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY přehled www.fbmi.cvut.cz OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PROGRAM: BIOMEDICÍNSKÁ A KLINICKÁ TECHNIKA Biomedicínský technik

Více

Hodnocení Velkých Infrastruktur (VI)

Hodnocení Velkých Infrastruktur (VI) Hodnocení Velkých Infrastruktur (VI) www.metodika.reformy-msmt.cz Popis problematiky VI Velké výzkumné infrastruktury (VI) slouží vědecké komunitě reagují na její požadavky dlouhodobě podporují kvalitní

Více

CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy

CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy Libor Grubhoffer a kol. 13. 5. 2014, Clarion Congress Hotel České Budějovice Česká biotechnologická platforma CEBIO Česká biotechnologická platforma

Více

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo dne 3. dubna 2009 přijímání projektových žádostí do Operačního programu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI 1.1 Evropská centra excelence

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI 1.1 Evropská centra excelence Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Evropská centra excelence Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Evropská

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ PRO ROK 2010 V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací

Více

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně Zoltán Szabó Katedra biomedicínské

Více

infrastruktury RECETOX

infrastruktury RECETOX Představení výzkumné infrastruktury RECETOX Petra Růžičková Velká infrastruktura pro výzkum, experimentální vývoj a inovace Zákon č. 130/2002 Sb. jedinečné výzkumné zařízení, včetně jeho pořízení, souvisejících

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Identifikace

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Z á p i s. z 24. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 11. ledna 2011

Z á p i s. z 24. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 11. ledna 2011 Z á p i s z 24. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 11. ledna 2011 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 23. zasedání Akademické rady AV

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

INTER-EXCELLENCE

INTER-EXCELLENCE Program EXCELLENCE 2016 2024 1 14. 4. 2016 Název programu EXCELLENCE Termín předpokládaného vyhlášení: květen 2016 (podmínka je schválení programu Vládou ČR) Doba trvání programu: 2016 2024 Poskytovatel

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

BIOINŽENÝRSTVÍ *) *) pracovní název pro nové studijní programy

BIOINŽENÝRSTVÍ *) *) pracovní název pro nové studijní programy BIOINŽENÝRSTVÍ *) *) pracovní název pro nové studijní programy příprava akreditace nových studijních programů bakalářský (zcela nový, nová pravidla NAÚ 16.2., začátek 2017? (2018?)) magisterský (nově pojatý,

Více

Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY

Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY Identifikační údaje aktivity, její členění, termín vyhlášení, doba trvání Název aktivity

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Grantová agentura ČR (GA ČR) www.gacr.cz projekty základního výzkumu trvání 1 5 let prakticky všechny obory možnost zapojení několika institucí

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

1 Východiska. 2 Institucionální ukazatele výkonu

1 Východiska. 2 Institucionální ukazatele výkonu INSTITUCIONÁLNÍ ROZVOJOVÝ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2012 1 Východiska Masarykova univerzita se bude v roce 2012 vyrovnávat s významnými změnami vnějšího rámce svého fungování, jež zásadně ovlivňují

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

XLVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR

XLVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR XLVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR 23. dubna 2015 Jiří Drahoš předseda Akademie věd ČR Hlavní body Úvod Zpráva o činnosti Akademické rady v období od XLV. zasedání Akademického sněmu Výsledky výzkumné

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky)

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) 30.1.2014 multimediální sál budovy Krajského úřadu Libereckého kraje Struktura

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje

Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje 28.6.2016 Vědeckotechnické parky a vysoké školy Nabídka VŠ - MU v prostoru výzkumných aktivit je umístěn BTP Park. Aplikace biochemických

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Organizační řád Ústavu technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze

Organizační řád Ústavu technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze Organizační řád Ústavu technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze Preambule Ústav technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen

Více

Z á p i s. z 16. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 15. dubna 2014

Z á p i s. z 16. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 15. dubna 2014 Z á p i s z 16. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 15. dubna 2014 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 15. zasedání Akademické rady AV

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PROJEKT CENTRUM PRO INOVACE V OBORU

PROJEKT CENTRUM PRO INOVACE V OBORU PROJEKT CENTRUM PRO INOVACE V OBORU NANOMATERIÁLŮ A NANOTECHNOLOGIÍ CESTA KE ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH A POSTGRADUÁLNÍCH STUDENTŮ Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. Ing.

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PROJEKTŮ ZAŘAZENÝCH V ZÁSOBNÍKU PROJEKTŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PROJEKTŮ ZAŘAZENÝCH V ZÁSOBNÍKU PROJEKTŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PROJEKTŮ ZAŘAZENÝCH V ZÁSOBNÍKU PROJEKTŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Číslo výzvy: Číslo a název Prioritní osy: Číslo a název oblasti podpory:

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

na bázi aplikované fyziky

na bázi aplikované fyziky Název projektu: Otevřená síť partnerství na bázi aplikované fyziky Název operačního programu: OP Operační program - Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo prioritní osy: 7.2 Název prioritní osy: Terciární

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR 26. 11. 2014 Spolupráce při podpoře priorit MPO: ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČR PODPORA A ROZVOJ PODNIKÁNÍ INTERNACIONALIZACE MSP PODPORA VÝZKUMU A INOVACÍ TRANSFER

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Investice do vaší budoucnosti EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah: Cíle OP VaVpI Prioritní osy a oblasti

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Z á p i s. ze 6. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. července 2009

Z á p i s. ze 6. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. července 2009 Z á p i s ze 6. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. července 2009 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 5. zasedání Akademické rady

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Předsedkyně oborové rady Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 2 182 07 Praha 8 tel.: 266 053 640 fax: 286 581 453

Více

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 1. Vědecká rada schválila tento program jednání: - program jednání, - schválení materiálů

Více

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Karel Hošek tajemník Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje Rozšíření území programu Rozpočet (ERDF) INTERREG IVC 2007-2013 321 mil. Technická

Více

AdmireVet: zkušenosti ve druhé roce řešení projektu

AdmireVet: zkušenosti ve druhé roce řešení projektu AdmireVet: zkušenosti ve druhé roce řešení projektu Ivo Pavlík Markéta Kabourková Ivan Rychlík Výzkumný ústav veterinární lékařství, v.v.i. 6. společné setkání řešitelů OP VaVpI, JIC, Brno, 20.9.2011 Zdroje

Více

CESNET. Národní e-infrastruktura. Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o.

CESNET. Národní e-infrastruktura. Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o. Národní e-infrastruktura CESNET Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o. 2 1. M E Z I N Á R O D N Í S Y M P O Z I U M I N O V A C E 2 0 1 4 P R A H A 2. P R O S I N C E CESNET» Zájmové sdružení

Více

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy CZ.1.07/2.3.00/09.0151 Západočeská univerzita v Plzni 4. prosince 2009 Obsah Proč byl tento projekt připraven? Cíle projektu Aktivity projektu Realizované aktivity

Více

Česká kosmická kancelář (CSO)

Česká kosmická kancelář (CSO) Česká kosmická kancelář (CSO) Cíl činnosti 1. Přispívat k dosažení a udržení co nejširšího a nejúčinnějšího zapojení ČR do kosmických programů a projektů, 2. Podporovat uplatňování přínosů kosmonautiky

Více

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace 7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance Brno, 25.1.2007 LENKA HAVLÍČKOVÁ NCP pro regiony TECHNOLOGICKÉ CENTRUM

Více

Prezentace přístavby IBC 2. Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru. Aplikace VaV v inkubátoru IBC (ÚEM AV ČR)

Prezentace přístavby IBC 2. Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru. Aplikace VaV v inkubátoru IBC (ÚEM AV ČR) Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru 15. Mezinárodní sympozium INOVACE 2008 EEN síť pro inovace, 3.12. 2008 Petr Bažant, ÚEM AV ČR, 606 632 124, bazant@biomed.cas.cz 30.11.2008

Více

H2020 - Spreading excellence and widening participation (SEWP) Naďa Koníčková

H2020 - Spreading excellence and widening participation (SEWP) Naďa Koníčková H2020 - Spreading excellence and widening participation (SEWP) Naďa Koníčková Cíle SEWP Přispět k rozvoji excelentní vědy v evropských regionech s nižší výzkumnou a inovační intenzitou (low performing

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz ING. RADEK RINN 16. 6. 2015 Podpora výzkumu

Více

ODBORNÝ OPONENTNÍ POSUDEK ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 2011 PROJEKTU 1M0538 OP01

ODBORNÝ OPONENTNÍ POSUDEK ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 2011 PROJEKTU 1M0538 OP01 OSUDEK k _ZPRAVA_2011_1M0538_10182 of 3 23.3.2012 12:07 ODBORNÝ OPONENTNÍ POSUDEK ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 2011 PROJEKTU 1M0538 OP01 1. ZHODNOCENÍ PRŮBĚHU ŘEŠENÍ, VÝSLEDKŮ A SPLNĚNÍ CÍLŮ PROJEKTU CELÉ OBDOBÍ 1.1.

Více

IP 2014 část Stimulace kvalitativního rozvoje UJEP za účelem zvyšování konkurenceschopnosti

IP 2014 část Stimulace kvalitativního rozvoje UJEP za účelem zvyšování konkurenceschopnosti IP 2014 část Stimulace kvalitativního rozvoje UJEP za účelem zvyšování konkurenceschopnosti I. Harmonogram Termín Úkol Zajistí 2014 11. 2. 1. verze výzvy k celouniverzitní soutěži Prorektorka pro studium

Více

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů Národní grantové agentury Typy projektů a grantů 1 POSKYTOVATELÉ A PROGRAMY VaVaI V ČR Grantová agentura ČR (GA ČR) Technologická agentura ČR (TA ČR) Ministerstvo kultury (MK) Ministerstvo vnitra (MV)

Více

XXXI. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky Praha, 18. prosince 2007 Bod programu: 6 ZPRÁVA DOZORČÍ KOMISE AKADEMICKÉHO SNĚMU Zpráva Dozorčí komise za období mezi XXX. a XXXI. zasedáním

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D.

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004 2010: realizace ve

Více

Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Brno, 20. března 2014

Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Brno, 20. března 2014 Co je to CEITEC? Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Brno, 20. března 2014 Pět oborů budoucnosti, které se vyplatí studovat HN 28. 1. 2013 1. Biochemie 2. Biomedicínské inženýrství 3. Průmyslový design 4.

Více

02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj PŘEHLED ŽÁDOSTÍ O PODPORU DOPORUČENÝCH/DOPORUČENÝCH S VÝHRADOU K FINANCOVÁNÍ (NA ZÁKLADĚ OBOU KROKŮ ) V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo a název prioritní

Více

Grantová agentura MU (GA MU)

Grantová agentura MU (GA MU) Směrnice MU č. 6/2012 Grantová agentura MU (GA MU) (ve znění účinném od 12. 9. 2012) Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých

Více

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více