Prokaryota. by Biologie - Ned?le, Srpen 11, Otázka: Bu?ka. P?edm?t: Biologie. P?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prokaryota. by Biologie - Ned?le, Srpen 11, 2013. http://biologie-chemie.cz/prokaryota/ Otázka: Bu?ka. P?edm?t: Biologie. P?"

Transkript

1 Prokaryota by Biologie - Ned?le, Srpen 11, Otázka: Bu?ka P?edm?t: Biologie P?idal(a): tynakarp - nad?íše:prokaryota -?íše: nebun??né organismy (Subcellulata) - odd?lení protoorganismy (Eobionta) - odd?lení viry (Vira) -?íše: prvobun??né organismy (Protocellulata) - odd?lení bakterie (Bacteria) - odd?lení sinice (Cyanophyta) - odd?lení Prochlorofyta (Prochlorophyta) NEBUN??NÍ Odd?lení: Eobionta page 1 / 10

2 - základní znaky organismu: mají NK, bílkoviny, metabolismus, schopnost autoreprodukce - Vznik z kaocervát? p?i chemické revoluci (4 miliardy let) Odd?lení: Viry - nemají bu?e?nou stavbu (bez metabolického a proteosyntetického aparátu) - nejsou schopni samostatné existence - rozmnožováním jsou vázány na bu?ku (nitrobun??ní parazité) - velikost: nm - virion jednotlivá?ástice viru schopna infikovat bu?ku - v?da: virologie - d?lení: - RNA viry - s obalem/bezobalné - zooviry, fytoviry, mykoviry, bakteriofágy Stavba virionu - DNA/RNA + enzymy nutné k pr?niku do b. k zahájení reprodukce - Kapsid: okolo NK, bílkovinný obal, geometricky pravidelný, z makromolekul bílkovin (kapsomery) - NK + kapsid = nukleokapsid - (n?které viriony->membránový obal okolo kapsidu- proteiny & fosfolipidy) - odlišná stavba u bakteriofág?:hlavi?ka, kr?ek, pochva bi?íku, bazální ploténka, bi?íkové vlákno Napadení bu?ky a rozmnožování viru page 2 / 10

3 1) adsorbce p?ilnutí viru na bu?ku podmínky p?ilnutí: - vnímavost bu?ky: bu?ka musí mít receptory, které jsou schopny p?ijmout virus - permisivita bu?ky: schopnost bu?ky uskute?nit gen. program NK viru po vniknutí viru do bu?ky 2) penetrace pr?nik viru do bu?ky - pr?nik celého viru kapsida + NK - bakteriofágy pr?nik pouze NK 3a) lytický cyklus - vede ke zni?ení bu?ky - rozpad chromozomu hostitelské bu?ky - NK viru se replikuje ( jednotek)- okolo každé NK se vytvo?í kapsid - bu?ka praskne: lýza-> (viriony se uvolní do prost?edí) 3b) lyzogenní cyklus - NK viru se za?lení do NK bu?ky (virogenie)? provirus - bu?ka je nakažena, ale dále se množí (latentní fáze) - zm?nou vn?jších podmínek aktivace proviru? projevení onemocn?ní (p?. Nádorové bu?ky) 4) uvoln?ní virionu z bu?ky Virová infekce - virulence: individuální vlastnost patogenu, vyjad?uje míru patogenity ur?. mikrob. kmene vzhledem k ostatním kmen?m daného druhu - p?enos vir?: nej?ast?ji kapénková nebo alimentární infekce - latentní infekce: skrytá, pomalý pr?b?h page 3 / 10

4 - epidemie (region) x pandemie (zem?, kontinent) - vakcinace: do organismu vpraven oslabený patogen s cílem vyvolat tvorbu obranných protilátek - zoonózy: virová onemocn?ní zví?at p?enositelná na?lov?ka Zástupci - RNA viry - jednovláknová/dvouvláknová lineární RNA - onemocn?ní:d?tská obrna, rýma, slintavka a kulhavka, p?íušnice, klíš?. encefalitida, ch?ipka mnoho druh? H1N1, H5N1, - onkoviry - rakovina (nap?. leukémie) - retroviry obalené RNA viry, pomocí reverzní transkriptázy p?episují svoji gen. info do DNA - virus HIV Human Immunodeficiency virus? AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) - HIV-1-> 1983 ze šimpanz?; HIV-2 - napadení T-lymfocyt?? zhroucení imunit. systému - úmrtí obvykle následkem sekundární infekce (zápal plic) - p?enos krví, pohlavní sekrety, z matky na dít? - DNA viry - jednovláknová/dvouvláknová lineární/cirkulární DNA - onemocn?ní: opary, pásový opar, neštovice, virovéhepatitidy, bradavice, karcinom d?ložního hrdla - další virová onemocn?ní: mozaiková onemocn?ní tabáku, raj?at; kulhavka a slintavka dobytka, vzteklina, myxomatóza králík? Podvirové jednotky page 4 / 10

5 viroidy - jedno?et?zcovámolekula RNA, bez kapsidu - onemocn?ní kulturních rostlin (bledost okurek, v?etenovitost bramborových hlíz) priony - dv? formy bílkovin: - infek?ní bílkovina (PrP Sc ) - bu?e?ná bílkovina (PrP c ) - reagují spoluà normální se m?ní na zlou - degenerativní onemocn?ní CNS s dlouhou inkuba?ní dobou - projevy: poruchy hybnosti, poruchy kožní citlivosti, poruchy smyslových fcíà kon?í smrtí - scrapie (klusavka) ovce, kozy - BSE nemoc šílených krav - Creutzfeldt-Jakobova nemoc, kuru PRVOBUN??NÍ Bakterie (Bacteria) - jednobun??né, prokaryotické organismy - velikost: 0,3-2?m - zásobnílátky glykogen, kys. poly-?-hydroxymáselná - výskyt (prakticky všude): p?da, voda, lidské t?lo, vzduch Stavba bakterie - jako prokaryotická bu?ka -?asinky nepohyblivá vlákna, menší než bi?íky; k p?ichycení na povrch, p?enos DNA z plazmid? page 5 / 10

6 - bi?ík slouží k pohybu bakterie, ?m - ukotveny basálnímit?lísky, obaleny plazmalemou, uvnit? mikrotubuly - atricha - bakterie bez bi?íku - monotricha - bakterie má jediný bi?ík - lofotricha - dva a více bi?ík? na konci t?la - amfitricha - jeden nebo více bi?ík? na obou pólech - peritricha - bi?íky umíst?né po celém povrchu bu?ky - slizovité pouzdro kapsula ochranné funkce, vytvá?ení kolonií - plazmid kruhovité seskupení DNA, obvykle kódují dopl?ující vlastnosti (ATB rezistence atd.) - fotosyntetizující bakterie vá?ky s bakteriochlorofylem - bun??ná st?na - grampozitivní bakterie BS z peptidoglykanu (mureinu), barvitelná, neodbarvuje se - gramnegativní bakterie nad vrstvou peptidoglykanu navíc vn?jší membrána tvo?ená proteiny, lipoproteiny a lipopolysacharidy, barvivo se vymývá Tvary bakterií - koky kulovité: diplokoky, tetrakoky, streptokoky (?etízky), stafylokoky (hrozny) - bacily ty?inkovité - zak?ivené vibria, spirily, spirochety - vláknité, v?tvící se Rozmnožování bakterií - nepohlavní - p?ímé d?lení - replikace chromozomu, protáhnutí b., p?esun obou molekul DNA k opa?ným pól?m b., vytvo?ení septa, rozd?lení bu?ky - pu?ení page 6 / 10

7 - konjugace horizontální vým?na genetické informace - vým?na plazmid? nebo?ásti chromozomu mezi bakteriemi prost?ednictvím pil? - vždy jen jednosm?rná - pro konjugaci nutný F+ faktor - genera?ní doba - doba od jednoho d?lení po druhé - sporulace - endospory uvnit? bu?ky dojde ke ztrát? vody a zahušt?ní cytoplazmy à vzniká spora (nemnoží se) schopná p?ežít extrémní podmínky, za p?íznivých podmínek se m?ní zp?t - exospory zesílení bun??né st?ny - kryptobióza/anabióza schopnost organismu p?ežít extrémní podmínky Zneškod?ování bakterií - pasterizace krátkodobé zvýšení teploty(ni?í pouze nesporulující bakterie) - sterilizace suchým teplem (vzduchem) / vlhkým (pára) tlakový autokláv ~ 121 C, UV zá?ením, mikrobicidním plynem Rozd?lení bakterií - dle základního metabolismu: - autotrofní zdrojem C je CO 2, fotoautotrofní > zisk E fotosyntézou - heterotrofní zdrojem C a E jsou organické látky - dle pot?eby O 2 - aerobní k životu pot?ebují nutn? O 2 - anaerobní nepot?ebují nebo je škodlivý - fakultativn?anaerobní je-li k dispozici je využíván page 7 / 10

8 - saprofytické bakterie reducenti, rozklad odum?elých zbytk?, p?em?na org? anorg. - symbiotické bakterie mikroflóra vzájemné prosp?šné soužití st?evní, laktobacily - nitrifika?ní bakterie NH 3 na dusi?nany - denitrifika?ní bakterie dusi?nany na N 2, NH 3 - hlízkové bakterie ko?eny bobovitých rostlin, vaza?i vzdušného N 2? p?em?na na org. látky - komenzál vztah mezi dv?ma organismy, jednomu prospívá, druhý není ovlivn?n n?které st?evní bakterie - parazitické (patogenní) bakterie zp?sobují onemocn?ní - tetanus, antrax, spála, lepra, salmonelózy, lymeská borelióza, TBC, kapavka, chlamydiózy, syfilis, cholera, mor Využití - kysané produkty, mlé?né výrobky, bakteriální proteiny, p?i výrob? látek, biodegradace odpadu, ve výzkumu Sinice (Cyanophyta) - asi 3,5 mld let staré - autotrofní organismy - vznikl systém tylakoid? (vychlípením CM), uspo?ádaný okolo jaderné hmoty - v tylakoidech: chlorofyl a,?-karoten, fykocyan (modrý), fykoerytrin (?ervený) - kombinace barevà žlutozelené, hn?dé, zelené, modré,?ervenohn?dé - okolo: slizový obal - plynovévakuoly u n?kterých sinic, umož?ují vznášení na hladin? - zásobní látka: sinicový škrob page 8 / 10

9 - výskyt: zne?išt?né vody, vlhké p?dy atd., plankton - vodní kv?t p?i p?emnožení na povrchu stojatých vod (obv. d?sledek zne?išt?ní prost?edí) - význam: fotosyntéza O 2, vázání N 2 v p?d? - Rozmnožování - nepohlavní - jednobun??né sinice: p?í?né d?lení - vláknité sinice: vznikajíhormogonieàn?kolikabun??ná vlákna, odd?lují se od mate?ského vlákna a dor?stají - jednobun??né sinice vývojov? starší, pospojovány slizovým obalem - mnohobun??né sinice mladší - uloženy v pochv? bu?ky uloženy v?ad? za sebou - heterocysty tvarov? odlišné bu?ky schopné vázat vzdušný N 2 - vytvá?í akinety: nepohyblivé klidové spory, spojení n?kolika bun?k a vytvo?ení tlusté BS, vyklí?ení (p?em?na na hormogonii -> protržení st?ny) - sinice?ádu Nostoc spolu s houbovými vlákny tvo?í stélky lišejník? Prochlorophyta - autotrofní, prokaryotické organismy - sou?ást nanoplanktonu - podobné sinicím, v tylakoidech: chlorofyl a, b, karotenoidy - evolu?ní význam:obsah chlorofylu b p?edch?dci nižších eukaryot - dnes?azeny mezi sinice page 9 / 10

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Prokaryota PDF generated by Kalin's PDF Creation Station page 10 / 10

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Gymnázia Šternberk v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem materiálu a všech jeho

Více

Obecná biologie. 10. obec.charakter.org. dráždivost, pohyb, autoregulace, vývoj... strana 12. 12. viry. strana 14-15

Obecná biologie. 10. obec.charakter.org. dráždivost, pohyb, autoregulace, vývoj... strana 12. 12. viry. strana 14-15 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Vyučující: Předmět: Obor: Mgr.Ludvík Kašpar Biologie Technické lyceum Ročník: 1. Obecná biologie Obsah: 1. biologie

Více

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Biologie. Přehled učiva a školních výstupů. Předškolní a mimoškolní pedagogika Pedagogické lyceum

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Biologie. Přehled učiva a školních výstupů. Předškolní a mimoškolní pedagogika Pedagogické lyceum MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 Biologie Přehled učiva a školních výstupů Předškolní a mimoškolní pedagogika Pedagogické lyceum Autoři: Mgr. Tomáš Hasík, Mgr. Lenka Kořínková, Mgr. Kateřina

Více

Program přednášek z praktické mikrobiologie Vojtěch Rada

Program přednášek z praktické mikrobiologie Vojtěch Rada Program přednášek z praktické mikrobiologie Vojtěch Rada 1) Role mikroorganismů v přírodě, historie mikrobiologie 2) Hlavní skupiny mikroorganismů: viry, bakterie a aktinomycety 3) Další skupiny mikroorganismů:

Více

mikrobiologie má mnoho vztahů k dalším biologickým odvětvím - úzký vztah má k imunologii.

mikrobiologie má mnoho vztahů k dalším biologickým odvětvím - úzký vztah má k imunologii. (mikros malý, bios život, logos věda) zakladatel moderní české lékařské mikrobiologie je F. Patočka věda zabývající se studiem mikroorganismů (bakterie, viry, houby, parazité) zkoumá drobné organismy,

Více

Pehled zmn probíhající v potravináských surovinách a potravinách bhem zpracování a skladování.

Pehled zmn probíhající v potravináských surovinách a potravinách bhem zpracování a skladování. 1 Pehled zmn probíhající v potravináských surovinách a potravinách bhem zpracování a skladování. Smyslem technologického zpracování a skladování potravináských surovin a potravin je vytvoit a udržet nutriní

Více

ZÁKLADY VIROLOGIE obecná virologie

ZÁKLADY VIROLOGIE obecná virologie ZÁKLADY VIROLOGIE obecná virologie Nestačí vědět, vědění se musí použít Goethe Tato skripta jsou určena pro studenty biologických oborů. Soustředí se na vybrané kapitoly z obecné virologie. Nekladou si

Více

Patologické reakce na složky potravy

Patologické reakce na složky potravy Patologické reakce na složky potravy by Biologie - Úterý, Prosinec 31, 2013 http://biologie-chemie.cz/patologicke-reakce-na-slozky-potravy/ Otázka: Patologické reakce na složky potravy P?edm?t: Biologie

Více

Živá příroda. Aby život platil, musí všechny tyto podmínky fungovat současně!!! Organizace živé přírody

Živá příroda. Aby život platil, musí všechny tyto podmínky fungovat současně!!! Organizace živé přírody Živá příroda Charakteristika živé přírody - živá příroda se vyznačuje biologickými vlastnostmi (zákonitostmi) o specifické chemické složení bílkoviny, nukleové kyseliny o schopnost metabolismu přijímají

Více

Trávicí systém. by jx.mail@centrum.cz - Sobota,?ervenec 19, 2014. http://biologie-chemie.cz/travici-system/ Otázka: Trávicí systém. P?edm?

Trávicí systém. by jx.mail@centrum.cz - Sobota,?ervenec 19, 2014. http://biologie-chemie.cz/travici-system/ Otázka: Trávicí systém. P?edm? Trávicí systém by jx.mail@centrum.cz - Sobota,?ervenec 19, 2014 http://biologie-chemie.cz/travici-system/ Otázka: Trávicí systém P?edm?t: Biologie P?idal(a): Mí?a - hlavní funkce 1) Trávení mechanické

Více

OPORY KE STUDIU JEDNOOBOROVÉ BIOLOGIE NA KATEDŘE BIOLOGIE PŘF UJEP BIOLOGIE PROKARYOT A VIRŮ JAN MALÝ KATEDRA BIOLOGIE PŘF UJEP

OPORY KE STUDIU JEDNOOBOROVÉ BIOLOGIE NA KATEDŘE BIOLOGIE PŘF UJEP BIOLOGIE PROKARYOT A VIRŮ JAN MALÝ KATEDRA BIOLOGIE PŘF UJEP OPORY KE STUDIU JEDNOOBOROVÉ BIOLOGIE NA KATEDŘE BIOLOGIE PŘF UJEP BIOLOGIE PROKARYOT A VIRŮ JAN MALÝ KATEDRA BIOLOGIE PŘF UJEP 2005 OBSAH 1. Úvod do mikrobiologie - postavení a místo mikroorganismů v

Více

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění.

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Úvod do oborů Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Imunologie je poměrně mladý lékařský vědní obor, který se zpočátku

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ JITKA MALÁ PAVEL ROVNANÍK STAVEBNÍ CHEMIE

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ JITKA MALÁ PAVEL ROVNANÍK STAVEBNÍ CHEMIE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ JITKA MALÁ PAVEL ROVNANÍK STAVEBNÍ CHEMIE MODUL 4 CHEMIE VODY, OVZDUŠÍ A ORGANICKÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁL STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY

Více

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Přírodopis. Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Přírodopis. Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 Přírodopis Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola Autoři: Mgr. Tomáš Hasík, Mgr. Lenka Kořínková, Mgr. Kateřina

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2013. Bc. TEREZA DOUŠOVÁ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2013. Bc. TEREZA DOUŠOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2013 Bc. TEREZA DOUŠOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: N3108 Prmyslový management Studijní obor:

Více

Učební texty k předmětům Obecná fytotechnika a Zemědělské systémy I.

Učební texty k předmětům Obecná fytotechnika a Zemědělské systémy I. Učební texty k předmětům Obecná fytotechnika a Zemědělské systémy I. Autoři: doc. Ing. Miloslav Zitta, CSc. (editor) prof.ing. Vladimír Táborský, CSc., prof. Ing. Václav Kohout, DrSc. Tato skripta jsou

Více

OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE

OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ Ústav infekčních chorob a mikrobiologie OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE Prof. MVDr. František Treml, CSc. Doc. MVDr. Petr Lány, Ph.D. Prof.

Více

PRINCIPY SENZORICKÉ ANALÝZY

PRINCIPY SENZORICKÉ ANALÝZY UČEBNÍ TEXTY PRO ŠKOLENÍ PRINCIPY SENZORICKÉ ANALÝZY ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH METOD ROZBORŮ A TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ U PRVOVÝROBCŮ A ZPRACOVATELŮ MLÉKA Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

2. ročník. Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0

2. ročník. Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0 2. ročník Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0 VÝZNAM ZDRAVOVĚDY PRO KADEŘNÍKA Osobní hygiena kadeřníka Péče o čistotu těla: pravidelné mytí rukou před a po každém Z po návštěvě

Více

Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie

Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie by Biologie - Pond?lí, Listopad 18, 2013 http://biologie-chemie.cz/dychaci-soustava/ Otázka: Dýchací soustava P?edm?t: Biologie P?idal(a): kikatyna Funkce

Více

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY. J. Masopust, R. Průša

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY. J. Masopust, R. Průša UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY J. Masopust, R. Průša Spolupracovali: prof. MUDr. P.Goetz, prof. RNDr.V.Pelouch, prof. MUDr. T. Zima, prof. MUDr. J.E. Jirásek, doc. RNDr.

Více

Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta

Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta MIKROBIÁLNÍ OBRAZ KOŘENÍ Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc. Autor: Bc. Eva Večeřová Brno, květen 2012 Jméno a příjmení autora:

Více

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 2. Jako metabolismus označujeme: A A) přeměnu látek a energií B) syntézu organických látek C) schopnost

Více

bílé krvinky = leukocyty leukopenie leukocytóza - leukopoéza Rozdělení bílých krvinek granulocyty neutrofilní eozinofilní bazofilní agranulocyty

bílé krvinky = leukocyty leukopenie leukocytóza - leukopoéza Rozdělení bílých krvinek granulocyty neutrofilní eozinofilní bazofilní agranulocyty bílé krvinky = leukocyty o bezbarvé buňky o mají jádro tvar nepravidelný, proměnlivý výskyt krev, tkáňový mok, míza význam fagocytóza - většina, tvorba protilátek některé ( lymfocyty) délka života různá:

Více

FYZIOLOGIE ROSTLIN pro lesníky

FYZIOLOGIE ROSTLIN pro lesníky LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA MEDLOVY UNIVERZITY V BRNĚ ÚSTAV EKOLOGIE LESA A CENTRUM VÝZKUMU GLOBÁLNIÍ ZMĚNY AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V.V.I. FYZIOLOGIE ROSTLIN pro lesníky Michal V. Marek 1. ÚVODEM

Více

- 7% objemu krevní plazmy (64-82 g/l) - transport látek vážou na sebe minerály, hormony a tuky - poutají H 2

- 7% objemu krevní plazmy (64-82 g/l) - transport látek vážou na sebe minerály, hormony a tuky - poutají H 2 KREV - trofické pojivo, které neustále koluje v cévním systému obratlovců (pouze u nich) - funkce: specifické obranné - schopnost srážení - udržení homeostázy (osmotický tlak, ph) homeostáza je stálé vnitřní

Více

Popis Patogenů ADENOVIRUS

Popis Patogenů ADENOVIRUS Popis Patogenů ADENOVIRUS Adenovirus - čeleď Adenoviridae (DNA viry), rod Mastadenovirus. Značně rozšířený patogen člověka způsobující ARI, oční infekce, gastrointestinální a urogenitální infekce. Inkubační

Více

Jiří Schindler. Mikrobiologie. Pro studenty zdravotnických oborů. 2., doplněné a přepracované vydání

Jiří Schindler. Mikrobiologie. Pro studenty zdravotnických oborů. 2., doplněné a přepracované vydání Jiří Schindler Mikrobiologie Pro studenty zdravotnických oborů 2., doplněné a přepracované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jiří Schindler Mikrobiologie Pro studenty zdravotnických

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základy biologie Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

Téma KULTIVACE IN VITRO. Praktikum fyziologie rostlin

Téma KULTIVACE IN VITRO. Praktikum fyziologie rostlin Téma KULTIVACE IN VITRO Praktikum fyziologie rostlin Teoretický úvod: KULTIVACE IN VITRO Rostlinný materiál lze krom pirozených podmínek pstovat také v rzných umlých podmínkách. Jednou z tchto možností

Více