Pa rkins ons ký s yndrom a a ntips yc hotika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pa rkins ons ký s yndrom a a ntips yc hotika"

Transkript

1 Pa rkins ons ký s yndrom a a ntips yc hotika P racovní den klinické farmacie Jana Vinšová M ira Hojdarová Petr Dušek

2 Parkinsonský syndrom a jeho příčiny Polékový parkinsonský syndrom Parkinsonova nemoc a řešení psychotických komplikací

3 P a rkins ons ký s yndrom Příčiny: Parkinsonova nemoc (PN) 80% S ekundární PS 10% - polékový - toxický (exo - M n, endo Wilsonova nemoc) - multiinfarktová encefalopatie, normotensní hydrocefalus - posttraumatický syndrom - postencefalitický parkinsonismus Jiná neurodegenerativní onemocnění s projevy PS 10% (multisystémová atrofie, progresivní supranukleární obrna, Alzheimerova nemoc atd.)

4 P olékový P a rkins ons ký s yndrom akutně nasazená / chronická antidopaminergní medikace (typicky za 2 4 týdny) až 50%! parkinsonských syndromů v geriatrii pokud PS neodezní po vysazení - demaskování PN? efekt dopaminergní medikace a ntips yc hotika a jejic h derivá ty (15-60% A P ), blokátory Ca 2 kanálů, amiodaron, amfotericin B, Li, valproát

5 P a rkins onova nem oc chronické progresivní onemocnění nervové soustavy postižení dopaminergních c om pa c ta s ubs ta ntia e nig ra e neuronů pa rs deficit DA ve striatu rozsáhlá porucha regulace systému ba zá lníc h g a ng lií a jejich spojů

6 Léč iva kontra indikova ná u P N Antips ychotika 1. generace (typická neuroleptika), předevš ím s kupina butyrofenonů a fenothiazinů: H a loperidol (H A LOPE R ID O L), c hlorprom a zin (P LE G OM A Z IN ), levoprom a zin (TIS E R C IN ), flufena zin (M O D ITE N ) Antiemetika, prokinetika M etoc lopra m id (D E G A N, C E R U C A L, M IG R A N E R TON ), thiethylpera zin (TO R E C A N ) Blokátory vápníkových kanálů vas odilatancia C inna rizin (S TU G E R ON, A LE V E R T), fluna rizin (S IB E LIU M ) Anitihistaminika P rom etha zin (P R OTH A Z IN ) Antiarytmika A m ioda ron (C OR D A R ON E, R IV OD A R ON, S E D A C O R O N ) Nepřímá antihypertenziva M ethyldopa (D OPE G Y T) upraveno dle: R ŮŽIČ KA, E., R OTH, J., KAŇOVS KÝ, P., et al. P arkinsonova nemoc a parkinsonské syndromy. Praha :

7 A kinetic ká krize akutní hypodopaminergní stav po náhlém vysazení či výrazném snížení dopaminergní nebo anticholinergní léčby nebo podá ní nevhodného fa rm a ka (neuroleptika) v kombinaci s dehydratací a zánětem těžká akineze s výraznou rigiditou, bolestivé dystonické spazmy svalů, vázne polykání, příp. dýchání, postupně až příznaky odpovídající neuroleptickému m a lig ním u s yndrom u (hypertermie, tachykardie, poruchy vědomí, rabdomyolýza) podávání rozpuš těné levodopy NG S amantadinsulfát (PK-Merz Infusion) ev. centrální myorelaxancia - dantamacrin (Dantrolen) co nejdříve návrat k L-Dopa

8 P s yc hotic ké kom plika c e léč by P N 20-40% parkinsoniků nežádoucí účinky dopaminergní, anticholinergní aj. léčby rizikové faktory: kognitivními porucha, trvání choroby > 10 let, depresí, > 65 let, poruchy spánku hlavní terapeutický problém v pozdních stadiích onemocnění (spolu s poruchami stoje a chůze) počáteční příznaky živé sny zrakové halucinace, pocit cizí osoby v blízkosti, náhled postupně vymizí snížení základní medikace anticholinergika amantadin selegilin agonisté L-DOPA nelze úplně vysadit

9 V olba a ntips yc hotika u P N různé zastoupení subtypů D2 rec. v jednotlivých částech mozku antipsychotický účinek je vázán na blokádu rodiny D2 rec. v mozkové kůře větší hustota D2A receptorů ve striatu blokáda projevy P S

10 S rovná ní podtypů D rec eptorů D 1 D 2 podtyp D1 D5 D2 (D2A) D3 (D2B) D4 (D2C) největší hustota v mozku striatum hippocampus nigros triatáln ídráhy ncl. accumbens frontální kortex lokalizace v hypofýze afinita k dopaminu specifický antagonista haloperidol benzamidy clozapin

11 Srovnání receptorové selektivity antipsychotik Fa rm a kodyna m ic k é rozřa zení Ú č inné lá tky B loká da rec eptorů D 1 D 2 5H T2 α1 H 1 M S eda tivní C hlorprom a zin (PLE GOMAZIN) Inc izivní H a loperidol (HALOPE R IDOL) S elektivní dopa m inoví a nta g onis té S ulpirid (DOGMATIL) A m is ulprid (DE NIBAN) S erotonin/dopa m in oví a nta g onis té (S D A ) Z ipra s idon (ZE LDOX) S ertindol (S E R DOLE C T) R is peridon (R IS PE R DAL) M ultirec eptoroví a nta g onis té (M A R TA ) Quetia pin (S E R OQUE L) Z otepin (ZOLE PTIL) O la nza pin (ZYPR E XA) C loza pin (LE PONE X) ±

12 G uidelines Miyasaki et al. A m eric a n A c a dem y of N eurolog y (2006) S creening and treatment for depression, dementia and psychosis with P arkinson disease léčba psychózy u PD clozapin (Level B) quetiapine (Level C ) NE olanzapin (Level B) Marty et al. M anagement of Hallucination and Psychosis in P arkinson s disease (2010) R ektor et al. P a rkins onova nem oc : D oporuč ené pos tupy dia g nos tiky a léč by (2004) II.č á s t:

13 A kutní ps yc hotic ké přízna ky počínající akutní psychotické příznaky tia prid clonazepam akutní delirantní stavy tia prid i.v. benzodiazepiny i.v. midazolam (DOR MICUM) 5 10 mg i.v.

14 P s yc hóza u pa c ientů s P N a dem enc í pozitivní efekt léčby kognitivní poruchy i na psychotické příznaky inihibitory acetylcholinesterázy (iache ) riva s tig m in (E X E LO N ) donepezil (AR ICE PT) memantin (E BIXA)

15 Léč ebný pos tup u ps yc hózy při P N O vlivnění s pouš těc íc h fa ktorů terapie infekce (plicní, močové, aj.) úprava parametrů vnitřního pros tředí (ionty, voda) terapie poruch s pánku S nížení polypra g m á zie s edativa, anxiolytika, antidepres iva s antimus karinovým účinkem, vazoaktivní l. S nížení dá vek a ntipa rkins onik Tera pie inhibitory a c etylc holines terá zy (ia C he ) u pa c ientů s kog nitivní poruc hou Tera pie a typic kým i a ntips yc hotiky (c loza pin, quetia pin) upraveno dle: R ektorová I, Baláž M.: Parkinsonova nemoc: Doporučené postupy a diagnostika léčby, 2004

16 gmail.com

PARKINSONOVA NEMOC: DIAGNOSTIKA A KLINICKÝ OBRAZ HETEROGENNÍHO ONEMOCNÌNÍ ETIOLOGIE I. REKTOROVÁ SOUHRN

PARKINSONOVA NEMOC: DIAGNOSTIKA A KLINICKÝ OBRAZ HETEROGENNÍHO ONEMOCNÌNÍ ETIOLOGIE I. REKTOROVÁ SOUHRN PARKINSONOVA NEMOC: DIAGNOSTIKA A KLINICKÝ OBRAZ HETEROGENNÍHO ONEMOCNÌNÍ I. REKTOROVÁ KLÍÈOVÁ SLOVA Parkinsonova nemoc parkinsonský syndrom nemotorické symptomy KEY WORDS Parkinson s disease parkinsonian

Více

TERAPIE IDIOPATICKÉ PARKINSONOVY NEMOCI

TERAPIE IDIOPATICKÉ PARKINSONOVY NEMOCI TERAPIE IDIOPATICKÉ PARKINSONOVY NEMOCI MUDr. Irena Rektorová Centrum pro abnormální pohyby a parkinsonismus, I. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny, Brno Zlatým standardem léčby Parkinsonovy nemoci

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře Demence Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007 Autoři: Roman Jirák Jaroslava Laňková Oponenti: Iva Holmerová Jakub Hort Jiří Konrád Stanislav Konštacký Cyril Mucha

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

^AijA ů W c w j TK.ßMjs/,0 üuoc fa t'* ' /m e u í Á m w /A Í^ccé. e r - *, w '/ «* ' r s H O v. J t 6 SU /K O /p

^AijA ů W c w j TK.ßMjs/,0 üuoc fa t'* ' /m e u í Á m w /A Í^ccé. e r - *, w '/ «* ' r s H O v. J t 6 SU /K O /p v ) íb o b h ü M m h v Ř M f m 'W f ' - A o ü M c m v, a/x «W ( V**#'f -c M m / u) * ** ^ ^ V J Z L I, f y, ^ «t ó W '». y m v í v * * 1/ fu j /JÙCO G tfft 0i/3 / f P H & r & ; m s ^ W - f A * ^ -ßCojodk

Více

Parkinsonova nemoc - ošetřovatelská problematika pokročilého stádia

Parkinsonova nemoc - ošetřovatelská problematika pokročilého stádia Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Parkinsonova nemoc - ošetřovatelská problematika pokročilého stádia Hana Králová Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Doporučené postupy v léčbě DAT a dalších demencí. Richard Krombholz PL Praha 8, Bohnice

Doporučené postupy v léčbě DAT a dalších demencí. Richard Krombholz PL Praha 8, Bohnice Doporučené postupy v léčbě DAT a dalších demencí Richard Krombholz PL Praha 8, Bohnice Antimotto Jaký je rozdíl mezi Alzheimerovou a Parkinsonovou nemocí? Ţádný, je lhostejné, jestli to pivo člověk nenajde,

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO

Více

1 Obecná část. 1.1 Úvod

1 Obecná část. 1.1 Úvod 1 Obecná část 1.1 Úvod Parkinsonova nemoc je neurologické onemocnění, řadící se mezi choroby extrapyramidového systému v oblasti bazálních ganglií. Vyskytuje se celosvětově a postihuje muže i ženy. Samostatné

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls12556/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tiaprid PMCS 100 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje

Více

Psychiatrie PSYCHIATRIE PRO PRAXI PRO PRAXI. VI. konference ambulantních psychiatrů. 15. 16. října 2009. Regionální centrum Olomouc. Suppl.

Psychiatrie PSYCHIATRIE PRO PRAXI PRO PRAXI. VI. konference ambulantních psychiatrů. 15. 16. října 2009. Regionální centrum Olomouc. Suppl. Psychiatrie PRO PRAXI Suppl. B 2009 www.solen.cz ISSN 1803 5914 ročník 10. PSYCHIATRIE PRO PRAXI VI. konference ambulantních psychiatrů 15. 16. října 2009 Regionální centrum Olomouc Psychiatrická klinika

Více

9 Léčba Parkinsonovy nemoci

9 Léčba Parkinsonovy nemoci 9 Léčba Parkinsonovy nemoci Evžen Růžička 9.1 Úvod Léčba Parkinsonovy nemoci je jednou z nejnadějnějších oblastí soudobé neurologie. Ačkoli dosud není znám léčebný postup, který by onemocnění vyléčil nebo

Více

Doporučené postupy pro léčbu Alzheimerovy nemoci a dalších onemocnění spojených s demencí

Doporučené postupy pro léčbu Alzheimerovy nemoci a dalších onemocnění spojených s demencí DOPORUČENÉ POSTUPY Doporučené postupy pro léčbu Alzheimerovy nemoci a dalších onemocnění spojených s demencí Recommendations for the diagnosis and management of Alzheimer s disease and other disorders

Více

3 Léčba paliperidon palmitátem v klinické praxi. Doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D. 5 Agomelatin jeho využití v klinické praxi

3 Léčba paliperidon palmitátem v klinické praxi. Doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D. 5 Agomelatin jeho využití v klinické praxi v praxi 4/2014 psychiatrie 3 Léčba paliperidon palmitátem v klinické praxi Doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D. 5 Agomelatin jeho využití v klinické praxi MUDr. Sylva Racková, Ph.D.; MUDr. Luboš Janů, Ph.D.

Více

PARKINSONOVA CHOROBA

PARKINSONOVA CHOROBA 1 PARKINSONOVA CHOROBA Anotace První část výukového materiálu je věnována problematice onemocnění, výskytu v populaci u nás i ve světě. Dále pokračují rozšířené informace o příčinách vzniku a možnostech

Více

Atypické parkinsonské syndromy

Atypické parkinsonské syndromy Atypické parkinsonské syndromy Jan Roth Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Tato přednáška je podpořena edukačním grantem společnosti UCB. Universita

Více

B P S D - o čem bude přednáška?

B P S D - o čem bude přednáška? Behaviorální a psychologické ( neuropsychiatrické ) symptomy demence (BPSD) diagnostika a možnosti léčby Brno 1.10.2009 MUDr. Jiří Konrád Psychogeriatrické odd. PL Havlíčkův Brod B P S D - o čem bude přednáška?

Více

Vaskulární demence a vaskulární kognitivní porucha

Vaskulární demence a vaskulární kognitivní porucha 73 Vaskulární demence a vaskulární kognitivní porucha doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D. 1,2, RNDr. Daniela Řípová, CSc. 1 1 AD centrum, Psychiatrické centrum, Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 3. LF a FN

Více

PSYCHIATRIE: Doporučené postupy psychiatrické péče III. PSYCHIATRIE Doporučené postupy psychiatrické péče III.

PSYCHIATRIE: Doporučené postupy psychiatrické péče III. PSYCHIATRIE Doporučené postupy psychiatrické péče III. PSYCHIATRIE: Doporučené postupy psychiatrické péče III. PSYCHIATRIE Doporučené postupy psychiatrické péče III. Tribun EU 2010 PSYCHIATRIE Doporučené postupy psychiatrické péče III. Redakční rada: Jiří

Více

Úzkostné poruchy v neurologii

Úzkostné poruchy v neurologii Z pomezí neurologie 265 Úzkostné poruchy v neurologii doc. MUDr. Ján Praško, CSc. 1, 2, 3, 4, MUDr. Pavel Doubek 5, MUDr. Tomáš Diveky 1, 2, MUDr. Aleš Grambal 1,2, MUDr. Zuzana Grambalová 2, 8, MUDr.

Více

Sublingvální tableta Kulaté, bílé až téměř bílé, sublingvální tablety s vyraženým 10 na jedné straně.

Sublingvální tableta Kulaté, bílé až téměř bílé, sublingvální tablety s vyraženým 10 na jedné straně. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Sycrest 10 mg sublingvální tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna sublingvální tableta obsahuje asenapinum 10 mg (ve formě maleátu). Úplný seznam pomocných látek viz bod

Více

practicus IV. Jarní interaktivní konference, Praha 2010 č. 5/2010 ročník 9 pro praktické lékaře zdarma

practicus IV. Jarní interaktivní konference, Praha 2010 č. 5/2010 ročník 9 pro praktické lékaře zdarma Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 5/2010 t i p t o h o t o č í s l a IV. Jarní interaktivní konference, Praha 2010 ročník 9 pro praktické lékaře zdarma Zprávy ze IV.

Více

Blok 3 Kroutivé pohyby a abnormální držení: chorea, dystonie, spasticita

Blok 3 Kroutivé pohyby a abnormální držení: chorea, dystonie, spasticita Blok 3 Kroutivé pohyby a abnormální držení: chorea, dystonie, spasticita (R. Jech, J. Klempíř, P. Havránková, T. Serranová) Robert Jech Jiří Klempíř Petra Havránková Tereza Serranová XIII. kurz EPO - Luhačovice

Více

Definice paliativní péče

Definice paliativní péče Paliativní péče Náš život se v posledním století změnil:žijeme výrazně déle a v mnohém ohledu pohodlněji.platíme však za to nemalou daň: déle a vůbec ne lehčeji totiž také umíráme. Definice paliativní

Více

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005 Autoři: Bohumil Skála Ondřej Sláma Jiří Vorlíček Blanka Misconiová Oponenti:

Více

Farmakoterapie myasthenia gravis

Farmakoterapie myasthenia gravis 95 Farmakoterapie myasthenia gravis MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA Neurologická klinika LF MU a FN, Brno Farmakoterapie myastenie je založena na dvou pilířích: symptomatické léčbě a na patogeneticky

Více

Atypické neuropsychiatrické kazuistiky

Atypické neuropsychiatrické kazuistiky Atypické neuropsychiatrické kazuistiky Martin Vališ Oddělení urgentní medicíny FN HK Neurologická klinika LF UK Tremor hlavy 62letá pacientka byla léčena pro hypothyreózu a monoklonální gamapatii jinak

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ZYPADHERA 210 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička obsahuje

Více

Klinická část: diagnostické okruhy

Klinická část: diagnostické okruhy 1 Klinická část: diagnostické okruhy Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné MUDr. Petr Příhoda pracuje jako psychiatr od

Více

Specifika léčby symptomů v PM. Terapeutický vztah čili vzájemná důvěra

Specifika léčby symptomů v PM. Terapeutický vztah čili vzájemná důvěra Některé symptomy paliativní péče Anorexie, nauzea, zvracení, kachexie, výživa u pokročile nemocných, výpotky v tělních dutinách Únava, úzkost, deprese a syndrom deliria v paliativní medicíně Singultus,

Více