Nemoc, neduh, choroba. Pacienti a zdravotní personál v dějinách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nemoc, neduh, choroba. Pacienti a zdravotní personál v dějinách"

Transkript

1 Nemoc, neduh, choroba. Pacienti a zdravotní personál v dějinách VI. PARDUBICKÉ BIENÁLE Teze příspěvků Čtvrtek, 22. dubna 2010 Nemoc jako téma odborného lékařského diskursu Konec hippocratovského světa? Pojetí a systém nemoci mezi renesancí a 19. stoletím Daniela Tinková (Ústav českých dějin FF UK, Praha) Protože se jedná o úvodní příspěvek k poměrně široce pojaté problematice nemoci/nemocí v dlouhém časovém úseku, je i on referát pojat spíše obecněji a jeho charakter je především přehledově-problémovým. Hlavním cílem referátu je načrtnout základní charakteristiky rozkladu antického, galénovsko-hippokratovského paradigmatu nemoci, které provázely zrození pojetí moderního v období století, a to na základě tří tematických linií: a) snahy o vysvětlení fenoménu nemoci mezi humorální teorií a anatomicko-mechanistic kým solidismem, resp. orgánovou-buněčnou-molekulární patologií b) snahy o utvoření taxonomie nemocí nosologie či nosografie c) snahy o pochopení fenoménu nákazy semena, miazmata, nakažlivina Domina disciplinae. Imaginace nemocí a utváření učenecké komunity v českých zemích raného novověku Lucie Storchová (Filosofický ústav AVČR, v.v.i., Praha) Ve svém příspěvku chci rozebrat imaginaci nemocí v humanistických dílech 2. poloviny 16. století, a to mimo homogeniální medicínský diskurs, např. v latinské příležitostné poezii. Především se soustředím na to, jak se reprezentovala a genderovala dna (podagra), humanistická módní nemoc, a jak se na tomto základě utvářela a definovala příslušnost k učenecké komunitě. Feminizace podagry se stala jedním z nástrojů maskulinní (sebe)definice humanistického autora-básníka i celé historické i soudobé učenecké komunity. Na konkrétních textech v této souvislosti dále ukážu, jak se kódovalo tělo personifikované nemoci i jejích obětí. V posledním kroku rozeberu vztah těchto reprezentací k jiným diskursům diference a k dobovým kulturním a sociálním významům nemoci (framing of the disease). V prezentaci se tedy pokusím překročit nejen pojetí klasických dějin medicíny, ale také perspektivu současné historické antropologie, která se soustředí především na individuální laické chápání nemocí. Na rozdíl od těchto přístupů mi půjde o utváření genderu nemoci v humanistických textech a o dopad genderování na sociální praxe učenectví.

2 Mor a lékařská literatura pozdního středověku (diskusní příspěvek) David Tomíček (Katedra historie FF UJEP a Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK, Praha) Příspěvek si klade za cíl představit vybrané dobové teze o této nemoci na základě rozboru především latinských lékařských pojednání průběžně publikovaných Karlem Sudhoffem v časopise Archiv für Geschichte der Medizin. Vydávané texty byly sepsány před rokem 1500 a zrcadlí vidění pozdně scholastické medicíny. Ta přirozeně nebyla v názorech na mor jednotná a jak připomíná v první polovině 15. století lékař Johannes de Saxonia, pošetilost nejrůznějších lékařských teorii měla vzbuzovat dokonce posměch. Různost dobových názorů lze dobře ilustrovat na tématu nakažlivosti moru. Lékaři povětšinou soudili, že mor nakažlivý je, lišili se ale v náhledech na podstatu nákazy a způsob jejího přenosu. Vedle obecné nákazy prostřednictvím zamořeného vzduchu mnozí poukazují na interpersonální přenos nemoci, přičemž někteří si uvědomovali, že respirační cesta je jen jednou z možností, byť nejvíce rizikovou. Hrozbu tak mohly představovat prakticky všechny látky vycházející z těla i fyzický kontakt s tělem samotným. Pro lékaře to ovšem představovalo zvýšené až neúnosné riziko, o čemž svědčí tendence zpochybňovat věrohodnost uroskopických vyšetření. V lékařských textech je nyní možné číst, že charakter pozorované moči není ex materia morbi, a vede tudíž ke klamným závěrům. Tento názorový obrat důvěryhodnost lékařů jistě nezvýšil. Dětství a nemoc Dětská nemoc v zrcadle meziválečného práva Šárka Špeciánová (Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK, Praha) Ve svém příspěvku se budu věnovat situaci a vývoji nemocnosti dětí po 1. světové válce. Z úvodního nástinu, ve kterém bude též zmíněna problematika alkoholismu a infekčních chorob, se dále budu věnovat boji proti tuberkulóze. Významnou úlohu na poli boje proti tuberkulóze sehrály dobrovolné zdravotnické instituce, proto podrobněji bude představena směrnice pro činnost poraden protituberkulózních z roku Velkou měrou působila na vytváření legislativní úpravy i Masarykova liga proti tuberkulóze. V části věnované obecné legislativní úpravě zmíním základní právní předpisy mající vliv na fungování čsl. zdravotnictví po 1. světové válce a v části věnované legislativní úpravě boje proti tuberkulóze bude uvedena již konkrétní právní úprava, konkretizovány povinnosti lékaře, ale i poučení pro tuberkulózní rodiče, jak ochránit své děti. Velmi okrajově bude nastíněna i legislativní úprava boje proti infekčním chorobám, konkrétně o zavedení povinného očkování proti neštovicím. Koncept dětské abnormality v dlouhém 19. století Martina Halířová (Východočeské muzeum v Pardubicích) Příspěvek bude spíše tezemi, neb tématem dětské abnormality se v českém prostředí mnoho badatelů nezabývá. V úvodu bude přiblížena teorie normativní praxe a nastíněny otázky jejich původců. Následně bude následovat rozbor konceptu dětské abnormality a analýza konkrétních příkladů ústavů, které se věnovaly péči o postižené.

3 Péče o nemocné, zdravotní personál Pokus o školení ošetřovatelek v pražské všeobecné nemocnici ve 40. letech 19. století (diskusní příspěvek) Ludmila Hlaváčková (Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK, Praha) Otevření všeobecné nemocnice v Praze 1790/91 a nábor ošetřovatelského personálu. Snahy o zvýšení platů jako nástroj ke zvýšení úrovně ošetřovatelské péče. Jan T. Held ( ), primář ve všeobecné nemocnici v letech , 1822 a 1826 o ošetřovatelském personálu ve všeobecné nemocnici ve svých pamětech. Předpisy k zachovávání pro hlídače ve všeobecné nemocnici v Praze z Osobnost docenta psychiatrie Josefa Riedela ( ), iniciátora návrhu na školení ošetřovatelek. Jednání o návrhu březen-září Hlavní účastníci jednání - ředitel všeobecné nemocnice profesor teoretického lékařství a lékařské kliniky pro ranlékaře F. Nusshard ( ) a protomedik I. Nádherný ( ). Příčiny neúspěchu zřízení Krankenwartschule ve všeobecné nemocnici. Marné naděje J. Riedla na obnovení jednání v roce Lékaři a pacienti - už ve starém Egyptě Eugen Strouhal (Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK, Praha) Životní podmínky starých Egypťanů nebyly tak ideální, jak by se mohlo zdát podle jejich dokonalých výtvorů, kterým se dnes obdivujeme. Prozrazuje to mimo jiné krátká doba jejich dožití a postupně odkrývané stopy nemocí na kostrách a mumiích. Není divu, že již od počátků egyptské civilizace se v zemi na Nilu vyvinul z pravěkého léčitelství samostatný obor lékařství. Se vzrůstem hustoty obyvatelstva přibývalo i lékařů, jejichž počet dosáhl vrcholu během Nové Říše. Díky vynálezu psaní na papyrové svitky se jejich empirické poznatky mohly předávat z generace na generaci pomocí lékařských textů. Mimo návody k léčení obsahují i zárodky v dějinách prvního vědeckého systému, který vysvětloval funkci zdravého a nemocného organismu. Někteří lékaři dosáhli již záhy oborové specializace, jiní získali hierarchické tituly až po ty nejvyšší. Jejich dobrá pověst pronikla i za hranice Egypta, kam se v 1.tisíciletí př.n. l. přicházeli učit adepti řeckého lékařství. Za Ptolemaiovců vyrostlo v Alexandrii z tradic egyptské medicíny jedno z nejvýznamnějších center řeckého lékařství. Případ vrozené vady lebky na kosterních pozůstatcích datovaných do obdo bí pozdní doby kamenné na střední Moravě Anna Pankowská (Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK, Praha) Vrozená vada lebky, tzv. skafocefalie, byla identifikována na kostře dospělé ženy pohřbené nepietním způsobem na eneolitickém sídlišti (4590±30 let BP). Skafocefalie je přirozená deformace lebky, která vznikla předčasným srůstem lebečního švu sutura sagitalis. Předčasné srůsty lebečních švů nazývané kraniosynostózy mohou způsobit deformaci lebky (kraniostenózu). Zkoumaná lebka je výrazně deformovaná, je dlouhá, úzká a má loďkovitý tvar. Ke srůstu došlo v raném dětství (nejpozději do 3 let života) s vyšší pravděpodobností však těsně po porodu, kdy srůstají folikuly a mozek nejrychleji roste. Současná prevalence všech karinosynostóz bývá 1:1800/2000 porodů a častěji se vyskytuje u předčasně narozených jedinců mužského pohlaví. Skafocefalie nebývá spojena s mentálními a fyzickými poruchami (ale nejsou zcela vyloučené). Čím vyšší deformace, tím větší šance nitrolebního tlaku a útlaku mozku. V klinických studiích byl u takto postižených jedinců prokázán asymetrický průtok krve mozkem. Etiologie těchto defektů není zcela objasněna. Na kostře se dále vyskytují tzv. Harrisovy linie, což jsou příčné sklerotické vrstvy na metafýzách dlouhých kostí viditelné pouze na RTG snímcích. V našem případě jsou na distálních koncích holenních kostí. Tyto defekty reflektují období zhoršeného nebo zastaveného vývoje růstu kostí do délky. Zastavení růstu kostí může mít řadu příčin: infekce, hladovění nebo jiné extrémně zhoršené nutriční deficity. Tento patologický nález je významným přínosem svým archeologickým kontextem, okolnostmi pohřbu, které mohou být dokladem o způsobu zacházení s takto postiženým jedincem. Pokud tato žena nebyla postižena mentální poruchou, tak se výrazně odlišovala svým zjevem od okolní společnosti. Je možné, že právě způsob pohřbu je odrazem jejího sociálního postavení. Na druhé straně se dožila vysokého věku, což je dokladem soužití se společností. Z hlediska antropologického se jedná o unikátní nález pro toto období, nejen z našeho území, ale z celého světa.

4 Vnimanie choroby a starostlivosť o chorých u mendikantov na príklade sv. Alžbety Uhorskej Katarína Nádaská (Katedra slovenských dejín FF, Univerzita Komenského v Bratislave) Doba sv. Alžbety Uhorskej ( ) bola časom vzniku a rozvoja silného mendikantského hnutia, ktoré do stredovekej spoločnosti prinieslo novú optiku duchovného a sociálneho chápania sveta. Vita activa a vita contemplativa sa stali rovnocennými cestami duchovného života, ktorý svoje praktické uplatnenie našiel v aktivizácii voči marginalizovaným a sociálne slabým. Živnou pôdou tohto procesu bola mestská spoločnosť, najmladší článok stredovekej spoločnosti. Choroba ohrozovala resp. znižovala spoločenský status. Vyčlenila človeka na okraj spoločnosti. Odpudzovala z estetického i zdravotného hľadiska. Choroba vzbudzovala strach. Z pohľadu nového typu svätosti sa schopnosť priblíženia (fyzický dotyk) ku chorým stala dôkazom svätosti. Chorí a starostlivosť o nich sú najsilnejšími atribútmi sv. Alžbety. V najstarších prameňoch o svätej z 13. storočia vystupujú chorí v kontexte imitatio Christi. Starostlivosť o chorých je v prameňoch prejavom vita activa, čo je znakom svätosti. Išlo o spôsob využitia vlastného duchovného potenciálu, v ktorom cirkev prijala legitímny ideál ženy laičky, ktorá nežila v klauzúre. Choroba nemala byť hodnotou sama o sebe, ale v spojitosti so skutkami milosrdenstva. Pramene pre náš výskum pochádzajú z obdobia následne po smrti Alžbety. Majú hagiografickú a historickú rovinu. List Konráda z Marburgu (1232) a Dicta (1235) boli súčasťou kanonizačného procesu. Vita od Caesaria z Hesterbachu ( ), Libellus ( ), vita od anonymného františkána ( ) a vita od Teodorica ( ) patria k najstarším hlavným hagiografickým dielam o sv. Alžbete. Slabost jedince či poslání? Teoretická a praktická recepce nemoci v prostoru laické religiozity vrcholného středověku Kateřina Čadková (Ústav historických věd FF Univerzity Pardubice) Přítomnost nemoci ve světě a její odůvodnění v životě jedince si společnost vrcholného středověku interpretuje způsobem, který spíše degraduje nemocného a vyčleňuje jej nejen fyzicky, ale i morálně ze společnosti. Na poli (nejen) laické religiozity se obraz nemoci a nemocného částečně přehodnocuje a jeho přítomnost ve společnosti získává jistou funkci v jejím chodu. Sám systém péče o nemocné se ve středověkém světě silně propojuje právě s religiozními hnutími a skupinami, jejichž významným zástupcům a jejich přínosu do této problematiky bude věnována pozornost v tomto příspěvku. O svoje zdravie maj usilovnú starosť.... Zdravotná starostlivosť na dvore palatína Mikuláša Esterházyho Diana Duchoňová (Historický ústav SAV, Bratislava) Príspevok sleduje liečenie a prevenciu chorôb na dvore jedného z najvyššie postavených uhorských aristokratov 17. storočia, palatína Mikuláša Esterházyho ( ). Prameňom k organizácii zdravotnej starostlivosti na jeho dvore sa nám stali rôzne vyúčtovania a predovšetkým korešpondencia, kde sa dá sledovať záujem palatína o zdravotný stav rodinných príslušníkov, alebo zachytáva aj inštrukcie na riešenie vzniknutej situácie. Osobne konzultoval s lekármi, aké lieky sa majú použiť na rôzne zdravotné ťažkosti. Na dvore prítomný lekárnik zabezpečoval výrobu a prípravu lekármi stanovených liečiv a pravdepodobne aj liečil menšie ochorenia. Zdravotná starostlivosť sa nepodceňovala ani medzi dvoranmi. Dohľad nad ňou mal dvormajster, ktorého kompetencie boli v tejto oblasti regulované inštrukciou. Ochorenia osadenstva dvora nahlasoval lekárnikovi, holičovi alebo duchovným osobám prítomným na dvore, ktorí sa starali o ich vyriešenie. Osobitou kapitolou v oblasti zdravotnej starostlivosti aristokratov boli liečebné pobyty v termálnych liečivých kúpeľoch, ktoré boli mimoriadne obľúbené, nielen z terapeutického, ale aj relaxačného hľadiska. Územie dnešného Slovenska poskytovalo viacero takýchto lokalít, M. Esterházy obľuboval najmä Štubnianske (Turčianske) Teplice a kúpele v rakúskom Großhöfleine a Tatzmannsdorfe. Okrem úľavy pri zdravotných ťažkostiach (najmä pri chorobách zažívacieho traktu) boli kúpeľné pobyty zároveň aj miestom rôznych spoločenských akcií a zábavy.

5 Morová epidémia v r na západnom Slovensku a angažovanosť cirkevných činiteľov pri zmiernení jej dôsledkov Marta Dobrotková (Katedra histórie FF Trnavskej univerzity v Trnave) Roku 1831 zachvátila celé územie Slovenska cholerová epidémia. Percento úmrtnosti bolo pomerne vysoké. Príspevok sa bude zaoberať šírením epidémie v oblasti západného Slovenska, konkrétne mesta Trnavy a okolia a jej dôsledkami. Pri výskume problematiky bola použitá priama metóda s dôslednou kritikou prameňov, rovnako i induktívna metóda. Vzhľadom na početné demografické pramene /matriky/ bolo potrebné použiť aj metódu sondy, uplatnením ktorej bolo možné poukázať na angažovanosť správcov farností pri zmiernení dôsledkov cholery na príklade vidieckeho poddanského sídliskového útvaru. Tézy: 1. Preventívne opatrenia - zákaz jarmokov, trhov, stráženie ciest - nedokázali zabrániť prieniku cholerovej epidémie do západoslovenských miest a obcí 2. Používanie viacero odborných i domácich variantov liečby, izolácia chorých nezabránili úmrtiam; pochovávanie v spoločných cholerových hroboch na periférii mesta, obcí 3. Dopad epidémie pomohli zmierniť predstavitelia Bratislavskej župy, rehoľníci - františkáni z Trnavy a najmä farár pôsobiaci v poddanskej obci mesta Trnavy v Hrnčiarovciach Štefan Nemečkay 4. Zápisy v matrikách zomrelých prezentujú percentá úmrtnosti a sú dôkazom, že cholera končila životy bez rozdielov veku, pohlavia Pacienti a zdravotnícky personál bratislavskej nemocnice milosrdných bratov v ranom novoveku Ingrid Kušniráková (Historický ústav SAV, Bratislava) Príspevok sa zaoberá dejinami nemocnice milosrdných bratov v Bratislave v ranom novoveku s cieľom priblížiť najmä jej personálne obsadenie ako aj konfesionálnu, vekovú a sociálnu skladbu jej pacientov. Vzhľadom na charakter a poslanie rádu, jeho členovia pochádzali najmä z meštianskych vrstiev. Do bratislavského kláštora prichádzali rehoľníci z rôznych častí podunajskej monarchie Habsburgovcov, dorozumievacim jazykom bola najmä nemčina. Na čele kláštora stál prior a subprior, rehoľnú komunitu okrem nich tvorili kňazi, ošetrovatelia chorých, chirurgovia, lekárnici a rehoľníci, ktorí sa starali o prevádzku kláštora a nemocnice. V 17. storočí mal kláštor vlastných rádových lekárov, v 18. storočí využíval služby mestského lekára. Manuálne práce spojené najmä s udržiavaním poriadku a čistoty vykonávalo svetské služobníctvo. Pacienti nemocnice pochádzali predovšetkým z nižších sociálnych vrstiev, väčšina z nich bola vo veku rokov a hlásila sa ku katolíckej konfesii. Charitatívne inštitúcie mali v ranom novoveku výrazne konfesionálny charakter a v prípade, že ich pomoc a podporu využili aj príslušníci inej konfesie, vždy boli vystavení tlaku na zmenu viery. Nekatolíci preto tvorili len nepatrné percento z celkového počtu pacientov bratislavskej rádovej nemocnice, časť z nich počas pobytu v nemocnici konvertovala. Dĺžka hospitalizácie bola v sledovanom období rôzna, zvyčajne trvala od niekoľkých dní po niekoľko mesiacov. Milosrdní bratia spravovali svoj kláštor a nemocnicu podľa rádovej regule, nezávisle na uhorských cirkevných a svetských jurisdikciách. Situácia sa začala meniť po vzniku Miestodržiteľskej rady v roku 1723 a kreovaní jej zdravotníckej komisie. Od 60. rokov 18. storočia sa vedenie kláštora muselo vysporiadať s dôsledkami reforiem Márie Terézie a Jozefa II., ktoré výrazne zasiahli do všetkých oblastí života kláštora a nemocnice.

6 Pátek, Medikalizace přirozenosti, sociálně konstruované nemoci Nemoc nezhojitedlná. Láska jako nemoc v české literatuře 16. a 17. století Jana Ratajová (Ústav dějin UK a Archiv UK, Praha) Cílem příspěvku je ukázat, jakým způsobem je v raněnovověkých textech konstruována láska jako nemoc. Zda a jakým způsobem je včleněna do systému nemocí (např. jako stav duše způsobující melancholii). Jaký jazyk je při popisu používán. Jak je nakládáno s antickou, popř. arabskou tradicí (Propertius, Avicenna). Vrozená, nebo získaná? Názory na původ homosexuality a jejich instrumentalizace v první polovině 20. století Jan Seidl (Fakulta humanitních studií UK, Praha) Česká medicína začala od konce 19. století na základě zahraniční lékařské literatury přejímat a dále rozpracovávat otázku, zda a v jakých případech může být homosexualita kterou pojímala jako nemoc, a z toho důvodu se cítila kompetentní k jejímu studiu a interpretaci vrozená, resp. získaná vlastnost. Po vzniku republiky, kdy se v souvislosti se snahou reformně orientovaných lékařů a právníků o zrušení všeobecné trestnosti stejnopohlavních styků rozvinul širší veřejný diskurs o homosexualitě, se tato binární opozice stala jednou z nejfrekventovanějších analytických kategorií při jejím traktování. Ve svém příspěvku mám v úmyslu popsat zdroje, z nichž se tato kategorie do české veřejné rozpravy dostala, a zejména pak analyzovat způsob, kterým zde zdomácněla a stala se relevantní i v jiných kontextech než v úzkém žánru lékařského pojednání. Zaměřím se na to, jak s opozicí vrozená/získaná homosexualita nakládala medicína, právní věda, justice, katolická teologie a samotní homosexuální muži a lesbické ženy. Vycházet budu z dobových lékařských a právnických periodik, archivních pramenů týkajících se přípravy nového trestního zákona ve dvacátých a třicátých letech, policejních a soudních spisů vzniklých při konkrétních trestních řízeních pro homosexuální styk, teologického pojednání o homosexualitě a z ego-dokumentů z provenience homosexuálních osob. Medikalizace smrti v dlouhém 19. století. Okamžik smrti a vzorce chování k umírajícím a mrtvým z hlediska dějin lékařství Václav Grubhoffer (Historický ústav FF Jihočeské univerzity, České Budějovice) Teoreticky a metodologicky laděný příspěvek vychází ze skutečnosti, že kolektivní postoje k umírání a smrti nejméně od 2. poloviny 18. století úzce souvisely s profesionalizací lékařského oboru, s rozvojem medikalizace, a postupnou proměnou společenského postavení lékaře. Současní antropologové smrti zdůrazňují, že biologický rozměr smrti byl historiky dosud takřka opomíjen. Autor příspěvku představí teoretická, metodologická a heuristická východiska současné zahraniční historiografie k tématu medikalizace smrti se zaměřením na vnímání okamžiku smrti a postoje k umírajícím a mrtvým v dobovém lékařském diskursu. V teoretické rovině se tak zaměří na vybrané aspekty v dějinách medikalizace smrti. Bude se věnovat fenoménu zdánlivé smrti a jeho dopadu na reformy lékařské policie, progresivnější péči o umírající, která výrazně zasáhla do přestav o dobré smrti a postojům lékařské policie k mrtvému tělu člověka.

7 Genderové aspekty chorob Šľachtické ženy ako pacientky a liečiteľky v storočí Tünde Lengyelová (Historický ústav SAV, Bratislava) K nepísaným povinnostiam šľachtických žien na prelome 16. a 17. storočia patrila aj starostlivosť o zdravie nielen najbližšej rodiny, ale aj osôb patriacich k domácnosti či panstvu. Niektoré aristokratické ženy sa o liečiteľstvo zaujímali viac, než sa od nich bežne očakávalo, zaoberali sa aj výrobou liečiv a mali širokú klientelu. Príspevok sa v prvej časti zameria na otázky: - odkiaľ a ako získavali tieto ženy svoje vedomosti, aká bola ich užšia špecializácia - nakoľko boli akceptované, poprípade odmietané odborníkmi (lekármi, chirurgmi či holičmi) - racionálno-empirické a magické prvky v liečiteľstve - využívanie a vytváranie rukopisných zbierok receptov a využívanie tlačených herbárov a odborných kníh - súvislosti liečiteľstva pri obvineniach z bosoráctva Druhá časť bude venovať pozornosť aristokratickým ženám ako pacientkam na základe informácií o chorobách v korešpondencii. Sledovať sa budú - obsahové rozdiely v listoch manželovi a dcéram (na príklade korešpondencie Alžbety Czoborovej, manželky palatína Juraja Thurzu) - možnosti stanovenia diagnózy - prípad Uršuly Kanizsayovej (manželky palatína Tomáša Nádasdyho) na základe dobovej korešpondencie jej lekára a manžela - prípad Alžbety Czoborovej na základe výsledkov antropologického a paleopatologického výskumu jej kostrových pozostatkov. Anna Bayerová, Anna Fischer-Dueckelmann : lékařky, zdraví a sexualita na přelomu 19. a 20. století Milena Lenderová (Ústav historických věd FF Univerzity Pardubice) Cílem příspěvku bude porovnat dílo dvou žen, která patřily ke generaci prvních středoevropských lékařek, Anny Fischer- Dückelmann a Anny Bayerové. Byly skoro stejného věku, jejich cesta k profesi byla poměrně složitá: obě získaly své diplomy ve Švýcarsku, Fischer v Curychu, Bayerová v Bernu. Obě hodně přispěly k popularizaci medicíny. Anna Fischer ( ) vstoupila do povědomí veřejnosti svými popularizačními spisy, přeloženými do několika jazyků. Jednalo se hlavně o Das Geschlechtsleben des Weibes. Eine psychologisch-soziale Studie mit ärztlichen Ratschlägen, která vyšla s barevnými ilustracemi v Berlíně roku 1900, a o Die Frau als Hausärztin, vydané ve Stuttgartu roku Díky Anně Bayerové ( ) se česká verze Die Frau als Hausärztin dostala na pulty domácích knihkupectví v roce Další vydání Ženy lékařkou pocházejí z let 1912 a Obě lékařky sledovaly stejné cíle: výchovu žen, výchovu pacientky a osvětu čtenářky. Obě byly rozhodnými odpůrkyněmi alkoholu, obě odmítaly manželství jako ekonomické zajištění ženy. Hysterie, vnímaná jako konstitutivní prvek feminity už od 18. století, nenašla v jejich díle místo, odmítly také názor o nestálosti ženské povahy. Jsme svědky zrodu nového modelu feminity: žena je silnější a odpovědnější než muž. Obě se snažily přesvědčit své čtenářky o významu zdravého oděvu, o důležitosti ženského tělocviku a sportu. Protože neexistoval autorský zákon, překladatelé si často počínali volně, a tak při porovnání originálu a překladu Die Frau als Hausärztin najdeme rozdíly, především v pohledu na pohlavní život a antikoncepci. Obě se sice vyslovují pro plánované rodičovství, ale Fischer připouští užití antikoncepce také u ženy. Bayerová se příliš nezabývá nahým tělem, které je u Fischer naprosto přirozené. Stejně svobodně se Fischer vyjadřuje o otázkách sexuality, a to nejen ve své Frau, ale také, a především, v Geschlechtsleben. Cíl Fischer a Bayerové byl stejný: výchova vzdělané ženské veřejnosti. V době přetrvávající viktoriánské pruderie učily ženy znát své tělo, rozumět mu. Na rozdíl od anatomů a fyziologů, pro které bylo ženské tělo na jedné straně materiálem, na druhé konstruktem, jenž vyšel z maskulinního diskursu, disponovaly ženy-lékařky autentickým zážitkem těla z masa a kostí. Tělo pro ně bylo místem prožitku, o který se dokázaly, za využití prostředků lékařského diskursu, podělit se svými čtenářkami.

8 Opožděná menstruace v raném novověku Alexandra Surá (Ústav dějin lékařství a cizích jazyků, 1. LF UK, Praha) Cílem příspěvku je přiblížit pohled na opožděnou menstruaci v raném novověku na základě dobových pramenů (herbáře, zelináře, kuchařské knihy, smolné knihy) a v konfrontaci se současnými poznatky. áda bych také ve svém příspěvku v přehledu referovala o různých náhledech na fenomén menstruace v dané době. Příspěvek se bude zabývat také tím, jakým způsobem se v novověku řešila nepravidelná a opožděná menstruace a jak bylo chápáno její opoždění, či vynechání. Ráda bych předložila, jaké měly účinky používané byliny na obnovení pravidelného běhu. Sebereflexe a vnímání nemocí Nemoci a léčebné terapie v životě Emanuela Salomona z Friedbergu Mírohorského Tomáš Jiránek (Ústav historických věd FF Univerzity Pardubice) Emanuel Salomon z Freidbergu - Mírohorský ( ) byl znám jako český vlastenec, voják, výtvarník a spisovatel, vedle toho ale jeho velkou zálibou byla přírodní léčba, zejména vodou. Po trpkých zkušenostech s běžnou medicínou, které zažil v dětství a ve vojenské službě, začal věnovat pozornost alternativním přístupům, mezi nimiž jej nejvíce zaujala vodoléčba. Věnoval se jejímu důkladnému studiu, překládal do češtiny např. Kneippovy spisy a osobním příkladem také se snažil nové postupy rozšiřovat. Rady a odporúčania pre kúpeľných pacientov v 18. storočí Erika Juríková (Katedra klasických jazykov FF Trnavskej univerzity v Trnave) V 18. storočí dochádza k rozvoju prírodných vied a s tým súvisiacemu rozmachu balneológie. Nové technické postupy umožnili podrobnejšiu analýzu minerálnych vôd a ich následné rozdelenie do niekoľkých skupín, čo viedlo k praktickejšiemu využitiu jendnotlivých druhov vôd pre zdravotné účely. Priekopníkom balneológie ako novej liečebnej metódy v Uhorsku bol medzi inými aj košický lekár Henrik Meyer, autor spisu o Rudníckych kúpeľoch (Examen thermographicum mineralis balnei aurei Rudnokiensis. Košice 1762). Témou praktického využitia minerálnych vôd sa zaoberal tiež trnavský kňaz a literát Ján Vrablanský (Directorium thermale. Trnava 1725). Príspevok sa bude venovať obsahovej analýze oboch spisov ako primárnych latinských prameňov, založenej na overených filologických metódach, ďalej deskripcii diel a ich vzájomnej komparácii. V závere sa autorka pokúsi o syntézu zistených poznatkov v širšom uhorskom i celoeurópskom kontexte. Tézy: - Rozvoj prírodných a technických vied v 18. storočí umožnil lepšie využitie minerálnych vôd oproti predchádzajúcim storočiam. - Košický lekár Henrik Meyer a jeho dielo výraznou mierou prispeli k propagácii kúpeľníctva na území dnešného východného Slovenska. - Kňaz Ján Vrablanský je autorom prvých praktických rád pre použitie kúpeľov, ktoré zahŕňajú okrem výberu vhodného ročného obdobia pre pobyt v kúpeľoch aj odporúčania na výber ľahkých jedál a nápojov, ako i vyrovnaný psychický stav pacienta. - Oba latinské spisy znamenajú posun vo využití balneoterapie v 18. storočí, no zároveň sú cenným dokladom novolatinskej literatúry slovenskej proveniencie.

9 Strasti starého grófa. Autoreflexia choroby v osobnej korešpondencii na sklonku 19. storočí Daniel Hupko (Historický ústav SAV, Bratislava; Múzeum Červený Kameň) Gróf Móric Pálfi (Pálffy) z Erdődu ( ) patrí k významným osobnostiam uhorských dejín 60. rokov 19. storočia. Bol prototypom konzervatívne zmýšľajúceho prorakúsky orientovaného aristokrata verného dynastii a viedenskému dvoru, čo potvrdil v rokoch počas svojho pôsobenia vo funkcii uhorského miestodržiteľa. V jeho osobnej pozostalosti uloženej v Slovenskom národnom archíve v Bratislave sa nachádza súbor listov, ktoré obsahujú zmienky o priebehu vlastnej choroby ich pisateľa. Sám Móric Pálfi nám zanechal autoreflexiu vlastných zdravotných problémov, ktoré nakoniec vyústili do jeho smrti. Naskytá sa tak vzácna príležitosť nahliadnuť do tejto výsostne súkromnej oblasti života aristokrata na sklonku 19. storočia. Zvlášť sú na tento účel vhodné listy napísané v posledných rokoch Móricovho života, v rokoch : ako Ariadnina niť sa nimi vinie opis zdravotných problémov ich pisateľa, ktoré boli primárnou príčinou jeho početných ciest za zdravím. Listy Mórica Pálfiho sú neoceniteľným prameňom k dejinám šľachtickej mentality nielen v prostredí aristokracie usadenej na území dnešného Slovenska, ale i v širšom kontexte celej bývalej habsburskej monarchie. Nemoc jako prostředek poznání mezí vlastní tělesnosti v 1. polovině 19. století Vladan Hanulík (Ústav historických věd FF Univerzity Pardubice) Metodicky příspěvek vychází ze závěrů fenomenologie vnímání Maurice Merleau-Pontyho a teorii tzv. embodimentu (T.J. Csordas), zdůrazňující roli tělesné dimenze v procesu recepce a utváření povědomí o světě, jakož i vlastní tělesnosti. Tematicky je zaměřen na vznik a vývoj svébytného fenoménu tzv. hydropatie, léčebné metody konstituované praktickým působením slezského léčitele Vincenze Priessnitze v 1. polovině 19. století. Heuristická báze je vymezena archiváliemi, dochovanými z doby Priessnitzova působení. Jedná se především o dosud nezpracovaný soubor korespondence adresované Priessnitzovi jeho pacienty, uložené ve Státním okresním archivu Jeseník. Z téže instituce lze využít celou řadu pramenů odlišného charakteru, umožňující bližší vhled do historických reálií provázejících Priessnitzovo působení, jako jsou prameny statisticky-evidenčního charakteru, policejní zprávy, drobné memoáry Priessnitzových současníků a jiné. Cílem příspěvku je analýza vlivu specifické a fyzicky náročné terapie na pacienty, kteří danou léčbu podstoupili a způsob utváření diskursu k hydropatii. Charakterizována bude proměna vnímání vlastního těla a následné změny v habitu a každodenním životě jedinců, způsobené absolvováním léčebné kůry zaměřené primárně na sledování a ovlivňování fyzických projevů těla pacientů.

hippocratovského světa? Pojetí a systém nemoci mezi renesancí a 19. stoletím

hippocratovského světa? Pojetí a systém nemoci mezi renesancí a 19. stoletím Nemoc, VI.PARDUBICKÉBIENÁLE neduh, choroba. Pacienti a zdravotní 22. 23.4.2010 personál v dějinách ÚstavhistorickýchvědFakultyfilozofickéUniverzityPardubice vespoluprácisvýchodočeskýmmuzeemvpardubicích

Více

Tuberkulóza ako choroba z povolania. Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.

Tuberkulóza ako choroba z povolania. Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. Tuberkulóza ako choroba z povolania Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. 32% svetovej populácie je infikovaných tuberkulózou = 1,86 miliardy ľudí V roku 2009 bolo hlásených 9,4 mil. nových prípadov TBC - t.j.

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Čiastka 7- Dňa 2. apríla 1997 Ročník 45 OBSAH: Oznamovacia časť: Odporúčame výživové dávky pre obyvateľstvo v Slovenskej republike Národný plán rozvoja

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. z 20. januára 2014,

VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. z 20. januára 2014, Strana 68 Zbierka zákonov č. 10/2014 Čiastka 6 10 VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. januára 2014, ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti

Více

Výběr z nových knih 2/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 2/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 2/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Od Palackého k Benešovi : německé texty o Češích, Němcích a českých zemích / Eva Hahnová -- Vyd. 1. Praha : Academia, 2014 -- 723 s. -- cze

Více

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ABSTRAKTŮ Z KONFERENCE ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ ŠMELOVÁ, E. A KOL. OLOMOUC 2014 Rozvoj kompetencí učitelů se zaměřením

Více

BEZPEČNOSŤ A KVALITA NA DIALÝZE. Jana Híčiková SLS Sekcia sestier pracujúcich v nefrológii

BEZPEČNOSŤ A KVALITA NA DIALÝZE. Jana Híčiková SLS Sekcia sestier pracujúcich v nefrológii BEZPEČNOSŤ A KVALITA NA DIALÝZE Jana Híčiková SLS Sekcia sestier pracujúcich v nefrológii Bezpečnosť Stav pracovných podmienok eliminujúcich vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov Spôsob ako je dosahovaná

Více

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH PERSONALISTIKA A RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV A ICH VZÁJOMNÝ VZŤAH 1 OSNOVA organizácia a jej disciplíny personalistika a riadenie ľudských zdrojov 2 Organizácia: spôsob usporadúvania, usporiadania, zaradenia

Více

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Sociální práce v předválečném období představy a realita Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Nedostatek lůžek Velká Praha nejméně 2.000 lůžek navíc Celé Čechy nejméně 20.000 lůžek. Lékařský a ošetřovatelský

Více

Analýza rizík a kontrolné opatrenia

Analýza rizík a kontrolné opatrenia Analýza rizík a kontrolné opatrenia Monika Karácsonyová Karol Munka 2. workshop k projektu SK0135 30.3.2011 VÚVH Bratislava Analýza rizík systematický proces využívania dostupných informácií na identifikovanie

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ, 1908 Zdravotnictví, zdravověda (hygiena) jest nauka, která se především obírá studiem nebezpečí

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát!

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát! Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát! O súťaži Internetové kníhkupectvo abcknihy.sk v spolupráci s partnermi Bratislavským samosprávnym krajom a vydavateľstvami Ikar, Raabe a vydavateľskou značkou

Více

STÁRNOUCÍ POPULACE ČESKÉ REPUBLIKY A NÁKLADY NA VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ V DLOUHODOBÉ PERSPEKTIVĚ

STÁRNOUCÍ POPULACE ČESKÉ REPUBLIKY A NÁKLADY NA VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ V DLOUHODOBÉ PERSPEKTIVĚ STÁRNOUCÍ POPULACE ČESKÉ REPUBLIKY A NÁKLADY NA VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ V DLOUHODOBÉ PERSPEKTIVĚ Tomáš Kučera, Luděk Šídlo, Branislav Šprocha Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha

Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha Období do r. 1918 České země součástí Rakousko-Uherska (Rakouského

Více

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce Doktorand môže podať žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce dekanovi, ak získal najmenej 140 kreditov, bez zarátania kreditov prideľovaných za prijatie

Více

HODNOTENIE SAJTOV. A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná

HODNOTENIE SAJTOV. A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná HODNOTENIE SAJTOV A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná forma štúdia, SAJT Rozdelenie žiakov do skupín: 1. skupina: žiaci, ktorí navštevujú vyučovacie hodiny pravidelne

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L.

představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L. Celostní přístupy ke zdraví HOLISMUS Teorie vzniku nemoci představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L. Pasteur)

Více

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán A: Gymnázium vetva obsahujúca latinský jazyk Vzdelávacia oblasť Názov predmetu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Vedecký prístup ku koncipovaniu ekonomickej teórie. VET Cvičenie 1.2

Vedecký prístup ku koncipovaniu ekonomickej teórie. VET Cvičenie 1.2 Vedecký prístup ku koncipovaniu ekonomickej teórie VET Cvičenie 1.2 Základné funkcie ekonómie ako vedy 1. poznávacia 2. praktická 3. metodologická Ekonómia má nielen svoj predmet skúmania, ale aj svoje

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA S ASTHMOU BRONCHIALE V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA. MUDr. Iveta Vaverková ambulancia praktického lekára Bratislava

STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA S ASTHMOU BRONCHIALE V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA. MUDr. Iveta Vaverková ambulancia praktického lekára Bratislava STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA S ASTHMOU BRONCHIALE V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA MUDr. Iveta Vaverková ambulancia praktického lekára Bratislava ASTHMA BRONCHIALE Chronická zápalová choroba dýchacích ciest

Více

T.A.R.D.I.S. s r.o. Podnikatel ský plán. Vypracoval Viktor Seč. T.A.R.D.I.S s r.o.

T.A.R.D.I.S. s r.o. Podnikatel ský plán. Vypracoval Viktor Seč. T.A.R.D.I.S s r.o. T.A.R.D.I.S s r.o. T.A.R.D.I.S. s r.o. Vypracoval Viktor Seč UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY ZÁKLADY PODNIKANIA A MANAŽMENTU T.A.R.D.I.S s r.o. Obsah Identifikačné údaje

Více

Duchovní doprovázení Zájmový kurz celoživotního vzdělávání v r. 2016/2017

Duchovní doprovázení Zájmový kurz celoživotního vzdělávání v r. 2016/2017 Duchovní doprovázení Zájmový kurz celoživotního vzdělávání v r. 2016/2017 Pod záštitou děkana CMTF UP v Olomouci prof. Ing. Mgr. et Mgr. Petera Tavela, Ph.D. Mgr. František Hylmar SJ Licenciát ze spirituální

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Pracovní list k projektovému dni PD 04/01. Hrdličkovo muzeum

Pracovní list k projektovému dni PD 04/01. Hrdličkovo muzeum Pracovní list k projektovému dni PD 04/01 Hrdličkovo muzeum Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda, Člověk a svět práce Přírodopis,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D.

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Oponentský posudek habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Vybrané historické zdroje současného rodinného práva, KEY Publising, s.r.o., Ostrava, 2013, 177 str. Na právněhistorických pracovištích právnických

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov )

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) v Košiciach 25.4.2006 Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice MUDr. Strmenská Katarína, MPH MVDr.Lešníková Viera

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Stredoškolská sexualita. Mgr. Michal Chovanec

Stredoškolská sexualita. Mgr. Michal Chovanec Stredoškolská sexualita Mgr. Michal Chovanec Zber dát a metodiky 3. 11. mája 2010 Anonymné metodiky: A) dotazník sexuálneho správania sa, B) sémantický diferenciál, C) dotazník obsahujúci výroky zamerané

Více

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74 PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno č. 2015FaF/3110/74 PRVNÍ ETAPA PŘÍPRAVY A REALIZACE FARMACEUTICKO-HISTORICKÉ EXPOZICE NA FAF VFU BRNO Veronika Deáková, PharmDr.

Více

Ergoterapie (Occupational. therapy) Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK

Ergoterapie (Occupational. therapy) Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Ergoterapie (Occupational therapy) Klinika rehabilitačního ho lékal kařství 1. LékaL kařské fakulty a Všeobecné Fakultní Nemocnice ergoterapie=léčba prací ergoterapie=vedení k soběstačnosti Skládá se ze

Více

BALNEOLOGIE. Úvod do fyzikální terapie

BALNEOLOGIE. Úvod do fyzikální terapie BALNEOLOGIE Úvod do fyzikální terapie využití přírodních zdrojů pro léčbu a rehabilitaci přímá účast lékaře, kolektivu fyzioterapeutů a dalších zdravotníků na léčebném procesu balneologie balneoterapie

Více

Internetové poradenstvo na Slovensku história, súčasnosť perspektíva PhDr. Lovašová Dana

Internetové poradenstvo na Slovensku história, súčasnosť perspektíva PhDr. Lovašová Dana Internetové poradenstvo na Slovensku história, súčasnosť perspektíva PhDr. Lovašová Dana Linka detskej dôvery, I. Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach Využívanie internetu

Více

Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika

Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika Správa vypracovaná v súlade s rozhodnutím Komisie č. 2005/270/ES z 22. marca 2005, stanovujúcim formáty, ktoré sa vzťahujú na databázový

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa :

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa : Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa 12. 12. 2012: Článok 1 Základná tabuľka odvodov u zamestnancov s pravidelným príjmom: zamestnávateľa

Více

Diagnostické centrum pre mládež Bratislava

Diagnostické centrum pre mládež Bratislava Vážené kolegyne, vážení kolegovia, POZVÁNKA A PROGRAM Diagnostické centrum v Bratislave Záhorskej Bystrici vás srdečne pozýva na 7. ročník medzinárodnej konferencie Križovatky VII. Konferencia Križovatky

Více

DETSKÉ ZÁUJMOVÉ POBYTY

DETSKÉ ZÁUJMOVÉ POBYTY DETSKÉ ZÁUJMOVÉ POBYTY Ministerstvo vnútra SR sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad organizačný odbor Pribinova 2, 812 72 Bratislava (ďalej len OO SPSČ a OÚ MV SR ) Kontakt: pobyty@minv.sk

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 viz charakteristika ví, jaké faktory ovlivňují stabilitu

Více

Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web + ?

Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web +  ? Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web + e-mail? DidInfo 2009, 25. - 27. marec 2009, Brusno RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. Mgr. Ján Guniš RNDr. Ľudmila Jašková,

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Program 13: Sociálne služby

Program 13: Sociálne služby Program 13: Sociálne služby Zámer programu: Starostlivosť o sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov, starých občanov, rodiny s malými deťmi, ktoré sú v hmotnej alebo sociálnej núdzi. 249 336,00 249

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Studentove t-testy. Metódy riešenia matematických úloh

Studentove t-testy. Metódy riešenia matematických úloh Studentove t-testy Metódy riešenia matematických úloh www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Jednovýberový t-test z prednášky Máme náhodný výber z normálneho rozdelenia s neznámymi parametrami Chceme

Více

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Ceny energií majú v krajinách V4 stále výrazný proinflačný vplyv. Je to výsledok významných váh energií a ich podielu na celkovom spotrebnom koši v kombinácii

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

P E D A G O G I C K É

P E D A G O G I C K É Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, 979 01 Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2012/2013 1. Zahajovacia august 2012 2. Organizačno-pracovná

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA Václava Horčáková Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov Pezinok 5. - 7.

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Hradec Králové, 20. 12. 2016 č.j.: DFF/673/2016 Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2017/2018 Tímto výnosem je vypisováno přijímací řízení

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Online Video Brief Zadanie pre tvorbu video kampaní

Online Video Brief Zadanie pre tvorbu video kampaní Online Video Brief Zadanie pre tvorbu video kampaní Video / Video kampaň Klient Vypracoval (za klienta) Kontaktné údaje (za klienta) Dátum prvej verzie Verzia BRIEF Základné informácie 1. Zadanie NA ČO

Více

pre tvorbu a používanie sociálneho fondu na Obvodnom úrade Bardejov

pre tvorbu a používanie sociálneho fondu na Obvodnom úrade Bardejov Z Á S A D Y pre tvorbu a používanie sociálneho fondu na Obvodnom úrade Bardejov Článok 1 V súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Diplomový projekt. Detská univerzita Žilinská univerzita v Žiline Matilda Drozdová

Diplomový projekt. Detská univerzita Žilinská univerzita v Žiline Matilda Drozdová Diplomový projekt Detská univerzita Žilinská univerzita v Žiline 1.7.2014 Matilda Drozdová Pojem projekt Projekt je určitá časovo dlhšia práca, ktorej výsledkom je vyriešenie nejakej úlohy Kto rieši projekt?

Více

VÝROČNÁ SPRÁVA

VÝROČNÁ SPRÁVA VÝROČNÁ SPRÁVA 2011-1- 1. Základné údaje 2. Členovia orgánov 3. O Nadácii Ta3 4. Ročná účtovná závierka a správa audítora za rok 2011-2- 1. Základné údaje Názov nadácie: Sídlo nadácie: Právna forma: Gagarinova

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 07_10 Přírodovědecká fakulta UK Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

pokládali duši za hmotnou Prapočátky psych. Názorů- v raných počátcích lidských kultur (šamani, kněží, )

pokládali duši za hmotnou Prapočátky psych. Názorů- v raných počátcích lidských kultur (šamani, kněží, ) Otázka: Psychologie jako věda Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): sissi Psychologie - Psyché= duše Logos= věda = věda o duši Předmětem je zkoumání duševního života člověka, zákonitosti psychicky,

Více

9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku. Andrea KAMENICKÁ Proměny písma starověké Kréty

9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku. Andrea KAMENICKÁ Proměny písma starověké Kréty Program jednání Středa 12. listopadu 8:45 9:15 prezence účastníků 9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku 9:30 12:00 I. blok: Vývoj písma a písemné kultury od nejstarších

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS Efektivní právní služby 1 Co nás čeká? 2 PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS základní paragrafy a biosomilars; systém cen a úhrad biosimilars; zaměnitelnost

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ANDREJA KUBINU 34, TRNAVA Smernica k poskytovaniu stravných lístkov č. 04/01/2013 Dátum zavedenia: 01.01.2013 Schválené: Mgr. Jozef Jankovič riaditeľ školy OBSAH 1. Právne

Více

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie 2014-2020 PPP december 2012 Pár základných informácií ERDF Európsky fond regionálneho rozvoja (infraštruktúra) ESF Európsky sociálny fond (vzdelávanie)

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

specifickou léčbu, 8. záškrt, 9. spalničky, 10. zarděnky.

specifickou léčbu, 8. záškrt, 9. spalničky, 10. zarděnky. ODHAD RIZIKA A TYPOVÉ SITUACE PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ NA PALUBĚ LETADLA PRO POTŘEBU SOUČINNOSTI SE SLOŽKAMI INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU Přehled typových situací při podezření

Více

Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie

Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania

Více

Úvod do problematiky spolupráce sociálního a zdravotního sektoru

Úvod do problematiky spolupráce sociálního a zdravotního sektoru Úvod do problematiky spolupráce sociálního a zdravotního sektoru Historická integrace nejen zdravotní a sociální péče Nerozlišujete mezi Židem a Řekem, nýbrž všechny zahrnujte touž láskou a touž horlivostí.

Více

Dadaizmus - náhodizmus

Dadaizmus - náhodizmus Názov: Autor: Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín Projektové vyučovanie Kubranská PROJEKT Č. 1 - náhodizmus Eva Vitézová Metodický materiál na vyučovanie PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE Charakteristika

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 16 VY 32 INOVACE 0114 0316

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 16 VY 32 INOVACE 0114 0316 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 16 VY 32 INOVACE 0114 0316 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Koncepce soudního lékařství. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc.

Koncepce soudního lékařství. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Koncepce soudního lékařství doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. 1 Definice oboru Soudní lékařství jest nauka o použití neboli vynaložení vědomostí a zkušeností lékařských k účelům soudním. prof. Josef Reinsberg,

Více

Operačný systém Úvodná prednáška

Operačný systém Úvodná prednáška Operačný systém Úvodná prednáška Pohľad zvonka (z vyšších úrovní) Pohľad zvnútra Pojmy správy procesov Úlohy jednotlivých častí operačného systému Autor: Peter Tomcsányi, Niektoré práva vyhradené v zmysle

Více

Úvod do předmětu Ošetřovatelství. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Úvod do předmětu Ošetřovatelství. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Úvod do předmětu Ošetřovatelství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Tondrová Irena duben 2009 OŠETŘOVATELSTVÍ Úvod do předmětu Ošetřovatelství

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Dotazník pre rodiny s deťmi

Dotazník pre rodiny s deťmi Dotazník pre rodiny s deťmi Vážení občania, milí rodičia. Ako sme Vás už informovali, v týchto dňoch pripravuje Oddelenie sociálnych vecí v spolupráci s Komisiou pre sociálne veci a bývanie pri Mestskom

Více

Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania

Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania Dagmar Kopčanová VÚDPaP Bratislava kopcanova@vudpap.sk V prvej polovici roka 2008

Více

Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ

Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ Základná škola Žitavská ul. č. 1, 821 07 Bratislava Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ V zmysle 20 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vybírá a užívá vhodné

Více