Nemoc, neduh, choroba. Pacienti a zdravotní personál v dějinách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nemoc, neduh, choroba. Pacienti a zdravotní personál v dějinách"

Transkript

1 Nemoc, neduh, choroba. Pacienti a zdravotní personál v dějinách VI. PARDUBICKÉ BIENÁLE Teze příspěvků Čtvrtek, 22. dubna 2010 Nemoc jako téma odborného lékařského diskursu Konec hippocratovského světa? Pojetí a systém nemoci mezi renesancí a 19. stoletím Daniela Tinková (Ústav českých dějin FF UK, Praha) Protože se jedná o úvodní příspěvek k poměrně široce pojaté problematice nemoci/nemocí v dlouhém časovém úseku, je i on referát pojat spíše obecněji a jeho charakter je především přehledově-problémovým. Hlavním cílem referátu je načrtnout základní charakteristiky rozkladu antického, galénovsko-hippokratovského paradigmatu nemoci, které provázely zrození pojetí moderního v období století, a to na základě tří tematických linií: a) snahy o vysvětlení fenoménu nemoci mezi humorální teorií a anatomicko-mechanistic kým solidismem, resp. orgánovou-buněčnou-molekulární patologií b) snahy o utvoření taxonomie nemocí nosologie či nosografie c) snahy o pochopení fenoménu nákazy semena, miazmata, nakažlivina Domina disciplinae. Imaginace nemocí a utváření učenecké komunity v českých zemích raného novověku Lucie Storchová (Filosofický ústav AVČR, v.v.i., Praha) Ve svém příspěvku chci rozebrat imaginaci nemocí v humanistických dílech 2. poloviny 16. století, a to mimo homogeniální medicínský diskurs, např. v latinské příležitostné poezii. Především se soustředím na to, jak se reprezentovala a genderovala dna (podagra), humanistická módní nemoc, a jak se na tomto základě utvářela a definovala příslušnost k učenecké komunitě. Feminizace podagry se stala jedním z nástrojů maskulinní (sebe)definice humanistického autora-básníka i celé historické i soudobé učenecké komunity. Na konkrétních textech v této souvislosti dále ukážu, jak se kódovalo tělo personifikované nemoci i jejích obětí. V posledním kroku rozeberu vztah těchto reprezentací k jiným diskursům diference a k dobovým kulturním a sociálním významům nemoci (framing of the disease). V prezentaci se tedy pokusím překročit nejen pojetí klasických dějin medicíny, ale také perspektivu současné historické antropologie, která se soustředí především na individuální laické chápání nemocí. Na rozdíl od těchto přístupů mi půjde o utváření genderu nemoci v humanistických textech a o dopad genderování na sociální praxe učenectví.

2 Mor a lékařská literatura pozdního středověku (diskusní příspěvek) David Tomíček (Katedra historie FF UJEP a Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK, Praha) Příspěvek si klade za cíl představit vybrané dobové teze o této nemoci na základě rozboru především latinských lékařských pojednání průběžně publikovaných Karlem Sudhoffem v časopise Archiv für Geschichte der Medizin. Vydávané texty byly sepsány před rokem 1500 a zrcadlí vidění pozdně scholastické medicíny. Ta přirozeně nebyla v názorech na mor jednotná a jak připomíná v první polovině 15. století lékař Johannes de Saxonia, pošetilost nejrůznějších lékařských teorii měla vzbuzovat dokonce posměch. Různost dobových názorů lze dobře ilustrovat na tématu nakažlivosti moru. Lékaři povětšinou soudili, že mor nakažlivý je, lišili se ale v náhledech na podstatu nákazy a způsob jejího přenosu. Vedle obecné nákazy prostřednictvím zamořeného vzduchu mnozí poukazují na interpersonální přenos nemoci, přičemž někteří si uvědomovali, že respirační cesta je jen jednou z možností, byť nejvíce rizikovou. Hrozbu tak mohly představovat prakticky všechny látky vycházející z těla i fyzický kontakt s tělem samotným. Pro lékaře to ovšem představovalo zvýšené až neúnosné riziko, o čemž svědčí tendence zpochybňovat věrohodnost uroskopických vyšetření. V lékařských textech je nyní možné číst, že charakter pozorované moči není ex materia morbi, a vede tudíž ke klamným závěrům. Tento názorový obrat důvěryhodnost lékařů jistě nezvýšil. Dětství a nemoc Dětská nemoc v zrcadle meziválečného práva Šárka Špeciánová (Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK, Praha) Ve svém příspěvku se budu věnovat situaci a vývoji nemocnosti dětí po 1. světové válce. Z úvodního nástinu, ve kterém bude též zmíněna problematika alkoholismu a infekčních chorob, se dále budu věnovat boji proti tuberkulóze. Významnou úlohu na poli boje proti tuberkulóze sehrály dobrovolné zdravotnické instituce, proto podrobněji bude představena směrnice pro činnost poraden protituberkulózních z roku Velkou měrou působila na vytváření legislativní úpravy i Masarykova liga proti tuberkulóze. V části věnované obecné legislativní úpravě zmíním základní právní předpisy mající vliv na fungování čsl. zdravotnictví po 1. světové válce a v části věnované legislativní úpravě boje proti tuberkulóze bude uvedena již konkrétní právní úprava, konkretizovány povinnosti lékaře, ale i poučení pro tuberkulózní rodiče, jak ochránit své děti. Velmi okrajově bude nastíněna i legislativní úprava boje proti infekčním chorobám, konkrétně o zavedení povinného očkování proti neštovicím. Koncept dětské abnormality v dlouhém 19. století Martina Halířová (Východočeské muzeum v Pardubicích) Příspěvek bude spíše tezemi, neb tématem dětské abnormality se v českém prostředí mnoho badatelů nezabývá. V úvodu bude přiblížena teorie normativní praxe a nastíněny otázky jejich původců. Následně bude následovat rozbor konceptu dětské abnormality a analýza konkrétních příkladů ústavů, které se věnovaly péči o postižené.

3 Péče o nemocné, zdravotní personál Pokus o školení ošetřovatelek v pražské všeobecné nemocnici ve 40. letech 19. století (diskusní příspěvek) Ludmila Hlaváčková (Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK, Praha) Otevření všeobecné nemocnice v Praze 1790/91 a nábor ošetřovatelského personálu. Snahy o zvýšení platů jako nástroj ke zvýšení úrovně ošetřovatelské péče. Jan T. Held ( ), primář ve všeobecné nemocnici v letech , 1822 a 1826 o ošetřovatelském personálu ve všeobecné nemocnici ve svých pamětech. Předpisy k zachovávání pro hlídače ve všeobecné nemocnici v Praze z Osobnost docenta psychiatrie Josefa Riedela ( ), iniciátora návrhu na školení ošetřovatelek. Jednání o návrhu březen-září Hlavní účastníci jednání - ředitel všeobecné nemocnice profesor teoretického lékařství a lékařské kliniky pro ranlékaře F. Nusshard ( ) a protomedik I. Nádherný ( ). Příčiny neúspěchu zřízení Krankenwartschule ve všeobecné nemocnici. Marné naděje J. Riedla na obnovení jednání v roce Lékaři a pacienti - už ve starém Egyptě Eugen Strouhal (Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK, Praha) Životní podmínky starých Egypťanů nebyly tak ideální, jak by se mohlo zdát podle jejich dokonalých výtvorů, kterým se dnes obdivujeme. Prozrazuje to mimo jiné krátká doba jejich dožití a postupně odkrývané stopy nemocí na kostrách a mumiích. Není divu, že již od počátků egyptské civilizace se v zemi na Nilu vyvinul z pravěkého léčitelství samostatný obor lékařství. Se vzrůstem hustoty obyvatelstva přibývalo i lékařů, jejichž počet dosáhl vrcholu během Nové Říše. Díky vynálezu psaní na papyrové svitky se jejich empirické poznatky mohly předávat z generace na generaci pomocí lékařských textů. Mimo návody k léčení obsahují i zárodky v dějinách prvního vědeckého systému, který vysvětloval funkci zdravého a nemocného organismu. Někteří lékaři dosáhli již záhy oborové specializace, jiní získali hierarchické tituly až po ty nejvyšší. Jejich dobrá pověst pronikla i za hranice Egypta, kam se v 1.tisíciletí př.n. l. přicházeli učit adepti řeckého lékařství. Za Ptolemaiovců vyrostlo v Alexandrii z tradic egyptské medicíny jedno z nejvýznamnějších center řeckého lékařství. Případ vrozené vady lebky na kosterních pozůstatcích datovaných do obdo bí pozdní doby kamenné na střední Moravě Anna Pankowská (Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK, Praha) Vrozená vada lebky, tzv. skafocefalie, byla identifikována na kostře dospělé ženy pohřbené nepietním způsobem na eneolitickém sídlišti (4590±30 let BP). Skafocefalie je přirozená deformace lebky, která vznikla předčasným srůstem lebečního švu sutura sagitalis. Předčasné srůsty lebečních švů nazývané kraniosynostózy mohou způsobit deformaci lebky (kraniostenózu). Zkoumaná lebka je výrazně deformovaná, je dlouhá, úzká a má loďkovitý tvar. Ke srůstu došlo v raném dětství (nejpozději do 3 let života) s vyšší pravděpodobností však těsně po porodu, kdy srůstají folikuly a mozek nejrychleji roste. Současná prevalence všech karinosynostóz bývá 1:1800/2000 porodů a častěji se vyskytuje u předčasně narozených jedinců mužského pohlaví. Skafocefalie nebývá spojena s mentálními a fyzickými poruchami (ale nejsou zcela vyloučené). Čím vyšší deformace, tím větší šance nitrolebního tlaku a útlaku mozku. V klinických studiích byl u takto postižených jedinců prokázán asymetrický průtok krve mozkem. Etiologie těchto defektů není zcela objasněna. Na kostře se dále vyskytují tzv. Harrisovy linie, což jsou příčné sklerotické vrstvy na metafýzách dlouhých kostí viditelné pouze na RTG snímcích. V našem případě jsou na distálních koncích holenních kostí. Tyto defekty reflektují období zhoršeného nebo zastaveného vývoje růstu kostí do délky. Zastavení růstu kostí může mít řadu příčin: infekce, hladovění nebo jiné extrémně zhoršené nutriční deficity. Tento patologický nález je významným přínosem svým archeologickým kontextem, okolnostmi pohřbu, které mohou být dokladem o způsobu zacházení s takto postiženým jedincem. Pokud tato žena nebyla postižena mentální poruchou, tak se výrazně odlišovala svým zjevem od okolní společnosti. Je možné, že právě způsob pohřbu je odrazem jejího sociálního postavení. Na druhé straně se dožila vysokého věku, což je dokladem soužití se společností. Z hlediska antropologického se jedná o unikátní nález pro toto období, nejen z našeho území, ale z celého světa.

4 Vnimanie choroby a starostlivosť o chorých u mendikantov na príklade sv. Alžbety Uhorskej Katarína Nádaská (Katedra slovenských dejín FF, Univerzita Komenského v Bratislave) Doba sv. Alžbety Uhorskej ( ) bola časom vzniku a rozvoja silného mendikantského hnutia, ktoré do stredovekej spoločnosti prinieslo novú optiku duchovného a sociálneho chápania sveta. Vita activa a vita contemplativa sa stali rovnocennými cestami duchovného života, ktorý svoje praktické uplatnenie našiel v aktivizácii voči marginalizovaným a sociálne slabým. Živnou pôdou tohto procesu bola mestská spoločnosť, najmladší článok stredovekej spoločnosti. Choroba ohrozovala resp. znižovala spoločenský status. Vyčlenila človeka na okraj spoločnosti. Odpudzovala z estetického i zdravotného hľadiska. Choroba vzbudzovala strach. Z pohľadu nového typu svätosti sa schopnosť priblíženia (fyzický dotyk) ku chorým stala dôkazom svätosti. Chorí a starostlivosť o nich sú najsilnejšími atribútmi sv. Alžbety. V najstarších prameňoch o svätej z 13. storočia vystupujú chorí v kontexte imitatio Christi. Starostlivosť o chorých je v prameňoch prejavom vita activa, čo je znakom svätosti. Išlo o spôsob využitia vlastného duchovného potenciálu, v ktorom cirkev prijala legitímny ideál ženy laičky, ktorá nežila v klauzúre. Choroba nemala byť hodnotou sama o sebe, ale v spojitosti so skutkami milosrdenstva. Pramene pre náš výskum pochádzajú z obdobia následne po smrti Alžbety. Majú hagiografickú a historickú rovinu. List Konráda z Marburgu (1232) a Dicta (1235) boli súčasťou kanonizačného procesu. Vita od Caesaria z Hesterbachu ( ), Libellus ( ), vita od anonymného františkána ( ) a vita od Teodorica ( ) patria k najstarším hlavným hagiografickým dielam o sv. Alžbete. Slabost jedince či poslání? Teoretická a praktická recepce nemoci v prostoru laické religiozity vrcholného středověku Kateřina Čadková (Ústav historických věd FF Univerzity Pardubice) Přítomnost nemoci ve světě a její odůvodnění v životě jedince si společnost vrcholného středověku interpretuje způsobem, který spíše degraduje nemocného a vyčleňuje jej nejen fyzicky, ale i morálně ze společnosti. Na poli (nejen) laické religiozity se obraz nemoci a nemocného částečně přehodnocuje a jeho přítomnost ve společnosti získává jistou funkci v jejím chodu. Sám systém péče o nemocné se ve středověkém světě silně propojuje právě s religiozními hnutími a skupinami, jejichž významným zástupcům a jejich přínosu do této problematiky bude věnována pozornost v tomto příspěvku. O svoje zdravie maj usilovnú starosť.... Zdravotná starostlivosť na dvore palatína Mikuláša Esterházyho Diana Duchoňová (Historický ústav SAV, Bratislava) Príspevok sleduje liečenie a prevenciu chorôb na dvore jedného z najvyššie postavených uhorských aristokratov 17. storočia, palatína Mikuláša Esterházyho ( ). Prameňom k organizácii zdravotnej starostlivosti na jeho dvore sa nám stali rôzne vyúčtovania a predovšetkým korešpondencia, kde sa dá sledovať záujem palatína o zdravotný stav rodinných príslušníkov, alebo zachytáva aj inštrukcie na riešenie vzniknutej situácie. Osobne konzultoval s lekármi, aké lieky sa majú použiť na rôzne zdravotné ťažkosti. Na dvore prítomný lekárnik zabezpečoval výrobu a prípravu lekármi stanovených liečiv a pravdepodobne aj liečil menšie ochorenia. Zdravotná starostlivosť sa nepodceňovala ani medzi dvoranmi. Dohľad nad ňou mal dvormajster, ktorého kompetencie boli v tejto oblasti regulované inštrukciou. Ochorenia osadenstva dvora nahlasoval lekárnikovi, holičovi alebo duchovným osobám prítomným na dvore, ktorí sa starali o ich vyriešenie. Osobitou kapitolou v oblasti zdravotnej starostlivosti aristokratov boli liečebné pobyty v termálnych liečivých kúpeľoch, ktoré boli mimoriadne obľúbené, nielen z terapeutického, ale aj relaxačného hľadiska. Územie dnešného Slovenska poskytovalo viacero takýchto lokalít, M. Esterházy obľuboval najmä Štubnianske (Turčianske) Teplice a kúpele v rakúskom Großhöfleine a Tatzmannsdorfe. Okrem úľavy pri zdravotných ťažkostiach (najmä pri chorobách zažívacieho traktu) boli kúpeľné pobyty zároveň aj miestom rôznych spoločenských akcií a zábavy.

5 Morová epidémia v r na západnom Slovensku a angažovanosť cirkevných činiteľov pri zmiernení jej dôsledkov Marta Dobrotková (Katedra histórie FF Trnavskej univerzity v Trnave) Roku 1831 zachvátila celé územie Slovenska cholerová epidémia. Percento úmrtnosti bolo pomerne vysoké. Príspevok sa bude zaoberať šírením epidémie v oblasti západného Slovenska, konkrétne mesta Trnavy a okolia a jej dôsledkami. Pri výskume problematiky bola použitá priama metóda s dôslednou kritikou prameňov, rovnako i induktívna metóda. Vzhľadom na početné demografické pramene /matriky/ bolo potrebné použiť aj metódu sondy, uplatnením ktorej bolo možné poukázať na angažovanosť správcov farností pri zmiernení dôsledkov cholery na príklade vidieckeho poddanského sídliskového útvaru. Tézy: 1. Preventívne opatrenia - zákaz jarmokov, trhov, stráženie ciest - nedokázali zabrániť prieniku cholerovej epidémie do západoslovenských miest a obcí 2. Používanie viacero odborných i domácich variantov liečby, izolácia chorých nezabránili úmrtiam; pochovávanie v spoločných cholerových hroboch na periférii mesta, obcí 3. Dopad epidémie pomohli zmierniť predstavitelia Bratislavskej župy, rehoľníci - františkáni z Trnavy a najmä farár pôsobiaci v poddanskej obci mesta Trnavy v Hrnčiarovciach Štefan Nemečkay 4. Zápisy v matrikách zomrelých prezentujú percentá úmrtnosti a sú dôkazom, že cholera končila životy bez rozdielov veku, pohlavia Pacienti a zdravotnícky personál bratislavskej nemocnice milosrdných bratov v ranom novoveku Ingrid Kušniráková (Historický ústav SAV, Bratislava) Príspevok sa zaoberá dejinami nemocnice milosrdných bratov v Bratislave v ranom novoveku s cieľom priblížiť najmä jej personálne obsadenie ako aj konfesionálnu, vekovú a sociálnu skladbu jej pacientov. Vzhľadom na charakter a poslanie rádu, jeho členovia pochádzali najmä z meštianskych vrstiev. Do bratislavského kláštora prichádzali rehoľníci z rôznych častí podunajskej monarchie Habsburgovcov, dorozumievacim jazykom bola najmä nemčina. Na čele kláštora stál prior a subprior, rehoľnú komunitu okrem nich tvorili kňazi, ošetrovatelia chorých, chirurgovia, lekárnici a rehoľníci, ktorí sa starali o prevádzku kláštora a nemocnice. V 17. storočí mal kláštor vlastných rádových lekárov, v 18. storočí využíval služby mestského lekára. Manuálne práce spojené najmä s udržiavaním poriadku a čistoty vykonávalo svetské služobníctvo. Pacienti nemocnice pochádzali predovšetkým z nižších sociálnych vrstiev, väčšina z nich bola vo veku rokov a hlásila sa ku katolíckej konfesii. Charitatívne inštitúcie mali v ranom novoveku výrazne konfesionálny charakter a v prípade, že ich pomoc a podporu využili aj príslušníci inej konfesie, vždy boli vystavení tlaku na zmenu viery. Nekatolíci preto tvorili len nepatrné percento z celkového počtu pacientov bratislavskej rádovej nemocnice, časť z nich počas pobytu v nemocnici konvertovala. Dĺžka hospitalizácie bola v sledovanom období rôzna, zvyčajne trvala od niekoľkých dní po niekoľko mesiacov. Milosrdní bratia spravovali svoj kláštor a nemocnicu podľa rádovej regule, nezávisle na uhorských cirkevných a svetských jurisdikciách. Situácia sa začala meniť po vzniku Miestodržiteľskej rady v roku 1723 a kreovaní jej zdravotníckej komisie. Od 60. rokov 18. storočia sa vedenie kláštora muselo vysporiadať s dôsledkami reforiem Márie Terézie a Jozefa II., ktoré výrazne zasiahli do všetkých oblastí života kláštora a nemocnice.

6 Pátek, Medikalizace přirozenosti, sociálně konstruované nemoci Nemoc nezhojitedlná. Láska jako nemoc v české literatuře 16. a 17. století Jana Ratajová (Ústav dějin UK a Archiv UK, Praha) Cílem příspěvku je ukázat, jakým způsobem je v raněnovověkých textech konstruována láska jako nemoc. Zda a jakým způsobem je včleněna do systému nemocí (např. jako stav duše způsobující melancholii). Jaký jazyk je při popisu používán. Jak je nakládáno s antickou, popř. arabskou tradicí (Propertius, Avicenna). Vrozená, nebo získaná? Názory na původ homosexuality a jejich instrumentalizace v první polovině 20. století Jan Seidl (Fakulta humanitních studií UK, Praha) Česká medicína začala od konce 19. století na základě zahraniční lékařské literatury přejímat a dále rozpracovávat otázku, zda a v jakých případech může být homosexualita kterou pojímala jako nemoc, a z toho důvodu se cítila kompetentní k jejímu studiu a interpretaci vrozená, resp. získaná vlastnost. Po vzniku republiky, kdy se v souvislosti se snahou reformně orientovaných lékařů a právníků o zrušení všeobecné trestnosti stejnopohlavních styků rozvinul širší veřejný diskurs o homosexualitě, se tato binární opozice stala jednou z nejfrekventovanějších analytických kategorií při jejím traktování. Ve svém příspěvku mám v úmyslu popsat zdroje, z nichž se tato kategorie do české veřejné rozpravy dostala, a zejména pak analyzovat způsob, kterým zde zdomácněla a stala se relevantní i v jiných kontextech než v úzkém žánru lékařského pojednání. Zaměřím se na to, jak s opozicí vrozená/získaná homosexualita nakládala medicína, právní věda, justice, katolická teologie a samotní homosexuální muži a lesbické ženy. Vycházet budu z dobových lékařských a právnických periodik, archivních pramenů týkajících se přípravy nového trestního zákona ve dvacátých a třicátých letech, policejních a soudních spisů vzniklých při konkrétních trestních řízeních pro homosexuální styk, teologického pojednání o homosexualitě a z ego-dokumentů z provenience homosexuálních osob. Medikalizace smrti v dlouhém 19. století. Okamžik smrti a vzorce chování k umírajícím a mrtvým z hlediska dějin lékařství Václav Grubhoffer (Historický ústav FF Jihočeské univerzity, České Budějovice) Teoreticky a metodologicky laděný příspěvek vychází ze skutečnosti, že kolektivní postoje k umírání a smrti nejméně od 2. poloviny 18. století úzce souvisely s profesionalizací lékařského oboru, s rozvojem medikalizace, a postupnou proměnou společenského postavení lékaře. Současní antropologové smrti zdůrazňují, že biologický rozměr smrti byl historiky dosud takřka opomíjen. Autor příspěvku představí teoretická, metodologická a heuristická východiska současné zahraniční historiografie k tématu medikalizace smrti se zaměřením na vnímání okamžiku smrti a postoje k umírajícím a mrtvým v dobovém lékařském diskursu. V teoretické rovině se tak zaměří na vybrané aspekty v dějinách medikalizace smrti. Bude se věnovat fenoménu zdánlivé smrti a jeho dopadu na reformy lékařské policie, progresivnější péči o umírající, která výrazně zasáhla do přestav o dobré smrti a postojům lékařské policie k mrtvému tělu člověka.

7 Genderové aspekty chorob Šľachtické ženy ako pacientky a liečiteľky v storočí Tünde Lengyelová (Historický ústav SAV, Bratislava) K nepísaným povinnostiam šľachtických žien na prelome 16. a 17. storočia patrila aj starostlivosť o zdravie nielen najbližšej rodiny, ale aj osôb patriacich k domácnosti či panstvu. Niektoré aristokratické ženy sa o liečiteľstvo zaujímali viac, než sa od nich bežne očakávalo, zaoberali sa aj výrobou liečiv a mali širokú klientelu. Príspevok sa v prvej časti zameria na otázky: - odkiaľ a ako získavali tieto ženy svoje vedomosti, aká bola ich užšia špecializácia - nakoľko boli akceptované, poprípade odmietané odborníkmi (lekármi, chirurgmi či holičmi) - racionálno-empirické a magické prvky v liečiteľstve - využívanie a vytváranie rukopisných zbierok receptov a využívanie tlačených herbárov a odborných kníh - súvislosti liečiteľstva pri obvineniach z bosoráctva Druhá časť bude venovať pozornosť aristokratickým ženám ako pacientkam na základe informácií o chorobách v korešpondencii. Sledovať sa budú - obsahové rozdiely v listoch manželovi a dcéram (na príklade korešpondencie Alžbety Czoborovej, manželky palatína Juraja Thurzu) - možnosti stanovenia diagnózy - prípad Uršuly Kanizsayovej (manželky palatína Tomáša Nádasdyho) na základe dobovej korešpondencie jej lekára a manžela - prípad Alžbety Czoborovej na základe výsledkov antropologického a paleopatologického výskumu jej kostrových pozostatkov. Anna Bayerová, Anna Fischer-Dueckelmann : lékařky, zdraví a sexualita na přelomu 19. a 20. století Milena Lenderová (Ústav historických věd FF Univerzity Pardubice) Cílem příspěvku bude porovnat dílo dvou žen, která patřily ke generaci prvních středoevropských lékařek, Anny Fischer- Dückelmann a Anny Bayerové. Byly skoro stejného věku, jejich cesta k profesi byla poměrně složitá: obě získaly své diplomy ve Švýcarsku, Fischer v Curychu, Bayerová v Bernu. Obě hodně přispěly k popularizaci medicíny. Anna Fischer ( ) vstoupila do povědomí veřejnosti svými popularizačními spisy, přeloženými do několika jazyků. Jednalo se hlavně o Das Geschlechtsleben des Weibes. Eine psychologisch-soziale Studie mit ärztlichen Ratschlägen, která vyšla s barevnými ilustracemi v Berlíně roku 1900, a o Die Frau als Hausärztin, vydané ve Stuttgartu roku Díky Anně Bayerové ( ) se česká verze Die Frau als Hausärztin dostala na pulty domácích knihkupectví v roce Další vydání Ženy lékařkou pocházejí z let 1912 a Obě lékařky sledovaly stejné cíle: výchovu žen, výchovu pacientky a osvětu čtenářky. Obě byly rozhodnými odpůrkyněmi alkoholu, obě odmítaly manželství jako ekonomické zajištění ženy. Hysterie, vnímaná jako konstitutivní prvek feminity už od 18. století, nenašla v jejich díle místo, odmítly také názor o nestálosti ženské povahy. Jsme svědky zrodu nového modelu feminity: žena je silnější a odpovědnější než muž. Obě se snažily přesvědčit své čtenářky o významu zdravého oděvu, o důležitosti ženského tělocviku a sportu. Protože neexistoval autorský zákon, překladatelé si často počínali volně, a tak při porovnání originálu a překladu Die Frau als Hausärztin najdeme rozdíly, především v pohledu na pohlavní život a antikoncepci. Obě se sice vyslovují pro plánované rodičovství, ale Fischer připouští užití antikoncepce také u ženy. Bayerová se příliš nezabývá nahým tělem, které je u Fischer naprosto přirozené. Stejně svobodně se Fischer vyjadřuje o otázkách sexuality, a to nejen ve své Frau, ale také, a především, v Geschlechtsleben. Cíl Fischer a Bayerové byl stejný: výchova vzdělané ženské veřejnosti. V době přetrvávající viktoriánské pruderie učily ženy znát své tělo, rozumět mu. Na rozdíl od anatomů a fyziologů, pro které bylo ženské tělo na jedné straně materiálem, na druhé konstruktem, jenž vyšel z maskulinního diskursu, disponovaly ženy-lékařky autentickým zážitkem těla z masa a kostí. Tělo pro ně bylo místem prožitku, o který se dokázaly, za využití prostředků lékařského diskursu, podělit se svými čtenářkami.

8 Opožděná menstruace v raném novověku Alexandra Surá (Ústav dějin lékařství a cizích jazyků, 1. LF UK, Praha) Cílem příspěvku je přiblížit pohled na opožděnou menstruaci v raném novověku na základě dobových pramenů (herbáře, zelináře, kuchařské knihy, smolné knihy) a v konfrontaci se současnými poznatky. áda bych také ve svém příspěvku v přehledu referovala o různých náhledech na fenomén menstruace v dané době. Příspěvek se bude zabývat také tím, jakým způsobem se v novověku řešila nepravidelná a opožděná menstruace a jak bylo chápáno její opoždění, či vynechání. Ráda bych předložila, jaké měly účinky používané byliny na obnovení pravidelného běhu. Sebereflexe a vnímání nemocí Nemoci a léčebné terapie v životě Emanuela Salomona z Friedbergu Mírohorského Tomáš Jiránek (Ústav historických věd FF Univerzity Pardubice) Emanuel Salomon z Freidbergu - Mírohorský ( ) byl znám jako český vlastenec, voják, výtvarník a spisovatel, vedle toho ale jeho velkou zálibou byla přírodní léčba, zejména vodou. Po trpkých zkušenostech s běžnou medicínou, které zažil v dětství a ve vojenské službě, začal věnovat pozornost alternativním přístupům, mezi nimiž jej nejvíce zaujala vodoléčba. Věnoval se jejímu důkladnému studiu, překládal do češtiny např. Kneippovy spisy a osobním příkladem také se snažil nové postupy rozšiřovat. Rady a odporúčania pre kúpeľných pacientov v 18. storočí Erika Juríková (Katedra klasických jazykov FF Trnavskej univerzity v Trnave) V 18. storočí dochádza k rozvoju prírodných vied a s tým súvisiacemu rozmachu balneológie. Nové technické postupy umožnili podrobnejšiu analýzu minerálnych vôd a ich následné rozdelenie do niekoľkých skupín, čo viedlo k praktickejšiemu využitiu jendnotlivých druhov vôd pre zdravotné účely. Priekopníkom balneológie ako novej liečebnej metódy v Uhorsku bol medzi inými aj košický lekár Henrik Meyer, autor spisu o Rudníckych kúpeľoch (Examen thermographicum mineralis balnei aurei Rudnokiensis. Košice 1762). Témou praktického využitia minerálnych vôd sa zaoberal tiež trnavský kňaz a literát Ján Vrablanský (Directorium thermale. Trnava 1725). Príspevok sa bude venovať obsahovej analýze oboch spisov ako primárnych latinských prameňov, založenej na overených filologických metódach, ďalej deskripcii diel a ich vzájomnej komparácii. V závere sa autorka pokúsi o syntézu zistených poznatkov v širšom uhorskom i celoeurópskom kontexte. Tézy: - Rozvoj prírodných a technických vied v 18. storočí umožnil lepšie využitie minerálnych vôd oproti predchádzajúcim storočiam. - Košický lekár Henrik Meyer a jeho dielo výraznou mierou prispeli k propagácii kúpeľníctva na území dnešného východného Slovenska. - Kňaz Ján Vrablanský je autorom prvých praktických rád pre použitie kúpeľov, ktoré zahŕňajú okrem výberu vhodného ročného obdobia pre pobyt v kúpeľoch aj odporúčania na výber ľahkých jedál a nápojov, ako i vyrovnaný psychický stav pacienta. - Oba latinské spisy znamenajú posun vo využití balneoterapie v 18. storočí, no zároveň sú cenným dokladom novolatinskej literatúry slovenskej proveniencie.

9 Strasti starého grófa. Autoreflexia choroby v osobnej korešpondencii na sklonku 19. storočí Daniel Hupko (Historický ústav SAV, Bratislava; Múzeum Červený Kameň) Gróf Móric Pálfi (Pálffy) z Erdődu ( ) patrí k významným osobnostiam uhorských dejín 60. rokov 19. storočia. Bol prototypom konzervatívne zmýšľajúceho prorakúsky orientovaného aristokrata verného dynastii a viedenskému dvoru, čo potvrdil v rokoch počas svojho pôsobenia vo funkcii uhorského miestodržiteľa. V jeho osobnej pozostalosti uloženej v Slovenskom národnom archíve v Bratislave sa nachádza súbor listov, ktoré obsahujú zmienky o priebehu vlastnej choroby ich pisateľa. Sám Móric Pálfi nám zanechal autoreflexiu vlastných zdravotných problémov, ktoré nakoniec vyústili do jeho smrti. Naskytá sa tak vzácna príležitosť nahliadnuť do tejto výsostne súkromnej oblasti života aristokrata na sklonku 19. storočia. Zvlášť sú na tento účel vhodné listy napísané v posledných rokoch Móricovho života, v rokoch : ako Ariadnina niť sa nimi vinie opis zdravotných problémov ich pisateľa, ktoré boli primárnou príčinou jeho početných ciest za zdravím. Listy Mórica Pálfiho sú neoceniteľným prameňom k dejinám šľachtickej mentality nielen v prostredí aristokracie usadenej na území dnešného Slovenska, ale i v širšom kontexte celej bývalej habsburskej monarchie. Nemoc jako prostředek poznání mezí vlastní tělesnosti v 1. polovině 19. století Vladan Hanulík (Ústav historických věd FF Univerzity Pardubice) Metodicky příspěvek vychází ze závěrů fenomenologie vnímání Maurice Merleau-Pontyho a teorii tzv. embodimentu (T.J. Csordas), zdůrazňující roli tělesné dimenze v procesu recepce a utváření povědomí o světě, jakož i vlastní tělesnosti. Tematicky je zaměřen na vznik a vývoj svébytného fenoménu tzv. hydropatie, léčebné metody konstituované praktickým působením slezského léčitele Vincenze Priessnitze v 1. polovině 19. století. Heuristická báze je vymezena archiváliemi, dochovanými z doby Priessnitzova působení. Jedná se především o dosud nezpracovaný soubor korespondence adresované Priessnitzovi jeho pacienty, uložené ve Státním okresním archivu Jeseník. Z téže instituce lze využít celou řadu pramenů odlišného charakteru, umožňující bližší vhled do historických reálií provázejících Priessnitzovo působení, jako jsou prameny statisticky-evidenčního charakteru, policejní zprávy, drobné memoáry Priessnitzových současníků a jiné. Cílem příspěvku je analýza vlivu specifické a fyzicky náročné terapie na pacienty, kteří danou léčbu podstoupili a způsob utváření diskursu k hydropatii. Charakterizována bude proměna vnímání vlastního těla a následné změny v habitu a každodenním životě jedinců, způsobené absolvováním léčebné kůry zaměřené primárně na sledování a ovlivňování fyzických projevů těla pacientů.

hippocratovského světa? Pojetí a systém nemoci mezi renesancí a 19. stoletím

hippocratovského světa? Pojetí a systém nemoci mezi renesancí a 19. stoletím Nemoc, VI.PARDUBICKÉBIENÁLE neduh, choroba. Pacienti a zdravotní 22. 23.4.2010 personál v dějinách ÚstavhistorickýchvědFakultyfilozofickéUniverzityPardubice vespoluprácisvýchodočeskýmmuzeemvpardubicích

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Call for Papers: Rodinné podnikání České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Vila Lanna, V Nových Sadech 1, Praha 6 29. 9. až 1. 10. 2015

Více

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Sociální práce v předválečném období představy a realita Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Nedostatek lůžek Velká Praha nejméně 2.000 lůžek navíc Celé Čechy nejméně 20.000 lůžek. Lékařský a ošetřovatelský

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD. Praha, 29.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD. Praha, 29. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD Praha, 29. listopadu 2012 1 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRÁVU EÚLP: VÝVOJ BEZ VÝSLOVNÉHO

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA Václava Horčáková Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov Pezinok 5. - 7.

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU

STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU A JEJÍ APLIKACE NA OBLAST OSOB S POSTIŽENÍM Christina Affentranger Weber předsedkyně Konference pro osoby se zdravotním postižením 1 Význam paliativní péče ve Švýcarsku

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Úvod do problematiky spolupráce sociálního a zdravotního sektoru

Úvod do problematiky spolupráce sociálního a zdravotního sektoru Úvod do problematiky spolupráce sociálního a zdravotního sektoru Historická integrace nejen zdravotní a sociální péče Nerozlišujete mezi Židem a Řekem, nýbrž všechny zahrnujte touž láskou a touž horlivostí.

Více

TRANSFORMACE FAKULTNÍCH NEMOCNIC. Leoš Heger Dialogem k reformě, NHÚ AV ČR, Praha 21.5.2008

TRANSFORMACE FAKULTNÍCH NEMOCNIC. Leoš Heger Dialogem k reformě, NHÚ AV ČR, Praha 21.5.2008 TRANSFORMACE FAKULTNÍCH NEMOCNIC Leoš Heger Dialogem k reformě, NHÚ AV ČR, Praha 21.5.2008 TRANSFORMACE x AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI fakultní nemocnice >>>> a. s. fakultní nemocnice >>>> UN a.s. zdravotní pojišťovny

Více

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač / Mojmír Král -- První vydání Praha : Grada Publishing, a.s., 2015 -- 183 stran ISBN 978-80-247-5453-6

Více

Dimenze gendrově citlivé metodiky a didaktiky

Dimenze gendrově citlivé metodiky a didaktiky / GENDER TOOLBOX Dimenze gendrově citlivé metodiky a didaktiky podle Geritt Kaschuby / Karin Derichs-Kunstmann 1. Dimenze obsahy Gendrové perspektivy v oblasti práce s dětmi a mládeží jako téma Jsou genderové

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Eva Zacharová, Miroslava Hermanová, Jaroslava Šrámková ZDRAVOTNICKÁ PSYCHOLOGIE Teorie a praktická cvičení Součástí publikace je doprovodné CD.

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Katarína Svetlíková extra_ordinary

Katarína Svetlíková extra_ordinary KATARÍNA SVETLÍKOVÁ KATARÍNA SVETLÍKOVÁ Katarína Svetlíková extra_ordinary Často míváme pocit, že naše životy jsou zcela definovány takzvanými velkými událostmi, jež pak zabírají (zbytečně?) místo v našich

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE

TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE ČÁST I. TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE 1. Jazyk, metafory a teorie rodinné terapie 1.1 Systemický přístup 1.2 Sociální konstruování 1.2.1 Sociální konstrukce a fakta 1.3 Narativní terapie 1.3.1 Příběhy

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. 1. Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku. 2. Problematika péče u pacientů s bolestmi zad. 3. Hematoonkologičtí jedinci a život s nimi. 4. Celiakie u dětí. 5.

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti.

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. Josef Scharfen předseda SLM ČLS JEP III.výroční zasedání SLM ČLS JEP 18.-19.2.2011 1

Více

ZPRÁVY České parazitologické společnosti

ZPRÁVY České parazitologické společnosti ZPRÁVY České parazitologické společnosti Ročník 22, číslo 2 červen 2014 ISSN 1211-7897 Nelegální prodej antiparazitik na internetu Alternativní medicína V loňském říjnovém čísle Zpráv České parazitologické

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

Sociologie II. Dr. Křížová, dr. Štastná, dr. Janečková, mgr. Klvačová

Sociologie II. Dr. Křížová, dr. Štastná, dr. Janečková, mgr. Klvačová Sociologie II Dr. Křížová, dr. Štastná, dr. Janečková, mgr. Klvačová Témata LS Sociální vyloučení, chudoba, sociální inkluze a exkluze. Marginalizace. Proměny práce a zaměstnání Identita etnických menšin-

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Hlášení těhotenství (formulář) RO-GNE: HLÁŠENÍ TĚHOTENSTVÍ

Hlášení těhotenství (formulář) RO-GNE: HLÁŠENÍ TĚHOTENSTVÍ Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Zároveň žádáme

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo

Most do páté dimenze. Tattatuo Motto: Postupně dojdeme k přesvědčení, že život není ani dobrý ani zlý. Prostě je a nic jiného, než ho žít, není možné. TA 3 str. 2 Říjen 2013 Stránka 1 I. Úvodní text Tři změny TA s vámi neustále komunikuje

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

P A N E L B O O K 2013

P A N E L B O O K 2013 P A N E L B O O K 2013 Hrajeme vždy fér a sdělíme Vám otevřeně naše možnosti 65 000 respondentů v ČR ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL Společnost ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL (ČNP) byla založena dvěma předními českými výzkumnými

Více

Autorský tým 11 Summary 17 Předmluva 19

Autorský tým 11 Summary 17 Předmluva 19 Obsah Autorský tým 11 Summary 17 Předmluva 19 1 Psychologie za totality: osobní svědectví 21 Jan Srnec Úvodem: vzpomínky z dětství 21...a moje cesta k psychologii 22 O úderu totality a o strachu jako předpokladu

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina Mnohočetný myelom (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké Jan Straub a kolektiv Česká myelomová skupina 12m Tato příručka je určena nemocným, kterým bylo zjištěno onemocnění

Více

PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace

PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace Jiří Potůček 1,2,3, Radek Fiala 1,3, Pavel Smrčka 1,2,3, Karel Hána 1,2,3, Jan Mužík 1,2,3, Jan Kašpar 1,2,3 1 CleverTech s.r.o. U Hřiště 149 Světice,

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Výběr z nových knih 3/2013 psychologie

Výběr z nových knih 3/2013 psychologie Výběr z nových knih 3/2013 psychologie 1. Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem : traumata v raném vztahu a psychická odolnost / Kate Cairns ; [z anglického originálu... přeložila Hana Antonínová]

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče 2015 Ostrava, 17.03.2015 Dr. C. Camartin, MSc Palliative

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Střední zdravotnická škola Hranice, Studentská 1095

Střední zdravotnická škola Hranice, Studentská 1095 Střední zdravotnická škola Hranice, Studentská 1095 Plán EVVO pro školní rok 2012-2013 Pracoviště Hranice 1. Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech Humanitní předměty Předmět Český jazyk a literatura

Více

Cvičení Ebola - zkušenosti

Cvičení Ebola - zkušenosti Cvičení Ebola - zkušenosti Ing. Miloslav Beneš Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň - Bory benesm@fnplzen.cz ABSTRAKT Příspěvek se zabývá problematikou alternativní přípravy lůžkového

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více