Nemoc, neduh, choroba. Pacienti a zdravotní personál v dějinách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nemoc, neduh, choroba. Pacienti a zdravotní personál v dějinách"

Transkript

1 Nemoc, neduh, choroba. Pacienti a zdravotní personál v dějinách VI. PARDUBICKÉ BIENÁLE Teze příspěvků Čtvrtek, 22. dubna 2010 Nemoc jako téma odborného lékařského diskursu Konec hippocratovského světa? Pojetí a systém nemoci mezi renesancí a 19. stoletím Daniela Tinková (Ústav českých dějin FF UK, Praha) Protože se jedná o úvodní příspěvek k poměrně široce pojaté problematice nemoci/nemocí v dlouhém časovém úseku, je i on referát pojat spíše obecněji a jeho charakter je především přehledově-problémovým. Hlavním cílem referátu je načrtnout základní charakteristiky rozkladu antického, galénovsko-hippokratovského paradigmatu nemoci, které provázely zrození pojetí moderního v období století, a to na základě tří tematických linií: a) snahy o vysvětlení fenoménu nemoci mezi humorální teorií a anatomicko-mechanistic kým solidismem, resp. orgánovou-buněčnou-molekulární patologií b) snahy o utvoření taxonomie nemocí nosologie či nosografie c) snahy o pochopení fenoménu nákazy semena, miazmata, nakažlivina Domina disciplinae. Imaginace nemocí a utváření učenecké komunity v českých zemích raného novověku Lucie Storchová (Filosofický ústav AVČR, v.v.i., Praha) Ve svém příspěvku chci rozebrat imaginaci nemocí v humanistických dílech 2. poloviny 16. století, a to mimo homogeniální medicínský diskurs, např. v latinské příležitostné poezii. Především se soustředím na to, jak se reprezentovala a genderovala dna (podagra), humanistická módní nemoc, a jak se na tomto základě utvářela a definovala příslušnost k učenecké komunitě. Feminizace podagry se stala jedním z nástrojů maskulinní (sebe)definice humanistického autora-básníka i celé historické i soudobé učenecké komunity. Na konkrétních textech v této souvislosti dále ukážu, jak se kódovalo tělo personifikované nemoci i jejích obětí. V posledním kroku rozeberu vztah těchto reprezentací k jiným diskursům diference a k dobovým kulturním a sociálním významům nemoci (framing of the disease). V prezentaci se tedy pokusím překročit nejen pojetí klasických dějin medicíny, ale také perspektivu současné historické antropologie, která se soustředí především na individuální laické chápání nemocí. Na rozdíl od těchto přístupů mi půjde o utváření genderu nemoci v humanistických textech a o dopad genderování na sociální praxe učenectví.

2 Mor a lékařská literatura pozdního středověku (diskusní příspěvek) David Tomíček (Katedra historie FF UJEP a Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK, Praha) Příspěvek si klade za cíl představit vybrané dobové teze o této nemoci na základě rozboru především latinských lékařských pojednání průběžně publikovaných Karlem Sudhoffem v časopise Archiv für Geschichte der Medizin. Vydávané texty byly sepsány před rokem 1500 a zrcadlí vidění pozdně scholastické medicíny. Ta přirozeně nebyla v názorech na mor jednotná a jak připomíná v první polovině 15. století lékař Johannes de Saxonia, pošetilost nejrůznějších lékařských teorii měla vzbuzovat dokonce posměch. Různost dobových názorů lze dobře ilustrovat na tématu nakažlivosti moru. Lékaři povětšinou soudili, že mor nakažlivý je, lišili se ale v náhledech na podstatu nákazy a způsob jejího přenosu. Vedle obecné nákazy prostřednictvím zamořeného vzduchu mnozí poukazují na interpersonální přenos nemoci, přičemž někteří si uvědomovali, že respirační cesta je jen jednou z možností, byť nejvíce rizikovou. Hrozbu tak mohly představovat prakticky všechny látky vycházející z těla i fyzický kontakt s tělem samotným. Pro lékaře to ovšem představovalo zvýšené až neúnosné riziko, o čemž svědčí tendence zpochybňovat věrohodnost uroskopických vyšetření. V lékařských textech je nyní možné číst, že charakter pozorované moči není ex materia morbi, a vede tudíž ke klamným závěrům. Tento názorový obrat důvěryhodnost lékařů jistě nezvýšil. Dětství a nemoc Dětská nemoc v zrcadle meziválečného práva Šárka Špeciánová (Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK, Praha) Ve svém příspěvku se budu věnovat situaci a vývoji nemocnosti dětí po 1. světové válce. Z úvodního nástinu, ve kterém bude též zmíněna problematika alkoholismu a infekčních chorob, se dále budu věnovat boji proti tuberkulóze. Významnou úlohu na poli boje proti tuberkulóze sehrály dobrovolné zdravotnické instituce, proto podrobněji bude představena směrnice pro činnost poraden protituberkulózních z roku Velkou měrou působila na vytváření legislativní úpravy i Masarykova liga proti tuberkulóze. V části věnované obecné legislativní úpravě zmíním základní právní předpisy mající vliv na fungování čsl. zdravotnictví po 1. světové válce a v části věnované legislativní úpravě boje proti tuberkulóze bude uvedena již konkrétní právní úprava, konkretizovány povinnosti lékaře, ale i poučení pro tuberkulózní rodiče, jak ochránit své děti. Velmi okrajově bude nastíněna i legislativní úprava boje proti infekčním chorobám, konkrétně o zavedení povinného očkování proti neštovicím. Koncept dětské abnormality v dlouhém 19. století Martina Halířová (Východočeské muzeum v Pardubicích) Příspěvek bude spíše tezemi, neb tématem dětské abnormality se v českém prostředí mnoho badatelů nezabývá. V úvodu bude přiblížena teorie normativní praxe a nastíněny otázky jejich původců. Následně bude následovat rozbor konceptu dětské abnormality a analýza konkrétních příkladů ústavů, které se věnovaly péči o postižené.

3 Péče o nemocné, zdravotní personál Pokus o školení ošetřovatelek v pražské všeobecné nemocnici ve 40. letech 19. století (diskusní příspěvek) Ludmila Hlaváčková (Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK, Praha) Otevření všeobecné nemocnice v Praze 1790/91 a nábor ošetřovatelského personálu. Snahy o zvýšení platů jako nástroj ke zvýšení úrovně ošetřovatelské péče. Jan T. Held ( ), primář ve všeobecné nemocnici v letech , 1822 a 1826 o ošetřovatelském personálu ve všeobecné nemocnici ve svých pamětech. Předpisy k zachovávání pro hlídače ve všeobecné nemocnici v Praze z Osobnost docenta psychiatrie Josefa Riedela ( ), iniciátora návrhu na školení ošetřovatelek. Jednání o návrhu březen-září Hlavní účastníci jednání - ředitel všeobecné nemocnice profesor teoretického lékařství a lékařské kliniky pro ranlékaře F. Nusshard ( ) a protomedik I. Nádherný ( ). Příčiny neúspěchu zřízení Krankenwartschule ve všeobecné nemocnici. Marné naděje J. Riedla na obnovení jednání v roce Lékaři a pacienti - už ve starém Egyptě Eugen Strouhal (Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK, Praha) Životní podmínky starých Egypťanů nebyly tak ideální, jak by se mohlo zdát podle jejich dokonalých výtvorů, kterým se dnes obdivujeme. Prozrazuje to mimo jiné krátká doba jejich dožití a postupně odkrývané stopy nemocí na kostrách a mumiích. Není divu, že již od počátků egyptské civilizace se v zemi na Nilu vyvinul z pravěkého léčitelství samostatný obor lékařství. Se vzrůstem hustoty obyvatelstva přibývalo i lékařů, jejichž počet dosáhl vrcholu během Nové Říše. Díky vynálezu psaní na papyrové svitky se jejich empirické poznatky mohly předávat z generace na generaci pomocí lékařských textů. Mimo návody k léčení obsahují i zárodky v dějinách prvního vědeckého systému, který vysvětloval funkci zdravého a nemocného organismu. Někteří lékaři dosáhli již záhy oborové specializace, jiní získali hierarchické tituly až po ty nejvyšší. Jejich dobrá pověst pronikla i za hranice Egypta, kam se v 1.tisíciletí př.n. l. přicházeli učit adepti řeckého lékařství. Za Ptolemaiovců vyrostlo v Alexandrii z tradic egyptské medicíny jedno z nejvýznamnějších center řeckého lékařství. Případ vrozené vady lebky na kosterních pozůstatcích datovaných do obdo bí pozdní doby kamenné na střední Moravě Anna Pankowská (Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK, Praha) Vrozená vada lebky, tzv. skafocefalie, byla identifikována na kostře dospělé ženy pohřbené nepietním způsobem na eneolitickém sídlišti (4590±30 let BP). Skafocefalie je přirozená deformace lebky, která vznikla předčasným srůstem lebečního švu sutura sagitalis. Předčasné srůsty lebečních švů nazývané kraniosynostózy mohou způsobit deformaci lebky (kraniostenózu). Zkoumaná lebka je výrazně deformovaná, je dlouhá, úzká a má loďkovitý tvar. Ke srůstu došlo v raném dětství (nejpozději do 3 let života) s vyšší pravděpodobností však těsně po porodu, kdy srůstají folikuly a mozek nejrychleji roste. Současná prevalence všech karinosynostóz bývá 1:1800/2000 porodů a častěji se vyskytuje u předčasně narozených jedinců mužského pohlaví. Skafocefalie nebývá spojena s mentálními a fyzickými poruchami (ale nejsou zcela vyloučené). Čím vyšší deformace, tím větší šance nitrolebního tlaku a útlaku mozku. V klinických studiích byl u takto postižených jedinců prokázán asymetrický průtok krve mozkem. Etiologie těchto defektů není zcela objasněna. Na kostře se dále vyskytují tzv. Harrisovy linie, což jsou příčné sklerotické vrstvy na metafýzách dlouhých kostí viditelné pouze na RTG snímcích. V našem případě jsou na distálních koncích holenních kostí. Tyto defekty reflektují období zhoršeného nebo zastaveného vývoje růstu kostí do délky. Zastavení růstu kostí může mít řadu příčin: infekce, hladovění nebo jiné extrémně zhoršené nutriční deficity. Tento patologický nález je významným přínosem svým archeologickým kontextem, okolnostmi pohřbu, které mohou být dokladem o způsobu zacházení s takto postiženým jedincem. Pokud tato žena nebyla postižena mentální poruchou, tak se výrazně odlišovala svým zjevem od okolní společnosti. Je možné, že právě způsob pohřbu je odrazem jejího sociálního postavení. Na druhé straně se dožila vysokého věku, což je dokladem soužití se společností. Z hlediska antropologického se jedná o unikátní nález pro toto období, nejen z našeho území, ale z celého světa.

4 Vnimanie choroby a starostlivosť o chorých u mendikantov na príklade sv. Alžbety Uhorskej Katarína Nádaská (Katedra slovenských dejín FF, Univerzita Komenského v Bratislave) Doba sv. Alžbety Uhorskej ( ) bola časom vzniku a rozvoja silného mendikantského hnutia, ktoré do stredovekej spoločnosti prinieslo novú optiku duchovného a sociálneho chápania sveta. Vita activa a vita contemplativa sa stali rovnocennými cestami duchovného života, ktorý svoje praktické uplatnenie našiel v aktivizácii voči marginalizovaným a sociálne slabým. Živnou pôdou tohto procesu bola mestská spoločnosť, najmladší článok stredovekej spoločnosti. Choroba ohrozovala resp. znižovala spoločenský status. Vyčlenila človeka na okraj spoločnosti. Odpudzovala z estetického i zdravotného hľadiska. Choroba vzbudzovala strach. Z pohľadu nového typu svätosti sa schopnosť priblíženia (fyzický dotyk) ku chorým stala dôkazom svätosti. Chorí a starostlivosť o nich sú najsilnejšími atribútmi sv. Alžbety. V najstarších prameňoch o svätej z 13. storočia vystupujú chorí v kontexte imitatio Christi. Starostlivosť o chorých je v prameňoch prejavom vita activa, čo je znakom svätosti. Išlo o spôsob využitia vlastného duchovného potenciálu, v ktorom cirkev prijala legitímny ideál ženy laičky, ktorá nežila v klauzúre. Choroba nemala byť hodnotou sama o sebe, ale v spojitosti so skutkami milosrdenstva. Pramene pre náš výskum pochádzajú z obdobia následne po smrti Alžbety. Majú hagiografickú a historickú rovinu. List Konráda z Marburgu (1232) a Dicta (1235) boli súčasťou kanonizačného procesu. Vita od Caesaria z Hesterbachu ( ), Libellus ( ), vita od anonymného františkána ( ) a vita od Teodorica ( ) patria k najstarším hlavným hagiografickým dielam o sv. Alžbete. Slabost jedince či poslání? Teoretická a praktická recepce nemoci v prostoru laické religiozity vrcholného středověku Kateřina Čadková (Ústav historických věd FF Univerzity Pardubice) Přítomnost nemoci ve světě a její odůvodnění v životě jedince si společnost vrcholného středověku interpretuje způsobem, který spíše degraduje nemocného a vyčleňuje jej nejen fyzicky, ale i morálně ze společnosti. Na poli (nejen) laické religiozity se obraz nemoci a nemocného částečně přehodnocuje a jeho přítomnost ve společnosti získává jistou funkci v jejím chodu. Sám systém péče o nemocné se ve středověkém světě silně propojuje právě s religiozními hnutími a skupinami, jejichž významným zástupcům a jejich přínosu do této problematiky bude věnována pozornost v tomto příspěvku. O svoje zdravie maj usilovnú starosť.... Zdravotná starostlivosť na dvore palatína Mikuláša Esterházyho Diana Duchoňová (Historický ústav SAV, Bratislava) Príspevok sleduje liečenie a prevenciu chorôb na dvore jedného z najvyššie postavených uhorských aristokratov 17. storočia, palatína Mikuláša Esterházyho ( ). Prameňom k organizácii zdravotnej starostlivosti na jeho dvore sa nám stali rôzne vyúčtovania a predovšetkým korešpondencia, kde sa dá sledovať záujem palatína o zdravotný stav rodinných príslušníkov, alebo zachytáva aj inštrukcie na riešenie vzniknutej situácie. Osobne konzultoval s lekármi, aké lieky sa majú použiť na rôzne zdravotné ťažkosti. Na dvore prítomný lekárnik zabezpečoval výrobu a prípravu lekármi stanovených liečiv a pravdepodobne aj liečil menšie ochorenia. Zdravotná starostlivosť sa nepodceňovala ani medzi dvoranmi. Dohľad nad ňou mal dvormajster, ktorého kompetencie boli v tejto oblasti regulované inštrukciou. Ochorenia osadenstva dvora nahlasoval lekárnikovi, holičovi alebo duchovným osobám prítomným na dvore, ktorí sa starali o ich vyriešenie. Osobitou kapitolou v oblasti zdravotnej starostlivosti aristokratov boli liečebné pobyty v termálnych liečivých kúpeľoch, ktoré boli mimoriadne obľúbené, nielen z terapeutického, ale aj relaxačného hľadiska. Územie dnešného Slovenska poskytovalo viacero takýchto lokalít, M. Esterházy obľuboval najmä Štubnianske (Turčianske) Teplice a kúpele v rakúskom Großhöfleine a Tatzmannsdorfe. Okrem úľavy pri zdravotných ťažkostiach (najmä pri chorobách zažívacieho traktu) boli kúpeľné pobyty zároveň aj miestom rôznych spoločenských akcií a zábavy.

5 Morová epidémia v r na západnom Slovensku a angažovanosť cirkevných činiteľov pri zmiernení jej dôsledkov Marta Dobrotková (Katedra histórie FF Trnavskej univerzity v Trnave) Roku 1831 zachvátila celé územie Slovenska cholerová epidémia. Percento úmrtnosti bolo pomerne vysoké. Príspevok sa bude zaoberať šírením epidémie v oblasti západného Slovenska, konkrétne mesta Trnavy a okolia a jej dôsledkami. Pri výskume problematiky bola použitá priama metóda s dôslednou kritikou prameňov, rovnako i induktívna metóda. Vzhľadom na početné demografické pramene /matriky/ bolo potrebné použiť aj metódu sondy, uplatnením ktorej bolo možné poukázať na angažovanosť správcov farností pri zmiernení dôsledkov cholery na príklade vidieckeho poddanského sídliskového útvaru. Tézy: 1. Preventívne opatrenia - zákaz jarmokov, trhov, stráženie ciest - nedokázali zabrániť prieniku cholerovej epidémie do západoslovenských miest a obcí 2. Používanie viacero odborných i domácich variantov liečby, izolácia chorých nezabránili úmrtiam; pochovávanie v spoločných cholerových hroboch na periférii mesta, obcí 3. Dopad epidémie pomohli zmierniť predstavitelia Bratislavskej župy, rehoľníci - františkáni z Trnavy a najmä farár pôsobiaci v poddanskej obci mesta Trnavy v Hrnčiarovciach Štefan Nemečkay 4. Zápisy v matrikách zomrelých prezentujú percentá úmrtnosti a sú dôkazom, že cholera končila životy bez rozdielov veku, pohlavia Pacienti a zdravotnícky personál bratislavskej nemocnice milosrdných bratov v ranom novoveku Ingrid Kušniráková (Historický ústav SAV, Bratislava) Príspevok sa zaoberá dejinami nemocnice milosrdných bratov v Bratislave v ranom novoveku s cieľom priblížiť najmä jej personálne obsadenie ako aj konfesionálnu, vekovú a sociálnu skladbu jej pacientov. Vzhľadom na charakter a poslanie rádu, jeho členovia pochádzali najmä z meštianskych vrstiev. Do bratislavského kláštora prichádzali rehoľníci z rôznych častí podunajskej monarchie Habsburgovcov, dorozumievacim jazykom bola najmä nemčina. Na čele kláštora stál prior a subprior, rehoľnú komunitu okrem nich tvorili kňazi, ošetrovatelia chorých, chirurgovia, lekárnici a rehoľníci, ktorí sa starali o prevádzku kláštora a nemocnice. V 17. storočí mal kláštor vlastných rádových lekárov, v 18. storočí využíval služby mestského lekára. Manuálne práce spojené najmä s udržiavaním poriadku a čistoty vykonávalo svetské služobníctvo. Pacienti nemocnice pochádzali predovšetkým z nižších sociálnych vrstiev, väčšina z nich bola vo veku rokov a hlásila sa ku katolíckej konfesii. Charitatívne inštitúcie mali v ranom novoveku výrazne konfesionálny charakter a v prípade, že ich pomoc a podporu využili aj príslušníci inej konfesie, vždy boli vystavení tlaku na zmenu viery. Nekatolíci preto tvorili len nepatrné percento z celkového počtu pacientov bratislavskej rádovej nemocnice, časť z nich počas pobytu v nemocnici konvertovala. Dĺžka hospitalizácie bola v sledovanom období rôzna, zvyčajne trvala od niekoľkých dní po niekoľko mesiacov. Milosrdní bratia spravovali svoj kláštor a nemocnicu podľa rádovej regule, nezávisle na uhorských cirkevných a svetských jurisdikciách. Situácia sa začala meniť po vzniku Miestodržiteľskej rady v roku 1723 a kreovaní jej zdravotníckej komisie. Od 60. rokov 18. storočia sa vedenie kláštora muselo vysporiadať s dôsledkami reforiem Márie Terézie a Jozefa II., ktoré výrazne zasiahli do všetkých oblastí života kláštora a nemocnice.

6 Pátek, Medikalizace přirozenosti, sociálně konstruované nemoci Nemoc nezhojitedlná. Láska jako nemoc v české literatuře 16. a 17. století Jana Ratajová (Ústav dějin UK a Archiv UK, Praha) Cílem příspěvku je ukázat, jakým způsobem je v raněnovověkých textech konstruována láska jako nemoc. Zda a jakým způsobem je včleněna do systému nemocí (např. jako stav duše způsobující melancholii). Jaký jazyk je při popisu používán. Jak je nakládáno s antickou, popř. arabskou tradicí (Propertius, Avicenna). Vrozená, nebo získaná? Názory na původ homosexuality a jejich instrumentalizace v první polovině 20. století Jan Seidl (Fakulta humanitních studií UK, Praha) Česká medicína začala od konce 19. století na základě zahraniční lékařské literatury přejímat a dále rozpracovávat otázku, zda a v jakých případech může být homosexualita kterou pojímala jako nemoc, a z toho důvodu se cítila kompetentní k jejímu studiu a interpretaci vrozená, resp. získaná vlastnost. Po vzniku republiky, kdy se v souvislosti se snahou reformně orientovaných lékařů a právníků o zrušení všeobecné trestnosti stejnopohlavních styků rozvinul širší veřejný diskurs o homosexualitě, se tato binární opozice stala jednou z nejfrekventovanějších analytických kategorií při jejím traktování. Ve svém příspěvku mám v úmyslu popsat zdroje, z nichž se tato kategorie do české veřejné rozpravy dostala, a zejména pak analyzovat způsob, kterým zde zdomácněla a stala se relevantní i v jiných kontextech než v úzkém žánru lékařského pojednání. Zaměřím se na to, jak s opozicí vrozená/získaná homosexualita nakládala medicína, právní věda, justice, katolická teologie a samotní homosexuální muži a lesbické ženy. Vycházet budu z dobových lékařských a právnických periodik, archivních pramenů týkajících se přípravy nového trestního zákona ve dvacátých a třicátých letech, policejních a soudních spisů vzniklých při konkrétních trestních řízeních pro homosexuální styk, teologického pojednání o homosexualitě a z ego-dokumentů z provenience homosexuálních osob. Medikalizace smrti v dlouhém 19. století. Okamžik smrti a vzorce chování k umírajícím a mrtvým z hlediska dějin lékařství Václav Grubhoffer (Historický ústav FF Jihočeské univerzity, České Budějovice) Teoreticky a metodologicky laděný příspěvek vychází ze skutečnosti, že kolektivní postoje k umírání a smrti nejméně od 2. poloviny 18. století úzce souvisely s profesionalizací lékařského oboru, s rozvojem medikalizace, a postupnou proměnou společenského postavení lékaře. Současní antropologové smrti zdůrazňují, že biologický rozměr smrti byl historiky dosud takřka opomíjen. Autor příspěvku představí teoretická, metodologická a heuristická východiska současné zahraniční historiografie k tématu medikalizace smrti se zaměřením na vnímání okamžiku smrti a postoje k umírajícím a mrtvým v dobovém lékařském diskursu. V teoretické rovině se tak zaměří na vybrané aspekty v dějinách medikalizace smrti. Bude se věnovat fenoménu zdánlivé smrti a jeho dopadu na reformy lékařské policie, progresivnější péči o umírající, která výrazně zasáhla do přestav o dobré smrti a postojům lékařské policie k mrtvému tělu člověka.

7 Genderové aspekty chorob Šľachtické ženy ako pacientky a liečiteľky v storočí Tünde Lengyelová (Historický ústav SAV, Bratislava) K nepísaným povinnostiam šľachtických žien na prelome 16. a 17. storočia patrila aj starostlivosť o zdravie nielen najbližšej rodiny, ale aj osôb patriacich k domácnosti či panstvu. Niektoré aristokratické ženy sa o liečiteľstvo zaujímali viac, než sa od nich bežne očakávalo, zaoberali sa aj výrobou liečiv a mali širokú klientelu. Príspevok sa v prvej časti zameria na otázky: - odkiaľ a ako získavali tieto ženy svoje vedomosti, aká bola ich užšia špecializácia - nakoľko boli akceptované, poprípade odmietané odborníkmi (lekármi, chirurgmi či holičmi) - racionálno-empirické a magické prvky v liečiteľstve - využívanie a vytváranie rukopisných zbierok receptov a využívanie tlačených herbárov a odborných kníh - súvislosti liečiteľstva pri obvineniach z bosoráctva Druhá časť bude venovať pozornosť aristokratickým ženám ako pacientkam na základe informácií o chorobách v korešpondencii. Sledovať sa budú - obsahové rozdiely v listoch manželovi a dcéram (na príklade korešpondencie Alžbety Czoborovej, manželky palatína Juraja Thurzu) - možnosti stanovenia diagnózy - prípad Uršuly Kanizsayovej (manželky palatína Tomáša Nádasdyho) na základe dobovej korešpondencie jej lekára a manžela - prípad Alžbety Czoborovej na základe výsledkov antropologického a paleopatologického výskumu jej kostrových pozostatkov. Anna Bayerová, Anna Fischer-Dueckelmann : lékařky, zdraví a sexualita na přelomu 19. a 20. století Milena Lenderová (Ústav historických věd FF Univerzity Pardubice) Cílem příspěvku bude porovnat dílo dvou žen, která patřily ke generaci prvních středoevropských lékařek, Anny Fischer- Dückelmann a Anny Bayerové. Byly skoro stejného věku, jejich cesta k profesi byla poměrně složitá: obě získaly své diplomy ve Švýcarsku, Fischer v Curychu, Bayerová v Bernu. Obě hodně přispěly k popularizaci medicíny. Anna Fischer ( ) vstoupila do povědomí veřejnosti svými popularizačními spisy, přeloženými do několika jazyků. Jednalo se hlavně o Das Geschlechtsleben des Weibes. Eine psychologisch-soziale Studie mit ärztlichen Ratschlägen, která vyšla s barevnými ilustracemi v Berlíně roku 1900, a o Die Frau als Hausärztin, vydané ve Stuttgartu roku Díky Anně Bayerové ( ) se česká verze Die Frau als Hausärztin dostala na pulty domácích knihkupectví v roce Další vydání Ženy lékařkou pocházejí z let 1912 a Obě lékařky sledovaly stejné cíle: výchovu žen, výchovu pacientky a osvětu čtenářky. Obě byly rozhodnými odpůrkyněmi alkoholu, obě odmítaly manželství jako ekonomické zajištění ženy. Hysterie, vnímaná jako konstitutivní prvek feminity už od 18. století, nenašla v jejich díle místo, odmítly také názor o nestálosti ženské povahy. Jsme svědky zrodu nového modelu feminity: žena je silnější a odpovědnější než muž. Obě se snažily přesvědčit své čtenářky o významu zdravého oděvu, o důležitosti ženského tělocviku a sportu. Protože neexistoval autorský zákon, překladatelé si často počínali volně, a tak při porovnání originálu a překladu Die Frau als Hausärztin najdeme rozdíly, především v pohledu na pohlavní život a antikoncepci. Obě se sice vyslovují pro plánované rodičovství, ale Fischer připouští užití antikoncepce také u ženy. Bayerová se příliš nezabývá nahým tělem, které je u Fischer naprosto přirozené. Stejně svobodně se Fischer vyjadřuje o otázkách sexuality, a to nejen ve své Frau, ale také, a především, v Geschlechtsleben. Cíl Fischer a Bayerové byl stejný: výchova vzdělané ženské veřejnosti. V době přetrvávající viktoriánské pruderie učily ženy znát své tělo, rozumět mu. Na rozdíl od anatomů a fyziologů, pro které bylo ženské tělo na jedné straně materiálem, na druhé konstruktem, jenž vyšel z maskulinního diskursu, disponovaly ženy-lékařky autentickým zážitkem těla z masa a kostí. Tělo pro ně bylo místem prožitku, o který se dokázaly, za využití prostředků lékařského diskursu, podělit se svými čtenářkami.

8 Opožděná menstruace v raném novověku Alexandra Surá (Ústav dějin lékařství a cizích jazyků, 1. LF UK, Praha) Cílem příspěvku je přiblížit pohled na opožděnou menstruaci v raném novověku na základě dobových pramenů (herbáře, zelináře, kuchařské knihy, smolné knihy) a v konfrontaci se současnými poznatky. áda bych také ve svém příspěvku v přehledu referovala o různých náhledech na fenomén menstruace v dané době. Příspěvek se bude zabývat také tím, jakým způsobem se v novověku řešila nepravidelná a opožděná menstruace a jak bylo chápáno její opoždění, či vynechání. Ráda bych předložila, jaké měly účinky používané byliny na obnovení pravidelného běhu. Sebereflexe a vnímání nemocí Nemoci a léčebné terapie v životě Emanuela Salomona z Friedbergu Mírohorského Tomáš Jiránek (Ústav historických věd FF Univerzity Pardubice) Emanuel Salomon z Freidbergu - Mírohorský ( ) byl znám jako český vlastenec, voják, výtvarník a spisovatel, vedle toho ale jeho velkou zálibou byla přírodní léčba, zejména vodou. Po trpkých zkušenostech s běžnou medicínou, které zažil v dětství a ve vojenské službě, začal věnovat pozornost alternativním přístupům, mezi nimiž jej nejvíce zaujala vodoléčba. Věnoval se jejímu důkladnému studiu, překládal do češtiny např. Kneippovy spisy a osobním příkladem také se snažil nové postupy rozšiřovat. Rady a odporúčania pre kúpeľných pacientov v 18. storočí Erika Juríková (Katedra klasických jazykov FF Trnavskej univerzity v Trnave) V 18. storočí dochádza k rozvoju prírodných vied a s tým súvisiacemu rozmachu balneológie. Nové technické postupy umožnili podrobnejšiu analýzu minerálnych vôd a ich následné rozdelenie do niekoľkých skupín, čo viedlo k praktickejšiemu využitiu jendnotlivých druhov vôd pre zdravotné účely. Priekopníkom balneológie ako novej liečebnej metódy v Uhorsku bol medzi inými aj košický lekár Henrik Meyer, autor spisu o Rudníckych kúpeľoch (Examen thermographicum mineralis balnei aurei Rudnokiensis. Košice 1762). Témou praktického využitia minerálnych vôd sa zaoberal tiež trnavský kňaz a literát Ján Vrablanský (Directorium thermale. Trnava 1725). Príspevok sa bude venovať obsahovej analýze oboch spisov ako primárnych latinských prameňov, založenej na overených filologických metódach, ďalej deskripcii diel a ich vzájomnej komparácii. V závere sa autorka pokúsi o syntézu zistených poznatkov v širšom uhorskom i celoeurópskom kontexte. Tézy: - Rozvoj prírodných a technických vied v 18. storočí umožnil lepšie využitie minerálnych vôd oproti predchádzajúcim storočiam. - Košický lekár Henrik Meyer a jeho dielo výraznou mierou prispeli k propagácii kúpeľníctva na území dnešného východného Slovenska. - Kňaz Ján Vrablanský je autorom prvých praktických rád pre použitie kúpeľov, ktoré zahŕňajú okrem výberu vhodného ročného obdobia pre pobyt v kúpeľoch aj odporúčania na výber ľahkých jedál a nápojov, ako i vyrovnaný psychický stav pacienta. - Oba latinské spisy znamenajú posun vo využití balneoterapie v 18. storočí, no zároveň sú cenným dokladom novolatinskej literatúry slovenskej proveniencie.

9 Strasti starého grófa. Autoreflexia choroby v osobnej korešpondencii na sklonku 19. storočí Daniel Hupko (Historický ústav SAV, Bratislava; Múzeum Červený Kameň) Gróf Móric Pálfi (Pálffy) z Erdődu ( ) patrí k významným osobnostiam uhorských dejín 60. rokov 19. storočia. Bol prototypom konzervatívne zmýšľajúceho prorakúsky orientovaného aristokrata verného dynastii a viedenskému dvoru, čo potvrdil v rokoch počas svojho pôsobenia vo funkcii uhorského miestodržiteľa. V jeho osobnej pozostalosti uloženej v Slovenskom národnom archíve v Bratislave sa nachádza súbor listov, ktoré obsahujú zmienky o priebehu vlastnej choroby ich pisateľa. Sám Móric Pálfi nám zanechal autoreflexiu vlastných zdravotných problémov, ktoré nakoniec vyústili do jeho smrti. Naskytá sa tak vzácna príležitosť nahliadnuť do tejto výsostne súkromnej oblasti života aristokrata na sklonku 19. storočia. Zvlášť sú na tento účel vhodné listy napísané v posledných rokoch Móricovho života, v rokoch : ako Ariadnina niť sa nimi vinie opis zdravotných problémov ich pisateľa, ktoré boli primárnou príčinou jeho početných ciest za zdravím. Listy Mórica Pálfiho sú neoceniteľným prameňom k dejinám šľachtickej mentality nielen v prostredí aristokracie usadenej na území dnešného Slovenska, ale i v širšom kontexte celej bývalej habsburskej monarchie. Nemoc jako prostředek poznání mezí vlastní tělesnosti v 1. polovině 19. století Vladan Hanulík (Ústav historických věd FF Univerzity Pardubice) Metodicky příspěvek vychází ze závěrů fenomenologie vnímání Maurice Merleau-Pontyho a teorii tzv. embodimentu (T.J. Csordas), zdůrazňující roli tělesné dimenze v procesu recepce a utváření povědomí o světě, jakož i vlastní tělesnosti. Tematicky je zaměřen na vznik a vývoj svébytného fenoménu tzv. hydropatie, léčebné metody konstituované praktickým působením slezského léčitele Vincenze Priessnitze v 1. polovině 19. století. Heuristická báze je vymezena archiváliemi, dochovanými z doby Priessnitzova působení. Jedná se především o dosud nezpracovaný soubor korespondence adresované Priessnitzovi jeho pacienty, uložené ve Státním okresním archivu Jeseník. Z téže instituce lze využít celou řadu pramenů odlišného charakteru, umožňující bližší vhled do historických reálií provázejících Priessnitzovo působení, jako jsou prameny statisticky-evidenčního charakteru, policejní zprávy, drobné memoáry Priessnitzových současníků a jiné. Cílem příspěvku je analýza vlivu specifické a fyzicky náročné terapie na pacienty, kteří danou léčbu podstoupili a způsob utváření diskursu k hydropatii. Charakterizována bude proměna vnímání vlastního těla a následné změny v habitu a každodenním životě jedinců, způsobené absolvováním léčebné kůry zaměřené primárně na sledování a ovlivňování fyzických projevů těla pacientů.

hippocratovského světa? Pojetí a systém nemoci mezi renesancí a 19. stoletím

hippocratovského světa? Pojetí a systém nemoci mezi renesancí a 19. stoletím Nemoc, VI.PARDUBICKÉBIENÁLE neduh, choroba. Pacienti a zdravotní 22. 23.4.2010 personál v dějinách ÚstavhistorickýchvědFakultyfilozofickéUniverzityPardubice vespoluprácisvýchodočeskýmmuzeemvpardubicích

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Sociální práce v předválečném období představy a realita Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Nedostatek lůžek Velká Praha nejméně 2.000 lůžek navíc Celé Čechy nejméně 20.000 lůžek. Lékařský a ošetřovatelský

Více

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ABSTRAKTŮ Z KONFERENCE ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ ŠMELOVÁ, E. A KOL. OLOMOUC 2014 Rozvoj kompetencí učitelů se zaměřením

Více

Výběr z nových knih 2/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 2/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 2/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Od Palackého k Benešovi : německé texty o Češích, Němcích a českých zemích / Eva Hahnová -- Vyd. 1. Praha : Academia, 2014 -- 723 s. -- cze

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha

Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha Období do r. 1918 České země součástí Rakousko-Uherska (Rakouského

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74 PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno č. 2015FaF/3110/74 PRVNÍ ETAPA PŘÍPRAVY A REALIZACE FARMACEUTICKO-HISTORICKÉ EXPOZICE NA FAF VFU BRNO Veronika Deáková, PharmDr.

Více

Ergoterapie (Occupational. therapy) Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK

Ergoterapie (Occupational. therapy) Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Ergoterapie (Occupational therapy) Klinika rehabilitačního ho lékal kařství 1. LékaL kařské fakulty a Všeobecné Fakultní Nemocnice ergoterapie=léčba prací ergoterapie=vedení k soběstačnosti Skládá se ze

Více

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA Václava Horčáková Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov Pezinok 5. - 7.

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Pracovní list k projektovému dni PD 04/01. Hrdličkovo muzeum

Pracovní list k projektovému dni PD 04/01. Hrdličkovo muzeum Pracovní list k projektovému dni PD 04/01 Hrdličkovo muzeum Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda, Člověk a svět práce Přírodopis,

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D.

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Oponentský posudek habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Vybrané historické zdroje současného rodinného práva, KEY Publising, s.r.o., Ostrava, 2013, 177 str. Na právněhistorických pracovištích právnických

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP MUDr. Eva Kalvínská Studijní den ERC ve FN v Motole 9.10.2008 VZNIK SEKCE V rámci Společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku. Andrea KAMENICKÁ Proměny písma starověké Kréty

9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku. Andrea KAMENICKÁ Proměny písma starověké Kréty Program jednání Středa 12. listopadu 8:45 9:15 prezence účastníků 9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku 9:30 12:00 I. blok: Vývoj písma a písemné kultury od nejstarších

Více

Úvod do problematiky spolupráce sociálního a zdravotního sektoru

Úvod do problematiky spolupráce sociálního a zdravotního sektoru Úvod do problematiky spolupráce sociálního a zdravotního sektoru Historická integrace nejen zdravotní a sociální péče Nerozlišujete mezi Židem a Řekem, nýbrž všechny zahrnujte touž láskou a touž horlivostí.

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 16 VY 32 INOVACE 0114 0316

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 16 VY 32 INOVACE 0114 0316 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 16 VY 32 INOVACE 0114 0316 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS Efektivní právní služby 1 Co nás čeká? 2 PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS základní paragrafy a biosomilars; systém cen a úhrad biosimilars; zaměnitelnost

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 18 18.11.2003 Ambulantní péče v oboru psychiatrie v Jihomoravském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Úvod do předmětu Ošetřovatelství. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Úvod do předmětu Ošetřovatelství. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Úvod do předmětu Ošetřovatelství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Tondrová Irena duben 2009 OŠETŘOVATELSTVÍ Úvod do předmětu Ošetřovatelství

Více

Výběr z nových knih 4/2013 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 4/2013 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 4/2013 ostatní společenskovědní obory 1. 77 výletů po stopách Starých pověstí českých / Věra a Veronika Škvárovy - - Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2013 -- 191 s. -- čeština. ISBN 978-80-242-3926-2

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Hlášení těhotenství (formulář) RO-GNE: HLÁŠENÍ TĚHOTENSTVÍ

Hlášení těhotenství (formulář) RO-GNE: HLÁŠENÍ TĚHOTENSTVÍ Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Zároveň žádáme

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Výzkum ve zdravotnictví Výzkum v ošetřovatelství. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výzkum ve zdravotnictví Výzkum v ošetřovatelství. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výzkum ve zdravotnictví Výzkum v ošetřovatelství Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výzkum 1 = tvůrčí poznávací činnost v jakékoliv vědní disciplině, která vede k odhalení příčin, vlastností a podmínek

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra sociologie PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VZTAH K MOBILITĚ

Více

Vrozené vady u narozených v roce 2008. Congenital malformations in births in year 2008

Vrozené vady u narozených v roce 2008. Congenital malformations in births in year 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 9. 2010 53 Vrozené vady u narozených v roce 2008 Congenital malformations in births in year 2008 Souhrn V roce 2008

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

Internet zdroj informací

Internet zdroj informací Internet zdroj informací vybírání a hodnocení kvality internetových zdrojů Jitka Stejskalová Ústav vědeckých informací 1. LF UK Úvod internet jako zdroj informací Mgr. Jitka Krajíčková - prezentace Základy

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Studijní opora Mgr. Alena Pelcová Liberec 2014 Cíle předmětu Studenti umí vysvětlit pojem prevence a umí definovat druhy prevence. Studenti umí definovat základy

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Činnost oboru psychiatrie

Činnost oboru psychiatrie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.4.2003 21 Činnost oboru psychiatrie Podkladem pro zpracování dat o činnosti oboru psychiatrie je výkaz A(MZ)1-01.

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele

Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Vážení čtenáři, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě tímto příspěvkem pokračuje v seriálu článků na

Více

1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje. 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou

1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje. 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou Obsah Předmluva 1. Historie lidské sexuality 1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou 1.3. Sexuologie jako klinický a vědecký obor 2. Mýty a

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Eva Zacharová, Miroslava Hermanová, Jaroslava Šrámková ZDRAVOTNICKÁ PSYCHOLOGIE Teorie a praktická cvičení Součástí publikace je doprovodné CD.

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Koncepce soudního lékařství. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc.

Koncepce soudního lékařství. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Koncepce soudního lékařství doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. 1 Definice oboru Soudní lékařství jest nauka o použití neboli vynaložení vědomostí a zkušeností lékařských k účelům soudním. prof. Josef Reinsberg,

Více

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Prenatální psychologie a vnímání plodu v této rovině Na významu nabývá nejen zájem o fyzický vývoj plodu, ale dokládají

Více

Sociologie II. Dr. Křížová, dr. Štastná, dr. Janečková, mgr. Klvačová

Sociologie II. Dr. Křížová, dr. Štastná, dr. Janečková, mgr. Klvačová Sociologie II Dr. Křížová, dr. Štastná, dr. Janečková, mgr. Klvačová Témata LS Sociální vyloučení, chudoba, sociální inkluze a exkluze. Marginalizace. Proměny práce a zaměstnání Identita etnických menšin-

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. 23. listopadu 2011. Opava

PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. 23. listopadu 2011. Opava SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ 2011 rok 20. výročí vzniku univerzity 2011 - rok 5. výročí vzniku Ústavu ošetřovatelství PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

1. pracovní seminář BASTIONOVÁ OPEVNĚNÍ ZDIVO

1. pracovní seminář BASTIONOVÁ OPEVNĚNÍ ZDIVO 1. pracovní seminář BASTIONOVÁ OPEVNĚNÍ ZDIVO Terezín, Magdeburská (jezdecká) kasárna 6. 7. září 2012 Program: Čtvrtek 6. 9. 2012 8:30 9:00 prezence účastníků, ubytování 9:00 9:15 úvod 1. blok: jedinečnost

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Zdravotnické lyceum Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88,

Více

Lucia Pastirčíková 1

Lucia Pastirčíková 1 Kopeček, Lubomír: Politické strany na Slovensku 1989 až 2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, 628 stran, ISBN 978-80-7325-113-0. Lucia Pastirčíková 1 Docent Lubomír Kopeček, působící

Více

OSOBNOSTI MODERNÍ PEDAGOGIKY O DĚJINÁCH PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ

OSOBNOSTI MODERNÍ PEDAGOGIKY O DĚJINÁCH PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ OSOBNOSTI MODERNÍ PEDAGOGIKY O DĚJINÁCH PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ V této kapitole představujeme významné české a slovenské historiky současnosti, ale i nedávné minulosti. Představujeme zde také odborníky,

Více

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Smetana V., Smetana P. Klinika CLT Teplice Ortopedická klinika UK 2. LF FN v Motole Praha 5 Richard z Yorku, pozdější

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_32_INOVACE_11.18 1/6 3.2.11.18 Genetika Genetika

VY_32_INOVACE_11.18 1/6 3.2.11.18 Genetika Genetika 1/6 3.2.11.18 Cíl chápat pojmy dědičnost, proměnlivost, gen, DNA, dominantní, recesivní, aleoly - vnímat význam vědního oboru - odvodit jeho využití, ale i zneužití Tajemství genů - dědičnost schopnost

Více

Struktura a obory sociologie. VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl

Struktura a obory sociologie. VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl Struktura a obory sociologie VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl Úvod do sociologie - struktura sociologie Úvod do sociologie - základní disciplíny Obecná sociologie Vymezuje předmět zkoumání.

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: povinný

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem demokracie. V průběhu kurzu bude sledován obsahový vývoj pojmu demokracie. Posluchačům

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Jakub Vetešník ZZS Olomouc Komise pro historii oboru ČSARIM MMXIV Mauric Remeš v době vídeňských studií medicíny, asi 1890 Vědecká knihovna v Olomouci,

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Call for Papers: Rodinné podnikání České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Vila Lanna, V Nových Sadech 1, Praha 6 29. 9. až 1. 10. 2015

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 1 4. semestr Bc. přednášková skupina I (skup. A, B, C, D) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2014 Akademický rok 201/2014 (letní semestr) Brno 2014

Více

Interkulturní marketing a komunikace (N_IMaK) LS 10

Interkulturní marketing a komunikace (N_IMaK) LS 10 Interkulturní marketing a komunikace (N_IMaK) LS 10 Magisterské studium Garant předmětu:. doc. Ing. Anna Klosová, CSc. Vyučující:.. doc. Ing. Anna Klosová, CSc. PhDr. Marie Hamplová Typ studijního předmětu:

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů. seminář Sociální podmínky otcovství v České republice

Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů. seminář Sociální podmínky otcovství v České republice Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů seminář Sociální podmínky otcovství v České republice 19. listopadu 2014 PROGRAM SEMINÁŘE 10:30 10:40 Úvodní slovo 10:40 10:55 Informace

Více

Soudní lékařství. Historický přehled. doc. MUDr. Alexander Pilin,CSc.

Soudní lékařství. Historický přehled. doc. MUDr. Alexander Pilin,CSc. Soudní lékařství Historický přehled doc. MUDr. Alexander Pilin,CSc. Definice oboru soudního lékařství Soudní lékařství jest nauka o použití neboli vynaložení vědomostí a zkušeností lékařských k účelům

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ CENTRUM PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním

Více