ALZHEIMEROVA CHOROBA DIAGNOSTIKA A LÉČBA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ALZHEIMEROVA CHOROBA DIAGNOSTIKA A LÉČBA"

Transkript

1 ALZHEIMEROVA CHOROBA DIAGNOSTIKA A LÉČBA MUDr. Pavel Ressner Centrum pro diagnostiku a léčbu extrapyramidových onemocnění a kognitivních poruch, Neurologická klinika, FN Ostrava-Poruba Článek podává přehled o diferenciální diagnostice Alzheimerovy nemoci, nastiňuje algorytmus vyšetření pacienta s demencí, prezentuje metody vyšetření Alzheimerovy choroby. Text přináší přehled symptomatologie Alzheimerovy nemoci, kognitivních ale i nekognitivních poruch, dále je uveden přehled léčby této nemoci, a to jak kognitivní tak i nekognitivní symptomatologie. Text si klade za cíl být praktickým průvodcem pro lékaře, který pečuje o pacienty s demencí, zejména s Alzheimerovou nemocí. Klíčová slova: Alzheimerova choroba, diferenciální diagnóza demence, léčba demence. Kľúčové slová MeSH: Alzheimerova choroba; demencia diagnostika, terapia; diagnostika diferenciálna. Demence je heterogenní skupina onemocnění, se vzrůstajícím věkem stoupá jejich výskyt, kdy ve věkové kategorii nad 65 let postihuje až 20% populace. Demence výrazně postihuje jedince v psychice i v jeho sociálních funkcích. Navíc je výrazně ovlivněno okolí nemocného. Definice demence Demence je syndrom, který vznikl následkem chronického nebo progresivního onemocnění mozku, u něhož dochází k narušení mnoha vyšších korových funkcí, jako paměti, myšlení, orientace, chápání, uvažování, schopnosti učení, řeči a úsudku, vědomí není zastřené (18). Kritéria demence dle DSM-IV jsou uvedena v tabulce 1. Porucha kognitivních funkcí je obvykle doprovázena, někdy také předcházena, zhoršením kontroly emocí, sociálního chování nebo motivace. Etiologie demencí je dána onemocněním, úrazem nebo jiným poškozením mozku, které vedou ke stálé nebo přechodné mozkové dysfunkci (5, 19). Epidemiologie Ačkoliv demence může být způsobena celou škálou onemocnění, ve většině případů je způsobena Alzheimerovou nemocí (50%), dále pak vaskulární demencí (10 20%) a demencí s Lewyho tělísky (1). Poměrné zastoupení těchto onemocnění, jakožto příčin demencí, se různí, v některých statistických údajích zcela chybí četnost zastoupení Lewyho tělísky (DLB), i když může tvořit dle některých autorů až 15 25% demencí (14). Frontotemporální demence (FTD) jsou vzácná onemocnění, dle dat Massachusetts ADRC Brain Registry z let z 218 pacientů diagnostikovaných za živa jako Alzheimerova nemoc byla u 2,3% postmortem zjištěna frontotemporální demence, celkově se výskyt FTD podle různých pramenů pohybuje kolem 1% demencí (1). Tato zmíněná onemocnění, i přes nové vysoce účinné léky, jsou prakticky neléčitelná. Pokud je jejich průběh zpomalen nebo na nějakou dobu zastaven, je to považováno za úspěch. Reverzibilní demence, kurabilní dle jejich etiologie, tvoří asi % všech demencí (9, 14). V literatuře se objevuje termín pseudodemence, který je promiskue používán pro onemocnění způsobující demenci, která jsou ovlivnitelná terapií anebo pro onemocnění demenci jen napodobující. Pod tento termín někdy bývá řazena deprese samotná, někdy spolu s dalšími psychiatrickými onemocněními, které mohou probíhat klinicky jako stavy napodobující demenci, např. schizofrenie, konverzní poruchy, ale i mánie. Někdy jsou pod pojem pseudodemence řazeny i poruchy metabolické etiologie a poruchy způsobené farmaky. Naším cílem při vyšetření pacienta s demencí je zejména nalézt nebo vyloučit onemocnění, které bychom mohli terapeuticky ovlivnit. Úspěšnost následné terapie může záviset na jejím včasném zahájení, to se týká jak etiologií demencí plně kurabilních, tak i léčitelných jen symptomaticky. Dlouhý průběh některých onemocnění samozřejmě snižuje možnost či úplnost reverzibility již vzniklého neurologického deficitu. To se týká např. hypovitaminózy B12, hyponatremie, neurosyfilis a dalších onemocnění. U jen symptomatologicky léčitelných demencí, jako je například Alzheimerova choroba, naše léčba nemusí Tabulka 1. Kritéria demence dle DSM-IV (5) 1 / 2004 NEUROLOGIE PRO PRAXI / přinést kýžený efekt, pokud počkáme na těžší stadia nemoci, navíc můžeme odkladem či oddálením léčby okrást pacienta, ale i jeho, rodinu, o možné prodloužení života s jeho smysluplnou kvalitou a event. bez závislosti na okolí či institucích. Diagnostická kritéria demence Pro potřebu tohoto článku se dobře hodí z didaktického hlediska diagnostická kritéria demence dle DSM-IV (5) (viz tabulka 1). Podle diagnostických kritérií DSM-IV i MKN-10 je porucha paměti dominantní příznak. Dle MKN- 10 porucha odpovídající kritériím demence má trvat alespoň 6 měsíců, pokud trvá kratší dobu, diagnóza demence má být považována za prozatímní. Diferenciální diagnóza demence Při posuzování, zda pacient trpí, či netrpí demencí, bychom měli postupovat velmi opatrně. Stavy, které mohou připomínat demenci, tedy i poruchy kognitivních funkcí, mohou být jen zpomalení psychomotorického tempa při únavě nebo při celkové slabosti, nebo v rámci somatického onemocnění u staršího člověka, nebo se zde mohou promítat emoční a motivační faktory vyšetřovaného. Zejména u starých lidí se obecně doporučuje při hospitalizaci posuzovat jejich psychickou výkonnost až po několika dnech pobytu na oddělení, vzhledem A. Vývoj mnohočetného kognitivního deficitu, který se projevuje oběma následujícími projevy: 1. Zhoršení paměti (neschopnost naučit se novým poznatkům a vybavit poznatky naučené dříve). 2. nejméně jedna z následujících kognitivních poruch: a. afázie (ztráta symbolické funkce řeči, vztahující se k chápání a vyjadřování myšlenek prostřednictvím slov) b. apraxie (neschopnost provádět motorické aktivity navzdory neporušeným motorickým funkcím) c. agnozie (neschopnost rozpoznávat nebo identifikovat věci navzdory nepoškozeným senzorickým funkcím) d. narušení výkonných funkcí (např. plánování, organizování, následnosti, abstrakce) B. Kognitivní deficity podle kritérií A1 a A2 způsobují zřetelné zhoršení výkonu sociálních a pracovních funkcí a znamenají zřetelné snížení předchozí úrovně fungování. MUDr. Pavel Ressner Centrum pro diagnostiku a léčbu extrapyramidových onemocnění a kognitivních poruch, Neurologická klinika FN Ostrava-Poruba, 17. listopadu, Ostrava-Poruba HLAVNÍ TÉMA 11

2 HLAVNÍ TÉMA k vlivům prostředí, které může být pro pacienta nové a neznámé a může tak působit jako silně stresující. Demence je porucha chronická, proto v prvním kroku diferenciální diagnózy vyloučíme akutní poruchy, u těch je nutno především odlišit delirium. Delirium je častá porucha, dle některých prací může delirantním syndromem různé etiologie trpět až 16,2 % pacientů přijímaných do všeobecných nemocnic (10). Dle studií je % delirií hospitalizovaných starých pacientů způsobeno medikací (15), což jsou alarmující data. Deprese bývá označována za nejčastější psychiatrickou poruchu, která se může maskovat jako demence. Odlišení těchto dvou onemocnění může být značným problémem, má ale velký klinický význam, neboť deprese je porucha reverzibilní. Problém může nastat, když se deprese vyskytuje u pacienta s demencí. Rozeznání této symptomatiky i u něj může vést následně ke zlepšení kvality života po nasazení adekvátní léčby. Při diferenciálně diagnostických obtížích někdy nezbývá než se pokusit o aktivní léčbu deprese a po jejím odeznění teprve určit, zda byl kognitivní deficit způsoben pouze depresivní epizodou. Deprese může výrazně zhoršit kvalitu života a její neléčení může mít až fatální následky pro pacienta. Diferenciální diagnóza demencí byla předmětem článku, který byl již v minulosti publikován v tomto časopise, vzhledem k rozsahu tohoto textu nemůže podrobněji probrat tuto problematiku. Jaké informace pro naše diferenciálně diagnostické úvahy mohou přinést různá vyšetření pacienta s podezřením na demenci, nalezneme v tabulce 2. Symptomatologie Alzheimerovy nemoci, rozdělení, koncepce ABC Symptomatologie Alzheimerovy nemoci (AD) můžeme rozdělit na poruchy kognitivní a nekognitivní. Demence nejsou omezeny jen na kognitivní poruchy a porucha kognice nemusí být hlavní problém, který obtěžuje pacienta a jeho okolí včetně pečovatelů a zhoršuje jejich kvalitu života. Cílem léčby obecně by měla být zlepšená kvalita života. V tomto komplexním pojetí demencí, a tedy i Alzheimerovy demence, se ukazuje jako praktická koncepce ABC, kde je v souhrnu příznaků a potíží vnímána triáda: A activities of daily living (akvitity denního života) B behavioural changes (změny chování) C cognition (kognitivní funkce) (in 13). Tyto tři okruhy v průběhu choroby přichází v pořadí a návaznosti, které si můžeme zobrazit do grafu, jak je znázorněno na diagramu 1, kde je znázorněn typický průběh Alzheimerovy Tabulka 2. Informace poskytnuté jednotlivými vyšetřeními pacienta při podezření na demenci Vyšetření pacienta s podezřením na demenci. Na co se soustředit v jednotlivých krocích vyšetření. 1. Anamnéza: odlišení akutní a chronické poruchy: akutní delirium onemocnění v rodině: Huntingtovnova nemoc, Wilsonova nemoc intoxikace: alkoholizmus (spíše se jedná o nutriční karenci), těžké kovy, CO, medikamenty infekce chronické meningoencefalitidy: syfilis, tuberkulózní meningitida, Lymeská borrelióza, AIDS vředová žaludeční choroba, atrofická gastritida: hypovitaminóza B12. jaterní dysfunkce: jaterní encefalopatie, Wilsonova nemoc, chronický alkoholizmus renální dysfunkce: uremická encefalopatie, dialyzační demence 2. Objektivní vyšetření: fokální neurologický nález: fokální neurologické léze (tumory mozku, mozkové ischemie, subdurální a itracerebrální hematomy, sclerosis multiplex, zánětlivé mozkové léze) MMSE, test hodin: poruchy vyšších nervových funkcí, kognitivní deficit 3. Paraklinická vyšetření: krevní obraz: perniciózní anémie (hypovitaminóza B12) biochemie: Na: hyponatremie. glukóza: hypoglykemie, hyperglykemie osmolarita séra: intoxikace alkoholem, hyperglykemické kóma, Reyův syndrom Ca: hypokalcemie, hyperkalcemie T3, T4, TSH: hypertyreóza, hypotyreóza. ceruloplazmin, sérová hladina mědi: Wilsonova nemoc likvor: menigo/encefalitida, neurosyfylis, neuroborrelióza, sclerosis multiplex, karcinomatóza mening CT, MRI: tumory, subdurální hematom, mozková ischemie, hydrocefalus, zánětlivé mozkové léze sclerosis multipex (MRI) EEG: epilepsie, metabolické encefalopatie, intoxikace nemoci. Počáteční a přechodná porucha nálady může probíhat současně, nebo být následována postižením kognitivních funkcí a funkční autonomie, pak se objevují neuropsychiatrické symptomy, posléze dochází i ke zhoršováním hybnosti s progresivní rigiditou, akinezí, instabilitou v chůzi a stoji. Pacienti postupně ztrácejí i základní dovednosti, hygienické návyky, schopnost jíst jídlo příborem apod., časem se objevuje inkontinence moči a stolice a v konečných stadiích AD nemocný umírá, plně odkázán na péči svého okolí, obvykle na interkurentní infekce, nebo na následky úrazů, zejména z pádů. Trvání choroby od prvních příznaků až k úmrtí bývá průměrně 7 15 let. 1. Kognitivní poruchy Mezi poruchy kognitivních funkcí řadíme poruchy paměti a učení, poruchy vizuospaciálních funkcí, orientace, úsudku, korových Diagram 1. Časové rozložení symptomů při AD (12) symbolických funkcí (afázie, agnozie, apraxie), exekutivních (výkonných) funkcí (plánování, organizování, následnosti, abstrakce), viz tabulka 1. Alzheimerova nemoc je typická plíživým začátkem, chronicky progredientním průběhem. Porucha kognitivních funkcí typicky postihuje zpočátku paměť a porucha paměti je hlavním znakem této choroby. Vlastní manifestní AD může být předcházena poruchou Mild Cognitive Impairment (MCI, mírnou kognitivní poruchou), kde dominuje porucha paměti, ale tato porucha nemá charakter demence. MCI nemusí být vždy počátečním stadiem AD, ale dle epidemiologických dat ročně přechází 12 18% MCI do demence v rámci onemocnění AD. Poruchy paměti se projevují v krátkodobé paměti a vštípivosti, kdy si pacienti nejsou schopni zapamatovat nové skutečnosti. Poruchy vizuospaciálních funkcí (prostorová orientace, vizuomotorická koordinace, kon- 12 / NEUROLOGIE PRO PRAXI 1 / 2004

3 struktivní praxie a další funkce převážně nedominantní hemisféry) se mohou vyskytovat také v úvodu onemocnění a podle některých autorů mohou i někdy předcházet poruchy paměti (17). Pacienti s tímto problémem selhávají v orientaci v dříve známých prostorech, selhávají také v testech kreslení např. překrývajících se pětiúhelníků, ciferníku hodin nebo krychle apod., což je využíváno v různých testech na kognitivní dysfunkce. Orientace je také porušena při vnímání času, pacient není schopen odhadnout denní dobu, což je využíváno např. v jednom ze subtestů škály ADAS (Alzheimer s Disease Assessment Scale, ADAS je jedna z komplexních škál na posuzování tíže Alzheimerovy choroby). Zpočátku jsou nemocní schopni náhledu na své postižení, postupně toto ale ztrácejí, nejsou schopni odhadnout své schopnosti, resp. míru svého selhávání, což přechází až do anosognozie. U Alzheimerovy nemoci může docházet i k postižení frontálních exekutivních funkcí, z nich například poruchu plánování činnosti můžeme jako vedlejší nález pozorovat u Testu hodin, kdy pacient může mít potíže s rozvržením jednotlivých kroků kresby, počínaje někdy již problémy s umístěním obrázku na plochu papíru. Jindy naopak může perzistující schopnost plánování činnosti zakrýt poruchu vizuospaciálních funkcí, kdy si pacient rozvrhne obrázek umístěním čísel v základních směrech ciferníku a doplnění zbytku čísel má pak zjednodušeno. Pokud takového pacienta následně vyzveme, aby kresbu zopakoval bez tohoto manévru a psal čísla za sebou jak jdou v číselné řadě, pak selže. Může se i projevit prezeverace, kdy pak pokračuje v číselné řadě i čísly, která na ciferníku hodin již nejsou. Zajímavé je, že pacienti s těmito poruchami kresby hodin mají často ještě zachovánu schopnost přečíst z hodin správný čas. V pozdních fázích AD se objevují i fatické poruchy, které jsou různého rázu, od typu amnestické afázie až po typy prakticky všech druhů afázií. Jako další porucha symbolických funkcí je uváděna agnozie, kdy pacienti mají potíže s rozpoznáváním předmětů, ale i lidí a jejich obličejů (prozopagnozie). Tabulka 3. Přehled symptomů Behaviorálních a psychologických poruch u demencí (BPSD=Behavioral and Psychological Symptoms in Dementia) (13, 18) toulání (po bytu/domě, mimo byt/dům, při doprovodu pečovatele ) agresivita (verbální, fyzická) poruchy stravování (anorexie, bulimie, pica, změny v chutích) apatie agitace desinhibice sexuální desinhibice vokalizace sténání, křik afektivní poruchy (deprese, anxieta, mánie) poruchy vnímání (halucinace, iluze), poruchy myšlení (bludy) 2. Nekognitnivní poruchy První pacientka s Alzheimerovou nemocí, o které je zmínka v původní práci Aloise Alzheimera, trpěla poruchami, které nyní popisujeme jako non-kognitivní neuropsychiatrické symptomy nebo behaviorální poruchy. Behaviorální poruchy můžeme definovat jako chování, které může znepokojovat pacienta či způsobovat potíže pacientovi, pečovateli či jiným osobám v okolí pacienta. Přehledný souhrn symptomů behaviorální a psychologické poruchy u demencí (BPSD) viz. tabulka 3. Některé tyto poruchy jsou běžné, některé méně časté, ale prakticky všechny mohou s progresí choroby způsobovat potíže, které zhoršují kvalitu života pacienta a jeho okolí. BPSD se objevují podle různých zdrojů u 50 90% pacientů trpících AD (3, 16). Některé studie ukazují, že BPSD začínají již v počátcích AD a že mohou mít vztah k tíži a prognóze AD. Apatie může mít vztah k těžšímu průběhu AD než jiné poruchy (13). Obecně můžeme říci, že změny úrovně apatie, agresivity, agitace či deprese a jiných BPSD, mohou být výsledkem selektivních ztrát neuronů, nebo také výsledkem prostředí, jeho změn, změny pečovatele nebo choroby v rámci komorbidity či další konkomitantní medikace (13). Pro praktické potřeby a pro léčbu BPSD je vhodné je rozdělit na: 1. poruchy se vztahem k tělesným, zdravotním faktorům 2. poruchy se vztahem k denním aktivitám a problematice kolem péče o pacienta HLAVNÍ TÉMA 1 / 2004 NEUROLOGIE PRO PRAXI / 13

4 HLAVNÍ TÉMA 3. poruchy související se samotnou podstatou Alzheimerovy nemoci 4. poruchy se vztahem k poruchám nálady, vnímání, myšlení (deprese, bludy, halucinace), poruchy osobnosti. Toto dělení vychází z koncepce BPSD Lovestona a Gauthiera (13). Z hlediska výše uvedeného rozdělení BPSD je rozdílný přístup k pacientovi, který je agresivní pouze při tom, když je mu pomáháno s oblékáním, oproti pacientovi, který je agresivní a má přítomny psychotické příznaky. Také je rozdílný přístup k pacientovi, který se toulá v noci, nebo k jinému, který se toulá jen během dne, k pacientovi, který bloudí po bytě, kde mu nehrozí nebezpečí, nebo bloudí ulicemi v místě bydliště, kde je ohrožován dopravou, ale může být spolupracujícími sousedy doveden domů atd. BPSD se vztahem k tělesným a zdravotním faktorům souvisejí s četnějším výskytem dalších onemocnění ve vyšším věku. Onemocnění, jako jsou infekce, srdeční selhávání, dehydratace, plicní choroby, které mohou vyústit v mírné hypoxické stavy, mohou napomoci vzniku stavů zmatenosti až deliria. Chronická bolest s následným stresem může také usnadnit vznik různých symptomů BPSD, ať už stavů neklidu nebo deprese, nočních či denních vokalizací. Bolest může být u pacientů s demencí podceněna a nedostatečně léčena. Starší pacienti často trpí bolestmi pohybového aparátu, nedostatečná léčba této bolesti má za následek omezení hybnosti pacienta s následným zhoršením kontaktu s okolím a zhoršením i kognitivní výkonnosti, v neposlední řadě s možným zhoršením apatie či deprese. Pozornost by měla být kladena na potenciální nebezpečné interakce léků, zejména při časté mnohotné kombinaci farmak v různých indikacích. BPSD mohou mít vztah i k denním aktivitám, jako je např. oblékání pacienta za asistence pečovatele, hygiena, krmení, sledování televize a jiné. Každý pečovatel si vytvoří určitý pracovní a osobní vztah k pacientovi a jeho změna se změnou denního režimu, kterou nový pečovatel přináší, může být stresující nebo rušící či omezující. Výrazně rušivou změnou může být umístění v denním stacionáři nebo v nemocnici. Následné reakce pacienta, které mohou být vyjádřeny prakticky ve všech oblastech symptomatologie BPSD, musí být řešeny komplexně a ne jen omezeně na pouhý farmakologický zásah. Poruchy vycházející ze samotné podstaty AD souvisí s mediátorovými změnami v mozku, v systému acetylcholinu, dopaminu, noraderanalinu, serotoninu a dalších látek v následných kaskádách. Z této představy Tabulka 4: Popis Neuropsychiatric Inventory (NPI). Test trvá obvykle 10 minut, ale trvá déle, pokud jsou přítomny pozitivní odpovědi na přítomnost potíží v testovaných oblastech. Zdroj: Cummings a kolektiv (4). NPI testuje 12 behaviorálních oblastí: bludy halucinace agitace deprese úzkost euforie Frekvence potíží je posuzována 1. příležitostně méně než jednou týdně 2. občas přibližně jednou týdně 3. často vícekrát týdně, ale méně než každý den 4. velmi často denně nebo i kontinuálně Závažnost potíží je bodována jako: vychází i poslední data z některých studií, kde podávání samotných kognitiv ze skupiny inhibitorů acetylcholinesterázy může zlepšovat BPSD a snižovat i další následnou medikaci neuroleptiky a antidepresivy. Data o těchto studiích viz. přehledy v literatuře uvedené v závěru článku a na vyžádání u autora. Velká skupina BPSD má vztah k poruchám nálady, vnímání, myšlení (deprese, bludy, halucinace) a poruchy osobnosti. Depresivní porucha může být manifestována zejména změnami v denních aktivitách, například celkovou apatií nebo agitací, toto mohou být jediné zjevné projevy deprese. Mánie je u pacientů s demencí méně častá než deprese. Pokud se objeví poruchy nálady, jako součást demence, mohou být snadno zaměněny za jiné syndromy a jejich léčba může být velmi obtížná (12). Celkově se v literatuře udává, že až u 55% pacientů je diagnostikováno agresivní chování v rámci BPSD u AD (3). Psychotické poruchy mohou zvýšeně vést k agresivnímu chování. Proč tomu tak je, není přesně známo, zejména přítomnost bludné produkce je dobrým prediktorem agresivního chování (13). Většina bludů není pro pacienta příjemná, a to se týká také halucinací. Proto agresivní chování může být namířeno primárně proti vnímaným nepříjemným hlasům či halucinovaným osobám, jakožto domnělým agresorům, proti domněle škodícímu okolí a pečovatelům. Nepříjemné prožívání bludů a halucinací může být v kontextu celkové dezorientace masivně zhoršeno (13). Při vyšetření pacienta zaměřeném na BPSD musíme zjistit celkovou anamnézu. Při apatie desinhibice (Ztráta zábran) irritabilita (Podrážděnost, labilita) aberantní motorické chování chování během noci změny chuti k jídlu a poruchy příjmu potravy 1. lehké produkuje malou zátěž pro pacienta 2. střední více obtěžující pro pacienta, ale může být změněno zásahem pečovatele 3. těžké velmi obtěžující pro pacienta Pracovní zátěž pro pečovatele: 0. žádné komplikace 1. minimální 2. mírná 3. středně těžká 4. velmi těžká až extrémní vyšetření pátráme po psychiatrickém onemocnění před dobou, kdy pacient začal trpět demencí, pátráme po depresi a psychotických příznacích, dále po dalších komorbiditách pacienta, pátráme po tom, zda se potíže projevují pouze při jednání s personálem nebo dalšími pacienty a není-li rušivé chování vázáno na určité osoby nebo situace, zda se spíše zhoršuje nebo zůstává stav stacionární, jaký je vztah a vliv prostředí na chování pacienta. Na poruchy typu BPSD jsou zaměřeny různé škálovací a vyšetřovací systémy (tabulka 5). Struktura často užívaného NPI (Neuropsychiatric Inventory) nám může být osnovou pro vyšetření BPSD (viz tabulka 4). NPI je škálovací systém k posouzení jednotlivých nejdůležitějších symptomů BPSD, je často v literatuře používán a citován, zejména ve farmakologických studiích zaměřených na ovlivnění BPSD u Alzheimerovy nemoci. 3. Aktivity denního života Výše uvedené poruchy kognitivní i nekognitivní ústí do poruch aktivit denního života. Postiženy jsou komplexní činnosti, jako je práce v zaměstnání, řízení auta, vaření, domácí práce, sebeobsluha, hygienické návyky a dovednosti, chůze. Postupným vývojem choroby je pacient, pokud se dožije pozdních stadií AD, připraven o vzpomínky, o větší i drobné dovednosti, o orientaci časem i místem, nechopen opustit byt a pak ani místnost a posléze ani lůžko, nezřídka je časem připraven i o schopnost identifikovat sám sebe, také své blízké v rámci agnozie, o schopnost naučit se i jednoduchou dovednost či vštípit si i jen 14 / NEUROLOGIE PRO PRAXI 1 / 2004

5 Tabulka 5: Příklady testů a škálovacích systémů užívaných při vyšetření AD, které jsou použitelné v neurologické ambulanci. Původní cizojazyčné názvy nejsou přeloženy v případech, že jsou v této formě používány i v naší literatuře. Uvedené zkratky jsou v literatuře užívány (13,18). Testovaná oblast funkcí Kognitivní funkce Deprese Aktivity denního života BPSD obecně Komplexní škály, zasahující více funkcí Testovací a škálovací systémy drobnou vzpomínku, neschopen zformulovat myšlenku nebo vyjádřit své přání, je pak plně závislý na svém okolí, zejména později s neschopností nezávislé hybnosti. Vyšetření pacienta s podezřením na Alzheimerovu demenci Na problematiku diagnózy AD se můžeme podívat jako na problém z jiné osy, a sice podle jednotlivých druhů vyšetření. Můžeme se zamyslet, co nám přinášejí za informace a jaká onemocnění nám mohou objevit. Přes veškeré výzkumné snahy není dosud znám spolehlivý marker, zjistitelný v paraklinických vyšetřeních, jak již strukturálních či krevních či jiných, který by byl spolehlivý pro diagnózu AD, kromě biopsie mozku nebo diagnózy postmortem, i když již z klinického stavu a průběhu onemocnění jsme schopni diagnózu AD stanovit s vysokou pravděpodobností. Diagnóza AD jako nejčastější příčiny demencí, je u pacientů stanovena zejména vyloučením jiných etiologií demence. Přehled informací, které nám dávají některé kroky vyšetření pacienta je v tabulce 2. Při vyšetření pacienta se zaměříme z psychických funkcí zejména na kognitiví funkce. V běžné neurologické praxi používáme test MMSE. Samotný MMSE je velmi orientační metoda neuropsychologické diagnostiky, je ovlivněn řadou faktorů např. úrovní verbálního intelektu pacienta, vzděláním, pozorností a dalšími faktory, které se obvykle při rutinním vyšetření nezohledňují. MMSE se zaměřuje na kognitivní funkce, které jsou zprostředkovány ve velké míře řečovými funkcemi (8, 17), zaměřuje se tedy zejména na funkce dominantní hemisféry a pomíjí jiné funkční Mini-Mental State Examination (MMSE) Test hodin (Clock Drawing Test, CDT) skórovací systémy CDT: Hendriksen, Shulmann, Sunderland a jiné Rey-Osterriethova komplexní figura Brief Cognitive rating Scale (BCRS) Global Deterioration Scale (GDS) Beckova škála deprese Škála deprese pro geriatrické pacienty podle Yesavage (Geriatric Depression Scale, GDS) Sebehodnotítí škála deprese dle Zunga (není příliš vhodná pro geriatrické pacienty) Cornell Scale for Depression in Dementia Disability Assemenet for Dementia (DAD) Functional Assessment Staging (FAST) Bristol Activities of Daily Living Scale (B-ADL) Neuropsychiatric Inventory (NPI) BEHAVE-AD (Behavioural Pathology in Alzheimer s Disease) Clinical Dementia Rating (CDR) Alzheimer s Disease Assessment Scale (ADAS) část kognitivní ADAS-Cog část nekognitivní ADAS-Non-Cog oblasti mozkové kůry. Například vizuospaciální funkce MMSE zahrnuje jen v jednom bodě své 30bodové škály. Tyto funkce testuje např. Test hodin (Clock Drawing Test, dále zkratka CDT). V CDT dáme pacientovi příkaz nakreslit ciferník hodin se všemi čísly a ručičky, aby naznačovaly konkrétní čas. Někteří pacienti mohou mít zcela normální či plný počet bodového ohodnocení MMSE a v Testu hodin výrazně selhávají (7, 17). Vizuospaciální dysfunkce může být prvním kognitivím deficitem u počínající AD (7). CDT může být vhodným doplňkem MMSE a škála CDT dle Hendriksena je přímo koncipována na použití s MMSE v kumulativním skóre (11, 17). Další škálovací a testovací metody zaměřené na kognitivní funkce viz tabulka 5. Všechny tyto metody nás informují o přítomnosti a stupni demence, ale ne o její etiologii či přímo specificky o přítomnosti AD u daného pacienta. Při vyšetření CT a MRI mozku pacientů podezřelých na AD nebyly nalezeny jednoznačné specifické patologické obrazy typické pro AD, častá bývá kortikální a subkortikální atrofie mozku, která ale nemusí vždy korelovat s tíží klinického stavu. Na MRI můžeme sledovat objemy hipokampů a temporálních rohů postranních komor, kde je obvykle zjištěna atrofie největšího rozsahu, to ale nebývá prováděno rutinně. Na EEG pacientů s AD nacházíme pouze nespecifické změny ve smyslu zpomalení základního rytmu do pásma delta až theta aktivity. Evokované potenciály a vlna P300 byla testována jako vyšetřovací metoda pro AD, ale jedná se o vyšetření nespecifické, rutinně nepoužívané. Při vyšetření PET a SPECT můžeme zaznamenat snížení perfuze nebo metabolizmu difuzně v šedé hmotě s temporo-parietální převahou, 1 / 2004 NEUROLOGIE PRO PRAXI / tyto nálezy jsou ale nespecifické, i když byly prováděny studie ve snaze stanovit specifické oblasti mozku, kde by snížení metabolizmu bylo signifikantní pro AD. V poslední době je studována možnost vyšetření β-amyloidu a τ-proteinu v likvoru, ale dosud nebyla tato metoda přijata jako rutinní vyšetření, je pro pacienta náročná a výsledky mají svá úskalí a jsou dosud předmětem výzkumu. Měření šířky zornic po podání anticholinergika se ukázalo jako nespecifické a nesignifikantní a není užíváno. Při tomto vyšetření se vychází z předpokladu, že na základě změny funkce acetylcholinergního systému u AD bývá pomalejší reakce zornic a déle přetrvává mydriáza (18). Diagnóza AD může být tedy stanovena až po vyloučení jiných etiologií demence a může být s nejvyšší přesností stanovena jen jako pravděpodobná AD. Jistou diagnózu AD získáme pouze postmortem, biopsie mozku se v této indikaci neprovádí. Podle kritérií pro AD podle MKN-10 musí být splněna kritéria pro demenci a anamnéza ani somatické nebo zvláštní laboratorní vyšetření nesvědčí pro žádnou jinou možnou příčinu demence, systémovou poruchu nebo abúzus alkoholu nebo návykových látek (19). Léčba Alzheimerovy nemoci V léčbě AD kombinujeme farmakoterapii a nefarmakologické přístupy. Těžiště léčby je v oblasti farmakoterapie. 1. Léčba farmakologická U farmakologické léčby AD rozlišujeme léčbu kognitivních poruch a léčbu nekognitivních poruch. Víme ale, že léčba tzv. kognitivy má pozitivní vliv i na nekognitivní poruchy u AD. a) farmakoterapie kognitivních poruch Farmakologická léčba a podrobný farmakologický a neuropatologický rozbor této oblasti byl již předmětem mnohých publikací, které již prošly naším odborným tiskem, podáme jen stručný přehled. Opakovanými klinickými studiemi byla prokázána a ověřena účinnost pouze u léčiv ze skupiny inhibitorů acetylcholinesterázy iache a u těžkých stadií AD byl prokázán efekt blokátoru ionotropních receptorů excitačních aminokyselin memantinu (Ebixa) (in 18). Inhibitory acetylcholinesterázy ovlivňují porušenou acetylcholinergní transmisi u AD. Navíc ovlivňují tvorbu β-amyloidu, na jehož tvorbě se podílejí mozkové cholinesterázy. U nás, i ve většině zemí světa, jsou používány v současné době tři látky ze skupiny iache: donepezil, galantamin, rivastigmin. Donepezil (Aricept) je čistý inhibitor AChE, galantamin 15 HLAVNÍ TÉMA

6 HLAVNÍ TÉMA (Reminyl) je inhibitor AChE a alosterický modulátor nikotinových receptorů acetylcholinu, rivastigmin (Exelon) je dualistický inhibitor AChE a butyrylcholinesterázy (BChE). Inhibitory AChE jsou indikovány především u lehkých a středně těžkých stadií AD. Memantin, jak již bylo uvedeno, je indikován u těžkých stadií AD. b) farmakoterapie nekognitivních poruch léčba BPSD V léčbě deprese u AD jsou farmakem první volby antidepresiva ze skupiny SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu). SSRI jsou léky, o kterých máme nejvíce informací při léčbě deprese v rámci BPSD u AD (16). Jedná se o citalopram (např. Citalec, Seropram), fluoxetin (např. Deprex, Floxet, Portal, Prozac), fluvoxamin (Fevarin), paroxetin (Seroxat), sertralin (např. Zoloft). Můžeme také v indikovaných případech použít antidepresiva ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy-a (RIMA) moclobemid (Aurorix), nebo ze skupiny antidepresiv 4. generace, jako jsou např. mirtazapin (Remeron), venlafaxin (Efectin). V zásadě se vyhýbáme lékům, které mají anticholinergní aktivitu a tím mohou zhoršit kognitivní deficit nebo mohou působit jako delirogeny. Nežádoucí účinky mohou vznikat velmi snadno na fragilním terénu AD. Z těchto důvodů zásadně neužíváme antidepresiva ze skupiny tricyklických antidepresiv, jako je např. amitriptyllin (Amitriptyllin), dosulepin (Prothiaden). U poruch BPSD spojených s agresivitou, agitovaností nebo s poruchami vnímání a myšlení, užíváme antipsychotika nové generace, tzv. atypická neuroleptika. Klasická neuroleptika (např. haloperidol, chlorpromazin) jsou u pacientů s AD nevhodná pro jejich neselektivitu, zejména jejich anticholinergní efekt. K haloperidolu se uchylujeme jen u stavů masivního neklidu, kde byla jiná léčba neúčinná. Z atypických neuroleptik byly testovány zejména tiaprid (Tiapridal), olanzapin (Zyprexa), risperidon (Risperdal, Rispen) (2, 5, 12, 16). Uvedená antipsychotika jsou užívána při agresivitě, neklidu, toulání, při přítomnosti psychotické produkce (bludy, halucinace), desinhibici, vokalizaci (13). U poruch spánku a při anxietě používáme přiměřené dávky atypických neuroleptik, ve snaze vyhnout se užití benzodiazepinů, u kterých je riziko zhoršení kognitivních funkcí u AD. 2. Léčba nefarmakologická Nejdůležitější je neustálá aktivizace a stimulace pacienta. Rehabilitační programy pro pacienty s AD jsou zaměřeny na kognitivní a fatické funkce a reedukace základních aktivit běžného života. Reedukace může probíhat i za pomoci počítačových programů zvlášť k tomu vytvořených. Laskavý přístup může snížit pacientovu hladinu úzkosti, zvýšenou ve strachu ze selhání a z nejistoty. Toto snížení napětí a úzkosti může následně zvýšit výkonnost pacienta a zlepšit jeho koncentraci a výkon v paměťových funkcích. Pocit jistoty a podpory je pro nemocného s AD velmi důležitý. Péče o pečovatele pacientů Péče o pečovatele pacientů je součástí terapie. AD je choroba, která postihuje celou rodinu a blízké pacienta. Pečovatelé jsou vystaveni extrémní psychické a fyzické zátěži, ze které nezřídka nemají úniku po celých 24 hodin každý den v týdnu. Nemalá je často i zátěž finanční, pečovatelé pacientů s AD často ztrácejí zaměstnání. Pečovatelé jsou vystaveni riziku vyčerpání a zejména depresi, která pak vyžaduje psychiatrickou a i psychoterapeutickou intervenci. Závěr Problematika Alzheimerovy nemoci je společensky velmi závažné téma, a to i vzhledem k tomu, že naše populace stárne a četnost této choroby se bude následně zvyšovat. Včasná diagnostika této nemoci a včasné zahájení adekvátní léčby může pomoci udržet kvalitu života těchto pacientů a oddálit jejich institucionalizaci, může pomoci i pečovatelům snížením jejich zátěže. Víme, že Alzheimerovu nemoc nedokážeme vyléčit, naším cílem ale musí být zlepšení kvality života trpících touto nemocí a jejich pečovatelů a dalších jejich blízkých. Literatura: 1. Adams RD, Victor M, Ropper AH. Principles of Neurology, 6th ed., MacGrawHill, 1997; 1618 s. 2. Allain H, Schuck S, Mauduit N, Djemai M. Comparative effects of pharmacotherapy on the maintenance of cognitive function. Eur Psychiatry. 2001; 16 (Suppl 1): Ballard CG, Margallo-Lana M, Fossey J, Reichelt K, Myint P, Potkins D, O Brien J. A 1-year follow-up study of behavioral and psychological symptoms in dementia among people in care environments. J Clin Psychiatry. 2001; 62: Cummings JL, Mega M, Gray K, Rosenberg-Thompson S, Carusi DA, Gornmein J. The neuropsychiatric Inventory: comprehensive assessment of psychopathology in dementia. Neurology, 1994; 44: Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Washington, Edell WS, Tunis SL. Antipsychotic treatment of behavioral and psychological symptoms of dementia in geropsychiatric inpatients. Am-J-Geriatr-Psychiatry. 2001; 9: Fabrigoule C, Rouch I, Taberly A, Letenneur L, Commenges D, Mazaux JM, Orgogozo JM, Dartigues JF. Cognitive process in preclinical phase of dementia. Brain, 1998; 12: Ferruci L, Cecchi F, Guralnik JM, Giampaoli S, Lo Noce C, Salani B, Bandinelli S, Baroni A. Does the Clock drawing test predict cognitive decline in older persons independent of the Mini-mental State Examination? JAGS, 1996; 44: Greenberg DA, Aminoff MJ, Simon RP. Clinical Neurology, Third Edition, Appleton-Lange, 1995; 341 s. 10. Heinik J. Psychiatric hospitalisation for delirium in Israel, Harefuah, 1996; 130: Hendriksen Ch, Meier D, v. Klitzing W, Krebs M, Ermini-Funfschilling D, Stahelin HB. Early Dementia and the clock drawing test.memory Clinic. Geriatric University Clinic, Basel, Switzerland Internal Press, Chan WC, Lam LC, Choy CN, Leung VP, Li SW, Chiu HF. A double-blind randomised comparison of risperidone and haloperidol in the treatment of behavioural and psychological symptoms in Chinese dementia patients. Int J Geriatr Psychiatry. 2001; 16: Lovestone S, Gauthier S. Management of Dementia, Martin Dunitz Ltd., London, 2001; 168 s. 14. McKeith IG, Galasko D, Kosaka K, Perry EK, Dickson DW, Hansen LA, Salmon DP, Lowe J, Mirra SS, Byrne EJ, Lennox G, Quinn NP, Edwardson JA, Ince PG, Bergeron C, Burns A, Miller BL, Lovestone S, Collerton D, Jansen EN, Ballard C, de Vos RA, Wilcock GK, Jellinger KA, Perry RH. Consensus guedelines for the clinical and pathologic diagnosis of delirium with Lewy bodies (DLB): report of the consortium on DLB international worshop, Neurology, 1996; 47: Moore AR, OKeeffe ST. Drug-induced cognitive impairment in the elderly, Drugs Aging, 1999; 15: Parnetti L, Amici S, Lanari A, Gallai V. Pharmacological treatment of non-cognitive disturbances in dementia disorders. Mech-Ageing-Dev. 2001; 122: Ressner P, Ressnerová E. Test hodin přehledná informace a zhodnocení škál dle Shulmana, Sunderlanda a Hendriksena, Neurologie pro praxi, 3, 2002; 6: Růžička E, a kol. Diferenciální diagnostika a léčba demencí. Galén, Praha, 2003; 175 s. 19. Smolík P. Duševní a behaviorální poruchy, Maxdorf, Praha 1996; 504 s. 16 / NEUROLOGIE PRO PRAXI 1 / 2004

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Psychotické poruchy ve stáří MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Duševní poruchy s psychotickými příznaky Organické Neorganické Psychotické

Více

Nekognitivní poruchy u demencí.

Nekognitivní poruchy u demencí. Nekognitivní poruchy u demencí. MUDr. Pavel Ressner Neurologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba Kriteria demence dle DSM-IV 1. A. Vývoj mnohočetn etného kognitivního deficitu, který se projevuje

Více

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Neuropsychologické vyšetření kognitivního deficitu. Sabina Telecká I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně

Neuropsychologické vyšetření kognitivního deficitu. Sabina Telecká I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně Neuropsychologické vyšetření kognitivního deficitu Sabina Telecká I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně Demence Ztráta kognitivních schopností dopad na běžné denní aktivity + změny behaviorální

Více

B P S D - o čem bude přednáška?

B P S D - o čem bude přednáška? Behaviorální a psychologické ( neuropsychiatrické ) symptomy demence (BPSD) diagnostika a možnosti léčby Brno 1.10.2009 MUDr. Jiří Konrád Psychogeriatrické odd. PL Havlíčkův Brod B P S D - o čem bude přednáška?

Více

5. MENTÁLNÍ RETARDACE

5. MENTÁLNÍ RETARDACE 5. MENTÁLNÍ RETARDACE Mentální retardace celkové snížení intelektových schopností, které vznikají průběhu vývoje. Podle doby vzniku intelektového defektu rozlišujeme oligofrenii a demenci. Oligofrenie

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI Psychiatrie PRO PRAXI 32011 www.solen.cz ISSN 1213-0508 Ročník 12. Reprint Využívání maximálních dávek inhibitorů acetylcholinesteráz u pacientů s AD v České republice a základní role pečovatelů v systému

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Neuropsychologické testy u demencí. Mgr. Zuzana Fanfrdlová I.neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně

Neuropsychologické testy u demencí. Mgr. Zuzana Fanfrdlová I.neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně Neuropsychologické testy u demencí Mgr. Zuzana Fanfrdlová I.neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně Demence získaná ztráta kognitivních schopností s dopadem na kvalitu fungování člověka v oblasti sociálních,

Více

Zahájení činnosti neurokognitivní laboratoře vfn vostravě. Michal Bar MUDr.Ph.D. přednosta neurologické kliniky FN Ostrava

Zahájení činnosti neurokognitivní laboratoře vfn vostravě. Michal Bar MUDr.Ph.D. přednosta neurologické kliniky FN Ostrava Zahájení činnosti neurokognitivní laboratoře vfn vostravě Michal Bar MUDr.Ph.D. přednosta neurologické kliniky FN Ostrava Definice demence Demence je podle diagnostických kritérií demence DSM-IV (Diagnostic

Více

Tereza Uhrová 1,2), Jan Vevera 2,3) 1)

Tereza Uhrová 1,2), Jan Vevera 2,3) 1) Tereza Uhrová 1,2), Jan Vevera 2,3) 1) Neurologická klinika I.LF UK a VFN, Praha 2) Psychiatrická klinika I.KF UK a VFN, Praha 3) 7.Polní nemocnice AČR, Hradec Králové Snížená kontrola impulsivního chování

Více

Základy klinické neuropsychologie

Základy klinické neuropsychologie Základy klinické neuropsychologie Tomáš Nikolai 1. Centrum klinických neurověd, Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze. 2. Kognitivní centrum, Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol Neuropsychologie

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

Huntingtonova choroba. Václav Dostál Neurologie Pardubická krajská nemocnice

Huntingtonova choroba. Václav Dostál Neurologie Pardubická krajská nemocnice Huntingtonova choroba Václav Dostál Neurologie Pardubická krajská nemocnice Huntigtonova choroba Neurodegenerativní onemocnění Neuronální ztráty ve striatu Chorea, kognitivní deficit Nástup ve středním

Více

Diferenciální diagnostika AN a jiných stavů s kognitivní poruchou MUDr. A. BARTOŠ, Ph.D.

Diferenciální diagnostika AN a jiných stavů s kognitivní poruchou MUDr. A. BARTOŠ, Ph.D. Diferenciální diagnostika AN a jiných stavů s kognitivní poruchou MUDr. A. BARTOŠ, Ph.D. AD Centrum, Psychiatrické centrum Praha & Neurologická klinika FNKV, 3. LF UK, Praha Encefalopatie z interních příčin

Více

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha zařazení nálezů do kontextu! MoCA = 22 demence koncentrace, deprese, motivace, delirium. poskytnutí

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

TIA A NEUROLEPTIKA. Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín

TIA A NEUROLEPTIKA. Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín TIA A NEUROLEPTIKA Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín CÍL Vytipovat skupinu pacientů, které by mohly být výrazně poškozeny užíváním antipsychotik a to z pohledu jejich nežádoucích kardiovaskulárních

Více

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PARKINSONOVA CHOROBA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Parkinsonova choroba 1 Degenerativní progresivní onemocnění mozku Spojena s hypertonicko hypokinetickým syndromem Nositele postihuje po stránce

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

F00-09 ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY, VČETNĚ SYMPTOMATICKÝCH

F00-09 ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY, VČETNĚ SYMPTOMATICKÝCH F00-09 ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY, VČETNĚ SYMPTOMATICKÝCH F00 = demence u Alzheimerovy choroby F01 = vaskulární demence F02 = demence u chorob klasifikovaných jinde F03 = nespecifikovaná demence F04 = organický

Více

Demence v klinické praxi. Jindřich Fiala Neurologická klinika IPVZ

Demence v klinické praxi. Jindřich Fiala Neurologická klinika IPVZ Demence v klinické praxi Jindřich Fiala Neurologická klinika IPVZ Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Co je demence - Dlouhodobé (více než 6 měsíců) a trvalé postižení paměti a aspoň další jiné

Více

VYŠETŘENÍ PAMĚTI. Mgr. Zuzana Hummelová Kurz Kognitivní poruchy a demence VIII 22.-23.9.2011 Brno

VYŠETŘENÍ PAMĚTI. Mgr. Zuzana Hummelová Kurz Kognitivní poruchy a demence VIII 22.-23.9.2011 Brno VYŠETŘENÍ PAMĚTI Mgr. Zuzana Hummelová Kurz Kognitivní poruchy a demence VIII 22.-23.9.2011 Brno Praktické rady/úvahy pro začátek paměť, jako kognitivní schopnost, nefunguje nikdy samostatně a izolovaně,

Více

Deprese a kognitivní deficit:

Deprese a kognitivní deficit: Deprese a kognitivní deficit: diferenciální diagnostika Jiří Konrád, Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod O čem bude přednáška? Úvod jaká je deprese ve stáří? Dichotomie x kontinuita deprese a kognitivních

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Aleš BARTOŠ. AD Centrum Psychiatrické centrum Praha & Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha

Aleš BARTOŠ. AD Centrum Psychiatrické centrum Praha & Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha Aleš BARTOŠ AD Centrum Psychiatrické centrum Praha & Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha Psychiatrické centrum Praha, Bohnice Poradna pro poruchy paměti, Neurologická klinika UK 3. LF, FN Královské

Více

Psychotické projevy a jejich příčiny. prim. MUDr. Zdeňka Vyhnánková PL Bohnice Praha

Psychotické projevy a jejich příčiny. prim. MUDr. Zdeňka Vyhnánková PL Bohnice Praha Psychotické projevy a jejich příčiny prim. MUDr. Zdeňka Vyhnánková PL Bohnice Praha Co je to psychóza? o psyche (duše, mysl) osis (chorobný, abnormální stav) o jde o syndrom, nikoliv samostatnou nosologickou

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

Doporučené postupy v léčbě DAT a dalších demencí. Richard Krombholz PL Praha 8, Bohnice

Doporučené postupy v léčbě DAT a dalších demencí. Richard Krombholz PL Praha 8, Bohnice Doporučené postupy v léčbě DAT a dalších demencí Richard Krombholz PL Praha 8, Bohnice Antimotto Jaký je rozdíl mezi Alzheimerovou a Parkinsonovou nemocí? Ţádný, je lhostejné, jestli to pivo člověk nenajde,

Více

DIAGNOSTIKA ZÁCHVATŮ A EPILEPSIÍ. Petr Marusič

DIAGNOSTIKA ZÁCHVATŮ A EPILEPSIÍ. Petr Marusič DIAGNOSTIKA ZÁCHVATŮ A EPILEPSIÍ Petr Marusič Základní teze Ne všechny záchvaty jsou záchvaty epileptické Ne všechny epileptické záchvaty znamenají epilepsii Ne vždy musí být pro stanovení diagnózy záchvaty

Více

Farmakoterapie demencí. Robert Rusina Neurologická klinika FTN a IPVZ

Farmakoterapie demencí. Robert Rusina Neurologická klinika FTN a IPVZ Farmakoterapie demencí Robert Rusina Neurologická klinika FTN a IPVZ Demence A každodenní aktivita (ADL) B poruchy chování (behaviour) C kognice (cognition) Cummings 2001 Cholinergní hypotéza Degenerativní

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

NEUROPSYCHICKÉ ZMĚNY U PACIENTŮ S RS

NEUROPSYCHICKÉ ZMĚNY U PACIENTŮ S RS NEUROPSYCHICKÉ ZMĚNY U PACIENTŮ S RS Ivana Kontrová Neuropsychologie Studuje specifické změny kognitivních funkcí, afektivity a chování v souvislosti s poruchami struktury a funkce mozku Využívá komplexních

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře Demence Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007 Autoři: Roman Jirák Jaroslava Laňková Oponenti: Iva Holmerová Jakub Hort Jiří Konrád Stanislav Konštacký Cyril Mucha

Více

Atypické neuropsychiatrické kazuistiky

Atypické neuropsychiatrické kazuistiky Atypické neuropsychiatrické kazuistiky Martin Vališ Oddělení urgentní medicíny FN HK Neurologická klinika LF UK Tremor hlavy 62letá pacientka byla léčena pro hypothyreózu a monoklonální gamapatii jinak

Více

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY?

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? aneb téma pro Reformu psychiatrické péče Marek Páv AGENDA Strana 2 Něco málo o psychiatrii a psychiatrické nemocnici v Bohnicích Lidé s autismem

Více

ČÁST B NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY (epidemiologie, etiopatogeneze, klinické příznaky, pomocná vyšetření, průběh a prognóza, obecné zásady léčby)

ČÁST B NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY (epidemiologie, etiopatogeneze, klinické příznaky, pomocná vyšetření, průběh a prognóza, obecné zásady léčby) OTÁZKY ČÁST A HISTORIE A ORGANIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE, BIOPSYCHOSOCIÁLNÍ PODKLADY DUŠEVNÍCH PORUCH, PSYCHOPATOLOGIE, VYŠETŘOVACÍ METODY A VÝZKUM V PSYCHIATRII, PRÁVNÍ PROBLEMATIKA Historie psychiatrie

Více

KOGNITIVNÍ TRÉNINK U PACIENTŮ S UNIPOLÁRNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHOU POMOCÍ POČÍTAČOVÉ REHABILITACE

KOGNITIVNÍ TRÉNINK U PACIENTŮ S UNIPOLÁRNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHOU POMOCÍ POČÍTAČOVÉ REHABILITACE KOGNITIVNÍ TRÉNINK U PACIENTŮ S UNIPOLÁRNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHOU POMOCÍ POČÍTAČOVÉ REHABILITACE Mgr. Hana Krupníková PhDr. Pavel Harsa, PhD. Doc. PhDr. Marek Preiss, PhD. Psychiatrická klinika 1.lékařské

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Nejjednodušší orientační test, který zabere jen několik minut času: 297

Nejjednodušší orientační test, který zabere jen několik minut času: 297 SYNDROM SPECIÁLNÍ DEMENCE Z POHLEDU PEDAGOGIKY Pavel Mühlpachr Populace stárne. Úměrně tomu roste počet lidí stižených demencí natolik, že se mluví o tiché epidemii. Falešná pozitivní diagnóza demence

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

plnohodnotné a společenské akceptování seniorů.

plnohodnotné a společenské akceptování seniorů. DEMENCE 1. ČÁST: DIAGNOSTIKA A DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D. Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci Autor popisuje základní klinickou diagnostiku u demencí, následně uvádí

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY F30 - MANICKÁ EPIZODA

F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY F30 - MANICKÁ EPIZODA F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY - hodnocení pomocí škál: deprese = Beckova, Zungova mánie = Youngova (YMRS) F30 - MANICKÁ EPIZODA základní příznak = porucha nálady min 4 dny u hypománie a 7 dnů u mánie. I hypománie

Více

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky MUDr. Martin Anders PhD. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha TOP ten diseases worldwide and in the EU according to DALYS

Více

Modul č. XIII. Poruchy CNS

Modul č. XIII. Poruchy CNS Modul č. XIII Poruchy CNS Rozdělení poruch CNS Poruchy spánku (somnické poruchy) Poruchy paměti (amnezie) Poruchy řeči (fatické poruchy) Poruchy čtení a psaní (alexie, agrafie) Poruchy motorických činností

Více

Atypické parkinsonské syndromy

Atypické parkinsonské syndromy Atypické parkinsonské syndromy Jan Roth Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Tato přednáška je podpořena edukačním grantem společnosti UCB. Universita

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2013. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2013. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Diferenciální diagnostika a psychopatologie u demencí. videokazuistiky. Martin Vališ Jiří Masopust

Diferenciální diagnostika a psychopatologie u demencí. videokazuistiky. Martin Vališ Jiří Masopust Diferenciální diagnostika a psychopatologie u demencí videokazuistiky Martin Vališ Jiří Masopust Psychiatrická klinika LF a FN HK Neurologická klinika LF a FN HK Demence klinický syndrom získané progresivní

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUDERTOVÁ, H., DORAZILOVÁ, A., HUMPOLÍČEK P. ODDĚLENÍ KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, FN BRNO PSYCHOLOGICKÝ ÚSTAV FILOZOFICKÉ FAKULTY

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE AFEKTIVNÍ PORUCHY

SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE AFEKTIVNÍ PORUCHY SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE 1. Afektivní poruchy 2. Schizofrenie a poruchy s bludy 3. Neurotické poruchy 4. Poruchy osobnosti 5. Mentální retardace 6. Organicky podmíněné duševní poruchy AFEKTIVNÍ PORUCHY

Více

Výskyt a terapie deprese a demence ve stáří Hana Matějovská Kubešová Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU a FN Brno Pracovní odpoledne Spolku farmaceutů v Brně 24.2.2011 Definice deprese

Více

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Mgr. Kateřina Svěcená ergoterapeut Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Co jsou kognitivní

Více

Aleš BARTOŠ. AD Centrum Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha & Psychiatrické centrum Praha

Aleš BARTOŠ. AD Centrum Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha & Psychiatrické centrum Praha Aleš BARTOŠ AD Centrum Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha & Psychiatrické centrum Praha Psychiatrické centrum Praha, Bohnice Národní ústav duševního zdraví, NÚDZ, Klecany Poradna pro poruchy

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

Exekutivní dysfunkce Jak se odráží v běžně dostupných psychologických testech a v životě pacienta

Exekutivní dysfunkce Jak se odráží v běžně dostupných psychologických testech a v životě pacienta Exekutivní dysfunkce Jak se odráží v běžně dostupných psychologických testech a v životě pacienta Sabina Telecká I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně Exekutivní funkce To, co dělá člověka člověkem

Více

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Kateřina Panáčková dětský psycholog Oddělení dětské neurologie při Fakultní nemocnici v Ostravě Historický vývoj terminologie E. Bleuler, 1911:

Více

SOUČASNÝ POHLED NA LÉČBU NEJČASTĚJŠÍCH DEMENCÍ

SOUČASNÝ POHLED NA LÉČBU NEJČASTĚJŠÍCH DEMENCÍ SOUČASNÝ POHLED NA LÉČBU NEJČASTĚJŠÍCH DEMENCÍ MUDr. Richard Krombholz Psychiatrická nemocnice, Praha 8 - Bohnice Souhrn V současnosti trpí některou z demencí v České republice podle realistických odhadů

Více

Poruchy spánku na ICU

Poruchy spánku na ICU Poruchy spánku na ICU Vladimír Černý Centrum pro výzkum a vývoj Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

DUÁLNÍ OSUD SUD. MUDr. Jana Schwarzová, MUDr. Libor Chvíla CSc. Oddělení psychiatrické, Fakultní nemocnice Ostrava Psychiatrická nemocnice v Opavě

DUÁLNÍ OSUD SUD. MUDr. Jana Schwarzová, MUDr. Libor Chvíla CSc. Oddělení psychiatrické, Fakultní nemocnice Ostrava Psychiatrická nemocnice v Opavě DUÁLNÍ OSUD SUD MUDr. Jana Schwarzová, MUDr. Libor Chvíla CSc. Oddělení psychiatrické, Fakultní nemocnice Ostrava Psychiatrická nemocnice v Opavě Duální diagnóza Souběžný výskyt poruchy spojené s užíváním

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

Schizoafektivní porucha

Schizoafektivní porucha Schizoafektivní porucha Tomáš Novák Psychiatrické centrum Praha Historie konceptu SCHA poruchy 1933 Kasanin: akutní schizoafektivní psychóza Do 1975 v klasifikacích jako podtyp schizofrenie 1975 DSM III:

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská a dorostová psychiatrie je získání specializované způsobilosti

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace U Lesíka 3547/ 11 669 02 Znojmo ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZVOLTE POŽADOVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Frontotemporální demence. Richard Krombholz PL Praha 8, Bohnice

Frontotemporální demence. Richard Krombholz PL Praha 8, Bohnice Frontotemporální demence Richard Krombholz PL Praha 8, Bohnice Význam frontálních oblastí mozku Oblasti mozku před Brodman areou 6 a 8 Důležité funkční systémy, při poruše obecně závislost na prostředí

Více

Sexuální delikvence mužů ve vyšším středním věku MUDr. Reguli,MUDr. Sejbalová sexuologické odd. FN Brno Uherské Hradiště 2011 Nejčastější typy delikvence U osob vyššího středního věku nebo v séniu se nejčastěji

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

46. Syndrom nitrolební hypotenze 47. Syndrom nitrolební hypertenze 48. Mozkové konusy 49. Meningeální syndrom 50. Likvor a jeho funkce 51.

46. Syndrom nitrolební hypotenze 47. Syndrom nitrolební hypertenze 48. Mozkové konusy 49. Meningeální syndrom 50. Likvor a jeho funkce 51. Obecná neurologie 1. Stavba nervového systému, funkce neuronů a glie 2. Extrapyramidový systém 3. Pyramidový systém 4. Senzorické systémy účastné v řízení motoriky 5. Řízení motoriky: senzomotorická integrace

Více

Nejčastější demence a jejich léčba

Nejčastější demence a jejich léčba 196 Nejčastější demence a jejich léčba MUDr. Richard Krombholz Psychiatrická léčebna, Praha-Bohnice V souvislosti se syndromem demence se v současnosti hovoří o tiché epidemii. V České republice trpí některou

Více

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Psychopatologie dětského věku J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Organizace dětské psychiatrie Nástavbový obor na psychiatrii dospělých, dříve též na pediatrii, otázka jak do budoucna dětské

Více

TERAPIE AGRESIVITY A AKUTNÍHO NEKLIDU U DEMENTNÍCH PACIENTŮ. Tereza Uhrová, Jan Vevera Psychiatrická klinika I.LF UK, Praha

TERAPIE AGRESIVITY A AKUTNÍHO NEKLIDU U DEMENTNÍCH PACIENTŮ. Tereza Uhrová, Jan Vevera Psychiatrická klinika I.LF UK, Praha TERAPIE AGRESIVITY A AKUTNÍHO NEKLIDU U DEMENTNÍCH PACIENTŮ Tereza Uhrová, Jan Vevera Psychiatrická klinika I.LF UK, Praha DEFINICE Násilí dg. kategorie pouze typ chování spojeného s různou psychopatologií

Více

Komunikace. Tereza Uhrová

Komunikace. Tereza Uhrová Komunikace s dementním pacientem Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze KOMUNIKACE Komunikace je obecně lidská schopnost

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Poruchy spánku u pacientů v intenzivní péči...

Poruchy spánku u pacientů v intenzivní péči... Poruchy spánku u pacientů v intenzivní péči... Vladimír Černý Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně, Masarykova nemocnice Ústí

Více