Nemoci přenášené komáry ve světě VEŘEJNÉ SLUŽBY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU MASARYKOVI UNIVERZITY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nemoci přenášené komáry ve světě VEŘEJNÉ SLUŽBY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU MASARYKOVI UNIVERZITY"

Transkript

1 Nemoci přenášené komáry ve světě VEŘEJNÉ SLUŽBY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU MASARYKOVI UNIVERZITY 2009

2 ZDROJ: INFORMAČNÍ SYSTÉM MASARYKOVI UNIVERZITY Veřejné sluţby Informačního systému, autor: Bc. Klára Kazdová SEZNAM ZKRATEK BATV BFV CDC CEV DEN DENV EEE EEEV CHIK CHIKV INKV JCV JE JEV LAC LACV INKV MAY MAYV MVE MVEV ONN ONNV ROC ROCV RRV SIN SINV SLE SLEV TAHV VEE VEEV WEE WEEV WHO WNV YF YFV virus Batai virus Barmah Forest Centers for Disease Control and Prevention virus kalifornské encefalitidy horečka dengue virus horečky dengue východoamerická encefalomyelitida koní virus východoamerické encefalomyelitidy koní horečka Chikungunya virus horečky Chikungunya virus Inkoo virus Jamestone Canyon japonská encefalitida virus japonské encefalitidy encefalitida LaCrosse virus encefalitidy LaCrosse virus Inkoo horečka Mayaro virus horečky Mayaro encefalitida Murray Valley virus encefalitidy Murray Valley horečka O nyong nyong virus horečky O nyong nyong horečka Rocio virus Rocio virus Ross River horečka Sindbis virus horečky Sindbis encefalitida Saint Louis virus encefalitidy Saint Louis virus Ťahyňa venezuelská encefalomyelitida koní virus venezuelské encefalomyelitidy koní západoamerická encefalomyelitida koní virus západoamerické encefalomyelitidy koní Světová zdravotnická organizace virus horečky West Nile ţlutá zimnice virus ţluté zimnice

3 Komáři: Ae. rod Aedes Ae. (Oc.) rod Aedes podrod Ochlerotatus An. rod Anopheles Cs. rod Culiseta Cx. rod Culex Viry přenášené komáry patří do velké ekologické skupiny virů, kterou nazýváme arboviry. Termín arbovirus pochází z anglického arthropod-borne viruses a označuje viry, které jsou v přírodě udrţovány tzv. biologickým přenosem. Biologickým přenosem rozumíme přenos probíhající mezi hematofágními členovci a obratlovci. Celosvětově je známých téměř pět set arbovirů a přibliţně sto z nich způsobuje onemocnění člověka. Jedni z nejdůleţitějších vektorů alfavirů, flavivirů, bunyavirů a dalších arbovirů, jsou právě komáři. Počty epidemií způsobených DENV, YFV, WNV a dalšími viry neustupují. Děje se tak z mnoha příčin. Světová populace se neustále zvětšuje, probíhá nekontrolovatelná urbanizace, dochází k sociálním změnám a rozvoji dopravy. Tyto změny vedou k častějšímu kontaktu člověka s arboviry prostřednictvím jejich přenašečů. Dochází také ke genetickým změnám patogenů a ke globálním klimatickým změnám, které směřují k oteplování planety a šíření vektorů do nových oblastí. Vyšší teplota prostředí znamená obvykle také vyšší reprodukční rychlost vektora a jeho šíření do vyšších nadmořských výšek. Výše uvedené skutečnosti ve mně probudily opravdový zájem o tyto mikroorganismy a touhu dozvědět se o nich co nejvíce. Několik slov o komárech Čeleď komárovití je řazena v systému bezobratlých ţivočichů následovně (Sedlák, 2000): Kmen: Arthropoda (Členovci) Podkmen: Hexapoda (Šestinozí) Třída: Insecta (Hmyz) Podtřída: Pterygota (Křídlatí) Řád: Diptera (Dvoukřídlí) Podřád: Nematocera (Dlouhorozí) Čeleď: Culicidae (Komárovití)

4 Medicínsky významné jsou dvě podčeledi čeledi Culicidae: Anophelinae a Culicinae. Ústní ústrojí komárů je bodavé. Dospělé samice se ţiví krví, samci sají šťávu z květů. Některé druhy komárů sají pouze na savcích, jiné na ptácích, na niţších obratlovcích, nebo i na obratlovcích několika tříd. Po nasátí kladou samice vajíčka buď jednotlivě na vodní hladinu (Anopheles) nebo v plovoucích člunkovitých shlucích (Culex, Culiseta), případně na vlhkou zem (Aedes). Larvy komárů ţijí ve vodě, ţiví se detritem a dýchají stigmaty atmosférický vzduch. Pohyblivé kukly ţijí rovněţ ve vodě, ale potravu nepřijímají. Při optimální dostupnosti potravy můţe vývoj larev trvat pouhých 7 dní a kukel 2 dny. Druhová identifikace komárů vyuţívá morfologie hypopygia (kopulační ústrojí samců na konci abdomenu) (Hubálek 2004a). Na základě tohoto kritéria jsou v současné době vedeny spory o zařazení některých příslušníků rodu Aedes do rodu Ochlerotatus. Ve své práci se drţím konzervativního názoru (Savage, Strickman 2004) a rod Ochlerotatus ponechávám jako podrod rodu Aedes. Ţádné jasné odlišnosti v biologii, chování a ekologii, které by podpořily rozdělení rodu Aedes na dva samostatné rody nejsou známy. Pouţívání samostatných rodů by proto mohlo vést ke zbytečným komplikacím při určování a k informačnímu šumu mezi taxonomy, medicínskými entomology a specialisty na surveillanci vektorů. 1. PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH VIRŮ PŘENÁŠENÝCH KOMÁRY 1.1 Čeleď: Togaviridae Současnou čeleď Togaviridae ustanovil Casals a Brown roku (1954). Zahrnuje 22 virů přenášených komáry, 8 z nich způsobuje lidská onemocnění podobná dengue (Theiler, Downs 1970). Skládá se ze dvou rodů: Alphavirus a Rubivirus. Rod Alphavirus je tvořen malými (60-70 nm) obalenými viry s pozitivní ssrna. Patří mezi nejjednodušší ţivočišné viry. S membránou hostitelské buňky reagují glykoproteiny E1 a E2 (Votava a kol. 2003). Dělí na viry Nového a Starého světa, které se od sebe oddělily před lety. Alfaviry jsou na

5 základě sekvenace genomu tříděny do tří skupin: VEE-EEE, SFV (RRV, CHIKV, MAYV, ONNV, BFV) a Sindbis (Harley a kol. 2001) Virus východoamerické encefalomyelitidy koní Systematické zařazení: rod: Alphavirus (Hubálek, 2000a). Synonyma a první izolace: prototypový kmen TenBroeck, byl vyizolovaný v USA z koně (Theiler, Downs 1970). Charakteristika: rozeznáváme 4 linie EEEV. Linie I je endemická v Severní Americe a Karibiku a způsobuje většinu lidských onemocnění. Další linie IIA, IIB a III způsobují primárně koňské onemocnění ve Střední a Jiţní Americe (CDC 2005). Ekologie: Existují dva cykly: sylvatický (endemický) a urbánní (epidemický, synantropní). Cyklus sylvatický probíhá mezi komárem Culiseta melanura a ptáky (Hubálek, 2000a). Virus perzistuje v deštném pralese, kde bývá kaţdoročně izolován z opic, myší a komárů (Theiler, Downs 1970). Výskyt EEEV je rozšířený v Severní, Jiţní a Střední Americe (Theiler, Downs 1970). Vektoři Nejdůleţitějším vektorem je Culiseta melanura, dalšími vektory jsou: Aedes (Ochlerotatus) taeniorhynchus, Culex taeniopus, Cx. caudelli, Cx. spissipes a Cx. nigripalpus (Theiler, Downs 1970). Hostitelé viru Virus se podařilo izolovat z koní, lidí, opic rodu Cebus, baţantů a jiných divokých ptáků, hlodavců (Proechymis) a také z vačnatce (Marmosa). EEE virus se můţe přemisťovat tahem ptáků (Theiler, Downs 1970). Patogenita: Onemocnění zvířat Byly zaznamenány rozsáhlé epidemie u koní: 1959: v Britské Guayaně, koňské epidemie zde nastávají opakovaně (Theiler, Downs 1970).

6 1962: epidemie postihující lidi a koně na Jamajce, onemocnělo 11 lidí, 9 zemřelo a 70 ze 79 nakaţených koní uhynulo (Theiler, Downs 1970). Onemocnět mohou také baţanti a někteří savci (Hubálek 2000a). Lidské infekce Virus způsobuje encefalitidu a horečku s letalitou aţ 80% (Hubálek 2000a). Nakaţení člověka virem EEE jsou sice poměrně vzácná, ale onemocnění je závaţné (Theiler, Downs 1970) (Obr. 2). Nemoc můţe zanechat trvalé neurologické následky. Náklady na léčení takového pacienta se odhadují na 3 milióny dolarů na ţivot pacienta (CDC, 2005). Epidemie Během srpna- září 2005 CDC zaznamenala 21 potvrzených případů EEEV v USA. Za období jich bylo 41, coţ je průměrně 8,2 případů ročně. Úmrtnost je odhadována na 35%-75% (CDC, 2005). Naproti tomu z Jiţní Ameriky byly zaznamenány jen dva smrtelné případy. Lidé, ţijící v jihoamerických enzootických oblastech obvykle netrpí ţádnou zjevnou nemocí. Zdá se, ţe jihoamerické kmeny mají niţší virulenci (Anguilar a kol. 2006). Obr. 2: Počty lidských případů onemocnění EEE v USA mezi lety Prevence: Jsou k dispozici mono, bi a trivalentní vakcíny, ale jsou pouţívány obvykle jen v laboratořích (Hubálek, 2000a).

7 1.1.2 Virus západoamerické encefalomyelitidy koní Systematické zařazení: rod Alphavirus (Hubálek, 2000a). Synonyma a první izolace: prototypový kmen McMillan byl vyizolovaný z člověka v USA, ale první izolaci viru provedl F. Rosenbusch roku 1935 z koně uhynulého na encefalitidu. WEE je první arbovirovou nákazou prokázanou ve Spojených státech amerických (Theiler, Downs 1970). Ekologie: Virus perzistuje ve dvou cyklech: sylvatickém (endemickém) a urbánním (epidemickém, synantropním) (Hubálek 2000a). Výskyt Virus se objevuje v Severní, Střední a Jiţní Americe (Hubálek 2000a). Vektoři Nejdůleţitějším vektorem je Culex tarsalis, příleţitostné izolace byly z komárů rodů Culex, Aedes, Culiseta, Anopheles (Theiler, Downs 1970). Hostitelé viru WEEV byl izolován z koní, člověka, hlodavců, ptáků, hadů a ţab. Předpokládá se, ţe WEEV infikuje v přírodě studenokrevné obratlovce a ti se pak mohou stát přirozenými rezervoáry viru (Theiler, Downs 1970). Patogenita: Onemocnění zvířat Západní encefalomyelitida koní, jiných savců a baţantů (Hubálek 2000a). Lidské infekce Encefalitida a horečka s letalitou 20% (Hubálek 2000a). Prevence: Existují mono, bi a trivalentní vakcíny, ale jsou pouţívány obvykle jen v laboratořích (Hubálek, 2000a) Virus venezuelské encefalomyelitidy koní Systematické zařazení: rod Alphavirus (Hubálek 2000a).

8 Synonyma a první izolace: prototypem je kmen Donkey I, izolovaný na Trinidadu z osla během epidemie mezi lety , popsal ho Gilyard (1944). První izolaci VEEV provedl ve Venezule Beck a Wyckoff (1938) (Theiler, Downs 1970). Enzootický typ se nazývá Mucambo (Hubálek 2000a). Ekologie: Vyskytuje se ve dvou cyklech: sylvatickém (endemickém) probíhajícím mezi lidmi a antropofilními komáry a urbánním (epidemickém, synantropním), který probíhá mezi komáry Culex spp. a hlodavci (Hubálek 2000a). Výskyt VEE je rozšířená v centrální a Jiţní Americe, Mexiku a na Floridě (Theiler, Downs 1970). Vektoři Hlavním vektorem je Culex protesi, dalšími vektory jsou Aedes serratus, Cx. nigripalpus, Cx. taeniopus, Cx. vomerifer, Cx. virgultus a několik dalších druhů rodu Culex. Mechanickými přenašeči mohou být také příslušníci čeledi Simuliidae (Theiler, Downs 1970). Hostitelé viru Virus byl izolován z divokých hlodavců rodu Oryzomys, Zygodontomys a Heteromys, krysy Sigmodon hispidus a Proechymis semispinosus, ptáků: Myiozetetes similis a M. granatensis, Ramphocelus passerinii, Icterus prothemelas a Butorides virescens (Theiler, Downs 1970). Patogenita: Onemocnění zvířat Současně s lidskou epidemií probíhající v Kolumbii roku 1962, probíhala rozsáhlá epidemie koní, kteří umírali po tisících (Theiler, Downs 1970). Lidské infekce U lidí způsobuje encefalitidu a horečku (Hubálek 2000a). Epidemie Epidemie bývají sezónní a váţí se na období dešťů, kdy je populace komárů největší (Theiler, Downs 1970).

9 1954: epidemie VEE v Kolumbii, virus byl zjištěn v neidentifikovaném druhu rodu Culex, v Psorophora albipes a Psorophora ferox. VEEV byl také izolován v Panamě, na Floridě a v Mexiku (Theiler, Downs 1970). 1962: po extrémním období dešťů propukla závaţná epidemie na kolumbijské části poloostrova Guajira s celkovým počtem 3000 případů v Kolumbii a 9000 ve Venezuele (Theiler, Downs 1970). Prevence: Máme k dispozici mono, bi a trivalentní vakcíny, ale jsou pouţívány obvykle jen v laboratořích (Hubálek, 2000a) Virus Chikungunya Systematické zařazení: rod Alphavirus (Hubálek, 2000a), antigenní komplex Semliki Forest. Synonyma a první izolace: prototypem je kmen Tanganyika Ross original, izolovaný z člověka Rossem roku 1956 (Theiler, Downs 1970). Charakteristika: název viru je odvozen z místního jazyka a vyjadřuje pozici pacienta zkřiveného bolestí kloubů (CDC 2006). Ekologie: Virus má dva cykly: sylvatický, probíhající mezi opicemi a stromovými komáry Aedes africanus, Ae.(Oc.) furcifer, Ae. taylori a urbánní, zahrnující člověka a synantropní komáry Ae. aegypti, Ae. albopictus a Culex pipiens fatigans (Hubálek 2000a). V Asii epidemie CHIKV probíhají v cyklu mezi člověkem a komáry. Člověk tedy slouţí jako jediný hostitel a amplifikátor viru. Většina epidemií se vyskytne během období dešťů a poleví během období sucha (CDC 2006). Výskyt CHIKV pochází z Afriky a následně byl introdukován do Asie (Kamath a kol. 2006). V současné době se tedy vyskytuje v tropické Africe a Asii (Hubálek 2000a) (Obr. 3).

10 Obr. 3: Výskyt CHIKV ke dni Vektoři Nejdůleţitějšími vektory jsou Aedes aegypti a Ae. africanus. Dále pak Mansonia fuscopennata, Mansonia africana, Mansonia uniformis, Cx. fatigans, Cx. tritaeniorhynchus a Cx. gelidus (Theiler, Downs 1970). Hostitelé viru Hostiteli viru jsou především primáti, protilátky byly nalezeny u 15% konţských šimpanzů. Jsou také známy dvě izolace viru ze slinných ţláz netopýrů rodu Scotophilus v Senegalu (Theiler, Downs 1970). Zdrojem viru mohou být i ptáci (Hubálek 2000a). Patogenita: Onemocnění zvířat U zvířat má zpravidla inaparentní průběh (Hubálek 2000a). Lidské infekce U lidí způsobuje horečku Chikungunya provázenou bolestmi hlavy, kloubů, svalů a vyráţkou. V Asii bývá spojována s hemoragií, letalita není příliš vysoká (Hubálek 2000a). Inkubační doba je obvykle 2-4 dny. Nemoc je charakteristická náhlým nástupem horečky trvající 3-7 dní, bolestmi hlavy, slabostí, artritidou, bolestmi svalů a zad. Vyráţka se vyskytne asi u poloviny případů. Někteří pacienti trpí bolestmi kloubů měsíce i roky po uzdravení. Neuroinvazivní onemocnění bývá vzácné. Byl popsán

11 transplacentální a kongenitální přenos. Nemoc zanechává dlouhodobou imunitu (CDC 2006). Symptomy onemocnění jsou velmi podobné symptomům DEN, ale na rozdíl od DEN nebyl dosud zaznamenán šokový syndrom (Kamath a kol. 2006). Epidemie : epidemie ve východní Africe, během níţ byl virus poprvé rozpoznán (CDC 2006). 1964: epidemie v Indii: Kalkata, Madras, Vellore a v Bankoku (Thajsko). Epidemie CHIKV byla dříve známá pod názvem Bangogská krvácivá horečka (Theiler, Downs 1970) : 24 samostatných propuknutí CHIKV bylo identifikováno v Indonésii v období od září-března (Laras a kol. 2005). 2005: CHIKV se objevil na ostrovech v Indickém oceánu, více neţ lidí bylo nakaţeno včetně cestujících vracejících se domů z těchto ostrovů. Při této epidemii byla objevena nová evoluční linie CHIKV, vynořující se ve východní části centrální Afriky. Aedes albopictus figuroval jako vektor (Parola a kol. 2006). Tato epidemie stále trvá, další zde uvedené epidemie jsou její introdukce. První případ introdukce CHIKV do České Republiky popsala (Zelená a kol. 2006). Jednalo se o 43 letou ţenu, která onemocněla po návratu z dovolené na ostrově Mauritius. Uzdravila se bez následků : 12 případů u cestujících z epidemických oblastí do USA, Kanady, Jiţní Ameriky, Karibské oblasti a Evropy (CDC 2006). 2006: epidemie CHIKV proběhla na ostrově Reúnion. Ze obyvatel se do nakazilo a 205 z nich bylo smrtelných. Tato epidemie přišla zcela neočekávaně, překvapila svou velikostí a dosud nepopsanými klinickými symptomy jako např. zasaţením CNS, koţními projevy, ţloutenkou, případy úmrtí a neonatální infekce. Je to poprvé, co byla v této části světa popsána epidemie CHIKV (Pialoux a kol. 2006). Prevence: Na tuto nemoc nemáme ţádnou specifickou léčbu (Kamath a kol. 2006). Neexistuje také ţádná vakcína (CDC 2006).

12 1.1.5 Virus O nyong-nyong Systematické zařazení: rod Alphavirus (Hubálek 2000a), antigenní skupina Semliki Forest. Blízce příbuzný CHIKV a někdy povaţovaný za jeho subtyp (Lanciotti a kol. 1998). Synonyma a první izolace: prototypem je kmen Uganda Ug MP 30 izolovaný z komára Anopheles gambiae (Theiler, Downs 1970). Ekologie: Výskyt Virus je rozšířen v tropické Africe (Hubálek 2000a). Vektoři Primárně je ONNV přenášen komáry čeledi Anophelidae. Hlavním vektorem je Anopheles gambiae a An. funestus (Theiler, Downs 1970). Hostitelé viru Jsou zejména savci: primáti a netopýři, výjimečně ptáci (Hubálek 2000a). Patogenita: Onemocnění zvířat: Zpravidla inaparentní průběh (Hubálek 2000a). Lidské infekce: Způsobuje horečku O nyong-nyong s bolestmi hlavy, kloubů, svalů a vyráţkou. Letalita je nízká (Hubálek 2000a). Epidemie : epidemie, během níţ byly infikovány 2 milióny lidí v Africe. Začala v Ugandě a během tří let se rozšířila do Keni, Tanzanie, Zairu, Malawi a Mozambiku. Nebyl zaznamenán jediný případ úmrtí (Lanciotti a kol. 1998). 1996: epidemie v Ugandě čítající stovky případů (Hubálek, 2000a) Virus Mayaro Systematické zařazení: rod Alphavirus (Hubálek, 2000a).

13 Synonyma a první izolace: prototypem je kmen Trinidad Tr Poprvé byl izolován na Trinadu roku 1954 z krve horečnatého pacienta (Theiler, Downs 1970). Ekologie: Cyklus viru pravděpodobně probíhá mezi komáry rodu Haemagogus a opicemi (Theiler, Downs 1970). Výskyt Jihoamerický kontinent, Trinidad a Střední Amerika (Theiler, Downs 1970). Vektoři Hlavní vektor ještě nebyl identifikován, ale bude jím pravděpodobně komár rodu Culex. Virus byl izolován z komárů Haemagogus sp., Culex spp., Mansonia venezuelensis, Psorophora ferox a z roztočů Gigantolealaps (Theiler, Downs 1970). Hostitelé viru: Byl izolován z opic. Protilátky byly nalezeny u divokých hlodavců rodů: Proechimys, Nectomys, Oryzomys, kteří zřejmě hrají důleţitou roli při udrţování viru v přírodě (Theiler, Downs: 1970). Zdrojem viru mohou být ještě další savci, ptáci a plazi (Ameiva, Tropidurus) (Hubálek 2000a). Patogenita: Onemocnění zvířat U zvířat má nemoc inaparentní průběh (Hubálek 2000a). Lidské infekce Onemocnění se nazývá horečka Mayaro a projevuje se bolestmi hlavy, kloubů, svalů a vyráţkou. Letalita zatím nebyla zaznamenána. Protilátky jsou přítomny v krvi u 20-50% indiánů v povodí Amazonky (Hubálek 2000a). Epidemie Virus Mayaro je jeden z nejčastějších původců onemocnění člověka v Amazonské pánvi s celkovou incidencí vyšší neţ 22%. Velmi častý je v obou Guayanách, u starší generace v Britské Guayaně byly nalezeny protilátky u 90% vyšetřovaných osob. Infekce člověka jsou spjaty s pohybem osob v deštném pralese (Theiler, Downs 1970). 1955: První epidemie byla popsána v Brazílii a Bolívii (Taylor a kol. 2005). Při této epidemii se jednalo o virus Urumu, pravděpodobně kmen MAYV (Theiler, Downs 1970).

14 Další případy byly popsány v Surinamu, Brazílii, Peru, Francouzské Guyaně % horečnatých onemocnění v endemických oblastech je připisováno MAYV (Taylor a kol. 2005) Virus Sindbis Systematické zařazení: čeleď: Togaviridae, rod: Alphavirus. Je příbuzný virům WEE a EEE (Hubálek a Halouzka 1996). Patří do komplexu WEEV (Theiler, Downs 1970). Synonyma a první izolace: Synonyma a subtypy: Babanki (Y-251), Kyzylagach (LEIV- 65A), Whataroa, Ockelbo (Edsbyn 5/82) a Karelská horečka. První izolaci prototypového kmene tohoto viru provedl Taylor et al. (1955) v dědině Sindbis v Egyptě (Theiler, Downs 1970). V Evropě byl nejdříve izolován z CNS a jater rákosníka obecného (Acrocephalus scripaceus), chyceného roku 1971 blízko Malacek na Slovensku (Hubálek a Halouzka 1996). Prototypem je kmen EgAr-339 (Culex univitattus, Egypt 1952), evropský topotyp: R-33 (Acrocephalus scripaceus, Slovensko 1971) (Theiler, Downs 1970). Charakteristika: podle Casalse (1961) mohou být izoláty rozlišeny do třech samostatných typů podle místa původu na australské, africké a orientální (Theiler, Downs 1970). Ekologie: Výskyt Virus je rozšířen kosmopolitně kromě Ameriky. V Evropě je rozšířen v Itálii (na Sicílii), Slovensku, Maďarsku, Polsku, Estonsku, ruské Karélii, Finsku a Švédsku (Hubálek, Halouzka 1996). V ČR nebyl dosud izolován, byly však prokázány protilátky u savců v luţním ekosystému Moravy a pravděpodobně je zanášen vodními ptáky i na jiţní Moravu (Hubálek, Šebesta 2004). Taţní ptáci mohou hrát významnou roli v šíření tohoto viru. Vyskytuje se především ve vlhkých ekosystémech (Hubálek, Halouzka 1996). Vektoři Nejvýznamnějšími vektory viru jsou komáři rodu Culex, Cx. univittatus v Africe, Cx. tritaeniorhynchus v Malajsii a Cx. annulirostris v Austrálii (Grešíková, Nosek 1981). Dalšími vektory viru jsou: Cx. pipiens a Cx. torrentium ve Švédsku, Cx. modestus, Cx. pseudovishnui, Culiseta morsitans, Coquilletidia richiardii, Mansonia africana, Aedes

15 (Oc.) communis, Ae. (Oc.). cinereus, Ae. (Oc.) excrucians, Ae. hyrcanus. Výjimečně bývá izolován také z klíšťat Hyalomma marginatum a Hyaloma anatolicum (Hubálek, Halouzka 1996). Hostitelé viru Hlavními hostiteli viru v přírodě jsou ptáci. V Evropě: Corvus corone, Motacilla alba, Ardeola ralloides, Somateria mollisima, Vanellus vanellus, Streptopelia turtur, Gallinago gallinago, Fulica atra, Acrocephalus scripaceus, Sturnus vulgaris a řada dalších druhů (Hubálek, Halouzka 1996). Cirkulace viru v přírodě se uskutečňuje mezi komáry rodu Culex a ptáky. Příleţitostnými hostiteli mohou být ţáby (Rana ridibunda) a křečci (Cricetus cricetus) (Grešíková, Nosek 1981). Virus byl izolován také z netopýrů v Zimbabwe (Hubálek, Halouzka 1996) a z kosmana (Callithrix) (Hubálek 2000a). Patogenita: Onemocnění zvířat Onemocnění zvířat se ojediněle projevuje u holubů s příznaky podobnými encefalitidě (Hubálek 2000a). Pravděpodobně dochází také k onemocnění hovězího dobytka, ovcí a koz (Theiler, Downs 1970). Lidské infekce: Virus u lidí vyvolává horečku Sindbis, projevující se 3-4 denní horečkou, bolestmi hlavy, pohybového ústrojí a mírnou ţloutenkou. (Grešíková, Nosek 1981). Někdy se také vyskytuje vyráţka na hrudníku a končetinách, zatímco obličej zůstává nezasaţen. Akutní nemoc trvá do 10 dnů, ale únava a bolest šlach můţe přetrvávat po několik týdnů aţ měsíců a u některých pacientů se můţe rozvinout chronická artritida (Hubálek, Halouzka 1996). Epidemie 1981: stovky případů se objevily ve Skandinávii, Karélii a značný počet případů je znám ze Severní Afriky a Ugandy (Hubálek, Halouzka 1996). Prevence: Vakcína pro člověka zatím neexistuje Virus Ross River

16 Systematické zařazení: rod Alphavirus (Hubálek 2004a). Synonyma a první izolace: prototypem je kmen Aus T48, izolovaný v Austrálii z Aedes vigilax roku 1959 Dr. A. K. O Gowerem, z nádrţe s komáry blízko řeky Ross River v Townsville (Theiler, Downs 1970). Ekologie: Výskyt Virus je rozšířen v Austrálii, Polynésii (Hubálek 2000a) (Obr. 4). Obr 4: Rozšíření RRV (Harley a kol. 2001). Vektoři Nejvýznamnějšími vektory jsou komáři Culex annulirostris, Aedes vigilax a jiné druhy (Hubálek 2000a). Vertikální přenos se objevuje u Ae.(Oc.) vigilax, Ae. (Oc.) tremulus a Ae. captorynchos, jejichţ vajíčka odolná proti vysychání mohou zajistit perzistenci viru během období sucha (Harley a kol. 2001). Hostitelé viru Hostitelem viru mohou být ptáci a savci (Hubálek, 2000a), přičemţ vačnatci se zdají být lepšími hostiteli neţ placentálové. Hostitelem můţe být i člověk (Harley a kol. 2001).

17 Patogenita: Onemocnění zvířat U zvířat probíhá onemocnění bezpříznakově (Hubálek 2000a). Lidské infekce: RR je nejběţnější arbovirovou infekcí v Austrálii. Způsobuje epidemickou polyartritidu s horečkou, někdy s vyráţkou, letální nebývá (Hubálek 2000a). Dalšími symptomy mohou být hematurie, glomerulonefritida a splenomegalie. Bolesti kloubů a omezená pohyblivost přetrvávají ještě několik měsíců po infekci. Nemoc se objevuje nejčastěji ve věkové skupině let. Inkubační doba můţe být v intervalu 3-21 dní. Spousta případů také probíhá asymptomaticky (Harley a kol. 2001). Epidemie Jsou známy 4 velké epidemie: 1927, během druhé světové války, Čtvrtá proběhla roku 1979 na Fidţi s pacienty, šířila se také na ostrovy Samoa, Cookovy a Tonga (Hubálek 2000a). Mezi lety došlo k případů onemocnění Ross River (Russell 1998). Mezi lety byl průměrný počet případů ročně. Maximum nastalo v roce 1996 počtem případů (http://www.health.gov.au/pubhlth/cdi/nndss/year002.htm in Harley a kol. 2001). V Austrálii spočítali, ţe testování a léčba RR stojí 2,7-5,6 miliónů dolarů ročně (Harley a kol. 2001). Prevence: Kandidát na vakcínu existuje, ale její cena je těţko ospravedlnitelná pro nemoc, která není smrtelná a vyskytuje se pouze v Austrálii a na Nové Guinei. Proto nezbývá neţ doporučit pouţívání citrónových svíček, repelentů, prostředků proti komárům a nošení světlého oblečení (Harley a kol. 2001) Virus Barmah Forest Systematické zařazení: rod Alphavirus (Hubálek 2004a). Ekologie: Výskyt

18 Virus se vyskytuje v Austrálii a Polynésii (Hubálek 2000a). Vektoři Nejdůleţitějšími vektory jsou komáři Culex annulirostris a Aedes (Oc.) vigilax (Hubálek 2000a). Hostitelé viru Hostitelem viru mohou být ptáci a savci (klokan Macropus agilis) (Hubálek 2000a). Patogenita: Onemocnění zvířat: U zvířat probíhá onemocnění bezpříznakově (Hubálek 2000a). Lidské infekce Způsobuje epidemickou polyartritidu, někdy s vyráţkou, nebývá letální (Hubálek 2000a). Epidemie : První velká epidemie BF (Hubálek 2000a). V poslední době se počet případů BF v Austrálii celonárodně zvyšuje (Russell 1998) (Tab.1). Tab. 1: Počty případů BFV a RRV mezi lety celosvětově (Anonymous, 2000)

19 1.2 Čeleď: Flaviviridae Viriony této čeledi jsou malé (40-60nm) a obsahují pozitivní ssrna. Čeleď se dělí na tři rody: Flavivirus, Pestivirus a Hepacivirus (Votava a kol. 2003). Rod Flavivirus obsahuje 74 virů, většina z nich je přenosná členovci. Rod se dělí do devíti sérokomplexů. Pět z nich je přenášených komáry: YF, JE, Ntaya, Uganda S a Dengue (Poindinger a kol. 1996) Skupina virů Japonské encefalitidy: Skupina virů japonské encefalitidy je sérokomplex 10 flavivirů: Alfuy (ALF), Koutango (KOU), Kokobera (KOK), Murray Valley (MVE), JE, Stradford (STR), Usutu (USU) a West Nile (WN). Byly izolovány v Africe, jiţní Evropě, Střední Asii a Austrálii. Posledním členem je encefalitida Saint Louis (SLE), která se vyskytuje v Severní, Střední a Jiţní Americe. Všechny tyto viry kromě viru Stradford a Usutu způsobují onemocnění člověka (Poindinger a kol. 1996). Obr. 5: Dendrogram příbuznosti členů skupiny Japonské encefalitidy (Poindinger a kol. 1996).

20 Z dendrogramu (Obr. 5) vidíme, ţe sérokomplex virů JE se rozpadá do čtyř podskupin. První obsahuje viry STR a KOK, do druhé náleţí ALF a MVE, ve třetí je virus JE a ve čtvrté je virus WN a jeho subtyp KUN (Poindinger a kol. 1996) Virus ţluté zimnice Taxonomické zařazení: virus ţluté zimnice představuje prototypový druh rodu Flavivirus (Votava a kol. 2003). Synonyma a první izolace: prototypový kmen Asibi, byl vyizolován z člověka v Ghaně (Theiler, Downs 1970). Charakteristika: podle Clarkové (1960) můţeme YF rozdělit do 2 geografických typů na základě absorpce protilátek: etiopské a neotropické (Theiler, Downs 1970). Také na základě sekvenace genu pro E-protein virus rozlišujeme do tří genotypů: IAzápadoafrický; IB- jihoamerický; II- východoafrický (Votava a kol. 2003). Ekologie: Virus cirkuluje ve dvou cyklech: městském a sylvatickém (Hubálek 2000a). V městském cyklu je přenášen z člověka na člověka prostřednictvím komára Ae. aegypti. Sylvatický cyklus v Africe probíhá mezi komáry rodu Aedes, např. Ae. africanus a Ae. simpsoni. V Jiţní Americe pak mezi komáry rodu Haemagogus, hlavně H. janthiomys, jako hostitelé viru figurují opice. Tento cyklus se také nazývá dţunglová forma ţluté zimnice. Člověk se nakazí jen náhodně (Vasconcelos a kol. 2001a). Dţunglový typ YF je obvykle nemoc dospělých muţů, kteří jsou viru častěji exponováni při práci v lese, distribuce protilátek je také u muţů vyšší neţ u ţen. Naopak při urbánním cyklu YF můţeme pozorovat rovnoměrnou distribuci protilátek u obou pohlaví (Theiler, Downs 1970). Výskyt ve světě YFV se vykytuje v tropické Africe a Americe (Hubálek 2004a) (Obr. 6, 7).

21 Obr. 6: Rozšíření viru ţluté zimnice v Africe mezi lety Obr. 7: Rozšíření viru ţluté zimnice v Jiţní a Střední Americe mezi lety Vektoři

22 Nejvýznamnějším přenašečem je Aedes aegypti a Haemagogus spegazzinii (Theiler, Downs 1970). Dále je virus přenášen komáry Haemagogus janthinomys v Brazílii, Ae. africanus a Ae. sympsoni v Africe (Hubálek 2004a). Hostitelé viru Jsou opice např. rodu Cebus (Theiler, Downs 1970). Hostitelem viru YF mohou být také vačice (Didelphis marsupialis) a jiní lesní savci, v urbánním cyklu je hostitelem člověk (Hubálek 2004a). Patogenita: Onemocnění zvířat Nemoc zvířete má inaparentní průběh, pouze některé opice Nového světa při experimentální infekci hynou (Hubálek 2004a). Lidské infekce Virus se u člověka projevuje vysokou horečkou se zimnicí a s bolestmi hlavy, zad, zvracením, ţloutenkou, hemoragiemi, nekrózou jater a ledvinných tubulů. Letalita je asi 5-40% (Hubálek 2004a). Virus můţe vyvolat encefalitidu (Votava a kol. 2003). YFV je typický svým hepatotropismem, smrt nastává často v důsledku zničení jater. Často také dochází k černému zvracení, coţ je důsledek krvácení do ţaludku (Theiler, Downs 1970). Epidemie Molekulární epidemiologická data naznačují existenci 7 genotypů YFV, které jsou geograficky odlišené a konkrétní propuknutí nemoci je vţdy spojené s jedním genotypem (Barrett, Higgs 2007 a Roukens, Visser 2006). V minulosti měl virus na svědomí ztroskotání mnoha válečných výprav např. francouzské armády Napoleona Bonaparte invadující Santo Domingo. Carter (1931) došel k závěru, ţe YF pochází z Afriky. První epidemie v Novém světě se odehrála na Yucatanu roku Během , století byly časté epidemie YF v Karibské oblasti (Theiler, Downs 1970). 1741, : velké epidemie v Portugalsku a Španělsku, celkem obětí (Sanders a kol. 1996). 1793: YFV zahubil 10% obyvatelstva Philadelphie (Sanders a kol. 1996). 1853: YFV podlehlo z nakaţených obyvatel New Orleans (Sanders a kol. 1996).

23 Od r periodická propuknutí YF ve východní Africe (Sanders a kol. 1996). 1978: lidí v Gambii bylo nakaţeno, z toho nemoci podlehlo (Hubálek 2004a). 1987: epidemie v Nigerii 1450 případů, z toho 565 smrtelných (Hubálek 2004a) : bylo zaznamenáno v Etiopii případů (Hubálek 2004a) : brazilské Ministerstvo zdravotnictví zaznamenalo 251 případů: 217 z nich bylo hospitalizováno, s letalitou 44,2% (Tuboi 2007). V posledních 25 letech se zvyšuje incidence nákaz YF převáţně v západní Africe a amazonské oblasti (Graf 1). Kaţdoročně dochází na světě k asi smrtelným případům (Hubálek 2004a). Graf 1: Počty zaznamenaných případů ţluté zimnice v Africe a Jiţní Americe mezi lety Prevence: Theiler roku 1937 objevil ţivou antenuovanou vakcínu 17D a roku 1951 za ni obdrţel Nobelovu cenu. Dodnes se pouţívá jako prevence vůči YFV (Hubálek 2000a). Ve velmi nízké frekvenci se mohou vyskytnout neţádoucí účinky např. orgánové selhání nebo encefalitida, zejména u osob starších 60 let. Je-li riziko zanedbatelné, starší osoby by se neměly očkovat (Roukens, Visser 2006). Ostatním osobám cestujícím do zemí, kde je YFV endemický, je vzhledem k závaţnosti infekce vakcinace doporučována (Levy a kol. 2002). Šance, ţe se nenaočkovaný cestující do západní Afriky nakazí a zemře na YF je 1: 650 aţ 1: 5000 na měsíc pobytu. Závisí to na momentální epidemické situaci

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

West Nile Virus, aneb je třeba být připraven

West Nile Virus, aneb je třeba být připraven West Nile Virus, aneb je třeba být připraven RNDr. Eva Křížová, Ph.D Transfuzní a tkáňové oddělení Fakultní nemocnice Brno Taxonomické zařazení a charakteristika WNV Rod: Flavivirus Charakteristika: RNA

Více

SANCO/1468/200 Datum poslední aktualizace CZ verze : 29/12/2009

SANCO/1468/200 Datum poslední aktualizace CZ verze : 29/12/2009 SANCO/1468/200 poslední aktualizace CZ verze : 29/12/2009 PŘECHODNÁ USTANOVENÍ Seznam členských států, poţadujících přechodné podmínky stanovené v článku 9a nařízení Komise č. 1266/2007 z 26 října 2007,

Více

první případ ptačí chřipky, a to u labutě nalezené na Vltavě nedaleko Hluboké nad Vltavou

první případ ptačí chřipky, a to u labutě nalezené na Vltavě nedaleko Hluboké nad Vltavou Chronologický přehled událostí souvisejících s ptačí chřipkou Datum Místo Událost 27. března 06 Česká republika první případ ptačí chřipky, a to u labutě nalezené na Vltavě nedaleko Hluboké nad Vltavou

Více

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa MUDr. Renata Vaverková Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně HVD - Hradec Králové 4. 10. 2013 KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA je nákazou s přírodní

Více

Chlíbek Roman. Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králov. lové

Chlíbek Roman. Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králov. lové MÁME ME SE BÁT B T PTAČÍ CHŘIPKY? Chlíbek Roman Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králov lové CHŘIPKA Chřipka typy A, B, C Subtyp A 2 povrchové proteiny: HA, NA Hemaglutitin

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

význam a výskyt RNDr. Oldřich Šebesta KHS JMK, pracoviště Břeclav 1 15.11.2010

význam a výskyt RNDr. Oldřich Šebesta KHS JMK, pracoviště Břeclav 1 15.11.2010 Komáři i jižní Moravy význam a výskyt RNDr. Oldřich Šebesta KHS JMK, pracoviště Břeclav 1 Proč jihovýchodní Morava Mimořádně vysoký výskyt komárů s častými komářími kalamitami. Nacházejí se zde četné rybníky,

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Pandemic H1N1 2009 Martina Havlíčková Helena Jiřincová NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Z historie H1N1 1916-1917 pravděpodobná cirkulace viru, malá ohniska, lokální epidemie ve vojenských táborech,

Více

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš SZÚ Praha 24. Pečenkovy epidemiologické dny, 15. 17. 9.2010 České Budějovice Epidemiologické charakteristiky Původce: Coxiella

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Země Měnový kód Měna Základní sazby zahraničního stravného Afghánistán EUR euro 40 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR

Více

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón +88299 Aeromobile 10. 6 +93 Afghánistán 8. 4 +355 Albánie 4. 3 +213 Alžírsko 5. 4 +376 Andorra 4. 3 +244 *55 244 Angola 8. IV 4 +1264 *55 1264 Anguilla 8. V 5

Více

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna Příloha k Vyhlášce č. 379/2011 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2012. v cizí měně pro rok 2012 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV

Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.26 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68

Více

Co víme nového o borelióze a klíšťové meningoencefalitidě?

Co víme nového o borelióze a klíšťové meningoencefalitidě? Co víme nového o borelióze a klíšťové meningoencefalitidě? Schánilec P. Hájek I. Agudelo C. F. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Rozšíření

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH STANDARDNÍ BALÍK - PRIORITNÍ 50 51 52 53 54 55 bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1 kg 265,00 388,00 449,00 530,00 431,00 511,00 2 kg 280,00 418,00 490,00

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH)

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH) Ceník vnitrostátního volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Memobox Internet** Druh volání Volání do neveřejných telefonních sítí Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014 Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální stav k 1.4.2014 Země výkonu práce Přepočítací relace Stanovená měna Náhradní měna Přepočítací relace

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

VYHLÁŠKA. č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016

VYHLÁŠKA. č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 VYHLÁŠKA č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 ze dne 16. listopadu 2015 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník

Více

Seminář z aktuárských věd 14.5.2010 PANDEMIE KATASTROFICKÉ RIZIKO V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

Seminář z aktuárských věd 14.5.2010 PANDEMIE KATASTROFICKÉ RIZIKO V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ Seminář z aktuárských věd 14.5.2010 PANDEMIE KATASTROFICKÉ RIZIKO V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ PANDEMII NELZE ZABRÁNIT 1918 MOŽNÁ NEBYL NEJHORŠÍ PŘÍPAD EKONOMICKÉ DOPADY MOHOU BÝT VÝZNAMNÉ ZASAHUJE DO ŘADY POJISTNÝCH

Více

Klinika virových hepatitid je sourodá, ale etiopatogeneze je nesourodá.

Klinika virových hepatitid je sourodá, ale etiopatogeneze je nesourodá. Charakteristika analýzy: Identifikace: ANTI-HEV TOTAL, ANTI-HEV IGM Využití: ukazatel přítomnosti hepatitis E viru (nejlépe v kombinaci s průkazem patogenu metodou PCR) Referenční mez : < 0,9 OD (hodnoty

Více

ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ O SITUACI

ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ O SITUACI ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ O SITUACI Nejdůležitější vývoj v posledních 24 hodinách 19 nových případů hlášeno v rámci EU a zemí EEA/EFTA; První potvrzený případ v Itálii

Více

Výskyt tohoto onemocn ní v Evrop má pokra ování v pr hu m síce srpna roku 2007

Výskyt tohoto onemocn ní v Evrop má pokra ování v pr hu m síce srpna roku 2007 Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2007; 16(9): 407 409. Aktuálně k výskytu onemocnění Chikungunya Latest news on Chikungunya Michaela Kubínyiová, Jan Kynčl Virová horečka Chikungunya patří mezi tzv. nově se objevující

Více

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena MODUL č. III Epidemiologie a Hygiena Definice epidemiologie a rozdělení Definice: Epidemiologie je nauka o teoretických a praktických otázkách ochrany před chorobami (infekčními i neinfekčními). Rozdělení

Více

VÝTAH ZE SITUAČNÍ ZPRÁVY EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ

VÝTAH ZE SITUAČNÍ ZPRÁVY EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ VÝTAH ZE SITUAČNÍ ZPRÁVY EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ Nejdůležitější vývoj v posledních 24 hodinách Celkem si chřipka pandemic H1N1 2009 vyžádala ve světě 1688 obětí, onemocnělo

Více

Očkování a chemoprofylaxe chřipky u dětí aneb měly by být zdravé děti očkovány proti chřipce?

Očkování a chemoprofylaxe chřipky u dětí aneb měly by být zdravé děti očkovány proti chřipce? Očkování a chemoprofylaxe chřipky u dětí aneb měly by být zdravé děti očkovány proti chřipce? Martina Havlíčková Jan Kynčl Státní zdravotní ústav Proč je chřipka stále problém? Je stále přítomna v populaci

Více

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call)

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) Popis hovory se uplatňují při volání z účastnického čísla ze sítě O2 na čísla s předvolbou jinou než +420. Cena Cena ch hovorů z mobilního telefonu

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Ústí nad Labem, 9. 11. 2011

Změna klimatu a lidské zdraví. Ústí nad Labem, 9. 11. 2011 Změna klimatu a lidské zdraví Ústí nad Labem, 9. 11. 2011 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M CENÍK SLUŽEB BALÍČKY ZAČÍNÁM 33 TV programů + internet 15M/15M MOJE VOLBA 33 TV programů + 1x tematický balíček + internet 40M/40M CHCI VÍCE 54 TV programů + internet 30M/30M VÍM, CO CHCI 65 TV programů

Více

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ Interaktivní prezentace Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní medicíny Hradec Králové JAKÁ JSOU RIZIKA PRO CESTOVATELE V ZAHRANIČÍ?

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom).

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). Charakteristika: SARS je závažné respirační onemocnění probíhající převážně jako těžká atypická pneumonie, komplikovaná respirační

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Příušnice Samostatná práce Informatika a výpočetní technika KIV/IFYER jmeno a prijmeni Obsah 1 Příušnice

Více

Papillomaviry. Eva Hamšíková. ÚHKT, oddělení experimentální virologie

Papillomaviry. Eva Hamšíková. ÚHKT, oddělení experimentální virologie Papillomaviry Eva Hamšíková ÚHKT, oddělení experimentální virologie Viry nitrobuněční parazité, životní cyklus závislý na buněčném aparátu, v současnosti známo asi 5 000 typů virů Papillomaviry malé viry

Více

Epidemiologie nákaz vyvolaných hantaviry přenášených z volně žijících hlodavců na člověka - rizika při pobytu v přírodě

Epidemiologie nákaz vyvolaných hantaviry přenášených z volně žijících hlodavců na člověka - rizika při pobytu v přírodě Epidemiologie nákaz vyvolaných hantaviry přenášených z volně žijících hlodavců na člověka - rizika při pobytu v přírodě RNDr. Marie Vacková, CSc. Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.4.2008 KOM(2008) 161 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2007 na odměny úředníků,

Více

Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte

Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte Jan Smetana Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové X. Hradecké vakcinologické dny, 2. - 4. 0. 204 2 Klíšťová encefalitida

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.12.2006 KOM(2006) 800 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2006 na odměny úředníků a smluvních

Více

Plasmodium Babesia. přenos: krevsajícím hmyzem infekce: červených krvinek

Plasmodium Babesia. přenos: krevsajícím hmyzem infekce: červených krvinek Plasmodium Babesia přenos: krevsajícím hmyzem infekce: červených krvinek Plasmodium falciparum - genom Plasmodium vivax Plasmodium ovale Plasmodium malariae Plasmodium knowlesi krevní apicomplexa intracelulární

Více

SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ

SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ Nejdůležitější vývoj v posledních 24 hodinách V rámci EU a zemí regionu EFTA hlášeno 17 nových potvrzených případů; První potvrzené případy

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Hepatitida E nejen akutní onemocnění. Petr Husa Klinika infekčních chorob, LF MU a FN Brno Hepatitida B v roce 2012, Praha, 28.4.

Hepatitida E nejen akutní onemocnění. Petr Husa Klinika infekčních chorob, LF MU a FN Brno Hepatitida B v roce 2012, Praha, 28.4. Hepatitida E nejen akutní onemocnění Petr Husa Klinika infekčních chorob, LF MU a FN Brno Hepatitida B v roce 2012, Praha, 28.4.2012 Rozdělení virových hepatitid 1. Enterálně přenosné VH A chronicita dosud

Více

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo 1. Globální aspekty světového hospodářství Obyvatelstvo 1.1 Světová populace, demografické charakteristiky 1.1.1 Demografie Je vědní disciplína, která se zabývá obyvatelstvem, zejména jeho vývojem a složením.

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Les autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0002

Více

Tabulka 1: Základní pfiehled v vozû podle jednotliv ch zemí a osmi skupin vojenského materiálu

Tabulka 1: Základní pfiehled v vozû podle jednotliv ch zemí a osmi skupin vojenského materiálu Taulka : Základní pfiehled v vozû podle jednotliv h zemí a osmi skupin vojenského materiálu Skupina vojenského materiálu Celkem Země / Region A B C D E F G H podle zemí / regionů 8 Severní Afrika a 2 6

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán USD americký dolar 40,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko USD americký dolar 45,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 45,- Arménie USD americký dolar

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 HUVIR/HUMÁNNÍ VIROLOGIE Virové gastroenteritidy Přehled virů vyvolávajících infekce jater Prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc. Cílem

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti MVDr. Kirsten Stemme Základní údaje o BVD Virus BVD - pestivirus - různé genotypy a subtypy - dva rozdílné biotypy (necytopatogenní, cytopatogenní) podle Heckerta

Více

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika 2. Globální aspekty světového hospodářství Ekonomika 2.1. Ekonomika a populační problém 2.1.1 Vývoj lidské populace Ekonomika je úzce spojena s populací.proto dříve než se zaměříme na jednotlivé ekonomické

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus

Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus Parazitismus: jedna z forem predace v širším pojetí parazit je na hostitele vázán jeho existence závisí na živém hostiteli Když hostitel uhyne: parazité se musí

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 40,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 40,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie a Oceánie

Více

Albánie 4 Alžírsko cca 50 Odhad Angola cca 20. Etiopie 5 Finsko cca 170 Odhad cca 20.- 30.000 Odhad Gambie 1 Ghana 16

Albánie 4 Alžírsko cca 50 Odhad Angola cca 20. Etiopie 5 Finsko cca 170 Odhad cca 20.- 30.000 Odhad Gambie 1 Ghana 16 ČEŠI V ZAHRANIČÍ 2007 Země Počet Poznámky Albánie 4 Alžírsko cca 50 Odhad Angola cca 20 Argentina cca 30.000 Odhad Austrálie 21.196 + 6.000 Sčítání lidu 2006 + odhad. Viz ad 8) Belgie cca 4.000 Odhad Belize

Více

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii Středoevropská klíšťová meningoencefalitida klinický obraz MUDr. Dita Smíšková, PhD Doc.MUDr.Vilma Marešová, CSc. MEK patogeneze po přisátí klíštěte virus prokazován nejprve v Langerhansových h buňkách

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AMERIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 1. Největší státy počet obyvatel. Středozápad USA oblast Velkých planin Středozápad USA oblast Velkých jezer (Great Plains) (Midwest) 2. Hospodářsky nevýznamnější

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR KOMPLETNÍ CENÍK TARIFY BrnkačkaTEL Nebrnkám Občas brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Brnkačka 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS Volání

Více

NISATEL.CZ KOMPLETNÍ CENÍK. TARIF 199 NA POHODU 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. 49 Kč 119 Kč 199 Kč 299 Kč 499 Kč

NISATEL.CZ KOMPLETNÍ CENÍK. TARIF 199 NA POHODU 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. 49 Kč 119 Kč 199 Kč 299 Kč 499 Kč NISATEL.CZ KOMPLETNÍ CENÍK Volné minuty VÝHODNÉ TARIFY TARIF 49 RELAX 20 minut do mobilních sítí TARIF 99 N KLIDU 100 minut do TARIF 199 NA POHODU 200 minut do TARIF 299 S DATY 150 minut do TARIF 499 NA

Více

Zdenka Manďáková Očkovací centrum a poradna pro cestovatele Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l. Regionální pracoviště Praha

Zdenka Manďáková Očkovací centrum a poradna pro cestovatele Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l. Regionální pracoviště Praha Zdenka Manďáková Očkovací centrum a poradna pro cestovatele Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l. Regionální pracoviště Praha 90. léta - 457 miliónů mezinárodních příjezdů /rok rok 2005-783 milionů mezinárodních

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Mgr. Tomáš Hradský Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.20 Vzdělávací

Více

cenik IP telefonie Michal Hejzlar Sartoriova 28/13 169 00 Praha 6 Připojení k internetu zdarma

cenik IP telefonie Michal Hejzlar Sartoriova 28/13 169 00 Praha 6 Připojení k internetu zdarma cenik IP telefonie ČR - cena/min. bez DPH špička mimo špičku ČR - EMERGENCY 0 Kč 0 Kč ČR 116XX, 199 NA ÚČET VOLANÉHO 0 Kč 0 Kč ČR 800, 822 0 Kč 0 Kč ČR 910 0,77 Kč 0,77 Kč ČR 8XX 0,79 Kč 0,79 Kč ČR PRIVATE

Více

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola užitkovosti (KU) dojených plemen skotu je v České republice prováděna podle

Více

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual 1 Ceny za provoz (telefonní služby) 1.1 Definice časových pásem Ve špičce Mimo špičku po pá 07:00-19:00 po pá 19:00-07:00; so ne 00:00-24:00 1.2 Ceny

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH VoIP Telefon Siemens A510IP 1 832,50 Kč 49,17 Kč 2 199,00 Kč 59,00 Kč VoIP Telefon Siemens C610IP 1 999,17 Kč 62,50 Kč 2 399,00 Kč 75,00 Kč HAG Linskys WRP400 2 415,83 Kč 74,17 Kč 2 899,00 Kč 89,00 Kč

Více

Ceník telefonních služeb VoIP

Ceník telefonních služeb VoIP Volání v ČR Ceník telefonních služeb VoIP Časová pásma Špička Mimo špičku (pracovní dny 7:00-19:00 hod) (19:00-7:00 hod, víkendy, svátky) Vlastní a partnerské sítě* zdarma zdarma ČR - pevné sítě 0,40 (0,48)

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

Co nám ukázala pandemie prasečí chřipky v letech 2009/2010.

Co nám ukázala pandemie prasečí chřipky v letech 2009/2010. Co nám ukázala pandemie prasečí chřipky v letech 2009/2010. Russell L. Blaylock, Anna Strunecká Zkušenost a historie nám ukazují, že lidé a vlády se nikdy z dějin nepoučí... G.W.F. Hegel Vývoj názorů na

Více

Základní škola a Mateřská škola Žirovnice

Základní škola a Mateřská škola Žirovnice Základní škola a Mateřská škola Žirovnice Autor: Mgr. Veronika Koukalová Vytvořeno: 29.2.2012 Název: VY_32_INOVACE_6.2.06_zoologie Téma: Klíště obecné Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1204

Více

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE)

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) 1. Podle následujících charakteristik doplň, jak se jednotlivé lokality jmenují. A Tento průplav byl prokopán mezi Rudým a Středozemním mořem. Jmenuje se. B Výška

Více

Chřipka - neviditelný nepřítel: zvýšíme proočkovanost u indikovaných pacientů na 75%? Jan Kynčl Státní zdravotní ústav Praha

Chřipka - neviditelný nepřítel: zvýšíme proočkovanost u indikovaných pacientů na 75%? Jan Kynčl Státní zdravotní ústav Praha Chřipka - neviditelný nepřítel: zvýšíme proočkovanost u indikovaných pacientů na 75%? Jan Kynčl Státní zdravotní ústav Praha Obsah prezentace Chřipka: výskyt onemocnění závažnost chřipky Očkování proti

Více

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o.

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Platnost od 1.7.2014 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

Vysvětlivky: D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku

Vysvětlivky: D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku Předběžný seznam smluvních států a rozhodných dnů zveřejňovaný podle 13b odst. 2 a 13g odst. 5 vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje

Více

Současný koncept prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí

Současný koncept prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2012; 21(6 7) AKTUALITY LATEST NEWS Současný koncept prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí Present concept of the prevention and

Více

KORONAVIROVÉ INFEKCE PRASAT

KORONAVIROVÉ INFEKCE PRASAT KORONAVIROVÉ INFEKCE PRASAT Jana Prodělalová Oddělení virologie Virové choroby prasat Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno Evoluce koronavirů: 8 100 př.n.l. rekombinace, mutace adaptace

Více

Otázky. Pravidelné očkování se provádí : Mezi pravidelné očkování patří: Mezi zvláštní očkování patří: Při úrazech se vždy očkuje proti :

Otázky. Pravidelné očkování se provádí : Mezi pravidelné očkování patří: Mezi zvláštní očkování patří: Při úrazech se vždy očkuje proti : Otázky Klíčové buňky specifické imunity jsou: T lymfocyty vznikají v: B lymfocyty produkují : Mezi protilátky řadíme : Primární imunitní reakce je: Sekundární imunitní reakce je: Imunogeny jsou: Bakteriální

Více

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D.

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje Pandemický plán je zpracován v souladu s krizovým a havarijním plánováním a tvoří součást Krizového plánu Ústeckého

Více

Laboratorní diagnostika klíšťové encefalitidy a dalších

Laboratorní diagnostika klíšťové encefalitidy a dalších Laboratorní diagnostika klíšťové encefalitidy a dalších flavivirových neuroinfekcí Hana Zelená Jan Raszka Jiří Januška Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Centrum klinických laboratoří Virologické i oddělení

Více

VY_32_INOVACE_07_B_19.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_19.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_19_ZDR Alimentární nákazy Datum tvorby 12.4.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Diagnostika chlamydiových infekcí. MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI, SZÚ Dynex, Brno 3-2012

Diagnostika chlamydiových infekcí. MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI, SZÚ Dynex, Brno 3-2012 Diagnostika chlamydiových infekcí MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI, SZÚ Dynex, Brno 3-2012 TAXONOMIE CHLAMYDIÍ Nová a znovu opuštěná klasifikace chlamydií přijatá z roku 2000 zahrnuje v čeledi Chlamydiaceae

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

Bakteriologická analýza potravin

Bakteriologická analýza potravin Bakteriologická analýza potravin a. Souhrn Ve studii zaměřené na bakteriologickou analýzu potravin jsme sledovali výskyt vybraných patogenních agens v potravinách z tržní sítě. Výběr vyšetřovaných komodit

Více

Sazba za každých započ. 5g. Sazba za každých. - uvedené sazby platí pro dopisnice, psaní a další zásilky (pokud není uvedeno jinak) AFRIKA

Sazba za každých započ. 5g. Sazba za každých. - uvedené sazby platí pro dopisnice, psaní a další zásilky (pokud není uvedeno jinak) AFRIKA 15. LETECKÉ PŘÍPLATKY DO CIZINY - SLOVENSKO 1939 až 1944 (zpracováno podle Ing. Andreje Tekeľa) - pro rok 1945 nebyli příplatky stanoveny a vzhledem k válečnému vývoji domácí letecká pošta nebyla v provozu

Více

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Hlasové služby Tarify T30 / T80 / T160 / T300 včetně HIT T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00 Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Volné minuty 50 50 150 150 Extra volné

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více