A táhnou tudy vrány, táhnou hejna zmijí. já budu jeho krev, já budu jeho žena, já budu paprsek, jejž tma smí zachytit.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A táhnou tudy vrány, táhnou hejna zmijí. já budu jeho krev, já budu jeho žena, já budu paprsek, jejž tma smí zachytit."

Transkript

1 3/2014 BŘEZEN Báseň naděje A táhnou tudy vrány, táhnou hejna zmijí a táhne tudy píseň, kterou d as má rád. Ty běžíš za nimi, utíkáš kalvárií. Je velmi pozdní čas. Otvírá ústa zrad. Na vyvrácených patnících se usadili d ábli. Přesmutně střečkují a hřmotí kopyty. Ach, kdepak zimy jsou, v kterých jsme sladce zábli, když sklenice všechny už byly dopity! Ó kalvárie má, kdy kříž se zazelená? Já budu jako plod, já budu jeho štít, já budu jeho krev, já budu jeho žena, já budu paprsek, jejž tma smí zachytit. Ó kalvárie má, kalvárie mých příčin, je těžké nésti jej, je krásné donésti, zatímco vlající šáteček Veroničin místo mi slibuje ve věčné bolesti. At crčí lijavec, at zahlazuje stopy mé cesty poslední, at bouře česá zem, at hory menší jsou, než byly za potopy, je ještě láska v nás pod strašným obrazem! Jiří Orten, ze sbírky Ohnice 1

2 Kněz podle papeže Františka V homilii za homilií, v katechezi za katechezí načrtává papež František portrét opravdového pastýře. Při poslední středeční audienci na Svatopetrském náměstí mluvil v této souvislosti o svátosti smíření a připomněl, že Církev není pánem nad mocí klíčů: není pánem, ale je služebnicí tohoto úřadu milosrdenství a raduje se pokaždé, když může tento Boží dar udělit. Ozývá se tu znovu to, o čem František mluvil 21. dubna, když se obracel k novokněžím z římské diecéze a řekl: Bud te opravdovými pastýři, a ne úředníky. Když pak přemýšlel o postavě zpovědníka, dodal: Boží odpuštění, které dostáváme v Církvi, je nám předáváno skrze službu jednoho z našich bratří, skrze kněze. I on je ale člověkem, který potřebuje milosrdenství. Služba, kterou kněz z Boží strany uděluje ve svátosti smíření, je velmi delikátní službou, která požaduje, aby jeho srdce bylo v pokoji, aby měl pokojné srdce, aby nezacházel s věřícími špatně, aby byl věrným a milosrdným přítelem, aby dokázal do srdcí zasévat naději a hlavně, aby si byl vědom toho, že bratr nebo sestra hledají odpuštění, a činí tak jako tolik jiných lidí, kteří přicházeli za Ježíšem, aby je uzdravil. Pokud kněz nemá tento postoj ducha, je lepší, aby do doby, než se napraví tuto svátost neudílel. Věřící, kteří se kají, mají povinnost? Ne! Mají právo na to, aby se v kněžích setkali se služebníky Božího odpuštění. I kněží se musí zpovídat, i biskupové: všichni jsme hříšníci. I papež se každých čtrnáct dní zpovídá, protože i on je hříšník. Zamilovaný kněz se musí stále rozpomínat na svou první lásku, na Ježíše. Musí se stále vracet k té věrnosti, která tu vždycky je a stále na nás čeká. Pro mě osobně je toto klíčový bod každého zamilovaného kněze: aby 2 měl vždy schopnost rozpomínat se na první lásku. Církev, která ztratí pamět, je Církví elektronickou: není v ní život. Je třeba se mít na pozoru před rigorózními a laxními kněžími. Milosrdný kněz je ten, který řekne pravdu, ale dodá: Nelekej se, dobrotivý Bůh na nás čeká. Pojd me společně. A toto musíme mít stále před očima: doprovázet. Být průvodci po cestě. K obrácení dochází vždycky takto: po cestě, nikdy v laboratoři. Během nedávné návštěvy v Assisi žádal František po farářích, aby se naučili nazpamět nejen jména svých farníků, ale i jejich psů, jména domácích zvířat : to je jeho způsob, jímž chce vyjádřit, jak by měli být pastýři blízcí svému stádci. Žádám po vás toto: bud te pastýři s vůní po ovcích, pastýři uprostřed svého stáda a rybáři lidí, to řekl František 28. března v homilii při mši se svěcením olejů. Lidé jsou nám vděční, když vidí, že se modlíme za skutečné události jejich každodenního života, za jejich těžkosti i radosti, za jejich úzkosti i naděje. A když cítí, že vůně Pomazaného, Kristova vůně, je mezi námi, mají odvahu svěřit nám všechno, o čem si přejí, aby došlo až k Pánu: Modli se za mě, otče, protože mám tento problém, Požehnej mi, Modli se za mě : to jsou znamení, že se pomazání dostalo až na lem pláště, protože je proměněno v prosbu, v modlitbu. Kněží, i když žijí v celibátu, musí být otci. Vůle po otcovství je vepsána v té největší hlubině každého muže, vysvětlil František tentokrát 26. června při jedné homilii ve Svaté Martě. Když člověk nepocit uje tuto touhu, něco mu chybí. Něco není v pořádku. Abychom my všichni dospěli k plnosti, abychom dozráli, musíme pocit ovat radost z otcovství, i my, kteří žijeme v celibátu. Otcovství znamená dávat druhým život, dávat

3 život, dávat život... Pro nás se to uskutečňuje skrze pastýřské otcovství, otcovství duchovní: ale pořád to znamená dávat život, stávat se otci. Otci, kteří vědí, co to znamená chránit své děti. A to je milost, o kterou musíme my kněží prosit: být otci, být otci. Milost otcovství, otcovství pastýřů, duchovního otcovství. I když je kněz v kontaktu se svým lidem, tak to nemá snadné. Ale když kněz v kontaktu se svým lidem není, tak se sice také namáhá, ale špatně! A často si musí brát prášek na spaní. Ale ten, který je uprostřed svého lidu, ten ví, že lid toho potřebuje opravdu hodně, že je tolik nouze ale jsou to všechno Boží potřeby, ne? a ten se tedy namáhá opravdu seriozně... ale prášky nepotřebuje. Františkův předložený vzor je modelem pastýře, který nevytváří odstup, který nežije izolovaně, nestará se o to, aby reguloval víru lidí, ale spíš ji usnadňuje, nestará se přespříliš o otázky církevního krejčovství, nepečuje přehnaně o svou vizáž. Žije ve spojení s Bohem, a tedy v absolutní službě věřícím, kteří mu jsou svěřeni. Z této blízkosti, z tohoto sdílení vychází i požadavek na střídmost, se kterým se papež 6. července obrátil k seminaristům a mladým řeholníkům: Bolí mě, když vidím řeholní sestru nebo kněze s nejnovějším modelem auta. Nemůžeme přece jezdit v těch nejdražších autech. Auto je nezbytné k tomu, abychom mohli vykonávat svou službu, ale kupte si nějaké skromnější. A jestli chcete nějaké krásné, tak myslete chvíli na děti, které umírají hladem. Charakteristiky, které František vypočítává pro kněze, jsou ale součástí i portrétu každého biskupa. Ve videoposelství, které František zaslal do Mexika na kongres o evangelizaci Amerik, mluvil o biskupovi jako o pastýři, který zná své ovce jménem, zblízka je vede, s něhou, trpělivostí, a tím dává najevo mateřství Církve a Boží milosrdenství. Pravý pastýř nesmí mít postoj panovníka nebo formálního úředníka, který je pozorný především na disciplínu, pravidla a organizační záležitosti. To totiž vždy vede k pastoraci, která je vzdálená od lidí, neschopná usnadnit setkání s Kristem a dosáhnout setkání s bratřími. Boží lid, který je biskupovi svěřen, potřebuje, aby nad ním biskup bděl, aby se staral především o to, co lid udržuje v jednotě, a povzbuzoval v srdcích lidu naději. Biskupové musí formovat kněze, kteří budou schopni blízkosti, schopni setkání, kteří dokážou zapálit oheň v srdcích lidí, kteří dokážou se svým lidem putovat stejnou cestou, vstoupit do dialogu s jejich nadějemi a strachy. Mnohokrát se také papež Bergoglio zmínil o nemoci kariérismu: 19. září řekl nově vysvěceným biskupům: My pastýři nejsme lidmi s psychologií knížat, ambiciózními lidmi, kteří jsou ženichy Církve v očekávání toho, že jednou bude krásnější, důležitější a bohatší. Bud te opravdu opatrní na to, abyste neupadli do ducha kariérismu. Předcházejte pohoršení z toho, že byste byli letištními biskupy! Bud te naopak pastýři, kteří jsou schopni přijímat lidi, doprovázet je na cestě. Další nemocí, která postihla Církev, a mnohdy jde ruku v ruce s kariérismem, je klerikalismus, pokušení, které František definoval jako něco, co tolik poškozuje Církev. Je to nemoc typická pro Církev, která se uzavřela sama do sebe, která se obrací jen sama k sobě. Argentinským biskupům napsal 18. dubna, že touto nemocí je vztahovačnost jen sama k sobě, vzhlížení se v zrcadle, sklánění se jen nad sebou samým, druh narcisismu, který nás přivádí ke světáckosti a k vytříbenému klerikalismu. Tato nemoc se může přenést i na věřící laiky, kteří mohou také požadovat, aby byli klerikalizováni. A to jsou řetězy, které nám znemožňují vyjít a čelit výzvám k evangelizaci na otevřeném moři. sestavil P. Vlastimil Kadlec, omi 3

4 28. Santa Maria della Vittoria Když jeden z nejvýznamnějších italských architektů Carlo Maderno, mimo jiné stavitel průčelí svatopetrské basiliky ve Vatikánu, začal pro řád bosých karmelitánů stavět chrám v Římě, bylo domluveno, že bude zasvěcen obrácení sv. Pavla. Jeden však míní... Do běhu událostí zasáhl jiný karmelitán, Dominik á Jesu Maria. Jako šedesátiletý byl z Říma vyslán do Čech na pomoc katolíkům a podle historických zpráv byl vybaven posvěceným mečem, který jim měl pomoci v boji proti protestantům. Opět jeden mínil... Psal se rok 1619 a bavorský vévoda Maxmilián I. souhlasil, že, ač neměl habsburského císaře Ferdinanda II. příliš v oblibě, postaví vojsko. V jeho službách byl i zkušený vojevůdce Jan Tserclaes Tilly, který s ním v září 1620 vstoupil do Čech. Před sebou měl stavovskou armádu vedenou knížetem z Anhaltu, která pomalu, ale jistě ustupovala. 4 Johann Tserclaes Tilly, socha, Alttäting V řadách vojska bavorského vévody je i otec Dominik, který byl jeho kaplanem a vévodovým zpovědníkem. Dne 7. listopadu 1620 se Maxmiliánovo vojsko setkalo s vojskem císařským. Několik dní před tím se však stala drobná událost. Při cestě ku Praze se vojsko přiblížilo k městu Pilsen, které se až do roku 1618 mohlo pyšnit statutem nedobytého města. V listopadu toho roku to změnil hrabě Mansfeld. Kopie milostného obrazu Panny Marie Vítězné Nedaleko města v osadě Stenowitz (Štěnovice) nalezl otec Dominik značně poničený obrázek. Byla na něm zobrazena Svatá Rodina, Josef s Marií se klaní narozenému Kristu. Kněz zjistil, že postavy, kromě Ježíše, mají vypíchané oči. Komu vadila Maria a Josef? Kdo měl v sobě tolik zloby, že sáhl po zbrani a mstil se na nevinných? Konkrétní jméno neznáme, prameny však uvádějí, že zneuctění obrazu lze přičítat protestantům. Jsme v době velmi vzdálené ekumenismu a spolupráci. Otec Dominik obrázek opatrně očistil a uschoval. Ne pro strýčka p(p)říhodu, ale z úcty k Panně Marii. Na Bílé Hoře se pak 8. listopadu 1620 shromáždilo na obou stranách několik děl, mnoho zbraní a kolem padesáti tisíc mužů. Stavovští měli za zády pražské hradby, ale ve svých řadách i žoldnéře, které zas tak moc nezajímal

5 spor českých stavů s císařem. Navíc nedorazila mnohá slibovaná pomoc, v kterou český zimní král doufal. Zklamala Anglie i Francie, která díky zásahu papeže Pavla V. získala neutralitu. Svou pomoc odřekl i dřívější spojenec vévoda savojský a postavil se po bok císaři. Nakonec ani jeho vlastní Protestantská unie nepovolila českému králi proti císaři jediného vojáka a jediný krejcar. Stavové i král se museli spoléhat na vlastní prostředky a síly. Bitva samotná trvala asi dvě hodiny a její výsledek je dobře znám. Není jisté, zda otec Dominik použil posvěcený meč, ale zcela určitě vytáhl z hábitu nalezený obrázek, aby jím požehnal vojskům katolické strany v době pro ně nepříznivé. Pozdější legendy přidaly i zázračné úkazy. Otec Dominik pak obrázek Panny Marie, pěstouna Josefa a malého Ježíše přinesl do Říma. To už se o něm mluví jako o Panně Marii Vítězné a to právě na počest vítězství katolické armády u Prahy. Tím se změnilo i zasvěcení karmelitánského kostela. Dne 8. května 1622 v Basilice Santa Maria Maggiore papež slavnostně posvětil zázračný obraz, který byl pak v průvodu přenesen do kostela Santa Maria della Vittoria a umístěn ve zlatých paprscích na hlavním oltáři. Obraz byl korunován zlatou korunkou, na niž kromě císaře přispěli i Pražané. Hlavní nástropní freska jednolodního chrámu vyobrazuje vítězství Panny Marie nad kacíři, kteří jsou znázorněni jako démoni padající do pekel. Oltář už, bohužel, není původní, protože v roce 1833 podlehl ohni, tak i milostný obraz je pouze kopií, i když zdařilou, původního středověkého originálu. Freska apsidy nám pak přibližuje triumfální vjezd císařské armády se zázračným obrazem do Prahy. Vítězné vojsko vjíždí se svým kazatelem den po bitvě do města. Ústřední postavou je otec Dominik na bílém koni, obklopený jásajícími zástupy. Pražskou bitvu připomíná i kolekce čtyř olejomaleb, které jsou v sakristii. Zachycují věrně čtyři fáze průběhu bitvy na Bílé hoře a můžeme zde vidět i kříž otce Dominika, jakož i praporce poražených i vítězných armád. Mimochodem podél hlavního oltáře jsou umístěny i šavle z bělohorské bitvy. Vítězství zajistilo císaři Ferdinandu II. i nadále českou korunu a s ní i budoucnost katolické církvi v zemích, kde panoval rod Habsburků. Vrátili se jezuité vyhnaní v roce 1618, kteří pokračují v započaté práci. V budoucnu přijdou i na Velehrad, aby se ho pokusili materiálně i duchovně postavit opět na nohy. Nebo na kolena? Bez modlitby by jejich úsilí nebylo úspěšné. V. Kubašta, Kostel Panny Marie Vítězné, Praha A otec Dominik? Stal se velkým ctitelem a propagátorem kultu Panny Marie Vítězné a vymohl na císaři svolení, aby v Praze a Vídni byly založeny kláštery bosých karmelitánů. Ten pražský je pak více znám ne pro svoje 5

6 zasvěcení, ale pro milostnou sošku, jejíž kult je rozšířen po celém světě. Kopie milostného obrazu můžeme najít zde, dále v poutním kostele Panny Marie Vítězné na Bílé hoře a v děkanském kostele sv. Prokopa ve Strakonicích. P.S. Článek si nedělá nárok na vysvětlení situace v Čechách v době před a pobělohorské. K tomu doporučuji odborné publikace. Chce být jen doplňkem k dílu minulému. P.S.S. Starší prameny uvádějí, že k nalezení milostného obrazu došlo ve Strakonicích. K tomu srov. článek Štěpána Váchy. Přesná lokalizace místa nálezu ve Štěnovicích dodnes neexistuje. Předpokládá se, že by to mohlo být v místě dnešního kláštera s kostelem sv. Prokopa. P.S.S.S. Pro otce Dominika používáme český přepis jeho jména. Petr Mecl Pension Na faře, Boží Dar Z lázeňského města Jáchymov vyjíždíme vzhůru několika ostrými serpentinami a najednou jako bychom se ocitli na střeše světa. Krušnohorská náhorní plošina je pokryta sněhem i v letošních únorových dnech, kdy všude jinde byla zima na bílou pokrývku, očekávanou zejména lyžaři, dost skoupá. Městečko Boží Dar vítá návštěvníky typickou architekturou severočesko německého pohraničí, dřevem pobitým domům vévodí věž kostela sv. Anny. Právě přijíždíme do nejvýše položeného města ve střední Evropě a ocitáme se v nadmořské výšce 1028 m nad mořem. Už jste nocovali na faře? Máte možnost Že Pension Na faře býval kdysi farou, netřeba vysvětlovat. Vstoupíme-li do rozlehlé haly s typickou, snad pseudogotickou klenbou, dýchne tu na nás výjimečná atmosféra minulých dob, podtržená měkkou náručí obrovské pohovky, která přímo láká k usednutí. Nad ní obraz Panny Marie a vedle dřevěný kříž. Tím 6 ovšem veškerá starobylost pensionu končí, další vybavení je veskrze moderní. Po odsunu německých obyvatel po druhé světové válce byl Boží Dar téměř vylidněn. Farní budova byla zabavena a posléze využívána podnikem Uranové doly jako ubytovna a rekreační středisko. V 90. letech pak byla v rámci první restituční vlny vrácena římskokatolické farnosti. Tehdejší farář P. František Krásenský ji upravil, aby mohla sloužit jako jednoduché ubytovací zařízení, líčí historii budovy P. Marek Hric, administrátor farností Ostrov a Jáchymov, kam Boží Dar spadá. Za působení patera Krásenského došlo k určitým základním úpravám a bývalá fara měla své stálé návštěvníky např. z řad skautů, farních společenství, ale byla oblíbená i návštěvníky z Holandska. Vzhledem k uspořádání a vybavení byla tehdy vhodná především pro větší skupiny spíše mladých lidí, kteří nehledali žádný luxus, ale laciné ubytování. Kvalitní ubytování za rozumnou cenu Po několika letech se ukázalo, že využití budovy v atraktivní přírodní a lyžařské lokalitě není odpovídající. V roce 2005 převzal po smrti P. Krásenského farnost Jáchymov P. Hric a začal se svými spolupracovníky hledat zdoje na opravu božídarské fary, aby mohla poskytovat ubytování na dobré úrovni,

7 ale finančně dostupné např. početnějším rodinám s dětmi. Po rozsáhlé rekonstrukci, která probíhala až do loňska, se to podařilo bývalá fara nabízí komfort, který dnešní návštěvník hor požaduje, za dostupné ceny. Vzniklo zde pět apartmánů s vlastním soc. zařízením a kuchyňským koutem, čtyři z toho jsou čtyřlůžkové, jeden šestilůžkový. O patro níž jsou tři samostatné pokoje, které mají koupelnu a toaletu společnou na chodbě. Místnosti nejsou zařízeny nijak složitě, především jednoduchým nábytkem z přírodního dřeva. Z již zmíněné haly se dostaneme do přilehlé, plně vybavené kuchyně, kde jsou dva sporáky, takže zde může současně vařit i více lidí. Vedle je pak jídelna, která může zároveň sloužit jako společenský či přednáškový sál. Vladimír Bárta, který je správcem pensionu, mě všemi prostorami provádí s oprávněnou hrdostí. Kdybyste viděla, jak to tu vypadalo dříve, říká, když obdivuju příjemnou a útulnou atmosféru. Otevírá dveře od lyžárny, kam lze v létě uschovat kola, a ukazuje i centrální kotelnu, kde se topí naftou. Co návštěvníci také hodně oceňují, je možnost vlastního parkování hned vedle budovy, dodává. Rezervace už na příští zimu Poloha Pensionu Na faře uprostřed horského městečka Boží Dar, obklopeného krásnou krušnohorskou krajinou, je bezesporu výhodná a lákavá v zimě i v létě. Na druhou stranu pensionů a hotelů je tu také poměrně dost, tedy značná konkurence. Naše myšlenka je poskytovat kvalitní ubytování za příznivou cenu, aby se k nám mohli vydat i lidé, kteří nemají peníze na nocleh v hotelu, vysvětluje P. Marek Hric a dodává: Stanovili jsme cenu 250 Kč za osobu a noc, děti platí méně, poskytujeme i množstevní slevu, pokud přijede větší skupina. Zejména rodiče malých dětí ale i ostatní návštěvníci oceňují možnost vlastního vaření. A kdo zrovna vařit nechce, může se jít najíst do vedlejšího hotelu, s nímž pension bezprotředně sousedí, nebo do některé z dalších místních restaurací. Správce Vladimír Bárta konstatuje: Letošní zimní sezónu máme plno, dokonce někteří klienti už si zamluvili ubytování na příští zimu. Jak to bude na jaře a v létě, uvidíme. Tento týden celý pension obsadila skupina několika polských rodin s dětmi. Jsou rádi, že mohou být pohromadě, denně lyžují. I když letošní zima na sníh bohatá není, tady to jde. Jsem rád, že si provoz pensionu vzali na starost iniciativní farníci, kteří už mají v oblasti ubytování zkušenosti, tím pádem nemusíme platit firmu, která by provoz zajišt ovala, dodává P. Marek. V zimě, v létě rekreace pro tělo i duši A jaké jsou možnosti sportovního vyžití v blízkém okolí? Skutečně rozsáhlé. Běžkaři ocení neobvyklou rozmanitost a délku upravených běžeckých tras, sjezdoví lyžaři zase dosažitelnost a vysokou úroveň sjezdovek. Např. do známého lyžařského areálu Neklid se dostanete pomocí přibližovacího vleku, který najdete zhruba jen 100 metrů od pensionu. Pár kilometrů od Božího Daru je také velké lyžařské středisko na Klínovci a nově vybudovaný Skiareál Plešivec, jehož parametry lze směle porovnávat s alpskými středisky. Na německé straně je pak populární Fichtelberg. Jako dětský zimní ráj je označován pří- 7

8 větivý lyžařský areál Novako, vyhlášená je i místní Ježíškova cesta. V létě je tato lokalita hojně vyhledávána cyklisty. Vzhledem k tomu, že se Boží Dar rozkládá na náhorní plošině, přijdou si tu na své i ti, kdo zrovna nemilují šlapání do kopce. O pěší turistice nemluvě stačí obout pohory a vyrazit. A protože Pension Na faře patří farnosti a farnost jej provozuje, lze samozřejmě vyhledat i duchovní zázemí u P. Marka Hrice. At už na jeho kmenové faře v Ostrově nad Ohří či v Jáchymově, kam je to pár minut jízdy. Pension nabízí využití i pro duchovní cvičení, setkání farních společenství, farní dovolené a další aktivity v klidném prostředí. Po roce provozu pensionu vyhodnotíme, jak si na sebe je schopný vydělat, podle toho se pak uvidí, jak dál, říká P. Marek. V Jáchymově máme ještě jednu farní budovu, ta je nyní upravena skutečně jen pro velmi spartánské přenocování. Pokud by se ale provoz na Božím Daru osvědčil, rádi bychom upravili i tuto budovu v lázeňském městě. Alena Ouředníková Více informací o Pensionu Na faře najdete na: Kostely a kaple sv. Jana Nepomuckého ve vikariátu Tachov Nejstarší svatyní sv. Jana Nepomuckého ve vikariátu je kaple v Nedražicích. Byla postavena před rokem 1750 nákladem vdovy po posledním příslušníku rodu Františku Divišovi z Merklína, hraběnkou Příchovskou, tetou pražského arcibiskupa Petra Příchovského. Je to barokní centrála, zastřešená zvonovitou střechou. Interiér je zaklenut kopulí s bohatou malířskou výzdobou. V kopuli jsou namalovány busty českých patronů, na bočních zdech dva výjevy ze života světce sv. Jan zpovídá královnu Johanu a sv. Jan vhozen do Vltavy. Kruchta s varhanami byla instalována v roce Socha světce z oltáře je nezvěstná. Stavba patří k nejcennějším kaplím v regionu, opravena byla v roce 2007, ale pouze zvnějšku. Další kaple se nachází v nedaleké Prostiboři. Stojí na návsi hned u farního kostela. Má obdélníkový půdorys, fasádu řešenou výraznými pilastry a zastřešená je stanovou střechou. Nedávno byla opravená včetně interiéru, kde na oltáři stojí zachovaná dřevěná socha sv. Jana Nepomuckého. Dobu vzniku neznáme, ale výtvarně patří polovině 18. století. 8 V polozapomenuté části vikariátu, špatně komunikačně dostupném, leží vesnice Kořen, velmi zajímavá a krajinářsky krásně položená, topící se v zeleni, na strmém svahu nad Kosím potokem. V roce 1793 byl u zdi malého zámečku postaven kostelík sv. Jana Nepomuckého, který byl v letech přestavěn. Za komunismu byl zcela devastován, v interiéru se zachovala pouze kruchta. Opraven byl v posledním desetiletí. Kostelík má křížový půdorys, ploché zastropení, v západním průčelí stojí věž, která je krytá drobnou cibulkou. Od zámku je po malém mostku přístupná v boku kostela malá oratoř. Na vršku jižně od obce Halže byla do dnešní podoby přestavena v roce 1855 Ferdinandem Kahlerem starší barokní kaple sv. Jana Nepomuckého. Je to jednoduchý kostelík v novorenesančním slohu s věžičkou v průčelí. Stavba byla velmi devastovaná, krytá troskami krovu, jímž do ní pršelo. Péčí obce byla v letech 2003 až 2010 opravena. V těsné blízkosti se nachází další kaple, rodinná hrobka majitelů zdejšího panství Landwehrů.

9 Olbramov s další kaplí sv. Jana Nepomuckého dělí od Kořene jen hluboké údolí Kosího potoka. Byla postavena v roce 1894 na náklady majitelů dvora Oty a Sofie Hrdličkových stavitelem Johannem Hockerem ze Sulislavi. Kaple je neobvykle situovaná při výjezdu ze vsi polní cestou na Dolní Vísku, vestavěná v ohradní zdi. Je obdélná s polokruhovým závěrem a útlou věží v průčelí. Celkem prostá stavba má věž s novorománským obloučkovým vlysem. Uvnitř je novorenesanční oltář s novým obrazem sv. Jana Nepomuckého. Kaple byla na konci komunistického režimu v desolátním stavu, opravena zvenku i zevnitř byla do roku Údajně z období baroku by měla být kaple při silnici z Plané na Brod nad Tichou. V historických mapách ale není zakreslena, zejména ne ve Stabilním katastru z roku Tak lze z novorománské podoby a dole odhaleného zdiva vyčíst dobu vzniku koncem 19. století. Kaple má tvar rotundy s otevřenou předsíňkou. Uvnitř je prázdná, jen na oltáři stojí malá soška Božského srdce Páně. Také tato kaple je opravena. Jan Soukup Halže Nedražice Kořen Olbramov Prostiboř Planá 9

10 Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás... (Jan 20,18) Milí přátelé, agentura Fides každoročně vydává na počátku roku seznam pastoračních pracovníků, kteří byli v předchozím roce násilně připraveni o život. A stalo se dobrou tradicí si jejich jména spolu s dostupnými informacemi o jejich životech připomínat 24. března v Den modlitby a postu za zabité misionáře (adorace, křížová cesta). Předběžný seznam je však jen částí dlouhého seznamu dalších neznámých lidí, těch, kteří v mnoha koutech světa trpí, a dokonce i platí svými životy za víru v Krista: Zamysleme se nad životy našich křest anských bratří a sester, kteří trpí pronásledováním pro svou víru. Je jich tolik. Možná více než v minulých stoletích. Ježíš je s nimi. My jsme s nimi spojeni našimi modlitbami a láskou; obdivujeme jejich odvahu a svědectví. Jsou našimi bratry a sestrami, kteří v mnoha částech světa trpí za svou věrnost Ježíši Kristu. (papež František, Angelus 17. listopadu 2013). Podle informací, které máme k dispozici, bylo v průběhu roku 2013 po celém světě zavražděno 22 pastoračních pracovníků 19 kněží, 1 řeholnice, 2 laici. Nejvíc obětí bylo v Jižní a Střední Americe (15), následuje Afrika (3), Asie (3) a Evropa (1). Jeden dárek navíc R 10 Před loňskými Vánocemi uspořádala PMD v České republice vánoční sbírku Jeden dárek navíc R. Vynesla částku Kč, jejímž cílem bylo přispět na stavbu mateřské školy pro chudé a trpící děti v Zambii. Mezi nejmenšími je řada sirotků nebo velmi chudých dětí, které právě pobyt v mateřské škole zachrání, zajistí jim základní péči a předškolní výchovu. Náklady na stavbu mateřské školy činí pouze cca. 700 Kč na jedno dítě, které bude do této školky chodit. Zambii trápí nedostatek vody a infekční nemoci, hlad, bída a vysoký počet osob nakažených virem HIV. Tato země se s vysokou úmrtností dětí řadí na smutné 8. místo v celosvětovém žebříčku. Všem dárcům, kteří výtěžek sbírky podpořili a pomohli přibližně 104 dětem, upřímně děkujeme! Podpořme povolání v misiích prosba Sv. otce Vyslyšme výzvu Sv. otce a podpořme studium domorodých bohoslovců v misiích, aby evangelium mohlo být hlásáno po celém světě v jazyce, kterému rozumí i ti nejchudší. Bohoslovci sami se snaží pokrýt alespoň část nákladů na chod semináře prací na zahradě, chovem domácích zvířat apod. Dar 40 Kč přispěje na jeden den studia jednoho bohoslovce, Kč vystačí na měsíc studia, což ročně vyjde na Kč. Na tento účel můžeme kromě modlitby případně věnovat to, co našetříme během postní doby. Finanční dary budou použity pro 275 bohoslovců v Zambii, 170 v Ugandě a 117 v Keni. Tato pomoc je opravdu velmi potřebná, protože kvůli nedostatku finančních prostředků si biskupové v misiích mohou dovolit přijmout třeba jen jednoho z deseti zájemců. Více informací na toto téma naleznete také na DVD Zambijský bambo a Miriam Svobodová, zástupce PMD, Misijní úmysl na březen: Za mladé lidi, aby mnozí z nich přijali Pánovo pozvání a obětovali svůj vlastní život hlásání evangelia.

11 100 let od narození P. Rýznera Dne 29. ledna 2014 jsme si připomněli 100 let od narození čestného občana města Rokycan P. Jaromíra Rýznera. Rokycanský arciděkan P. Jaromír Rýzner se narodil 29. ledna 1914 v Boskovicích na Moravě. Tam absolvoval 5 tříd obecné školy a 8 tříd reálného gymnázia. Po maturitě byl přijat do arcibiskupského semináře v Praze Dejvicích. Dne 29. června 1938 byl vysvěcen na kněze pražským arcibiskupem kardinálem Karlem Kašparem. Po krátkém působení v jiných farnostech byl 1. srpna 1939 ustanoven kaplanem v Rokycanech, kde v podstatě až do své smrti věrně sloužil věřícím. V této době byl v Rokycanech děkanem pan kanovník Ignác Zahradník. Po jeho smrti 24. září 1945 byl P. Jaromír Rýzner jmenován administrátorem děkanství a od 1. května 1947 se stal rokycanským děkanem. Město Rokycany mělo tehdy nad děkanstvím patronát, proto byl P. Jaromír Rýzner prezentován jako poslední volený rokycanský děkan. Patronáty měst byly zrušeny v roce Po Vršíčkové pouti v roce 1950 odjel P. Jaromír Rýzner na dovolenou do M. Lázní a do Rokycan se vrátil až 15. října V Lázních byl 19. července 1950 zatčen a následně převezen do internačního kláštera v Želivě, kde zůstal až do července 1951, do dubna 1953 byl pak internován v klášteře v Hájku u Kladna. V dubnu 1953 byl postaven před soud a za rozvracení republiky byl odsouzen na 18 měsíců odnětí svobody a byl mu udělen celoživotní zákaz výkonu duchovní služby. Trest si odpykával ve věznici v Kutné Hoře, odkud byl propuštěn po amnestii prezidenta republiky. Nadále však platil zákaz výkonu duchovní služby a nesměl se vrátit ani do Rokycan ani na Moravu, kde měl svoje rodiče. Nastoupil jako skladový dělník do skladu dehtových barviv a toto zaměstnání vykonával až do roku 1968, kdy se teprve mohl vrátit do svých milovaných Rokycan. Zde sloužil až do 1. května 1990, kdy odešel do důchodu a přestěhoval se na faru v Oseku u Rokycan, kde sloužil místním věřícím až do své smrti 20. srpna Roman Bílek Tříkrálovská olympiáda ve Kdyni Letošní poděkování koledníkům Tříkrálové sbírky (za úctyhodnou částku Kč) se ve farnosti Kdyně odehrálo opět trochu jinak. Tentokrát se nabízela atmosféra právě započatých zimních olympijských her. A tak vznikla myšlenka Tříkrálovské olympiády aneb kterak králové s olympijským zlatem do Betléma přišli. Vtipná scénka o příchodu tří králů na olympiádu vše zahájila, následovalo stejně úsměvné předtančení s ladnými pohyby gymnastů všech věkových kategorií (vedoucích skupinek z řad farníků) a pak už samotné soutěže, kde si děti procvičovaly nejen tělo, ale i hlavičky. Krásné nápadité soutěže a úkoly, ale především úsměv a dobrá nálada byly symboly tohoto odpoledne. 11

12 Děkujeme panu Jaromíru Tipplovi (pastoračnímu asistentovi našeho vikariátu), který se zasloužil největší měrou o tento program. K soutěžení dokázal strhnout nejen děti, ale i některé tatínky. Děkujeme všem, kteří jakkoli přispěli svou pomocí (příprava rekvizit, občerstvení, odměn a medailí, vedením stanovišt ) a z pochmurného nedělního odpoledne vytvořili nezapomenutelné zážitky všem přítomným dětem i dospělým. Věřím, že se příští rok opět sejdeme se stejným nadšením a radostí. za organizátory Ludmila Brychová Blahoslavená Zdenka Schellin gová aneb anděl v lidském těle Je první slovenskou světicí, kterou 14. září 2003 papež Jan Pavel II. blahořečil, po třech letech od zahájení beatifikačního procesu v Institutu milosrdných sester sv. Kříže v Trnavě. 12 Matka Tereza za mlada, Anděl v lidském těle, Obět lásky, jsou přívlastky u jména sestry Zdenky Schellingové, která si jako heslo zvolila dvě slova: Usmívej se. Do nebe je třeba jít s úsměvem, Bůh nemá v oblibě zachmuřené světce, říkala a s laskavým úsměvem ji znali i pacienti v nemocnici, kde pracovala jako zdravotní sestra. Zdenka pocházela z hornaté a krásné Oravy, kde se ve vesnici Krivá narodila na Boží hod Vánoční 1916 jako Cecilia Schellingová. Pocházela z obyčejné rolnické rodiny, z deseti dětí. V patnácti vstoupila do Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Trnavě. Absolvovala zdravotní školu a 26 let byla ošetřovatelkou v nemocnici v Humenném, odkud přešla do státní nemocnice v Bratislavě. Zde pracovala jako laborantka na rentgenologickém oddělení. Díky své profesi měla přístup na zvláštní oddělení, kde pod dozorem StB leželi těžce nemocní a zbědovaní vězni, mezi nimiž byli kněží zotavující se po nelidských a krutých výsleších. Sestra Zdeňka byla přesvědčena, že jejím posláním je pomáhat lidem. A to byl důvod, proč se bez váhání rozhodla pomoci alespoň jednomu z přítomných kněží a zachránit jej před smrtí. Dopustila se tím chyby, která ji stála život. Pomohla a zaplatila cenu nejvyšší. Druhý den, 20. února 1952 ji odvezla Státní bezpečnost. Svého činu nelitovala, ani ve chvílích, kdy sama podstupovala krutá týrání. Nikoho, kdo jí pomáhal, neprozradila, nevyslovila ani jméno zachráněného kněze, jenom mlčky trpěla. 17. června 1952 ji odsoudili na 12 let za velezradu. Mučení a věznění udělaly své. Dostala tuberkulózu očí a hrozila jí úplná slepota, k tomu jí vyoperovali zhoubný nádor z prsu. Jako zdravotní sestře jí bylo jasné, že se pomalu blíží konec jejího života. Milostivý Bůh jí tohoto utrpení zbavil 31. července 1955 ve věku 39 let. Její ostatky jsou uloženy na hřbitově v Podunajských Biskupicích. Sestra Zdenka chtěla být obětí, o které ví pouze Bůh. Utrpení vytváří prostor pro Boží myšlenky, napsala si do svého zápisníka vlastních modliteb a úvah, který se dochovaly díky jejímu příbuznému Vincentovi Pazúrikovi. Veronika Pechová

13 Sbírky v diecézi v r na bohoslovce Kč na misie Kč Svatopetrský haléř Kč na Svatou zemi Kč na bibli Kč na diecézi Kč na charitu Kč na povodně (dáno Charitě) Kč Exerciie s P. Eliasem Vellou se konají srpna v Plzni (začátek v sobotu v podvečer, konec ve čtvrtek před obědem). Téma exercicií je Ježíš můj Pán. Cena Kč (1 600 bez ubytování), přihlášky na adrese ZPD nebo Kurz pro amatérské chrámové hudebníky plzeňské diecéze Vážení hudebníci plzeňské diecéze! Při Biskupství plzeňském bude od září 2014 opět otevřen dvouletý kurz pro amatérské hudebníky plzeňské diecéze. Tento kurz bude probíhat pod odborným vedením MgA. Markéty Schley Reindlové ve spolupráci s BcA. Pavlem Šmolíkem (regenschori katedrály sv. Bartoloměje v Plzni). Zde najdete informace o průběhu tohoto kurzu i kontakt, na který se můžete obrátit s Vašimi dotazy. Tento kurs nabízí komplexní vzdělání současným i budoucím chrámovým varhaníkům, sbormistrům a ředitelům kůrů. Výuka se bude konat od září 2014 ve dvoutýdenním cyklu. Součástí kurzu je i týdenní soustředění s intenzivní výukou července 2014 na Svaté Hoře u Příbrami. Individuální, skupinová i kolektivní výuka bude probíhat ve varhanním sále v prostorách Římskokatolické fary, Františkánská 11, Plzeň. Tento kurz zahrnuje jak individuální, tak skupinovou a kolektivní výuku předmětů, potřebných pro vykonávání funkce varhaníka, sbormistra a regenschoriho: varhany, liturgická varhanní hra a improvizace (individuální výuka), zpěv (skupinová výuka), liturgika (kolektivní výuka), sbormistrovství (kolektivní výuka), gregoriánský chorál (kolektivní výuka), hudební teorie (kolektivní výuka), nauka o varhanách (kolektivní výuka) Přihlášku (jméno a příjmení, bydliště, datum narození, tel., mail, údaje k hudební činnosti: farnost, funkce varhaník, sbormistr, zpěvák, varhaník + sbormistr apod., počet let hudební praxe, hudební vzdělání) zasílejte do 20. dubna na adresu Římskokatolická farnost, Kurz pro chrámové hudebníky, Františkánská 11, Plzeň. Všichni přihlášení uchazeči budou pozváni k informačnímu setkání s přehrávkou, které se bude konat v sobotu 10. května v prostorách Římskokatolické fary, Františkánská 11, Plzeň. Tato přehrávka slouží ke zjištění stupně technické zdatnosti ve hře na klavír. Hra na varhany není nutná. Požadavky k přehrávce: Hra na klavír: přednes dvou skladeb vlastního výběru, jednoduchý doprovod jedné lidové písně, nebo písně z kancionálu vlastního výběru. Hudební teorie: Znalost základních intervalů, rozpoznání durových a mollových akordů, opakování jednoduchých rytmických modelů. Zpěv: přednes jedné lidové písně, nebo písně z kancionálu vlastního výběru. Další info na nebo na tel Těšíme se na Vás! Markéta Schley Reindlová 13

14 Kurs etiky úcty k životu na Církevním gymnáziu v Plzni. Termíny (úterý ): 11., 18. a 25. března a 1., 8., 15. a 29. dubna. Cena 300 Kč. Lektor P. Robert Bergman, spirituál a vyučující na CG. Přihlášky: Více na sekce KURSY. Z programu Katholikentagu čtvrtek 29. května Když Slovák platí za Řeka. Kde leží hranice solidarity v Evropě? Dr. Jan Figel, Bratislava; Martin Kastler, Norimberk; Prof. Dr. Christof Mandry, Saarbrücken; Dr. Vladimír Špidla, Praha Češi a Němci: co nás spojuje co nás dělí, rozhovor s ministrem kultury ČR Mgr. Danielem Hermanem pátek 30. května Pastýř na kamenitém poli, rozhovor s biskupem Mons. Františkem Radkovským sobota 31. května Být křest anem v sekularizovaném prostředí Prof. Dr. Tomáš Halík Česko německé skutečnosti. O životě vedle sebe a spolu podél hranice Thomas Bauer, Weiden; Hans Eibauer, Schönsee; Bára Procházková, Praha; biskup Mons. František Radkovský, Plzeň; Dr. Birgit Seelbinder, Marktredwitz Od vězně ke kardinálovi rozhovor s kardinálem Dominikem Dukou Společná pout na Katholikentag organizovaná Sdruž. Ackermann Gemeinde: doprava busem z Prahy do Řezna a zpět se zastávkou v Plzni. Odjezd středa 28. května a návrat neděle 1. června odpoledne ubytování v rodinách nebo církevních objektech typu poutních domů, klášterů atd. volná vstupenka na Katolické dny a MHD v Řezně a okolí prohlídka řezenského historického centra Účastnický poplatek Kč (žáci a studenti Kč). Přihlášku je možné si stáhnout na: nebo si vyžádat její zaslání na tel Jáhenské svěcení v Plzni V úterý 25. března přijme z rukou plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského jáhenské svěcení bohoslovec Richard Polák z Plzně. Bohoslužba v katedrále sv. Bartoloměje začne v 17 hod. Večery chval Plzeň 6. března od v Domečku Plasy 15. března v ve farním domě Plzeň 18. března v na DCM Poslední vrchol Dokumentární film o španělském knězi bude promítán v Plzni 7. března v v kině Beseda (české titulky). 14 Česká křest anská akademie Plzeň v úterý 11. března v Doc MUDr. Samuel Vokurka PhD.: Transplantace kostní dřeně vzpomínka na primáře MUDr. Vladimíra Kozu v učebně na biskupství, nám. Republiky 35. ve středu 2. dubna ve Věra Sosnarová: 18 let v gulagu osobní svědectví

15 Věry Sosnarové (možno zakoupit knihu J. S. Kupky Krvavé jahody o životě pí Sosnarové) Život františkánů dnes Přednáška P. Konrada Abramowicze, OFM z františkánského kláštera v Neukirchenu b. Hl. Blut O františkánské spiritualitě žité v dnešní době ve čtvrtek 13. března v 17 hod. Pořádá Křest anské školící a vzdělávací centrum, (Farní úřad Klatovy, Jirsíkova 9). Česká křest anská akademie Klatovy v pátek 14. března v Mgr. František Kolouch (autor monografie o biskupu Hlouchovi): Biskup P. Josef Hlouch, v Klubovně HIFI klubu, Vrchlického sady. XIV. ročník Pochodu pro život 29. března v Praze, začátek ve na Mariánském náměstí. Pochodu předchází ve mše svatá u sv. Jiljí, celebruje kardinál Dominik Duka, více na Čtyři dohody benefiční divadelní představení s Jaroslavem Duškem na podporu Hospice sv. Lazara 31. března v Měšt anské besedě v Plzni. Cena vstupného Kč. Vstupenky: Infocentrum na radnici, Měšt anská beseda nebo online Stavět mosty s Kristem 2. etapa česko německého putování. V termínu 28. května až 1. června se v Řezně uskuteční Katolické dny, vydají se na ně tisíce německých křest anů. Pozváni jsou i čeští křest ané, především z plzeňské a pražské diecéze. Na základě motta Stavět mosty s Kristem se začátkem října poprvé vydala skupina českých a německých poutníků na společné třídenní putování po české svatojakubské cestě z Prahy do Rožmitálu pod Třemšínem. Toto vydařené putování bude mít své pokračování ve dnech před Katolickými dny, května. Cestu zahájíme v Plánici a společně doputujeme přes Klatovy a Kdyni do bavorského mariánského poutního místa Neukirchen beim Heiligen Blut. Na cestě zastávky s krátkými duchovními impulsy a obecnými informacemi v obou jazycích. Při společném putování bude možnost hovořit o různých tématech. Skupina se opět setká v Řezně na Katolických dnech v sobotu 31. května. Program: pá 2. května Plánice Klatovy (17 km) so 3. května Klatovy Kdyně (23 km) ne 4. května Kdyně Neukirchen (24 km) Cena: Pro české účastníky: 60 EU / Kč (ubytování, stravování, česky a německy mluvící průvodce, převoz zavazadel). Přihlašování a informace (do 24. března): CK KŘÍŽEK s.r.o., Hájíčkova 206/15, Praha 4 Točná, tel , mail: Holostok Holostřevský festival bude června. Studentská duch. správa Plzeň P. Vojtěch Soudský OP P. Pavel Petrašovský Pravidelné akce: Neděle mše sv. s účastí studentů v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici, po ní se jde na kofolu, kafe či pivo Úterý příležitost ke sv. smíření, rozhovoru nebo k posezení, studentský klub Františkánská ul., P. Pavel; příprava na svátosti, student. klub, P. Vojtěch; volejbal, tělocvična C. gymnázia, Mikulášské n. Středa hlavní studentská mše v kostele Nanebevzetí P. Marie, Františkánská ul., po ní od program na faře, nešpory ve

16 Čtvrtek mše sv. a adorace v kapli na faře (Františkánská ul), příležitost ke sv. smíření nebo duchovnímu rozhovoru Sobota anglická mše sv. v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Františkánské ul. Každý všední den v 7 20 modlitba ranních chval ve studentském klubu ve Františk. ulici HORAcké středy (středa ve farním sále, Františkánská 11) 5. března Křížová cesta v Kilometrovce (spol. odchod po mši od františkánů ) 12. března Marie Linková představení organizace Diakonie západ, věnující se dobrovolnické činnosti v oblasti mimoškolního vzdělávání dětí 19. března koncert Evy Henychové 26. března sedm slov Krista rozjímání nad texty kněze Prof. Karla Rahnera + možnost celonoční adorace V postu bude křížová cesta od před středeční studentskou mší u františkánů. Aktuálně Studenstký Velehrad LIMITY Poznej. Přijmi. Překonej. Přednášející: P. Elias Vella, MUDr. Max Kašparů, Andreas Boppart, Pavel Jajtner, P. Marek Orko Vácha a další. Bohatý duchovní a sportovní program, workshopy a koncerty. Více Meditační zahrada Památník obětem zla v Plzni mše svaté 13. a 27. března v Letošní sezóna 23. dubna 12. října otevřeno středa neděle hod. DVD Plody zla a odpuštění, svědectví Luboše Hrušky i cizojazyčně Kontakt: , Nabídka služby svátostí smíření v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni: středa P. St. Uhlíř ; čtvrtek bratři františkáni pátek P. Ludolf Kazda (adorace) první pátek různí zpovědníci Duchovní služba nemocným Nonstop tel pro návštěvu kněze či past. asistentky v plzeňských nemocnicích Knihovna na biskupství na pastoračním oddělení (3. patro biskupství) pondělí pátek , 9. března Skoky, postní pout Přednáška pro veřejnost Pastorační centrum ve spolupráci s MC Plzeňské panenky zve na Popeleční středu 5. března ve na přednášku, v učebně biskupství, nám. Republiky 35, Plzeň. Na téma Boží milosrdenství podle Jana Pavla II.: příprava srdce na velikonoce přednáší PhLic. Kateřina Lachmanová ThD. Přednáška je pro 16 všechny zájemce. Vstupné obvyklé: jednotlivé 30 Kč, pár 50 Kč. Těšíme se na Vás. Informace na Noc kostelů 2014 přihlašování Letošní Noc kostelů se bude konat v pátek 23. května. Přihlašování k Noci kostelů je možné dvěma způsoby. Elektronicky po přihlášení na stránky Noci kostelů nebo přihlá-

17 šením na adresu koordinátorky Majky Lachmanové: nebot kostely nejsou převáděny z loňského roku automaticky bez nového přihlášení. Na přihlášku prosím uved te: přesný název kostela, adresu, obec, okres, jméno a příjmení kontaktní osoby, ové a telefonické spojení. Do 28. února pošlete požadavek na množství propagačního materiálu, jako jsou plakáty A1, A2, A3, A4, A5, pexeso, pas poutníka (jste-li plzeňští), pohlednice, skládačky. Děkujeme za Vaši dosud výbornou spolupráci a těšíme se na její pokračování v přípravě Noci kostelů v plzeňské diecézi. za koordinační tým Majka Lachmanová a P. Krzysztof Dedek Návrat hrdinů Příměstský tábor pro děti od 8 do 13 let se koná od pondělí 30. června do pátku 4. července vždy od 9 00 do v prostorách MC Plzeňské panenky. Tábor vede umělkyně Fany Lachmanová a student Kryštof Lachman. Děti se mohou těšit na hry, tvoření a divadlo. Cena Kč za dítě v sobě zahrnuje veškeré materiální a lektorské výdaje, svačiny, obědy a pitný režim. Přihlásit se můžete na: po obdržení informací je třeba uhradit zálohu Kč. Počet míst je omezen a o přijetí dítěte rozhoduje datum úhrady zálohy. Biblické hodiny na biskupství Pastorační centrum zve všechny zájemce na pravidelné biblické hodiny s Josefem Kaše. Tento čas s Písmem nabízí prostor nejen ke čtení a naslouchání, ale Boží slovo promlouvá ke každému z nás. Sejdeme se 3. a 17. března v 19 hod. na biskupství, abychom se povzbuzovali na cestě víry i vzájemným svědectvím. Pokračujeme v četbě a exegezi textů Janova evangelia.těšíme se na Vás v hezkém společenství. Info na za organizační tým Majka Lachmanová a Anička Šlajsová Centrum pro rodinu Kurz efektivního rodičovství Krok za krokem (pro rodiče batolat, předškoláků a dětí mladšího a středního školního věku) v Plzni o sobotách 22. března, 5. a 26. dubna, vždy od 9 30 do Lektor programu Jindřich Fencl, cena za osobu 800 Kč, Kč za pár, je nutná účast na celém programu. Přihlášky Příprava na život v manželství pokračuje setkáními (vždy v úterý od 18 hod. v sále farnosti, Františkánská 11, Plzeň: 4. března Psych. rozdíly mezi mužem a ženou; Potřeby muže a ženy, rozdělení rolí 11. března Komunikace 18. března Sexualita, Odpovědné rodičovství 25. března Manželský slib Další cyklus přípravy bude probíhat ve středy od 23. dubna. Víkend pro chlapy se koná března. Téma: Muž na cestě (4 archetypy Král, Válečník, Kouzelník, Milovník). Čeká na vás víkend, který bude prostorem pro zastavení se, ohlédnutí se zpět, načerpání sil na další cestu ve společenství těch, kteří jsou také na cestě. Cena 500 Kč, přihlášky Křest anská psychoterapeutická poradna při Biskupství plzeňském nabízí poradenství v oblasti rozvoje osobnosti, těžkých život- 17

18 ních situací, mezilidských vztahů, manželské poradenství a párovou terapii (více na Poradnu vede psychoterapeutka Marie Kutilová pro objednané 2. a 4. pondělí v měsíci v budově biskupství, nám. Republiky 35, Plzeň. Objednávky: , Poradna PPR Vyškolené instruktorky nabízejí bezpl. konzultace ohledně symptotermální metody přirozeného plán. rodičovství. Domluva na tel (Věrka), (Hanka). Pojd me chválit Pána tancem Modlitební setkání pro ty, kdo chtějí chválit Pána tancem i slovem 18. března v v učebně biskupství v Plzni. Info: M. Linková , M. Fenclová Exercicie pro rozvedené i znovu sezdané vede Mons. Aleš Opatrný června na Sv. Hoře, cena Kč. Kontakt: Exerciční dům Svatá Hora, Příbram II 591, Sady 5. května č. 8, Plzeň Program v březnu Přišla mi do ruky tenoučká knížka. Myslela jsem, že ji jen tak zběžně prolistuju, zaujal mě totiž její název. Z původního úmyslu letmého čtení sešlo, nakonec jsem ji četla pomalu a hodně u ní přemýšlela. A ráda bych se podělila o několik řádků, které se mnou vstoupí 18 Svoboda a odpovědnost Křižanov června, duchovně relaxační chlapský víkend. Program: pátek 6. června Prof. Jan Sokol: Jak vypadá svoboda? Rozlišení morálky a etiky. sobota 7. června Ing. Otakar Morávek: Odpovědnost za své zdraví. neděle 8. června P. Ladislav Heryán SDB: Svoboda a naše odpovědnost v církvi Víkend je koncipován jako celek, nelze se zúčastnit jen jeho části. Účastnický poplatek Kč (dotovaný) nebo Kč (sponzorský). Přihlášky a info Mužský rituál přechodu do zralé dospělosti září 2014 na Vysočině. Jedná se o netradiční duchovní cvičení v ekumenickém duchu, které je otevřeno i hledajícím a lidem bez vyznání. Víme, že dospělými a moudrými se nemůžeme stát po jednom víkendu, ale téměř 900 (našich) mužů udělalo při absolvování uplynulých ročníků této akce osobní zkušenost, že na cestě ke zralé dospělosti může být tento čas velmi dobrým začátkem. Přihlášky a info na do postní doby: Vyhrad te si čas i pro sebe. Vaše rodina at je milostí pro vás i vaše blízké. Bud te lidmi milosrdenství: odpouštějte a žádejte o odpuštění. Naučte se rozlišovat; máte v sobě moudrost, která vám vždycky umožní volit a vědět, co je třeba udělat. Aby se dobrodružství vašeho života vydařilo, musíte si uchovat radost. Každý den milujte ze všech sil, celých čtyřiadvacet hodin. Žijte v přítomnosti. Každé drobné gesto je důležité, dělejte jich hodně. V rodinném životě myslete nejdřív na svého partnera. Prioritou je partnerský vztah, dítě je na řadě až potom. Modlete se. Bůh vám dá naději, poproste ho o nové srdce. Nezasévejte své touhy na zahradu druhého člověka. Pěstujte si tu svou. Modlitba a akce

19 vám každý den pomohou stárnout s radostí. Nemějte strach ze smrti. Dovede vás na nejkrásnější ze všech setkání. (z knihy At se ti život povede! Guy Gilbert) Přeji vlídné dny a požehnaný vstup do postní doby. Majka Lachmanová V březnu si můžete vybrat z pravidelné každodenní nabídky programů. Novinkou, která si nachází u Vás svou pozornost, jsou pátky, které patří tzv. podpůrným skupinám, vedeným našimi lektory odborníky a několik setkání povede psycholožka PhDr. Blanka Šestáková a další odborníci. V Plzeňských panenkách se na Vás moc těšíme. Programy jsou krásné, lákavé a pro každého dostupné. Kéž Vás potěší třeba i jen přečtení nabídky na našich stránkách A pokud se vydáte do Sadů 5. května 8 v Plzni, tak kéž dostanete, po čem toužíte. Čas pro rodinu V neděli 30. března od do v prostorách Biskupství, nám. Republiky 35, Plzeň zveme na program ČAS PRO RODINU. Můžete se těšit na VELIKONOČNÍ tvůrčí dílny pro rodiny: VĚNCE HOBLINKOVÉ I ZÁ- VĚSNÉ, TISKÁNÍ NA TRIKA A TAŠKY, HEDVÁBÍ, ŠPERKY, PEDIG. Připraven je doprovodný program Tvoření pro děti (50, Kč dítě). V ceně tvoření se mohou děti těšit na malování na obličej, malování dřevěných jarních domečků, zdobení perníků. Vstupné na ČAS PRO RODINU: dospělý 50 Kč, rodinné (2 rodiče) 80 Kč, věnec: 80 Kč trika, hedvábí a šperky dle velikosti výrobku. Rekolekce pro ženy v Perninku března nesou název: Hledejte především Jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Rekolekci vede P. Krzysztof a Josef Kaše. Zveme všechny pokřtěné ženy nebo katechumenky, které touží po tichu, odpočinku, načerpání sil fyzických a duševních. V programu nebude chybět prostor pro vlastní i společnou modlitbu, promluvy, mše svatá, osobní noční adorace, služba přímluvné modlitby apod. Cena rekolekce 460 Kč. V případě zájmu napište na Obdržíte mail s podrobnými informacemi o akci. Těšíme se na Vás. za organizační tým Majka, Martina a Vlad ka Od srdce k srdci (návštěvy potřebných) Chceš pomáhat? Nevíš, jak na to? Jsme otevřené společenství mladých, kteří touží být blízko potřebným (nemocným, starým, opuštěným, trpícím, lidem v nouzi), at už konkrétní pomocí, návštěvou nebo modlitbou či obětí. Věnujeme svůj čas druhému, který to potřebuje. Scházíme se dvakrát v měsíci v Plzni k modlitbě, povzbuzení ve službě a dělení se o vše co jsme v uplynulém čase prožili. Budeme rádi, když se přidáš. Aktuálně na: Lucka Face to Face úterní adorace za mládež Plzeňské diecéze Srdečně všechny zveme každé úterý v do kaple DCM ke ztišení a modlitbě formou eucharistické adorace. Při této modlitbě chceme prosit za mládež Plzeňské diecéze. 19

20 Vchod na DCM se nalézá na parkovišti mezi kostelem Nanebevzetí P. Marie a spořitelnou. I když v tuto roční dobu bývá parkoviště setmělé, nemusíte se bát přijít. Po skončení setkání u čaje... Přijít může každý. Večer chval na DCM 18. března Na večerech chval nám jde o to, abychom skrze písně, modlitby a slova opětovali lásku našemu Bohu, Otci, Synu i Duchu Svatému, učili se přebývat v jeho blízkosti a stávali se mu podobnými. Další se uskuteční opět třetí úterý v měsíci tedy 18. března v v sále františkánského kláštera v Plzni. Pozvání platí pro všechny chvalme Pána! Setkání mládeže vik. Sokolov Rozjeli jsme setkávání mládeže ve vikariátech, máme za sebou úspěšné setkání rokycanského a domažlického a března to rozjedem v Sokolově. Garantem je KVS z Plas pod vedením P. Vlastíka Kadlece, takže to není žádná nuda... Jak to dopadlo v Rokycanech, si můžete přečíst na stránkách DCM, přihlášky už se přijímají ). Postní duchovní obnova pro mládež s papežem Františkem a P. Vlastimilem Kadlecem, OMI Jak prožít postní dobu? To je otázka, kterou si často klademe. Můžeš do ní vstoupit účastí na duchovní obnově pro mládež, která se bude konat u nás v Plzni na DCM března a povede ji P. Vlastimil Kadlec, OMI. Kapacita je omezena, a tak je třeba se přihlásit co nejdříve! Přijměte pozvání ke ztišení... Světový den mládeže v plzeňské diecézi dubna Setkání mládeže s biskup. Františkem před Květ. nedělí. Blahoslavení chudí v duchu, nebot jejich je nebeské království. (Mt 5,3) 20 Přípravy dalšího setkání s biskupem (Světový den mládeže v plzeňské diecézi) již začaly. Jelikož tentokrát v sobotu v den setkání oslavíme 53. výročí Gagarinova letu, nemůže být hostem nikdo jiný než uznávaný astrofyzik RNDr. Jiří Grygar, CSc. A o čem to bude? Samozřejmě se podíváme do nebe probereme, zda víra může obstát před moderní vědou a další ožehavé otázky. A ani letos nemůže chybět hodnotný, vtipný, duchovní, kulturní zážitek až z Moravy k nám dorazí Spojené farnosti s unikátním muzikálem Tarsan! Také se můžete těšit na příležitost k setkání s věřícími vrstevníky z diecéze, krásnou liturgii s průvodem a ratolestmi spolu se slovem otce biskupa. V pátek se již tradičně uskuteční Křížová cesta centrem Plzně (začátek v v katedrále). Pokud by chtělo vaše společenství ztvárnit některé zastavení, dejte nám vědět které. Také se ozvěte, pokud máte zájem o nocleh z pátku na sobotu (ve spacáku). V sobotu bude program pokračovat od 9 00 v sále Středního odborného učiliště elektrotechnického, Vejprnická 56, Plzeň Skvrňany (tramvaj č. 2 zastávka Internáty). Na programu bude společná modlitba, muzikál a setkání se zajímavými hosty, krátké filmy z akcí, zásah módní policie(??), svědectví a setkání ve skupinkách; po celou dobu s námi bude biskup František. Vrcholem setkání bude mše svatá, která začne ve radostným průvodem s ratolestmi. Na závěr mše svaté otec biskup každému osobně požehná a předá dárek památku ze setkání. Co to bude letos? Nechte se překvapit přijd te a uvidíte. Stejně jako v minulých letech uvítáme vaši podporu při organizaci celého setkání pokud nám můžete pomoci (třeba při liturgii, zařizování prostor, předávání informací nebo zajišt ování stravování), budeme moc rádi ozvěte se! Také prosíme o modlitbu za toto setkání i jeho přípravu.

21 Celostátní setkání animátorů v Třešti srpna Smyslem akce je pomoci mladým lidem, kteří se ve farnostech, školách, v různých typech společenství atd. věnují vrstevníkům nebo se na tuto službu připravují a rádi by se nějakým způsobem více angažovali. Týden nabízí širokou nabídku osobního rozvoje, od hledání odpovědí na otázky duchovního života až po metodiku práce s dětmi a mládeží, povzbuzení ve službě druhým a v evangelizaci. Na programu budou společné přednášky pro celé plénum, tématické přednášky pro menší skupiny z oblasti kultury, psychologie, spirituality, diskusní skupiny, workshopy, semináře, kulturní a sportovní aktivity, společné bohoslužby a modlitby... Téma tohoto setkání: Nikdo není ostrov aneb zaostřeno na vztahy. Prostě pokud ti záleží na tom, jak vypadají naše farnosti, naše církev, jak se nám daří nabízet evangelium dalším mladým lidem, tak se určitě přihlas na adrese: (zde je více informací o setkání). Cena při přihlášení a zaplacení do 31. května činí jen Kč! DÁLE SI POZNAMENEJTE... Týden modliteb za mládež dubna VIII. fotbalový BiskupCUP v Domažlicích 14. června PilsALIVE června Kajaky v zahraničí července EnterCAMP junior let; EnterCAMP let; NABÍDKA DCM Papež František Prosím o přátelský dialog (promluvy mládeži při SDM 2013 v Rio de Janeiro), 100 Kč Jste nadějí církve I. a II. publikace mapující vztah Benedikta XVI. k mládeži (průběh světových dnů mládeže, promluvy pro mládež během apoštolských cest), celý komplet za 130 Kč YOUCAT Příprava na biřmování, nová oranžová kniha za 110 Kč z DCM zdraví P. Kryštof & Petr ÚLeT Prázdninové setkání pro náctileté (14 17 let) proběhne července v Nečtinech. Čeká Vás společně strávený čas, trocha napětí, (krátký ) výlet, povídání, promítání, koupání, čas pro sebe, sdílení, volejbal, ringo, koncert, oheň, spousta her a legrace... a úžasná parta podobně potrefených. Těší se na Vás Vlastík a kluci z KVS, Anička, Hanka a Jindřich. Cena Kč, přihlášky a informace: Salesiánky Letní tábory července Hojsova Stráž pro holky 8 12 let, všeobecný pobytový, cena Kč července Plzeň, Křimická, děti od 6 ti let po celou ZŠ, příměstský, cena Kč srpna Chlum u Třeboně pro kluky a holky let, cyklotábor (cyklovýlety ze stálé základny), cena Kč srpna Hojsova Stráž pro děti let, všeobecný pobytový, cena Kč srpna Plzeň, Křimická pro děti od 6 ti let po celou ZŠ, příměstský, cena Kč 21

22 Přihlášky: SHM, Křimická 73, Plzeň Skvrňany, , Uzávěrka přihlášek: 16. května nebo do naplnění tábora Salesiáni Tábory Káčko 30. června 10. července, Sloup v Čechách, cena 2800 Kč / 2600 Kč (sourozenci), let, vede Jakub Havlíček: Tábor nejen pro ministranty července, Západní Čechy, 1700 Kč, chlapci 8 14 let, přednostně ministranti farnosti Plzeň Lobzy, vede Jiří Baláš: PidiK července, Čachrov, 1500 Kč, děti po první třídě až do dvanácti let, Vojtěch Sivek: Gulliverovy cesty, příměstský tábor července 8 16 hod., 900 Kč / 700 Kč (děti z klubu Balón), 8 13 let, Martin Bohata: K2 27. července 2. srpna, Fryšták, 600 Kč, let, Ant. Nevola: Cyklotábor srpna, Zdice, 3900 Kč / 3600 Kč (sourozenci), let, Lenka Stulíková: Dívčí chaloupka srpna, dívky let, Terezie Krůtová Detektivní tábor Kryštofa Záhady, příměstský, srpna od 8 16 hod., 1000 Kč / 900 Kč (sourozenci), 7 14 let, Lenka Stulíková: Kontakt: Salesiánské středisko mládeže, Revoluční 151/98, Plzeň Lobzy, tel , 22 Úmrtí P. ThLic. Emanuele De Nardi S pevnou vírou ve vzkříšení oznamujeme, že do Otcova příbytku vešel náš bratr P. ThLic. Emanuele De Nardi, vicegenerální představený Koinonie Jan Křtitel, kněz plzeňské diecéze. Narodil se 15. července 1959 v Conegliano, v Itálii. Dne 21. května 1989 vstoupil jako zasvěcený bratr do soukromého sdružení křest anů Koinonia Jan Křtitel. Působil a žil v komunitách v Camparmň, Recanati, Římě, v Plzni a Cogollo del Cengio a pastoračně sloužil kázáním a evangelizací v mnohých zemích světa. Studoval filosofii a teologii na Papežské gregoriánské a lateránské univerzitě a na Papežské teologické fakultě Teresianum, kde dosáhl licenciátu v antropologické teologii. Na kněze pro službu nové evangelizace v Koinonii Jan Křtitel byl vysvěcen 25. května 1996 v Plzni. Zemřel po těžké nemoci dne 6. února ve věku 54 let ve své komunitě v Camparmň, kde bratřím a sestrám dlouhodobě sloužil jako jejich představený a pastýř. Poslední rozloučení proběhlo při mši svaté, které předsedal Mons. František Radkovský, v pondělí 10. února v v kostele Nejsvětější Trojice ve Schio (Itálie). Po ní byly ostatky zesnulého kněze uloženy do hrobu na hřbitově v Santa Caterina. převzato z ACEP 2/2014

23 Knihkupectví Jungmannovo n PRAHA 1, , Heiner Wilmer: To jsi můj Bůh? Autor bilancuje svých třicet let řeholního a kněžského života a klade si provokující otázky: Kdo je pro mne Ježíš? Jaký smysl má moje životní volba tváří v tvář nenaplněným snům, samotě či vlastním chybám a utrpení? Dobře míněné rady a zbožné fráze mu však nestačí. A přesto nachází odpověd... brož., 208 str., 195 Kč Jorge Mario Bergoglio František: Opravdová moc je služba Antologie souhrnným způsobem představuje základní myšlenkové linie kard. J. M. Bergoglia. První tematický celek knihy je tvořen texty věnovanými katechezi, druhý tvoří homilie, zejména k vánoční a velikonoční době a texty třetího oddílu se dotýkají dialogu církve se současným světem. váz., 496 str., 399 Kč Lorenzo Zani: Od večeře ke kříži Exegeze a meditace biblických úryvků Velikonočního tridua. Vhodné pro každého, kdo se v době postní chce připravit na intenzivní a plodné prožívání jejího závěru. Kniha, kterou ocení i kněží. brož., 183 str., 198 Kč Karmelitánské nakladatelství 25. března 100. výročí od narození Matky Vojtěchy Hasmandové ( ), boromejky, politické vězenkyně, později generální představené své kongregace (tedy Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského) ženy, která s vytrvalostí a odvahou pracovala na obnově řeholních komunit i v době komunistického režimu. Matka Inviolata Krupková: Láska smrtí nekončí Život Matky Vojtěchy Hasmandové Ze shromážděných vzpomínek a korespondence zřetelně vystupuje mimořádná osobnost Matky Vojtěchy. Předkládaná kniha vyšla krátce po její smrti a od té doby se dočkala několika vydání. Nově vydáno s jazykovou úpravou a s kvalitnější obrazovou přílohou. brož., 88 s., 99 Kč Helmut Schlegel: Duchovní koučink Umění vést lidi začíná uměním uspořádaně vést svůj osobní život. Autor radí čtenáři, jak využít vlastní duchovní schopnosti a čerpat z nich sílu pro všední den. (Kniha je průvodcem pro manažery v nejširším slova smyslu: rodiče, faráře, politiky, pedagogy, ředitele... ) brož., 136 s., 159 Kč 23

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením.

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. 12/2012 PROSINEC Milé sestry a milí bratři v Kristu Ježíši, našem Pánu! Na začátku nového církevního roku se na Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. S vděčností se ohlížím za minulým rokem a chci Vám

Více

Kardinál Dominik Duka a biskup František Radkovský

Kardinál Dominik Duka a biskup František Radkovský Biskupství plzeňské 5/2015 květen Kardinál Dominik Duka a biskup František Radkovský uctili společně s americkými vojáky památku padlých osvoboditelů Plzně. Velikonoční jiskření Milí čtenáři, mám dojem,

Více

4/2015 duben Otevření a žehnání první plzeňské nemocniční kaple v Privamedu

4/2015 duben Otevření a žehnání první plzeňské nemocniční kaple v Privamedu Biskupství plzeňské 4/2015 duben Otevření a žehnání první plzeňské nemocniční kaple v Privamedu Podivný název článku? Ale stalo se, že dne 19. března 2015 po více jak ročním pečlivém hledání byl Svatým

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

LEDEN 1 / 2013. nápisem: Zde se narodil z Marie Panny Ježíš Kristus. své povinnosti. Vánoce, bud te požehnány... Mons. Emil Soukup

LEDEN 1 / 2013. nápisem: Zde se narodil z Marie Panny Ježíš Kristus. své povinnosti. Vánoce, bud te požehnány... Mons. Emil Soukup LEDEN 1 / 2013 Opět slavíme Vánoce. Myslím, že máme Vánoce rádi. Sice ne předvánoční shon, kdy si stěžujeme, že nic nestačíme, ani tu nákupní horečku, jíž se snažíme nepodlehnout. Nakonec se všechno stačí

Více

4 / 2015 DUBEN. Aleluja Pán z mrtvých vstal. aby namalovali obraz na paletu, kterou. žije. Ukázal se nejprve Marii Magdalské a

4 / 2015 DUBEN. Aleluja Pán z mrtvých vstal. aby namalovali obraz na paletu, kterou. žije. Ukázal se nejprve Marii Magdalské a DUBEN 4 / 2015 Aleluja Pán z mrtvých vstal V katedrále sv. Bartoloměje byla krásná výstava Na paletě. Umělci byli vyzváni, aby namalovali obraz na paletu, kterou užívají malíři ke své práci. Zaujal mě

Více

Biskupství plzeňské. 7 / 8 2015 ČERVENec / srpen. Nightfever. v centru Plzně 12.6.

Biskupství plzeňské. 7 / 8 2015 ČERVENec / srpen. Nightfever. v centru Plzně 12.6. Biskupství plzeňské 7 / 8 2015 ČERVENec / srpen Nightfever v centru Plzně 12.6. Otvírání kostelů a srdcí ostýchají vstoupit, když probíhá bohoslužba. Je dobré nabízet otevřená kostelní vrata i jen tak,

Více

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více

Biskupové Rudolf Voderholzer a František Radkovský

Biskupové Rudolf Voderholzer a František Radkovský Biskupství plzeňské 6/2015 ČERVEN Biskupové Rudolf Voderholzer a František Radkovský Den řezenské diecéze v Plzni 2 Milí čtenáři, kdo z Vás tam byl, dá mi jistě za pravdu - Den řezenské diecéze v Plzni

Více

7/2007 ČERVENEC SRPEN

7/2007 ČERVENEC SRPEN 7/2007 ČERVENEC SRPEN Odpočívat prosím s úsměvem... Moje babička sedávala vždycky v neděli odpoledne na gauči proti oknu, ze kterého dokázala dlouhou dobu zamyšleně hledět ven. Nevím, čím se tehdy její

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 duben 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 duben 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 duben 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Vladimír Holan Že po tomto životě zde mělo by nás jednou

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 Odpočinku čest! Aneb práce bez odpočinku na nás působí negativně Přirozeným důsledkem lidské činnosti je únava. Je to jakýsi poplašný signál potřeby odpočinku. Únava

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

pražské arcidiecéze č. 5, květen 2003 Modlitba růžence

pražské arcidiecéze č. 5, květen 2003 Modlitba růžence pražské arcidiecéze č. 5, květen 2003 Jdu napřed. Těším se na vás! Možná znáte tu situaci: přátelé se dohodnou, že společně prožijí několik dní někde v přírodě, na horách. A mají to štěstí, že někdo z

Více

Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa. Reportáž z biskupského svěcení. Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady

Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa. Reportáž z biskupského svěcení. Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa Reportáž z biskupského svěcení Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady Zaměstnavatel: biskupství Administrátorka

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 Listopad 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 Listopad 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 11 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 Listopad 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Pozvání papeže na Velehrad Zástupci Zlínského kraje a statutárního města

Více

Misijní neděle 23. října 2011

Misijní neděle 23. října 2011 10 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 říjen 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 23.

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008 Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy Milí přátelé, na začátku října, měsíce růžence a misií, bych si chtěl všimnout jedné mladé francouzské dívky,

Více

AKTUALITY. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu, leden 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu, leden 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 1 leden 2013 ročník XXIII. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu,

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE http://lhotecka.farnost.cz/vestnik Číslo 3 4 Listopad 2011 ÚVODNÍ SLOVO aneb programové prohlášení Vážení farníci, před čtyřmi měsíci jsem nastoupil do

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červenec 2006 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! Pravoslavní v Jánu. str. 8! Katechumeni v katedrále... str. 9! Ještě k biřmování..str. 11! Deset dětí z našich farností přistoupilo k prvnímu sv. přijímání......

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč. 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč. 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh TIPY NA KNIHY Nakladatelství Portál Portál, s. r. o., Klapkova 2, 182 00 Praha 8 www.portal.cz

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2013 Program přípravy a liturgických oslav Ze života farností Velikonoční různočtení Modlitba Blaise Pascal Neprosím ani o zdraví, ani o nemoc, o

Více