A táhnou tudy vrány, táhnou hejna zmijí. já budu jeho krev, já budu jeho žena, já budu paprsek, jejž tma smí zachytit.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A táhnou tudy vrány, táhnou hejna zmijí. já budu jeho krev, já budu jeho žena, já budu paprsek, jejž tma smí zachytit."

Transkript

1 3/2014 BŘEZEN Báseň naděje A táhnou tudy vrány, táhnou hejna zmijí a táhne tudy píseň, kterou d as má rád. Ty běžíš za nimi, utíkáš kalvárií. Je velmi pozdní čas. Otvírá ústa zrad. Na vyvrácených patnících se usadili d ábli. Přesmutně střečkují a hřmotí kopyty. Ach, kdepak zimy jsou, v kterých jsme sladce zábli, když sklenice všechny už byly dopity! Ó kalvárie má, kdy kříž se zazelená? Já budu jako plod, já budu jeho štít, já budu jeho krev, já budu jeho žena, já budu paprsek, jejž tma smí zachytit. Ó kalvárie má, kalvárie mých příčin, je těžké nésti jej, je krásné donésti, zatímco vlající šáteček Veroničin místo mi slibuje ve věčné bolesti. At crčí lijavec, at zahlazuje stopy mé cesty poslední, at bouře česá zem, at hory menší jsou, než byly za potopy, je ještě láska v nás pod strašným obrazem! Jiří Orten, ze sbírky Ohnice 1

2 Kněz podle papeže Františka V homilii za homilií, v katechezi za katechezí načrtává papež František portrét opravdového pastýře. Při poslední středeční audienci na Svatopetrském náměstí mluvil v této souvislosti o svátosti smíření a připomněl, že Církev není pánem nad mocí klíčů: není pánem, ale je služebnicí tohoto úřadu milosrdenství a raduje se pokaždé, když může tento Boží dar udělit. Ozývá se tu znovu to, o čem František mluvil 21. dubna, když se obracel k novokněžím z římské diecéze a řekl: Bud te opravdovými pastýři, a ne úředníky. Když pak přemýšlel o postavě zpovědníka, dodal: Boží odpuštění, které dostáváme v Církvi, je nám předáváno skrze službu jednoho z našich bratří, skrze kněze. I on je ale člověkem, který potřebuje milosrdenství. Služba, kterou kněz z Boží strany uděluje ve svátosti smíření, je velmi delikátní službou, která požaduje, aby jeho srdce bylo v pokoji, aby měl pokojné srdce, aby nezacházel s věřícími špatně, aby byl věrným a milosrdným přítelem, aby dokázal do srdcí zasévat naději a hlavně, aby si byl vědom toho, že bratr nebo sestra hledají odpuštění, a činí tak jako tolik jiných lidí, kteří přicházeli za Ježíšem, aby je uzdravil. Pokud kněz nemá tento postoj ducha, je lepší, aby do doby, než se napraví tuto svátost neudílel. Věřící, kteří se kají, mají povinnost? Ne! Mají právo na to, aby se v kněžích setkali se služebníky Božího odpuštění. I kněží se musí zpovídat, i biskupové: všichni jsme hříšníci. I papež se každých čtrnáct dní zpovídá, protože i on je hříšník. Zamilovaný kněz se musí stále rozpomínat na svou první lásku, na Ježíše. Musí se stále vracet k té věrnosti, která tu vždycky je a stále na nás čeká. Pro mě osobně je toto klíčový bod každého zamilovaného kněze: aby 2 měl vždy schopnost rozpomínat se na první lásku. Církev, která ztratí pamět, je Církví elektronickou: není v ní život. Je třeba se mít na pozoru před rigorózními a laxními kněžími. Milosrdný kněz je ten, který řekne pravdu, ale dodá: Nelekej se, dobrotivý Bůh na nás čeká. Pojd me společně. A toto musíme mít stále před očima: doprovázet. Být průvodci po cestě. K obrácení dochází vždycky takto: po cestě, nikdy v laboratoři. Během nedávné návštěvy v Assisi žádal František po farářích, aby se naučili nazpamět nejen jména svých farníků, ale i jejich psů, jména domácích zvířat : to je jeho způsob, jímž chce vyjádřit, jak by měli být pastýři blízcí svému stádci. Žádám po vás toto: bud te pastýři s vůní po ovcích, pastýři uprostřed svého stáda a rybáři lidí, to řekl František 28. března v homilii při mši se svěcením olejů. Lidé jsou nám vděční, když vidí, že se modlíme za skutečné události jejich každodenního života, za jejich těžkosti i radosti, za jejich úzkosti i naděje. A když cítí, že vůně Pomazaného, Kristova vůně, je mezi námi, mají odvahu svěřit nám všechno, o čem si přejí, aby došlo až k Pánu: Modli se za mě, otče, protože mám tento problém, Požehnej mi, Modli se za mě : to jsou znamení, že se pomazání dostalo až na lem pláště, protože je proměněno v prosbu, v modlitbu. Kněží, i když žijí v celibátu, musí být otci. Vůle po otcovství je vepsána v té největší hlubině každého muže, vysvětlil František tentokrát 26. června při jedné homilii ve Svaté Martě. Když člověk nepocit uje tuto touhu, něco mu chybí. Něco není v pořádku. Abychom my všichni dospěli k plnosti, abychom dozráli, musíme pocit ovat radost z otcovství, i my, kteří žijeme v celibátu. Otcovství znamená dávat druhým život, dávat

3 život, dávat život... Pro nás se to uskutečňuje skrze pastýřské otcovství, otcovství duchovní: ale pořád to znamená dávat život, stávat se otci. Otci, kteří vědí, co to znamená chránit své děti. A to je milost, o kterou musíme my kněží prosit: být otci, být otci. Milost otcovství, otcovství pastýřů, duchovního otcovství. I když je kněz v kontaktu se svým lidem, tak to nemá snadné. Ale když kněz v kontaktu se svým lidem není, tak se sice také namáhá, ale špatně! A často si musí brát prášek na spaní. Ale ten, který je uprostřed svého lidu, ten ví, že lid toho potřebuje opravdu hodně, že je tolik nouze ale jsou to všechno Boží potřeby, ne? a ten se tedy namáhá opravdu seriozně... ale prášky nepotřebuje. Františkův předložený vzor je modelem pastýře, který nevytváří odstup, který nežije izolovaně, nestará se o to, aby reguloval víru lidí, ale spíš ji usnadňuje, nestará se přespříliš o otázky církevního krejčovství, nepečuje přehnaně o svou vizáž. Žije ve spojení s Bohem, a tedy v absolutní službě věřícím, kteří mu jsou svěřeni. Z této blízkosti, z tohoto sdílení vychází i požadavek na střídmost, se kterým se papež 6. července obrátil k seminaristům a mladým řeholníkům: Bolí mě, když vidím řeholní sestru nebo kněze s nejnovějším modelem auta. Nemůžeme přece jezdit v těch nejdražších autech. Auto je nezbytné k tomu, abychom mohli vykonávat svou službu, ale kupte si nějaké skromnější. A jestli chcete nějaké krásné, tak myslete chvíli na děti, které umírají hladem. Charakteristiky, které František vypočítává pro kněze, jsou ale součástí i portrétu každého biskupa. Ve videoposelství, které František zaslal do Mexika na kongres o evangelizaci Amerik, mluvil o biskupovi jako o pastýři, který zná své ovce jménem, zblízka je vede, s něhou, trpělivostí, a tím dává najevo mateřství Církve a Boží milosrdenství. Pravý pastýř nesmí mít postoj panovníka nebo formálního úředníka, který je pozorný především na disciplínu, pravidla a organizační záležitosti. To totiž vždy vede k pastoraci, která je vzdálená od lidí, neschopná usnadnit setkání s Kristem a dosáhnout setkání s bratřími. Boží lid, který je biskupovi svěřen, potřebuje, aby nad ním biskup bděl, aby se staral především o to, co lid udržuje v jednotě, a povzbuzoval v srdcích lidu naději. Biskupové musí formovat kněze, kteří budou schopni blízkosti, schopni setkání, kteří dokážou zapálit oheň v srdcích lidí, kteří dokážou se svým lidem putovat stejnou cestou, vstoupit do dialogu s jejich nadějemi a strachy. Mnohokrát se také papež Bergoglio zmínil o nemoci kariérismu: 19. září řekl nově vysvěceným biskupům: My pastýři nejsme lidmi s psychologií knížat, ambiciózními lidmi, kteří jsou ženichy Církve v očekávání toho, že jednou bude krásnější, důležitější a bohatší. Bud te opravdu opatrní na to, abyste neupadli do ducha kariérismu. Předcházejte pohoršení z toho, že byste byli letištními biskupy! Bud te naopak pastýři, kteří jsou schopni přijímat lidi, doprovázet je na cestě. Další nemocí, která postihla Církev, a mnohdy jde ruku v ruce s kariérismem, je klerikalismus, pokušení, které František definoval jako něco, co tolik poškozuje Církev. Je to nemoc typická pro Církev, která se uzavřela sama do sebe, která se obrací jen sama k sobě. Argentinským biskupům napsal 18. dubna, že touto nemocí je vztahovačnost jen sama k sobě, vzhlížení se v zrcadle, sklánění se jen nad sebou samým, druh narcisismu, který nás přivádí ke světáckosti a k vytříbenému klerikalismu. Tato nemoc se může přenést i na věřící laiky, kteří mohou také požadovat, aby byli klerikalizováni. A to jsou řetězy, které nám znemožňují vyjít a čelit výzvám k evangelizaci na otevřeném moři. sestavil P. Vlastimil Kadlec, omi 3

4 28. Santa Maria della Vittoria Když jeden z nejvýznamnějších italských architektů Carlo Maderno, mimo jiné stavitel průčelí svatopetrské basiliky ve Vatikánu, začal pro řád bosých karmelitánů stavět chrám v Římě, bylo domluveno, že bude zasvěcen obrácení sv. Pavla. Jeden však míní... Do běhu událostí zasáhl jiný karmelitán, Dominik á Jesu Maria. Jako šedesátiletý byl z Říma vyslán do Čech na pomoc katolíkům a podle historických zpráv byl vybaven posvěceným mečem, který jim měl pomoci v boji proti protestantům. Opět jeden mínil... Psal se rok 1619 a bavorský vévoda Maxmilián I. souhlasil, že, ač neměl habsburského císaře Ferdinanda II. příliš v oblibě, postaví vojsko. V jeho službách byl i zkušený vojevůdce Jan Tserclaes Tilly, který s ním v září 1620 vstoupil do Čech. Před sebou měl stavovskou armádu vedenou knížetem z Anhaltu, která pomalu, ale jistě ustupovala. 4 Johann Tserclaes Tilly, socha, Alttäting V řadách vojska bavorského vévody je i otec Dominik, který byl jeho kaplanem a vévodovým zpovědníkem. Dne 7. listopadu 1620 se Maxmiliánovo vojsko setkalo s vojskem císařským. Několik dní před tím se však stala drobná událost. Při cestě ku Praze se vojsko přiblížilo k městu Pilsen, které se až do roku 1618 mohlo pyšnit statutem nedobytého města. V listopadu toho roku to změnil hrabě Mansfeld. Kopie milostného obrazu Panny Marie Vítězné Nedaleko města v osadě Stenowitz (Štěnovice) nalezl otec Dominik značně poničený obrázek. Byla na něm zobrazena Svatá Rodina, Josef s Marií se klaní narozenému Kristu. Kněz zjistil, že postavy, kromě Ježíše, mají vypíchané oči. Komu vadila Maria a Josef? Kdo měl v sobě tolik zloby, že sáhl po zbrani a mstil se na nevinných? Konkrétní jméno neznáme, prameny však uvádějí, že zneuctění obrazu lze přičítat protestantům. Jsme v době velmi vzdálené ekumenismu a spolupráci. Otec Dominik obrázek opatrně očistil a uschoval. Ne pro strýčka p(p)říhodu, ale z úcty k Panně Marii. Na Bílé Hoře se pak 8. listopadu 1620 shromáždilo na obou stranách několik děl, mnoho zbraní a kolem padesáti tisíc mužů. Stavovští měli za zády pražské hradby, ale ve svých řadách i žoldnéře, které zas tak moc nezajímal

5 spor českých stavů s císařem. Navíc nedorazila mnohá slibovaná pomoc, v kterou český zimní král doufal. Zklamala Anglie i Francie, která díky zásahu papeže Pavla V. získala neutralitu. Svou pomoc odřekl i dřívější spojenec vévoda savojský a postavil se po bok císaři. Nakonec ani jeho vlastní Protestantská unie nepovolila českému králi proti císaři jediného vojáka a jediný krejcar. Stavové i král se museli spoléhat na vlastní prostředky a síly. Bitva samotná trvala asi dvě hodiny a její výsledek je dobře znám. Není jisté, zda otec Dominik použil posvěcený meč, ale zcela určitě vytáhl z hábitu nalezený obrázek, aby jím požehnal vojskům katolické strany v době pro ně nepříznivé. Pozdější legendy přidaly i zázračné úkazy. Otec Dominik pak obrázek Panny Marie, pěstouna Josefa a malého Ježíše přinesl do Říma. To už se o něm mluví jako o Panně Marii Vítězné a to právě na počest vítězství katolické armády u Prahy. Tím se změnilo i zasvěcení karmelitánského kostela. Dne 8. května 1622 v Basilice Santa Maria Maggiore papež slavnostně posvětil zázračný obraz, který byl pak v průvodu přenesen do kostela Santa Maria della Vittoria a umístěn ve zlatých paprscích na hlavním oltáři. Obraz byl korunován zlatou korunkou, na niž kromě císaře přispěli i Pražané. Hlavní nástropní freska jednolodního chrámu vyobrazuje vítězství Panny Marie nad kacíři, kteří jsou znázorněni jako démoni padající do pekel. Oltář už, bohužel, není původní, protože v roce 1833 podlehl ohni, tak i milostný obraz je pouze kopií, i když zdařilou, původního středověkého originálu. Freska apsidy nám pak přibližuje triumfální vjezd císařské armády se zázračným obrazem do Prahy. Vítězné vojsko vjíždí se svým kazatelem den po bitvě do města. Ústřední postavou je otec Dominik na bílém koni, obklopený jásajícími zástupy. Pražskou bitvu připomíná i kolekce čtyř olejomaleb, které jsou v sakristii. Zachycují věrně čtyři fáze průběhu bitvy na Bílé hoře a můžeme zde vidět i kříž otce Dominika, jakož i praporce poražených i vítězných armád. Mimochodem podél hlavního oltáře jsou umístěny i šavle z bělohorské bitvy. Vítězství zajistilo císaři Ferdinandu II. i nadále českou korunu a s ní i budoucnost katolické církvi v zemích, kde panoval rod Habsburků. Vrátili se jezuité vyhnaní v roce 1618, kteří pokračují v započaté práci. V budoucnu přijdou i na Velehrad, aby se ho pokusili materiálně i duchovně postavit opět na nohy. Nebo na kolena? Bez modlitby by jejich úsilí nebylo úspěšné. V. Kubašta, Kostel Panny Marie Vítězné, Praha A otec Dominik? Stal se velkým ctitelem a propagátorem kultu Panny Marie Vítězné a vymohl na císaři svolení, aby v Praze a Vídni byly založeny kláštery bosých karmelitánů. Ten pražský je pak více znám ne pro svoje 5

6 zasvěcení, ale pro milostnou sošku, jejíž kult je rozšířen po celém světě. Kopie milostného obrazu můžeme najít zde, dále v poutním kostele Panny Marie Vítězné na Bílé hoře a v děkanském kostele sv. Prokopa ve Strakonicích. P.S. Článek si nedělá nárok na vysvětlení situace v Čechách v době před a pobělohorské. K tomu doporučuji odborné publikace. Chce být jen doplňkem k dílu minulému. P.S.S. Starší prameny uvádějí, že k nalezení milostného obrazu došlo ve Strakonicích. K tomu srov. článek Štěpána Váchy. Přesná lokalizace místa nálezu ve Štěnovicích dodnes neexistuje. Předpokládá se, že by to mohlo být v místě dnešního kláštera s kostelem sv. Prokopa. P.S.S.S. Pro otce Dominika používáme český přepis jeho jména. Petr Mecl Pension Na faře, Boží Dar Z lázeňského města Jáchymov vyjíždíme vzhůru několika ostrými serpentinami a najednou jako bychom se ocitli na střeše světa. Krušnohorská náhorní plošina je pokryta sněhem i v letošních únorových dnech, kdy všude jinde byla zima na bílou pokrývku, očekávanou zejména lyžaři, dost skoupá. Městečko Boží Dar vítá návštěvníky typickou architekturou severočesko německého pohraničí, dřevem pobitým domům vévodí věž kostela sv. Anny. Právě přijíždíme do nejvýše položeného města ve střední Evropě a ocitáme se v nadmořské výšce 1028 m nad mořem. Už jste nocovali na faře? Máte možnost Že Pension Na faře býval kdysi farou, netřeba vysvětlovat. Vstoupíme-li do rozlehlé haly s typickou, snad pseudogotickou klenbou, dýchne tu na nás výjimečná atmosféra minulých dob, podtržená měkkou náručí obrovské pohovky, která přímo láká k usednutí. Nad ní obraz Panny Marie a vedle dřevěný kříž. Tím 6 ovšem veškerá starobylost pensionu končí, další vybavení je veskrze moderní. Po odsunu německých obyvatel po druhé světové válce byl Boží Dar téměř vylidněn. Farní budova byla zabavena a posléze využívána podnikem Uranové doly jako ubytovna a rekreační středisko. V 90. letech pak byla v rámci první restituční vlny vrácena římskokatolické farnosti. Tehdejší farář P. František Krásenský ji upravil, aby mohla sloužit jako jednoduché ubytovací zařízení, líčí historii budovy P. Marek Hric, administrátor farností Ostrov a Jáchymov, kam Boží Dar spadá. Za působení patera Krásenského došlo k určitým základním úpravám a bývalá fara měla své stálé návštěvníky např. z řad skautů, farních společenství, ale byla oblíbená i návštěvníky z Holandska. Vzhledem k uspořádání a vybavení byla tehdy vhodná především pro větší skupiny spíše mladých lidí, kteří nehledali žádný luxus, ale laciné ubytování. Kvalitní ubytování za rozumnou cenu Po několika letech se ukázalo, že využití budovy v atraktivní přírodní a lyžařské lokalitě není odpovídající. V roce 2005 převzal po smrti P. Krásenského farnost Jáchymov P. Hric a začal se svými spolupracovníky hledat zdoje na opravu božídarské fary, aby mohla poskytovat ubytování na dobré úrovni,

7 ale finančně dostupné např. početnějším rodinám s dětmi. Po rozsáhlé rekonstrukci, která probíhala až do loňska, se to podařilo bývalá fara nabízí komfort, který dnešní návštěvník hor požaduje, za dostupné ceny. Vzniklo zde pět apartmánů s vlastním soc. zařízením a kuchyňským koutem, čtyři z toho jsou čtyřlůžkové, jeden šestilůžkový. O patro níž jsou tři samostatné pokoje, které mají koupelnu a toaletu společnou na chodbě. Místnosti nejsou zařízeny nijak složitě, především jednoduchým nábytkem z přírodního dřeva. Z již zmíněné haly se dostaneme do přilehlé, plně vybavené kuchyně, kde jsou dva sporáky, takže zde může současně vařit i více lidí. Vedle je pak jídelna, která může zároveň sloužit jako společenský či přednáškový sál. Vladimír Bárta, který je správcem pensionu, mě všemi prostorami provádí s oprávněnou hrdostí. Kdybyste viděla, jak to tu vypadalo dříve, říká, když obdivuju příjemnou a útulnou atmosféru. Otevírá dveře od lyžárny, kam lze v létě uschovat kola, a ukazuje i centrální kotelnu, kde se topí naftou. Co návštěvníci také hodně oceňují, je možnost vlastního parkování hned vedle budovy, dodává. Rezervace už na příští zimu Poloha Pensionu Na faře uprostřed horského městečka Boží Dar, obklopeného krásnou krušnohorskou krajinou, je bezesporu výhodná a lákavá v zimě i v létě. Na druhou stranu pensionů a hotelů je tu také poměrně dost, tedy značná konkurence. Naše myšlenka je poskytovat kvalitní ubytování za příznivou cenu, aby se k nám mohli vydat i lidé, kteří nemají peníze na nocleh v hotelu, vysvětluje P. Marek Hric a dodává: Stanovili jsme cenu 250 Kč za osobu a noc, děti platí méně, poskytujeme i množstevní slevu, pokud přijede větší skupina. Zejména rodiče malých dětí ale i ostatní návštěvníci oceňují možnost vlastního vaření. A kdo zrovna vařit nechce, může se jít najíst do vedlejšího hotelu, s nímž pension bezprotředně sousedí, nebo do některé z dalších místních restaurací. Správce Vladimír Bárta konstatuje: Letošní zimní sezónu máme plno, dokonce někteří klienti už si zamluvili ubytování na příští zimu. Jak to bude na jaře a v létě, uvidíme. Tento týden celý pension obsadila skupina několika polských rodin s dětmi. Jsou rádi, že mohou být pohromadě, denně lyžují. I když letošní zima na sníh bohatá není, tady to jde. Jsem rád, že si provoz pensionu vzali na starost iniciativní farníci, kteří už mají v oblasti ubytování zkušenosti, tím pádem nemusíme platit firmu, která by provoz zajišt ovala, dodává P. Marek. V zimě, v létě rekreace pro tělo i duši A jaké jsou možnosti sportovního vyžití v blízkém okolí? Skutečně rozsáhlé. Běžkaři ocení neobvyklou rozmanitost a délku upravených běžeckých tras, sjezdoví lyžaři zase dosažitelnost a vysokou úroveň sjezdovek. Např. do známého lyžařského areálu Neklid se dostanete pomocí přibližovacího vleku, který najdete zhruba jen 100 metrů od pensionu. Pár kilometrů od Božího Daru je také velké lyžařské středisko na Klínovci a nově vybudovaný Skiareál Plešivec, jehož parametry lze směle porovnávat s alpskými středisky. Na německé straně je pak populární Fichtelberg. Jako dětský zimní ráj je označován pří- 7

8 větivý lyžařský areál Novako, vyhlášená je i místní Ježíškova cesta. V létě je tato lokalita hojně vyhledávána cyklisty. Vzhledem k tomu, že se Boží Dar rozkládá na náhorní plošině, přijdou si tu na své i ti, kdo zrovna nemilují šlapání do kopce. O pěší turistice nemluvě stačí obout pohory a vyrazit. A protože Pension Na faře patří farnosti a farnost jej provozuje, lze samozřejmě vyhledat i duchovní zázemí u P. Marka Hrice. At už na jeho kmenové faře v Ostrově nad Ohří či v Jáchymově, kam je to pár minut jízdy. Pension nabízí využití i pro duchovní cvičení, setkání farních společenství, farní dovolené a další aktivity v klidném prostředí. Po roce provozu pensionu vyhodnotíme, jak si na sebe je schopný vydělat, podle toho se pak uvidí, jak dál, říká P. Marek. V Jáchymově máme ještě jednu farní budovu, ta je nyní upravena skutečně jen pro velmi spartánské přenocování. Pokud by se ale provoz na Božím Daru osvědčil, rádi bychom upravili i tuto budovu v lázeňském městě. Alena Ouředníková Více informací o Pensionu Na faře najdete na: Kostely a kaple sv. Jana Nepomuckého ve vikariátu Tachov Nejstarší svatyní sv. Jana Nepomuckého ve vikariátu je kaple v Nedražicích. Byla postavena před rokem 1750 nákladem vdovy po posledním příslušníku rodu Františku Divišovi z Merklína, hraběnkou Příchovskou, tetou pražského arcibiskupa Petra Příchovského. Je to barokní centrála, zastřešená zvonovitou střechou. Interiér je zaklenut kopulí s bohatou malířskou výzdobou. V kopuli jsou namalovány busty českých patronů, na bočních zdech dva výjevy ze života světce sv. Jan zpovídá královnu Johanu a sv. Jan vhozen do Vltavy. Kruchta s varhanami byla instalována v roce Socha světce z oltáře je nezvěstná. Stavba patří k nejcennějším kaplím v regionu, opravena byla v roce 2007, ale pouze zvnějšku. Další kaple se nachází v nedaleké Prostiboři. Stojí na návsi hned u farního kostela. Má obdélníkový půdorys, fasádu řešenou výraznými pilastry a zastřešená je stanovou střechou. Nedávno byla opravená včetně interiéru, kde na oltáři stojí zachovaná dřevěná socha sv. Jana Nepomuckého. Dobu vzniku neznáme, ale výtvarně patří polovině 18. století. 8 V polozapomenuté části vikariátu, špatně komunikačně dostupném, leží vesnice Kořen, velmi zajímavá a krajinářsky krásně položená, topící se v zeleni, na strmém svahu nad Kosím potokem. V roce 1793 byl u zdi malého zámečku postaven kostelík sv. Jana Nepomuckého, který byl v letech přestavěn. Za komunismu byl zcela devastován, v interiéru se zachovala pouze kruchta. Opraven byl v posledním desetiletí. Kostelík má křížový půdorys, ploché zastropení, v západním průčelí stojí věž, která je krytá drobnou cibulkou. Od zámku je po malém mostku přístupná v boku kostela malá oratoř. Na vršku jižně od obce Halže byla do dnešní podoby přestavena v roce 1855 Ferdinandem Kahlerem starší barokní kaple sv. Jana Nepomuckého. Je to jednoduchý kostelík v novorenesančním slohu s věžičkou v průčelí. Stavba byla velmi devastovaná, krytá troskami krovu, jímž do ní pršelo. Péčí obce byla v letech 2003 až 2010 opravena. V těsné blízkosti se nachází další kaple, rodinná hrobka majitelů zdejšího panství Landwehrů.

9 Olbramov s další kaplí sv. Jana Nepomuckého dělí od Kořene jen hluboké údolí Kosího potoka. Byla postavena v roce 1894 na náklady majitelů dvora Oty a Sofie Hrdličkových stavitelem Johannem Hockerem ze Sulislavi. Kaple je neobvykle situovaná při výjezdu ze vsi polní cestou na Dolní Vísku, vestavěná v ohradní zdi. Je obdélná s polokruhovým závěrem a útlou věží v průčelí. Celkem prostá stavba má věž s novorománským obloučkovým vlysem. Uvnitř je novorenesanční oltář s novým obrazem sv. Jana Nepomuckého. Kaple byla na konci komunistického režimu v desolátním stavu, opravena zvenku i zevnitř byla do roku Údajně z období baroku by měla být kaple při silnici z Plané na Brod nad Tichou. V historických mapách ale není zakreslena, zejména ne ve Stabilním katastru z roku Tak lze z novorománské podoby a dole odhaleného zdiva vyčíst dobu vzniku koncem 19. století. Kaple má tvar rotundy s otevřenou předsíňkou. Uvnitř je prázdná, jen na oltáři stojí malá soška Božského srdce Páně. Také tato kaple je opravena. Jan Soukup Halže Nedražice Kořen Olbramov Prostiboř Planá 9

10 Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás... (Jan 20,18) Milí přátelé, agentura Fides každoročně vydává na počátku roku seznam pastoračních pracovníků, kteří byli v předchozím roce násilně připraveni o život. A stalo se dobrou tradicí si jejich jména spolu s dostupnými informacemi o jejich životech připomínat 24. března v Den modlitby a postu za zabité misionáře (adorace, křížová cesta). Předběžný seznam je však jen částí dlouhého seznamu dalších neznámých lidí, těch, kteří v mnoha koutech světa trpí, a dokonce i platí svými životy za víru v Krista: Zamysleme se nad životy našich křest anských bratří a sester, kteří trpí pronásledováním pro svou víru. Je jich tolik. Možná více než v minulých stoletích. Ježíš je s nimi. My jsme s nimi spojeni našimi modlitbami a láskou; obdivujeme jejich odvahu a svědectví. Jsou našimi bratry a sestrami, kteří v mnoha částech světa trpí za svou věrnost Ježíši Kristu. (papež František, Angelus 17. listopadu 2013). Podle informací, které máme k dispozici, bylo v průběhu roku 2013 po celém světě zavražděno 22 pastoračních pracovníků 19 kněží, 1 řeholnice, 2 laici. Nejvíc obětí bylo v Jižní a Střední Americe (15), následuje Afrika (3), Asie (3) a Evropa (1). Jeden dárek navíc R 10 Před loňskými Vánocemi uspořádala PMD v České republice vánoční sbírku Jeden dárek navíc R. Vynesla částku Kč, jejímž cílem bylo přispět na stavbu mateřské školy pro chudé a trpící děti v Zambii. Mezi nejmenšími je řada sirotků nebo velmi chudých dětí, které právě pobyt v mateřské škole zachrání, zajistí jim základní péči a předškolní výchovu. Náklady na stavbu mateřské školy činí pouze cca. 700 Kč na jedno dítě, které bude do této školky chodit. Zambii trápí nedostatek vody a infekční nemoci, hlad, bída a vysoký počet osob nakažených virem HIV. Tato země se s vysokou úmrtností dětí řadí na smutné 8. místo v celosvětovém žebříčku. Všem dárcům, kteří výtěžek sbírky podpořili a pomohli přibližně 104 dětem, upřímně děkujeme! Podpořme povolání v misiích prosba Sv. otce Vyslyšme výzvu Sv. otce a podpořme studium domorodých bohoslovců v misiích, aby evangelium mohlo být hlásáno po celém světě v jazyce, kterému rozumí i ti nejchudší. Bohoslovci sami se snaží pokrýt alespoň část nákladů na chod semináře prací na zahradě, chovem domácích zvířat apod. Dar 40 Kč přispěje na jeden den studia jednoho bohoslovce, Kč vystačí na měsíc studia, což ročně vyjde na Kč. Na tento účel můžeme kromě modlitby případně věnovat to, co našetříme během postní doby. Finanční dary budou použity pro 275 bohoslovců v Zambii, 170 v Ugandě a 117 v Keni. Tato pomoc je opravdu velmi potřebná, protože kvůli nedostatku finančních prostředků si biskupové v misiích mohou dovolit přijmout třeba jen jednoho z deseti zájemců. Více informací na toto téma naleznete také na DVD Zambijský bambo a Miriam Svobodová, zástupce PMD, Misijní úmysl na březen: Za mladé lidi, aby mnozí z nich přijali Pánovo pozvání a obětovali svůj vlastní život hlásání evangelia.

11 100 let od narození P. Rýznera Dne 29. ledna 2014 jsme si připomněli 100 let od narození čestného občana města Rokycan P. Jaromíra Rýznera. Rokycanský arciděkan P. Jaromír Rýzner se narodil 29. ledna 1914 v Boskovicích na Moravě. Tam absolvoval 5 tříd obecné školy a 8 tříd reálného gymnázia. Po maturitě byl přijat do arcibiskupského semináře v Praze Dejvicích. Dne 29. června 1938 byl vysvěcen na kněze pražským arcibiskupem kardinálem Karlem Kašparem. Po krátkém působení v jiných farnostech byl 1. srpna 1939 ustanoven kaplanem v Rokycanech, kde v podstatě až do své smrti věrně sloužil věřícím. V této době byl v Rokycanech děkanem pan kanovník Ignác Zahradník. Po jeho smrti 24. září 1945 byl P. Jaromír Rýzner jmenován administrátorem děkanství a od 1. května 1947 se stal rokycanským děkanem. Město Rokycany mělo tehdy nad děkanstvím patronát, proto byl P. Jaromír Rýzner prezentován jako poslední volený rokycanský děkan. Patronáty měst byly zrušeny v roce Po Vršíčkové pouti v roce 1950 odjel P. Jaromír Rýzner na dovolenou do M. Lázní a do Rokycan se vrátil až 15. října V Lázních byl 19. července 1950 zatčen a následně převezen do internačního kláštera v Želivě, kde zůstal až do července 1951, do dubna 1953 byl pak internován v klášteře v Hájku u Kladna. V dubnu 1953 byl postaven před soud a za rozvracení republiky byl odsouzen na 18 měsíců odnětí svobody a byl mu udělen celoživotní zákaz výkonu duchovní služby. Trest si odpykával ve věznici v Kutné Hoře, odkud byl propuštěn po amnestii prezidenta republiky. Nadále však platil zákaz výkonu duchovní služby a nesměl se vrátit ani do Rokycan ani na Moravu, kde měl svoje rodiče. Nastoupil jako skladový dělník do skladu dehtových barviv a toto zaměstnání vykonával až do roku 1968, kdy se teprve mohl vrátit do svých milovaných Rokycan. Zde sloužil až do 1. května 1990, kdy odešel do důchodu a přestěhoval se na faru v Oseku u Rokycan, kde sloužil místním věřícím až do své smrti 20. srpna Roman Bílek Tříkrálovská olympiáda ve Kdyni Letošní poděkování koledníkům Tříkrálové sbírky (za úctyhodnou částku Kč) se ve farnosti Kdyně odehrálo opět trochu jinak. Tentokrát se nabízela atmosféra právě započatých zimních olympijských her. A tak vznikla myšlenka Tříkrálovské olympiády aneb kterak králové s olympijským zlatem do Betléma přišli. Vtipná scénka o příchodu tří králů na olympiádu vše zahájila, následovalo stejně úsměvné předtančení s ladnými pohyby gymnastů všech věkových kategorií (vedoucích skupinek z řad farníků) a pak už samotné soutěže, kde si děti procvičovaly nejen tělo, ale i hlavičky. Krásné nápadité soutěže a úkoly, ale především úsměv a dobrá nálada byly symboly tohoto odpoledne. 11

12 Děkujeme panu Jaromíru Tipplovi (pastoračnímu asistentovi našeho vikariátu), který se zasloužil největší měrou o tento program. K soutěžení dokázal strhnout nejen děti, ale i některé tatínky. Děkujeme všem, kteří jakkoli přispěli svou pomocí (příprava rekvizit, občerstvení, odměn a medailí, vedením stanovišt ) a z pochmurného nedělního odpoledne vytvořili nezapomenutelné zážitky všem přítomným dětem i dospělým. Věřím, že se příští rok opět sejdeme se stejným nadšením a radostí. za organizátory Ludmila Brychová Blahoslavená Zdenka Schellin gová aneb anděl v lidském těle Je první slovenskou světicí, kterou 14. září 2003 papež Jan Pavel II. blahořečil, po třech letech od zahájení beatifikačního procesu v Institutu milosrdných sester sv. Kříže v Trnavě. 12 Matka Tereza za mlada, Anděl v lidském těle, Obět lásky, jsou přívlastky u jména sestry Zdenky Schellingové, která si jako heslo zvolila dvě slova: Usmívej se. Do nebe je třeba jít s úsměvem, Bůh nemá v oblibě zachmuřené světce, říkala a s laskavým úsměvem ji znali i pacienti v nemocnici, kde pracovala jako zdravotní sestra. Zdenka pocházela z hornaté a krásné Oravy, kde se ve vesnici Krivá narodila na Boží hod Vánoční 1916 jako Cecilia Schellingová. Pocházela z obyčejné rolnické rodiny, z deseti dětí. V patnácti vstoupila do Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Trnavě. Absolvovala zdravotní školu a 26 let byla ošetřovatelkou v nemocnici v Humenném, odkud přešla do státní nemocnice v Bratislavě. Zde pracovala jako laborantka na rentgenologickém oddělení. Díky své profesi měla přístup na zvláštní oddělení, kde pod dozorem StB leželi těžce nemocní a zbědovaní vězni, mezi nimiž byli kněží zotavující se po nelidských a krutých výsleších. Sestra Zdeňka byla přesvědčena, že jejím posláním je pomáhat lidem. A to byl důvod, proč se bez váhání rozhodla pomoci alespoň jednomu z přítomných kněží a zachránit jej před smrtí. Dopustila se tím chyby, která ji stála život. Pomohla a zaplatila cenu nejvyšší. Druhý den, 20. února 1952 ji odvezla Státní bezpečnost. Svého činu nelitovala, ani ve chvílích, kdy sama podstupovala krutá týrání. Nikoho, kdo jí pomáhal, neprozradila, nevyslovila ani jméno zachráněného kněze, jenom mlčky trpěla. 17. června 1952 ji odsoudili na 12 let za velezradu. Mučení a věznění udělaly své. Dostala tuberkulózu očí a hrozila jí úplná slepota, k tomu jí vyoperovali zhoubný nádor z prsu. Jako zdravotní sestře jí bylo jasné, že se pomalu blíží konec jejího života. Milostivý Bůh jí tohoto utrpení zbavil 31. července 1955 ve věku 39 let. Její ostatky jsou uloženy na hřbitově v Podunajských Biskupicích. Sestra Zdenka chtěla být obětí, o které ví pouze Bůh. Utrpení vytváří prostor pro Boží myšlenky, napsala si do svého zápisníka vlastních modliteb a úvah, který se dochovaly díky jejímu příbuznému Vincentovi Pazúrikovi. Veronika Pechová

13 Sbírky v diecézi v r na bohoslovce Kč na misie Kč Svatopetrský haléř Kč na Svatou zemi Kč na bibli Kč na diecézi Kč na charitu Kč na povodně (dáno Charitě) Kč Exerciie s P. Eliasem Vellou se konají srpna v Plzni (začátek v sobotu v podvečer, konec ve čtvrtek před obědem). Téma exercicií je Ježíš můj Pán. Cena Kč (1 600 bez ubytování), přihlášky na adrese ZPD nebo Kurz pro amatérské chrámové hudebníky plzeňské diecéze Vážení hudebníci plzeňské diecéze! Při Biskupství plzeňském bude od září 2014 opět otevřen dvouletý kurz pro amatérské hudebníky plzeňské diecéze. Tento kurz bude probíhat pod odborným vedením MgA. Markéty Schley Reindlové ve spolupráci s BcA. Pavlem Šmolíkem (regenschori katedrály sv. Bartoloměje v Plzni). Zde najdete informace o průběhu tohoto kurzu i kontakt, na který se můžete obrátit s Vašimi dotazy. Tento kurs nabízí komplexní vzdělání současným i budoucím chrámovým varhaníkům, sbormistrům a ředitelům kůrů. Výuka se bude konat od září 2014 ve dvoutýdenním cyklu. Součástí kurzu je i týdenní soustředění s intenzivní výukou července 2014 na Svaté Hoře u Příbrami. Individuální, skupinová i kolektivní výuka bude probíhat ve varhanním sále v prostorách Římskokatolické fary, Františkánská 11, Plzeň. Tento kurz zahrnuje jak individuální, tak skupinovou a kolektivní výuku předmětů, potřebných pro vykonávání funkce varhaníka, sbormistra a regenschoriho: varhany, liturgická varhanní hra a improvizace (individuální výuka), zpěv (skupinová výuka), liturgika (kolektivní výuka), sbormistrovství (kolektivní výuka), gregoriánský chorál (kolektivní výuka), hudební teorie (kolektivní výuka), nauka o varhanách (kolektivní výuka) Přihlášku (jméno a příjmení, bydliště, datum narození, tel., mail, údaje k hudební činnosti: farnost, funkce varhaník, sbormistr, zpěvák, varhaník + sbormistr apod., počet let hudební praxe, hudební vzdělání) zasílejte do 20. dubna na adresu Římskokatolická farnost, Kurz pro chrámové hudebníky, Františkánská 11, Plzeň. Všichni přihlášení uchazeči budou pozváni k informačnímu setkání s přehrávkou, které se bude konat v sobotu 10. května v prostorách Římskokatolické fary, Františkánská 11, Plzeň. Tato přehrávka slouží ke zjištění stupně technické zdatnosti ve hře na klavír. Hra na varhany není nutná. Požadavky k přehrávce: Hra na klavír: přednes dvou skladeb vlastního výběru, jednoduchý doprovod jedné lidové písně, nebo písně z kancionálu vlastního výběru. Hudební teorie: Znalost základních intervalů, rozpoznání durových a mollových akordů, opakování jednoduchých rytmických modelů. Zpěv: přednes jedné lidové písně, nebo písně z kancionálu vlastního výběru. Další info na nebo na tel Těšíme se na Vás! Markéta Schley Reindlová 13

14 Kurs etiky úcty k životu na Církevním gymnáziu v Plzni. Termíny (úterý ): 11., 18. a 25. března a 1., 8., 15. a 29. dubna. Cena 300 Kč. Lektor P. Robert Bergman, spirituál a vyučující na CG. Přihlášky: Více na sekce KURSY. Z programu Katholikentagu čtvrtek 29. května Když Slovák platí za Řeka. Kde leží hranice solidarity v Evropě? Dr. Jan Figel, Bratislava; Martin Kastler, Norimberk; Prof. Dr. Christof Mandry, Saarbrücken; Dr. Vladimír Špidla, Praha Češi a Němci: co nás spojuje co nás dělí, rozhovor s ministrem kultury ČR Mgr. Danielem Hermanem pátek 30. května Pastýř na kamenitém poli, rozhovor s biskupem Mons. Františkem Radkovským sobota 31. května Být křest anem v sekularizovaném prostředí Prof. Dr. Tomáš Halík Česko německé skutečnosti. O životě vedle sebe a spolu podél hranice Thomas Bauer, Weiden; Hans Eibauer, Schönsee; Bára Procházková, Praha; biskup Mons. František Radkovský, Plzeň; Dr. Birgit Seelbinder, Marktredwitz Od vězně ke kardinálovi rozhovor s kardinálem Dominikem Dukou Společná pout na Katholikentag organizovaná Sdruž. Ackermann Gemeinde: doprava busem z Prahy do Řezna a zpět se zastávkou v Plzni. Odjezd středa 28. května a návrat neděle 1. června odpoledne ubytování v rodinách nebo církevních objektech typu poutních domů, klášterů atd. volná vstupenka na Katolické dny a MHD v Řezně a okolí prohlídka řezenského historického centra Účastnický poplatek Kč (žáci a studenti Kč). Přihlášku je možné si stáhnout na: nebo si vyžádat její zaslání na tel Jáhenské svěcení v Plzni V úterý 25. března přijme z rukou plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského jáhenské svěcení bohoslovec Richard Polák z Plzně. Bohoslužba v katedrále sv. Bartoloměje začne v 17 hod. Večery chval Plzeň 6. března od v Domečku Plasy 15. března v ve farním domě Plzeň 18. března v na DCM Poslední vrchol Dokumentární film o španělském knězi bude promítán v Plzni 7. března v v kině Beseda (české titulky). 14 Česká křest anská akademie Plzeň v úterý 11. března v Doc MUDr. Samuel Vokurka PhD.: Transplantace kostní dřeně vzpomínka na primáře MUDr. Vladimíra Kozu v učebně na biskupství, nám. Republiky 35. ve středu 2. dubna ve Věra Sosnarová: 18 let v gulagu osobní svědectví

15 Věry Sosnarové (možno zakoupit knihu J. S. Kupky Krvavé jahody o životě pí Sosnarové) Život františkánů dnes Přednáška P. Konrada Abramowicze, OFM z františkánského kláštera v Neukirchenu b. Hl. Blut O františkánské spiritualitě žité v dnešní době ve čtvrtek 13. března v 17 hod. Pořádá Křest anské školící a vzdělávací centrum, (Farní úřad Klatovy, Jirsíkova 9). Česká křest anská akademie Klatovy v pátek 14. března v Mgr. František Kolouch (autor monografie o biskupu Hlouchovi): Biskup P. Josef Hlouch, v Klubovně HIFI klubu, Vrchlického sady. XIV. ročník Pochodu pro život 29. března v Praze, začátek ve na Mariánském náměstí. Pochodu předchází ve mše svatá u sv. Jiljí, celebruje kardinál Dominik Duka, více na Čtyři dohody benefiční divadelní představení s Jaroslavem Duškem na podporu Hospice sv. Lazara 31. března v Měšt anské besedě v Plzni. Cena vstupného Kč. Vstupenky: Infocentrum na radnici, Měšt anská beseda nebo online Stavět mosty s Kristem 2. etapa česko německého putování. V termínu 28. května až 1. června se v Řezně uskuteční Katolické dny, vydají se na ně tisíce německých křest anů. Pozváni jsou i čeští křest ané, především z plzeňské a pražské diecéze. Na základě motta Stavět mosty s Kristem se začátkem října poprvé vydala skupina českých a německých poutníků na společné třídenní putování po české svatojakubské cestě z Prahy do Rožmitálu pod Třemšínem. Toto vydařené putování bude mít své pokračování ve dnech před Katolickými dny, května. Cestu zahájíme v Plánici a společně doputujeme přes Klatovy a Kdyni do bavorského mariánského poutního místa Neukirchen beim Heiligen Blut. Na cestě zastávky s krátkými duchovními impulsy a obecnými informacemi v obou jazycích. Při společném putování bude možnost hovořit o různých tématech. Skupina se opět setká v Řezně na Katolických dnech v sobotu 31. května. Program: pá 2. května Plánice Klatovy (17 km) so 3. května Klatovy Kdyně (23 km) ne 4. května Kdyně Neukirchen (24 km) Cena: Pro české účastníky: 60 EU / Kč (ubytování, stravování, česky a německy mluvící průvodce, převoz zavazadel). Přihlašování a informace (do 24. března): CK KŘÍŽEK s.r.o., Hájíčkova 206/15, Praha 4 Točná, tel , mail: Holostok Holostřevský festival bude června. Studentská duch. správa Plzeň P. Vojtěch Soudský OP P. Pavel Petrašovský Pravidelné akce: Neděle mše sv. s účastí studentů v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici, po ní se jde na kofolu, kafe či pivo Úterý příležitost ke sv. smíření, rozhovoru nebo k posezení, studentský klub Františkánská ul., P. Pavel; příprava na svátosti, student. klub, P. Vojtěch; volejbal, tělocvična C. gymnázia, Mikulášské n. Středa hlavní studentská mše v kostele Nanebevzetí P. Marie, Františkánská ul., po ní od program na faře, nešpory ve

16 Čtvrtek mše sv. a adorace v kapli na faře (Františkánská ul), příležitost ke sv. smíření nebo duchovnímu rozhovoru Sobota anglická mše sv. v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Františkánské ul. Každý všední den v 7 20 modlitba ranních chval ve studentském klubu ve Františk. ulici HORAcké středy (středa ve farním sále, Františkánská 11) 5. března Křížová cesta v Kilometrovce (spol. odchod po mši od františkánů ) 12. března Marie Linková představení organizace Diakonie západ, věnující se dobrovolnické činnosti v oblasti mimoškolního vzdělávání dětí 19. března koncert Evy Henychové 26. března sedm slov Krista rozjímání nad texty kněze Prof. Karla Rahnera + možnost celonoční adorace V postu bude křížová cesta od před středeční studentskou mší u františkánů. Aktuálně Studenstký Velehrad LIMITY Poznej. Přijmi. Překonej. Přednášející: P. Elias Vella, MUDr. Max Kašparů, Andreas Boppart, Pavel Jajtner, P. Marek Orko Vácha a další. Bohatý duchovní a sportovní program, workshopy a koncerty. Více Meditační zahrada Památník obětem zla v Plzni mše svaté 13. a 27. března v Letošní sezóna 23. dubna 12. října otevřeno středa neděle hod. DVD Plody zla a odpuštění, svědectví Luboše Hrušky i cizojazyčně Kontakt: , Nabídka služby svátostí smíření v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni: středa P. St. Uhlíř ; čtvrtek bratři františkáni pátek P. Ludolf Kazda (adorace) první pátek různí zpovědníci Duchovní služba nemocným Nonstop tel pro návštěvu kněze či past. asistentky v plzeňských nemocnicích Knihovna na biskupství na pastoračním oddělení (3. patro biskupství) pondělí pátek , 9. března Skoky, postní pout Přednáška pro veřejnost Pastorační centrum ve spolupráci s MC Plzeňské panenky zve na Popeleční středu 5. března ve na přednášku, v učebně biskupství, nám. Republiky 35, Plzeň. Na téma Boží milosrdenství podle Jana Pavla II.: příprava srdce na velikonoce přednáší PhLic. Kateřina Lachmanová ThD. Přednáška je pro 16 všechny zájemce. Vstupné obvyklé: jednotlivé 30 Kč, pár 50 Kč. Těšíme se na Vás. Informace na Noc kostelů 2014 přihlašování Letošní Noc kostelů se bude konat v pátek 23. května. Přihlašování k Noci kostelů je možné dvěma způsoby. Elektronicky po přihlášení na stránky Noci kostelů nebo přihlá-

17 šením na adresu koordinátorky Majky Lachmanové: nebot kostely nejsou převáděny z loňského roku automaticky bez nového přihlášení. Na přihlášku prosím uved te: přesný název kostela, adresu, obec, okres, jméno a příjmení kontaktní osoby, ové a telefonické spojení. Do 28. února pošlete požadavek na množství propagačního materiálu, jako jsou plakáty A1, A2, A3, A4, A5, pexeso, pas poutníka (jste-li plzeňští), pohlednice, skládačky. Děkujeme za Vaši dosud výbornou spolupráci a těšíme se na její pokračování v přípravě Noci kostelů v plzeňské diecézi. za koordinační tým Majka Lachmanová a P. Krzysztof Dedek Návrat hrdinů Příměstský tábor pro děti od 8 do 13 let se koná od pondělí 30. června do pátku 4. července vždy od 9 00 do v prostorách MC Plzeňské panenky. Tábor vede umělkyně Fany Lachmanová a student Kryštof Lachman. Děti se mohou těšit na hry, tvoření a divadlo. Cena Kč za dítě v sobě zahrnuje veškeré materiální a lektorské výdaje, svačiny, obědy a pitný režim. Přihlásit se můžete na: po obdržení informací je třeba uhradit zálohu Kč. Počet míst je omezen a o přijetí dítěte rozhoduje datum úhrady zálohy. Biblické hodiny na biskupství Pastorační centrum zve všechny zájemce na pravidelné biblické hodiny s Josefem Kaše. Tento čas s Písmem nabízí prostor nejen ke čtení a naslouchání, ale Boží slovo promlouvá ke každému z nás. Sejdeme se 3. a 17. března v 19 hod. na biskupství, abychom se povzbuzovali na cestě víry i vzájemným svědectvím. Pokračujeme v četbě a exegezi textů Janova evangelia.těšíme se na Vás v hezkém společenství. Info na za organizační tým Majka Lachmanová a Anička Šlajsová Centrum pro rodinu Kurz efektivního rodičovství Krok za krokem (pro rodiče batolat, předškoláků a dětí mladšího a středního školního věku) v Plzni o sobotách 22. března, 5. a 26. dubna, vždy od 9 30 do Lektor programu Jindřich Fencl, cena za osobu 800 Kč, Kč za pár, je nutná účast na celém programu. Přihlášky Příprava na život v manželství pokračuje setkáními (vždy v úterý od 18 hod. v sále farnosti, Františkánská 11, Plzeň: 4. března Psych. rozdíly mezi mužem a ženou; Potřeby muže a ženy, rozdělení rolí 11. března Komunikace 18. března Sexualita, Odpovědné rodičovství 25. března Manželský slib Další cyklus přípravy bude probíhat ve středy od 23. dubna. Víkend pro chlapy se koná března. Téma: Muž na cestě (4 archetypy Král, Válečník, Kouzelník, Milovník). Čeká na vás víkend, který bude prostorem pro zastavení se, ohlédnutí se zpět, načerpání sil na další cestu ve společenství těch, kteří jsou také na cestě. Cena 500 Kč, přihlášky Křest anská psychoterapeutická poradna při Biskupství plzeňském nabízí poradenství v oblasti rozvoje osobnosti, těžkých život- 17

18 ních situací, mezilidských vztahů, manželské poradenství a párovou terapii (více na Poradnu vede psychoterapeutka Marie Kutilová pro objednané 2. a 4. pondělí v měsíci v budově biskupství, nám. Republiky 35, Plzeň. Objednávky: , Poradna PPR Vyškolené instruktorky nabízejí bezpl. konzultace ohledně symptotermální metody přirozeného plán. rodičovství. Domluva na tel (Věrka), (Hanka). Pojd me chválit Pána tancem Modlitební setkání pro ty, kdo chtějí chválit Pána tancem i slovem 18. března v v učebně biskupství v Plzni. Info: M. Linková , M. Fenclová Exercicie pro rozvedené i znovu sezdané vede Mons. Aleš Opatrný června na Sv. Hoře, cena Kč. Kontakt: Exerciční dům Svatá Hora, Příbram II 591, Sady 5. května č. 8, Plzeň Program v březnu Přišla mi do ruky tenoučká knížka. Myslela jsem, že ji jen tak zběžně prolistuju, zaujal mě totiž její název. Z původního úmyslu letmého čtení sešlo, nakonec jsem ji četla pomalu a hodně u ní přemýšlela. A ráda bych se podělila o několik řádků, které se mnou vstoupí 18 Svoboda a odpovědnost Křižanov června, duchovně relaxační chlapský víkend. Program: pátek 6. června Prof. Jan Sokol: Jak vypadá svoboda? Rozlišení morálky a etiky. sobota 7. června Ing. Otakar Morávek: Odpovědnost za své zdraví. neděle 8. června P. Ladislav Heryán SDB: Svoboda a naše odpovědnost v církvi Víkend je koncipován jako celek, nelze se zúčastnit jen jeho části. Účastnický poplatek Kč (dotovaný) nebo Kč (sponzorský). Přihlášky a info Mužský rituál přechodu do zralé dospělosti září 2014 na Vysočině. Jedná se o netradiční duchovní cvičení v ekumenickém duchu, které je otevřeno i hledajícím a lidem bez vyznání. Víme, že dospělými a moudrými se nemůžeme stát po jednom víkendu, ale téměř 900 (našich) mužů udělalo při absolvování uplynulých ročníků této akce osobní zkušenost, že na cestě ke zralé dospělosti může být tento čas velmi dobrým začátkem. Přihlášky a info na do postní doby: Vyhrad te si čas i pro sebe. Vaše rodina at je milostí pro vás i vaše blízké. Bud te lidmi milosrdenství: odpouštějte a žádejte o odpuštění. Naučte se rozlišovat; máte v sobě moudrost, která vám vždycky umožní volit a vědět, co je třeba udělat. Aby se dobrodružství vašeho života vydařilo, musíte si uchovat radost. Každý den milujte ze všech sil, celých čtyřiadvacet hodin. Žijte v přítomnosti. Každé drobné gesto je důležité, dělejte jich hodně. V rodinném životě myslete nejdřív na svého partnera. Prioritou je partnerský vztah, dítě je na řadě až potom. Modlete se. Bůh vám dá naději, poproste ho o nové srdce. Nezasévejte své touhy na zahradu druhého člověka. Pěstujte si tu svou. Modlitba a akce

19 vám každý den pomohou stárnout s radostí. Nemějte strach ze smrti. Dovede vás na nejkrásnější ze všech setkání. (z knihy At se ti život povede! Guy Gilbert) Přeji vlídné dny a požehnaný vstup do postní doby. Majka Lachmanová V březnu si můžete vybrat z pravidelné každodenní nabídky programů. Novinkou, která si nachází u Vás svou pozornost, jsou pátky, které patří tzv. podpůrným skupinám, vedeným našimi lektory odborníky a několik setkání povede psycholožka PhDr. Blanka Šestáková a další odborníci. V Plzeňských panenkách se na Vás moc těšíme. Programy jsou krásné, lákavé a pro každého dostupné. Kéž Vás potěší třeba i jen přečtení nabídky na našich stránkách A pokud se vydáte do Sadů 5. května 8 v Plzni, tak kéž dostanete, po čem toužíte. Čas pro rodinu V neděli 30. března od do v prostorách Biskupství, nám. Republiky 35, Plzeň zveme na program ČAS PRO RODINU. Můžete se těšit na VELIKONOČNÍ tvůrčí dílny pro rodiny: VĚNCE HOBLINKOVÉ I ZÁ- VĚSNÉ, TISKÁNÍ NA TRIKA A TAŠKY, HEDVÁBÍ, ŠPERKY, PEDIG. Připraven je doprovodný program Tvoření pro děti (50, Kč dítě). V ceně tvoření se mohou děti těšit na malování na obličej, malování dřevěných jarních domečků, zdobení perníků. Vstupné na ČAS PRO RODINU: dospělý 50 Kč, rodinné (2 rodiče) 80 Kč, věnec: 80 Kč trika, hedvábí a šperky dle velikosti výrobku. Rekolekce pro ženy v Perninku března nesou název: Hledejte především Jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Rekolekci vede P. Krzysztof a Josef Kaše. Zveme všechny pokřtěné ženy nebo katechumenky, které touží po tichu, odpočinku, načerpání sil fyzických a duševních. V programu nebude chybět prostor pro vlastní i společnou modlitbu, promluvy, mše svatá, osobní noční adorace, služba přímluvné modlitby apod. Cena rekolekce 460 Kč. V případě zájmu napište na Obdržíte mail s podrobnými informacemi o akci. Těšíme se na Vás. za organizační tým Majka, Martina a Vlad ka Od srdce k srdci (návštěvy potřebných) Chceš pomáhat? Nevíš, jak na to? Jsme otevřené společenství mladých, kteří touží být blízko potřebným (nemocným, starým, opuštěným, trpícím, lidem v nouzi), at už konkrétní pomocí, návštěvou nebo modlitbou či obětí. Věnujeme svůj čas druhému, který to potřebuje. Scházíme se dvakrát v měsíci v Plzni k modlitbě, povzbuzení ve službě a dělení se o vše co jsme v uplynulém čase prožili. Budeme rádi, když se přidáš. Aktuálně na: Lucka Face to Face úterní adorace za mládež Plzeňské diecéze Srdečně všechny zveme každé úterý v do kaple DCM ke ztišení a modlitbě formou eucharistické adorace. Při této modlitbě chceme prosit za mládež Plzeňské diecéze. 19

20 Vchod na DCM se nalézá na parkovišti mezi kostelem Nanebevzetí P. Marie a spořitelnou. I když v tuto roční dobu bývá parkoviště setmělé, nemusíte se bát přijít. Po skončení setkání u čaje... Přijít může každý. Večer chval na DCM 18. března Na večerech chval nám jde o to, abychom skrze písně, modlitby a slova opětovali lásku našemu Bohu, Otci, Synu i Duchu Svatému, učili se přebývat v jeho blízkosti a stávali se mu podobnými. Další se uskuteční opět třetí úterý v měsíci tedy 18. března v v sále františkánského kláštera v Plzni. Pozvání platí pro všechny chvalme Pána! Setkání mládeže vik. Sokolov Rozjeli jsme setkávání mládeže ve vikariátech, máme za sebou úspěšné setkání rokycanského a domažlického a března to rozjedem v Sokolově. Garantem je KVS z Plas pod vedením P. Vlastíka Kadlece, takže to není žádná nuda... Jak to dopadlo v Rokycanech, si můžete přečíst na stránkách DCM, přihlášky už se přijímají ). Postní duchovní obnova pro mládež s papežem Františkem a P. Vlastimilem Kadlecem, OMI Jak prožít postní dobu? To je otázka, kterou si často klademe. Můžeš do ní vstoupit účastí na duchovní obnově pro mládež, která se bude konat u nás v Plzni na DCM března a povede ji P. Vlastimil Kadlec, OMI. Kapacita je omezena, a tak je třeba se přihlásit co nejdříve! Přijměte pozvání ke ztišení... Světový den mládeže v plzeňské diecézi dubna Setkání mládeže s biskup. Františkem před Květ. nedělí. Blahoslavení chudí v duchu, nebot jejich je nebeské království. (Mt 5,3) 20 Přípravy dalšího setkání s biskupem (Světový den mládeže v plzeňské diecézi) již začaly. Jelikož tentokrát v sobotu v den setkání oslavíme 53. výročí Gagarinova letu, nemůže být hostem nikdo jiný než uznávaný astrofyzik RNDr. Jiří Grygar, CSc. A o čem to bude? Samozřejmě se podíváme do nebe probereme, zda víra může obstát před moderní vědou a další ožehavé otázky. A ani letos nemůže chybět hodnotný, vtipný, duchovní, kulturní zážitek až z Moravy k nám dorazí Spojené farnosti s unikátním muzikálem Tarsan! Také se můžete těšit na příležitost k setkání s věřícími vrstevníky z diecéze, krásnou liturgii s průvodem a ratolestmi spolu se slovem otce biskupa. V pátek se již tradičně uskuteční Křížová cesta centrem Plzně (začátek v v katedrále). Pokud by chtělo vaše společenství ztvárnit některé zastavení, dejte nám vědět které. Také se ozvěte, pokud máte zájem o nocleh z pátku na sobotu (ve spacáku). V sobotu bude program pokračovat od 9 00 v sále Středního odborného učiliště elektrotechnického, Vejprnická 56, Plzeň Skvrňany (tramvaj č. 2 zastávka Internáty). Na programu bude společná modlitba, muzikál a setkání se zajímavými hosty, krátké filmy z akcí, zásah módní policie(??), svědectví a setkání ve skupinkách; po celou dobu s námi bude biskup František. Vrcholem setkání bude mše svatá, která začne ve radostným průvodem s ratolestmi. Na závěr mše svaté otec biskup každému osobně požehná a předá dárek památku ze setkání. Co to bude letos? Nechte se překvapit přijd te a uvidíte. Stejně jako v minulých letech uvítáme vaši podporu při organizaci celého setkání pokud nám můžete pomoci (třeba při liturgii, zařizování prostor, předávání informací nebo zajišt ování stravování), budeme moc rádi ozvěte se! Také prosíme o modlitbu za toto setkání i jeho přípravu.

21 Celostátní setkání animátorů v Třešti srpna Smyslem akce je pomoci mladým lidem, kteří se ve farnostech, školách, v různých typech společenství atd. věnují vrstevníkům nebo se na tuto službu připravují a rádi by se nějakým způsobem více angažovali. Týden nabízí širokou nabídku osobního rozvoje, od hledání odpovědí na otázky duchovního života až po metodiku práce s dětmi a mládeží, povzbuzení ve službě druhým a v evangelizaci. Na programu budou společné přednášky pro celé plénum, tématické přednášky pro menší skupiny z oblasti kultury, psychologie, spirituality, diskusní skupiny, workshopy, semináře, kulturní a sportovní aktivity, společné bohoslužby a modlitby... Téma tohoto setkání: Nikdo není ostrov aneb zaostřeno na vztahy. Prostě pokud ti záleží na tom, jak vypadají naše farnosti, naše církev, jak se nám daří nabízet evangelium dalším mladým lidem, tak se určitě přihlas na adrese: (zde je více informací o setkání). Cena při přihlášení a zaplacení do 31. května činí jen Kč! DÁLE SI POZNAMENEJTE... Týden modliteb za mládež dubna VIII. fotbalový BiskupCUP v Domažlicích 14. června PilsALIVE června Kajaky v zahraničí července EnterCAMP junior let; EnterCAMP let; NABÍDKA DCM Papež František Prosím o přátelský dialog (promluvy mládeži při SDM 2013 v Rio de Janeiro), 100 Kč Jste nadějí církve I. a II. publikace mapující vztah Benedikta XVI. k mládeži (průběh světových dnů mládeže, promluvy pro mládež během apoštolských cest), celý komplet za 130 Kč YOUCAT Příprava na biřmování, nová oranžová kniha za 110 Kč z DCM zdraví P. Kryštof & Petr ÚLeT Prázdninové setkání pro náctileté (14 17 let) proběhne července v Nečtinech. Čeká Vás společně strávený čas, trocha napětí, (krátký ) výlet, povídání, promítání, koupání, čas pro sebe, sdílení, volejbal, ringo, koncert, oheň, spousta her a legrace... a úžasná parta podobně potrefených. Těší se na Vás Vlastík a kluci z KVS, Anička, Hanka a Jindřich. Cena Kč, přihlášky a informace: Salesiánky Letní tábory července Hojsova Stráž pro holky 8 12 let, všeobecný pobytový, cena Kč července Plzeň, Křimická, děti od 6 ti let po celou ZŠ, příměstský, cena Kč srpna Chlum u Třeboně pro kluky a holky let, cyklotábor (cyklovýlety ze stálé základny), cena Kč srpna Hojsova Stráž pro děti let, všeobecný pobytový, cena Kč srpna Plzeň, Křimická pro děti od 6 ti let po celou ZŠ, příměstský, cena Kč 21

22 Přihlášky: SHM, Křimická 73, Plzeň Skvrňany, , Uzávěrka přihlášek: 16. května nebo do naplnění tábora Salesiáni Tábory Káčko 30. června 10. července, Sloup v Čechách, cena 2800 Kč / 2600 Kč (sourozenci), let, vede Jakub Havlíček: Tábor nejen pro ministranty července, Západní Čechy, 1700 Kč, chlapci 8 14 let, přednostně ministranti farnosti Plzeň Lobzy, vede Jiří Baláš: PidiK července, Čachrov, 1500 Kč, děti po první třídě až do dvanácti let, Vojtěch Sivek: Gulliverovy cesty, příměstský tábor července 8 16 hod., 900 Kč / 700 Kč (děti z klubu Balón), 8 13 let, Martin Bohata: K2 27. července 2. srpna, Fryšták, 600 Kč, let, Ant. Nevola: Cyklotábor srpna, Zdice, 3900 Kč / 3600 Kč (sourozenci), let, Lenka Stulíková: Dívčí chaloupka srpna, dívky let, Terezie Krůtová Detektivní tábor Kryštofa Záhady, příměstský, srpna od 8 16 hod., 1000 Kč / 900 Kč (sourozenci), 7 14 let, Lenka Stulíková: Kontakt: Salesiánské středisko mládeže, Revoluční 151/98, Plzeň Lobzy, tel , 22 Úmrtí P. ThLic. Emanuele De Nardi S pevnou vírou ve vzkříšení oznamujeme, že do Otcova příbytku vešel náš bratr P. ThLic. Emanuele De Nardi, vicegenerální představený Koinonie Jan Křtitel, kněz plzeňské diecéze. Narodil se 15. července 1959 v Conegliano, v Itálii. Dne 21. května 1989 vstoupil jako zasvěcený bratr do soukromého sdružení křest anů Koinonia Jan Křtitel. Působil a žil v komunitách v Camparmň, Recanati, Římě, v Plzni a Cogollo del Cengio a pastoračně sloužil kázáním a evangelizací v mnohých zemích světa. Studoval filosofii a teologii na Papežské gregoriánské a lateránské univerzitě a na Papežské teologické fakultě Teresianum, kde dosáhl licenciátu v antropologické teologii. Na kněze pro službu nové evangelizace v Koinonii Jan Křtitel byl vysvěcen 25. května 1996 v Plzni. Zemřel po těžké nemoci dne 6. února ve věku 54 let ve své komunitě v Camparmň, kde bratřím a sestrám dlouhodobě sloužil jako jejich představený a pastýř. Poslední rozloučení proběhlo při mši svaté, které předsedal Mons. František Radkovský, v pondělí 10. února v v kostele Nejsvětější Trojice ve Schio (Itálie). Po ní byly ostatky zesnulého kněze uloženy do hrobu na hřbitově v Santa Caterina. převzato z ACEP 2/2014

23 Knihkupectví Jungmannovo n PRAHA 1, , Heiner Wilmer: To jsi můj Bůh? Autor bilancuje svých třicet let řeholního a kněžského života a klade si provokující otázky: Kdo je pro mne Ježíš? Jaký smysl má moje životní volba tváří v tvář nenaplněným snům, samotě či vlastním chybám a utrpení? Dobře míněné rady a zbožné fráze mu však nestačí. A přesto nachází odpověd... brož., 208 str., 195 Kč Jorge Mario Bergoglio František: Opravdová moc je služba Antologie souhrnným způsobem představuje základní myšlenkové linie kard. J. M. Bergoglia. První tematický celek knihy je tvořen texty věnovanými katechezi, druhý tvoří homilie, zejména k vánoční a velikonoční době a texty třetího oddílu se dotýkají dialogu církve se současným světem. váz., 496 str., 399 Kč Lorenzo Zani: Od večeře ke kříži Exegeze a meditace biblických úryvků Velikonočního tridua. Vhodné pro každého, kdo se v době postní chce připravit na intenzivní a plodné prožívání jejího závěru. Kniha, kterou ocení i kněží. brož., 183 str., 198 Kč Karmelitánské nakladatelství 25. března 100. výročí od narození Matky Vojtěchy Hasmandové ( ), boromejky, politické vězenkyně, později generální představené své kongregace (tedy Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského) ženy, která s vytrvalostí a odvahou pracovala na obnově řeholních komunit i v době komunistického režimu. Matka Inviolata Krupková: Láska smrtí nekončí Život Matky Vojtěchy Hasmandové Ze shromážděných vzpomínek a korespondence zřetelně vystupuje mimořádná osobnost Matky Vojtěchy. Předkládaná kniha vyšla krátce po její smrti a od té doby se dočkala několika vydání. Nově vydáno s jazykovou úpravou a s kvalitnější obrazovou přílohou. brož., 88 s., 99 Kč Helmut Schlegel: Duchovní koučink Umění vést lidi začíná uměním uspořádaně vést svůj osobní život. Autor radí čtenáři, jak využít vlastní duchovní schopnosti a čerpat z nich sílu pro všední den. (Kniha je průvodcem pro manažery v nejširším slova smyslu: rodiče, faráře, politiky, pedagogy, ředitele... ) brož., 136 s., 159 Kč 23

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice 07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice Sušice Vikariát Sušice-Nepomuk Farnost Sušice Kostel sv. Václava, mučedníka (děkanský) sv. Felixe z Kantalicia (klášterní) Nanebevzetí Panny Marie (hřbitovní) sv. Andělů

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Pokud se rozhodnete prodloužit si čas strávený v našem regionu, pomůžeme Vám také s výběrem doplňkových programů.

Pokud se rozhodnete prodloužit si čas strávený v našem regionu, pomůžeme Vám také s výběrem doplňkových programů. Vážené dámy, vážení pánové, jménem Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov si vás touto cestou dovoluji informovat a pozvat k účasti na konferenci 1. Broumovské diskuse na téma Je naše demokracie

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

Nedělní stránka sokolovské farnosti 8. neděle v mezidobí 2. 3.2014

Nedělní stránka sokolovské farnosti 8. neděle v mezidobí 2. 3.2014 Nedělní stránka sokolovské farnosti 8. neděle v mezidobí 2. 3.2014 Pořad bohoslužeb Sokolov kostel Ne 8:30 17:00 Sokolov fara Po 7:40 St 7:40 Pá 17:00 Svatava farní sál Čt 16:00 Krajková Ne 10:30 Eucharistická

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Panna Maria, Prostřednice všech milostí

Panna Maria, Prostřednice všech milostí Květen 2006 Zpravodaj farností Říčany, Kostelec u Křížků, Mukařov, Velké Popovice, Popovičky a Jažlovice Panna Maria, Prostřednice všech milostí Maria je vznešená hvězda vyšlá z Jakuba, její paprsek osvětluje

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Nedělní stránka sokolovské farnosti 30. neděle v mezidobí 26. 10. 2014

Nedělní stránka sokolovské farnosti 30. neděle v mezidobí 26. 10. 2014 Nedělní stránka sokolovské farnosti 30. neděle v mezidobí 26. 10. 2014 Pořad bohoslužeb Sokolov kostel Ne 8:30 17:00 Po 7:40 St 7:40 Pá 17:00 Svatava Čt 16:00 Krajková Ne 10:30 Eucharistická adorace ve

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ Farní list SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, ALBRECHTICE, KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, DLOUHÁ VES ÚNOR FARNÍ PLES; POSTNÍ DOBA Č. 2 / 2016

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20 Newsletter CIC č. 1/ duben 2013 Vážení a milí příznivci CIC, rádi bychom Vás informovali o aktuálních kurzech našeho vzdělávacího oddělení a dalších programů CIC. Je toho tentokrát více, využijte naší

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro

Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro Školicí a ubytovací středisko IAT v Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro v v Školicí středisko Vážený zákazníku, rádi bychom Vaší firmě nabídli prostory, zázemí a služby pro školení, porady a semináře

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

VESNOVINY 2/2016 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 1. března 2016 -----------------------------------------------

VESNOVINY 2/2016 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 1. března 2016 ----------------------------------------------- VESNOVINY 2/2016 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 1. března 2016 ----------------------------------------------- VESNA KLUB Program: 9. 3. Přednáška Veroniky Kopčíkové Kyrgyzstán

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 České Budějovice, 17. března 2016 Památky, které v Plzeňském kraji spravuje Národní památkový ústav, plánují otevřít poprvé své brány již

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Veřejné zasedání farní rady

Veřejné zasedání farní rady Veřejné zasedání farní rady Jedna z řady věcí, které mě před rokem hned po mém příchodu na Klokoty velmi potěšily, je, že farní rada je vlastně takové společenství lidí, kteří se v nejrůznějších oblastech

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net Oblast Horská bouře Suvorovova 478, 741 01, Nový Jičín Tel.: +420 603 52 10 73, E-mail: milanl@centrum.cz http:///, http://skoleni.horskaboure.net/ Rádcovský kurz! Milá kamarádko, milí kamaráde, Zahájení

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Velehradské Dny lidí dobré vůle se dostaly již do podvědomí

Velehradské Dny lidí dobré vůle se dostaly již do podvědomí F O T O G R A F I C K Á S O U T Ě Ž VELEHRAD 2007 konaná u příležitosti Dnů lidí dobré vůle - Velehrad 2007 Velehradské Dny lidí dobré vůle už mají svou tradici, a přece je jejich mimořádná atmosféra vždycky

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

domů až několik měsíců po jejím skončení. Mluvili o daleké cizině, kde prožili velká dobrodružství, a ta jistě inspirovala. Vyprávěli o duchovních,

domů až několik měsíců po jejím skončení. Mluvili o daleké cizině, kde prožili velká dobrodružství, a ta jistě inspirovala. Vyprávěli o duchovních, V Hradci Králové J. Em. ThLic. Dominik Jaroslav kardinál Duka OP se narodil 26. dubna 1943 na Pražském Předměstí Hradce Králové, města ležícího na soutoku Labe a Orlice ve východních Čechách. Ve středověku

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více