SVAZ SKAUTO A SKAUTEK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVAZ SKAUTO A SKAUTEK"

Transkript

1 SVAZ SKAUTO A SKAUTEK

2 Muj rodny krajl ja t~ ct!m ac nerod!s v!no. Zvesel!m se a op!j!m rvou krasou Vysotlnol Ty pro mne dobrou m!ru rna~ kdyi svh! jsem I zmdleny, ~rea rou rukou ml podavli~ pomr vidy naplnl!nyl J.K. + K.J. 1\ novym a uovym hod\l.m zve~ ;d v~rnym jsem tvym hostem a jedilnkrat ml ustele~ v s ve zeml loie pros tel ',.?V!:STI Z I MY.. Jake zvesti vetry od aeveru nesou? ~e n8m brzy mraz 8 snehy do kraje ptinesou. Podzim ten kouzelnik svlekl stromy razem, ~vnul jenom proutkem, listi spadlo na zem. Chladem se tea chveji, ke spanku )'a atroji - mraziveho dechu zimy nejvice se boji. Mnohdy stromwn v zime snehy moe ublizi - polamou jim vetve ptevelikou tizi. Vy podzimni vetry jen si chladne dujte, o te pani Zime zpravy n8m zvestujte! My se nebojime snehu ani mrezu, zatopime v kamnech suchjm drivfm z razu. Budau v kamnech praskat smolna polena, usedneme blizko, zhte jem. kolena. At je treba venku fujavice, mraz, dteva mame v kulne ptevelik;y raz.

3 .l. ~ r I l v-r7d lvo wt'l}_ dt/ij-ct_,- '1T ~Tddt~.z r % /-t_ ~ _trtr e-~... _.

4 v.,~. I I 1 l i I ' i- 1 I ;.! \. - ~ -~c...:.:_:_:_ " o ~. - Skauting je hra, nikoliv drezura

5 - 4-0 SOB1~0VE- 2.pokracovani Proto pro bezpecnost byla zrizena tvrz ku strefeni rozcesti, snad jiz ke konci doby hradni nebo brzy potom, cas zrizeni tvrze nelze presne stanovit. Jest to prv~ opevneni na t6to ceste od Moravy. Tvrz byla tak postavena, aby byl prehled na obe cesty. Dodnes se tam rika v Hrade. Je na miste obecnim a dobre zachovale, ovalneho tvaru, asi 40 kroku dlouhe a 30 kroku siroke. Kolem tvrze byl hluboky prikop 3-6 m siroky, dodoes znatelny, ktery ustil do velke nadrfe asi m sirok~. Puvodne tento zaklad hradiste - pahrbek byl vyssi, ale pro upravu policka snizen tak, jak je dnes. Pahrbek je vysoky asi 10 m. U hospodafsk~ho staveni /dnes majitel rolnik Vasicek/ na sade nad tvrzi je pramen, ktery mohl byti kdysi vetsi a vede od neho nahon 40 kroku dlouhy do prikopu pod "hradem". Po dobe hradni stala se tvrz majetkem zemanskym. Prvnim znamym majite1em by1 Jesek Kokot ze Sobinova, jenf by1 v letech patronem sppotskeho koste1a. Rovnef Ondfej ze Sobinova, ktery pfikazova1 kneze do Bestviny, by1 v roce 1373 majitelem tohoto statku. Stocek z Dolan pfipomina se v r jako pan na Sobinove posledni. L~ta zde psana spadaji do doby Karla IV / /, 0 kterem je znamo, fe pfi obchodnich stezkach zrizoval kralovske strafe /Adamek XIV vek/ a naridil stavet tvrze na jejich ochranu. Je tedy mofno, ze tvrz tato byla zrizena Karlem IV. Tato cesta byla pouzivana jeste ve XIII - XIV. stoleti, ackoliv jif byla zfizena cesta /silnice/ od Krizove. Zmineny Jesek Kokot nebo Jan Kohout je pravdepodobne zakladatelem vesnice Kohoutova. Tento rytir Jan Kohout pfivadi se ve spojeni v povesti o 6ctolenovi a Jitce, sirotcich na Pfichode /Bilek/. Sirotkum.byl Jan Kohout otcovskym pfitelem a radcem. Kohout byl velitelem pohranicni strafe a eel~ okoli musilo ho poslouchat. Dle povesti se vysvetluje puvod Sobinova takto: Jisty rytir, nacelnik strafe na hrade Sokolove, prise! nasilnym prepadnutim loupeziveho rytife 0 hrad, v kterem se na~ilny rytir usadil. Rytir nemaje kde bydliti, radil se svym otcem, dle jin~ s kralem a ten mu poradil: "Postav sobe nov".

6 dol~ a na puvodni misto. nebyl vracen. Kastel rna dlaibu kamennou, ktera je tez v kapli proti sakristii. V sakristii na obou oratofich a na kuru je podlaha prkenna. Kastel rna 9 velkych oken, tfi kolem hlavniho oltafe, dve na kuru a ctyfi v lodi a pet malych, dve na kazde oratofi a jedno za varhanami. ftjfi okna dole, dve v sakristii a dve v kapli, tato posledni jsou opatfeny mfizemi. Vsechny sklene-, ne tabulky maji podobu.sestiuhelniku a jsou zality olovem. Na schodech, ktere vedou na oratofe byly svetelne otvory, ktere byly pfi oprave vnejsku kostela v roce 1954 zazdeny. Tyto schody jsou dfevene, na kazatelnu vedou kamenne. Kostal rna patery dvefe, jedny portalni, jedny vchodove do lodi chramove~ 1 proti vchodovym, 1 do sakristie a jedny do kaple. Tyto posledni byly v roce 1954 z venku zazdeny. Dvefe port61ove jsou dvoji, vnej~i a vnitfni. Ze sakristie vedou jedny dvefe do presbytefe a druhe na kazatelnu. Konecne jsou jedny dvefe dole u schodu na kur. Nahofe u schodu na kur jsou dvifka, tei u schodu na oratofe. Oboje dvefe portalove oboje dvefe lodni jsou dvoukfidle, ostatni jednokridle. Kastel je zasvecen "Navstiveni Panny Marie". Na hlavnim oltafi je milostny obraz Panny Marie z roku Je v d.fev~nem ramu, vyfezavanem a bohate zlacenem. Byl darovan puvodnimu kostelu Janou Terezii Kust~sovou, slechticnou ze sousedniho zamku studeneck~ho, ktera p.fed svtm a~atkem na vyzadani milosti Bozi sem putovala a obraz donesla. Obraz je vymalovan dle obrazu pasovskeho Janem Volfem ze Zasmuk. Obraz je zasklen. Ma dve stfibrne korunky nad hlavou Panny Marie a Jeziska. Jsou 10 1/2 lotu tezke. St.fibrne korunky byly r pfi penezni inflaci a pfi pobrani kostelniho stfibra odejmuty, ale brzy potom nahrazeny novymi. Na krku Panny Marie jsou ~~Ory perel a zlaty peniz. Na hlavnim oltafi je kamen s ostatky sv. Firma a sv. Theodory, ktery byl puvodne na oltafi sv. Prokopa. Je posvecen biskuoem Brynychem. Je z roku Milostny obraz je tez upominkou na valku 30 letou, , nejdel~i valku. Na evangelni stranp je postranni oltaf a obrazem sv.

7 - 7 - Prokopa, pod nim jsou sosky dvou andelicku a dvou hlavicek, t~i obraz "Ukfiiov,ni Pane". Ma t~i oltafni kamen. V roce 1891 byl obraz sv. Prokopa vymenen za navy namisto puvodniho, ktery by1 ses1y. Ved1e o1tafe sv. Prokopa je kftitelnice s and~lickem a vikem a uvnitf s cinovou nadobou pro kfestni vodu. Kotlik je z r Oltaf sv. Jana Nepomuck~ho. V ramu jeho obrazu jsou zasazeny obrazky 14 svatych pomocniku. Od prava dolu Cyriak, Ilji, Eustach, Divis, "nezriamy", Achat, Katefina, Bla±ej, Jifi, Erazim, Vit, Markyta, Krystof a Pantaleon. Pod obrazem sv. Jana je polovicni socha /dfevena/ Panny Marie s detatkem, vedle ni sosky dvou andelicku. Ma t~z olt,fni kamen. Socha "Pieta" z r darovana farafi Havlikovi, kter' zde ~usobil v roce V race 1903 ji dal polychromovat a zfidil pro ni konso1u. Pieta. je vyfezavana ze dfeva a dnes je zavesena na prav~ strane vpfedu lodi. Obrazy "Rodina Pan~" a "Seslani Ducha svat~ho" jsou zav~seny u hlavniho oltafe, darovala je r Justina Rambouskova z Pardubic, roz. Janackov6 z Nov~ Vsi a faraf Havlik k nim dal nove ramy. Obrazy byly jii starsi. V r byl obraz "Seslani Ducha svat~ho" reneovan. Dale je v koste1e zaveseno 6 obrazu s castky svatych ostatku, jsou~obeny voskovymi orna~ menty a u kazd~ castky je jmeno svetce. Dva obrazy byly darovany v srpnu 1871 od Jana Havlicka z Nov~ Vsi u Chotebofe /str. Kroniky sopotsk~ 397/. Obrazy "Sv. V6c1ava", "Sv. Trojice" a "Narozeni Pane" jsou z roku 1881 od Antonina Docekala, mistra tka1covsk~bo, nar. v Sopotecb c. 23. Bozi hrob by1 pofizen r Betlem, vyfezavany ze dfeva, daroval v r Ladislav Jonas rodak ze Sobinova c. 22. Vsechny sochy a sosky v kostele jsou vyfezavany ze dfeva. Na prav~ strane kneziste je kaple, kde je jednoduchy oltat s dfevenym ktizem, kde je zfizen "B~zi hrob". Varhany jsou neznam6ho puvodu. Byly v r dukladne opraveny Janem Viktorem stavitelem varhan v Praze, kteryz se vyjadfil, ze jsou pro zdejsi kostel male, ale ±e jsou dilem mistrovskym. /Kronika sopotsk' str. 385/.

8 - 5 - Ten vystavel novou tvrz a nazval ji Sobenovem, od niz pak i vesnice, ktera kolem vznikla, byla tehoz jmena. Tez muzeme i nazev ptijmout oct osobniho jmena Soben., Podle ustniho podani z generace na generaci poznavame,., ze tvrz byla puvodne postavena za ucelem sttezeni po zaniknuti hradu Sokolohradu. Pozdeji se stala tvrzi zemanskou. Vznik Sopot a Nove Vsi, jejiz vychodni casti se tika Hut a zapadni Stra~, je v souvislosti s tezenim rud v teto krajine. Sopoty byly patrn~ zaloieny horniky, kteti zde dobyvali zeleznou a sttibrnou rudu. V Huti jeste v 18. stoleti byly zelezafske zavody. v zapiscich z teto doby nachazime pojmenovani Zelezne Hute. Vznik Sopot muzeme klasti do 13. stoleti. 0 jmenu Sopot jsou ruzne dohady. Neudorfl se domniva, ze pochazi oct staroc~skeho "sopot", coz pry znamena vyvafiste. Kolem Sopot jsou skutecne mnohe prameny. Farni kronika uvadi, ze kostel byl staven po sobotach haviti. Prvni pisemnou zpravu o Sopotech marne z roku V te dobe musela jiz tez stat osada, nebo alespon tvrz Sobinov, ponevadz v letech byl patronem sopotskeho koste1a Jesek Kokot ze Sobinova. Tito hornici v blizke huti dobyvali a tavili zeleznou a sttibrnou rudu. Vybudovali kamenny kostelik, vlastne kapli v gotickem slohu, kde uctiva1i Matku ilozf. Kamenny svornik, ktery drzel klenbu, je dnes u1ozen v kostnici pod velkou vezi. Nynejsi stavba kostela je z r , kdy byl znacne rozsifen a upraven od knizete Karla Dietrichsteina ve slohu baroknim. Vystaven na nevelkem pahorku, skale a rna podobu pravidelneho kfize. Ma dve veze, men i nad presbyteti a v~t i nad portalem, tato byla pfistavena v roce 1843 a rna na vrchol-. ku zelezny ktiz. Na strane nad vchodem je litinova deska, ktera hlasa, ze vez dal postavit patron kost.e1a. Mala vez nad presbyteti mela na vrcholku do r. 1952, kdy byly veze opravovany obraz Panny Marie na plechu, ktery byl otocny a ukazoval smer vetru. Obraz byl z roku 1899 a byl darovan oct velkostatku pol~nskeho v Ptibyslavi. Pti oprave v r byl dan

9 CHRANME HISTORICKE P A M A T K Y JUNAK JE OCHRANCE P~!RODY A CENNYCH LIDSKYCH vytvor8 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx OBNOVENA KAPLI~KA NA B!LKU VYSVECENA 8. ~!JNA POSTAVENA V ROCE 1856 KRi Z U KOS TELA. V SO PO TECH Na pamdtku v_vsveceui 8. Hjeu 1994

10 . I 1 Slavnost J l ale to se jim "" v "" netrpf. e enz rzfe -,~~ Silny ci hlav- "J nf jelen je Nekterym tvod1m je dano, aby neustale jejich zivotnf projevy probfhaly varuje nemlpadne svym moea skryte. U je- nym hlasem: lenf zvere je "Jen si hosi potomu naopak. slechnete me trou- Jakmileseoko- benf, a coz teprve lo 10. zarf rana parozfm!" objevf prv- Stava se ovsem, ze nf bfle pa- tlupu navstfvf jiny, tfeba vucinky o. neco mladsf, ale pfece pavoucku jen silny a bojovny jelen. beznfku,._... -.:IU----l'-'SIIL.-- Z varovanf domakterym se lidove ffka babf leto, cfho pana si nic nedela a radeji ozve se z lesu troubenf jelenu. podnftf boj. Ten, ktery je vlad Muzeme mu naslouchat zvlaste cern tlupy, musf boj podstoupit, v horskych lesfch a v oborach, nema na vybranou. On take v boji kde jeleni zijf. Vhodna dennf do- zpravidla zvftezf a drzeho soka bajevecerpozapaduslunce.teh- odezene. Muze se vsak stat, ze dy je krajina ticha a mocne trou- mlady sok je bojovnejsf a silnejbenf se nese v lesfch do dalky. sf, a tlupu ovlactne on. I vladco- Co tohle troubenf vlastne zna- ve starnou a musf pi'enechat sve mena a k cemu je dobre? Jelenf mfsto mladsfm. zvei' zije po cely rok v tlupach. Budouci matky -lane majf me Sve majf jeleni, jine tlupy majf zitfm docelajine starosti. Po i'fji lanes kolouchy. Lanese v dobe nad nimi opet vladne vedouci ffje vydajf na stai<i ffjiste, ktera stara Ian, pod jejfmz vedenfm znajf z minulych let. Ke kazde tlupa pi'ezimuje. V cervnu se pak tlupe lanf se pi'ipojf silny jelen, stane zazrak. Na skrytych mfssti'ezf j i pouze pro sebe a nepustf tech v lesnfch mlazinach se lak nf zadneho sveho soka. Jeho nfm narodf bile kropenatf mladi troubenf, daleko slysitelne,je te- kolousci. Matky se jich ujmou dy vlastne varovarumjinym, zpra-. s celou matefskou laskou, kojf vidla mladsfm a slabsfmjelenum, je a oseti'ujf, aby je mohly brzo aby se k Ianfm nepi'iblizovali. pi'ivest ukazat ostatnfm. Tfm se Pi'froda se tak postarala, aby rocnf cyklus jelenf i'fje jakoby se otci stali pouze ti nejsilnejsf uzavfni, ale jen zdanlive. Stacf, aby i jejich potomstvo bylo vy- aby ubehlo leto, a pak uz se opet brane silne a zdrave. schyluje kjelenf fiji, zcela podle Mladf jeleni, takzvanf "bei- starych pl'frodnfch zakonu vsehirshove" Ci "ministranti", by se ho ziveho. ovsem take nidi zucastnili i'fje, nih ANDRESKA Kresba: Kerel Slama - 8. listopadu Kdy~ jeem dne~a lesni ceatou nohy enehem vlacel - srnecek tam ee svou dru~kou majestatne kracel. ~el jsem ti~e, bych je apatril co nejvice zblizka,. ale ernec ucitil me - a uz se jim- zrcadelka blyskla. Po par skocich zastavili, hlavy na me toe:!. Pri tom. jakby chteli rici: jdi radeji z oci! v~rusil si nas pri pastve - co tu vlastne hlad887 Stejne nam tea, kdyz snih napad' zadne jidlo nedast Promluvil jsem na ne jemne: odpuste mi bra~i! Ja vim, lepe je vbm4 kdy~ vse kolem rasi. Jenoa chvili na me hledi - pak vyrazi k housti. Kiikemmizi- a je slyset chrastit suche rosti.

11 POT~ST.,,,.,.,,,,,,,,.,,.,,. ~,i~i~ m: 'Jt J ttt :t::: ::':r :t :w::m, :mm:r::::t:t::tjttt :tij~~r~t?t;t4::::~n~:i~:}~~~&t4 ~~~~, 0 KRAli]ECMiNKOVI Na Chropyni zil, byl pan, hodny a dob- sotva se na nohou drzela. Ukryla se do ry hospodar. Stal se markrabfm, do jecmene a milosrdmi noc ji pfikryla jeho domu se sjfzdeli k rokovanf pani temnym plastem. z cele zeme, po case vsak- nejen k ro- Rano zenci tislyseli v poli detsky kovanf, ale i k hostimim. Muzikanti plac. Prosli polem a nasli chropynhrali dnem i nod, lide pfi zabavach skou panf s novorozenym synackem. slouzili, a jen v noci obdelavali pole Dite zabalili do zastery a pojmenovali a sklfzeli urodu. jej Jecmfnek, aby nezapomnel, kde se Knisna a mila markrabenka manze- narodil. la ptosfvala, aby na sve povinnosti Zvest, ze se chropyiiske panf narodil nezapomfnal, pochlebovaciim nevefil synek, se roznesla krajem. Markrabf a nerozdaval z majetku sveho a zem- jej dal hledat, ale marne. Lide schovali skeho. Co platno, markrabf nerad sly.., chropynskou panf i jejfho synka. sel napomfminf i prosby. Na panf se Slava markrabete zvolna pohasinautrhoval a vracel se ke dzbanu vfna. la. Pochlebovaci jej opustili, ztichl Chropynska panf sama porrebnym zamek. Ziistal sam. v nemoci a bfde pomahala. Do neko- Jecmfnek vyrostl mezi moudrymi necna vsak lide nemohli takovy zivot lidmi v dobreho hospodare. Chodfval vyddet. Zacali se boufit a prestali mezi lidem, kde bylo rreba, pomohl. pracovat na panskem. Tu v opilosti Nikdo nikdy nevedel, odkud prisel markrabe manzelce vycftal: "To je tva a kam zase odchazf. Poctive obdarovina! Jsi jen ze zemanskeho. Melas : vaval, zle trestal. Lide jej meli ve ZtJStat mezi nimi! Jdi mi S ocf! II velke ucte a vefili, ze vzdy' kdyz je Panf netisila hnev. Prehodila pres zle, Jecmfnek pomiize. A az pfijde hlavu plachetku a vysla z domu. Sla cas, stane se Jecmfnek laskavym krfta sla. Smrakalo se. Byla jiz unavena, lem zeme. VIT

12 OcH~c1iC~ 1&?N- ~(l 1 ;_z kj.~c!»--: 1_ 'l>lc_./o-i-vcai dl 4_<r- rct ~.,{c._ ';2 j{'.e.' 1) n~ijc. -~d do- ~r;~_ - ~ r'l,_c/'tc/ dc<a<-ij!a. n 1/lt>-o&'ow, -...' (/ d_.-... '- I 1; 1: if< \-I~ (,1_rY\I. /fl\ c -r:_,!)x.. C,)I\.-J-J'-(_ ~ ~.. \ I / I/ \. /~ (

13 v : D. ~JTE.. M :::Q::-: _. -: :-. <: _.-: : ~<T c~ 451 o~ LisroPADu 1994 Ze vsech. rocnich obdobi mam 1) 7 nejradeji jaro - cas, kdy se pri-. roda probouzi - a podzim - kdy 0 ~,.. se pfipravuje na zimu a poma- loucku usimi. A letosni podzim ~ ~~ _ kolem sebe rozhlednete, kolik nachystala Uz ted' slysim hlasek se mimofadne vydafil. Jen se krasy nam "matka pfiroda" nekoho z vas: "Ale podzim neni tak hezkj jako Leto. V Ute je \. teploucko a miuu se chodit koupat. Nebo zima. Vytahnu ze skle- 'f' W pa sai'iky a uz si to mazu z kopce. Kdyi.pfijde podzim, rano vstavam 0 N za tmy, brzy se stmiva a noci se prodlui.uji. Z poli pronikli do ulic ~ ~1'---t chlad, dotemj vitr leze pod kabat. Casto prsi a pod nohalll!l mi pak ~ cvachta bldto." To je pravda. Prave tim vsim me toto roeni - )' oj?dobi pfitahuje. Vam se bode urcite taky libit, podivate-li se na " ou--0\_ ~ nej z te lepsi stranky. K podzimu samozfejme patfi o. " vitr a dest. Prave proto ho nema vetsina lidi v oblibe. StaCi, kdyz trochu zafouka z holych poli a z nebe spadne par kapek a hned kazdy pospicha d~mu a nadava na psi pocasi. Komu by se, prosim vas, v takovem necase chtelo ven? Pfitom prochazky za nevlidneho poeasi path k nejhezcim a nejzajimavejsim z celeho roku. Mlha zakryje cely kraj do tajemneho plaste. Potom vsechno, co nam za slunecrul10.svitu pfipadalo obycejne, se razem promeni v neco zvlastniho, kouzelneho. Vsude je pusto, prazdno a ai lecive ticho. Tam, kde se to jeste v srpnu hemzilo vyletniky, jdes cele hodiny a nepotkas ani zivacka. Muzes tak lepe vnimat, jak se pffroda uklada k zaslouzenemu odpocinku. A vefte mi, ze to pro ni neni vubec lehka vee. Stromy a kefe uz s pfipravami zacinaji koncem leta. Kdyz se vzduch ochladi, nektere zivotni pochody sev tele rostliny zastavi a jine se znacne omezi. Je to stejne jako u zvirat. Mnozi mali i velci tvorove zimy pfespavaji podobne jako rostliny. Kmen ani vetve nerostou. Koreny nemohou cerpat i promrzle piidy ziviny ani vodu. Kdyby si nechaly listy, uschly by, a proto nejprve stahnou z listu do sveh,o tela nej<lulezitejsi latky (nesmeji pfijit nazmar, na jafe by jim chybely pro nove listy), tepr:ve pak je shodi. Opadane listy stoji z~ pozornost. Nejen pro to, ze se v nich clovek rad brodi za sucheho dne a nasl<tucha jejich susteni, ale i proto, ze maji pro rostliny velkou hodnotu. Listy jim zajist'uji daisi zivot. Casemz nich vznikne urodny humus. Muze se vam stat, ze v zaplave spadaneho listf narazite na ka5tany, upozornujici na sebe svym hedvabnym leskem aje!atymi helmickami, ve kterych se skryvaji. Nebo se na vas najednou neco zavesi - a oni jsou to sipky. Cervene koralky, z nichz pfipravite velmi lahodny caj. Mimochodem, znate nejlepsiho sberace sipku na svete? Kdo ze to je! No pfece muj deda! (id)

14 z p R A v y 0 S T ~ t Z fi vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Od 26~ do 28. fijna 1994 nas Junacky domov hostil divci oddil /21 cl./ ze Skutce. Devcata,obetavymi sestremi Zdenou Sverakovou, Zdenou ~terbovou, Zdenou Kyselovou a Blankou Skalickou 1 jsou vedena k lasc e vlasti, pfirod'e a lidem. Je to vzorny skautsky oddil! Od roku 1991 v Junackem domove pobylo jiz 611 skautu a skautek. Kronika o historii Sobinove byle zpracovana v r Od te doby doslo k neterym zmenam, ktere vsak nenuti k celkovemu prepracovani. Dale budeme otiskovat zpravy ze starsich i novejsich skautskych kronik, i historicke zaznamy o ohci Sobinove, povesti, verse, clanky 0 skautingu. K 50.vyro~i skon~eni 2. svet. valky cheeme vydat zvlastni cislo o krvave tragedii so. binovakd, dne , aj. Prosime ~tenere o prispevky, ktere radi otiskneme. Uvitame hlavne pojednani o pfirode, vzpominky z mladi, tech starsich, zazitky z junacke cinnosti, i vesele a humorne historky. Potrebujeme i kresby. Pfipravujeme v~anocni besedu, ktera se pravdepodobne bude konat 18. prosince. Mimo tradicni program, mozna nas navstivi pan Mergl houslista z Oudolene, s vnu~kou harmonikarkou. Tesime se na Vasi spolupraci! Mirek, Lukas, Kaja, Vraia, Tarzan v listopadu Leta Pane 1994.

15 Pisrii~ka vsem SVETLUSKAl\11, ZABICKAM a SKAUTKAI\/1!!!.,. ;=g Z$31J?ZI&if~ld~* idd~g H~-1JU-~~~ dh-~rwe, ji u.i jew 4}\it 1 ke-uii-(~ 1 1. (: HvczdiCky, dobrou noc, j a uz j du f3pat. :) _{_~.::.==ill (: ublizit Vy za mne nedejte, hlidejte, ilillil,lll~ mamence me mile, kterou mam rad. :) 2. (: Stnb:rDY IDORlCku na nebicku, :) (: Posvii ji na chvilku, na j ej i po stjlku, ma.mence me mile dej hubinku! :) J. (: Meaicku na ne bd., na vysokem, :) (: ty mmes j:!ti spat,... ~~~~~~ j a bu.du rano stat:. mamence me mile pod okjnkelll. ~

16 PUTOVANi DOMOVEM. Nedaleko Chotebofe,befe se Doubrava udolem divokoromantickym, jehoi oba svahy sesta vapce z obrovskych skalin prahornich, z casti jeh/icnatym, z casti listnatym lesem jsou porostle a stale se stfidaj/ct scenerii piekvapu;i Misty ;e udoli toto tak uzke, ie chodec po kamenech ze bfehu na bfeh musi pfeskakovati, by tesninou dostal se kupredu a no na jednom miste, kde Doubrava vodopad as 3 metry vysoky tvoff, nelze bez nebezpeci uilabinou am se prodratl Od doby, kdy tento krajinny popis vysel v knize, Letem ceskym svetem", uplynulo temer 100 let. Je to mnoho casu na nase lidske byti a vsechny ty zmeny m6dy, pravopisu, techniky, hranic i mys/eni, ktere za tu dobu behem nekolika generacllidstvo prodelalo Co je to vsak proti pomalu a jinak plynoucimu casu v kolobehu pfirody' Rick a Doubrava stale specha tymi romantickym udolim kdesi u Chotebore; nekonecny vodopad se tfisti o balvany stejne tak, jako pied sro!ely Jak ;ednotvarne. vsedni a pfitom krasne. To jen my, /ide, davame casu jiny vyznam neili ve skutecnosti ma. Radime udalosn podle le top octli v ocekavani zmeny lepsich casu. Ty spatne snad jsou diky nami. Putujeme dal krajinou domova v klidu a miru. tak ;aka voda Doubravy, vyrovnane, v case. Kresba a text MILAN MYSL/VECEK JE~EK KOKOT ZE SOB~NOVA BYL V LETECH PATRONEM SOPOTSKEH0 1 KOSTELA

17 G-.o de/at, kdyz za okny sumi des( a padd list Pro male Cely obdelnfk podlepte tvrdsfm papfrem, rozstffhejte na devet vyznacenych dflku... a mate skhidacku, kterou si ml'1zete i vybarvit. Poznate, kdo obrazek nama! oval?

18 , EIIO PETRA KIKS S L.ASEM c:t:u6-r-s GEM rio~ NEVID~LI,,

-- Hezke vtinoce vam preje-

-- Hezke vtinoce vam preje- 1994 4 -- Hezke vtinoce vam preje- 8 ylo by to trochu daleko - az do dnesnf Palestiny - pokud bychom chteli navstlvit to mesto, v nemz se narodil Jezfs Kristus. Ale jmeno Betlem nenf ani v severovychodnfch

Více

r Obecnicky ZPRAVODAJ

r Obecnicky ZPRAVODAJ r Obecnicky ZPRAVODAJ, v, ZARI 2014 Co najdete v Obecnickem zpravodaji: OU OSLAVY 620 LET ZALOZENI OBCE SOH MZS KNIHOVNA SLAVO) OBECNICE ROCNIK 64 Je pondell, pomalu se probinim ze spanku, budika si nefidim,

Více

HULEČ ČESKÁ NA VOLYNI

HULEČ ČESKÁ NA VOLYNI HULEČ ČESKÁ NA VOLYNI OBRAZ ŽIVOTA V LÉTECH 1870-1947 Jiří Bonek, Mgr. Danuše Manová, Ing. Václav Stárek - l - llvoo 1. Jestli n~kdo najak zachytil d~jiny na i obce od prvopocatku po zpusobu kroniky, urcite

Více

DEJINY MESTA. Vydal Mestsky lifad Hofovice v roce 2006

DEJINY MESTA. Vydal Mestsky lifad Hofovice v roce 2006 DEJINY MESTA Vydal Mestsky lifad Hofovice v roce 2006 Vydavatelstvi Baron Zimni 1580, 253 01 Hostivice e-mail: pohlednice.baron@sezfiam.cz Tel: +420 603 551 948, +420 603 107 656 rext: Informacni centrum

Více

VZPOMINKY. Josefa Vita Janacka (1905-1999) rodaka sobiriovskeho. Redigoval a k vydani pripravil Vit Janacek v r. 2009

VZPOMINKY. Josefa Vita Janacka (1905-1999) rodaka sobiriovskeho. Redigoval a k vydani pripravil Vit Janacek v r. 2009 , VZPOMINKY Josefa Vita Janacka (1905-1999) rodaka sobiriovskeho HOLOUBKOV 1985 Redigoval a k vydani pripravil Vit Janacek v r. 2009 Predmluva vydavatele Muj otec Josef Vit Janaeek se narodil 27.3.1905

Více

VĚŽNÍK. 24. prosince 2006 - č. 46 KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI

VĚŽNÍK. 24. prosince 2006 - č. 46 KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK Žijme s jasně stanoveným cílem!.. 4 Pomalu se blížíme ke konci roku 2006, v němž každý z nás prožil různé události. Pro někoho to byl rok narození, vstupu do základní

Více

Oltář Nejsvětější Trojice

Oltář Nejsvětější Trojice MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Červenec - srpen 2005 Číslo 3/4 Ročník 1 Úvodem Milí farníci, Toto vydání se do vašich rukou dostává s ohledem na nastávající prázdniny mimořádně jako dvojčíslo. Redakční rada

Více

Moravskoslezské Lašsko

Moravskoslezské Lašsko Úvodník Úvodník Vážení a milí čtenáři, přinášíme opět pozdrav z našeho Lašska. Rozhodli jsme se, že bychom vás rádi potěšili Lašským dostavníkem vždy s příchodem ročního období jara, léta, podzimu a zimy.

Více

Číslo 9 Kveten Ročník 2013 2014. Prachatický. sv. Jan. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. 25 Kč. Zaniklé kostely Šumavy.

Číslo 9 Kveten Ročník 2013 2014. Prachatický. sv. Jan. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. 25 Kč. Zaniklé kostely Šumavy. Číslo 9 Kveten Ročník 2013 2014 sv. Jan Prachatický vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Cena 25 Kč Zaniklé kostely Šumavy Jablonec Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování)

Více

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením.

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. 12/2012 PROSINEC Milé sestry a milí bratři v Kristu Ježíši, našem Pánu! Na začátku nového církevního roku se na Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. S vděčností se ohlížím za minulým rokem a chci Vám

Více

GABRIEL. Podobenství o tužce

GABRIEL. Podobenství o tužce ČASOPIS ČÁSLAVSKÉ KATOLICKÉ FARNOSTI Ročník I. GABRIEL 7-8 ČERVENEC SRPEN 2005 Prožíváme své životy, prožíváme je se zaujetím a zcela jistě patří do úplného prožívání i emoce a vášně. Ony patří přirozeně

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Cena 20,-Kč

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Cena 20,-Kč L A Ž I Š T Ě EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Cena 20,-Kč ilustrační foto Joswf Hora Z MYŠLENEK P. JOSEFA DOUBRAVY KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Z obsahu

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Leden 2011 Číslo 1 Ročník 17 Úvodník P. Pavel Hofírek, děkan Liturgický kalendář Putování na významná i méně známá poutní místa Vranov u Brna Rosteme ve víře - Liturgika Slovo

Více

Číslo 1 Září Ročník 2013 2014. Prachatický. sv. Jan. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Zaniklé kostely Šumavy. Cena 25 Kč.

Číslo 1 Září Ročník 2013 2014. Prachatický. sv. Jan. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Zaniklé kostely Šumavy. Cena 25 Kč. Číslo 1 Září Ročník 2013 2014 sv. Jan Prachatický Zaniklé kostely Šumavy Strážný vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Cena 25 Kč Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování)

Více

lily 555 LET M ESTEM TR.HOVOJVIN t NJKE ZPRAVODAJ OBV1NLJ MtrTA TrzH'OvYCH JVINLJ 11 OKOLr 6. i'ijen 1992 CIslo 5 Rocnik II.

lily 555 LET M ESTEM TR.HOVOJVIN t NJKE ZPRAVODAJ OBV1NLJ MtrTA TrzH'OvYCH JVINLJ 11 OKOLr 6. i'ijen 1992 CIslo 5 Rocnik II. TR.HOVOJVIN t NJKE lily ZPRAVODAJ OBV1NLJ MtrTA TrzH'OvYCH JVINLJ 11 OKOLr 6. i'ijen 1992 CIslo 5 Rocnik II. "V 555 LET M ESTEM My Oldi'lch z Rotmberka, vyznavame timto listam vsem nynejsim i budeucfm,

Více

J P. rachatický DOLNÍ VLTAVICE. Zaniklé kostely Šumavy. Cena 25 Kč ČÍSLO 7 BŘEZEN ROČNÍK 2013 2014 VIKARIÁTNÍ MĚSÍČNÍK REGIONU SV.

J P. rachatický DOLNÍ VLTAVICE. Zaniklé kostely Šumavy. Cena 25 Kč ČÍSLO 7 BŘEZEN ROČNÍK 2013 2014 VIKARIÁTNÍ MĚSÍČNÍK REGIONU SV. J P ČÍSLO 7 BŘEZEN ROČNÍK 2013 2014 sv. a n rachatický VIKARIÁTNÍ MĚSÍČNÍK REGIONU SV. JANA NEUMANNA Cena 25 Kč Zaniklé kostely Šumavy DOLNÍ VLTAVICE Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA

Více

Zpravodaj obce Švábenice

Zpravodaj obce Švábenice Zpravodaj obce Švábenice Vydává obecní úřad Švábenice číslo 4/ 2004 Z obsahu: Úvod Slovo starosty Z jednání Obecního zastupitelstva Změny na matričním úřadě Jak jsme volili Občanská rubrika Z kulturní,

Více

Almanach. obce. Osová Bítýška. a osady. Osová

Almanach. obce. Osová Bítýška. a osady. Osová Almanach obce Osová Bítýška a osady Osová 1 2 Klaus a Mach 2 disketa 3 Vážení spoluobčané, končící století je důvodem k tomu, aby se občané ohlédli za tím, co tvořili oni a jejich předkové, co se jim i

Více

INFORMAČNÍ NOVINY ÚSTECKÉ FARNOSTI V TOMTO ČÍSLE: 2 Děkanství informuje Sbírky ve farnosti Přihlášky na náboženství

INFORMAČNÍ NOVINY ÚSTECKÉ FARNOSTI V TOMTO ČÍSLE: 2 Děkanství informuje Sbírky ve farnosti Přihlášky na náboženství INFORMAČNÍ NOVINY ÚSTECKÉ FARNOSTI INUF Měsíčník číslo 41 ZÁŘÍ 2003 cena: dobrovolný příspěvek Pojďme, padněme, klaňme se před svým tvůrcem, Hospodinem! (Žalm 95,6) O letošních prázdninách jsem znovu otevřel

Více

Zpravodaj městyse Švábenice Vydává Městys Švábenice číslo 1/2009

Zpravodaj městyse Švábenice Vydává Městys Švábenice číslo 1/2009 MĚSTYS ZNAK Zpravodaj městyse Vydává Městys číslo 1/2009 Z obsahu: Cesta domů-marie Skácelová Slovo úvodem Usnesení zastupitelstva městyse Příjmy + Výdaje 2009 Občanská rubrika Den matek Dar dobré vůle

Více

Zpravodaj města Cvikova listopad 2013

Zpravodaj města Cvikova listopad 2013 Ročník 41 LISTOPAD 2013 Cena 6 Kč Vážení spoluobčané, píši tato slova v období předčasných parlamentních voleb a nemohu se nevyjádřit k volební náladě která, ať chceme nebo nechceme, je kolem nás. Tyto

Více

živé záhlaví - název kapitoly 1 Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou

živé záhlaví - název kapitoly 1 Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou živé záhlaví - název kapitoly 1 Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou 2 Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou živé záhlaví - název kapitoly 3 Dana Puchnarová Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou Cesta malířky

Více

POSELSTVf PRO KMEN MNOHA BAREV

POSELSTVf PRO KMEN MNOHA BAREV POSELSTVf PRO KMEN MNOHA BAREV POSELSTVi PRO KMEN MNOHA BAREV Mala Babicka (Kiesha Crowther) Editorka Jennifer Ferraro Pohoda v Brne, s.r.o. Brno,2012 Svym andelum na Zemi, kteh me inspirovali k tomu,

Více

Poznávání památek zapsaných do kulturního dědictví

Poznávání památek zapsaných do kulturního dědictví Poznávání památek zapsaných do kulturního dědictví UNESCO v ČR Explore - Express - Explain Prozkoumej - Pojmenuj - Povídej ZŠ Lupáčova, 5. A 2012/2013 ZŠ Lupáčova, 5. A 2012/2013 třídní učitelka Ľubica

Více

Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad

Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD STACHY ADVENTNÍ ČÍSLO PROSINEC 2013 SLOVO

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VÁNOCE L. P. 2006 Program přípravy a liturgických oslav Přidružené programy kulturní Ohlédnutí za rokem 2006 Pohledy do roku 2007 Vánoční různočtení Historická připomenutí

Více

Copyright Pavel Bedrníček, 2002, 2009 Copyright VOLVOX GLOBATOR, 2002, 2009

Copyright Pavel Bedrníček, 2002, 2009 Copyright VOLVOX GLOBATOR, 2002, 2009 Pavel Bedrníček PŘÍBĚHY PRAŽSKÝCH SVATYNÍ Copyright Pavel Bedrníček, 2002, 2009 Copyright VOLVOX GLOBATOR, 2002, 2009 ISBN 978-80-7207-965-0 Vydalo nakladatelství VOLVOX GLOBATOR Prvního pluku 7, 186 00

Více

Nechte děti a nebraňte jim, aby ke mně přicházely; neboť právě takovým, jako jsou ony, patří nebeské království

Nechte děti a nebraňte jim, aby ke mně přicházely; neboť právě takovým, jako jsou ony, patří nebeské království 6 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA Nechte děti a nebraňte jim, aby ke mně přicházely; neboť právě takovým, jako jsou ony, patří nebeské království (Mat 19,14) 2 ŽIVOT FARNOSTI V OBRAZECH FCHODOVINY

Více

Jak vzniklo jméno Šumava?

Jak vzniklo jméno Šumava? Jak vzniklo jméno Šumava? Jméno Šumava se používá mezi lidmi již od nepaměti. Podle některých informací se název objevuje až od 2. poloviny 16. století. Roku 1679 informuje Bohuslav Balbín, že Silva Gabreta

Více

PEREGRÍNEK Zpravodaj pro farníky obcí Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky, Tikovice.

PEREGRÍNEK Zpravodaj pro farníky obcí Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky, Tikovice. Ročník 6 Číslo 23 březen 2011 PEREGRÍNEK Zpravodaj pro farníky obcí Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky, Tikovice. ÚVOD Matka bolesti Krok za krokem vystupujeme po schodišti postních dnů. Den

Více