SVAZ SKAUTO A SKAUTEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVAZ SKAUTO A SKAUTEK"

Transkript

1 SVAZ SKAUTO A SKAUTEK

2 Muj rodny krajl ja t~ ct!m ac nerod!s v!no. Zvesel!m se a op!j!m rvou krasou Vysotlnol Ty pro mne dobrou m!ru rna~ kdyi svh! jsem I zmdleny, ~rea rou rukou ml podavli~ pomr vidy naplnl!nyl J.K. + K.J. 1\ novym a uovym hod\l.m zve~ ;d v~rnym jsem tvym hostem a jedilnkrat ml ustele~ v s ve zeml loie pros tel ',.?V!:STI Z I MY.. Jake zvesti vetry od aeveru nesou? ~e n8m brzy mraz 8 snehy do kraje ptinesou. Podzim ten kouzelnik svlekl stromy razem, ~vnul jenom proutkem, listi spadlo na zem. Chladem se tea chveji, ke spanku )'a atroji - mraziveho dechu zimy nejvice se boji. Mnohdy stromwn v zime snehy moe ublizi - polamou jim vetve ptevelikou tizi. Vy podzimni vetry jen si chladne dujte, o te pani Zime zpravy n8m zvestujte! My se nebojime snehu ani mrezu, zatopime v kamnech suchjm drivfm z razu. Budau v kamnech praskat smolna polena, usedneme blizko, zhte jem. kolena. At je treba venku fujavice, mraz, dteva mame v kulne ptevelik;y raz.

3 .l. ~ r I l v-r7d lvo wt'l}_ dt/ij-ct_,- '1T ~Tddt~.z r % /-t_ ~ _trtr e-~... _.

4 v.,~. I I 1 l i I ' i- 1 I ;.! \. - ~ -~c...:.:_:_:_ " o ~. - Skauting je hra, nikoliv drezura

5 - 4-0 SOB1~0VE- 2.pokracovani Proto pro bezpecnost byla zrizena tvrz ku strefeni rozcesti, snad jiz ke konci doby hradni nebo brzy potom, cas zrizeni tvrze nelze presne stanovit. Jest to prv~ opevneni na t6to ceste od Moravy. Tvrz byla tak postavena, aby byl prehled na obe cesty. Dodnes se tam rika v Hrade. Je na miste obecnim a dobre zachovale, ovalneho tvaru, asi 40 kroku dlouhe a 30 kroku siroke. Kolem tvrze byl hluboky prikop 3-6 m siroky, dodoes znatelny, ktery ustil do velke nadrfe asi m sirok~. Puvodne tento zaklad hradiste - pahrbek byl vyssi, ale pro upravu policka snizen tak, jak je dnes. Pahrbek je vysoky asi 10 m. U hospodafsk~ho staveni /dnes majitel rolnik Vasicek/ na sade nad tvrzi je pramen, ktery mohl byti kdysi vetsi a vede od neho nahon 40 kroku dlouhy do prikopu pod "hradem". Po dobe hradni stala se tvrz majetkem zemanskym. Prvnim znamym majite1em by1 Jesek Kokot ze Sobinova, jenf by1 v letech patronem sppotskeho koste1a. Rovnef Ondfej ze Sobinova, ktery pfikazova1 kneze do Bestviny, by1 v roce 1373 majitelem tohoto statku. Stocek z Dolan pfipomina se v r jako pan na Sobinove posledni. L~ta zde psana spadaji do doby Karla IV / /, 0 kterem je znamo, fe pfi obchodnich stezkach zrizoval kralovske strafe /Adamek XIV vek/ a naridil stavet tvrze na jejich ochranu. Je tedy mofno, ze tvrz tato byla zrizena Karlem IV. Tato cesta byla pouzivana jeste ve XIII - XIV. stoleti, ackoliv jif byla zfizena cesta /silnice/ od Krizove. Zmineny Jesek Kokot nebo Jan Kohout je pravdepodobne zakladatelem vesnice Kohoutova. Tento rytir Jan Kohout pfivadi se ve spojeni v povesti o 6ctolenovi a Jitce, sirotcich na Pfichode /Bilek/. Sirotkum.byl Jan Kohout otcovskym pfitelem a radcem. Kohout byl velitelem pohranicni strafe a eel~ okoli musilo ho poslouchat. Dle povesti se vysvetluje puvod Sobinova takto: Jisty rytir, nacelnik strafe na hrade Sokolove, prise! nasilnym prepadnutim loupeziveho rytife 0 hrad, v kterem se na~ilny rytir usadil. Rytir nemaje kde bydliti, radil se svym otcem, dle jin~ s kralem a ten mu poradil: "Postav sobe nov".

6 dol~ a na puvodni misto. nebyl vracen. Kastel rna dlaibu kamennou, ktera je tez v kapli proti sakristii. V sakristii na obou oratofich a na kuru je podlaha prkenna. Kastel rna 9 velkych oken, tfi kolem hlavniho oltafe, dve na kuru a ctyfi v lodi a pet malych, dve na kazde oratofi a jedno za varhanami. ftjfi okna dole, dve v sakristii a dve v kapli, tato posledni jsou opatfeny mfizemi. Vsechny sklene-, ne tabulky maji podobu.sestiuhelniku a jsou zality olovem. Na schodech, ktere vedou na oratofe byly svetelne otvory, ktere byly pfi oprave vnejsku kostela v roce 1954 zazdeny. Tyto schody jsou dfevene, na kazatelnu vedou kamenne. Kostal rna patery dvefe, jedny portalni, jedny vchodove do lodi chramove~ 1 proti vchodovym, 1 do sakristie a jedny do kaple. Tyto posledni byly v roce 1954 z venku zazdeny. Dvefe port61ove jsou dvoji, vnej~i a vnitfni. Ze sakristie vedou jedny dvefe do presbytefe a druhe na kazatelnu. Konecne jsou jedny dvefe dole u schodu na kur. Nahofe u schodu na kur jsou dvifka, tei u schodu na oratofe. Oboje dvefe portalove oboje dvefe lodni jsou dvoukfidle, ostatni jednokridle. Kastel je zasvecen "Navstiveni Panny Marie". Na hlavnim oltafi je milostny obraz Panny Marie z roku Je v d.fev~nem ramu, vyfezavanem a bohate zlacenem. Byl darovan puvodnimu kostelu Janou Terezii Kust~sovou, slechticnou ze sousedniho zamku studeneck~ho, ktera p.fed svtm a~atkem na vyzadani milosti Bozi sem putovala a obraz donesla. Obraz je vymalovan dle obrazu pasovskeho Janem Volfem ze Zasmuk. Obraz je zasklen. Ma dve stfibrne korunky nad hlavou Panny Marie a Jeziska. Jsou 10 1/2 lotu tezke. St.fibrne korunky byly r pfi penezni inflaci a pfi pobrani kostelniho stfibra odejmuty, ale brzy potom nahrazeny novymi. Na krku Panny Marie jsou ~~Ory perel a zlaty peniz. Na hlavnim oltafi je kamen s ostatky sv. Firma a sv. Theodory, ktery byl puvodne na oltafi sv. Prokopa. Je posvecen biskuoem Brynychem. Je z roku Milostny obraz je tez upominkou na valku 30 letou, , nejdel~i valku. Na evangelni stranp je postranni oltaf a obrazem sv.

7 - 7 - Prokopa, pod nim jsou sosky dvou andelicku a dvou hlavicek, t~i obraz "Ukfiiov,ni Pane". Ma t~i oltafni kamen. V roce 1891 byl obraz sv. Prokopa vymenen za navy namisto puvodniho, ktery by1 ses1y. Ved1e o1tafe sv. Prokopa je kftitelnice s and~lickem a vikem a uvnitf s cinovou nadobou pro kfestni vodu. Kotlik je z r Oltaf sv. Jana Nepomuck~ho. V ramu jeho obrazu jsou zasazeny obrazky 14 svatych pomocniku. Od prava dolu Cyriak, Ilji, Eustach, Divis, "nezriamy", Achat, Katefina, Bla±ej, Jifi, Erazim, Vit, Markyta, Krystof a Pantaleon. Pod obrazem sv. Jana je polovicni socha /dfevena/ Panny Marie s detatkem, vedle ni sosky dvou andelicku. Ma t~z olt,fni kamen. Socha "Pieta" z r darovana farafi Havlikovi, kter' zde ~usobil v roce V race 1903 ji dal polychromovat a zfidil pro ni konso1u. Pieta. je vyfezavana ze dfeva a dnes je zavesena na prav~ strane vpfedu lodi. Obrazy "Rodina Pan~" a "Seslani Ducha svat~ho" jsou zav~seny u hlavniho oltafe, darovala je r Justina Rambouskova z Pardubic, roz. Janackov6 z Nov~ Vsi a faraf Havlik k nim dal nove ramy. Obrazy byly jii starsi. V r byl obraz "Seslani Ducha svat~ho" reneovan. Dale je v koste1e zaveseno 6 obrazu s castky svatych ostatku, jsou~obeny voskovymi orna~ menty a u kazd~ castky je jmeno svetce. Dva obrazy byly darovany v srpnu 1871 od Jana Havlicka z Nov~ Vsi u Chotebofe /str. Kroniky sopotsk~ 397/. Obrazy "Sv. V6c1ava", "Sv. Trojice" a "Narozeni Pane" jsou z roku 1881 od Antonina Docekala, mistra tka1covsk~bo, nar. v Sopotecb c. 23. Bozi hrob by1 pofizen r Betlem, vyfezavany ze dfeva, daroval v r Ladislav Jonas rodak ze Sobinova c. 22. Vsechny sochy a sosky v kostele jsou vyfezavany ze dfeva. Na prav~ strane kneziste je kaple, kde je jednoduchy oltat s dfevenym ktizem, kde je zfizen "B~zi hrob". Varhany jsou neznam6ho puvodu. Byly v r dukladne opraveny Janem Viktorem stavitelem varhan v Praze, kteryz se vyjadfil, ze jsou pro zdejsi kostel male, ale ±e jsou dilem mistrovskym. /Kronika sopotsk' str. 385/.

8 - 5 - Ten vystavel novou tvrz a nazval ji Sobenovem, od niz pak i vesnice, ktera kolem vznikla, byla tehoz jmena. Tez muzeme i nazev ptijmout oct osobniho jmena Soben., Podle ustniho podani z generace na generaci poznavame,., ze tvrz byla puvodne postavena za ucelem sttezeni po zaniknuti hradu Sokolohradu. Pozdeji se stala tvrzi zemanskou. Vznik Sopot a Nove Vsi, jejiz vychodni casti se tika Hut a zapadni Stra~, je v souvislosti s tezenim rud v teto krajine. Sopoty byly patrn~ zaloieny horniky, kteti zde dobyvali zeleznou a sttibrnou rudu. V Huti jeste v 18. stoleti byly zelezafske zavody. v zapiscich z teto doby nachazime pojmenovani Zelezne Hute. Vznik Sopot muzeme klasti do 13. stoleti. 0 jmenu Sopot jsou ruzne dohady. Neudorfl se domniva, ze pochazi oct staroc~skeho "sopot", coz pry znamena vyvafiste. Kolem Sopot jsou skutecne mnohe prameny. Farni kronika uvadi, ze kostel byl staven po sobotach haviti. Prvni pisemnou zpravu o Sopotech marne z roku V te dobe musela jiz tez stat osada, nebo alespon tvrz Sobinov, ponevadz v letech byl patronem sopotskeho koste1a Jesek Kokot ze Sobinova. Tito hornici v blizke huti dobyvali a tavili zeleznou a sttibrnou rudu. Vybudovali kamenny kostelik, vlastne kapli v gotickem slohu, kde uctiva1i Matku ilozf. Kamenny svornik, ktery drzel klenbu, je dnes u1ozen v kostnici pod velkou vezi. Nynejsi stavba kostela je z r , kdy byl znacne rozsifen a upraven od knizete Karla Dietrichsteina ve slohu baroknim. Vystaven na nevelkem pahorku, skale a rna podobu pravidelneho kfize. Ma dve veze, men i nad presbyteti a v~t i nad portalem, tato byla pfistavena v roce 1843 a rna na vrchol-. ku zelezny ktiz. Na strane nad vchodem je litinova deska, ktera hlasa, ze vez dal postavit patron kost.e1a. Mala vez nad presbyteti mela na vrcholku do r. 1952, kdy byly veze opravovany obraz Panny Marie na plechu, ktery byl otocny a ukazoval smer vetru. Obraz byl z roku 1899 a byl darovan oct velkostatku pol~nskeho v Ptibyslavi. Pti oprave v r byl dan

9 CHRANME HISTORICKE P A M A T K Y JUNAK JE OCHRANCE P~!RODY A CENNYCH LIDSKYCH vytvor8 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx OBNOVENA KAPLI~KA NA B!LKU VYSVECENA 8. ~!JNA POSTAVENA V ROCE 1856 KRi Z U KOS TELA. V SO PO TECH Na pamdtku v_vsveceui 8. Hjeu 1994

10 . I 1 Slavnost J l ale to se jim "" v "" netrpf. e enz rzfe -,~~ Silny ci hlav- "J nf jelen je Nekterym tvod1m je dano, aby neustale jejich zivotnf projevy probfhaly varuje nemlpadne svym moea skryte. U je- nym hlasem: lenf zvere je "Jen si hosi potomu naopak. slechnete me trou- Jakmileseoko- benf, a coz teprve lo 10. zarf rana parozfm!" objevf prv- Stava se ovsem, ze nf bfle pa- tlupu navstfvf jiny, tfeba vucinky o. neco mladsf, ale pfece pavoucku jen silny a bojovny jelen. beznfku,._... -.:IU----l'-'SIIL.-- Z varovanf domakterym se lidove ffka babf leto, cfho pana si nic nedela a radeji ozve se z lesu troubenf jelenu. podnftf boj. Ten, ktery je vlad Muzeme mu naslouchat zvlaste cern tlupy, musf boj podstoupit, v horskych lesfch a v oborach, nema na vybranou. On take v boji kde jeleni zijf. Vhodna dennf do- zpravidla zvftezf a drzeho soka bajevecerpozapaduslunce.teh- odezene. Muze se vsak stat, ze dy je krajina ticha a mocne trou- mlady sok je bojovnejsf a silnejbenf se nese v lesfch do dalky. sf, a tlupu ovlactne on. I vladco- Co tohle troubenf vlastne zna- ve starnou a musf pi'enechat sve mena a k cemu je dobre? Jelenf mfsto mladsfm. zvei' zije po cely rok v tlupach. Budouci matky -lane majf me Sve majf jeleni, jine tlupy majf zitfm docelajine starosti. Po i'fji lanes kolouchy. Lanese v dobe nad nimi opet vladne vedouci ffje vydajf na stai<i ffjiste, ktera stara Ian, pod jejfmz vedenfm znajf z minulych let. Ke kazde tlupa pi'ezimuje. V cervnu se pak tlupe lanf se pi'ipojf silny jelen, stane zazrak. Na skrytych mfssti'ezf j i pouze pro sebe a nepustf tech v lesnfch mlazinach se lak nf zadneho sveho soka. Jeho nfm narodf bile kropenatf mladi troubenf, daleko slysitelne,je te- kolousci. Matky se jich ujmou dy vlastne varovarumjinym, zpra-. s celou matefskou laskou, kojf vidla mladsfm a slabsfmjelenum, je a oseti'ujf, aby je mohly brzo aby se k Ianfm nepi'iblizovali. pi'ivest ukazat ostatnfm. Tfm se Pi'froda se tak postarala, aby rocnf cyklus jelenf i'fje jakoby se otci stali pouze ti nejsilnejsf uzavfni, ale jen zdanlive. Stacf, aby i jejich potomstvo bylo vy- aby ubehlo leto, a pak uz se opet brane silne a zdrave. schyluje kjelenf fiji, zcela podle Mladf jeleni, takzvanf "bei- starych pl'frodnfch zakonu vsehirshove" Ci "ministranti", by se ho ziveho. ovsem take nidi zucastnili i'fje, nih ANDRESKA Kresba: Kerel Slama - 8. listopadu Kdy~ jeem dne~a lesni ceatou nohy enehem vlacel - srnecek tam ee svou dru~kou majestatne kracel. ~el jsem ti~e, bych je apatril co nejvice zblizka,. ale ernec ucitil me - a uz se jim- zrcadelka blyskla. Po par skocich zastavili, hlavy na me toe:!. Pri tom. jakby chteli rici: jdi radeji z oci! v~rusil si nas pri pastve - co tu vlastne hlad887 Stejne nam tea, kdyz snih napad' zadne jidlo nedast Promluvil jsem na ne jemne: odpuste mi bra~i! Ja vim, lepe je vbm4 kdy~ vse kolem rasi. Jenoa chvili na me hledi - pak vyrazi k housti. Kiikemmizi- a je slyset chrastit suche rosti.

11 POT~ST.,,,.,.,,,,,,,,.,,.,,. ~,i~i~ m: 'Jt J ttt :t::: ::':r :t :w::m, :mm:r::::t:t::tjttt :tij~~r~t?t;t4::::~n~:i~:}~~~&t4 ~~~~, 0 KRAli]ECMiNKOVI Na Chropyni zil, byl pan, hodny a dob- sotva se na nohou drzela. Ukryla se do ry hospodar. Stal se markrabfm, do jecmene a milosrdmi noc ji pfikryla jeho domu se sjfzdeli k rokovanf pani temnym plastem. z cele zeme, po case vsak- nejen k ro- Rano zenci tislyseli v poli detsky kovanf, ale i k hostimim. Muzikanti plac. Prosli polem a nasli chropynhrali dnem i nod, lide pfi zabavach skou panf s novorozenym synackem. slouzili, a jen v noci obdelavali pole Dite zabalili do zastery a pojmenovali a sklfzeli urodu. jej Jecmfnek, aby nezapomnel, kde se Knisna a mila markrabenka manze- narodil. la ptosfvala, aby na sve povinnosti Zvest, ze se chropyiiske panf narodil nezapomfnal, pochlebovaciim nevefil synek, se roznesla krajem. Markrabf a nerozdaval z majetku sveho a zem- jej dal hledat, ale marne. Lide schovali skeho. Co platno, markrabf nerad sly.., chropynskou panf i jejfho synka. sel napomfminf i prosby. Na panf se Slava markrabete zvolna pohasinautrhoval a vracel se ke dzbanu vfna. la. Pochlebovaci jej opustili, ztichl Chropynska panf sama porrebnym zamek. Ziistal sam. v nemoci a bfde pomahala. Do neko- Jecmfnek vyrostl mezi moudrymi necna vsak lide nemohli takovy zivot lidmi v dobreho hospodare. Chodfval vyddet. Zacali se boufit a prestali mezi lidem, kde bylo rreba, pomohl. pracovat na panskem. Tu v opilosti Nikdo nikdy nevedel, odkud prisel markrabe manzelce vycftal: "To je tva a kam zase odchazf. Poctive obdarovina! Jsi jen ze zemanskeho. Melas : vaval, zle trestal. Lide jej meli ve ZtJStat mezi nimi! Jdi mi S ocf! II velke ucte a vefili, ze vzdy' kdyz je Panf netisila hnev. Prehodila pres zle, Jecmfnek pomiize. A az pfijde hlavu plachetku a vysla z domu. Sla cas, stane se Jecmfnek laskavym krfta sla. Smrakalo se. Byla jiz unavena, lem zeme. VIT

12 OcH~c1iC~ 1&?N- ~(l 1 ;_z kj.~c!»--: 1_ 'l>lc_./o-i-vcai dl 4_<r- rct ~.,{c._ ';2 j{'.e.' 1) n~ijc. -~d do- ~r;~_ - ~ r'l,_c/'tc/ dc<a<-ij!a. n 1/lt>-o&'ow, -...' (/ d_.-... '- I 1; 1: if< \-I~ (,1_rY\I. /fl\ c -r:_,!)x.. C,)I\.-J-J'-(_ ~ ~.. \ I / I/ \. /~ (

13 v : D. ~JTE.. M :::Q::-: _. -: :-. <: _.-: : ~<T c~ 451 o~ LisroPADu 1994 Ze vsech. rocnich obdobi mam 1) 7 nejradeji jaro - cas, kdy se pri-. roda probouzi - a podzim - kdy 0 ~,.. se pfipravuje na zimu a poma- loucku usimi. A letosni podzim ~ ~~ _ kolem sebe rozhlednete, kolik nachystala Uz ted' slysim hlasek se mimofadne vydafil. Jen se krasy nam "matka pfiroda" nekoho z vas: "Ale podzim neni tak hezkj jako Leto. V Ute je \. teploucko a miuu se chodit koupat. Nebo zima. Vytahnu ze skle- 'f' W pa sai'iky a uz si to mazu z kopce. Kdyi.pfijde podzim, rano vstavam 0 N za tmy, brzy se stmiva a noci se prodlui.uji. Z poli pronikli do ulic ~ ~1'---t chlad, dotemj vitr leze pod kabat. Casto prsi a pod nohalll!l mi pak ~ cvachta bldto." To je pravda. Prave tim vsim me toto roeni - )' oj?dobi pfitahuje. Vam se bode urcite taky libit, podivate-li se na " ou--0\_ ~ nej z te lepsi stranky. K podzimu samozfejme patfi o. " vitr a dest. Prave proto ho nema vetsina lidi v oblibe. StaCi, kdyz trochu zafouka z holych poli a z nebe spadne par kapek a hned kazdy pospicha d~mu a nadava na psi pocasi. Komu by se, prosim vas, v takovem necase chtelo ven? Pfitom prochazky za nevlidneho poeasi path k nejhezcim a nejzajimavejsim z celeho roku. Mlha zakryje cely kraj do tajemneho plaste. Potom vsechno, co nam za slunecrul10.svitu pfipadalo obycejne, se razem promeni v neco zvlastniho, kouzelneho. Vsude je pusto, prazdno a ai lecive ticho. Tam, kde se to jeste v srpnu hemzilo vyletniky, jdes cele hodiny a nepotkas ani zivacka. Muzes tak lepe vnimat, jak se pffroda uklada k zaslouzenemu odpocinku. A vefte mi, ze to pro ni neni vubec lehka vee. Stromy a kefe uz s pfipravami zacinaji koncem leta. Kdyz se vzduch ochladi, nektere zivotni pochody sev tele rostliny zastavi a jine se znacne omezi. Je to stejne jako u zvirat. Mnozi mali i velci tvorove zimy pfespavaji podobne jako rostliny. Kmen ani vetve nerostou. Koreny nemohou cerpat i promrzle piidy ziviny ani vodu. Kdyby si nechaly listy, uschly by, a proto nejprve stahnou z listu do sveh,o tela nej<lulezitejsi latky (nesmeji pfijit nazmar, na jafe by jim chybely pro nove listy), tepr:ve pak je shodi. Opadane listy stoji z~ pozornost. Nejen pro to, ze se v nich clovek rad brodi za sucheho dne a nasl<tucha jejich susteni, ale i proto, ze maji pro rostliny velkou hodnotu. Listy jim zajist'uji daisi zivot. Casemz nich vznikne urodny humus. Muze se vam stat, ze v zaplave spadaneho listf narazite na ka5tany, upozornujici na sebe svym hedvabnym leskem aje!atymi helmickami, ve kterych se skryvaji. Nebo se na vas najednou neco zavesi - a oni jsou to sipky. Cervene koralky, z nichz pfipravite velmi lahodny caj. Mimochodem, znate nejlepsiho sberace sipku na svete? Kdo ze to je! No pfece muj deda! (id)

14 z p R A v y 0 S T ~ t Z fi vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Od 26~ do 28. fijna 1994 nas Junacky domov hostil divci oddil /21 cl./ ze Skutce. Devcata,obetavymi sestremi Zdenou Sverakovou, Zdenou ~terbovou, Zdenou Kyselovou a Blankou Skalickou 1 jsou vedena k lasc e vlasti, pfirod'e a lidem. Je to vzorny skautsky oddil! Od roku 1991 v Junackem domove pobylo jiz 611 skautu a skautek. Kronika o historii Sobinove byle zpracovana v r Od te doby doslo k neterym zmenam, ktere vsak nenuti k celkovemu prepracovani. Dale budeme otiskovat zpravy ze starsich i novejsich skautskych kronik, i historicke zaznamy o ohci Sobinove, povesti, verse, clanky 0 skautingu. K 50.vyro~i skon~eni 2. svet. valky cheeme vydat zvlastni cislo o krvave tragedii so. binovakd, dne , aj. Prosime ~tenere o prispevky, ktere radi otiskneme. Uvitame hlavne pojednani o pfirode, vzpominky z mladi, tech starsich, zazitky z junacke cinnosti, i vesele a humorne historky. Potrebujeme i kresby. Pfipravujeme v~anocni besedu, ktera se pravdepodobne bude konat 18. prosince. Mimo tradicni program, mozna nas navstivi pan Mergl houslista z Oudolene, s vnu~kou harmonikarkou. Tesime se na Vasi spolupraci! Mirek, Lukas, Kaja, Vraia, Tarzan v listopadu Leta Pane 1994.

15 Pisrii~ka vsem SVETLUSKAl\11, ZABICKAM a SKAUTKAI\/1!!!.,. ;=g Z$31J?ZI&if~ld~* idd~g H~-1JU-~~~ dh-~rwe, ji u.i jew 4}\it 1 ke-uii-(~ 1 1. (: HvczdiCky, dobrou noc, j a uz j du f3pat. :) _{_~.::.==ill (: ublizit Vy za mne nedejte, hlidejte, ilillil,lll~ mamence me mile, kterou mam rad. :) 2. (: Stnb:rDY IDORlCku na nebicku, :) (: Posvii ji na chvilku, na j ej i po stjlku, ma.mence me mile dej hubinku! :) J. (: Meaicku na ne bd., na vysokem, :) (: ty mmes j:!ti spat,... ~~~~~~ j a bu.du rano stat:. mamence me mile pod okjnkelll. ~

16 PUTOVANi DOMOVEM. Nedaleko Chotebofe,befe se Doubrava udolem divokoromantickym, jehoi oba svahy sesta vapce z obrovskych skalin prahornich, z casti jeh/icnatym, z casti listnatym lesem jsou porostle a stale se stfidaj/ct scenerii piekvapu;i Misty ;e udoli toto tak uzke, ie chodec po kamenech ze bfehu na bfeh musi pfeskakovati, by tesninou dostal se kupredu a no na jednom miste, kde Doubrava vodopad as 3 metry vysoky tvoff, nelze bez nebezpeci uilabinou am se prodratl Od doby, kdy tento krajinny popis vysel v knize, Letem ceskym svetem", uplynulo temer 100 let. Je to mnoho casu na nase lidske byti a vsechny ty zmeny m6dy, pravopisu, techniky, hranic i mys/eni, ktere za tu dobu behem nekolika generacllidstvo prodelalo Co je to vsak proti pomalu a jinak plynoucimu casu v kolobehu pfirody' Rick a Doubrava stale specha tymi romantickym udolim kdesi u Chotebore; nekonecny vodopad se tfisti o balvany stejne tak, jako pied sro!ely Jak ;ednotvarne. vsedni a pfitom krasne. To jen my, /ide, davame casu jiny vyznam neili ve skutecnosti ma. Radime udalosn podle le top octli v ocekavani zmeny lepsich casu. Ty spatne snad jsou diky nami. Putujeme dal krajinou domova v klidu a miru. tak ;aka voda Doubravy, vyrovnane, v case. Kresba a text MILAN MYSL/VECEK JE~EK KOKOT ZE SOB~NOVA BYL V LETECH PATRONEM SOPOTSKEH0 1 KOSTELA

17 G-.o de/at, kdyz za okny sumi des( a padd list Pro male Cely obdelnfk podlepte tvrdsfm papfrem, rozstffhejte na devet vyznacenych dflku... a mate skhidacku, kterou si ml'1zete i vybarvit. Poznate, kdo obrazek nama! oval?

18 , EIIO PETRA KIKS S L.ASEM c:t:u6-r-s GEM rio~ NEVID~LI,,

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

KUBISTOll TUKU 01. finalistka DNU KOMBINACI. Zuzana. Krasne bricho a FITNESS MODELS. J.z CERVENAA MO PRO ZDRAVI DOB S~ LOVACE.

KUBISTOll TUKU 01. finalistka DNU KOMBINACI. Zuzana. Krasne bricho a FITNESS MODELS. J.z CERVENAA MO PRO ZDRAVI DOB S~ LOVACE. ~~DRZfM:E VASE CHUTE NA UZDE 1/1L~ 69Kc'4,10 predplatne 57 Kc '3,29 Zuzana " KUBISTOll finalistka FITNESS MODELS Krasne bricho a ~ --1 ~I J.z o DNU KOMBINACI 'V', CERVENAA MO PRO ZDRAVI DOB Konzumace barevnych

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Datum: 12.4.2012 Třída: 4.

Datum: 12.4.2012 Třída: 4. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Andrea Mojžíšová Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAJSB.4.20 Vzdělávací

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

JAKOU PIJEME VODU A ODKUD POCHÁZÍ EXKURZNÍ PRŮVODCE

JAKOU PIJEME VODU A ODKUD POCHÁZÍ EXKURZNÍ PRŮVODCE JAKOU PIJEME VODU A ODKUD POCHÁZÍ EXKURZNÍ PRŮVODCE > ÚVOD > JAKÉ KOPCE VIDÍM Z KOPCE? KLADRUBY SLOUPNO - ŠTIKOV HORNÍ STUDENEC RYBNÍK ŘEKA VYHLÍDKA NA JIHOZÁPADNÍM ÚPATÍ ŽELEZNÝCH HOR NAD LOMEM ŠTIKOV

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Úvod. Jakéjsou naše vzpomínky z dětství? Co nás v dětství nejvíc zajímalo, bavilo, co v nás zanechalo nejhlubší stopy?

Úvod. Jakéjsou naše vzpomínky z dětství? Co nás v dětství nejvíc zajímalo, bavilo, co v nás zanechalo nejhlubší stopy? Děti v obci Úvod Jakéjsou naše vzpomínky z dětství? Co nás v dětství nejvíc zajímalo, bavilo, co v nás zanechalo nejhlubší stopy? Při plánováníprostor pro děti zkusme sami nejdřív zavzpomínat, potom promluvme

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

Ř š ý Ť Ť Ť ř š ř š ů ž ó ů ó ó óř ý ý Š Š ř Ú ř ó ů ž ář Ú ů ž ú ý ý ž ů š ó ý ó á Ž ó š ú ý ž ó ú š ó š ú ý ř ú ň ó ú ý ů ú ů ý Ý š úř ř ó ý ř ó ř á š á Žá ř ř řá á ý Žá ž á ř ř š ž ň á ý á ý ž ž ř á

Více

Obsah. Podekovani... 11. Uvod... 13 Hledani "toho praveho"... 15 Proc zapadni svet ztratil pfirozeny postoj vuci sexu. 17 Statistika...

Obsah. Podekovani... 11. Uvod... 13 Hledani toho praveho... 15 Proc zapadni svet ztratil pfirozeny postoj vuci sexu. 17 Statistika... Obsah Podekovani.................................... 11 Uvod... 13 Hledani "toho praveho"......................... 15 Proc zapadni svet ztratil pfirozeny postoj vuci sexu. 17 Statistika......................................

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Metodický list Zařazení materiálu: Šablona:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada:1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-08

Více

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola.

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola. pergola pergola pergola SITUACE 1:500, 1:1 G 5037/14 9350 = 346,5 m n.m. HRANICE POZEMKŮ 44/46 9351 Horníkova HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ (POZEMKY P.Č. 5037/30, 5037/3, K. Ú. LÍŠEŇ) HRANICE PLOCH STAVEBNÍ

Více

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 7 hodin týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ str. 3 9 Opakování (Věta souvětí; Význam slov; Slova s citovým zabarvením,

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Pravopis, jazykový rozbor Anotace Pracovní list k procvičení pravopisu a znalostí z tvarosloví a skladby.

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Lidová slovesnost. Ročník 8.

Lidová slovesnost. Ročník 8. ČESKÝ JAZYK Lidová slovesnost Ročník 8. květen 2013 Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše.

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše. Poznámka redakce Abahoa: - některé zákony apod. doznaly od roku 1993 změn, takže opis originálu občasníku je doplněn malým textem s upřesněním platném ke dni 2.3.2oo3. Jezevec Úvodem... Milý bratři Junáci

Více

VY_32_INOVACE_04_08_ČJ. Pověst o založení Karlových Varů Anotace. Téma

VY_32_INOVACE_04_08_ČJ. Pověst o založení Karlových Varů Anotace. Téma VY_32_INOVACE_04_08_ČJ Téma Pověst o založení Karlových Varů Anotace Materiál obsahuje text a pracovní list, ve kterém žák odpovídá na otázky zjišťující porozumění textu. Propojení s vlastivědou a hudební

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU

REKONSTRUKCE OBJEKTU Občanské sdružení Společenství Androméda Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá, tel. 606 378 591 REKONSTRUKCE OBJEKTU září 2004 zakoupení objektu leden 2005 červenec 2005 nová střešní krytina a osazení

Více

Sárvár křišťálově čistý zážitek

Sárvár křišťálově čistý zážitek Sárvár křišťálově čistý zážitek Přivítaná Sárvár kvalita za každou cenu Sárvár si každý oblíbí. Každý v něm může nalézt to, co hledá. Za každým záchvěvem města je skryta nenápadná, kompromisy neznající

Více

o. p. s. II. ČTVRTLETÍ 2010

o. p. s. II. ČTVRTLETÍ 2010 ZPRAVODAJ MAS PODHŮŘÍ ŽELEZNÝCH HOR o. p. s. II. ČTVRTLETÍ 2010 TENTO ZPRAVODAJ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA V RÁMCI OSY IV LEADER PROGRAMU ROZVOJE

Více

Serveru www.sumavanet.cz poskytl Viktor König, Chata Marie

Serveru www.sumavanet.cz poskytl Viktor König, Chata Marie Byl studený, sychravý, podzimní den, kdy jsem se svojí manželkou dorazil do Hojsovy Stráže na Železnorudsku. Jako milovníci Šumavy jsme už dlouhé měsíce hledali na internetových stránkách realitních kanceláří

Více

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 Víš, co byla záložna? a) spořitelna půjčovaly se zde a ukládaly peníze b) zastavárna půjčovaly se zde peníze výměnou za zboží 1 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 -

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU

REKONSTRUKCE OBJEKTU Občanské sdružení Společenství Androméda Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá www.spolecenstvi-andromeda.cz, tel. 606 378 591 REKONSTRUKCE OBJEKTU září 2004 zakoupení objektu leden 2005 červenec 2005 nová

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: TPRYOSY) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 24 Pravopis a mluvnice / Sloh a literatura / Slovní zásoba a slovotvorba Větná skladba / Porozumění

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Vedlejší věty Anotace:

Vedlejší věty Anotace: Vedlejší věty Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: Mgr. Jana Špryňarová NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_CJ3 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2181 Anotace: Materiál tvoří i-učebnice. Je možné

Více

PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/

PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/ gr.j.mareš Podnebí EU-OP VK VY_32_INOVACE_656 PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/ POČASÍ-AKTUÁLNÍ STAV OVZDUŠÍ NA URČITÉM MÍSTĚ PODNEBÍ-PRŮMĚR.STAV OVZDUŠÍ NA URČITÉM MÍSTĚ

Více

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Příloha k diplomové práci Tomáš Jurčí, UP Olomouc 2008 Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Benátky Foto 1 Stará cesta vedoucí z Benátek do

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Plán environmentální výchovy pro školní 2014/ 2015 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 199 Počet pedagogických členů: 15 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová Ředitel školy: Mgr. Bohuslav těžký

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Člověk a jeho svět I Školní pomůcky, hračky Živočichové Živočichové - zvuky Ovoce, zelenina Podzim, počasí, rok Linky tísňového volání Čas, hodiny Můj den,

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Natalie Silhavecka 15 let ZS a MS Ratibofske Hory

Natalie Silhavecka 15 let ZS a MS Ratibofske Hory Bylo nebylo jedno peklo, ve kterem zil Lucifer, ktery mel krasnou certici Johanu, jez chtela na jejich svatbu krajkove saty, upalickovane z te nejcernejsi duse smrtelnika, jaka by mohla bvt. Aby Lucifer

Více

Krajský p ebor skupina B Zpravodaj. 6 /2012-2013

Krajský p ebor skupina B Zpravodaj. 6 /2012-2013 V Litom icích 4.11.2012 Vedoucí sout že: Martin Vrbata Op t za ínají být ve v tší mí e v nepo ádku zaslané zápisy o utkání, nedopln né nap.o jméno rozhod ího, as utkání, teplota, platnost kolaudace a hlavn

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol Téma I.2.1 Rozbor uměleckého a neuměleckého

Více

V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme.

V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme. V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme. Práce s počítačem 1. MOTIVAČNÍ KURZ 2. POČÍTAČ A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Baroko 2 3 vyučovací hodiny 6. 9. třída Vzdělávací

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

Kostel sv. Martina Blansko VĚŽ A VYHLÍDKA. Sylabus pro průvodce. Zpracoval:

Kostel sv. Martina Blansko VĚŽ A VYHLÍDKA. Sylabus pro průvodce. Zpracoval: Kostel sv. Martina Blansko VĚŽ A VYHLÍDKA Sylabus pro průvodce Zpracoval: Martin Jaglář, zást. ředitele Střední škola gastronomická, s.r.o. Blansko 2013 POVINNOSTI PRŮVODCE PŘED ZAHÁJENÍM PROVOZNÍ DOBY:

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015)

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl (13. 4. 1924 Děkov 23. 6. 2005 Mnichov) Syn německého statkáře a obchodníka s chmelem z Děkova. Absolvent hospodářské

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 leden 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 leden 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Želešice Prvni historicka zminka o Zelesic V diplomatari Ceskeho kralovstvi Gustava Friedrich v roce 1912 je na stranach 315-319 prepsana s p K ozrejmeni historicke udalosti uveme nasledujici str N ejstarsi

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_366 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA. jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.)

NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA. jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

-- Hezke vtinoce vam preje-

-- Hezke vtinoce vam preje- 1994 4 -- Hezke vtinoce vam preje- 8 ylo by to trochu daleko - az do dnesnf Palestiny - pokud bychom chteli navstlvit to mesto, v nemz se narodil Jezfs Kristus. Ale jmeno Betlem nenf ani v severovychodnfch

Více

á š Ý á ČŠ á ř á á ř š á ř šš é é á á š ý á ě š ř ů á á ě ě š ř ů á ř Íé á ě ě ě Íý á ů ě ě š Ť ů á á ř é á řá á ý ř á š ř á š ř ě á Ř ň ř ř ž é š ř ě ř á ž áí ř ů á ý š á š ý ř ř ý ó ó á ř š Í á ř ď šš

Více

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1 L É T O 2 0 1 1 Park Pravíkov Novinky, aktuální dění, postřehy a plány kolem Parku Pravíkov Máme Park! Podařilo se! orem! Velké díky všem, kteří nám drželi palce! S radostí vám můžeme oznámit, že máme

Více

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Člověk se chová k prostředí, ve kterém žije, podle toho,

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 VY_32_INOVACE_DUM.CJ.5 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Marta Felbingerová Vytvořeno: červen 2012 Jazyk a jazyková komunikace Klíčová slova: přídavná jména, pravopis,

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

medievum market nabídka dárkových předmětů: http://market.medievum.cz

medievum market nabídka dárkových předmětů: http://market.medievum.cz nabídka dárkových předmětů: http://.medievum.cz 1. historická keramika: Keramika má velmi dobré termoizolační vlastnosti. Nápoj si v ní uchová dlouho svou teplotu. produkt: Pohár katalogové číslo: KE001

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Rtyně v Podkrkonoší. - od roku 1978 město, které má přes 3 tisíce obyvatel. První písemná zpráva pochází z roku 1367.

Rtyně v Podkrkonoší. - od roku 1978 město, které má přes 3 tisíce obyvatel. První písemná zpráva pochází z roku 1367. Rtyně v Podkrkonoší - od roku 1978 město, které má přes 3 tisíce obyvatel. První písemná zpráva pochází z roku 1367. Farní kostel svatého Jana Křtitele na návrší nad náměstím byl původně dřevěný v gotickém

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Orientace. Světové strany. Orientace pomocí buzoly

Orientace. Světové strany. Orientace pomocí buzoly Orientace Orientováni potřebujeme být obvykle v neznámém prostředí. Zvládnutí základní orientace je předpokladem k použití turistických map a plánů měst. Schopnost určit světové strany nám usnadní přesuny

Více