SVAZ SKAUTO A SKAUTEK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVAZ SKAUTO A SKAUTEK"

Transkript

1 SVAZ SKAUTO A SKAUTEK

2 Muj rodny krajl ja t~ ct!m ac nerod!s v!no. Zvesel!m se a op!j!m rvou krasou Vysotlnol Ty pro mne dobrou m!ru rna~ kdyi svh! jsem I zmdleny, ~rea rou rukou ml podavli~ pomr vidy naplnl!nyl J.K. + K.J. 1\ novym a uovym hod\l.m zve~ ;d v~rnym jsem tvym hostem a jedilnkrat ml ustele~ v s ve zeml loie pros tel ',.?V!:STI Z I MY.. Jake zvesti vetry od aeveru nesou? ~e n8m brzy mraz 8 snehy do kraje ptinesou. Podzim ten kouzelnik svlekl stromy razem, ~vnul jenom proutkem, listi spadlo na zem. Chladem se tea chveji, ke spanku )'a atroji - mraziveho dechu zimy nejvice se boji. Mnohdy stromwn v zime snehy moe ublizi - polamou jim vetve ptevelikou tizi. Vy podzimni vetry jen si chladne dujte, o te pani Zime zpravy n8m zvestujte! My se nebojime snehu ani mrezu, zatopime v kamnech suchjm drivfm z razu. Budau v kamnech praskat smolna polena, usedneme blizko, zhte jem. kolena. At je treba venku fujavice, mraz, dteva mame v kulne ptevelik;y raz.

3 .l. ~ r I l v-r7d lvo wt'l}_ dt/ij-ct_,- '1T ~Tddt~.z r % /-t_ ~ _trtr e-~... _.

4 v.,~. I I 1 l i I ' i- 1 I ;.! \. - ~ -~c...:.:_:_:_ " o ~. - Skauting je hra, nikoliv drezura

5 - 4-0 SOB1~0VE- 2.pokracovani Proto pro bezpecnost byla zrizena tvrz ku strefeni rozcesti, snad jiz ke konci doby hradni nebo brzy potom, cas zrizeni tvrze nelze presne stanovit. Jest to prv~ opevneni na t6to ceste od Moravy. Tvrz byla tak postavena, aby byl prehled na obe cesty. Dodnes se tam rika v Hrade. Je na miste obecnim a dobre zachovale, ovalneho tvaru, asi 40 kroku dlouhe a 30 kroku siroke. Kolem tvrze byl hluboky prikop 3-6 m siroky, dodoes znatelny, ktery ustil do velke nadrfe asi m sirok~. Puvodne tento zaklad hradiste - pahrbek byl vyssi, ale pro upravu policka snizen tak, jak je dnes. Pahrbek je vysoky asi 10 m. U hospodafsk~ho staveni /dnes majitel rolnik Vasicek/ na sade nad tvrzi je pramen, ktery mohl byti kdysi vetsi a vede od neho nahon 40 kroku dlouhy do prikopu pod "hradem". Po dobe hradni stala se tvrz majetkem zemanskym. Prvnim znamym majite1em by1 Jesek Kokot ze Sobinova, jenf by1 v letech patronem sppotskeho koste1a. Rovnef Ondfej ze Sobinova, ktery pfikazova1 kneze do Bestviny, by1 v roce 1373 majitelem tohoto statku. Stocek z Dolan pfipomina se v r jako pan na Sobinove posledni. L~ta zde psana spadaji do doby Karla IV / /, 0 kterem je znamo, fe pfi obchodnich stezkach zrizoval kralovske strafe /Adamek XIV vek/ a naridil stavet tvrze na jejich ochranu. Je tedy mofno, ze tvrz tato byla zrizena Karlem IV. Tato cesta byla pouzivana jeste ve XIII - XIV. stoleti, ackoliv jif byla zfizena cesta /silnice/ od Krizove. Zmineny Jesek Kokot nebo Jan Kohout je pravdepodobne zakladatelem vesnice Kohoutova. Tento rytir Jan Kohout pfivadi se ve spojeni v povesti o 6ctolenovi a Jitce, sirotcich na Pfichode /Bilek/. Sirotkum.byl Jan Kohout otcovskym pfitelem a radcem. Kohout byl velitelem pohranicni strafe a eel~ okoli musilo ho poslouchat. Dle povesti se vysvetluje puvod Sobinova takto: Jisty rytir, nacelnik strafe na hrade Sokolove, prise! nasilnym prepadnutim loupeziveho rytife 0 hrad, v kterem se na~ilny rytir usadil. Rytir nemaje kde bydliti, radil se svym otcem, dle jin~ s kralem a ten mu poradil: "Postav sobe nov".

6 dol~ a na puvodni misto. nebyl vracen. Kastel rna dlaibu kamennou, ktera je tez v kapli proti sakristii. V sakristii na obou oratofich a na kuru je podlaha prkenna. Kastel rna 9 velkych oken, tfi kolem hlavniho oltafe, dve na kuru a ctyfi v lodi a pet malych, dve na kazde oratofi a jedno za varhanami. ftjfi okna dole, dve v sakristii a dve v kapli, tato posledni jsou opatfeny mfizemi. Vsechny sklene-, ne tabulky maji podobu.sestiuhelniku a jsou zality olovem. Na schodech, ktere vedou na oratofe byly svetelne otvory, ktere byly pfi oprave vnejsku kostela v roce 1954 zazdeny. Tyto schody jsou dfevene, na kazatelnu vedou kamenne. Kostal rna patery dvefe, jedny portalni, jedny vchodove do lodi chramove~ 1 proti vchodovym, 1 do sakristie a jedny do kaple. Tyto posledni byly v roce 1954 z venku zazdeny. Dvefe port61ove jsou dvoji, vnej~i a vnitfni. Ze sakristie vedou jedny dvefe do presbytefe a druhe na kazatelnu. Konecne jsou jedny dvefe dole u schodu na kur. Nahofe u schodu na kur jsou dvifka, tei u schodu na oratofe. Oboje dvefe portalove oboje dvefe lodni jsou dvoukfidle, ostatni jednokridle. Kastel je zasvecen "Navstiveni Panny Marie". Na hlavnim oltafi je milostny obraz Panny Marie z roku Je v d.fev~nem ramu, vyfezavanem a bohate zlacenem. Byl darovan puvodnimu kostelu Janou Terezii Kust~sovou, slechticnou ze sousedniho zamku studeneck~ho, ktera p.fed svtm a~atkem na vyzadani milosti Bozi sem putovala a obraz donesla. Obraz je vymalovan dle obrazu pasovskeho Janem Volfem ze Zasmuk. Obraz je zasklen. Ma dve stfibrne korunky nad hlavou Panny Marie a Jeziska. Jsou 10 1/2 lotu tezke. St.fibrne korunky byly r pfi penezni inflaci a pfi pobrani kostelniho stfibra odejmuty, ale brzy potom nahrazeny novymi. Na krku Panny Marie jsou ~~Ory perel a zlaty peniz. Na hlavnim oltafi je kamen s ostatky sv. Firma a sv. Theodory, ktery byl puvodne na oltafi sv. Prokopa. Je posvecen biskuoem Brynychem. Je z roku Milostny obraz je tez upominkou na valku 30 letou, , nejdel~i valku. Na evangelni stranp je postranni oltaf a obrazem sv.

7 - 7 - Prokopa, pod nim jsou sosky dvou andelicku a dvou hlavicek, t~i obraz "Ukfiiov,ni Pane". Ma t~i oltafni kamen. V roce 1891 byl obraz sv. Prokopa vymenen za navy namisto puvodniho, ktery by1 ses1y. Ved1e o1tafe sv. Prokopa je kftitelnice s and~lickem a vikem a uvnitf s cinovou nadobou pro kfestni vodu. Kotlik je z r Oltaf sv. Jana Nepomuck~ho. V ramu jeho obrazu jsou zasazeny obrazky 14 svatych pomocniku. Od prava dolu Cyriak, Ilji, Eustach, Divis, "nezriamy", Achat, Katefina, Bla±ej, Jifi, Erazim, Vit, Markyta, Krystof a Pantaleon. Pod obrazem sv. Jana je polovicni socha /dfevena/ Panny Marie s detatkem, vedle ni sosky dvou andelicku. Ma t~z olt,fni kamen. Socha "Pieta" z r darovana farafi Havlikovi, kter' zde ~usobil v roce V race 1903 ji dal polychromovat a zfidil pro ni konso1u. Pieta. je vyfezavana ze dfeva a dnes je zavesena na prav~ strane vpfedu lodi. Obrazy "Rodina Pan~" a "Seslani Ducha svat~ho" jsou zav~seny u hlavniho oltafe, darovala je r Justina Rambouskova z Pardubic, roz. Janackov6 z Nov~ Vsi a faraf Havlik k nim dal nove ramy. Obrazy byly jii starsi. V r byl obraz "Seslani Ducha svat~ho" reneovan. Dale je v koste1e zaveseno 6 obrazu s castky svatych ostatku, jsou~obeny voskovymi orna~ menty a u kazd~ castky je jmeno svetce. Dva obrazy byly darovany v srpnu 1871 od Jana Havlicka z Nov~ Vsi u Chotebofe /str. Kroniky sopotsk~ 397/. Obrazy "Sv. V6c1ava", "Sv. Trojice" a "Narozeni Pane" jsou z roku 1881 od Antonina Docekala, mistra tka1covsk~bo, nar. v Sopotecb c. 23. Bozi hrob by1 pofizen r Betlem, vyfezavany ze dfeva, daroval v r Ladislav Jonas rodak ze Sobinova c. 22. Vsechny sochy a sosky v kostele jsou vyfezavany ze dfeva. Na prav~ strane kneziste je kaple, kde je jednoduchy oltat s dfevenym ktizem, kde je zfizen "B~zi hrob". Varhany jsou neznam6ho puvodu. Byly v r dukladne opraveny Janem Viktorem stavitelem varhan v Praze, kteryz se vyjadfil, ze jsou pro zdejsi kostel male, ale ±e jsou dilem mistrovskym. /Kronika sopotsk' str. 385/.

8 - 5 - Ten vystavel novou tvrz a nazval ji Sobenovem, od niz pak i vesnice, ktera kolem vznikla, byla tehoz jmena. Tez muzeme i nazev ptijmout oct osobniho jmena Soben., Podle ustniho podani z generace na generaci poznavame,., ze tvrz byla puvodne postavena za ucelem sttezeni po zaniknuti hradu Sokolohradu. Pozdeji se stala tvrzi zemanskou. Vznik Sopot a Nove Vsi, jejiz vychodni casti se tika Hut a zapadni Stra~, je v souvislosti s tezenim rud v teto krajine. Sopoty byly patrn~ zaloieny horniky, kteti zde dobyvali zeleznou a sttibrnou rudu. V Huti jeste v 18. stoleti byly zelezafske zavody. v zapiscich z teto doby nachazime pojmenovani Zelezne Hute. Vznik Sopot muzeme klasti do 13. stoleti. 0 jmenu Sopot jsou ruzne dohady. Neudorfl se domniva, ze pochazi oct staroc~skeho "sopot", coz pry znamena vyvafiste. Kolem Sopot jsou skutecne mnohe prameny. Farni kronika uvadi, ze kostel byl staven po sobotach haviti. Prvni pisemnou zpravu o Sopotech marne z roku V te dobe musela jiz tez stat osada, nebo alespon tvrz Sobinov, ponevadz v letech byl patronem sopotskeho koste1a Jesek Kokot ze Sobinova. Tito hornici v blizke huti dobyvali a tavili zeleznou a sttibrnou rudu. Vybudovali kamenny kostelik, vlastne kapli v gotickem slohu, kde uctiva1i Matku ilozf. Kamenny svornik, ktery drzel klenbu, je dnes u1ozen v kostnici pod velkou vezi. Nynejsi stavba kostela je z r , kdy byl znacne rozsifen a upraven od knizete Karla Dietrichsteina ve slohu baroknim. Vystaven na nevelkem pahorku, skale a rna podobu pravidelneho kfize. Ma dve veze, men i nad presbyteti a v~t i nad portalem, tato byla pfistavena v roce 1843 a rna na vrchol-. ku zelezny ktiz. Na strane nad vchodem je litinova deska, ktera hlasa, ze vez dal postavit patron kost.e1a. Mala vez nad presbyteti mela na vrcholku do r. 1952, kdy byly veze opravovany obraz Panny Marie na plechu, ktery byl otocny a ukazoval smer vetru. Obraz byl z roku 1899 a byl darovan oct velkostatku pol~nskeho v Ptibyslavi. Pti oprave v r byl dan

9 CHRANME HISTORICKE P A M A T K Y JUNAK JE OCHRANCE P~!RODY A CENNYCH LIDSKYCH vytvor8 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx OBNOVENA KAPLI~KA NA B!LKU VYSVECENA 8. ~!JNA POSTAVENA V ROCE 1856 KRi Z U KOS TELA. V SO PO TECH Na pamdtku v_vsveceui 8. Hjeu 1994

10 . I 1 Slavnost J l ale to se jim "" v "" netrpf. e enz rzfe -,~~ Silny ci hlav- "J nf jelen je Nekterym tvod1m je dano, aby neustale jejich zivotnf projevy probfhaly varuje nemlpadne svym moea skryte. U je- nym hlasem: lenf zvere je "Jen si hosi potomu naopak. slechnete me trou- Jakmileseoko- benf, a coz teprve lo 10. zarf rana parozfm!" objevf prv- Stava se ovsem, ze nf bfle pa- tlupu navstfvf jiny, tfeba vucinky o. neco mladsf, ale pfece pavoucku jen silny a bojovny jelen. beznfku,._... -.:IU----l'-'SIIL.-- Z varovanf domakterym se lidove ffka babf leto, cfho pana si nic nedela a radeji ozve se z lesu troubenf jelenu. podnftf boj. Ten, ktery je vlad Muzeme mu naslouchat zvlaste cern tlupy, musf boj podstoupit, v horskych lesfch a v oborach, nema na vybranou. On take v boji kde jeleni zijf. Vhodna dennf do- zpravidla zvftezf a drzeho soka bajevecerpozapaduslunce.teh- odezene. Muze se vsak stat, ze dy je krajina ticha a mocne trou- mlady sok je bojovnejsf a silnejbenf se nese v lesfch do dalky. sf, a tlupu ovlactne on. I vladco- Co tohle troubenf vlastne zna- ve starnou a musf pi'enechat sve mena a k cemu je dobre? Jelenf mfsto mladsfm. zvei' zije po cely rok v tlupach. Budouci matky -lane majf me Sve majf jeleni, jine tlupy majf zitfm docelajine starosti. Po i'fji lanes kolouchy. Lanese v dobe nad nimi opet vladne vedouci ffje vydajf na stai<i ffjiste, ktera stara Ian, pod jejfmz vedenfm znajf z minulych let. Ke kazde tlupa pi'ezimuje. V cervnu se pak tlupe lanf se pi'ipojf silny jelen, stane zazrak. Na skrytych mfssti'ezf j i pouze pro sebe a nepustf tech v lesnfch mlazinach se lak nf zadneho sveho soka. Jeho nfm narodf bile kropenatf mladi troubenf, daleko slysitelne,je te- kolousci. Matky se jich ujmou dy vlastne varovarumjinym, zpra-. s celou matefskou laskou, kojf vidla mladsfm a slabsfmjelenum, je a oseti'ujf, aby je mohly brzo aby se k Ianfm nepi'iblizovali. pi'ivest ukazat ostatnfm. Tfm se Pi'froda se tak postarala, aby rocnf cyklus jelenf i'fje jakoby se otci stali pouze ti nejsilnejsf uzavfni, ale jen zdanlive. Stacf, aby i jejich potomstvo bylo vy- aby ubehlo leto, a pak uz se opet brane silne a zdrave. schyluje kjelenf fiji, zcela podle Mladf jeleni, takzvanf "bei- starych pl'frodnfch zakonu vsehirshove" Ci "ministranti", by se ho ziveho. ovsem take nidi zucastnili i'fje, nih ANDRESKA Kresba: Kerel Slama - 8. listopadu Kdy~ jeem dne~a lesni ceatou nohy enehem vlacel - srnecek tam ee svou dru~kou majestatne kracel. ~el jsem ti~e, bych je apatril co nejvice zblizka,. ale ernec ucitil me - a uz se jim- zrcadelka blyskla. Po par skocich zastavili, hlavy na me toe:!. Pri tom. jakby chteli rici: jdi radeji z oci! v~rusil si nas pri pastve - co tu vlastne hlad887 Stejne nam tea, kdyz snih napad' zadne jidlo nedast Promluvil jsem na ne jemne: odpuste mi bra~i! Ja vim, lepe je vbm4 kdy~ vse kolem rasi. Jenoa chvili na me hledi - pak vyrazi k housti. Kiikemmizi- a je slyset chrastit suche rosti.

11 POT~ST.,,,.,.,,,,,,,,.,,.,,. ~,i~i~ m: 'Jt J ttt :t::: ::':r :t :w::m, :mm:r::::t:t::tjttt :tij~~r~t?t;t4::::~n~:i~:}~~~&t4 ~~~~, 0 KRAli]ECMiNKOVI Na Chropyni zil, byl pan, hodny a dob- sotva se na nohou drzela. Ukryla se do ry hospodar. Stal se markrabfm, do jecmene a milosrdmi noc ji pfikryla jeho domu se sjfzdeli k rokovanf pani temnym plastem. z cele zeme, po case vsak- nejen k ro- Rano zenci tislyseli v poli detsky kovanf, ale i k hostimim. Muzikanti plac. Prosli polem a nasli chropynhrali dnem i nod, lide pfi zabavach skou panf s novorozenym synackem. slouzili, a jen v noci obdelavali pole Dite zabalili do zastery a pojmenovali a sklfzeli urodu. jej Jecmfnek, aby nezapomnel, kde se Knisna a mila markrabenka manze- narodil. la ptosfvala, aby na sve povinnosti Zvest, ze se chropyiiske panf narodil nezapomfnal, pochlebovaciim nevefil synek, se roznesla krajem. Markrabf a nerozdaval z majetku sveho a zem- jej dal hledat, ale marne. Lide schovali skeho. Co platno, markrabf nerad sly.., chropynskou panf i jejfho synka. sel napomfminf i prosby. Na panf se Slava markrabete zvolna pohasinautrhoval a vracel se ke dzbanu vfna. la. Pochlebovaci jej opustili, ztichl Chropynska panf sama porrebnym zamek. Ziistal sam. v nemoci a bfde pomahala. Do neko- Jecmfnek vyrostl mezi moudrymi necna vsak lide nemohli takovy zivot lidmi v dobreho hospodare. Chodfval vyddet. Zacali se boufit a prestali mezi lidem, kde bylo rreba, pomohl. pracovat na panskem. Tu v opilosti Nikdo nikdy nevedel, odkud prisel markrabe manzelce vycftal: "To je tva a kam zase odchazf. Poctive obdarovina! Jsi jen ze zemanskeho. Melas : vaval, zle trestal. Lide jej meli ve ZtJStat mezi nimi! Jdi mi S ocf! II velke ucte a vefili, ze vzdy' kdyz je Panf netisila hnev. Prehodila pres zle, Jecmfnek pomiize. A az pfijde hlavu plachetku a vysla z domu. Sla cas, stane se Jecmfnek laskavym krfta sla. Smrakalo se. Byla jiz unavena, lem zeme. VIT

12 OcH~c1iC~ 1&?N- ~(l 1 ;_z kj.~c!»--: 1_ 'l>lc_./o-i-vcai dl 4_<r- rct ~.,{c._ ';2 j{'.e.' 1) n~ijc. -~d do- ~r;~_ - ~ r'l,_c/'tc/ dc<a<-ij!a. n 1/lt>-o&'ow, -...' (/ d_.-... '- I 1; 1: if< \-I~ (,1_rY\I. /fl\ c -r:_,!)x.. C,)I\.-J-J'-(_ ~ ~.. \ I / I/ \. /~ (

13 v : D. ~JTE.. M :::Q::-: _. -: :-. <: _.-: : ~<T c~ 451 o~ LisroPADu 1994 Ze vsech. rocnich obdobi mam 1) 7 nejradeji jaro - cas, kdy se pri-. roda probouzi - a podzim - kdy 0 ~,.. se pfipravuje na zimu a poma- loucku usimi. A letosni podzim ~ ~~ _ kolem sebe rozhlednete, kolik nachystala Uz ted' slysim hlasek se mimofadne vydafil. Jen se krasy nam "matka pfiroda" nekoho z vas: "Ale podzim neni tak hezkj jako Leto. V Ute je \. teploucko a miuu se chodit koupat. Nebo zima. Vytahnu ze skle- 'f' W pa sai'iky a uz si to mazu z kopce. Kdyi.pfijde podzim, rano vstavam 0 N za tmy, brzy se stmiva a noci se prodlui.uji. Z poli pronikli do ulic ~ ~1'---t chlad, dotemj vitr leze pod kabat. Casto prsi a pod nohalll!l mi pak ~ cvachta bldto." To je pravda. Prave tim vsim me toto roeni - )' oj?dobi pfitahuje. Vam se bode urcite taky libit, podivate-li se na " ou--0\_ ~ nej z te lepsi stranky. K podzimu samozfejme patfi o. " vitr a dest. Prave proto ho nema vetsina lidi v oblibe. StaCi, kdyz trochu zafouka z holych poli a z nebe spadne par kapek a hned kazdy pospicha d~mu a nadava na psi pocasi. Komu by se, prosim vas, v takovem necase chtelo ven? Pfitom prochazky za nevlidneho poeasi path k nejhezcim a nejzajimavejsim z celeho roku. Mlha zakryje cely kraj do tajemneho plaste. Potom vsechno, co nam za slunecrul10.svitu pfipadalo obycejne, se razem promeni v neco zvlastniho, kouzelneho. Vsude je pusto, prazdno a ai lecive ticho. Tam, kde se to jeste v srpnu hemzilo vyletniky, jdes cele hodiny a nepotkas ani zivacka. Muzes tak lepe vnimat, jak se pffroda uklada k zaslouzenemu odpocinku. A vefte mi, ze to pro ni neni vubec lehka vee. Stromy a kefe uz s pfipravami zacinaji koncem leta. Kdyz se vzduch ochladi, nektere zivotni pochody sev tele rostliny zastavi a jine se znacne omezi. Je to stejne jako u zvirat. Mnozi mali i velci tvorove zimy pfespavaji podobne jako rostliny. Kmen ani vetve nerostou. Koreny nemohou cerpat i promrzle piidy ziviny ani vodu. Kdyby si nechaly listy, uschly by, a proto nejprve stahnou z listu do sveh,o tela nej<lulezitejsi latky (nesmeji pfijit nazmar, na jafe by jim chybely pro nove listy), tepr:ve pak je shodi. Opadane listy stoji z~ pozornost. Nejen pro to, ze se v nich clovek rad brodi za sucheho dne a nasl<tucha jejich susteni, ale i proto, ze maji pro rostliny velkou hodnotu. Listy jim zajist'uji daisi zivot. Casemz nich vznikne urodny humus. Muze se vam stat, ze v zaplave spadaneho listf narazite na ka5tany, upozornujici na sebe svym hedvabnym leskem aje!atymi helmickami, ve kterych se skryvaji. Nebo se na vas najednou neco zavesi - a oni jsou to sipky. Cervene koralky, z nichz pfipravite velmi lahodny caj. Mimochodem, znate nejlepsiho sberace sipku na svete? Kdo ze to je! No pfece muj deda! (id)

14 z p R A v y 0 S T ~ t Z fi vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Od 26~ do 28. fijna 1994 nas Junacky domov hostil divci oddil /21 cl./ ze Skutce. Devcata,obetavymi sestremi Zdenou Sverakovou, Zdenou ~terbovou, Zdenou Kyselovou a Blankou Skalickou 1 jsou vedena k lasc e vlasti, pfirod'e a lidem. Je to vzorny skautsky oddil! Od roku 1991 v Junackem domove pobylo jiz 611 skautu a skautek. Kronika o historii Sobinove byle zpracovana v r Od te doby doslo k neterym zmenam, ktere vsak nenuti k celkovemu prepracovani. Dale budeme otiskovat zpravy ze starsich i novejsich skautskych kronik, i historicke zaznamy o ohci Sobinove, povesti, verse, clanky 0 skautingu. K 50.vyro~i skon~eni 2. svet. valky cheeme vydat zvlastni cislo o krvave tragedii so. binovakd, dne , aj. Prosime ~tenere o prispevky, ktere radi otiskneme. Uvitame hlavne pojednani o pfirode, vzpominky z mladi, tech starsich, zazitky z junacke cinnosti, i vesele a humorne historky. Potrebujeme i kresby. Pfipravujeme v~anocni besedu, ktera se pravdepodobne bude konat 18. prosince. Mimo tradicni program, mozna nas navstivi pan Mergl houslista z Oudolene, s vnu~kou harmonikarkou. Tesime se na Vasi spolupraci! Mirek, Lukas, Kaja, Vraia, Tarzan v listopadu Leta Pane 1994.

15 Pisrii~ka vsem SVETLUSKAl\11, ZABICKAM a SKAUTKAI\/1!!!.,. ;=g Z$31J?ZI&if~ld~* idd~g H~-1JU-~~~ dh-~rwe, ji u.i jew 4}\it 1 ke-uii-(~ 1 1. (: HvczdiCky, dobrou noc, j a uz j du f3pat. :) _{_~.::.==ill (: ublizit Vy za mne nedejte, hlidejte, ilillil,lll~ mamence me mile, kterou mam rad. :) 2. (: Stnb:rDY IDORlCku na nebicku, :) (: Posvii ji na chvilku, na j ej i po stjlku, ma.mence me mile dej hubinku! :) J. (: Meaicku na ne bd., na vysokem, :) (: ty mmes j:!ti spat,... ~~~~~~ j a bu.du rano stat:. mamence me mile pod okjnkelll. ~

16 PUTOVANi DOMOVEM. Nedaleko Chotebofe,befe se Doubrava udolem divokoromantickym, jehoi oba svahy sesta vapce z obrovskych skalin prahornich, z casti jeh/icnatym, z casti listnatym lesem jsou porostle a stale se stfidaj/ct scenerii piekvapu;i Misty ;e udoli toto tak uzke, ie chodec po kamenech ze bfehu na bfeh musi pfeskakovati, by tesninou dostal se kupredu a no na jednom miste, kde Doubrava vodopad as 3 metry vysoky tvoff, nelze bez nebezpeci uilabinou am se prodratl Od doby, kdy tento krajinny popis vysel v knize, Letem ceskym svetem", uplynulo temer 100 let. Je to mnoho casu na nase lidske byti a vsechny ty zmeny m6dy, pravopisu, techniky, hranic i mys/eni, ktere za tu dobu behem nekolika generacllidstvo prodelalo Co je to vsak proti pomalu a jinak plynoucimu casu v kolobehu pfirody' Rick a Doubrava stale specha tymi romantickym udolim kdesi u Chotebore; nekonecny vodopad se tfisti o balvany stejne tak, jako pied sro!ely Jak ;ednotvarne. vsedni a pfitom krasne. To jen my, /ide, davame casu jiny vyznam neili ve skutecnosti ma. Radime udalosn podle le top octli v ocekavani zmeny lepsich casu. Ty spatne snad jsou diky nami. Putujeme dal krajinou domova v klidu a miru. tak ;aka voda Doubravy, vyrovnane, v case. Kresba a text MILAN MYSL/VECEK JE~EK KOKOT ZE SOB~NOVA BYL V LETECH PATRONEM SOPOTSKEH0 1 KOSTELA

17 G-.o de/at, kdyz za okny sumi des( a padd list Pro male Cely obdelnfk podlepte tvrdsfm papfrem, rozstffhejte na devet vyznacenych dflku... a mate skhidacku, kterou si ml'1zete i vybarvit. Poznate, kdo obrazek nama! oval?

18 , EIIO PETRA KIKS S L.ASEM c:t:u6-r-s GEM rio~ NEVID~LI,,

Adršpach. V Adršpašských skalách zřícenina Starý hrad (Althaus) založen ve 13. století, zanikl v 15. století.

Adršpach. V Adršpašských skalách zřícenina Starý hrad (Althaus) založen ve 13. století, zanikl v 15. století. Adršpach - obec horského rázu rozložená podél silnice má dvě části: Horní a Dolní. Od založení byli původními obyvateli vždy Němci. Jméno znamená vesnice kance. Kolem roku 1250 kraj kolem horního toku

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Kněž kostel sv. Bartoloměje

Kněž kostel sv. Bartoloměje Kněž kostel sv. Bartoloměje (Opis z knihy Umělecké památky Čech oddíl Čáslavsko od D.A. Birnbaumové, vydané 1929) Filiální kostel sv.bartoloměje, prvně se uvádí jako farní r.1362. Byl tehdy farním kostelem

Více

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice 07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice Sušice Vikariát Sušice-Nepomuk Farnost Sušice Kostel sv. Václava, mučedníka (děkanský) sv. Felixe z Kantalicia (klášterní) Nanebevzetí Panny Marie (hřbitovní) sv. Andělů

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ Při návštěvě téměř devítitisícové Dobříše, rozkládající se v úpatí brdského pohoří a vzdálené zhruba 40 km od Prahy, se jistě nebudete nudit. Díky krásným lesům je okolí města lákavou

Více

Nové Veselí, okres Žďár nad Sázavou

Nové Veselí, okres Žďár nad Sázavou Kulturní a přírodní dědictví regionu Místní akční skupiny Havlíčkův kraj I. Církevní památky na území MAS Nové Veselí, okres Žďár nad Sázavou Barokní fara, čp. 91 Rejstříkové číslo kulturní památky: 26057/7-4300

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

Zajímavá místa Obsah Obsah 2 Velké Losiny 3 Javorník 6 Šternberk 8 Javoříčko 10 Bouzov 13 Olomouc 15 2 Velké Losiny Zámek 4 Papírna 5 3 Velké Losiny - zámek Jedna z nejznámějších dominant obce Velké Losiny

Více

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 -

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 - Ú p i c e - město, které se rozkládá po obou březích řeky Úpy. Vznikla v 11. století na obchodní stezce v téže době jako Trutnov. Původně obec při vtoku potoka téhož jména do Úpy. Na ostrohu nad ní později

Více

Církevní památky Regionu Slezská brána

Církevní památky Regionu Slezská brána Církevní památky Regionu Slezská brána Řepiště Šenov Sedliště Paskov Vratimov Václavovice Kaňovice Žabeň Region Slezská brána Úvodní slovo Řepiště Velikost území,01 Počet obyvatel 1 705 Mírová 17 739 31

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa.

Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa. Obec Lipová se poprvé připomíná v r. 1362, kdy ji drželi synové zemřelého Peška z Veletin. V zakládací listině vizovického kláštera z r. 1261 je uveden Lipovský potok, patrně zde stála i osada Lipová.

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI 1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Kdysi dávno žily u řeky Visly rodiny dvou bratrů. Jeden se jmenoval Čech a byl vojvodou, stařešinou, náčelníkem.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Březí Kokořov. Čepinec

Březí Kokořov. Čepinec ŽINKOVY HISTORIE OBLASTI V SOUVISLOSTECH Žinkovy jsou poprvé v pramenech zmiňovány roku 1176 (MCLXXVI). Jedná o období, kdy členové panovnického rodu Přemyslovců bojovali mezi sebou o moc. V době, kdy

Více

Trasa 1R: délka 22 km, stoupání 654 m, klesání 356 m Jako trasa 1 plus návštěva rozhledny na Anenském vrchu.

Trasa 1R: délka 22 km, stoupání 654 m, klesání 356 m Jako trasa 1 plus návštěva rozhledny na Anenském vrchu. KČT Hlinsko pořádá 14. května 2016 autobusový zájezd Neratov Šerlich (Panské Pole Šerlich) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Místní akční skupina Pošumaví

Místní akční skupina Pošumaví Atraktivity a aktivity na území Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. Švihov březen 2013 Místní akční skupina Pošumaví Místní akční skupina (MAS Pošumaví) byla založena v roce 2004 jako sdružení právnických

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

Jaroslav Vrchlický (1853 1912)

Jaroslav Vrchlický (1853 1912) Jaroslav Vrchlický (1853 1912) vl. jm. Emil Frída nar. v Lounech stud. G, filosofie, historie, románských jazyků vychovatel v severní Itálii sňatek s Ludmilou Podlipskou profesor literatury na Karlově

Více

Lidová slovesnost. Ročník 8.

Lidová slovesnost. Ročník 8. ČESKÝ JAZYK Lidová slovesnost Ročník 8. květen 2013 Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 2.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 2.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 2.část Lidová slovesnost většina obrozenců sbírala a vydávala lidovou slovesnost k nejvýznamnějším patřil: František Ladislav Čelakovský (1799-1852) František Ladislav Čelakovský

Více

Poutní místo U tøí habrù Vysoký Újezd Vydáno pøi pøíležitosti požehnání kaplièky sv. Antonína 13. èervna 2009 Obec Vysoký Újezd (u Berouna) Zámek ve Vysokém Újezdì a obecní znak l Katastr obce leží ve

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

Poloha obce. Obec se rozkládá 3 km západně od Zlína po obou březích Dřevnice v nadmořské výšce 208 m n.m.

Poloha obce. Obec se rozkládá 3 km západně od Zlína po obou březích Dřevnice v nadmořské výšce 208 m n.m. LOUKY nad Dřevnicí Poloha obce Obec se rozkládá 3 km západně od Zlína po obou březích Dřevnice v nadmořské výšce 208 m n.m. Podnebí je zde podle místní kroniky pro zdraví lidí i zvířectva jakož i pro rostlinstvo

Více

9. Tøi støelecké terèe

9. Tøi støelecké terèe 9. Tøi støelecké terèe Zoltov Tak už maluješ, holoubku? Kupecký Jako støelecké terèe se to snad hodí. Zoltov Oho, nahá žena vystupuje z vany! Jsi chlapík! Chlapík! Ptal ses, jestli je Petr na mužské. Není.

Více

PRŮVODCE. vycházkové okruhy po městě Beroun DĚTI BEROUN

PRŮVODCE. vycházkové okruhy po městě Beroun DĚTI BEROUN PRŮVODCE vycházkové okruhy po městě Beroun DĚTI BEROUN mě bere 0 100 200 300 400 500 600 m Map Design &, 2015 www.mapdesign.eu DETI DĚTI CHILDREN Trasa D pro nejmenší Route Trail D D for for the youngest

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ

12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ 12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ V západní části Tábora na pravém břehu Lužnice se nalézá místo, které dnes nazýváme Klokoty. Dříve bylo nazýváno Hora Klokotská. O názvu proč právě Klokoty jsou uvedeny

Více

PDF publikace. Katalog forem a metod. INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství Tyršova 241 675 22 Stařeč www.infracz.cz

PDF publikace. Katalog forem a metod. INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství Tyršova 241 675 22 Stařeč www.infracz.cz Katalog forem a metod PDF publikace Upozornění pro uživatele této publikace: Elektronická verze publikace podléhá stejným pravidlům užívání jako tištěná. Všechna práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí

Více

Co se je tû stalo na mé narozeniny

Co se je tû stalo na mé narozeniny Mám tfiináct kníïek, které jsou jen moje. Ty jsem si taky dala do poliãky a v echna svoje védská jara a krabice s obrázky. Ve kole si obrázky vymûàujeme. Ale já mám dvacet obrázkû, které bych nevymûnila

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

MašTale. TurisTické okruhy. Přírodní rezervace BUDISLAVSKÝ OKRUH PÍSKOVCOVÉ SKLEPY MĚSTSKÉ MAŠTALE KOLUMBOVO VEJCE POSEKANECKÝ OKRUH DUDYCHOVA JESKYNĚ

MašTale. TurisTické okruhy. Přírodní rezervace BUDISLAVSKÝ OKRUH PÍSKOVCOVÉ SKLEPY MĚSTSKÉ MAŠTALE KOLUMBOVO VEJCE POSEKANECKÝ OKRUH DUDYCHOVA JESKYNĚ DUDYCHOVA JESKYNĚ PÍSKOVCOVÉ SKLEPY MĚSTSKÉ MAŠTALE TurisTické y Přírodní rezervace MašTale TOULOVCOVY MAŠTALE KOLUMBOVO VEJCE BUDISLAVSKÝ POSEKANECKÝ 3 Autem z Proseče do Vranic (v Nové Vsi u Jarošova

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

JAKOU PIJEME VODU A ODKUD POCHÁZÍ EXKURZNÍ PRŮVODCE

JAKOU PIJEME VODU A ODKUD POCHÁZÍ EXKURZNÍ PRŮVODCE JAKOU PIJEME VODU A ODKUD POCHÁZÍ EXKURZNÍ PRŮVODCE > ÚVOD > JAKÉ KOPCE VIDÍM Z KOPCE? KLADRUBY SLOUPNO - ŠTIKOV HORNÍ STUDENEC RYBNÍK ŘEKA VYHLÍDKA NA JIHOZÁPADNÍM ÚPATÍ ŽELEZNÝCH HOR NAD LOMEM ŠTIKOV

Více

Autorem materiálu je Bc. Kristian Ostřížek, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Bc. Kristian Ostřížek, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. IV, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Křesťanské svátky Legenda o svatém Martinovi Ročník 3. Anotace Očekávaný výstup a klíčové

Více

AKADE. Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013

AKADE. Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013 AKADE Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013 1 AKADE Šéfredaktor: Lucie Jurečková Obsah Jaro u koní... 3-4 Kutálení sýrů... 5 Zástupce šéfredaktora: Andrea Bartoňová Redakce: Soňa Richterová Kateřina

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

VĚTRNÝ KOHOUT. Adresa školy: ulice Einsteinova 2871, 73301 Karviná Hranice

VĚTRNÝ KOHOUT. Adresa školy: ulice Einsteinova 2871, 73301 Karviná Hranice Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12_INOVACE_01 VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 01 Ověření ve výuce: Předmět: ČJ Třída: II. A Datum: 13.9. 2013 Předmět:

Více

Časopis skautského oddílu Skalák středisko Skalička

Časopis skautského oddílu Skalák středisko Skalička Časopis skautského oddílu Skalák středisko Skalička číslo 5 leden 2001 ročník VI. pro bratra: BUDE Družinové výpravy - sraz 20.1. v 8.00 na autobus. zastávce Na hrádku. S S sebou věci jako na schůzku,

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

Vítám Tě na Červené Lhotě!

Vítám Tě na Červené Lhotě! Vítám Tě na Červené Lhotě! Jmenuju se Anton a jsem tu po staletí už komorníkem. Někteří z mých pánů se sice zpočátku podivovali mým způsobům, ale nakonec všichni pochopili, že na vodním zámku si lepšího

Více

Srní. Kostel Nejsvětější Trojice na Srní

Srní. Kostel Nejsvětější Trojice na Srní Srní Obec vznikla roku 1727 za barona Schmiedla. Její jméno vzniklo po značném množství srnčí zvěře, která se zde zdržovala. Původními obyvateli Srní byli převážně dřevaři, což se přirozeně projevilo i

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

Ahoj deti, Uvidíme, jak ti to půjde. A tak jsem tady.

Ahoj deti, Uvidíme, jak ti to půjde. A tak jsem tady. POSÁZAVSKÉ KUKÁTKO ANEB JAK SE STAVEL HRAD Ahoj deti, rád bych se vám všem představil. Jsem malý skřítek, šibal všech šibalů a věčný neposeda. Protože jsem se narodil v lese ze ztraceného kukaččího vajíčka,

Více

Kostel sv. Petra a Pavla na Horní Bobrové

Kostel sv. Petra a Pavla na Horní Bobrové Kostel sv. Petra a Pavla na Horní Bobrové HISTORIE Nejstarší písemná památka uvádí, že kostel sv. Petra a Pavla patřil na klášterním panství žďárského kláštera cisterciáků k nejstarším. Kostel měl mít

Více

Dokument o zániku kostela sv. Trojice v Aši Vytvořeno k 50. výročí požáru kostela, k události došlo 19.1.1960 Sestavil: Milan Vrbata, odborná pomoc:

Dokument o zániku kostela sv. Trojice v Aši Vytvořeno k 50. výročí požáru kostela, k události došlo 19.1.1960 Sestavil: Milan Vrbata, odborná pomoc: Dokument o zániku kostela sv. Trojice v Aši Vytvořeno k 50. výročí požáru kostela, k události došlo 19.1.1960 Sestavil: Milan Vrbata, odborná pomoc: Bohuslav Karban 1 U vyhořelého kostela Je 19. leden

Více

PROJEKT - KRNSKÁ STEZKA

PROJEKT - KRNSKÁ STEZKA PROJEKT - KRNSKÁ STEZKA Vytvořily děti z Dětského domova Krnsko příspěvkové organizace: trasa 1: Aneta Daová, Michal Stuchlík, Emílie Oláhová, Adam Oláhvedoucí Petr Špaček, Trasa2: Leona Daová, Hana Abbasová,

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

Husité MOŘE DOBRÝ, ALE JE TU TROCHU ZIMA!

Husité MOŘE DOBRÝ, ALE JE TU TROCHU ZIMA! Husité MOŘE DOBRÝ, ALE JE TU TROCHU ZIMA! Klára Smolíková HUSITÉ Ilustrace Honza Smolík POSEKÁNO, VYMLÁCENO! LETOS JSME TY ŽNĚ ZVLÁDLI RYCHLE. Albatros Tuto fantastickou procházku historií věnujeme Jirkovi

Více

1. Adámek Luděk Mísa 2008, vitráž, 40x28x5 1 900 Kč

1. Adámek Luděk Mísa 2008, vitráž, 40x28x5 1 900 Kč 9 9. 1. Adámek Luděk Mísa 2008, vitráž, 40x28x5 1 900 Kč 2. Adámek Luděk bez názvu 2010, olej na papíře, 43x39, volně 1 500 Kč 3. Balšán Václav Kameny na cestě 2010-11, olej na kartonu, 70x54, rámováno

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

ŠKVORECKÝ ZÁMEK Tìším se dovnitø, já ve Škvorci vyrostla, ale teï poprvé mám možnost do zámku se podívat, nechala se slyšet jedna sedmdesátiletá dáma. Bylo to v sobotu 18. záøí, v rámci Škvoreckého jarmarku,

Více

Rozhledny. a vyhlídková místa

Rozhledny. a vyhlídková místa Rozhledny a vyhlídková místa Rozhledny a vyhlídková místa 1 Kramolín Rozhledna Babylon Pohled z výšky na krajinu láká lidi již od nepaměti. Místa dálkových rozhledů bývala od 19. století často vylepšována

Více

Farní kostel sv. Havla

Farní kostel sv. Havla Farní kostel sv. Havla Dominantou obce je kostel sv. Havla. Nejstarší záznamy o chotýšanském kostele jsou datovány již od roku 1350.1) Stavba je jednolodní se západní věží. Obdélná loď přechází na východě

Více

Farní pouť Slapy 14. května 2016 Jednotlivé trasy : Trasa 1 Praha Slapy parníkem Trasa 2 Bojanovice žst. - Slapy - délka 9,5 km

Farní pouť Slapy 14. května 2016 Jednotlivé trasy : Trasa 1 Praha Slapy parníkem Trasa 2 Bojanovice žst. - Slapy - délka 9,5 km Farní pouť Slapy 14. května 2016 Letošní farní pouť nás zavede na Slapy do kostela sv. Petra a Pavla. Poutní mše bude začínat ve 13:30 a bude jí sloužit P.Václav Snětina OSB. Dále je uvedeno několik tras,

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Mikulčice 2009 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

Příslušné obce (města) Části města Katastrální území Zlaté Hory Dolní Údolí Dolní Údolí. Zlaté Hory, Rožmitál Zlaté Hory v Jeseníkách

Příslušné obce (města) Části města Katastrální území Zlaté Hory Dolní Údolí Dolní Údolí. Zlaté Hory, Rožmitál Zlaté Hory v Jeseníkách REKREAČNÍ KRAJINNÝ CELEK ZLATÉ HORY 1. Základní údaje Mapové sekce : 14-22-20, 14-22-25, 14-24-05, 14-24-10, 14-24-15 15-11-16, 15-11-17, 15-11-21, 15-11-22, 15-13-01, 15-13-02, 15-13-06, 15-13-07, 15-13-11

Více

č.ú.: 182725650/0300 variabilní symbol 1122

č.ú.: 182725650/0300 variabilní symbol 1122 Přispějte na obnovu presbytáře ve farním kostele Zamýšlené úpravy presbytáře zahrnují položení nové mramorové podlahy vytvoření nového obětního stolu, ambonu, abaku a sedadel Mramorová podlaha bude mít

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

49 35'36.19"N 18 7'31.81"E. GPS poloha:

49 35'36.19N 18 7'31.81E. GPS poloha: Rozhledna Bílá hora Rozhledna 49 35'36.19"N 18 7'31.81"E Rozhledna Bílá hora stojí u vrcholku stejnojmenného kopce Bílá hora ( 556 m.n.m.), který se zvedá mezi městy Štramberk a Kopřivnice. Již počátkem

Více

Č E S K Y. Stopovačka ÚKOL ZA ÚKOLEM SOKOLOVEM

Č E S K Y. Stopovačka ÚKOL ZA ÚKOLEM SOKOLOVEM Č E S K Y 18 Stopovačka ÚKOL ZA ÚKOLEM SOKOLOVEM 1 Poznejte Sokolov hrou. Dospělí i děti si zahrají na putování N 50 10.69V Sokolovem, E 012 38.3V5 v němž postup do dalšího kola vyžaduje 2. vyřešení úkolu,

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

POTŠTÁTSKA KONCEPCE EXPOZICE HISTORIE. Zadavatel: Město Potštát Zámecká 1 753 62 Potštát. Zpracoval:

POTŠTÁTSKA KONCEPCE EXPOZICE HISTORIE. Zadavatel: Město Potštát Zámecká 1 753 62 Potštát. Zpracoval: KONCEPCE EXPOZICE HISTORIE POTŠTÁTSKA Zadavatel: Město Potštát Zámecká 1 753 62 Potštát Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z. s. Michaela Škrobánková Tř. 1. máje 2063 753 01 Hranice Telefon: 581626202

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_5360_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2 Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků Jiří Glet květen 2016 jako 29.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) ISBN: epub: ISBN 978-80-88061-73-1 mobi: ISBN 978-80-88061-74-8

Více

PUTOVÁNÍ S LOKOMOTIVOU BEZ KOLEJÍ

PUTOVÁNÍ S LOKOMOTIVOU BEZ KOLEJÍ PUTOVÁNÍ S LOKOMOTIVOU BEZ KOLEJÍ 28. 5.2016 Pojďte si protáhnout údolím řeky CELKOVÁ TRASA: 14,4 KM START 1 - ŠERPOVÉ (14,4 KM) Filipova Huť (rozcestí) Modrava (po zelené značce) Hradlový most Rechle

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

K zásobování města Brna vodou z Kartouz

K zásobování města Brna vodou z Kartouz K zásobování města Brna vodou z Kartouz David Merta, Marek Peška, Antonín Zůbek K zásobování Brna vodou v období středověku a raného novověku se naposledy před více než desítkou let souhrnně vyjádřily

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

LES VÝZNAM,SPOLEČENSTVÍ

LES VÝZNAM,SPOLEČENSTVÍ LES VÝZNAM,SPOLEČENSTVÍ Materiál vznikl v rámci projektu Škola pro život č.proj. CZ.1.07/1.4.00/21.2165 Vypracovala: Soňa Koukalová ZŠ a MŠ Mladoňovice 10.9.2011 Anotace Autor Očekávaný výstup Druh učebního

Více

Zelená brána Černé země

Zelená brána Černé země směr Evropa francie Text a foto: Markéta a Michael Foktovi Zelená brána Černé země Dříve tu lidé žili kvůli rašelině, dnes tady díky její těžbě hnízdí ptáci. Během tisíců let vystřídaly zdejší lesy porosty

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha únor 2012 9. ročník, č. 2 Vážení a milí čtenáři, lidové rčení: Únor bílý, pole sílí jistě každý z nás zná.

Více

Modalni slovesa. A. CvicenÎ 1-65. B. Cviceni 66-115. C. Cviceni 116-130 Uziti shall pri vyjadrovâni nabidek a nâvrhù; neurcité may (might).

Modalni slovesa. A. CvicenÎ 1-65. B. Cviceni 66-115. C. Cviceni 116-130 Uziti shall pri vyjadrovâni nabidek a nâvrhù; neurcité may (might). Modàlnf slovesa Modalni slovesa Tato kapitola poskytuje zacâtecnfkùm intenzivni procviceni modâlnich sloves a je také urcena jako opakovaci kapitola pro pokrocilé studenty. Infinitivni tvary (have to,

Více

ŽIV O T JEŽÍŠE KRISTA FRANT IŠE K MICHAE L WILLA M V KRAJI A LIDU IZRAE LSKÉ M. "VYŠEHRAD", SPOL. S R.O. V PRAZE r935. Veškerá práva vyhrazena

ŽIV O T JEŽÍŠE KRISTA FRANT IŠE K MICHAE L WILLA M V KRAJI A LIDU IZRAE LSKÉ M. VYŠEHRAD, SPOL. S R.O. V PRAZE r935. Veškerá práva vyhrazena FRANT IŠE K MICHAE L WILLA M ŽIV O T JEŽÍŠE Veškerá práva vyhrazena KRISTA V KRAJI A LIDU IZRAE LSKÉ M Aut orisovaný překlad z němčiny opatřil Ant. Stříž S 33 pttvodními fotografiekými snímky autorovými

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

KUBISTOll TUKU 01. finalistka DNU KOMBINACI. Zuzana. Krasne bricho a FITNESS MODELS. J.z CERVENAA MO PRO ZDRAVI DOB S~ LOVACE.

KUBISTOll TUKU 01. finalistka DNU KOMBINACI. Zuzana. Krasne bricho a FITNESS MODELS. J.z CERVENAA MO PRO ZDRAVI DOB S~ LOVACE. ~~DRZfM:E VASE CHUTE NA UZDE 1/1L~ 69Kc'4,10 predplatne 57 Kc '3,29 Zuzana " KUBISTOll finalistka FITNESS MODELS Krasne bricho a ~ --1 ~I J.z o DNU KOMBINACI 'V', CERVENAA MO PRO ZDRAVI DOB Konzumace barevnych

Více

Lotr šibeničník budižkničema. Postava otroka v římské komedii

Lotr šibeničník budižkničema. Postava otroka v římské komedii Lotr šibeničník budižkničema Postava otroka v římské komedii 2. pol. 3. stol. př. n. l. 21 dochovaných komedií masky hráli jen muži typizované postavy: mladík, otrok, otec, kuplíř, voják, dívka, stařec,

Více

Rok bez zimy Pokusy o haiku

Rok bez zimy Pokusy o haiku Rok bez zimy Pokusy o haiku K minulým Vánocům jsem dostal krásný, ručně vyrobený notýsek. Při přemýšlení, čím jeho stránky zaplnit, mě inspiroval další dárek útlá sbírka haiku od Bašóa. Vzhledem k tomu,

Více

TŘI SLÁNSKÁ BAROKNÍ ZASTAVENÍ

TŘI SLÁNSKÁ BAROKNÍ ZASTAVENÍ TŘI SLÁNSKÁ BAROKNÍ ZASTAVENÍ Barokní památky stále pohledově dotvářejí naši českou krajinu a města, Slaný nevyjímaje. Barok na Slánsku a ve Slaném to však není jen monumentální architektura, ale i malba

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Památky Unesco v ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_14_17 Tématický celek: ZEMĚ, KRAJE, MĚSTA Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

50 8'18.77"N 15 6'25.49"E. GPS poloha:

50 8'18.77N 15 6'25.49E. GPS poloha: Park Poděbradská obora 50 8'18.77"N 15 6'25.49"E Poděbradská obora se nachází na levém břehu řeky Labe, jižně od čtvrti Poděbrad, zvané Polabec a severně od Pražské silnice. Na její východní straně začíná

Více