Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5 Poděkování Ráda bych na tomto místě poděkovala PhDr. Heleně Kalábové Ph.D. za obětavé a odborné vedení bakalářské práce. Za zájem, ochotu a přístup při jejím zpracování, i cenné připomínky, které mi poskytla během konzultací. Další velké poděkování patří ředitelce Domova pro seniory Hořice Mgr. Zorce Műllerové, která mi umožnila provézt výzkum a Anežce Barešové za pomoc s dotazníkovým výzkumem. V Liberci dne: Eva Novotná

6 Název bakalářské práce: Demence v domově pro seniory Název bakalářské práce: Dementia at home for the erdery Jméno a příjmení autora: Eva Novotná Akademický rok odevzdání bakalářské práce: Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Helena Kalábová, Ph.D Anotace: Bakalářská práce se zabývá porovnáním přirozeně stárnoucích klientů a klientů s demencí v domově pro seniory v Hořicích. Dále sleduje, zdali se za určité období počet klientů s demencí zvýší nebo sníží. Je vypracována se zachováním ochrany osobních dat a údajů. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. Teoretická část se stručně zabývá stárnutím obyvatel v Královéhradeckém kraji, v Hořicích a popisem Domova pro seniory. Jsou zde vysvětleny pojmy stáří z pohledu různých autorů, demence, Alzheimerova nemoc. Alzheimerova nemoc je popsána od prvních příznaků, stádia nemoci až po respektování práv a důstojnosti nebo duševní aspekty nemoci. Praktická část je rozdělena na dotazníkový průzkum a studium dokumentů. Dotazníkový průzkum má za cíl zodpovědět otázku soužití klientů přirozeně stárnoucích a klientů s demencí. Jakým způsobem řešit problémy vycházející z tohoto soužití a určit počet klientů, kteří tuto oblast vidí jako problém. Studium dokumentů je vyčíslením dat, které pomohou určit změny v počtu klientů s demencí za určité období. Výsledky jsou porovnány s předpoklady. Klíčová slova: Alzheimerova nemoc, demence, senior, přirozené stárnutí, domov pro seniory,

7 Summary: This bachelor essay compares clients who are getting older in a natural way with those suffering from dementia in the Home for Senior Citizens in Hořice. In addition, it monitors if the number of the clients with dementia has been increasing or decreasing within a certain period of time. The essay is written with respect to the protection of personal information and data. It is divided into two main parts theoretical and practical. The theoretical part briefly describes the ageing process of Hořice and Královéhradecký region inhabitants, including the clients in the Home for Senior Citizens in Hořice. Terms like old-age according to various authors, dementia and Alzheimer disease are explained here. Alzheimer disease is explained here from the first symptoms, stages of the disease up to respecting rights as well as dignity and mental aspects of the disease. The practical part is divided into a questionnaire survey and a document study. The survey tackles the coexistence of clients who are getting older in a natural way with those suffering from dementia. The way we could solve the problems resulting from this coexistence and determine the number of clients that feel discomfort at this field. The document study is the specification of data that will help specify changes in the number of clients with dementia within a certain period of time. Results are compared with premises. Key words: Alzheimer disease, dementia, senior citizen, natural ageing, home for senior citizens

8 Obsah 1 SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A GRAFŮ SEZNAM ZKRATEK ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST ÚVOD: KRÁLOVÉHRADECKÝ REGION MĚSTO HOŘICE STRUČNÁ HISTORIE DOMOVA SEZNÁMENÍ S DOMOVEM PRO SENIORY STÁŘÍ FYZIOLOGIE STÁRNUTÍ A ZVLÁŠTNOSTI PRŮBĚHU CHOROB VE STÁŘÍ (1971) Věk Anatomické stárnutí Demografie O STÁRNUTÍ A STÁŘÍ (1990) Věk Funkční věk Demografie Sociologické důsledky MINIMUM Z KLINICKÉ GERONTOLOGIE (2000) Nová gerontologie Věk VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE PRO OBOR PENITENCIÁRNÍ PÉČE (2008) DEMENCE A JINÉ PORUCHY PAMĚTI (2009) SHRNUTÍ DEMENCE VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ KLIENTI DOMOVŮ PRO SENIORY BIOLOGICKÉ STÁRNUTÍ DEMENCE ALZHEIMEROVA NEMOC PRVNÍ PŘÍZNAKY ALZHEIMEROVY NEMOCI URČENÍ DIAGNÓZY ALZHEIMEROVY NEMOCI

9 7.3 STÁDIA ALZHEIMEROVY NEMOCI Počínající demence Středně pokročilá demence Těžká demence Stadium terminální PROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ U DEMENCE NEFARMAKOLOGICKÉ POSTUPY U PROBLÉMOVÉHO CHOVÁNÍ RESPEKTOVÁNÍ PRÁV A DŮSTOJNOSTI ETICKÉ CHOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ DUŠEVNÍ ASPEKTY NEMOCI Naslouchání, řeč těla LÉČBA, ZPOMALENÍ PRŮBĚHU NEMOCI PRAKTICKÁ ČÁST: PRŮZKUM U OBYVATEL DOMOVA Jak dlouho bydlíte v Domově důchodců v Hořicích? Proč jste si vybrali zrovna tento domov? Jste spokojeni s ubytováním a službami, které domov poskytuje? Je něco, co Vám v domově schází či vadí, náměty na zlepšení? Jak jste spokojeni se spolubydlícími, s kterými zde žijete? Setkáváte se zde s lidmi, kteří trpí stařeckou demencí? Jak na vás tito lidé působí? Měli jste někdy nějaký problém s takto nemocnými lidmi? Myslíte si, že lidé s demencí by měli mít vlastní oddělení? ANALÝZA DOKUMENTACE SHRNUTÍ VÝZKUMU VÝZKUMNÁ OTÁZKA PŘEDPOKLAD Č PŘEDPOKLAD Č BIBLIOGRAFICKÉ CITACE SEZNAM PŘÍLOH

10 1 Seznam obrázků, tabulek a grafů OBRÁZEK 1 DOMOV DŮCHODCŮ (1979) OBRÁZEK 2 DOMOV PRO SENIORY (2011) OBRÁZEK 3 OKÁLY TABULKA 1 STATISTICKÉ ÚDAJE HOŘICE ROK TABULKA 2 STATISTICKÉ ÚDAJE HOŘICE TABULKA 3 PRŮMĚRNÁ DÉLKA POBYTU KLIENTŮ V DOMOVĚ TABULKA 4 VYBRANÉ DIAGNÓZY TABULKA 5 SPECIFICKÉ DIAGNÓZY GRAF 1 PRŮMĚRNÝ VĚK DOŽITÍ V ČR GRAF 2 POČET KLIENTŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI VÝZKUMU GRAF 3 NEJČASTĚJŠÍ NÁZORY KLIENTŮ NA UBYTOVÁNÍ GRAF 4 NEJČASTĚJŠÍ NÁZORY KLIENTŮ NA STRAVOVÁNÍ GRAF 5 NEJČASTĚJŠÍ NÁZORY KLIENTŮ NA PERSONÁL GRAF 6 CELKOVÁ SPOKOJENOST KLIENTŮ SE SLUŽBAMI GRAF 7 SETKÁNÍ S LIDMI S DEMENCÍ, % VYJÁDŘENÍ GRAF 8 JAK LIDÉ S DEMENCÍ PŮSOBÍ NA OSTATNÍ GRAF 9 CELKOVÝ NÁZOR NA SOUŽITÍ S LIDMI TRPÍCÍCH DEMENCÍ GRAF 10 NÁZORY MUŽŮ GRAF 11 NÁZORY ŽEN

11 2 Seznam zkratek AD AN AS CJN CMP CNS DAT MID NS LDN Alzheimerova demence Alzheimerova nemoc Ateroskleróza Creutzfeldtova-Jakobova nemoc Centrální mozková příhoda Centrální nervový systém Demence Alzheimerova typu Multiinfarktová demence Nervový systém Léčebna dlouhodobě nemocných 11

12 3 Úvod Cílem této práce je zhodnotit soužití přirozeně stárnoucích klientů a klientů s Alzheimerovou a jinou demencí v Domově pro seniory v Hořicích. Každý z nás stárne. Lidská schránka prochází proměnami již od početí, v těle matky, narození, dětství, období dospívání, dospělosti, starší dospělosti a stáří, které dnes dělíme na rané stáří, vlastní stáří a dlouhověkost. Každý z nás se vyvíjí po stránce biologické, psychické a sociální. Padesátá léta jsou považována za mezník, který s definitivní platností potvrzuje počátek stárnutí. (Vágnerová 2008, s. 92). Giaquinto definuje stárnutí jako normální proces změn biologických funkcí v průběhu života. Většinou se stárnutí chápe jako nepříznivé příznaky, spojené s ubíhajícím časem, ačkoli někdy se může považovat za pozitivní proces zrání a získávání žádoucích kvalit. (Giaquinto in Hrdlička 1999, s. 9,10). Alzheimerova a jiné demence výše popsanému procesu brání, snižuje kvalitu života, klade velké nároky jak na rodinu, tak i na společnost. Podle statistik se s postupně se zlepšující zdravotní péčí a následně prodlužující se délkou života, bude zvyšovat i podíl lidí, kteří mají diagnostikovanou Alzheimerovu nebo jinou demenci. Evropská komisařka pro zdraví Androulla Vassiliou (2009) uvedla: Ztráta mentální způsobilosti v důsledku demence není jen běžnou součástí stárnutí. Vzhledem k tomu, že evropská populace stárne, musíme spolupracovat na tom, abychom těmto onemocněním lépe porozuměli a předcházeli jim. Lidem trpícím demencí musíme dávat najevo svou solidaritu tím, že se v péči o ně budeme společně řídit osvědčenými postupy a že budeme respektovat jejich práva a důstojnost. Evropská komise v tomto směru přijala konkrétní návrhy řešení v oblasti boje proti Alzheimerově chorobě a dalším formám demence a neurodegenerativních onemocnění. Demence způsobuje zdravotní a sociální problémy, které ovlivňují celou Evropu. Je nutné zajistit taková opatření, která ve vztahu k postiženým zajistí účinnou prevenci, diagnózu, léčbu a péči. Evropské země se vyzývají, aby lépe koordinovaly své úsilí v oblasti výzkumu těchto onemocnění hlavně tím, že budou své investice do výzkumu poprvé plánovat společně, a nikoli každá zvlášť. V současnosti 12

13 je Alzheimerovou chorobou a souvisejícími poruchami v Evropě postiženo více než sedm milionů lidí a podle odhadů se toto číslo během příštích 20 let zdvojnásobí. (Europa, 2009) Proto je nutná společná spolupráce v této oblasti. Je nutné plánovat a investovat výzkum tak, abychom mohly postiženým lidem a jejich rodinám nabídnout naději a důstojnost. Odhady ve zvyšujícím se počtu pacientů jsou alarmující a taktéž náklady spojené s výzkumem, léčením a péčí o tyto nemocné. Na základě tohoto dokumentu Evropské komise, přijala Česká vláda na svém zasedání 6. října 2010 plán Alzheimer na doporučení Rady vlády pro seniory a stárnutí populace ve věci zpracování koncepce řešení problematiky Alzheimerovy choroby a obdobných onemocnění v České republice. Vláda zadala příslušným resortům zpracovat návrh koncepce řešení problematiky Alzheimerovy choroby a obdobných onemocnění v České republice (tzv. Plán Alzheimer). Koncepce, na níž se vedle Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva školství ČR bude podílet také Ministerstvo spravedlnosti ČR, by měla být dokončena v červnu (MPSV, 2011). Přestože zadání bylo jasné, tento návrh nebyl v daném termínu vypracován. Tato problematika nepatří k prioritám naší vlády, přestože problém Alzheimerovy demence předpokládá zajištění kvalitní diagnostiky, léčby a zajištění zdravotnických a sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu. V dnešní době je jen malá podpora rodin, které pečují o své blízké, nemohou o ně pečovat z důvodu finanční situace. V rodinách je nutný příjem obou manželů, navíc s prodlužujícím se odchodem do důchodu musí chodit do práce ještě v době, kdy jejich rodiče tuto péči potřebují. Sice je možné žádat o příspěvek na péči, problém je však v tom, že obvodní lékaři mnohdy nerozpoznají první fázi této nemoci a tito lidé nedosáhnou na příspěvek na péči, nebo jen v prvním či druhém stupni, což v žádném případě nenahradí příjem ze zaměstnání. Proto rodinní příslušníci hledají pobytová zařízení, které se o jejich blízké postarají. Pobytových zařízení přímo pro klienty s Alzheimerovou chorobou je v zemi nedostatek. Domovy pro seniory absorbují část těchto klientů buď přijímáním nových klientů, nebo onemocněním klientů v průběhu pobytu. V těchto domovech, jsou pak konfrontováni s přirozeně stárnoucími klienty. Z tohoto důvodu je nutný rozvoj systému dlouhodobé 13

14 péče a transformace léčeben pro dlouhodobě nemocné a domovů pro seniory. Dále bude nutná podpora pečujících rodin. Z tohoto důvodu byly určeny následující cíle bakalářské práce: 1) Přináší zvyšující se počet seniorů s Alzheimerovou demencí nebo jiným typem demence problémy v soužití s ostatními klienty? Pokud ano, jakým způsobem předcházet negativním vlivům tohoto soužití. 2) Dle mých odhadů stoupne během tří měsíců počet klientů v určité fázi demence v Domově pro seniory v Hořících o 3 až 8%. 3) Soužití těchto skupin v Domově pro seniory vidí jako problém 40% respondentů. 14

15 4 Teoretická část 4.1 Úvod: Královéhradecký region Zdrojem této části je český statistický úřad. Královéhradecký kraj leží v severovýchodní části Čech. Hranici kraje tvoří z více než jedné třetiny státní hranice s Polskem v délce asi 208 km. Území kraje je po provedené reformě státní správy od tvořeno pěti okresy - Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov. V kraji bylo k zřízeno 15 správních obvodů - obcí s rozšířenou působností a 35 správních obvodů - obcí s pověřeným úřadem. Pověřeným obecním úřadem s rozšířenou působností je i město Hořice, které spadá pod okres Jičín. Koncem roku 2008 měl Královéhradecký kraj celkem obyvatel, což je 5,3 % celkového počtu obyvatel České republiky. Na území kraje je celkem 448 obcí (48 obcí má statut města, 10 statut městyse), podíl městského obyvatelstva dosáhl celkem 68,1 %. Centrem kraje je statutární město Hradec Králové, druhým největším městem je Trutnov. Nejméně urbanizován je okres Jičín (ČSÚ 2011), kde žije i nejvíce obyvatel v obcích do 500 obyvatel (více než pětina). Průměrný počet obyvatel v obci dosáhl osob. Tento údaj je dle mého názoru důležitý pro budoucí rozvoj sociálních služeb hlavně pečovatelské služby, podpora domácí péče. Dalším z důležitých údajů, který souvisí s předchozím faktem, je průměrný věk. Ze všech krajů v republice po Hl. m. Praze (15,8%) má Královéhradecký kraj největší podíl obyvatel ve věku nad 65 let (15,7 %). Průměrný věk mužů i žen je rovněž nad republikovým průměrem. Podle posledních předpokladů česká populace v příštích 55 letech výrazně zestárne. Početní převaha seniorů nad dětmi ve všech krajích podle projekce nastane již v roce 2014 (Královéhradecký kraj, statistické údaje 2011). Tento údaj je možný dále rozšířit podle předběžných výsledků z posledního sčítání z roku 2011, kdy Královéhradecký kraj je dokonce na 1. místě s 16,8 % obyvatel nad 65 let věku. (Český statistický úřad, Obyvatelstvo podle věku podle krajů 2011). 15

16 Graf 1 Průměrný věk dožití v ČR Zdroj: Jedním z dalších ukazatelů je zvyšující se počet příjemců důchodu, kterých bylo v roce , v roce a v roce 2008 již osob v Jičínském kraji. Z výše uvedených údajů vyplývá nutnost rozvoje sociálních služeb pro seniory. 16

17 4.2 Město Hořice Město Hořice se rozkládá na jižním úbočí Hořického chlumu, který bývá často označován jako poslední výběžek Krkonoš a tvoří klimatický předěl mezi úrodným Polabím na jihu a drsnějším podhůřím na severu. Leží mezi okresním městem Jičín a Krajským městem Hradec Králové. Hořice jsou obec s rozšířenou působností a s pověřeným obecním úřadem. Tabulka 1 Statistické údaje Hořice rok 2006 Základní statistická data První písemná zpráva 1143 Počet obyvatel 8877 Nadmořská výška 311 m n.m. Podíl žen 51,7 % Základní školy 3 Průměrný věk 41,1 Podnikatelské subjekty 2235 Zdroj: 17

18 V následující tabulce jsou uvedeny některé údaje z Českého statistického úřadu, které souvisí s věkovou skupinou v domově pro seniory, kde je určena věková kategorie od 65 let. Údaje o zemřelých podle příčiny úmrtí zahrnují všechny věkové kategorie. Bylo by zajímavé tyto údaje dále členit též podle věkových kategorií a rozdělit je podle pohlaví. Tabulka 2 Statistické údaje Hořice Počet obyvatel a úmrtí nad 65 let v Hořicích rok počet obyv obyvatelé nad 65 let ženy muži zemřelí nad 65 let ženy muži zemřelí (jen vybrané diagnózy) nemoci oběhové soustavy I00- I infarkt myokardu I21 - I ostatní formy isch, choroby srdeční I20, 124, I cévní nemoci mozku I60 - I Zdroj: 18

19 4.3 Stručná historie domova Z kronik domova důchodců: V okrese Jičín bylo v 70 letech minulého století 200 nevyřízených žádostí o umístění do domova důchodců. Kapacita domovů v okrese i kraji nepostačovala na vyřízení těchto žádostí. Domov byl z mála účelových staveb sociálního zabezpečení ve východních Čechách a v době otevření patřil mezi nejlepší domovy v ČSR. Stavba domova důchodců trvala zhruba pět let. Byla postavena v akci Z. Brigádníci, na něm odpracovali hodin, z toho zdarma. I v dnešní době se setkávám s lidmi, kteří jej Obrázek 1 Domov důchodců (1979) stavěli. V domově máme klienta, který se podílel na stavbě a rád na to vzpomíná. Pro obyvatele Hořic to bylo velká událost. Na stavbě se podíleli lidé ze všech závodů, hasiči, zemědělci. Učňové malíři i studenti kamenické školy. O výzdobu se zasloužil i hořický rodák, akademický malíř B. Tůma. (Autor obrázku č. 1 pozvánka na slavnostní otevření). Domov přinesl práci 47 zaměstnancům, převážně zdravotnickému personálu. Byla zde kuchyň, prádelna, zubař, ordinace lékaře, rehabilitace. Kapacita domova byla 120 obyvatel. V roce 1987 se domov rozrostl o okály, kde bylo dalších 60 míst pro klienty. Počet zaměstnanců se zvýšil na 80 zaměstnanců. V době otevření to byl moderní domov a někteří klienti, hlavně ti z vesnic, kde neměli sociální vybavení, si hůře zvykali. Na každém patře jsou na hlavní chodbě dvě koupelny, 9 záchodů. V dnešní době, kdy v péči o seniory je kladen důraz na soukromí, tato kapacita již nestačí. V posledních 5 letech prochází domov snižováním kapacity domova, kdy je nyní 126 klientů, kteří tím získali více jednolůžkových pokojů, tím i více soukromí. To přineslo logicky i snížení počtu zaměstnanců. Zákonem č. 108/

20 se změnila i skladba personálu, kdy zdravotní sestry postupně nahradili pracovníci sociální péče. 4.4 Seznámení s Domovem pro seniory Služba je realizována ve dvou vzájemně propojených objektech, které jsou umístěny v klidné severovýchodní části Hořic. Hlavní budova třípatrová budova s nákladním i osobním výtahem. Vchod do budovy je bezbariérový s automatickým otvíráním dveří. V této budově poskytujeme ubytování v 33 jednolůžkových a 26 dvoulůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny lůžkem včetně přikrývky a polštáře, nočním stolkem, židlí, skříní pro Obrázek 2 Domov pro seniory (2011) uložení šatstva a osobních věcí. Pokoje lze po dohodě vybavit vlastním nábytkem. Koupelny a WC jsou společné na chodbě. Na každém patře je obyvatelům k dispozici malá jídelnička a kuchyňka, která je vybavena kuchyňskou linkou, ledničkou, mikrovlnnou troubou, elektrickým vařičem a rychlovarnou konvicí. Kromě pokojů se v této budově nachází prádelna, dílna pro údržbáře, kanceláře správy, sesterna, jídelna, kantýna, kulturní místnost s televizí a dílna pro aktivizaci Dále je zde obyvatelům k dispozici schránka na dopisy a automat na kávu. Kapacita budovy je 85 lůžek. Budova Okálů - jednopatrová budova byla postavena později v roce 1987 a sestává ze dvou propojených budov bez výtahu. Je zde umístěna provozovna služeb (kadeřnice, pedikérka), společenská místnost, internet, jídelna a pokoje klientů. Pokoje jsou jedno a dvoulůžkové, dva pokoje tvoří jednu buňku se společným WC, umývadlem a sprchovým koutem. Pokoje jsou vybaveny stejně, jako pokoje na budově. Pokoje lze po dohodě vybavit vlastním nábytkem. V 1. patře je k dispozici Obrázek 3 Okály kuchyňka, která je vybavena základním vybavením. Je tu též kulturní místnost s televizí. Lůžková kapacita Okálů je 36 lůžek. Z toho 8 pokojů je dvoulůžkových a zbytek jednolůžkových. Atrium mezi Okály je osázeno okrasnými keři, jsou zde umístěny pergoly se zahradním nábytkem pro klidné posezení. 20

21 5 Stáří Každé věkové období má určité fyziologické zákonitosti, které je charakterizují a ovlivňují životní projevy, funkční zdatnost a výkonnost organismu. (Moravcová 1971). V této částí je porovnáno několik pohledů na stáří. Pro zajímavost jsou zde uvedeny i tituly z minulých let, které nejsou úplně známé, abych mohla srovnat vývoj pohledu na stáří. Pro srovnávání byly vybrány následující monografie a sborníky: Sborník č. 5-6 z roku 1971 Fyziologie stárnutí a zvláštnosti průběhu chorob ve stáří. O stárnutí a stáří od Vladimíra Pacovského. Minimum z klinické gerontologie od Pavla Webera. Vývojovou psychologii od Marie Vágnerové. Demence a jiné poruchy paměti od Romana Jiráka, Ivy Holmerové, a kolektivu 5.1 Fyziologie stárnutí a zvláštnosti průběhu chorob ve stáří (1971) Sborník č. 5-6 z roku 1971 vydaných svazem zdravotně postižených. Mudr. M. Moravcová a Mudr. R. Moravec shrnují v kapitole Fyziologie stárnutí a stáří tuto problematiku takto: Je těžké položit určitou hranici, kdy začíná stáří, stejně tak jako oddělit v organismu fyziologické a patologické projevy stárnutí a stáří. (Moravcová 1971) Věk Názory lidí, kdy začíná stáří, se liší podle vzdělání, druhu vykonávané práce, životních zkušeností nebo věku u mladších lidí je člověk starý už v padesáti. Rychlost stárnutí a počátek stáří se u každého člověka liší. Rozlišujeme proto věk kalendářní a věk biologický. Biologický a kalendářní věk je u každého člověka jiný. Dle autorů bychom mohli stárnutím označovat celý život od narození. Naše orgány se vyvíjejí, zdokonalují svoji funkci. O stáří se mluví jen kalendářně. Vývoj psychických i fyzických funkcí končí kolem roku života. Ani potom však nemůžeme mluvit o biologickém stárnutí. Počátek stárnutí je tam, kde nastává postupné ubývání většiny funkcí organismu a jeho zdatnosti, výkonnosti a odolnosti. U každého člověka najdeme značné rozdíly v počátku tohoto období. Průměrná délka života se prodlužuje vlivem 21

22 příznivých životních, pracovních a jiných podmínek, zlepšil se způsob léčení a lidé se dožívají vyššího věku. Nedochází však k zvyšování horní hranice senia. Kijevskou dohodou z roku 1963 bylo mezinárodní gerontologickou asociací přijato toto rozdělení lidského věku. presenium (věk produktivní) let kategorie lidí letitých nebo starších let kategorie lidí starých let kategorie dlouhožijících od 90 let výše. Kvalitu sénia ovlivňuje presenium, které má svou specifickou problematiku, během které dochází k významným změnám. Jako prevence předčasného stáří nebo invalidity je zde uváděna důsledná a včasná prevence. (Moravcová 1971) Anatomické stárnutí Projevuje se kvantitativně i kvalitativně. Ubývá aktivní tkáň orgánů, zmenšuje se velikost. Klesá váha, zmenšuje se i délka těla. Kůže atrofuje, objevují se vrásky jako následek úbytku vody, tuku a elastického vaziva kůže. (Moravcová 1971). Mění stavba kostí. Snižuje se regenerační schopnosti tkání. Klesá látková výměna a spotřeba kyslíku. Mění se výkonnost některých orgánů i orgánových systémů. Významné jsou změny v centrálním nervovém systému, které ovlivňují změny v dalších orgánech. Proces stárnutí a anatomické i funkční změny jednotlivých orgánových systémů nejsou stejnoměrné a nenastávají ve stejném období. Některé orgány stárnou rychleji než jiné. Jedním ze základních funkčních projevů stárnoucího organismu je snížená schopnost adaptace k požadavkům a nárokům prostředí. (Moravcová 1971). Člověk se mnohdy nedovede vyrovnat se zátěží, kterou dříve běžně zvládal. Projevy stárnutí a stáří je potřeba brát v úvahu při řešení řady otázek týkajících se seniorů Demografie Doc. Mudr. V. Zaremba, CSc. rozšiřuje toto téma o společenskou podmíněnost změn v průběhu chorob u osob vyššího věku. Společenské proměny, rozvoj ekonomiky, rozmach vědy a techniky, změny ve struktuře společnosti, změny hodnotových systémů 22

23 měly vliv na stárnutí populace z demografického hlediska. Každý rok stoupá podíl osob vyššího věku v populaci a to i absolutně. Před 20 lety podíl osob nad 60 let činil 12% obyvatel. V dnešní době je těchto osob 17% z celkové populace ČSSR, z toho je 200 tisíc obyvatel starších 80 let (nezapomeňme, že tato fakta byla napsána v roce 1971). Další z faktorů je, že v této populaci převažují ženy. Ve věku nad 60 let na 2 muže připadají 2 ženy, nad 80 let na 1 muže 2 ženy. Dochází ke kvantitativním a kvalitativním zvratům ve struktuře starší populace. V obraze nemocnosti převažují chronické choroby a jev mnohočetné patologie (koprevalence chorob) je dnes běžným. Problémem se stává sociální izolace a omezení soběstačnosti starých lidí. (Zaremba 1971). 5.2 O stárnutí a stáří (1990) Akademik Vladimír Pacovský, profesor vnitřního lékařství. Dělí gerontologii na tři hlavní části: Gerontologie teoretická vytváří teoretický základ pro praktickou činnost kolem starého člověka. Gerontologie klinická zabývá se stárnoucím a starým člověkem jako jedincem, jeho komplexním hodnocením a posuzováním ve zdraví, hlavně však nemoci. (Geriatrie). Gerontologie sociální (populační) orientuje se na vzájemné vztahy mezi starou populací a společností jako celkem. (Pacovský 1990, s. 15) Věk Kalendářní věk Pacovský (1990) dělí na doporučení Světové zdravotnické organizace stejně, jako v předchozí kapitole Moravcová, jen názvy jednotlivých období je různý. střední věk let vyšší (starší) věk, rané stáří, předpolí stáří let pokročilý (stařecký) věk, vlastní stáří, opravdu staří lidé let dlouhověkost od 90 let výše. V odborné literatuře člověka staršího 75 let označujeme také jako geront. 23

24 5.2.2 Funkční věk Věk skutečný nemusí být totožný s věkem kalendářním. Lékaři znají mladé starce a staré mladíky. Funkční věk má charakteristiky biologické (biologický věk), psychologické a sociální. Při posuzování starého člověka bychom se měli řídit funkčním věkem. (Pacovský 1990, s. 16). Pacovský ještě uvádí, že se setkáváme se střední délkou života. Střední délka života nesouvisí s průměrným věkem populace Demografie Dále Pacovský uvádí některé demografické údaje sociálního gerontologa Vladimíra Zaremby, které se shodují s údaji ve sborníku. Více se rozepisuje o ženské populaci. Ta je starší než mužská populace. Souvisí to s nižší úmrtností žen i jejich vyšší střední délkou života. V roce 1900 v českých zemích připadalo na 1000 šedesátiletých a starších mužů1270 žen, v roce 1970 již 1410 žen a v roce 1985 to bylo 1500 žen. Většina žen vyššího věku je ovdovělá nebo osamělá. (Pacovský 1990, s. 24) Sociologické důsledky Jsou rovněž nemalé. Týkají se rolí starých lidí ve společnosti, zabezpečování jejich práv a potřeb, jejich současné postavení v současné rodině, řešení specifických osobních problému gerontů. (Pacovský 1990, s. 25). Pacovský (1990, s. 29) dále vysvětluje: život jedince se skládá z jednotlivých vývojových stadií. Každé stadium je charakterizováno určitými strukturálními a funkčními znaky a změnami ve vztahu mezi organismem a přírodním a sociálním prostředím. Stáří je poslední otogenetickou vývojovou etapou. Všechna předchozí stadia zanechala své stopy na stárnoucím člověku. 5.3 Minimum z klinické gerontologie (2000) MUDr. Pavel Weber, CSc. a kolektiv Stejně jako Pacovský dělí gerontologii na teoretickou, klinickou a sociální. Uvádí zde: na počátku 20. století, tvořili osoby starší 65 let 3 až 5 %. Dnes (rok 2000) je počet těchto lidí v pásmu 12 až 16 %. Předpokládaná délka života při narození se proti 24

25 počátku tohoto století téměř zdvojnásobila. Naskýtá se tedy odůvodněná otázka: Přežíváme zdravější nebo jen žijeme déle? (Weber 2000, s. 10,11). První část otázky je pravdivá. Výskyt chronických onemocnění (ikty, ischemická choroba srdeční, demence, hypertenze) se posouvá do vyššího věku roků - 85% jedinců bez handicapujícího nebo běžný život omezující onemocnění. 85 let a výše - 40% osob vede samostatný život Nová gerontologie Weber zavádí pojem Nová gerontologie cílem je prodloužení let aktivního života a udržení funkčních kapacit po celý lidský život. Mezi procesy normálního stárnutí a chorobnými pochody jsou totiž významné rozdíly. Ztráty některých funkcí ve stáří jsou způsobené některými chorobami a ne vlivem stárnutí. (cévní mozková příhoda, demence ). Stárnutí je významně ovlivněno životním stylem, chováním, dietou a prostředím, ve kterém nemocný žil a žije. Vliv pouhého procesu stárnutí podle nejnovějších poznatků může být daleko méně výrazný, než se dříve myslelo. Mnoho jedinců tedy může stárnout daleko zdravěji. (Weber 2000, s. 12) Věk roků Střední věk let Rané stáří let Pozdní stáří 90 a více let Dlouhověkost Vidíme tedy, že věkové kategorie zůstávají zachovány a zkracuje se jen název pro dané období. Z výše zmíněného je patrné, že se více rozlišuje stárnutí biologické, které má svá specifika a stárnutí v důsledku chorob. Prodlužuje se věk lidí spolu v ruce s kvalitou života. V dnešní době se věku 65 let a vyššího dožívají častěji zdravější jedinci, než tomu bylo dříve. Senioři se stávají ve společnosti skupinou stále zdravější a aktivnější. Teprve po 75. roce se začíná objevovat řada problémů, které jsou podmíněny celkovou situací těchto seniorů, je významně komplikována sociálními problémy (osamělost), vyšší emoční zranitelností atd. 25

26 5.4 Vývojová psychologie pro obor penitenciární péče (2008) Prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc. Stáří je poslední etapou života, fází, která bývá označována jako postvývojová, protože již byly realizovány všechny latentní schopnosti rozvoje. (Vágnerová 2008, s. 104). Vágnerová (2008) dělí období stáří na dvě etapy: Rané stáří 60 až 75 let. Pravé stáří po 75 roce života. Dovršením 80 let dosáhne senior tzv. čtvrtého věku, kdy je naživu pouze polovina jeho původní generace. V tomto období u seniorů je zřejmý nárůst problému daných tělesným a mentálním úpadkem. Je zde i zvýšené riziko vzniku a kumulace různých zátěžových situací, které mohou být, vzhledem k aktuálnímu stavu starých lidí, někdy těžko subjektivně zvládnutelné. 5.5 Demence a jiné poruchy paměti (2009) Roman Jirák, Iva Holmerová, Claudia Borzová a kolektiv v kapitole Stárnutí populace autoři dělí příčiny stárnutí do několika skupin: Stárnutí jako genetická záležitost vysvětlují ji na příkladu apoptózy, programované smrti určitých buněk. Stárnutí jako projev opotřebování a náhodných chyb jde o hromadění poruch, důsledků a projevů chorob a především endogenních poškození ve smyslu mutací genetické informace, poruch při jejím přepisu a dalším zpracování či o poškození organizmu běžnými endogenními procesy. 5.6 Shrnutí Problematika stáří je velice obsáhlá. V této bakalářské práci není prostor pro detailní srovnávání jednotlivých oblastí např. psychické reakce a adaptace na stáří, polymorbidita, vztah zdravotní a sociální situace, ale například i proměnu vztahu společnosti i rodiny ke stáří a seniorům. Celá kapitola byla zaměřena jen na několik aspektů např.: věku a demografie. Avšak i tyto témata jsou prezentována jen z malého úhlu pohledu. 26

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Jitka Hajšmanová Studijní obor: Všeobecná sestra 5341R009 DENNÍ A TÝDENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY Bakalářská práce Vedoucí práce: Bc.

Více

Aktivizace seniorů s Alzheimerovou demencí. Alena Švábková

Aktivizace seniorů s Alzheimerovou demencí. Alena Švábková Aktivizace seniorů s Alzheimerovou demencí Alena Švábková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce má název Aktivizace seniorů a Alzheimerovou demencí a je rozdělena do dvou částí, a to teoretické

Více

Hodnocení smyslu života u seniorů

Hodnocení smyslu života u seniorů UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Hodnocení smyslu života u seniorů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Geraldina Palovčíková, CSc.

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2011 Vendulka Hálová

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2011 Vendulka Hálová Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2011 Vendulka Hálová Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Život s demencí Sociální

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA. AKTIVIZACE SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ Lucie Míčová

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA. AKTIVIZACE SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ Lucie Míčová UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA AKTIVIZACE SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ Lucie Míčová Katedra: Sociální pedagogiky Vedoucí práce: PaeDr. Marie Vorlová Studijní obor: Pastorační

Více

JAK TRÁVÍ VOLNÝ ČAS SENIOŘI

JAK TRÁVÍ VOLNÝ ČAS SENIOŘI Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta JAK TRÁVÍ VOLNÝ ČAS SENIOŘI Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Alice Onderková Autorka: Bc. Gabriela Kopečková obor: ošetřovatelská péče v gerontologii

Více

Aktivizace seniorů a její využití v domově pro seniory. Bc. Eva Konečná

Aktivizace seniorů a její využití v domově pro seniory. Bc. Eva Konečná Aktivizace seniorů a její využití v domově pro seniory Bc. Eva Konečná Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou aktivizace seniorů a jejím uplatnění ve vybraném domově

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 RADKA RONEŠOVÁ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 RADKA RONEŠOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 RADKA RONEŠOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: sociálních studií a speciální pedagogiky Bakalářský studijní

Více

Senioři s Alzheimerovou chorobou

Senioři s Alzheimerovou chorobou Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Senioři s Alzheimerovou chorobou Sociální práce Vedoucí práce: ThDr. et Mgr. Marešová Ladislava Vypracovala: Jandová

Více

Hodnocení pobytového zařízení seniory

Hodnocení pobytového zařízení seniory OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Hodnocení pobytového zařízení seniory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Šárka Menšíková Vedoucí práce: PhDr. Linda Nováková Palatá

Více

Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí

Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce:

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Demence a kognitivní trénink. Lucie Rýznarová

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Demence a kognitivní trénink. Lucie Rýznarová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Demence a kognitivní trénink Lucie Rýznarová Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SENIORŮ SE ZAMĚŘENÍM NA REGION V LYSÉ NAD LABEM Sociální

Více

Pobytové sociální služby pro seniory na Valašskomeziříčsku

Pobytové sociální služby pro seniory na Valašskomeziříčsku Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Pobytové sociální služby pro seniory na Valašskomeziříčsku Bakalářská práce oemi Zubíková, DiS. Katedra: Katedra sociální pedagogiky Vedoucí práce:

Více

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Bakalářská diplomová práce Libuše Jelínková Vedoucí práce:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav pedagogiky a sociálních studií KRISTÝNA DRLÍKOVÁ. III. ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav pedagogiky a sociálních studií KRISTÝNA DRLÍKOVÁ. III. ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií KRISTÝNA DRLÍKOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: pedagogika sociální práce AKTIVIZACE SENIORŮ V DENNÍM STACIONÁŘI

Více

PÉČE O PACIENTY S KOGNITIVNÍ PORUCHOU

PÉČE O PACIENTY S KOGNITIVNÍ PORUCHOU PÉČE O PACIENTY S KOGNITIVNÍ PORUCHOU EV public relations 2007 Tato publikace vznikla v rámci projektu Centrum praktického vzdělání ve zdravotně sociálních službách. Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Aktivizace seniorů v centru sociálních služeb

Aktivizace seniorů v centru sociálních služeb MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Aktivizace seniorů v centru sociálních služeb Diplomová práce Brno 2013 Autor práce: Bc. Petra Jurmanová Vedoucí práce: PhDr. Kateřina

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Diplomová práce

MASARYKOVA UNIVERZITA. Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Sociální determinanty zdraví a způsob života u osob po cévní mozkové příhodě Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá,

Více

ŽIVOTNÍ STYL SENIORŮ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PSYCHOLOGIE. Barbora Bláhová. Bakalářská práce

ŽIVOTNÍ STYL SENIORŮ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PSYCHOLOGIE. Barbora Bláhová. Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PSYCHOLOGIE ŽIVOTNÍ STYL SENIORŮ Bakalářská práce Barbora Bláhová Specializace v pedagogice: Výchova ke zdraví Vedoucí práce: PhDr. Alexandra

Více

POHYBOVÉ AKTIVITY SENIORŮ

POHYBOVÉ AKTIVITY SENIORŮ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Kombinace: Tělesné výchovy Ekonomika a management Management sportovní POHYBOVÉ AKTIVITY SENIORŮ MOVEMENT OF SENIORS Bakalářská

Více

Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení

Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení Sociální práce Vedoucí práce: Bc. Dagmar Martinková Vypracovala:

Více

TRANSFORMACE DOMOVA PRO SENIORY TACHOV, U PENZIONU 1711 NA DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŢIMEM

TRANSFORMACE DOMOVA PRO SENIORY TACHOV, U PENZIONU 1711 NA DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŢIMEM Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce TRANSFORMACE DOMOVA PRO SENIORY TACHOV, U PENZIONU 1711 NA DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŢIMEM Bc. Simona Peteříková, DiS. Plzeň 2012 Prohlašuji,

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání seniorů jako sociální nutnost DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Pavel Mühlpachr,

Více

Vzdělávací potřeby v důchodovém věku

Vzdělávací potřeby v důchodovém věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávací potřeby v důchodovém věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Alena Plšková Vypracovala:

Více

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Rodina jako neformální pečovatel o nesoběstačného seniora, zdroje a možnosti podpory, rizika a ohrožení Bakalářská práce Zdeňka Michálková Vedoucí

Více

Služby sociální péče pro seniory ve Znojmě a okolí. Lenka Hussová

Služby sociální péče pro seniory ve Znojmě a okolí. Lenka Hussová Služby sociální péče pro seniory ve Znojmě a okolí Lenka Hussová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tato bakalářská práce je zaměřena na fenomén stárnutí populace a vymezuje pojmy spojené s touto problematikou.

Více

Kvalita života seniorů v domovech pro seniory provozovaných Oblastní charitou Uherský Brod. Bc. Vladimíra Suchánková (roz.

Kvalita života seniorů v domovech pro seniory provozovaných Oblastní charitou Uherský Brod. Bc. Vladimíra Suchánková (roz. Kvalita života seniorů v domovech pro seniory provozovaných Oblastní charitou Uherský Brod Bc. Vladimíra Suchánková (roz. Beníčková) Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na problematiku

Více

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SENIORŮ

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SENIORŮ Masarykova univerzita Lékařská fakulta VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SENIORŮ Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Petra Juřeníková, PhD. Autorka: Bc. Veronika Klimešová obor: Ošetřovatelská péče v gerontologii

Více

VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ VE VYBRANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ

VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ VE VYBRANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROMAN JEŽEK VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ VE VYBRANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ OLOMOUC 2013 VEDOUCÍ PRÁCE: MGR. DAGMAR

Více