Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5 Poděkování Ráda bych na tomto místě poděkovala PhDr. Heleně Kalábové Ph.D. za obětavé a odborné vedení bakalářské práce. Za zájem, ochotu a přístup při jejím zpracování, i cenné připomínky, které mi poskytla během konzultací. Další velké poděkování patří ředitelce Domova pro seniory Hořice Mgr. Zorce Műllerové, která mi umožnila provézt výzkum a Anežce Barešové za pomoc s dotazníkovým výzkumem. V Liberci dne: Eva Novotná

6 Název bakalářské práce: Demence v domově pro seniory Název bakalářské práce: Dementia at home for the erdery Jméno a příjmení autora: Eva Novotná Akademický rok odevzdání bakalářské práce: Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Helena Kalábová, Ph.D Anotace: Bakalářská práce se zabývá porovnáním přirozeně stárnoucích klientů a klientů s demencí v domově pro seniory v Hořicích. Dále sleduje, zdali se za určité období počet klientů s demencí zvýší nebo sníží. Je vypracována se zachováním ochrany osobních dat a údajů. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. Teoretická část se stručně zabývá stárnutím obyvatel v Královéhradeckém kraji, v Hořicích a popisem Domova pro seniory. Jsou zde vysvětleny pojmy stáří z pohledu různých autorů, demence, Alzheimerova nemoc. Alzheimerova nemoc je popsána od prvních příznaků, stádia nemoci až po respektování práv a důstojnosti nebo duševní aspekty nemoci. Praktická část je rozdělena na dotazníkový průzkum a studium dokumentů. Dotazníkový průzkum má za cíl zodpovědět otázku soužití klientů přirozeně stárnoucích a klientů s demencí. Jakým způsobem řešit problémy vycházející z tohoto soužití a určit počet klientů, kteří tuto oblast vidí jako problém. Studium dokumentů je vyčíslením dat, které pomohou určit změny v počtu klientů s demencí za určité období. Výsledky jsou porovnány s předpoklady. Klíčová slova: Alzheimerova nemoc, demence, senior, přirozené stárnutí, domov pro seniory,

7 Summary: This bachelor essay compares clients who are getting older in a natural way with those suffering from dementia in the Home for Senior Citizens in Hořice. In addition, it monitors if the number of the clients with dementia has been increasing or decreasing within a certain period of time. The essay is written with respect to the protection of personal information and data. It is divided into two main parts theoretical and practical. The theoretical part briefly describes the ageing process of Hořice and Královéhradecký region inhabitants, including the clients in the Home for Senior Citizens in Hořice. Terms like old-age according to various authors, dementia and Alzheimer disease are explained here. Alzheimer disease is explained here from the first symptoms, stages of the disease up to respecting rights as well as dignity and mental aspects of the disease. The practical part is divided into a questionnaire survey and a document study. The survey tackles the coexistence of clients who are getting older in a natural way with those suffering from dementia. The way we could solve the problems resulting from this coexistence and determine the number of clients that feel discomfort at this field. The document study is the specification of data that will help specify changes in the number of clients with dementia within a certain period of time. Results are compared with premises. Key words: Alzheimer disease, dementia, senior citizen, natural ageing, home for senior citizens

8 Obsah 1 SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A GRAFŮ SEZNAM ZKRATEK ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST ÚVOD: KRÁLOVÉHRADECKÝ REGION MĚSTO HOŘICE STRUČNÁ HISTORIE DOMOVA SEZNÁMENÍ S DOMOVEM PRO SENIORY STÁŘÍ FYZIOLOGIE STÁRNUTÍ A ZVLÁŠTNOSTI PRŮBĚHU CHOROB VE STÁŘÍ (1971) Věk Anatomické stárnutí Demografie O STÁRNUTÍ A STÁŘÍ (1990) Věk Funkční věk Demografie Sociologické důsledky MINIMUM Z KLINICKÉ GERONTOLOGIE (2000) Nová gerontologie Věk VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE PRO OBOR PENITENCIÁRNÍ PÉČE (2008) DEMENCE A JINÉ PORUCHY PAMĚTI (2009) SHRNUTÍ DEMENCE VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ KLIENTI DOMOVŮ PRO SENIORY BIOLOGICKÉ STÁRNUTÍ DEMENCE ALZHEIMEROVA NEMOC PRVNÍ PŘÍZNAKY ALZHEIMEROVY NEMOCI URČENÍ DIAGNÓZY ALZHEIMEROVY NEMOCI

9 7.3 STÁDIA ALZHEIMEROVY NEMOCI Počínající demence Středně pokročilá demence Těžká demence Stadium terminální PROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ U DEMENCE NEFARMAKOLOGICKÉ POSTUPY U PROBLÉMOVÉHO CHOVÁNÍ RESPEKTOVÁNÍ PRÁV A DŮSTOJNOSTI ETICKÉ CHOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ DUŠEVNÍ ASPEKTY NEMOCI Naslouchání, řeč těla LÉČBA, ZPOMALENÍ PRŮBĚHU NEMOCI PRAKTICKÁ ČÁST: PRŮZKUM U OBYVATEL DOMOVA Jak dlouho bydlíte v Domově důchodců v Hořicích? Proč jste si vybrali zrovna tento domov? Jste spokojeni s ubytováním a službami, které domov poskytuje? Je něco, co Vám v domově schází či vadí, náměty na zlepšení? Jak jste spokojeni se spolubydlícími, s kterými zde žijete? Setkáváte se zde s lidmi, kteří trpí stařeckou demencí? Jak na vás tito lidé působí? Měli jste někdy nějaký problém s takto nemocnými lidmi? Myslíte si, že lidé s demencí by měli mít vlastní oddělení? ANALÝZA DOKUMENTACE SHRNUTÍ VÝZKUMU VÝZKUMNÁ OTÁZKA PŘEDPOKLAD Č PŘEDPOKLAD Č BIBLIOGRAFICKÉ CITACE SEZNAM PŘÍLOH

10 1 Seznam obrázků, tabulek a grafů OBRÁZEK 1 DOMOV DŮCHODCŮ (1979) OBRÁZEK 2 DOMOV PRO SENIORY (2011) OBRÁZEK 3 OKÁLY TABULKA 1 STATISTICKÉ ÚDAJE HOŘICE ROK TABULKA 2 STATISTICKÉ ÚDAJE HOŘICE TABULKA 3 PRŮMĚRNÁ DÉLKA POBYTU KLIENTŮ V DOMOVĚ TABULKA 4 VYBRANÉ DIAGNÓZY TABULKA 5 SPECIFICKÉ DIAGNÓZY GRAF 1 PRŮMĚRNÝ VĚK DOŽITÍ V ČR GRAF 2 POČET KLIENTŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI VÝZKUMU GRAF 3 NEJČASTĚJŠÍ NÁZORY KLIENTŮ NA UBYTOVÁNÍ GRAF 4 NEJČASTĚJŠÍ NÁZORY KLIENTŮ NA STRAVOVÁNÍ GRAF 5 NEJČASTĚJŠÍ NÁZORY KLIENTŮ NA PERSONÁL GRAF 6 CELKOVÁ SPOKOJENOST KLIENTŮ SE SLUŽBAMI GRAF 7 SETKÁNÍ S LIDMI S DEMENCÍ, % VYJÁDŘENÍ GRAF 8 JAK LIDÉ S DEMENCÍ PŮSOBÍ NA OSTATNÍ GRAF 9 CELKOVÝ NÁZOR NA SOUŽITÍ S LIDMI TRPÍCÍCH DEMENCÍ GRAF 10 NÁZORY MUŽŮ GRAF 11 NÁZORY ŽEN

11 2 Seznam zkratek AD AN AS CJN CMP CNS DAT MID NS LDN Alzheimerova demence Alzheimerova nemoc Ateroskleróza Creutzfeldtova-Jakobova nemoc Centrální mozková příhoda Centrální nervový systém Demence Alzheimerova typu Multiinfarktová demence Nervový systém Léčebna dlouhodobě nemocných 11

12 3 Úvod Cílem této práce je zhodnotit soužití přirozeně stárnoucích klientů a klientů s Alzheimerovou a jinou demencí v Domově pro seniory v Hořicích. Každý z nás stárne. Lidská schránka prochází proměnami již od početí, v těle matky, narození, dětství, období dospívání, dospělosti, starší dospělosti a stáří, které dnes dělíme na rané stáří, vlastní stáří a dlouhověkost. Každý z nás se vyvíjí po stránce biologické, psychické a sociální. Padesátá léta jsou považována za mezník, který s definitivní platností potvrzuje počátek stárnutí. (Vágnerová 2008, s. 92). Giaquinto definuje stárnutí jako normální proces změn biologických funkcí v průběhu života. Většinou se stárnutí chápe jako nepříznivé příznaky, spojené s ubíhajícím časem, ačkoli někdy se může považovat za pozitivní proces zrání a získávání žádoucích kvalit. (Giaquinto in Hrdlička 1999, s. 9,10). Alzheimerova a jiné demence výše popsanému procesu brání, snižuje kvalitu života, klade velké nároky jak na rodinu, tak i na společnost. Podle statistik se s postupně se zlepšující zdravotní péčí a následně prodlužující se délkou života, bude zvyšovat i podíl lidí, kteří mají diagnostikovanou Alzheimerovu nebo jinou demenci. Evropská komisařka pro zdraví Androulla Vassiliou (2009) uvedla: Ztráta mentální způsobilosti v důsledku demence není jen běžnou součástí stárnutí. Vzhledem k tomu, že evropská populace stárne, musíme spolupracovat na tom, abychom těmto onemocněním lépe porozuměli a předcházeli jim. Lidem trpícím demencí musíme dávat najevo svou solidaritu tím, že se v péči o ně budeme společně řídit osvědčenými postupy a že budeme respektovat jejich práva a důstojnost. Evropská komise v tomto směru přijala konkrétní návrhy řešení v oblasti boje proti Alzheimerově chorobě a dalším formám demence a neurodegenerativních onemocnění. Demence způsobuje zdravotní a sociální problémy, které ovlivňují celou Evropu. Je nutné zajistit taková opatření, která ve vztahu k postiženým zajistí účinnou prevenci, diagnózu, léčbu a péči. Evropské země se vyzývají, aby lépe koordinovaly své úsilí v oblasti výzkumu těchto onemocnění hlavně tím, že budou své investice do výzkumu poprvé plánovat společně, a nikoli každá zvlášť. V současnosti 12

13 je Alzheimerovou chorobou a souvisejícími poruchami v Evropě postiženo více než sedm milionů lidí a podle odhadů se toto číslo během příštích 20 let zdvojnásobí. (Europa, 2009) Proto je nutná společná spolupráce v této oblasti. Je nutné plánovat a investovat výzkum tak, abychom mohly postiženým lidem a jejich rodinám nabídnout naději a důstojnost. Odhady ve zvyšujícím se počtu pacientů jsou alarmující a taktéž náklady spojené s výzkumem, léčením a péčí o tyto nemocné. Na základě tohoto dokumentu Evropské komise, přijala Česká vláda na svém zasedání 6. října 2010 plán Alzheimer na doporučení Rady vlády pro seniory a stárnutí populace ve věci zpracování koncepce řešení problematiky Alzheimerovy choroby a obdobných onemocnění v České republice. Vláda zadala příslušným resortům zpracovat návrh koncepce řešení problematiky Alzheimerovy choroby a obdobných onemocnění v České republice (tzv. Plán Alzheimer). Koncepce, na níž se vedle Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva školství ČR bude podílet také Ministerstvo spravedlnosti ČR, by měla být dokončena v červnu (MPSV, 2011). Přestože zadání bylo jasné, tento návrh nebyl v daném termínu vypracován. Tato problematika nepatří k prioritám naší vlády, přestože problém Alzheimerovy demence předpokládá zajištění kvalitní diagnostiky, léčby a zajištění zdravotnických a sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu. V dnešní době je jen malá podpora rodin, které pečují o své blízké, nemohou o ně pečovat z důvodu finanční situace. V rodinách je nutný příjem obou manželů, navíc s prodlužujícím se odchodem do důchodu musí chodit do práce ještě v době, kdy jejich rodiče tuto péči potřebují. Sice je možné žádat o příspěvek na péči, problém je však v tom, že obvodní lékaři mnohdy nerozpoznají první fázi této nemoci a tito lidé nedosáhnou na příspěvek na péči, nebo jen v prvním či druhém stupni, což v žádném případě nenahradí příjem ze zaměstnání. Proto rodinní příslušníci hledají pobytová zařízení, které se o jejich blízké postarají. Pobytových zařízení přímo pro klienty s Alzheimerovou chorobou je v zemi nedostatek. Domovy pro seniory absorbují část těchto klientů buď přijímáním nových klientů, nebo onemocněním klientů v průběhu pobytu. V těchto domovech, jsou pak konfrontováni s přirozeně stárnoucími klienty. Z tohoto důvodu je nutný rozvoj systému dlouhodobé 13

14 péče a transformace léčeben pro dlouhodobě nemocné a domovů pro seniory. Dále bude nutná podpora pečujících rodin. Z tohoto důvodu byly určeny následující cíle bakalářské práce: 1) Přináší zvyšující se počet seniorů s Alzheimerovou demencí nebo jiným typem demence problémy v soužití s ostatními klienty? Pokud ano, jakým způsobem předcházet negativním vlivům tohoto soužití. 2) Dle mých odhadů stoupne během tří měsíců počet klientů v určité fázi demence v Domově pro seniory v Hořících o 3 až 8%. 3) Soužití těchto skupin v Domově pro seniory vidí jako problém 40% respondentů. 14

15 4 Teoretická část 4.1 Úvod: Královéhradecký region Zdrojem této části je český statistický úřad. Královéhradecký kraj leží v severovýchodní části Čech. Hranici kraje tvoří z více než jedné třetiny státní hranice s Polskem v délce asi 208 km. Území kraje je po provedené reformě státní správy od tvořeno pěti okresy - Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov. V kraji bylo k zřízeno 15 správních obvodů - obcí s rozšířenou působností a 35 správních obvodů - obcí s pověřeným úřadem. Pověřeným obecním úřadem s rozšířenou působností je i město Hořice, které spadá pod okres Jičín. Koncem roku 2008 měl Královéhradecký kraj celkem obyvatel, což je 5,3 % celkového počtu obyvatel České republiky. Na území kraje je celkem 448 obcí (48 obcí má statut města, 10 statut městyse), podíl městského obyvatelstva dosáhl celkem 68,1 %. Centrem kraje je statutární město Hradec Králové, druhým největším městem je Trutnov. Nejméně urbanizován je okres Jičín (ČSÚ 2011), kde žije i nejvíce obyvatel v obcích do 500 obyvatel (více než pětina). Průměrný počet obyvatel v obci dosáhl osob. Tento údaj je dle mého názoru důležitý pro budoucí rozvoj sociálních služeb hlavně pečovatelské služby, podpora domácí péče. Dalším z důležitých údajů, který souvisí s předchozím faktem, je průměrný věk. Ze všech krajů v republice po Hl. m. Praze (15,8%) má Královéhradecký kraj největší podíl obyvatel ve věku nad 65 let (15,7 %). Průměrný věk mužů i žen je rovněž nad republikovým průměrem. Podle posledních předpokladů česká populace v příštích 55 letech výrazně zestárne. Početní převaha seniorů nad dětmi ve všech krajích podle projekce nastane již v roce 2014 (Královéhradecký kraj, statistické údaje 2011). Tento údaj je možný dále rozšířit podle předběžných výsledků z posledního sčítání z roku 2011, kdy Královéhradecký kraj je dokonce na 1. místě s 16,8 % obyvatel nad 65 let věku. (Český statistický úřad, Obyvatelstvo podle věku podle krajů 2011). 15

16 Graf 1 Průměrný věk dožití v ČR Zdroj: Jedním z dalších ukazatelů je zvyšující se počet příjemců důchodu, kterých bylo v roce , v roce a v roce 2008 již osob v Jičínském kraji. Z výše uvedených údajů vyplývá nutnost rozvoje sociálních služeb pro seniory. 16

17 4.2 Město Hořice Město Hořice se rozkládá na jižním úbočí Hořického chlumu, který bývá často označován jako poslední výběžek Krkonoš a tvoří klimatický předěl mezi úrodným Polabím na jihu a drsnějším podhůřím na severu. Leží mezi okresním městem Jičín a Krajským městem Hradec Králové. Hořice jsou obec s rozšířenou působností a s pověřeným obecním úřadem. Tabulka 1 Statistické údaje Hořice rok 2006 Základní statistická data První písemná zpráva 1143 Počet obyvatel 8877 Nadmořská výška 311 m n.m. Podíl žen 51,7 % Základní školy 3 Průměrný věk 41,1 Podnikatelské subjekty 2235 Zdroj: 17

18 V následující tabulce jsou uvedeny některé údaje z Českého statistického úřadu, které souvisí s věkovou skupinou v domově pro seniory, kde je určena věková kategorie od 65 let. Údaje o zemřelých podle příčiny úmrtí zahrnují všechny věkové kategorie. Bylo by zajímavé tyto údaje dále členit též podle věkových kategorií a rozdělit je podle pohlaví. Tabulka 2 Statistické údaje Hořice Počet obyvatel a úmrtí nad 65 let v Hořicích rok počet obyv obyvatelé nad 65 let ženy muži zemřelí nad 65 let ženy muži zemřelí (jen vybrané diagnózy) nemoci oběhové soustavy I00- I infarkt myokardu I21 - I ostatní formy isch, choroby srdeční I20, 124, I cévní nemoci mozku I60 - I Zdroj: 18

19 4.3 Stručná historie domova Z kronik domova důchodců: V okrese Jičín bylo v 70 letech minulého století 200 nevyřízených žádostí o umístění do domova důchodců. Kapacita domovů v okrese i kraji nepostačovala na vyřízení těchto žádostí. Domov byl z mála účelových staveb sociálního zabezpečení ve východních Čechách a v době otevření patřil mezi nejlepší domovy v ČSR. Stavba domova důchodců trvala zhruba pět let. Byla postavena v akci Z. Brigádníci, na něm odpracovali hodin, z toho zdarma. I v dnešní době se setkávám s lidmi, kteří jej Obrázek 1 Domov důchodců (1979) stavěli. V domově máme klienta, který se podílel na stavbě a rád na to vzpomíná. Pro obyvatele Hořic to bylo velká událost. Na stavbě se podíleli lidé ze všech závodů, hasiči, zemědělci. Učňové malíři i studenti kamenické školy. O výzdobu se zasloužil i hořický rodák, akademický malíř B. Tůma. (Autor obrázku č. 1 pozvánka na slavnostní otevření). Domov přinesl práci 47 zaměstnancům, převážně zdravotnickému personálu. Byla zde kuchyň, prádelna, zubař, ordinace lékaře, rehabilitace. Kapacita domova byla 120 obyvatel. V roce 1987 se domov rozrostl o okály, kde bylo dalších 60 míst pro klienty. Počet zaměstnanců se zvýšil na 80 zaměstnanců. V době otevření to byl moderní domov a někteří klienti, hlavně ti z vesnic, kde neměli sociální vybavení, si hůře zvykali. Na každém patře jsou na hlavní chodbě dvě koupelny, 9 záchodů. V dnešní době, kdy v péči o seniory je kladen důraz na soukromí, tato kapacita již nestačí. V posledních 5 letech prochází domov snižováním kapacity domova, kdy je nyní 126 klientů, kteří tím získali více jednolůžkových pokojů, tím i více soukromí. To přineslo logicky i snížení počtu zaměstnanců. Zákonem č. 108/

20 se změnila i skladba personálu, kdy zdravotní sestry postupně nahradili pracovníci sociální péče. 4.4 Seznámení s Domovem pro seniory Služba je realizována ve dvou vzájemně propojených objektech, které jsou umístěny v klidné severovýchodní části Hořic. Hlavní budova třípatrová budova s nákladním i osobním výtahem. Vchod do budovy je bezbariérový s automatickým otvíráním dveří. V této budově poskytujeme ubytování v 33 jednolůžkových a 26 dvoulůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny lůžkem včetně přikrývky a polštáře, nočním stolkem, židlí, skříní pro Obrázek 2 Domov pro seniory (2011) uložení šatstva a osobních věcí. Pokoje lze po dohodě vybavit vlastním nábytkem. Koupelny a WC jsou společné na chodbě. Na každém patře je obyvatelům k dispozici malá jídelnička a kuchyňka, která je vybavena kuchyňskou linkou, ledničkou, mikrovlnnou troubou, elektrickým vařičem a rychlovarnou konvicí. Kromě pokojů se v této budově nachází prádelna, dílna pro údržbáře, kanceláře správy, sesterna, jídelna, kantýna, kulturní místnost s televizí a dílna pro aktivizaci Dále je zde obyvatelům k dispozici schránka na dopisy a automat na kávu. Kapacita budovy je 85 lůžek. Budova Okálů - jednopatrová budova byla postavena později v roce 1987 a sestává ze dvou propojených budov bez výtahu. Je zde umístěna provozovna služeb (kadeřnice, pedikérka), společenská místnost, internet, jídelna a pokoje klientů. Pokoje jsou jedno a dvoulůžkové, dva pokoje tvoří jednu buňku se společným WC, umývadlem a sprchovým koutem. Pokoje jsou vybaveny stejně, jako pokoje na budově. Pokoje lze po dohodě vybavit vlastním nábytkem. V 1. patře je k dispozici Obrázek 3 Okály kuchyňka, která je vybavena základním vybavením. Je tu též kulturní místnost s televizí. Lůžková kapacita Okálů je 36 lůžek. Z toho 8 pokojů je dvoulůžkových a zbytek jednolůžkových. Atrium mezi Okály je osázeno okrasnými keři, jsou zde umístěny pergoly se zahradním nábytkem pro klidné posezení. 20

21 5 Stáří Každé věkové období má určité fyziologické zákonitosti, které je charakterizují a ovlivňují životní projevy, funkční zdatnost a výkonnost organismu. (Moravcová 1971). V této částí je porovnáno několik pohledů na stáří. Pro zajímavost jsou zde uvedeny i tituly z minulých let, které nejsou úplně známé, abych mohla srovnat vývoj pohledu na stáří. Pro srovnávání byly vybrány následující monografie a sborníky: Sborník č. 5-6 z roku 1971 Fyziologie stárnutí a zvláštnosti průběhu chorob ve stáří. O stárnutí a stáří od Vladimíra Pacovského. Minimum z klinické gerontologie od Pavla Webera. Vývojovou psychologii od Marie Vágnerové. Demence a jiné poruchy paměti od Romana Jiráka, Ivy Holmerové, a kolektivu 5.1 Fyziologie stárnutí a zvláštnosti průběhu chorob ve stáří (1971) Sborník č. 5-6 z roku 1971 vydaných svazem zdravotně postižených. Mudr. M. Moravcová a Mudr. R. Moravec shrnují v kapitole Fyziologie stárnutí a stáří tuto problematiku takto: Je těžké položit určitou hranici, kdy začíná stáří, stejně tak jako oddělit v organismu fyziologické a patologické projevy stárnutí a stáří. (Moravcová 1971) Věk Názory lidí, kdy začíná stáří, se liší podle vzdělání, druhu vykonávané práce, životních zkušeností nebo věku u mladších lidí je člověk starý už v padesáti. Rychlost stárnutí a počátek stáří se u každého člověka liší. Rozlišujeme proto věk kalendářní a věk biologický. Biologický a kalendářní věk je u každého člověka jiný. Dle autorů bychom mohli stárnutím označovat celý život od narození. Naše orgány se vyvíjejí, zdokonalují svoji funkci. O stáří se mluví jen kalendářně. Vývoj psychických i fyzických funkcí končí kolem roku života. Ani potom však nemůžeme mluvit o biologickém stárnutí. Počátek stárnutí je tam, kde nastává postupné ubývání většiny funkcí organismu a jeho zdatnosti, výkonnosti a odolnosti. U každého člověka najdeme značné rozdíly v počátku tohoto období. Průměrná délka života se prodlužuje vlivem 21

22 příznivých životních, pracovních a jiných podmínek, zlepšil se způsob léčení a lidé se dožívají vyššího věku. Nedochází však k zvyšování horní hranice senia. Kijevskou dohodou z roku 1963 bylo mezinárodní gerontologickou asociací přijato toto rozdělení lidského věku. presenium (věk produktivní) let kategorie lidí letitých nebo starších let kategorie lidí starých let kategorie dlouhožijících od 90 let výše. Kvalitu sénia ovlivňuje presenium, které má svou specifickou problematiku, během které dochází k významným změnám. Jako prevence předčasného stáří nebo invalidity je zde uváděna důsledná a včasná prevence. (Moravcová 1971) Anatomické stárnutí Projevuje se kvantitativně i kvalitativně. Ubývá aktivní tkáň orgánů, zmenšuje se velikost. Klesá váha, zmenšuje se i délka těla. Kůže atrofuje, objevují se vrásky jako následek úbytku vody, tuku a elastického vaziva kůže. (Moravcová 1971). Mění stavba kostí. Snižuje se regenerační schopnosti tkání. Klesá látková výměna a spotřeba kyslíku. Mění se výkonnost některých orgánů i orgánových systémů. Významné jsou změny v centrálním nervovém systému, které ovlivňují změny v dalších orgánech. Proces stárnutí a anatomické i funkční změny jednotlivých orgánových systémů nejsou stejnoměrné a nenastávají ve stejném období. Některé orgány stárnou rychleji než jiné. Jedním ze základních funkčních projevů stárnoucího organismu je snížená schopnost adaptace k požadavkům a nárokům prostředí. (Moravcová 1971). Člověk se mnohdy nedovede vyrovnat se zátěží, kterou dříve běžně zvládal. Projevy stárnutí a stáří je potřeba brát v úvahu při řešení řady otázek týkajících se seniorů Demografie Doc. Mudr. V. Zaremba, CSc. rozšiřuje toto téma o společenskou podmíněnost změn v průběhu chorob u osob vyššího věku. Společenské proměny, rozvoj ekonomiky, rozmach vědy a techniky, změny ve struktuře společnosti, změny hodnotových systémů 22

23 měly vliv na stárnutí populace z demografického hlediska. Každý rok stoupá podíl osob vyššího věku v populaci a to i absolutně. Před 20 lety podíl osob nad 60 let činil 12% obyvatel. V dnešní době je těchto osob 17% z celkové populace ČSSR, z toho je 200 tisíc obyvatel starších 80 let (nezapomeňme, že tato fakta byla napsána v roce 1971). Další z faktorů je, že v této populaci převažují ženy. Ve věku nad 60 let na 2 muže připadají 2 ženy, nad 80 let na 1 muže 2 ženy. Dochází ke kvantitativním a kvalitativním zvratům ve struktuře starší populace. V obraze nemocnosti převažují chronické choroby a jev mnohočetné patologie (koprevalence chorob) je dnes běžným. Problémem se stává sociální izolace a omezení soběstačnosti starých lidí. (Zaremba 1971). 5.2 O stárnutí a stáří (1990) Akademik Vladimír Pacovský, profesor vnitřního lékařství. Dělí gerontologii na tři hlavní části: Gerontologie teoretická vytváří teoretický základ pro praktickou činnost kolem starého člověka. Gerontologie klinická zabývá se stárnoucím a starým člověkem jako jedincem, jeho komplexním hodnocením a posuzováním ve zdraví, hlavně však nemoci. (Geriatrie). Gerontologie sociální (populační) orientuje se na vzájemné vztahy mezi starou populací a společností jako celkem. (Pacovský 1990, s. 15) Věk Kalendářní věk Pacovský (1990) dělí na doporučení Světové zdravotnické organizace stejně, jako v předchozí kapitole Moravcová, jen názvy jednotlivých období je různý. střední věk let vyšší (starší) věk, rané stáří, předpolí stáří let pokročilý (stařecký) věk, vlastní stáří, opravdu staří lidé let dlouhověkost od 90 let výše. V odborné literatuře člověka staršího 75 let označujeme také jako geront. 23

24 5.2.2 Funkční věk Věk skutečný nemusí být totožný s věkem kalendářním. Lékaři znají mladé starce a staré mladíky. Funkční věk má charakteristiky biologické (biologický věk), psychologické a sociální. Při posuzování starého člověka bychom se měli řídit funkčním věkem. (Pacovský 1990, s. 16). Pacovský ještě uvádí, že se setkáváme se střední délkou života. Střední délka života nesouvisí s průměrným věkem populace Demografie Dále Pacovský uvádí některé demografické údaje sociálního gerontologa Vladimíra Zaremby, které se shodují s údaji ve sborníku. Více se rozepisuje o ženské populaci. Ta je starší než mužská populace. Souvisí to s nižší úmrtností žen i jejich vyšší střední délkou života. V roce 1900 v českých zemích připadalo na 1000 šedesátiletých a starších mužů1270 žen, v roce 1970 již 1410 žen a v roce 1985 to bylo 1500 žen. Většina žen vyššího věku je ovdovělá nebo osamělá. (Pacovský 1990, s. 24) Sociologické důsledky Jsou rovněž nemalé. Týkají se rolí starých lidí ve společnosti, zabezpečování jejich práv a potřeb, jejich současné postavení v současné rodině, řešení specifických osobních problému gerontů. (Pacovský 1990, s. 25). Pacovský (1990, s. 29) dále vysvětluje: život jedince se skládá z jednotlivých vývojových stadií. Každé stadium je charakterizováno určitými strukturálními a funkčními znaky a změnami ve vztahu mezi organismem a přírodním a sociálním prostředím. Stáří je poslední otogenetickou vývojovou etapou. Všechna předchozí stadia zanechala své stopy na stárnoucím člověku. 5.3 Minimum z klinické gerontologie (2000) MUDr. Pavel Weber, CSc. a kolektiv Stejně jako Pacovský dělí gerontologii na teoretickou, klinickou a sociální. Uvádí zde: na počátku 20. století, tvořili osoby starší 65 let 3 až 5 %. Dnes (rok 2000) je počet těchto lidí v pásmu 12 až 16 %. Předpokládaná délka života při narození se proti 24

25 počátku tohoto století téměř zdvojnásobila. Naskýtá se tedy odůvodněná otázka: Přežíváme zdravější nebo jen žijeme déle? (Weber 2000, s. 10,11). První část otázky je pravdivá. Výskyt chronických onemocnění (ikty, ischemická choroba srdeční, demence, hypertenze) se posouvá do vyššího věku roků - 85% jedinců bez handicapujícího nebo běžný život omezující onemocnění. 85 let a výše - 40% osob vede samostatný život Nová gerontologie Weber zavádí pojem Nová gerontologie cílem je prodloužení let aktivního života a udržení funkčních kapacit po celý lidský život. Mezi procesy normálního stárnutí a chorobnými pochody jsou totiž významné rozdíly. Ztráty některých funkcí ve stáří jsou způsobené některými chorobami a ne vlivem stárnutí. (cévní mozková příhoda, demence ). Stárnutí je významně ovlivněno životním stylem, chováním, dietou a prostředím, ve kterém nemocný žil a žije. Vliv pouhého procesu stárnutí podle nejnovějších poznatků může být daleko méně výrazný, než se dříve myslelo. Mnoho jedinců tedy může stárnout daleko zdravěji. (Weber 2000, s. 12) Věk roků Střední věk let Rané stáří let Pozdní stáří 90 a více let Dlouhověkost Vidíme tedy, že věkové kategorie zůstávají zachovány a zkracuje se jen název pro dané období. Z výše zmíněného je patrné, že se více rozlišuje stárnutí biologické, které má svá specifika a stárnutí v důsledku chorob. Prodlužuje se věk lidí spolu v ruce s kvalitou života. V dnešní době se věku 65 let a vyššího dožívají častěji zdravější jedinci, než tomu bylo dříve. Senioři se stávají ve společnosti skupinou stále zdravější a aktivnější. Teprve po 75. roce se začíná objevovat řada problémů, které jsou podmíněny celkovou situací těchto seniorů, je významně komplikována sociálními problémy (osamělost), vyšší emoční zranitelností atd. 25

26 5.4 Vývojová psychologie pro obor penitenciární péče (2008) Prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc. Stáří je poslední etapou života, fází, která bývá označována jako postvývojová, protože již byly realizovány všechny latentní schopnosti rozvoje. (Vágnerová 2008, s. 104). Vágnerová (2008) dělí období stáří na dvě etapy: Rané stáří 60 až 75 let. Pravé stáří po 75 roce života. Dovršením 80 let dosáhne senior tzv. čtvrtého věku, kdy je naživu pouze polovina jeho původní generace. V tomto období u seniorů je zřejmý nárůst problému daných tělesným a mentálním úpadkem. Je zde i zvýšené riziko vzniku a kumulace různých zátěžových situací, které mohou být, vzhledem k aktuálnímu stavu starých lidí, někdy těžko subjektivně zvládnutelné. 5.5 Demence a jiné poruchy paměti (2009) Roman Jirák, Iva Holmerová, Claudia Borzová a kolektiv v kapitole Stárnutí populace autoři dělí příčiny stárnutí do několika skupin: Stárnutí jako genetická záležitost vysvětlují ji na příkladu apoptózy, programované smrti určitých buněk. Stárnutí jako projev opotřebování a náhodných chyb jde o hromadění poruch, důsledků a projevů chorob a především endogenních poškození ve smyslu mutací genetické informace, poruch při jejím přepisu a dalším zpracování či o poškození organizmu běžnými endogenními procesy. 5.6 Shrnutí Problematika stáří je velice obsáhlá. V této bakalářské práci není prostor pro detailní srovnávání jednotlivých oblastí např. psychické reakce a adaptace na stáří, polymorbidita, vztah zdravotní a sociální situace, ale například i proměnu vztahu společnosti i rodiny ke stáří a seniorům. Celá kapitola byla zaměřena jen na několik aspektů např.: věku a demografie. Avšak i tyto témata jsou prezentována jen z malého úhlu pohledu. 26

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob zasedání projektu EU Zdraví bez hranic Základní pojmy I stáří označení pro pozdní fáze ontogeneze kalendářní stáří jednoznačné, ale nepostihuje

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb CENTRUM Rožmitál pod Třemšínem poskytovatel sociálních služeb zařízení je příspěvkovou organizací Středočeského kraje Poslání: Zajistit dobré a účinné sociální služby, které jsou základním předpokladem

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Proč rehabilitace osob vyššího věku?

Proč rehabilitace osob vyššího věku? Proč rehabilitace osob vyššího věku? Opavský J., Urban J., Ošťádal O. Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury UP, Olomouc Co je to stárnutí a stáří Stárnutí - postupné změny ve struktuře organizmu,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Fyziologie stárnutí Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Praha, 2014 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén (stoupá podíl osob nad 50let věku)

Více

MG SeniorCentrum A Ostrožná 244/27, 746 01 Opava. T +420 732 969 301 E info@mgseniorcentrum.cz W www.mgseniorcentrum.

MG SeniorCentrum A Ostrožná 244/27, 746 01 Opava. T +420 732 969 301 E info@mgseniorcentrum.cz W www.mgseniorcentrum. ŽÁDOST O POBYT v MG Senior Centrum OP s. r. o. domově pro seniory Ostrožná 244/27, 746 01 Opava Jméno, příjmení a titul žadatele: Datum narození: Místo narození: Věk: Státní příslušnost: Stav: Zdravotní

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

VYBRANÉ METODY A TESTY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCH KOGNICE

VYBRANÉ METODY A TESTY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCH KOGNICE VYBRANÉ METODY A TESTY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCH KOGNICE Kornélia Cséfalvaiová Abstrakt Věk patří mezi jeden z rizikových faktorů, který ovlivňuje zdravotní stav starých osob. Se stoupajícím věkem se podíl

Více

Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele

Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Vážení čtenáři, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě tímto příspěvkem pokračuje v seriálu článků na

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 30. 8. 2014 2 Činnost praktických lékařů pro dospělé v Královéhradeckém kraji

Více

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory ATRIUM Liberec

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory ATRIUM Liberec ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory ATRIUM Liberec Jméno, příjmení a titul žadatele:... Rodné příjmení:...jméno, příjmení posledního manžela:... Datum narození:... Rodné číslo: Věk: Místo

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory DOMINO Mladá Boleslav

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory DOMINO Mladá Boleslav ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory DOMINO Mladá Boleslav Jméno, příjmení a titul žadatele:... Rodné příjmení:...jméno, příjmení posledního manžela:... Datum narození:... Rodné číslo: Věk:

Více

Žádost o přijetí do domova pro seniory

Žádost o přijetí do domova pro seniory Domov Příbor, příspěvková organizace Masarykova 542, 742 58 Příbor Moderní, bezbariérové zařízení s 60. letou tradicí, pro seniory nad 65 let, kteří jsou zcela, nebo těžce závislí na pomoci jiné fyzické

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory Dubina Pardubice Blahoutova 646-649, 530 12 Pardubice tel.: 466 989 402 e-mail: dubina@ssmpce.cz ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby Cílová

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města STRAKONICE II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

5. MENTÁLNÍ RETARDACE

5. MENTÁLNÍ RETARDACE 5. MENTÁLNÍ RETARDACE Mentální retardace celkové snížení intelektových schopností, které vznikají průběhu vývoje. Podle doby vzniku intelektového defektu rozlišujeme oligofrenii a demenci. Oligofrenie

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru

Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru Mezinárodní konference 4. 5 března 2014, hotel Avanti, Brno Stárnutí obyvatel ČR Nejnovější

Více

Aktuální informace. Délka života člověka prožitá ve zdraví (1. část) Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha 6.3.

Aktuální informace. Délka života člověka prožitá ve zdraví (1. část) Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha 6.3. Page 1 of 6 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.3.2001 6 Délka života člověka prožitá (1. část) Naše i většina ostatních populací je charakterizována

Více

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Mgr. Kateřina Svěcená ergoterapeut Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Co jsou kognitivní

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Stáří by mělo být zdravé. MUDr.Alena Jiroudková KNL Liberec

Stáří by mělo být zdravé. MUDr.Alena Jiroudková KNL Liberec Stáří by mělo být zdravé MUDr.Alena Jiroudková KNL Liberec STÁŘÍ je přirozená etapa života Senioři v ČR 1 400 tis.seniorů v ČR 3 5% potřebuje péči v institucích 300 tis.nesoběstačných v IADL 100 tis.nesoběstačných

Více

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Jitka Langhamrová,Vysoká škola ekonomická, Praha Téma rodina a domácnost je velice často diskutované. Je velké množství možností, jak na rodinu

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2 Obyvatelstvo Cílem této kapitoly je zhodnotit jednak současný a dále i budoucí demografický vývoj ve městě. Populační vývoj a zejména vývoj věkové struktury populace má zásadní vliv na poptávku po vzdělávacích,

Více

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách:

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách: Příloha č. 4 Veřejný závazek Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen Domov ) upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má uživatelům

Více

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU DOMICILU AKTIVNÍCH SENIORŮ V OLEŠNÉ Jméno, příjmení a titul žadatele:... Datum

Více

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS Rostislav Čevela, Libuše Čeledová MPSV Praha, Odbor posudkové služby X: 1 107, 2008 ISSN 1212-4117 Souhrn Počet

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Porucha poznávacích funkcí ztráta jedné nebo více kognitivních funkcí (KF)- neméně hodnotný korelát anatomického poškození

Více

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému 18.11.2010 Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému MUDr.Rostislav Čevela Ředitel Odbor posudkové služby MPSV Cíl přednášky 1. Právní úprava posuzování invalidity 2. Vyhláška č. 359/2009

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 29. 8. 2014 2 Činnost praktických lékařů pro dospělé v Pardubickém kraji v roce

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Jak se co nejdéle udržet. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak se co nejdéle udržet. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak se co nejdéle udržet v dobré kondici.?! PaedDr. Mgr. Hana Čechová Osnova 1. Seniorský věk aneb procházka přesně nepřesnými statistikami 2. Stárnutí 3. Lze proces stárnutí ovlivnit? 4. Aktivní stárnutí

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 20 24.11.2003 Nemoci oběhové soustavy v Moravskoslezském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY Naše komunita je zřízená od ledna 2007. Na 5. komunitě bydlí 8 obyvatel ve čtyřech dvoulůžkových pokojích. Všichni naši obyvatelé jsou zcela závislí na pomoci personálu. Tato pravidla

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

ŽÁDOST o poskytnutí služby sociální péče v Domově poklidného stáří Vejprnice

ŽÁDOST o poskytnutí služby sociální péče v Domově poklidného stáří Vejprnice Domov poklidného stáří Vejprnice Baculus o.p.s., IČ: 26997355 Tylova 999, Vejprnice, PSČ 330 27 Tel.: 377 815 111, E-mail: info@baculus.cz; www.baculus.cz ŽÁDOST o poskytnutí služby sociální péče v Domově

Více

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Domov 1, 671 32 Plaveč IČ 45671702, tel.: 515 252 250 zřizovatel: Jihomoravský kraj ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY Den přijetí žádosti

Více

Domov poklidného stáří Vejprnice Tylova 30, 330 27 Vejprnice. Žádost o poskytnutí služby sociální péče

Domov poklidného stáří Vejprnice Tylova 30, 330 27 Vejprnice. Žádost o poskytnutí služby sociální péče Baculus, občanské sdružení Domov poklidného stáří Vejprnice Tylova 30, 330 27 Vejprnice I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE Žádost o poskytnutí služby sociální péče Žadatel: (titul, jméno, příjmení) (rodné příjmení)

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUDERTOVÁ, H., DORAZILOVÁ, A., HUMPOLÍČEK P. ODDĚLENÍ KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, FN BRNO PSYCHOLOGICKÝ ÚSTAV FILOZOFICKÉ FAKULTY

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU. Jméno a příjmení... titul Rok narození:. Bydliště:..PSČ Od nabízené služby požaduji, mám zájem o:

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU. Jméno a příjmení... titul Rok narození:. Bydliště:..PSČ Od nabízené služby požaduji, mám zájem o: ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Domov Pohoda V případě zájmu o nabízenou službu vyplňte žádost a doručte sociálním pracovníkům Domova - osobně nebo poštou na výše

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, MOU Brno Proč je důležité, aby si lékař s pacientem dobře rozuměli, když je řeč o bolesti Několik poznámek k léčbě bolesti morfinem a silnými opioidy Sedmero

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více