Jan Horák. (Český pianista v Japonsku) Magisterská diplomová práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jan Horák. (Český pianista v Japonsku) Magisterská diplomová práce"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra klávesových nástrojů Studijní obor klavír Jan Horák (Český pianista v Japonsku) Magisterská diplomová práce Autor práce: Vedoucí práce: Oponent práce: Maya Okamoto Mgr. Zdeněk C. Havlík, Ph.D. doc. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. Brno 2011

2 Bibliografický záznam OKAMOTO, Maya : Jan Horák (Působení českého pianisty a pedagoga v Japonsku) [Jan Horak (Activities of the Czech pianist and teacher in Japan)]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Fakulta hudební, Katedra klávesových nástrojů, rok s. Vedoucí diplomové práce Mgr. Zdeněk C. Havlík, Ph.D. Anotace Diplomová práce Jan Horák pojednává o působení prof. Jana Horáka, který působil v Japonsku. Uvádí jeho stručný ţivotopis, koncertní činnost, pedagogické působení na Musashino Akademii v Tokiu a propagaci českých klavírních skladeb. Vrchol jeho snah v tomto směru vidíme v jeho dvoudílném japonském vydání výběru ze Smetanových klavírních skladeb opatřeném vysvětlujícími poznámkami ke studiu a doporučeními k interpretaci určené japonským pianistům. Annotation Diploma thesis Jan Horák deals with activities of the Czech pianist and teacher who lived in Japan. It presents his short biography, concerts, teaching at Musashino Academy in Tokyo, and other activities concerning his promotion of Czech piano music. The peak of his efforts in this field we can see in his two-part edition of selected B. Smetana s piano works published in Japan for the first time. It contains valuable advices and guidelines for Japanese pianists on practicing and interpreting these pieces. Klíčová slova Horák Jan, Japonsko, Musica Bohemica, České klavírní skladby, Bedřich Smetana Keywords Horák Jan, Japan, Musica Bohemica, Czech piano music, Bedřich Smetana

3 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a pouţila jen uvedené prameny a literaturu. Brně, dne6. května2011 Maya Okamoto

4 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Paní Michiko Horákové, Musica Bohemica, panu MgA. Michalu Grecovi a panu Mgr. Zdeňku Havlíkovi, Ph.D. za pomoc a cenné rady, které mi poskytli k této diplomové práci.

5 Obsah ÚVOD ŽIVOT JANA HORÁKA V ČESKOSLOVENSKU 1.1 MLÁDÍ STUDIUM NA KONZERVATOŘI V OSTRAVĚ STUDIUM NA PRAŢSKÉ HAMU ŽIVOT V JAPONSKU 2.1 PŘÍCHOD DO JAPONSKA KONCERTNÍ ČINNOST SÓLOVÁ VYSTOUPENÍ VYSTOUPENÍ S ORCHE KOMORNÍ HUDBA VYSTOUPENÍ S VÝZNAMNÝMI UMĚLCI ČESKÁ KLAVÍRNÍ TVORBA KRITIKY NA HORÁKOVY KONCERTY POSLEDNÍ KONCERT JANA HORÁKA ZÁVĚR ŢIVOTA PEDAGOGICKÉ PŮSOBENÍ V JAPONSKU 4.1 METODA VÝUKY PROFESORA JANA HORÁKA ÚSPĚCHY ABSOLVENTŮ NÁVŠTĚVY ŠKOL A VEŘEJNÉ LEKCE VZPOMÍNKY NA PANA PROFESORA PROPAGACE ČESKĚ HUDBY V JAPONSKU - MUSICA BOHEMICA KONCERTY PRO ČLENY MUSICA BOHEMICA PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST PRÁCE S HUDEBNÍMI MATERIÁLY PŘEHRÁVKY

6 6. JAPONSKÉ VYDÁNÍ HORÁKOVY EDICE KLAVÍRNÍCH SKLADEB B.SMETANY HORÁKOVYPOZNÁMKY K INTERPRETACI SMETANOVÝCH SKLADEB..39 ZÁVĚR POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE.62 PŘÍLOHY.65

7 ÚVOD Profesor Jan Horák, kterého si velice váţím jako pianisty a svého učitele, ţil dlouhých 38 let v Japonsku, daleko od své vlasti, a zde také zemřel. Protoţe jsem u něj studovala celých deset let, a tudíţ jsem znala velmi dobře také jeho paní, rozhodla jsem se, ţe o něm napíšu diplomovou práci. Profesor Horák se snaţil uvádět a propagovat českou klavírní hudbu, která byla v Japonsku téměř neznámá, a je tak jeho ohromnou zásluhou, ţe díky této jeho snaze vyryly české skladby novou stopu do historie japonské hudební kultury. Navíc osobně neznám nikoho, kdo by přispěl k šíření české klavírní hudby více neţ prof. Horák. Bylo to téţ jeho silné vlastenecké cítění, které jej vedlo ke snaze co nejvíce přiblíţit lidem hudbu jeho vlasti. V tom tkví jeho obrovská zásluha. Díky pochopení MUSASHINO ACADEMIA MUSICAE 1 (dále jen MAM), kde dlouho učil, i podpoře jeho ţáků, mohl v Japonsku šířit českou klavírní hudbu. Je to téţ díky jeho vlivu, ţe jsem se rozhodla studovat zde, v České republice na JAMU. Moje práce se zabývá působením profesora Horáka jako pianisty a pedagoga v Japonsku, tím, jak česká klavírní tvorba pronikla jeho zásluhou do obecného povědomí Japonců, a také jeho vlivem na jeho ţáky a kulturu vůbec. V první kapitole uvedu jeho začátky v tehdejším Československu, ve druhé kapitole chci popsat jeho koncertní kariéru v Japonsku, ve třetí kapitole jeho pedagogické působení na MAM a v čtvrté kapitole se chci věnovat jeho šíření českých klavírních skladeb v Japonsku a jeho ediční činnosti ve spolupráci se svou manţelkou. 1 Vysoká hudební škola v Tokiu. Byla zaloţena v roce Zakladatel je Naoaki Fukui. Jako soukromá hudební vysoká škola je jednou z nejstarších. 1

8 1. Život Jana Horáka v Československu 1.1 Mládí Jan Horák se narodil v moravské vesnici Karolinka jako nejmladší ze tří sourozenců. Jan měl dva bratry a jednu sestru. Kdyţ se narodil, bratr Cyril (bratr jemu věkově nejbliţší) byl o 8 let starší neţ Jan a nejstarší sestře Marii bylo uţ 18 let. Janovi rodiče byli oba dva učitelé na základní škole. Protoţe tatínek byl ředitelem, ţil mladý Jan v domě stojícím hned vedle školy. V době jeho narození byla druhá světová válka v plném proudu a v Londýně byla Edvardem Benešem ustanovena Prozatímní vláda. Tři roky po skončení války však došlo k Vítěznému únoru, který opět omezil těţce nabytou svobodu, a jeho otci nově zřízená komunistická diktatura dala na vědomí, ţe pokud má zůstat ředitelem musí se vzdát své víry. Vzhledem k tomu, ţe o místo ředitele uţ přišel, je nasnadě si představit, kterou cestu zvolil. Víra pro něj byla nenahraditelná. Janův otec přišel o svou práci, kdyţ bylo Janovi asi 9 let, a Horákovi se pak přestěhovali z Karolinky do Valašského Meziříčí k babičce, která jim pomohla. Otec, který ztratil práci, podporoval rodinu manuální prací od rána do večera. V novém domě měli křídlo. Mladý Jan se uţ velmi zajímal o hudbu, zvlášť o klavír. Otec přivedl svého syna do místní hudební školy, aby posoudili jeho talent. Tam ale usoudili, ţe Jan hudební nadání nemá, takţe ho nepřijali. Spíše je k tomu ale vedly politické důvody. Po těchto zkušenostech se Jan rozhodl pro soukromé hodiny klavíru. Nejprve ho učil pan Alois Svozil, který byl varhaník a sbormistr místního kostela. U něj učinil tak velký pokrok, ţe mu uţ brzy neměl víc co nabídnout, a tak Jan přešel k jiné, velmi přísné profesorce paní Květě Duřpekové. 2

9 1.2 Studium na konzervatoři v Ostravě Kdyţ byl v jedenácté třídě, Janův tehdejší učitel klavíru vnímal jeho zřejmé hudební nadání, temperament a pracovitost u klavíru, a tak Janovi doporučil přijímací zkoušky na konzervatoř. Jan se evidentně zajímal víc o klavír neţ matematiku. Kdyţ svého šestnáctiletého bratra viděla jeho nejstarší sestra, i ona ho v tomto směru podpořila a doprovodila ho na konzervatoř do Ostravy, aniţ by věděli, kdy budou přijímací zkoušky. Chtěl tomu asi osud, ale ten den se skutečně přijímací zkoušky konaly! Mladý Horák, který tehdy ani neznal povinné skladby ke zkoušce, zahrál Rachmaninovovo Preludium, op. 3, č. 2, a svoje skladby. Profesor Josef Kysela, který byl v komisi, řekl: Ten kluk je zvláštní, ale určitě v něm něco je. Já si ho vezmu na svoji odpovědnost. Tak profesor Kysela přijal Jana Horáka za svého ţáka a Jan u něj strávil 6 let. To není přehánění, ţe setkání s profesorem Kyselou byla náhoda: rozhodl tak Janův osud. Jakoby ryba dostala vodu, já dostal šťastný život. Často jsem sám komponoval, aniž bych moc znal teorii, díky tomu jsem proto byl nadšený teorií harmonie a dobře jsem ji pochopil. V té době Jan Horák získával ceny na mnoha různých soutěţích: na Klavírní soutěţi v Bratislavě (1962, cena), na soutěţi Beethovenův Hradec ( cena) a Chopinově soutěţi v Mariánských Lázních (2. cena). 3

10 1.3 Studium na pražské HAMU Po dokončení studia na konzervatoři v Ostravě s vyznamenáním začal Horák studovat u profesora Františka Raucha ( ) a u profesorky Dagmar Baloghové na praţské HAMU v Praze a zaměřil se na kariéru koncertního pianisty. Během těchto studií se dva roky zabýval interpretací barokní hudby u paní Zuzany Růţičkové. Na hodině profesora Raucha bylo vţdycky mnoho posluchačů. Studenti měli takový zvyk, ţe poslouchali hru ostatních studentů. U Raucha dostával Horák intenzivní hodiny zaměřené na barvu zvuku, úhoz a techniku zápěstí a rukou vůbec a jejich vliv na zvuk. U profesora Raucha se Horák také seznámil s japonskou studentkou Michiko Inouí, která se později stala Horákovou společnicí na celý ţivot. Vzali se v roce 1969, v roce 1970 Horák absolvoval HAMU a v témţe roce také získal ocenění jako objev roku Československa. Vystupoval jako sólista s orchestrálními tělesy, měl vlastní recitály a zabýval se i komorní hudbou. Pak oba s manţelkou Michiko pracovali půl roku jako pedagogové na konzervatoři v Ostravě. 4

11 2. Život v Japonsku 2.1 Příchod do Japonska Proč Horák ţil skoro celý ţivot v Japonsku? On si ani nedokázal představit, ţe by tam mohl ţít, dokud se neseznámil s Michiko. Jako se Horák osudově seznámil s profesorem Kyselou na konzervatoři v Ostravě, stejně osudové bylo i setkání s Michiko. V roce 1970, kdyţ Horák pracoval jako profesor s Michiko na kozervatoři v Ostravě, vyhověl pozvání nynějšího rektora MAM Naotaka Fukui, se kterým se setkal při své návštěvě Prahy. Na základě tohoto pozvání se Horák rozhodl do Japonska odjet. V tehdejším Československu byla velmi přísná branná povinnost a v té době Horák také vykonával vojenskou sluţbu; naštěstí byl umístěn k vojenskému hudebnímu souboru. A tak v roce 1971 přijel Horák prostřednictvím Pragokoncertu poprvé do Japonska jako hostující profesor MAM. Po příletu do Japonska nejprve začal pracovat jako odborný asistent v MAM. Od druhého roku zároveň učil na vysoké škole v Ósace, ale v roce 1990 se Horák stal v MAM profesorem. Celkově zde tedy učil osmatřicet let. V době kolem roku 1970 bylo Japonsko na vrcholu poválečného ekonomického zázraku. Snad i kvůli tomu se v Japonsku stal klavír velmi populárním nástrojem a byl součástí mnoha domácností. Kdyţ to Horák uviděl, uvědomil si, ţe i v jiných zemích je vztah k hudbě podobný jako v jeho vlasti. Zahraniční muzikanti, kteří v té době v Horákově okolí ţili, byli tam poměrně jiţ delší dobu, naproti tomu Horák přijel do Japonska opravdu jako nováček. Proto se sám neustále vzdělával a výsledkem jeho snaţení byl později velký úspěch a vysoké ocenění jak na poli koncertního vystupování, tak v oblasti 5

12 pedagogického působení. Pochopitelně se Horák velmi snaţil naučit se japonsky, aby zde mohl ţít. Většina cizinců, kteří v té době v Japonsku pracovali jako muzikanti, se po dvou nebo třech letech pobytu vrátila do své vlasti. Nedokázali totiţ trvale ţít podle japonských zvyklostí a v japonském prostředí se jen obtíţně asimilovali. Ale Horák dokázal ţít skoro celý ţivot v Japonsku díky vlastní píli, snaţivosti i ctiţádosti. Jistě k tomu samozřejmě přispěla i skutečnost, ţe jeho ţena byla Japonka. Horák byl vţdy k sobě přísný. Vždy chtěl vydat ze sebe to nejlepší jak na poli pedagogickém, tak i jako klavírista. Proto Horák na sobě neustále tvrdě pracoval, říká paní Horáková. Kdyţ byl Horák ještě v Československu, byl velmi pracovitý, ale ţivot v Tokiu ho nutil k ještě větší píli a studiu. Ţivot v Tokiu ho velmi stimuloval, ale na druhé straně však pro něj nebylo snadné ţít v zemi kulturně tak odlišné od jeho vlasti. Rozdíly byly nejen v civilním, ale také v náboţenském ţivotě, ve stravovacích návycích atd. V zimě roku 1979 se narodil Horákův syn Michal. Také on kráčí ve šlépějích svých rodičů jako pianista. Horákova hlavní činnost v Japonsku byla jeho práce na MAM. Kromě toho se účastnil práce v porotách na různých soutěţích, dával soukromé hodiny klavíru a učil na mistrovských kurzech. Kromě pedagogické činnosti také nahrával sólová vystoupení pro televizi a rozhlas, ale především se soustředil na koncertní činnost. Jako pianista byl k sobě Horák velmi přísný. Neustále vyhledával příleţitosti k vystupování a cvičení věnoval kaţdou minutu svého času aţ do pozdních hodin. Výsledkem jeho píle byla pak celá řada výborných koncertních vystoupení. Kdyţ uţ byl v Japonsku 15 let, sestavil se svými ţáky skupinu MUSICA BOHEMICA. Tato skupina hlavně zkoumá české klavírní skladby. Detailněji se na ni zaměříme ve čtvrté kapitole. 6

13 Horák sám aktivně vystupoval na koncertech české hudby, které byly pro Japonce neznámým světem. Pořádal rovněţ na toto téma řadu přednášek. Všem svým ţákům doporučoval české skladby. Rozhodně se snaţil celý ţivot, aby krásnou českou hudbu uvedl do Japonska a dál ji šířil. Horák byl velkým přínosem k pokroku klavírní interpretace Japonců a jako pianista a jako pedagog zanechal v Japonsku významnou stopu. 7

14 3. Koncertní činnost Horákova koncertní činnost v Japonsku zahrnuje období od roku 1971 do roku Nalezneme v ní nejen sólová vystoupení, ale téţ komorní hudbu, obvykle prováděnou s významnými hudebníky. Sólových recitálů odehrál zhruba 120, komorních koncertů asi 200. Nejprve přistupoval ke svým vystoupením v zahraničí s obavami, ale postupně se tento přehnaný respekt změnil na velkou radost a Horákova sebedůvěra vzrostla. V lednu 1970 se před odletem do Japonska uspořádal ještě poslední sólový koncert v Ostravě. Pak uţ vystupoval pouze v Japonsku. V Ostravě hrál mimo jiné téţ Musorgského Obrázky z výstavy a hudební kritika nešetřila nadšenými posudky. 3.1 Sólová vystoupení Přestoţe měl profesor Horák široký repertoár zahrnující hudbu od baroka aţ po současnost, nejvíce byl zaměřen na období hudebního klasicismu a romantismu. V jeho repertoáru se nejčastěji vyskytovalo zhruba 70 skladeb, které interpretoval po celém Japonsku. Nejčastěji však vystupoval v Tokiu a v Ósace. Jeho první recitál v Japonsku se konal v červnu 1971 v sále MAM. Hrál Haydnovu Sonátu c-moll Hob. 20, Schumannovu Sonátu g-moll, op. 22, Smetanovy Tři poetické polky, Rachmaninovovy Etudy-Tableau es-moll a c-moll a Musorgského Obrázky z výstavy. Za tři měsíce poté hrál tentýţ program v Ósace. Většinou muzikanti, kteří ţijí v Japonsku, pořádají svá koncertní vystoupení ve vlastní reţii. Je to hlavní způsob organizace koncertní praxe v Japonsku. Zejména v Tokiu se koná mnoha koncertů zahraničních významných umělců současně. Taková organizace koncertního ţivota je 8

15 pro umělce značně náročná, ale v Japonsku je běţná. Pochopitelně si Horák po příchodu do Japonska musel také na tuto praxi zvykat. Kdyţ měl recitály v Tokiu, byli vţdy mezi publikem studenti, jeho ţáci a pedagogové z akademie. Když hrál před takovými posluchači, bylo to, jako kdyby hrál na zkoušce. Ale když hrál na venkově, naplňoval ho pocit svobody a při koncertech relaxoval a nechal se unášet, říká paní Horáková. Je samozřejmé, ţe tato vypjatá atmosféra ho při jeho umělecké zodpovědnosti značně vyčerpávala. Postupem času, kdyţ vystupoval v Tokiu, se naučil svou nervozitu ovládnout, takţe působil na posluchače spíše inteligencí své interpretace a dokonalou promyšleností, coţ bylo pro jeho studenty velkou inspirací. Na Horákově hraní nás přitahoval především jeho krásný, kultivovaný úhoz a zvuková vytříbenost jeho projevu. Měla jsem to štěstí být přítomna dvěma jeho recitálům. V tichých a zpěvných melodiích vynikal křišťálově průhledným a rafinovaným zvukem. Ve zvukově masivních místech vţdy dojímal bohatý, kulatý a nosný zvuk akordů. Měl obrovský smysl pro zvukovou vyváţenost. Ať hrál cokoliv, jeho zvuk si vţdy zachoval typické kvality interpreta skladby. Posluchači byli často fascinováni jeho hrou. Dá se říct, ţe ten krásný zvuk přesně odráţel jeho povahu dobrotu a laskavost. Horák byl výborný i jako člověk. Často se říká, ţe zvuk dokáţe vyjádřit i interpretovu povahu. Pak lze tedy také říct, ţe lidská povaha souvisí s tvorbou a kvalitou zvuku. Průměrně uspořádal profesor Horák pět recitálů za rok. V roce 1993 jich měl dokonce dvanáct, coţ bylo nejvíc v jeho kariéře. 9

16 Nejčastěji frekventovaný sólový repertoár Jana Horáka: Díky vítězství v Chopinově soutěţi v Mariánských Lázních a v soutěţi Beethovenův Hradec, patřily k jeho nejčastěji hraným skladbám právě díla Fryderyka Chopina a Ludwiga van Beethovena. Kromě těchto dvou autorů hrál také často díla Bedřicha Smetany, Roberta Schumanna, Ference Liszta, Franze Schuberta, Johannesa Brahmse a dalších. Jeho kmenovým repertoárem byla však hudba devatenáctého století. Fryderyk Chopin byl však skladatel, kterému Horák věnoval nejvíce času a zároveň byl jeho nejoblíbenějším autorem. K nejčastěji hraným dílům (podle frekvence) patří: 1. F. Chopin: Polonéza As dur, op krát 2. F. Schubert: Impromptu, op. 142, č. 3 24krát 3. F. Chopin: Tři Mazurky, op krát 4. B. Smetana: Z českých tanců Oves, Medvěd 22krát 5. F. Chopin: Balada g-moll, op krát 6. L. v. Beethoven: Sonáta cis-moll, op. 27, č. 2 16krát 7. B. Smetana: Tři salonní polky, op. 7 15krát 8. L. v. Beethoven: Sonáta d-moll, op. 31, č. 2 15krát 9. F. Chopin: Sonáta b-moll, op krát 10. M. P. Musorgskij: Obrázky z výstavy 13krát 11. F. Chopin: Barkarola Fis dur, op krát Většinu z těchto jedenácti skladeb si vyţádali sponzoři. Na venkově byly většinou ţádány skladby F. Chopina. Sama nevím, proč se Japoncům tolik líbí Chopin. 10

17 Protoţe byl Horák Čech, byly také hodně ţádány české skladby. Také ostatní skladby jsou v Japonsku hodně populární. Například Chopinova Polonéza As-dur či Schubertovo Impromptu jsou zpravidla známé i mezi lidmi, kteří nejsou muzikanti. Sponzoři ovšem organizovali koncerty nejen pro muzikanty, ale pro široké publikum, a pomáhali tak v Japonsku šířit evropskou hudbu. K těmto populárním dílům přidávali pak Horákovi do programu české skladby, o kterých předpokládali, ţe budou posluchače určitě zajímat. K nejčastěji interpretovaným Chopinovým skladbám patřily Etudy, op. 10, č. 3 a 5 Etudy, op. 25, č. 5 a 12 Valčík, op. 34, č. 1 Nokturna, op. 37, č. 1, a op. 55, č. 2 Mazurky, op. 59 Balada g-moll, op. 23 Scherzo b-moll, op. 31 Polonéza As dur, op. 53 Barkarola Fis dur, op. 60 Sonáta b-moll, op. 35 Z těchto skladeb nahrál Baladu g-moll, op. 23, a Scherzo b-moll, op. 31, na kompaktní disk. Obyčejně kdyţ hrajeme takto známé skladby, je to těţší neţ nahrávat neznámé skladby. Nahrávek dnes existuje spousta a je nesmírně těţké obstát ve srovnávání se všemi interprety. Ale Horákova hra dokázala vyvrátit představu 11

18 příliš známé skladby. Kdyţ nasloucháme jeho interpretaci, jako by se nám otevřel zcela nový svět. Z jeho hry čiší svěţest nepoznaného. Nepochybně je v tom i kouzlo Chopina jako takového. Úvodní tóny Chopinovy první Balady g-moll hraje Horák, jako by skutečně deklamoval Mickiewiczovu baladu (i kdyţ víme, ţe jako přímý inspirační zdroj Chopinových čtyř Balad můţeme s Mickiewiczem spojovat jen Baladu F dur) a vyvolá dojem jakési předtuchy nebo pověsti. Kantiléna druhého tématu působí svoji zpěvností a krásou. Na začátku Scherza b-moll, kde se opakují otázka a odpověď, cítíme v kontrastu mezi tichem a pohybem napětí. V obou těchto skladbách udrţuje dané tempo od začátku do konce a všechny pasáţe hraje zřetelně a klidně. Ať uţ natáčí, nebo hraje na pódiu, vţdy dokáţe vytvořit stejný zvukový efekt. Jeho kouzelný úhoz dokáţe posluchače fascinovat. Je jen s podivem, ţe jako obdivovatel a milovník Chopina neměl v repertoáru všechny jeho Balady. 3.2 Vystoupení s orchestrem Horákův aktivní repertoár s orchestrem čítá tři skladby: Griegův Klavírní koncert a-moll, Rachmaninovův 2. klavírní koncert c-moll a Dvořákův Klavírní koncert g-moll. V letech 1972, 1975, 1976 a 1985 hrál Griegův koncert, Rachmaninova hrál v roce Zvláštní pozornosti by neměl uniknout Dvořákův klavírní koncert, který hrál v roce 1974 v Tokiu pod taktovkou Antonína Kunera s Nova Japaneese Orchestra. To bylo úplně první provedení tohoto koncertu v Japonsku. Dvořákův klavírní koncert nemá tolik virtuózních prvků jako jeho violoncellový koncert nebo houslový koncert. Moţná i kvůli tomu se v dnešním 12

19 Japonsku hraje málokdy, spíše se vlastně vůbec nehraje. Ale díky Horákově premiérovému provedení v Japonsku byla veřejnost upozorněna na jeho existenci, coţ hudební kritika také patřičně ocenila. Je jasné, ţe provedení tohoto koncertu bylo pro Horáka, orchestr, dirigenta i diváky velice cennou a vzácnou událostí. Všechna Horákova provedení klavírních koncertů se konala pouze s japonskými orchestry. Po roce 1986 se Jan Horák soustředil na sólové recitály a komorní hudbu. 3.3 Komorní hudba Profesor Horák nebyl jen výborným sólovým hráčem, spolupracoval téţ s různými umělci jako komorní hráč. Vystoupil s více neţ 60 muzikanty: hrál v klavírním duu, ve skladbách pro čtyřruční klavír, doprovázel houslisty, violisty, violoncellisty, flétnisty, hráče na lesní roh a další. Nejčastěji však doprovázel zpěváky. Dokázal se velmi pruţně přizpůsobit jakémukoliv hudebníkovi a dobře chápal obtíţnost a problematiku komorní hudby. Jeho výkony byly vţdy na špičkové úrovni. V komorní hudbě je důleţitá především důvěra v partnera a v tom se spoluhráči mohli na Horáka vţdy plně spolehnout. Proto také s některými z nich spolupracoval téţ dlouhodobě. K těm patřili zejména violoncellisté Václav Adamíra a Ľudovít Kanta. Také oni působí v Japonsku dlouhou dobu a mají za manţelky Japonky. V roce 1976 utvořil s Václavem Adamírou a Shigeru Toyamou klavírní trio Dvořák Trio Day Tokyo. Spolupráce s těmito umělci trvala celých šest let. V jejich repertoáru nalezneme díla J. Haydna, L. v. Beethovena, F. Mendelssohna, P. I. Čajkovského, J. Brahmse, B. Smetany, A. Dvořáka a dalších. V roce 1979, tedy 13

20 v roce pětašedesátého výročí Dvořákova úmrtí, hráli Dvořákovy Dumky. Další klavírní trio vytvořil v roce 2007 s houslistou Janem Pustějovským a violoncellistou Václavem Adamírou. Trio nazvali Trio Bohemica, protoţe jejich hlavním cílem byla interpretace české hudby. 3.4 Vystoupení s významnými umělci Horák měl celou řadu příleţitostí k vystoupení s jinými významnými umělci. Nalezneme mezi nimi také některá česká jména jako altistky Věry Soukupové, Bedřicha a Zdeňka Tylšarových (lesní roh) nebo houslisty Václava Hudečka. Kdyţ byla jednou vynikající ruská mezzosopranistka Jelena Obrazcovová přítomna Horákovu recitálu, okamţitě ji zaujala jeho hra a nabídla mu, aby ji doprovázel při jejích vystoupeních. Horák se cítil nabídkou této světově proslulé umělkyně velice polichocen a ochotně ji přijal. Vystoupení s Obrazcovovou se pak hlavně konala v MAM, kde oba vyučovali. Její nosný hlas a výborné stylové uchopení dobře podpořil Horákův doprovod. Jejich spolupráce pak také na druhé straně přispěla Horákovi k dalšímu výrazovému obohacení jeho komorní hry. Jejich společná vystoupení se samozřejmě neomezovala jen na půdu akademie: poznalo je koncertní publikum po celém Japonsku. Jelena Obrazcovová často zpívala Habaneru z Carmen, Pikovou dámu od Čajkovského, Cavalleriu Rustikanu od Mascagniho, a Rachmaninovovy skladby. Jejím hlavním repertoárem jsou samozřejmě především skladby ruských autorů. Umělecká spolupráce profesora Horáka s Jelenou Obrazcovovou pak trvala plných devět let. K jednomu z nejpozoruhodnějších komorních počinů profesora Horáka patřilo vystoupení s Praţským smyčcovým kvartetem, které v roce 1997 navštívilo Japonsko. 14

21 Spolu zde tehdy provedli klavírní kvintet Antonína Dvořáka a tento koncert také díky těmto umělcům přispěl velkou měrou k Horákově proslulosti jako komorního hráče. 3.5 Česká klavírní tvorba Téměř na kaţdém koncertu hrál Horák skladby českých autorů, aby je tak uvedl do povědomí japonského koncertního publika. České skladby byly pochopitelně nejbliţší jeho naturelu, protoţe se v nich dovedl nejlépe umělecky realizovat. Hrál je od svého příchodu do Japonska a je velmi zajímavé a vzácné pro japonskou hudební dramaturgii, ţe na některých koncertech hrál pouze české skladby. V roce 1974 provedl v Tokiu koncert s pozoruhodným názvem Smetanovo stopadesáté výročí, Janáčkovo stodvacáté výročí, Sukovo sté výročí a patnácté výročí úmrtí Martinů. Také v roce 2004 měl v Tokiu sólový recitál, do jehoţ programu zařadil pouze české skladby. Smetana byl pro Horáka nejdůleţitější z českých skladatelů. Jeho nejdůleţitější a nejčastěji hraný repertoár, tedy Chopina a Smetanu, také dobře interpretoval jeho učitel profesor František Rauch. Ten pochopitelně významně ovlivnil jeho repertoár. Smetanovy Sny nahrál Horák na kompaktní disk v roce 2002 a v roce 2006 je vydal v novém provedení pro japonský trh. K úspěšné interpretaci virtuózních Smetanových, stejně jako například Lisztových skladeb, potřebuje kaţdý pianista perfektní techniku a bohatou zvukovou šíři. Těmto nárokům pianistické kvality profesora Horáka dokonale vyhovovaly. Smetanovy Sny, které hrál v roce 2001, a recitál z roku 2004, v němţ hrál samé 15

22 české skladby, nám zůstávají ještě v ţivé paměti. Tyto koncerty vzbuzovaly velké uznání a obdiv, a Horákova hra chytala za srdce. Japonské publikum si uvědomovalo, ţe česká hudba je těţká na porozumění, ale Horákova hra jim ji dokázala přiblíţit a zpřístupnit. 3.6 Kritiky na Horákovy koncerty Klavírní recitály profesora Jana Horáka budily vţdy velkou pozornost jak koncertního publika, tak i odborné veřejnosti a kritiky. V hodnocení jeho recitálu v Tokiu v roce 1978 napsal například hudební kritik časopisu Ongaku no tomo (Přítel hudby) Takehisa Hasegawa (příloha č. 2-1), ţe se sólista soustředil na zvukovou přehlednost interpretovaných skladeb, takţe budily dojem, jako by je hrálo smyčcové kvarteto. Vyzdvihl zejména jeho interpretaci Janáčkova cyklu Po zarostlém chodníčku a Schumannovy Klavírní sonáty g-moll. Na tentýţ recitál napsal recenzent Osamu Nakagawara z hudebního časopisu Musica Nova kritiku (příloha č. 2-2), ve které především zdůrazňuje tónové kvality Horákovy hry, které se výborně hodí k interpretaci Brahmsovy hudby, a samozřejmě znovu vyzdvihl Janáčkův cyklus. V celé kritice oceňoval jeho bohatý a mohutný zvuk. Ve stejném časopisu oceňuje hudební kritik Ichiro Kato (příloha č. 2-3) v recenzi na jiný Horákův koncert v Tokiu v roce 2002, věnovaný výhradně skladbám českých autorů, bohatství a rozmanitost Horákovy výrazové palety a pochopitelně dokonalé vystiţení charakteru jednotlivých skladeb. Povaţuje za zajímavé a vzácné, ţe hrál výhradně české skladby. Díky Horákovi byl kritik s českými skladbami velice spokojený. Stejný recitál chválí také kritika recenzentkyyuki Hagiya (příloha č. 2-4) v hudebním časopisu Chopin, kdyţ píše, ţe recitál měl vysokou úroveň. Klavírista 16

23 předvedl Japoncům ryzí, hodnotné české skladby. Konstatovala, ţe Horák hrál Japoncům samé české skladby záměrně, aby se s českou hudbou mohli seznámit. Velice ji zaujal Janáček, ale ještě víc ocenila jeho Smetanu. Ve Smetanových skladbách shledala kritika orchestrální cítění Smetanovy hudby a Macbeth a čarodějnice v ní vyvolal dojem dramatické symfonické básně. Navzdory faktu, ţe v té době uţ od Horákovy smrti uplynulo více let, chtěl o jeho posledním koncertě napsat Ryuichiro Ogura z časopisu Vytvoření hudební kultury (příloha č. 2-5). Protoţe to byl opravdu poslední koncert Jana Horáka, chtěl zde ještě jednou ocenit jeho zásluhu o rozvoj japonské hudební kultury. Kritikovi se jako nejlepší jevil výkon v Noci a lásce z Rachmaninovovy první suity. V této skladbě se mu vybavily lesy v Horákově vlasti a po celou dobu byl téţ zaujat výrazem jeho tváře. 3.7 Poslední koncert Jana Horáka závěr života V prosinci 2007, kdy se od Horáka očekávala další činnost, si najednou začal naříkat na problémy s očima. K Horákovi, který měl vţdycky spoustu práce, se připlíţila nemoc. Mám podrážděné oči světlem. Když se dívám, zdá se mi, jako by příčka závěsu byla křivá. Na levou stranu nevidím dobře. V lednu 2008 neukázaly výsledky vyšetření problém s očima, ale ţe Horák onemocněl zhoubným mozkovým nádorem. Lékař řekl paní Horákové: I kdyby podstoupil operaci a nastoupil léčbu proti rakovině, stejně už moc dlouho žít nemůže. Vlastně za dva týdny od oznámení diagnózy, měl mít Horák koncert klavírního dua se synem Michalem. První Horákova myšlenka pochopitelně patřila této věci. Na tom koncertě plánovali velký program: 17

24 Milhaudova Scaramouche, Lutoslawského Variace na Paganiniho téma, Ravelovu La Valse, Rachmaninovovu první a druhou suitu. I kdyby hrál ty skladby při plném zdraví, potřeboval by hodně fyzických sil. Opravdu budu moct hrát v takovém zdravotním stavu? Přestože mám silné přání hrát, možná na to nebudu mít dost fyzické síly. Horák se tím trápil. Nakonec, kdyţ mu objevili nádor, Horák koncert vzdal. Byl to dobročinný koncert pod přidruţenou organizací KDDI 2. Tyto koncerty se konají proto, aby z jejich výtěţku byly v Kambodţi postaveny základní školy. Akce se konají kaţdý rok a Horák se předtím těchto koncertů účastnil jiţ třikrát a daroval tak tři základní školy s internetovým připojením. Protoţe si přál, aby postavili i čtvrtou školu, byli deset dní před koncertem vybráni tři náhradní klavíristé na provedení jednotlivých skladeb, kteří začali cvičit s Horákovým synem Michalem. Před operací zkoušel hrát profesor Horák, který doma odpočíval, program koncertu s Michalem. Necvičil uţ týden, ale kdyţ zase hrál, tak si říkal: Ještě můžu hrát, tak budu hrát! tak ctiţádostivý byl. Z celého srdce chtěl ještě hrát na klavír, jeho povaha mu to velela. Michiko cítila u Horáka jeho silnou psychickou sílu a vůli. Tušila, ţe moţná tento koncert bude pro Horáka jeho poslední. Poţádala tedy lékaře, aby mu vystoupení povolil. Bylo to týden před koncertem. Lékař ovšem trval na třech podmínkách: Horák se nesmí přepracovat, musí mít připraveny náhradní klavíristy a na koncertě bude přítomen i jeho ošetřující lékař. V nejhorším případě se mohlo stát, ţe Horák upadne do bezvědomí a oslepne. 2 Japonská telekomunikační společnost. 18

25 Ale nakonec měl velký úspěch. Kvůli tomu, že neviděl na levé oko, chodil po podiu velice opatrně, aby nenarazil do klavíru, říká syn Michal. Kromě některých zainteresovaných lidí, kteří věděli o Horákově zdravotním stavu, jeho nemoc diváci vůbec nepostřehli. Na konci koncertu se Horák rozplakal. Ovšem tehdy ještě nikdo neznal důvod: úleva po úspěšném koncertu, vděčnost lidem, kteří podpořili koncert, radost, se kterou teď hraje na klavír. Ale také předtucha, ţe moţná ten koncert bude první a poslední se synem. Nepochybně takové pocity vyvolaly jeho slzy. Týden po tomto koncertu se vrátil do nemocnice a operace se zdařila. S postupným uzdravováním začal cvičit na klavinovu, byla to forma rehabilitace. Ale vedlejší účinky operace byly kruté: ztratil synchronizaci mezi mozkem a rukama. Přestoţe byl velice schopným hráčem z listu, uţ z listu hrát nedokázal. Kdyţ viděl noty a chtěl hrát, hrál najednou něco úplně jiného. Realizování hudebních představ se stávalo nesmírně obtíţným. Je těţké si představit, jak hrozný stav musel pianista proţívat. Ale Horák se nikdy se nevzdával. Díky obětavé podpoře své rodiny začal kaţdý den cvičit dvě aţ tři hodiny (Horák např. detailně cvičil sonatiny, aby se znova naučil hrát). V polovině dubna se natolik uzdravil, ţe mohl znovu hrát předcházející repertoár a opět začal učit na MAM. Silou vůle a nesmírnou pílí dokázal všechny potíţe překonat. Psychický stav můţe tolik ovlivnit! Nemoc působí skrze duši. Toto přísloví přesně vystihuje jeho stav. Začátkem srpna se ale jeho stav začal opět horšit. Moţná to způsobil jeho předčasný návrat na akademii. Nádor se začal rozšiřovat k prodlouţené míše a jeho tělo začalo mít problémy s rovnováhou. Horák se opět vrátil do nemocnice, podstoupil 19

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 Vyšehradský hřbitov je jednou z dominantních součástí Národní kulturní památky Vyšehrad. Je zde mimořádné soustředění hrobů význačných osobností, jež se ve své

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012 Pražská konzervatoř pořádá KONCERT LAUREÁTŮ mezinárodní soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012 sobota 20. dubna 2013 v 18:30 hod. Koncertní sál Pražské konzervatoře Dvořákovo nábřeží

Více

I. mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska

I. mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska International Competition of Vlastimil Lejsek I. mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska v klavírním duu Brno 13. 14. listopadu 2015 Vždy jsem se snažil psát hudbu pro dobrou pohodu Vlastimil Lejsek Vážení

Více

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz Jana Ludvíčková je absolventkou Pražské konzervatoře ( prof. F. Pospíšil) a Guildhall School of Music and Drama v Londýně ( prof. D. Takeno), kde získala mnohá ocenění v rámci studií, jako např: Pyramid

Více

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Učební standardy hlavního oboru hra na klavír

Učební standardy hlavního oboru hra na klavír 1 Učební standardy hlavního oboru hra na klavír Standardy stanovují obecné repertoárové požadavky a minimum studijního materiálu, který musí každý žák nastudovat za příslušný ročník a připravit k pololetní

Více

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP Identifikátor materiálu EU: ICT 3-28 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT= Předmět/Téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová

Více

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Studijní zaměření Hra na mandolínu

Studijní zaměření Hra na mandolínu Studijní zaměření Hra na mandolínu Mandolína je melodický, drnkací nástroj. Má zdvojené struny, které odpovídají strunám houslí, proto je možno vedle původních skladeb pro mandolínu čerpat také z houslové

Více

6. KAPITOLA. cis 4 = des 4

6. KAPITOLA. cis 4 = des 4 6. KAPITOLA cis 4 = des 4 Tóny c 4, cis 4 a d 4 mají několik hmatových možností, které nabízejí klapky na nožce flétny. Jejich nejvhodnější kombinaci si musí každý hráč na svém nástroji vyzkoušet sám.

Více

JOSEF SUK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

JOSEF SUK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 ROBERT FUCHS Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 Cizí jazyk: angličtina E-mail: robertfuchs.composer@gmail.com Web:

Více

VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37

VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37 VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

VY_32_INOVACE_16_ OSOBNOST ANTONÍNA DVOŘÁKA_38

VY_32_INOVACE_16_ OSOBNOST ANTONÍNA DVOŘÁKA_38 VY_32_INOVACE_16_ OSOBNOST ANTONÍNA DVOŘÁKA_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera 1905, 3. dubna Narozen v Břeclavi. 1908 Jako tříletý se začíná učit hře na housle a klavír u svého otce Františka Schäfera (1875 1952).

Více

Petra Vlčková je mladá začínající

Petra Vlčková je mladá začínající Dialog s akordeonem Petra Vlčková & Petr Přibyl Petra Vlčková je mladá začínající akordeonistka. Úspěšně absolvovala Západočeskou univerzitu v Plzni, kde vystudovala hru na akordeon společně s učitelstvím

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ).

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ). STUDIUM PŘÍPRAVNÉ HUDEBNÍ VÝCHOVY (PHV) trvá jeden rok (září červen) a je vhodná pro děti, které navštěvují 1. třídu základní školy. Výuka je rozvržena do dvou hodin týdně vcelku (tj. 90 minut). Zde se

Více

telefon: (+420) 604 170 749 e-mail: office@portedo.cz www.eurohudebka.cz IČO: 019 45 289 zápis semináře

telefon: (+420) 604 170 749 e-mail: office@portedo.cz www.eurohudebka.cz IČO: 019 45 289 zápis semináře Moskevská 34, 101 00 Praha 10 Vršovice telefon: (+420) 604 170 749 e-mail: office@portedo.cz www.eurohudebka.cz IČO: 019 45 289 zápis semináře PODPORA ŠKOLNÍCH SOUBORŮ, ORCHESTRŮ A PĚVECKÝCH SBORŮ úterý

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury Tisková zpráva Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ 7. ledna 2004, 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Česká filharmonie, dir. Vladimír Válek Antonín Dvořák: 8. symfonie G

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

VY_32_INOVACE_19 Josef Suk : Pohádka_37

VY_32_INOVACE_19 Josef Suk : Pohádka_37 VY_32_INOVACE_19 Josef Suk : Pohádka_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka vrcholí. Brno, 7.9. 2010

Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka vrcholí. Brno, 7.9. 2010 Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka vrcholí. Brno, 7.9. 2010 Dnes proběhlo v aule HF JAMU druhé kolo 17. ročníku Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka. První cenu získalo Quartetto di Gioia, druhou cenu Doležalovo

Více

Hlavní myšlenkou tohoto festivalu bude spoluvytvářet kvalitní prostředí veřejného prostoru pro obyvatele a návštěvníky Jižní Moravy.

Hlavní myšlenkou tohoto festivalu bude spoluvytvářet kvalitní prostředí veřejného prostoru pro obyvatele a návštěvníky Jižní Moravy. LEDNICKO / VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL / (LVHF) Hlavní myšlenkou tohoto festivalu bude spoluvytvářet kvalitní prostředí veřejného prostoru pro obyvatele a návštěvníky Jižní Moravy. Tento zcela nový projekt

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská (Bfs Bb) je známým a úspěšným smíšeným pěveckým tělesem doma i v zahraničí. Letos oslavuje

Více

ANTONÍN DVOŘÁK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

ANTONÍN DVOŘÁK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. ANTONÍN DVOŘÁK Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Firemní zpravodaj. první kvartál letošního roku je za námi a já bych se s vámi ráda podělila o novinky a události, které se během té doby udály.

Firemní zpravodaj. první kvartál letošního roku je za námi a já bych se s vámi ráda podělila o novinky a události, které se během té doby udály. duben 2016 Pro zaměstnance PETROF, spol. s r. o. Firemní zpravodaj Vážení a milí kolegové, první kvartál letošního roku je za námi a já bych se s vámi ráda podělila o novinky a události, které se během

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební Průvodka Název DUMu DVOŘÁK A. Název dokumentu Pořadí DUMu v sadě 3 Vedoucí skupiny/sady Datum vytvoření 8. 1. 2013 Jméno autora E-mail autora Ročník studia Předmět nebo tematická oblast Výstižný popis

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Bedřich Smetana život a dílo DOMINO

Bedřich Smetana život a dílo DOMINO Bedřich Smetana život a dílo DOMINO ANOTACE: Žáci si formou skupinové hry domino procvičují nejdůležitější informace ze života a hudebního díla hudebního skladatele Bedřicha Smetany. KLÍČOVÁ SLOVA: domino,

Více

Výroční zpráva lektorátu k roku 2011/2012

Výroční zpráva lektorátu k roku 2011/2012 Mgr. Katarína Čermáková University of Nebraska Lincoln, USA Department of Modern Languages and Literatures Výroční zpráva lektorátu k roku 2011/2012 Čeština na univerzitě v Nebrasce je součástí výuky cizích

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Studijní zaměření Hra na klavír

Studijní zaměření Hra na klavír Studijní zaměření Hra na klavír Výuka hry na klavír představuje v dnešní době stále velmi žádanou oblast hudebního vzdělávání. Studium klavírní hry má svá specifika vycházející z charakteru tohoto nástroje.

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun, nám. A. Jiráska 3 byla příspěvkovou

Více

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09/09 Pražský filmový orchestr Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

Informace pro účastníky

Informace pro účastníky Informace pro účastníky Pěvecké soutěže Olomouc 2015 Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6, Rodičovské sdružení ZUŠ Žerotín Olomouc, Spolek pro komorní hudbu ve spolupráci s Moravským

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE MŮJ HUDEBNÍ NÁSTROJ. Autor práce: Andrea Jiroutová, 7. ročník. Konzultant: Milana Matunáková

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE MŮJ HUDEBNÍ NÁSTROJ. Autor práce: Andrea Jiroutová, 7. ročník. Konzultant: Milana Matunáková ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE MŮJ HUDEBNÍ NÁSTROJ Autor práce: Andrea Jiroutová, 7. ročník Konzultant: Milana Matunáková Školní rok: 2014 2015 Obsah ÚVOD... 2 1 KLAVÍR... 3

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-674/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

WEST MEETS EAST IN AMEROPA!

WEST MEETS EAST IN AMEROPA! AMEROPA MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL A KURZY KOMORNÍ HRY Ameropa pořádá intenzívní čtrnáctidenní kurzy a festival komorní hudby. Studium se zaměřuje na klasická nástrojová seskupení (smyčcové kvarteto,

Více

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu Letní jazyková škola 2015 Závěrečná zpráva projektu Cíl projektu Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnání, ale i pro integraci

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Koncert laureátů Concertino Praga 2016

Koncert laureátů Concertino Praga 2016 Koncert laureátů Concertino Praga 2016 Praha Rudolfinum, Dvořákova síň / Pátek 10. 6. 2016 / 19.00 Program: Sergej Rachmaninov: Koncert pro klavír a orchestr č. 2 c moll op. 18 Petr Iljič Čajkovskij: Koncert

Více

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Farnost Sezemice a město Sezemice VARHANNÍ KONCERT První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Sobota 1. listopadu 2014 v 18.00 hodin Program koncertu: Johann

Více

Učební standardy hlavního oboru hra na klavír

Učební standardy hlavního oboru hra na klavír 1 Učební standardy hlavního oboru hra na klavír Standardy stanovují obecné repertoárové poţadavky a minimum studijního materiálu, který musí kaţdý ţák nastudovat za příslušný ročník a připravit k pololetní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. pořádá muzikologickou konferenci k 90. narozeninám skladatele Karla Husy na téma K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015:

Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015: Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015: Bety (Pham Thi Ngoc Bich) ze 3. B, která pracovala ve firmě Alliance Healthcare napsala: Noví přátelé, nové zkušenosti, zlepšení jazyka

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Leoše Janáčka. 21. ročník. housle smyčcové kvarteto. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně

Leoše Janáčka. 21. ročník. housle smyčcové kvarteto. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Daniela Hermana, hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Dirigent jako vůdčí umělecká osobnost.

Dirigent jako vůdčí umělecká osobnost. Přednáška 28. 6. 2011 na konferenci Mario Klemens Dirigent jako vůdčí umělecká osobnost. Položíme- li si otázku, zda dirigent vede, nebo řídí, poznáme, že vlastně oboje, jen v každé etapě jeho spolupráce

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_HV8ST_06_03_14

Více

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Elektronické klávesové nástroje (dále EKN) jsou v dnešní době nedílnou součástí globálního hudebního vývoje. EKN se uplatňují především v hudbě

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 5. 7. června 2015, Jihlava Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s., Jihlava. I. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Praha 6, Veleslavínská 32. Veleslavínská 32, 162 00 Praha 6 - Veleslavín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Praha 6, Veleslavínská 32. Veleslavínská 32, 162 00 Praha 6 - Veleslavín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Praha 6, Veleslavínská 32 Veleslavínská 32, 162 00 Praha 6 - Veleslavín Identifikátor školy: 600

Více

PROČ TRÉNOVAT PAMĚŤ? DOBRÁ PAMĚŤ ZÁKLAD ÚSPĚCHU

PROČ TRÉNOVAT PAMĚŤ? DOBRÁ PAMĚŤ ZÁKLAD ÚSPĚCHU PROČ TRÉNOVAT PAMĚŤ? Lidé, kteří si zapamatují celý balíček karet za dvě minuty nebo si uloží do paměti dvě stě cizích slovíček za pět minut, nemusí mít fotografickou paměť. Oni pouze znají paměťové techniky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-412/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-412/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-412/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava Slezská Ostrava, Keltičkova

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_18_Bedřich Smetana Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

od 20. července do 16. srpna 2009

od 20. července do 16. srpna 2009 Třetí ročník Ballet & Dance Workshop Ostrava PROJEKT SE KONÁ POD ZÁŠTITOU NÁMĚSTKA PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY L U B O M Í R A P O S P Í Š I L A od 20. července do 16. srpna 2009 Class Pointe

Více

JOHANN SEBASTIAN BACH

JOHANN SEBASTIAN BACH JOHANN SEBASTIAN BACH Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Studijní zaměření Hra na housle

Studijní zaměření Hra na housle Studijní zaměření Hra na housle Housle patří k nástrojům, které mají nejširší možnosti využití. Mají za sebou dlouhý historický vývoj, který se definitivně dovršil v 17. století. Z této doby jsou zachované

Více

Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický

Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický Mladá fronta DNES Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický (gg) Univerzita Pardubice PARDUBICE Výročí událostí spjatých se studenty, které se uskutečnily

Více

5.21. Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru

5.21. Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru 5.21. Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Hra na basovou kytaru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hudební nauka 1 1 1 1 Dějiny

Více

Tisková zpráva ze dne 22. 8. 2014

Tisková zpráva ze dne 22. 8. 2014 Tisková zpráva ze dne 22. 8. 2014 Vynikající souhra Tria Martinů v Maškarním sále Poslední festivalový víkend 23. ročníku MHF Český Krumlov začal ve středu 13. srpna koncertem Tria Martinů v zámeckém Maškarním

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba kresba malba grafika prostorové vyjadřování akce festivaly akční tvorba příprava na SŠ, VŠ za uměním, za vzděláním učitelé 1963-2013 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace 1963

Více

1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského chorálu b) česká duchovní píseň c) organizační zázemí operního provozu d) antická lyra

1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského chorálu b) česká duchovní píseň c) organizační zázemí operního provozu d) antická lyra Vzorový test k přijímacím zkouškám na NMgr. Obor Učitelství Hv pro ZŠ (z dějin hudby, hudebních forem, harmonie, intonace) Příloha W.A. Mozart : Sonáta 1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Vyhlášení soutěží základních uměleckých škol ve školním roce 2010/2011

Vyhlášení soutěží základních uměleckých škol ve školním roce 2010/2011 Vyhlášení soutěží základních uměleckých škol ve školním roce 2010/2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pro školní rok 2010/2011 soutěžní přehlídku výtvarného oboru a soutěž hudebního

Více