Jan Horák. (Český pianista v Japonsku) Magisterská diplomová práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jan Horák. (Český pianista v Japonsku) Magisterská diplomová práce"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra klávesových nástrojů Studijní obor klavír Jan Horák (Český pianista v Japonsku) Magisterská diplomová práce Autor práce: Vedoucí práce: Oponent práce: Maya Okamoto Mgr. Zdeněk C. Havlík, Ph.D. doc. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. Brno 2011

2 Bibliografický záznam OKAMOTO, Maya : Jan Horák (Působení českého pianisty a pedagoga v Japonsku) [Jan Horak (Activities of the Czech pianist and teacher in Japan)]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Fakulta hudební, Katedra klávesových nástrojů, rok s. Vedoucí diplomové práce Mgr. Zdeněk C. Havlík, Ph.D. Anotace Diplomová práce Jan Horák pojednává o působení prof. Jana Horáka, který působil v Japonsku. Uvádí jeho stručný ţivotopis, koncertní činnost, pedagogické působení na Musashino Akademii v Tokiu a propagaci českých klavírních skladeb. Vrchol jeho snah v tomto směru vidíme v jeho dvoudílném japonském vydání výběru ze Smetanových klavírních skladeb opatřeném vysvětlujícími poznámkami ke studiu a doporučeními k interpretaci určené japonským pianistům. Annotation Diploma thesis Jan Horák deals with activities of the Czech pianist and teacher who lived in Japan. It presents his short biography, concerts, teaching at Musashino Academy in Tokyo, and other activities concerning his promotion of Czech piano music. The peak of his efforts in this field we can see in his two-part edition of selected B. Smetana s piano works published in Japan for the first time. It contains valuable advices and guidelines for Japanese pianists on practicing and interpreting these pieces. Klíčová slova Horák Jan, Japonsko, Musica Bohemica, České klavírní skladby, Bedřich Smetana Keywords Horák Jan, Japan, Musica Bohemica, Czech piano music, Bedřich Smetana

3 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a pouţila jen uvedené prameny a literaturu. Brně, dne6. května2011 Maya Okamoto

4 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Paní Michiko Horákové, Musica Bohemica, panu MgA. Michalu Grecovi a panu Mgr. Zdeňku Havlíkovi, Ph.D. za pomoc a cenné rady, které mi poskytli k této diplomové práci.

5 Obsah ÚVOD ŽIVOT JANA HORÁKA V ČESKOSLOVENSKU 1.1 MLÁDÍ STUDIUM NA KONZERVATOŘI V OSTRAVĚ STUDIUM NA PRAŢSKÉ HAMU ŽIVOT V JAPONSKU 2.1 PŘÍCHOD DO JAPONSKA KONCERTNÍ ČINNOST SÓLOVÁ VYSTOUPENÍ VYSTOUPENÍ S ORCHE KOMORNÍ HUDBA VYSTOUPENÍ S VÝZNAMNÝMI UMĚLCI ČESKÁ KLAVÍRNÍ TVORBA KRITIKY NA HORÁKOVY KONCERTY POSLEDNÍ KONCERT JANA HORÁKA ZÁVĚR ŢIVOTA PEDAGOGICKÉ PŮSOBENÍ V JAPONSKU 4.1 METODA VÝUKY PROFESORA JANA HORÁKA ÚSPĚCHY ABSOLVENTŮ NÁVŠTĚVY ŠKOL A VEŘEJNÉ LEKCE VZPOMÍNKY NA PANA PROFESORA PROPAGACE ČESKĚ HUDBY V JAPONSKU - MUSICA BOHEMICA KONCERTY PRO ČLENY MUSICA BOHEMICA PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST PRÁCE S HUDEBNÍMI MATERIÁLY PŘEHRÁVKY

6 6. JAPONSKÉ VYDÁNÍ HORÁKOVY EDICE KLAVÍRNÍCH SKLADEB B.SMETANY HORÁKOVYPOZNÁMKY K INTERPRETACI SMETANOVÝCH SKLADEB..39 ZÁVĚR POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE.62 PŘÍLOHY.65

7 ÚVOD Profesor Jan Horák, kterého si velice váţím jako pianisty a svého učitele, ţil dlouhých 38 let v Japonsku, daleko od své vlasti, a zde také zemřel. Protoţe jsem u něj studovala celých deset let, a tudíţ jsem znala velmi dobře také jeho paní, rozhodla jsem se, ţe o něm napíšu diplomovou práci. Profesor Horák se snaţil uvádět a propagovat českou klavírní hudbu, která byla v Japonsku téměř neznámá, a je tak jeho ohromnou zásluhou, ţe díky této jeho snaze vyryly české skladby novou stopu do historie japonské hudební kultury. Navíc osobně neznám nikoho, kdo by přispěl k šíření české klavírní hudby více neţ prof. Horák. Bylo to téţ jeho silné vlastenecké cítění, které jej vedlo ke snaze co nejvíce přiblíţit lidem hudbu jeho vlasti. V tom tkví jeho obrovská zásluha. Díky pochopení MUSASHINO ACADEMIA MUSICAE 1 (dále jen MAM), kde dlouho učil, i podpoře jeho ţáků, mohl v Japonsku šířit českou klavírní hudbu. Je to téţ díky jeho vlivu, ţe jsem se rozhodla studovat zde, v České republice na JAMU. Moje práce se zabývá působením profesora Horáka jako pianisty a pedagoga v Japonsku, tím, jak česká klavírní tvorba pronikla jeho zásluhou do obecného povědomí Japonců, a také jeho vlivem na jeho ţáky a kulturu vůbec. V první kapitole uvedu jeho začátky v tehdejším Československu, ve druhé kapitole chci popsat jeho koncertní kariéru v Japonsku, ve třetí kapitole jeho pedagogické působení na MAM a v čtvrté kapitole se chci věnovat jeho šíření českých klavírních skladeb v Japonsku a jeho ediční činnosti ve spolupráci se svou manţelkou. 1 Vysoká hudební škola v Tokiu. Byla zaloţena v roce Zakladatel je Naoaki Fukui. Jako soukromá hudební vysoká škola je jednou z nejstarších. 1

8 1. Život Jana Horáka v Československu 1.1 Mládí Jan Horák se narodil v moravské vesnici Karolinka jako nejmladší ze tří sourozenců. Jan měl dva bratry a jednu sestru. Kdyţ se narodil, bratr Cyril (bratr jemu věkově nejbliţší) byl o 8 let starší neţ Jan a nejstarší sestře Marii bylo uţ 18 let. Janovi rodiče byli oba dva učitelé na základní škole. Protoţe tatínek byl ředitelem, ţil mladý Jan v domě stojícím hned vedle školy. V době jeho narození byla druhá světová válka v plném proudu a v Londýně byla Edvardem Benešem ustanovena Prozatímní vláda. Tři roky po skončení války však došlo k Vítěznému únoru, který opět omezil těţce nabytou svobodu, a jeho otci nově zřízená komunistická diktatura dala na vědomí, ţe pokud má zůstat ředitelem musí se vzdát své víry. Vzhledem k tomu, ţe o místo ředitele uţ přišel, je nasnadě si představit, kterou cestu zvolil. Víra pro něj byla nenahraditelná. Janův otec přišel o svou práci, kdyţ bylo Janovi asi 9 let, a Horákovi se pak přestěhovali z Karolinky do Valašského Meziříčí k babičce, která jim pomohla. Otec, který ztratil práci, podporoval rodinu manuální prací od rána do večera. V novém domě měli křídlo. Mladý Jan se uţ velmi zajímal o hudbu, zvlášť o klavír. Otec přivedl svého syna do místní hudební školy, aby posoudili jeho talent. Tam ale usoudili, ţe Jan hudební nadání nemá, takţe ho nepřijali. Spíše je k tomu ale vedly politické důvody. Po těchto zkušenostech se Jan rozhodl pro soukromé hodiny klavíru. Nejprve ho učil pan Alois Svozil, který byl varhaník a sbormistr místního kostela. U něj učinil tak velký pokrok, ţe mu uţ brzy neměl víc co nabídnout, a tak Jan přešel k jiné, velmi přísné profesorce paní Květě Duřpekové. 2

9 1.2 Studium na konzervatoři v Ostravě Kdyţ byl v jedenácté třídě, Janův tehdejší učitel klavíru vnímal jeho zřejmé hudební nadání, temperament a pracovitost u klavíru, a tak Janovi doporučil přijímací zkoušky na konzervatoř. Jan se evidentně zajímal víc o klavír neţ matematiku. Kdyţ svého šestnáctiletého bratra viděla jeho nejstarší sestra, i ona ho v tomto směru podpořila a doprovodila ho na konzervatoř do Ostravy, aniţ by věděli, kdy budou přijímací zkoušky. Chtěl tomu asi osud, ale ten den se skutečně přijímací zkoušky konaly! Mladý Horák, který tehdy ani neznal povinné skladby ke zkoušce, zahrál Rachmaninovovo Preludium, op. 3, č. 2, a svoje skladby. Profesor Josef Kysela, který byl v komisi, řekl: Ten kluk je zvláštní, ale určitě v něm něco je. Já si ho vezmu na svoji odpovědnost. Tak profesor Kysela přijal Jana Horáka za svého ţáka a Jan u něj strávil 6 let. To není přehánění, ţe setkání s profesorem Kyselou byla náhoda: rozhodl tak Janův osud. Jakoby ryba dostala vodu, já dostal šťastný život. Často jsem sám komponoval, aniž bych moc znal teorii, díky tomu jsem proto byl nadšený teorií harmonie a dobře jsem ji pochopil. V té době Jan Horák získával ceny na mnoha různých soutěţích: na Klavírní soutěţi v Bratislavě (1962, cena), na soutěţi Beethovenův Hradec ( cena) a Chopinově soutěţi v Mariánských Lázních (2. cena). 3

10 1.3 Studium na pražské HAMU Po dokončení studia na konzervatoři v Ostravě s vyznamenáním začal Horák studovat u profesora Františka Raucha ( ) a u profesorky Dagmar Baloghové na praţské HAMU v Praze a zaměřil se na kariéru koncertního pianisty. Během těchto studií se dva roky zabýval interpretací barokní hudby u paní Zuzany Růţičkové. Na hodině profesora Raucha bylo vţdycky mnoho posluchačů. Studenti měli takový zvyk, ţe poslouchali hru ostatních studentů. U Raucha dostával Horák intenzivní hodiny zaměřené na barvu zvuku, úhoz a techniku zápěstí a rukou vůbec a jejich vliv na zvuk. U profesora Raucha se Horák také seznámil s japonskou studentkou Michiko Inouí, která se později stala Horákovou společnicí na celý ţivot. Vzali se v roce 1969, v roce 1970 Horák absolvoval HAMU a v témţe roce také získal ocenění jako objev roku Československa. Vystupoval jako sólista s orchestrálními tělesy, měl vlastní recitály a zabýval se i komorní hudbou. Pak oba s manţelkou Michiko pracovali půl roku jako pedagogové na konzervatoři v Ostravě. 4

11 2. Život v Japonsku 2.1 Příchod do Japonska Proč Horák ţil skoro celý ţivot v Japonsku? On si ani nedokázal představit, ţe by tam mohl ţít, dokud se neseznámil s Michiko. Jako se Horák osudově seznámil s profesorem Kyselou na konzervatoři v Ostravě, stejně osudové bylo i setkání s Michiko. V roce 1970, kdyţ Horák pracoval jako profesor s Michiko na kozervatoři v Ostravě, vyhověl pozvání nynějšího rektora MAM Naotaka Fukui, se kterým se setkal při své návštěvě Prahy. Na základě tohoto pozvání se Horák rozhodl do Japonska odjet. V tehdejším Československu byla velmi přísná branná povinnost a v té době Horák také vykonával vojenskou sluţbu; naštěstí byl umístěn k vojenskému hudebnímu souboru. A tak v roce 1971 přijel Horák prostřednictvím Pragokoncertu poprvé do Japonska jako hostující profesor MAM. Po příletu do Japonska nejprve začal pracovat jako odborný asistent v MAM. Od druhého roku zároveň učil na vysoké škole v Ósace, ale v roce 1990 se Horák stal v MAM profesorem. Celkově zde tedy učil osmatřicet let. V době kolem roku 1970 bylo Japonsko na vrcholu poválečného ekonomického zázraku. Snad i kvůli tomu se v Japonsku stal klavír velmi populárním nástrojem a byl součástí mnoha domácností. Kdyţ to Horák uviděl, uvědomil si, ţe i v jiných zemích je vztah k hudbě podobný jako v jeho vlasti. Zahraniční muzikanti, kteří v té době v Horákově okolí ţili, byli tam poměrně jiţ delší dobu, naproti tomu Horák přijel do Japonska opravdu jako nováček. Proto se sám neustále vzdělával a výsledkem jeho snaţení byl později velký úspěch a vysoké ocenění jak na poli koncertního vystupování, tak v oblasti 5

12 pedagogického působení. Pochopitelně se Horák velmi snaţil naučit se japonsky, aby zde mohl ţít. Většina cizinců, kteří v té době v Japonsku pracovali jako muzikanti, se po dvou nebo třech letech pobytu vrátila do své vlasti. Nedokázali totiţ trvale ţít podle japonských zvyklostí a v japonském prostředí se jen obtíţně asimilovali. Ale Horák dokázal ţít skoro celý ţivot v Japonsku díky vlastní píli, snaţivosti i ctiţádosti. Jistě k tomu samozřejmě přispěla i skutečnost, ţe jeho ţena byla Japonka. Horák byl vţdy k sobě přísný. Vždy chtěl vydat ze sebe to nejlepší jak na poli pedagogickém, tak i jako klavírista. Proto Horák na sobě neustále tvrdě pracoval, říká paní Horáková. Kdyţ byl Horák ještě v Československu, byl velmi pracovitý, ale ţivot v Tokiu ho nutil k ještě větší píli a studiu. Ţivot v Tokiu ho velmi stimuloval, ale na druhé straně však pro něj nebylo snadné ţít v zemi kulturně tak odlišné od jeho vlasti. Rozdíly byly nejen v civilním, ale také v náboţenském ţivotě, ve stravovacích návycích atd. V zimě roku 1979 se narodil Horákův syn Michal. Také on kráčí ve šlépějích svých rodičů jako pianista. Horákova hlavní činnost v Japonsku byla jeho práce na MAM. Kromě toho se účastnil práce v porotách na různých soutěţích, dával soukromé hodiny klavíru a učil na mistrovských kurzech. Kromě pedagogické činnosti také nahrával sólová vystoupení pro televizi a rozhlas, ale především se soustředil na koncertní činnost. Jako pianista byl k sobě Horák velmi přísný. Neustále vyhledával příleţitosti k vystupování a cvičení věnoval kaţdou minutu svého času aţ do pozdních hodin. Výsledkem jeho píle byla pak celá řada výborných koncertních vystoupení. Kdyţ uţ byl v Japonsku 15 let, sestavil se svými ţáky skupinu MUSICA BOHEMICA. Tato skupina hlavně zkoumá české klavírní skladby. Detailněji se na ni zaměříme ve čtvrté kapitole. 6

13 Horák sám aktivně vystupoval na koncertech české hudby, které byly pro Japonce neznámým světem. Pořádal rovněţ na toto téma řadu přednášek. Všem svým ţákům doporučoval české skladby. Rozhodně se snaţil celý ţivot, aby krásnou českou hudbu uvedl do Japonska a dál ji šířil. Horák byl velkým přínosem k pokroku klavírní interpretace Japonců a jako pianista a jako pedagog zanechal v Japonsku významnou stopu. 7

14 3. Koncertní činnost Horákova koncertní činnost v Japonsku zahrnuje období od roku 1971 do roku Nalezneme v ní nejen sólová vystoupení, ale téţ komorní hudbu, obvykle prováděnou s významnými hudebníky. Sólových recitálů odehrál zhruba 120, komorních koncertů asi 200. Nejprve přistupoval ke svým vystoupením v zahraničí s obavami, ale postupně se tento přehnaný respekt změnil na velkou radost a Horákova sebedůvěra vzrostla. V lednu 1970 se před odletem do Japonska uspořádal ještě poslední sólový koncert v Ostravě. Pak uţ vystupoval pouze v Japonsku. V Ostravě hrál mimo jiné téţ Musorgského Obrázky z výstavy a hudební kritika nešetřila nadšenými posudky. 3.1 Sólová vystoupení Přestoţe měl profesor Horák široký repertoár zahrnující hudbu od baroka aţ po současnost, nejvíce byl zaměřen na období hudebního klasicismu a romantismu. V jeho repertoáru se nejčastěji vyskytovalo zhruba 70 skladeb, které interpretoval po celém Japonsku. Nejčastěji však vystupoval v Tokiu a v Ósace. Jeho první recitál v Japonsku se konal v červnu 1971 v sále MAM. Hrál Haydnovu Sonátu c-moll Hob. 20, Schumannovu Sonátu g-moll, op. 22, Smetanovy Tři poetické polky, Rachmaninovovy Etudy-Tableau es-moll a c-moll a Musorgského Obrázky z výstavy. Za tři měsíce poté hrál tentýţ program v Ósace. Většinou muzikanti, kteří ţijí v Japonsku, pořádají svá koncertní vystoupení ve vlastní reţii. Je to hlavní způsob organizace koncertní praxe v Japonsku. Zejména v Tokiu se koná mnoha koncertů zahraničních významných umělců současně. Taková organizace koncertního ţivota je 8

15 pro umělce značně náročná, ale v Japonsku je běţná. Pochopitelně si Horák po příchodu do Japonska musel také na tuto praxi zvykat. Kdyţ měl recitály v Tokiu, byli vţdy mezi publikem studenti, jeho ţáci a pedagogové z akademie. Když hrál před takovými posluchači, bylo to, jako kdyby hrál na zkoušce. Ale když hrál na venkově, naplňoval ho pocit svobody a při koncertech relaxoval a nechal se unášet, říká paní Horáková. Je samozřejmé, ţe tato vypjatá atmosféra ho při jeho umělecké zodpovědnosti značně vyčerpávala. Postupem času, kdyţ vystupoval v Tokiu, se naučil svou nervozitu ovládnout, takţe působil na posluchače spíše inteligencí své interpretace a dokonalou promyšleností, coţ bylo pro jeho studenty velkou inspirací. Na Horákově hraní nás přitahoval především jeho krásný, kultivovaný úhoz a zvuková vytříbenost jeho projevu. Měla jsem to štěstí být přítomna dvěma jeho recitálům. V tichých a zpěvných melodiích vynikal křišťálově průhledným a rafinovaným zvukem. Ve zvukově masivních místech vţdy dojímal bohatý, kulatý a nosný zvuk akordů. Měl obrovský smysl pro zvukovou vyváţenost. Ať hrál cokoliv, jeho zvuk si vţdy zachoval typické kvality interpreta skladby. Posluchači byli často fascinováni jeho hrou. Dá se říct, ţe ten krásný zvuk přesně odráţel jeho povahu dobrotu a laskavost. Horák byl výborný i jako člověk. Často se říká, ţe zvuk dokáţe vyjádřit i interpretovu povahu. Pak lze tedy také říct, ţe lidská povaha souvisí s tvorbou a kvalitou zvuku. Průměrně uspořádal profesor Horák pět recitálů za rok. V roce 1993 jich měl dokonce dvanáct, coţ bylo nejvíc v jeho kariéře. 9

16 Nejčastěji frekventovaný sólový repertoár Jana Horáka: Díky vítězství v Chopinově soutěţi v Mariánských Lázních a v soutěţi Beethovenův Hradec, patřily k jeho nejčastěji hraným skladbám právě díla Fryderyka Chopina a Ludwiga van Beethovena. Kromě těchto dvou autorů hrál také často díla Bedřicha Smetany, Roberta Schumanna, Ference Liszta, Franze Schuberta, Johannesa Brahmse a dalších. Jeho kmenovým repertoárem byla však hudba devatenáctého století. Fryderyk Chopin byl však skladatel, kterému Horák věnoval nejvíce času a zároveň byl jeho nejoblíbenějším autorem. K nejčastěji hraným dílům (podle frekvence) patří: 1. F. Chopin: Polonéza As dur, op krát 2. F. Schubert: Impromptu, op. 142, č. 3 24krát 3. F. Chopin: Tři Mazurky, op krát 4. B. Smetana: Z českých tanců Oves, Medvěd 22krát 5. F. Chopin: Balada g-moll, op krát 6. L. v. Beethoven: Sonáta cis-moll, op. 27, č. 2 16krát 7. B. Smetana: Tři salonní polky, op. 7 15krát 8. L. v. Beethoven: Sonáta d-moll, op. 31, č. 2 15krát 9. F. Chopin: Sonáta b-moll, op krát 10. M. P. Musorgskij: Obrázky z výstavy 13krát 11. F. Chopin: Barkarola Fis dur, op krát Většinu z těchto jedenácti skladeb si vyţádali sponzoři. Na venkově byly většinou ţádány skladby F. Chopina. Sama nevím, proč se Japoncům tolik líbí Chopin. 10

17 Protoţe byl Horák Čech, byly také hodně ţádány české skladby. Také ostatní skladby jsou v Japonsku hodně populární. Například Chopinova Polonéza As-dur či Schubertovo Impromptu jsou zpravidla známé i mezi lidmi, kteří nejsou muzikanti. Sponzoři ovšem organizovali koncerty nejen pro muzikanty, ale pro široké publikum, a pomáhali tak v Japonsku šířit evropskou hudbu. K těmto populárním dílům přidávali pak Horákovi do programu české skladby, o kterých předpokládali, ţe budou posluchače určitě zajímat. K nejčastěji interpretovaným Chopinovým skladbám patřily Etudy, op. 10, č. 3 a 5 Etudy, op. 25, č. 5 a 12 Valčík, op. 34, č. 1 Nokturna, op. 37, č. 1, a op. 55, č. 2 Mazurky, op. 59 Balada g-moll, op. 23 Scherzo b-moll, op. 31 Polonéza As dur, op. 53 Barkarola Fis dur, op. 60 Sonáta b-moll, op. 35 Z těchto skladeb nahrál Baladu g-moll, op. 23, a Scherzo b-moll, op. 31, na kompaktní disk. Obyčejně kdyţ hrajeme takto známé skladby, je to těţší neţ nahrávat neznámé skladby. Nahrávek dnes existuje spousta a je nesmírně těţké obstát ve srovnávání se všemi interprety. Ale Horákova hra dokázala vyvrátit představu 11

18 příliš známé skladby. Kdyţ nasloucháme jeho interpretaci, jako by se nám otevřel zcela nový svět. Z jeho hry čiší svěţest nepoznaného. Nepochybně je v tom i kouzlo Chopina jako takového. Úvodní tóny Chopinovy první Balady g-moll hraje Horák, jako by skutečně deklamoval Mickiewiczovu baladu (i kdyţ víme, ţe jako přímý inspirační zdroj Chopinových čtyř Balad můţeme s Mickiewiczem spojovat jen Baladu F dur) a vyvolá dojem jakési předtuchy nebo pověsti. Kantiléna druhého tématu působí svoji zpěvností a krásou. Na začátku Scherza b-moll, kde se opakují otázka a odpověď, cítíme v kontrastu mezi tichem a pohybem napětí. V obou těchto skladbách udrţuje dané tempo od začátku do konce a všechny pasáţe hraje zřetelně a klidně. Ať uţ natáčí, nebo hraje na pódiu, vţdy dokáţe vytvořit stejný zvukový efekt. Jeho kouzelný úhoz dokáţe posluchače fascinovat. Je jen s podivem, ţe jako obdivovatel a milovník Chopina neměl v repertoáru všechny jeho Balady. 3.2 Vystoupení s orchestrem Horákův aktivní repertoár s orchestrem čítá tři skladby: Griegův Klavírní koncert a-moll, Rachmaninovův 2. klavírní koncert c-moll a Dvořákův Klavírní koncert g-moll. V letech 1972, 1975, 1976 a 1985 hrál Griegův koncert, Rachmaninova hrál v roce Zvláštní pozornosti by neměl uniknout Dvořákův klavírní koncert, který hrál v roce 1974 v Tokiu pod taktovkou Antonína Kunera s Nova Japaneese Orchestra. To bylo úplně první provedení tohoto koncertu v Japonsku. Dvořákův klavírní koncert nemá tolik virtuózních prvků jako jeho violoncellový koncert nebo houslový koncert. Moţná i kvůli tomu se v dnešním 12

19 Japonsku hraje málokdy, spíše se vlastně vůbec nehraje. Ale díky Horákově premiérovému provedení v Japonsku byla veřejnost upozorněna na jeho existenci, coţ hudební kritika také patřičně ocenila. Je jasné, ţe provedení tohoto koncertu bylo pro Horáka, orchestr, dirigenta i diváky velice cennou a vzácnou událostí. Všechna Horákova provedení klavírních koncertů se konala pouze s japonskými orchestry. Po roce 1986 se Jan Horák soustředil na sólové recitály a komorní hudbu. 3.3 Komorní hudba Profesor Horák nebyl jen výborným sólovým hráčem, spolupracoval téţ s různými umělci jako komorní hráč. Vystoupil s více neţ 60 muzikanty: hrál v klavírním duu, ve skladbách pro čtyřruční klavír, doprovázel houslisty, violisty, violoncellisty, flétnisty, hráče na lesní roh a další. Nejčastěji však doprovázel zpěváky. Dokázal se velmi pruţně přizpůsobit jakémukoliv hudebníkovi a dobře chápal obtíţnost a problematiku komorní hudby. Jeho výkony byly vţdy na špičkové úrovni. V komorní hudbě je důleţitá především důvěra v partnera a v tom se spoluhráči mohli na Horáka vţdy plně spolehnout. Proto také s některými z nich spolupracoval téţ dlouhodobě. K těm patřili zejména violoncellisté Václav Adamíra a Ľudovít Kanta. Také oni působí v Japonsku dlouhou dobu a mají za manţelky Japonky. V roce 1976 utvořil s Václavem Adamírou a Shigeru Toyamou klavírní trio Dvořák Trio Day Tokyo. Spolupráce s těmito umělci trvala celých šest let. V jejich repertoáru nalezneme díla J. Haydna, L. v. Beethovena, F. Mendelssohna, P. I. Čajkovského, J. Brahmse, B. Smetany, A. Dvořáka a dalších. V roce 1979, tedy 13

20 v roce pětašedesátého výročí Dvořákova úmrtí, hráli Dvořákovy Dumky. Další klavírní trio vytvořil v roce 2007 s houslistou Janem Pustějovským a violoncellistou Václavem Adamírou. Trio nazvali Trio Bohemica, protoţe jejich hlavním cílem byla interpretace české hudby. 3.4 Vystoupení s významnými umělci Horák měl celou řadu příleţitostí k vystoupení s jinými významnými umělci. Nalezneme mezi nimi také některá česká jména jako altistky Věry Soukupové, Bedřicha a Zdeňka Tylšarových (lesní roh) nebo houslisty Václava Hudečka. Kdyţ byla jednou vynikající ruská mezzosopranistka Jelena Obrazcovová přítomna Horákovu recitálu, okamţitě ji zaujala jeho hra a nabídla mu, aby ji doprovázel při jejích vystoupeních. Horák se cítil nabídkou této světově proslulé umělkyně velice polichocen a ochotně ji přijal. Vystoupení s Obrazcovovou se pak hlavně konala v MAM, kde oba vyučovali. Její nosný hlas a výborné stylové uchopení dobře podpořil Horákův doprovod. Jejich spolupráce pak také na druhé straně přispěla Horákovi k dalšímu výrazovému obohacení jeho komorní hry. Jejich společná vystoupení se samozřejmě neomezovala jen na půdu akademie: poznalo je koncertní publikum po celém Japonsku. Jelena Obrazcovová často zpívala Habaneru z Carmen, Pikovou dámu od Čajkovského, Cavalleriu Rustikanu od Mascagniho, a Rachmaninovovy skladby. Jejím hlavním repertoárem jsou samozřejmě především skladby ruských autorů. Umělecká spolupráce profesora Horáka s Jelenou Obrazcovovou pak trvala plných devět let. K jednomu z nejpozoruhodnějších komorních počinů profesora Horáka patřilo vystoupení s Praţským smyčcovým kvartetem, které v roce 1997 navštívilo Japonsko. 14

21 Spolu zde tehdy provedli klavírní kvintet Antonína Dvořáka a tento koncert také díky těmto umělcům přispěl velkou měrou k Horákově proslulosti jako komorního hráče. 3.5 Česká klavírní tvorba Téměř na kaţdém koncertu hrál Horák skladby českých autorů, aby je tak uvedl do povědomí japonského koncertního publika. České skladby byly pochopitelně nejbliţší jeho naturelu, protoţe se v nich dovedl nejlépe umělecky realizovat. Hrál je od svého příchodu do Japonska a je velmi zajímavé a vzácné pro japonskou hudební dramaturgii, ţe na některých koncertech hrál pouze české skladby. V roce 1974 provedl v Tokiu koncert s pozoruhodným názvem Smetanovo stopadesáté výročí, Janáčkovo stodvacáté výročí, Sukovo sté výročí a patnácté výročí úmrtí Martinů. Také v roce 2004 měl v Tokiu sólový recitál, do jehoţ programu zařadil pouze české skladby. Smetana byl pro Horáka nejdůleţitější z českých skladatelů. Jeho nejdůleţitější a nejčastěji hraný repertoár, tedy Chopina a Smetanu, také dobře interpretoval jeho učitel profesor František Rauch. Ten pochopitelně významně ovlivnil jeho repertoár. Smetanovy Sny nahrál Horák na kompaktní disk v roce 2002 a v roce 2006 je vydal v novém provedení pro japonský trh. K úspěšné interpretaci virtuózních Smetanových, stejně jako například Lisztových skladeb, potřebuje kaţdý pianista perfektní techniku a bohatou zvukovou šíři. Těmto nárokům pianistické kvality profesora Horáka dokonale vyhovovaly. Smetanovy Sny, které hrál v roce 2001, a recitál z roku 2004, v němţ hrál samé 15

22 české skladby, nám zůstávají ještě v ţivé paměti. Tyto koncerty vzbuzovaly velké uznání a obdiv, a Horákova hra chytala za srdce. Japonské publikum si uvědomovalo, ţe česká hudba je těţká na porozumění, ale Horákova hra jim ji dokázala přiblíţit a zpřístupnit. 3.6 Kritiky na Horákovy koncerty Klavírní recitály profesora Jana Horáka budily vţdy velkou pozornost jak koncertního publika, tak i odborné veřejnosti a kritiky. V hodnocení jeho recitálu v Tokiu v roce 1978 napsal například hudební kritik časopisu Ongaku no tomo (Přítel hudby) Takehisa Hasegawa (příloha č. 2-1), ţe se sólista soustředil na zvukovou přehlednost interpretovaných skladeb, takţe budily dojem, jako by je hrálo smyčcové kvarteto. Vyzdvihl zejména jeho interpretaci Janáčkova cyklu Po zarostlém chodníčku a Schumannovy Klavírní sonáty g-moll. Na tentýţ recitál napsal recenzent Osamu Nakagawara z hudebního časopisu Musica Nova kritiku (příloha č. 2-2), ve které především zdůrazňuje tónové kvality Horákovy hry, které se výborně hodí k interpretaci Brahmsovy hudby, a samozřejmě znovu vyzdvihl Janáčkův cyklus. V celé kritice oceňoval jeho bohatý a mohutný zvuk. Ve stejném časopisu oceňuje hudební kritik Ichiro Kato (příloha č. 2-3) v recenzi na jiný Horákův koncert v Tokiu v roce 2002, věnovaný výhradně skladbám českých autorů, bohatství a rozmanitost Horákovy výrazové palety a pochopitelně dokonalé vystiţení charakteru jednotlivých skladeb. Povaţuje za zajímavé a vzácné, ţe hrál výhradně české skladby. Díky Horákovi byl kritik s českými skladbami velice spokojený. Stejný recitál chválí také kritika recenzentkyyuki Hagiya (příloha č. 2-4) v hudebním časopisu Chopin, kdyţ píše, ţe recitál měl vysokou úroveň. Klavírista 16

23 předvedl Japoncům ryzí, hodnotné české skladby. Konstatovala, ţe Horák hrál Japoncům samé české skladby záměrně, aby se s českou hudbou mohli seznámit. Velice ji zaujal Janáček, ale ještě víc ocenila jeho Smetanu. Ve Smetanových skladbách shledala kritika orchestrální cítění Smetanovy hudby a Macbeth a čarodějnice v ní vyvolal dojem dramatické symfonické básně. Navzdory faktu, ţe v té době uţ od Horákovy smrti uplynulo více let, chtěl o jeho posledním koncertě napsat Ryuichiro Ogura z časopisu Vytvoření hudební kultury (příloha č. 2-5). Protoţe to byl opravdu poslední koncert Jana Horáka, chtěl zde ještě jednou ocenit jeho zásluhu o rozvoj japonské hudební kultury. Kritikovi se jako nejlepší jevil výkon v Noci a lásce z Rachmaninovovy první suity. V této skladbě se mu vybavily lesy v Horákově vlasti a po celou dobu byl téţ zaujat výrazem jeho tváře. 3.7 Poslední koncert Jana Horáka závěr života V prosinci 2007, kdy se od Horáka očekávala další činnost, si najednou začal naříkat na problémy s očima. K Horákovi, který měl vţdycky spoustu práce, se připlíţila nemoc. Mám podrážděné oči světlem. Když se dívám, zdá se mi, jako by příčka závěsu byla křivá. Na levou stranu nevidím dobře. V lednu 2008 neukázaly výsledky vyšetření problém s očima, ale ţe Horák onemocněl zhoubným mozkovým nádorem. Lékař řekl paní Horákové: I kdyby podstoupil operaci a nastoupil léčbu proti rakovině, stejně už moc dlouho žít nemůže. Vlastně za dva týdny od oznámení diagnózy, měl mít Horák koncert klavírního dua se synem Michalem. První Horákova myšlenka pochopitelně patřila této věci. Na tom koncertě plánovali velký program: 17

24 Milhaudova Scaramouche, Lutoslawského Variace na Paganiniho téma, Ravelovu La Valse, Rachmaninovovu první a druhou suitu. I kdyby hrál ty skladby při plném zdraví, potřeboval by hodně fyzických sil. Opravdu budu moct hrát v takovém zdravotním stavu? Přestože mám silné přání hrát, možná na to nebudu mít dost fyzické síly. Horák se tím trápil. Nakonec, kdyţ mu objevili nádor, Horák koncert vzdal. Byl to dobročinný koncert pod přidruţenou organizací KDDI 2. Tyto koncerty se konají proto, aby z jejich výtěţku byly v Kambodţi postaveny základní školy. Akce se konají kaţdý rok a Horák se předtím těchto koncertů účastnil jiţ třikrát a daroval tak tři základní školy s internetovým připojením. Protoţe si přál, aby postavili i čtvrtou školu, byli deset dní před koncertem vybráni tři náhradní klavíristé na provedení jednotlivých skladeb, kteří začali cvičit s Horákovým synem Michalem. Před operací zkoušel hrát profesor Horák, který doma odpočíval, program koncertu s Michalem. Necvičil uţ týden, ale kdyţ zase hrál, tak si říkal: Ještě můžu hrát, tak budu hrát! tak ctiţádostivý byl. Z celého srdce chtěl ještě hrát na klavír, jeho povaha mu to velela. Michiko cítila u Horáka jeho silnou psychickou sílu a vůli. Tušila, ţe moţná tento koncert bude pro Horáka jeho poslední. Poţádala tedy lékaře, aby mu vystoupení povolil. Bylo to týden před koncertem. Lékař ovšem trval na třech podmínkách: Horák se nesmí přepracovat, musí mít připraveny náhradní klavíristy a na koncertě bude přítomen i jeho ošetřující lékař. V nejhorším případě se mohlo stát, ţe Horák upadne do bezvědomí a oslepne. 2 Japonská telekomunikační společnost. 18

25 Ale nakonec měl velký úspěch. Kvůli tomu, že neviděl na levé oko, chodil po podiu velice opatrně, aby nenarazil do klavíru, říká syn Michal. Kromě některých zainteresovaných lidí, kteří věděli o Horákově zdravotním stavu, jeho nemoc diváci vůbec nepostřehli. Na konci koncertu se Horák rozplakal. Ovšem tehdy ještě nikdo neznal důvod: úleva po úspěšném koncertu, vděčnost lidem, kteří podpořili koncert, radost, se kterou teď hraje na klavír. Ale také předtucha, ţe moţná ten koncert bude první a poslední se synem. Nepochybně takové pocity vyvolaly jeho slzy. Týden po tomto koncertu se vrátil do nemocnice a operace se zdařila. S postupným uzdravováním začal cvičit na klavinovu, byla to forma rehabilitace. Ale vedlejší účinky operace byly kruté: ztratil synchronizaci mezi mozkem a rukama. Přestoţe byl velice schopným hráčem z listu, uţ z listu hrát nedokázal. Kdyţ viděl noty a chtěl hrát, hrál najednou něco úplně jiného. Realizování hudebních představ se stávalo nesmírně obtíţným. Je těţké si představit, jak hrozný stav musel pianista proţívat. Ale Horák se nikdy se nevzdával. Díky obětavé podpoře své rodiny začal kaţdý den cvičit dvě aţ tři hodiny (Horák např. detailně cvičil sonatiny, aby se znova naučil hrát). V polovině dubna se natolik uzdravil, ţe mohl znovu hrát předcházející repertoár a opět začal učit na MAM. Silou vůle a nesmírnou pílí dokázal všechny potíţe překonat. Psychický stav můţe tolik ovlivnit! Nemoc působí skrze duši. Toto přísloví přesně vystihuje jeho stav. Začátkem srpna se ale jeho stav začal opět horšit. Moţná to způsobil jeho předčasný návrat na akademii. Nádor se začal rozšiřovat k prodlouţené míše a jeho tělo začalo mít problémy s rovnováhou. Horák se opět vrátil do nemocnice, podstoupil 19

Walter Gieseking osobnost interpreta

Walter Gieseking osobnost interpreta JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra klavírní interpretace Hra na klavír Walter Gieseking osobnost interpreta Diplomová práce Autor práce: BcA. Jiří Hrubý Vedoucí práce: doc.

Více

Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry KKI HF JAMU 1. číslo / 1. ročník listopad 2014

Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry KKI HF JAMU 1. číslo / 1. ročník listopad 2014 Pianissimo METODIKA ROZHOVORY KURZY KONCERTY SEMINÁŘE SOUTĚŽE IMPROVIZACE VZPOMÍNKY POMŮCKY MATERIÁLY DO VÝUKY POSTŘEHY RECENZE A DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI Obsah čísla Slovo na úvod... 2 Věra Chmelová METODIKA

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Hudební fakulta Katedra strunných nástrojů Studijní obor Hra na housle. Jan Kubelík.

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Hudební fakulta Katedra strunných nástrojů Studijní obor Hra na housle. Jan Kubelík. JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra strunných nástrojů Studijní obor Hra na housle Jan Kubelík Bakalářská práce Autor práce: Martina Stachová Vedoucí práce: Doc. MgA. Bohuslav

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Vladimír

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JAN RIEDLBAUCH BÁSNÍK HRAJÍCÍ NA FLÉTNU. Hudební fakulta. Katedra dechových nástrojů.

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JAN RIEDLBAUCH BÁSNÍK HRAJÍCÍ NA FLÉTNU. Hudební fakulta. Katedra dechových nástrojů. JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra dechových nástrojů Flétna JAN RIEDLBAUCH BÁSNÍK HRAJÍCÍ NA FLÉTNU Bakalářská práce Autor práce: Dagmar Vandělíková DiS. Vedoucí práce:

Více

Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry MC KKI HF JAMU 3. číslo / 1. ročník březen 2015

Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry MC KKI HF JAMU 3. číslo / 1. ročník březen 2015 METODIKA ODBORNÉ STUDIE ROZHOVORY KURZY KONCERTY SEMINÁŘE SOUTĚŽE IMPROVIZACE VZPOMÍNKY POMŮCKY MATERIÁLY DO VÝUKY POSTŘEHY RECENZE A DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI Obsah Slovo na úvod... 2 Věra Chmelová METODIKA a

Více

ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI BEDŘICHA SMETANY SEKCE SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA

ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI BEDŘICHA SMETANY SEKCE SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI BEDŘICHA SMETANY SEKCE SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA 2010 ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI BEDŘICHA SMETANY SEKCE SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA číslo 5 (rozšířené vydání tištěné verze) Praha, prosinec

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 09. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. vladimir fedosejev šedesát let supraphonu mariinské divadlo v sankt petěrburgu

HUDEBNÍ ROZHLEDY 09. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. vladimir fedosejev šedesát let supraphonu mariinské divadlo v sankt petěrburgu HUDEBNÍ ROZHLEDY 09 2006 ročník 59 cena 40 Kč vladimir fedosejev šedesát let supraphonu mariinské divadlo v sankt petěrburgu Sobota 16. září 2006 15.00 Prof. Dr. Peter-Horst Neumann: Rückert a Mahler odpoledne

Více

Filmová Filharmonie vznik, činnost

Filmová Filharmonie vznik, činnost JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra dechových nástrojů Lesní roh Filmová Filharmonie vznik, činnost a ambice nového hudebního tělesa Diplomová práce Autor práce: Václav Šmiřák

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra dechových nástrojů Studijní obor- hra na trubku Zbyněk Matějů: Dotěrnosti-sonatina pro trubku a klavír Bakalářská práce Autor práce: Jakub

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PLZEŇ CHVÁLENICKÁ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PLZEŇ CHVÁLENICKÁ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PLZEŇ CHVÁLENICKÁ Alena Janoušková Vedoucí práce: Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D. Plzeň, 2014 Potvrzuji, že jsem

Více

Milan Tesař a jeho tvorba pro kytaru

Milan Tesař a jeho tvorba pro kytaru JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra strunných nástrojů Hra na kytaru Milan Tesař a jeho tvorba pro kytaru Bakalářská práce Autor práce: Filip Lukášek, DiS. Vedoucí práce:

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 12. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. Miroslav Ambroš šedesát let amu metropolitní opera v new yorku ladislav štros

HUDEBNÍ ROZHLEDY 12. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. Miroslav Ambroš šedesát let amu metropolitní opera v new yorku ladislav štros HUDEBNÍ ROZHLEDY 12 2006 ročník 59 cena 40 Kč Miroslav Ambroš šedesát let amu metropolitní opera v new yorku ladislav štros Best Wishes for a Merry Christmas and a Happy New Year Příjemné vánoční svátky

Více

OBSAH. 1. Úvod... 2. 2. Smetanův život... 3. V čele české opery... 7. Má vlast... 10. Spolupráce s Eliškou Krásnohorskou... 12

OBSAH. 1. Úvod... 2. 2. Smetanův život... 3. V čele české opery... 7. Má vlast... 10. Spolupráce s Eliškou Krásnohorskou... 12 OBSAH STRANA 1. Úvod... 2 2. Smetanův život... 3 V čele české opery... 7 Má vlast... 10 Spolupráce s Eliškou Krásnohorskou... 12 Vrcholy umělecké tvorby... 15 3. Místa Spojená s Bedřichem Smetanou Jabkenice...

Více

JAMU 2011/I. uvnitř čísla: John Tyrrell čestným doktorem JAMU. str. 1

JAMU 2011/I. uvnitř čísla: John Tyrrell čestným doktorem JAMU. str. 1 JanáčkovA Akademie múzických umění V BRnĚ John Tyrrell čestným doktorem JAMU JAMU 2011/I Na slavnostním zasedání Umělecké rady JAMU 15. dubna 2011 v Besedním domě obdržel nejvyšší vyznamenání naší vysoké

Více

JAMU 2012/II 2013/I. uvnitř čísla: JAMU má nové divadlo (namísto editorialu) str. 1. JanáčkovA Akademie múzických umění V BRnĚ

JAMU 2012/II 2013/I. uvnitř čísla: JAMU má nové divadlo (namísto editorialu) str. 1. JanáčkovA Akademie múzických umění V BRnĚ JanáčkovA Akademie múzických umění V BRnĚ JAMU má nové divadlo (namísto editorialu) JAMU 2012/II 2013/I Jednou z nejdůležitějších událostí stávajícího akademického roku 2012/2013 bylo bezpochyby otevření

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 06. 2007 ročník 60 cena 40 Kč. John Fiore Murray Perahia a The Academy of St. Martin in the Fields La Fenice v Benátkách

HUDEBNÍ ROZHLEDY 06. 2007 ročník 60 cena 40 Kč. John Fiore Murray Perahia a The Academy of St. Martin in the Fields La Fenice v Benátkách HUDEBNÍ ROZHLEDY 06 2007 ročník 60 cena 40 Kč John Fiore Murray Perahia a The Academy of St. Martin in the Fields La Fenice v Benátkách Europe s.r.o. Czech Republic since 1853 since 1871 Mistrovská pianina

Více

ÚVOD Moje absolventská práce má název Waldorfská pedagogika způsob alternativního vyučování. Nad tématem svojí práce jsem dlouho nepřemýšlela, hned v

ÚVOD Moje absolventská práce má název Waldorfská pedagogika způsob alternativního vyučování. Nad tématem svojí práce jsem dlouho nepřemýšlela, hned v ÚVOD Moje absolventská práce má název Waldorfská pedagogika způsob alternativního vyučování. Nad tématem svojí práce jsem dlouho nepřemýšlela, hned v počátku jsem byla téměř definitivně rozhodnutá o čem

Více

ŠKOLA V RYTMU KLASIKY

ŠKOLA V RYTMU KLASIKY METODICKÝ MATERIÁL Martina ROZSYPALOVÁ, Iva ROZSYPALOVÁ, Taťána MIKULSKÁ, Jana CACHOVÁ ŠKOLA V RYTMU KLASIKY SPOLEČNOST PRO KVALITU ŠKOLY, o.s. www.kvalitaskoly.cz ŠKOLA V RYTMU KLASIKY Metodický materiál

Více

Hudební rozhledy 11-12/2003 Měsíčník pro hudební kulturu

Hudební rozhledy 11-12/2003 Měsíčník pro hudební kulturu Hudební rozhledy 11-12/2003 Měsíčník pro hudební kulturu Vydává: Společnost Hudební rozhledy, člen AHUV, za finanční podpory MK ČR, Nadace ČHF, Nadace B. Martinů, Nadace Leoše Janáčka Šéfredaktor: Jan

Více

Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Katedra klávesových nástrojů Studijní obor: Hra na klavír Akademický rok: 2006/2007

Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Katedra klávesových nástrojů Studijní obor: Hra na klavír Akademický rok: 2006/2007 Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Katedra klávesových nástrojů Studijní obor: Hra na klavír Akademický rok: 2006/2007 Richard Pohl: Wolfgang Amadeus Mozart: Klavírní koncert d moll

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta Ateliér divadlo a výchova Studijní obor Divadlo a výchova

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta Ateliér divadlo a výchova Studijní obor Divadlo a výchova JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadlo a výchova Studijní obor Divadlo a výchova Od básně k divadlu Dokumentace magisterského absolventského projektu Autor projektu:

Více

HISTORIE PEDAGOGICKO UMĚLECKÉHO OBORU ZPĚV NA KATEDŘE HUDEBNÍ KULTURY ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. Diplomová práce

HISTORIE PEDAGOGICKO UMĚLECKÉHO OBORU ZPĚV NA KATEDŘE HUDEBNÍ KULTURY ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. Diplomová práce KATEDRA HUDEBNÍ KULTURY HISTORIE PEDAGOGICKO UMĚLECKÉHO OBORU ZPĚV NA KATEDŘE HUDEBNÍ KULTURY ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Diplomová práce Mgr. et Bc. Monika Vašíčková Učitelství sólového zpěvu pro střední

Více

HUDEBNÍ EPIŠTOLY. Motto: Hudba je jako vesmír. Čím více ji poznáváme, tím hlouběji pronikáme do krás neuchopitelného světa tónů.

HUDEBNÍ EPIŠTOLY. Motto: Hudba je jako vesmír. Čím více ji poznáváme, tím hlouběji pronikáme do krás neuchopitelného světa tónů. HUDEBNÍ EPIŠTOLY Motto: Hudba je jako vesmír. Čím více ji poznáváme, tím hlouběji pronikáme do krás neuchopitelného světa tónů. Předmluva S hudebními epištolami budeme společně vstupovat potichu, zvolna

Více

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013 Sedm příběhů, které stojí za osudy dětí Obsah TeNTO časopis je TišTěN Na ekologickém papíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Příběh první:

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 01. 2008 ročník 61 cena 40 Kč. Kateřina Englichová Režisér Václav Věžník Tre Boemi in Italia 200 let Pražské konzervatoře

HUDEBNÍ ROZHLEDY 01. 2008 ročník 61 cena 40 Kč. Kateřina Englichová Režisér Václav Věžník Tre Boemi in Italia 200 let Pražské konzervatoře HUDEBNÍ ROZHLEDY 01 2008 ročník 61 cena 40 Kč Kateřina Englichová Režisér Václav Věžník Tre Boemi in Italia 200 let Pražské konzervatoře P. T. OBČANÉ LITOMYŠLŠTÍ ČALOUNÍK FRANTIŠEK SOBOTKA MAJITEL TOVÁRNY

Více

Polská flétnová škola

Polská flétnová škola JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra dechových nástrojů Hra na flétnu Polská flétnová škola Bakalářská práce Autorka práce: Izabela Brodová Vedoucí práce: prof. Václav Kunt

Více

jaro 2013 magazín OSA nejen pro autory

jaro 2013 magazín OSA nejen pro autory magazín OSA nejen pro autory jaro 2013 Spoluohlašování děl v Infosa Složení nové dozorní rady Pořizování zvukových záznamů z veřejných produkcí Vadim Petrov Cyklus koncertů Krása dneška Kytara pokračování

Více

Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích. Spolkový almanach

Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích. Spolkový almanach Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích Spolkový almanach 2010 1 Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích Vážení a milí přátelé členové našeho Spolku Jiţ počtvrté Vám výbor našeho Spolku předkládá

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 11. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. Jan Hasenöhrl Pražský podzim 2006 Teatro alla Scala v Miláně Soňa Červená

HUDEBNÍ ROZHLEDY 11. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. Jan Hasenöhrl Pražský podzim 2006 Teatro alla Scala v Miláně Soňa Červená HUDEBNÍ ROZHLEDY 11 2006 ročník 59 cena 40 Kč Jan Hasenöhrl Pražský podzim 2006 Teatro alla Scala v Miláně Soňa Červená Cyklus I Rudolfinum, Dvořákova síň pondělí v 19.30 6/11/06 MOZART LUKÁŠ FAURÉ Klavírní

Více