vnějöì, opracovan č st "kadlubu" (tèû "boky, stěny") obał, -ły

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vnějöì, opracovan č st "kadlubu" (tèû "boky, stěny") obał, -ły"

Transkript

1 1 O o cosi o něco (Je to o cosi levňèjöì.) o duöu velice o duöu straťènì do moru o hnať v době vyh něnì dobytka na pastvu o chvìlu po chvìli o pozn nì o něco m lo o předbìûky o překot o temte časi v tuto dobu o to nic o tom nenì pochybnostì o tolèj tak, takûe o tolèj ûe nejenûe, nejenomûe, ledaûe o včilöku v tuto dobu o zabit smrtelně nebezpečnè oba(ł)ukovať obalovat (vyslovovat ł jako u) ob dan vyb dan, zjiötěn, prozkouman obadať prozkoumat, obhlèdnout obachtať (sa) obalit, omotat (se) obał vnějöì, opracovan č st "kadlubu" (tèû "boky, stěny") obał, -ły nezoran prouûek (-ûky) země při nepečlivè orbě, nebo orbě star mi nedokonal mi pluhy obałam tiť oklamat, oöidit, obelstìt obalena, -nka (B,R) vlasy omotanè öňůrkou a obtočenè kolem hlavy (nosìvaly je vdanè ûeny), jinde "do vrkoča" ob łka copy ovinutè kolem hlavy ob łkovať viz "obałovať" obałovať vyslovovat tvrdè ł tèměř jako u ("suza, u ska, myduo, kosteu" ap.); v minulosti bylo zvykem na HovězÌ, HodslavicÌch a v dědin ch kolem Senice (po roce 1900 uû tam tak "ökaredě nemł vili") obał chan zabalen v öatstvu obały, ova- nezoranè, vynechanè br zdy na poli obanovať oûelet, oplakat obceliť zůstat naûivu (po razu, přepadenì ap.) obcina, obe- obecnì pole obcmŕdať (sa) ochom tat se, okounět, obch zet kolem (Obcmŕd tu, aby neco dost ł.) obcmrndovať obch zet, obskakovat (zvědavě) obcovať (M) slouûit, přisluhovat (v kostele) občihn ť obhlèdnout, prohlèdnout občìhn t (Z) obejmutìm poměřit (strom) občina obecnì pole nebo les občuchnuť (F) zvadnout, provětrat (o senu) obděł vať pracovat na poli obdołať vymoci, vysoudit

2 2 obec obecnì řad (přenes.); 2. obecnì majetek ("na obci" - na obecnìm, "do obce" - do obecnì pokladny, "na obec" - na obecnì traty) oběcať darovat, určit na něco, slìbit obecň k obecnì les obecnì patřìcì obci, společnè (les, studna) obecnì staröì obecnì rada obečať oplakat obědovat (B) obědvat oběd vka [v/f] ö tek, v němû se nosì jìdlo obèjdza lahůdka obejìť nepokojem znepokojit se obèjìť sa obejìt se, nepotřebovat obèkn ť sa křiknout (na někoho), osopit se, odmlouvat hrubě; 2.nesluöně odpovědět (ObÈk sa naň.) obèkn t sa (Z) řv t, zařvat (na koho) obekovať sa osopovat se oběłať zbělet obełhať lh t hrubě (s myslem, aby lhanì nebylo odhaleno, jinak viz "ocig niť") obemkn ť (Vi) obejmout obemł vať zamlouvat (trapas) obepjať obepnout, obemknout obepjat huben (B ł enem koû obepjat.) oběrky zboûì zbylè, přebranè (např. hrnce na trhu; "oběrky" se pak prod valy "na koły" za jednotnou cenu) oberva (F) otrh nek obeschł povadl, proschl (tèû "ovjanut ") obeschn ť uschnout, proschnout, povadnout oběsiť pověsit (koho) oběsiť kyselicu konec velikonočnìho půstu (po vzkřìö. na BÌlou sobotu) obestat (Z) obs hnout něco obeöł zkuöen, znal obezduöen (R) om men obeznat znal, sezn men obezřìť sa rozhlèdnout se obhazovať omìtat obhlèdať obhlìûet, vybìrat obhlèdať ohniöče obhlèdnout se u nevěsty, nejistè n mluvy obhlèdať si vyhled vat, obhlìûet obhodiť omìtnout obhŕkn ť obstoupit (Děti ho obhŕkły.) obch zanica prejt jelitov (na nějû nezbylo střev) obchodiť obch zet, chodit kolem; 2. zachv tit (Słabota mňa obchodiła.) obchodit sa (Z) vystačit, mìt potřebu (ObchodÌm sa s m łem, jak moûu.) ; 2.obchodovat s něčìm (ObchodÌm sa s dobytkem.) obchodìt takov, kter se d obejìt ("obchodìtè kamna") obida öpatn čas, slota

3 3 obidv oba dva obilè, -la ûito - "rèû" (Vyml tìł mu vöecko - obilè, ječmeň aj ûito.) ; obilì = "zboûì" obìran vybran, vybìran, schopn obìrať česat, trhat (ovoce); 2. vybìrat obìrať h senky sbìrat housenky (z hl vek) obìrať sa čistit si peřì zob kem (Husi sa obìraj.) objať obejmout (tèû "obňať") objaviť sa zjevit se objediny (Z) viz "objeziny" objèza, -dza lahůdka, dobrota objezd objìûďka objeziny zbytky pìce roztrouöenè po zemi při krmenì objezn viz "objìcn " objìcn nenasytn (tèû "objezn ") objìm nì měřenì objemu stromů "sìh " obk zanica kaöe jelitov zapečen se ökvarky obkm sať orvat, ol mat obkuska fajfka sloûen z "hlavičky a odlèv ku" (druhy:"tenkè, hładkè, f zov., plnè, hadovky" ap.) oblafn ť oöidit obł k č st rozřezanèho kmene na menöì dìly, neötìpanè (tèû "kł t, kł tek, brveno, drvo") obłak, -ček (F) viz "oblinec" obł ky dřìvì z větvì (neötìpanè) obłapačka n stroj k uchopenì hrnců se z ûen m hrdlem při ukl d nì na otevřen oheň obleč oblek oblehn ť ulehnout nemocen oblechtať oökrabat, začistit, zaoblit ostrè hrany kapesnìm noûem obłem najednou, bez rozmyslu; 2. hltavě (Zed to vöecko obłem.) oblèť oblìt, polìt oblèť oblìt oblèvačka polèv nì vodou obleviť t t, oteplovat se (Bude vesno, uû oblevuje.) oblèzať obch zet, chodit kolem oblèzł oöuměl ; 2. holohlav oblìčiť, -čovať obìlit v pnem (povrchně, jen tam, kde je potřeba) obličky ledviny obličovať dotvořit zaoblenì klenby bedn řskèho v robku jako celku a odstranit rozdìly v sìle duöek oblìňať olysat oblinec (F) poleno oblè (dl. 1 loket) obliskn ť sa bl sknout se, zablesknout se obliskovať (sa) lesknout se matně oblìzať olìzat oblìzať haňbu mìt ostudu

4 4 oblizhuba oblizmiska oblìzn ť oblizovať sa obl ben obłud obł diť obł k obł kovica obł pen obł piť obłyskovať obmìtka (M) obmł viť obmyslen (B) obmysln obňať, -jať obnìček obnova obojek obojovať obolet (Z) oboň oboňa obracan obracať sa obrajt obr niť (sa) obrať obrať obrať (M) obrať sa obrať sa ze vöì obrať si obr těn obr tiť sa obratlìk obrazdek (R) obraûenina obrazen obraziť (sa) obroda obrodiť obroďovať viz "oblizmiska" mlsoun schytat některou (facku) lìbat se (pejor.) oblìben m menì om mit, obelhat z klad lubovè klenby "op łky a uûičnìku"; 2. vyztuûovacì oblouk "łep ku"; 3. zat čka pila obloukov oloupen oloupit, okr st bl skat se omìtka vymluvit vymyölen dvojsmysln obejmout steh vrchnì, jìmû se oböìvajì pevnè kraje pytlů snìh nově napadan lìmeček u "koöule" ("stoj ček") - öìřka na malìček; 2. lìmeček zk na vöednìch "ruk vcoch" zvìtězit nad něk m přestat bolet, přenèst přes srdce dìûka se dvěma dny se z tkou kameninov n doba se z ûen m hrdlem obr cen (vìcekr t) obracet (se); 2. přičinit se (MusÌte sa obracať, chcete-ji to doděłať.) financ, finančnì str ûnìk br nit (se), ubr nit (se) obrat; 2. pomilovat obrat, okr st vybrat odv ûit se; 2. zbavit se bìdy odvöivit se obrat si, vybrat si obr cen, přestoupivöì na jinou vìru blìûit se věkem (Na dev t rok sa jì obr tiło.) viz "obrtel" mìsto bolavè, zanìcenè (citlivè na dotek) r na po deru, modřina uraûen, "padl na hlavu" (J nejsu v hłavu obrazen.) urazit (se); 2. dotknout se bolestivě r ny roda d t velkou rodu (Strom obrodìł.) rodit (o rodě)

5 5 obrovn vka obröt (z n.) obrtel obr ban obruč, -ča obr čka obr čka (R) obrus obrus (B) obr sky obrvì obrychtovan obrychtovať obřemeniť sa (M) obřezek obřeznica obřezovať obřezovať kłady obřìdiť obřidł obřìsło obsaû obsedn ť obsìhn ť obsìrať obsk ňať obsł ûiť si obsmŕdač obsmŕdať (sa) obstan ť obstarať sa obst rnì obstaröì obst ť obstaviť obstruhovať obs diť (keho) oböata oböčibran oböčibrať okraj fěrtochu s barevn m vzorkem; 2. modr pruh na bìlè stěně zděnè chalupy při zemi podèl "n spy" plukovnìk obrtlìk osekan obruč bedn řskèho v robku (původně z houûve nebo lubu, později ze ûeleza) obruč ûelezn u bečv řsk ch v robků, dřevěn u v robků bedn řsk ch (z javor. nebo smrkov ch větvì) obroučka dřevěn k upevněnì l tky při cezenì mlèka ubrus (pouûìval se k pokrytì stolu jen ve sv tečnì dny, ve vöednì pak "stoł vka"); 2. pokr vka z hruböìho lněnèho pl tna jako svrchnì ûenskè oöacenì, předchůdce "vlň ka" bìl plachta proti nepohodě ubrousky z rubeň obratn, öikovn, zručn upravit zadluûit se viz "odkorek" stolice strouhacì bedn řsk obřez vat; 2. ořez vat rovn m pořìzem na stolici (tèû "obřezovať na čisto") řezat krajiny kl d pořìdit, uspoř dat, zorganizovat řìdk povřìslo obvod obejmut rukama (Jedla tłust na ötyry obsaûe.) pohasnout (dřevo nehořì, jen ûhne) zastat (o pr ci), obs hnout k let kolem okounět, obch zet slìdivě d t poslednì poctu (členu cechu) lichotnìk, obejda nadbìhat, vlezle někomu lichotit; 2. dotěrně obch zet obstoupit postarat se o co obstaroûnì obst rl vydrûet obstavět; 2. d t do z stavy, vloûit na hypotèku; 3. prozatìm zadrûet obřez vat (z kůry) vyhr t soudnì při (na někom) oděv, öaty, oöacenì; 2. lidov kroj okousan (od housenek), ohlodan okousat, ohlodat

6 6 oböčuhrať oböìrn oböìt (z n.) obömètať sa oböusta obö stn ť okorat, oschnout na povrchu velk, mnohočlenn průkaz o propuötěnì z vojska ochom tat se lisn pochlebnìk oblìt, oc knout, oöplìchnout, obchrstnout (Obö stła ho hnoj vk.) ; 2. zastydět se, strûit ostudu (ée ťa haňba neobö stne.) obt hn ť přebrousit; 2. pomilovat; 3. ovinout obt hn t (Z) oöidit někoho obtěöovať (sa) utěöovat (se) obť chn ť obeschnout (Eöče błato neobť chło.) obt l nì lìb nì obt lať (sa) objìmat, lìbat (se) obt liť (sa) přivinout, obejmout (se), přitulit (se); 2. polìbit (se), (tèû "bozať" - pejor.) obuděn probuzen obudiť (sa) probudit (se), vzbudit (se) obuch palice, kyj, klacek; 2. hřbet sekery obuöčìk obuöek obuöek obuöek, valaöka, sekerka zdoben rytìm (zbraň i hůl Valachů), s dlouh m okovan m topůrkem obuöit (B) obdarovat nicotn m, nevhodn m darem obut (Z) oöidit (koho) obutì obuv obut dospěl (obuti chodili v lètě jen dospělì, děti chodily bosè, proto se při řeči, kterou neměly děti slyöet řìkalo: Nejsme vöeci obutì, s tu nekeřì aj bosky!) obuva obuv obyčaj û obyčej, zvyk obyčajně obyčejně, obvykle obyčajnì obyčejn obyło ubytì ("enem tak na obyło") obyť vydrûet, ub t (Nemoûe tam obyť.) ob vať bydlet ob vať sa zdrûovat se, zůst vat (Nebudeö sa tam moc ob vať?) ob vka daň obzajt podstřeöek mezi tr my a okapem val. chalupy obzajtovať (F) přek ûet, öpehovat, obskakovat kolem obûer k kol č v nočnì obûern deň den před ätědr m dnem (půstem) obzin t (Z) chtìt vöe zìskat, ze vöeho mìt zisk, obs hnout obzìrať obhlìûet obûiva ûivobytì; 2. ûebrota (ChodÌ po obûivě.) obzobať vylìzat, b t potrest n za nesplněnì (Ty to obzobeö, dyö nenar beö drèv.) ; 2. b t potrest n za jinèho obzog ň dospěl chlapec

7 7 obzreť, oboocacman ocas ocasisko (Vi) ocasn l ocasnè oc ť - poc ť ocèben ocèbiť sa ocel pèrov oceliť ocelka ocig niť ockn ť sa ocłoň ocmugł ocmugn ť octn ť sa oč očabať oč dať očadł očadn ť (sa) oč pať (sa) očehłať (sa) očènka očesať sa očihleďa očitě očiv očk v nì očk vať očko očm chať, -mň - očmachn ť očmudł očmuch vať očn očubiť (J) očumovať očut (M) od hybu od mała, -li od poły od prvöku obhlèdnout směöně oblečen ocas; 2. krouûek, "övořènek" na konci "rozvory" vozu ohon, ocas; 2. adolescent ("vyzr l puberť k") pulec, larva û by odměna čeledi při prodeji zvìřete odtud - potud uplakan, ubrečen, plačtiv osopit se ocel z koč rov ch per pob t (Doma ani chvìlky neocelìł.) ocìlka, ocel. tyčinka k brouöenì řeznick ch noûů obelhat, oöidit, oklamat (tak, ûe leû je předpokl d na nebo prohlèdnuta, jinak "obełhať") octnout se kolohn t osmahl, začouzen, op len op lit se (na slunci) octnout se o co otlouct (holì); 2. okopat brambory (pejor.) tmavnout, opalovat se op len (sluncem), ztmavl (kouřem), osmahl ztmavnout (kouřem), op lit se na slunci om t (se), oöplìchat (se) odřìt (z chlupů) očička odřìt si (rohy) očividně na vlastnì oči ohledupln oček v nì čekat, oček vat, vyčk vat klìček (brambor) oöplìchat oöplìchnout, přeprat (pr dlo) osmahl, začouzen očich vat; 2. zvědavě nahlìûet ("očmuch vať muök t" - zvědavě nahlìûet do oken) přìjemn, poutav na pohled, pěkn, vkusn oöidit při hře obhlìûet nez bavn najednou, nar z od dětstvì, od malička z poloviny (D ł to odpoły zadarmo.) od dřìvějöka

8 8 od tak roku od tèj od země odběhať (M) odběhn ť odběračka odbìhať odbìjač odbìračka odbìrať odbiť odbit si odbìtka odbolen odbŕkn ť odbřinkn t (B) odcłûniť odčesn ť (sa) oddałova oddalovať odd łovit oddałovy oddat odděłať oddělovať oddenek oddìlať oddrligať + ode odegdy odemkn ť zem odemřìť (R) odemřìť dìťa odepn ť, -pjať odepřìť oderka oděřinka odespať odestať odeöčen oďèť oďèť (keho) oďèť sa oďètì (R) odetkł oďèt oděvačka loni tomu bylo pr vě rok od tè doby n zev val. tance oplodnit kr vu (b kem) odběhnout; 2. opustit (někoho) viz "odbìračka" odběhnout, opustit; 2. odbočovat (od hovoru) vedoucì mlatec při ml cenì cepem "na odbìtku" z nět, zanìcen, hnisav r na, vřed odebìrat (při ûnìch); 2. hnisat, zanìtit se, podbìrat se odbìt čas; 2. odvr tit, odehnat (Nedała sa od něho odbiť.) odrazit si podkovu, ztratit podkovu star druh ručnìho ml cenì cepy bolav od leûenì (Uû m vöecko odbolenè.) odmlouvat; 2. ufrnknout odvětit přìkře ustoupit ze světla, nezacl nět (Odcłoň!) odlomit se (v mìstě, kde větev vyrůst ) odklad odkl dat plněnì (slibu, povinnosti) odnoûujìcì oded vna, od věků odhodlan odpracovat d vat jen po troök ch spodnì č st kmene (tèû "odzemek") oddělovat zemřìt, odejìt na věčnost od odkdy zah jit jarnì polnì pr ce (na sv. JiřÌ) zemřìt zemřìt při porodu odepnout odmìtnout; 2. odstrčit z voru, otevřìt fajfka se svrökem z březovèho kořene věch tek usnout (Nemohła dł ho odespať.) vr tit se, napravit se, změnit se obit prkny udeřit (NenasÌraj, lebo ťa t m patykem oděju!) oöidit oblèci se, přikr t se; 2. pochovat dìtě na rukou (v "oďèvačce") oděv, oöacenì odraûen, urvan oblečen öirok pruh l tky k noöenì zavinutèho dìtěte

9 9 oděvadło viz "vlň k" oděv k viz "vlň k" oďèvat sa oblèkat se odevzdan smìřen s osudem, odhodlan odfl gn ť odrazit, odtrhnout odfrkovať chr pat odgèben odchlìpl, odp ran, odraûen odgebovať sa odchlipovat se (Odgebuje sa ně podeöva.) odh ňka přìčn struûka na cestě k odv děnì vody; 2. hr z, hať v řečiöti neregulovanè řeky ke svodu vody zpět do hlavnìho koryta; 3. tr mec okapov podpìrajìcì "n mětky" (tèû "okapov prah") odhazek lomek kamene při křes nì odhoděn odmrötěn (v pèči) odhodiť odhodit; 2. odmlouvat, odseknout (v řeči) odhodit rostl na stranu ("hałuz odhodit od pňa") odhonek polìčko, mal z honek (zbytek) odhŕňať odhrnovat odh kať (M) oplodnit prasnici ("odh kať sviňu") odhybu najednou, hned, ihned, okamûitě odhypcovať odsk kat odchład, -dek jarnì mrazìk, jarnì ochlazenì (Pankr c, Serv c, Bonif c) odchod strouha pro odpadnì vodu z ml na odchodiť krèv (M) krv cet odchodn, -ně jin, rozdìln, změněn, odliön, -ě odchr niť uklidit, odnèst odchŕkn ť si odchrchlat si odjagûiva od věků, jaktěûivo, odjakûiva odjakdł ho od nepaměti, oded vna, uû d vno odjať odejmout odjìmať (M) br t, odebìrat odjìmat sa (Z) chytat se, lepit se na obuv (Błato sa odjìm.) odjìûďať, -ûdûať odjìûdět odjuûiť sa (M) oteplit se odk ď odkud odk ďkolvěk odkudkoli(v) odkapat (Z) odejìt (pejor.) odk ť odkud odk ťsi odněkud, odkudsi odk zať vzk zat (Odk zała ně, ûe by ňa chtěła.) odkel odkud odkołek patka chleba odkora (M) obřezek, krajina pilařsk odkorek pilařsk krajina (tèû "obřezek") odkorniť zbavit kůry odkotrlcovať sa vysmeknout se, odkut let se, odkotoulet se odkot lať (sa) odkoulet (se) odkřisovať slibovat, přìsahat, odpřis hnout

10 10 odk ď odky odlehlisko odlehn ť odletěť odlèv k odleûenina odleûeť odleûeť sa odłomek odłoûiť si odł čanì ovec odl pať sa odm chn ť si odmachovať (M) odmali, -ła odměk odn öať sa odnechtěť sa odnekav ť odnèsť si odnikel odûr odpařenina odpas odp sať odpěk odpěrovať odpěstovať odpìdiť odpiňkať odplekať odpluť (si) odpl vať odpočať odpokl zať odpołedňa odpoły odpornìk (M) odpor čať odpovesť odpr öať odpr öiť odpraviť odpraviť sa odkud odkud odlehlè mìsto ulevit se odpadnout č st fajfky v nìû se shromaûďuje "močka" proleûenina odstonat, vyleûet nemoc proleûet se (dlouh m leûenìm) odötěpek svlèci si kab t a pověsit klobouk odluka ovec od mlad ch jehňat v květnu před v honem ovcì na salaö (po sv. Duchu) odloupnout se pustit něco z hlavy, nestarat se m chat od dětstvì obleva, t nì zvedat se odstředivou silou nechtìt se, znechutit se, ztratit chuť odněkud odnèst si; 2. b t potrest n (Nezłob, lebo si to odneseö!) odnikud vůně (mdl ), odèr odpařen kůûe mezi prsty vyp s nì hranic pastviny st dem ovec p st st do při hranici pastvy; 2. odepnout řemen (vyjmout z "lèmca nohavic") odpočinek, leva, pokoj (Nedała mu odpěku.) odporovat vychovat odměřit pìdì dozpìvat (o pt cìch); 2. zemřìt (pejor.) odkojit, odstavit od kojenì odplivnout (si) plivat, vyplivovat odpočinout poklidit a oöetřit dobytek odpoledne zpola, napolo obûalovan odkazovat dědictvì; 2. doporučovat odpověď, zpr va, zvěst; 2. nutnost zodpovědět se (u soudu) odproöovat utèci popravit; 2. vypovědět sluûbu, vyhnat; 3. rozestlat postel vypravit se (kam), odch zet domů odjinud

11 11 odpros odprov zka odprovazovať odprovodiť odprvöku odpr skł odpr skn ť odpřihať odpřihn ť odpřisahan odp diť odpuchn ť odpuöčènì odp tiť (sa) odraban odrabať odračať odrachmel odrama odrať odraz odraziť odraziť sa odraziť si bot odrazu odredygať (sa) odrha odrchmelec odrobinka odrod k (J) odrostek odr bať odr čať odřezek odřìť odřìt odsadiť od sałaöa odsav ď (M) odsečky odsìkať odskok odsloniť (F) odsluň (F) odsł ûiť sa odproöenì vyprov zenì odprov zet vyprovodit od poč tku odötěpen, odloupl odötěpit se, odloupnout se odpřahat, vypřahat odpř hnout, vypř hnout pod přìsahou viz "otp tiť" splasknout svolenì k vystěhov nì z panstvì odcizit se, odpudit se, odehnat (Pt k sa odp tì od mład ch, lebo od vajec, dyö sa mu nahlèd do hnìzda.) odrban, oöuměl, oöuntěl, seöl, odřen, orvan, obnoöen (kab t, dům) otlouci, odřìt, odrat odrachotit (na věûi o velikonocìch) otuûil chlapec pobuda odrhnout, odrat housenka chlupat odervat, oddělit ( derem) vypravit se (Odrazte sa k n m aspoň na deň.) odtrhnout si podeöev najednou, n hle, nar z odstěhovat (se), odklidit se, odötrachat se (Odredygali sa do Uher.) pobuda cucek drobek, drobet, drobeček (tèû "omělinka") ten, kdo je z jinèho rodu v rostek, chlapec odsekat odkazovat (dědictvì) hrubij n, "chłap od pantoka" odřìt, odrat odřen d t plemennè berany mimo st do k zamezenì oplodněnì ovcì od nynějöka ûabì steh nka sèci rychleji neû jinì (b t vpředu) viz " stupek" ustoupit (ze slunce) hrom dka sena odvděčit se, odměnit se

12 12 odsmyčiť odstavča [v/f] odstaviť odstr jať sa ods řiť odöčikn ť odöčipek odökeřovať sa odöklèben odöklèbjať sa odöklh odöklhn ť odöť řiť odöv řiť sa odt ď odtah odtahovať odtahovať sa odtěkať odtel odtel -potel odterygať (sa) odtrajdať Odtrhł Strana + OdtrhlanÈ + odtrn ť, otrodumřìť od řiť sa oduönět (Z) oduť sa odut od vať odv řať odvařen odvařiť odvaûit odvazkn t (Z) odvděčn odvečeřì odvedenec odvèzť odvèzť sa odvèzť sa odvodiť odvrhn t sa (Z) odvrhovat sa (Z) odt hnout tele jiû odstavenè odstavit; 2. ukončit kojenì (natrvalo) odstrojovat se, vysvlèkat se srazit mlèko "glagem", obvykle při teplotě nadojenì (26-32 st.c) odlomit, odötìpnout (větvičku od kmìnku) odötěpek vznikl sek nìm dřeva po lètech odchlipovat se otevřen, rozevřen (dveře, huba) odchlipovat se odraz odrazit se (v malèm hlu) odmrötit, odd lit (při tanci) odejìt odtud prodlenì, v h nì, odklad oddalovat, čekat na pozdějöì dobu stranit se, vyh bat se, odkl dat (Odtahov ł sa od pr ce.) odtèkat odtud odtud potud odstěhovat (se) odejìt MalÈ Karlovice (nejstaröì n zev) obyvatelè M. Karlovic ustat v bolesti uschnout; 2. zůstavit, zanechat po smrti (Rodiče ňa odumřeli małèho.) odchlìpnout se (Stěna sa od řiła.) st t se duön m, d chavičn m nadmout se (o dobytku) nadmut nadouvat vařit ûinčici (tèû "zv řať") odbyt, odmrötěn (Uû je odvařen!) odb t (někoho) odv ûn, směl zvlhnout vděk, odměna předvečer odveden branec svèzt, odvèzt (něco na voze) svèzt se, povozit se; 2. postihnout si, pomstìt se (na někom) postihnout si, pomstìt se (na někom) odv dět zřìci se (Tata sa ho odvrhn ł.) stavět se proti (Odvrhov ł sa teho.)

13 13 odvöade odvtedy odzdaleky odzdoła odûd rn ť odzemek odûgan (F) odzhora odzìbjať odzìbn ť odzimek odûìnať ofačovať oferovať oferta oficìr ofìkať ofŕkan ofŕlať ofŕňať (sa) of kať of kn ť ogabat sa (B) ogar ogara (Z) ogarskè hry odevöad od tè doby zdaleka zdola odstrčit, odmrötit kmen (přìzemnì č st nad pněm, (tèû "oddenek, zemek"); 2. tanec (druh) hůl velk, siln shora umrzat, omrzat omrznout, umrznout ("odzìbłè uöi") ochlazenì ûìt, ûnout, kosit rychleji neû ostatnì (předbìhat) ov zat chodit mezi lidmi a d vat dary nabìdka důstojnìk, pansk spr vce ostřìkat, oöplouchat ostřìlen obskakovat, obìhat pohrdat, ohrnovat nos ofoukat ovanout, ofouknout; 2. tèû "uřkn ť" upravit se, ustrojit se, d t se do poř dku chlapec do 12 let (tèû "og rča, og rek, ogara, ogarec, og rek, ogařisko") chlapec obecně hry chlapců při pastvě dobytka ("na medvědě, krpcov, voł nì huně, tłučenì huně, stìnať buky, ker kerèho, na zvon, řemeněm zv zan, hodiny, na dudka, zan öať öir ně, pletenì okřìn, podlèzať pod palic, lìzať öpek, na ûaby, dřìť liöku, na bzukače, na c ry, na kopyto, na ökarbała, koc ři na koňoch, hûněnì tchořa, točenica, tragače, ûe ňa neut hneö, na drag ny, na počasì, łoziť do liöčì ď ry, věö nì zelnice" ap.) ogarsk chlapeck ogařisko neposluön chlapec ogeba öereda ogèbenec plačtivè dìtě ogèben, ocè- otevřen, rozevřen ("ogèbenè dveři, huba ogèben k beču"); 2. uplakan ogèbiť sa uöklìbnout se, osopit se ogèbjať, -bovať sa osopovat se, vyöklebovat se oglvať ozobat, oklovat ogň ben otlačen ogň biť (sa) otlačit (v botech) ogrèniť sa otočit se

14 14 ogrmovat (B)??? ogrňovat sa (B) ot čet se, ohlìûet se og ňať sa ost chat se, okounět nesměle oha! pr! oh ňať (sa) oh nět (se) oharek okurek ohava öereda ohavn öeredn oh zať zhruba opracovat na dřevařskèm soustruhu oheň viz "oheňpara"; 2. poû r v dědině oheňpara naevus, koûnì změna ohł siť sa ozvat se ohłaöovať mìt ohl öky ohłav ohl vka, souč st koňskèho postroje (souč sti: "n hubek, n očnìk, z kłopka, řet zek, ötrupla-podpìnka pod bradu, kr ûka") ohł vka, -vek viz "hł vka" ohled ohledy ohledač soudnì ohledavač mrtvol ohlèdať ohled vat, prohlìûet (OhlÈd kuru, m -ji vajco.) ohlèdať sa ohlìûet se; 2. ost chat se, mìt ohledy ohledek zkouöka (Idu k prť kovi na ohledek.) ohleděn (M) nezajìmav, nudn, jednotv rn, f dnì ohledy prohlìdka ohłobeň (Vi) roubenì, vyv öen okraj studny ohłubňa (Z) srub nad studnì ohł piť zblbnout ohłupn ť zbl znit se ohmatnì k ň kůň připřaûen před ojem vozu ohn l v rostek; 2. v honek, ölahoun ohn ö chlapec, chasnìk (14-20 let), v rostek (tèû "cogan, łamoö, kamas, łokmes") ohnať (sa) omèst se, očistit se (Ohnała ho metł.) ohňèsť otlačit ohnica hořčice polnì, plevel ohnice ohnipara strupy na hlavě; 2. neodbytn, vlezl člověk ohnisko viz "ohniöče" ohniöče ohniötě otevřenè před pecì, na němû se vařilo ohniv piła pila parnì ohnivak (F) světlonoö ohnivè znamènì viz "oheňpara" ohnivo, -nìvko čl nek řetězu ohrabať sa učesat se (pejor.) ohrabečň k koö na "ohrabky" (velk ) ohrabečnica řìdkè řeöeto (na čiötěnì obilì od "ohrabk "); 2. sìto na hrabky z pece ohrabečn pros t na "ohrabečnici" ohrabky mn. klasy shrabanè při ml cenì, hrabky

15 15 ohrada ohr dečka ohraněł ohr ť (keho) ohŕň k ohŕňať ohr ziť ohr ziť sa ohř sn t sa (Z) ohřebèłko ohřebło ohřìbat (Z) ohřìť sa oh kan oh kať oh b k oh b rňa oh rał oh ö! oh öek ohyzda ochalebn ochechula ochkn ť ochla ochładěj ochładek ochł dn ť ochlama ochl mať sa ochlamovať + ochlasta ochlebky ochlom ochlovať ochludiť ochł ňať sa ochłupiť sa ochm rať sa ochm len ochm liť sa ochmulovať sa ochořeť ochrana ochr niť ochr niť sa ohraûen louka; 2. kruh kolem měsìce (před deötěm) obojek muûskè koöile ztrouchnivěl opomenout, pominout, opustit (někoho), nemìt z jem (Ohr ł bych ťa.) pluh na kopčenì brambor vyhrnovat, kasat; 2. kopčit (brambory) omočit novorozeně ve studenè vodě polekat se velice uleknout se koûen podpatek papuče pohrab č k vyhrab v nì uhlìků z pece; 2. ûena star, scvrkl ohryz vat (ZajÌci vöecko zelè ohřìbali.) pob t jen na chvìli (Ani na chvìlu sa neohřeje.) otrl, neboj cn, zkuöen vycepovat n stroj uûìvan při v robě troubelì d mek tov rna na oh ban n bytek nedbal jejda!, citoslovce podivenì, ûasu oh nek, ohnìček öereda lichotn velk ûena s dětinsk m chov nìm vzdychnout vochlice (tèû "hachla, drhleň") viz "vychładěj" ochlazenì zchladnout opilec opìt se objìmat, lìbat opilec housle primitivnì, podom cku vydlabanè pohlavek potìrat len na "ochli" (tèû "pačìskovať") oklamat, oöidit potulovat se oholit se dělat v havě, s obavami zakaboněn, zamračen, smutn, z dumčiv, ost chav zakabonit se ost chat se onemocnět, ochuravět (o dobytku i o lidech) očista, pèče o tělo sklidit (Moc zemň ků ostało neochr něn ch.) očistit se, zbavit se (Ochr nili ho z hydu.)

16 16 och ňała och ňať sa ochvat ochvatiť sa och ňať oj niť ojať (keho) ojca oje okab tiť okačist, okookaja ok le okałek okaličiť okalit okaňa okandobiť sa + okap okapan okar na okatiť sa okènco, -ce okèpen okèpiť sa okepovať sa okèöko okład okładinka okłapa okl pať, -bať okłapen okłapěť oklepať oklepek oklepìk (M) oklepina oklesek oklesniť okleöek, -öček oklìsňať, -öňať okluk okĺzať povaleč stydět se, upejpat se nemoc, kterou dostane člověk i dobytče, kdyû se hltavě něčeho najì nebo napije chvatně něčeho poûìt a onemocnět vyr ûkou viz "och ňať" d t do oken lipovè větvičky (na sv. Jana) udeřit, přet hnout někoho (holì) hůlky "pohrab vek" oj oöidit čern kolem očì (o ovcìch) bìl ovce s čern m okruûìm kolem očì oči dřevnì odpad vznikl při v robě duöek zranit, zmrzačit, pohmoûdit sraûen ("okalit chleba") okatè děvče upravit si oděv okraj střechy val. chalupy (zalomen ) otrhan, oöuměl, orvan, öpinav, zanedban ; 2. ospal hudebnì n stroj vyvalovat oči (Co sa na mňa okatìö.) okènko (u nejstaröìch chalup malè, jednoduchè, neotvìratelnè, překrytè "pucheřin ", později sklem) om men, polomrtv ; 2. vystrkujìcì spodnì pysk osopit se (tèû "ogèbiť sa") öklebit se, poöklebovat se (tèû "ogèbjať sa") okènko okruûì kola sloûenè z loukotì střenka noûe člověk neupraven, zanedban ("vöechno na něm visì") posekat, pokosit ochabl, povisl zvadnout, ochabnout, bezvl dně viset vyklepat, vytlouci zrno ze snopů před ml cenìm (vyklepanè snopy jsou "oklepky nebo oklepiny") viz "oklepina" snop po vytlučenì zrna (tèû "oklepina") otep sl my vyml cenè cepy (opět sv zan do snopů, nepomuchlan ) viz "okleöček" oklestit, odsekat, zbavit větvì odseknut haluz zbaven větviček; 2. chr st (řepy) osek vat větve, klestit oklika, objìûďka, obch zka, oblouk, z točina (potoka) mokvat, pokr vat se kvasnou vrstvou, obalovat se slizem

17 17 oklzł kluzk, slizk, obalen slizem oklzn ť st t se kluzk m okm san orvan, otrhan okm sať orvat, oökubat, otrhat okmìniť oöidit, podvèst, obelstìt, nap lit okno okno - u star ch chalup jednoduchè neodnìmatelnè, zasklenè 4 tabulkami, později dvoudìlnè a otevìratelnè (tèû "okènko, ok öko, okènečko") okno ve stodole otvor v paûenì "přìstodołku", jìmû se prohazovalo uskladněnè krmivo oko oko; 2. pramen vyskytujìcì se jen na přechodnou dobu okochan očiötěn okochať očistit okołek okraj vdolku nebo kol če okoličit, -to viz "okoličn " okoličn, -ně okolnì, vöe kolem dokola, v celèm okolì okolit, -tě okolnì, vůkol, kol dokola okołkovať upejpat se, nemluvit k věci okołky cavyky okolnica okrajov č st ö tku okonať udělat vöe, vykonat, podělat, obdělat, obstarat okon vať vykon vat, plnit, obděl vat, obstar vat okop vať zkypřit půdu kolem zasazen ch rostlin a odstranit plevel okopňať zbavit se sněhu, oschnout, rozt t okoötov nì ochutn nì okoötovať ochutnat okotěnì okocenì okotěöka bylina? okotiť sa vrhnout koťata okoviny okuje okr jať okr jet okrajek odstřiûek, okraj okrem leda, ledaûe okrocen zkrocen okrojek slupka z ovoce okrom (B) kromě okrotěn ochočen okrotiť ochočit okröek okolì okŕöla seno shrabanè nebo rozh zenè z "babinca" k novèmu suöenì ve větöì vrstvě; 2. polìčko ručně zkopanè okröliť (Vi) nakreslit okr cať sa vykroucet se, zpěčovat se; 2. nemìt chuť do pr ce okruû k tanec (druh) okr ûek polìčko na str ni; 2. zat čka ve svahu; 2. nouzov, kr tk pastva skotu na hor ch okruûka, -öka slupka z ovoce

18 18 okruûłať okr ûłať okruûovať okruûovať (M) okrvaviť okřaky okřapa okř pať okřasta okřes vať okřesek okřesky (B) okřeöek okřèöka okřìdlì okřìkať okřìły mu hnidy okřìn, -nek okřìť okřtiť okuliny okuřovač okuť okuť (M) okutì okut ok vať okv kať okyď okyděn ok ňať sa okysł ok öko ołatov nì ołefan, -pan ołefat (Z) olej dřevnì olej presovan olejk ř ołèpan ołèpať, -fať olèť olipa okr jet (jablko) okrouhat (jablko) okrajovat, loupat krouhat zelì zkrvavit, zranit do krve rostliny vodnì na mokřin ch a stojat ch vod ch sprosť k, zanedban člověk otlouci vysok a neohraban chlap otes vat (strom), osek vat (ml nsk k men) otesek, třìska velk, odseknut kousek nohy (pejor.) hrubě otesan polotovar v robku ze dřeva viz "okřesek" č st střechy přečnìvajìcì nad ötìtem ("łomenic ") okřikovat, napomìnat uzdravil se, okř l dřevěn dlaban mìsa okrouhlèho tvaru různè velikosti pro vöestrannè pouûitì okř t, ulevit se (OkřÌły mu hnidy. - ulevilo se mu) pokřtìt; 2. zředit vodou (kořalku) viz "okoviny" lèčitel lèčìcì okuřov nìm d mem z bylin okovat nakovat (kosu) staûenì prasklèho dlabanèho v robku ûeleznou sponkou; 2. staûenì obručì okovan staûenì klenby bedn řskèho v robku ûeleznou obručì opustit, vykaölat se, nemìt z jem (Okv k ł bych ju, n jdu si lepöì.) snìh (kusy sněhu) na stromech a větvìch, siln jinovatka sněhem, jinovatkou pokryt (mocně) okounět ospal okènko (ve star ch chalup ch) přibitì latì slouûìcìch k upevněnì öindelů ostřìhan (hrubě nebo dohola) ostřìhat dohola terpent n k ředěnì kolomazi (olej vznikl při v robě dřev. uhlì v milìři) olej lisovan z bukvic na "prèsku" prodavač oleje ostřìhan (dohola) ostřìhat hrubě (se z střihy) oblìt oplatek

19 19 olizovať olöa, -öì ołupovať oł vka [v/f] ol vko (B) oł vko [v/f] ołyp ołyskovať omacať omakať om liť om liť (sa) omamy omasta omat omatem omazať omècť oměděn gořałka omehn ť (keho) omeldovať omělina omělinka oměřit (Z) omèsť omeökať omeökať sa omeök vať omětať omětať sa ometło omigať (sa) omin ť omin ť sa omjaga omł d omłaď (R) omładek omładiť (R) omlhan omlhať omnoûiť sa omoček omočiť olizovat, oöleh vat (větrem) olöe, olöovì olamovat (listy) olověn v plň barevn ch oken tuûka, zast. v raz pro "kamènek" tuûka oplatky plněnè medem rolovanè (v nočnì jìdlo) vyřezat do kůry poraûenèho stromu ploöky, byl li tento ponech n k "zavjadnutì" v kůře omakat osahat nechybět (De jak pijatyka, nide neom lì.) omezit, uskrovnit (se) m menì, kouzla otruby a örot, jimiû se řezanka ochucuje osah v nì, ohmat v nì (ve tmě) pohmatem, omakem nanèst vrstvu "mazanice" oklamat bìł gořałka s medem minout, nedopř t (komu) (Omehło ho - nedostalo se mu, čeho si př l.) objasnit, ozřejmit drobnost, maličkost drobek, troöka, drobeček (tèû "odrobinka") změřit, poměřit oöidit zmeökat opozdit se, zdrûet se meökat ometat přek ûet, motat se (v blìzkosti něčeho) metla z chvojì k vymet v nì popela z pece ostřihat (se) přejìt, přestat, pominout, ztratit z jem, nezajìmat se pominout, uběhnout (o čase) člověk neotesan ; 2. kotě omačkanè st l m mazlenìm v honek, mlad větev; 2. z kys na chlebovè těsto ("n těsta" s moukou a teplou vodou) děti a v rostci kv sek na bìlè pečivo otelit odran, vetch, oöuměl viz "ołèfať" otelit se, okotit se (jen o zvìřatech) hadr öevcovsk namočen v "pernici" smočit, omočit

20 20 omotať omr ďať sa + omravit sa omŕňať sa + omrvinka omrzať omŕzať omrzlina omydłek omygel (F) om liť sa omûènì omûiť sa onačèjö onačejöì onačì, -čèj onačiť onačiť sa onakvě onakvějöì onakvjèj onak onde onehdajöì onemocněť oneskořiť sa onuce onučka P. Maryje oňuchať on, -, -È op čiť opadan opadek, -dky opacha opakovať opakovať (keho) opał, -isko (F) op łačky op łať opałek op liť (sa) op łka op łka strakat ovinout, omotat oöklìbat se mluvit sluöně oöklìbat se drobeček mrznout na zemi (bl to, dèöť) začìnat mrzet dèöť namrzajìcì zbytek m dla klacek kr tk ; 2. ocas kr tk (kozì) zm lit se okamûik; 2. st nì, vytrv nì (Nide nemjèł omûènì.) uk zat se (Ani sa tu neomûì.) jinak lepöì, cennějöì jin, jinak; 2. lèpe měnit; 2. kazit přetvařovat se mìrně, sluöně jin, odliön ; 2. sluönějöì, lepöì, cennějöì ("onakv " se neuûìv ) (Uû je to s nìm onakvějöì.) lèpe, sluöněji, mìrněji jin tam někdejöì onemocnět (jen o lidech) opozdit se hadry do bot k omot nì nohou divizna velkokvět očichat vöelico, co kdo zrovna přesně řìci nechce, nemůûe nebo nesmì (Hen v onèm. äèł sem s on ma. ) s hnout, omak vat, ohmat vat popukan padanè ovoce v lupek, nezbeda opakovat; 2. napomìnat (opakovaně) připomìnat někomu, napomìnat někoho klacek, menöì větev necičky dlabanè dlouhè (asi 70 cm) vět "öroťanku" namletou na "ûrnoch" na "op łce" zbytek svìčky sp lit se, oûehnout se; 2. zklamat (se) kruhovit, nepřìliö hlubok koö, pleten z lubů; 2. dřevěnè dlabanè necičky op lka zhotoven dvoubarevn m v pletem (osnovnì luby byly barveny "kuprvosrem"), (tèû "p rovica")

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_258 Jméno autora: Mgr. Eva Svárovská Třída/ročník:

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni

KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni V souladu se zakl dacì listinou InformačnÌho a kulturnìho střediska města Třeboně, schv lenou Městskou radou v Třeboni dne 22. 4. 1992 podle ß 14/2/b z. č. 367/90

Více

slepýš pyl netopýr třpytit se klopýtat kopyto noční létající savec beznohý plaz podobný hadu jemný prášek ve květech zakopávat

slepýš pyl netopýr třpytit se klopýtat kopyto noční létající savec beznohý plaz podobný hadu jemný prášek ve květech zakopávat netopýr noční létající savec slepýš beznohý plaz podobný hadu pyl jemný prášek ve květech kopyto rohovitý obal chráníci konce nohou některých zvířat klopýtat zakopávat třpytit se blýskat se, lesknout se

Více

ENÍ S ARCHEOLOGICKÝM MATERIÁLEM. Morfologie a klasifikace artefaktů. Ústav pro archeologii /2016

ENÍ S ARCHEOLOGICKÝM MATERIÁLEM. Morfologie a klasifikace artefaktů. Ústav pro archeologii /2016 CVIČEN ENÍ S ARCHEOLOGICKÝM MATERIÁLEM Morfologie a klasifikace artefaktů 1. ZákladnZ kladní tvarosloví keramických nádob n a jejich částí Zuzana Bláhov hová-sklenářová Univerzita Karlova v Praze Filozofická

Více

VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI

VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI O příbytcích starých Slovanů Slované osídlili vlídné, úrodné oblasti kolem řek, jež byly nezbytným zdrojem vody, ale také potravy. K postavení svých obydlí si vybírali

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

VÝBORNÉ SLADKOSTI. Krémové košíčky s koktejlovými višněmi

VÝBORNÉ SLADKOSTI. Krémové košíčky s koktejlovými višněmi VÝBORNÉ SLADKOSTI Krémové košíčky s koktejlovými višněmi Rozpočet: 210 g hladké mouky, 70 g moučkového cukru, 2 žloutky, 140 g másla, špetka soli, citrónová kůra, vanilkový cukr. Nastavovaný máslový krém

Více

Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku. Alžběta Čerevková učo: 330952

Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku. Alžběta Čerevková učo: 330952 Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku Alžběta Čerevková učo: 330952 Úvod Středověk je považován za zlatý věk koně, neboť využití tohoto všestranného zvířete můžeme pozorovat

Více

Obsah: BARVY PÉČE O LÁTKU DEZODORAČNÍ PŘÍPRAVKY PÉČE O TĚLO PODPALOVAČ PRSKAVKY. Tónovací malířské barvy... 2 Zlatá a stříbrná barva...

Obsah: BARVY PÉČE O LÁTKU DEZODORAČNÍ PŘÍPRAVKY PÉČE O TĚLO PODPALOVAČ PRSKAVKY. Tónovací malířské barvy... 2 Zlatá a stříbrná barva... Obsah: BARVY Tónovací malířské barvy... 2 Zlatá a stříbrná barva... 3 PÉČE O LÁTKU Škrobenky... 4 Faldy, Bělamin, Voňka, Aviváž... 5 DEZODORAČNÍ PŘÍPRAVKY WC HIT Pisoár... 6 PÉČE O TĚLO Sůl z Mrtvého moře,

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více

Výroba ozubených kol. Použití ozubených kol. Převody ozubenými koly a tvary ozubených kol

Výroba ozubených kol. Použití ozubených kol. Převody ozubenými koly a tvary ozubených kol Výroba ozubených kol Použití ozubených kol Ozubenými koly se přenášejí otáčivé pohyby a kroutící momenty. Přenos je zde nucený, protože zuby a zubní mezery do sebe zabírají. Kola mohou mít vnější nebo

Více

NOVÁ ÉRA V PRÉMIOVÉ PÉČI O OBLEČENÍ

NOVÁ ÉRA V PRÉMIOVÉ PÉČI O OBLEČENÍ Styler-B2B-catalogue-CZ-04.indd 1 11.12.15 10:08 NOVÁ ÉRA V PRÉMIOVÉ PÉČI O OBLEČENÍ LG s hrdostí představuje, nový systém v péči o oblečení pro ty, kteří vědí, že vypadat skvěle, je chytré. Jen pověste

Více

VODNÍ KASKÁDA S LOUŽÍ

VODNÍ KASKÁDA S LOUŽÍ Technologie zakládání technických prvků 1) VRBOVÉ IGLŮ - proplétané malé: výška cca 150 cm, průměr cca 150 cm - proplétané velké: výška cca 2 m, průměr cca 2 m 2) VRBOVÝ TUNEL - délka cca 4 m, šířka cca

Více

NÁVOD NA POKLÁDKU DESTONE - KAMENNÉHO KOBERCE. DESTONE KAMENNÝ KOBEREC je certifikovaný systém pryskyřice a přírodních oblázků.

NÁVOD NA POKLÁDKU DESTONE - KAMENNÉHO KOBERCE. DESTONE KAMENNÝ KOBEREC je certifikovaný systém pryskyřice a přírodních oblázků. NÁVOD NA POKLÁDKU DESTONE - KAMENNÉHO KOBERCE INTERIÉR DESTONE KAMENNÝ KOBEREC je certifikovaný systém pryskyřice a přírodních oblázků. Pokládka kamenného koberce v interiéru probíhá ve třech krocích:

Více

NÁVOD NA POKLÁDKU kamenný koberec - INTERIÉR

NÁVOD NA POKLÁDKU kamenný koberec - INTERIÉR NÁVOD NA POKLÁDKU kamenný koberec - INTERIÉR KAMENNÝ KOBEREC je certifikovaný systém pryskyřice a přírodních oblázků. TYPY KAMENNÉHO KOBERCE S UZAVŘENOU STRUKTUROU DO INTERIÉRU 1. uzavřená struktura -

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Měření změny objemu vody při tuhnutí

Měření změny objemu vody při tuhnutí Měření změny objemu vody při tuhnutí VÁCLAVA KOPECKÁ Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze Anotace Od prosince 2012 jsou na webovém portálu Alik.cz publikovány

Více

DOBRODRUŽSTVÍ. Anotace

DOBRODRUŽSTVÍ. Anotace DOBRODRUŽSTVÍ Anotace Autor Žák reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta. Sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený projev, přirovnání.

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

Závěrečné shrnutí jednoduché pokusy z fyziky

Závěrečné shrnutí jednoduché pokusy z fyziky I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 10 Závěrečné shrnutí jednoduché

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

VE SPOLEČNOSTI Sl NEJSME VŠICHNI ROVNI

VE SPOLEČNOSTI Sl NEJSME VŠICHNI ROVNI OBSAH Lze se naučit etiketě? 5 Etiketa a zdvořilost jsou slova souzvučná 5 Zoon politikon 6 To se mám přetvařovat? 7 Jaké jsou největší prohřešky vůči společenským pravidlům? 7 Slušnost a zdvořilost 8

Více

Článek 1 Předmět a působnost. Článek 2 Základní pojmy

Článek 1 Předmět a působnost. Článek 2 Základní pojmy Obecně závazná vyhláška číslo 16/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Uherský Brod

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/14 3.2.08.16 Krytosemenné rostliny - jednoděložné Liliovité - vytrvalé byliny /cibule, oddenek, hlíza/ - květy oboupohlavné, 6 okvětních lístků, 6 tyčinek, 1 pestík - plodem je tobolka nebo bobule -

Více

Ananasová psaníčka. Ingredience. Postup

Ananasová psaníčka. Ingredience. Postup Ananasová psaníčka 1 listové těsto, 400 ml mléka, 1 plechovka ananasu - plátky, 1 sáček vanilkového pudinku, 3 lžíce cukru krystalu, vejce na potření, čokoládová poleva V trošce mléka rozmícháme cukr a

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku O Okolo stolečku Jana Dřímalová, DiS.

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku O Okolo stolečku Jana Dřímalová, DiS. Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku O Okolo stolečku Jana Dřímalová, DiS. Cíl: rozvoj sluchového vnímání a fonematického sluchu, správné motorky mluvidel, slovní zásoby a samostatného vyjadřování

Více

Jak udělat nízkoenergetické vánoční cukroví

Jak udělat nízkoenergetické vánoční cukroví 9 Jak udělat nízkoenergetické vánoční cukroví Pokud se rozhodnete, že budete hubnout, většinou vás napadne slůvko dieta a s tím spojený nepříjemný pocit odříkání. Pokročilí již znají heslo všeho s mírou

Více

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE V kraji pod horami prý děti přicházejí na svět s lyžemi na nohou. Já jsem se ale narodila bez nich. Mně je přinesl Ježíšek, když mi bylo pět let. Překvapil mě. Každý rok jsem

Více

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku L. Malujeme jaro

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku L. Malujeme jaro Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku L Malujeme jaro Jana Dřímalová, DiS. Cíl: rozvoj sluchového vnímání a fonematického sluchu, slovní zásoby, správné motoriky mluvidel, artikulace, zapojení jemné

Více

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko Město Blansko, nám. Svobody

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1813/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1813/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1813/2012 O ceně obvyklé ( tržní) rodinného domu č.p. 18 s příslušenstvím a pozemky č.par. 4 a 122 zastavěná plocha a nádvoří a č.par. 76/2 zahrady v obci Hořesedly, okres Rakovník,

Více

PŘÍVLASTEK VOLNÝ A TĚSNÝ

PŘÍVLASTEK VOLNÝ A TĚSNÝ PŘÍVLASTEK VOLNÝ A TĚSNÝ Co to je přívlastek? - větný člen, který závisí na podstatném jméně ve větě a rozvíjí jeho význam - shodný přívlastek se shoduje v pádě s podstatným jménem, neshodný ani to - napsat

Více

Míry, váhy a ceny v Akrimu Old

Míry, váhy a ceny v Akrimu Old Míry, váhy a ceny v Akrimu Old První tabulka obsahuje základní jednotky. Druhá tabulka jednotky alternativní, které můžete používat pokud jste jednotkoví maniaci a chcete se více pohrabat v převodech.

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD DELTA DESIGN PLECHOVÉ KAZETY, LAMELY A TRAPÉZY

MONTÁŽNÍ NÁVOD DELTA DESIGN PLECHOVÉ KAZETY, LAMELY A TRAPÉZY MONTÁŽNÍ NÁVOD DELTA DESIGN PLECHOVÉ KAZETY, LAMELY A TRAPÉZY VŠEOBECNĚ PRACOVNÍ POSTUP 1. Projektová dokumentace zpracovává se na základě dokumentace skutečného provedení stavby - dodá investor, nebo

Více

PLETENÍ KOŠÍKŮ 2. z papírových pramenů

PLETENÍ KOŠÍKŮ 2. z papírových pramenů PLETENÍ KOŠÍKŮ 2 z papírových pramenů MONIKA KRÁLIKOVÁ pletení KOŠÍKŮ 2 z papírových pramenů monika králiková Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

SLANÝ DORT SLANÝ DORT PEČENÝ. Korpus: 800 g hladké mouky, 4 dl vlažné vody, 0,8 dl mléka, 2 lžičky soli, 2 lžičky kmínu, 2 lžíce octa, 4 dkg droždí

SLANÝ DORT SLANÝ DORT PEČENÝ. Korpus: 800 g hladké mouky, 4 dl vlažné vody, 0,8 dl mléka, 2 lžičky soli, 2 lžičky kmínu, 2 lžíce octa, 4 dkg droždí SLANÝ DORT Korpus: 800 g hladké mouky, 4 dl vlažné vody, 0,8 dl mléka, 2 lžičky soli, 2 lžičky kmínu, 2 lžíce octa, 4 dkg droždí 1. pomazánka: 1 pomazánkové máslo, 1 vrchovatá lžíce flory, 1 plechovka

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_243 Jméno autora: Mgr. Eva Svárovská Třída/ročník:

Více

ptát, jestli nebyl zpracován

ptát, jestli nebyl zpracován Jako duchovní praktikující ptát, jestli nebyl zpracován Když pak jdou domů, bychom měli mít tento koncept, měli bychom hledat své vlastní Já, Boha uvnitř, přirozenost Buddhy, místo tohoto druhu triviální

Více

Kurz pro uživatele služeb partnerských ústavů

Kurz pro uživatele služeb partnerských ústavů Kurz pro uživatele služeb partnerských ústavů Kurz pro uživatele služeb ústavní péče vznikl v rámci projektu Kvalita života jako cíl. Projekt financovaný z prostředků ESF byl realizován sdružením Quip

Více

Výroba Hofmanových bočních louček pomocí hoblovky. Napsal uživatel Milan Čáp Čtvrtek, 30 Duben 2009 17:47

Výroba Hofmanových bočních louček pomocí hoblovky. Napsal uživatel Milan Čáp Čtvrtek, 30 Duben 2009 17:47 Zveřejňujeme příspěvek, který byl před časem publikován ve Včelařských novinách. Tento elektronický včelařský web je již delší dobu mimo provoz, proto návod na výrobu bočních louček Hoffmanova typu dnes

Více

VY_32_INOVACE_02.12 1/8 3.2.02.12 Měkkýši Měkkýši živočichové s měkkým tělem

VY_32_INOVACE_02.12 1/8 3.2.02.12 Měkkýši Měkkýši živočichové s měkkým tělem 1/8 3.2.02.12 živočichové s měkkým tělem cíl - popsat stavbu těla jednotlivých živočišných tříd - rozlišit různé způsoby života, stavby těla, životně důležitých orgánů - název podle měkkého, nečlánkovaného

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3870-5/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 47 na pozemku p.č. 335 s pozemkem p.č. 335 a pozemky p.č. 336/1, 336/2 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov,

Více

Konstrukce D E T A I L Y 4/2012

Konstrukce D E T A I L Y 4/2012 D E T A I L Y 4/2012 Obsah 1 SOKL/UKOTVENÍ STĚNY 1.1 soklu u fasády se zadním odvětráváním 2 NAPOJENÍ OKEN 2.1 Montáž pomocí montážní pěny 2.2 Montáž pomocí komprimované pásky 2.3 Montáž pomocí multifunkční

Více

DŘEVO UPRAVENÉ; DŘEVĚNÉ, KORKOVÉ, PROUTĚNÉ A SLAMĚNÉ VÝROBKY (KROMĚ NÁBYTKU)

DŘEVO UPRAVENÉ; DŘEVĚNÉ, KORKOVÉ, PROUTĚNÉ A SLAMĚNÉ VÝROBKY (KROMĚ NÁBYTKU) DD DŘEVO UPRAVENÉ; DŘEVĚNÉ, KORKOVÉ, PROUTĚNÉ A SLAMĚNÉ VÝROBKY (KROMĚ NÁBYTKU) 20 DŘEVO UPRAVENÉ; DŘEVĚNÉ, KORKOVÉ, PROUTĚNÉ 20.1 Dřevo, řezivo i opracované nebo impregnované 20.10 Dřevo, řezivo i opracované

Více

Jsem statný stálezelený jehličnatý strom. Dorůstám do výšky až 50 m. Mám rovný kmen, který je v mládí pokrytý hladkou, světlehnědou kůrou, která se s přibývajícím věkem mění v šedohnědou až červeno-hnědou

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011. O mamince Zuzana Musilová Cíl: rozvoj schopností vytvářet a rozvíjet citové vztahy k mamince, k rodině, k nejbližším lidem, rozvoj jemné i hrubé motoriky, ve volné hře pomáhat dětem nalézat své místo ve

Více

Tá bo r ov ý p ro g ra m p ro šk ol á ky k té m at u

Tá bo r ov ý p ro g ra m p ro šk ol á ky k té m at u Tá bo r ov ý p ro g ra m p ro šk ol á ky k té m at u Přehled témat na jeden týden Lekce k tématu "Evoluce/stvoření" Náměty na závěrečnou slavnost Sešit "Hodinky zlatokopů" (na čtení bible s dětmi) s povolením

Více

Český svaz chovatelů ZO Strakonice 1 PROVOZNÍ A TRŽNÍ ŘÁD

Český svaz chovatelů ZO Strakonice 1 PROVOZNÍ A TRŽNÍ ŘÁD Český svaz chovatelů ZO Strakonice 1 PROVOZNÍ A TRŽNÍ ŘÁD v areálu ZO ČSCH Strakonice 1 Podsrpenská 339 ( za hřbitovem ) schválený výborem ZO dne 13.03.2015 Oddíl I. Při vstupu do areálu si musí návštěvníci

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

Regulovaný vysokonapěťový zdroj 0 až 30 kv

Regulovaný vysokonapěťový zdroj 0 až 30 kv http://www.coptkm.cz/ Regulovaný vysokonapěťový zdroj 0 až 30 kv Popis zapojení V zapojení jsou dobře znatelné tři hlavní části. První z nich je napájecí obvod s regulátorem výkonu, druhou je pak následně

Více

Recepty pro týden 20.6.-26.6.

Recepty pro týden 20.6.-26.6. Koprová omáčka s vejcem a brambory 3 polévkové lžíce hladké mouky 4 vejce hrudka másla 8 brambor 4 dl nízkotučné smetany čerstvý kopr 1 polévková lžíce hnědého cukru ocet 1 kostka zeleninového bujónu sůl

Více

Předkrm. Frittata s jarními cibulkami a koprem

Předkrm. Frittata s jarními cibulkami a koprem Předkrm Frittata s jarními cibulkami a koprem Receptura na 1 fritátu Gril: Performer Deluxe GBS, Spirit, Genesis Příslušenství: Pánev GBS Metoda grilování: nepřímá, středně silný žár (175-230 C) Doba přípravy:

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

O skautském středisku Javor

O skautském středisku Javor O Javoru 1 Junák český skaut, z. s. O skautském středisku Javor 2 O Javoru skautské středisko Javor 1. O J A V O R U Javor, tedy 73. skautské středisko Javor, patří od roku 1990 do organizace Junák český

Více

Mudry typu asamjuta podle Nátjašástry

Mudry typu asamjuta podle Nátjašástry ( ) ( HASTÁBHINAJA Mudry typu asamjuta podle Nátjašástry 1 Patáká (ptaka) * prapor (rovněž pozice ruky při střelbě z luku) vanutí větru, spalující žár, naléhání, vzrušení, dosažení štěstí, plameny ohně,

Více

Krém: 3 kostky měkkého tvarohu ½ kostky másla dle chuti cukr. Pudinková poleva: šťáva z kompotu 2 balíčky vanilkového pudinku voda

Krém: 3 kostky měkkého tvarohu ½ kostky másla dle chuti cukr. Pudinková poleva: šťáva z kompotu 2 balíčky vanilkového pudinku voda Hruškové řezy - Babická 1 ½ hrnku polohrubé mouky 1 ½ hrnku cukru krupice 2 lžičky sody Do všeho přidat rozmixovaný hruškový kompot. Upéct na plechu, po vychladnutí namazat krém. 4 pomazánková másla 2

Více

neprospěch tohoto družstva Hlášení Osobní NOVÉ NOVÉ

neprospěch tohoto družstva Hlášení Osobní NOVÉ NOVÉ K pravidlu 200: 1. Po zahájení utkání nejsou dovoleny žádné změny či dodatečné rozšíření seznamu hráčů. 2. Pokud během utkání družstvo nemůže poslat na hřiště z důvodu trestů či zranění správný počet hráčů,

Více

TEXTILIE, TEXTILNÍ A ODĚVNÍ VÝROBKY

TEXTILIE, TEXTILNÍ A ODĚVNÍ VÝROBKY DB TEXTILIE, TEXTILNÍ A ODĚVNÍ VÝROBKY 17 TEXTILIE A TEXTILNÍ VÝROBKY; SOUVISEJÍCÍ PRÁCE 17.1 Textilní vlákna a příze, tuk z ovčí vlny 17.10 Textilní vlákna a příze, tuk z ovčí vlny 17.10.1 Tuk z ovčí

Více

CV Ceník - Nemocnice Chomutov, o.z. Poskytované výkony a služby za zdravotní péči nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

CV Ceník - Nemocnice Chomutov, o.z. Poskytované výkony a služby za zdravotní péči nehrazené z veřejného zdravotního pojištění CV Ceník - Nemocnice Chomutov, o.z. Poskytované výkony a služby za zdravotní péči nehrazené z veřejného zdravotního pojištění Položka výrobku, výkonu, služby MJ VPC 35 109 KOZ 309 001 Elektrokoagulace

Více

štìpím se Naplno rozhoøí èerné terèe za sklem se vynoøí chvilkový výboj støelce

štìpím se Naplno rozhoøí èerné terèe za sklem se vynoøí chvilkový výboj støelce Støelec a most Støelec chvilkový výboj Nastal èas naplnit všechna pøece vzetí promìnit okovy v trpké víno bez pøíkras zahodit øece smetí výkøikem obnovy se pøímo prodrat štìrkem k podloží podkovy zakrýt

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Cvičení pro uvolnění ruky jsou určeny pro vzdělávání žáků v základní škole speciální a plně respektují

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2001 V Praze dne 19. října 2001 Částka: 39 PRO VNITŘNÍ POTŘEBU O B

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

Ta polévka je horká! varovala chlapce maminka. Nech tu pokličku na pokoji, spálíš se! Mám přece chňapku! odmlouval chlapeček. Tak hloupý, aby zvedal

Ta polévka je horká! varovala chlapce maminka. Nech tu pokličku na pokoji, spálíš se! Mám přece chňapku! odmlouval chlapeček. Tak hloupý, aby zvedal Chlapeček a pokličky Byl jeden chlapeček a ten rád někam nakukoval. Koukal do dutin stromů, koukal do ptačích hnízd, koukal i do myších děr. Na tom vlastně není špatného. Jenže ten chlapeček nahlížel do

Více

Recepty Microgourmet talíř + kalíšky

Recepty Microgourmet talíř + kalíšky Recepty Microgourmet talíř + kalíšky Talíř microgourmet Rýže Suroviny: Cca 100 g rýže (1/2 kalíšku) a 1 hrnek vody, sůl Postup: Do talíře nasypeme rýži a přelijeme vodou. Talíř dáme na základ microgourmeta.

Více

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola.

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola. Milé děti, za oknem bude ještě chviličku kralovat zima, ale já už jsem pro Vás připravil jarní číslo mých novin. Mám toto období moc rád. Chvilku prší a chvilku svítí sluníčko. Rád šlapu do kaluží, poslouchám

Více

Vaříme s babičkami. Str. 1

Vaříme s babičkami. Str. 1 Str. 1 2 kg brambor 1 kg kysaného zelí 1 kg uzené maso 1 kg polohrubé mouky 1 sádlo 2 vajíčka cukr sůl Brambory oloupeme a nastrouháme. Přimícháme mouku, vajíčka a sůl. Těsto nesmí být tuhé. Do vařící

Více

Rozdělte podtržená slova na podstatná jména a slovesa. U sloves určete osobu, číslo, způsob a čas. U podstatných jmen určete pád, číslo, rod a vzor.

Rozdělte podtržená slova na podstatná jména a slovesa. U sloves určete osobu, číslo, způsob a čas. U podstatných jmen určete pád, číslo, rod a vzor. VÁNOČNÍ DOMÁCÍ ÚKOL, 18. 12. 4. 1. 2016 JMÉNO:... Doplňte správně i/y a í/ý - vyjmenovaná slova V chr v vrátil borov ci. Okolo Starého Běl dla se často oz val v skot pob hajících dětí. Přes hraniční horstva

Více

1. Seznam obrazových příloh. Obrazová příloha 11

1. Seznam obrazových příloh. Obrazová příloha 11 1. Seznam obrazových příloh Obrazová příloha 11 Tento kostým je variancí na oděvní kulturu renesance. Základem je dlouhý dyftýnový kabátec se širokým dekoltem, spojený se suknicí. Zdobení není na kabátci

Více

Gynekologická prohlídka

Gynekologická prohlídka Gynekologická prohlídka Co se v této brožuře dozvíte? Co je to gynekologická prohlídka Jak se připravit na gynekologickou prohlídku Co Vás čeká na gynekologické prohlídce S jakými problémy můžete jít ke

Více

ZÁZRAK POČETÍ - CO SE DĚJE PŘI POČETÍ. JE TĚHOTENSTVÍ JINÝ STAV? Změny v děloze Viditelné změny na těle těhotné ženy Duševní změny

ZÁZRAK POČETÍ - CO SE DĚJE PŘI POČETÍ. JE TĚHOTENSTVÍ JINÝ STAV? Změny v děloze Viditelné změny na těle těhotné ženy Duševní změny ZAMYŠLENÍ NAD TĚHOTENSTVÍM A PORODEM Jaký věk ženy je nejvhodnější pro otěhotnění? Ve kterém věku je plodnost žen a mužů největší? Pečujte o správnou tělesnou hmotnost Co je to neplodnost a jak často se

Více

Autodesk Inventor 8 vysunutí

Autodesk Inventor 8 vysunutí Nyní je náčrt posazen rohem do počátku souřadného systému. Autodesk Inventor 8 vysunutí Následující text popisuje vznik 3D modelu pomocí příkazu Vysunout. Vyjdeme z náčrtu na obrázku 1. Obrázek 1: Náčrt

Více

Péče o prodloužené vlasy

Péče o prodloužené vlasy Péče o prodloužené vlasy Prodlužování vlasů je moderní záležitostí - stále více žen si nechává vlasy prodlužovat nebo zhušťovat. O prodloužené vlasy následně musíte pečovat odlišně než o své vlastní. V

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

5.6.16.6. Dřevoobráběcí stroje

5.6.16.6. Dřevoobráběcí stroje 5.6.16.6. Dřevoobráběcí stroje http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/drevoobrabeci-stroje Bezpečnostní pravidla pro obsluhu dřevoobráběcích strojů koutočové

Více

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!!

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Jak na učitele -Nebuď drzý. -Vždy se chovej slušně. -V přítomnosti učitele (jakéhokoli dospělého)

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #2810/SBE/2016-SBEM@V 2810/SBE/2016-SBEMI.j.: UZSVM/SBE/2575/2016-SBEM Kupní smlouva (movité v ci) eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128

Více

Odpovědný projektant : Ing. Jiří Bilík. Vypracoval : Ing. Jiří Bilík. Investor : Město Karolinka Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka

Odpovědný projektant : Ing. Jiří Bilík. Vypracoval : Ing. Jiří Bilík. Investor : Město Karolinka Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka s t u d i e Hasičská zbrojnice stavební úpravy a přístavba, přeložka telekomunikačního kabelu, přeložka kabelu NN,přeložka veřejného osvětlení, vnitřní splaškové kanalizace, vnitřní kanalizace pro odvod

Více

Výroba ozubených kol

Výroba ozubených kol Výroba ozubených kol obrábění tvarových (evolventních) ploch vícebřitým nástrojem patří k nejnáročnějším odvětvím strojírenské výroby speciální stroje, přesné nástroje Ozubená kola součásti pohybových

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Polykarbonátový skleník. Gardentec Classic. Montážní návod

Polykarbonátový skleník. Gardentec Classic. Montážní návod Polykarbonátový skleník Gardentec Classic Montážní návod Vážení zákazníci, skleník, který jste si vybrali a zakoupili, byl vyroben s největší důkladností. Jeho zvlášť tuhý skelet sestává z omega profilů

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ A JEJICH VYUŽITÍ ČLOVĚKEM 7. ročník

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ A JEJICH VYUŽITÍ ČLOVĚKEM 7. ročník Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ A JEJICH VYUŽITÍ ČLOVĚKEM 7. ročník DOPORUČENÝ ČAS NA VYPRACOVÁNÍ: 20 minut INFORMACE K TÉMATU: CIVILIZACE PLNÁ ODPADŮ Produkce odpadů stále

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín České dráhy a.s. Generální ředitelství Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 2 Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Účinnost od 11. prosince 2005 Jen pro služební potřebu České dráhy Generální

Více

Vypravování, popis. Práce s nadpisem a osnovou

Vypravování, popis. Práce s nadpisem a osnovou Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Komunikační a slohová Vypravování, popis Práce s nadpisem a osnovou Ročník 5. Anotace Tento pracovní

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Horácké náměstí 4 a 5 Domovní řád Čl. I Vymezení pojmů

Společenství vlastníků jednotek pro dům Horácké náměstí 4 a 5 Domovní řád Čl. I Vymezení pojmů Společenství vlastníků jednotek pro dům Horácké náměstí 4 a 5 Domovní řád Čl. I Vymezení pojmů 1. Dům - budova se rozumí budovy č.p. 1466 a 1467, nacházející se na Horáckém náměstí v Brně. 2. Společenstvím

Více

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 POZNÁMKA: Požadavky této kapitoly neplatí pro obaly, které budou používány dle 4.1.4.1, pokynu pro balení

Více

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Tribun EU 2013 Jindřiška Šindlerová Cover Jindřiška Šindlerová Illustrations Jindřiška Šindlerová Obsah Projdi se mnou... 8 Noční sonety... 10 Lásko prolhaná!... 11

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

R - za ruben R - za ruben PRIPLATKY za 600 : 800 850 : 1100 dvoukrıdle Quick-spoj 1 027 Kc 1 053 Kc 579 Kc 375 Kc

R - za ruben R - za ruben PRIPLATKY za 600 : 800 850 : 1100 dvoukrıdle Quick-spoj 1 027 Kc 1 053 Kc 579 Kc 375 Kc CENIK NORMOVANY CH ZARUBNI DLE C SN A DIN "R" Nıze uvedene ceny se vztahujına ocelove zarubnč dle C SN nebo DIN se svč tlou pru chozıvyskou 1.970 mm, oboustranne s dvč mi zavč sovymi kapsami na kazde stranč

Více

Recepty pro týden 24.10.- 30.10.

Recepty pro týden 24.10.- 30.10. Kuře s lilkem Na 1 porci: 150 g kuřecích prsou nebo ¼ kuřete bez kůže 1stroužek česneku 400 g lilku tymián, dragon, bazalka směs koření na kuře Kuře omyjeme a osušíme, lilek nakrájíme na silnější plátky,

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Společnost Sortiment & Design Kvalita výrobků Budoucnost

Společnost Sortiment & Design Kvalita výrobků Budoucnost 01-05-2016 CZ Společnost Společnost Společnost Smedbo byla založena v 1967 ve městě Helsingborg nacházející se v samém jihu Švédska. Tehdy začala vyrábět své první produkty z kovaného železa. V současné

Více