vnějöì, opracovan č st "kadlubu" (tèû "boky, stěny") obał, -ły

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vnějöì, opracovan č st "kadlubu" (tèû "boky, stěny") obał, -ły"

Transkript

1 1 O o cosi o něco (Je to o cosi levňèjöì.) o duöu velice o duöu straťènì do moru o hnať v době vyh něnì dobytka na pastvu o chvìlu po chvìli o pozn nì o něco m lo o předbìûky o překot o temte časi v tuto dobu o to nic o tom nenì pochybnostì o tolèj tak, takûe o tolèj ûe nejenûe, nejenomûe, ledaûe o včilöku v tuto dobu o zabit smrtelně nebezpečnè oba(ł)ukovať obalovat (vyslovovat ł jako u) ob dan vyb dan, zjiötěn, prozkouman obadať prozkoumat, obhlèdnout obachtať (sa) obalit, omotat (se) obał vnějöì, opracovan č st "kadlubu" (tèû "boky, stěny") obał, -ły nezoran prouûek (-ûky) země při nepečlivè orbě, nebo orbě star mi nedokonal mi pluhy obałam tiť oklamat, oöidit, obelstìt obalena, -nka (B,R) vlasy omotanè öňůrkou a obtočenè kolem hlavy (nosìvaly je vdanè ûeny), jinde "do vrkoča" ob łka copy ovinutè kolem hlavy ob łkovať viz "obałovať" obałovať vyslovovat tvrdè ł tèměř jako u ("suza, u ska, myduo, kosteu" ap.); v minulosti bylo zvykem na HovězÌ, HodslavicÌch a v dědin ch kolem Senice (po roce 1900 uû tam tak "ökaredě nemł vili") obał chan zabalen v öatstvu obały, ova- nezoranè, vynechanè br zdy na poli obanovať oûelet, oplakat obceliť zůstat naûivu (po razu, přepadenì ap.) obcina, obe- obecnì pole obcmŕdať (sa) ochom tat se, okounět, obch zet kolem (Obcmŕd tu, aby neco dost ł.) obcmrndovať obch zet, obskakovat (zvědavě) obcovať (M) slouûit, přisluhovat (v kostele) občihn ť obhlèdnout, prohlèdnout občìhn t (Z) obejmutìm poměřit (strom) občina obecnì pole nebo les občuchnuť (F) zvadnout, provětrat (o senu) obděł vať pracovat na poli obdołať vymoci, vysoudit

2 2 obec obecnì řad (přenes.); 2. obecnì majetek ("na obci" - na obecnìm, "do obce" - do obecnì pokladny, "na obec" - na obecnì traty) oběcať darovat, určit na něco, slìbit obecň k obecnì les obecnì patřìcì obci, společnè (les, studna) obecnì staröì obecnì rada obečať oplakat obědovat (B) obědvat oběd vka [v/f] ö tek, v němû se nosì jìdlo obèjdza lahůdka obejìť nepokojem znepokojit se obèjìť sa obejìt se, nepotřebovat obèkn ť sa křiknout (na někoho), osopit se, odmlouvat hrubě; 2.nesluöně odpovědět (ObÈk sa naň.) obèkn t sa (Z) řv t, zařvat (na koho) obekovať sa osopovat se oběłať zbělet obełhať lh t hrubě (s myslem, aby lhanì nebylo odhaleno, jinak viz "ocig niť") obemkn ť (Vi) obejmout obemł vať zamlouvat (trapas) obepjať obepnout, obemknout obepjat huben (B ł enem koû obepjat.) oběrky zboûì zbylè, přebranè (např. hrnce na trhu; "oběrky" se pak prod valy "na koły" za jednotnou cenu) oberva (F) otrh nek obeschł povadl, proschl (tèû "ovjanut ") obeschn ť uschnout, proschnout, povadnout oběsiť pověsit (koho) oběsiť kyselicu konec velikonočnìho půstu (po vzkřìö. na BÌlou sobotu) obestat (Z) obs hnout něco obeöł zkuöen, znal obezduöen (R) om men obeznat znal, sezn men obezřìť sa rozhlèdnout se obhazovať omìtat obhlèdať obhlìûet, vybìrat obhlèdať ohniöče obhlèdnout se u nevěsty, nejistè n mluvy obhlèdať si vyhled vat, obhlìûet obhodiť omìtnout obhŕkn ť obstoupit (Děti ho obhŕkły.) obch zanica prejt jelitov (na nějû nezbylo střev) obchodiť obch zet, chodit kolem; 2. zachv tit (Słabota mňa obchodiła.) obchodit sa (Z) vystačit, mìt potřebu (ObchodÌm sa s m łem, jak moûu.) ; 2.obchodovat s něčìm (ObchodÌm sa s dobytkem.) obchodìt takov, kter se d obejìt ("obchodìtè kamna") obida öpatn čas, slota

3 3 obidv oba dva obilè, -la ûito - "rèû" (Vyml tìł mu vöecko - obilè, ječmeň aj ûito.) ; obilì = "zboûì" obìran vybran, vybìran, schopn obìrať česat, trhat (ovoce); 2. vybìrat obìrať h senky sbìrat housenky (z hl vek) obìrať sa čistit si peřì zob kem (Husi sa obìraj.) objať obejmout (tèû "obňať") objaviť sa zjevit se objediny (Z) viz "objeziny" objèza, -dza lahůdka, dobrota objezd objìûďka objeziny zbytky pìce roztrouöenè po zemi při krmenì objezn viz "objìcn " objìcn nenasytn (tèû "objezn ") objìm nì měřenì objemu stromů "sìh " obk zanica kaöe jelitov zapečen se ökvarky obkm sať orvat, ol mat obkuska fajfka sloûen z "hlavičky a odlèv ku" (druhy:"tenkè, hładkè, f zov., plnè, hadovky" ap.) oblafn ť oöidit obł k č st rozřezanèho kmene na menöì dìly, neötìpanè (tèû "kł t, kł tek, brveno, drvo") obłak, -ček (F) viz "oblinec" obł ky dřìvì z větvì (neötìpanè) obłapačka n stroj k uchopenì hrnců se z ûen m hrdlem při ukl d nì na otevřen oheň obleč oblek oblehn ť ulehnout nemocen oblechtať oökrabat, začistit, zaoblit ostrè hrany kapesnìm noûem obłem najednou, bez rozmyslu; 2. hltavě (Zed to vöecko obłem.) oblèť oblìt, polìt oblèť oblìt oblèvačka polèv nì vodou obleviť t t, oteplovat se (Bude vesno, uû oblevuje.) oblèzať obch zet, chodit kolem oblèzł oöuměl ; 2. holohlav oblìčiť, -čovať obìlit v pnem (povrchně, jen tam, kde je potřeba) obličky ledviny obličovať dotvořit zaoblenì klenby bedn řskèho v robku jako celku a odstranit rozdìly v sìle duöek oblìňať olysat oblinec (F) poleno oblè (dl. 1 loket) obliskn ť sa bl sknout se, zablesknout se obliskovať (sa) lesknout se matně oblìzať olìzat oblìzať haňbu mìt ostudu

4 4 oblizhuba oblizmiska oblìzn ť oblizovať sa obl ben obłud obł diť obł k obł kovica obł pen obł piť obłyskovať obmìtka (M) obmł viť obmyslen (B) obmysln obňať, -jať obnìček obnova obojek obojovať obolet (Z) oboň oboňa obracan obracať sa obrajt obr niť (sa) obrať obrať obrať (M) obrať sa obrať sa ze vöì obrať si obr těn obr tiť sa obratlìk obrazdek (R) obraûenina obrazen obraziť (sa) obroda obrodiť obroďovať viz "oblizmiska" mlsoun schytat některou (facku) lìbat se (pejor.) oblìben m menì om mit, obelhat z klad lubovè klenby "op łky a uûičnìku"; 2. vyztuûovacì oblouk "łep ku"; 3. zat čka pila obloukov oloupen oloupit, okr st bl skat se omìtka vymluvit vymyölen dvojsmysln obejmout steh vrchnì, jìmû se oböìvajì pevnè kraje pytlů snìh nově napadan lìmeček u "koöule" ("stoj ček") - öìřka na malìček; 2. lìmeček zk na vöednìch "ruk vcoch" zvìtězit nad něk m přestat bolet, přenèst přes srdce dìûka se dvěma dny se z tkou kameninov n doba se z ûen m hrdlem obr cen (vìcekr t) obracet (se); 2. přičinit se (MusÌte sa obracať, chcete-ji to doděłať.) financ, finančnì str ûnìk br nit (se), ubr nit (se) obrat; 2. pomilovat obrat, okr st vybrat odv ûit se; 2. zbavit se bìdy odvöivit se obrat si, vybrat si obr cen, přestoupivöì na jinou vìru blìûit se věkem (Na dev t rok sa jì obr tiło.) viz "obrtel" mìsto bolavè, zanìcenè (citlivè na dotek) r na po deru, modřina uraûen, "padl na hlavu" (J nejsu v hłavu obrazen.) urazit (se); 2. dotknout se bolestivě r ny roda d t velkou rodu (Strom obrodìł.) rodit (o rodě)

5 5 obrovn vka obröt (z n.) obrtel obr ban obruč, -ča obr čka obr čka (R) obrus obrus (B) obr sky obrvì obrychtovan obrychtovať obřemeniť sa (M) obřezek obřeznica obřezovať obřezovať kłady obřìdiť obřidł obřìsło obsaû obsedn ť obsìhn ť obsìrať obsk ňať obsł ûiť si obsmŕdač obsmŕdať (sa) obstan ť obstarať sa obst rnì obstaröì obst ť obstaviť obstruhovať obs diť (keho) oböata oböčibran oböčibrať okraj fěrtochu s barevn m vzorkem; 2. modr pruh na bìlè stěně zděnè chalupy při zemi podèl "n spy" plukovnìk obrtlìk osekan obruč bedn řskèho v robku (původně z houûve nebo lubu, později ze ûeleza) obruč ûelezn u bečv řsk ch v robků, dřevěn u v robků bedn řsk ch (z javor. nebo smrkov ch větvì) obroučka dřevěn k upevněnì l tky při cezenì mlèka ubrus (pouûìval se k pokrytì stolu jen ve sv tečnì dny, ve vöednì pak "stoł vka"); 2. pokr vka z hruböìho lněnèho pl tna jako svrchnì ûenskè oöacenì, předchůdce "vlň ka" bìl plachta proti nepohodě ubrousky z rubeň obratn, öikovn, zručn upravit zadluûit se viz "odkorek" stolice strouhacì bedn řsk obřez vat; 2. ořez vat rovn m pořìzem na stolici (tèû "obřezovať na čisto") řezat krajiny kl d pořìdit, uspoř dat, zorganizovat řìdk povřìslo obvod obejmut rukama (Jedla tłust na ötyry obsaûe.) pohasnout (dřevo nehořì, jen ûhne) zastat (o pr ci), obs hnout k let kolem okounět, obch zet slìdivě d t poslednì poctu (členu cechu) lichotnìk, obejda nadbìhat, vlezle někomu lichotit; 2. dotěrně obch zet obstoupit postarat se o co obstaroûnì obst rl vydrûet obstavět; 2. d t do z stavy, vloûit na hypotèku; 3. prozatìm zadrûet obřez vat (z kůry) vyhr t soudnì při (na někom) oděv, öaty, oöacenì; 2. lidov kroj okousan (od housenek), ohlodan okousat, ohlodat

6 6 oböčuhrať oböìrn oböìt (z n.) obömètať sa oböusta obö stn ť okorat, oschnout na povrchu velk, mnohočlenn průkaz o propuötěnì z vojska ochom tat se lisn pochlebnìk oblìt, oc knout, oöplìchnout, obchrstnout (Obö stła ho hnoj vk.) ; 2. zastydět se, strûit ostudu (ée ťa haňba neobö stne.) obt hn ť přebrousit; 2. pomilovat; 3. ovinout obt hn t (Z) oöidit někoho obtěöovať (sa) utěöovat (se) obť chn ť obeschnout (Eöče błato neobť chło.) obt l nì lìb nì obt lať (sa) objìmat, lìbat (se) obt liť (sa) přivinout, obejmout (se), přitulit (se); 2. polìbit (se), (tèû "bozať" - pejor.) obuděn probuzen obudiť (sa) probudit (se), vzbudit (se) obuch palice, kyj, klacek; 2. hřbet sekery obuöčìk obuöek obuöek obuöek, valaöka, sekerka zdoben rytìm (zbraň i hůl Valachů), s dlouh m okovan m topůrkem obuöit (B) obdarovat nicotn m, nevhodn m darem obut (Z) oöidit (koho) obutì obuv obut dospěl (obuti chodili v lètě jen dospělì, děti chodily bosè, proto se při řeči, kterou neměly děti slyöet řìkalo: Nejsme vöeci obutì, s tu nekeřì aj bosky!) obuva obuv obyčaj û obyčej, zvyk obyčajně obyčejně, obvykle obyčajnì obyčejn obyło ubytì ("enem tak na obyło") obyť vydrûet, ub t (Nemoûe tam obyť.) ob vať bydlet ob vať sa zdrûovat se, zůst vat (Nebudeö sa tam moc ob vať?) ob vka daň obzajt podstřeöek mezi tr my a okapem val. chalupy obzajtovať (F) přek ûet, öpehovat, obskakovat kolem obûer k kol č v nočnì obûern deň den před ätědr m dnem (půstem) obzin t (Z) chtìt vöe zìskat, ze vöeho mìt zisk, obs hnout obzìrať obhlìûet obûiva ûivobytì; 2. ûebrota (ChodÌ po obûivě.) obzobať vylìzat, b t potrest n za nesplněnì (Ty to obzobeö, dyö nenar beö drèv.) ; 2. b t potrest n za jinèho obzog ň dospěl chlapec

7 7 obzreť, oboocacman ocas ocasisko (Vi) ocasn l ocasnè oc ť - poc ť ocèben ocèbiť sa ocel pèrov oceliť ocelka ocig niť ockn ť sa ocłoň ocmugł ocmugn ť octn ť sa oč očabať oč dať očadł očadn ť (sa) oč pať (sa) očehłať (sa) očènka očesať sa očihleďa očitě očiv očk v nì očk vať očko očm chať, -mň - očmachn ť očmudł očmuch vať očn očubiť (J) očumovať očut (M) od hybu od mała, -li od poły od prvöku obhlèdnout směöně oblečen ocas; 2. krouûek, "övořènek" na konci "rozvory" vozu ohon, ocas; 2. adolescent ("vyzr l puberť k") pulec, larva û by odměna čeledi při prodeji zvìřete odtud - potud uplakan, ubrečen, plačtiv osopit se ocel z koč rov ch per pob t (Doma ani chvìlky neocelìł.) ocìlka, ocel. tyčinka k brouöenì řeznick ch noûů obelhat, oöidit, oklamat (tak, ûe leû je předpokl d na nebo prohlèdnuta, jinak "obełhať") octnout se kolohn t osmahl, začouzen, op len op lit se (na slunci) octnout se o co otlouct (holì); 2. okopat brambory (pejor.) tmavnout, opalovat se op len (sluncem), ztmavl (kouřem), osmahl ztmavnout (kouřem), op lit se na slunci om t (se), oöplìchat (se) odřìt (z chlupů) očička odřìt si (rohy) očividně na vlastnì oči ohledupln oček v nì čekat, oček vat, vyčk vat klìček (brambor) oöplìchat oöplìchnout, přeprat (pr dlo) osmahl, začouzen očich vat; 2. zvědavě nahlìûet ("očmuch vať muök t" - zvědavě nahlìûet do oken) přìjemn, poutav na pohled, pěkn, vkusn oöidit při hře obhlìûet nez bavn najednou, nar z od dětstvì, od malička z poloviny (D ł to odpoły zadarmo.) od dřìvějöka

8 8 od tak roku od tèj od země odběhať (M) odběhn ť odběračka odbìhať odbìjač odbìračka odbìrať odbiť odbit si odbìtka odbolen odbŕkn ť odbřinkn t (B) odcłûniť odčesn ť (sa) oddałova oddalovať odd łovit oddałovy oddat odděłať oddělovať oddenek oddìlať oddrligať + ode odegdy odemkn ť zem odemřìť (R) odemřìť dìťa odepn ť, -pjať odepřìť oderka oděřinka odespať odestať odeöčen oďèť oďèť (keho) oďèť sa oďètì (R) odetkł oďèt oděvačka loni tomu bylo pr vě rok od tè doby n zev val. tance oplodnit kr vu (b kem) odběhnout; 2. opustit (někoho) viz "odbìračka" odběhnout, opustit; 2. odbočovat (od hovoru) vedoucì mlatec při ml cenì cepem "na odbìtku" z nět, zanìcen, hnisav r na, vřed odebìrat (při ûnìch); 2. hnisat, zanìtit se, podbìrat se odbìt čas; 2. odvr tit, odehnat (Nedała sa od něho odbiť.) odrazit si podkovu, ztratit podkovu star druh ručnìho ml cenì cepy bolav od leûenì (Uû m vöecko odbolenè.) odmlouvat; 2. ufrnknout odvětit přìkře ustoupit ze světla, nezacl nět (Odcłoň!) odlomit se (v mìstě, kde větev vyrůst ) odklad odkl dat plněnì (slibu, povinnosti) odnoûujìcì oded vna, od věků odhodlan odpracovat d vat jen po troök ch spodnì č st kmene (tèû "odzemek") oddělovat zemřìt, odejìt na věčnost od odkdy zah jit jarnì polnì pr ce (na sv. JiřÌ) zemřìt zemřìt při porodu odepnout odmìtnout; 2. odstrčit z voru, otevřìt fajfka se svrökem z březovèho kořene věch tek usnout (Nemohła dł ho odespať.) vr tit se, napravit se, změnit se obit prkny udeřit (NenasÌraj, lebo ťa t m patykem oděju!) oöidit oblèci se, přikr t se; 2. pochovat dìtě na rukou (v "oďèvačce") oděv, oöacenì odraûen, urvan oblečen öirok pruh l tky k noöenì zavinutèho dìtěte

9 9 oděvadło viz "vlň k" oděv k viz "vlň k" oďèvat sa oblèkat se odevzdan smìřen s osudem, odhodlan odfl gn ť odrazit, odtrhnout odfrkovať chr pat odgèben odchlìpl, odp ran, odraûen odgebovať sa odchlipovat se (Odgebuje sa ně podeöva.) odh ňka přìčn struûka na cestě k odv děnì vody; 2. hr z, hať v řečiöti neregulovanè řeky ke svodu vody zpět do hlavnìho koryta; 3. tr mec okapov podpìrajìcì "n mětky" (tèû "okapov prah") odhazek lomek kamene při křes nì odhoděn odmrötěn (v pèči) odhodiť odhodit; 2. odmlouvat, odseknout (v řeči) odhodit rostl na stranu ("hałuz odhodit od pňa") odhonek polìčko, mal z honek (zbytek) odhŕňať odhrnovat odh kať (M) oplodnit prasnici ("odh kať sviňu") odhybu najednou, hned, ihned, okamûitě odhypcovať odsk kat odchład, -dek jarnì mrazìk, jarnì ochlazenì (Pankr c, Serv c, Bonif c) odchod strouha pro odpadnì vodu z ml na odchodiť krèv (M) krv cet odchodn, -ně jin, rozdìln, změněn, odliön, -ě odchr niť uklidit, odnèst odchŕkn ť si odchrchlat si odjagûiva od věků, jaktěûivo, odjakûiva odjakdł ho od nepaměti, oded vna, uû d vno odjať odejmout odjìmať (M) br t, odebìrat odjìmat sa (Z) chytat se, lepit se na obuv (Błato sa odjìm.) odjìûďať, -ûdûať odjìûdět odjuûiť sa (M) oteplit se odk ď odkud odk ďkolvěk odkudkoli(v) odkapat (Z) odejìt (pejor.) odk ť odkud odk ťsi odněkud, odkudsi odk zať vzk zat (Odk zała ně, ûe by ňa chtěła.) odkel odkud odkołek patka chleba odkora (M) obřezek, krajina pilařsk odkorek pilařsk krajina (tèû "obřezek") odkorniť zbavit kůry odkotrlcovať sa vysmeknout se, odkut let se, odkotoulet se odkot lať (sa) odkoulet (se) odkřisovať slibovat, přìsahat, odpřis hnout

10 10 odk ď odky odlehlisko odlehn ť odletěť odlèv k odleûenina odleûeť odleûeť sa odłomek odłoûiť si odł čanì ovec odl pať sa odm chn ť si odmachovať (M) odmali, -ła odměk odn öať sa odnechtěť sa odnekav ť odnèsť si odnikel odûr odpařenina odpas odp sať odpěk odpěrovať odpěstovať odpìdiť odpiňkať odplekať odpluť (si) odpl vať odpočať odpokl zať odpołedňa odpoły odpornìk (M) odpor čať odpovesť odpr öať odpr öiť odpraviť odpraviť sa odkud odkud odlehlè mìsto ulevit se odpadnout č st fajfky v nìû se shromaûďuje "močka" proleûenina odstonat, vyleûet nemoc proleûet se (dlouh m leûenìm) odötěpek svlèci si kab t a pověsit klobouk odluka ovec od mlad ch jehňat v květnu před v honem ovcì na salaö (po sv. Duchu) odloupnout se pustit něco z hlavy, nestarat se m chat od dětstvì obleva, t nì zvedat se odstředivou silou nechtìt se, znechutit se, ztratit chuť odněkud odnèst si; 2. b t potrest n (Nezłob, lebo si to odneseö!) odnikud vůně (mdl ), odèr odpařen kůûe mezi prsty vyp s nì hranic pastviny st dem ovec p st st do při hranici pastvy; 2. odepnout řemen (vyjmout z "lèmca nohavic") odpočinek, leva, pokoj (Nedała mu odpěku.) odporovat vychovat odměřit pìdì dozpìvat (o pt cìch); 2. zemřìt (pejor.) odkojit, odstavit od kojenì odplivnout (si) plivat, vyplivovat odpočinout poklidit a oöetřit dobytek odpoledne zpola, napolo obûalovan odkazovat dědictvì; 2. doporučovat odpověď, zpr va, zvěst; 2. nutnost zodpovědět se (u soudu) odproöovat utèci popravit; 2. vypovědět sluûbu, vyhnat; 3. rozestlat postel vypravit se (kam), odch zet domů odjinud

11 11 odpros odprov zka odprovazovať odprovodiť odprvöku odpr skł odpr skn ť odpřihať odpřihn ť odpřisahan odp diť odpuchn ť odpuöčènì odp tiť (sa) odraban odrabať odračať odrachmel odrama odrať odraz odraziť odraziť sa odraziť si bot odrazu odredygať (sa) odrha odrchmelec odrobinka odrod k (J) odrostek odr bať odr čať odřezek odřìť odřìt odsadiť od sałaöa odsav ď (M) odsečky odsìkať odskok odsloniť (F) odsluň (F) odsł ûiť sa odproöenì vyprov zenì odprov zet vyprovodit od poč tku odötěpen, odloupl odötěpit se, odloupnout se odpřahat, vypřahat odpř hnout, vypř hnout pod přìsahou viz "otp tiť" splasknout svolenì k vystěhov nì z panstvì odcizit se, odpudit se, odehnat (Pt k sa odp tì od mład ch, lebo od vajec, dyö sa mu nahlèd do hnìzda.) odrban, oöuměl, oöuntěl, seöl, odřen, orvan, obnoöen (kab t, dům) otlouci, odřìt, odrat odrachotit (na věûi o velikonocìch) otuûil chlapec pobuda odrhnout, odrat housenka chlupat odervat, oddělit ( derem) vypravit se (Odrazte sa k n m aspoň na deň.) odtrhnout si podeöev najednou, n hle, nar z odstěhovat (se), odklidit se, odötrachat se (Odredygali sa do Uher.) pobuda cucek drobek, drobet, drobeček (tèû "omělinka") ten, kdo je z jinèho rodu v rostek, chlapec odsekat odkazovat (dědictvì) hrubij n, "chłap od pantoka" odřìt, odrat odřen d t plemennè berany mimo st do k zamezenì oplodněnì ovcì od nynějöka ûabì steh nka sèci rychleji neû jinì (b t vpředu) viz " stupek" ustoupit (ze slunce) hrom dka sena odvděčit se, odměnit se

12 12 odsmyčiť odstavča [v/f] odstaviť odstr jať sa ods řiť odöčikn ť odöčipek odökeřovať sa odöklèben odöklèbjať sa odöklh odöklhn ť odöť řiť odöv řiť sa odt ď odtah odtahovať odtahovať sa odtěkať odtel odtel -potel odterygať (sa) odtrajdať Odtrhł Strana + OdtrhlanÈ + odtrn ť, otrodumřìť od řiť sa oduönět (Z) oduť sa odut od vať odv řať odvařen odvařiť odvaûit odvazkn t (Z) odvděčn odvečeřì odvedenec odvèzť odvèzť sa odvèzť sa odvodiť odvrhn t sa (Z) odvrhovat sa (Z) odt hnout tele jiû odstavenè odstavit; 2. ukončit kojenì (natrvalo) odstrojovat se, vysvlèkat se srazit mlèko "glagem", obvykle při teplotě nadojenì (26-32 st.c) odlomit, odötìpnout (větvičku od kmìnku) odötěpek vznikl sek nìm dřeva po lètech odchlipovat se otevřen, rozevřen (dveře, huba) odchlipovat se odraz odrazit se (v malèm hlu) odmrötit, odd lit (při tanci) odejìt odtud prodlenì, v h nì, odklad oddalovat, čekat na pozdějöì dobu stranit se, vyh bat se, odkl dat (Odtahov ł sa od pr ce.) odtèkat odtud odtud potud odstěhovat (se) odejìt MalÈ Karlovice (nejstaröì n zev) obyvatelè M. Karlovic ustat v bolesti uschnout; 2. zůstavit, zanechat po smrti (Rodiče ňa odumřeli małèho.) odchlìpnout se (Stěna sa od řiła.) st t se duön m, d chavičn m nadmout se (o dobytku) nadmut nadouvat vařit ûinčici (tèû "zv řať") odbyt, odmrötěn (Uû je odvařen!) odb t (někoho) odv ûn, směl zvlhnout vděk, odměna předvečer odveden branec svèzt, odvèzt (něco na voze) svèzt se, povozit se; 2. postihnout si, pomstìt se (na někom) postihnout si, pomstìt se (na někom) odv dět zřìci se (Tata sa ho odvrhn ł.) stavět se proti (Odvrhov ł sa teho.)

13 13 odvöade odvtedy odzdaleky odzdoła odûd rn ť odzemek odûgan (F) odzhora odzìbjať odzìbn ť odzimek odûìnať ofačovať oferovať oferta oficìr ofìkať ofŕkan ofŕlať ofŕňať (sa) of kať of kn ť ogabat sa (B) ogar ogara (Z) ogarskè hry odevöad od tè doby zdaleka zdola odstrčit, odmrötit kmen (přìzemnì č st nad pněm, (tèû "oddenek, zemek"); 2. tanec (druh) hůl velk, siln shora umrzat, omrzat omrznout, umrznout ("odzìbłè uöi") ochlazenì ûìt, ûnout, kosit rychleji neû ostatnì (předbìhat) ov zat chodit mezi lidmi a d vat dary nabìdka důstojnìk, pansk spr vce ostřìkat, oöplouchat ostřìlen obskakovat, obìhat pohrdat, ohrnovat nos ofoukat ovanout, ofouknout; 2. tèû "uřkn ť" upravit se, ustrojit se, d t se do poř dku chlapec do 12 let (tèû "og rča, og rek, ogara, ogarec, og rek, ogařisko") chlapec obecně hry chlapců při pastvě dobytka ("na medvědě, krpcov, voł nì huně, tłučenì huně, stìnať buky, ker kerèho, na zvon, řemeněm zv zan, hodiny, na dudka, zan öať öir ně, pletenì okřìn, podlèzať pod palic, lìzať öpek, na ûaby, dřìť liöku, na bzukače, na c ry, na kopyto, na ökarbała, koc ři na koňoch, hûněnì tchořa, točenica, tragače, ûe ňa neut hneö, na drag ny, na počasì, łoziť do liöčì ď ry, věö nì zelnice" ap.) ogarsk chlapeck ogařisko neposluön chlapec ogeba öereda ogèbenec plačtivè dìtě ogèben, ocè- otevřen, rozevřen ("ogèbenè dveři, huba ogèben k beču"); 2. uplakan ogèbiť sa uöklìbnout se, osopit se ogèbjať, -bovať sa osopovat se, vyöklebovat se oglvať ozobat, oklovat ogň ben otlačen ogň biť (sa) otlačit (v botech) ogrèniť sa otočit se

14 14 ogrmovat (B)??? ogrňovat sa (B) ot čet se, ohlìûet se og ňať sa ost chat se, okounět nesměle oha! pr! oh ňať (sa) oh nět (se) oharek okurek ohava öereda ohavn öeredn oh zať zhruba opracovat na dřevařskèm soustruhu oheň viz "oheňpara"; 2. poû r v dědině oheňpara naevus, koûnì změna ohł siť sa ozvat se ohłaöovať mìt ohl öky ohłav ohl vka, souč st koňskèho postroje (souč sti: "n hubek, n očnìk, z kłopka, řet zek, ötrupla-podpìnka pod bradu, kr ûka") ohł vka, -vek viz "hł vka" ohled ohledy ohledač soudnì ohledavač mrtvol ohlèdať ohled vat, prohlìûet (OhlÈd kuru, m -ji vajco.) ohlèdať sa ohlìûet se; 2. ost chat se, mìt ohledy ohledek zkouöka (Idu k prť kovi na ohledek.) ohleděn (M) nezajìmav, nudn, jednotv rn, f dnì ohledy prohlìdka ohłobeň (Vi) roubenì, vyv öen okraj studny ohłubňa (Z) srub nad studnì ohł piť zblbnout ohłupn ť zbl znit se ohmatnì k ň kůň připřaûen před ojem vozu ohn l v rostek; 2. v honek, ölahoun ohn ö chlapec, chasnìk (14-20 let), v rostek (tèû "cogan, łamoö, kamas, łokmes") ohnať (sa) omèst se, očistit se (Ohnała ho metł.) ohňèsť otlačit ohnica hořčice polnì, plevel ohnice ohnipara strupy na hlavě; 2. neodbytn, vlezl člověk ohnisko viz "ohniöče" ohniöče ohniötě otevřenè před pecì, na němû se vařilo ohniv piła pila parnì ohnivak (F) světlonoö ohnivè znamènì viz "oheňpara" ohnivo, -nìvko čl nek řetězu ohrabať sa učesat se (pejor.) ohrabečň k koö na "ohrabky" (velk ) ohrabečnica řìdkè řeöeto (na čiötěnì obilì od "ohrabk "); 2. sìto na hrabky z pece ohrabečn pros t na "ohrabečnici" ohrabky mn. klasy shrabanè při ml cenì, hrabky

15 15 ohrada ohr dečka ohraněł ohr ť (keho) ohŕň k ohŕňať ohr ziť ohr ziť sa ohř sn t sa (Z) ohřebèłko ohřebło ohřìbat (Z) ohřìť sa oh kan oh kať oh b k oh b rňa oh rał oh ö! oh öek ohyzda ochalebn ochechula ochkn ť ochla ochładěj ochładek ochł dn ť ochlama ochl mať sa ochlamovať + ochlasta ochlebky ochlom ochlovať ochludiť ochł ňať sa ochłupiť sa ochm rať sa ochm len ochm liť sa ochmulovať sa ochořeť ochrana ochr niť ochr niť sa ohraûen louka; 2. kruh kolem měsìce (před deötěm) obojek muûskè koöile ztrouchnivěl opomenout, pominout, opustit (někoho), nemìt z jem (Ohr ł bych ťa.) pluh na kopčenì brambor vyhrnovat, kasat; 2. kopčit (brambory) omočit novorozeně ve studenè vodě polekat se velice uleknout se koûen podpatek papuče pohrab č k vyhrab v nì uhlìků z pece; 2. ûena star, scvrkl ohryz vat (ZajÌci vöecko zelè ohřìbali.) pob t jen na chvìli (Ani na chvìlu sa neohřeje.) otrl, neboj cn, zkuöen vycepovat n stroj uûìvan při v robě troubelì d mek tov rna na oh ban n bytek nedbal jejda!, citoslovce podivenì, ûasu oh nek, ohnìček öereda lichotn velk ûena s dětinsk m chov nìm vzdychnout vochlice (tèû "hachla, drhleň") viz "vychładěj" ochlazenì zchladnout opilec opìt se objìmat, lìbat opilec housle primitivnì, podom cku vydlabanè pohlavek potìrat len na "ochli" (tèû "pačìskovať") oklamat, oöidit potulovat se oholit se dělat v havě, s obavami zakaboněn, zamračen, smutn, z dumčiv, ost chav zakabonit se ost chat se onemocnět, ochuravět (o dobytku i o lidech) očista, pèče o tělo sklidit (Moc zemň ků ostało neochr něn ch.) očistit se, zbavit se (Ochr nili ho z hydu.)

16 16 och ňała och ňať sa ochvat ochvatiť sa och ňať oj niť ojať (keho) ojca oje okab tiť okačist, okookaja ok le okałek okaličiť okalit okaňa okandobiť sa + okap okapan okar na okatiť sa okènco, -ce okèpen okèpiť sa okepovať sa okèöko okład okładinka okłapa okl pať, -bať okłapen okłapěť oklepať oklepek oklepìk (M) oklepina oklesek oklesniť okleöek, -öček oklìsňať, -öňať okluk okĺzať povaleč stydět se, upejpat se nemoc, kterou dostane člověk i dobytče, kdyû se hltavě něčeho najì nebo napije chvatně něčeho poûìt a onemocnět vyr ûkou viz "och ňať" d t do oken lipovè větvičky (na sv. Jana) udeřit, přet hnout někoho (holì) hůlky "pohrab vek" oj oöidit čern kolem očì (o ovcìch) bìl ovce s čern m okruûìm kolem očì oči dřevnì odpad vznikl při v robě duöek zranit, zmrzačit, pohmoûdit sraûen ("okalit chleba") okatè děvče upravit si oděv okraj střechy val. chalupy (zalomen ) otrhan, oöuměl, orvan, öpinav, zanedban ; 2. ospal hudebnì n stroj vyvalovat oči (Co sa na mňa okatìö.) okènko (u nejstaröìch chalup malè, jednoduchè, neotvìratelnè, překrytè "pucheřin ", později sklem) om men, polomrtv ; 2. vystrkujìcì spodnì pysk osopit se (tèû "ogèbiť sa") öklebit se, poöklebovat se (tèû "ogèbjať sa") okènko okruûì kola sloûenè z loukotì střenka noûe člověk neupraven, zanedban ("vöechno na něm visì") posekat, pokosit ochabl, povisl zvadnout, ochabnout, bezvl dně viset vyklepat, vytlouci zrno ze snopů před ml cenìm (vyklepanè snopy jsou "oklepky nebo oklepiny") viz "oklepina" snop po vytlučenì zrna (tèû "oklepina") otep sl my vyml cenè cepy (opět sv zan do snopů, nepomuchlan ) viz "okleöček" oklestit, odsekat, zbavit větvì odseknut haluz zbaven větviček; 2. chr st (řepy) osek vat větve, klestit oklika, objìûďka, obch zka, oblouk, z točina (potoka) mokvat, pokr vat se kvasnou vrstvou, obalovat se slizem

17 17 oklzł kluzk, slizk, obalen slizem oklzn ť st t se kluzk m okm san orvan, otrhan okm sať orvat, oökubat, otrhat okmìniť oöidit, podvèst, obelstìt, nap lit okno okno - u star ch chalup jednoduchè neodnìmatelnè, zasklenè 4 tabulkami, později dvoudìlnè a otevìratelnè (tèû "okènko, ok öko, okènečko") okno ve stodole otvor v paûenì "přìstodołku", jìmû se prohazovalo uskladněnè krmivo oko oko; 2. pramen vyskytujìcì se jen na přechodnou dobu okochan očiötěn okochať očistit okołek okraj vdolku nebo kol če okoličit, -to viz "okoličn " okoličn, -ně okolnì, vöe kolem dokola, v celèm okolì okolit, -tě okolnì, vůkol, kol dokola okołkovať upejpat se, nemluvit k věci okołky cavyky okolnica okrajov č st ö tku okonať udělat vöe, vykonat, podělat, obdělat, obstarat okon vať vykon vat, plnit, obděl vat, obstar vat okop vať zkypřit půdu kolem zasazen ch rostlin a odstranit plevel okopňať zbavit se sněhu, oschnout, rozt t okoötov nì ochutn nì okoötovať ochutnat okotěnì okocenì okotěöka bylina? okotiť sa vrhnout koťata okoviny okuje okr jať okr jet okrajek odstřiûek, okraj okrem leda, ledaûe okrocen zkrocen okrojek slupka z ovoce okrom (B) kromě okrotěn ochočen okrotiť ochočit okröek okolì okŕöla seno shrabanè nebo rozh zenè z "babinca" k novèmu suöenì ve větöì vrstvě; 2. polìčko ručně zkopanè okröliť (Vi) nakreslit okr cať sa vykroucet se, zpěčovat se; 2. nemìt chuť do pr ce okruû k tanec (druh) okr ûek polìčko na str ni; 2. zat čka ve svahu; 2. nouzov, kr tk pastva skotu na hor ch okruûka, -öka slupka z ovoce

18 18 okruûłať okr ûłať okruûovať okruûovať (M) okrvaviť okřaky okřapa okř pať okřasta okřes vať okřesek okřesky (B) okřeöek okřèöka okřìdlì okřìkať okřìły mu hnidy okřìn, -nek okřìť okřtiť okuliny okuřovač okuť okuť (M) okutì okut ok vať okv kať okyď okyděn ok ňať sa okysł ok öko ołatov nì ołefan, -pan ołefat (Z) olej dřevnì olej presovan olejk ř ołèpan ołèpať, -fať olèť olipa okr jet (jablko) okrouhat (jablko) okrajovat, loupat krouhat zelì zkrvavit, zranit do krve rostliny vodnì na mokřin ch a stojat ch vod ch sprosť k, zanedban člověk otlouci vysok a neohraban chlap otes vat (strom), osek vat (ml nsk k men) otesek, třìska velk, odseknut kousek nohy (pejor.) hrubě otesan polotovar v robku ze dřeva viz "okřesek" č st střechy přečnìvajìcì nad ötìtem ("łomenic ") okřikovat, napomìnat uzdravil se, okř l dřevěn dlaban mìsa okrouhlèho tvaru různè velikosti pro vöestrannè pouûitì okř t, ulevit se (OkřÌły mu hnidy. - ulevilo se mu) pokřtìt; 2. zředit vodou (kořalku) viz "okoviny" lèčitel lèčìcì okuřov nìm d mem z bylin okovat nakovat (kosu) staûenì prasklèho dlabanèho v robku ûeleznou sponkou; 2. staûenì obručì okovan staûenì klenby bedn řskèho v robku ûeleznou obručì opustit, vykaölat se, nemìt z jem (Okv k ł bych ju, n jdu si lepöì.) snìh (kusy sněhu) na stromech a větvìch, siln jinovatka sněhem, jinovatkou pokryt (mocně) okounět ospal okènko (ve star ch chalup ch) přibitì latì slouûìcìch k upevněnì öindelů ostřìhan (hrubě nebo dohola) ostřìhat dohola terpent n k ředěnì kolomazi (olej vznikl při v robě dřev. uhlì v milìři) olej lisovan z bukvic na "prèsku" prodavač oleje ostřìhan (dohola) ostřìhat hrubě (se z střihy) oblìt oplatek

19 19 olizovať olöa, -öì ołupovať oł vka [v/f] ol vko (B) oł vko [v/f] ołyp ołyskovať omacať omakať om liť om liť (sa) omamy omasta omat omatem omazať omècť oměděn gořałka omehn ť (keho) omeldovať omělina omělinka oměřit (Z) omèsť omeökať omeökať sa omeök vať omětať omětať sa ometło omigať (sa) omin ť omin ť sa omjaga omł d omłaď (R) omładek omładiť (R) omlhan omlhať omnoûiť sa omoček omočiť olizovat, oöleh vat (větrem) olöe, olöovì olamovat (listy) olověn v plň barevn ch oken tuûka, zast. v raz pro "kamènek" tuûka oplatky plněnè medem rolovanè (v nočnì jìdlo) vyřezat do kůry poraûenèho stromu ploöky, byl li tento ponech n k "zavjadnutì" v kůře omakat osahat nechybět (De jak pijatyka, nide neom lì.) omezit, uskrovnit (se) m menì, kouzla otruby a örot, jimiû se řezanka ochucuje osah v nì, ohmat v nì (ve tmě) pohmatem, omakem nanèst vrstvu "mazanice" oklamat bìł gořałka s medem minout, nedopř t (komu) (Omehło ho - nedostalo se mu, čeho si př l.) objasnit, ozřejmit drobnost, maličkost drobek, troöka, drobeček (tèû "odrobinka") změřit, poměřit oöidit zmeökat opozdit se, zdrûet se meökat ometat přek ûet, motat se (v blìzkosti něčeho) metla z chvojì k vymet v nì popela z pece ostřihat (se) přejìt, přestat, pominout, ztratit z jem, nezajìmat se pominout, uběhnout (o čase) člověk neotesan ; 2. kotě omačkanè st l m mazlenìm v honek, mlad větev; 2. z kys na chlebovè těsto ("n těsta" s moukou a teplou vodou) děti a v rostci kv sek na bìlè pečivo otelit odran, vetch, oöuměl viz "ołèfať" otelit se, okotit se (jen o zvìřatech) hadr öevcovsk namočen v "pernici" smočit, omočit

20 20 omotať omr ďať sa + omravit sa omŕňať sa + omrvinka omrzať omŕzať omrzlina omydłek omygel (F) om liť sa omûènì omûiť sa onačèjö onačejöì onačì, -čèj onačiť onačiť sa onakvě onakvějöì onakvjèj onak onde onehdajöì onemocněť oneskořiť sa onuce onučka P. Maryje oňuchať on, -, -È op čiť opadan opadek, -dky opacha opakovať opakovať (keho) opał, -isko (F) op łačky op łať opałek op liť (sa) op łka op łka strakat ovinout, omotat oöklìbat se mluvit sluöně oöklìbat se drobeček mrznout na zemi (bl to, dèöť) začìnat mrzet dèöť namrzajìcì zbytek m dla klacek kr tk ; 2. ocas kr tk (kozì) zm lit se okamûik; 2. st nì, vytrv nì (Nide nemjèł omûènì.) uk zat se (Ani sa tu neomûì.) jinak lepöì, cennějöì jin, jinak; 2. lèpe měnit; 2. kazit přetvařovat se mìrně, sluöně jin, odliön ; 2. sluönějöì, lepöì, cennějöì ("onakv " se neuûìv ) (Uû je to s nìm onakvějöì.) lèpe, sluöněji, mìrněji jin tam někdejöì onemocnět (jen o lidech) opozdit se hadry do bot k omot nì nohou divizna velkokvět očichat vöelico, co kdo zrovna přesně řìci nechce, nemůûe nebo nesmì (Hen v onèm. äèł sem s on ma. ) s hnout, omak vat, ohmat vat popukan padanè ovoce v lupek, nezbeda opakovat; 2. napomìnat (opakovaně) připomìnat někomu, napomìnat někoho klacek, menöì větev necičky dlabanè dlouhè (asi 70 cm) vět "öroťanku" namletou na "ûrnoch" na "op łce" zbytek svìčky sp lit se, oûehnout se; 2. zklamat (se) kruhovit, nepřìliö hlubok koö, pleten z lubů; 2. dřevěnè dlabanè necičky op lka zhotoven dvoubarevn m v pletem (osnovnì luby byly barveny "kuprvosrem"), (tèû "p rovica")

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013

REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013 REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013 # Obj.číslo Název zboží Cena MJ Sortiment LTD 1 D408215

Více

Adaptive Security Appl ian ce ( ASA) Cisco ASA Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) je bezpečnostní produkt s širokým využitím. V jediné m zař ízení integ ruje f unkce f irew allu, VP N a I P S a antivirovou

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

é ú Ú Š Ř Č é ú ů ů Ž ů ů ú Š Ú ú é š é é ů é ů ú é ů Ď Žň ů é Ž š Ž é é Ž é é é ú ů š ů ů é é é é ů ů ó Ž Í ú ů é é ú ú ů é ú š é é é š ňé Ú ů é ú Ú é ů Žň é ů ů é é ú ó ú ú Í ú Ú Č Ú Ů Ú ú Č š éé ů ú

Více

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html Reportáže a články týkající se odtržení Ž elech ov i c nad D ř ev ni cí od Z lína (č e r v e n é o d k a z y j s o u n o v i n k y ) 1. bř e z n a 2 0 0 9 http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html

Více

Nabídka programů pro školy. Ekologicko-výchovné programy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy. Téma U nás na statku

Nabídka programů pro školy. Ekologicko-výchovné programy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy. Téma U nás na statku Nabídka programů pro školy Ekologicko-výchovné programy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy Hlavním cílem je ovlivnit vztah dětí k přírodě a odpovědnost za jednání vůči prostředí, rozvíjet ohleduplnost

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

1. Doplň do vyjmenovaných slov Y/Ý a vysvětli význam slov.

1. Doplň do vyjmenovaných slov Y/Ý a vysvětli význam slov. 1. Doplň do vyjmenovaných slov Y/Ý a vysvětli význam slov. t (existovat), b dlit, ob vatel, (nový) b t, příb tek, náb tek, dob tek, ob čej, b strý, b lina, kob la, b k, Přib slav. 2. Dovedeš dopsat postupně

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

Pravopisné křižovatky

Pravopisné křižovatky Zdeněk opil Kristýna učková Dagmar Chroboková Pravopisné křižovatky Vyjmenovaná slova Vyšlo v edici Zatracená čeština obiáš 2015 2. Doplň i/y (í/ý). Rozhodni, jde-li o tvrdou, či měkkou souhlásku a doplň

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu. Párové souhlásky, druhy vět. Aktivita žáků, doplňování písmen a slov, podtrhávání vět

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu. Párové souhlásky, druhy vět. Aktivita žáků, doplňování písmen a slov, podtrhávání vět VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu Škola CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova 2592 Šablona klíčové aktivity I/2 Sada

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Přídavná jména Český jazyk třída pro jazykovou přípravu Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Slovům, která nám říkají, jak se věci, lidé nebo zvířata jmenují,

Více

Přijímací zkoušky do matematické třídy 2013/2014

Přijímací zkoušky do matematické třídy 2013/2014 Přijímací zkoušky do matematické třídy 2013/2014 Český jazyk 1. Doplňte Večer si srnci v šl se sv m dru kami na pastvu. L šajové i jiné m ry poletoval vzduchem. Po chvíl se ob vil temný stín v ra, který

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Plastform Brno KATALOG

Plastform Brno KATALOG pm Plastform Brno KATALOG 2015 kontakt: Plastform Brno, s.r.o. Cejl 76, 602 00 Brno tel: 545 243 153 fax: 545 126 591 e-mail: plasty@plastform.cz web: www.plastform.cz v areálu nás najdete zde: Obsah:

Více

se, si - z jm. zvratn b vajì v n řečì velmi často na prvèm mìstě ve větě (Sa ně snìł nepěkn sen. Si myslì, ûe nèni nad něho.

se, si - z jm. zvratn b vajì v n řečì velmi často na prvèm mìstě ve větě (Sa ně snìł nepěkn sen. Si myslì, ûe nèni nad něho. 1 S s asi (Bude teho s p třetìho centa.) s de k m s k mkoliv s koû ve slupce (o bramborech) s ob ch stran z obou stran s pokojem na pokoji s tich duö potichu s t m s tìm s, se asi (S pět, ze öest.) sa

Více

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

Dan Živna: CO S ODPADY Nikola Komínková CO S ODPADY Dan Živna KONEC SVĚTA Nikola Komínková SÁŇKOVÁNÍ

Dan Živna: CO S ODPADY Nikola Komínková CO S ODPADY Dan Živna KONEC SVĚTA Nikola Komínková SÁŇKOVÁNÍ Dan Živna: CO S ODPADY My doma také recyklujeme odpadky. Sbíráme sklo, papír a plasty. Až toho máme moc, tak to odneseme do sběrných nádob. Nádoby se jmenují: SKLO, PLASTY, PAPÍR. My doma ještě třídíme

Více

KUCHYŇ. zapojit ledničku do zásuvky ujistit se, že jsou nahozeny jističe pro sporák a zásuvky v kuchyni

KUCHYŇ. zapojit ledničku do zásuvky ujistit se, že jsou nahozeny jističe pro sporák a zásuvky v kuchyni KUCHYŇ Po příjezdu zapojit ledničku do zásuvky ujistit se, že jsou nahozeny jističe pro sporák a zásuvky v kuchyni Během pobytu k dispozici 2 rychlovarná konvice, elektrický sporák s troubou (nutno nahodit

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

Nabídkový list profilových lišt

Nabídkový list profilových lišt 1/14 Nabídkový ist profiových išt BOROVICE nebo déka v cm: KRuhové a KR Vroubkované KR 06 KR 08 KR 10 KR 12 KR 15 KR 20 KR 25 KR 28 KRV 06 KRV 08 KRV 10 Trojúheníkové T 1616 T 2222 Krycí K 1806 K 1808

Více

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy)

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Mírný pás Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Podnebí Střídání čtyř ročních období Mírný pás Stepi ROSTLINY Stepi Pšenice Duté stéblo s kolénky. Plod obilka s výraznou rýhou. Kukuřice

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

៧劧ití GDL nih ny ýr b ů ៧劧៧劧L៧劧៧劧 r r ៧劧r៧劧៧劧 ៧劧r៧劧hi៧劧៧劧D ៧劧r៧劧៧劧 ៧劧៧劧៧劧 ៧劧 yᘗ呷ᘗ呷í: ៧劧៧劧 Inst៧劧l៧劧៧劧៧劧 nih ny 2៧劧 ៧劧 l ní stř៧劧ᘗ呷ní៧劧h ៧劧n ᘗ呷៧劧 n tli ᆷ哷 n៧劧b s៧劧st៧劧 ៧劧h 3៧劧 P ៧劧ití r s ᆷ哷tl 4៧劧 ៧劧 l

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Seminární práce Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Renata Chalabalová učitelství pro 1. stupeň KS, UČO 174439 Naše zdraví Předmět :přírodověda

Více

Lidová slovesnost. Ročník 8.

Lidová slovesnost. Ročník 8. ČESKÝ JAZYK Lidová slovesnost Ročník 8. květen 2013 Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

RSIT, Jiří Erben 26.8.2012

RSIT, Jiří Erben 26.8.2012 .CZ Základní informace RSIT, Jiří Erben 26.8.2012 Základní informace k užívání služby e-zásilka.cz OBSAH Instalace... 1 První spuštění... 1 Odeslání souboru... 1 Nastavení programu... 1 Popis okna aplikace...

Více

Přísudek opakování a rozšíření

Přísudek opakování a rozšíření Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Přísudek

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

Více za méně každý den!

Více za méně každý den! 119 299,- Ubrus odolný vůči skvrnám s vánočním vzorem, 110 x 155 cm Talíře se zlatým vzorem: dezetrní 29 Kč hluboký 42 Kč velký 59 Kč 24 dílná sada příborů pro každou příležitost Více za méně každý den!

Více

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba).

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba). KROJOVÝ ŘÁD Kroj Pathfinderů má vyjadřovat příslušnost celosvětovému hnutí a jeho ideálům. Jednotné oblečení pro děti z různých sociálních vrstev znamená rovné podmínky pro každého, ať už pochází z jakéhokoli

Více

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 V ná sledujícím dokumentu jsme pro Vás připravili poměrně podrobný postup při instalaci software na Váš počítač. Postup je

Více

CowSignals a návrh stáje pro dojnice

CowSignals a návrh stáje pro dojnice CowSignals a návrh stáje pro dojnice 6 svobod pro lehací box: Přemýšlejte jako kdyby to byla vaše vlastní postel Čistá, suchá, měkká s dostatečným prostorem k tomu, abyste si snadno lehli i vstali. Krávy

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Řešení dopravní situace

Řešení dopravní situace S ORV www.bsmorava.cz ORVÍ ZČÍ www.bsmorava.cz S ORV www.bsmorava.cz ORVÍ ZČ VÍ ZČÍ www.bsmorava.cz ÚČ RO STŘ RĚSÉ OU a.s. ORVÍ O města R čj.: 110850 /2015 Řešení dopravní situace 18.03.2015 rojekt dopravního

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane.

Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane. 4 1 Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane. 4 2 Zima jako v lednu, šel ke dnu. 4 3 První čtyři jméno dají, druhé čtyři řepka tají, celého se lampa nají. 4 4 Šedé zvíře vzduchem

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

ELEKTŘINA VODA TEPLO ZEMNÍ PLYN

ELEKTŘINA VODA TEPLO ZEMNÍ PLYN ELEKTŘINA VODA TEPLO ZEMNÍ PLYN O sp olečn osti V České republice se od roku 2005 skokově zvyšuje spotřeba i ceny elektřiny a zemního plynu a v široké veřejnosti panuje názor, že odběratelé musí poslouchat

Více

Babí léto s rawfood raw food seminář

Babí léto s rawfood raw food seminář Babí léto rawfood raw food seminář 20. A 21. ZÁŘÍ 2014 V IC ZAHRADA NA ŽIŽKOVĚ Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy, byliny, atd. Nevaříme ho nepečeme

Více

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky a logopedie Vývoj jazykových schopností u dětí předškolního věku Diplomová

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO LESNÍHO KLUBU STROMÍK

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO LESNÍHO KLUBU STROMÍK Provozní řád PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO LESNÍHO KLUBU STROMÍK Provozovatel: Kavyl o.s., Viničné Šumice č.p. 137, 66406. IČ0: 229 09 320 Provoz DLK Stromík je podpořen dobrovolnou spoluprací rodičů dětí, činností

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

Dveře HÖRMANN rozměry CZ

Dveře HÖRMANN rozměry CZ Dveře HÖRMANN rozměry CZ Obsah bez požární odolnosti rozměry CZ Popis Cena Vnitřní dveře ZK - rozměry CZ Strana Strana ZK-1 standard - výplň voština (výška 1970) 587, 595 252 ZK-2 standard - výplň voština

Více

Tekutý prací prostředek na barevné prádlo

Tekutý prací prostředek na barevné prádlo Tekutý prací prostředek na barevné prádlo Jak se nové provedení tekutého pracího prostředku na barevné prádlo liší od toho původního? Nové složení tekutého pracího prostředku na barevné prádlo obsahuje

Více

OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ

OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ 2014 WWW.CITITSEDOBRE.CZ OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ Detoxikační program a návrh jídelníčku MVDr. Zuzana Neřádová Antónia Mačingová - očista 28 dní Očista spočívá v konzumaci předepsaného jídla dle

Více

Cvičná prezentace. Společný postup tvorby prezentace v MS PowerPoint 2003

Cvičná prezentace. Společný postup tvorby prezentace v MS PowerPoint 2003 Cvičná prezentace Společný postup tvorby prezentace v MS PowerPoint 2003 č. 12 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Cvičná prezentace - společný postup tvorby prezentace

Více

S t r a n a : 1 / 1 3 1 Z Á K L A D N Í Ú D A J E O F I R M Ě.............................................................................................................................. 3 2 U R Č E N

Více

É ž Á ž ň ó ž ň ňů ÉÍ ň Ó Ý Í č ň ň ň č č č Č úč Úč ů Ý Ý ů Í Ů ů ů Ů Í č Č č Í Í č Š ň ů ň úč č Úč č Ú úč úč úč Í ů Úč č ž č Ú Í úč Í č ó Í č š š č č úč úč Í č ň č Ů č ž č č ó Ú ú úč ú Í Í ůč ů

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO LESNÍHO KLUBU STROMÍK

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO LESNÍHO KLUBU STROMÍK PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO LESNÍHO KLUBU STROMÍK Provozovatel: Kavyl o.s., Viničné Šumice č.p. 137, 66406. IČ0: 229 09 320 Provoz DLK Stromík je podpořen dobrovolnou spoluprací rodičů dětí, činností nadšenců

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_246 Jméno autora: Mgr. Eva Svárovská Třída/ročník:

Více

Á Á ŇŘ Ú ú Ť ťš č Á ě ú ě č ě ů ě ě š š š ý ýó ť š ť ý ó Ť š ť Á š č š ú č š ť ú č ě Á ýť ě Á ú ť č č Á č ý ý ě ť ě ě Á ú ť č úč ť Á ě ý č ú Ž Ž ú Ž Ť č ů ý ě č ú ě č ý ú š ú ú Ž ť ýš š Á ě ť ě ť š ú ť

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

VY_32_INOVACE_D 10 04. V pádových koncovkách se při psaní i nebo y řídíme vzory /jestřábi páni, jestřáby pány/

VY_32_INOVACE_D 10 04. V pádových koncovkách se při psaní i nebo y řídíme vzory /jestřábi páni, jestřáby pány/ Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

Orientace v terénu bez mapy

Orientace v terénu bez mapy Písemná příprava na zaměstnání Terén Orientace v terénu bez mapy Zpracoval: por. Tomáš Diblík Pracoviště: OVIÚ Osnova přednášky Určování světových stran Určování směrů Určování č vzdáleností Určení č polohy

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

JÍDELNÍ LÍS TEK 20. 2. - 26. 2. 2012 týden 8

JÍDELNÍ LÍS TEK 20. 2. - 26. 2. 2012 týden 8 JÍDELNÍ LÍS TEK 0.. - 6.. 01 týden 8 Den Snídan P esnídávka Ob d Sva ina Ve e e Sýr strouhaný, Máslo porce,,,, /, elé ovocné,, ZAM, CIZI Polévka hov zí se strouháním, Ku ecí maso na smetan s hrá kem, T

Více

Šlechtění pšenice ozimé v Hrubčicích Ing. Eva Fučíková. Datum: 26. 11. 2014

Šlechtění pšenice ozimé v Hrubčicích Ing. Eva Fučíková. Datum: 26. 11. 2014 Šlechtění pšenice ozimé v Hrubčicích Ing. Eva Fučíková. Datum: 26. 11. 2014 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Tato prezentace

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná Pšeničné mouky 00 Pšeničná mouka hladká světlá T 400 Pšeničná výběrová polohrubá T 405 je umletá ze zrna, které má odstraněný klíček a obal (otrubu) a je vlastně nejsvětlejší a tedy nejmíň celozrnná. T

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

doplnit foto Š tefá ni kova 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 P rlovk s á Kamenn á a Pož ře N á Hradská Hrnčířská Rúmy 7 S lov e nská Hl u bok á Cihlářská 9 H rad ská O svo bo dit elů 8 2

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

10. Řezivo. 10.2 Hoblované dřevo

10. Řezivo. 10.2 Hoblované dřevo 10. Řezivo 10.2 Hoblované dřevo Kategorie hoblovaného dřeva zahrnuje výrobky a polotovary z masivu. Podstatná část sortimentu je vyrobena ze smrkového dřeva (palubky, plotovky aj.). V menší míře jsou zastoupeny

Více

Vyhodnocení dotazníků Spokojenosti se stravováním v ŠJ

Vyhodnocení dotazníků Spokojenosti se stravováním v ŠJ Vyhodnocení dotazníků Spokojenosti se stravováním v ŠJ V měsíci květnu 2010 byl mezi žáky, studenty a zaměstnanci škol, pro které je poskytováno stravování proveden průzkum spokojenosti. Metoda průzkumu

Více

bydlit Použité ikony Vyjmenovaná slova (bydlet) Kde chceš? bydlet? Už ses? Každý chce někým být veselý. Byl jsem v lese. být zabydlel bydliště

bydlit Použité ikony Vyjmenovaná slova (bydlet) Kde chceš? bydlet? Už ses? Každý chce někým být veselý. Byl jsem v lese. být zabydlel bydliště mout a vznačt ný kořen. název POJĎE ZAS A ZNOVA NA VYJENOVANÁ SLOVA B Pojďme zas a znova na vjmenovaná slova B předmět SEZNÁENÍ, PROCVIČOVÁNÍ A HRY ZAĚŘENÉ NA VYJENOVANÁ SLOVA PO B A JEJICH SLOVA PŘÍBUZNÁ

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydá ní: 09/1999 Strana: 1/5 Datum revize: 11/1999

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydá ní: 09/1999 Strana: 1/5 Datum revize: 11/1999 Datum vydá ní: 09/1999 Strana: 1/5 1. Identifikace látky nebo přípravku a vý robce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku: -/ Číslo CAS: - Číslo ES (EINECS): - Další názvy látky:

Více