Pojištění profesní odpovědnosti za škodu podnikatelů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojištění profesní odpovědnosti za škodu podnikatelů"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví a pojišťovnictví Pojištění profesní odpovědnosti za škodu podnikatelů Diplomová práce Autor: Bc. Serhii Kravchenko Finance Vedoucí práce: Doc. Ing. Miroslav Flaška, CSc. Praha duben,

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen/a se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne 18 dubna 2012 Serhii Kravchenko 2

3 Poděkování: Na tomto místě bych rád poděkoval Doc. Ing. Miroslavu Flaškovi, CSc. za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce. 3

4 Anotace: Práce je zaměřena na pojistné odvětví 13 - Všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu jiné neţ uvedené v odvětví 10 aţ 12, dle klasifikace zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 277/2009 Sb. Popisuje charakteristické rysy pojištěni profesní odpovědnosti a jeho konstrukci. Zkoumá vybrané produkty a na vybraném vzorku pojistitelŧ porovnává rozsah pojištění. Klíčová slova: odpovědnost za škodu, povinné pojištění, rozsah pojištění, výluky Annotation: This thesis is focused on the class of insurance No. 13 General liability insurance for damage other than listed in the class No. 10 to No. 12, according to the classification of Act No. 363/1999 Coll. of the insurance Act, as amended by Act No. 277/2009 Coll. It describes the characteristics of professional liability insurance and its structure, examines chosen products and compares the range of insurance on the selected sample of insurers. 4

5 Obsah Úvod Úvod do pojištění profesní odpovědností Pojem odpovědnosti za škodu a zařazení do systému práva Předpoklady odpovědnosti za škodu Pojištění odpovědnosti za škodu nástin historického vývoje Stručná charakteristika současného vývoje pojištění odpovědnosti za škodu v České republice Rozdělení jednotlivých druhŧ pojištění, zařazení odpovědnostního pojištění do systému pojištění Charakteristika pojištění odpovědnosti za škodu Druhy pojištění odpovědnosti za škodu Charakteristické rysy pojištění profesní Základní charakteristika povinně smluvních pojištění odpovědnosti za škodu Výčet povinně smluvních pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění profesní odpovědnosti za škodu jako součást skupiny povinně smluvních pojištění Odchylky od pojištění obecné odpovědnosti za škodu Pojištění profesní odpovědnosti za škody v rámci profesních sdruţení Popis vybraných typů pojištění profesní odpovědnosti Povinně smluvní pojištění autorizovaných architektŧ, inţenýrŧ a technikŧ činných ve výstavbě Sjednání pojistné smlouvy pro pojištění autorizovaných osob Trvalé pojištění versus pojištění jedné zakázky Vyčerpání a nové dokoupení limitu Pojištění autorizovaných architektŧ a technikŧ v České republice Pojištění profesní odpovědnosti za škody z činnosti advokátŧ Pojištění advokátŧ prostřednictvím české advokátní komory Pojištění profesní odpovědnosti za škody z činnosti advokátŧ v přepisech Evropské unie Ochrana osobnosti (nemajetková újma) Právní úprava ochrany osobnosti Přípojištění nahrady nemajetkové újmy na českém pojistném trhu Porovnaní trhu ČR v oblasti pojištění profesní odpovědnosti za škodu, vyběr produktu a jeho optimalizace Pojištění profesní odpovědnosti za škodu vybraných pojistitelŧ Pojištění odpovědnosti za škodu zdravotnických zařízení Zvláštní výluky u jednotlivých pojišťoven : Závěr Bibliografie Internetové stránky : Seznam příloh

6 ÚVOD V práci jsem se zaměřil na pojistné odvětví 13 - Všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu jiné neţ uvedené v odvětví 10 aţ 12, včetně odpovědnosti za škody na ţivotním prostředí, a to konkrétně na část b) Povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu dle klasifikace zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 349/2006 Sb. Cílem mé práce je popsat pojištěni odpovědnosti za škody zpŧsobené při výkonu profesní činnosti. Zajímá mě, jakým zpŧsobem se tento specializovaný produkt odlišuje od všeobecné odpovědnosti za škody. Také jsem si poloţil otázku tykající se zákonné povinnosti. Jaké profese musejí pojištěni profesní odpovědnosti uzavřít povinně a které se mohou samostatně rozhodnout. A pokud mají povinnost uzavřít danou zákonem nebo jiným právním předpisem, mají ještě další omezeni vyplývajíce z tohoto zákona či právního předpisu. Zkoumám u jednotlivých profesi, jestli mají činnost upravenou zákonem a v něm dané podmínky na uzavření pojištěni profesní odpovědnosti. Jako u kaţdého pojištěni se vyskytuji u tohoto produktu výluky z pojistného kryti. Pokusim se vymezit některe typicke vyluky pro toto pojištěni. Zkoumam take, jakou roli při uzavirani pojištěni hraji profesni komory a sdruţeni. Zda mají vliv na konstrukci pojištěni a vypočet pojistneho. Zda umoţňuji nějakym zpŧsobem pojištěni profesni odpovědnosti uzavřit. Na závěr se budu věnovat situaci na Českem pojistném trhu a postaveni pojištěni profesní odpovědnosti. Chci prozkoumat, kolik pojišťoven na našem trhu toto pojištěni nabízí, a samozřejmě také v jakém rozsahu tak činí. Představím konkrétní produkty vybraných pojišťoven a pokusím se o jejich srovnání. Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol Úvod do pojištění profesní odpovědnosti (vysvětlujeme pojem odpovědnost), Charakteristické rysy pojištění profesní odpovědnosti a odchylky od pojištění obecné odpovědnosti za škodu, Popis vybraných typŧ pojištění profesní odpovědnosti za škodu (charakteristika vybraných povinných pojištění) Ochrana osobnostní 6

7 (nemajetková újma) a Porovnání trhu ČR v oblasti pojištění profesní odpovědnosti za škodu (výběr produktu- pojištění odpovědnosti za škodu zdravotnických zařízení, typické výluky pro toto pojištění). V textu diplomové práce budou zmiňovány rozhodnutí a závěry rŧzných soudŧ 7

8 1 ÚVOD DO POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTÍ Pojem odpovědnosti za škodu a zařazení do systému práva Právní úprava odpovědnosti za škodu je obsaţena v řadě zákonŧ z rŧzných právních oblastí. Základním právním předpisem, který tento institut zakotvuje, je zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisŧ (dále jen občanský zákoník ), a to jeho část Šestá Odpovědnost za škodu a za bezdŧvodné obohacení. Právní předpis konkrétní - Občanský zákoník -obsahuje úpravu univerzálně platnou pro celé právo soukromé. Ustanovení 420 odst. 1 je zde základem a východiskem celé úpravy a zakotvuje tzv. obecnou odpovědnost za škodu. Kaţdý odpovídá za škodu, kterou zpŧsobil porušením právní povinnosti. V konkrétních ustanoveních Občanského zákoníku ( 420 a následujících) jsou uvedeny další zvláštní druhy odpovědnosti za škodu, konkrétně odpovědnost za škodu z provozní činnosti, odpovědnost za škodu na převzatých věcech, odpovědnost za škodu zpŧsobenou provozem dopravních prostředkŧ, odpovědnost za škodu na vnesených a odloţených věcech aj. V této práci se nadále budeme věnovat jen těm druhŧm odpovědnosti, které mají souvislost s povinným pojištěním odpovědnosti za škodu. Občanský zákoník tedy vyjmenovává jak předpoklady práva na náhradu škody, tak principy, jimiţ se odpovědnostní vztahy řídí, dále subjekty odpovědnosti za škodu, tedy kdo je odpovědný za zpŧsobenou škodu. V neposlední řadě objasňuje, co se rozumí termínem škoda, zpŧsob a rozsah náhrady škody, a obsahuje zvláštní úpravu odpovědnosti za škodu. Je-li právní předpis, který je vŧči občanskému zákoníku v poměru speciality, obsahuje úpravu odlišnou, pouţije se předpis speciální. Taková speciální ustanovení obsahuje zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisŧ (dále Obchodní zákoník ) v 373 a jemu následujících (pro oblast obchodních závazkových vztahŧ). Ustanovení obchodního zákoníku je sice v poměru speciality k občanskému zákoníku, avšak je obecnou úpravou pro oblast obchodních vztahŧ, které se řídí zákony spadajícími do oblasti práva obchodního, jako např. zákon o cenných papírech, zákon o bankách aj. 8

9 Ucelenou úpravu odpovědnosti za škody najdeme téţ v zákoně č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisŧ (dále zákoník práce ). Současná úprava pracovního práva je speciální k občanskému zákoníku Předpoklady odpovědnosti za škodu Sám vznik obecné odpovědnosti za škodu skrze jeho regulaci občanským zákoníkem, vychází z následujících předpokladŧ: a) porušení právní povinnosti (protiprávní úkon), popřípadě zákonem kvalifikovaná událost vyvolávající škodu (škodní událost), b) vznik škody, c) příčinná souvislost mezi a) a b) d) zpravidla i existence zavinění (úmysl či nedbalost) tj. předpoklad subjektivní odpovědnosti. To znamená, ţe v případě, ţe dojde k současnému splnění všech těchto podmínek, vzniká odpovědnostní právní vztah jako zvláštní druh závazkového právního vztahu, kdy pŧvodce škody je povinován nahradit zpŧsobenou škodu a poškozená osoba má vŧči němu právo náhradu škody poţadovat. Tři výše uvedené odpovědnostní předpoklady jsou povahy objektivní, čtvrtý subjektivní. Tím i odpovědnost za škodu mŧţe být koncipována jako subjektivní i objektivní. V prvním případě je předpokladem vzniku odpovědnosti existence zavinění subjektu. Občanskoprávní úprava vychází z presumovaného zavinění s moţností vyvinění se z odpovědnosti podle 420 odst. 3 občanského zákoníku. 1 Presumována je nedbalost a to nedbalost nevědomá, existenci úmyslného zavinění je povinen poškozený dokázat ( 424 občanského zákoníku). V případě právem stanovené odpovědnosti za škodu, míněno vzniklé bez ohledu na zavinění, tedy pouze za těch předpokladŧ povahy objektivní, jedná se tedy o objektivní odpovědnost neboli o tzv. odpovědnost za výsledek. Tato odpovědnost je právním předpisem stanovena 1 Citace: Odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil. 9

10 zejména pro odpovědnost za škody zpŧsobené věcmi, určitým chováním či jednáním, které představuje zvýšené riziko vzniku škod na zdraví, ţivotě či majetku u třetích osob. V konceptu tohoto druhu odpovědnosti za škody vystoupil do popředí zájem na zvýšené ochraně osobám, které jsou či mohou být poškozeny určitými v zákoně blíţe popsanými činnostmi. Odpovědnost objektivní jest pojata jako odpovědnost za škody z provozní činnosti dle 420a, dále odpovědnost za škody při převzetí věci podle 421, plus odpovědnost dle 421a, 427 n., 432 n., 683 a 769 občanského zákoníku, a dále odpovědnost za škodu dle 373 n. obchodního zákoníku, v neposlední řadě obecná odpovědnost zaměstnavatele za škodu zpŧsobenou zaměstnanci podle 265 n. zákoníku práce, odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání do počátku účinnosti nové úpravy 2 podle dosavadních právních předpisŧ dle 190 n. zákoníku práce a nakonec i odpovědnost za škodu zpŧsobenou vadou výrobku dle zákona č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu zpŧsobenou vadou výrobku, ve znění pozdějších předpisŧ. V určitých výjimečných případech je moţné se ze zvlášť stanovených dŧvodŧ od objektivní odpovědnosti zprostit jinak řečeno liberovat. 3 Pokud však je moţnost zprostit se objektivní odpovědnosti z nějakého speciálně stanoveného dŧvodu zcela vyloučena, hovoří se v občanskoprávní teorii o tzv. absolutní objektivní odpovědnosti. 4 Předností přísné objektivní odpovědnosti je, že při ní odpadá složitá problematika zjišťování a dokazování existence zaviněného protiprávního úkonu (ve výrobní a obchodní oblasti v důsledku anonymity a často nezjistitelnosti individuálního rušitele právní povinnosti zvlášť složitá zejména u právnických osob). 5 2 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisŧ 3 Viz. např. 420a, 421, 427 n., 432, 683, 763 občanského zákoníku, 374 obchodního zákoníku, 191 zákoníku práce, 5 zákona č. 59/1998 Sb., aj. 4 Viz. např. 421a, 127 občanského zákoníku, 192 zákoníku práce (do ), 2 zákona č. 82/1998 Sb., ve znění zákona č. 120/2001 Sb., a nálezu Ústavního soudu č. 234/2002 Sb. 5 KNAPP, V., KNAPPOVÁ, M.: Občanské právo hmotné, II.díl, str

11 Máme-li dále definovat pojištění odpovědnosti za škodu, které vychází z úpravy obsaţené v soukromoprávních předpisech, uvádíme tedy níţe předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu: I. Protiprávní úkon či zákonem kvalifikovaná událost zapříčiňující škodu (resp.škodní událost) Aby nějaký úkon mohl být kvalifikován jako protiprávní, je občanský zákoníkem poţadováno porušení právní povinnosti, která byla určitému subjektu uloţena. Pro určení odpovědného subjektu přitom není rozhodující, zda porušená právní povinnost plynula ze smlouvy ex contractu, tj. jde-li o odpovědnostní vztah mezi spolukontrahenty nebo či jde o porušení právní povinnosti, která není spjata se smlouvou, nýbrţ tato porušená právní povinnost jest zakládána zákonem ex delicto. 6 Protiprávní úkon jako takový se nepředpokládá, při sporu tedy leţí dŧkazní břemeno na poškozeném. Protiprávní úkon mŧţe být dále komisivní (porušení povinnosti něco konat) nebo omisivní (opomenutí konání, ke kterému je osoba ze zákona povinna). Rozpor úkonu s právními předpisy je dán nejen tam, kde tento úkon přímo právní předpisy porušuje, ale i tam, kde právní předpisy obchází. Osoba, která učinila jinak protiprávní úkon nebude shledána odpovědnou, pokud byl daný úkon učiněný za tzv. okolností vylučujících protiprávnost, kterými jsou : a) plnění zákonné povinnosti; b) výkon subjektivního práva; c) svépomoc ( 6 občanského zákoníku); d) jednání v nutné obraně ( 418 odst. 2 občanského zákoníku); e) jednání v krajní nouzi ( 418 odst. 1 občanského zákoníku); f) svolení poškozeného. 6 mimosmluvní zákonná právní povinnost spojená v případě porušení s mimosmluvní deliktní odpovědností vŧči kaţdému 11

12 V případě tzv. objektivní odpovědnosti za škodu, neboli odpovědnosti bez ohledu na zavinění, jindy nazývané odpovědnosti za výsledek, nehovoříme o protiprávním úkonu, ale o zákonem kvalifikované události. Touto událostí je: - provozní činnost ( 420a občanského zákoníku); - provoz dopravních prostředkŧ ( 427n. občanského zákoníku); - provoz zvlášť nebezpečný ( 432 občanského zákoníku); - jaderná událost ( 32 n. zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém vyuţívání jaderné energie a ionizujícího záření a o změně a doplnění některých zákonŧ, ve znění pozdějších předpisŧ); - vada výrobku ( 1 ve spojení s 4 zák.č. 59/1998 Sb., ve znění zák.č. 209/2000 Sb.) aj. Ve všech případech se jiţ sama zákonem kvalifikovaná událost, která zapříčiňuje škodu, stává při uskutečnění určité objektivně rizikové činnosti dostatečným právním dŧvodem vzniku odpovědnosti v právu občanském. II. Škoda Teorie a praxe povaţuje za škodu ve smyslu občanského práva majetkovou újmu, kterou lze objektivně vyčíslit obecným ekvivalentem, tj. penězi. Dle 442 občanského zákoníku se má hradit skutečná škoda (pozitivní, efektivní, reálná) tedy hodnota, jeţ poškozenému ušla (ušlý zisk prospěch). Totéţ dělení pak pouţívá i obchodní zákoník. Jak bylo řečeno, skutečná škoda, vyjádřena jako majetková újma, jenţ nastala (která se projevuje) v majetkové sféře poškozeného a je objektivně vyjádřitelná všeobecným ekvivalentem, tj. penězi, je také napravitelná poskytnutím majetkového plnění, především poskytnutím peněz. Skutečnou škodou se tak rozumí újma spočívající ve zmenšení majetkového stavu poškozeného a reprezentující majetkové hodnoty, které by bylo nutno vynaloţit, aby došlo k uvedení věci do předešlého stavu. 7 Rozsah (výše a objem) skutečné 7 Jehlička, Oldřich Švestka, Jiří a kol. : Občanský zákoník. Komentář. Str. 261 R 55/71 12

13 škody musí však být poškozeným prokázán - jak jinak - jeho přesným vyčíslením. Lze-li však škodu zjistit jen s nepoměrnými obtíţemi či, dokonce, nelze-li ji zjistit vŧbec, určí ji soud podle své volné úvahy. 8 K výkladu termínu hodnota, která poškozenému ušla se právní literatura ustálila na definici újmy spočívající v tom, ţe u poškozeného nedojde v dŧsledku škodní události k rozmnoţení majetkových hodnot, ač se to dalo očekávat s ohledem na pravidelný běh věcí. Takto je ušlý zisk definován minimálně od roku 1970, kdy byl publikován ve stanovisku Nejvyššího soudu ČSSR pod č. Rc 55/71. 9 Novější judikatura poté uvádí výklad pojmu ušlý zisk tak, aby byla zjištěna jeho vysoce pravděpodobná výše tedy taková, která se blíţí podle zásad běţného uvaţování jiţ jistotě. 10 Ve sporných případech určení náhrady ušlého zisku pak lze i v občanskoprávní oblasti postupovat dle kritéria v 379 obchodního zákoníku. Ušlým ziskem je rozuměna hodnota, o níţ se majetek poškozeného nezvětšil, ačkoli, vzhledem ke všem okolnostem bylo jest moţné očekávat, ţe by se o tuto část předmětný majetek zvětšil, kdyby tedy nedošlo ke škodné události. Je ovšem nezbytné prokázat příčinnou souvislost mezi nezvětšením se majetku a škodnou událostí. Pokud se jedná o vznik škody na zdraví či ţivotě, pak poškozenému vzniká zvláštní, taxativně vymezený komplex práv na její náhradu, resp. na její zmírnění. Dle ustanovení občanského zákoníku vzniká při újmě na zdraví právo na náhradu za ztrátu na výdělku, a to jednak po dobu pracovní neschopnosti, jednak po skončení pracovní neschopnosti či při invaliditě, resp. právo na ztrátu na dŧchodu, jakoţ i právo na náhradu účelných nákladŧ spjatých s léčením. V případě smrti poškozeného hovoříme o právu na náhradu nákladŧ pohřbu, jakoţ i na náhradu nákladŧ na výţivu pozŧstalým. Dále, skrze 444 občanského zákoníku má poškozený právo na jednorázové peněţité odškodnění za vzniklou nemajetkovou újmu, jenţ spočívá ve vytrpěných bolestech a ve ztíţení společenského uplatnění. Škodu a její rozsah musí však prokazovat poškozený. Právě na něm spočívá povinnost tvrzení, břemeno tvrzení, dŧkazní povinnost a dŧkazní břemeno zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisŧ 9 ŠULCOVÁ, Jaroslava: Ušlý zisk, Pojistný obzor 10/ rozsudek Nejvyššího soudu ČR II Odon 15/1996, Soudní rozhledy č. 5/

14 III. Příčinná souvislost (kauzální nexus) Příčinnou souvislost spatřujeme v tom, aby mezi protiprávním úkonem a vznikem škody byl vztah příčiny a následku. Příčinná souvislost tak musí být řešena konkrétně v kaţdém jednotlivém případě, a musí být zhodnoceny všechny okolnosti objasňující, co bylo příčinou nastalého výsledku. 11 Příčinná souvislost mezi zaviněným protiprávním jednáním ţalovaného a vznikem škody na zdraví musí být bezpečně prokázána, nestačí pouhá pravděpodobnost; avšak nelze ji vylučovat jen pouze z dŧvodu, kdy protiprávní jednání škŧdce dovršilo jiţ stávající nepříznivý zdravotní stav poškozeného. 12 V případě zjišťování příčinné souvislosti při objektivní odpovědnosti za škodu musí soud vţdy zároveň zjišťovat, zda nejsou dány dŧvody k vyloučení odpovědnosti, tedy liberační dŧvody. Příčinnou souvislost opět dokazuje poškozený. IV. Zavinění Zavinění: další, nezbytný předpoklad vzniku odpovědnosti za škodu - pokud tato je definována jako subjektivní, bývá zavinění popisováno jako psychický vztah škŧdce k vlastnímu protiprávnímu jednání a ke škodě. Zavinění musí zahrnout všechny znaky příslušné skutkové podstaty, tedy protiprávní úkon, škodu a příčinnou souvislost mezi nimi. Občanský zákoník je v obecné odpovědnosti zaloţen na principu odpovědnosti za předpokládané nedbalostní zavinění. To znamená, ţe poškozený musí prokazovat, ţe k porušení právní povinnosti došlo, a ţe škoda a její výše je v příčinné souvislosti s tímto porušením. Naopak dŧkazní břemeno směřující k vyvrácení domněnky viny nese škŧdce, který, chce-li se exkulpovat, musí prokázat, ţe na škodě z porušení právní povinnosti vinu nenese. Tímto byla ve stručnosti shrnuta česká právní úprava odpovědnosti za škody, ze které vycházejí pojistitelé při vytváření podmínek pojištění odpovědnosti za škodu. Vzhledem k tématu této práce jiţ nedoščlo k podrobnější analýze, avšak v jednotlivých kapitolách bude na výše popsanou úpravu odkazováno. 11 JEHLIČKA, O., ŠVESTKA, J. a kolektiv: Občanský zákoník. Komentář. Str Tamtéţ, str

15 1.3. Pojištění odpovědnosti za škodu nástin historického vývoje Počátky pojištění popř. obdobných institutŧ jdou vystopovat jiţ v kulturách starověkých civilizací. Příkladem mŧţe být tzv. námořní pŧjčka 13 (starověká Indie, Babylonie) nebo starořecká sdruţení obchodníkŧ majitelŧ lodí tzv. coinonia. 14 Ve středověku se námořní pŧjčka dále rozvíjela, ale vznikaly i další druhy pojištění, zejména v rámci profesních organizací např. bratrstva, gildy a cechy, jenţ budovaly jakési zabezpečení v případě nemoci, invalidity či smrti svého člena. Kupecké gildy poskytovaly nejen právní ochranu, ale do určité míry provozovaly i pojištění lodní dopravy a poţární pojištění. Oblíbené mezi příslušníky bohatších sociálních vrstev bylo kupování doţivotní renty (obdoba dnešního dŧchodového pojištění) za jednorázový obnos, rozvíjel se i určitý typ pojištění proti zničení majetku povodní či poţárem. Je však nutné konstatovat, ţe k významnějším posunŧm v praxi a teorii ve středověku nedocházelo, a to zejména z dŧvodu odmítání prevence nahodilých škod církví, která škody povaţovala za boţí trest. a tedy sirším rozvojem pojištění by mohlo docházet k oslabování duchovního vlivu církve na obyvatelstvo. Vlastní vznik pojištění bývá dle historikŧ datován dnem 13. dubna 1379, kdy byla v italské Pise podepsána vŧbec první dochovaná pojistná smlouva, která tak zahájila éru námořního pojištění. K zásadnímu vývoji pojištění do moderní podoby došlo pak v období století. Největší pojišťovací systém LLOYDS vznikl v roce 1687 v kavárně Edwarda Lloyda, kde se scházeli nejrŧznější kupci, makléři a námořníci a pro něţ E.Lloyd organizoval výměnu informací o námořní přepravě. Na základě těchto informací vybudoval byl později vybudován největší informační centrum o pohybu lidí a zboţí, a o haváriích a jejich pojišťování. 13 Druh úvěru spojený s pojištěním 14 Vzájemné pojištění majitelŧ lodí pro případ ztroskotání 15

16 Z historického hlediska je pojištění odpovědnosti za škodu, ve srovnání s dalšími druhy pojištění, poměrně mladé odvětví. Vzhledem k tomu, ţe toto pojištění velmi úzce souvisí s právní úpravou odpovědnosti za škodu, ve svém vývoji ji také kopíruje a dále na ni navazuje. Jelikoţ první významnější úpravou odpovědnosti za škodu v rámci soukromého práva byl napoleonský občanský zákoník z počátku 19. st. 15, je logické, ţe z téhoţ období také z Francie pochází první zmínka o sjednání odpovědnostního pojištění. Krom toho ve stejné době vzniklo (opět ve Francii) pojištění odpovědnosti z provozu koněspřeţné dopravy. Další rozvoj tohoto druhu pojištění vycházel z bouřlivého ekonomického vývoje 19. století. S ohledem na stále se prohlubující, dosti nepříznivou sociální a ekonomickou situaci dělnictva nicméně hrozilo oslabení celého systému kapitalismu, čímţ nastaly první časy zásahŧ státu ve prospěch ţivotní úrovně dělnické třídy. V Evropě tak došlo ke vzniku tzv. továrního zákonodárství. Na rozvoj pojištění mělo mimo jiné vliv zejména zavedení objektivní odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy. Zaměstnanec tak jiţ nemusel dokazovat zavinění zaměstnavatele, coţ byl výrazný posun k ochraně tzv. slabší strany a další impuls k vyuţití pojištění. Přesto ještě v 70. letech 19. st. bylo odpovědnostní pojištění povaţováno za morálně zavrţeníhodné, a to zejména z toho dŧvodu, ţe šlo o pojištění následkŧ vlastního zavinění. Za tímto přístupem se skrývala obava ze stimulace k morálnímu hazardu. Subjektivní stránka odpovědnosti za škodu hrála v tomto druhu pojištění významnou roli, a to jiţ od počátku rozšiřování tohoto pojištění. Koncem 19.stol.bylo nabízeno především odpovědnostní pojištění podnikŧ ale i např. hostincŧ, a dále bylo moţno spatřit i např. předchŧdce dnešních profesních pojištění za škodu pro lékaře a lékárníky. Od krytí pouhých škod na zdraví docházelo k dalšímu rozvoji a do krytí byly zahrnovány i škody na věcech. K velkému rozmachu odpovědnostního pojištění došlo v prvních letech minulého století. Před první světovou válkou se stalo čtvrtým nejvýznamnějším pojistným odvětvím soukromého pojištění (po ţivotním, poţárním a dopravním pojištění). Tuto dynamiku podstatně ovlivnilo nové odvětví pojištění motorových vozidel a odpovědnostní pojištění motorových vozidel, které na něj logicky 15 Code civil français (zvaný téţ Code Napoléon) z roku

17 navázalo. Tak se pojištění odpovědnosti za škodu stalo po druhé světové válce největším pojistným odvětvím neţivotního pojištění. Autor Vostatek uvádí následující rozdělení odpovědnostních pojištění ve světě: - odpovědnostní pojištění motorových vozidel, popř. šířeji pojaté odpovědnostní pojištění dopravních prostředkŧ, které zahrnuje i odpovědnostní pojištění letadel, lodí a dalších dopravních prostředkŧ; - odpovědnostní pojištění zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání; - obecné odpovědnostní pojištění, které se dále člení na: - osobní odpovědnostní pojištění (odpovědnostní pojištění soukromých osob); - podnikové odpovědnostní pojištění; - pojištění profesionální odpovědnosti za škodu, resp. pojištění za škodu z výkonu povolání, které stojí na pomezí předchozích dvou pododvětví obecného odpovědnostního pojištění Stručná charakteristika současného vývoje pojištění odpovědnosti za škodu v České republice V České republice je provozováno pojištění odpovědnosti za škodu celkem dvanácti pojišťovnami, a tyto současně nabízejí pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou vadným výrobkem. Deset pojišťoven nabízí jak pojištění profesní odpovědnosti za škodu, tak pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou členy statutárních a dozorčích orgánŧ. Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu zpŧsobenou zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí z povolání poskytují celkem dvě pojišťovny. Z celkových statistických údajŧ publikovaných v časopise Pojistný obzor, které jsou k nahlédnutí v Příloze č. 1, bychom nyní vyzdvihli tyto dŧleţité skutečnosti: 16 VOSTATEK, J.: Sociální a soukromé pojištění, str

18 - sjednávané limity pojištění trvale rostou, zejménav pojištění odpovědnosti za výrobek a v pojištění profesní odpovědnosti u vybraných profesí; - pojistné sazby mírně stoupají u pojištění odpovědnosti za škodu zdravotnických zařízení a lékařŧ a v pojištění profesní odpovědnosti; - roste výrazně poptávka po pojištění profesní odpovědnosti, zvláště advokátních kanceláří, architektŧ a projektantŧ a technikŧ činných ve výstavbě; - škodní prŧběh se zhoršuje v pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou zdravotnickými zařízeními, a to hlavně v případě nemocnic; - dále však roste právní povědomí poškozených k dosaţení odškodnění za utrpěnou újmu na coţ má jistě vliv medializace škodných událostí (opět zejména v případě zdravotnických zařízení Rozdělení jednotlivých druhŧ pojištění, zařazení odpovědnostního pojištění do systému pojištění Rozčlenění pojištění dle druhŧ je samo o sobě nelehkým úkolem, a to s ohledem na specifika pojištění nejen v rŧzných regionech světa, ale i v jednotlivých zemích. Je moţné baz nadsázky říci, ţe členění je věcí sledovaného účelu. Dle objektu ochrany mŧţeme tak pojištění dělit na ţivotní a neţivotní. Jak sám název druhŧ pojištění napovídá, odpovědnostní pojištění títo spadá do skupiny neţivotních pojištění. Dále z hlediska základní konstrukce pojistného plnění pojištění dělí na pojištění obnosové a pojištění škodové. 17 ZIKÁN, V.: Pojištění odpovědnosti za škodu v ČR v letech 2004/2005, Pojistný obzor 9/2006, str. 7 18

19 Z hlediska členění druhŧ pojištění dle konstrukce pojistného plnění je v zákoně č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonŧ, ve znění pozdějších předpisŧ (dále jen zákon o pojistné smlouvě ), vymezováno následovně: - pojištěním škodovým je rozuměno soukromé pojištění, jehoţ účelem je náhrada škody vzniklé v dŧsledku pojistné události; - pojištěním obnosovým je rozuměno soukromé pojištění, jehoţ účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky, a to v dŧsledku pojistné události, a to ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody. Odpovědnostní pojištění je tedy pojištění škodové. Sám smysl odpovědnosti za škodu, kdy odpovědná osoba hradí škodu, kterou zpŧsobila poškozenému, a pro toto riziko se také pojišťuje, zařazuje toto pojištění zcela jednoznačně. V zákoně o pojistné smlouvě je přímo explicitně stanovena povinnost sjednat toto pojištění jako pojištění škodové. Pro škodová pojištění seldujeme jako charakteristické tyto základní rysy: - účel - náhrada škody pojistné plnění je takto omezeno rozsahem pojistného zájmu; - pojistným plněním přechází právo na náhradu škody na pojišťovnu; Základním principem odpovědnostního pojištění je tedy náhrada škody, za niţ odpovídá pojištěný, resp. pojištění se sjednává pro případ zákonem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností pojištěného uvedenou v pojistné smlouvě, pokud pojištěný za škodu odpovídá v dŧsledku svého jednání, nebo vztahu z doby trvání pojištění. Jako další členění, s ohledem na účely této práce, bychom dále pouţili členění zaloţené na hledisku zájmu pojistníka pojištění sjednat. Jedná se tak o pojištění: - zákonné vzniká zákonem definovanou právní skutečností bez ohledu na vŧli pojistníka sjednat pojištění; - povinně smluvní vznikající dvoustranným právním úkonem tedy uzavřením pojistné smlouvy, povinnost pojištění sjednat je dána právním předpisem, v některých případech takto právní předpis stanoví podstatné náleţitosti pojistné 19

20 smlouvy. Pro případ, ţe pojistník pojištění nesjedná zákon stanoví sankci (např. disciplinární odpovědnost vŧči profesnímu sdruţení, popř. sankce odnětí oprávnění vykonávat činnost); - dobrovolně smluvní je na vŧli pojistníka, zda pojištění uzavře, za jakých podmínek a s jakými dispozicemi Charakteristika pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění odpovědnosti za škodu je upraveno zákonem o pojistné smlouvě. Ve vztahu k občanskému zákoníku se tak jedná o speciální předpis; práva a povinnosti neupravené v zákoně o pojistné smlouvě se tedy budou řídit ustanoveními občanského zákoníku. Vztahy z pojištění musí proto odpovídat obecným soukromoprávním principŧm a zásadám jako je rovnost stran, princip smluvní volnosti nebo ochrana slabší strany aj. Zákon o pojistné smlouvě se pojištění odpovědnosti za škodu věnuje v hlavě III. ve třetím díle Pojištění odpovědnosti za škodu. Účelem pojištění odpovědnosti za škodu je náhrada škody vyplacená pojistitelem v případě právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu, kterou zpŧsobil jinému a za kterou odpovídá dle právních předpisŧ. 18 Vţdy jde přitom o škodu, která byla zpŧsobena třetí osobě, nikoli samotnému pojištěnému. V případě odpovědnosti subjektivní je pojištěním odpovědnosti za škodu kryta pouze škoda, která byla zpŧsobena nedbalostí. Úmyslné zavinění je tak přímo v rozporu s podstatou pojištění konkrétně s principem nahodilosti. 19 Výjimku z citované zásady stanoví např. zákon č. 168/1999 Sb.,o pojištění odpovědnosti za škody zpŧsobené provozem vozidla (dále zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), a to v ustanovení 10 odst. 1 písm. a), kde je uvedeno, ţe pojistitel má proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliţe prokáţe, ţe pojištěný zpŧsobil škodu úmyslně. Pojištěním odpovědnosti je zde kryta pouze odpovědnost za škodu stanovená právními předpisy, nikoli převzatá nad jejich rámec. 18 Viz. 43 odst. 2 zákona o pojistné smlouvě 19 Viz. 3 písm.a) zákona o pojistné smlouvě 20

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd. Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání Milena Škrachová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd. Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání Milena Škrachová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání Milena Škrachová Bakalářská práce 2012 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem tuto práci vypracovala

Více

Diplomová práce Pojištění odpovědnosti z provozu silničních vozidel v Evropě ( zelená karta )

Diplomová práce Pojištění odpovědnosti z provozu silničních vozidel v Evropě ( zelená karta ) Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra mezinárodního a evropského práva Diplomová práce Pojištění odpovědnosti z provozu silničních vozidel v Evropě ( zelená karta ) Barbora Tichá 2009/2010

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra občanského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE NÁHRADA ŠKODY Z POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra občanského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE NÁHRADA ŠKODY Z POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra občanského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE NÁHRADA ŠKODY Z POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA COMPENSATION FOR DAMAGE ARISING FROM MOTOR THIRD PARTY

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Karolína Růžičková Právní úprava regresních nároků v soukromoprávním pojištění Diplomová práce Olomouc 2011 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem tuto

Více

Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Bakalářská práce Autor: Klára Mocová, DiS. Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Helena Janegová

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Bc. Jan Čech Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní Vývojové trendy v pojištění odpovědnosti Bc. Jan Čech Diplomová práce 2013

Více

Vývoj pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění

Vývoj pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Vývoj pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění Bakalářská práce Tomáš Strnad, DiS. červen 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ

Více

Smlouvy o přepravě věci

Smlouvy o přepravě věci Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Smlouvy o přepravě věci Bakalářská práce Autor: Anna Juráňová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Michal Mědílek Praha Duben,

Více

Odpovědnost a ručení členů orgánů akciové společnosti

Odpovědnost a ručení členů orgánů akciové společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Odpovědnost a ručení členů orgánů akciové společnosti Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Květa Sklenářová Právní administrativa v podnikatelské sféře

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Moţnosti financování a zajišťování logistického řetězce v silniční dopravě. (Bakalářská práce)

Vysoká škola logistiky o.p.s. Moţnosti financování a zajišťování logistického řetězce v silniční dopravě. (Bakalářská práce) Vysoká škola logistiky o.p.s Moţnosti financování a zajišťování logistického řetězce v silniční dopravě (Bakalářská práce) Přerov 2011 Petr Baraňák 1 2 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe předloţená bakalářská

Více

Analýza kombinace bankovních a pojistných produktů na českém finančním trhu. Jana Sedlářová

Analýza kombinace bankovních a pojistných produktů na českém finančním trhu. Jana Sedlářová Analýza kombinace bankovních a pojistných produktů na českém finančním trhu Jana Sedlářová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu kombinace bankovních a pojistných produktŧ

Více

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Diplomová práce Autor: Bc. Michaela Gruberová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc.

Více

Právní úprava spotřebitelských úvěrů a jejich využití v současné praxi

Právní úprava spotřebitelských úvěrů a jejich využití v současné praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Právní úprava spotřebitelských úvěrů a jejich využití v současné praxi Bakalářská práce Autor Michal Vykonal, DiS. Právní administrativa v podnikatelské

Více

Vývoj pojištění motorových vozidel a doplňkových připojištění

Vývoj pojištění motorových vozidel a doplňkových připojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Vývoj pojištění motorových vozidel a doplňkových připojištění Bakalářská práce Autor: Lucie Kratochvílová Pojistný makléř Vedoucí práce: Mgr. Petr Gruber Praha Duben

Více

Výživné neprovdané matky

Výživné neprovdané matky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Výživné neprovdané matky Bakalářská práce Autor: Petra Tauchenová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Kateřina

Více

Běžný účet jako institut obchodního práva

Běžný účet jako institut obchodního práva Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Běžný účet jako institut obchodního práva Bakalářská práce Autor: Ivana Tomanová, DiS. Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí

Více

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÉ EVROPSKÉ ZEMI Motor vehicle insurance in the Czech Republic

Více

Analýza vybraných produktů životního pojištění

Analýza vybraných produktů životního pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Analýza vybraných produktů životního pojištění Bakalářská práce Autor: Barbora Šimůnková Bankovní management Vedoucí práce: doc. RNDr. Jarmila

Více

Spotřebitelský úvěr versus leasing

Spotřebitelský úvěr versus leasing Bankovní institut vysoká škola Praha Spotřebitelský úvěr versus leasing Diplomová práce Bc. Radka Valerie Buňatová Duben 2013 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha

Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Posouzení úrovně finančního poradenství v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Viktor Musílek, DiS. Finance Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU VE ZDRAVOTNICTVÍ

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU VE ZDRAVOTNICTVÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU VE ZDRAVOTNICTVÍ Liability insurance in a health service Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMERČNÍ POJIŠŤOVNY

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMERČNÍ POJIŠŤOVNY Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMERČNÍ POJIŠŤOVNY Organizational Structure of the Commercial Insurance Company Diplomová práce

Více

Vývoj cestovního pojištění na tuzemském pojistném trhu

Vývoj cestovního pojištění na tuzemském pojistném trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Vývoj cestovního pojištění na tuzemském pojistném trhu Bakalářská práce Iva Láhlová, DiS. červen 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Vývoj

Více

Význam marketingu v pojišťovnictví

Význam marketingu v pojišťovnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Význam marketingu v pojišťovnictví Bakalářská práce Autor: Milan Pavlíček Pojistný makléř Vedoucí práce: Ing. Alois Rous, CSc.

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Lidský faktor v pojišťovnictví. Bc. Petra Janečková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Lidský faktor v pojišťovnictví. Bc. Petra Janečková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Lidský faktor v pojišťovnictví Bc. Petra Janečková Diplomová práce 2010 Prohlášení autora Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Kapitálové životní pojištění Bakalářská práce Autor: Michal Koutný Pojišťovnictví Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Flaška, CSc. Praha Duben,

Více

Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku

Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra práva Diplomová práce Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku Vypracovala: Bc. Kristýna Mrvíková Vedoucí práce: JUDr. Rudolf Hrubý

Více

Analýza a porovnání trhu pojištění strojů

Analýza a porovnání trhu pojištění strojů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Analýza a porovnání trhu pojištění strojů Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Odborný konzultant: Eva Vrlíčková Ing.Helena

Více

Problematika zneužívání sociálních dávek

Problematika zneužívání sociálních dávek Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Problematika zneužívání sociálních dávek Bakalářská práce Autor: Aneta Tomková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce:

Více