Pojištění profesní odpovědnosti za škodu podnikatelů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojištění profesní odpovědnosti za škodu podnikatelů"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví a pojišťovnictví Pojištění profesní odpovědnosti za škodu podnikatelů Diplomová práce Autor: Bc. Serhii Kravchenko Finance Vedoucí práce: Doc. Ing. Miroslav Flaška, CSc. Praha duben,

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen/a se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne 18 dubna 2012 Serhii Kravchenko 2

3 Poděkování: Na tomto místě bych rád poděkoval Doc. Ing. Miroslavu Flaškovi, CSc. za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce. 3

4 Anotace: Práce je zaměřena na pojistné odvětví 13 - Všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu jiné neţ uvedené v odvětví 10 aţ 12, dle klasifikace zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 277/2009 Sb. Popisuje charakteristické rysy pojištěni profesní odpovědnosti a jeho konstrukci. Zkoumá vybrané produkty a na vybraném vzorku pojistitelŧ porovnává rozsah pojištění. Klíčová slova: odpovědnost za škodu, povinné pojištění, rozsah pojištění, výluky Annotation: This thesis is focused on the class of insurance No. 13 General liability insurance for damage other than listed in the class No. 10 to No. 12, according to the classification of Act No. 363/1999 Coll. of the insurance Act, as amended by Act No. 277/2009 Coll. It describes the characteristics of professional liability insurance and its structure, examines chosen products and compares the range of insurance on the selected sample of insurers. 4

5 Obsah Úvod Úvod do pojištění profesní odpovědností Pojem odpovědnosti za škodu a zařazení do systému práva Předpoklady odpovědnosti za škodu Pojištění odpovědnosti za škodu nástin historického vývoje Stručná charakteristika současného vývoje pojištění odpovědnosti za škodu v České republice Rozdělení jednotlivých druhŧ pojištění, zařazení odpovědnostního pojištění do systému pojištění Charakteristika pojištění odpovědnosti za škodu Druhy pojištění odpovědnosti za škodu Charakteristické rysy pojištění profesní Základní charakteristika povinně smluvních pojištění odpovědnosti za škodu Výčet povinně smluvních pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění profesní odpovědnosti za škodu jako součást skupiny povinně smluvních pojištění Odchylky od pojištění obecné odpovědnosti za škodu Pojištění profesní odpovědnosti za škody v rámci profesních sdruţení Popis vybraných typů pojištění profesní odpovědnosti Povinně smluvní pojištění autorizovaných architektŧ, inţenýrŧ a technikŧ činných ve výstavbě Sjednání pojistné smlouvy pro pojištění autorizovaných osob Trvalé pojištění versus pojištění jedné zakázky Vyčerpání a nové dokoupení limitu Pojištění autorizovaných architektŧ a technikŧ v České republice Pojištění profesní odpovědnosti za škody z činnosti advokátŧ Pojištění advokátŧ prostřednictvím české advokátní komory Pojištění profesní odpovědnosti za škody z činnosti advokátŧ v přepisech Evropské unie Ochrana osobnosti (nemajetková újma) Právní úprava ochrany osobnosti Přípojištění nahrady nemajetkové újmy na českém pojistném trhu Porovnaní trhu ČR v oblasti pojištění profesní odpovědnosti za škodu, vyběr produktu a jeho optimalizace Pojištění profesní odpovědnosti za škodu vybraných pojistitelŧ Pojištění odpovědnosti za škodu zdravotnických zařízení Zvláštní výluky u jednotlivých pojišťoven : Závěr Bibliografie Internetové stránky : Seznam příloh

6 ÚVOD V práci jsem se zaměřil na pojistné odvětví 13 - Všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu jiné neţ uvedené v odvětví 10 aţ 12, včetně odpovědnosti za škody na ţivotním prostředí, a to konkrétně na část b) Povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu dle klasifikace zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 349/2006 Sb. Cílem mé práce je popsat pojištěni odpovědnosti za škody zpŧsobené při výkonu profesní činnosti. Zajímá mě, jakým zpŧsobem se tento specializovaný produkt odlišuje od všeobecné odpovědnosti za škody. Také jsem si poloţil otázku tykající se zákonné povinnosti. Jaké profese musejí pojištěni profesní odpovědnosti uzavřít povinně a které se mohou samostatně rozhodnout. A pokud mají povinnost uzavřít danou zákonem nebo jiným právním předpisem, mají ještě další omezeni vyplývajíce z tohoto zákona či právního předpisu. Zkoumám u jednotlivých profesi, jestli mají činnost upravenou zákonem a v něm dané podmínky na uzavření pojištěni profesní odpovědnosti. Jako u kaţdého pojištěni se vyskytuji u tohoto produktu výluky z pojistného kryti. Pokusim se vymezit některe typicke vyluky pro toto pojištěni. Zkoumam take, jakou roli při uzavirani pojištěni hraji profesni komory a sdruţeni. Zda mají vliv na konstrukci pojištěni a vypočet pojistneho. Zda umoţňuji nějakym zpŧsobem pojištěni profesni odpovědnosti uzavřit. Na závěr se budu věnovat situaci na Českem pojistném trhu a postaveni pojištěni profesní odpovědnosti. Chci prozkoumat, kolik pojišťoven na našem trhu toto pojištěni nabízí, a samozřejmě také v jakém rozsahu tak činí. Představím konkrétní produkty vybraných pojišťoven a pokusím se o jejich srovnání. Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol Úvod do pojištění profesní odpovědnosti (vysvětlujeme pojem odpovědnost), Charakteristické rysy pojištění profesní odpovědnosti a odchylky od pojištění obecné odpovědnosti za škodu, Popis vybraných typŧ pojištění profesní odpovědnosti za škodu (charakteristika vybraných povinných pojištění) Ochrana osobnostní 6

7 (nemajetková újma) a Porovnání trhu ČR v oblasti pojištění profesní odpovědnosti za škodu (výběr produktu- pojištění odpovědnosti za škodu zdravotnických zařízení, typické výluky pro toto pojištění). V textu diplomové práce budou zmiňovány rozhodnutí a závěry rŧzných soudŧ 7

8 1 ÚVOD DO POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTÍ Pojem odpovědnosti za škodu a zařazení do systému práva Právní úprava odpovědnosti za škodu je obsaţena v řadě zákonŧ z rŧzných právních oblastí. Základním právním předpisem, který tento institut zakotvuje, je zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisŧ (dále jen občanský zákoník ), a to jeho část Šestá Odpovědnost za škodu a za bezdŧvodné obohacení. Právní předpis konkrétní - Občanský zákoník -obsahuje úpravu univerzálně platnou pro celé právo soukromé. Ustanovení 420 odst. 1 je zde základem a východiskem celé úpravy a zakotvuje tzv. obecnou odpovědnost za škodu. Kaţdý odpovídá za škodu, kterou zpŧsobil porušením právní povinnosti. V konkrétních ustanoveních Občanského zákoníku ( 420 a následujících) jsou uvedeny další zvláštní druhy odpovědnosti za škodu, konkrétně odpovědnost za škodu z provozní činnosti, odpovědnost za škodu na převzatých věcech, odpovědnost za škodu zpŧsobenou provozem dopravních prostředkŧ, odpovědnost za škodu na vnesených a odloţených věcech aj. V této práci se nadále budeme věnovat jen těm druhŧm odpovědnosti, které mají souvislost s povinným pojištěním odpovědnosti za škodu. Občanský zákoník tedy vyjmenovává jak předpoklady práva na náhradu škody, tak principy, jimiţ se odpovědnostní vztahy řídí, dále subjekty odpovědnosti za škodu, tedy kdo je odpovědný za zpŧsobenou škodu. V neposlední řadě objasňuje, co se rozumí termínem škoda, zpŧsob a rozsah náhrady škody, a obsahuje zvláštní úpravu odpovědnosti za škodu. Je-li právní předpis, který je vŧči občanskému zákoníku v poměru speciality, obsahuje úpravu odlišnou, pouţije se předpis speciální. Taková speciální ustanovení obsahuje zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisŧ (dále Obchodní zákoník ) v 373 a jemu následujících (pro oblast obchodních závazkových vztahŧ). Ustanovení obchodního zákoníku je sice v poměru speciality k občanskému zákoníku, avšak je obecnou úpravou pro oblast obchodních vztahŧ, které se řídí zákony spadajícími do oblasti práva obchodního, jako např. zákon o cenných papírech, zákon o bankách aj. 8

9 Ucelenou úpravu odpovědnosti za škody najdeme téţ v zákoně č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisŧ (dále zákoník práce ). Současná úprava pracovního práva je speciální k občanskému zákoníku Předpoklady odpovědnosti za škodu Sám vznik obecné odpovědnosti za škodu skrze jeho regulaci občanským zákoníkem, vychází z následujících předpokladŧ: a) porušení právní povinnosti (protiprávní úkon), popřípadě zákonem kvalifikovaná událost vyvolávající škodu (škodní událost), b) vznik škody, c) příčinná souvislost mezi a) a b) d) zpravidla i existence zavinění (úmysl či nedbalost) tj. předpoklad subjektivní odpovědnosti. To znamená, ţe v případě, ţe dojde k současnému splnění všech těchto podmínek, vzniká odpovědnostní právní vztah jako zvláštní druh závazkového právního vztahu, kdy pŧvodce škody je povinován nahradit zpŧsobenou škodu a poškozená osoba má vŧči němu právo náhradu škody poţadovat. Tři výše uvedené odpovědnostní předpoklady jsou povahy objektivní, čtvrtý subjektivní. Tím i odpovědnost za škodu mŧţe být koncipována jako subjektivní i objektivní. V prvním případě je předpokladem vzniku odpovědnosti existence zavinění subjektu. Občanskoprávní úprava vychází z presumovaného zavinění s moţností vyvinění se z odpovědnosti podle 420 odst. 3 občanského zákoníku. 1 Presumována je nedbalost a to nedbalost nevědomá, existenci úmyslného zavinění je povinen poškozený dokázat ( 424 občanského zákoníku). V případě právem stanovené odpovědnosti za škodu, míněno vzniklé bez ohledu na zavinění, tedy pouze za těch předpokladŧ povahy objektivní, jedná se tedy o objektivní odpovědnost neboli o tzv. odpovědnost za výsledek. Tato odpovědnost je právním předpisem stanovena 1 Citace: Odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil. 9

10 zejména pro odpovědnost za škody zpŧsobené věcmi, určitým chováním či jednáním, které představuje zvýšené riziko vzniku škod na zdraví, ţivotě či majetku u třetích osob. V konceptu tohoto druhu odpovědnosti za škody vystoupil do popředí zájem na zvýšené ochraně osobám, které jsou či mohou být poškozeny určitými v zákoně blíţe popsanými činnostmi. Odpovědnost objektivní jest pojata jako odpovědnost za škody z provozní činnosti dle 420a, dále odpovědnost za škody při převzetí věci podle 421, plus odpovědnost dle 421a, 427 n., 432 n., 683 a 769 občanského zákoníku, a dále odpovědnost za škodu dle 373 n. obchodního zákoníku, v neposlední řadě obecná odpovědnost zaměstnavatele za škodu zpŧsobenou zaměstnanci podle 265 n. zákoníku práce, odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání do počátku účinnosti nové úpravy 2 podle dosavadních právních předpisŧ dle 190 n. zákoníku práce a nakonec i odpovědnost za škodu zpŧsobenou vadou výrobku dle zákona č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu zpŧsobenou vadou výrobku, ve znění pozdějších předpisŧ. V určitých výjimečných případech je moţné se ze zvlášť stanovených dŧvodŧ od objektivní odpovědnosti zprostit jinak řečeno liberovat. 3 Pokud však je moţnost zprostit se objektivní odpovědnosti z nějakého speciálně stanoveného dŧvodu zcela vyloučena, hovoří se v občanskoprávní teorii o tzv. absolutní objektivní odpovědnosti. 4 Předností přísné objektivní odpovědnosti je, že při ní odpadá složitá problematika zjišťování a dokazování existence zaviněného protiprávního úkonu (ve výrobní a obchodní oblasti v důsledku anonymity a často nezjistitelnosti individuálního rušitele právní povinnosti zvlášť složitá zejména u právnických osob). 5 2 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisŧ 3 Viz. např. 420a, 421, 427 n., 432, 683, 763 občanského zákoníku, 374 obchodního zákoníku, 191 zákoníku práce, 5 zákona č. 59/1998 Sb., aj. 4 Viz. např. 421a, 127 občanského zákoníku, 192 zákoníku práce (do ), 2 zákona č. 82/1998 Sb., ve znění zákona č. 120/2001 Sb., a nálezu Ústavního soudu č. 234/2002 Sb. 5 KNAPP, V., KNAPPOVÁ, M.: Občanské právo hmotné, II.díl, str

11 Máme-li dále definovat pojištění odpovědnosti za škodu, které vychází z úpravy obsaţené v soukromoprávních předpisech, uvádíme tedy níţe předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu: I. Protiprávní úkon či zákonem kvalifikovaná událost zapříčiňující škodu (resp.škodní událost) Aby nějaký úkon mohl být kvalifikován jako protiprávní, je občanský zákoníkem poţadováno porušení právní povinnosti, která byla určitému subjektu uloţena. Pro určení odpovědného subjektu přitom není rozhodující, zda porušená právní povinnost plynula ze smlouvy ex contractu, tj. jde-li o odpovědnostní vztah mezi spolukontrahenty nebo či jde o porušení právní povinnosti, která není spjata se smlouvou, nýbrţ tato porušená právní povinnost jest zakládána zákonem ex delicto. 6 Protiprávní úkon jako takový se nepředpokládá, při sporu tedy leţí dŧkazní břemeno na poškozeném. Protiprávní úkon mŧţe být dále komisivní (porušení povinnosti něco konat) nebo omisivní (opomenutí konání, ke kterému je osoba ze zákona povinna). Rozpor úkonu s právními předpisy je dán nejen tam, kde tento úkon přímo právní předpisy porušuje, ale i tam, kde právní předpisy obchází. Osoba, která učinila jinak protiprávní úkon nebude shledána odpovědnou, pokud byl daný úkon učiněný za tzv. okolností vylučujících protiprávnost, kterými jsou : a) plnění zákonné povinnosti; b) výkon subjektivního práva; c) svépomoc ( 6 občanského zákoníku); d) jednání v nutné obraně ( 418 odst. 2 občanského zákoníku); e) jednání v krajní nouzi ( 418 odst. 1 občanského zákoníku); f) svolení poškozeného. 6 mimosmluvní zákonná právní povinnost spojená v případě porušení s mimosmluvní deliktní odpovědností vŧči kaţdému 11

12 V případě tzv. objektivní odpovědnosti za škodu, neboli odpovědnosti bez ohledu na zavinění, jindy nazývané odpovědnosti za výsledek, nehovoříme o protiprávním úkonu, ale o zákonem kvalifikované události. Touto událostí je: - provozní činnost ( 420a občanského zákoníku); - provoz dopravních prostředkŧ ( 427n. občanského zákoníku); - provoz zvlášť nebezpečný ( 432 občanského zákoníku); - jaderná událost ( 32 n. zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém vyuţívání jaderné energie a ionizujícího záření a o změně a doplnění některých zákonŧ, ve znění pozdějších předpisŧ); - vada výrobku ( 1 ve spojení s 4 zák.č. 59/1998 Sb., ve znění zák.č. 209/2000 Sb.) aj. Ve všech případech se jiţ sama zákonem kvalifikovaná událost, která zapříčiňuje škodu, stává při uskutečnění určité objektivně rizikové činnosti dostatečným právním dŧvodem vzniku odpovědnosti v právu občanském. II. Škoda Teorie a praxe povaţuje za škodu ve smyslu občanského práva majetkovou újmu, kterou lze objektivně vyčíslit obecným ekvivalentem, tj. penězi. Dle 442 občanského zákoníku se má hradit skutečná škoda (pozitivní, efektivní, reálná) tedy hodnota, jeţ poškozenému ušla (ušlý zisk prospěch). Totéţ dělení pak pouţívá i obchodní zákoník. Jak bylo řečeno, skutečná škoda, vyjádřena jako majetková újma, jenţ nastala (která se projevuje) v majetkové sféře poškozeného a je objektivně vyjádřitelná všeobecným ekvivalentem, tj. penězi, je také napravitelná poskytnutím majetkového plnění, především poskytnutím peněz. Skutečnou škodou se tak rozumí újma spočívající ve zmenšení majetkového stavu poškozeného a reprezentující majetkové hodnoty, které by bylo nutno vynaloţit, aby došlo k uvedení věci do předešlého stavu. 7 Rozsah (výše a objem) skutečné 7 Jehlička, Oldřich Švestka, Jiří a kol. : Občanský zákoník. Komentář. Str. 261 R 55/71 12

13 škody musí však být poškozeným prokázán - jak jinak - jeho přesným vyčíslením. Lze-li však škodu zjistit jen s nepoměrnými obtíţemi či, dokonce, nelze-li ji zjistit vŧbec, určí ji soud podle své volné úvahy. 8 K výkladu termínu hodnota, která poškozenému ušla se právní literatura ustálila na definici újmy spočívající v tom, ţe u poškozeného nedojde v dŧsledku škodní události k rozmnoţení majetkových hodnot, ač se to dalo očekávat s ohledem na pravidelný běh věcí. Takto je ušlý zisk definován minimálně od roku 1970, kdy byl publikován ve stanovisku Nejvyššího soudu ČSSR pod č. Rc 55/71. 9 Novější judikatura poté uvádí výklad pojmu ušlý zisk tak, aby byla zjištěna jeho vysoce pravděpodobná výše tedy taková, která se blíţí podle zásad běţného uvaţování jiţ jistotě. 10 Ve sporných případech určení náhrady ušlého zisku pak lze i v občanskoprávní oblasti postupovat dle kritéria v 379 obchodního zákoníku. Ušlým ziskem je rozuměna hodnota, o níţ se majetek poškozeného nezvětšil, ačkoli, vzhledem ke všem okolnostem bylo jest moţné očekávat, ţe by se o tuto část předmětný majetek zvětšil, kdyby tedy nedošlo ke škodné události. Je ovšem nezbytné prokázat příčinnou souvislost mezi nezvětšením se majetku a škodnou událostí. Pokud se jedná o vznik škody na zdraví či ţivotě, pak poškozenému vzniká zvláštní, taxativně vymezený komplex práv na její náhradu, resp. na její zmírnění. Dle ustanovení občanského zákoníku vzniká při újmě na zdraví právo na náhradu za ztrátu na výdělku, a to jednak po dobu pracovní neschopnosti, jednak po skončení pracovní neschopnosti či při invaliditě, resp. právo na ztrátu na dŧchodu, jakoţ i právo na náhradu účelných nákladŧ spjatých s léčením. V případě smrti poškozeného hovoříme o právu na náhradu nákladŧ pohřbu, jakoţ i na náhradu nákladŧ na výţivu pozŧstalým. Dále, skrze 444 občanského zákoníku má poškozený právo na jednorázové peněţité odškodnění za vzniklou nemajetkovou újmu, jenţ spočívá ve vytrpěných bolestech a ve ztíţení společenského uplatnění. Škodu a její rozsah musí však prokazovat poškozený. Právě na něm spočívá povinnost tvrzení, břemeno tvrzení, dŧkazní povinnost a dŧkazní břemeno zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisŧ 9 ŠULCOVÁ, Jaroslava: Ušlý zisk, Pojistný obzor 10/ rozsudek Nejvyššího soudu ČR II Odon 15/1996, Soudní rozhledy č. 5/

14 III. Příčinná souvislost (kauzální nexus) Příčinnou souvislost spatřujeme v tom, aby mezi protiprávním úkonem a vznikem škody byl vztah příčiny a následku. Příčinná souvislost tak musí být řešena konkrétně v kaţdém jednotlivém případě, a musí být zhodnoceny všechny okolnosti objasňující, co bylo příčinou nastalého výsledku. 11 Příčinná souvislost mezi zaviněným protiprávním jednáním ţalovaného a vznikem škody na zdraví musí být bezpečně prokázána, nestačí pouhá pravděpodobnost; avšak nelze ji vylučovat jen pouze z dŧvodu, kdy protiprávní jednání škŧdce dovršilo jiţ stávající nepříznivý zdravotní stav poškozeného. 12 V případě zjišťování příčinné souvislosti při objektivní odpovědnosti za škodu musí soud vţdy zároveň zjišťovat, zda nejsou dány dŧvody k vyloučení odpovědnosti, tedy liberační dŧvody. Příčinnou souvislost opět dokazuje poškozený. IV. Zavinění Zavinění: další, nezbytný předpoklad vzniku odpovědnosti za škodu - pokud tato je definována jako subjektivní, bývá zavinění popisováno jako psychický vztah škŧdce k vlastnímu protiprávnímu jednání a ke škodě. Zavinění musí zahrnout všechny znaky příslušné skutkové podstaty, tedy protiprávní úkon, škodu a příčinnou souvislost mezi nimi. Občanský zákoník je v obecné odpovědnosti zaloţen na principu odpovědnosti za předpokládané nedbalostní zavinění. To znamená, ţe poškozený musí prokazovat, ţe k porušení právní povinnosti došlo, a ţe škoda a její výše je v příčinné souvislosti s tímto porušením. Naopak dŧkazní břemeno směřující k vyvrácení domněnky viny nese škŧdce, který, chce-li se exkulpovat, musí prokázat, ţe na škodě z porušení právní povinnosti vinu nenese. Tímto byla ve stručnosti shrnuta česká právní úprava odpovědnosti za škody, ze které vycházejí pojistitelé při vytváření podmínek pojištění odpovědnosti za škodu. Vzhledem k tématu této práce jiţ nedoščlo k podrobnější analýze, avšak v jednotlivých kapitolách bude na výše popsanou úpravu odkazováno. 11 JEHLIČKA, O., ŠVESTKA, J. a kolektiv: Občanský zákoník. Komentář. Str Tamtéţ, str

15 1.3. Pojištění odpovědnosti za škodu nástin historického vývoje Počátky pojištění popř. obdobných institutŧ jdou vystopovat jiţ v kulturách starověkých civilizací. Příkladem mŧţe být tzv. námořní pŧjčka 13 (starověká Indie, Babylonie) nebo starořecká sdruţení obchodníkŧ majitelŧ lodí tzv. coinonia. 14 Ve středověku se námořní pŧjčka dále rozvíjela, ale vznikaly i další druhy pojištění, zejména v rámci profesních organizací např. bratrstva, gildy a cechy, jenţ budovaly jakési zabezpečení v případě nemoci, invalidity či smrti svého člena. Kupecké gildy poskytovaly nejen právní ochranu, ale do určité míry provozovaly i pojištění lodní dopravy a poţární pojištění. Oblíbené mezi příslušníky bohatších sociálních vrstev bylo kupování doţivotní renty (obdoba dnešního dŧchodového pojištění) za jednorázový obnos, rozvíjel se i určitý typ pojištění proti zničení majetku povodní či poţárem. Je však nutné konstatovat, ţe k významnějším posunŧm v praxi a teorii ve středověku nedocházelo, a to zejména z dŧvodu odmítání prevence nahodilých škod církví, která škody povaţovala za boţí trest. a tedy sirším rozvojem pojištění by mohlo docházet k oslabování duchovního vlivu církve na obyvatelstvo. Vlastní vznik pojištění bývá dle historikŧ datován dnem 13. dubna 1379, kdy byla v italské Pise podepsána vŧbec první dochovaná pojistná smlouva, která tak zahájila éru námořního pojištění. K zásadnímu vývoji pojištění do moderní podoby došlo pak v období století. Největší pojišťovací systém LLOYDS vznikl v roce 1687 v kavárně Edwarda Lloyda, kde se scházeli nejrŧznější kupci, makléři a námořníci a pro něţ E.Lloyd organizoval výměnu informací o námořní přepravě. Na základě těchto informací vybudoval byl později vybudován největší informační centrum o pohybu lidí a zboţí, a o haváriích a jejich pojišťování. 13 Druh úvěru spojený s pojištěním 14 Vzájemné pojištění majitelŧ lodí pro případ ztroskotání 15

16 Z historického hlediska je pojištění odpovědnosti za škodu, ve srovnání s dalšími druhy pojištění, poměrně mladé odvětví. Vzhledem k tomu, ţe toto pojištění velmi úzce souvisí s právní úpravou odpovědnosti za škodu, ve svém vývoji ji také kopíruje a dále na ni navazuje. Jelikoţ první významnější úpravou odpovědnosti za škodu v rámci soukromého práva byl napoleonský občanský zákoník z počátku 19. st. 15, je logické, ţe z téhoţ období také z Francie pochází první zmínka o sjednání odpovědnostního pojištění. Krom toho ve stejné době vzniklo (opět ve Francii) pojištění odpovědnosti z provozu koněspřeţné dopravy. Další rozvoj tohoto druhu pojištění vycházel z bouřlivého ekonomického vývoje 19. století. S ohledem na stále se prohlubující, dosti nepříznivou sociální a ekonomickou situaci dělnictva nicméně hrozilo oslabení celého systému kapitalismu, čímţ nastaly první časy zásahŧ státu ve prospěch ţivotní úrovně dělnické třídy. V Evropě tak došlo ke vzniku tzv. továrního zákonodárství. Na rozvoj pojištění mělo mimo jiné vliv zejména zavedení objektivní odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy. Zaměstnanec tak jiţ nemusel dokazovat zavinění zaměstnavatele, coţ byl výrazný posun k ochraně tzv. slabší strany a další impuls k vyuţití pojištění. Přesto ještě v 70. letech 19. st. bylo odpovědnostní pojištění povaţováno za morálně zavrţeníhodné, a to zejména z toho dŧvodu, ţe šlo o pojištění následkŧ vlastního zavinění. Za tímto přístupem se skrývala obava ze stimulace k morálnímu hazardu. Subjektivní stránka odpovědnosti za škodu hrála v tomto druhu pojištění významnou roli, a to jiţ od počátku rozšiřování tohoto pojištění. Koncem 19.stol.bylo nabízeno především odpovědnostní pojištění podnikŧ ale i např. hostincŧ, a dále bylo moţno spatřit i např. předchŧdce dnešních profesních pojištění za škodu pro lékaře a lékárníky. Od krytí pouhých škod na zdraví docházelo k dalšímu rozvoji a do krytí byly zahrnovány i škody na věcech. K velkému rozmachu odpovědnostního pojištění došlo v prvních letech minulého století. Před první světovou válkou se stalo čtvrtým nejvýznamnějším pojistným odvětvím soukromého pojištění (po ţivotním, poţárním a dopravním pojištění). Tuto dynamiku podstatně ovlivnilo nové odvětví pojištění motorových vozidel a odpovědnostní pojištění motorových vozidel, které na něj logicky 15 Code civil français (zvaný téţ Code Napoléon) z roku

17 navázalo. Tak se pojištění odpovědnosti za škodu stalo po druhé světové válce největším pojistným odvětvím neţivotního pojištění. Autor Vostatek uvádí následující rozdělení odpovědnostních pojištění ve světě: - odpovědnostní pojištění motorových vozidel, popř. šířeji pojaté odpovědnostní pojištění dopravních prostředkŧ, které zahrnuje i odpovědnostní pojištění letadel, lodí a dalších dopravních prostředkŧ; - odpovědnostní pojištění zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání; - obecné odpovědnostní pojištění, které se dále člení na: - osobní odpovědnostní pojištění (odpovědnostní pojištění soukromých osob); - podnikové odpovědnostní pojištění; - pojištění profesionální odpovědnosti za škodu, resp. pojištění za škodu z výkonu povolání, které stojí na pomezí předchozích dvou pododvětví obecného odpovědnostního pojištění Stručná charakteristika současného vývoje pojištění odpovědnosti za škodu v České republice V České republice je provozováno pojištění odpovědnosti za škodu celkem dvanácti pojišťovnami, a tyto současně nabízejí pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou vadným výrobkem. Deset pojišťoven nabízí jak pojištění profesní odpovědnosti za škodu, tak pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou členy statutárních a dozorčích orgánŧ. Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu zpŧsobenou zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí z povolání poskytují celkem dvě pojišťovny. Z celkových statistických údajŧ publikovaných v časopise Pojistný obzor, které jsou k nahlédnutí v Příloze č. 1, bychom nyní vyzdvihli tyto dŧleţité skutečnosti: 16 VOSTATEK, J.: Sociální a soukromé pojištění, str

18 - sjednávané limity pojištění trvale rostou, zejménav pojištění odpovědnosti za výrobek a v pojištění profesní odpovědnosti u vybraných profesí; - pojistné sazby mírně stoupají u pojištění odpovědnosti za škodu zdravotnických zařízení a lékařŧ a v pojištění profesní odpovědnosti; - roste výrazně poptávka po pojištění profesní odpovědnosti, zvláště advokátních kanceláří, architektŧ a projektantŧ a technikŧ činných ve výstavbě; - škodní prŧběh se zhoršuje v pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou zdravotnickými zařízeními, a to hlavně v případě nemocnic; - dále však roste právní povědomí poškozených k dosaţení odškodnění za utrpěnou újmu na coţ má jistě vliv medializace škodných událostí (opět zejména v případě zdravotnických zařízení Rozdělení jednotlivých druhŧ pojištění, zařazení odpovědnostního pojištění do systému pojištění Rozčlenění pojištění dle druhŧ je samo o sobě nelehkým úkolem, a to s ohledem na specifika pojištění nejen v rŧzných regionech světa, ale i v jednotlivých zemích. Je moţné baz nadsázky říci, ţe členění je věcí sledovaného účelu. Dle objektu ochrany mŧţeme tak pojištění dělit na ţivotní a neţivotní. Jak sám název druhŧ pojištění napovídá, odpovědnostní pojištění títo spadá do skupiny neţivotních pojištění. Dále z hlediska základní konstrukce pojistného plnění pojištění dělí na pojištění obnosové a pojištění škodové. 17 ZIKÁN, V.: Pojištění odpovědnosti za škodu v ČR v letech 2004/2005, Pojistný obzor 9/2006, str. 7 18

19 Z hlediska členění druhŧ pojištění dle konstrukce pojistného plnění je v zákoně č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonŧ, ve znění pozdějších předpisŧ (dále jen zákon o pojistné smlouvě ), vymezováno následovně: - pojištěním škodovým je rozuměno soukromé pojištění, jehoţ účelem je náhrada škody vzniklé v dŧsledku pojistné události; - pojištěním obnosovým je rozuměno soukromé pojištění, jehoţ účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky, a to v dŧsledku pojistné události, a to ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody. Odpovědnostní pojištění je tedy pojištění škodové. Sám smysl odpovědnosti za škodu, kdy odpovědná osoba hradí škodu, kterou zpŧsobila poškozenému, a pro toto riziko se také pojišťuje, zařazuje toto pojištění zcela jednoznačně. V zákoně o pojistné smlouvě je přímo explicitně stanovena povinnost sjednat toto pojištění jako pojištění škodové. Pro škodová pojištění seldujeme jako charakteristické tyto základní rysy: - účel - náhrada škody pojistné plnění je takto omezeno rozsahem pojistného zájmu; - pojistným plněním přechází právo na náhradu škody na pojišťovnu; Základním principem odpovědnostního pojištění je tedy náhrada škody, za niţ odpovídá pojištěný, resp. pojištění se sjednává pro případ zákonem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností pojištěného uvedenou v pojistné smlouvě, pokud pojištěný za škodu odpovídá v dŧsledku svého jednání, nebo vztahu z doby trvání pojištění. Jako další členění, s ohledem na účely této práce, bychom dále pouţili členění zaloţené na hledisku zájmu pojistníka pojištění sjednat. Jedná se tak o pojištění: - zákonné vzniká zákonem definovanou právní skutečností bez ohledu na vŧli pojistníka sjednat pojištění; - povinně smluvní vznikající dvoustranným právním úkonem tedy uzavřením pojistné smlouvy, povinnost pojištění sjednat je dána právním předpisem, v některých případech takto právní předpis stanoví podstatné náleţitosti pojistné 19

20 smlouvy. Pro případ, ţe pojistník pojištění nesjedná zákon stanoví sankci (např. disciplinární odpovědnost vŧči profesnímu sdruţení, popř. sankce odnětí oprávnění vykonávat činnost); - dobrovolně smluvní je na vŧli pojistníka, zda pojištění uzavře, za jakých podmínek a s jakými dispozicemi Charakteristika pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění odpovědnosti za škodu je upraveno zákonem o pojistné smlouvě. Ve vztahu k občanskému zákoníku se tak jedná o speciální předpis; práva a povinnosti neupravené v zákoně o pojistné smlouvě se tedy budou řídit ustanoveními občanského zákoníku. Vztahy z pojištění musí proto odpovídat obecným soukromoprávním principŧm a zásadám jako je rovnost stran, princip smluvní volnosti nebo ochrana slabší strany aj. Zákon o pojistné smlouvě se pojištění odpovědnosti za škodu věnuje v hlavě III. ve třetím díle Pojištění odpovědnosti za škodu. Účelem pojištění odpovědnosti za škodu je náhrada škody vyplacená pojistitelem v případě právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu, kterou zpŧsobil jinému a za kterou odpovídá dle právních předpisŧ. 18 Vţdy jde přitom o škodu, která byla zpŧsobena třetí osobě, nikoli samotnému pojištěnému. V případě odpovědnosti subjektivní je pojištěním odpovědnosti za škodu kryta pouze škoda, která byla zpŧsobena nedbalostí. Úmyslné zavinění je tak přímo v rozporu s podstatou pojištění konkrétně s principem nahodilosti. 19 Výjimku z citované zásady stanoví např. zákon č. 168/1999 Sb.,o pojištění odpovědnosti za škody zpŧsobené provozem vozidla (dále zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), a to v ustanovení 10 odst. 1 písm. a), kde je uvedeno, ţe pojistitel má proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliţe prokáţe, ţe pojištěný zpŧsobil škodu úmyslně. Pojištěním odpovědnosti je zde kryta pouze odpovědnost za škodu stanovená právními předpisy, nikoli převzatá nad jejich rámec. 18 Viz. 43 odst. 2 zákona o pojistné smlouvě 19 Viz. 3 písm.a) zákona o pojistné smlouvě 20

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Předmětem pojištění je vznik odpovědnosti pojištěného/povinnost pojištěného nahradit (+spolupojištěné osoby) za škodu/ újmu za kterou odpovídá dle právní předpisů

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

40. Konference ČKS Skalský Dvůr 20.-21.dubna 2010

40. Konference ČKS Skalský Dvůr 20.-21.dubna 2010 40. Konference ČKS Skalský Dvůr 20.-21.dubna 2010 SOFA- CLAIMS -1 JUDr. Miroslav PINDEŠ, Ph.D. ředitel Ústavu práva Vysoká škola Karla Engliše, a.s. Šujanovo nám. 1, Brno tel: 605 760 875 email : akps@seznam.cz

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění odpovědnosti

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění odpovědnosti Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění odpovědnosti Název tématického celku: Pojištění odpovědnosti za škodu, jeho význam, historie, jednotlivé druhy pojištění podle

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Druhy odpovědnosti I) odpovědnost hmotná 1) odpovědnost za škodu 2) odpovědnost za prodlení (v pracovním právu jen okrajový význam) 3) smluvní

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ A RISK MANAGEMENTU. Sloužíme Vám s radostí

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ A RISK MANAGEMENTU. Sloužíme Vám s radostí KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ A RISK MANAGEMENTU Sloužíme Vám s radostí Profesní pojištění interim manažera INTERIM MANAŽER Zvyšující se právní povědomí a s tím související požadavky na odškodnění

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, zastoupená vedoucím vnitřní správy a odbytu OŘ západní a jižní Čechy Ing. Vítem Ratislavem

Více

GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014

GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014 GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014 ZÁKLADNÍ INFORMACE číslo pojistné smlouvy 2946921810 platnost smlouvy 1.8.2014

Více

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU strana 1 z 6 Pavel Strnad, Ph.D. advokátní kancelář Polverini Strnad, Týnská 12, 110 00, Praha 1, tel. č.:

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

Věstník ČNB částka 4/2010 ze dne 17. února 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010,

Věstník ČNB částka 4/2010 ze dne 17. února 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010, Třídící znak 2 0 4 1 0 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Základy práva, 13. dubna 2015

Základy práva, 13. dubna 2015 a a Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 13. dubna 2015 právních Přehled přednášky a právních právních Náhrada Vždy se nahrazuje újma na jmění (škoda) Nemajetková újma

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli z právního hlediska Pro odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Cíl: Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů

Více

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody Dohoda o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 1. Česká kancelář pojistitelů se sídlem Štefánikova

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek 1 38 1) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Pojistná smlouva č. 8026624113

Pojistná smlouva č. 8026624113 Pojistná smlouva č. 8026624113 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 532 18 IČ: 455 34 306 Zápis v OR: KS v Hradci

Více

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014,

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, Třídící znak 2 0 9 1 4 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

Informace GFŘ k uplatnění DPH u pojišťovacích činností

Informace GFŘ k uplatnění DPH u pojišťovacích činností Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní V Praze dne 14.5.2013 čj. 22526/13/7001-21000-011695 Informace GFŘ k uplatnění DPH u pojišťovacích

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Zhodnocení trhu povinného ručení v České republice z hlediska vhodného pojistného krytí vybraného subjektu Bc. Václav Lesák Diplomová práce 2012 Prohlašuji:

Více

Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Jana Masáčková Právní administrativa v podnikatelské

Více

NÁHRADA ŠKODY ZPŮSOBENÁ SUBJEKTU HODNOCENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV

NÁHRADA ŠKODY ZPŮSOBENÁ SUBJEKTU HODNOCENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV NÁHRADA ŠKODY ZPŮSOBENÁ SUBJEKTU HODNOCENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV strana 1 z 10 Pavel Strnad, Ph.D. advokátní kancelář Polverini Strnad, Týnská 12, 110 00, Praha 1, tel. č.: 224 217 485,

Více

Odpovědnost za přestupek tato oblast správního práva trestního je jako jediná kodifikována zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění obecná část, zvláštní část, procesní část pouze částečná

Více

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014 Otázky, určené pro střední kvalifikační stupeň odborné způsobilosti Příloha č. 1 1 Co upravuje zákon o pojišťovnictví? Upravuje zákon o pojišťovnictví též provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti

Více

OBSAH. Úvodní informace Definice pojmů

OBSAH. Úvodní informace Definice pojmů Náhrada újmy a pojištění odpovědnosti školy Připravil: Připravila: Mgr. Marie Lorencová Duben Datum 2014 OBSAH Úvodní informace Definice pojmů Náhrada újmy na jmění Náhrada újmy na přirozených právech

Více

V Praze dne 14. června 2010 Škoda způsobená územnímu samosprávnému celku a problematika spojená s jejím

V Praze dne 14. června 2010 Škoda způsobená územnímu samosprávnému celku a problematika spojená s jejím A D V O K Á T N Í K A N C E L Á Ř POLITICKÝCH VĚZŇŮ 934/15 110 00 PRAHA 1 MGR. ET ING. PETR PRCHAL JIŘÍKOVSKÉHO 249/6 602 00 BRNO 2 Oživení, o. s. Lublaňská 398/18 120 00 Praha 2 V Praze dne 14. června

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_02 Název materiálu: ZAJIŠTĚNÍ RIZIK Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Příloha č. 2 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany 1. JUDr. Jiří Voda, LL.M., se sídlem Opletalova 57, 110

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojistný trh a jeho subjekty III/2 VY_32_INOVACE_29 2 Název školy Registrační číslo

Více

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Kdo jsme 100% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 184 miliard kapitálové vklady 2,56 mld zisk v roce 2009

Více

X. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

X. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU X. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU Obsah 1 Výklad problematiky... 2 1.1 Odpovědnost zaměstnance... 2 1.1.1 Obecná odpovědnost ( 250)... 2 1.1.2 Odpovědnost za nesplnění povinností k odvrácení škody ( 251). 3 1.1.3

Více

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48 *UOOUX002KR2E* Zn. SPR-1375/10-48 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

37/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ POJISTNÁ SMLOUVA

37/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ POJISTNÁ SMLOUVA Změna: 377/2005 Sb. 37/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Bakalářská práce Autor: Klára Mocová, DiS. Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Helena Janegová

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu vozidel

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Bakalářská práce Autor: Mgr. Eva Žilková Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Alois Rous,

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro základní kvalifikační stupeň - otázky č. 1-297.

Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro základní kvalifikační stupeň - otázky č. 1-297. Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro základní kvalifikační stupeň - otázky č. 1-297. 1 Zákon o pojišťovnictví upravuje: a) Pouze podmínky provozování zprostředkovatelské činnosti.

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Mezinárodní přepravní právo. Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán

Mezinárodní přepravní právo. Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán Mezinárodní přepravní právo Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán Mezinárodní přepravní právo Soubor právních norem regulujících jednání subjektů v souvislosti s aktem přemístění

Více

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Závěrečná zpráva Ředitel ústavu: Odpovědný řešitel projektu: Řešitelský tým: Ing. Miloš Paleček, CSc. Ing. Vladimír

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 společnosti HABARTline s.r.o., IČO: 45797218 (dále jako Společnost ), 1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu,

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

Odpovědnost zaměstnance za škodu

Odpovědnost zaměstnance za škodu Odpovědnost zaměstnance za škodu Zákoník práce rozeznává následující druhy odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli: 1.) obecná odpovědnost, 2.) odpovědnost za nesplnění povinnosti k

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce 3, Odbor Nepřímých daní V Praze dne: 29.3.2012 čj. 11964 /12-3210-011695 vyřizuje/linka: Ing. Hušáková/4142 Informace GFŘ k uplatnění

Více

Dodatek č. 4. k Rámcové pojistné smlouvě č. 8601750250. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Česká stomatologická komora

Dodatek č. 4. k Rámcové pojistné smlouvě č. 8601750250. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Česká stomatologická komora Dodatek č. 4 k Rámcové pojistné smlouvě č. 8601750250 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ 1. POJIŠTÉNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU SILNIČNÍHO DOPRAVCE

POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ 1. POJIŠTÉNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU SILNIČNÍHO DOPRAVCE POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé silniční dopravy, drážní dopravci, zasílatelé a majitelé přepravovaných

Více

Smluvní podmínky na internetu v českém a mezinárodním prostředí. Mgr. Tomáš Šetina

Smluvní podmínky na internetu v českém a mezinárodním prostředí. Mgr. Tomáš Šetina Smluvní podmínky na internetu v českém a mezinárodním prostředí Mgr. Tomáš Šetina instalace software licenční podmínky e-shop smluvní podmínky různé aplikace apod. obchodní podmínky jakákoli jiná činnost

Více

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY OBOR PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY A SPRÁVNÍHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ RADKA SINGOVSZKÁ 2009/2010 1 P r o h l a š u j i,

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor Datum 15. 9. 2013 Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze,

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

VPP OPR 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním odborných služeb OBSAH

VPP OPR 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním odborných služeb OBSAH ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení V Praze dne 26. března 2008 Č. j.: 2008/910/039 1. Zásadní připomínka

Více

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník )

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník ) Pojistná smlouva č. 0202326385 Generali Pojišťovna a.s., se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866,

Více

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ OBČANSKÝCH RIZIK PFO Metodické listy pro I.semestr 1. Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění.

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obsah 1. Účinnost NOZ 2. Přechodná ustanovení 3. Postup při uzavírání smluv 4. Odpovědnost volených členů orgánů obcí

Více

Rámcová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu

Rámcová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu Rámcová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ 61859869, zastoupená vedoucí skupiny pojištění odpovědnosti za

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY II_P1-2 Číslo projektu:

Více

P ř i p o m í n k y. České advokátní komory k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů

P ř i p o m í n k y. České advokátní komory k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů P ř i p o m í n k y České advokátní komory k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů Obecně Česká advokátní komora je přesvědčena, že poslední

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více