Pojištění profesní odpovědnosti za škodu podnikatelů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojištění profesní odpovědnosti za škodu podnikatelů"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví a pojišťovnictví Pojištění profesní odpovědnosti za škodu podnikatelů Diplomová práce Autor: Bc. Serhii Kravchenko Finance Vedoucí práce: Doc. Ing. Miroslav Flaška, CSc. Praha duben,

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen/a se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne 18 dubna 2012 Serhii Kravchenko 2

3 Poděkování: Na tomto místě bych rád poděkoval Doc. Ing. Miroslavu Flaškovi, CSc. za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce. 3

4 Anotace: Práce je zaměřena na pojistné odvětví 13 - Všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu jiné neţ uvedené v odvětví 10 aţ 12, dle klasifikace zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 277/2009 Sb. Popisuje charakteristické rysy pojištěni profesní odpovědnosti a jeho konstrukci. Zkoumá vybrané produkty a na vybraném vzorku pojistitelŧ porovnává rozsah pojištění. Klíčová slova: odpovědnost za škodu, povinné pojištění, rozsah pojištění, výluky Annotation: This thesis is focused on the class of insurance No. 13 General liability insurance for damage other than listed in the class No. 10 to No. 12, according to the classification of Act No. 363/1999 Coll. of the insurance Act, as amended by Act No. 277/2009 Coll. It describes the characteristics of professional liability insurance and its structure, examines chosen products and compares the range of insurance on the selected sample of insurers. 4

5 Obsah Úvod Úvod do pojištění profesní odpovědností Pojem odpovědnosti za škodu a zařazení do systému práva Předpoklady odpovědnosti za škodu Pojištění odpovědnosti za škodu nástin historického vývoje Stručná charakteristika současného vývoje pojištění odpovědnosti za škodu v České republice Rozdělení jednotlivých druhŧ pojištění, zařazení odpovědnostního pojištění do systému pojištění Charakteristika pojištění odpovědnosti za škodu Druhy pojištění odpovědnosti za škodu Charakteristické rysy pojištění profesní Základní charakteristika povinně smluvních pojištění odpovědnosti za škodu Výčet povinně smluvních pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění profesní odpovědnosti za škodu jako součást skupiny povinně smluvních pojištění Odchylky od pojištění obecné odpovědnosti za škodu Pojištění profesní odpovědnosti za škody v rámci profesních sdruţení Popis vybraných typů pojištění profesní odpovědnosti Povinně smluvní pojištění autorizovaných architektŧ, inţenýrŧ a technikŧ činných ve výstavbě Sjednání pojistné smlouvy pro pojištění autorizovaných osob Trvalé pojištění versus pojištění jedné zakázky Vyčerpání a nové dokoupení limitu Pojištění autorizovaných architektŧ a technikŧ v České republice Pojištění profesní odpovědnosti za škody z činnosti advokátŧ Pojištění advokátŧ prostřednictvím české advokátní komory Pojištění profesní odpovědnosti za škody z činnosti advokátŧ v přepisech Evropské unie Ochrana osobnosti (nemajetková újma) Právní úprava ochrany osobnosti Přípojištění nahrady nemajetkové újmy na českém pojistném trhu Porovnaní trhu ČR v oblasti pojištění profesní odpovědnosti za škodu, vyběr produktu a jeho optimalizace Pojištění profesní odpovědnosti za škodu vybraných pojistitelŧ Pojištění odpovědnosti za škodu zdravotnických zařízení Zvláštní výluky u jednotlivých pojišťoven : Závěr Bibliografie Internetové stránky : Seznam příloh

6 ÚVOD V práci jsem se zaměřil na pojistné odvětví 13 - Všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu jiné neţ uvedené v odvětví 10 aţ 12, včetně odpovědnosti za škody na ţivotním prostředí, a to konkrétně na část b) Povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu dle klasifikace zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 349/2006 Sb. Cílem mé práce je popsat pojištěni odpovědnosti za škody zpŧsobené při výkonu profesní činnosti. Zajímá mě, jakým zpŧsobem se tento specializovaný produkt odlišuje od všeobecné odpovědnosti za škody. Také jsem si poloţil otázku tykající se zákonné povinnosti. Jaké profese musejí pojištěni profesní odpovědnosti uzavřít povinně a které se mohou samostatně rozhodnout. A pokud mají povinnost uzavřít danou zákonem nebo jiným právním předpisem, mají ještě další omezeni vyplývajíce z tohoto zákona či právního předpisu. Zkoumám u jednotlivých profesi, jestli mají činnost upravenou zákonem a v něm dané podmínky na uzavření pojištěni profesní odpovědnosti. Jako u kaţdého pojištěni se vyskytuji u tohoto produktu výluky z pojistného kryti. Pokusim se vymezit některe typicke vyluky pro toto pojištěni. Zkoumam take, jakou roli při uzavirani pojištěni hraji profesni komory a sdruţeni. Zda mají vliv na konstrukci pojištěni a vypočet pojistneho. Zda umoţňuji nějakym zpŧsobem pojištěni profesni odpovědnosti uzavřit. Na závěr se budu věnovat situaci na Českem pojistném trhu a postaveni pojištěni profesní odpovědnosti. Chci prozkoumat, kolik pojišťoven na našem trhu toto pojištěni nabízí, a samozřejmě také v jakém rozsahu tak činí. Představím konkrétní produkty vybraných pojišťoven a pokusím se o jejich srovnání. Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol Úvod do pojištění profesní odpovědnosti (vysvětlujeme pojem odpovědnost), Charakteristické rysy pojištění profesní odpovědnosti a odchylky od pojištění obecné odpovědnosti za škodu, Popis vybraných typŧ pojištění profesní odpovědnosti za škodu (charakteristika vybraných povinných pojištění) Ochrana osobnostní 6

7 (nemajetková újma) a Porovnání trhu ČR v oblasti pojištění profesní odpovědnosti za škodu (výběr produktu- pojištění odpovědnosti za škodu zdravotnických zařízení, typické výluky pro toto pojištění). V textu diplomové práce budou zmiňovány rozhodnutí a závěry rŧzných soudŧ 7

8 1 ÚVOD DO POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTÍ Pojem odpovědnosti za škodu a zařazení do systému práva Právní úprava odpovědnosti za škodu je obsaţena v řadě zákonŧ z rŧzných právních oblastí. Základním právním předpisem, který tento institut zakotvuje, je zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisŧ (dále jen občanský zákoník ), a to jeho část Šestá Odpovědnost za škodu a za bezdŧvodné obohacení. Právní předpis konkrétní - Občanský zákoník -obsahuje úpravu univerzálně platnou pro celé právo soukromé. Ustanovení 420 odst. 1 je zde základem a východiskem celé úpravy a zakotvuje tzv. obecnou odpovědnost za škodu. Kaţdý odpovídá za škodu, kterou zpŧsobil porušením právní povinnosti. V konkrétních ustanoveních Občanského zákoníku ( 420 a následujících) jsou uvedeny další zvláštní druhy odpovědnosti za škodu, konkrétně odpovědnost za škodu z provozní činnosti, odpovědnost za škodu na převzatých věcech, odpovědnost za škodu zpŧsobenou provozem dopravních prostředkŧ, odpovědnost za škodu na vnesených a odloţených věcech aj. V této práci se nadále budeme věnovat jen těm druhŧm odpovědnosti, které mají souvislost s povinným pojištěním odpovědnosti za škodu. Občanský zákoník tedy vyjmenovává jak předpoklady práva na náhradu škody, tak principy, jimiţ se odpovědnostní vztahy řídí, dále subjekty odpovědnosti za škodu, tedy kdo je odpovědný za zpŧsobenou škodu. V neposlední řadě objasňuje, co se rozumí termínem škoda, zpŧsob a rozsah náhrady škody, a obsahuje zvláštní úpravu odpovědnosti za škodu. Je-li právní předpis, který je vŧči občanskému zákoníku v poměru speciality, obsahuje úpravu odlišnou, pouţije se předpis speciální. Taková speciální ustanovení obsahuje zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisŧ (dále Obchodní zákoník ) v 373 a jemu následujících (pro oblast obchodních závazkových vztahŧ). Ustanovení obchodního zákoníku je sice v poměru speciality k občanskému zákoníku, avšak je obecnou úpravou pro oblast obchodních vztahŧ, které se řídí zákony spadajícími do oblasti práva obchodního, jako např. zákon o cenných papírech, zákon o bankách aj. 8

9 Ucelenou úpravu odpovědnosti za škody najdeme téţ v zákoně č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisŧ (dále zákoník práce ). Současná úprava pracovního práva je speciální k občanskému zákoníku Předpoklady odpovědnosti za škodu Sám vznik obecné odpovědnosti za škodu skrze jeho regulaci občanským zákoníkem, vychází z následujících předpokladŧ: a) porušení právní povinnosti (protiprávní úkon), popřípadě zákonem kvalifikovaná událost vyvolávající škodu (škodní událost), b) vznik škody, c) příčinná souvislost mezi a) a b) d) zpravidla i existence zavinění (úmysl či nedbalost) tj. předpoklad subjektivní odpovědnosti. To znamená, ţe v případě, ţe dojde k současnému splnění všech těchto podmínek, vzniká odpovědnostní právní vztah jako zvláštní druh závazkového právního vztahu, kdy pŧvodce škody je povinován nahradit zpŧsobenou škodu a poškozená osoba má vŧči němu právo náhradu škody poţadovat. Tři výše uvedené odpovědnostní předpoklady jsou povahy objektivní, čtvrtý subjektivní. Tím i odpovědnost za škodu mŧţe být koncipována jako subjektivní i objektivní. V prvním případě je předpokladem vzniku odpovědnosti existence zavinění subjektu. Občanskoprávní úprava vychází z presumovaného zavinění s moţností vyvinění se z odpovědnosti podle 420 odst. 3 občanského zákoníku. 1 Presumována je nedbalost a to nedbalost nevědomá, existenci úmyslného zavinění je povinen poškozený dokázat ( 424 občanského zákoníku). V případě právem stanovené odpovědnosti za škodu, míněno vzniklé bez ohledu na zavinění, tedy pouze za těch předpokladŧ povahy objektivní, jedná se tedy o objektivní odpovědnost neboli o tzv. odpovědnost za výsledek. Tato odpovědnost je právním předpisem stanovena 1 Citace: Odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil. 9

10 zejména pro odpovědnost za škody zpŧsobené věcmi, určitým chováním či jednáním, které představuje zvýšené riziko vzniku škod na zdraví, ţivotě či majetku u třetích osob. V konceptu tohoto druhu odpovědnosti za škody vystoupil do popředí zájem na zvýšené ochraně osobám, které jsou či mohou být poškozeny určitými v zákoně blíţe popsanými činnostmi. Odpovědnost objektivní jest pojata jako odpovědnost za škody z provozní činnosti dle 420a, dále odpovědnost za škody při převzetí věci podle 421, plus odpovědnost dle 421a, 427 n., 432 n., 683 a 769 občanského zákoníku, a dále odpovědnost za škodu dle 373 n. obchodního zákoníku, v neposlední řadě obecná odpovědnost zaměstnavatele za škodu zpŧsobenou zaměstnanci podle 265 n. zákoníku práce, odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání do počátku účinnosti nové úpravy 2 podle dosavadních právních předpisŧ dle 190 n. zákoníku práce a nakonec i odpovědnost za škodu zpŧsobenou vadou výrobku dle zákona č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu zpŧsobenou vadou výrobku, ve znění pozdějších předpisŧ. V určitých výjimečných případech je moţné se ze zvlášť stanovených dŧvodŧ od objektivní odpovědnosti zprostit jinak řečeno liberovat. 3 Pokud však je moţnost zprostit se objektivní odpovědnosti z nějakého speciálně stanoveného dŧvodu zcela vyloučena, hovoří se v občanskoprávní teorii o tzv. absolutní objektivní odpovědnosti. 4 Předností přísné objektivní odpovědnosti je, že při ní odpadá složitá problematika zjišťování a dokazování existence zaviněného protiprávního úkonu (ve výrobní a obchodní oblasti v důsledku anonymity a často nezjistitelnosti individuálního rušitele právní povinnosti zvlášť složitá zejména u právnických osob). 5 2 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisŧ 3 Viz. např. 420a, 421, 427 n., 432, 683, 763 občanského zákoníku, 374 obchodního zákoníku, 191 zákoníku práce, 5 zákona č. 59/1998 Sb., aj. 4 Viz. např. 421a, 127 občanského zákoníku, 192 zákoníku práce (do ), 2 zákona č. 82/1998 Sb., ve znění zákona č. 120/2001 Sb., a nálezu Ústavního soudu č. 234/2002 Sb. 5 KNAPP, V., KNAPPOVÁ, M.: Občanské právo hmotné, II.díl, str

11 Máme-li dále definovat pojištění odpovědnosti za škodu, které vychází z úpravy obsaţené v soukromoprávních předpisech, uvádíme tedy níţe předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu: I. Protiprávní úkon či zákonem kvalifikovaná událost zapříčiňující škodu (resp.škodní událost) Aby nějaký úkon mohl být kvalifikován jako protiprávní, je občanský zákoníkem poţadováno porušení právní povinnosti, která byla určitému subjektu uloţena. Pro určení odpovědného subjektu přitom není rozhodující, zda porušená právní povinnost plynula ze smlouvy ex contractu, tj. jde-li o odpovědnostní vztah mezi spolukontrahenty nebo či jde o porušení právní povinnosti, která není spjata se smlouvou, nýbrţ tato porušená právní povinnost jest zakládána zákonem ex delicto. 6 Protiprávní úkon jako takový se nepředpokládá, při sporu tedy leţí dŧkazní břemeno na poškozeném. Protiprávní úkon mŧţe být dále komisivní (porušení povinnosti něco konat) nebo omisivní (opomenutí konání, ke kterému je osoba ze zákona povinna). Rozpor úkonu s právními předpisy je dán nejen tam, kde tento úkon přímo právní předpisy porušuje, ale i tam, kde právní předpisy obchází. Osoba, která učinila jinak protiprávní úkon nebude shledána odpovědnou, pokud byl daný úkon učiněný za tzv. okolností vylučujících protiprávnost, kterými jsou : a) plnění zákonné povinnosti; b) výkon subjektivního práva; c) svépomoc ( 6 občanského zákoníku); d) jednání v nutné obraně ( 418 odst. 2 občanského zákoníku); e) jednání v krajní nouzi ( 418 odst. 1 občanského zákoníku); f) svolení poškozeného. 6 mimosmluvní zákonná právní povinnost spojená v případě porušení s mimosmluvní deliktní odpovědností vŧči kaţdému 11

12 V případě tzv. objektivní odpovědnosti za škodu, neboli odpovědnosti bez ohledu na zavinění, jindy nazývané odpovědnosti za výsledek, nehovoříme o protiprávním úkonu, ale o zákonem kvalifikované události. Touto událostí je: - provozní činnost ( 420a občanského zákoníku); - provoz dopravních prostředkŧ ( 427n. občanského zákoníku); - provoz zvlášť nebezpečný ( 432 občanského zákoníku); - jaderná událost ( 32 n. zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém vyuţívání jaderné energie a ionizujícího záření a o změně a doplnění některých zákonŧ, ve znění pozdějších předpisŧ); - vada výrobku ( 1 ve spojení s 4 zák.č. 59/1998 Sb., ve znění zák.č. 209/2000 Sb.) aj. Ve všech případech se jiţ sama zákonem kvalifikovaná událost, která zapříčiňuje škodu, stává při uskutečnění určité objektivně rizikové činnosti dostatečným právním dŧvodem vzniku odpovědnosti v právu občanském. II. Škoda Teorie a praxe povaţuje za škodu ve smyslu občanského práva majetkovou újmu, kterou lze objektivně vyčíslit obecným ekvivalentem, tj. penězi. Dle 442 občanského zákoníku se má hradit skutečná škoda (pozitivní, efektivní, reálná) tedy hodnota, jeţ poškozenému ušla (ušlý zisk prospěch). Totéţ dělení pak pouţívá i obchodní zákoník. Jak bylo řečeno, skutečná škoda, vyjádřena jako majetková újma, jenţ nastala (která se projevuje) v majetkové sféře poškozeného a je objektivně vyjádřitelná všeobecným ekvivalentem, tj. penězi, je také napravitelná poskytnutím majetkového plnění, především poskytnutím peněz. Skutečnou škodou se tak rozumí újma spočívající ve zmenšení majetkového stavu poškozeného a reprezentující majetkové hodnoty, které by bylo nutno vynaloţit, aby došlo k uvedení věci do předešlého stavu. 7 Rozsah (výše a objem) skutečné 7 Jehlička, Oldřich Švestka, Jiří a kol. : Občanský zákoník. Komentář. Str. 261 R 55/71 12

13 škody musí však být poškozeným prokázán - jak jinak - jeho přesným vyčíslením. Lze-li však škodu zjistit jen s nepoměrnými obtíţemi či, dokonce, nelze-li ji zjistit vŧbec, určí ji soud podle své volné úvahy. 8 K výkladu termínu hodnota, která poškozenému ušla se právní literatura ustálila na definici újmy spočívající v tom, ţe u poškozeného nedojde v dŧsledku škodní události k rozmnoţení majetkových hodnot, ač se to dalo očekávat s ohledem na pravidelný běh věcí. Takto je ušlý zisk definován minimálně od roku 1970, kdy byl publikován ve stanovisku Nejvyššího soudu ČSSR pod č. Rc 55/71. 9 Novější judikatura poté uvádí výklad pojmu ušlý zisk tak, aby byla zjištěna jeho vysoce pravděpodobná výše tedy taková, která se blíţí podle zásad běţného uvaţování jiţ jistotě. 10 Ve sporných případech určení náhrady ušlého zisku pak lze i v občanskoprávní oblasti postupovat dle kritéria v 379 obchodního zákoníku. Ušlým ziskem je rozuměna hodnota, o níţ se majetek poškozeného nezvětšil, ačkoli, vzhledem ke všem okolnostem bylo jest moţné očekávat, ţe by se o tuto část předmětný majetek zvětšil, kdyby tedy nedošlo ke škodné události. Je ovšem nezbytné prokázat příčinnou souvislost mezi nezvětšením se majetku a škodnou událostí. Pokud se jedná o vznik škody na zdraví či ţivotě, pak poškozenému vzniká zvláštní, taxativně vymezený komplex práv na její náhradu, resp. na její zmírnění. Dle ustanovení občanského zákoníku vzniká při újmě na zdraví právo na náhradu za ztrátu na výdělku, a to jednak po dobu pracovní neschopnosti, jednak po skončení pracovní neschopnosti či při invaliditě, resp. právo na ztrátu na dŧchodu, jakoţ i právo na náhradu účelných nákladŧ spjatých s léčením. V případě smrti poškozeného hovoříme o právu na náhradu nákladŧ pohřbu, jakoţ i na náhradu nákladŧ na výţivu pozŧstalým. Dále, skrze 444 občanského zákoníku má poškozený právo na jednorázové peněţité odškodnění za vzniklou nemajetkovou újmu, jenţ spočívá ve vytrpěných bolestech a ve ztíţení společenského uplatnění. Škodu a její rozsah musí však prokazovat poškozený. Právě na něm spočívá povinnost tvrzení, břemeno tvrzení, dŧkazní povinnost a dŧkazní břemeno zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisŧ 9 ŠULCOVÁ, Jaroslava: Ušlý zisk, Pojistný obzor 10/ rozsudek Nejvyššího soudu ČR II Odon 15/1996, Soudní rozhledy č. 5/

14 III. Příčinná souvislost (kauzální nexus) Příčinnou souvislost spatřujeme v tom, aby mezi protiprávním úkonem a vznikem škody byl vztah příčiny a následku. Příčinná souvislost tak musí být řešena konkrétně v kaţdém jednotlivém případě, a musí být zhodnoceny všechny okolnosti objasňující, co bylo příčinou nastalého výsledku. 11 Příčinná souvislost mezi zaviněným protiprávním jednáním ţalovaného a vznikem škody na zdraví musí být bezpečně prokázána, nestačí pouhá pravděpodobnost; avšak nelze ji vylučovat jen pouze z dŧvodu, kdy protiprávní jednání škŧdce dovršilo jiţ stávající nepříznivý zdravotní stav poškozeného. 12 V případě zjišťování příčinné souvislosti při objektivní odpovědnosti za škodu musí soud vţdy zároveň zjišťovat, zda nejsou dány dŧvody k vyloučení odpovědnosti, tedy liberační dŧvody. Příčinnou souvislost opět dokazuje poškozený. IV. Zavinění Zavinění: další, nezbytný předpoklad vzniku odpovědnosti za škodu - pokud tato je definována jako subjektivní, bývá zavinění popisováno jako psychický vztah škŧdce k vlastnímu protiprávnímu jednání a ke škodě. Zavinění musí zahrnout všechny znaky příslušné skutkové podstaty, tedy protiprávní úkon, škodu a příčinnou souvislost mezi nimi. Občanský zákoník je v obecné odpovědnosti zaloţen na principu odpovědnosti za předpokládané nedbalostní zavinění. To znamená, ţe poškozený musí prokazovat, ţe k porušení právní povinnosti došlo, a ţe škoda a její výše je v příčinné souvislosti s tímto porušením. Naopak dŧkazní břemeno směřující k vyvrácení domněnky viny nese škŧdce, který, chce-li se exkulpovat, musí prokázat, ţe na škodě z porušení právní povinnosti vinu nenese. Tímto byla ve stručnosti shrnuta česká právní úprava odpovědnosti za škody, ze které vycházejí pojistitelé při vytváření podmínek pojištění odpovědnosti za škodu. Vzhledem k tématu této práce jiţ nedoščlo k podrobnější analýze, avšak v jednotlivých kapitolách bude na výše popsanou úpravu odkazováno. 11 JEHLIČKA, O., ŠVESTKA, J. a kolektiv: Občanský zákoník. Komentář. Str Tamtéţ, str

15 1.3. Pojištění odpovědnosti za škodu nástin historického vývoje Počátky pojištění popř. obdobných institutŧ jdou vystopovat jiţ v kulturách starověkých civilizací. Příkladem mŧţe být tzv. námořní pŧjčka 13 (starověká Indie, Babylonie) nebo starořecká sdruţení obchodníkŧ majitelŧ lodí tzv. coinonia. 14 Ve středověku se námořní pŧjčka dále rozvíjela, ale vznikaly i další druhy pojištění, zejména v rámci profesních organizací např. bratrstva, gildy a cechy, jenţ budovaly jakési zabezpečení v případě nemoci, invalidity či smrti svého člena. Kupecké gildy poskytovaly nejen právní ochranu, ale do určité míry provozovaly i pojištění lodní dopravy a poţární pojištění. Oblíbené mezi příslušníky bohatších sociálních vrstev bylo kupování doţivotní renty (obdoba dnešního dŧchodového pojištění) za jednorázový obnos, rozvíjel se i určitý typ pojištění proti zničení majetku povodní či poţárem. Je však nutné konstatovat, ţe k významnějším posunŧm v praxi a teorii ve středověku nedocházelo, a to zejména z dŧvodu odmítání prevence nahodilých škod církví, která škody povaţovala za boţí trest. a tedy sirším rozvojem pojištění by mohlo docházet k oslabování duchovního vlivu církve na obyvatelstvo. Vlastní vznik pojištění bývá dle historikŧ datován dnem 13. dubna 1379, kdy byla v italské Pise podepsána vŧbec první dochovaná pojistná smlouva, která tak zahájila éru námořního pojištění. K zásadnímu vývoji pojištění do moderní podoby došlo pak v období století. Největší pojišťovací systém LLOYDS vznikl v roce 1687 v kavárně Edwarda Lloyda, kde se scházeli nejrŧznější kupci, makléři a námořníci a pro něţ E.Lloyd organizoval výměnu informací o námořní přepravě. Na základě těchto informací vybudoval byl později vybudován největší informační centrum o pohybu lidí a zboţí, a o haváriích a jejich pojišťování. 13 Druh úvěru spojený s pojištěním 14 Vzájemné pojištění majitelŧ lodí pro případ ztroskotání 15

16 Z historického hlediska je pojištění odpovědnosti za škodu, ve srovnání s dalšími druhy pojištění, poměrně mladé odvětví. Vzhledem k tomu, ţe toto pojištění velmi úzce souvisí s právní úpravou odpovědnosti za škodu, ve svém vývoji ji také kopíruje a dále na ni navazuje. Jelikoţ první významnější úpravou odpovědnosti za škodu v rámci soukromého práva byl napoleonský občanský zákoník z počátku 19. st. 15, je logické, ţe z téhoţ období také z Francie pochází první zmínka o sjednání odpovědnostního pojištění. Krom toho ve stejné době vzniklo (opět ve Francii) pojištění odpovědnosti z provozu koněspřeţné dopravy. Další rozvoj tohoto druhu pojištění vycházel z bouřlivého ekonomického vývoje 19. století. S ohledem na stále se prohlubující, dosti nepříznivou sociální a ekonomickou situaci dělnictva nicméně hrozilo oslabení celého systému kapitalismu, čímţ nastaly první časy zásahŧ státu ve prospěch ţivotní úrovně dělnické třídy. V Evropě tak došlo ke vzniku tzv. továrního zákonodárství. Na rozvoj pojištění mělo mimo jiné vliv zejména zavedení objektivní odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy. Zaměstnanec tak jiţ nemusel dokazovat zavinění zaměstnavatele, coţ byl výrazný posun k ochraně tzv. slabší strany a další impuls k vyuţití pojištění. Přesto ještě v 70. letech 19. st. bylo odpovědnostní pojištění povaţováno za morálně zavrţeníhodné, a to zejména z toho dŧvodu, ţe šlo o pojištění následkŧ vlastního zavinění. Za tímto přístupem se skrývala obava ze stimulace k morálnímu hazardu. Subjektivní stránka odpovědnosti za škodu hrála v tomto druhu pojištění významnou roli, a to jiţ od počátku rozšiřování tohoto pojištění. Koncem 19.stol.bylo nabízeno především odpovědnostní pojištění podnikŧ ale i např. hostincŧ, a dále bylo moţno spatřit i např. předchŧdce dnešních profesních pojištění za škodu pro lékaře a lékárníky. Od krytí pouhých škod na zdraví docházelo k dalšímu rozvoji a do krytí byly zahrnovány i škody na věcech. K velkému rozmachu odpovědnostního pojištění došlo v prvních letech minulého století. Před první světovou válkou se stalo čtvrtým nejvýznamnějším pojistným odvětvím soukromého pojištění (po ţivotním, poţárním a dopravním pojištění). Tuto dynamiku podstatně ovlivnilo nové odvětví pojištění motorových vozidel a odpovědnostní pojištění motorových vozidel, které na něj logicky 15 Code civil français (zvaný téţ Code Napoléon) z roku

17 navázalo. Tak se pojištění odpovědnosti za škodu stalo po druhé světové válce největším pojistným odvětvím neţivotního pojištění. Autor Vostatek uvádí následující rozdělení odpovědnostních pojištění ve světě: - odpovědnostní pojištění motorových vozidel, popř. šířeji pojaté odpovědnostní pojištění dopravních prostředkŧ, které zahrnuje i odpovědnostní pojištění letadel, lodí a dalších dopravních prostředkŧ; - odpovědnostní pojištění zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání; - obecné odpovědnostní pojištění, které se dále člení na: - osobní odpovědnostní pojištění (odpovědnostní pojištění soukromých osob); - podnikové odpovědnostní pojištění; - pojištění profesionální odpovědnosti za škodu, resp. pojištění za škodu z výkonu povolání, které stojí na pomezí předchozích dvou pododvětví obecného odpovědnostního pojištění Stručná charakteristika současného vývoje pojištění odpovědnosti za škodu v České republice V České republice je provozováno pojištění odpovědnosti za škodu celkem dvanácti pojišťovnami, a tyto současně nabízejí pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou vadným výrobkem. Deset pojišťoven nabízí jak pojištění profesní odpovědnosti za škodu, tak pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou členy statutárních a dozorčích orgánŧ. Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu zpŧsobenou zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí z povolání poskytují celkem dvě pojišťovny. Z celkových statistických údajŧ publikovaných v časopise Pojistný obzor, které jsou k nahlédnutí v Příloze č. 1, bychom nyní vyzdvihli tyto dŧleţité skutečnosti: 16 VOSTATEK, J.: Sociální a soukromé pojištění, str

18 - sjednávané limity pojištění trvale rostou, zejménav pojištění odpovědnosti za výrobek a v pojištění profesní odpovědnosti u vybraných profesí; - pojistné sazby mírně stoupají u pojištění odpovědnosti za škodu zdravotnických zařízení a lékařŧ a v pojištění profesní odpovědnosti; - roste výrazně poptávka po pojištění profesní odpovědnosti, zvláště advokátních kanceláří, architektŧ a projektantŧ a technikŧ činných ve výstavbě; - škodní prŧběh se zhoršuje v pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou zdravotnickými zařízeními, a to hlavně v případě nemocnic; - dále však roste právní povědomí poškozených k dosaţení odškodnění za utrpěnou újmu na coţ má jistě vliv medializace škodných událostí (opět zejména v případě zdravotnických zařízení Rozdělení jednotlivých druhŧ pojištění, zařazení odpovědnostního pojištění do systému pojištění Rozčlenění pojištění dle druhŧ je samo o sobě nelehkým úkolem, a to s ohledem na specifika pojištění nejen v rŧzných regionech světa, ale i v jednotlivých zemích. Je moţné baz nadsázky říci, ţe členění je věcí sledovaného účelu. Dle objektu ochrany mŧţeme tak pojištění dělit na ţivotní a neţivotní. Jak sám název druhŧ pojištění napovídá, odpovědnostní pojištění títo spadá do skupiny neţivotních pojištění. Dále z hlediska základní konstrukce pojistného plnění pojištění dělí na pojištění obnosové a pojištění škodové. 17 ZIKÁN, V.: Pojištění odpovědnosti za škodu v ČR v letech 2004/2005, Pojistný obzor 9/2006, str. 7 18

19 Z hlediska členění druhŧ pojištění dle konstrukce pojistného plnění je v zákoně č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonŧ, ve znění pozdějších předpisŧ (dále jen zákon o pojistné smlouvě ), vymezováno následovně: - pojištěním škodovým je rozuměno soukromé pojištění, jehoţ účelem je náhrada škody vzniklé v dŧsledku pojistné události; - pojištěním obnosovým je rozuměno soukromé pojištění, jehoţ účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky, a to v dŧsledku pojistné události, a to ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody. Odpovědnostní pojištění je tedy pojištění škodové. Sám smysl odpovědnosti za škodu, kdy odpovědná osoba hradí škodu, kterou zpŧsobila poškozenému, a pro toto riziko se také pojišťuje, zařazuje toto pojištění zcela jednoznačně. V zákoně o pojistné smlouvě je přímo explicitně stanovena povinnost sjednat toto pojištění jako pojištění škodové. Pro škodová pojištění seldujeme jako charakteristické tyto základní rysy: - účel - náhrada škody pojistné plnění je takto omezeno rozsahem pojistného zájmu; - pojistným plněním přechází právo na náhradu škody na pojišťovnu; Základním principem odpovědnostního pojištění je tedy náhrada škody, za niţ odpovídá pojištěný, resp. pojištění se sjednává pro případ zákonem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností pojištěného uvedenou v pojistné smlouvě, pokud pojištěný za škodu odpovídá v dŧsledku svého jednání, nebo vztahu z doby trvání pojištění. Jako další členění, s ohledem na účely této práce, bychom dále pouţili členění zaloţené na hledisku zájmu pojistníka pojištění sjednat. Jedná se tak o pojištění: - zákonné vzniká zákonem definovanou právní skutečností bez ohledu na vŧli pojistníka sjednat pojištění; - povinně smluvní vznikající dvoustranným právním úkonem tedy uzavřením pojistné smlouvy, povinnost pojištění sjednat je dána právním předpisem, v některých případech takto právní předpis stanoví podstatné náleţitosti pojistné 19

20 smlouvy. Pro případ, ţe pojistník pojištění nesjedná zákon stanoví sankci (např. disciplinární odpovědnost vŧči profesnímu sdruţení, popř. sankce odnětí oprávnění vykonávat činnost); - dobrovolně smluvní je na vŧli pojistníka, zda pojištění uzavře, za jakých podmínek a s jakými dispozicemi Charakteristika pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění odpovědnosti za škodu je upraveno zákonem o pojistné smlouvě. Ve vztahu k občanskému zákoníku se tak jedná o speciální předpis; práva a povinnosti neupravené v zákoně o pojistné smlouvě se tedy budou řídit ustanoveními občanského zákoníku. Vztahy z pojištění musí proto odpovídat obecným soukromoprávním principŧm a zásadám jako je rovnost stran, princip smluvní volnosti nebo ochrana slabší strany aj. Zákon o pojistné smlouvě se pojištění odpovědnosti za škodu věnuje v hlavě III. ve třetím díle Pojištění odpovědnosti za škodu. Účelem pojištění odpovědnosti za škodu je náhrada škody vyplacená pojistitelem v případě právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu, kterou zpŧsobil jinému a za kterou odpovídá dle právních předpisŧ. 18 Vţdy jde přitom o škodu, která byla zpŧsobena třetí osobě, nikoli samotnému pojištěnému. V případě odpovědnosti subjektivní je pojištěním odpovědnosti za škodu kryta pouze škoda, která byla zpŧsobena nedbalostí. Úmyslné zavinění je tak přímo v rozporu s podstatou pojištění konkrétně s principem nahodilosti. 19 Výjimku z citované zásady stanoví např. zákon č. 168/1999 Sb.,o pojištění odpovědnosti za škody zpŧsobené provozem vozidla (dále zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), a to v ustanovení 10 odst. 1 písm. a), kde je uvedeno, ţe pojistitel má proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliţe prokáţe, ţe pojištěný zpŧsobil škodu úmyslně. Pojištěním odpovědnosti je zde kryta pouze odpovědnost za škodu stanovená právními předpisy, nikoli převzatá nad jejich rámec. 18 Viz. 43 odst. 2 zákona o pojistné smlouvě 19 Viz. 3 písm.a) zákona o pojistné smlouvě 20

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Předmětem pojištění je vznik odpovědnosti pojištěného/povinnost pojištěného nahradit (+spolupojištěné osoby) za škodu/ újmu za kterou odpovídá dle právní předpisů

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

TEORIE PRÁVA 9. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 9. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 9. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz ODPOVĚDNOST právní odpovědnost politická odpovědnost ústavní odpovědnost morální odpovědnost PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST Právní odpovědnost

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

Občanské právo. Občanský zákoník. odpovědnost za škodu bezdůvodné obohacení

Občanské právo. Občanský zákoník. odpovědnost za škodu bezdůvodné obohacení Občanské právo Občanský zákoník odpovědnost za škodu bezdůvodné obohacení Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony,

Více

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7413-21 Verze: 1. Název: Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů

Více

40. Konference ČKS Skalský Dvůr 20.-21.dubna 2010

40. Konference ČKS Skalský Dvůr 20.-21.dubna 2010 40. Konference ČKS Skalský Dvůr 20.-21.dubna 2010 SOFA- CLAIMS -1 JUDr. Miroslav PINDEŠ, Ph.D. ředitel Ústavu práva Vysoká škola Karla Engliše, a.s. Šujanovo nám. 1, Brno tel: 605 760 875 email : akps@seznam.cz

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU strana 1 z 6 Pavel Strnad, Ph.D. advokátní kancelář Polverini Strnad, Týnská 12, 110 00, Praha 1, tel. č.:

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli z právního hlediska Pro odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou

Více

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Pojištění odpovědnosti Bakalářská práce Autor: Erika Priatková Bankovní management Bankovní manaţer specialista (komerční bankovnictví)

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění odpovědnosti

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění odpovědnosti Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění odpovědnosti Název tématického celku: Pojištění odpovědnosti za škodu, jeho význam, historie, jednotlivé druhy pojištění podle

Více

Pojistná smlouva č. 8026624113

Pojistná smlouva č. 8026624113 Pojistná smlouva č. 8026624113 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 532 18 IČ: 455 34 306 Zápis v OR: KS v Hradci

Více

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ A RISK MANAGEMENTU. Sloužíme Vám s radostí

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ A RISK MANAGEMENTU. Sloužíme Vám s radostí KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ A RISK MANAGEMENTU Sloužíme Vám s radostí Profesní pojištění interim manažera INTERIM MANAŽER Zvyšující se právní povědomí a s tím související požadavky na odškodnění

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Cíl: Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů

Více

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody Dohoda o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 1. Česká kancelář pojistitelů se sídlem Štefánikova

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

4.4 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách

4.4 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách 21 258 zákoníku práce rozsah náhrady škody 4.4 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, která je v praxi běžně označována jako hmotná odpovědnost, představuje

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů ( 2894-3014 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů ( 2894-3014 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs. ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů ( 2894-3014 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Základní koncepce hradí se majetková újma (škoda) nemajetková újma

Více

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb.

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Zákon 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob (TOPO) a řízení proti nim Cílem tohoto zákona, který vstoupil v České republice v účinnost dnem

Více

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek 1 38 1) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_02 Název materiálu: ZAJIŠTĚNÍ RIZIK Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup:

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Druhy odpovědnosti I) odpovědnost hmotná 1) odpovědnost za škodu 2) odpovědnost za prodlení (v pracovním právu jen okrajový význam) 3) smluvní

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

DOTAZNÍK PRO POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI. auditoři, daňoví poradci, účetní

DOTAZNÍK PRO POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI. auditoři, daňoví poradci, účetní DOTAZNÍK PRO POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI auditoři, daňoví poradci, účetní Poznámka: Informace uvedené v dotazníku jsou důvěrné a pojišťovací makléř s nimi bude takto zacházet. Budou předány pouze vybraným

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obsah 1. Účinnost NOZ 2. Přechodná ustanovení 3. Postup při uzavírání smluv 4. Odpovědnost volených členů orgánů obcí

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Příručka pro podnikání v roce 2010

Příručka pro podnikání v roce 2010 Příručka pro podnikání v roce 2010 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na http://www.komora.cz Copyright Hospodářská komora České republiky,

Více

Základy práva, 13. dubna 2015

Základy práva, 13. dubna 2015 a a Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 13. dubna 2015 právních Přehled přednášky a právních právních Náhrada Vždy se nahrazuje újma na jmění (škoda) Nemajetková újma

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe VEDENÍ LÉKA SKÉ PRAXE 6/8.1 str. 1 6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe 6/8.1 Úvod Mgr. Jakub Uher SPL ČR S určitou pravidelností se objevují návrhy na legislativní úpravu podrobněji upravující

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Mezinárodní přepravní právo. Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán

Mezinárodní přepravní právo. Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán Mezinárodní přepravní právo Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán Mezinárodní přepravní právo Soubor právních norem regulujících jednání subjektů v souvislosti s aktem přemístění

Více

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ A RISK MANAGEMENTU

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ A RISK MANAGEMENTU KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ A RISK MANAGEMENTU Povinnost k náhradě újmy a pojištění obecné odpovědnosti Sloužíme Vám s radostí OBSAH OBČANSKÝ ZÁKONÍK NÁHRADA ÚJMY POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI NOVÝ OBČANSKÝ

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, zastoupená vedoucím vnitřní správy a odbytu OŘ západní a jižní Čechy Ing. Vítem Ratislavem

Více

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010 Nájemní smlouvy pod vlivem krize IX. ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market > Winter 2010 Mgr. Martin Fučík 18.2.2010 Nesolventnost nájemců a dopady na nájemní vztahy Obchodní řešení

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 18. prosince 2000,

484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 18. prosince 2000, 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Obecná odpovědnost za škodu Bezdůvodné obohacení

Obecná odpovědnost za škodu Bezdůvodné obohacení Obecná odpovědnost za škodu Bezdůvodné obohacení www.sokrates.cz Mgr. Jan Siostrzonek (siostrzonek@fakulta.cz) Obecná odpovědnost za škodu v 420 a 420a obč.z. jsou upraveny dvě skutkové podstaty obecné

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 484/2000 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny... - znění dle 64/12 Sb. 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE [POZEMNÍ] STAVBY..

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE [POZEMNÍ] STAVBY.. V souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením 158

Více

Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu

Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu JUDr. Helena Kolmanová ředitelka samostatného odboru ochrany spotřebitele prezentace přednesená v rámci Dne otevřených dveří České

Více

GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014

GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014 GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014 ZÁKLADNÍ INFORMACE číslo pojistné smlouvy 2946921810 platnost smlouvy 1.8.2014

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY OBOR PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY A SPRÁVNÍHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ RADKA SINGOVSZKÁ 2009/2010 1 P r o h l a š u j i,

Více

téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004

téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004 téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004 ÚVODEM Konkrétní x vzorová smlouva Občanský (OZ) i obchodní (ObchZ)

Více

Pojistná smlouva číslo 495000830-7

Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Kooperativa, pojišťovna, a.s. se sídlem 110 01 Praha 1, Templová 747 IČ: 47 11 66 17 DIČ: CZ47116617 zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 1897 bankovní

Více

POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A SITUACE V EU

POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A SITUACE V EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A SITUACE V EU Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Markéta Novanská Studijní obor: Finance,

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojistný trh a jeho subjekty III/2 VY_32_INOVACE_29 2 Název školy Registrační číslo

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Povinná pojištění. Zákon č. 37/ 2004 Sb, o pojistné smlouvě, ust. 5. ust. 2779 2781 NOZ

Povinná pojištění. Zákon č. 37/ 2004 Sb, o pojistné smlouvě, ust. 5. ust. 2779 2781 NOZ Povinná pojištění Zákon č. 37/ 2004 Sb, o pojistné smlouvě, ust. 5 ust. 2779 2781 NOZ Zákonná úprava povinných pojištění I. Jestliže zvláštní zákon stanoví fyzické či právnické osobě povinnost uzavřít

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100)

Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100) Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100) Toto doplňkové připojištění se řídí příslušnými 1. Odchylně od ustanovení čl. 8, odst. 8.4, ZPP Z 2010/03 a v souladu s čl. 8, odst. 8.24, písm. a) ZPP Z

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VODOVOD V OBCÍCH SPÁLENÉ POŘÍČÍ, TĚNOVICE, ČÍČOV, DOLNÍ LIPNICE A HOŘEHLEDY, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Preambule Tato výzva k podání nabídky a textová

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ BŘEZEN 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ BŘEZEN 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ BŘEZEN 2014 BŘEZNOVÁ TISKOVÁ ZPRÁVA Pracovní úrazy si v Česku vyžádají kolem dvaceti miliard korun ročně PRAHA, 4. března 2014 V Evropské

Více

předmětu ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ

předmětu ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tematického celku: Zákonné pojištění úvod do problematiky Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit posluchače se

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Úrazové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Úrazové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ( 365-393) zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců (účinnost

Více

Odpovědnost zaměstnance za způsobenou škodu

Odpovědnost zaměstnance za způsobenou škodu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Odpovědnost zaměstnance za způsobenou škodu Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Gabriela Škrnová Právní administrativa v podnikatelské sféře JUDr.

Více

NÁHRADA ŠKODY ZPŮSOBENÁ SUBJEKTU HODNOCENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV

NÁHRADA ŠKODY ZPŮSOBENÁ SUBJEKTU HODNOCENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV NÁHRADA ŠKODY ZPŮSOBENÁ SUBJEKTU HODNOCENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV strana 1 z 10 Pavel Strnad, Ph.D. advokátní kancelář Polverini Strnad, Týnská 12, 110 00, Praha 1, tel. č.: 224 217 485,

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Český svaz tělesné výchovy a Kooperativa, pojišťovna, a.s. uzavřely novou smlouvu o úrazovém pojištění členů ČSTV. Po loňském jednání o možném dodatku

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel: Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Sídlo: Nádražní 869/55, 702 00 Ostrava Zastoupený: Ing. Aleš Uvíra, pověřený

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 280 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. dubna 1992 o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních

Více

DOTAZNÍK PRO POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI ADVOKÁTŮ

DOTAZNÍK PRO POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI ADVOKÁTŮ DOTAZNÍK PRO POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI ADVOKÁTŮ Informace uvedené v dotazníku jsou důvěrné. Vyplnění dotazníku nezavazuje ani žadatele ani pojistitele k uzavření pojistné smlouvy. Název společnosti

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradn hradách soudního exekutora, o odměně a náhradn hradě hotových výdaj v dajů správce podniku a o podmínk nkách pojištění

Více

Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j.

Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j. Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j. SPU 016519/2014 Informace jsou metodickým nástrojem řízení organizačních jednotek

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ OBČANSKÝCH RIZIK PFO Metodické listy pro I.semestr 1. Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění.

Více

Odpovědnost za nedostatky a chyby při dodávce IT služeb

Odpovědnost za nedostatky a chyby při dodávce IT služeb Odpovědnost za nedostatky a chyby při dodávce IT služeb Přednáška pro 1. ročník konference Zmluvy a zmluvné vztahy v IT pořádané efocus.sk Mgr. Michaela Šurmanová Mgr. Ondřej Knebl BBH 26.6.2011 Slide

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Návrh poslance Ladislava Šincla na vydání zákona o výplatě dodatečné náhrady za pohledávky vedené u Union banky, a. s., v konkursu

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843

Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843 Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Rozšíření administrativních prostor II. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48 *UOOUX002KR2E* Zn. SPR-1375/10-48 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více