Open Society Fund Praha V roãní zpráva 1998

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Open Society Fund Praha V roãní zpráva 1998"

Transkript

1 Open Society Fund Praha V roãní zpráva 1998

2 2 Motto Koncept otevfiené spoleãnosti je zaloïen na poznání, Ïe v ichni jednáme na základû nedokonalého vnímání a nikdo z nás nezná absolutní pravdu.

3 Open Society Fund Praha V roãní zpráva 1998

4 4

5 Dûkujeme panu Georgi Sorosovi a v em na im spolupracovníkûm v âeské republice i v zahraniãí za podporu, která nám umoïàuje vykonávat na i ãinnost.

6 6

7 Open Society Fund Praha Staromûstské nám Praha 1 tel.: (2) fax.: (2)

8 8 TiráÏ 1999 Open Society Fund Praha Jazyková redakce: Lucie Vidmarová Fotografie: archiv nadace Grafická úprava & Macwork: Ludûk Kubík-ester s s pouïitím písem Dynamo LE a Pentagramme Tisk: EKON, druïstvo, Srázná 17, Jihlava V echna práva vyhrazena.

9 Obsah 1/ ÚVOD _11 George Soros zakladatel nadace Open Society Fund Praha Úvodní slovo pfiedsedkynû správní rady nadace / SPRÁVNÍ RADA A PRACOVNÍCI NADACE _17 A/ EAST EAST Program mezinárodní spolupráce _23 B/ VZDùLÁVACÍ PROGRAMY B1/ PROGRAMY PRO DùTI A MLÁDEÎ _33 1/ PORYV Projekt podpory vzdûlávání / Program Zaãít spolu / Stipendijní pobyty pro studenty gymnázií / Program podpory nadan ch romsk ch studentû / Debatní program Karla Poppera / Program SPELT / Integrovaná raná péãe B2/ PROGRAMY PRO VYSOKÉ KOLY, STUDENTY A ABSOLVENTY ST EDNÍCH KOL 66 8/ Higher Education Support Program (HESP) Program podpory vysoko kolského vzdûlávání / Stipendijní programy / Letní koly / ManaÏerské stáïe / âtením a psaním ke kritickému my lení C/ PROGRAMY Z OBLASTI UMùNÍ A KULTURY _87 1/ Mezinárodní spolupráce v oblasti umûní Open Society Cultural Link Program / Podpora souãasného divadla, hudby a tance program Performing Arts / Podpora filmového umûní Soros Documentary Fund / Program podpory kulturních ãasopisû

10 10 V roãní zpráva / Podpora kulturních institucí / Publikaãní programy D/ PODPORA ROZVOJE OBâANSKÉ SPOLEâNOSTI 111 1/ Program na podporu rozvoje obãanské spoleãnosti a demokracie v obci / Program Podpora komunitních projektû / Community Partnership Support Initiative (CPSI) Iniciativa na podporu partnerství v komunitách / Program Spoleãnost, muïi a Ïeny z aspektu Gender / Program Youth grantov program pro mladé lidi / Child Abuse Program Násilí na dûtech / Romsk program / Program zamûfien na zlep ování mezietnick ch vztahû / Stipendia pro uprchlíky / Program Street Children/ Children in the Streets Dûti ulice / Program PûtP E/ PROGRAMY Z OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ 155 1/ Program Health Care Initiatives nové pfiístupy ve zdravotnictví / Harm Reduction Program / Geriatrie/ Gerontologie / Salzburg Cornell Seminar / Albert Schweitzer Institute Program / Thomas Jefferson University/ Open Society Institute Ultrasound Training Program / Neurochirurgick regionální program Aitken Institute F/ PROGRAMY ZAMù ENÉ NA INTERNET _173 1/ Program I*EARN / Internetové centrum / Grantov program na podporu napojení na Internet G/ GRANTY PARTNERSK M ORGANIZACÍM, VOLNÉ GRANTY A OSTATNÍ 195 1/ Granty udûlené partnersk m organizacím / Granty udûlené v kategorii voln ch grantû / Ostatní programy a granty P EHLED VYNALOÎEN CH FINANâNÍCH PROST EDKÒ 201 1/ Pfiehled vynaloïen ch finanãních prostfiedkû v r / Zpráva auditora o v sledku ovûfiení správnosti úãetní uzávûrky

11 1/ Úvod

12 12 George Soros zakladatel nadace Open Society Fund Praha Úvodní slovo pfiedsedkynû správní rady nadace

13 George Soros zakladatel nadace Open Society Fund Praha George Soros, americk finanãník a filantrop, zakladatel nadace Open Society Fund New York a sítû nadací v zemích stfiední a v chodní Evropy a v dal ích zemích, se narodil v Budape ti v roce Roku 1947 emigroval do Velké Británie, kde vystudoval The London School of Economics. V roce 1956 ode el do USA a zaloïil zde investiãní fond Quantum Fund. V souãasné dobû je jedin m vlastníkem spoleãnosti Soros Fund Management, která slouïí jako hlavní finanãní poradce pro Quantum Group of Funds. The Quantum Fund N.Y., nejstar í a nejvût í fond v rámci Quantum Group, je po dobu své témûfi tfiicetileté existence v eobecnû uznáván jako nejúspû nûj í investiãní fond na svûtû. Svoji nadaãní ãinnost zahájil George Soros v roce 1979, kdy v New Yorku zaloïil Open Society Fund, Inc. V roce 1980 zaãala tato nadace podporovat polské protivládní hnutí Solidarita a prostfiednictvím Nadace Charty 77 ve Stockholmu také oponenty komunistického reïimu v tehdej ím âeskoslovensku. První nadaci ve stfiední Evropû Soros zaloïil v Budape ti roku 1984, v roce 1987 následovala nadace v Moskvû. V souãasné dobû tvofií síè Sorosov ch nadací 30 samostatn ch organizací ve stfiední a v chodní Evropû a v b valém Sovûtském svazu, dal í Sorosovy nadace pûsobí v Jihoafrické republice, v Guatemale a na Haiti. Jejich spoleãn m cílem je podpora rozvoje otevfiené spoleãnosti. Vedle toho existuje nûkolik institucí a programû, které pûsobí v celé síti nadací, napfiíklad Open Society Institute New York a Budape È. George Soros také zaloïil a financuje Stfiedoevropskou univerzitu v Budape ti a Var avû. Prostfiednictvím nadací roãnû vynakládá na podporu rozvoje otevfiené spoleãnosti zhruba 400 miliónû dolarû. George Soros je autorem fiady knih. V ãeském pfiekladu vy ly napfi. Alchymie financí, Smûnka na demokracii a naposledy Soros o Sorosovi z roku Jeho nejnovûji publikovaná kniha (1998) je The Crisis of Global Capitalism (Open Society Endangered).

14 14 V roãní zpráva 1998 Soros je také drïitelem mnoha ãestn ch doktorátû a mezinárodních ocenûní, jimiï mezinárodní odborná vefiejnost vyjádfiila uznání jeho snahám o rozvoj otevfiené spoleãnosti. V listopadu 1998 jej odmûnila cenou Nadace Charty 77.

15 Úvodní slovo pfiedsedkynû správní rady nadace Rok 1998 byl pro cel neziskov sektor v âeské republice, a tedy i pro nadaci Open Society Fund Praha, velmi dûleïit. Prvního ledna 1998 vstoupil v platnost dlouho oãekávan zákon o nadacích a nadaãních fondech, a stejnû jako ostatní nadace také OSF Praha volila zpûsob své dal í existence. Rozhodli jsme se dále pûsobit jako nadace a byli jsme v tomto smyslu pfieregistrováni. Uplynul rok byl pro nás v znamn také proto, Ïe jsme vstoupili do druhého pûtiletí své existence. Bûhem roku 1997 nadace bilancovala prvních pût let své ãinnosti a v roce 1998 vûnovala znaãnou pozornost jejímu plánování v dal ím období. Toto úsilí se projevilo i v podstatném posílení a doplnûní ãlenû na í správní rady. V ãervnu 1998 jsme uspofiádali panelovou diskusi, na kterou jsme pozvali v znamné osobnosti vefiejného Ïivota, abychom spoleãnû stanovili prioritní oblasti a úkoly, na jejichï fie ení by se mûla nadace v dal ím období orientovat. Jedním z konkrétních v sledkû diskuse bylo rozhodnutí zahrnout do na í strategie programy zamûfiené na reformu vefiejné správy a na právní problematiku, tedy oblasti, jimï jsme se dosud nevûnovali. S potû ením jsme také konstatovali, Ïe fiada na ich programû si dokázala získat podporu z jin ch zdrojû, neï jsou prostfiedky na í nadace, a chápeme to jako první krok k jejich osamostatàování. Nadace OSF Praha se v roce 1998 zamûfiovala pfiedev ím na podporu sv ch základních programov ch oblastí, a sice na podporu vzdûlání, romskou problematiku a rozvoj obãanské spoleãnosti a na mezinárodní spolupráci ve spoleãensko vûdních oborech a v oblasti umûní a kultury mezi zemûmi stfiední a v chodní Evropy a b valého Sovûtského svazu. Spoleãn m rysem na ich programû byla spolupráce s dal ími neziskov mi organizacemi, s pfiíslu n mi ministerstvy a orgány místní správy a samosprávy.

16 16 V roãní zpráva 1998 Vefiejnosti pfiedkládáme v roãní zprávu, která obsahuje vyãerpávající v ãet v ech programû a projektû, jeï nadace v roce 1998 podpofiila. Dûkujeme v em, kdo se zaslouïili o rozvíjení na í ãinnosti. Jana Klusáková

17 2/ Správní rada a pracovníci nadace

18 18 Správní rada nadace Pracovníci nadace

19 Správní rada nadace Jana Klusáková Martin Hála imon Pánek Ivo anc Petr tûpánek Jan Urban Eva Valentová Ivan Vesel pfiedsedkynû správní rady ãlenové správní rady Pracovníci nadace Marie Kopecká Zdenka Almerová Alexandra Brabcová René Brinda Miroslava Burová Eva FojtÛ Alena Frydrychová v konná fieditelka Grantov program pro mladé lidi (program Youth ), Stipendijní pobyty pro studenty gymnázií, DoplÀková stipendia Podpora kulturních institucí (program Brána muzea otevfiená ) Debatní liga/ Debatní program Karla Poppera Program Zaãít spolu Internetové centrum, Grantov program na podporu napojení na Internet Debatní liga/ Debatní program Karla Poppera, program SPELT,

20 20 V roãní zpráva 1998 Olga Gajićová Vlasta Hirtová Dana Hradcová Markéta Hroudová árka Chládková Manika Jainová Helena Kocanová Tomá Kfiivánek Vlaìka Kubáãová Jana Leitkepová Iveta Nûmeãková Hana Plavcová Marta Smolíková Miroslava kardová Jaroslava Èastná Eva ulcová Petr Vrzáãek Marie Vrzáãková Zuzana Vránová Marcela Doudûrová Jan Hromas Ondfiej Semotán Romsk program, program Health Care Initiatives, Geriatrie/ Gerontologie, program Harm Reduction, program Child Abuse Program East East, Central European University (CEU), Letní koly ve v chodní Evropû, V chodoevropská stipendia Projekt podpory vzdûlávání Program Zaãít spolu Program Podpora komunitních projektû, Iniciativa na podporu partnerství v komunitû (CPSI) Regional Library Program (RLP), Salzburg Cornell Seminar, Albert Schweitzer Institute Program, Aitken Institute Program Stipendia pro romské Ïáky a studenty, Stipendia pro uprchlíky, Grantov program pro dospûlé, program I*EARN, Program na zlep ení mezietnick ch vztahû Internetové centrum Projekt podpory vzdûlávání Projekt podpory vzdûlávání Program Zaãít spolu Projekt podpory vzdûlávání Mezinárodní spolupráce v oblasti umûní ( Open Society Cultural Link Program ), Podpora souãasného divadla, hudby a tance (program Performing Arts ), Podpora filmového umûní, Program podpory kulturních ãasopisû, Publikaãní programy (Program podpory vydávání knih, CEU Translation Project) Program Zaãít spolu Program Podpora komunitních projektû, Iniciativa na podporu partnerství v komunitû (CPSI) Projekt Zaãít spolu Projekt podpory vzdûlávání Projekt podpory vzdûlávání úãetní asistentka civilní sluïba civilní sluïba

21 Správní rada a pracovníci nadace 21 Pracovníci nadace na ãásteãn pracovní úvazek Milu e Havlínová Projekt podpory vzdûlávání Hana Ko Èálová Projekt RWTC (âtením a psaním ke kritickému my lení) Libor Koãí Projekt podpory vzdûlávání Marie Nûmcová Higher Education Support Program (HESP), Oxford/ Cambridge Colleges Hospitality Scheme, Soros/ Foreign and Commonwealth Office Scholarship, Undergraduate Exchange Program/ Virtual University, Manager Shadowing Scheme, Letní koly v západní Evropû, Regionální stipendia Richard Sitta Debatní liga/ Debatní program Karla Poppera Jana Bohmannová asistentka

22 A/ East East Program mezinárodní spolupráce

23 24 I. Zahraniãní akce pofiádané v r v zemích stfiední a v chodní Evropy za úãasti ãesk ch delegátû II. Projekty s mezinárodní úãastí pofiádané v r v âeské republice

24 Program East East je zamûfien na podporu vzájemné spolupráce mezi zemûmi stfiední a v chodní Evropy s cílem pfiispût k vytvofiení pluralitní a otevfiené spoleãnosti. Jeho souãástí jsou jednak zahraniãní akce v zemích stfiední a v chodní Evropy, na nichï participují úãastníci z âeské republiky, a jednak projekty, které OSF Praha pofiádá v âeské republice a na nûï zve úãastníky ze zemí stfiední a v chodní Evropy. I. Zahraniãní akce pofiádané v r v zemích stfiední a v chodní Evropy za úãasti ãesk ch delegátû Jak pomoci lidem nemocn m HIV/ AIDS ledna, Kyjev, Ukrajina úãast: Zdenûk Kurka Kã Psychologie ãlovûka a postavení Ïen února, Samara, Rusko Kã úãast: Petr lechta USD Regionální konference v rámci programu na zlep ení mezietnick ch vztahû ve smí en ch regionech stfiední a v chodní Evropy února, Bratislava, Slovensko Kã úãast: TaÈjana i ková, Pavel Tychtl USD Zasedání ãesko-slovenské komise historikû bfiezna, Banská Bystrica, Slovensko Kã úãast: Vilém Preãan, Vojtûch âelko, Robert Kvaãek, Karel Pichlík, Jan Rychlík, Josef Harna, Vladimír Gonûc, Jindfiich Schulz, Marie Korpa ová Integrace nevidom ch v procesu dal ího vzdûlávání dubna, NiÏn Novgorod, Rusko Kã úãast: Jana Hilgartnerová, Pavla Francová USD

25 26 V roãní zpráva 1998 Kam kráãí, Slovensko? dubna, Bratislava, Slovensko Kã úãast: Silvia Haltenbergerová, Petr Dou a, Franti ek Jílek, Ema Hresanová, Martin Mikule, Radomír Kruczek, Marcel Janda Semináfi studentû speciální pedagogiky dubna, Budape È, Maìarsko Kã úãast: Terezie Hradílková, Markéta Skalická, ZdeÀka Michalová, Jana Hnûvicová, Lenka Brabcová Pfietváfiení bezpeãnostních struktur ve stfiední a v chodní Evropû dubna, St. Petûrburk, Rusko Kã úãast: Monika Brázdilová, Stanislava Schmidová USD Postavení filantropick ch a charitativních organizací dubna, Kyjev, Ukrajina Kã úãast: Petr Pajas USD Ochrana území a krajiny 26. dubna-2. kvûtna, Sofie, Bulharsko Kã úãast: GraÏyna Novotná, Markéta Novotná, Jifií Krechler USD Marketing pro samosprávy kvûtna, Banská Bystrica, Slovensko Kã úãast: Vûra Foretová, Miroslav Foret, Stanislav Koudelka, Václav Kováfi, Marie Jeníãková, Zdenûk Kuchafi, Lucie Ol ovská, Lenka Heráková, Jaromíra Hanáãková Penzijní reforma: produktivistická alternativa k sociálnímu státu kvûtna, LublaÀ, Slovinsko Kã úãast: Tomá Kuãera, Olga Kuãerová USD Poradenství pfii volbû povolání: porovnání souãasné situace a v hledû do budoucna kvûtna, Laulasmaa, Estonsko Kã úãast: Josef Opoãensk, Jacobus K. Roos USD Perspektivy neziskového sektoru ve stfiední a v chodní Evropû Skuteãn stav a problémy nevládních organizací kvûtna, Budape È, Maìarsko Kã úãast: Petr Pajas, Pfiemysl Pela USD Budování národû a státû v post-sovûtském geopolitickém prostoru: národní identita, etnická a kulturní obroda, politick v voj kvûtna, Moskva, Rusko Kã úãast: Petr Dostál USD

26 East East 27 Mezinárodní studentsk semináfi: evropská integrace z perspektivy mlad ch kvûtna, Ki inûv, Moldavsko Kã úãast: Martin Skála Mezinárodní kolení vedoucích: dobrovolnické organizace mládeïe kvûtna, Pogorzel Warszawska, Polsko Kã úãast: Petr Danûk Zdravé dûti ve zdravé spoleãnosti kvûtna, Jurmala, Loty sko Kã úãast: Irena Zounková USD Paliativní péãe kvûtna, Puszczykowo, Polsko Kã úãast: Marie Kasa ová Prosazování ochrany Ïivotního prostfiedí v regionech a pfiíslu né zákony ãervna, Wroclaw, Polsko Kã úãast: Vítûzslav Dohnal Spolupráce neziskov ch organizací a státní samosprávy na sociálních reformách ãervna, NiÏn Novgorod, Rusko Kã úãast: Alena Kobylková Mezinárodní vztahy a demokracie ãervna, Var ava, Polsko Kã úãast: Roman Joch Dûti ulice ãervence, Varna, Bulharsko Kã úãast: Katefiina Schmidová USD Semináfi na téma Identita a sebeúcta 31. ãervence-4. srpna, Jurmala, Loty sko Kã úãast: Jana Zapletalová, Stanislav tûch USD Publicus srpna, Kukla u Dubové, Slovensko Kã úãast: Anna Soumarová, Barbora Karko ková, Eva FroÀková, Ilona Ostravická, Jan Îupaniã, Jitka Drábková, Karolína Kalinová, Magda Kuchariãová, Marcela Jindrová, Marta HonzÛ, Martin Lipár, Martin Èastn, Pavel eda, Petra Vlachová, Renáta Hynãicová, Rostislav Krauter, Tereza Landová, Krist na RÛÏiãková Pontes 98 setkání mlad ch evropsk ch spisovatelû srpna, Krk, Chorvatsko Kã úãast: Markéta Hanáková, Petr Ulrych USD

27 28 V roãní zpráva 1998 Pracovní semináfi o slovanské literatufie, modernismu, postmodernismu a emigraci 26. srpna-3. záfií, Krakov, Polsko Kã úãast: Zdenûk Mathauser, Miroslav Mikulá ek INTAMEL a metropolitní knihovny ve stfiední a v chodní Evropû: fórum pro mezinárodní knihovnickou spolupráci 30. srpna-5. záfií, Budape È, Maìarsko Kã úãast: Anna Bimková Národní hospodáfiství v pfiechodném období a rozmanitost kapitalismu záfií, Varna, Bulharsko Kã úãast: Jana Sereghyová, Nauro Campos, Vojtûch Koráb, Jaroslav Kux Zahajovací konference na téma MuÏi Ïeny/ studie Ïen záfií, Bûlehrad, Jugoslávie Kã úãast: Jifiina iklová, Pavla Fr dlová, DEM Eva Pilíková, Lenka PrÛ ová Druhé setkání mezinárodní spoleãnosti pro komparativní vzdûlávání dospûl ch záfií, Radovljica, Slovinsko Kã úãast: Kamil koda Setkání ãlenû evropské asociace studentû práv z v chodních zemí záfií, Bialystok, Polsko Kã úãast: Petr CryÏ, Daniel Karzel, Boris Zelen, Luká Jelínek, Lucie Sleszarová, Hynek RÛÏiãka Transformace sociálního prostoru a nové pfiístupy ve spoleãensk ch vûdách záfií, Samara, Rusko Kã úãast: Jifiina iklová USD Unifikace polsk ch zákonû a norem Evropské unie fiíjna, ToruÀ, Polsko Kã úãast: Mesfin Gedlu Zákonitosti a nesrovnalosti demografického v voje fiíjna, Vilnius, Litva Kã úãast: Vladimíra Kantorová, Leona Sta ová USD PamûÈ, komunikace a identita fiíjna, Teme vár, Rumunsko Kã úãast: Marie edová, Petra Klvaãová USD

28 East East 29 Regionální pracovní semináfi v rámci programu zamûfieného na zlep ení vztahû mezi jednotliv mi etniky ve stfiední a v chodní Evropû fiíjna, Sofie, Bulharsko Kã úãast: Antonia Antonucci, árka Wohlmuthová USD Semináfi o pfiechodu do 21. století: zku enosti ze stfiední a v chodní Evropy fiíjna, Bled, Slovinsko Kã úãast: Robert Pitrák Zvlá tní ekonomické zóny a jejich vliv na sociální a ekonomick rozvoj fiíjna, Donûtsk, Ukrajina Kã úãast: Vûra Foretová, Miroslav Foret USD Regionální pracovní semináfi v rámci programu zamûfieného na zlep ení vztahû mezi jednotliv mi etniky ve stfiední a v chodní Evropû listopadu, Predeal, Rumunsko Kã úãast: Pavla Pekárková USD Zku enosti z pfiechodného období a rozmanitost pfiístupû: mezinárodní studijní t den o politickém v voji listopadu, Vilnius, Litva Kã úãast: Ale Hanzl, Igor Mata ovsk Národní muzea a soukromé sbírky: problémy zachování kulturního dûdictví listopadu, Var ava, Polsko Kã úãast: Jana Souãková Dûti ulice prosince, Tallin, Estonsko Kã úãast: Katefiina Schmidová USD Sudetské nevládní organizace a evropské horské fórum prosince, Wojtowice, Polsko Kã úãast: Hana Petfiíková, Franti ek Tauchmann, Josef PivoÀka Granty celkem Kã USD DEM

29 II. Projekty s mezinárodní úãastí (konference, semináfie, konzultace apod.) pofiádané v r v âeské republice: StáÏe mlad ch lékafiû z Moldavska a Ukrajiny leden-prosinec, Praha, PlzeÀ, Brno Kã Fakultní nemocnice Praha, PlzeÀ, Brno âeskoslovensk únor 1948 a svût února, Praha Kã Akademie vûd âr, Ústav pro soudobé dûjiny Radnice a vefiejnost bfiezna, PlzeÀ Kã Mezinárodní institut marketinku, komunikace a podnikání Brno Vefiejná správa a sociální politika ve stfiední a v chodní Evropû bfiezna, Praha Kã Univerzita Karlova Praha, Pfiírodovûdecká fakulta, katedra demografie a geodemografie Studijní stáïe pro zahraniãní bohemisty leden-ãerven, Praha Kã Akademie vûd âr, Ústav pro ãeskou literaturu ízení zmûn: reforma zdravotnické péãe v âeské republice Náv tûva ãesk ch lékafiû v Moldavsku dubna, Ki inûv Kã Fakultní nemocnice PlzeÀ a Brno Konference studentû religionistiky âeské republiky a Slovenska dubna, Cikháj Kã Masarykova univezita Brno, Filozofická fakulta, Ústav religionistiky Konference ke 150. v roãí zaloïení Stolice slovanské filologie ãervna, Praha Kã Univerzita Karlova Praha, Filozofická fakulta, katedra slavistiky

30 Letní univerzita liberálních studií: semináfi o principech svobodné spoleãnosti ãervna, LouãeÀ u Nymburka Kã Liberální institut Praha Perspektivy populaãního v voje ve stfiední a v chodní Evropû ãervna, Zahrádky u âeské Lípy Kã Univerzita Karlova Praha, Pfiírodovûdecká fakulta, katedra demografie a geodemografie âesko-slovenské vztahy: âe i a Slováci v roce srpna, Liberec Kã Technická univerzita Liberec, Pedagogická fakulta, katedra dûjepisu Bohemistick semináfi záfií, Praha Kã Obec spisovatelû Tok a deformace v biologii a prostfiedí záfií, Praha Kã âeská zemûdûlská univerzita Praha, katedra fyziky W. E. Students 98 Workshop Europe záfií, Praha Kã Univerzita Karlova Praha, Matematicko-fyzikální fakulta Mezinárodní studentsk klub Îeny a teologie v období transformace záfií, Praha Kã Univerzita Karlova Praha, Evangelická teologická fakulta Nadace Gender Studies Semináfi pfiedstavitelû informaãních a servisních center neziskového sektoru fiíjna, Praha Kã Informaãní centrum nadací a jin ch neziskov ch organizací âeskoslovensko : osudy demokracie ve stfiední Evropû fiíjna, Praha Kã Akademie vûd âr, Historick ústav Náv tûva bûlorusk ch právníkû fiíjna, Praha Kã âlovûk v tísni, nadace pfii âeské televizi Vznik âsr a Podkarpatská Rus fiíjna, Praha Kã Spoleãnost pfiátel Podkarpatské Rusi East East 31

31 32 V roãní zpráva 1998 Mezinárodní semináfi o druïstevní legislativû listopadu, Praha Kã DruÏstevní asociace âeské republiky Romové národ bez budoucnosti? listopadu, Brno Kã Evropská asociace studentû práva Brno Antické tradice stfiedoevropské architektury ve 2. polovinû 19. století listopadu, Praha, Litomy l Kã Univerzita Karlova Praha, Ústav pro klasickou archeologii Konference Stfiedoevropského fóra organizací zab vajících se uprchlíky prosince, Praha Kã Organizace pro pomoc uprchlíkûm Nové elity ve stfiední a v chodní Evropû prosince, Praha Kã Akademie vûd âr, Sociologick ústav Granty celkem Kã Náklady celkem I Kã USD DEM II Kã Ostatní náklady Kã CELKOVÉ NÁKLADY PROGRAMU EAST EAST Kã USD DEM

32 B/ Vzdûlávací programy B1/ Programy pro dûti a mládeï B2/ Programy pro vysoké koly, studenty a absolventy stfiedních kol

33 34 B1/ Programy pro dûti a mládeï: 1/ PORYV Projekt podpory vzdûlávání 2/ Program Zaãít spolu 3/ Stipendijní pobyty pro studenty gymnázií 4/ Program podpory nadan ch romsk ch studentû 5/ Debatní program Karla Poppera 6/ Program SPELT 7/ Integrovaná raná péãe

34 1/ PORYV Projekt podpory vzdûlávání Projekt podpory vzdûlávání PORYV vznikl propojením vzdûlávacích programû Open Society Fund Praha s iniciativami komunit, státu a neziskov ch organizací v oblasti vzdûlávání. PORYV nabízí tréninkové programy a dal í podporu zájemcûm ze v ech sektorû a oblastí âeské republiky i ze zahraniãí. Základním rysem projektu je snaha o zapojení uãitelû, studentû, rodiãû, komunit a pfiedstavitelû státu do procesu tvorby projektu a jeho zavádûní. Priority Projektu podpory vzdûlávání a. Zkvalitnûní úrovnû vzdûlávání pro v echny prostfiednictvím vzdûlávání a pfiípravy uãitelû, fieditelû, administrátorû a pfiedstavitelû komunit (inovativní, na studenta orientované metodologie, demokratické vedení koly, fiízení lidsk ch zdrojû, profesionalizace uãitelû, spolupráce rodiãû a komunity); podpory vydávání knih a vzdûlávacích materiálû; zv ení povûdomí vefiejnosti o vzdûlávání a kolství; aktivní podpory vzdûlávání znev hodnûn ch skupin; tvorby nov ch vzdûlávacích programû a kurikul. b. V znamnûj í zapojení komunit do vzdûlání prostfiednictvím komunitního vzdûlávání a vytvofiení pilotních komunitních kol. c. Podpora aktivit a posílení zodpovûdnosti ãlenû vzdûlávací komunity v oblasti celoïivotního vzdûlávání. V roce 1998 probûhlo v rámci projektu 81 vzdûlávacích programû a 7 letních kol, do kter ch se zapojilo 409 kol, z toho 237 základních, 78 matefisk ch, 31 stfiedních, 6 vy ích odborn ch, 30 vysok ch, 4 základní umûlecké koly a 173 dal ích organizací. Celkem se do tréninkov ch programû projektu zapojilo osob a 365 osob se zúãastnilo letních kol.

35 36 V roãní zpráva 1998 Oblasti, na které se PORYV zamûfiuje: Tréninkové programy Katalog následujících tréninkov ch programû vznikl na základû anal zy tréninkov ch potfieb úãastníkû vzdûlávacích programû zaãlenûn ch do nabídky OSF Praha v roce A. Strategie a zvládání zmûny Tréninkov kurz probíhá formou kooperativního uãení. Cílem je nauãit se identifikovat dimenze zmûny, pouïívat prvky kooperativního uãení, porozumût fázím procesu zmûny, aplikovat znalosti o zmûnû v praxi a charakterizovat metody v uky dospûl ch. Cílem je prezentace pfiípadov ch studií a implementace zku eností a znalostí získan ch pfii tréninku. Trénink Konzultant zmûny probíhá v regionálních skupinách metodou kooperativního uãení dané komunity. Cílem je seznámit se s procesem zmûny, stanovovat jasné a mûfiitelné cíle, pouïívat a plánovat procesy zmûny, sestavit pracovní t my v regionech a vypracovat a realizovat regionální projekt. Jak zvládat zmûny, I.-IV. modul ledna, února, února, února místa konání: Hotel Na ostrovû Beroun, CMC âelákovice Konzultant zmûny, âeské Budûjovice, I.-IV. modul bfiezna, ãervna, 20. fiíjna, 19. listopadu místo konání: PC âeské Budûjovice Konzultant zmûny, Ostrava, I.-IV.modul bfiezna, kvûtna, 4. listopadu, 14. prosince místa konání: DK Nové Huti Ostrava, Hotelov dûm Jindfiich Ostrava Konzultant zmûny, Brno, I. modul 19. února místo konání: Gymnázium J. G. Mendela Brno Konzultant zmûny, PlzeÀ, I.-III. modul dubna, ãervna, 22. fiíjna místo konání: PC PlzeÀ B. Lektorské dovednosti Cílem tréninku je získat základní dovednosti nezbytné k pfiípravû vzdûlávání dospûl ch, nauãit se strukturu uãební jednotky a uãebního procesu

36 a osvojit si základní dovednosti lektora, dále pfiíprava tréninkového programu a plánování a pouïívání základních evaluaãních procesû. Lektor, I.-VI. modul, skupina A 17. ledna, 20. února, 14. bfiezna, 11. dubna, kvûtna, ãervna, fiíjna, listopadu místa konání: Karviná, Tûrlicko, Fr dek-místek, Olomouc, Brno Lektor, I.-VI. modul, skupina B února, bfiezna, dubna, kvûtna, ãervna, záfií místo konání: CMC âelákovice Lektor, I.-VI. modul, skupina C kvûtna, ãervna, záfií, fiíjna, listopadu, prosince místo konání: CMC âelákovice C. Program Kritické my lení Cílem tohoto kurzu je pfiedstavit nové v ukové metody, které podporují kooperativní uãení, pfiedvést, jak efektivnû pfiistupovat k v uce kritického ãtení a psaní na základních a stfiedních kolách a jak ve tfiídû vytvofiit prostfiedí vhodné k rozvíjení kritického my lení. Setkání úãastníkû programu Kritické my lení ledna místo konání: CMC âelákovice Dílna programu Kritické my lení I.-III srpna, fiíjna, fiíjna místo konání: CMC âelákovice D. Pedagogické dovednosti Tréninkové kurzy v této oblasti jsou urãeny pfiedev ím pro pedagogické pracovníky, rodiãe a pracovníky â I. Kurzy probíhají formou tréninkové prezentace a individuální a skupinové práce, interaktivními metodami. Cílem je nauãit se navazovat kontakty s rodiãi a osvojit si formy spolupráce s nimi, integrovat dûti s postiïením do práce ve tfiídû, seznámit se s programem Zaãít spolu, vyzkou et si integrované uãení na modelov ch situacích, seznámit se s portfoliem a nauãit se úãinnû zvládat konfliktní situace pfii práci s dûtmi a rodiãi. Práce s rodiãi ve tfiídû i doma bfiezna, 2.-3.fiíjna místa konání: Hotel Na ostrovû Beroun, CMC âelákovice Vzdûlávací programy 37

Nadace Open Society Fund Praha. V roãní zpráva 1999

Nadace Open Society Fund Praha. V roãní zpráva 1999 Nadace Open Society Fund Praha V roãní zpráva 1999 Motto Koncept otevfiené spoleãnosti je zaloïen na poznání, Ïe v ichni jednáme na základû nedokonalého vnímání a nikdo z nás nezná absolutní pravdu. Nadace

Více

Nadace Open Society Fund Praha. > výroční zpráva 2001

Nadace Open Society Fund Praha. > výroční zpráva 2001 Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001 Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001 02 > Motto > Koncept otevfiené spoleãnosti je zaloïen na poznání, Ïe v ichni jednáme na základû

Více

Jaké to je z kurzu pro rodiny - Morava. První kamarádství. Dali hlavy dohromady kurz pro rodiny - âeladná 2000. Setkání rodin ve Stfiedisku Liberec

Jaké to je z kurzu pro rodiny - Morava. První kamarádství. Dali hlavy dohromady kurz pro rodiny - âeladná 2000. Setkání rodin ve Stfiedisku Liberec Jaké to je z kurzu pro rodiny - Morava První kamarádství Dali hlavy dohromady kurz pro rodiny - âeladná 2000 Setkání rodin ve Stfiedisku Liberec Semináfi pro rodiãe Jak vidí na e dítû T m praïského Stfiediska

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Obsah: 1. Úvodní slovo pfiedsedy sdruïení 2. Vznik, poslání a cíle organizace 3. Z historie sdruïení OkamÏik 4. Zpráva o ãinnosti za kalendáfiní rok 2005 4.1. Osobní asistence

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku Kam a kdy do specializovan ch zdravotnick

Více

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr bulletin 11 akademick ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr Preparát izolovaného perfundovaného srdce laboratorního potkana pro v zkum odolnosti k nedostatku kyslíku. (O centru v zkumu chorob

Více

MOTTO: Koncept otevřené společnosti je založen na poznání, že všichni jednáme na základě nedokonalého vnímání a nikdo nezná absolutní pravdu.

MOTTO: Koncept otevřené společnosti je založen na poznání, že všichni jednáme na základě nedokonalého vnímání a nikdo nezná absolutní pravdu. Nadace Open Society Fund Praha - Výroční zpráva 2002 1 NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA - VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 MOTTO: Koncept otevřené společnosti je založen na poznání, že všichni jednáme na základě nedokonalého

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s.

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. V ROâNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o spoleãnosti 3 3. Hospodafiení v r. 2008 4 5 4. Organizaãní struktura spoleãnosti 6 5. Zpráva o ãinnosti

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

Zpráva za 5 let a 5. roãník sbírky. POMOZTE DùTEM!

Zpráva za 5 let a 5. roãník sbírky. POMOZTE DùTEM! Zpráva za 5 let a 5. roãník sbírky POMOZTE DùTEM! Co je sbírka Pomozte dûtem! Charakteristiky sbírky: Celonárodní sbírka - dlouhodob spoleãn projekt âeské televize (ât)* a Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti

Více

Nadace VIA V roãní zpráva 2012

Nadace VIA V roãní zpráva 2012 Nadace VIA V roãní zpráva 2012 Obsah 2 Úvodní slovo 4 Rok 2012 v ãíslech 6 Kdo jsme a co dûláme 9 Na e programy v roce 2012 10 Dárci a partnefii Nadace VIA 20 Portrét dárce: David Fojtík 22 Programy Nadace

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01Listy/Ob lka 27.12.2005 12:32 Str nka I Prahy 14 1 2006 leden LISTY MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Pfiípitek starosty s manïeli Tich mi pfii jejich diamantové svatbû v Galerii

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ

Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ To Reach Agreement and Never Forget Proceedings from the seminar Minority Policy

Více

Brno-stfied opraví mûstské domy

Brno-stfied opraví mûstské domy červen 2008 Brno-stfied opraví mûstské domy S probíhajícím jarem se probouzí nejen pfiíroda, ale i centrum Brna; lidé mífií za nákupy, nûktefií dávají pfiednost klidn m procházkám, pfiib vá turistû, restauraãních

Více

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost.

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost. 01_2009:NP2_ 23.12.2008 11:47 Stránka 1 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 11 LEDEN 2009 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 PRAHA 2 V ROCE 2008 Co pfiinesl osmiãkov rok do Ïivota

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov. roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.cz Bfieznové slovo starosty Bfieznové slovo starosty je vûnováno

Více

ab PROSINEC 2007 FOTO: JI Í PETERKA, ARCHIV BC AV âr

ab PROSINEC 2007 FOTO: JI Í PETERKA, ARCHIV BC AV âr bulletin 12 akademick Kapr obecn je vítan m úlovkem sportovních rybáfiû, ale z hlediska vlivu na kvalitu vody není nijak uïiteãn. (O skuteãném obrazu rybích obsádek se dozvíte na str. 4 5.) ab PROSINEC

Více

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12 Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Radnice informuje Usnesení ze zasedání ZM ã. 03/2010 konaného dne 3. ãervna 2010 ZM schvaluje:

Více

Představujeme starostu a místostarosty městského obvodu Slezská Ostrava pro nové volební období

Představujeme starostu a místostarosty městského obvodu Slezská Ostrava pro nové volební období Roãník X listopad prosinec 2002 zdarma Vedení mûstského obvodu Slezská Ostrava pfieje v em obãanûm pfiíjemné proïití vánoãních svátkû a Èastn nov rok 2003. Představujeme starostu a místostarosty městského

Více

Zpráva o ãinnosti za rok 2007

Zpráva o ãinnosti za rok 2007 Zpráva o ãinnosti za rok 2007 Zpráva o ãinnosti za rok 2007 Národní památkov ústav, 2008 ISBN 978-80-87104-22-4 NPÚ ÚOP v Liberci ISBN 978-80-87104-16-3 NPÚ ISBN 978-80-87104-17-0 NPÚ ÚP ISBN 978-80-87104-18-7

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

VáÏení obãané, na poãátku

VáÏení obãané, na poãátku u Leden 2000 u ã. 1 u Roãník X. u Náklad 25 000 ks u Zdarma do v ech schránek u * Jó, hold v tom na em mûstû se pofiád nûco dûje, fiekl by tatínek Bajza z Poláãkovy knihy Bylo nás pût, kdyï se nám v pûl

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech.

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. Od 3. záfií je otevfiena v

Více

Nadace Open Society Fund Praha. Výroční zpráva 2003

Nadace Open Society Fund Praha. Výroční zpráva 2003 Nadace Open Society Fund Praha Výroční zpráva 2003 Motto Koncept otevřené společnosti je založen na poznání, že všichni jednáme na základě nedokonalého vnímání a nikdo nezná absolutní pravdu. Nadace Open

Více

RÝMAŘOVSKÝ 9/2005 HORIZONT

RÝMAŘOVSKÝ 9/2005 HORIZONT RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 9/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 13. 5. 2005 Cena 10 Kč Po sloïení slavnostního slibu se stala novou ãlenkou zastupitelstva Marie Volková Skládka v Malé táhli

Více