Open Society Fund Praha V roãní zpráva 1998

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Open Society Fund Praha V roãní zpráva 1998"

Transkript

1 Open Society Fund Praha V roãní zpráva 1998

2 2 Motto Koncept otevfiené spoleãnosti je zaloïen na poznání, Ïe v ichni jednáme na základû nedokonalého vnímání a nikdo z nás nezná absolutní pravdu.

3 Open Society Fund Praha V roãní zpráva 1998

4 4

5 Dûkujeme panu Georgi Sorosovi a v em na im spolupracovníkûm v âeské republice i v zahraniãí za podporu, která nám umoïàuje vykonávat na i ãinnost.

6 6

7 Open Society Fund Praha Staromûstské nám Praha 1 tel.: (2) fax.: (2)

8 8 TiráÏ 1999 Open Society Fund Praha Jazyková redakce: Lucie Vidmarová Fotografie: archiv nadace Grafická úprava & Macwork: Ludûk Kubík-ester s s pouïitím písem Dynamo LE a Pentagramme Tisk: EKON, druïstvo, Srázná 17, Jihlava V echna práva vyhrazena.

9 Obsah 1/ ÚVOD _11 George Soros zakladatel nadace Open Society Fund Praha Úvodní slovo pfiedsedkynû správní rady nadace / SPRÁVNÍ RADA A PRACOVNÍCI NADACE _17 A/ EAST EAST Program mezinárodní spolupráce _23 B/ VZDùLÁVACÍ PROGRAMY B1/ PROGRAMY PRO DùTI A MLÁDEÎ _33 1/ PORYV Projekt podpory vzdûlávání / Program Zaãít spolu / Stipendijní pobyty pro studenty gymnázií / Program podpory nadan ch romsk ch studentû / Debatní program Karla Poppera / Program SPELT / Integrovaná raná péãe B2/ PROGRAMY PRO VYSOKÉ KOLY, STUDENTY A ABSOLVENTY ST EDNÍCH KOL 66 8/ Higher Education Support Program (HESP) Program podpory vysoko kolského vzdûlávání / Stipendijní programy / Letní koly / ManaÏerské stáïe / âtením a psaním ke kritickému my lení C/ PROGRAMY Z OBLASTI UMùNÍ A KULTURY _87 1/ Mezinárodní spolupráce v oblasti umûní Open Society Cultural Link Program / Podpora souãasného divadla, hudby a tance program Performing Arts / Podpora filmového umûní Soros Documentary Fund / Program podpory kulturních ãasopisû

10 10 V roãní zpráva / Podpora kulturních institucí / Publikaãní programy D/ PODPORA ROZVOJE OBâANSKÉ SPOLEâNOSTI 111 1/ Program na podporu rozvoje obãanské spoleãnosti a demokracie v obci / Program Podpora komunitních projektû / Community Partnership Support Initiative (CPSI) Iniciativa na podporu partnerství v komunitách / Program Spoleãnost, muïi a Ïeny z aspektu Gender / Program Youth grantov program pro mladé lidi / Child Abuse Program Násilí na dûtech / Romsk program / Program zamûfien na zlep ování mezietnick ch vztahû / Stipendia pro uprchlíky / Program Street Children/ Children in the Streets Dûti ulice / Program PûtP E/ PROGRAMY Z OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ 155 1/ Program Health Care Initiatives nové pfiístupy ve zdravotnictví / Harm Reduction Program / Geriatrie/ Gerontologie / Salzburg Cornell Seminar / Albert Schweitzer Institute Program / Thomas Jefferson University/ Open Society Institute Ultrasound Training Program / Neurochirurgick regionální program Aitken Institute F/ PROGRAMY ZAMù ENÉ NA INTERNET _173 1/ Program I*EARN / Internetové centrum / Grantov program na podporu napojení na Internet G/ GRANTY PARTNERSK M ORGANIZACÍM, VOLNÉ GRANTY A OSTATNÍ 195 1/ Granty udûlené partnersk m organizacím / Granty udûlené v kategorii voln ch grantû / Ostatní programy a granty P EHLED VYNALOÎEN CH FINANâNÍCH PROST EDKÒ 201 1/ Pfiehled vynaloïen ch finanãních prostfiedkû v r / Zpráva auditora o v sledku ovûfiení správnosti úãetní uzávûrky

11 1/ Úvod

12 12 George Soros zakladatel nadace Open Society Fund Praha Úvodní slovo pfiedsedkynû správní rady nadace

13 George Soros zakladatel nadace Open Society Fund Praha George Soros, americk finanãník a filantrop, zakladatel nadace Open Society Fund New York a sítû nadací v zemích stfiední a v chodní Evropy a v dal ích zemích, se narodil v Budape ti v roce Roku 1947 emigroval do Velké Británie, kde vystudoval The London School of Economics. V roce 1956 ode el do USA a zaloïil zde investiãní fond Quantum Fund. V souãasné dobû je jedin m vlastníkem spoleãnosti Soros Fund Management, která slouïí jako hlavní finanãní poradce pro Quantum Group of Funds. The Quantum Fund N.Y., nejstar í a nejvût í fond v rámci Quantum Group, je po dobu své témûfi tfiicetileté existence v eobecnû uznáván jako nejúspû nûj í investiãní fond na svûtû. Svoji nadaãní ãinnost zahájil George Soros v roce 1979, kdy v New Yorku zaloïil Open Society Fund, Inc. V roce 1980 zaãala tato nadace podporovat polské protivládní hnutí Solidarita a prostfiednictvím Nadace Charty 77 ve Stockholmu také oponenty komunistického reïimu v tehdej ím âeskoslovensku. První nadaci ve stfiední Evropû Soros zaloïil v Budape ti roku 1984, v roce 1987 následovala nadace v Moskvû. V souãasné dobû tvofií síè Sorosov ch nadací 30 samostatn ch organizací ve stfiední a v chodní Evropû a v b valém Sovûtském svazu, dal í Sorosovy nadace pûsobí v Jihoafrické republice, v Guatemale a na Haiti. Jejich spoleãn m cílem je podpora rozvoje otevfiené spoleãnosti. Vedle toho existuje nûkolik institucí a programû, které pûsobí v celé síti nadací, napfiíklad Open Society Institute New York a Budape È. George Soros také zaloïil a financuje Stfiedoevropskou univerzitu v Budape ti a Var avû. Prostfiednictvím nadací roãnû vynakládá na podporu rozvoje otevfiené spoleãnosti zhruba 400 miliónû dolarû. George Soros je autorem fiady knih. V ãeském pfiekladu vy ly napfi. Alchymie financí, Smûnka na demokracii a naposledy Soros o Sorosovi z roku Jeho nejnovûji publikovaná kniha (1998) je The Crisis of Global Capitalism (Open Society Endangered).

14 14 V roãní zpráva 1998 Soros je také drïitelem mnoha ãestn ch doktorátû a mezinárodních ocenûní, jimiï mezinárodní odborná vefiejnost vyjádfiila uznání jeho snahám o rozvoj otevfiené spoleãnosti. V listopadu 1998 jej odmûnila cenou Nadace Charty 77.

15 Úvodní slovo pfiedsedkynû správní rady nadace Rok 1998 byl pro cel neziskov sektor v âeské republice, a tedy i pro nadaci Open Society Fund Praha, velmi dûleïit. Prvního ledna 1998 vstoupil v platnost dlouho oãekávan zákon o nadacích a nadaãních fondech, a stejnû jako ostatní nadace také OSF Praha volila zpûsob své dal í existence. Rozhodli jsme se dále pûsobit jako nadace a byli jsme v tomto smyslu pfieregistrováni. Uplynul rok byl pro nás v znamn také proto, Ïe jsme vstoupili do druhého pûtiletí své existence. Bûhem roku 1997 nadace bilancovala prvních pût let své ãinnosti a v roce 1998 vûnovala znaãnou pozornost jejímu plánování v dal ím období. Toto úsilí se projevilo i v podstatném posílení a doplnûní ãlenû na í správní rady. V ãervnu 1998 jsme uspofiádali panelovou diskusi, na kterou jsme pozvali v znamné osobnosti vefiejného Ïivota, abychom spoleãnû stanovili prioritní oblasti a úkoly, na jejichï fie ení by se mûla nadace v dal ím období orientovat. Jedním z konkrétních v sledkû diskuse bylo rozhodnutí zahrnout do na í strategie programy zamûfiené na reformu vefiejné správy a na právní problematiku, tedy oblasti, jimï jsme se dosud nevûnovali. S potû ením jsme také konstatovali, Ïe fiada na ich programû si dokázala získat podporu z jin ch zdrojû, neï jsou prostfiedky na í nadace, a chápeme to jako první krok k jejich osamostatàování. Nadace OSF Praha se v roce 1998 zamûfiovala pfiedev ím na podporu sv ch základních programov ch oblastí, a sice na podporu vzdûlání, romskou problematiku a rozvoj obãanské spoleãnosti a na mezinárodní spolupráci ve spoleãensko vûdních oborech a v oblasti umûní a kultury mezi zemûmi stfiední a v chodní Evropy a b valého Sovûtského svazu. Spoleãn m rysem na ich programû byla spolupráce s dal ími neziskov mi organizacemi, s pfiíslu n mi ministerstvy a orgány místní správy a samosprávy.

16 16 V roãní zpráva 1998 Vefiejnosti pfiedkládáme v roãní zprávu, která obsahuje vyãerpávající v ãet v ech programû a projektû, jeï nadace v roce 1998 podpofiila. Dûkujeme v em, kdo se zaslouïili o rozvíjení na í ãinnosti. Jana Klusáková

17 2/ Správní rada a pracovníci nadace

18 18 Správní rada nadace Pracovníci nadace

19 Správní rada nadace Jana Klusáková Martin Hála imon Pánek Ivo anc Petr tûpánek Jan Urban Eva Valentová Ivan Vesel pfiedsedkynû správní rady ãlenové správní rady Pracovníci nadace Marie Kopecká Zdenka Almerová Alexandra Brabcová René Brinda Miroslava Burová Eva FojtÛ Alena Frydrychová v konná fieditelka Grantov program pro mladé lidi (program Youth ), Stipendijní pobyty pro studenty gymnázií, DoplÀková stipendia Podpora kulturních institucí (program Brána muzea otevfiená ) Debatní liga/ Debatní program Karla Poppera Program Zaãít spolu Internetové centrum, Grantov program na podporu napojení na Internet Debatní liga/ Debatní program Karla Poppera, program SPELT,

20 20 V roãní zpráva 1998 Olga Gajićová Vlasta Hirtová Dana Hradcová Markéta Hroudová árka Chládková Manika Jainová Helena Kocanová Tomá Kfiivánek Vlaìka Kubáãová Jana Leitkepová Iveta Nûmeãková Hana Plavcová Marta Smolíková Miroslava kardová Jaroslava Èastná Eva ulcová Petr Vrzáãek Marie Vrzáãková Zuzana Vránová Marcela Doudûrová Jan Hromas Ondfiej Semotán Romsk program, program Health Care Initiatives, Geriatrie/ Gerontologie, program Harm Reduction, program Child Abuse Program East East, Central European University (CEU), Letní koly ve v chodní Evropû, V chodoevropská stipendia Projekt podpory vzdûlávání Program Zaãít spolu Program Podpora komunitních projektû, Iniciativa na podporu partnerství v komunitû (CPSI) Regional Library Program (RLP), Salzburg Cornell Seminar, Albert Schweitzer Institute Program, Aitken Institute Program Stipendia pro romské Ïáky a studenty, Stipendia pro uprchlíky, Grantov program pro dospûlé, program I*EARN, Program na zlep ení mezietnick ch vztahû Internetové centrum Projekt podpory vzdûlávání Projekt podpory vzdûlávání Program Zaãít spolu Projekt podpory vzdûlávání Mezinárodní spolupráce v oblasti umûní ( Open Society Cultural Link Program ), Podpora souãasného divadla, hudby a tance (program Performing Arts ), Podpora filmového umûní, Program podpory kulturních ãasopisû, Publikaãní programy (Program podpory vydávání knih, CEU Translation Project) Program Zaãít spolu Program Podpora komunitních projektû, Iniciativa na podporu partnerství v komunitû (CPSI) Projekt Zaãít spolu Projekt podpory vzdûlávání Projekt podpory vzdûlávání úãetní asistentka civilní sluïba civilní sluïba

21 Správní rada a pracovníci nadace 21 Pracovníci nadace na ãásteãn pracovní úvazek Milu e Havlínová Projekt podpory vzdûlávání Hana Ko Èálová Projekt RWTC (âtením a psaním ke kritickému my lení) Libor Koãí Projekt podpory vzdûlávání Marie Nûmcová Higher Education Support Program (HESP), Oxford/ Cambridge Colleges Hospitality Scheme, Soros/ Foreign and Commonwealth Office Scholarship, Undergraduate Exchange Program/ Virtual University, Manager Shadowing Scheme, Letní koly v západní Evropû, Regionální stipendia Richard Sitta Debatní liga/ Debatní program Karla Poppera Jana Bohmannová asistentka

22 A/ East East Program mezinárodní spolupráce

23 24 I. Zahraniãní akce pofiádané v r v zemích stfiední a v chodní Evropy za úãasti ãesk ch delegátû II. Projekty s mezinárodní úãastí pofiádané v r v âeské republice

24 Program East East je zamûfien na podporu vzájemné spolupráce mezi zemûmi stfiední a v chodní Evropy s cílem pfiispût k vytvofiení pluralitní a otevfiené spoleãnosti. Jeho souãástí jsou jednak zahraniãní akce v zemích stfiední a v chodní Evropy, na nichï participují úãastníci z âeské republiky, a jednak projekty, které OSF Praha pofiádá v âeské republice a na nûï zve úãastníky ze zemí stfiední a v chodní Evropy. I. Zahraniãní akce pofiádané v r v zemích stfiední a v chodní Evropy za úãasti ãesk ch delegátû Jak pomoci lidem nemocn m HIV/ AIDS ledna, Kyjev, Ukrajina úãast: Zdenûk Kurka Kã Psychologie ãlovûka a postavení Ïen února, Samara, Rusko Kã úãast: Petr lechta USD Regionální konference v rámci programu na zlep ení mezietnick ch vztahû ve smí en ch regionech stfiední a v chodní Evropy února, Bratislava, Slovensko Kã úãast: TaÈjana i ková, Pavel Tychtl USD Zasedání ãesko-slovenské komise historikû bfiezna, Banská Bystrica, Slovensko Kã úãast: Vilém Preãan, Vojtûch âelko, Robert Kvaãek, Karel Pichlík, Jan Rychlík, Josef Harna, Vladimír Gonûc, Jindfiich Schulz, Marie Korpa ová Integrace nevidom ch v procesu dal ího vzdûlávání dubna, NiÏn Novgorod, Rusko Kã úãast: Jana Hilgartnerová, Pavla Francová USD

25 26 V roãní zpráva 1998 Kam kráãí, Slovensko? dubna, Bratislava, Slovensko Kã úãast: Silvia Haltenbergerová, Petr Dou a, Franti ek Jílek, Ema Hresanová, Martin Mikule, Radomír Kruczek, Marcel Janda Semináfi studentû speciální pedagogiky dubna, Budape È, Maìarsko Kã úãast: Terezie Hradílková, Markéta Skalická, ZdeÀka Michalová, Jana Hnûvicová, Lenka Brabcová Pfietváfiení bezpeãnostních struktur ve stfiední a v chodní Evropû dubna, St. Petûrburk, Rusko Kã úãast: Monika Brázdilová, Stanislava Schmidová USD Postavení filantropick ch a charitativních organizací dubna, Kyjev, Ukrajina Kã úãast: Petr Pajas USD Ochrana území a krajiny 26. dubna-2. kvûtna, Sofie, Bulharsko Kã úãast: GraÏyna Novotná, Markéta Novotná, Jifií Krechler USD Marketing pro samosprávy kvûtna, Banská Bystrica, Slovensko Kã úãast: Vûra Foretová, Miroslav Foret, Stanislav Koudelka, Václav Kováfi, Marie Jeníãková, Zdenûk Kuchafi, Lucie Ol ovská, Lenka Heráková, Jaromíra Hanáãková Penzijní reforma: produktivistická alternativa k sociálnímu státu kvûtna, LublaÀ, Slovinsko Kã úãast: Tomá Kuãera, Olga Kuãerová USD Poradenství pfii volbû povolání: porovnání souãasné situace a v hledû do budoucna kvûtna, Laulasmaa, Estonsko Kã úãast: Josef Opoãensk, Jacobus K. Roos USD Perspektivy neziskového sektoru ve stfiední a v chodní Evropû Skuteãn stav a problémy nevládních organizací kvûtna, Budape È, Maìarsko Kã úãast: Petr Pajas, Pfiemysl Pela USD Budování národû a státû v post-sovûtském geopolitickém prostoru: národní identita, etnická a kulturní obroda, politick v voj kvûtna, Moskva, Rusko Kã úãast: Petr Dostál USD

26 East East 27 Mezinárodní studentsk semináfi: evropská integrace z perspektivy mlad ch kvûtna, Ki inûv, Moldavsko Kã úãast: Martin Skála Mezinárodní kolení vedoucích: dobrovolnické organizace mládeïe kvûtna, Pogorzel Warszawska, Polsko Kã úãast: Petr Danûk Zdravé dûti ve zdravé spoleãnosti kvûtna, Jurmala, Loty sko Kã úãast: Irena Zounková USD Paliativní péãe kvûtna, Puszczykowo, Polsko Kã úãast: Marie Kasa ová Prosazování ochrany Ïivotního prostfiedí v regionech a pfiíslu né zákony ãervna, Wroclaw, Polsko Kã úãast: Vítûzslav Dohnal Spolupráce neziskov ch organizací a státní samosprávy na sociálních reformách ãervna, NiÏn Novgorod, Rusko Kã úãast: Alena Kobylková Mezinárodní vztahy a demokracie ãervna, Var ava, Polsko Kã úãast: Roman Joch Dûti ulice ãervence, Varna, Bulharsko Kã úãast: Katefiina Schmidová USD Semináfi na téma Identita a sebeúcta 31. ãervence-4. srpna, Jurmala, Loty sko Kã úãast: Jana Zapletalová, Stanislav tûch USD Publicus srpna, Kukla u Dubové, Slovensko Kã úãast: Anna Soumarová, Barbora Karko ková, Eva FroÀková, Ilona Ostravická, Jan Îupaniã, Jitka Drábková, Karolína Kalinová, Magda Kuchariãová, Marcela Jindrová, Marta HonzÛ, Martin Lipár, Martin Èastn, Pavel eda, Petra Vlachová, Renáta Hynãicová, Rostislav Krauter, Tereza Landová, Krist na RÛÏiãková Pontes 98 setkání mlad ch evropsk ch spisovatelû srpna, Krk, Chorvatsko Kã úãast: Markéta Hanáková, Petr Ulrych USD

27 28 V roãní zpráva 1998 Pracovní semináfi o slovanské literatufie, modernismu, postmodernismu a emigraci 26. srpna-3. záfií, Krakov, Polsko Kã úãast: Zdenûk Mathauser, Miroslav Mikulá ek INTAMEL a metropolitní knihovny ve stfiední a v chodní Evropû: fórum pro mezinárodní knihovnickou spolupráci 30. srpna-5. záfií, Budape È, Maìarsko Kã úãast: Anna Bimková Národní hospodáfiství v pfiechodném období a rozmanitost kapitalismu záfií, Varna, Bulharsko Kã úãast: Jana Sereghyová, Nauro Campos, Vojtûch Koráb, Jaroslav Kux Zahajovací konference na téma MuÏi Ïeny/ studie Ïen záfií, Bûlehrad, Jugoslávie Kã úãast: Jifiina iklová, Pavla Fr dlová, DEM Eva Pilíková, Lenka PrÛ ová Druhé setkání mezinárodní spoleãnosti pro komparativní vzdûlávání dospûl ch záfií, Radovljica, Slovinsko Kã úãast: Kamil koda Setkání ãlenû evropské asociace studentû práv z v chodních zemí záfií, Bialystok, Polsko Kã úãast: Petr CryÏ, Daniel Karzel, Boris Zelen, Luká Jelínek, Lucie Sleszarová, Hynek RÛÏiãka Transformace sociálního prostoru a nové pfiístupy ve spoleãensk ch vûdách záfií, Samara, Rusko Kã úãast: Jifiina iklová USD Unifikace polsk ch zákonû a norem Evropské unie fiíjna, ToruÀ, Polsko Kã úãast: Mesfin Gedlu Zákonitosti a nesrovnalosti demografického v voje fiíjna, Vilnius, Litva Kã úãast: Vladimíra Kantorová, Leona Sta ová USD PamûÈ, komunikace a identita fiíjna, Teme vár, Rumunsko Kã úãast: Marie edová, Petra Klvaãová USD

28 East East 29 Regionální pracovní semináfi v rámci programu zamûfieného na zlep ení vztahû mezi jednotliv mi etniky ve stfiední a v chodní Evropû fiíjna, Sofie, Bulharsko Kã úãast: Antonia Antonucci, árka Wohlmuthová USD Semináfi o pfiechodu do 21. století: zku enosti ze stfiední a v chodní Evropy fiíjna, Bled, Slovinsko Kã úãast: Robert Pitrák Zvlá tní ekonomické zóny a jejich vliv na sociální a ekonomick rozvoj fiíjna, Donûtsk, Ukrajina Kã úãast: Vûra Foretová, Miroslav Foret USD Regionální pracovní semináfi v rámci programu zamûfieného na zlep ení vztahû mezi jednotliv mi etniky ve stfiední a v chodní Evropû listopadu, Predeal, Rumunsko Kã úãast: Pavla Pekárková USD Zku enosti z pfiechodného období a rozmanitost pfiístupû: mezinárodní studijní t den o politickém v voji listopadu, Vilnius, Litva Kã úãast: Ale Hanzl, Igor Mata ovsk Národní muzea a soukromé sbírky: problémy zachování kulturního dûdictví listopadu, Var ava, Polsko Kã úãast: Jana Souãková Dûti ulice prosince, Tallin, Estonsko Kã úãast: Katefiina Schmidová USD Sudetské nevládní organizace a evropské horské fórum prosince, Wojtowice, Polsko Kã úãast: Hana Petfiíková, Franti ek Tauchmann, Josef PivoÀka Granty celkem Kã USD DEM

29 II. Projekty s mezinárodní úãastí (konference, semináfie, konzultace apod.) pofiádané v r v âeské republice: StáÏe mlad ch lékafiû z Moldavska a Ukrajiny leden-prosinec, Praha, PlzeÀ, Brno Kã Fakultní nemocnice Praha, PlzeÀ, Brno âeskoslovensk únor 1948 a svût února, Praha Kã Akademie vûd âr, Ústav pro soudobé dûjiny Radnice a vefiejnost bfiezna, PlzeÀ Kã Mezinárodní institut marketinku, komunikace a podnikání Brno Vefiejná správa a sociální politika ve stfiední a v chodní Evropû bfiezna, Praha Kã Univerzita Karlova Praha, Pfiírodovûdecká fakulta, katedra demografie a geodemografie Studijní stáïe pro zahraniãní bohemisty leden-ãerven, Praha Kã Akademie vûd âr, Ústav pro ãeskou literaturu ízení zmûn: reforma zdravotnické péãe v âeské republice Náv tûva ãesk ch lékafiû v Moldavsku dubna, Ki inûv Kã Fakultní nemocnice PlzeÀ a Brno Konference studentû religionistiky âeské republiky a Slovenska dubna, Cikháj Kã Masarykova univezita Brno, Filozofická fakulta, Ústav religionistiky Konference ke 150. v roãí zaloïení Stolice slovanské filologie ãervna, Praha Kã Univerzita Karlova Praha, Filozofická fakulta, katedra slavistiky

30 Letní univerzita liberálních studií: semináfi o principech svobodné spoleãnosti ãervna, LouãeÀ u Nymburka Kã Liberální institut Praha Perspektivy populaãního v voje ve stfiední a v chodní Evropû ãervna, Zahrádky u âeské Lípy Kã Univerzita Karlova Praha, Pfiírodovûdecká fakulta, katedra demografie a geodemografie âesko-slovenské vztahy: âe i a Slováci v roce srpna, Liberec Kã Technická univerzita Liberec, Pedagogická fakulta, katedra dûjepisu Bohemistick semináfi záfií, Praha Kã Obec spisovatelû Tok a deformace v biologii a prostfiedí záfií, Praha Kã âeská zemûdûlská univerzita Praha, katedra fyziky W. E. Students 98 Workshop Europe záfií, Praha Kã Univerzita Karlova Praha, Matematicko-fyzikální fakulta Mezinárodní studentsk klub Îeny a teologie v období transformace záfií, Praha Kã Univerzita Karlova Praha, Evangelická teologická fakulta Nadace Gender Studies Semináfi pfiedstavitelû informaãních a servisních center neziskového sektoru fiíjna, Praha Kã Informaãní centrum nadací a jin ch neziskov ch organizací âeskoslovensko : osudy demokracie ve stfiední Evropû fiíjna, Praha Kã Akademie vûd âr, Historick ústav Náv tûva bûlorusk ch právníkû fiíjna, Praha Kã âlovûk v tísni, nadace pfii âeské televizi Vznik âsr a Podkarpatská Rus fiíjna, Praha Kã Spoleãnost pfiátel Podkarpatské Rusi East East 31

31 32 V roãní zpráva 1998 Mezinárodní semináfi o druïstevní legislativû listopadu, Praha Kã DruÏstevní asociace âeské republiky Romové národ bez budoucnosti? listopadu, Brno Kã Evropská asociace studentû práva Brno Antické tradice stfiedoevropské architektury ve 2. polovinû 19. století listopadu, Praha, Litomy l Kã Univerzita Karlova Praha, Ústav pro klasickou archeologii Konference Stfiedoevropského fóra organizací zab vajících se uprchlíky prosince, Praha Kã Organizace pro pomoc uprchlíkûm Nové elity ve stfiední a v chodní Evropû prosince, Praha Kã Akademie vûd âr, Sociologick ústav Granty celkem Kã Náklady celkem I Kã USD DEM II Kã Ostatní náklady Kã CELKOVÉ NÁKLADY PROGRAMU EAST EAST Kã USD DEM

32 B/ Vzdûlávací programy B1/ Programy pro dûti a mládeï B2/ Programy pro vysoké koly, studenty a absolventy stfiedních kol

33 34 B1/ Programy pro dûti a mládeï: 1/ PORYV Projekt podpory vzdûlávání 2/ Program Zaãít spolu 3/ Stipendijní pobyty pro studenty gymnázií 4/ Program podpory nadan ch romsk ch studentû 5/ Debatní program Karla Poppera 6/ Program SPELT 7/ Integrovaná raná péãe

34 1/ PORYV Projekt podpory vzdûlávání Projekt podpory vzdûlávání PORYV vznikl propojením vzdûlávacích programû Open Society Fund Praha s iniciativami komunit, státu a neziskov ch organizací v oblasti vzdûlávání. PORYV nabízí tréninkové programy a dal í podporu zájemcûm ze v ech sektorû a oblastí âeské republiky i ze zahraniãí. Základním rysem projektu je snaha o zapojení uãitelû, studentû, rodiãû, komunit a pfiedstavitelû státu do procesu tvorby projektu a jeho zavádûní. Priority Projektu podpory vzdûlávání a. Zkvalitnûní úrovnû vzdûlávání pro v echny prostfiednictvím vzdûlávání a pfiípravy uãitelû, fieditelû, administrátorû a pfiedstavitelû komunit (inovativní, na studenta orientované metodologie, demokratické vedení koly, fiízení lidsk ch zdrojû, profesionalizace uãitelû, spolupráce rodiãû a komunity); podpory vydávání knih a vzdûlávacích materiálû; zv ení povûdomí vefiejnosti o vzdûlávání a kolství; aktivní podpory vzdûlávání znev hodnûn ch skupin; tvorby nov ch vzdûlávacích programû a kurikul. b. V znamnûj í zapojení komunit do vzdûlání prostfiednictvím komunitního vzdûlávání a vytvofiení pilotních komunitních kol. c. Podpora aktivit a posílení zodpovûdnosti ãlenû vzdûlávací komunity v oblasti celoïivotního vzdûlávání. V roce 1998 probûhlo v rámci projektu 81 vzdûlávacích programû a 7 letních kol, do kter ch se zapojilo 409 kol, z toho 237 základních, 78 matefisk ch, 31 stfiedních, 6 vy ích odborn ch, 30 vysok ch, 4 základní umûlecké koly a 173 dal ích organizací. Celkem se do tréninkov ch programû projektu zapojilo osob a 365 osob se zúãastnilo letních kol.

35 36 V roãní zpráva 1998 Oblasti, na které se PORYV zamûfiuje: Tréninkové programy Katalog následujících tréninkov ch programû vznikl na základû anal zy tréninkov ch potfieb úãastníkû vzdûlávacích programû zaãlenûn ch do nabídky OSF Praha v roce A. Strategie a zvládání zmûny Tréninkov kurz probíhá formou kooperativního uãení. Cílem je nauãit se identifikovat dimenze zmûny, pouïívat prvky kooperativního uãení, porozumût fázím procesu zmûny, aplikovat znalosti o zmûnû v praxi a charakterizovat metody v uky dospûl ch. Cílem je prezentace pfiípadov ch studií a implementace zku eností a znalostí získan ch pfii tréninku. Trénink Konzultant zmûny probíhá v regionálních skupinách metodou kooperativního uãení dané komunity. Cílem je seznámit se s procesem zmûny, stanovovat jasné a mûfiitelné cíle, pouïívat a plánovat procesy zmûny, sestavit pracovní t my v regionech a vypracovat a realizovat regionální projekt. Jak zvládat zmûny, I.-IV. modul ledna, února, února, února místa konání: Hotel Na ostrovû Beroun, CMC âelákovice Konzultant zmûny, âeské Budûjovice, I.-IV. modul bfiezna, ãervna, 20. fiíjna, 19. listopadu místo konání: PC âeské Budûjovice Konzultant zmûny, Ostrava, I.-IV.modul bfiezna, kvûtna, 4. listopadu, 14. prosince místa konání: DK Nové Huti Ostrava, Hotelov dûm Jindfiich Ostrava Konzultant zmûny, Brno, I. modul 19. února místo konání: Gymnázium J. G. Mendela Brno Konzultant zmûny, PlzeÀ, I.-III. modul dubna, ãervna, 22. fiíjna místo konání: PC PlzeÀ B. Lektorské dovednosti Cílem tréninku je získat základní dovednosti nezbytné k pfiípravû vzdûlávání dospûl ch, nauãit se strukturu uãební jednotky a uãebního procesu

36 a osvojit si základní dovednosti lektora, dále pfiíprava tréninkového programu a plánování a pouïívání základních evaluaãních procesû. Lektor, I.-VI. modul, skupina A 17. ledna, 20. února, 14. bfiezna, 11. dubna, kvûtna, ãervna, fiíjna, listopadu místa konání: Karviná, Tûrlicko, Fr dek-místek, Olomouc, Brno Lektor, I.-VI. modul, skupina B února, bfiezna, dubna, kvûtna, ãervna, záfií místo konání: CMC âelákovice Lektor, I.-VI. modul, skupina C kvûtna, ãervna, záfií, fiíjna, listopadu, prosince místo konání: CMC âelákovice C. Program Kritické my lení Cílem tohoto kurzu je pfiedstavit nové v ukové metody, které podporují kooperativní uãení, pfiedvést, jak efektivnû pfiistupovat k v uce kritického ãtení a psaní na základních a stfiedních kolách a jak ve tfiídû vytvofiit prostfiedí vhodné k rozvíjení kritického my lení. Setkání úãastníkû programu Kritické my lení ledna místo konání: CMC âelákovice Dílna programu Kritické my lení I.-III srpna, fiíjna, fiíjna místo konání: CMC âelákovice D. Pedagogické dovednosti Tréninkové kurzy v této oblasti jsou urãeny pfiedev ím pro pedagogické pracovníky, rodiãe a pracovníky â I. Kurzy probíhají formou tréninkové prezentace a individuální a skupinové práce, interaktivními metodami. Cílem je nauãit se navazovat kontakty s rodiãi a osvojit si formy spolupráce s nimi, integrovat dûti s postiïením do práce ve tfiídû, seznámit se s programem Zaãít spolu, vyzkou et si integrované uãení na modelov ch situacích, seznámit se s portfoliem a nauãit se úãinnû zvládat konfliktní situace pfii práci s dûtmi a rodiãi. Práce s rodiãi ve tfiídû i doma bfiezna, 2.-3.fiíjna místa konání: Hotel Na ostrovû Beroun, CMC âelákovice Vzdûlávací programy 37

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Nadace Open Society Fund Praha. V roãní zpráva 1999

Nadace Open Society Fund Praha. V roãní zpráva 1999 Nadace Open Society Fund Praha V roãní zpráva 1999 Motto Koncept otevfiené spoleãnosti je zaloïen na poznání, Ïe v ichni jednáme na základû nedokonalého vnímání a nikdo z nás nezná absolutní pravdu. Nadace

Více

Nadace Open Society Fund Praha. > výroční zpráva 2001

Nadace Open Society Fund Praha. > výroční zpráva 2001 Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001 Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001 02 > Motto > Koncept otevfiené spoleãnosti je zaloïen na poznání, Ïe v ichni jednáme na základû

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY ROâENKA V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY 2002 VáÏení pfiátelé, dnes se vám dostává do rukou Roãenka 2002 V eobecné zdravotní poji t'ovny âeské republiky. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

Dlouhodobé projekty ICN

Dlouhodobé projekty ICN Informaãní centrum neziskov ch organizací, o.p.s. (ICN) je nezisková organizace, jejímï posláním je zvy ovat povûdomí iroké vefiejnosti o neziskovém sektoru a posilovat jeho roli v obãanské spoleãnosti

Více

22. Pfiíroda a ekologická v chova

22. Pfiíroda a ekologická v chova 22. Pfiíroda a ekologická v chova 357 358 22. Pfiíroda a ekologická v chova Ekologickou v chovou rozumíme cílevûdomé pûsobení, jehoï zámûrem je pozitivnû ovlivnit zmûnu pfiístupu ãlenû spoleãnosti k problémûm

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Popis drogové scény a charakteristika cílové skupiny: Okres Ústí nad Labem patfií

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Obsah: 1. Úvodní slovo pfiedsedy sdruïení 2. Vznik, poslání a cíle organizace 3. Z historie sdruïení OkamÏik 4. Zpráva o ãinnosti za kalendáfiní rok 2005 4.1. Osobní asistence

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

RAP Rehabilitace Aktivace Práce. Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

RAP Rehabilitace Aktivace Práce. Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. Seminář k pracovní rehabilitaci Projekt: RP: Příjemce: RAP Rehabilitace Aktivace Práce PENTACOM Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. Základní informace Projekt Rehabilitace- Aktivace-Práce 40 partnerských

Více

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha Odborná konference IIR Digitální televize 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha Hodnocení přechodu na digitální vysílání v ČR Zkušenosti z pilotních projektů digitalizace Technický plán přechodu: seznamte

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

âeské vzdûlání a Evropa

âeské vzdûlání a Evropa âeské vzdûlání a Evropa Strategie rozvoje lidsk ch zdrojû v âeské republice pfii vstupu do Evropské unie Program Phare, projekt ã. CZ 9405-01-03-01 SDRUÎENÍ PRO VZDùLÁVACÍ POLITIKU PRAHA 1999 ZÁKLADNÍ

Více

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha Cyklus semináfiû veden ch odborníky z praxe Projektov management pro profesionály VyuÏijte zku enosti z vedení projektû provûfiené praxí! 3. 4. listopad 2004, hotel Crowne Plaza Praha Plánování a fiízení

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT VÝSLEDKOVÁ LISTINA ST EDOŠKOLSKÉHO ATLETICKÉHO POHÁRU KRAJSKÉ KOLO ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT 30. ZÁ Í 2010 KATEGORIE DÍVKY Kategorie:divky Výsledková listina disciplíny: Celkové výsledky -družstva

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 1 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 11 2005 Vznikla CHKO âesk les Vzdûlávání 2004 Lesní kolkafii diskutovali MoÏnosti v roby tûpky v lese Biosférická rezervace Dolní Morava Lípa Dfievina roku 2005

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 249 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2003 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 19. záfií 2003 O B S A H 96/VPS/130/2003 97/VPS/129/2003

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Užitečné odkazy: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-en-0&cat_id=141 http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA Seznam kontaktů na územní skupiny IPA č. ÚS US vedoucí US kontaktní adresa služ.tel. mobil E-mail 101 Cheb Jan KMEC Přátelství 8, 350 02 CHEB 102 Klatovy Mgr. Josef PODROUŽEK Švíhov 63, 340 12 Švíhov 334

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

Jaké to je z kurzu pro rodiny - Morava. První kamarádství. Dali hlavy dohromady kurz pro rodiny - âeladná 2000. Setkání rodin ve Stfiedisku Liberec

Jaké to je z kurzu pro rodiny - Morava. První kamarádství. Dali hlavy dohromady kurz pro rodiny - âeladná 2000. Setkání rodin ve Stfiedisku Liberec Jaké to je z kurzu pro rodiny - Morava První kamarádství Dali hlavy dohromady kurz pro rodiny - âeladná 2000 Setkání rodin ve Stfiedisku Liberec Semináfi pro rodiãe Jak vidí na e dítû T m praïského Stfiediska

Více

Katarina Hrbanova, Základná škola Lichardova 24, Žilina, Slovensko Zdenek Hetes, Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536, Česká republika Marketa

Katarina Hrbanova, Základná škola Lichardova 24, Žilina, Slovensko Zdenek Hetes, Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536, Česká republika Marketa Katarina Hrbanova, Základná škola Lichardova 24, Žilina, Slovensko Zdenek Hetes, Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536, Česká republika Marketa Kalivodova, 1. ZŠ Napajedla, Česká republika Karol Vlčko,

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více