Open Society Fund Praha V roãní zpráva 1998

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Open Society Fund Praha V roãní zpráva 1998"

Transkript

1 Open Society Fund Praha V roãní zpráva 1998

2 2 Motto Koncept otevfiené spoleãnosti je zaloïen na poznání, Ïe v ichni jednáme na základû nedokonalého vnímání a nikdo z nás nezná absolutní pravdu.

3 Open Society Fund Praha V roãní zpráva 1998

4 4

5 Dûkujeme panu Georgi Sorosovi a v em na im spolupracovníkûm v âeské republice i v zahraniãí za podporu, která nám umoïàuje vykonávat na i ãinnost.

6 6

7 Open Society Fund Praha Staromûstské nám Praha 1 tel.: (2) fax.: (2)

8 8 TiráÏ 1999 Open Society Fund Praha Jazyková redakce: Lucie Vidmarová Fotografie: archiv nadace Grafická úprava & Macwork: Ludûk Kubík-ester s s pouïitím písem Dynamo LE a Pentagramme Tisk: EKON, druïstvo, Srázná 17, Jihlava V echna práva vyhrazena.

9 Obsah 1/ ÚVOD _11 George Soros zakladatel nadace Open Society Fund Praha Úvodní slovo pfiedsedkynû správní rady nadace / SPRÁVNÍ RADA A PRACOVNÍCI NADACE _17 A/ EAST EAST Program mezinárodní spolupráce _23 B/ VZDùLÁVACÍ PROGRAMY B1/ PROGRAMY PRO DùTI A MLÁDEÎ _33 1/ PORYV Projekt podpory vzdûlávání / Program Zaãít spolu / Stipendijní pobyty pro studenty gymnázií / Program podpory nadan ch romsk ch studentû / Debatní program Karla Poppera / Program SPELT / Integrovaná raná péãe B2/ PROGRAMY PRO VYSOKÉ KOLY, STUDENTY A ABSOLVENTY ST EDNÍCH KOL 66 8/ Higher Education Support Program (HESP) Program podpory vysoko kolského vzdûlávání / Stipendijní programy / Letní koly / ManaÏerské stáïe / âtením a psaním ke kritickému my lení C/ PROGRAMY Z OBLASTI UMùNÍ A KULTURY _87 1/ Mezinárodní spolupráce v oblasti umûní Open Society Cultural Link Program / Podpora souãasného divadla, hudby a tance program Performing Arts / Podpora filmového umûní Soros Documentary Fund / Program podpory kulturních ãasopisû

10 10 V roãní zpráva / Podpora kulturních institucí / Publikaãní programy D/ PODPORA ROZVOJE OBâANSKÉ SPOLEâNOSTI 111 1/ Program na podporu rozvoje obãanské spoleãnosti a demokracie v obci / Program Podpora komunitních projektû / Community Partnership Support Initiative (CPSI) Iniciativa na podporu partnerství v komunitách / Program Spoleãnost, muïi a Ïeny z aspektu Gender / Program Youth grantov program pro mladé lidi / Child Abuse Program Násilí na dûtech / Romsk program / Program zamûfien na zlep ování mezietnick ch vztahû / Stipendia pro uprchlíky / Program Street Children/ Children in the Streets Dûti ulice / Program PûtP E/ PROGRAMY Z OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ 155 1/ Program Health Care Initiatives nové pfiístupy ve zdravotnictví / Harm Reduction Program / Geriatrie/ Gerontologie / Salzburg Cornell Seminar / Albert Schweitzer Institute Program / Thomas Jefferson University/ Open Society Institute Ultrasound Training Program / Neurochirurgick regionální program Aitken Institute F/ PROGRAMY ZAMù ENÉ NA INTERNET _173 1/ Program I*EARN / Internetové centrum / Grantov program na podporu napojení na Internet G/ GRANTY PARTNERSK M ORGANIZACÍM, VOLNÉ GRANTY A OSTATNÍ 195 1/ Granty udûlené partnersk m organizacím / Granty udûlené v kategorii voln ch grantû / Ostatní programy a granty P EHLED VYNALOÎEN CH FINANâNÍCH PROST EDKÒ 201 1/ Pfiehled vynaloïen ch finanãních prostfiedkû v r / Zpráva auditora o v sledku ovûfiení správnosti úãetní uzávûrky

11 1/ Úvod

12 12 George Soros zakladatel nadace Open Society Fund Praha Úvodní slovo pfiedsedkynû správní rady nadace

13 George Soros zakladatel nadace Open Society Fund Praha George Soros, americk finanãník a filantrop, zakladatel nadace Open Society Fund New York a sítû nadací v zemích stfiední a v chodní Evropy a v dal ích zemích, se narodil v Budape ti v roce Roku 1947 emigroval do Velké Británie, kde vystudoval The London School of Economics. V roce 1956 ode el do USA a zaloïil zde investiãní fond Quantum Fund. V souãasné dobû je jedin m vlastníkem spoleãnosti Soros Fund Management, která slouïí jako hlavní finanãní poradce pro Quantum Group of Funds. The Quantum Fund N.Y., nejstar í a nejvût í fond v rámci Quantum Group, je po dobu své témûfi tfiicetileté existence v eobecnû uznáván jako nejúspû nûj í investiãní fond na svûtû. Svoji nadaãní ãinnost zahájil George Soros v roce 1979, kdy v New Yorku zaloïil Open Society Fund, Inc. V roce 1980 zaãala tato nadace podporovat polské protivládní hnutí Solidarita a prostfiednictvím Nadace Charty 77 ve Stockholmu také oponenty komunistického reïimu v tehdej ím âeskoslovensku. První nadaci ve stfiední Evropû Soros zaloïil v Budape ti roku 1984, v roce 1987 následovala nadace v Moskvû. V souãasné dobû tvofií síè Sorosov ch nadací 30 samostatn ch organizací ve stfiední a v chodní Evropû a v b valém Sovûtském svazu, dal í Sorosovy nadace pûsobí v Jihoafrické republice, v Guatemale a na Haiti. Jejich spoleãn m cílem je podpora rozvoje otevfiené spoleãnosti. Vedle toho existuje nûkolik institucí a programû, které pûsobí v celé síti nadací, napfiíklad Open Society Institute New York a Budape È. George Soros také zaloïil a financuje Stfiedoevropskou univerzitu v Budape ti a Var avû. Prostfiednictvím nadací roãnû vynakládá na podporu rozvoje otevfiené spoleãnosti zhruba 400 miliónû dolarû. George Soros je autorem fiady knih. V ãeském pfiekladu vy ly napfi. Alchymie financí, Smûnka na demokracii a naposledy Soros o Sorosovi z roku Jeho nejnovûji publikovaná kniha (1998) je The Crisis of Global Capitalism (Open Society Endangered).

14 14 V roãní zpráva 1998 Soros je také drïitelem mnoha ãestn ch doktorátû a mezinárodních ocenûní, jimiï mezinárodní odborná vefiejnost vyjádfiila uznání jeho snahám o rozvoj otevfiené spoleãnosti. V listopadu 1998 jej odmûnila cenou Nadace Charty 77.

15 Úvodní slovo pfiedsedkynû správní rady nadace Rok 1998 byl pro cel neziskov sektor v âeské republice, a tedy i pro nadaci Open Society Fund Praha, velmi dûleïit. Prvního ledna 1998 vstoupil v platnost dlouho oãekávan zákon o nadacích a nadaãních fondech, a stejnû jako ostatní nadace také OSF Praha volila zpûsob své dal í existence. Rozhodli jsme se dále pûsobit jako nadace a byli jsme v tomto smyslu pfieregistrováni. Uplynul rok byl pro nás v znamn také proto, Ïe jsme vstoupili do druhého pûtiletí své existence. Bûhem roku 1997 nadace bilancovala prvních pût let své ãinnosti a v roce 1998 vûnovala znaãnou pozornost jejímu plánování v dal ím období. Toto úsilí se projevilo i v podstatném posílení a doplnûní ãlenû na í správní rady. V ãervnu 1998 jsme uspofiádali panelovou diskusi, na kterou jsme pozvali v znamné osobnosti vefiejného Ïivota, abychom spoleãnû stanovili prioritní oblasti a úkoly, na jejichï fie ení by se mûla nadace v dal ím období orientovat. Jedním z konkrétních v sledkû diskuse bylo rozhodnutí zahrnout do na í strategie programy zamûfiené na reformu vefiejné správy a na právní problematiku, tedy oblasti, jimï jsme se dosud nevûnovali. S potû ením jsme také konstatovali, Ïe fiada na ich programû si dokázala získat podporu z jin ch zdrojû, neï jsou prostfiedky na í nadace, a chápeme to jako první krok k jejich osamostatàování. Nadace OSF Praha se v roce 1998 zamûfiovala pfiedev ím na podporu sv ch základních programov ch oblastí, a sice na podporu vzdûlání, romskou problematiku a rozvoj obãanské spoleãnosti a na mezinárodní spolupráci ve spoleãensko vûdních oborech a v oblasti umûní a kultury mezi zemûmi stfiední a v chodní Evropy a b valého Sovûtského svazu. Spoleãn m rysem na ich programû byla spolupráce s dal ími neziskov mi organizacemi, s pfiíslu n mi ministerstvy a orgány místní správy a samosprávy.

16 16 V roãní zpráva 1998 Vefiejnosti pfiedkládáme v roãní zprávu, která obsahuje vyãerpávající v ãet v ech programû a projektû, jeï nadace v roce 1998 podpofiila. Dûkujeme v em, kdo se zaslouïili o rozvíjení na í ãinnosti. Jana Klusáková

17 2/ Správní rada a pracovníci nadace

18 18 Správní rada nadace Pracovníci nadace

19 Správní rada nadace Jana Klusáková Martin Hála imon Pánek Ivo anc Petr tûpánek Jan Urban Eva Valentová Ivan Vesel pfiedsedkynû správní rady ãlenové správní rady Pracovníci nadace Marie Kopecká Zdenka Almerová Alexandra Brabcová René Brinda Miroslava Burová Eva FojtÛ Alena Frydrychová v konná fieditelka Grantov program pro mladé lidi (program Youth ), Stipendijní pobyty pro studenty gymnázií, DoplÀková stipendia Podpora kulturních institucí (program Brána muzea otevfiená ) Debatní liga/ Debatní program Karla Poppera Program Zaãít spolu Internetové centrum, Grantov program na podporu napojení na Internet Debatní liga/ Debatní program Karla Poppera, program SPELT,

20 20 V roãní zpráva 1998 Olga Gajićová Vlasta Hirtová Dana Hradcová Markéta Hroudová árka Chládková Manika Jainová Helena Kocanová Tomá Kfiivánek Vlaìka Kubáãová Jana Leitkepová Iveta Nûmeãková Hana Plavcová Marta Smolíková Miroslava kardová Jaroslava Èastná Eva ulcová Petr Vrzáãek Marie Vrzáãková Zuzana Vránová Marcela Doudûrová Jan Hromas Ondfiej Semotán Romsk program, program Health Care Initiatives, Geriatrie/ Gerontologie, program Harm Reduction, program Child Abuse Program East East, Central European University (CEU), Letní koly ve v chodní Evropû, V chodoevropská stipendia Projekt podpory vzdûlávání Program Zaãít spolu Program Podpora komunitních projektû, Iniciativa na podporu partnerství v komunitû (CPSI) Regional Library Program (RLP), Salzburg Cornell Seminar, Albert Schweitzer Institute Program, Aitken Institute Program Stipendia pro romské Ïáky a studenty, Stipendia pro uprchlíky, Grantov program pro dospûlé, program I*EARN, Program na zlep ení mezietnick ch vztahû Internetové centrum Projekt podpory vzdûlávání Projekt podpory vzdûlávání Program Zaãít spolu Projekt podpory vzdûlávání Mezinárodní spolupráce v oblasti umûní ( Open Society Cultural Link Program ), Podpora souãasného divadla, hudby a tance (program Performing Arts ), Podpora filmového umûní, Program podpory kulturních ãasopisû, Publikaãní programy (Program podpory vydávání knih, CEU Translation Project) Program Zaãít spolu Program Podpora komunitních projektû, Iniciativa na podporu partnerství v komunitû (CPSI) Projekt Zaãít spolu Projekt podpory vzdûlávání Projekt podpory vzdûlávání úãetní asistentka civilní sluïba civilní sluïba

21 Správní rada a pracovníci nadace 21 Pracovníci nadace na ãásteãn pracovní úvazek Milu e Havlínová Projekt podpory vzdûlávání Hana Ko Èálová Projekt RWTC (âtením a psaním ke kritickému my lení) Libor Koãí Projekt podpory vzdûlávání Marie Nûmcová Higher Education Support Program (HESP), Oxford/ Cambridge Colleges Hospitality Scheme, Soros/ Foreign and Commonwealth Office Scholarship, Undergraduate Exchange Program/ Virtual University, Manager Shadowing Scheme, Letní koly v západní Evropû, Regionální stipendia Richard Sitta Debatní liga/ Debatní program Karla Poppera Jana Bohmannová asistentka

22 A/ East East Program mezinárodní spolupráce

23 24 I. Zahraniãní akce pofiádané v r v zemích stfiední a v chodní Evropy za úãasti ãesk ch delegátû II. Projekty s mezinárodní úãastí pofiádané v r v âeské republice

24 Program East East je zamûfien na podporu vzájemné spolupráce mezi zemûmi stfiední a v chodní Evropy s cílem pfiispût k vytvofiení pluralitní a otevfiené spoleãnosti. Jeho souãástí jsou jednak zahraniãní akce v zemích stfiední a v chodní Evropy, na nichï participují úãastníci z âeské republiky, a jednak projekty, které OSF Praha pofiádá v âeské republice a na nûï zve úãastníky ze zemí stfiední a v chodní Evropy. I. Zahraniãní akce pofiádané v r v zemích stfiední a v chodní Evropy za úãasti ãesk ch delegátû Jak pomoci lidem nemocn m HIV/ AIDS ledna, Kyjev, Ukrajina úãast: Zdenûk Kurka Kã Psychologie ãlovûka a postavení Ïen února, Samara, Rusko Kã úãast: Petr lechta USD Regionální konference v rámci programu na zlep ení mezietnick ch vztahû ve smí en ch regionech stfiední a v chodní Evropy února, Bratislava, Slovensko Kã úãast: TaÈjana i ková, Pavel Tychtl USD Zasedání ãesko-slovenské komise historikû bfiezna, Banská Bystrica, Slovensko Kã úãast: Vilém Preãan, Vojtûch âelko, Robert Kvaãek, Karel Pichlík, Jan Rychlík, Josef Harna, Vladimír Gonûc, Jindfiich Schulz, Marie Korpa ová Integrace nevidom ch v procesu dal ího vzdûlávání dubna, NiÏn Novgorod, Rusko Kã úãast: Jana Hilgartnerová, Pavla Francová USD

25 26 V roãní zpráva 1998 Kam kráãí, Slovensko? dubna, Bratislava, Slovensko Kã úãast: Silvia Haltenbergerová, Petr Dou a, Franti ek Jílek, Ema Hresanová, Martin Mikule, Radomír Kruczek, Marcel Janda Semináfi studentû speciální pedagogiky dubna, Budape È, Maìarsko Kã úãast: Terezie Hradílková, Markéta Skalická, ZdeÀka Michalová, Jana Hnûvicová, Lenka Brabcová Pfietváfiení bezpeãnostních struktur ve stfiední a v chodní Evropû dubna, St. Petûrburk, Rusko Kã úãast: Monika Brázdilová, Stanislava Schmidová USD Postavení filantropick ch a charitativních organizací dubna, Kyjev, Ukrajina Kã úãast: Petr Pajas USD Ochrana území a krajiny 26. dubna-2. kvûtna, Sofie, Bulharsko Kã úãast: GraÏyna Novotná, Markéta Novotná, Jifií Krechler USD Marketing pro samosprávy kvûtna, Banská Bystrica, Slovensko Kã úãast: Vûra Foretová, Miroslav Foret, Stanislav Koudelka, Václav Kováfi, Marie Jeníãková, Zdenûk Kuchafi, Lucie Ol ovská, Lenka Heráková, Jaromíra Hanáãková Penzijní reforma: produktivistická alternativa k sociálnímu státu kvûtna, LublaÀ, Slovinsko Kã úãast: Tomá Kuãera, Olga Kuãerová USD Poradenství pfii volbû povolání: porovnání souãasné situace a v hledû do budoucna kvûtna, Laulasmaa, Estonsko Kã úãast: Josef Opoãensk, Jacobus K. Roos USD Perspektivy neziskového sektoru ve stfiední a v chodní Evropû Skuteãn stav a problémy nevládních organizací kvûtna, Budape È, Maìarsko Kã úãast: Petr Pajas, Pfiemysl Pela USD Budování národû a státû v post-sovûtském geopolitickém prostoru: národní identita, etnická a kulturní obroda, politick v voj kvûtna, Moskva, Rusko Kã úãast: Petr Dostál USD

26 East East 27 Mezinárodní studentsk semináfi: evropská integrace z perspektivy mlad ch kvûtna, Ki inûv, Moldavsko Kã úãast: Martin Skála Mezinárodní kolení vedoucích: dobrovolnické organizace mládeïe kvûtna, Pogorzel Warszawska, Polsko Kã úãast: Petr Danûk Zdravé dûti ve zdravé spoleãnosti kvûtna, Jurmala, Loty sko Kã úãast: Irena Zounková USD Paliativní péãe kvûtna, Puszczykowo, Polsko Kã úãast: Marie Kasa ová Prosazování ochrany Ïivotního prostfiedí v regionech a pfiíslu né zákony ãervna, Wroclaw, Polsko Kã úãast: Vítûzslav Dohnal Spolupráce neziskov ch organizací a státní samosprávy na sociálních reformách ãervna, NiÏn Novgorod, Rusko Kã úãast: Alena Kobylková Mezinárodní vztahy a demokracie ãervna, Var ava, Polsko Kã úãast: Roman Joch Dûti ulice ãervence, Varna, Bulharsko Kã úãast: Katefiina Schmidová USD Semináfi na téma Identita a sebeúcta 31. ãervence-4. srpna, Jurmala, Loty sko Kã úãast: Jana Zapletalová, Stanislav tûch USD Publicus srpna, Kukla u Dubové, Slovensko Kã úãast: Anna Soumarová, Barbora Karko ková, Eva FroÀková, Ilona Ostravická, Jan Îupaniã, Jitka Drábková, Karolína Kalinová, Magda Kuchariãová, Marcela Jindrová, Marta HonzÛ, Martin Lipár, Martin Èastn, Pavel eda, Petra Vlachová, Renáta Hynãicová, Rostislav Krauter, Tereza Landová, Krist na RÛÏiãková Pontes 98 setkání mlad ch evropsk ch spisovatelû srpna, Krk, Chorvatsko Kã úãast: Markéta Hanáková, Petr Ulrych USD

27 28 V roãní zpráva 1998 Pracovní semináfi o slovanské literatufie, modernismu, postmodernismu a emigraci 26. srpna-3. záfií, Krakov, Polsko Kã úãast: Zdenûk Mathauser, Miroslav Mikulá ek INTAMEL a metropolitní knihovny ve stfiední a v chodní Evropû: fórum pro mezinárodní knihovnickou spolupráci 30. srpna-5. záfií, Budape È, Maìarsko Kã úãast: Anna Bimková Národní hospodáfiství v pfiechodném období a rozmanitost kapitalismu záfií, Varna, Bulharsko Kã úãast: Jana Sereghyová, Nauro Campos, Vojtûch Koráb, Jaroslav Kux Zahajovací konference na téma MuÏi Ïeny/ studie Ïen záfií, Bûlehrad, Jugoslávie Kã úãast: Jifiina iklová, Pavla Fr dlová, DEM Eva Pilíková, Lenka PrÛ ová Druhé setkání mezinárodní spoleãnosti pro komparativní vzdûlávání dospûl ch záfií, Radovljica, Slovinsko Kã úãast: Kamil koda Setkání ãlenû evropské asociace studentû práv z v chodních zemí záfií, Bialystok, Polsko Kã úãast: Petr CryÏ, Daniel Karzel, Boris Zelen, Luká Jelínek, Lucie Sleszarová, Hynek RÛÏiãka Transformace sociálního prostoru a nové pfiístupy ve spoleãensk ch vûdách záfií, Samara, Rusko Kã úãast: Jifiina iklová USD Unifikace polsk ch zákonû a norem Evropské unie fiíjna, ToruÀ, Polsko Kã úãast: Mesfin Gedlu Zákonitosti a nesrovnalosti demografického v voje fiíjna, Vilnius, Litva Kã úãast: Vladimíra Kantorová, Leona Sta ová USD PamûÈ, komunikace a identita fiíjna, Teme vár, Rumunsko Kã úãast: Marie edová, Petra Klvaãová USD

28 East East 29 Regionální pracovní semináfi v rámci programu zamûfieného na zlep ení vztahû mezi jednotliv mi etniky ve stfiední a v chodní Evropû fiíjna, Sofie, Bulharsko Kã úãast: Antonia Antonucci, árka Wohlmuthová USD Semináfi o pfiechodu do 21. století: zku enosti ze stfiední a v chodní Evropy fiíjna, Bled, Slovinsko Kã úãast: Robert Pitrák Zvlá tní ekonomické zóny a jejich vliv na sociální a ekonomick rozvoj fiíjna, Donûtsk, Ukrajina Kã úãast: Vûra Foretová, Miroslav Foret USD Regionální pracovní semináfi v rámci programu zamûfieného na zlep ení vztahû mezi jednotliv mi etniky ve stfiední a v chodní Evropû listopadu, Predeal, Rumunsko Kã úãast: Pavla Pekárková USD Zku enosti z pfiechodného období a rozmanitost pfiístupû: mezinárodní studijní t den o politickém v voji listopadu, Vilnius, Litva Kã úãast: Ale Hanzl, Igor Mata ovsk Národní muzea a soukromé sbírky: problémy zachování kulturního dûdictví listopadu, Var ava, Polsko Kã úãast: Jana Souãková Dûti ulice prosince, Tallin, Estonsko Kã úãast: Katefiina Schmidová USD Sudetské nevládní organizace a evropské horské fórum prosince, Wojtowice, Polsko Kã úãast: Hana Petfiíková, Franti ek Tauchmann, Josef PivoÀka Granty celkem Kã USD DEM

29 II. Projekty s mezinárodní úãastí (konference, semináfie, konzultace apod.) pofiádané v r v âeské republice: StáÏe mlad ch lékafiû z Moldavska a Ukrajiny leden-prosinec, Praha, PlzeÀ, Brno Kã Fakultní nemocnice Praha, PlzeÀ, Brno âeskoslovensk únor 1948 a svût února, Praha Kã Akademie vûd âr, Ústav pro soudobé dûjiny Radnice a vefiejnost bfiezna, PlzeÀ Kã Mezinárodní institut marketinku, komunikace a podnikání Brno Vefiejná správa a sociální politika ve stfiední a v chodní Evropû bfiezna, Praha Kã Univerzita Karlova Praha, Pfiírodovûdecká fakulta, katedra demografie a geodemografie Studijní stáïe pro zahraniãní bohemisty leden-ãerven, Praha Kã Akademie vûd âr, Ústav pro ãeskou literaturu ízení zmûn: reforma zdravotnické péãe v âeské republice Náv tûva ãesk ch lékafiû v Moldavsku dubna, Ki inûv Kã Fakultní nemocnice PlzeÀ a Brno Konference studentû religionistiky âeské republiky a Slovenska dubna, Cikháj Kã Masarykova univezita Brno, Filozofická fakulta, Ústav religionistiky Konference ke 150. v roãí zaloïení Stolice slovanské filologie ãervna, Praha Kã Univerzita Karlova Praha, Filozofická fakulta, katedra slavistiky

30 Letní univerzita liberálních studií: semináfi o principech svobodné spoleãnosti ãervna, LouãeÀ u Nymburka Kã Liberální institut Praha Perspektivy populaãního v voje ve stfiední a v chodní Evropû ãervna, Zahrádky u âeské Lípy Kã Univerzita Karlova Praha, Pfiírodovûdecká fakulta, katedra demografie a geodemografie âesko-slovenské vztahy: âe i a Slováci v roce srpna, Liberec Kã Technická univerzita Liberec, Pedagogická fakulta, katedra dûjepisu Bohemistick semináfi záfií, Praha Kã Obec spisovatelû Tok a deformace v biologii a prostfiedí záfií, Praha Kã âeská zemûdûlská univerzita Praha, katedra fyziky W. E. Students 98 Workshop Europe záfií, Praha Kã Univerzita Karlova Praha, Matematicko-fyzikální fakulta Mezinárodní studentsk klub Îeny a teologie v období transformace záfií, Praha Kã Univerzita Karlova Praha, Evangelická teologická fakulta Nadace Gender Studies Semináfi pfiedstavitelû informaãních a servisních center neziskového sektoru fiíjna, Praha Kã Informaãní centrum nadací a jin ch neziskov ch organizací âeskoslovensko : osudy demokracie ve stfiední Evropû fiíjna, Praha Kã Akademie vûd âr, Historick ústav Náv tûva bûlorusk ch právníkû fiíjna, Praha Kã âlovûk v tísni, nadace pfii âeské televizi Vznik âsr a Podkarpatská Rus fiíjna, Praha Kã Spoleãnost pfiátel Podkarpatské Rusi East East 31

31 32 V roãní zpráva 1998 Mezinárodní semináfi o druïstevní legislativû listopadu, Praha Kã DruÏstevní asociace âeské republiky Romové národ bez budoucnosti? listopadu, Brno Kã Evropská asociace studentû práva Brno Antické tradice stfiedoevropské architektury ve 2. polovinû 19. století listopadu, Praha, Litomy l Kã Univerzita Karlova Praha, Ústav pro klasickou archeologii Konference Stfiedoevropského fóra organizací zab vajících se uprchlíky prosince, Praha Kã Organizace pro pomoc uprchlíkûm Nové elity ve stfiední a v chodní Evropû prosince, Praha Kã Akademie vûd âr, Sociologick ústav Granty celkem Kã Náklady celkem I Kã USD DEM II Kã Ostatní náklady Kã CELKOVÉ NÁKLADY PROGRAMU EAST EAST Kã USD DEM

32 B/ Vzdûlávací programy B1/ Programy pro dûti a mládeï B2/ Programy pro vysoké koly, studenty a absolventy stfiedních kol

33 34 B1/ Programy pro dûti a mládeï: 1/ PORYV Projekt podpory vzdûlávání 2/ Program Zaãít spolu 3/ Stipendijní pobyty pro studenty gymnázií 4/ Program podpory nadan ch romsk ch studentû 5/ Debatní program Karla Poppera 6/ Program SPELT 7/ Integrovaná raná péãe

34 1/ PORYV Projekt podpory vzdûlávání Projekt podpory vzdûlávání PORYV vznikl propojením vzdûlávacích programû Open Society Fund Praha s iniciativami komunit, státu a neziskov ch organizací v oblasti vzdûlávání. PORYV nabízí tréninkové programy a dal í podporu zájemcûm ze v ech sektorû a oblastí âeské republiky i ze zahraniãí. Základním rysem projektu je snaha o zapojení uãitelû, studentû, rodiãû, komunit a pfiedstavitelû státu do procesu tvorby projektu a jeho zavádûní. Priority Projektu podpory vzdûlávání a. Zkvalitnûní úrovnû vzdûlávání pro v echny prostfiednictvím vzdûlávání a pfiípravy uãitelû, fieditelû, administrátorû a pfiedstavitelû komunit (inovativní, na studenta orientované metodologie, demokratické vedení koly, fiízení lidsk ch zdrojû, profesionalizace uãitelû, spolupráce rodiãû a komunity); podpory vydávání knih a vzdûlávacích materiálû; zv ení povûdomí vefiejnosti o vzdûlávání a kolství; aktivní podpory vzdûlávání znev hodnûn ch skupin; tvorby nov ch vzdûlávacích programû a kurikul. b. V znamnûj í zapojení komunit do vzdûlání prostfiednictvím komunitního vzdûlávání a vytvofiení pilotních komunitních kol. c. Podpora aktivit a posílení zodpovûdnosti ãlenû vzdûlávací komunity v oblasti celoïivotního vzdûlávání. V roce 1998 probûhlo v rámci projektu 81 vzdûlávacích programû a 7 letních kol, do kter ch se zapojilo 409 kol, z toho 237 základních, 78 matefisk ch, 31 stfiedních, 6 vy ích odborn ch, 30 vysok ch, 4 základní umûlecké koly a 173 dal ích organizací. Celkem se do tréninkov ch programû projektu zapojilo osob a 365 osob se zúãastnilo letních kol.

35 36 V roãní zpráva 1998 Oblasti, na které se PORYV zamûfiuje: Tréninkové programy Katalog následujících tréninkov ch programû vznikl na základû anal zy tréninkov ch potfieb úãastníkû vzdûlávacích programû zaãlenûn ch do nabídky OSF Praha v roce A. Strategie a zvládání zmûny Tréninkov kurz probíhá formou kooperativního uãení. Cílem je nauãit se identifikovat dimenze zmûny, pouïívat prvky kooperativního uãení, porozumût fázím procesu zmûny, aplikovat znalosti o zmûnû v praxi a charakterizovat metody v uky dospûl ch. Cílem je prezentace pfiípadov ch studií a implementace zku eností a znalostí získan ch pfii tréninku. Trénink Konzultant zmûny probíhá v regionálních skupinách metodou kooperativního uãení dané komunity. Cílem je seznámit se s procesem zmûny, stanovovat jasné a mûfiitelné cíle, pouïívat a plánovat procesy zmûny, sestavit pracovní t my v regionech a vypracovat a realizovat regionální projekt. Jak zvládat zmûny, I.-IV. modul ledna, února, února, února místa konání: Hotel Na ostrovû Beroun, CMC âelákovice Konzultant zmûny, âeské Budûjovice, I.-IV. modul bfiezna, ãervna, 20. fiíjna, 19. listopadu místo konání: PC âeské Budûjovice Konzultant zmûny, Ostrava, I.-IV.modul bfiezna, kvûtna, 4. listopadu, 14. prosince místa konání: DK Nové Huti Ostrava, Hotelov dûm Jindfiich Ostrava Konzultant zmûny, Brno, I. modul 19. února místo konání: Gymnázium J. G. Mendela Brno Konzultant zmûny, PlzeÀ, I.-III. modul dubna, ãervna, 22. fiíjna místo konání: PC PlzeÀ B. Lektorské dovednosti Cílem tréninku je získat základní dovednosti nezbytné k pfiípravû vzdûlávání dospûl ch, nauãit se strukturu uãební jednotky a uãebního procesu

36 a osvojit si základní dovednosti lektora, dále pfiíprava tréninkového programu a plánování a pouïívání základních evaluaãních procesû. Lektor, I.-VI. modul, skupina A 17. ledna, 20. února, 14. bfiezna, 11. dubna, kvûtna, ãervna, fiíjna, listopadu místa konání: Karviná, Tûrlicko, Fr dek-místek, Olomouc, Brno Lektor, I.-VI. modul, skupina B února, bfiezna, dubna, kvûtna, ãervna, záfií místo konání: CMC âelákovice Lektor, I.-VI. modul, skupina C kvûtna, ãervna, záfií, fiíjna, listopadu, prosince místo konání: CMC âelákovice C. Program Kritické my lení Cílem tohoto kurzu je pfiedstavit nové v ukové metody, které podporují kooperativní uãení, pfiedvést, jak efektivnû pfiistupovat k v uce kritického ãtení a psaní na základních a stfiedních kolách a jak ve tfiídû vytvofiit prostfiedí vhodné k rozvíjení kritického my lení. Setkání úãastníkû programu Kritické my lení ledna místo konání: CMC âelákovice Dílna programu Kritické my lení I.-III srpna, fiíjna, fiíjna místo konání: CMC âelákovice D. Pedagogické dovednosti Tréninkové kurzy v této oblasti jsou urãeny pfiedev ím pro pedagogické pracovníky, rodiãe a pracovníky â I. Kurzy probíhají formou tréninkové prezentace a individuální a skupinové práce, interaktivními metodami. Cílem je nauãit se navazovat kontakty s rodiãi a osvojit si formy spolupráce s nimi, integrovat dûti s postiïením do práce ve tfiídû, seznámit se s programem Zaãít spolu, vyzkou et si integrované uãení na modelov ch situacích, seznámit se s portfoliem a nauãit se úãinnû zvládat konfliktní situace pfii práci s dûtmi a rodiãi. Práce s rodiãi ve tfiídû i doma bfiezna, 2.-3.fiíjna místa konání: Hotel Na ostrovû Beroun, CMC âelákovice Vzdûlávací programy 37

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Open Society Fund Praha V roãní zpráva 1997

Open Society Fund Praha V roãní zpráva 1997 Open Society Fund Praha V roãní zpráva 1997 Open Society Fund Praha V roãní zpráva 1997 Dûkujeme panu Georgi Sorosovi a v em na im spolupracovníkûm v âeské republice i v zahraniãí za podporu, která nám

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Nadace Open Society Fund Praha. V roãní zpráva 1999

Nadace Open Society Fund Praha. V roãní zpráva 1999 Nadace Open Society Fund Praha V roãní zpráva 1999 Motto Koncept otevfiené spoleãnosti je zaloïen na poznání, Ïe v ichni jednáme na základû nedokonalého vnímání a nikdo z nás nezná absolutní pravdu. Nadace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace V roãní zpráva za rok 2004 Obsah 1. Vznik organizace 2. Poslání obãanského sdruïení 3. Dlouhodobé cíle organizace 4. Organizaãní struktura sdruïení Valná hromada Rada sdruïení Revizor úãtu V konn t m Sbor

Více

nadace Open Society Fund praha v roãní zpráva 2000

nadace Open Society Fund praha v roãní zpráva 2000 motto Motto: Koncept otevfiené spoleãnosti je zaloïen na poznání, Ïe v ichni jednáme na základû nedokonalého vnímání a nikdo nezná absolutní pravdu 002 003 tiráï Seifertova 47 130 00 Praha 3 tel.: (2)

Více

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte...

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte... Diagnostika_zlom(4) 13.3.2012 14:49 Stránka 5 Úvod........................................................ 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû........................ 15 Seznam jin ch zkratek..........................................

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Nadace Open Society Fund Praha. > výroční zpráva 2001

Nadace Open Society Fund Praha. > výroční zpráva 2001 Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001 Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001 02 > Motto > Koncept otevfiené spoleãnosti je zaloïen na poznání, Ïe v ichni jednáme na základû

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012 P L Z E Ň S K Ý povolen za okres / kraj ne Valečková Štěpánka Domažlice/Plzeňský Plzeň-jih/Plzeňský Růžková Pavla Domažlice/Plzeňský Plzeňs-sever/Plzeňský Kacerovská Kristýna Domažlice/Plzeňský Klatovy/Plzeňský

Více

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy Chrudim 1 Průměr bodů soutěţících 134,7215 OA Chrudim 6 Michalcová Pavlína Výsledné body 142,739 78 Melšová Lucie Výsledné body 126,704 Třebíč 2 Průměr bodů soutěţících 131,7605 Obchodní akademie Dr. A.

Více

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1249 Bavlněné bílé povlečení pro dvě osoby Kolouchová Vladimíra Pavlů Lucie Názlerová Blanka Vodrážková Gabriela Křešťáková Petra Sýkorová Michaela

Více

Seznam absolventů na promoce 5. 4. 2013 9.00 hod. Bankovnictví a pojišťovnictví 1. E Simona Ambrosová v Karviné 2. E Vít Bartošek v Litoměřicích 3.

Seznam absolventů na promoce 5. 4. 2013 9.00 hod. Bankovnictví a pojišťovnictví 1. E Simona Ambrosová v Karviné 2. E Vít Bartošek v Litoměřicích 3. Seznam absolventů na promoce 5. 4. 2013 9.00 hod. Bankovnictví a pojišťovnictví 1. E Simona Ambrosová v Karviné 2. E Vít Bartošek v Litoměřicích 3. E Veronika Cyprysová v Písku 4. E Klára Čejková v Praze

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 3 376 098 Kč Žadatel Předmět žádosti Schválený příspěvek Adam H. z Lomnice nad Popelkou Dotykový tablet 7 925 Kč Adéla K. Praha Dotykový tablet

Více

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2. 60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.3 8.47 T UH 280912 19 Havlíková Kristina 210394 e 8.34

Více

OKRESNÍ METODICI PREVENTIVNÍCH AKTIVIT

OKRESNÍ METODICI PREVENTIVNÍCH AKTIVIT HLAVNÍ MĚSTO PRAHA OKRESNÍ METODICI PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PPP Adresa Obvodní metodik telefon e-mail pro Prahu 1,2,4 Francouzská 56, 101 00 Praha 10 PhDr.Václava Masáková *224 239 393 dulina@seznam.cz 224

Více

PŘEHLED POROTCŮ. Praha. Praha. Liberec. Praha. Brno. Brno Brno. Minichovice Frýdek Místek. Klentnice. Praha. Praha. Praha. Kuřim. Praha. Praha.

PŘEHLED POROTCŮ. Praha. Praha. Liberec. Praha. Brno. Brno Brno. Minichovice Frýdek Místek. Klentnice. Praha. Praha. Praha. Kuřim. Praha. Praha. PŘEHLED POROTCŮ Amblerová Kamila / č.a. 03 581 Andrejsová Michaela/ č. a. 03 823 Aulík Jan/ č.a. 01 492 Axmannova Vladimíra/ č.a. 00 475 Babinský Jan/ č.a. 01 091 Balda Vladimír/ č.a. 03 702 Bambuchová

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

v Blansko Muzeum Blansko Hodonín Masarykovo muzeum v Muzeum naftového dobývání a geologie, o. s. Kyjov

v Blansko Muzeum Blansko Hodonín Masarykovo muzeum v Muzeum naftového dobývání a geologie, o. s. Kyjov 2011 Královéhradecký kraj Karlovarský kraj 141250 institucí 11 11 Týnec nad Sázavou 2011 141 Boskovice Muzeum Boskovicka Brno Diecézní muzeum Galerie HaDivadla a a planetárium Mikuláše Koperníka v Mendlovo

Více

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY ROâENKA V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY 2002 VáÏení pfiátelé, dnes se vám dostává do rukou Roãenka 2002 V eobecné zdravotní poji t'ovny âeské republiky. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov.

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov. Velké letní soutěže se účastnilo přes 4000 soutěžících. Bohužel ne všichni si řádně přečetli pravidla a proto museli být z losování vyřazeni. Nicméně většina soutěžících odpověděla správně na všech 15

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

VÝHERCI spotřebitelské soutěže "Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny"

VÝHERCI spotřebitelské soutěže Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny VÝHERCI spotřebitelské soutěže "Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny" Hlavní výhra: večeře s Rogerem Federerem v Curychu pro jednu osobu Cebo Filip Janíková Miluše 1. kolo:

Více

ADRESÁŘ. magistrátů. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha

ADRESÁŘ. magistrátů. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha ADRESÁŘ magistrátů Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha leden 2015 Adresář magistrátů (aktualizace leden 2015) Adresář obsahuje údaje o magistrátech, včetně údajů o odborech kultury.

Více

stav k 9. 7. 2012 Sídlo pracoviště

stav k 9. 7. 2012 Sídlo pracoviště Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření podle 87a odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),

Více

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Odbor výstavby a územního plánování Spisová značka: STU/05/0900364/000/003 V Brně dne 31.07.2009 Číslo jednací:

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ)

Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) Aš 17629331 0710 ČNB Plzeň Benešov 7627121 0710 ČNB Praha Beroun 7624131 0710 ČNB Praha Bílina 17626501 0710 ČNB Ústí nad Labem Blansko 7627631 0710 ČNB Brno Blatná 47624291 0710 ČNB České Budějovice Blovice

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015

Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015 Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015 60m: ženy - 7,32 Kubalová Renáta 65 2.2.91 Jablonec juniorky 19 let: - 7,55 Ščerbová Denisa 86 19.2.05 Praha 18 let: - 7,55 Černochová Renáta 65 19.2.83 Jablonec

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné

5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné 5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné 5.2.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Do této oblasti sociální pomoci patfií lidé se

Více

Typ ŠPZ/zkratka. Ulice Obec WWW adresa E-mail

Typ ŠPZ/zkratka. Ulice Obec WWW adresa E-mail Kraj Hlavní město Praha Název Škola Jaroslava Ježka, Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené, Praha 1, Loretánská 19 a 17 Typ ŠPZ/zkratka SPC Loretánská

Více

Výsledky voleb do orgánů notářské samosprávy

Výsledky voleb do orgánů notářské samosprávy Výsledky voleb do orgánů notářské samosprávy Notářská komora České republiky oznamuje výsledky voleb do volených notářské samosprávy pro funkční období 2011 2013 : orgánů 1. Notářská komora České republiky:

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Zdeněk Sadovský

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Zdeněk Sadovský ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2016 (Stav k 25.4.2016) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava -

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - FORUM, Nová Karolina Veronika Bartáková EURONICS, Otvice

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 293 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 1. srpna 2005 O B S A H 55/VS/2005 Vefiejnoprávní smlouva

Více

Přestupní karta hasičů. pro vyšší kola ročníku 2016. kategorie - Požární sport. Kraj - STŘEDOČESKÝ

Přestupní karta hasičů. pro vyšší kola ročníku 2016. kategorie - Požární sport. Kraj - STŘEDOČESKÝ Příjmení Jméno Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2016 kategorie - Požární sport Kraj - STŘEDOČESKÝ START POVOLEN START NEPOVOLEN ZA OKRES KRAJ ZA OKRES KRAJ Adamovská Klára Kolín Středočeský

Více

Promoce bakalářů konané 22. 2. 20013, v 13 hod, v aule Mendelovy univerzity v Brně

Promoce bakalářů konané 22. 2. 20013, v 13 hod, v aule Mendelovy univerzity v Brně Promoce bakalářů konané 22. 2. 20013, v 13 hod, v aule Mendelovy univerzity v Brně V studijním programu Ekonomika a management, studijní obor Manažersko ekonomický, bakalářský stupeň, prezenční forma,

Více

Dlouhodobé projekty ICN

Dlouhodobé projekty ICN Informaãní centrum neziskov ch organizací, o.p.s. (ICN) je nezisková organizace, jejímï posláním je zvy ovat povûdomí iroké vefiejnosti o neziskovém sektoru a posilovat jeho roli v obãanské spoleãnosti

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Vltavský maratón 2007 - výsledky

Vltavský maratón 2007 - výsledky Vltavský maratón 2007 - výsledky 9.6.2007 Braník Maminky s kočárky 1. 121 STODOLOVÁ Anna MODŘANY 1973 7:09.0 2. 39 VŇUKOVÁ Jana PRAHA 4 1999 7:12.7 3.7 3. 13 SCHMIDTOVÁ Jitka PRAHA 4 1974 7:39.1 30.1 4.

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

REDIZO Kraj Adresa Ulice PSČ Obec

REDIZO Kraj Adresa Ulice PSČ Obec SPÁDOVÉ ŠKOLY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ KONÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 20111 - stav k datu 31. 8. 2011 REDIZO Kraj Adresa Ulice PSČ Obec 600004520 Hlavní

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2015 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ SOUHRNNÉ PŘEHLEDY O PŮDNÍM FONDU Z ÚDAJŮ

Více

CIZINEC A VZDùLÁVÁNÍ V âeské REPUBLICE. Ludmila Bobysudová Julie Pikalová Hernandezová

CIZINEC A VZDùLÁVÁNÍ V âeské REPUBLICE. Ludmila Bobysudová Julie Pikalová Hernandezová CIZINEC A VZDùLÁVÁNÍ V âeské REPUBLICE Ludmila Bobysudová Julie Pikalová Hernandezová OBSAH 1. ÚVOD...5 2. SYSTÉM VZDùLÁVÁNÍ V âeské REPUBLICE...7 3. P ED KOLNÍ ZA ÍZENÍ...8 3.1. JESLE...8 3.2. MATE SKÁ

Více

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník tiskové zpravodajství 16. kvě tna 14. č ervna 2008 V roce 2004 přišlo Národní muzeum s projektem první Pražské muzejní noci. Akce tohoto typu jsou již řadu let obvyklé

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, 289 22 Jifiice. V ROâNÍ ZPRÁVA. kolní rok 2011 2012

Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, 289 22 Jifiice. V ROâNÍ ZPRÁVA. kolní rok 2011 2012 Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, 289 22 Jifiice V ROâNÍ ZPRÁVA kolní rok 2011 2012 V roãní zpráva Stfiedního odborného uãili tû Jifiice,. p. o., Ruská cesta 404, 289 22 Jifiice,

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

TEAM 11 14 - BEZ NÁČINÍ. Aerobic klub gymnázium Slaný TEAM 11-14 S NÁČINÍM. Fit studio HD Hany Daškové, Pardubice

TEAM 11 14 - BEZ NÁČINÍ. Aerobic klub gymnázium Slaný TEAM 11-14 S NÁČINÍM. Fit studio HD Hany Daškové, Pardubice TEAM 11 14 - BEZ NÁČINÍ trenér choreograf 1. TK Apel Tereza JIrsová Tereza JIrsová Kočky 2. SK ZŠ Budkov Jana Daněčková Jana Danečková Jen tak Kristýna Schejbalová, Lucie Hálová, Iva Truplová, Iva Frošová,

Více

22. Pfiíroda a ekologická v chova

22. Pfiíroda a ekologická v chova 22. Pfiíroda a ekologická v chova 357 358 22. Pfiíroda a ekologická v chova Ekologickou v chovou rozumíme cílevûdomé pûsobení, jehoï zámûrem je pozitivnû ovlivnit zmûnu pfiístupu ãlenû spoleãnosti k problémûm

Více

RAP Rehabilitace Aktivace Práce. Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

RAP Rehabilitace Aktivace Práce. Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. Seminář k pracovní rehabilitaci Projekt: RP: Příjemce: RAP Rehabilitace Aktivace Práce PENTACOM Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. Základní informace Projekt Rehabilitace- Aktivace-Práce 40 partnerských

Více

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy 10000 Praha 10 10001 Praha 100 10003 Praha 103 10004 Praha 104 10005 Praha 105 10007 Praha 107 10010 Praha 110 10100 Praha 101 10200 Praha 102 10300 Praha 113 10400 Praha 114 10600 Praha 106 10700 Praha

Více

Katastrální ú ad St edo eský kraj

Katastrální ú ad St edo eský kraj Tento projekt je spolufinancován z prost edk Evropské unie prost ednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj. ÍLOHA. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve ejné zakázky malého rozsahu vedené pod názvem AD LDS

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

TJ BOHEMIANS PRAHA ODDÍL PLAVÁNÍ ODDÍLOVÁ STATISTIKA

TJ BOHEMIANS PRAHA ODDÍL PLAVÁNÍ ODDÍLOVÁ STATISTIKA TJ BOHEMIANS PRAHA ODDÍL PLAVÁNÍ ODDÍLOVÁ STATISTIKA 0 0.0.0-0..0 0 0 0 0 0 Volný zp sob HAVRÁNEK Tomáš MEDO Martin NOVÁK Petr DRAGÚ Marián 0 CAGA Št pán KU ERA Petr 0 KOZUBEK Mat j NAMYSLOV Ji í ILLNAR

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

0. kategorie Přímení Jméno Kategorie Škola Austová Andrea 0. Základní umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní třída 11 Dlabáček Jan 0.

0. kategorie Přímení Jméno Kategorie Škola Austová Andrea 0. Základní umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní třída 11 Dlabáček Jan 0. 0. kategorie Austová Andrea 0. Základní umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní třída 11 Dlabáček Jan 0. Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Brno, příspěvková organizace Gabriel Petr 0. Základní

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS) Organizace, za něž řeší DoCZ zřizovatel, a mají tak zajištěno plnění usnesení vlády č. 385/2012 (v členění dle zřizovatelů) Počet k 18. 7. 2012, 8:00 hodin -180 Zřizovatel Organizace IČ Poznámka Český

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Poslání AMA. Výroční zpráva 2012

Poslání AMA. Výroční zpráva 2012 Poslání AMA Ing. Irena Zemánková, CSc. 1. 2. 2013 2 POSLÁNÍ Posláním sdružení je: podpora zvyšování profesní kvalifikace pracovníků neziskového sektoru a dalších odborníků formou vzdělávacích programů

Více

file:///e:/dropbox/orientační_běh_pořádání/-mov_květen/výsledky/...

file:///e:/dropbox/orientační_běh_pořádání/-mov_květen/výsledky/... D10C 1.90 km, 70 m, 7 kontrol 1. Bruková Petra TRI0450 C TJ TŽ Třinec 29.30 2. Švidrnochová Eliška MOV0451 C SKOB Ostrava 36.30 + 7.00 3. Kovalčíková Anna AOP0453 C Přátelé orientačního běhu Opav 42.35

Více

KONFERENCE ŠKOLA JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ 2016 - PROGRAM. PLÉNUM - moderátoři I. Gillernová, L. Krejčová - Modrá posluchárna

KONFERENCE ŠKOLA JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ 2016 - PROGRAM. PLÉNUM - moderátoři I. Gillernová, L. Krejčová - Modrá posluchárna KONFERENCE ŠKOLA JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ 2016 - PROGRAM PLÉNUM - moderátoři I. Gillernová, L. Krejčová - Modrá posluchárna 9.00-9.15 Zahájení konference + křest knih - Ilona Gillernová (vedoucí Katedry psychologie

Více

PROTOKOL O VOLBĚ ČLENŮ KÁRNÉ KOMISE ČAK

PROTOKOL O VOLBĚ ČLENŮ KÁRNÉ KOMISE ČAK PROTOKOL O VOLBĚ Attl Karel, JUDr., Ph.D., 18. 3. 1951, České Budějovice, reg. č. 05129 429 Bajerová Jarmila, JUDr., 8. 3. 1954, Ostrava, reg. č. 02895 455 Barcalová Barbora, Mgr., 29. 12. 1981, Praha,

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více

Seznam žadatelů o pronájem bytu ve vlastnictví obce Rudoltice ke dni 5. 1. 2009

Seznam žadatelů o pronájem bytu ve vlastnictví obce Rudoltice ke dni 5. 1. 2009 Seznam žadatelů o pronájem bytu ve vlastnictví obce Rudoltice ke dni 5. 1. 2009 Pořadové číslo Příjmení a jméno (čj.) Adresa 1 Golub Vologymyr Jamné nad Orlicí 214 2 534/06/OÚRU 3 Kulihová Věra Kunvald

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

ÚSTŘEDNÍ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZUŠ SÓLOVÝ A KOMORNÍ ZPĚV VÝSLEDKOVÁ LISTINA SÓLOVÝ ZPĚV

ÚSTŘEDNÍ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZUŠ SÓLOVÝ A KOMORNÍ ZPĚV VÝSLEDKOVÁ LISTINA SÓLOVÝ ZPĚV Základní umělecká škola Turnov, náměstí Českého ráje 5, Turnov 511 01 tel.: 481 322 767; fax.: 481322 767; e-mail: zus@turnov.cz ÚSTŘEDNÍ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZUŠ SÓLOVÝ A KOMORNÍ ZPĚV TURNOV 17. - 19. 4.

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

Svatováclavský běh. Výsledky. Český Brod, park a okolí Pivovarského rybníka Počasí: skoro jasno, teplota 17 C

Svatováclavský běh. Výsledky. Český Brod, park a okolí Pivovarského rybníka Počasí: skoro jasno, teplota 17 C Český Brod, park a okolí Pivovarského rybníka Počasí: skoro jasno, teplota 17 C Chlapečci mladší (r.n. 2011 a mladší) 1. 13 Mařík Jonáš 2011 Petříkov 23,7 2. 186 Martinovský Tobiáš 2011 Atletika Český

Více

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh

Více

1 Fitness center Báry a Hanky Šulcové

1 Fitness center Báry a Hanky Šulcové BENJAMÍNCI - AEROBIK 1 Fitness center Báry a Hanky Šulcové TRENÉR: Mgr. Bára Ptáčková Brousková Lucie Kulhánková Klára Svobodová Veronika HerrmannováTereza ManďákováAdéla Šnajdrová Nela Jančíková Barbora

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Praktická maturitní zkouška

Praktická maturitní zkouška Místnost: 21 - Učebna č. 21 ve 3. posch. Třída: 2PA - Podnikání (rok nástupu 2012) ZIKMUND LADISLAV VÝDUCHOVÁ PETRA VILÍMKOVÁ TEREZA VARGOVÁ NIKOLA TOMANOVÁ MICHAELA TODÁKOVÁ OLGA ŠTĚDRONSKÝ ROBIN ŠÍSTKOVÁ

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

V Ý S L E D K Y ve volné jízdě. "XXIV. ročník Vánočního závodu" soutěž v rámci Poháru ČKS

V Ý S L E D K Y ve volné jízdě. XXIV. ročník Vánočního závodu soutěž v rámci Poháru ČKS Kategorie: Nováčci mladší - dívky 1 Blaasová Natálie USK Praha 1,0 2 Dusha Anna USK Praha 2,0 3 Kadlecová Tereza USK Praha 3,0 4 Händelová Klára BK Variace Liberec 4,0 5 Jankovičová Nelly Kraso Hodonín

Více

KARTY duben 2007 (2.- 9. 4.)

KARTY duben 2007 (2.- 9. 4.) KARTY duben 2007 (2.- 9. 4.) KARTA PI.1 strana 1 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PM.25 strana 3 ANO ANO NE NE KARTA PM.27 strana 3 PROSPĚŠNÁ PROSPĚŠNÁ ŠKODLIVÁ ŠKODLIVÁ KARTA EU.16 strana

Více

Jarní prázdniny ÚNOR. 8 Petr Hladík 21 Martin Jiránek. 28 Martin Jiránek. Nj obchod, služby a cestovní ruch. Nj obchod, služby a cestovní ruch

Jarní prázdniny ÚNOR. 8 Petr Hladík 21 Martin Jiránek. 28 Martin Jiránek. Nj obchod, služby a cestovní ruch. Nj obchod, služby a cestovní ruch 9 8 6 7 5 ÚNOR Nj obchod, služby a cestovní ruch 1 Petr Hladík 14 Hynek 09:00-12:00 Valentýn 10:30 2 Rekvalifikace PC - Eva Sýkorová 15 Nela 09:00-12:00 Jiřina Nj - konverzace 3 Šárka Kuthanová Blažej

Více

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015 Statistika babyboxů ke dni. listopadu 2015 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm K O L E K C E J A R O - L É T O 2 0 0 8 Vážení přátelé, končí doba chladných měsíců a s

Více