Komunikace, intimita a závazek ve vztazích na dálku v období vynořující se dospělosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunikace, intimita a závazek ve vztazích na dálku v období vynořující se dospělosti"

Transkript

1 Komunikace, intimita a závazek ve vztazích na dálku v období vynořující se dospělosti Bakalářská práce Bc. Lenka Tarabíková Vedoucí práce: Mgr. Helena Kotrlová Brno 2015

2 ABSTRAKT Tato studie se zabývá vztahy na dálku v období vynořující se dospělosti v českém prostředí. Výzkumu se zúčastnilo celkem 224 respondentů, kteří považují svůj aktuální vztah za vztah na dálku a od partnera jsou odloučeni alespoň dva dny v týdnu. Zkoumána zde byla souvislost mezi nejčastěji preferovaným způsobem komunikace partnerů při odloučení, rozsahem jejich zprostředkované komunikace při odloučení, množstvím osobního kontaktu partnerů a jimi pociťovanou intimitou a závazkem. Pro měření intimity byla použita Miller Social Intimacy Scale a pro měření závazku subškála měřící závazek metody The Investment Model Scale. Informace o vztahu a komunikaci partnerů byly zjišťovány pomocí dotazníku vytvořeného v rámci této studie. Získaná data byla statisticky analyzována pomocí t-testu, korelace a regresní analýzy. Bylo potvrzeno, že partneři, kteří při odloučení preferují synchronní způsoby komunikace, pociťují vyšší míru intimity než partneři, kteří preferují asynchronní způsoby. Dále byl zjištěn významný vztah mezi rozsahem komunikace partnerů při odloučení a intimitou, i mezi rozsahem komunikace a závazkem. Potvrdilo se také, že množství osobního kontaktu partnerů je významným prediktorem intimity i závazku. Klíčová slova: partnerské vztahy, vztahy na dálku, vynořující se dospělost, komunikace, intimita, závazek This study explores the long-distance relationships in emerging adulthood in czech enviroment. The research sample consisted of 224 respondents who consider their actual relationship as long-distance relationship and are separated from their partner at least for two days per week. There was examined relationships between the most preferred channel of partner s communication during separation, extent of their communication during separation, amount of their personal contact and perceived intimacy and commitment. For intimacy measurement Miller Social Intimacy Scale and for commitment measurement subscale of commitment of The Investment Model Scale were used. Information about relationship and partner s communication were assessed through questionnaire developed for purpose of this study. Obtained data were statistically analyzed using t-test, correlation and regression analysis. It was confirmed that partners who prefer synchronous channels of communication during separation perceive higher level of intimacy than partners who prefer asynchronous channels. Next a significant relationship between extent of communication during separation and intimacy was found as well as extent of communication and commitment. It was also confirmed that amount of partner s personal contact is a significant predictor of intimacy and also of commitment. Keywords: romantic relationships, long-distance relationships, emerging adulthood, communication, intimacy, commitment

3 3 Prohlašuji, že jsem práci vypracovala samostatně a že jsem všechny použité informační zdroje uvedla v seznamu literatury. V Brně, dne Bc. Lenka Tarabíková

4 4 Ráda bych poděkovala Mgr. Heleně Kotrlové za poskytnuté rady, vstřícnou komunikaci a trpělivost při vedení mé práce. Děkuji rovněž Mgr. et Mgr. Janu Šerekovi, Ph.D. za odborné statistické konzultace a Dr. Rickey Millerové za poskytnutí metody MSIS.

5 5 OBSAH Abstrakt... 2 Úvod... 6 Vztahy na dálku... 6 Intimita a závazek ve vztazích na dálku... 7 Komunikace ve vztazích na dálku... 9 Výzkumné cíle Metoda Výzkumný soubor Měření Demografické údaje, informace o vztahu a komunikaci Závazek Intimita Pilotáž Výsledky Testování hypotéz Intervenující proměnné Diskuze Limity výzkumu Možnosti budoucího směřování Využití poznatků Literatura Přílohy Pilotáž Dotazník... 38

6 6 ÚVOD Z výsledků šetření Českého statistického úřadu (Internet a komunikace, nedatováno) vyplývá, že rok od roku v České republice stoupá počet uživatelů internetu a rozvíjí se tak i zprostředkovaná komunikace. Téměř všichni mladí lidé ve věku do 30 let aktivně používají internet a tráví na něm průměrně až 30 hodin týdně (Česká tisková kancelář, 2014, 30. prosince). V žebříčku nejpoužívanějších sociální sítí vede jednoznačně Facebook s 4,2 miliony českých uživatelů (Taneček, 2014, 4. února). Nad vlastníky osobního počítače a uživateli internetu v České republice ale pořád svým počtem převažují vlastníci mobilních telefonů o více než 20 %. Ve věku do 24 let vlastní mobil 99,3 % mladých lidí, kteří tak mají nepřetržitý přístup k soukromé komunikaci (Mobilní síť, nedatováno). Přestože komunikace prostřednictvím internetu stoupá na oblibě a díky přístupnosti připojení může představovat levnou formu, mobilní telefon zůstává i nadále významným prostředkem komunikace. Zprostředkované způsoby komunikace slouží k mnoha účelům, nezastupitelnou roli ale hrají ve vztazích na dálku (long-distance relationships), kde právě na ně partneři spoléhají, aby zůstali v kontaktu. Málo studií se však zabývá tím, jaký dopad má používání moderních komunikačních technologií na kvalitu vztahu na dálku, obzvláště v českém prostředí. Některé studie se zaměřují jen na určité způsoby komunikace ve vztazích na dálku a jejich dopad na spokojenost se vztahem, například zkoumají jen používání video chatu (Greenberg & Neustaedter, 2013), Instant Messengeru (Ramirez & Broneck, 2009) nebo u (Johnson, Haigh, Becker, Craig, & Wigley, 2008). Jiné výzkumy, které srovnávají více způsobů komunikace, se zabývají romantickými vztahy všeobecně, díky čemuž jsou jejich výzkumné vzorky velmi heterogenní a vztahy na dálku mnohdy tvoří jen malou část vzorku (Coyne, Stockdale, Busby, Iverson, & Grant, 2011; Emmers-Sommer, 2004). Různorodost vzorku může být také způsobena tím, že v některých výzkumech výzkumníci definují vztahy na dálku pouze podle toho, zda lidé svůj vztah subjektivně považují za vztah na dálku (Dainton & Aylor, 2002; Davison, Hill, Mondoh, & Redalen, 2009; Van Horn et al., 1997; Dainton & Aylor, 2001; Sahlstein, 2004), součástí výzkumů tak mohou být vztahy na dálku různých podob. Další výzkumníci se zabývají zprostředkovanou komunikací, ale nerozlišují od sebe respondenty vztahů na dálku a geograficky blízkých vztahů (geographically close relationships) (Perry & Werner-Wilson, 2011) nebo se vedle partnerských vztahů zabývají i vztahy rodinnými a přátelskými (Baym, Zhang, & Lin, 2004; Porter et al., 2012; Emmers-Sommer, 2004; Ramirez & Broneck, 2009). Některé další výzkumy zkoumající zprostředkovanou komunikaci ve vztazích na dálku zahrnuly do výzkumu věkově širokou část respondentů, například let (Dansie, 2012), let (Ramirez& Broneck, 2009), let (Neustaedter & Greenberg, 2012), let (Emmers-Sommer, 2004; Dainton & Aylor, 2002) nebo let (Perry & Werner-Wilson, 2011). Vysoký věk může ale ovlivnit například výběr komunikačního prostředku (Ramirez & Broneck, 2009). Vztahy na dálku Základní rozdíl mezi vztahy na dálku a vztahy geograficky blízkými představuje geografická vzdálenost, která partnery od sebe odděluje a způsobuje jejich odloučení, a kratší doba strávená společně (Pistole &

7 7 Roberts, 2011). Partneři ve vztazích na dálku spolu celkově interagují méně než partneři ve vztazích geograficky blízkých a komunikují spolu více zprostředkovaně než osobně tváří v tvář (Stafford & Reske, 1990; Stafford, 2010). Možnost trávit čas společně ovlivňuje kromě fyzické vzdálenosti i flexibilita povinností (práce, studium) a náklady na setkání (finanční, časové) (Dansie, 2012). Ne ve všech výzkumech charakterizuje vztah na dálku velká geografická vzdálenost rozdělující partnery, podstatnější se zdá být nižší frekvence osobního kontaktu (Greenberg & Neustaedter, 2013). Jelikož vztah na dálku může nabývat mnoha podob, liší se výzkumy v tom, jak v nich vztahy na dálku výzkumníci charakterizují. Většinou je definují na základě vzdálenosti mezi partnery při odloučení, množství času, který partnerům zabere překonání této vzdálenosti a na základě toho, jestli mohou být partneři ve fyzickém kontaktu, když chtějí (Pistole & Roberts, 2011). Dále například Dansie (2012) ve svém výzkumu definuje vztah na dálku podle vzdálenosti, která partnery odděluje, a podle frekvence osobního kontaktu tváří v tvář. Podobu vztahu rovněž určuje, zda se partneři odlučují pravidelně v dlouhodobém horizontu, nebo jednorázově, jak často se vídají a kolik času tráví společně. Častým znakem identifikujícím vztah na dálku bývá subjektivní pojetí, které tkví v tom, že sami partneři považují svůj vztah za vztah na dálku (Dainton & Aylor, 2002; Davison et al., 2009; Van Horn et al., 1997; Dainton & Aylor, 2001; Sahlstein, 2004). Použití tohoto znaku k dalšímu odlišení vztahů na dálku a geograficky blízkých vztahů se může zdát triviální, je však klíčové. Například někteří partneři, kteří jsou v osobním kontaktu tváří v tvář jednou za měsíc, nemusí nutně považovat svůj vztah za vztah na dálku, jelikož odloučení v důsledku cestování může být součástí jejich životního stylu. Stejně tak nemusí svůj vztah za vztah na dálku považovat partneři, kteří jsou jednorázově odloučeni na půl roku, a odloučení považují za současnou situaci, se kterou se musí vypořádávat pouze dočasně. Oproti tomu partneři, kteří jsou odloučeni pouze dva dny v týdnu, mohou považovat svůj vztah za vztah na dálku. Toto jejich přesvědčení poté může ovlivnit jejich celkové pojetí vztahu. Intimita a závazek ve vztazích na dálku Ve výzkumu Staffordové (2010) vypovídali partneři vztahů na dálku stejnou kvalitu vztahu jako partneři ve vztazích geograficky blízkých. Autorka to zdůvodňuje tím, že se snaží překonat omezení vztahu a podporovat vzájemnou spokojenost. Další výzkumy (Davison et al., 2009; Van Horn et al., 1997) rovněž zjistily, že se vztahy na dálku od vztahů geograficky blízkých nemusí lišit ani například v úrovni pociťované intimity. Těsné vztahy, kterými partnerské vztahy jsou, podle Haubertové a Slaměníka (2013) vznikají mimo jiné právě díky intimním interakcím. Pociťovaná intimita napříč různými vztahy zvyšuje u člověka pocit porozumění, zlepšuje jeho fyzickou i psychickou pohodu, snižuje možné pochybnosti o sobě, je vnímána jako projev zájmu a její nedostatek naopak vyvolává negativní pocity a osamělost (Reis & Shaver, 1988). Ve vztahu se intimita podle Sternberga a Grajeka (cit. podle Sternberg, 1986) vyznačuje vřelými pocity a ohleduplností vůči partnerovi, starostlivostí o něj a podporou. Intimitu charakterizuje dále především sebeodhalování, při němž se lidé odhalí, psychicky se otevřou druhému člověku a sdělují mu informace o sobě, vlastních pocitech, názorech i přáních. Toto otevření ale podmiňuje důvěra vůči druhému a očekávání porozumění (Haubertová & Slaměník, 2013). Pro vytvoření

8 8 intimity je tedy důležitá přítomnost určité míry otevření se a odhalení vlastních myšlenek a pocitů partnerovi (tj. sebeodhalení), také pozitivní účast prostřednictvím věnování dostatečné pozornosti druhému, neodmítáním, poskytnutím bezpečného přijetí a projev porozumění partnerovi (Prager & Roberts, 2004). Partneři ve vztazích na dálku se musí při udržování potřebné míry intimity společně přizpůsobit situaci odloučení. Aby si partneři udrželi pocit blízkosti, více se sebeodhalují a navzájem sebeodhalování partnera přijímají s adekvátním vyjádřením porozumění (Jiang & Hancock, 2013). Zároveň se v komunikaci zaměřují více na intimní sdílení pocitů než na sdělování popisných informací a faktů, které rovněž bývá součástí sebeodhalování (Van Horn et al., 1997). Moss a Schwebel (1993) vytvořili na základě jiných teorií model intimity a jejích pěti komponent. Mezi první tři komponenty patří afektivní, kognitivní a fyzická intimita. Afektivní intimitou rozumí, nakolik mají partneři navzájem povědomí o svých emocích a nakolik je sdílí. Kognitivní intimita představuje sdílení hodnot, cílů a dalších informací partnerů. Fyzická intimita zahrnuje veškerý osobní kontakt od blízkosti po sexualitu. Další komponentou jejich modelu intimity je vzájemnost. Autoři ji popisují jako míru snažení partnerů v dosažení intimity, schopnosti zpracovávat informace o partnerovi z afektivní, kognitivní i fyzické úrovně a jako hodnotu, kterou pociťované intimitě subjektivně připisují. Poslední komponentou modelu je závazek, který představuje základ pro rozvoj všech dalších komponent. Podle tohoto modelu je tedy potřeba, aby partner pociťoval vůči vztahu závazek, to může vyvolat jeho snažení o rozvoj intimity a cenění si pociťované intimity. Na základě tohoto pojetí závazek ovlivňuje intimitu. Nakolik se partneři k sobě navzájem cítí být zavázáni, je významné pro existenci vztahu do budoucna. Závazek ve vztahu představuje vůli partnera vztah udržovat a rozvíjet, přijetí nízkého závazku naopak vztah ukončit a s partnerem se rozejít (Rusbult, Martz, & Agnew, 1998). Jestliže partner pociťuje závazek, přijímá skutečnost, že druhého miluje a chce tuto lásku dlouhodobě podporovat (Sternberg, 1997). Závazek je podle investičního modelu (investment model theory) Rusbultové (1983) posilován množstvím a různorodostí investic, které partneři do vztahu vloží. Může se jednat o čas strávený s druhou osobou, snahu vynaloženou na udržení a podporu vztahu, množství sdělených informací o sobě (tj. míra sebeodhalování) i aspekty spojené se vztahem jako společní přátelé, aktivity nebo vzpomínky. Zahrnuje investice materiálního i psychologického, konkrétního i abstraktního charakteru (Rusbult & Buunk, 1993). Při ukončení vztahu člověk všechny své investice ztrácí, proto bývají větší investice spojovány se silnějším závazkem vůči vztahu (Rusbult, 1983). Závazek vůči vztahu ovlivňují podle tohoto modelu další dvě komponenty, které vychází z teorie vzájemné závislosti (interdependence theory). První komponentu reprezentuje spokojenost ve vztahu. Partner zažívá větší spokojenost, pokud ve vztahu prožívá více pozitivních a méně negativních emocí a vztah naplňuje jeho potřeby. Druhou komponentu představuje kvalita dostupných alternativních partnerů. Jestliže partner vnímá, že by dostupné alternativy vztahu naplňovaly jeho potřeby lépe, klesá jeho závislost na aktuálním vztahu. Pokud naopak hodnotí alternativní partnery jako horší než aktuálního partnera, jeho závislost na tomto partnerovi a aktuálním vztahu stoupá. S rostoucími investicemi, rostoucí spokojeností a vnímáním alternativ jako neatraktivních stoupá závislost na vztahu a díky tomu si partner vytváří silný závazek vůči vztahu. Větší závazek pak přiměje partnery vztah udržovat a vede k jeho dlouhodobějšímu trvání (Rusbult, Martz, & Agnew, 1998).

9 9 Partneři udržují vztah pomocí údržbových strategií (relational maintenance), které zahrnují vše, co partneři dělají pro udržení aktuálního uspokojivého stavu či jeho zlepšení (konkrétně v otázkách důvěry, závazku, blízkosti,..) (Dindia & Emmers-Sommer, 2013). Může se jednat například o pozitivitu, otevřenost, ujišťování, sdílení povinností nebo používání prostředků ke zprostředkované komunikaci. Jednotlivé strategie lze použít jak v konkrétním chování, tak i v zapojení do obsahu komunikace. Pozitivita se tedy může projevit láskyplným objetím i podpořením při komunikaci (Canary, Stafford, Hause, & Wallace, 1993). Partneři ve vztazích na dálku používají (kromě sdílení rutinních a domácích prací) stejné údržbové strategie i s přibližně stejnou frekvencí jako partneři geograficky blízcí (Pistole, Roberts, & Chapman, 2010). Jestliže oba partneři do vztahu takto investují, cítí se vůči němu zavázáni díky vloženým investicím a zároveň spokojenější díky ziskům, které jim to přináší (Dansie, 2012). Těmito zisky mohou být například opakované pozitivní interakce a vzájemné opětování přijatých závazků (Levinger, 1977). Vztahy na dálku se v tomto neliší od vztahů geograficky blízkých a i zde jsou vysoké investice spojeny s pociťováním velkého závazku vůči partnerovi (Pistole, Roberts, & Mosko, 2010). Partneři mohou dokonce pociťovat větší závazek ve vztazích na dálku než ve vztazích geograficky blízkých (Jiang & Hancock, 2013). Komunikace ve vztazích na dálku Otázkou je, jak mohou partneři ve vztazích na dálku překonat odloučením vzniklé překážky a podpořit pozitivní aspekty vztahu. Za tyto pozitivní aspekty lze považovat právě vysokou míru intimity a závazku, které odráží spokojenost se vztahem a možnost pokračování vztahu do budoucna. Požadované úrovně intimity a závazku lze dosáhnout používáním údržbových strategií, prostřednictvím kterých partneři o vztah pečují (Lacinová, Michalčáková, & Bouša, 2009). Zásadní význam má ve vztahové údržbě vztahů na dálku zprostředkovaná komunikace (Dainton & Aylor, 2002). Ve vztazích na dálku nabývá na svém významu, jelikož partneři mohou zkvalitněním komunikace odloučení kompenzovat (Mietzner & Lin, 2005). Partneři ve vztazích na dálku mohou být spokojeni s komunikací ve vztahu dokonce více než partneři ve vztazích geograficky blízkých, a to i navzdory značným omezením, která ze vztahu na dálku plynou (Stafford & Reske, 1990). Pro vyjádření lásky k partnerovi se nejčastěji preferuje láskyplný fyzický kontakt o různé intenzitě, od láskyplných něžností po pohlavní styk (Lacinová, Michalčáková, & Bouša, 2009). Pouhá fyzická přítomnost partnera a možnost komunikovat s ním osobně tváří v tvář poskytuje řadu výhod díky možnosti vidět bezprostřední reakci, neverbální řeč těla nebo vnímat další důležité aspekty komunikace jako intonaci hlasu. Partneři ve vztazích na dálku mohou komunikovat osobně tváří v tvář jen v malé míře. Množství času stráveného společně se odráží na spokojenosti se vztahem, jelikož mohou partneři (v geograficky blízkých i ve vztazích na dálku) pociťovat vyšší míru intimity díky častější fyzické přítomnosti partnera (Dainton & Aylor, 2002; Emmers-Sommer, 2004). Pokud spolu partneři tráví více času, musí častěji překonávat vzdálenost, která je dělí. Proto vzrostou jejich náklady a tyto vložené investice do vztahu mohou zvýšit také pociťovaný závazek (Kauffman, 2000). Větší měrou než komunikace tváří v tvář se ale na vztahové údržbě ve vztazích na dálku podílí zprostředkovaná komunikace (Dainton & Aylor, 2002). Způsoby komunikace zprostředkované počítačem (com-

10 10 puter-mediated communication) a on-line prostředím nabízí pohodlný a levný způsob spojení se s partnerem při odloučení. Zaprvé mohou partneři veřejně sdílet různé druhy obsahů, které mohou, nebo nemusí být určeny pro partnera, ale jsou viditelné více lidmi. Sociální síť Twitter umožňuje sdílet velmi krátké zprávy převážně o tom, co člověk v průběhu dne dělá. Naopak na vlastních blozích lze publikovat dlouhý text. Blogy mohou sloužit například k rozvoji své záliby a vyjadřování se ke konkrétním tématům, často se ale také jedná o formu deníku, díky čemuž může být partner informován o aktivitách, činnostech i pocitech druhého a v diskuzním fóru na ně může reagovat. Sociální sítě oproti blogům více podporují interakci mezi uživateli. Například pokud uživatel Facebooku někoho označí v příspěvku/na fotografii nebo vloží obsah na jeho zeď, ponouká ho k reakci a podpoří ho tím k odpovědi. Zároveň často používaný Facebook umožňuje vedle sdílení veřejných informací konverzovat prostřednictvím soukromých zpráv, které mohou mít podobu delších sdělení (i s přílohou) podobných ům, nebo podobu rychlé výměny krátkých zpráv i mezi více lidmi (tj. chat) (Tong, Kashian, & Walther, 2011). Další formou zprostředkované komunikace jsou soukromé způsoby komunikace jako y, chaty a komunikátory (například ICQ, Instant Messaging), které se liší především tím, co všechno a v jakém množství si lze poslat (text, přidané soubory, fotografie, ). Rychlejší než psaní zpráv je komunikace prostřednictvím video chatu (Skype, Google Chat atd.). Video chat partnerům zprostředkovává vizuální stránku, lze ho proto využít nejen ke konverzaci ale také k paralelním a sdíleným aktivitám partnerů. Při paralelních aktivitách zůstávají partneři v kontaktu delší dobu a během ní se každý zároveň věnuje jiné aktivitě, může se jednat o práci, sledování televize, čtení, uklízení, hraní her a mnoho dalšího. Sdílené aktivity představují čas strávený společnou aktivitou, oba partneři při připojení na video chat společně jedí, sledují filmy, hrají hry nebo se věnují sexuálním aktivitám (Neustaedter& Greenberg, 2012). Moderní technologie poskytují rovněž možnost komunikace prostřednictvím nepočítačových forem (noncomputer-mediated communication) díky telefonování, posílání SMS zpráv a posílání zpráv z mobilních aplikací. Partneři díky mobilnímu telefonu mohou být v kontaktu rychle, jednoduše a bez připojení na internet (Coyne et al., 2011). S ohledem na charakter komunikace při odloučení ve vztazích na dálku se zdá vhodnější odlišovat synchronní a asynchronní zprostředkované způsoby komunikace. Při používání synchronních způsobů interakce probíhá plynule a odpovědi mezi komunikujícími následují vzápětí, jelikož komunikují ve stejném čase. Těmito aspekty se velmi podobají osobní komunikaci tváří v tvář. Asynchronní způsoby mají společné to, že uživatel odešle odpověď, až když sám chce. Výhodu u nich představuje možnost svou odpověď upravovat do konečné požadované podoby a také to, že komunikující nemusí být u média přítomni zároveň, ale mohou se k němu připojit kdykoliv a poté reagovat (Jiang & Hancock, 2013). Allie Kirková (2013) ve svém výzkumu zařadila mezi synchronní kanály Skype a chat na Facebooku, mezi asynchronní a obecné použití Facebooku a Twitteru, kde uživatel odpoví, kdy chce. Mezi synchronní kanály by se díky charakteru interakce řadil i telefonní hovor a používání video chatu. Partneři ve vztazích na dálku mohou volit různé způsoby komunikace podle toho, jakému účelu má sloužit a zda mohou komunikovat v reálném čase (synchronní vs. asynchronní způsoby). Například krátké zprávy (SMS, Instant Messaging) používají často jako pozdravy a dotazy k rychlému kontaktu během dne nebo pro kontrolu bezpečnosti partnera. Delší zprávy ( , soukromé zprávy na Facebooku) používají spíše pro sdílení většího množství informací, příběhů a pro plánování společně stráveného času. Telefono-

11 11 vání a video chat jim slouží především pro hlubší konverzaci o vztahových záležitostech a více emočně zaměřených tématech (Neustaedter & Greenberg, 2012). Různá preference médií může být způsobená také věkem uživatelů. Ramirez a Broneck (2009) zjistili, že čím vyššího věku jsou uživatelé, tím méně používají funkci Instant Messaging. Lze předpokládat, že moderní způsoby budou využívat spíše mladí lidé, kteří v době vzniku těchto aplikací vyrůstali, a jejich používání se pro ně stalo přirozené. Zprostředkované způsoby komunikace mohou při odloučení plnit podobné funkce jako osobní komunikace tváří v tvář. Například i v ové komunikaci párů vztahů na dálku se projevuje údržbové chování stejné jako při komunikaci tváří v tvář včetně ujišťování partnera o důležitosti vztahu, otevřenosti vůči partnerovi (včetně sebeodhalování) a pozitivního naladění (Johnson et al., 2008). Způsoby zprostředkované komunikace partneři vztahů na dálku využívají i pro řešení konfliktů V tomto ohledu může být využití asynchronních způsobů dokonce efektivnější, jelikož partnerům poskytuje možnost promyslet si svou odpověď, nereagovat unáhleně a zklidnit intenzitu svých emocí (Perry & Werner-Wilson, 2011). Jelikož ale asynchronní způsoby nezprostředkovávají neverbální signály, mohou často způsobovat nedorozumění, o to více se komunikující soustředí na srozumitelnost a jednoznačnost verbální složky komunikace (Tong, Kashian, & Walther, 2011). Podle výzkumu Tidwellové a Walthera (2002) partneři, kteří komunikují při interakci zprostředkovaně počítačem, používají více strategií pro snížení neurčitosti oproti lidem komunikujícím tváří v tvář. Mezi tyto strategie patří především kladení více otázek a častější sebeodhalování. Z těchto důvodů nemusí být zprostředkovaná komunikace omezující při údržbě vztahu, záleží na partnerech, jaké její možnosti využijí a například jakým tématům se budou věnovat. Z hlediska dosažení většího pocitu intimity se zdají být některé způsoby komunikace vhodnější než jiné. Walther (1996) všeobecně o zprostředkovaných způsobech komunikace tvrdí, že mohou vytvářet až hyperpersonální komunikaci. Jelikož není uživatel s druhým člověkem v kontaktu tváří v tvář, může být pro něj snadnější sdělovat informace o sobě. Zároveň se může prezentovat lépe a komunikující se tak sobě navzájem idealizují. Díky těmto faktorům považuje Walther komunikaci prostřednictvím některých zprostředkujících prostředků za sociálně snazší. Tyto předpoklady podpořil i výzkum Jiangové, Bazarové a Hancocka (2011). Ve výzkumu respondenti, kteří interagovali prostřednictvím Instant Messengeru AOL, dosahovali vyšší míry sebeodhalování než respondenti komunikující tváří v tvář. Současně vypovídali, že se cítili se svým komunikačním partnerem více intimně. Naopak neexistence vizuální anonymity díky spojení přes video chat míru sebeodhalování snižuje oproti zprostředkovaným způsobům komunikace bez vizuálního spojení (Joinson, 2001). Zprostředkovaná komunikace podle Jianga a Hancocka (2013) snižuje přirozenost interakce tím, že většinou poskytuje málo informací (tj. často bez verbálních projevů, mimiky, gest, intonace hlasu, sociálního kontextu, ), nízkou plynulost konverzace při použití asynchronních způsobů a tím, že je velmi mobilní (umožňuje v podstatě komunikovat s kýmkoliv, kdykoliv a z kteréhokoli místa). Na tuto situaci reagují komunikující adaptací v podobě zvýšení sebeodhalování. Nejčastěji si lidé ale volí způsoby komunikace, které se svými vlastnostmi podobají komunikaci tváří v tvář. Volí proto média poskytující více informací (verbální projevy atd.), vysoce synchronní a méně mobilní. Nejvíce mobilní jsou SMS a telefonní hovory, jelikož nejsou závislé na internetovém připojení, méně mobilní je komunikace závisející na připojení k internetu a nejméně mobilní je osobní komunikace tváří v tvář, která vyžaduje přítomnost obou partnerů.

12 12 Partneři ve vztazích na dálku tedy používají pro různé účely různé způsoby zprostředkované komunikace. Pro udržování intimity ale používají většinou video chat (Monge, 2013; Kirk, 2013), jelikož přítomnost neverbálních signálů způsobuje méně nedorozumění a svým charakterem se nejvíce podobá komunikaci tváří v tvář. Tato zjištění jsou v souladu s teorií bohatosti médií (media richness theory) (Oni, 2013), podle které si lidé v rámci zprostředkované komunikace volí typ média v závislosti na složitosti řešeného problému. Pro řešení komplikovaného problému (tím by mohl být například konflikt, nejasnost ve vztahu nebo celková náročnost udržování vztahu na dálku) si volí bohaté médium, které zprostředkovává více vodítek (například zvuk i obraz) a podobá se tak co nejvíce komunikaci tváří v tvář. Údržbu vztahu, míru dosažené intimity i pociťovaného závazku ovlivňuje ve vztazích na dálku i množství času stráveného komunikací. Respondenti ve výzkumu Kirkové (2013) vypovídali, že nejvíce používají ve svém vztahu na dálku jako médium pro komunikaci video chat Skype. Čím více času komunikací s partnerem na něm strávili, tím spokojenější ve svém vztahu byli. Ve výzkumu Greenberga a Neustaedtera (2013) partneři ve vztazích na dálku používali ke komunikaci s partnerem při odloučení primárně video chat. Pro dosažení pocitu blízkosti a podporu intimity nechávali video chat puštěný dlouho, aby si tím nahradili reálnou přítomnost partnera. Účinek údržbových strategií ale není dlouhodobý a po určité době od použití strategie klesá (Canary, Stafford, & Semic, 2002), proto je důležitá také frekvence či pravidelnost, s jakou partneři komunikují. Nedostatek osobního kontaktu tváří v tvář partneři ve vztazích na dálku kompenzují prostředky užívanými v komunikaci pro podporu intimity (Stafford, 2010). Například pro kompenzaci nedostatku fyzické intimity bývají v rozhovorech při odloučení více důvěrní, pozitivně naladění a méně konfliktně naladění, což může vyvolat podobně pozitivní účinek jako fyzická intimita. I z důvodu omezených způsobů komunikace, které mají k dispozici, bývají v interakci s partnerem více pozitivní, uklidňující. V porovnání s geograficky blízkými vztahy se zabývají více tématy týkajícími se jejich vztahu a naopak se vyhýbají problematickým tématům, která poukazují na rozpory a vedou mezi nimi ke sporu. Pro dosažení vyššího pocitu intimity je proto důležitá také obsahová stránka komunikace, nejen jak často, jak dlouho a prostřednictvím čeho partneři komunikují, ale také o čem mluví. Na základě výše uvedeného bude cílem výzkumu zjistit: Jaké vlastnosti komunikace napomáhají udržet si pocit blízkosti mezi partnery ve vztahu na dálku (při odloučení a při osobním kontaktu)? Jaké vlastnosti komunikace přispívají k udržování vztahu do budoucna u partnerů ve vztazích na dálku? Výzkumné cíle Přestože lze zejména v zahraniční literatuře najít řadu výzkumů, které se zabývají vztahy na dálku a spokojeností partnerů v nich, malá řada se jich zaměřuje na úlohu komunikačních technologií ve vztahu. Zprostředkované způsoby komunikace slouží partnerům ve vztazích na dálku k udržování kontaktu při odloučení. Prostřednictvím komunikace usilují při odloučení především o podporu pocitu blízkosti a udržení vztahu díky používání údržbových strategií. Partneři mohou preferovat různé způsoby komunikace podle

13 13 účelu komunikace, dostupných prostředků i množství volného času. Pro podporu pocitu blízkosti a zachování intimity se zdají být pro partnery ve vztazích na dálku některé způsoby vhodnější než jiné. Respondenti v některých výzkumech (Monge, 2013; Kirk, 2013) vypovídali, že pro udržování intimity používají nejčastěji video chat. Video chat patří mezi bohatá média, která zprostředkovávají více výrazových informací jako intonaci hlasu nebo neverbální projevy (Oni, 2013). Obecně synchronní způsoby komunikace poskytují v komunikaci více vodítek, jimiž se partneři mohou při interakci řídit, a podobají se tak osobní komunikaci tváří v tvář spíše než asynchronní způsoby, které předávají podstatně méně informací. Prvním cílem výzkumu proto bude stanovit, zda preference synchronních způsobů komunikace souvisí s pociťovanou vyšší mírou intimity. H1: Partneři, kteří preferují používání synchronních způsobů komunikace, pociťují ve vztahu větší intimitu než partneři, kteří preferují používání asynchronních způsobů komunikace. Ve výzkumech Kirkové (2013) pociťovali partneři o to větší spokojenost se vztahem, čím více času komunikací na video chatu strávili. Rovněž partneři ve výzkumu Greenberga a Neustaedtera (2013) vypovídali, že mívají video chat puštěný dlouho, aby vztah udržovali a pociťovali intimitu. Proto by pro vytvoření pocitu blízkosti mohlo být důležité i to, kolik času komunikací partneři stráví. Dle Canaryho, Staffordové a Semicové (2002) není účinek údržbových strategií dlouhodobý. Kromě množství času věnovanému komunikaci bude nejspíš záležet i na frekvenci nebo pravidelnosti komunikace při odloučení. Druhým cílem výzkumu bude zjistit, zda častější a objemnější komunikace partnerů při odloučení souvisí s vyšší intimitou ve vztahu. Čas strávený komunikací lze považovat za investici do vztahu. Investice mohou ještě narůstat, pokud je komunikace dlouhá a pravidelná, pokud si musí partneři upravit svůj rozvrh anebo se vzdát jiné aktivity kvůli interakci s partnerem při odloučení (Dansie, 2012). Rostoucí investice následně posilují závazek vůči partnerovi (Rusbult, 1983; Pistole, Roberts, & Mosko, 2010). Dalším cílem výzkumu proto bude určit, jestli častější a objemnější komunikace partnerů při odloučení souvisí s vyšší mírou závazku. H2a: Čím častěji a čím více partneři komunikují při odloučení, tím vyšší pociťují intimitu. H2b: Čím častěji a čím více partneři komunikují při odloučení, tím vyšší pociťují závazek. I když spolu partneři ve vztazích na dálku netráví mnoho času společně, jeho vliv na utváření pocitu blízkosti nelze opomenout, protože pozitivně ovlivňuje míru intimity díky častější fyzické přítomnosti partnera (Dainton & Aylor, 2002; Emmers-Sommer, 2004). Fyzický kontakt s partnerem se významně podílí na intimitě ve vztahu (Moss & Schwebel, 1993). Partneři kvůli posílení pocitu blízkosti proto volí častěji média, která co nejvíce napodobují komunikaci tváří v tvář (Jiang & Hancock, 2013). Osobní kontakt je přesto nenahraditelný. Dalším cílem studie bude zjistit, zda rostoucí čas strávený partnery v osobním kontaktu souvisí s vyšší intimitou. Kvůli každému osobnímu kontaktu musí alespoň jeden z partnerů překonat vzdálenost, která je od sebe odděluje. Finanční i časové náklady vynaložené na cestování zvyšují investice do vztahu. Pokud se partneři vidí často, jejich výdaje se zvyšují a tím rostou investice (Kauffman, 2000). Rostoucí investice poté posilují

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie Studijní program: Psychologie Studijní obor: Psychologie

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie Studijní program: Psychologie Studijní obor: Psychologie Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie Studijní program: Psychologie Studijní obor: Psychologie VÝVOJ PARTNERSKÝCH VZTAHŮ V OBDOBÍ VYNOŘUJÍCÍ SE DOSPĚLOSTI Z HLEDISKA TRIANGULÁRNÍ

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Lež jako psychologický aspekt internetové komunikace Hana Máslová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

CITOVÁ VAZBA A ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ V PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH V DOSPĚLOSTI 1

CITOVÁ VAZBA A ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ V PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH V DOSPĚLOSTI 1 CITOVÁ VAZBA A ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ V PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH V DOSPĚLOSTI 1 Helena Kotrlová, Lenka Lacinová Abstrakt V partnerských vztazích dospělých styl citové vazby souvisí se stylem řešení vzájemných konfliktů.

Více

SOUVISLOST CITOVÉ VAZBY A STYLŮ ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ V PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH

SOUVISLOST CITOVÉ VAZBY A STYLŮ ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ V PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Bakalářská práce obor psychologie SOUVISLOST CITOVÉ VAZBY A STYLŮ ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ V PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH Vypracovala: Helena Kotrlová

Více

HODNOCENÍ VZTAHU K PRARODIČŮM OČIMA ADOLESCENTŮ

HODNOCENÍ VZTAHU K PRARODIČŮM OČIMA ADOLESCENTŮ Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie Filozofické fakulty HODNOCENÍ VZTAHU K PRARODIČŮM OČIMA ADOLESCENTŮ Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Monika Zemanová PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Brigita Brejchová Analýza pracovní spokojenosti v hotelovém řetězci Diplomová práce 2013 Analýza pracovní spokojenosti v hotelovém řetězci Diplomová práce

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Češky a Češi v kyberprostoru Zpráva výzkumného týmu sociologie a psychologie v rámci projektu bezpečnostního výzkumu Problematika

Více

ÚVOD bakalářská práce se zabývá Inspirací motivací Cílem formální uspořádání Teoretická část

ÚVOD bakalářská práce se zabývá Inspirací motivací Cílem formální uspořádání Teoretická část ÚVOD Předkládaná bakalářská práce se zabývá vlivem rodinného prostředí na trávení volného času dětí. Právě v době, kdy děti nejsou vázány žádnými povinnostmi, se často setkáváme s jejich rizikovým chováním.

Více

Analýza spokojenosti zákazníka v prodejně Albert v Olomouci. Stanislava Johnová

Analýza spokojenosti zákazníka v prodejně Albert v Olomouci. Stanislava Johnová Analýza spokojenosti zákazníka v prodejně Albert v Olomouci Stanislava Johnová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je zpracování a vyhodnocení konkrétního marketingového výzkumu Analýza

Více

Strategie učení se cizímu jazyku. Dotazník pro žáky. Kateřina Vlčková, Jana Přikrylová

Strategie učení se cizímu jazyku. Dotazník pro žáky. Kateřina Vlčková, Jana Přikrylová Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky Kateřina Vlčková, Jana Přikrylová 23 Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky Kateřina Vlčková, Jana Přikrylová Strategie učení se cizímu jazyku.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení vybraných e-shopů v České republice Evaluation of selected e-shops in the Czech Republic Tomáš Hurt Plzeň 2013 Čestné prohlášení

Více

Test klíčových kompetencí na 2. stupni ZŠ 2010/11 2011/12. analýza výsledků

Test klíčových kompetencí na 2. stupni ZŠ 2010/11 2011/12. analýza výsledků Test klíčových kompetencí na 2. stupni ZŠ 2010/11 2011/12 analýza výsledků leden 2013 Zpracoval: www.scio.cz, s. r. o. (září 2012) Datové podklady: výsledky testů klíčových kompetencí a odpovědi v souběžných

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií Katedra psychologie. Diplomová práce obor psychologie

Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií Katedra psychologie. Diplomová práce obor psychologie Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Diplomová práce obor psychologie INTIMITA A ZÁVAZEK V PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH V MLADÉ DOSPĚLOSTI Vypracovala: Olga Trestrová Vedoucí práce:

Více

Internet v České republice 2014

Internet v České republice 2014 Internet v České republice 14 SVĚTOVÝ PROJEKT O INTERNETU ČESKÁ REPUBLIKA www.worldinternetproject.net UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociologie www.ff.cuni.cz Petr Lupač Alena

Více

SOUVISLOST CITOVÉ VAZBY A PREFEROVANÝCH OSOBNOSTNÍCH CHARAKTERISTIK PŘI VÝBĚRU PARTNERA V OBDOBÍ MLADŠÍ DOSPĚLOSTI

SOUVISLOST CITOVÉ VAZBY A PREFEROVANÝCH OSOBNOSTNÍCH CHARAKTERISTIK PŘI VÝBĚRU PARTNERA V OBDOBÍ MLADŠÍ DOSPĚLOSTI Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Bakalářská práce (obor psychologie) SOUVISLOST CITOVÉ VAZBY A PREFEROVANÝCH OSOBNOSTNÍCH CHARAKTERISTIK PŘI VÝBĚRU PARTNERA V OBDOBÍ

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ MALÝMI A STŘEDNÍMI PODNIKY V KOMUNIKACI SE SPOTŘEBITELEM

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ MALÝMI A STŘEDNÍMI PODNIKY V KOMUNIKACI SE SPOTŘEBITELEM TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ekonomická fakulta Katedra marketingu a obchodu Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ MALÝMI A STŘEDNÍMI PODNIKY V KOMUNIKACI SE SPOTŘEBITELEM Liberec 2014

Více

Typologie dynamiky mentoringového vztahu v programu Big Brothers Big Sisters/Pět P -

Typologie dynamiky mentoringového vztahu v programu Big Brothers Big Sisters/Pět P - Typologie dynamiky mentoringového vztahu v programu Big Brothers Big Sisters/Pět P - závěrečná zpráva z výzkumu na téma: Výchova k dobrovolnictví mentoring Mgr. Tereza Brumovská, M.Sc. Mgr. Gabriela Málková,

Více

Audit interní komunikace vybrané firmy

Audit interní komunikace vybrané firmy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Audit interní komunikace vybrané firmy Bakalářská práce Autor Ekaterina Malakhova Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

Zkušenost žen s vaginismem: interpretativní fenomenologická analýza

Zkušenost žen s vaginismem: interpretativní fenomenologická analýza : interpretativní fenomenologická analýza Diplomová práce Bc. Veronika Pořízková Vedoucí práce: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. Brno 2015 ABSTRAKT Ústředním tématem diplomové práce je zkušenost žen, které

Více

NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU

NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autorka:

Více

EMPIRICKÉ STUDIE CHARAKTERISTIKY VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PROFESNÍ ÚSPĚCH

EMPIRICKÉ STUDIE CHARAKTERISTIKY VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PROFESNÍ ÚSPĚCH 71 EMPIRICKÉ STUDIE CHARAKTERISTIKY VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PROFESNÍ ÚSPĚCH RADIM RYŠKA, MARTIN ZELENKA Anotace: Jednu z významných interakcí pro vysokoškolské vzdělávání představuje trh práce. Jak

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Kateřina Kamrádková

Více

Aktivity seniorů ve velkých městech: zdraví, prostor a subjektivní kvalita života*

Aktivity seniorů ve velkých městech: zdraví, prostor a subjektivní kvalita života* Aktivity seniorů ve velkých městech: zdraví, prostor a subjektivní kvalita života* LUCIE VIDOVIĆOVÁ, MARCELA PETROVÁ KAFKOVÁ** Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno Activities of Seniors

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace statistických metod v analýze preferencí absolventů vysokých škol Autor BP: Ladislav STRATIL Vedoucí BP: doc. Ing. Dagmar Blatná,

Více

Mezinárodní šetření ICILS 2013

Mezinárodní šetření ICILS 2013 Mezinárodní šetření ICILS 2013 Národní zpráva Počítačová a informační gramotnost českých žáků Národní zpráva šetření ICILS 2013 Počítačová a informační gramotnost českých žáků Josef Basl Simona Boudová

Více

Koordinátor Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PELIKÁN, s. r. o. Česká republika www.studio-pelikan.cz

Koordinátor Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PELIKÁN, s. r. o. Česká republika www.studio-pelikan.cz Koordinátor Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PELIKÁN, s. r. o. Česká republika www.studio-pelikan.cz Partneři Kindersite Project Ltd. Velká Británie www.kindersite.org Autonomous Language

Více

ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Závěrečná zpráva z výzkumu ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovitel: Klíče pro život Národní institut dětí a mládeže Obsah 1. Úvod...3 1.1. Pozadí výzkumu...4 2. Cíle výzkumu...6 2.1.

Více

Kvalita života současné české rodiny v městském a venkovském prostředí (v kontextu se stavem v EU) Bc. Marie Machatková

Kvalita života současné české rodiny v městském a venkovském prostředí (v kontextu se stavem v EU) Bc. Marie Machatková Kvalita života současné české rodiny v městském a venkovském prostředí (v kontextu se stavem v EU) Bc. Marie Machatková Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Práce srovnává QOL českých rodin žijících ve městě

Více

Evropské výběrové šetření o zdraví v České republice EHIS 2008

Evropské výběrové šetření o zdraví v České republice EHIS 2008 ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY INSTITUTE OF HEALTH INFORMATION AND STATISTICS OF THE CZECH REPUBLIC Evropské výběrové šetření o zdraví v České republice EHIS 2008 Duben 2011

Více