VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ HLASOVÉ KOMUNIKACE PROSTŘEDNICTVÍM SÍTĚ INTERNET A HLASOVÉ SLUŽBY PRO UŽIVATELSKÉ SKUPINY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ HLASOVÉ KOMUNIKACE PROSTŘEDNICTVÍM SÍTĚ INTERNET A HLASOVÉ SLUŽBY PRO UŽIVATELSKÉ SKUPINY"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ HLASOVÉ KOMUNIKACE PROSTŘEDNICTVÍM SÍTĚ INTERNET A HLASOVÉ SLUŽBY PRO UŽIVATELSKÉ SKUPINY Platnost od kontakt: (00420) Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Informační a bezpečnostní agentura s.r.o. (dále jen poskytovatel) vydává tyto všeobecné podmínky, které stanovují podmínky pro poskytování veřejně dostupné telefonní služby, poskytované prostřednictvím sítě INTERNET a hlasových služeb pro uzavřené uživatelské skupiny. 2) Všeobecné podmínky upravují postup mezi poskytovatelem a účastníkem, podmínky při poskytování služeb, řešení stížností, základní práva a povinnosti poskytovatele, práva a povinnosti účastníka a platební podmínky. Stanovují účastníkovi technické, provozní a organizační podmínky nutné pro poskytování služeb. 3) Každá fyzická nebo právnická osoba, která splňuje všeobecné podmínky, má právo na využívání služeb v rozsahu a způsobu dle technických a provozních možností poskytovatele. 4) Ceny za zřizování účastnických přípojek a zřízení přístupu ke službě včetně služeb jsou stanoveny v ceníku telekomunikačních služeb vydávaném poskytovatelem. Ceník je veřejně dostupný na webových stránkách poskytovatele (www.ipvox.cz). 5) Ustanovení všeobecných podmínek platí na území České republiky. Článek 2 Základní pojmy Pro účely všeobecných podmínek se rozumí: 1) Český telekomunikační Úřad (dále jen úřad nebo ČTU) správní úřad, který byl zřízen zákonem pro výkon státní správy včetně regulace v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb 2) Koncový bod sítě fyzický bod, kde je účastníkovi poskytován přístup k neveřejné i veřejné komunikační síti, zdroji služby. 3) Námitka návrh na zahájení námitky k vyřízení reklamace podaný účastníkem u úřadu. 4) Platební doklad - doklad za poskytnuté služby a další související činnosti, jež poskytovatel účtuje účastníkům. Platební doklad bývá ve formě tištěné nebo elektronické, dle typu uživatele. Platební doklad je právoplatný daňový doklad ve smyslu zákona č.588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty (DPH), ve znění pozdějších předpisů. 5) Poskytovatel Informační a bezpečnostní agentura s.r.o., je operátorem 2 písm. e) zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. 6) Reklamace ze strany uživatelů, resp. účastníků, uplatnění práv, vyplývajících z odpovědnosti poskytovatele za vady vzniklé při poskytování služby a dalších telekomunikačních činností. Může směřovat proti rozsahu, kvalitě i ceně poskytnuté služby. 7) Telekomunikační síť - slouží k poskytování telekomunikačních služeb. Tvoří ji funkčně propojený soubor elektronických komunikačních zařízení nebo soubor rádiových zařízení sloužících k přepravě informací mezi koncovými body této sítě nebo vzájemná kombinace. 8) Technická specifikace služby definice požadované služby po stránce technické i organizační. Je platná, pokud byla brána na zřetel poskytovatelem. 9) Koncové zařízení připojuje se na koncový bod sítě na straně uživatele. Slouží k využívání služeb poskytovatele. Koncovým zařízením ve smyslu všeobecných podmínek není elektronické komunikační zařízení sloužící k využívání služeb elektronické komunikace jiných operátorů. 10) Elektronické komunikační zařízení - vedení pro vysílání, přenos, směrování, spojování a signalizace prostřednictvím elektromagnetických vln. 11) Přípojka spojuje koncové zařízení účastníka k síti poskytovatele. Je to lokální drátová, optická nebo bezdrátová vedení. Musí se předem ověřit a zajistit. 12) Účastník uživatel služby. 13) Uživatel fyzická nebo právnická osoba, které je poskytována veřejně dostupná služba elektronických komunikací nebo která žádá o její poskytování. 14) Žadatel uživatel, který prostřednictvím formuláře poskytovatele žádá o zřízení nebo změnu služby. Článek 3 Charakteristika poskytovaných služeb 1. Poskytovatel poskytuje Uživatelům následující služby: veřejně dostupnou telefonní službu poskytovanou prostřednictvím sítě INTERNET hlasové služby poskytované uzavřeným uživatelským skupinám bezplatné volání na čísla tísňových volání nepřetržitě v rámci Pevné sítě - přístup k číslům tísňového volání prostřednictvím jednoho nebo více čísel číslovacího plánu; tato služba může podle potřeby zahrnovat poskytování jedné nebo více služeb uvedených v zákonu 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění, kombinaci výše uvedených služeb.

2 2. Služby v rámci telekomunikačních služeb: zřízení, změna a zrušení přípojky údržba a servis dodávka a technický servis koncových zařízení nepřetržitý dohled telekomunikační sítě a řízení opravy závad technických a provozních Poskytované služby jsou uvedeny v technické specifikaci. Součástí služby není poskytnutí technických a programových prostředků, pro přenos hlasu a pro přístup do sítě internet. 3) Služby jsou poskytovány nepřetržitě, kromě doby údržby technických a softwarových prostředků, díky nímž jsou služby zajištěny. Nepřetržitost služby může být omezena za podmínek stanových právními předpisy či na základě rozhodnutí správního orgánu či soudu. 4) Služby jsou poskytovány na území České republiky. Článek 4 Vznik a změna služby 1) Na základě registrace nebo smlouvy mezi poskytovatelem a účastníkem jsou poskytovány služby. Registrací nebo smlouvou se poskytovatel i účastník zavazují k dodržování těchto všeobecných podmínek. 2) Při registraci nebo při uzavření smlouvy je účastník povinen uvést pravdivé údaje. 3) Vstup pro změnu v registraci uživatele je oprávněn činit registrovaný uživatel na základě jeho přístupových práv. Článek 5 Předplatitelská platba 1. Poskytovatel může vyžadovat platbu předem (skupina Prepaid), a to v případě: a) že totožnost žadatele je nezkontrolovatelná, resp. neověřitelná, při telefonickém rozhovoru nebo po internetu, b) že sídlo či bydliště účastníka je mimo území České republiky, c) že vůči účastníkovi je vedeno insolvenční řízení, popř. že účastník je v likvidaci, d) že účastník má vůči poskytovateli dluh nebo jinou povinnost, e) že účastník se sám zaregistruje prostřednictvím internetu na Povinnost poskytnutí jistoty skončí pokud byla jistota poskytnuta podle odstavce 1) písm. (c) nebo (e) nebo pokud nástupce doplatil poskytovateli dlužnou částku. Poskytovatel jistotu vrátí v případě, že povinnost poskytnutí jistoty končí. Jistotu je poskytovatel oprávněn použít k započtení proti svým pohledávkám za účastníkem. Článek 6 Trvání služby 1) Obchodní vztah na základě registrace nebo smlouvy se uzavírá na dobu neurčitou, není-li dohodnuto jinak. 2) K ukončení registrace dojde v případě, že uživatel bude mít po dobu 6 měsíců na svém telefonním účtu nulový stav. 3) Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy nebo zrušit registraci účastníka, jestliže účastník ani v dodatečně mu dané lhůtě neodstranil příčiny, pro které bylo poskytování služby přerušeno. 4) V případě falešné identifikace účastníka (u dohod uzavřených ústně nebo prostřednictvím registrace na internetu), smlouva nevzniká. Článek 7 Přístup ke službám 1) Na základě registrace pomocí internetu nebo uzavřené smlouvy může účastník začít využívat služby včetně služeb třetích stran, které jsou automaticky aktivovány. Dále může využívat služby taktéž po splnění těchto podmínek: Byly úspěšně ukončeny testy systémů účastníka a poskytovatele, technické i provozní. Proběhla úspěšně registrace účastnického čísla v systému poskytovatele. 2) Služby třetích stran: Účastníkovi nejsou pře registraci aktivovány služby 3 stran. IPVOX nezabezpečuje spojení na služby třetích stran. Službami třetích stran se rozumí zejména volání na služby poskytované jinými subjekty s vyjádřenou (vysokou či zvýšenou) cenou, služby zábavní, poradenské a erotické. Tento bod platí pouze při volání vnitrostátních. U mezinárodních volání není IPVOX schopen zjistit, jestli je volané číslo obdobou čísla, které je používáno pro poskytování služeb třetích stran v ČR a pro ceny tohoto volání je vždy rozhodující ceník volání. Článek 8 Zřizování a změny služeb 1) Poskytovatel na základě údajů uvedených žadatelem zřizuje a provádí změny ve službách. 2) Poskytovatel účtuje cenu za přenesení telefonního čísla od jiného poskytovatele dle platného ceníku (www.ipvox.cz ceníky a informace). 3) Každému účastníkovi služby IPVOX je v souladu s číslovacím plánem přiřazeno telefonní číslo. Telefonní číslo je vždy devítimístné a obsahuje kód číslovací oblasti, ve které je účastnická stanice zřízena. Telefonní číslo určuje IPVOX a může jej změnit, jestliže je to z

3 technických či provozních důvodů nutné, případně dojde-li ke změně číslovacího plánu. IPVOX na změnu účastníka upozorní nejméně 1 měsíc předem, je-li to technicky možné. Účastník nemá nárok na náhradu škody ani jiné újmy, která mu změnou čísla vznikla. Článek 9 Zrušení služeb 1) Účastník se smlouvou na dobu neurčitou může písemně požádat o zrušení jednoho nebo více účastnických čísel, minimálně 3 týdny před požadovaným termínem. Lhůta se počítá ode dne doručení písemné žádosti poskytovateli. Poskytovatel zruší požadované účastnická čísla k datu požadovanému účastníkem. V případě, že účastník neuvede termín zrušení, poskytovatel zruší jeho účastnické číslo 3 týdny po doručení jeho žádosti. Do doby zrušení účastnických čísel je účastník povinen hradit sjednané platby. 2) poskytovatel zajišťuje přenositelnost telefonních čísel Služby tak, aby účastníci mohli zrušit službu a současně přejít s telefonním číslem k jinému pevnému Poskytovateli v rámci číslovací oblasti (dále jen přejímající Poskytovatel ). Přenositelnost telefonních čísel zabezpečuje poskytovatel ve spolupráci s přejímajícím poskytovatelem. V rámci přenositelnosti nedochází ke změně umístění účastnické stanice. 3) Poskytovatel zajišťuje službu přenositelnost telefonního čísla ( 34 zákona č. 127/2005 Sb.) dle dokumentu Českého telekomunikačního úřadu opatření obecné povahy č. OOP/10/ "Přenositelnost čísla" ze dne 12. prosince 2002 v platném znění. Přenesení telefonního čísla je iniciováno účastníkem tím, že doručí žádost o změnu poskytovatele služby přejímajícímu poskytovateli služby. Přejímající poskytovatel služby informuje účastníka o podmínkách přenesení telefonního čísla, zejména o: a) nutnosti provedení právního úkonu směřujícího k ukončení poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací na přenášeném telefonním čísle u opouštěného poskytovatele služby, b) cenových a časových podmínkách přenesení telefonního čísla, včetně data a času přenesení telefonního čísla, c) důvodech případného odmítnutí přenesení telefonního čísla, d) časových limitech přerušení poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací, včetně dostupnosti čísel tísňových volání. Přejímající poskytovatel služby sdělí účastníkovi identifikaci objednávky a dohodne s účastníkem termín zahájení poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací na jeho přeneseném telefonním čísle. Lhůta pro přenesení telefonního čísla, a to včetně aktivace tohoto čísla v síti přejímajícího operátora, činí čtyři pracovní dny a začíná běžet prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém je žádost účastníka o změnu poskytovatele služby doručena přejímajícímu poskytovateli služby, pokud se účastník a přejímající poskytovatel služby vzájemně nedohodli na pozdějším datu přenesení. 3) Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má účastník právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění dle předpisu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (ust citovaného zákona). Článek 10 Ceny a platební podmínky 1) Cena za služby je stanovena ceníkem služeb, ten je k dispozici ve všech provozovnách poskytovatele a na stránkách 2) Ceny za služby účtuje poskytovatel tímto způsobem: jednorázové instalační ceny jsou účtovány v zúčtovacím období bezprostředně následujícím po zřízení služeb zúčtovacím obdobím pro poskytnuté služby je kalendářní měsíc pravidelné splátky (paušální ceny) jsou účtovány zpětně za předešlý měsíc, za necelé měsíce sen tyto ceny účtují v poměrné části (za každý den) ceny služeb podle skutečného využití těchto služeb jsou účtovány s cenami podle písmene c) zpětně za předešlý měsíc, případně delší časový úsek zálohové platby jsou účtovány ve smluvené výši. Zálohové platby jsou zúčtovány po skončení zúčtovacího období, po kterém vystaví poskytovatel účastníku daňový doklad. předplacené služby jsou účtovány podle výše volacího kreditu a doklad je vystaven okamžitě po připsání kreditu účastník je povinen zaplatit cenu za služby na základě vyúčtování a ve lhůtách uvedených na platebních dokladech vystavených poskytovatelem. Vyúčtování poskytuje bezplatně elektronicky nebo v tištěné formě, podle výběru uživatele. U předplacených služeb poskytovatel vystavuje účastníku daňový doklad na výši volacího kreditu. elektronické vyúčtování ceny za služby v zúčtovacím období bude poskytovatelem odesláno na ovou adresu sdělenou účastníkem. Lhůta odeslání je do 15 kalendářních dnů ode dne ukončení zúčtovacího období. účtovaná částka je zaplacena okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele. úhrada musí být provedena nejpozději ke dni splatnosti účtované částky, jinak má poskytovatel právo požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy. neprovolaný kredit propadá ve prospěch poskytovatele 3) Ceny jsou uvedeny v ceníku včetně 21% DPH a hovorné pokud není uvedeno jinak, je účtováno po vteřinách. 4) Nedodrží-li účastník datum splatnosti, poskytovatel ho na povinnost zaplatit prokazatelně upozorní a stanoví náhradní termín, ne

4 kratší než 1 týden ode dne dodání upozornění. Po vypršení náhradního termínu může poskytovatel účastníku zamezit aktivní přístup ke službě. 5) Pokud dojde k přerušení poskytování služeb nepřetržitě déle než 8 hodin z důvodu závad telekomunikační sítě provozované poskytovatelem, tudíž účastník neodpovídá za následek přerušení, má právo na navrácení poměrné části ceny za služby. Doba pro výpočet poměrné části ceny za služby, která má být vrácena se počítá od okamžiku, kdy účastník závadu oznámil poskytovateli. Pro výpočet poměrné části se počítá, že měsíc má 30 dnů, tj. 720 hodin. Kompenzace za měsíc = hodiny přerušení * cena služby/720. 6) Reklamace se uplatňuje do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování, jinak právo zanikne. U předplacených služeb je účastník oprávněn reklamovat do 2 měsíců ode dne poskytnutí služby. Podání reklamace nemá odkladný účinek. Poskytovatel má na vyřízení reklamace 1 měsíc ode dne doručení reklamace. Částka z uznané reklamace, pokud byla účastníkem uhrazena, bude uživateli připsána k dobru v nejbližším účetním termínu, maximálně však do 30 dnů dle 64, odst. 11, zákona č. 127/2005 Sb. 7) Ceny hovorného do konkrétních destinací jsou podrobně uvedeny na stránkách Jejich účtování je prováděno po vteřinách, v tarifikaci (1+1) Článek 11 Práva a povinnosti poskytovatele 1) Poskytovatel zřizuje a poskytuje služby za podmínek a v rozsahu uvedených v těchto všeobecných podmínkách, smlouvě a obecně závazných právních předpisech. 2) Pokud nebylo možno využít služby nebo pouze z části pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně poskytovatele, je tento povinen zajistit odstranění závady bez zbytečného odkladu. 3) Poskytovatel může dočasně přerušit nebo omezit poskytování služeb v případě nezbytných úprav technického zařízení, měření nebo odstraňování poruch. 4) Případné omezení, přerušení změny nebo jiné nepravidelnosti v poskytování služeb, které budou poskytovateli předem známy, oznámí na svých internetových stránkách v rubrice Aktuality. 5) Pokud účastník závažným způsobem porušuje své povinnosti a ani po písemném upozornění nezjedná nápravu v dané lhůtě, je poskytovatel oprávněn přerušit poskytování služeb. 6) Pokud účastník odstraní příčiny, pro které bylo přerušeno poskytování služeb, poskytovatel obnoví jejich poskytování. 7) Poskytovatel zajišťuje soustavný dohled poskytovaných služeb po dobu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, po celý kalendářní rok. 8) Poskytovatel neodpovídá za závady, poruchy nebo nefunkčnost služby v případě, že k závadě došlo následkem neodborného nebo neoprávněného zacházení ze strany účastníka nebo jiných osob. V tomto případě také neodpovídá za kvalitu internetového připojení od poskytovatele internetu účastníka. 9) Pokud účastník šíří data v rozporu se smlouvou, všeobecnými podmínkami, obecně závaznými právními předpisy a všeobecně uznávanými mravními a etickými normami, je poskytovatel oprávněn zamezit šíření dat. 10) Poskytovatel má právo zkontrolovat přípojné koncové zařízení z hlediska typu zařízení a způsobu připojení. 11) Poskytovatel se zavazuje odstranit závady na síti poskytovatele, nahlášené účastníkem v nejkratším možném termínu. 12) Pokud se během odstraňování poruchy nebo závady zjistí, že tato závada není na síti poskytovatele, ale je lokalizována na zařízeních účastníka, má poskytovatel právo na úhradu vzniklých nákladů podle ceníku servisních prací. 13) Poskytovatel neodpovídá za obsah dat při používání služby IPVOX. 14) Poskytovatel zajišťuje důvěrnost zpráv a s nimi spojených provozních a lokalizačních údajů, které se přenášejí prostřednictvím jejich sítě a služeb. Článek 12 Práva a povinnosti Účastníka 1) Účastník má právo na zřízení a nerušené užívání služeb. 2) Účastník je povinen dodržovat tyto všeobecné podmínky a obecně závazné právní předpisy. 3) Účastník je povinen řádně a včas platit za poskytnuté služby a uhradit případné příslušenství plateb uplatněných poskytovatelem. 4) Účastník smí používat pouze ta zařízení, která nenarušují provoz sítě elektronických komunikací a nejsou v rozporu s právními předpisy a chráněnými právy třetích osob. 5) Účastník nesmí zasahovat v rámci majetku poskytovatele do technického zařízení sítě elektronických komunikací, včetně koncového bodu sítě a do těchto zařízení jakýmkoli způsobem zasahovat nebo je přemisťovat. 6) Účastník po dobu trvání smluvního vztahu nebo registrace oznamuje poskytovateli písemně změny všech identifikačních a jiných údajů, vyplývajících ze smluvního vztahu a to nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne kdy změna nastala. Jedná se o změny jména, příjmení, obchodní firmy, adresy trvalého pobytu, sídla právní formy uživatele, bankovního spojení a kontaktní ové adresy. Neoznámení takové změny je hrubým porušením smlouvy, příp. registrace Článek 13 Ohlašování závad 1) Účastník ohlašuje závady služby telefonem, faxem nebo em na řídící centrum poskytovatele, které přijímá hlášení závad 24 hodin denně, 7 dní v týdnu po celý rok. 2) Účastník nahlásí své jméno a firmu, telefon (fax, ), číslo IP telefonu, popis poruchy. 3) Poskytovatel může požadovat po účastníkovi písemné nebo elektronické potvrzení ohlášené závady. 4) Strany si dohodnou termín odstranění poruchy.

5 5) Kontakt na dohledové centrum: Informační a bezpečnostní agentura s.r.o. Na Moráni 5357, Chomutov, nonstop dispečink: , Článek 14 Ochrana informací 1) Poskytovatel a účastník se zavazují mlčenlivostí veškerých informací o druhé straně, které vyplývají z uzavřeného smluvního vztahu nebo, které se dozvěděly v souvislosti s plněním smlouvy a tyto informace nesdělí a nezpřístupní třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany. Závazek mlčenlivosti trvá i po ukončení smlouvy či registrace. 2. Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na: informaci o uzavření smlouvy informace veřejně dostupné informace vyžadované soudy, správními orgány, orgány činnými v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely nebo nezávislými osobami smluvních stran. 3) Poskytovatel a účastník se zavazují veškeré informace o druhé smluvní straně používat v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zákon o ochraně osobních údajů, zákon o elektronických komunikacích) těmito všeobecnými podmínkami nebo dohodou smluvních stran. Tento závazek přetrvává i po ukončení smluvního vztahu. Článek 15 Doručování 1. Za doručenou písemnost se považuje mezi poskytovatelem a účastníkem předaná a převzatá druhou smluvní stranou osobně doručená subjektem poskytující poštovní služby doručená jiným způsobem, dohodnutým s účastníkem (např. em či faxem) 2) V případě písemností doručeným subjektem poskytujících poštovní služby, se považuje písemnost za doručenou, pokud bude prokázáno dodání zásilky na adresu naposledy oznámenou účastníkem. Za doručenou je považována i zásilka, u které bylo odmítnuto její převzetí adresátem, nebo která nebyla vyzvednutá adresátem v úložní době. Článek 16 Informační služby 1) Zákazník (účastník) má právo na uveřejnění v telefonním seznamu, vydávaném dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. Závazky spojené s uveřejňováním v telefonním seznamu a s jeho distribucí plní příslušný provozovatel veřejné komunikační sítě, ke které je koncové zařízení účastníka připojeno. 2) Zákazník je registrací služby IPVOX zařazen do Telefonního seznamu, který je veřejně dostupný v elektronické podobě na portále poskytovatele Po registraci telefonního čísla může zákazník nastavením příslušné volby parametrů využít možnosti nezveřejnění jeho telefonického kontaktu. V opačném případě zákazník souhlasí bez výhrad se zveřejněním svého telefonního čísla ve veřejném seznamu telefonních čísel. 3) Poskytovatel zpracuje, bude uchovávat a předá poskytovateli univerzální služby identifikační údaje všech účastníků služby pro zajištění informační služby o telefonních číslech účastníků a k vydání jednotného telefonního seznamu ve formě schválené Českým telekomunikačním úřadem. Tyto údaje budou poskytnuty v rozsahu, se kterým účastník vyslovil souhlas při samotné registraci příslušné služby na portálu 4) Osobními údaji účastníka fyzické osoby jsou: jméno, příjmení, případně pseudonym, titul, adresa trvalého pobytu, telefonní číslo a adresa elektronické pošty. Osobními údaji účastníka podnikající fyzické osoby jsou: jméno, příjmení, případně pseudonym, titul, adresa trvalého pobytu, místo podnikání, telefonní číslo a adresa elektronické pošty. Identifikačními údaji účastníka právnické osoby jsou: obchodní firma nebo název nepodnikající právnické osoby, adresa sídla, případně adresa sídla organizační složky, adresa a telefonní číslo provozovny a adresa elektronické pošty. Zařazení do informační databáze v rozsahu osobních, resp. identifikačních údajů je považováno za základní (standardní) uveřejnění, které není zpoplatňováno. 5) Účastník může vyjádřit s uveřejněním písemný nesouhlas. Poskytovatel zabezpečí bezplatně na základě požadavku účastníka, aby jeho záznamy nebyly uveřejněny ani předány. 6) Poskytovatel bezplatně zabezpečí na základě požadavku účastníka, že jeho osobní údaje budou zveřejněny s označením, že nesmí být používány pro účely marketingu. 7) Poskytovatel je povinen na žádost osoby, která poskytuje veřejně dostupné informační služby o telefonních číslech nebo poskytuje účastnické seznamy, předat tyto záznamy účastníků v rozsahu standardního uveřejnění s výjimkou údajů těch účastníků, kteří uveřejnění odmítli. 8) Poskytovatel zabezpečí uveřejnění pseudonymu pouze za předpokladu, že pseudonym nebude svým významem v rozporu s právním řádem České republiky. 9) Poskytovatel bezplatně zabezpečí na základě požadavku účastníka změnu údajů předaných dle ustanovení oprávněným subjektům pro účely uveřejnění v telefonním seznamu nebo pro účely poskytování veřejně dostupných informačních služeb o telefonních

6 číslech, a to v nejbližším termínu předání záznamu oprávněnému subjektu. Článek 17 Dostupnost a Kvalita Služby 1) Služba je dostupná na území České republiky na místech pokrytých pevnou sítí nebo veřejně dostupnou sítí Internet. 2) IPVOX zveřejňuje v souladu s opatřením obecné povahy vydaným ČTÚ parametry kvality poskytovaných služeb na internetových stránkách. Článek 18 Identifikace zlomyslných nebo obtěžujících volání Umožňuje zjištění identifikace účastnické stanice, ze které bylo účastníkovi voláno, v případě, že ji účastník označí za účastnickou stanici, ze které přijal v účastníkem stanoveném časovém intervalu zlomyslné či obtěžující volání. Volání jsou Identifikována maximálně dva měsíce zpětně ode dne uplatnění požadavku. Ve výpisu identifikovaných příchozích volání uskutečněných z účastnických stanic Je uváděno úplné národní telefonní číslo, ze kterého bylo voláno. Tento údaj je uváděn i u telefonních čísel, které nejsou na základě požadavku účastníka zveřejněny v telefonním seznamu nebo mají aktivovanou službu skrytí čísla volajícího. Při obtěžujícím nebo zlomyslném volání, uskutečněném z účastnických stanic zapojených do pobočkových ústředen, je ve výpisu uvedeno i číslo spojovatelky nebo číslo příslušné vedlejší účastnické stanice (pobočky). U zlomyslných nebo obtěžujících volání uskutečněných ze sítě jiného poskytovatele IPVOX předá informaci o volajícím telefonním čísle v síti jiného poskytovatele, pokud jiný poskytovatel tyto údaje IPVOX předá. Článek 19 Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku 1)Smlouva může být uzavřena i v jiné než písemné formě. Dnem uzavření smlouvy v jiné než písemné formě se rozumí den doručení informace o akceptaci návrhu ze strany IPVOX navrhovateli, nebo den zřízení služby, podle toho, která skutečnost nastane dříve. Pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku nebo mimo prostory obvyklé k podnikání IPVOX ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, má Účastník při splnění zákonných předpokladů právo dle ust citovaného zákona od Smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne jejího uzavření. Článek 20 Kvalita služby 1) Minimální úrovně kvality: IPVOX vzhledem k charakteru služby, kdy dochází ke hlasovým spojením prostřednictvím sítě Internet, nemůže garantovat minimální ani zaručenou kvalitu poskytovaných Služeb. Článek 21 Závěrečná ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem ) Právní vztahy při poskytování služeb se řídí smlouvou, těmito Všeobecnými podmínkami, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Strana 1 ze 6. Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností Náš NET, s.r.o.

Strana 1 ze 6. Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností Náš NET, s.r.o. Strana 1 ze 6 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností Náš NET, s.r.o. 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1. Tyto Všeobecné podmínky

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

Všeobecné obchodní podmínky veřejných služeb elektronických komunikací Tyto Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejných služeb elektronických komunikací jsou Všeobecné obchodní podmínky ve smyslu

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Tesseract spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Tesseract spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Tesseract spol. s r.o. A. Předmět všeobecných obchodních podmínek 1. Všeobecné obchodní podmínky

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o. 1/8 SKUPINA ČEZ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společností ČEZ

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací 1 Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Obsah 2. Definice pojmu... 3 3. Služba a její rozsah... 4 4. HelpDesk centrum... 4 5. Vznik, změna, trvání a ukončení smlouvy...

Více

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Mujtelefon.cz společností CANISTEC s.r.o. 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost CANISTEC s.r.o., (dále

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ ÚČINNOST OD: 15. 1. 2014 Štěpán MALEČ -RECOM Obránců míru 1259, Strakonice 386 01 tel.: 380 421 900, fax: 380 421 901

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky. poskytování služeb elektronických komunikací. společnosti. COOP Mobil s.r.o.

Všeobecné podmínky. poskytování služeb elektronických komunikací. společnosti. COOP Mobil s.r.o. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společnosti COOP Mobil s.r.o. 2014 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Axfone s.r.o. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O. vyplývající z novely zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích (novela č. 214/2013 Sb.

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY VIRTUÁLNÍHO MOBILNÍHO OPERÁTORA

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY VIRTUÁLNÍHO MOBILNÍHO OPERÁTORA 1 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY VIRTUÁLNÍHO MOBILNÍHO OPERÁTORA Společnost TVNET s.r.o., se sídlem: Rezlerova 304, 109 00 Praha 10,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti PLnet s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti PLnet s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti PLnet s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky platné od 8.2.2014 společnosti PLnet s.r.o. (dále jen Poskytovatel), IČ:29213771, pro poskytování přístupu k síti internet

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o 1. Předmět Podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o. stanovují podmínky uzavření Smlouvy a poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Wolfstein s.r.o..

Více

GreenCube s.r.o. Všeobecné obchodní podmínkyveřejných služeb elektronických komunikací - VoIP

GreenCube s.r.o. Všeobecné obchodní podmínkyveřejných služeb elektronických komunikací - VoIP GreenCube s.r.o. Všeobecné obchodní podmínkyveřejných služeb elektronických komunikací - VoIP Tyto Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejných služeb elektronických komunikací jsou Všeobecné obchodní

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více