Kvantová hrozba. David Z Albert a Rivka Galchen. říká, že abychom pohnuli, řekněme, kamenem,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvantová hrozba. David Z Albert a Rivka Galchen. říká, že abychom pohnuli, řekněme, kamenem,"

Transkript

1 fyzika Kvantová hrozba Provázání, jako mnoho dalších kvantových jevů, porušuje naše nejintuitivnější představy o světě. Může také narušit Einsteinovu speciální teorii relativity. David Z Albert a Rivka Galchen Hlavní myšlenky Ve vesmíru, který prožíváme, můžeme přímo ovlivnit jen předměty, kterých se můžeme dotknout; svět se nám tedy zdá lokální. Kvantová mechanika ale umožňuje působení na dálku díky vlastnosti zvané provázání, kdy se dvě částice chovají synchronizovaně bez nějakého prostředníka; to je nelokální. Tento nelokální jev není jen proti intuici: představuje vážnou hrozbu pro Einsteinovu speciální teorii relativity, což otřásá základy fyziky. Redakce Naše intuice, sahající až do nepaměti, říká, že abychom pohnuli, řekněme, kamenem, musíme se toho kamene dotknout, nebo se dotknout větve, která se kamene dotýká, nebo vydat povel v podobě vibrací vzduchu, který doputuje do ucha člověka s větví, který pak může kámen posunout nebo musí nastat nějaký podobný sled událostí. Tato intuice, obecněji vzato, říká, že věci mohou přímo ovlivňovat jen jiné věci, které s nimi bezprostředně sousedí. Pokud A ovlivní B, aniž by bylo bezprostředně vedle něj, pak musí být daný efekt nepřímý daný účinek se musí nějak přenést řetězcem událostí, ve kterém každá událost přímo způsobuje další tak, že se hladce překlene vzdálenost mezi A a B. Pokaždé, když si myslíme, že jsme z této intuice objevili výjimku třeba když přepneme vypínač veřejného osvětlení nebo posloucháme vysílání rádia BBC, ukáže se nakonec, že jsme žádnou výjimku neobjevili. Uvědomíme, že se v prvním případě vše děje prostřednictvím drátů a v druhém případě se vzduchem šíří rádiové vlny. Neobjevili jsme žádnou výjimku, s kterou bychom se mohli setkat ve svém každodenním světě. Této intuici říkáme lokálnost. Kvantová mechanika narušila mnoho intuitivních předpokladů, ale žádný tak hluboký, jako tento. A toto konkrétní rozvrácení s sebou přináší nebezpečí, zatím nerozřešené, pro speciální relativitu základ fyziky 21. století. Věci z vesmíru Trochu si osvěžme paměť. Před rozvojem kvantové mechaniky a vlastně v samotných počátcích vědeckého zkoumání přírody učenci věřili, že kompletní popis fyzického světa by v principu mohl sestávat z popisu nejmenších a nejzákladnějších fyzikálních stavebních kamenů světa, jednoho po druhém. Celý příběh světa by se vyjádřil jako suma příběhů jednotlivých jeho stavebních kamenů. Kvantová mechanika takovou představu porušuje. Reálné, měřitelné fyzikální vlastnosti seskupení částic mohou zcela konkrétně přesáhnout, obcházet nebo nemít vůbec nic společného se sumou vlastností jednotlivých částic. Podle kvantové mechaniky například můžete naaranžovat dvě částice tak, že jsou od sebe přesně půl metru, a přitom ani jedna z částic nemá přesně definovanou polohu. Standardní přístup k chápání kvantové fyziky, tak zvaná Kodaňská interpretace, zveřejněná velkým dánským fyzikem Nielsem Bohrem na počátku minulého století a z generace na generaci předávaná od profesorů ke studentům, navíc tvrdí, že to není tak, že bychom neznali fakta o přesných pozicích jednotlivých částic; ale že prostě žádná taková fakta neexistují. Ptát se po pozici jediné částice nemá stejně tak smysl, jako ptát se na to, zda je číslice 5 vdaná nebo svobodná. Nejde o problém epistemologický (o tom, co víme), ale ontologický (o tom, co je). Fyzikové říkají, že částice, které spolu takto souvisí, jsou vzájemně kvantově mechanicky provázané. Provázanou vlastností nemusí být jen pozice: dvě částice se mohou otáčet opačnými směry, ale nemůžeme ani o jedné říci, že se otáčí po směru hodinových ručiček. Nebo je JEAN-FRANCOIS PODEVIN 76 SCIENTIFIC AMERICAN ČESKÉ VYDÁNÍ únor 2010

2 speciální teorii relativity SCIENTIFIC AMERICAN ČESKÉ VYDÁNÍ 77

3 [Základy] Myšlenkový experiment EPR Albert Einstein, Boris Podolsky a Nathan Rosen ( EPR ) poukázali na fakt, že kvantové provázání dvou částic způsobuje nevysvětlitelné výsledky, pokud dva lidé, kteří jsou daleko od sebe (zde Alena a Bedřich), prozkoumají každý jednu z částic. Kvantové spiny Elektrony mají vlastnost zvanou spin, zde představovanou šipkami, které mohou mířit libovolným směrem. Pokud Alena měří spin elektronu (dole), vybere si osu. Při měření podél vertikální osy zjistí, že má elektron buď stav nahoru, nebo dolů, každý s různou pravděpodobností. Podél východo-západní osy naměří východní nebo západní spin. Měření Provázané spiny EPR paradox Alena Dvě částice mohou být provázané tak, že jejich spiny míří opačnými směry, i když nemá ani jeden svůj přesně daný směr. Předpokládejme, že Alena a Bedřich sdílí takový pár a že Alena naměří své částici spin nahoru (dole). Bez ohledu na to, jak daleko je Bedřich a jeho částice od Aleny, pokud změří svou částici podél vertikální osy, určitě uvidí, že má jeho částice spin dolů, opačný k Alenině. Alena Bedřich EPR tvrdí, že protože Bedřich si může být na 100 procent jistý, že naměří spin dolů, musí být spin jeho částice již dříve dolů, dokonce ještě než jej změří. Ale Alena mohla stejně tak měřit podél východo-západní osy a naměřit, řekněme, východní spin, což implikuje, že Bedřichova částice už měla západní spin. Protože žádný kvantový stav neumožňuje, aby měla Bedřichova částice určitě spin dolů a zároveň určitě západní spin, EPR tvrdí, že kvantová mechanika musí být nekompletní teorií. právě jedna z částic vybuzená, ale nejde s jistotou říci, která to je. Provázání může propojit částice bez ohledu na to, kde jsou, co jsou a jakými silami na sebe navzájem působí v principu by mohlo klidně jít o elektron a neutron, každý na opačné straně galaxie. Provázání tedy ukazuje, že v hmotě panují vztahy, o kterých jsme dosud ani nesnili. Provázání leží v pozadí nových a vzrušujících oborů kvantových počítačů a kvantové kryptografie, které by mohly umožnit rozřešit některé problémy, které stojí mimo praktické hranice běžných počítačů, a nabídnout komunikaci s garantovanou jistotou, že nejsme odposloucháváni (viz článek Kvantové výpočty pomocí iontů, Christopher R. Monroe, David J. Wineland; Scientific American české vydání, únor 2010). Zdá se ale také, že provázání má za následek hluboce znepokojivý a radikálně proti-intuitivní jev zvaný nelokálnost - možnost fyzicky něco ovlivnit, aniž bychom se toho dotkli nebo se dotkli řady prvků sahajících k danému předmětu. Nelokálnost implikuje, že pěst v Des Moines může rozbít nos v Dallasu, aniž by ovlivnila jakékoliv další fyzické věci kdekoliv na Zemi - ani molekuly vzduchu, ani elektrony v drátu, ani záblesky světla. Nejvíce znepokojující na nelokálnosti, kromě její ohromující vrozené podivnosti, je, že se v ní skrývá zásadní hrozba pro speciální teorii relativity, jak ji dnes známe. V posledních několika letech se toto staré znepokojení - o kterém konečně začali fyzikové vážně přemýšlet - stalo ústředním tématem diskusí, které by nakonec mohly sesadit, překroutit, překreslit, upevnit nebo vnést chaos do samotných základů fyziky. Radikální revize skutečnosti Albert Einstein si kvůli kvantové mechanice dělal hned několik starostí. Přehnaně zmiňo- b. sanerson Photo Researchers, Inc. (Newton); the granger collection (Coulombův přístroj); alfred t. kamajian (ilustrace) Nelokálnost v běhu staletí Změna pohledu na realitu Naše intuice říká, že svět je lokální: může pohnout kamenem, když se ho přímo dotkneme, nebo vytvořením nepřerušeného řetězce takovýchto přímých, lokálních spojení. Ale od počátků moderní vědy v sedmnáctém století se vědci potýkají se zdánlivými nelokálnostmi. 1687: Zákon universální gravitace Isaaca Newtona, první moderní vědecký popis gravitace, obsahuje působení na dálku. Newton si je jistý, že musí existovat popis gravitace bez této nelokálnosti a dokonce zkouší neúspěšnou teorii, podle které vyplňují celý zdánlivě prázdný prostor malinké neviditelné poskakující částice. 1785: Charles Coulomb zavádí zákonem elektrostatickou sílu nepřímou úměrnou druhé mocnině vzdálenosti, podobně jako je Newtonova gravitační síla nepřímo úměrná druhé mocnině vzdálenosti. Elektrické efekty zdánlivě působí na dálku. 78 SCIENTIFIC AMERICAN ČESKÉ VYDÁNÍ únor 2010

4 cordelia molloy Photo Researchers, Inc. (Faradayovo magnetické odpuzování); lawrence manning Corbis (Fizeauova a Foucaultova rychlost světla); spl/photo researchers, inc. (Maxwellovy rovnice); zdroj: David Z albert (Albert); zdroj: ken goebel (Galchen) nevhodného zápisu, nebo že jde přinejmenším o odstranitelný artefakt v algoritmu určitě by bylo možné vyčarovat experimentální předpovědi kvantové mechaniky bez nutnosti nelokálních kroků. Ve svém článku také argumentovali, že pokud (jak všichni předpokládali) ve světě neexistuje žádná skutečná fyzikální nelokálnost a pokud jsou experimentální předpovědi kvantové mechaniky správné, pak musí kvantová mechanika vynechávat některé aspekty světa ze svého rámce. Musí existovat části příběhu světa, které nemůže vyprávět. Bohr odpověděl na článek EPR prakticky přes noc. Jeho horečnatě komponovaný oponující dopis se nevěnoval ani jednomu z konkrétních vědeckých argumentů článku, ale místo toho se zaměřil neprůhledně, místy přímo tajemně na použití slova realita a definici prvků fyzikální reality. Dlouze mluvil o rozdílu mezi podmětem a předmětem, o podmínkách, za kterých má smysl pokládat otázky a o povaze lidského jazyka. Co věda potřebovala, podle Bohra, byla radikální revize našeho postoje k vnímání fyzikální reality. Bohr ale i tak s článkem EPR v jednom bodě souhlasil: že samozřejmě nemůže být ani řeč o opravdové fyzikální nelokálnosti. Zdánlivá nelokálnost, namítal, je jen další důvod, proč musíme opustit starodávnou a přežitou touhu, jak hlásal článek EPR, umět vyčíst z rovnic kvantové mechaniky realistický obraz světa obraz toho, co kolem nás skutečně okamžik za okamžikem existuje. Bohr trval prakticky na tom, že nejen, že vidíme svět jako skrz začerněné sklo, ale že tento stínový a nejasný pohled je tak reálný, jak jen může být. Bohrova odpověď na vysloveně vědecký problém měla překvapivě filosofickou povahu. Ještě překvapivější bylo nábožné převzetí jeho odpovědi jako mantry teoretické fyziky. Trávit nad těmito otázkami více času se nadále rovnavaný citát ohledně její nahodilosti ( Bůh nehraje v kostky ) vyjadřuje jen jednu z nich. Jediná námitka, kterou ale formálně zformuloval, nebo kterou se obtěžoval sepsat na papír, se týkala podivnosti kvantově mechanického provázání. Tato námitka leží v srdci tak zvaného EPR-paradoxu, pojmenovaného po svých třech autorech, Einsteinovi a jeho kolezích Borisovi Podolském a Nathanu Rosenovi. Ve svém článku z roku 1935 Můžeme považovat kvantově mechanický popis fyzikální reality za kompletní? odpovídají na svou vlastní otázku pevně podloženým ne. Jejich argument stojí od základu na jedné konkrétní instrukci z kvantově mechanické kuchařky, matematickém algoritmu pro předvídání výsledků experimentu. Předpokládejme, že měříme polohu částice, která je kvantově mechanicky provázaná s druhou částicí, takže ani jedna, jak bylo řečeno výše, nemá přesně danou pozici. Přirozeně, pokud se dozvíme výsledek měření, změníme náš popis první částice, protože nyní víme, kde na okamžik byla. Ale algoritmus nás také navádí změnit popis druhé částice a změnit jej okamžitě, bez ohledu na to, jak daleko může být nebo co může ležet mezi oběma částicemi. Provázání bylo nekontroverzním faktem, obrázkem světa, který kvantová mechanika představovala fyzikům, ale také faktem, jehož důsledky před Einsteinem nikdo do hloubky příliš nepromýšlel. Einstein neviděl v provázání něco zvláštního, ale podezřelého. Přišlo mu strašidelné. Zdálo se mu především nelokální. Nikdo tehdy nebyl připravený zvažovat možnost, že ve světě existují opravdové nelokálnosti ani Einstein, ani Bohr, nikdo. Einstein, Podolsky a Rosen ve svém článku považovali za dané, že zdánlivá nelokálnost v kvantové mechanice musí být jen zdánlivá, že musí jít o nějaký druh matematické anomálie nebo [Autoři] David Z Albert a Rivka Galchen učí oba na Kolumbijské universitě, první, jak fyzika vypráví příběh světa, druhá, jak psát příběhy. Albert je na Kolumbijské profesorem filosofie a autorem knih Quantum Mechanics and Experince a Time and Chance. Galchenová je pomocnou profesorkou v oddělení psaní na Kolumbijské škole umění. Její často vědou nabité příběhy a eseje se objevují v New Yorker, New York Times a Believer. Její první román, Atmospheric Disturbance, publikovalo loni v květnu nakladatelství Farrar, Straus a Giroux. 1831: Michael Faraday zavádí myšlenku magnetických siločar. Fyzikové tou dobou používají notaci zahrnující elektrické a magnetické pole, která vyplňují prostor. Síly na částici se stávají, alespoň formálně, lokálním působením pole na částice. Na tato pole se ale nahlíží jako na výhodné výpočetní pomůcky, ne jako na reálné věci. 1849: Hippolyte Fizeau a Jean-Bernard Foucault změřili rychlost světla na kilometrů za sekundu, ale nikdo neví, co vlastně světlo je. 1865: Rovnice Jamese Clerka Maxwella odhalují, že elektromagnetická pole mají svůj vlastní bohatý dynamický život, tahají a odstrkují se a křižují prázdný prostor rychlostí kilometrů za sekundu. Elektromagnetismus je lokální a světlo je elektromagnetická vlna! SCIENTIFIC AMERICAN ČESKÉ VYDÁNÍ 79

5 [Teorie se setkává s praxí] Bellův teorém a fyzický svět Nelokálnost našeho fyzického světa vyplývá z kombinace teorému dokázaného Johnem S. Bellem v roce 1964 a experimentálních výsledků získaných od počátku osmdesátých let. Bellův teorém staví na záhadě provázaných částic, na kterou upozornili v roce 1935 Einstein, Podolsky a Rosen (viz rámeček na straně 34). EPR-paradox předpokládá, že příroda je lokální, takže konkrétním změřením (provedeným např. Alenou) jedné částice z do daleka rozděleného provázaného páru nelze okamžitě změnit fyzikální stav vzdálené partnerské částice (kterou měří např. Bedřich). To vede k závěru, že Bedřichova částice musí mít předem určené hodnoty spinů do každého směru. Kvantová mechanika tedy musí být nekompletní, protože nestanovuje tyto hodnoty, s výjimkou záruky, že budou konsistentní s jakýmkoliv měřením, které provede Alena na své částici. Bell se zeptal: předpokládejme, že provázané částice Aleny a Bedřicha mají pevně určené hodnoty, mohou tyto částice reprodukovat výsledky předpovídané kvantovou mechanikou pro všechny způsoby, jak by mohli Alena a Bedřich změřit své částice? Vzpomeňte si, že u částic s provázaným spinem musí Alena a Bedřich každý zvolit osu, vůči které změří spin. Bell matematicky dokázal, že pokud Alena a Bedřich budou měřit podél os vzájemně natočených o 45 a 90 stupňů, jejich měření z více běhů experimentu vyprodukují statistické rozdělení výsledků, které nesouhlasí s předpověďmi kvantové mechaniky - bez ohledu na rozdělení pevně daných hodnot, jaké částice měly. Vědci místo elektronů provedli experimenty s provázanými fotony (což mění použité úhly, ale experiment je technicky mnohem jednodušší) a zjistili výsledky, které vyhovovaly kvantově mechanickým předpovědím. A tak podle Bellova teorému nesmí existovat žádné pevně určené hodnoty, které by tyto fotony nesly. Protože to je proti závěrům EPR, předpoklad, že příroda je lokální, je také chybný. A tak nemůže být vesmír, ve kterém žijeme, lokální. D.Z.A. a R.G. ho fyzika Johna S. Bella z roku Z Bellovy práce vyplynulo, že se Bohr mýlil, když říkal, že s jeho chápáním kvantové mechaniky není nic špatně, a že Einstein se mýlil, když říkal, co je špatně na Bohrově chápání. Přijmout, co je špatně, zahrnuje opustit myšlenku lokálnosti. Klíčovou otázkou je, zda nelokálnosti, které se alespoň zdánlivě objevují v kvantově mechanickém algoritmu, jsou pouze zdánlivé, nebo zda jde o něco více. Bell je patrně prvním člověkem, který se sám sebe zeptal, co ta otázka přesně znamená. Jak odlišit zdánlivé fyzikální nelokálnosti od těch pravých? Odvodil, že pokud existuje prokazatelně a kompletně lokální algoritmus, který učiní stejné experimentální předpovědi, jako kvantově mechanický algoritmus, pak měli Einstein a Bohr pravdu s odmítáním nelokálnosti v kvantové mechanice jako pouhého pozůstatku příslušného formalismu. Naopak pokud se nelokálnostem nevyhne žádný algoritmus, pak musí jít o skutečný fyzikální jev. Bell poté analyzoval konkrétní scénář provázání a vyvodil závěr, že žádný takový lokální algoritmus není matematicky možný. A tak je skutečný fyzikální svět nelokální. Tečka. Tento závěr převrací vše naruby. Einstein, Bohr a všichni ostatní vždy považovali za dané, že jakákoliv skutečná nekompatibilita mezi kvantovou mechanikou a principem lokálnosti by znamenala špatné zprávy pro kvantovou mechaniku. Bell ale nyní ukázal, že lokálnost je nekompatibilní nejen s abstraktním teoretickým aparátem kvantové mechaniky, ale také s některými jejími empirickými předpověďmi. Experimentátoři především Alain Aspect z Institutu optiky v Palaiseau ve Francii se svými spolupracovníky od roku 1981 nezpochybnitelně dokázali, že jsou tyto předpovědi skutečně správné. Špatné zprávy tedy nepřilo odpadlictví. Komunita fyziků se tedy odvrátila od svých starých snah o rozluštění povahy světa a po dlouhou dobu poté degradovala metafyzikální otázky na fantastickou literaturu. I dnes zůstává tato důležitá část Einsteinova odkazu záhadou. Nejprodávanější biografie Einsteina z roku 2007 napsaná Walterem Isaacsonem jednoduše čtenáře ujišťuje, že Einsteinova kritika kvantové mechaniky již byla vyřešena. A to prostě není pravda. Návrat utlačovaných První vážné vědecké úvahy o EPR-paradoxu se po více než 30 letech naprostého opomíjení objevily v slavném článku mimořádného irskéhulton-deutsch (Einstein); c. henze/nasa (zakřivení prostoročasu); paul ehrenfest, zdroj: emilio segrè visual archives, ehrenfest collection (Einstein a Bohr) [Nelokálnost v běhu staletí] 1905: Einsteinova speciální teorie relativity slaďuje Maxwellovy rovnice s principem, že pozorovatelé pohybující se vzájemně konstantní rychlostí by měli vidět identické fyzikální zákony. Ničí ale možnost, že se vzdálené události stanou v absolutním smyslu simultánně. 1915: V Einsteinově všeobecné teorii relativity hraje zakřivení prostoročasu roli, kterou hrají elektromagnetická pole pro elektromagnetické síly. Gravitace je lokální: pokud se pohne hmotou, vlnky v zakřivení se šíří rychlostí světla. 1935: Einstein, Boris Podolsky a Nathan Rosen namítají, že protože obsahují kvantově mechanické rovnice nelokální kroky, nemůže kvantová mechanika popisovat celý příběh. Niels Bohr (úplně vpravo) trvá na tom, že musíme přijmout kvantovou mechaniku a místo toho se vzdát starých představ o realitě. 80 SCIENTIFIC AMERICAN ČESKÉ VYDÁNÍ únor 2010

6 cern, zdroj: aip emilio segrè visual archives (Bell); paul kwiat a michael reck University of Vienna (provázání) Pestrá nelokální zkušenost Trvalo dalších 30 let od publikace Bellova článku, než se fyzikové podívali těmto problémům zpříma do tváře. První jasná, živá, logicky bezchybná a nekompromisně upřímná diskuse o kvantové nelokálnosti a relativitě se objevila v roce 1994 v stejnojmenné knize Tima Maudlina z Rutgers University. Jeho práce vyzdvihla, že kompatibilita nelokálnosti a speciální relativity je mnohem citlivější otázkou, než bychom podle tradičních otřepaných frází o okamžitých zprávách věřili. Maudlinova práce se vyskytla na pozadí nového a hlubokého posunu v intelektuálním prostředí. Od počátku osmdesátých let svět přestával lpět na Bohrově přesvědčení, že nemůže existovat žádný staromódní, filosoficky realistický popis subatomárního světa. Zdálo se tehdy, že několik konkrétních slibných vědeckých návrhů poskytuje právě takový dobrý popis, přinejmenším v aproximaci zanedbávající účinky speciální relativity. Mezi tyto návrhy patří bohmovská mechanika Angličana Davida Bohma (vyvinutá počátkem padesátých letech v důsledku inspirace Bellovým dílem, ale jinak převážně ignorovaná) a GRW-model Italů GianCarla Ghirardiho, Alberta Riminiho a Tullia Webera (viz článek Bohm s Alternesli kvantové mechanice, ale principu lokálnosti a tudíž, pravděpodobně, i pro speciální relativitu, protože ta se, zdá se, o předpoklad lokálnosti opírá. Metafyzická tajuplná cesta Hlavní reakcí na Bellovu práci tou, která v mnoha kruzích dodnes převládá byl ještě větší zmatek. Bell ukázal, že jakákoliv teorie schopná reprodukovat empirické předpovědi kvantové mechaniky pro provázané páry částic včetně samotné kvantové mechaniky musí být opravdu fyzikálně nelokální. Tato zpráva je v podstatě ignorována. Místo toho téměř všichni říkají, že Bell ukázal, že jakýkoliv pokus nahradit ortodoxní kvantověmechanický obraz světa něčím více sladěným s našimi klasickými metafyzikálními představami jakákoliv takzvaná teorie se skrytými proměnnými, deterministická teorie nebo filosoficky realistická teorie by musel být nelokální, aby mohl reprodukovat kvantově mechanické předpovědi pro EPR-systém (několik možných únikových cest z Bellových závěrů naleznete v rámečku napravo). Lidé sice alespoň začali číst Bellovu práci, ale jako by ji četli přes tlusté brýle. Jen velmi malá skupina fyziků se tomuto nedorozumění vyhnula a uvědomila si, že Bellův důkaz a Aspectovy experimenty znamenají objev, že svět samotný je nelokální, ale i tito vědci si téměř ve všech případech mysleli, že daná nelokálnost neznamená pro speciální relativitu žádné velké nebezpečí. Tato víra pramení z myšlenky, že speciální relativita je neoddělitelně svázaná s nemožností vysílat zprávy rychleji než rychlostí světla. Konec konců, pokud speciální relativita platí, lze namítnout, že žádného hmotného nositele zprávy nelze urychlit z klidu na rychlosti vyšší než světelnou. A můžeme také namítnout, že zpráva přenesená rychleji než světlo by, podle některých hodin, byla zprávou, která dorazí předtím, než by byla vyslaná, což potenciálně vyvolá všechny paradoxy cestování časem. Již v roce 1932 dokázal brilantní maďarský matematik John von Neumann, že nelokálnost kvantové mechaniky nemůže být nikdy využita v mechanismu, který by umožnil okamžitý přenos zpráv. Po mnoho desetiletí považovala prakticky celá komunita teoretických fyziků von Neumannův důkaz za ujištění, že kvantově mechanická nelokálnost a speciální relativita mohou spolu pohodlně existovat vedle sebe. Další únikové cesty Někteří fyzikové tvrdí, že matematický důkaz Johna S. Bella o nelokálnosti kvantově mechanického světa má několik únikových klauzulí. Mnoho světů Bell nevinně předpokládá, že kvantové experimenty mají unikátní výsledky. V interpretaci mnoha světů ovšem kvantové měření efektivně rozdělí vesmír na větve, ve kterých paralelně nastanou všechny možné výsledky (viz článek The Many Worlds of Hugh Everett, napsal Peter Byrne, Scientific American, prosinec 2007). Váš vesmír tedy může být lokální, pokud vaše kopie obývají myriády neviditelných paralelních vesmírů. Tento přístup ovšem provází mnoho obtížných problémů. Realismus? Mnozí věří, že protože začal Bell předpokladem, že svět vyhovuje tak zvanému místnímu realismu, dokázal, že buď lokálnost nebo realismus neplatí. Svět může být lokální, pokud porušuje realismus. Tato myšlenka ale přehlíží - nebo nechápe - že původní EPR-paradox Alberta Einsteina, Borise Podolského a Nathana Rosena vylučuje možnost kvantové lokálnosti bez použití Bellova realismu. D.Z.A. a R.G. 1964: John S. Bell (napravo) rozšiřuje EPR -úvahy na případy, kdy se spiny měří vůči ne-rovnoběžným osám a ukazuje, že žádná lokální teorie nemůže nijak reprodukovat všechny kvantově mechanické předpovědi experimentálních výsledků. Předpovědi jakékoliv lokální teorie musí vždy vyhovovat matematickým vztahům známým jako Bellovy nerovnosti současnost: Experimenty pomocí provázaných stavů světla (napravo), provedené především Alainem Aspectem a jeho kolegy, ověřily, že svět se řídí předpověďmi kvantové mechaniky i v těch případech, kdy kvantová mechanika porušuje Bellovy nerovnosti. Svět tedy nakonec není lokální. SCIENTIFIC AMERICAN ČESKÉ VYDÁNÍ 81

7 [Problém] Proč nemá speciální relativita ráda nelokálnost Speciální teorie relativity odkrývá zásadní geometrický vztah mezi prostorem a časem, jak jsi jej před tím nikdo nepředstavoval. Kvůli tomuto vztahu je koncept okamžitého působení na dálku nejen podivný, ale přímo nepochopitelný. Na obrázku se Alena nemůže shodnout s Bedřichem na tom, které vzdálené události probíhají současně, ani se nemohou shodnout na teorii, která by obsahovala působení na dálku, jako když například Alena způsobí vzdálený výbuch okamžitě po stisknutí tlačítka o půlnoci. Doprava Dozadu Doleva Dopředu Doleva Budoucnost Doprava Dozadu Západ Západ Půlnoc Půlnoc 11:59.59 Minulost Minulost Future Future Výbuch Východ Východ Alena a Bedřich, kteří stojí na různých místech kolem stolu, se neshodnou na prostorových směrech doprava, doleva, dopředu a dozadu. Speciální relativita ukazuje, že vzájemně se pohybující lidé se také kromě prostoru neshodnou na čase. Časová a prostorová osa Aleny (červeně) mají střed tam, kde stojí přesně o půlnoci. Bedřich přelétá nad Alenou a míří na východ téměř rychlostí světla. Jeho pohyb nakloní vzhledem k Aleně jeho časovou a prostorovou osu (modře). Dvojice se neshodne na tom, kdy vybuchne několik kilometrů vzdálená bomba: Alena trvá na tom, že se to stalo o půlnoci, ale Bedřich říká, že se to stalo o několik vteřin dříve (modrá přerušovaná čára). hu částic tachyonů pro které je fyzicky nemožné cestovat pomaleji než světlo. Maudlin vymyslel další příklady. Pouhá existence nelokálnosti v kvantové mechanice sama o sobě tedy neznamená, že kvantová mechanika nemůže koexistovat se speciální relativitou. Takže naděje možná existuje. Jak ale Maudlin zdůraznil ve svém třetím bodě, právě rozmanitost působení na dálku, se kterou se setkáváme v kvantové mechanice, je právě tím, co se tak liší od příkladů v podobě Feinbergových tachyonů nebo dalších Maudlinových příkladů. Na způsobu, jakým mohou kvantově mechanické částice nelokálně ovlivnit ostatní, je tak zvláštní to, že tato vlastnost nezávisí na prostorovém uspořádání částic nebo na jejich vrozených fyzikálních vlastnostech jako je tomu v případě relativistických vlivů zmiňovaných v předchozích odstavcích ale čistě jen na tom, jestli spolu dané částice jsou nebo nejsou kvantově mechanicky provázány. Typ nelokálnosti, se kterým se setkáváme v kvantové mechanice, si, zdá se, žádá absolutní simultánnost, což by pro speciální relanative to Quantum mechanics, David Z. Albert, Scientific American, květen 1994). Začala se probouzet stará snaha fyziky být průvodcem k metafyzice, říci nám doslovně a přímo, jaký svět vlastně je snaha, která ležela spící a opominutá po více než 50 let. Maudlinova práce se zaměřuje na tři důležité body. Za prvé, speciální relativita je tvrzení o geometrické struktuře prostoru a času. Nemožnost přenášet hmotnost nebo energii nebo informaci nebo kauzální vlivy rychleji než světlo žádný z těchto požadavků nezaručuje sám o sobě, ani vzdáleně, že jsou tvrzení teorie o geometrii pravdivá. Von Neumannův důkaz o přenášení zpráv jako takový nám tedy nenabízí ujištění, že kvantová mechanika a speciální relativita mohou mírumilovně koexistovat. Za druhé, pravda speciální relativity je (a to je fakt) perfektně kompatibilní s enormní pestrostí hypotetických mechanismů pro přenos hmoty nebo energie nebo informace nebo kauzálních vlivů rychleji než světlo. V šedesátých letech například Gerald Feinberg z Kolumbijské university publikoval vnitřně konsistentní a plně relativistickou teorii hypotetického drualfred t. kamajian 82 SCIENTIFIC AMERICAN ČESKÉ VYDÁNÍ únor 2010

8 tivitu znamenalo vážnou a ponurou hrozbu. V tom je ta potíž. Naděje pro speciální relativitu? Z této diskuse se v posledních několika letech vynořily dva nové výsledky přitahující pozornost z různých směrů. První naznačuje způsob, jak by mohla být nelokálnost kvantové mechaniky kompatibilní se speciální relativitou; druhý odhaluje nový úder, který kombinace kvantové mechaniky a speciální relativity zasazujr naší nejhlubší intuici chápání světa. První výsledek se objevil v roce 2006 v úchvatném článku Rodericha Tumulka, mladého německého matematika, nyní působícího v Rutgers. Tumulka ukázal, jak by mohly být empirické předpovědi kvantové mechaniky pro provázané páry částic reprodukované chytrou modifikací teorie GRW (vzpomeňte si, že tato teorie navrhuje fyzikálně realistický způsob, jak za mnoha okolností získat předpovědi kvantové mechaniky). Modifikace je nelokální, ale přitom plně kompatibilní s prostoročasovou geometrií speciální relativity. Tato práce je více méně stále ještě v plenkách. Nikdo zatím nebyl schopen poskytnout uspokojující verzi Tumulkovy teorie, již by šlo aplikovat na částice, které se přitahují nebo odpuzují. Tato teorie navíc zavádí nový druh nelokálnosti do zákonů přírody nelokálnost nejen v prostoru, ale i v čase. Abychom mohli tuto teorii použít k předpovědi pravděpodobnosti, co se stane příště, musíme zadat nejen kompletní současný fyzický stav vesmíru (jak je zvykem ve fyzikálních teoriích), ale také nějaká data o minulosti. Tento rys a několik dalších jsou problematické, ale Tumulkovi se nepochybně podařilo trochu zaplašit Maudlinovy obavy, že kvantovou mechaniku nelze skloubit se speciální relativitou. Druhý nedávný výsledek, objevený jedním z autorů (Albertem), ukázal, že kombinace kvantové mechaniky a speciální relativity vyžaduje, abychom se vzdali dalších našich vrozených přesvědčení. Věříme, že vše, co můžeme říci o světě, lze v principu podat formou vyprávění, příběhu. Neboli přesněji a techničtěji: vše, co můžeme říci, lze zabalit do nekonečné sady vět typu: v čase t1 je tohle fyzikální stav světa a v t2 je tamto přesný fyzikální stav světa, a tak dále. Jenže z kvantově mechanického provázání a prostoročasové geometrie speciální relativity uvažovaných společně plyne, že fyzikální historie světa je na to nekonečněkrát příliš bohatá. Chcete-li vědět více: Quantum Theory and Measurement. Editovali John Archibald Wheeler a Wojciech Hubert Zurek. Princeton University Press, (Obsahuje původní EPR článek a odpověď Nielse Bohra.) Quantum Mechanics and Experience. David Z Albert. Harvard University Press, The Shaky Game: Einstein, Realism, and the Quantum Theory. Druhé vydání. Arthur Fine. University of Chicago Press, Quantum Non-Locality and Relativity: Metaphysical Intimations of Modern Physics. Druhé vydání. Tim Maudlin. Wiley-Blackwell, Speakable and Unspeakable in Quantum Mechanics: Collected Papers on Quantum Philosophy. Druhé vydání. J. S. Bell. Cambridge University Press, Problémem je, že má speciální relativita tendence promíchat čas a prostor způsobem, který transformuje kvantově mechanické provázání mezi různými fyzikálními systémy do něčeho podél linií provázání mezi fyzikálními situacemi v různých okamžicích něco, co naprosto konkrétně přesahuje nebo se vymyká nebo nemá nic společného s žádnou sumou situací v různých časových okamžicích. Takový výsledek, jako mnoho teoretických výsledků v kvantové mechanice, zahrnuje analýzy a manipulace s matematickou entitou zvanou vlnová funkce, konceptem zavedeným Erwinem Schrödingerem před osmdesáti lety pro definici kvantových stavů. Je to vlnová funkce, ze které fyzikové odvozují možnost (vlastně nutnost) provázání částic o nedefinovaných polohách, a tak dále. A je to vlnová funkce, která leží v srdci otázek o nelokálnosti efektů kvantové mechaniky. Ale co to přesně je? Výzkumníci základů fyziky o této otázce nyní živě debatují. Je vlnová funkce konkrétní objekt, nebo něco na způsob pohybového zákona, nebo vnitřní vlastností částic, nebo vztahem mezi body v prostoru? Nebo je to pouhá momentální informace o částicích? Nebo co? Kvantově mechanické vlnové funkce nelze matematicky reprezentovat v ničem menším než v zapeklitém mnohorozměrném prostoru zvaném konfigurační prostor. Pokud, jak někteří namítají, se o vlnové funkci musí přemýšlet jako o konkrétním fyzickém objektu, pak se musíme vážně zamyslet nad ideou, že se historie světa neodehrává jen ve třírozměrném světě naší každodenní zkušenosti nebo čtyřrozměrném prostoročase speciální relativity, ale v onom gigantickém a neznámém konfiguračním prostoru, ze kterého se nějak vynořuje zdání třírozměrnosti. Naše třírozměrná myšlenka lokálnosti by se musela chápat stejně tak. Nelokálnost kvantové fyziky může být naším oknem do této hlubší úrovně reality. Stav speciální relativity, o něco více než po sto letech od jejího představení světu, je najednou radikálně otevřenou a rychle se vyvíjející otázkou. Tato situace nastala, protože fyzikové a filosofové začali konečně sledovat volné nitky Einsteinových dlouho zanedbávaných námitek proti kvantové mechanice a ironicky dalšího důkazu Einsteinova génia. Pokořený guru se možná mýlil tam, kde si myslíme, že má pravdu, a měl pravdu tam, kde si myslíme, že se mýlil. Možná, že nakonec vesmír neuvidíme přes tak začerněné sklo, jak se dlouho myslelo. SCIENTIFIC AMERICAN ČESKÉ VYDÁNÍ 83

Středoškolská odborná činnost 2005/2006

Středoškolská odborná činnost 2005/2006 Středoškolská odborná činnost 2005/2006 Obor 03 chemie Kvantově-chemické výpočty vlastností některých azoniahelicenů Autor: Lukáš Severa Votice 2006 Středočeský kraj Škola: Gymnázium Benešov Husova 470

Více

že umožňuje prožitek, tedy pozitivní naplnění dané chvíle. Nyní je tedy čas (časový interval dle fyzika), v kterém vědomě jsem a který si uvědomuji

že umožňuje prožitek, tedy pozitivní naplnění dané chvíle. Nyní je tedy čas (časový interval dle fyzika), v kterém vědomě jsem a který si uvědomuji Čas a bytí Příhoda, o které jsem někde četl a v níž jeden filosof úporně přesvědčoval druhého, že čas je iluze, a přitom se co chvíli díval na hodinky, aby nepromeškal jinou schůzku, se snad nestala: je

Více

Seminární práce z fyziky na téma Černé díry

Seminární práce z fyziky na téma Černé díry Seminární práce z fyziky na téma Černé díry > student - Jan Pavlíček > třída - septima B > škola - Gymnázium, Fr. Hajdy 34, 700 30 Ostrava-Hrabůvka > rok - 2003/2004 Seminární práce z fyziky na téma Černé

Více

Staženo uživatelm klikleos z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20. Předmluva

Staženo uživatelm klikleos z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20. Předmluva Staženo uživatelm z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20 Předmluva Předkládaná skripta jsou určena studentům prvního ročníku Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze jako pomůcka při studiu základního

Více

MAGNETISMUS: HISTORIE a SOUČASNOST

MAGNETISMUS: HISTORIE a SOUČASNOST 1 MAGNETISMUS: HISTORIE a SOUČASNOST Od magnetitu a kompasu k magnetickému disku a spinovému tranzistoru. Svatopluk Krupička, Fyzikální ústav AV ČR říjen 2007 2 I. ČÁST CO JE MAGNETISMUS? Pohledy do jeho

Více

Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí!! Zdá se, že nám skutečný potencál této molekuly byl úmyslně zatajen. Pravda nebo fikce?

Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí!! Zdá se, že nám skutečný potencál této molekuly byl úmyslně zatajen. Pravda nebo fikce? Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí!! Zdá se, že nám skutečný potencál této molekuly byl úmyslně zatajen. Pravda nebo fikce? Sol Luckman Střed Galaxie. Už od časů starých Mayů a Egypťanů

Více

Předmluva. 1 Copyright 2006 Aleš Grmela 26.7.2006 18:21

Předmluva. 1 Copyright 2006 Aleš Grmela 26.7.2006 18:21 Předmluva Vážený čtenáři, do rukou se Vám dostává kniha o funkci lidského mozku. Tato kniha je určena všem čtenářů, kteří se chtějí obeznámit s tím, jak funguje lidský mozek. Kniha je určena všem čtenářům

Více

Souhra mezi mechanismem sociálního mozku, se kterým se rodíme, a prostředím, ve kterém se vyvíjí a operuje, je něco jako tanec. Tanec, při kterém je systém našeho sociálního mozku laděn vlivem rodičů,

Více

Technologie výroby skutečnosti

Technologie výroby skutečnosti Technologie výroby skutečnosti aneb úvod do fenomenologického strojírenství Člověk je běžně přesvědčen, že realita je jen jediná a nemůže být jiná, že je to přesná podoba okolního světa. Člověk je přesvědčen,

Více

Keith Devlin. Jak zviditelnit neviditelné. Keith Devlin Jazyk matematiky. edice aliter. edice aliter

Keith Devlin. Jak zviditelnit neviditelné. Keith Devlin Jazyk matematiky. edice aliter. edice aliter edice aliter edice aliter Keith Devlin je profesorem na katedře matematiky Stanfordské univerzity a ředitelem Centra pro studium jazyka a informace. Kromě desítek odborných publikací je i autorem řady

Více

1/2 + 2/1 = 3C. Dotkni se hvězd!

1/2 + 2/1 = 3C. Dotkni se hvězd! Oltář zapomnění Lurae Drakonis 1/2 + 2/1 = 3C Dotkni se hvězd! Mrazivé Světlo hvězd, strnulý okamžik z času, kdy Země byla mladá a magickou krásou okouzlila samotný Vesmír tvořivý. Hrou Světla ji oděl

Více

SCAN sion Books. Scan by: liberator (liberator@post.sk)

SCAN sion Books. Scan by: liberator (liberator@post.sk) SCAN sion Books Scan by: liberator (liberator@post.sk) Miroslav Petříček ÚVOD DO SOUČASNÉ FILOSOFIE (11 improvizovaných přednášek) Napsal Miroslav Petříček. Čtvrté upravené vydání. Vydalo nakladatelství

Více

Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH

Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH CESTA člověka Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH Kniha pro hledající Stránka 2 Cesta člověka Antonín Mareš + Jos.A.Zentrich Jazyková úprava Jos. A. Zentrich Celková jazyková úprava již nebyla provedena.

Více

Kritérium pravdivosti (objektivnosti) poznání zkušenost

Kritérium pravdivosti (objektivnosti) poznání zkušenost Hlavní body diskuse: I. Lidské poznání a jeho meze II. Principy sjednocené teorie III. Tři přístupy IV. Sjednocená teorie autorova Obecná teorie hmoty I. LIDSKÉ POZNÁNÍ Definice: Rozumem integrovaný pohled

Více

HISTORICKÉ, FILOSOFICKÉ A PSYCHOLOGICKÉ SOUVISLOSTI V CHÁPÁNÍ SMYSLU ŽIVOTA

HISTORICKÉ, FILOSOFICKÉ A PSYCHOLOGICKÉ SOUVISLOSTI V CHÁPÁNÍ SMYSLU ŽIVOTA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie HISTORICKÉ, FILOSOFICKÉ A PSYCHOLOGICKÉ SOUVISLOSTI V CHÁPÁNÍ SMYSLU ŽIVOTA Bakalářská práce Michal Nykodým Psychologie se zaměřením

Více

KNIHA THOTHOVA KRÁTKÝ ESEJ O TAROTU EGYPŤANŮ. THE EQUINOX Vol. III, No. V. napsal. MISTR THERION (Aleister Crowley)

KNIHA THOTHOVA KRÁTKÝ ESEJ O TAROTU EGYPŤANŮ. THE EQUINOX Vol. III, No. V. napsal. MISTR THERION (Aleister Crowley) KNIHA THOTHOVA KRÁTKÝ ESEJ O TAROTU EGYPŤANŮ THE EQUINOX Vol. III, No. V napsal MISTR THERION (Aleister Crowley) Ixviii Slunce v 0 0' 0" Skopce 21. března 1944 e.v., 17:59 Z anglického originálu The Book

Více

F.Koukolík Šimpanz a vesmír. Předmluva

F.Koukolík Šimpanz a vesmír. Předmluva F.Koukolík Šimpanz a vesmír Předmluva Setkáváte se s třetí částí volného vyprávění o největším, nejmenším a nejsložitějším světě, o vědě a vědcích. Říká se, že ve více hlavách může být víc rozumu. Tentokrát

Více

Základní koncepty v kabale

Základní koncepty v kabale Základní koncepty v kabale Rav Michael Laitman - ii- Zři, že než byly emanace vyzářeny a než byly bytosti vytvořeny, Prosté vrchní Světlo naplňovalo celou existenci. A nebyla zde žádná prázdnota, jako

Více

Svět, jak jej neznáte

Svět, jak jej neznáte Svět, jak jej neznáte Napsal: Marcel Brus Milí přátelé, dovoluji si vám předložit toto dílko, s jedinou prosbou, totiž abyste si ho přečetli. Uspokojivé vysvětlení toho, proč mi na získání vaší pozornosti

Více

Sborník přeložené metodologické literatury

Sborník přeložené metodologické literatury Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel. 272770378, lyceum@wspj.cz Projekt Vzdělávání pro adaptabilitu Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32274 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček

MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček FILOSOFICKÉ MYŠLENÍ S filosofií se nelze seznamovat jako s nerostem a nelze do ní vstupovat tak, jako se vchází

Více

Kapitola 8. Více o kognitivních modelech

Kapitola 8. Více o kognitivních modelech Kognitivní modely používáme, když se snažíme porozumět světu. Konkrétně nám slouží k vytváření teorií o světě, výstavbě vědeckých teorií včetně těch teorií, které si každý z nás občas vymýšlí. Je běžné,

Více

SELHÁNÍ NOVÉ EKONOMIE SELHÁNÍ NOVÉ EKONOMIE Analýza Keynesových omylů od HENRYHO HAZLITTA PODĚKOVÁNÍ Jsem zavázán Harcourt, Brace & Co., americkým vydavatelům Keynesovy Obecné teorie, za jejich laskavý

Více

Fyzika elementárních částic ve Fyzikálním ústavu dnes a zítra

Fyzika elementárních částic ve Fyzikálním ústavu dnes a zítra Fyzika elementárních částic ve Fyzikálním ústavu dnes a zítra Jiří Chýla a kolektiv 1 Výzkumný program Sekce fyziky elementárních částic je uskutečňován, obdobně jako je tomu v této oblasti fyziky na celém

Více

ČÁST VIII - M I K R O Č Á S T I C E

ČÁST VIII - M I K R O Č Á S T I C E ČÁST VIII - M I K R O Č Á S T I C E 32 Základní částice 33 Dynamika mikročástic 34 Atom - elektronový obal 35 Atomové jádro 36 Radioaktivita 37 Molekuly 378 Pod pojmem mikročástice budeme rozumět tzv.

Více

1) Pyramida jako hyperkomunikační zařízení

1) Pyramida jako hyperkomunikační zařízení PROJEKT GILGAMEŠ V Rusku se již delší dobu cosi děje. Konečně zcela nepokrytým způsobem o tom hovoří ve svém rozhovoru v rámci Projektu Camelot i Valery Uvarov, který úzce spolupracuje s ruským armádním

Více

Možnost 85. Sh 2004. Přijměte pokorně tuto roli

Možnost 85. Sh 2004. Přijměte pokorně tuto roli Možnost 85 Sh 2004 Přijměte pokorně tuto roli 1 Možnost 85 podzim - zima 2004 obsah: (sh) Postmoderní metafyzika 3 Diskontinuita 5 Marnost 6 Oh ano, viněty 7 Modelace (slovo) 8 Nezlomnost 10 Kompatibilata

Více

Výběr z Inspiromatů. Sborník příspěvků z Metodického portálu

Výběr z Inspiromatů. Sborník příspěvků z Metodického portálu Výběr z Inspiromatů Sborník příspěvků z Metodického portálu Výběr z Inspiromatů Sborník příspěvků z Metodického portálu Sborník příspěvků z Metodického portálu www.rvp.cz, který vznikl v rámci projektu

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra filozofie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra filozofie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra filozofie Magisterská diplomová práce Rozum a cit: dvě odlišná pojetí etiky Reason and Emotion: Two Different Conceptions of Ethics Vypracovala:

Více

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta UMĚLÁ INTELIGENCE Hashim Habiballa Ostravská Univerzita 2004 UMĚLÁ INTELIGENCE KIP/UMINT distanční studijní opora PaedDr. Mgr. Hashim Habiballa,

Více