kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy."

Transkript

1 OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnost Profea Educational s.r.o. se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, Brno, IČO: , zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka vyhlašuje tyto obchodní podmínky: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti Profea Educational s.r.o. se sídlem se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, Brno, IČO: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka (dále jen prodávající prodávající ) upravují práva a povinnosti smluvních stran, které vznikají na základě uzavření, nebo v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva ) mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen kupující kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující i prodávající dobrovolně souhlasí s ustanoveními těchto podmínek Kupující i prodávající souhlasí s používáním komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám. 2. KUPNÍ SMLOUVA 2.1. Prodejní nabídky uveřejněné na webových stránkách prodávajícího se považují za nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu Podmínky a informace související s vybranou vzdělávací akcí (kurzem, školením, workshopem, seminářem, konferencí) uvedené na webových stránkách prodávajícího v době odeslání závazné objednávky se stávají závazné v momentu uzavření kupní smlouvy Ze strany kupujícího se za uzavření kupní smlouvy považuje závazné odeslání objednávky prostřednictvím webového rozhraní prodávajícího. Ze strany prodávajícího se za souhlas s uzavřením kupní smlouvy považuje odeslání 1 / 5

2 potvrzení objednávky na elektronickou poštovní adresu uvedenou v objednávce kupujícím Vyplněním a odesláním závazné tištěné, nebo elektronické objednávky kupující souhlasí s poskytnutím osobních údajů ke zpracování (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů) společnosti Profea Educational s.r.o. Tyto informace se považují za důvěrné a prodávající se zavazuje tyto informace neposkytnout třetí straně, vyjma případů nutných k hladkému zajištění průběhu vzdělávací akce Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s produkty, službami a podnikem prodávajícího na elektronickou poštovní adresu kupujícího uvedenou v závazné objednávce a rovněž souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího Daňový doklad o zaplacení smluvní ceny obdrží kupující elektronicky po absolvování vzdělávací akce na jim uvedenou elektronickou poštovní adresu, nebo na vyžádání v tištěné podobě poštou. 3. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 3.1. Prodávající není vázán ve vztahu ke kupujícímu žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení 53a odst. 1 občanského zákoníku Prodávající má povinnost na základě uzavřené kupní smlouvy zajistit kupujícímu (nebo osobě, kterou kupující uvede v objednávce jako účastníka kurzu) rezervaci a účast na vzdělávací akci, která je předmětem kupní smlouvy. Prodávající seřadí kupující dle pořadí došlých závazných objednávek. Kupující (nebo jim určený účastník) se dostaví na místo konání nejméně 15 minut před zahájením Kupující má nárok na obdržení veškerých podkladů a doplňujících služeb (studijní materiály, občerstvení), které prodávající uvedl na svých webových stránkách v ceně zvolené kupujícím v momentu odeslání závazné objednávky Prodávající si vyhrazuje právo v případě nevyhnutných podmínek změnit organizační a technické podmínky vzdělávací akce, včetně lektora, data a místa konání akce, tak aby nebyla zásadním způsobem dotčena kvalita a obsah vzdělávací akce. Jinak je povinný o těchto změnách kupujícího neprodleně informovat. 2 / 5

3 3.5. Na stornování účasti na vzdělávací akci ze strany kupujícího v důsledku změněných podmínek, které mají zásadní dopad na kvalitu a obsah vzdělávací akce se neuplatňují podmínky pro storno platby Kupující odesláním závazné objednávky souhlasí s výší sjednaných storno poplatků. Storno poplatek tvoří poměrná část z celkové ceny vzdělávací akce, jejíž výše je závislá od doby před datem konání akce, kdy kupující objednávku zrušil podle následujícího pravidla: Více než čtrnáct kalendářních dní před konáním akce = 0 % z celkové ceny; Čtrnáct až devět dní před konáním akce = 20 % z celkové ceny; Deset až pět dní před konáním akce = 50 % z celkové ceny; Méně než pět dní před konáním akce = 100 % z celkové ceny Pokud se kupující vzdělávací akce nezúčastní a ani o této skutečnosti prodávajícího předem neinformuje, obdrží prodávající plnou cenu akce a kupujícímu nevzniká nárok na účast na obdobné akci v jiném termínu, nebo na obdržení materiálů a doplňujících služeb V případě zrušení vzdělávací akce v původním termínu ze strany prodávajícího má kupující nárok na účast na stejné, nebo obdobné vzdělávací akci v náhradním termínu, který mu prodávající nabídne Kupující má právo místo sebe, nebo místo účastníka původně uvedeného v objednávce určit náhradníka s právem účastnit se vzdělávací akce. Na určeného náhradníka přechází i právo obdržet veškeré podklady a doplňkové služby místo kupujícího, nebo účastníka původně uvedeného v objednávce. 4. PLATEBNÍ PODMÍNKY A CENA 4.1. Výsledná plná cena může být snížená o předem domluvenou částku na základě písemné (tištěné, nebo elektronické) dohody kupujícího a prodávajícího. Prodávající může určit, které slevy lze a nelze na vybranou vzdělávací akci uplatnit Pokud prodávající stanoví, že na danou vzdělávací akci nelze uplatnit více slev současně, má kupující nárok na uplatnění té slevy, která je pro něj finančně nejvýhodnější. 3 / 5

4 4.3. Kupující nemá nárok na hrazení nákladů (např. cestovních, ubytovacích a dalších), které mu v souvislosti s účasti na vzdělávací akci vzniknou Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu plnou smluvenou cenu vzdělávací akce (po odečtení domluvených slev) nejpozději do data deseti dnů před stanoveným konáním akce a to jedním z následujících způsobů: platební kartou prostřednictvím online webového rozhraní prodávajícího; bezhotovostním převodem na účet prodávajícího číslo: / 2010, vedeného u společnosti Fio banka, a.s V případě převodu na účet uvede kupující variabilní symbol, který mu sdělí prodávající prostřednictvím ové poštovní adresy Závazek kupujícího uhradit kupní cenu se považuje za splněný momentem připsání sjednané částky na účet prodávajícího V případě prodlení kupujícího se zaplacením smluvní ceny má prodávající nárok na úrok z prodlení ve výší 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Pokud je kupní smlouva uzavřena ve lhůtě kratší než deset dnů před datem konání vzdělávací akce, je smluvená cena splatná ihned. 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 5.1. Za aktuální verzi obchodních podmínek se považuje verze zveřejněná prodávajícím prostřednictvím webového rozhraní v momentu, kdy došlo ze strany kupujícího k uzavření kupní smlouvy Prodávající má právo obchodní podmínky měnit a doplňovat. Tyto změny nemají dopad na práva a povinnosti, které vznikli po dobu účinnosti té verze obchodních podmínek, která byla platná a účinná v momentu uzavření kupní smlouvy Pokud je některé ustanovení obchodních podmínek neplatné, nebo neúčinné, nebo se neplatným nebo neúčinným stane, uplatní se ustanovení co nejvíce přibližné neúčinnému nebo neplatnému ustanovení. Neúčinnost nebo neplatnost jednoho ustanovení nemá za následek neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení Kupující si je vědom, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích stran do webového rozhraní. 4 / 5

5 5.5. Veškeré změny objednávky, ustanovení kupní smlouvy a obchodních podmínek jsou možné na základě písemně odsouhlasené (poštou, nebo em) dohody smluvních stran Prodávající i kupující mají právo domluvit si individuální podmínky, které mají přednost před uplatněním všeobecných obchodních podmínek Pokud vztah vznikající mezi kupujícím a prodávajícím na základě kupní smlouvy obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že se takový vztah řídí českým právem. V Brně, dne 20. prosince 2013 Profea Educational s.r.o. 5 / 5

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE obchodní společnosti PROPASIV s.r.o. IČ: 29319919 se sídlem Křídlovická 981/23, 603 00 Brno zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Obchodní podmínky služby PO SVÉM

Obchodní podmínky služby PO SVÉM Obchodní podmínky služby PO SVÉM společnosti SALMAKIS s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 508/23, 149 00 Praha 4, identifikační číslo: 24686891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti BENECYKL s.r.o. čl se sídlem Chvalovka1342/9, 635 00, Brno identifikační číslo: 29298725 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti IMAGE CARE s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMAGE CARE s.r.o., IČ: 247 49 478, se sídlem Sokolovská

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ŽIDLE a spol. s.r.o. se sídlem Praha 1, Újezd 452/42, PSČ 118 00 identifikační číslo: 24270920, DIČ: CZ24270920 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti BAGOBAGO, spol. s r.o. se sídlem Sudoměřice 547, 69666 Sudoměřice nad Moravou identifikační číslo: 12212890 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043 obchodní společnosti Wawel s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN identifikační číslo: 26222043 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY živnostníka Dominika Škody se sídlem Za Kapličkou 1246, 54701 Náchod identifikační číslo: 74740181 zapsaného v registru živnostenského úřadu města Náchoda pro prodej zboží prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Srozumitelně v kostce

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Srozumitelně v kostce OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FUTURO Praha s.r.o. se sídlem Na Hvížďalce 1034/30, 155 00 Praha 5 IČ: 25674129, DIČ: CZ25674129 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Výstaviště Flora Olomouc, a.s. se sídlem Wolkerova 17, 771 11 Olomouc. identifikační číslo: IČ: 25848526

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Výstaviště Flora Olomouc, a.s. se sídlem Wolkerova 17, 771 11 Olomouc. identifikační číslo: IČ: 25848526 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. se sídlem Wolkerova 17, 771 11 Olomouc identifikační číslo: IČ: 25848526 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní společnosti MyEOS, s.r.o. se sídlem Renoirova 649/10, 152 00 Praha 5 Hlubočepy identifikační číslo: 032 43 435 (zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnostivezeko s.r.o. se sídlem Jihlavská 229, 594 01 Velké Meziříčí identifikační číslo: 26273349 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 2. Uživatelský účet

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 2. Uživatelský účet Obchodní společnost NaStyl.cz/Martin Švec se sídlem Žitná 314/8, 779 00, Olomouc - Černovír identifikační číslo: 88216977 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Magistrátem města Olomouce, pro prodej zboží

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu firmy Profidíly, s.r.o., platné od 10. 3. 2015 1. Prodávající

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu firmy Profidíly, s.r.o., platné od 10. 3. 2015 1. Prodávající Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu firmy Profidíly, s.r.o., platné od 10. 3. 2015 1. Prodávající Profidíly, s.r.o. Vítězslav Krejčík se sídlem Hájek 564/3, 691 72 Klobouky u Brna IČ: 27534685

Více

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu firmy Profidíly, s.r.o., platné od 10. 3. 2015

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu firmy Profidíly, s.r.o., platné od 10. 3. 2015 Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu firmy Profidíly, s.r.o., platné od 10. 3. 2015 1. Prodávající Profidíly, s.r.o. se sídlem Hájek 564/3, 691 72 Klobouky u Brna IČ: 27534685 DIČ: CZ27534685

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

Více

2.2.1 bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží;

2.2.1 bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží; OS Buldočí naděje, telefon: +420 776 122 156, email: kramek@buldocinadeje.cz (dále jen prodávající ) pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.buldocinadeje.cz/

Více

fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Blansko;

fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Blansko; Obchodní podmínky dle řeči právníka Fyzické osoby podnikatele, Miroslava Sedláka; trvale bytem na adrese Kotvrdovice 259; identifikační číslo: 71784781; fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele obchodní společnosti AGEM.CZ s.r.o. se sídlem Pospíchalova 1093, 19800 Praha 9 identifikační číslo: 27370208 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KRUŽÍK s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti Kružík s.r.o., se

Více

Obchodní podmínky. O.K.SERVIS PLUS s.r.o. 1/9 Obchodní podmínky fyzické osoby

Obchodní podmínky. O.K.SERVIS PLUS s.r.o. 1/9 Obchodní podmínky fyzické osoby Obchodní podmínky společnosti O.K.SERVIS PLUS, s.r.o., se sídlem Cukrovarská 957/21b, 196 00 Praha9, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.e-levne.cz a pro

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU OBCHOD.SELMY.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU OBCHOD.SELMY.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU OBCHOD.SELMY.CZ Provozovatel: Hnutí DUHA Olomouc Dolní náměstí 38 772 00 Olomouc IČ: 44936354 Email: obchod@selmy.cz Telefon: +420 602 529 580 olomouc.hnutiduha.cz;

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl C, vložka 38431

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl C, vložka 38431 obchodní společnosti Design guide s.r.o. se sídlem Ostrava Hulváky, Železárenská 636/4, PSČ 709 00 identifikační číslo: 29392063 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající občanský zákoník kupní smlouva kupující webová stránka webové rozhraní obchodu

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající občanský zákoník kupní smlouva kupující webová stránka webové rozhraní obchodu OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Central Food Service, s.r.o. se sídlem Mařákova 302/8, Dejvice, 160 00 Praha 6 identifikační číslo: 01813714 zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Ragazza s.r.o., se sídlem Elišky Přemyslovny 1335, 156 00 Praha 5, IČO: 27196739 spol. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v OR Měst.soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více