TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení. Časové vymezení. Organizační vymezení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení. Časové vymezení. Organizační vymezení"

Transkript

1 TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Tělesná výchova představuje nejdůležitější formu pohybového učení a pohybové kultivace žáků a je hlavním zdrojem poznatků a námětů pro zdravotní, rekreační i sportovní využití pohybu v režimu školy i mimo školu. Žáci nacházejí prostor k osvojování nových pohybových dovedností, k ovládnutí a využívání různého sportovního náčiní a nářadí, k seznámení s návody pro pohybovou prevenci či korekci jednostranného zatížení nebo zdravotního oslabení, stejně jako pro zdravý rozvoj tělesné výkonnosti, pohybové dovednosti v různém prostředí a s různými účinky, zvykají si na rozličné sociální role, které vyžadují spolupráci, tvořivost, překonávání zábran, objektivnost, rychlé rozhodování, organizační schopnosti i nutnou míru odpovědnosti za zdraví své i svých spolužáků. Hlavně však tělesná výchova umožňuje žákům poznat vlasní pohybové možnosti a přednosti i zdravotní a pohybová omezení, rozumět jim, respektovat je u sebe i jiných a aktivně je využívat nebo cíleně ovlivňovat. V souladu s vývojovými předpoklady a individuálními zvláštnostmi žáků směřuje vyučovací úsilí učitele a učební činnost žáků v tělesné výchově k tomu, aby si osvojili nové pohybové dovednosti, kultivovali svůj pohybový projev i správné držení těla a postupně usilovali o optimální rozvoj zdravotně orientované zdatnosti; aby se orientovali v základních otázkách vlivu pohybové aktivity na zdraví a práceschopnost člověka, v problematice zjišťování potřebných ukazatelů zdatnosti a pohyblivosti a uměli své poznatky využít při začleňování pohybu do denního režimu; aby zvládali základní organizační, hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné sportovní či jiné pohybové činnosti ve známém i méně známém prostředí; při turistice a pobytu v přírodě uměli použít osvojené základy orientace, ukrytí, přežití v přírodě, zajištění vody, potravy, tepla a nouzového přístřešku; aby kladně prožívali osvojované pohybové činnosti a využívali je s pomocí dospělých nebo samostatně jako prostředek překonávání aktuálních negativních tělesných či duševních stavů a dlouhodobější zdravotní prevence i jako předpoklad pro vytváření trvalého vztahu k pohybovým aktivitám; aby si uvědomovali význam sociálních vztahů a rolí ve sportu a jiných pohybových aktivitách a uměli je využít pro hodnotové pohybové vyžití i přátelské meziosobní vztahy. Časové vymezení ročník celkem počet hodin Organizační vymezení Výuka je realizována v tělocvičně ZŠ Skálova a v pronajatých prostorách organizací a spolků v Turnově, na atletickém stadiónu a v přírodě. 1

2 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Tělesná výchova 2. st. Kompetence k učení Snažíme se žáky hodnotit způsobem, který umožňuje vnímat pokroky, dodáváme žákům sebedůvěru. Žáci poznávají smysl a cíl svých aktivit,plánují, organizují a řídí vlastní činnost, systematicky sledují vývoj vlastní fyzické zdatnosti. Kompetence k řešení problémů Snažíme se žáky navést ke správnému způsobu řešení problému, s chybou žáka pracujeme jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení. Žáci vnímají nejrůznější problémové situace,vyhledávají informace vhodné k řešení problémů, jsou schopni obhájit svá rozhodnutí. Kompetence komunikativní Vyžadujeme dodržováni pravidel sušného chování, zadáváme žákům úkoly,při kterých mohou spolupracovat. Žáci komunikují na odpovídající úrovni, účině se zapojují do diskuze, umí se dohodnout na společné taktice, užívají osvojené názvosloví na úrovni cvičence. Kompetence sociální a personální Snažíme se žáky k činosti motivovat, zadáváme úkoly při kterých musí spolupracovat, dle příležitostí umožňujeme žákům zažít úspěch. Žáci úmí spolupracovat ve skupině, vytvářejí si pozitivní představu o sobě samém, snaží se dodržovat pravidla fair play, umí rozdělit a příjmout úkoly v rámci sportovního družstva. Kompetence občanské Vedeme žáky k tomu, aby brali ohled na druhé, aby v případě potřeby uměli poskytnout první pomoc. Podporujeme u žáků pozitivní vztah k aktivnímu sportování. Žáci se snaží rozlišovat a uplatňovat práva a povinosti vyplývající z různých rolí (hráč,rozhodčí, divák, ) Kompetence pracovní Vyžadujeme na žácích dodržování pravidel slušného chování a vedeme je k dodržování obecných pravidel bezpečnosti. Žáci využívají znalosti a dovednosti v běžné praxi. Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání Formy: výcvik frontální vyučování skupinové vyučování Metody: celková dílčí kombinovaná názorně demonstrační 2

3 Předmětem prolínají průřezová témata MDV: Tvorba mediálního sdělení OSV: Sebepoznání a sebepojetí Kooperace a kompetice MKV: Multikulturalita ENV: Vztah člověka k prostředí 3

4 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, projekty, zvládá základní techniku běhu, skoku do dálky a hodu míčkem zná základní pojmy související s během, skokem do dálky a hodem dovede pojmenovat základní atletické disciplíny ví, že je pohyb vhodný pro zdraví zná zásady správného sezení, držení těla ve stoji, dýchání zná alespoň pasivně základní pojmy osvojovaných cviků a dovede pojmenovat základní gymnastické nářadí a náčiní ví, že je gymnastika založena na přesném provádění pohybů a snaží se o to žák je seznámen s technikou šplhu, dle svých individuálních možností vyšplhá ví, že cvičení s hudebním a rytmickým doprovodem či zpěvem přináší radost Atletika běh vytrvalostní D m, CH m, rychlý do 60 m skok skok daleký skok vysoký (nůžky, flop) hod hod kriketovým míčkem Gymnastika, akrobacie kotoul vpřed a vzad rovnovážné polohy hrazda výskok do vzporu sešin přešvihy přeskok roznožka přes kozu šplh Rytmická a kondiční gymnastika základy rytmiky základy kondiční gymnastiky M - desetinná čísla MDV - Tvorba mediálního sdělení (prezentace úspěchů) HV - rytmika OSV - Sebepoznání a sebepojetí MKV - Multikulturalita 4

5 Mezipředmětové vztahy, projekty, zná základní pravidla chování při TV a sportu a řídí se jimi zvládá základnín způsoby házení a chytání míče odpovídající velikosti a hmotnosti chápe základní role a hráčské funkce v družstvu a dodržuje je v utkání zná základní pojmy osvojovaných činností uplatňuje zásady fair play ví, že turistika a pobyt v přírodě patří k nejzdravějším pohybovým aktivitám při turistice a pobytu v přírodě umí použít osvojené základy orientace, ukrytí, přežití v přírodě, zajištění vody, potravy, tepla a nouzového přístřešku Sportovní hry vybíjená herní činnosti jednotlivce utkání talířovaná technika hodu talíře technika chytání talíře basketbal herní činnost jednotlivce driblink florbal vedení míče fotbal herní činnosti jednotlivce - uvolňování,nabíhání, zpracování míče, přihrávka po zemi činnost brankáře 5

6 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 7. zvládá v souladu s individuálními předpoklady základy techniky běžeckých disciplín dovede rozpoznat chyby v provedení a snaží se o korekci těchto nedostatků získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence zvládne jednoduché gymnastické cviky s dopomocí učitele i bez ní dovede se samostatně připravit před pohybovou aktivitou přistupuje ke cvičení zodpovědně, je si vědom nebezpečí, dokáže požádat o pomoc učitele či svého spolužáka Atleika běh běžecká abeceda rychlý běh do 60 m 800 m nízký start skok skok daleký z rozeběhu skok do výšky ( nůžky, flop) hod hod kriketovým míčkem z místa Gymnastika akrobacie kotoul vpřed kotoul vzad rovnovážné polohy v postojích akrobatické kombinace přeskok hrazda výskok do vzporu sešin přešvihy závěs v podkolení kladina chůze bez dopomoci F - měření času M - úměrnost MDV - Tvorba mediál.sdělení (prezentace úspěchů) F - těžiště 6

7 chápe zdravotně pohybové i kulturně estetické fce pohybu s hudebním a rytmickým doprovodem žák je seznámen s technikou šplhu, dle svých individuálních možností vyšplhá zvládá konkrétní hry se zjednodošenými pravidly rozumí základním rozdílům mezi jednotlivými druhy sportovních her ( kolektivní-individuální;brankové, síťové, pálkové ) chápe základní role a hráčské funkce v družstvu a dodržuje je v utkání, uplatňuje zásady fair play ve hře chápe základní role a hráčské funkce v družstvu a dodržuje je v utkání zvládá základní dovednosti na běžeckých a sjezd. lyžích, které mu umožní bezpečný pohyb v nenáročném terénu rytmická a kondiční gymnastika cviky pro správné držení těla technika pohybů s náčiním - švihadlo šplh šplh o tyči míčové hry základní pravidla sportovních her vybíjená střelba jednoruč, přihrávka na dálku přehazovaná rozestavění hráčů v poli, podání fotbal herní činnost jednotlivce - vhazov. míče, střelba z místa, uvolňování, obsazování soupeře základy herních systémů basketbal herní činnost jednotlivce driblink florbal střelba, útok / obrana lyžování základy běžeckého a sjezdového lyžování HV - výběr vhodné hudby OSV - Kooperace a kompetice MKV - Multikulturalita ENV - Vztah člověka k prostředí lyžařský výcvik. kurz 7

8 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 8. ví, že vhodný pohyb pomáhá ke zdravému růstu, rozvoji srdce, kostí, svalů, plic aj. zvládá základní techniku atlet.disciplín (běhu, skoku do dálky, výšky, hodu míčkem) chápe význam atletiky jako vhodné průpravy pro jiné sporty umí poskytnout základní dopomoc a záchranu při cvičení dovede z osvojených cviků připravit krátké sestavy a zacvičit je dovede pojmenovat základní gymnastické nářadí přistupuje ke cvičení zodpovědně, je si vědom nebezpečí, dokáže požádat o pomoc učitele či spolužáka umí rozlišit estetický a neestetický pohyb snaží se samostatně o estetické držení těla snaží se využít již naučené techniky atletika běh speciální běžecká cvičení nízký start z bloků rychlý běh do 60 m, vytrvalostní běh do m štafetová předávka skok skok do dálky z rozeběhu, skok do výšky ( flop) hod vrh kolí (3kg) - z místa, hod míčkem z rozeběhu gymnastika akrobacie kotoul vpřed a jeho modifikace kotoul vzad a jeho modifikace stoj na rukou s dopomocí rovnovážné polohy v postojích akrobatické kombinace přeskoky roznožka přes kozu našíř i nadél skrčka přes kozu našíř skoky odrazem z trampolínky ( prosté ) hrazda náskok do vzporu, sešin, výmyk, přešvihy paží obraty,náskoky a seskoky MDV - Tvorba mediál. sdělení (prezentace úspěchů) PŘ - pohybová soustava VKZ - péče o zdraví prevence rizik 8

9 dle svých individuálních možností vyšplhá zná názvy některých základních lidových a umělých tanců chápe základní role a hráčské funkce v družstvu a dodržuje je v utkání chápe role v družstvu a jedná při hře v duchu fair play umí zvolit taktiku hry a dodržovat ji (za pomoci spoluhráčů, učitelů ) chápe základní role a hráčské funkce v družstvu a dodržuje je v utkání uplatňuje zásady fair play ve hře kladina různé druhy chůze s doprovodnými pohyby šplh šplh o tyči rytmická a kondiční gymnastika různé druhy pohybu s hudebním a rytmickým doprovodem dechová cvičení míčové hry basketbal herní činnost jednotlivce driblink, obrátka,střelba z místa přihrávky jednoruč a obouruč HV - výběr vhodné hudby OSV - Kooperace, kompetice 9

10 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 9. ví, že by se měl aktivně pohybovat minimálně 2 hodiny denně chápe význam vytrvalostního běhu pro rozvoj zdatnosti ví, kde je možné získat informace o TV a sportu ví, že běhy, skoky a hody jsou vedle plavání nejvhodnějšími přirozenými činnostmi, které všestraně ovlivňuje organismus umí zorganizovat jednoduchou soutěž a změřit a zapsat potřebné výkony zvládá úpravu jednoduchých soutěžních sektorů zvládá základní techniku vrhu koulí umí kotoul vpřed, vzad a stoj na rukou ( s dopomocí ) ví, že gymnastika je založena na přesném provádění pohybů a snaží se o to dovede využít gymnastické cviky pro rozvoj dle svých individuálních možností zvládne přeskok přes kozu s dopomocí (i bez) umí dát dopomoc svým spolužákům dovede tvořivě zacházet s pohybovými dovednostmi a vytvářet vlastní pohybové představy dovede se připravit samostatně pro různou pohybovou činnost atletika běh speciální běžecká cvičení rychlý běh do 100 m, vytrvalostní běh do m štafetová předávka, běh v zatáčce skok skok do dálky z optimálního rozeběhu,skok do výšky ( flop) hod vrh koulí (3kg) sun,hod kriketovým míčkem z optimálního rozeběhu gymnastika,akrobacie kotoul vpřed a jeho modifikace kotoul vzad a jeho modifikace stoj na rukou s dopomocí rovnovážné polohy v postojích skoky na místě a z místa přeskoky skoky odrazem z trampolínky (s pohyby nohou, s obraty ) roznožka přes kozu s oddáleným můstkem skrčka přes kozu (bednu) hrazda náskok do vzporu - podmet výmyk, přešvihy kombinace cviků VT - prezentace úspěchů ve sportu 10

11 zná zásady správného držení těla ve stoji, dýchání snaží se využít již naučené techniky dle svých individuálních možností vyšplhá kladina různé druhy chůze s dop. pohybem paží rovnovážné polohy, obraty, náskoky, seskoky jednoduché vazby šplh zná základní druhy cvičení a pohybu s hudbou zvládá základní herní činnosti jednotlivce a kombinace a uplatňuje je ve hře ovládá základní herní činnosti rozumí základním pravidlům ovládá základy rozhodování při hře uvědomuje si význam sportovních her pro rozvoj herních dovedností a herního myšlení ( tvořivost ) chápe, že jsou pohybové hry s různým zaměřením a účelem chápe základní role a hráčské fce v družstvu dodržuje je v utkání zná základní zásady bezpečnosti při pohybových hrách zná zásady fair play chování v přírodě a snaží se je naplňovat rytmická a kondiční gymnastika aerobní gymnastika bez náčiní a nářadí význam jednotlivých forem pro správné držení těla, estetiku, odpočinek míčové hry basketbal základy herních systémů herní činnosti jednotlivce střelba za pohybu krytí útočníka s míčem volejbal herní činnosti jednotlivce odbití obouruč spodem, odbití obouruč vrchem spodní podání florbal vedení míče střelba na bránu utkání fotbal zdokonalování herních činností jednotlivce herní kombinace - útočná,obraná základy herních systémů - územní obrana utkání HV - výběr hudby pro cvičení a relaxaci OSV - Kooperace, kompetice VKZ - prevence, rizika ENV - Vztah člověka k prostředí 11

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8. 5.8.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk

Více

16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY

16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY 16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY 1 TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. Obsahové vymezení předmětu V souladu s vývojovými předpoklady a individuálními zvláštnostmi žáků směřuje vyučovací úsilí učitele a učební činnosti

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Tělesná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a zdraví

Více

Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví

Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje ve všech ročnících s časovou dotací 2 hodiny týdně. Vzdělávání je zaměřeno

Více

Tělesná výchova vyšší gymnázium

Tělesná výchova vyšší gymnázium Tělesná výchova vyšší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY

5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY 5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY 1 5.8.1 TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

15. Tělesná výchova 178

15. Tělesná výchova 178 15. Tělesná výchova 178 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Název vyučovacího předmětu: TĚLESNÁ

Více

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc Očekávaný výstup předmětu: Tv 6 - užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence - zná a užívá základní tělocvičné pojmy - rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje, - usiluje o zlepšení

Více

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, vždy 2 hodiny týdně.

Více

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4.7. Člověk a zdraví Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování podporující zdraví, kvalita mezilidských

Více

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4.7. Člověk a zdraví Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování podporující zdraví, kvalita mezilidských

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Tělesná výchova jako vzdělávací obor je součástí komplexního vzdělávání žáků vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Zdraví člověka je chápáno

Více

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák se chová ukázněně při TV i sportu, předvídá nebezpečí úrazu a přizpůsobí mu svou činnost

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. A Určení alternativního modelu integrovaných učebních osnov tělesné výchovy pro střední školy

TĚLESNÁ VÝCHOVA. A Určení alternativního modelu integrovaných učebních osnov tělesné výchovy pro střední školy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Pro dvou a tříleté učební obory SOU, čtyř a pětileté studijní obory SOŠ čtyřletá gymnázia a vyšší ročníky víceletých

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

6.16. Pojetí vyučovacího předmětu tělesná výchova

6.16. Pojetí vyučovacího předmětu tělesná výchova 6.16. Pojetí vyučovacího předmětu tělesná výchova Obecné cíle výuky TV : Předmět TV a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k zodpovědnosti za své a seznámila je se všemi základy běžných sportovních

Více

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu kompetence komunikativní učí se rozumět základní terminologii, využívat informační a komunikační prostředky pro získávání informací kompetence k učení učí se vyhledávat a třídit informace na základě jejich

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Tělesná výchova.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Tělesná výchova. TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Tělesná výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, oboru Tělesná výchova. Předmět Tělesná výchova jako součást komplexnějšího

Více

Tělesná výchova 1. ročník

Tělesná výchova 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou seznámí se s protahovacími a napínacími cviky pro zahřátí a uvolnění spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Tělesná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 9. - TĚLESNÁ

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 8. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

5.19. Hudební výchova

5.19. Hudební výchova 5.19. Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu- 2. stupeň 1.) VZDĚLÁVACÍ OBSAH PŘEDMĚTU : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních

Více

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.22 Tělesná výchova 1.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehoţ cíle, zaměření

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova se podílí na komplexnějším vzdělávání žáků nejen v oblasti pohybových aktivit a pohybového učení, ale jako součást

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA. pro čtyřletá gymnázia a SOŠ

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA. pro čtyřletá gymnázia a SOŠ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA pro čtyřletá gymnázia a SOŠ Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pod č.j. 17 668/91-20

Více