MASARYKOVA UNIVERZITA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Vzdělávání žáků chronicky nemocných se zaměřením na Crohnovu chorobou Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Jana Hrubá Vedoucí práce: PhDr. Ilona Fialová

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a použila jen literaturu a prameny uvedené v seznamu literatury a pramenů. Souhlasím, aby práce byla uložena v knihovně Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a zpřístupněna ke studijním účelům. Ve Spytihněvi dne Jana Hrubá

3 Motto: Nauč se smát se slzami v očích, pomalu kráčet i když pospícháš, nauč se hladit se zaťatou pěstí, pak poznáš, že život je krásný a stojí za něj bojovat. (autor neznámý) Poděkování: Děkuji PhDr. Iloně Fialové za cenné rady a připomínky, které mi při zpracování bakalářské práce poskytla. Dále bych chtěla poděkovat svému bratrovi za zpřístupnění jeho zdravotní dokumentace a za trpělivost a ochotu, se kterou mi sděloval informace o svém postižení. 2

4 OBSAH ÚVOD TEORETICKÁ VÝCHODISKA CHARAKTERISTIKA CHRONICKÝCH ONEMOCNĚNÍ CHARAKTERISTIKA CROHNOVY CHOROBY Idiopatické střevní záněty PSYCHOLOGICKÁ HLEDISKA CHRONICKÉHO ONEMOCNĚNÍ CHRONICKÁ ONEMOCNĚNÍ V DĚTSKÉM VĚKU DÍTĚ, ADOLESCENT S CROHNOVOU CHOROBOU UČITEL A CHRONICKY NEMOCNÝ ŽÁK VZDĚLÁVÁNÍ CHRONICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘI ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ JEDINCŮ CHRONICKY NEMOCNÝCH Profesní orientace chronicky nemocných dětí a dospívajících Profesní orientace dětí a dospívajících s Crohnovou chorobou VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ HLAVNÍ CÍL A DÍLČÍ CÍLE VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ, METODOLOGIE VÝZKUMU CHARAKTERISTIKA VÝZKUMNÉHO PROSTŘEDÍ, SOUBORU A VÝZKUMNÝCH TECHNIK ZÁVĚRY VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ A DOPORUČENÍ ZÁVĚR SHRNUTÍ SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY INTERNETOVÉ ZDROJE SEZNAM PŘÍLOH

5 ÚVOD Jako téma bakalářské práce jsem si zvolila vzdělávání žáků chronicky nemocných se zaměřením na Cronovu chorobu, které mi je blízké vzhledem k tomu, že můj bratr trpí právě Crohnovou chorobou. Po dobu téměř šesti let jsem měla možnost pozorovat průběh této nemoci, její dopad na fyzický i psychický stav člověka, problémy při vzdělávání i při pracovním uplatnění. Cílem práce je seznámení čtenáře s tím, co je to chronické onemocnění a Crohnova choroba, dále jaké jsou možnosti vzdělávání dětí, žáků a studentů chronicky nemocných. O Crohnově chorobě existuje řada medicínských publikací, ale dosud nejsou žádné publikace o obtížích při vzdělávání a hledání zaměstnání pacientů s touto chorobou. To vše bych chtěla čtenářům ještě více přiblížit prostřednictvím konkrétního případu. Práce je rozdělena na teoretickou část a část obsahující výzkumné šetření. V teoretické části se věnuji teoretickému zpracování problematiky chronického onemocnění a Crohnovy choroby, psychologickým hlediskům těchto onemocnění a vzdělávání dětí, žáků a studentů s chronickým onemocněním, tedy i s Crohnovou chorobou. V této části vycházím především ze studia odborné literatury, informací získaných během studia a částečně zde také využívám poznatky z vlastního života. Praktická část je tvořena podrobnou kazuistikou pacienta s chronickým onemocněním, Crohnovou chorobou. Při psaní této části jsem vycházela z dlouhodobého pozorování bratra a z vlastních zkušeností při práci s ním, dále pak z informací získaných během rozhovoru s rodiči a ze studia lékařské dokumentace. V příloze najdete záznam řízeného rozhovoru s bratrem, našimi rodiči a bratrovou přítelkyní. Závěr je stručným shrnutím celé problematiky. 4

6 1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 1.1 Charakteristika chronických onemocnění Chronická onemocnění jsou taková onemocnění, která stěžují život člověku dlouhodobě. Dále je pro ně charakterický dlouhodobý nepříznivý vliv na celou osobnost jedince. Tato onemocnění patří mezi tělesná postižení. Výchovou a vzděláváním dětí, žáků a studentů s chronickým onemocněním se zabývá vědní obor speciální pedagogiky somatopedie. Definice chronických onemocnění: Chronické onemocnění je charakterizováno závažnými organickými nebo funkčními (nebo kombinací obou) změnami postiženého orgánu či systému a dlouhodobým nebo dlouhodobě předpokládaným průběhem. Onemocnění musí trvat nejméně 3 roky s možností uzdravení nebo projevy remise (vymizení příznaků a projevů onemocnění, nikoliv nemoci samotné 1 ) a relapsu (opětovné objevení se příznaků nemoci, která byla v klidovém období 2 ), kdy se chronické onemocnění může za určitých podmínek naopak projevit jako nemoc akutní. Bez akutního léčebného zásahu nelze vývoj chronického onemocnění zpomalit, zastavit nebo zlepšit. U chronického onemocnění dítěte lze předpokládat následky v období dospívání nebo dospělosti. Každé dítě s diagnostikovaným chronickým onemocněním je dispenzarizováno (aktivní sledování zdravotního stavu pacienta, ohroženého nebo trpícího onemocněním, které v době zařazování do dispenzární péče nevyžaduje poskytování akutní zdravotní péče 3 ), což zaručuje pravidelné sledování dítěte, dodržování léčebného plánu ve všech složkách jak obvodním lékařem, tak specialisty, včetně rehabilitace, lázeňské léčby apod. 4 Za správnou dispenzární péči je zodpovědný obvodní pediatr. Dispenzarizované děti jsou evidovány v základních dispenzarizačních skupinách: 1. vrozené a získané nemoci srdce a akutní revmatismus 2. chronické nemoci močových cest a ledvin 1 srov. Gutvirth, Janeček, Základy lékařské terminologie, 1989, str srov. Gutvirth, Janeček, Základy lékařské terminologie, 1989, str srov. Gutvirth, Janeček, Základy lékařské terminologie, 1989, str cit. Třesohlavá a kol., Některá chronická onemocnění u dětí, 1986, str. 4 5

7 3. nespecifické nemoci plic a dýchacích cest 4. alergické nemoci 5. ortopedické vady 6. endokrinní nemoci 7. nemoci smyslů a řeči 8. neurologické nemoci 9. vrozené vývojové vady 10. tuberkulóza 11. duševní poruchy a nemoci 12. jiné 5 Chronické choroby nepostihují pouze děti nebo studenty, ale všechny věkové kategorie a v každém věkovém období mají svá specifika. Primární postižení v tělesné oblasti se sekundárně negativně projevuje i v psychické oblasti. Podle směrnice ministerstva zdravotnictví se člení děti a mládež do čtyř zdravotních skupin 6 : 1.) Nadprůměrní děti, mládež nebo dospělé osoby úplně zdravé, tělesně dobře vyvinuté. 2.) Základní děti, mládež nebo dospělé osoby s nepatrnými úchylkami zdravotního stavu. 3.) Oslabení děti, mládež nebo dospělé osoby se značnými úchylkami tělesného vývoje a zdravotního stavu. 4.) Nemocní - děti, mládež nebo dospělé osoby nemocné, v léčebné péči ústavní nebo ambulantní. 5 cit. Třesohlavá a kol., Některá chronická onemocnění u dětí, 1986, str. 5 6 srov. Kábele, Somatopedie, 1992, str. 38 6

8 Zdravotně oslabené dítě, mladistvý, dospělý Zdravotně oslabené dítě, mladiství nebo dospělý člověk má sníženou odolnost vůči nemocem a sklon k jejich opakování. Jejich zdravotní stav je kromě jeho oslabením ohrožen i špatným životním prostředím, nevyhovujícím režimem či nedostatečnou nebo nesprávnou výživou. Takto oslabení jedinci pobývají v rodinném prostředí a dochází do běžných školských zařízení, práce jsou pod pravidelnou lékařskou kontrolou (viz.výše). Děti by měly pravidelně pobývat v dětských ozdravovnách, aby se upevnilo jejich zdraví a zvýšila se jejich celková fyzická odolnost. Nemocné dítě, mladistvý, dospělý Nemocné děti, mládež a dospělí mají komplikovanější situaci. Léčí se buď ambulantně a pobývají v rodinném prostředí nebo podle druhu onemocnění a potřeb jedince pobývají v nemocnici a dětských léčebnách. Dospělé s chronickými chorobami lze rozdělit do dvou skupin. Do první patří ti, kteří žijí ve své rodině a jsou většinou zaměstnáni, přitom se pravidelně ambulantně léčí, občas jsou krátce hospitalizováni a pravidelně absolvují lázeňskou léčbu. Do druhé skupiny patří dospělí, jejichž zdravotní stav je složitější a vyžaduje častý pobyt v nemocnicích či léčebnách pro dlouhodobě nemocné. 1.2 Charakteristika Crohnovy choroby Idiopatické střevní záněty Crohnova choroba (Morbus Crohn) patří mezi idiopatické střevní záněty. Pod pojmem idiopatické střevní záněty rozumíme postižení střeva, která jsou způsobena zánětem. Postihují buď pouze sliznici (ulcerózní kolitida) nebo celou střevní stěnu (Crohnova choroba), jen konečník a tlusté střevo (ulcerózní kolitida) nebo kteroukoli část trávící trubice (Crohnova choroba). 7 Idiopatické jsou proto, že jejich příčinu neznáme. Jisté je pouze to, že předpoklady pro tyto choroby jsou vrozené. 8 7 cit. Kohout, Pavlíčková, Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, 2006, str.7 7

9 Ulcerózní kolitida Charakteristiku ulcerózní kolitidy uvádím proto, že ulcerózní kolitida je nemoc velmi podobná a při diagnostice Crohnovy choroby se taktéž provádí diferenciální diagnostika, tedy při postižení tlustého střeva je nutné od Crohnovy choroby odlišit ulcerózní kolitidu. Ulcerózní kolitida je zánětlivé onemocnění tlustého střeva, které postihuje vždy konečník a přidruženou různě dlouhou část tlustého střeva. Tenké střevo nepostihuje. Šíří se vždy kontinuálně, nestřídají se zdravé a nemocné úseky jako u Crohnovy choroby. Toto onemocnění postihuje střevní sliznici, netvoří se proto píštěle a abscesy. 9 Ulcerózní kolitida se projevuje bolestmi břicha, průjmem s příměsí hlenu a krve. Při postižení celého střeva při těžkém průběhu jsou hlavním příznakem vodnaté průjmy s krví, horečky, možnost vzniku sepse s ohrožením života pacienta. Může se projevit i mimostřevními příznaky. 10 Jak už bylo zmíněno, ulcerózní kolitida patří mezi idiopatické záněty, tedy přesná příčina vzniku těchto chorob není přesně známa. Za možný etiologický faktor je považována strava. V dospělém věku se tato choroba vyskytuje o 30% častěji u žen než u mužů. 11 Narozdíl od dospělých jsou v dětském věku obě pohlaví postižena rovnoměrně. Výskyt onemocnění se projevuje častěji ve vyšších socioekonomických skupinách. 12 Léčba idiopatických střevních zánětů se liší podle aktivity onemocnění a následně podle odpovědi na léčbu. Při léčbě ulcerózní kolitidy se používají kortikoidy(mají velký protizánětlivý a imunosupresivní účinek) a imunosupresiva (látky, které potlačují imunitní odpověď). V některých případech se používá biologická léčba srov. Lukáš, Idiopatické střevní záněty, 1997, str.15 9 cit. Kohout, Pavlíčková, Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, 2006, str.8 10 srov. Mařatka, Klinická gastroenterologie, 1988, str srov. Lukáš, Idiopatické střevní záněty, 1997, str cit. Třesohlavá a kol., Některá chronická onemocnění u dětí, 1986, str srov. Kohout, Pavlíčková, Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, 2006, str.35 8

10 Crohnova choroba (Morbus Crohn) Crohnova choroba tedy patří mezi idiopatické střevní záněty. Přesněji: Crohnova choroba je zánětlivé onemocnění, které se vyskytuje nejčastěji v oblasti tenkého či tlustého střeva nebo konečníku, může však postihovat kteroukoliv část trávící trubice i mimostřevní orgány. 14 Byla poprvé popsána v roce 1932 Burrillem B. Crohnem a jeho spolupracovníky jako onemocnění tenkého střeva a později byla po něm pojmenována. V roce 1960 bylo zjištěno, že se Chrohnova choroba netýká jen tenkého střeva, ale i celého trávícího traktu od úst po konečník. 15 Crohnova choroba postihuje střevní stěnu v celé její šíři. Toto postižení je segmentální (úsekové), střídají se zdravé a nemocné úseky střeva. Může také dojít ke vzniku spojek mezi střevními kličkami navzájem a střevními kličkami a povrchem těla či jinými orgány (píštěle). Mohou také vznikat abscesy (dutiny vyplněné hnisem). 16 Při postižení tlustého střeva je nutné při diagnostice od Crohnovy choroby odlišit ulcerózní kolitidu. Převažujícími symptomy Crohnovy nemoci je triáda: průjem, bolesti břicha a úbytek na váze. Úvodní projevy Crohnovy choroby nemusí být dramatické, pacienti si mohou až několik měsíců stěžovat na neurčité bolesti břicha a průjem. V pokročilejším stádiu dochází ke zvracení, objevuje se i krev ve stolici, těžká podvýživa, nutkavé zvracení, afty v dutině ústní, případně i mimostřevní příznaky jakými jsou např. bolesti kloubů, abscesy či píštěle v oblasti hýždí. 17 Jako sekundární postižení se může objevit anémie, osteoporóza, kožní problémy, nechutenství apod. Etiologie tohoto onemocnění není plně objasněna (viz.dříve). Teoreticky se uvažuje o vlivech infekčních, autoimunních, vlivu psychosomatickém a genetickém srov. Kohout, Pavlíčková, Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, 2006, str.7 15 srov. Lukáš, Idiopatické střevní záněty, 1997, str srov. Lukáš, Idiopatické střevní záněty, 1997, str srov. Lukáš, Idiopatické střevní záněty, 1997, str srov. Třesohlavá a kol., Některá chronická onemocnění u dětí, 1986, str

11 Výskyt Crohnovy nemoci v České republice je 2-3 pacienti na obyvatel. Počet nových pacientů je 1-3 noví pacienti na obyvatel za rok. Nejčastější propuknutí nemoci je mezi 20. a 35. rokem věku. 19 Skutečnost, že není známa přesná příčina onemocnění, však znamená, že není znám ani lék, který by tuto chorobu úspěšně léčil. Z tohoto důvodu se praktikuje tzv. konzervativní léčba. Konzervativní léčbou se rozumí podávání léků s protizánětlivým, protibakteriálním či jiným účinkem, léčba dietou či podávání umělé výživy do střeva nebo do žilního systému pacienta. Pomocnou roli může hrát i psychoterapie. Částečným řešením onemocnění může být po vyčerpání konzervativní terapie chirurgická resekce zanícených částí, která může přechodně zmírnit symptomy onemocnění, relaps onemocnění je však vysoce pravděpodobný. Ve srovnání s ulcerózní kolitidou nepřináší resekce konečné řešení, odstraňující onemocnění. Diagnostika onemocnění je velmi zdlouhavá. Často jsou její příznaky na první pohled těžce odhalitelné. Pokud nejsou symptomy nemoci již zpočátku jasně čitelné, anamnéza a fyzikální vyšetření ještě nemusí být směrodatné. Při laboratorním vyšetření se objevuje zvýšená sedimentace červených krvinek, zvýšení hladiny bílých krvinek a krevních destiček, což je pro Crohnovu chorobu typické, stejně jako pro jiné aktivní záněty. Nejprůkaznější vyšetření jsou endoskopická, a to kolonoskopie (vyšetření celého tlustého střeva ohebým přístrojem 20 ) a enteroskopie (vyšetření tenkého střeva ohebným přístrojem 21 ). Tímto vyšetřením lékaři získají přesný obraz průběhu zánětu v tenkém a tlustém střevě. Pro zpřesnění obrazu o průběhu nemoci se dále provádí rentgenová, ultrazvuková a ostatní zobrazovací vyšetření (počítačová tomografie, magnetická rezonance apod.). Tato vyšetření se často využívají před chirurgickým zákrokem. 19 srov. Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida - Základní specifika onemocnění Morbus Crohn [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.crohn.cz/colitiscrohn/product.asp?productid=326&detailsubcatcode=115>. 20 srov. Kohout, Pavlíčková, Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, 2006, str srov. Kohout, Pavlíčková, Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, 2006, str.28 10

12 Při léčbě Crohnovy choroby se jako u ulcerózní kolitidy používají kortikoidy (kortikosteroidy), imunosupresiva a v poslední době se často používá biologická léčba v podobě přípravku Remicade. 22 Prognóza Crohnovy choroby je velmi vážná. I když je zařazena mezi chronická zánětlivá onemocnění, je její průběh podobný jako při zhoubném onemocnění. Relapsy nebo chronické progrese mohou pokračovat léta i desetiletí navzdory intenzivní léčbě a terapii. 23 U dětí je zvláště důležité dbát na psychosociální dopad tak závažného onemocnění. Dětský pacient může být emočně deprivován častými pobyty v nemocnici, nepravidelnou školní docházkou i často bolestivým průběhem onemocnění, proto vyžaduje speciální péči. 22 srov. Kohout, Pavlíčková, Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, 2006, str srov. Třesohlavá a kol., Některá chronická onemocnění u dětí, 1986, str

13 2 PSYCHOLOGICKÁ HLEDISKA CHRONICKÉHO ONEMOCNĚNÍ 2.1 Chronická onemocnění v dětském věku V současné době se udává, že v průmyslově vyspělých zemích je asi 10% dětí postiženo závažným chronickým onemocněním. 24 Každá nemoc už svou existencí zabraňuje dítěti v plném uspokojení jeho psychických potřeb a působí na změny zrání v duševním vývoji. Z. Třesohlavá ve své práci uvádí: Podobně jako normální duševní vývoj je závislý na splnění určitých podmínek na úrovni fyziologické, psychické a sociální, tak i každé chronické onemocnění má svou složku somatickou, psychickou a sociální. 25 Psychické následky chronického onemocnění závisí nejen na jeho druhu, ale i na okolních vlivech, jejich charakteru, intenzitě a době trvání, po kterou na celý dětský organismus působí. Chronická onemocnění jsou charakterizována jako multifaktoriální choroby, a to jak kvůli svému vzniku i průběhu léčby. Nemoc může probíhat hladce, bez komplikací, nebo se může nečekaně zhoršovat i zlepšovat, může dojít i k částečné invaliditě až ke smrti. Právě tato nevypočitatelnost, vleklost a záludnost je pro dětské pacienty velmi stresující. 26 Každé onemocnění vyvolává změnu nálady, mrzutost, ztrátu zájmu o okolí, deprese až úzkostné stavy. Dítě se cítí nadměrně unavené, trpí bolestmi či jinými obtížemi a velmi často reaguje na podněty zvenčí nepřiměřeně. Rodiče, kteří nepochopí, proč dítě takto na danou situaci reaguje mohou pak následně nesprávně či nepřiměřeně výchovně zasáhnout. V průběhu dlouhodobého chronického onemocnění dochází také ke změně životní situace dítěte. Čím déle onemocnění trvá, tím více bývá dítě vzdáleno od normálního způsobu života. Je také odloučeno od svých kamarádů a dětského kolektivu. Chronické onemocnění často ovlivňuje výchovné postoje rodičů a celého sociálního prostředí. To vše se pak odráží v sebehodnocení dítěte a v jeho postojí k nemoci i sobě srov. Třesohlavá a kol., Některá chronická onemocnění u dětí, 1986, str cit. Třesohlavá a kol., Některá chronická onemocnění u dětí, 1986, str srov. Třesohlavá a kol., Některá chronická onemocnění u dětí, 1986, str srov. Třesohlavá a kol., Některá chronická onemocnění u dětí, 1986, str

14 Závažným faktorem, který ovlivňuje psychiku dítěte i jeho spolupráci při léčbě je postoj k nemoci. Z. Třesohlavá rozlišuje tyto postoje k nemoci: a) Krajní přijetí nemoci se projevuje tím, že dítě přijímá naprosto a bez námitek stav své neschopnosti a dává přednost závislosti na rodičích, zdravotních sestrách, lékaři. Zabydluje se v nemocnici, která mu někdy poskytuje příležitost uniknout z řady obtížných požadavků a konfliktů. b) Krajní odmítnutí nemoci je nápadné tím, že dítě slovy nebo alespoň svým jednáním popírá, že by bylo nemocné, nedbá na příznaky nemoci, snížené schopnosti, prohlašuje se za zdravé. Takové dítě odmítá účinné léčení, jeho motivace k zdraví je silná, ale neúčinná, neboť je vázané na nereálný cíl. c) Ambivalentní postoj k nemoci je patrný v jednání dítěte, kdy zjišťujeme výkyvy jednání jedním i druhým směrem, často je spojen s tendencí získat sekundární zisk, tj výhody, které vyplývají z nemoci, získat přednost před sourozenci, atd. d) Realistické přijetí nemoci je vázáno na střední stupeň úzkosti a je zpravidla nejpříznivější pro účinnou motivaci usilovat o zdravu a návrat do normálních podmínek sociálního prostředí, podle podmínek daných nemocí a ostatními faktory, vyplývajícími z postupu léčby. 28 Chronické onemocnění má také vliv na emocionální vývoj dítěte. Dítě je velmi často odloučeno od důvěrně známého prostředí rodiny a kamarádů. Pobyt v nemocničním prostředí se odráží jak v sociální adaptaci, tak i v citovém vývoji dítěte: což můžeme pozorovat zejména na stupni separační úzkosti. Separační poruchy bývají nejintenzivnější od konce prvého roku života až do 4 let, even. až do 5 let. 29 Rodina nemocného dítěte pro něj představuje víceméně stabilní systém mezilidských vztahů, který zabezpečuje dítěti uspokojování všech jeho základních potřeb (tělesných i duševních). Rodina, která chápe obtížnost chronického onemocnění a je správně informována lékařem o nepříznivých vlivech nemoci a orientuje se v možnostech dítěte, je pro dítě velkou oporou. 28 cit. Třesohlavá a kol., Některá chronická onemocnění u dětí, 1986, str cit. Třesohlavá a kol., Některá chronická onemocnění u dětí, 1986, str

15 Z uvedeného vyplývá, že komplexní přístup k pacientům s chronickým onemocněním vyžaduje kromě lékařské péče a péče rodiny často i péči speciálně pedagogickou a psychologickou s přihlédnutím k situaci v rodině i ve škole 2.2 Dítě, adolescent s Crohnovou chorobou Crohnova choroba je velmi závažné a často velmi bolestivé onemocnění, které může a velmi často i má negativní dopad na psychiku dítěte i adolescenta. Dítě s Crohnovou chorobou Zvláštností dětských pacientů je především vliv onemocnění na růst a vývoj dítěte, který může být dále negativně ovlivněn terapií kortikoidy. Nejčastějšími symptomy u dětských pacientů jsou bolesti břicha, průjem, úbytek hmotnosti, opoždění růstu, nauzea ( nucení k zvracení 30 ), mimostřední projevy (viz. dříve), krvácení z rekta (z konečníku 31 ), perianální (nacházející se okolo análního otvoru 32 ) onemocnění, teploty a snadná unavitelnost. Často se objevují i další komplikace jako artritida, anémie, žilní trombóza a osteoporóza. První prostředí, kde se může dítě setkat s obtížnou situací, je rodina. Rodiče se často dlouho nemohou vyrovnat s nemocí svého dítěte. Trápí se jejich bolestí, odloučením, jejich nezdary ve škole způsobenými častými absencemi apod. Pokud rodiče dávají své obavy příliš najevo, stresují jimi i své dítě. Naopak rodina, která chápe závažnost situace, přijme ji a orientuje se v možnostech dítěte, snaží se ho motivovat k léčbě a aktivitě, podporuje jeho koníčky atd., je pro dítě velkou oporou. Z toho vyplývá, že pro vyrovnání se dítěte s nemocí je důležité i vyrovnání se rodičů s danou situací. Další problémy mohou nastat při nástupu dítěte na základní školu. Při komplikacích Crohnovy choroby jako jsou abscesy či píštěle (viz. dříve) v oblasti hýždí, může být pro dítě velkým problémem vydržet sedět na židli po celou dobu vyučování. Při medikaci kor- 30 srov. Gutvirth, Janeček, Základy lékařské terminologie, 1989, str srov. Gutvirth, Janeček, Základy lékařské terminologie, 1989, str srov. Kábrt, Valach, Stručný lekársky slovník, 1992, str,

16 tikoidy se jako vedlejší účinek objevuje intenzivní bolest břicha. Kvůli těmto komplikacím se dítě s Crohnovou chorobou často vzdělává podle individuálního vzdělávacího plánu. Z uvedeného vyplývá, že dítě s Crohnovou chorobou potřebuje nejen odbornou lékařskou pomoc, ale také podporu rodiny, školy a často i péči speciálně pedagogickou a psychologickou s přihlédnutím k situaci v rodině i ve škole Adolescent s Crohnovou chorobou Charakteristické pro dospívající pacienty je jako pro dětské pacienty vliv onemocnění na růst a vývoj jedince. Může dojít až k opoždění růstu a sexuálního zrání. 33 Dalšími symptomy jsou bolesti břicha, průjem, úbytek hmotnosti, nauzea, mimostřední projevy (viz. dříve), krvácení z rekta perianální onemocnění, teploty a snadná unavitelnost. Často se objevují i další komplikace jako artritida, anémie, žilní trombóza a osteoporóza u pubescentů se často objevují ve větší míře kožní problémy jako důsledek agresivní léčby. U adolescentů často vznikají problémy s partnerskými vztahy. Chronicky nemocní mívají narušené sebehodnocení, podceňují se, cítí se méněcenní, mají pocity nejistoty, neschopnosti, nepotřebnosti. Proto mívají problémy při seznamování a navazování partnerských vztahů. Nejen nezájem a odmítnutí, ale i přehnaná péče rodičů může jedinci ublížit. Kubíčková ve své práci píše: Velmi obtížná situace nastává, obklopuje-li matka dítě nadměrnou péčí a prodlužuje jeho dětství v rozporu s biologickou a psychickou realitou dospívání, což vede nakonec k pocitům bezradnosti a trapnosti. 34 Jako u dětských pacientů, i u adolescentů se objevují píštěle a abscesy okolo konečníku a mnohé další příznaky a komplikace Crohnovy choroby. Tyto projevy velmi ztěžují vzdělávání těchto jedinců. Pokud není absence ve škole příliš velká, dá se situace zvládnout, ale v případě delších pobytů v nemocnici je vhodné vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. 33 srov. Lukáš, Idiopatické střevní záněty, 1997, str cit. Kubíčková, Obtížné životní situace zdravotně a zejména tělesně postižených dětí a mladistvých. In Kritické životní situace dětí a mladistvých s tělesným a zdravotním postižením, 1996, str

17 Př: Student třetího ročníku SPŠ stavební s diagnózou Crohnova choroba měl komplikace v podobě píštěl, ze kterých mu neustále vytékal hnis, proto nevydržel sedět po celou dobu vyučování na židli. Protože učitelé neumožnili studentovi v případě potřeby volný pohyb po třídě, a student už nechtěl zameškávat další hodiny, začal si do vyučování nosit nafukovací kruh, na kterém v hodinách sedával. U adolescentů je velmi důležité seznámení s vlastním zdravotním stavem, tím se omezí a zmenší pocity strachu a úzkosti, které provázejí zejména remise nemoci. Nemocný si musí postupně vytvářet nový životní styl. Mnohotvárnost života může postiženému kompenzovat do značné míry jeho omezení. 35 Př: Mladík po maturitě dlouho nemohl najít práci. Jeho nemoc se opět začala zhoršovat, byla nezbytná hospitalizace. Začal trpět depresemi. I když by to jeho stav dovolil, odmítal chodit na procházky po areálu nemocnice, nekomunikoval se spoluležícími a odmítal návštěvy rodiny. Rodiče si vzpomněli, že jako malý měl zálibu ve stavění leteckých modelů, tak mu jeden koupili a přinesli do nemocnice. Nějaký čas ležel ve skříni, ale nakonec ho mladík sestavil. Vrátil se tak ke starému koníčku, nekonečné hodiny v nemocnici mu konečně začaly ubíhat a jeho psychický stav se zlepšil. 2.3 Učitel a chronicky nemocný žák Chronické onemocnění každé dítě zatěžuje. Obtížnou situací pro žáka chronicky nemocného je také návrat po delší době do školy. Zařazení zpět do kolektivu po delší absenci může být velmi problematické. To vše se samozřejmě odráží i v procesu učení a může mít za následek zvýšenou psychickou tenzi. Děti se zvýšenou psychickou tenzí a neurotické děti vyžadují ze strany pedagogů výrazně individuální, laskavý a taktní přístup. Při pedagogické práci těmito dětmi je často žádoucí spolupráce s: výchovným poradcem školy a příslušnou pedagigicko-psychologickou poradnou, resp. psychiatrickou ambulancí pro děti 35 srov. Kubíčková, Obtížné životní situace zdravotně a zejména tělesně postižených dětí a mladistvých. In Kritické životní situace dětí a mladistvých s tělesným a zdravotním postižením, 1996, str

18 a mladistvé, protože se tato zvýšená psychická tenze může často rozvinout až do neurózy. 36 Učitel má často jako první možnost rozpoznat různé zvláštnosti v chování žáka i v chování kolektivu k žákovi. Toto chování může signalizovat ohrožení zdravého psychického vývoje žáka. Učitel by neměl být vůči těmto signálům imunní a měl by včas začat danou situaci řešit. I nemocné dítě je žákem, který si musí plnit své školní povinnosti. Přílišná shovívavost ze strany pedagoga může mít neblahý vliv na žákův další rozvoj. Může se totiž stát, že nemocné dítě začne zneužívat dobré vůle a tolerance učitele. Může se například při zkoušení vymlouvat, že se nemohl připravit, protože mu to jeho zdravotní stav nedovolil. V těchto případech je nutné postupovat velmi opatrně. Je dobré vědět, jakou nemocí žák trpí, jaké jsou jeho možnosti a jakým způsobem je ve vzdělávání omezen. Každý učitel, nejen speciální pedagog, by měl vědět, jak pracovat s chronicky nemocným žákem. Měl by také znát charakteristiku nejběžnějších chronických onemocnění a jak s takovým dítětem pracovat. 36 cit. Kohoutek a kol., Základy pedagogické psychologie, 1996, str

19 3 VZDĚLÁVÁNÍ CHRONICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ 3.1 Legislativní opatření Vzdělávání chronicky nemocných dětí, žáků a studentů je ošetřeno ve školském zákoně č. 561 /2004 sb., a to zejména vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Podle vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných jsou při zdravotnických zařízeních zřizovány tyto typy škol: mateřská škola při zdravotnickém zařízení, základní škola při zdravotnickém zařízení, základní škola speciální při zdravotnickém zařízení. 37 Podle vyhlášky č. 73/2005 Sb. 4, se ve školských zařízeních při zdravotnických zařízeních mohou vzdělávat tito žáci: V mateřské a základní škole při zdravotnickém zařízení se mohou vzdělávat žáci se zdravotním oslabením nebo žáci dlouhodobě nemocní umístění v tomto zdravotnickém zařízení, pokud to jejich zdravotní stav umožňuje. Základní školy mohou poskytovat podle svých možností individuální konzultace ve všeobecně vzdělávacích předmětech i žákům středních škol umístěným v tomto zdravotnickém zařízení. 38 Podle vyhlášky č. 73/2005 Sb. 4: K zařazení do školy při zdravotnickém zařízení se vyžaduje doporučení ošetřujícího lékaře a souhlas zákonného zástupce žáka. Rozsah a organizaci výuky žáka určuje ředitel školy po dohodě s ošetřujícím lékařem cit. Školský zákon č. 561 /2004 sb., Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, 5 38 cit. Školský zákon č. 561 /2004 sb., Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, 4 39 cit. Školský zákon č. 561 /2004 sb., Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, 4 18

20 3.2 Mateřská škola při zdravotnickém zařízení Mateřská škola při zdravotnickém zařízení (nemocnice, dětská léčebna, ozdravovna) zajišťuje výchovu a vzdělávání dětí od 2 do 7 let. Cílem práce v mateřské škole je: překonat kritickou dobu, kterou dítě prožívá během hospitalizace, zlepšit jeho psychický stav, který úzce souvisí s jeho uzdravením, udržet jeho vývojovou úroveň a vrátit ho rodičům spokojené a plné pohody. 40 Mateřské školy také připravují děti na jejich vstup do 1. třídy základní školy. Edukativní činnost s dětmi se provádí v hernách nebo na pokojích, a to v souladu s Rámcově vzdělávacím programem předškolního vzdělávání na jehož podkladě si mateřské školy zpracovávají školní vzdělávací program. To vše je prováděno se zřetelem na zdravotní stav dětí. 41 O vhodnosti začlenění dítěte do mateřské školy rozhoduje ošetřující lékař se souhlasem rodičů. Na odděleních nemocnice, kde jsou chodící pacienti bývají zřízeny herny, kde si děti hrají a posléze plní úkoly, které pro ně paní učitelka připravila. V hernách bývá kromě hraček i televize a video, cd přehrávač apod. V mateřských školách pracuje kromě učitelů speciální pedagog a některých zařízeních i herní specialista. Za pacienty, kteří jsou v klidovém režimu si učitelka nosí hračky a pomůcky za dětmi na pokoj. Učitelka s nimi pracuje obdobně jako v herně. Práce s dětmi na izolaci se realizuje především u pacientů na infekčním oddělení a na onkologii. Pro učitelku je často velmi náročná na psychiku. Malý pacient jen těžko chápe, proč je tu sám. Omezen je i výběr hraček, které se musí po každé návštěvě dezinfikovat. Dnes se stává běžným, že s malými dětmi nastupuje do nemocnice i jeden z rodičů, což se pozitivně odráží na chování a citovém ladění dítěte cit. PIPEKOVÁ, Kapitoly ze speciální pedagogiky, 2006, str srov. PIPEKOVÁ, Kapitoly ze speciální pedagogiky, 2006, str srov. PIPEKOVÁ, Kapitoly ze speciální pedagogiky, 2006, str

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 2005/73 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73/2005 Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných III. Platné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně

Více

Dotazník pro rodiče. Jméno dítěte.. datum narození... národnost. bydliště... telefon. škola.. třída...

Dotazník pro rodiče. Jméno dítěte.. datum narození... národnost. bydliště... telefon. škola.. třída... PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 1, 2 A 4 Francouzská 56, 101 00 Praha 10; tel. 267 997 011 e-mail: poradna@ppppraha.cz; www.ppppraha.cz; IČO: 68407441 Dotazník pro rodiče Důvěrné! Vážení rodiče,

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Změna: 147/2011 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Změna: 147/2011 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Změna: 147/2011 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 7

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Proč právě datum 12. 5.?

Proč právě datum 12. 5.? Proč právě datum 12. 5.? Na počest narození britské reformátorky lékařské péče Florence Nightingaleové (1820-1910) osvícené, odvážné a neúnavné ženy, která byla ve druhé polovině svého života upoutána

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU Legislativní rámec Zákon číslo 1/ 2011 stanoví, že vzdělávání je národní prioritou. Aplikace tohoto zákona se řídí Rozhodnutími vlády a nařízeními Ministra národního školství.

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY . Z LEGISLATIVY ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění

Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění 276/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Vláda nařizuje podle 271c odst. 2 zákona č.

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Činnost speciálněpedagogických center Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Integrace x inkluze při vzdělávání Integrované vzdělávání - diagnostika zdravotního postižení zaměřená primárně na konstatování

Více

Cvičení ze společenských věd Základy psychologie

Cvičení ze společenských věd Základy psychologie Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Ve zprávě z vyšetření uvedeme doporučení pro práci se žákem vprůběhu ů studia. Volíme terminologii užívanou v posudku k uzpůsobení podmínek

Ve zprávě z vyšetření uvedeme doporučení pro práci se žákem vprůběhu ů studia. Volíme terminologii užívanou v posudku k uzpůsobení podmínek Žáci se speciálními i vzdělávacími potřebami na středních školách a spolupráce s PPP Brno Seminář VP SŠ Brno 30.9.2010 Žák vycházející ze ZŠ nebo žák na začátku SŠ Ve zprávě z vyšetření uvedeme doporučení

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr.

Více

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění MINIMÁLNÍ OBSAH SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 1. INFORMACE ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE VEDENÉ LÉKAŘEM

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Datum zpět vzetí žádosti:

Datum zpět vzetí žádosti: Domov PETRA Mačkov Mačkov 79, 388 01 Blatná tel.: 383 413 111 fax: 383 413 198 e mail : info@domovpetra.cz internet www.domovpetra.cz č. účtu: 27228291/0100 IČ: 708 717 79 DIČ: CZ 708 717 79 Podání žádosti:

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

2005/458 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče 458/2005

2005/458 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče 458/2005 2005/458 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče 458/2005 Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací

Více

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Červenec 2009 Mgr Ladislava Ulrychová Nemoc Chápat jako narušení jednoty a celistvosti organismu a prostředí

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Nová role školního poradenského pracoviště a školního poradenského zařízení vyplývající z 16 novely školského zákona Mgr. Miroslav

Více

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile)

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile) Otázka: Slinivka břišní Předmět: Biologie Přidal(a): Mili 1. anatomie 2.funkce, význam při trávení 3. Onemocnění slinivky břišní 1. Anatomie - latinsky pankreas - protáhlá žláza umístěná pod žaludkem -

Více

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s.

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Laboratorní diagnostika celiakie MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Celiakie Autoimunní onemocnění způsobené požitím lepku (glutenu) s typickým zánětlivým postižením tenkého střeva s genetickou

Více

Žádost o umístění. 1. Žadatel.. příjmení (i rodné ) jméno (křestní) titul. 2. Narozen.. den, měsíc, rok místo okres. 3. Bydliště...

Žádost o umístění. 1. Žadatel.. příjmení (i rodné ) jméno (křestní) titul. 2. Narozen.. den, měsíc, rok místo okres. 3. Bydliště... Žádost o umístění do Domova pro seniory Strážnice, příspěvková organizace o domov pro seniory o domov se zvláštním režimem Datum podání:... Číslo P: Rodné číslo: 1. Žadatel.. příjmení (i rodné ) jméno

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více