Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "http://www.archive.org/details/pamtijanajihohoomen"

Transkript

1

2

3 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

4

5 ,kl, HISTORICKY ARCHIV ESKÉ AKADEMIE CÍSAE FRANTIŠKA JOSEFA PRO VÉDY, SLOVESNOST A UMÉNÍ V PRAZE. PAMÉTI JANA JIÍHO HARANTA z POLZIC A Z BEZDRUŽIC OD ROKU 1624 DO ROKU FERDINAND MENIK PftEDLOŽF.NO DNE 13. LEDNA 1S95. V PRAZE. NÁKLADEM E.SKÉ AKADEMIE CÍSAE FRANTIŠKA JOSEFA PRO VÉDY, SLOVESNOST A UMÉNÍ

6 Publikace od I. tíclx' eské Al<:aclemie posud vydané; Y Rozpravách: Roník I. íslo 1. Dr. František Laurin. Pokrevenství a švakrovství jakožto pekážky manželství rozluujicí Cena 75 kr. > 2. Ferdinand Tadra. Kanceláe a písai v zemích eských za král Jana, KarlalV. a Václava IV z rodu Lucemburského Cena 2 zl 'SO kr. > 3. Frant. Dvorský. Albrecht z Valdštejna až na konec r Cena 1 zl. "Okr. 4. JUDr. Karel Kadlec. Provozovací právo k dílm dramatickým a hudebním. Cena 90 kr. Roník II. Cislo I. František Mareš. eské sklo Cena 2 zl. 25 kr. 2. Josef Konstantin Jireek. Poselství republiky dubrovnické k císaovn Katein 11 V I ; Cena 1 zl. > 3. Dr. František Laurin. Naízení papežské kongregace -Auctis admodum*, ze dne 4. listopadu 1S9J Cena 20 kr. íslo I. Roník III. Josef Kalousek O staroeském práv ddickém a královském práv odúmrtném na statcích svobodných v echách i v Morav Cena 15 kr.» 2. Dr. enk Zíhrt. Seznam povr a zvyklostí pohanských z VlIL vku. Cena 1 zl. 40 kr. 3. Josef Smolík. Pražské groše a jejich díly Cena 1 zl. 30 kr. > 4. Ferdinand Mcník. Volba Papeže Innocencu X Cena 50 kr. 5. František ada. Noctická záhada u Hcrbarta a Stuarta Milla. Cena 1 zl. 4) kr. Roník IV. íslo 1. Frh. von Helfert. Gregor XVI. und Pius IX. Ausgang und Aufgang ihrer Regierung October 1845 November IS46. Cena 1 zl. 6o kr.» 2 Dr. Frant. Storch. Vyruení obvinného z vazby vyšetovací. Cena l zl. 10 kr. > 3. Dr. Josef Peka. Djiny Valdštejnského spiknutí Cena 3 zl. 90 kr.» 1. František Krejí. Element psychologický Cena 65 kr. Roník V. íslo 1. O. Hostinský. Jan Blahoslav a Jan Josquin Cena 2 zl. 60 kr. > 2. Josef Smolík. Denáry údlných knížat na Morav Cena 80 kr. > 3. Cyrill Horáek. Poátky eského hnutí dlnického Cena 1 zl. 10 kr. Pokraování viz na tetí stran obálky.

7 Dr.' R. Eauaolwr,

8 HISTORICKÝ ARCHIV. VVDAVA I. Tída eské akademie císae Františka josefa PRO VÉDY. SLOVESXOST A UMXÍ V PRAZE. HISTORICKÉ KOMMISSI PRI NÍ ZÍZENÉ. CISLO 10. PAMTI jaxa JIÍHO HAR.4XTA Z POLŽIC A Z BEZDRUŽIC OD ROKU 1624 DO ROKU V PRAZE. N.ÁKLADEM ESKÉ AKADEMIE CÍSAE FRANTIŠKA JOSEFA PRO VÉDY, SLOVESNOST A UMNÍ.

9 PAMÉTI JANA JIÍHO HARANTA z POLŽIC A Z BEZDRUŽIC OD ROKU 1624 DO ROKU FERDINAND MENÍK. v PRAZE. NÁKLADEM CE.SKi;: AK.MJEMIE CÍ.SAÍtE FR.\NTI.SK,\ Ji ).SI-.I' A PRO VDY,.SLOVESNOST A UMNÍ 1897.

10 PEDLOŽENO DNE 13. LEDNA 1&95.

11 UVO. Mezi zajímavé spisy liistorické XVII. století náležejí pamti lana Jiího Haranta z Polžic a Bezdružic. Zachovaly se nám v rukopise kláštera Rajhradského (H. i. 37.) a akoliv již r. 1856') malá o nich zmínka se uinila, zistaly dosud nepov-šimnut}-. Zmínný rukopis, tuším originál, opatený pevnými deskami, obsahuje 191 listu v 4"; nápis, ponkud mladší rukou psanv, zní: M. S. memorabilium tum in Germania, tum in Bohemia, Moravia, Silesia et Lusatia ab anno 1624 usque ad annum 1648 gestarum, partim in Bohemia, partim in Voigtlandia Hofili propria manu in exilio existens joannes Georgius Harant de Polschic et Bezdružic etc. conscripsit. O spisovateli pojednali jsme na základ téhož rukopisu dosti obšírn na jiném míst,^) a není toho mnoho, ím bvchom životopis jeho doplniti mohli. Jsa mladším bratrem znamenitého Krištofa Haranta, narodil se Jan Jií Harant 24. ervence r Otec jeho Jií z^emel r. 1584, matka jniarjana, rozená Janov.ská, zemela r Tím také vysvtlujeme si pátelství Harantovo s rodinou Janovských. Jan Jií lni horlivý evangelík, a z toho si mžeme domvsiiti, že ml úastenství i v odboji stavovském proti králi Ferdinandovi 11.; ješt pozdji zachoval svou oddanost ke králi Fridrichovi, až do jeho smrti 'tít)iífáje, že bude mu k trnu dopomoženo. Pro své úa.stenství tal<.i^;r^í3i5'l];'6j!3.. odsouzen i)o]ovicc svého jmní.'') ':^' i9^'-^"'-'*^.^ *-^ / \o./ V\ i NotizenbhiU der hi.st. Sectióh der k.)b»).-sí:h..'aadfj-jjauiífselijcliart. C. 5, str. a". -) asopis eského muzea 18^87, str. 4SS ') Bílek, Djiny konfiskace, \'3i^ ^'i-jn^," -^M

12 ani ; 6 Úvod vydavatelv. Harant užil všech úlev, které Ferdinand II. evangelickým stavm eským povolil, a teprve roku 1628 opustil koncem kvtna Cechy a vysthoval se do \'ohenstraussu nedaleko Amberka v knížectví Sulzbašském ; avšak po dvou msících, ponvadž i tam poala se protireformace, uchvlil se do msta Hofu ve vévodství Beyreutském. S ním sem vysthovala se také i manželka nevlastního jeho bratra staršího Jindicha, paní Anežka Harantova z Lažan, a nemálo jinvch vv.sthovalc. Napoítalo se tu roku 1630 tch, kteí z ech.sem.se utekli, 72 osob, z dolení Falce pak 52. \' Hofu žil Harant až do roku 1647; tehdy v msíci lednu odejel s dvma dcerami a synem do Kulmbachu a tu nový byt si najal. Bezpochyb}' že chtl, jsa již stár a podruhé vdovec, býti poblíže své dcerv Alžbty Marianny, provdané za pana Ludvíka Fuchsa ze Sch\vein.shaubtu. Kdy a kde zemel, dosud jsme dopátrati se nemohli ; genealogický spis v eském muzeu chovanv nám nic bližšího o nm neuvádí.') Podobá se však, že zemel asi brzo po roce 164S sem až sahají jeho pamti v Kulmbachu. Harant uložil v pamtech svých do.sti obšírné zprávy o vlastních píhodách i o o.sudu své rodiny v letech ; obšírnji ješt vypravuje o válených a politických událostech této doby. Z toho ovšem vypsání událostí v echách až do roku 1628 jest nejdležitjším. Potom nerozepisuje se více obšírn o píhodách v echách ; za to však zapi.soval, vždy ješt maje nadji, že mu bude možno vrátiti se nkdy do vlasti, události válené v Nmcích, na základ novin tisknutých nebo zpráv soukromých a vla.stních zkušeností ; toto mohl tím snáze initi, protože msto Hof mnohdv ocitlo se ve stedu ruchu váleného. ^) Pi údejích užívá zhusta obou kalendá zárove, pi mnohých však jen staršího kalendáe julianského, jehož se pidržo- 1) Krištofa Haranta: Cesta. Vydal K. J. Erben I. I. -) Nkteré Harantovy zprávy shodují se s vypravováním rukopisu nmeckého, jejž Holle v Archive fúr Geschichte und Alterthumsk;inde von Oberfranken, IV. sešit 2. str. 10, uvádí pod jménem: Hof im dreissigjáhrigen Kriege; z toho mohli bychom souditi, že spis tento nmecký bu psán jest od Haranta nebo alespo na základ jeho pamtí. Abychom vc docela uriti mohli, bylo by teba srovnání obou spis na ten as nám však scházejí bližší vdomosti o nmeckém rukopise.

13 datum vydání úvod vydavatelv. vali protestanti ; my jsme nkde vedle zastaralých dat položili do závorek Gregorianskélio kalendáe nynjším spsobem upravené. Sloh pamtí I larantových je.st tžkopádný, a zvlášt kdvž pekládal z nminy, naskytovaly se mu obtíže, jichž nkdv ani pekonati nemohl. Tu a tam zachovalo se v ei jeho dosti hojných zvláštností podeí domažlického. Pravopis jeho neodchyluje se od pra\opisu této dob}' ; naše ovšem upravili jsme podle pravidel nynjších, jen nkteré zvláštnosti jsme podrželi. Obsah pamtí jsme zkrátili, vynechavše zvlášt zprávy, které se týkají událostí sbhlých na obvodu íše nmecké, ve Francii, Anglii, Itálii a Španlsku. V rukopise rajhradském nacházejí se na okrajích stran nápi.sy, které krátce oznamují obsah odstavc, vedle nichž jsou napsány; my jsme ty nápi.sy v tomto vydání položili na poátky odstavc, a dali jsme je vytisknouti písmem prostrkaným. Vele dkuji nejd. panu prelátovi Benediktu Koriánovi a dp. Maurici Kintcrovi, bibliotekái v Rajhrad, kteí mi rukopis laskav zapjili.

14

15 Rok Mince ten rok na ptkrát jina a jina šla. Léta 1624 pil asu nového léta mince prvnj.ší zvejšená za dobrou potená patentem zapovdna, za lehkou a nehodnou vyhlášena tak, aby se nebral groš, kterej 2I/2 zl. platil, jednom za 20 kr. ; a groš, který platil 75 krejcar, za 10 kr., 24 kr. za 3 kr., 15 kr. za 2, 3 kr. za malý peníz. A tak brali ty peníze i staré zas, jak prv platily, tolar široký za pl druhého zl., kterýž prve platil 10 R., a dukát za 2V-> R-, který prve platil 20 R. Však velice málo ponejprv bylo vidt starých penz, a tch prvnjších lehkých neradi lidé tak lacno dávali, takže opt v ten drahý a neourodný rok veliká nouze na lidi byla, že nemli, za sob chleba kupovati. Než velikanoc pišla, opt nechtli bráti eských grošv, že zapovdné byly. Tch, jim cvelvar iíkali a dvanácte krejcar, na kterémž v orlu v prsech koleko bylo neb íšské jablko, ty po 10 kr. brali, a cvelvary jen po 2 kr., nkterých dokonce za nic. Opt pi sv. Trojici nechtli bráti eských grošv, který cifry tích nemly, než po 2 kr. ; pi sv. Jakube opt do Klatov pinesen patent, které groše eské mají brány bejti a které nic. Pi sv. Jiljí opt zapovdnc 24 kr. groše, aby nebyly brány než po 18 kr., dvanácníky po 9 kr. A tak ten rok na ptkrát mince jina šla; v íši pak každé msto íšské minci svou drobnou i knížectví mlo, a žádné jiné mince krom svou bráti nechtlo, krom široké tolary a dukáty a koruny. Ty pijdouc kdo tam, musil mnit za dobrou minci jich ; v Praze dokonce žádný(ch) eských grošv nechtli bráti než po 2 krejcaích. R. t. 1. dne msíce ledna v noci na outerek v 9 hodin eských dvakráte hrozn zahmlo. 4. ledna ze tvrtka na pátek vil hodin e.ských vidina veliká kometa jako na pln msíci s dvma ocasy, a ty jakoby jiskry z sebe pouštly. Což vida hlásný u Hory Gutny, uhodil k šturmu, aby lidé vstávali, na to se podívali. A to za ti dni se ukazovala, i potom více. Jak v echách ten rok bylo. T. r. jako i prve v království eském nechtlo se nic velikého soužení a bíd lidských umcnšovat, nýbrž ím dál vždy víc jich pibývalo. Nebo pišedše lidi o statky a živnstky své, a jiní, kteíž nic svého nemli, nýbrž v poddanosti jiným zstávali v znamenité zvejšení a v bohatství pišli, nad jiné se vypínali, jiným roz- ').Srov. Daický: Pamti 1. '293.

16 10 Pamti Harantovy kazovali, tak že nižší vyššímu rozkazoval a lidi sužoval ; nebo byl hlad a drahota toho roku veliká, že nebyla za pamti lidské. K tomu nkolik tisíc lidu vojanského, jak císaského tak i knížete bavorského, bylo do ech položeno, kterýž neobyejné kontribucí a nemožné lidem vyplnní na lidi ukládali a nevážn se proti Bohu k lidem chovali. Ješt brali po vesnicech, na pišli, tak že se lidé musili ped nima, kdo co ml lepšího i od obilí, do mst s tím schovávati. K tomu k dušem a svdomím lidským (ó pežalostivá vc a politování samému Bohu hodná, nad kterýmaž to vcma sám Bh má moc, ne mizerný lovk!) s velkým soužením až i hrdel odjímáním pistupovali, a lidi všelik, jak mohli, od náboženství jich poznalého k náboženství svému nutili, a mnoho velikým soužením a mocí. pinutili, mnozí od statek svých pro túž vc ušli od pánv svých i z mst. Jak v íši ten rok bylo i v U hích. T strany vojny v íši i v Uhích velice ticho bylo, nebo po poražení léta minulého 1623 knížete Christiana Brunšvejckého a biskupa Halberštatského, Mannsfeld svj lid z) Frislandu všecken obdankoval, a do Frankrejchu se dal, Uher též neb Gabriel Bethlem, kníže Sedmihradské, uinivši smlouvu pi Hodonín, kdež lid císaský v kole obležený inl, s týmaž nejvyššíma lidu toho De Nigro Monte a s jinýma na stvrzení jí od J. M. C. oekával. A tak lid císaský a bavorský v íši pi ece Wezer ve Westfalii a v Hesích, nemajíc žádného nepítele, zstával. Jak v Niderlandu se dalo. Ale v Niderlandu král hispánský na míst jeho Spinule siln (s) Stády bojoval a znamenité msto jejich jménem Breda, kteréž ped asy Mauricius, hrab z Nasáv, chytrostí dostal a jim je odal, siln oblehl, s tím pi tom ohlášením: nebo život svj pi nm složí, aneb je vezme, od nho jina že neodtrhne. Což potom je poddáním léta 1625 dostal, jakž o tom doleji. Liga nová. Téhož léta v království franckém v Paíži stalo se jisté sjednocení, konfederací neb liga mezi potentáty slavnými za 30 let poád, totiž mezi Ludvíkem králem franckým, králem englickým a Frydrychem falckým. Slepice umelá obživla. Téhož léta již docházejícího na Záe v kraji plzeském, kdež pan Albrecht Pauzar^) po vzetí mu statku s panem Petrem Pesíkem -), ujcem svým, na statku panny dcery téhož pana Pešíka bytem toliko zstával, slepice jedna jeho pkná tyrolská v pomyjech se utopila. Když jemu ji tak utopenou pinesli, nerad tomu jsouc litoval ji a kázal ji pry vyhoditi. Ležíc tu již ped ním (ve) svdnici nkolik hodin, tu jedna panna Strojetická ekla: Ona snad zase obživne; on na to ekl: Jest tak možné, aby obživla J. A. K. F. Z. K: C. B.^) V tom když ji 1) Albrecht eho Pauzar, rytí z Michnic a na Volešnici. Zstal pi jedné tetin svých statk. Bílek. Djiny ) Petr Pesík rytí z Komárova byl všeho statku odsouzen. Bílek ) Písmena tato teme následovn : Jako až král Fridrich zase králem eským IjluU

17 po z roku tak prcce nechali ležet. brz\' ]io tcj jeho ei poala ta slepice jednoho oka otvírati, potom druhého a zívala, po tej se schopila a chodila, a po dvou hodinách po témž obživnutí snesla vejce. To sám ten dobrý lovk pravil a tu slepici a to vejce choval a lidem to ukazoval, a že by byl pi-ál, ab\- tebas 1000 lid na to se bylo dívalo. Svin umrdlá obživla. Na to pan Jidich Tomek to mluvil na písahu a dobré svdomí své to berouc ped nkolika námi, na Srbicích 1. dne ledna, že ped tími lety umela mu svin v Mlazovech ; tu na dráh\ \\vlekli a na drahách do dne tetího umrdlá ležela, po tej obživla, dumu pišla, zdráva byla a chodila. Kterouž potom zasaditi a krmiti dal, již potom zabili a sndli. Kivonoska obživla. Knzi Sebestianovi Stražovskému umela v neb\tí jeho doma kivonoska v kleci, a jeho kuchaka byla na(d) tím velmi zarmúcena a chtla za jinou takovou dávat 1 gbelec žita. Ale když tak umrdlá za voknem ležela pes celou noc, na ráno vzala ji Marije, kteráž toho knze hojila, do rukou a ji (ke) tvái pindávala a smíchem pro n ekla: Tak ty obživneš, jako král Frydrjch bude zase králem eským.* Na to ji vundala zase za vokno, kdež hned nohu stahala, oko odvírala, když ji zase za okny vzeli, obživla. P. Jan Kryštof z Klenového a Janovic umel. Téhož léta 1624 pan Jan Kryštof z Klenového po dlouhé a tžké nemoci, kterouž na noze své snášel, jsouc v ni v Plzni v zavení pi Sturmu trefen, však se vyhojil, potom mezi vojsko císaské k Budjovicóm jel, s nima poád bojoval, až eská zem od téhož lidu císaského vzata b\la ; tu ten pan Jan Krs.štof, pi bimování davši sob tetí jméno Rudolf, z Klenového a z Janovic, jedouc z Prachenska do Plzeska za msto Planici, s konm padl, odtud do Habartic pijel hned nemocný, tak že sme ho sodva s kon sundali a do svdnice uvedli a jeho se ptali, co by mu bylo. On pravil, že jest na koni bžel a padl, a od toho že ho noha bolí, tak že velice kiel ; a když se mu pravilo, pro jest na koni bžel v tak snéh a mrázky, tu odpovd dal na to, že mu platilo (jiná nerozuml sem tomu, než že pro áký pajt); tu žádného pokoje nemvše jednak lehl, davši mu nastlati, jednak vstal, až sem ho ten den na krytém voze herkama manželky své, k žádo.sti jeho (k) paní matei jeho do msta Klatov dovézti dal. Tu nemocný ležel nkterý den, potom se pozhojil, potom zase se mu ta nemoc obnovila, jakož i pc(d) tím pádem na ni sob stžoval ; tej se mu ta noha krila, že na ni kulhal, tu se dal na ni balvíóm až i popravnímu mistru hojiti, též do Var jezdil, však nic plátno mu nebylo, nýbrž ím dál vždy h, tak že se mu potom zválela. Kdež on dal se do Prahy vézti k balvíóm, potom u mostu v špitále ležel, tak že mu tou zvaleninou duch šel a neistota tekla. A tak (v) velké bíd a nemoci život svfij, (snášejíc takovou nemoc na nkolik let), téhož roku nkdy z jara v témž špitále dokf)nal, a v advent v Mín v kostele v kru též tého roku pochován jest

18 Nyní 12 Pamti Harantovy Zápovd podobojím ve Vídni. Téhož léta 9. Septembris od rady msta Vídn v Rakousích scházení (k) službám božím do kostela v Hernals zapovdíno, což stavové též zem pod obojí tžce to nesouc, císai o to suplikovali, ale nic neobdrželi. To jim za odpovd dáno, že se jich tu nic nedoteje, aby se spokojili. Knží z Rakous vyhnáni. Též toho roku potom 4. Octobris mandátem císaským všickni knží a praeceptores z Rakous pod obojí jsou vypovdni, a když odtad na šifích proti vod k mstu Reznu a jinam dali se vézti, tehda v Bavoích ped Strubinou obyvatelé odtad volali na n, posmívajíc se jim ekli : mžete zpívati : Ach, Bože, s nebe pohle na nás a smiluj.se! Též ptali se, kde jest jejich silná bašta, tak jak nmecky zpívávali. K. Fridrichovi syn se narodil a jiný umel. Téhož léta 15. Octobris v Graffenhagu v Holandu K. Frydrychovi narodil se syn kterýž poktn na nové léto dne Januarii. Jméno mu dáno Eduard. Francké, englické, benácké poselství a knížete z Brunšweigu byly nni kmotrové. Proti tomu zase umel mu s\n Fudvík, pl druhého léta stáí. Arcikníže Karel umel. Téhož roku z Vídn arcikníže" Karel, císae Ferdinanda II. pan bratr, vyjel do Hišpanie skrze vlašskou zemi jedouc, u sestry své a švagra svého, knížete Florenckého se zastavoval. Odtad do Hišpanie do Madridu msta se bral, 24. Novembris tam pijel, kdež proti nmu vyjeli dva brati krále hispánského, Don Carol a Don Ferdinandus, na dv mile odtad, a sám král s falckrabtem z Neyburku ped branou na ekali a pívtiv jej i s královnou pivítali. Kdež 25. a 26 dne téhož msíce sob po cest odpoíval, 28. dne téhož msíce s králem dlouhé rozmluveni ml, a hned potom téhož dne ve 4 hodiny na zimu se rozstonal. Z toho se palivá zimnice ho chytila, tak že od též nemoci 26. Decembris v témž mst umel. Nejvyšší pan písa umel. Téhož léta 8. dne msíce ledna umel na Zinkovech pan Jan z Klenového a z Jano\ic, nejvyšší písa králov.ství eského, a v Plzni pochován. P. Perglarova; d ruhá p. Pergl a r o v a. Též toho roku 21. února umela na Kolínci paní Mandalena Perglarova z Janovic, a pochována v Kolínci. Též ped tím umela 9. února též na Kolínci paní Eliška Perglarova z Harasova, manželka pana Václava Otagara Pcrglara. Pochována též v Kolínci s paní mateí pana manžela svého, s paní Mandalenou z Janovic. P. Strojetická umela. Pani ernínova Marjána jinak Mace {}) u m e 1 a. Též toho roku umela p. Janovi Strojetickému z Strojetic na Kimicích manželka, po rodu z Vrdby, na neštovice ; a první manželka, po rodu z Svamberka, též mu na neštovice umela. Též toho roku umela, šlakem jsouc dávno poražena, paní Marjána ernínova z Svarová, manželka pana Hemana ernína z Chudenic.

19 z roku 16ii4 a Pan Jií ejka umel. Téhož léta 16. dne msíce bezna umel na vodnatclnost u pana bratra svého, pana Jana Adama, pan Jií ejka z Olbramovic, kižovník sv. Jana Jerusalemitanského. Pochován 29. dne téhož msíce v Nmících v kostele v kru. Pan Jiík Raín umel. Téhož roku umel v mst Sušici u Luina mšana, kdež u nho v podruství byl, když mu statek jeho ejkovy vzat byl, pan Jií Raín z Raína. Pochován ve Zbynicích. P. Lokšanova umela. Téhož roku okolo sv. Matouše umela paní Lidmila Lokšanova z Chudenic v mstech Pražských, paní mát pánv Kocv, Diviše, Jindicha a Adama Havla, mvši prv pana otce jich, pana Jana Václava Koce z Dobršc a na Bystici. Potom sob vzala pana Adama z Lokšanu. Meli lidé náhle. Meli ten rok velmi lidé náhle tu okolo Klatov i jinde, mšané i sedláci. Pan z ían umel. Téhož roku umel náhle pan Petr z ían na Peclavi. Téhož roku umel na Mcholupech pan Wolf Sedlecký z Oujezdce. Liška do vsi pišla, lidi kousala. Téhož roku ve tvrtek po druhé nedli adventní, jinak 12. dne prosince, u vsi Habartic na louce Hbelíku pišla liška k pacholeti Jiljího Prchy, kteréž voly tu páslo. A ten sedlák plot tu opravoval ; spatíc ji ten sedlák, ekl tomu pacholeti, aby ji pošetilo, že pjde dom pro runici. A když on šel, liška zatím dala se do pacholete a chtla je kousati, a pachole se jí bránilo rukavici v houbu ji bijíc a kielo:»sedláe, pomoz, pomoz! pro Bh!«a on se vrátit musel na retuk. V tom ona jim utekla, neb již tma byla. Pede dnem pak v pátek otec toho pacholete a podruh Jiljího Prchy dom do vsi ze mlejna jdouc, nesouc na sob mouku, když picházel k chalup své, a ona ta liška opt proti nmu bžela a jej za botu popadla. A on miníc, že by pes Prch byl, až se dobe ohlíd, tu spatil, že jest liška, mouku z sebe shodil a popadl sochor, a tu ji ním na vsi zabil, pknou, tlustou lišku. Neslýchaná vc, aby liška do vsi chodila, lidi kousala. Zabili tím zpsobem jich nkolik jak v Planici i jinde v tom i druhém roce. Rok Co se dalo v Niderlandu. Téhož léta a tu zimu kníže Christian brunšvický a Mansfeld (s) lidem svým v Frankreichu a v Engelandu naverbovaným, od Kales z Frankreichu po moi do Holandu pijeli a tu se zdržovali, smejšlejice s knížetem Moricem a bratrem jeho Hendrychem Frydrychem msto a pevnost Bredu, v Brabantu ležící, z obleženi Spinulového vysvoboditi. Ale pro silné ji obleženi a vkol šanci zaveni nijakž, akoliv mnohokrát o to se pokoušeli, toho bez proliti veliké krve a ztraceni lidu nemohli. Mauricius umel. Brcda se poddala. Až v tom kníže Mauric z Oranie a hrab z Nassau, <;ubernator tch zemi Holandu, Selandu a jiných, umel, a msto, jsouc blízko k roku obležené, okolo 2. nedle po sv. Trojici na jisté kondicí a art>kule se poddalo. Však, jak se psalo

20 zbitých 14 Pamti Harantovy strany náboženství, málo jim splnno bylo, a také Spinulu neb krále španlského velikou sumu penz stála, tak že jest dobe zaplacena byla. A také jmauricius než (k) Bred na retuk pijel, králi hispánskému tu v Nydrlandu nkolik pevností vzal, jako Goch a jiné. Král dennemarský s vojskem velikým. Král dennemarský a jenerál jeho, kníže Jan Arnošt z Weimaru, majíce lidu nemálo od krále švédského a jiných poslaného a svého naverbovaného, jak zpráva se dávala, do , též nezaháleli. Císa mnoho lidu na pa.. posílal. Císa Ferdinand druhý mnoho tisíc lidu hned v zim i z jara proti tm nepátelfím na pomoc posýlal, kteréž v Rakousích i jinde ml, a víc naverbovati jich dal. Ti když o masopust skrze plzeský kraj k Klatovóm, k Domažlicóm táhli, veliké houfy krkavcv za nimi letlo a na n pralo. Též v ty asy po nedli Devítníku, když na Chodech ve vsi Poinovicích leželi, kázal sob jeden otíícír pinésti ráno pkné vody. I pinesh mu ji, kteráž se v krev obrátila. Voda v krev se obrátila. Když ji spatil, pravil, že jsou ji (Z I slepic nabrali, a nechtjic tomu on viti, aby navážena z studnice byla, sám k studnici šel a dal ji sob navážit, kteráž tím zpsobem jako krev krvavá navážena byla. DáH se znamenití divové v tomto roce i v jiných, ale málo na n dbali. Pedn byla ten rok velice teplá zima, že se vorati mohlo. K tomu nkolikrát se blejskalo a hímalo, tráva rostla i kvítí rozkvtávalo. Též zezulku i slavíka tu zimu slyšeli zpívat u zámku Velhartic, v Janovicích i jinde. Také za konenou vc rozprávli, že na štdrý den v Klatovech na brán slj^šeli ji kukat, na vánoce též že zezulku slyšeli kukat v mst Zatci na kostele. K tomu na nebi veliká znamení a divy byly vidt ten rok. Pták mnoho v hromadu se sletlo. Okolo Brandejsa do jakéhos pustého rybníka se sletlo velmi mnoho rozliných pták, a posadivše se, tiše sedli. V tom za nima piletl jiný veliký houf pták, mezi nimiž byl i orel. Ti se dali do druhých, oni se bránili, a tak se štípali, že mnohým oi vyklubali, a orla toho hned na kusy roztrhali. A tak mnoho jich mrtvých leželo, že je sedláci sob sbírali a jedli ; a kteíž se jich najedli, do tetího dne bláznili. Jiní meli, až hejtman dal ty zbitý ptáky do šachty zakopati a sám tu vc jiným vy^právl. V mst Frankentalu v dolejším Falcu v jedné vsi Mars nazvané v 18. Februari nalezena taková figura na jednom stromu, z zem vyrostlá, vnit prázdná, zvýší 3 tvrtí lokte, kteráž od gubernatora toho msta byla do Xydrlandu infantin poslána. Vítr velký v Praze. Ve tvttek první v post 20. února strhl se rychlý a hrozný veliký vítr. Ten na Koském trhu v Praze krámy rozhazoval, též ped rychtou mošny, ešata, nše rozhazoval ; též vichrové z jedné'ulice domruhé jeden proti druhému jakoby se potýkali, tak že tém lidé choditi nemohli. A v ten as hlava jedna s mos(t)ské vže spadla ; mnozí, jdouc po most, vítr je zastavoval, a mnohými zmítal, že jiti nemohli.

21 ; z roku Lvové lidi dávili. Jistá zjjráva od lidí hodnovrných se dávala, že na panství pana Žarotína po 10, 12 a více Iv se nacházelo, kterýž lidi dávili, jakž se toho i nco do kraje Hradeckého dostalo. Vrch se roztrhl. Téhož léta 22. Februarii podle starého kalendáe (podle nového 4. bezna) ped polodnem mezi 10. a 11. hodinou v outerý po nedli pgstní Oculi jeden vrch v biskupství Bamberském, mezi Ebermanstattem a Gaiseldorfem na levej ruce ležícím, jménem Trudenleiden, samým božím piisobením (s) velikým hmotem a teskáním se pozved a roztrhl, takže okolo bydlející znamenitým strachem a pedšením to slyšeli a vidli, jakož každodenn to se spatuje a sebou pináší. Ped tím v sobotu vidli na tom vrchu ohe jako kouli hoeti, ale nevdli, odkud by se tu vzal zasypal zem mnoho, a vždycky se ješt suje. Bouka v K 1 o k o v. Téhož roku okolo hromic vypravena byla komisí do msta Glogova v Slízku ležícího s Jezuvity, aby tam uvedeni byli do kostela podobojího,akoliv prv podjednou 11 kostelv tam mli; a tm komisaem do 300 muškatyrfi, že s nimi tam šli, dáno bylo. A když se tam dostali, tehda povolali páni komisai ouadu, a tu ped ní pan komisa, který jak se praví, byl z Princinštejna jeden, oznamoval jim, že JMCé jistá a milostivá vle v tom jest, aby pány Jezuity pijali do toho kostela. I žádal pan primas jich s panem purgmistrem pánv komisav, aby jim poruení J. M. C. ukázáno bylo, neb že oni pro obec toho uiniti nesmjí. A tak nemajíc jim co ukázati, pan komisa rozhnval se, a vytrhši tulich probodl primasa i purgmistra. Což jiní vidouce, zbhlo se nemálo lidu obecného a soused, a v tom muškatýi.stíleli mezi sousedy, a oni vidouc to, zaveli brány a zbili všecky jali komisae (mezi nimi byl i Plateys z Prahy) tak muškatyry neb vojáky. Plateys do Prahy pivezen a v postu u sv. Jakuba v kláštee pochován, jsouc vzácná osoba, sekretá vojanský. l) Potom k spokojení té vci byl vyslán pan Sazima z Vrtby do téhož msta. V Falcu strom zlomený rozlívetl. Téhož léta 1624 na den sv. Jana Ktitele [24. ervna] (ve) Frýdenberku, míli od Ambergka (ve) Falcu v kurfirské zahrad neb štpnici byla jablo veliká, majících na sob malých nedozralých plno jablek, kteráž prudkostí vtru velikého od koene ulomena jsouc, toliko na dva prsty koenu se držela. Jí kdokoh spatil, za jiné neml, že se k niemuž nehodí než k spálení, jakož jetev jedna odata byla. Ale ten strom tak zlámaný na zemi leží i žádné tém vl(h)kosti nemajíc, zase zerstvl a ku podivu proti bhu pirozenému v ten as rozkvetl, takže od velikého množství kvt nad míru bílý uinn b\l. emuž se náramn lidé divili a množství to spatovali. Erb se obnovil, i též stecha, lako i erb krále Fridricha, kterýž na brán cihelné sám od sebe se obnovil, jakoby jej nejpknji znova vy- 'J Karel Ferdin. Platejs, císaský a vojen.ský -sekretá. Kanovník Jan Arnošt Platejs, jenž též v reformaci velmi inn se zúastnil, byl jeho bratr.

22 Ifi! ; Pamti Harantovy maloval. Též i stecha v témž mst na kostele sv. Jii sama od sebe se obnovovala. Hrab Hendrich se oženil. L. t asu jarního v mst Braunfels hrab Hendrych z Nassaw se oženil, pojav sob jednu hrabnku z Solms. Paní Johanka Švihovská umela. T v pátek po druhé nedli po velikanoci, to jest 18. dne msíce dubna, umela urozená paní paní Johanka z Ryžimbergka a Švihová na Nalžovech, v domu a píbytku pana manžela svého, pána pana Frydrycha Svihovského ^ z Ryžimberka a z Švihová. Dobrá, pobožná, pána Boha a pravdu jeho milující paní z hoe jí ta smrt pišla, jak s ní i s dítkama jejíma o náboženství nakládáno bylo. Bez pohbu, jakž v ten as bejvalo, do kostela pece vnesena jest Hradešického. Bez vtru dv deva se vyvrátily. T. 1. na den Božího vstoupení, kteréhož se trefilo 8. dne msíce máje, ve vsi Habarticích ráno slyšeli, jakoby nkdo v lese za Planinany který slov, k mstu Klatovm náležejícím sekal. V tom potom velmi velikej teskot se stal. Když tam nkteí šli, našli beze všeho sekání dv veliké deva, každé ve dv objetí, jedli a lípu (beze všeho vtru, nebo pkný as a velmi tichý byl ten den a zvláš v ten as) vyvrácené podle sebe, a tetí malou jedli sebou vzali; kteréžto deva koeny zdravé veliké mly, však se vyvrátily, polámaly, prsti mnoho a kamení velikého sebou vyvrhly. A snad pedukazovaly též vyvrácení (bez vtr velkých, totiž pokušeních, kteréž sice ješt nebyly, než že se nima hrozilo) náboženství evangelického v témž mst. A ji.st mnozí mšané v nm zdáli se bejti velice vkoenni v pravém náboženstvím, však pece vyvráceni. Jedle i lípa, muži i ženy, a vzeli malou jedliku sebou, to své dítky. Pane bože, ostíhej déle nás Hvzdu ve dne a pohanších motejl vidti bylo letti. Na den letnic [18. kvtna] téhož léta ve vsi v Stoboicích vidli v bíle dni pkný v jasný den hvzdu jasn svít ti po ti dni poád o polodni. Též tam i v Habarticích vidli pohanších velkých motejl letti jakoby karnety^) táhly. Nevinné zamordování a nevážné. Téhož léta po sv. Trojici ten tejden, když vojáci do íše z ech táhli, v mst Domažlicích že sob ekli ti: když potáhnou dále, aby z ech nevyjíždli, až koho nejprve potkají, do 7 osob zabili. Což hned za Domažlici na jednom mšanu, který dlal zákop, vykonali a jej zastelili, a potom jiných víc, též ves zapálili. Dva v Klatovech zabiti. Též, t. r. v pátek po Božím Tle [30. kvtna] v mst Klatovech jeden voják fendrich Slezák Preyner, v rukou pana Adama Dlouhoveského probodl Jakuba Jurie, z Vídn i Zemel ped r i Praporce vojska.

23 ' ) Don z roku 16L'5. 17 rodilého, však tu osedlého, skrze ruku bez píin\", kterýž od té rány umel. A pacholka též jeho zabil též tu hned fendrych karnety Don Baltazara 1) bratra, kteráž v Klatovech ležela v ten as. V Praze ve dne hvzda vidina. T. 1. v outerý po druhé nedli po sv. Trojici 6. dne msíce ervna a potom po ti dni poád okolo 20 hodin ve dne byla vidina hvzda v Praze nedaleko od sluncete svítiti. Též byla vidina hvzda v Praze vedne , 4 nedle ped vpádem Pasovským. P. Viduna Obytecký umel. T v nedli tetí po sv. Trojici, to jest 15. dne msíce ervna, umel v dom svém na Raanech-. v Praze pan Václav Viduna Obytecký z Obytec, prokurátor císaský. Stržení oblak \- c Vratislavi. Téhož roku ve tvrtek po svatým Petru a Pavlu, jinak 3. dne ervence, u Vratislav v Slízku dvakrát oblakv stržení se stalo, tak že se pes obilí na polích na šitích plaviti mohlo. Dvé kuat umrdlých obživlo. T. 1. ve tvrtek po s. Kylianu 10. dne msíce ervence ve vsi Habarticích dvý kuat malých erných umelo paní Lidmile Harantov, aneb od slepice udávené byly, neb byly všecky stlesknuté. Ty vzela, na ruku položila a nesla k voknu, chtjíc je ven vyhoditi; zanechavši toho vyhození tak, nesla je do kuchyn okazujíc je pedn pánu svému, kterýž se jí ptal, co by s nima dlala, aby je pry zahodila, kteráž ekla; Nezahodím, jestli nás pán Bh vysvobodí, tehda obživnou. V tom je pi ohni zhívala tak dlouho, až obživly, bhaly a jedly a erstvé tak jako jiné byly. To se vkutku jist stalo. Oddávání podobojí m zapovdno. T. 1. v pátek po svatý Markyt [18. ervence] mnich Severin, Klatovský dkan, posílal po knzích tu okolo Klatov patentu vejpis arcibiskupa, aby žádného pod pokutou, jakou by arcibiskup uznal, neoddávali, leda by oba pestoupili; pakli by se který knz toho dopustil, aby pokutován byl podle uznání pana arcibiskupa a to manželstvo bylo rozvedeno, a byly-li by dítky od nich, aby žádných nápad nemly. Odpov pátelská p. Racku z K á d o v a. Téhož léta v nedli 8. po sv. Trojici [13. ervence] pijel pan Racek z Kádova se panem otcem svým a s jinejma pány a pátely svejma na Habartice, 3) a tu žádal podle uloženého dne, aby mu jiátelská odpov strany panny Evy Kryzeldy Harantky z Polžic a z Bezdružic od pana otce jejího dána byla. Což on, poradivše se o to se panem strejcem svým a s jinejma pány a pátely svejma, odpov pátelskou na snažné vyhledávání jeho dal. Což i bylo by se veselí a dodání stalo, ale pro zápov oddávání podobojí (kterážto zápov pro to veselí od toho mnicha naschvál v ten as tu okolo po knzích posýlána byla), to se vykonati nemohlo, že se knz dostati nemohl. -') Baltazar dc Maradas. Hradanech. 'j Byl tu zaji.sté panský dm, a ScdUick Hrady IX. 16^ o tom se nezmiuje. F. Mcnik: Pam ti Har.-intovv. 2

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Karel Jaromír. Erben. Kytice z povìstí národních

Karel Jaromír. Erben. Kytice z povìstí národních Karel Jaromír Erben Karel Jaromír Erben Kytice z povìstí národních Dokoran, 2002 Illustrations Pavel Rut, 2002 ISBN 80-86569-38-1 KYTICE Zemøela matka a do hrobu dána, siroty po ní zùstaly; i pøicházely

Více

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Znění tohoto textu vychází z díla Moravské národní pohádky (Díl 1.) tak, jak bylo vydáno nákladem R. Prombergra v roce 1912 (KULDA, Beneš Metod. Moravské národní pohádky.díl

Více

dv dti, krom toho docházely k nrpu pobhlice a nevstky. Bartolomj, fará týnský, ml svou Matj, fará u sv. Jana pod Skálou, ml

dv dti, krom toho docházely k nrpu pobhlice a nevstky. Bartolomj, fará týnský, ml svou Matj, fará u sv. Jana pod Skálou, ml . Bila Hora a katolická protireformace. 27 dochovaných zpráv mezi zhýralci asi pední místo. Vysvítá to z toho, že když po nastoupení svého úadu naídil arcibiskup pražský Jan z Jenštejna (r. 1379) pamárnou

Více

Rakousko-Uhersko znak, vlajka

Rakousko-Uhersko znak, vlajka Rakousko-Uhersko znak, vlajka Erb Habsburků, vlajka Vlajka Habsburská monarchie a Rakouské císařství Vlajka rakousko-uherské Čechy 2. Bukovina 3. Korutany 4. Kraňsko 5. Dalmácie 6. Halič 7. Rakouské přímoří

Více

Adresa školy:... Adresa bydliště:... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy:... Adresa bydliště:... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:...... Adresa bydliště:....... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K Dti se nauí veselou formou znát a tanit základy nejznámjších eských i svtových tanc: polka, mazurka, twist, charleston, letkis, rock and roll, macarena, country, blues a další. Poad je urený pro zábavu

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Josef a jeho bratři Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Jákob měl dvanáct synů. Jmenovali se Ruben, Šimeón, Levi, Juda, Isachar a Zabulon (synové Ley), Gád a Ašer (synové Zilpy,

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

Narodil jsem se 10. 1928 v Žatci. otec byl chmelový

Narodil jsem se 10. 1928 v Žatci. otec byl chmelový Moje jméno je Peter Klepsch Narodil jsem se 10. 1928 v Žatci. otec byl chmelový obchodník a tehdy k k a vliným ale již v roce 1936. V roce 1938 jsem zažil Vstup jednoteka také štáb první jjízdní divize

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Knihy veršů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1995 (ORTEN, Jiří. Knihy veršů. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1995. 301 s. Spisy Jiřího Ortena,

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach OD 13 DO 17 HODIN Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach Květnový kalendář narozenin našich kamarádů. Ahoj děti, Minulý měsíc jsme si vytvořily Knihu

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7.

Více

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku od domova cca 145 km pátek: camp Chmela; prohlídka Úštku sobota: Helfenburk, Kalvarie v Ostré,... pespat na parkovišti u Ostré nedle: cyklovýlet

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

České země během třicetileté války

České země během třicetileté války České země během třicetileté války Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK TŘICETILETÁ VÁLKA 2.notebook. November 27, 2014 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19

DĚJEPIS 8. ROČNÍK TŘICETILETÁ VÁLKA 2.notebook. November 27, 2014 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19 1 TŘICETILETÁ VÁLKA Po bitvě na Bílé hoře se Habsburkové obrátili proti zemím Fridricha Falckého (Německo). Ohrožené bylo také Nizozemí, které bojovalo se Španělskem. Proto

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

Projekt: Úkoly: Vyhledej na internetu. Napiš. Použij mapu. Úkol k zamyšlení

Projekt: Úkoly: Vyhledej na internetu. Napiš. Použij mapu. Úkol k zamyšlení Projekt: HOLICE MSTO, VE KTERÉM ŽIJI Úkoly: Napiš Vyhledej na internetu Použij mapu Úkol k zamyšlení Prohlédnte si mapu našeho msta a najdte ulici, ve které bydlíte, najdte ulici, kde se nachází naše škola

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z tým: Ondřej Bednárik, Vojta Deliš, Jan Hlavsa, Ondřej Chalupka, Šimon Kuchynka, Jana Roubová zleva: O. Chalupka, O. Bednárik, Jarmila Erbanová,

Více

Dne 2.února odbývána v hotelu Drtina v Lounech první schůze účastníků k vystavění nového rol. akc. cukrovaru v Lenešicích, při kteréž byly navrženy

Dne 2.února odbývána v hotelu Drtina v Lounech první schůze účastníků k vystavění nového rol. akc. cukrovaru v Lenešicích, při kteréž byly navrženy 1880 Dne 2.února odbývána v hotelu Drtina v Lounech první schůze účastníků k vystavění nového rol. akc. cukrovaru v Lenešicích, při kteréž byly navrženy stanovy schváleny. Základní kapitál stanoven na

Více

Habsburkové v Českých zemích v předbělohorském období

Habsburkové v Českých zemích v předbělohorském období Habsburkové v Českých zemích v předbělohorském období 1 Rodokmen Habsburků Maxmilián Habsburský + Marie Burgundská / Rakousko / Ferdinand Aragonský + Isabela Kastilská Španělsko Filip I. Sličný + Johana

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím.

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím. Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v ústavě

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 9:15 Za farníky 14:00 Svátostné požehnání Pondlí 29.12. Úterý 30.12. Steda 31.12. 17:00 Adorace na závr roku

Více

Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:... Adresa bydliště:...

Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:... Adresa bydliště:... Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:.... Adresa bydliště:..... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

Zlatý kolovrat. Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983)

Zlatý kolovrat. Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983) Zlatý kolovrat Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983) Původní báseň: Karel Jaromír Erben Scénář sestavil: Ondřej Turek Král přijíždí

Více

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí,

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí, Kamila Krátká z 8.A píše poezii a v letošním roce získala za přednes básně Klec a klíč na regionální recitační soutěži Dětská scéna 2013 ocenění za autorský přínos. Ukázky z její tvorby zveřejňujeme v

Více

Milí mariánští ctitelé!

Milí mariánští ctitelé! roník 12. 3/2001 Milí mariánští ctitelé! Vstupujeme do nového církevního roku. Zaínáme tradin adventem. Naši pedkové jej prožívali velmi intensivn. Mli k tomu i více asu. Ustaly práce na poli, ve stavebnictví.

Více

Rudolf II. Jak se žilo v Čechách v 16. století

Rudolf II. Jak se žilo v Čechách v 16. století Rudolf II. Jak se žilo v Čechách v 16. století Eduard Kelley 1555 1597 Magistr Edward Kelley původním jménem Edward Talbot. Narozen ve Worcesteru v roce 1555 pravděpodobně 1.srpna. Dokonce krátce navštěvoval

Více

Modřanský farní zpravodaj

Modřanský farní zpravodaj Modřanský farní zpravodaj Listopad 2012 Slovo ke čtenářům: Obchod, nebo zvláštní milost? V týdnu modliteb za zemřelé je možné získat pro duše v očistci plnomocné odpustky. Zdá se, že stačí splnit tři podmínky

Více

Seznam ne-jezuitů pohřbených v klatovských katakombách

Seznam ne-jezuitů pohřbených v klatovských katakombách Seznam zesnulých dobrodinců a přátel jezuitského řádu z řad měšťanů, šlechty a duchovenstva, pohřbených v kryptách jezuitského chrámu Neposkvrněného Početí Panny Marie a sv. Ignáce z Loyoly v Klatovech

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Čísla popisná 2. část Stavení domkářů postavená před rokem 1719 (Pokračování) Na konci purkrechtní knihy z let 1701-1793 je seznam (index) stavení, postavených

Více

Jaroslav Vrchlický (1853 1912)

Jaroslav Vrchlický (1853 1912) Jaroslav Vrchlický (1853 1912) vl. jm. Emil Frída nar. v Lounech stud. G, filosofie, historie, románských jazyků vychovatel v severní Itálii sňatek s Ludmilou Podlipskou profesor literatury na Karlově

Více

AKCE zima + jaro 2016 koncerty přednášky semináře zájezdy

AKCE zima + jaro 2016 koncerty přednášky semináře zájezdy AKCE zima + jaro 2016 koncerty přednášky semináře zájezdy bližší info na www.sar-blochova.cz v sekci AKCE / koncerty, přednášky, semináře aj. LEDEN 16 17.1. OLOMOUC škola praktické muzikoterapie 18.1.

Více

Rudolf Medek: ZBOROV

Rudolf Medek: ZBOROV Rudolf Medek: ZBOROV Vìnováno památce bojovníkù a muèedníkù, kteøí v této válce položili svùj život za svobodu èeskoslovenského národa. I. Èeské i slovenské dìti, synové národa, omlazeného hrdinskou krví,

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Příspěvek k příspěvku k rodopisu Alfonse Šťastného

Příspěvek k příspěvku k rodopisu Alfonse Šťastného Příspěvek k příspěvku k rodopisu Alfonse Šťastného Objevil jsem nedávno na webu Příspěvek k rodopisu Alfonse Šťastného MUDr. Jana Antonína Magera, publikovaný v Rodopisné revue on-line, 8 roč. 15, 3, 2013.

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Začal nový školní rok. Ze třídy nám odešli někteří spolužáci do jiných tříd nebo se odstěhovali. A zase nám přišli noví spolužáci parta hokejistů. Potřebovali jsme

Více

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice 07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice Sušice Vikariát Sušice-Nepomuk Farnost Sušice Kostel sv. Václava, mučedníka (děkanský) sv. Felixe z Kantalicia (klášterní) Nanebevzetí Panny Marie (hřbitovní) sv. Andělů

Více

FRÝDLANT Penzion PLUMERT tel.: 602 186 163 Motel DANIELA - tel.: 482 312 028 737 195 403, Hotel Bílý K tel.: Hotel GARNI tel.

FRÝDLANT Penzion PLUMERT tel.: 602 186 163 Motel DANIELA - tel.: 482 312 028 737 195 403, Hotel Bílý K tel.: Hotel GARNI tel. FRÝDLANT 464 01 Penzion PLUMERT námstí TGM, Frýdlant v echách - tel.: 602 186 163 - kapacita : 18 osob, dvoulžkové pokoje každý se sociálním zaízením - cena : 650,-K / osoba / noc - stravování : restaurace

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Bhem války bylo udleno: cca. 450.000 VZK 1. t. s mei cca. 92.000 VZK 1. t. bez me cca. 6.000.000 VZK 2. t. s mei cca. 2.000.000 VZK 2. t.

Bhem války bylo udleno: cca. 450.000 VZK 1. t. s mei cca. 92.000 VZK 1. t. bez me cca. 6.000.000 VZK 2. t. s mei cca. 2.000.000 VZK 2. t. ž Vojnový záslužný kríž 2.triedy s memi + miniatúra, kríž s miniatúrou pochádza od bývalého vojaka Wehrmachtu z Viedne.Odznaky sa našli na pôvodnej uniforme v pivnici majitea.!! 100% Original Tzv. ád Váleného

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni:

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Květná neděle Téma Ježíš Kristus je náš Král a Bůh Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Potřeby Popsat jak vypadají a co dělají králové Vysvětlit v čem se Kristus liší od světských vládců Podle

Více

- G r u n t y v R a d o n i c í c h -

- G r u n t y v R a d o n i c í c h - G r u n t s e d m ý, d n e š n í číslo 1 - G r u n t y v R a d o n i c í c h - Dle zápisu z r. 1676 Nynější hospodář M a r t i n P a v i š k a, který tuto chalupu získal od B a r t o ně Černýho. 1676 převzal

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra)

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra) Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra) 24.10.2008 K. Poledníková 1, L. Poledník 1, V. Hlavá 2, J. Maštera 2, T. Mináriková 2, D. Rešl 2, L. Tomášková 2, J. Šíma 3, A. Toman 4,1,

Více

12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ

12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ 12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ V západní části Tábora na pravém břehu Lužnice se nalézá místo, které dnes nazýváme Klokoty. Dříve bylo nazýváno Hora Klokotská. O názvu proč právě Klokoty jsou uvedeny

Více

Hospodářství v Íliadě a Odysseji

Hospodářství v Íliadě a Odysseji Hospodářství v Íliadě a Odysseji JUDITA KORTEOVÁ SEMINÁŘ PRO PROTOHISTORII A RANĚ STŘEDOVĚKÉ OBDOBÍ LS 2010/2011 Homér Život v období mezi 13. 8. stol. př. n. l. (asi konec 8. stol.) od 7. stol. legendy

Více

Návrh projektu. Nápl projektu: Matematika osvojení pojm kilometr, metr a jejich pevody poítání ceny pohonných hmot

Návrh projektu. Nápl projektu: Matematika osvojení pojm kilometr, metr a jejich pevody poítání ceny pohonných hmot Návrh projektu Název: Moje msto Tída: 5. tída Doba trvání projektu: jednodenní, 6 vyuovacích hodin Vazby na pedmty: vlastivda, matematika, výtvarná výchova, eský jazyk, výpoetní technika, pracovní innosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Název subjektu: ECOHOLDING, a.s. Sídlo: Praha 5 - Smíchov, Staropramenná 221/25, okres Praha 5, PSČ 150 00 IČ: 251 46 297

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Název subjektu: ECOHOLDING, a.s. Sídlo: Praha 5 - Smíchov, Staropramenná 221/25, okres Praha 5, PSČ 150 00 IČ: 251 46 297 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Název subjektu: ECOHOLDING, a.s. Sídlo: Praha 5 - Smíchov, Staropramenná 221/25, okres Praha 5, PSČ 150 00 IČ: 251 46 297 Obsah 1. Základní informace o společnosti... 3 2. Orgány společnosti...

Více

500 let v městském špitále pečovali o chudé nemocné a staré lidi. Dnes je z něho restaurace. Žatecká brána

500 let v městském špitále pečovali o chudé nemocné a staré lidi. Dnes je z něho restaurace. Žatecká brána Město Ohře Povídání o Lounech Středověké město bylo postaveno vedle malé vesničky, která se jmenovala Lúně. Snad její název souvisel s luňákem, dravým ptákem, který v řece lovil ryby. Po založení města

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola.

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola. Milé děti, za oknem bude ještě chviličku kralovat zima, ale já už jsem pro Vás připravil jarní číslo mých novin. Mám toto období moc rád. Chvilku prší a chvilku svítí sluníčko. Rád šlapu do kaluží, poslouchám

Více

ŠKVORECKÝ ZÁMEK Tìším se dovnitø, já ve Škvorci vyrostla, ale teï poprvé mám možnost do zámku se podívat, nechala se slyšet jedna sedmdesátiletá dáma. Bylo to v sobotu 18. záøí, v rámci Škvoreckého jarmarku,

Více

Karel Jaromír Erben. Život a dílo

Karel Jaromír Erben. Život a dílo Karel Jaromír Erben Život a dílo Karel Jaromír Erben ( 7.11.1811 21.11.1870) český básník, prozaik, jazykovědec, historik,folklorista, překladatel a sběratel lidové tvorby představitel literárního romantismu

Více

Klement Gottwald básně. Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958)

Klement Gottwald básně. Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958) Klement Gottwald básně Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958) Vydal se mladý hoch do světa s pilkou a hoblíkem v ruce, Čech, Moravan a proletář. a pěšák revoluce. Prve než začal se slovy, rozmlouval

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY Ježíš nebyl jen učitel, který vykládal nádherná podobenství, ale dělal také mnoho zázraků. Ježíšovo učení bylo tak vznešené a božské, že takové věci mohl učit jenom Bůh. Aby však všichni

Více

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: J.A.Komenský - vyhledávání životopisných

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/!! Národ, který nezná svou minulost, se odsuzuje k tomu, aby ji znovu prožil. Giuseppe Ungaretti OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ 1) Jak se jmenovala mezinárodní

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Datum: 6.6.2012 4. čtvrtletní práce ve variantách A, B - plnohodnotné varianty C zredukované úkoly - pro dyslektiky

Datum: 6.6.2012 4. čtvrtletní práce ve variantách A, B - plnohodnotné varianty C zredukované úkoly - pro dyslektiky Název: Škola: Autor: Ročník: Tematický okruh, předmět: Téma: Číslo projektu: VY_32_INOVACE_ČJ_4A_6D Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod Ivana Hynková IV. Využívání informačních

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

ZEM PEKYPUJE BOŽÍMI STOPAMI MOUDROSTI A LÁSKY

ZEM PEKYPUJE BOŽÍMI STOPAMI MOUDROSTI A LÁSKY V Lipníku n. Bevou 29. ervna 2008 List farností: Lipník nad Bevou, Hlinsko, Týn nad Bevou Hospodin nestvoil nic neúplného, jedno druhému pomáhá k dokonalosti; kdo se kdy nasytí zíráním na Boží slávu? (Sir

Více

V edici Světový bestseller vydává Knižní klub. Tom Rob Smith: Farma

V edici Světový bestseller vydává Knižní klub. Tom Rob Smith: Farma Anglický spisovatel, autor románů Dítě číslo 44, Utajený projev a Agent 6, zasazených do Sovětského svazu ve studené válce, se tentokrát ponořil do temných vod rodinného psychothrilleru. Daniel je přesvědčen,

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Nová historie Klusáčků z Přibyslavi

Nová historie Klusáčků z Přibyslavi Nová historie Klusáčků z Přibyslavi Psát rodopisné studie bez prozkoumání všech pramenů není jistě z odborného pohledu správné. Studium archivních pramenů je však náročné na znalosti i čas a je pro laického

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více