Využití algoritmu DTW pro vyhodnocování vad řeči dětí postižených Landau-Kleffnerovým syndromem (LKS)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití algoritmu DTW pro vyhodnocování vad řeči dětí postižených Landau-Kleffnerovým syndromem (LKS)"

Transkript

1 Využití algoritmu DTW pro vyhodnocování vad řeči dětí postižených Landau-Kleffnerovým syndromem (LKS) Petr Zlatník České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická Abstrakt: Tento článek pojednává o jedné z možností klasifikace Landau- Kleffnerova syndromu, který zřídka postihuje malé přeškolní děti. Problém je řešen ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Motole. Tento syndrom je obvykle lékaři klasifikován a sledován pomocí signálů mozkové aktivity (EEG). Zde je využito testování a porovnávání promluv se zdravými dětmi za využití algoritmu (DTW) a více různých charakteristik řeči. Předpokládá se nalezení metody, která bude schopna objektivně určit jednak stupeň postižení daného dítěte a dále by měla být schopna rozpoznat, zda se stav dítěte lepší v průběhu léčby nebo ne. Byly testovány další algoritmy jako např.: využití fonémového rozpoznávače na principu skrytých Markovových modelů (software HTK), ty pracovaly s nedostatečnou přesností a spolehlivostí především v důsledku nedostatku dat pro trénování. 1. Úvod Landau-Kleffnerův syndrom (občas je lékaři nazýván vývojová epileptická afázie) je zřídka se objevující nemoc u dětí, které jsou staré mezi 3 až 10 roky. Projevuje se abnormálními stavy v EEG signálu a jeho diagnóza může být obtížná. Děti mají problémy s opakováním slov, která jsou jim řečena, podle stupně postižení vynechávají nebo natahují hlásky v daných slovech. Nemoc se může jevit jako mentální opoždění, porucha sluchu a schopnosti se učit, dítě může mít problémy soustředit se na určitou věc, může trpět depresí.. Vyhodnocování vad v řeči Pro vyhodnocení vad v řeči je využit algoritmus DTW, který je aplikován na konkrétní promluvy jak od zdravých tak od nemocných dětí a jsou vyhodnoceny rozdíly. Aby posouzení bylo co nejvíc objektivní, je využito více vstupních charakteristik řeči a výsledky jsou průměrovány. Algoritmus DTW byl již testován dříve [6], ale byl zkoušen jen jeden typ parametrizačních koeficientů (kepstrální) a databáze jak zdravých tak i nemocných dětí byla v té době ve špatném technickém stavu. Z těchto důvodů algoritmus pracoval nespolehlivě, docházelo k časté záměně zdravých dětí s nemocnými.

2 .1. Popis algoritmu DTW Algoritmus DTW (Dynamic Time Warping) [4] byl popsán již v mnoha publikacích a je využíván pro rozpoznávání izolovaných slov. Byla provedena modifikace tak, aby ho bylo možno využít pro porovnávání slov od zdravých a nemocných dětí. Všechna zpracovávaná slova mají vzorkovací frekvenci 16kHz. Jsou segmentována s krokem segmentace 0ms a každý segment je váhován Hammingovým oknem [5]. Dále je proveden popis každého segmentu jednotlivými parametrizacemi, které jsou popsány dále. Potom je vypočítána matice vzdáleností d i,j využitím Euklidovských vzdáleností z parametrických vektorů W 1 (testovací) a W (referenční) z obou slov, kde W 1 = w 11, w 1,..., w 1I aw = w 1, w,..., w I kde I je počet segmentů prvního slova a J je počet segmentů druhého slova, které jsou porovnávány. Euklidova vzdálenost d i,j dvou vektorů w 1i a w j kde i = 1,,..., I, j = 1,,..., J je definována jako d i,j = N (u n v n ), (1) n=1 kde w 1i = u 1, u,..., u N a w j = v 1, v,..., v N, kde v and u jsou složky parametrických vektorů w 1i a w j, které popisují každé slovo. N je počet parametrů, které popisují segment. Matice vzdáleností je potom procházena z počátečního rohu do koncového ve směru nejmenších vzdáleností a je vypočítán součet minimálních vzdáleností S. Cesta průchodu není po přímce, ale po obecné křivce. V počátečním rohu S = d 1,1. Následující hodnota součtu minimálních vzdáleností S = S + min(s1, S, S3), kde S1 = d i+1,j, S = d i+1,j+1 a S3 = d i,j+1, kde i je index řádků a j je index sloupců matice vzdáleností. Tento výpočet je prováděn tak dlouho, dokud se nedosáhne protějšího rohu matice. Tato matice (pokud není provedeno normování na stejný počet segmentů obou slov) nemá stejný počet řádků a sloupců. Je to dáno tím, že každé dítě řekne stejné slovo s různou délkou promluvy. Velikost celkového součtu akumulované vzdálenosti S je mírou podobnosti obou porovnávaných slov. Pokud jsou porovnány dvě totožná slova, potom S = 0... Vybranéř řečové charakteristiky Bylo zjištěno, že každá charakteristika je jinak citlivá například na záměnu hlásky ve slově nebo její nevyslovení. Proto je zvoleno více charakteristik a výsledky jsou porovnávány a průměrovány...1. Koeficienty odrazu (RC) Každý segment je reprezentován koeficienty odrazu [5], které jsou počítány z Burgova algoritmu [5]. Jedná se o jeden z rychlých algoritmů pro výpočet parametrů autoregresního modelu. Jeho výhodou je zaručená stabilita řešení, protože pro koeficicienty odrazu k m lze psát k m < 1, () což je podmínka, která stačí pro zajištění stability syntetizujícího filtru. Pro výpočet koeficientů lze psát následující rovnice. kde k m = N 1 n=m (e (m 1) [n] g (m 1) [n 1]) N 1 n=m (e (m 1) [n]) + N 1 n=m (g (m 1) [n 1]), (3) e (0) [n] = g (0) [n] = s[n] (4)

3 pro n = 0,..., N 1, kde N je počet vzorků na segment a s[n] je označení vzorků v segmentu. e (m) [n] = e (m 1) [n] + k m g (m 1) [n 1] (5) pro n = m,..., N 1 g (m) [n] = g (m 1) [n 1] + k m e (m 1) [n] (6) pro n = m,..., N 1 kde e (m) [n] je dopředná predikce a g (m) [n] je zpětná predikce.... Koeficienty lineární predikce (LPC) Koeficienty lineární predikce a (m) k lze vypočítat z koeficientů odrazu k m pomocí přímé Levinsonovy rekurze [5]. Tu lze popsat následujícími vztahy. V počátku, m = 1 a (1) 1 = k 1 (7) kde m =, 3,..., p a (m) k a (m) k = k m (8) = a (m 1) k + k m a (m 1) k 1 (9) pro k = 1,..., m 1, kde p je řád analyzujícího filtru autoregresního modelu...3. Kepstrálnáíkoeficienty (CC) Kepstrální koeficienty [5] by měly být robustnější než LPC koeficienty, protože lépe modelují vokální trakt. Můžou být odvozené z diskrétní Fourierovy transformace, ale zde je proveden jejich výpočet z LPC koeficientů a (m) k z následujících vztahů [5], protože tyto koeficienty již byly k dispozici v předchozím kroku. c[n] = a n 1 n c[0] = 1 ln(α) (10) n 1 k=1 (n k)a k c[n k] (11) pro n > 0, a n = 0 pro n > p, α je výkon chyby predikce, p je řád autoregresního modelu, a n jsou LPC koeficienty a c[n] jsou počítané kepstrální koeficienty LPC koeficient (1.LPC) Dále je využíván a testován 1. LPC koeficient. 0. LPC koeficient využít nelze, protože jeho hodnota je vždy , 1., a. kepstrální koeficienty (0.CC, 1.CC a. CC) Jako další ze zvolených parametrizací jsou zvoleny jednotlivě tyto koeficienty a jejich robustnost a využitelnost bude dále zjišťována...6. Energie chyby predikce (Ep) Energii chyby predikce [5] každého segmentu lze obdržet například při výpočtu autoregresních koeficientů při využití autokorelační metody, kde se ve výpočtu uplatní jednotlivé autokorelační koeficienty a parametry autoregresního modelu. Pro tyto účely bylo testováno, že je E p nutno využít v db podle následujícího vztahu. Potom se jedná o jednouchou, velice efektivní a spolehlivou parametrizaci. E p (db) = 10 log 10 E p (1)

4 ..7. Energie segmentu (En) Dále byla zvolena energie každého segmentu E n [5] jako další parametrizace. Pro efektivnější využití je ji nutno opět převést do db jako chybu predikce podle již uvedeného vztahu. E n = N 1 kde N je počet vzorků na segment a x[n] jsou jednotlivé vzorky...8. Počet průchodů signálu nulou (ZCR) n=0 x [n], (13) Tato parametrizace [7] může být efektivní pro případ, kdy dítě vynechá ve slově neznělou hlásku jako např.: s nebo š. Počet průchodů nulou pro neznělé hlásky je totiž podstatně vyšší než pro znělé. Funkce pro výpočet průchodu signálu nulou Z(n) může být definována jako Z(n) = N 1 n=0 sgn(x[n]) sgn(x[n 1]), (14) kde N je počet vzorků na segment a x[n] jsou jednotlivé vzorky...9. Mel frekvenční kepstrální koeficienty (MFCC) Tyto a následující koeficienty byly převzaty z parametrizací, které využívá software HTK [1,3], který je využíván především pro rozpoznávání řeči a jiné aplikace, využívá skrytých Markovových modelů (HMM). MFCC koeficienty by měly patřit mezi jedny z nejvíce robustních parametrzací, jsou navrženy tak, aby co nejvíce respektovaly parametry vokálního traktu. Nejprve je lineární frekvenční osa převedena na nelineární Mel frekvenční využitím vztahu Mel(f) = 595 log 10 (1 + f ). (15) 700 Dále je využita speciální banka filtrů která má 6 kanálů. Šířka pásma jednotlivých kanálů (dvojnásobek m j ) je zvětšována v souladu s následujícími rovnicemi a každý kanál je váhován trojúhelníkovým oknem s příslušnou šířkou dvojnásobku m j. Okno je posouváno s překryvem kanálů vždy z jednoho bodu m j 1 do následujícího m j+1, kde bod m j je vrchol příslušejícího vrcholu okna. m min = Mel(300) (16) m max = Mel(8000) (17) d = m max m min P + 1 (18) m j = m min + j d, (19) kde j = 1,,..., P, P = 6 (počet kanálů banky), čísla 300 a 8000 znamenají minimální a maximální frekvence v Hz. Nejprve je každý segment popsán amplitudovými spektrálními koeficienty (FFT). Dále jsou tyto koeficienty v jednotlivých frekvenčních pásmech váhovány výše popisovanými trojúhelníkovými okny a v každém oknu je proveden součet amplitud spektrálních koeficientů. Na všech 6 součtů ja potom aplikována Diskrétní kosínová transformace definovaná ve vztahu níže a jsou vypočítány uvažované mel frekvenční kepstrální koeficienty c i. c i = N N j=1 m j cos( πi (j 0, 5)), (0) N

5 Obrázek 1: Součet sum pořadí pro slova různobarevný a mateřídouška, tmavý průběh je pro nemocné děti kde N = 6 je počet kanálů banky filtrů Delta koeficienty (DC) Delta koeficienty d i [1,3] byly zkoušeny zvlášť i jako pomocné s logaritmickou energií segmentu a akceleračními koeficienty (popis dále) v jednom parametrizačním vektoru. Používají se jako doplněk k mel frekvenčním kepstrálním, mel frekvenčním spektrálním koeficientům a dalším, doplňují tyto základní vektory pro lepší vlastnosti parametrizace. Z těchto základních koeficientů jsou počítány rozdílem podle d i = c i+1 c i 1, (1) kde d i jsou počítané delta koeficienty a c i+1 jsou koeficienty základní, z kterých je vycházeno Akcelerační koeficienty (ACC ) Akcelerační koeficienty a i [1,3] jsou počítány z delta koeficientů d i opět rozdílem z následující rovnice, použity byly opět zvlášť i jako doplňující k zvolené parametrizaci spolu s delta koeficienty a logaritmickou energií segmentu. a i = d i+1 d i 1 ()..1. Koeficienty z lineární mel frekvenční banky filtrů (MELSPEC+) Koeficienty MELSPEC [1] jsou použity jako možná další parametrizace, přidány pomocné delta a akcelerační koeficienty a logaritmus energie segmentu (proto + v názvu)..13. Koeficienty z logaritmické mel frekvenční banky filtrů (FBANK+) Další možná parametrizace [1], opět přidány pomocné delta a akcelerační koeficienty a logaritmus energie segmentu (proto + v názvu)

6 Obrázek : Součet sum pořadí pro slova televize, popelnice a motovidlo, tmavý průběh je pro nemocné děti 3. Výsledky Všechny parametrizace jsou využity následujícím způsobem [7]. Bylo testováno 9 slov od dvou do pětislabičných. Různobarevný, mateřídouška, televize, popelnice, motovidlo, pohádka, květina, pivo a papír.pro každé slovo bylo vybráno 18 promluv od zdravých a 6 promluv od nemocných dětí. Nejprve byly porovnány pomocí algoritmu DTW všechna slova od zdravých dětí navzájem a byla vypočítána průměrná akumulovaná vzdálenost každého slova zdravého dítěte od všech ostatních. Dále byly porovnány všechny promluvy od nemocných dětí se všemi od zdravých a opět byla vypočítána průměrná akumulovaná vzdálenost každého slova nemocného dítěte od všech zdravých. Potom byla slova seřazena podle průměrné akumulované vzdálenosti a pokud algoritmus správně pracuje, tak posledních 6 pozicí by mělo patřit nemocným dětem. Tento krok byl proveden pro všech 16 uvažovaných parametrizací. Na konec byly provedeny součty všech pořadí pro všechny děti a posledních 6 sum pořadí od nemocných dětí by mělo podstatně převýšit sumy pořadí od zdravých dětí. Pokud dojde k úspěšné léčbě dítěte a vyslovené slovo se začne blížit k průměrným hodnotám akumulovaných vzdáleností zdravých dětí, suma pořadí by měla klesat a promluva by měla splynout se zdravými. Když dojde k tomu že některá z parametrizací selže a zařadí slovo od nemocného dítěte do pořadí zdravých a naopak, nahradí ho ostatní parametrizace které pracují správně a v celkovém součtu by algoritmus měl slovo klasifikovat správně. Z těchto důvodů je využito více vstupních charakteristik řeči, slova jsou hodnocena z více akustických hledisek. Tento postup je proveden pro všech 9 uvažovaných slov. Dále je proveden součet sum pořadí pro dvou, tří, čtyř a pětislabičná slova a tím by mělo dojít ke zvýraznění rozdílu mezi zdravýma a nemocnýma dětma. Výsledek součtu sum pro pětislabičná slova různobarevný a mateřídouška je na obrázku 1. Z obrázku je zřetelně vidět, že dochází k oddělení nemocných dětí od zdravých, sumy pořadí jsou normovány k 1, která tvoří hranici nemocných dětí. Na obrázku je součet sum pořadí pro čtyřslabičná slova televize, popelnice a motovidlo. Opět je vidět odstup slov nemocných dětí od zdravých.

7 Obrázek 3: Součet sum pořadí pro slova pohádka a květina, tmavý průběh je pro nemocné děti U tří a méněslabičných slov dochází k tomu, že je již některé děti vysloví buďto jako zdravé nebo téměř jako zdravé a v celkovém průměru dochází u některých nemocných dětí z pořadí 19 až 4 ke splynutí se zdravými. Testovat tyto méněslabičná slova má význam jen tehdy, pokud je dítě postiženo natolik, že i tyto slova špatně vyslovuje. Výsledek je vidět na obrázku 3, kde je proveden součet sum pořadí pro tříslabičná slova pohádka a květina. V tabulce 1 je vypočítána průměrná úspěšnost rozlišení zdravý-nemocný všech parametrizací v % počítaná pro čtyř a pětislabičná slova. Pro méněslabičná slova výpočet nemá smysl, protože některé z nich již splývají se zdravými. V tabulce je pořadí přesnosti jednotlivých parametrizací pro rozlišení zdravý-nemocný. Z ní je vidět, že jako nejspolehlivější parametrizace se jeví kepstrální koeficienty, logaritmus energie chyby predikce a koeficienty z logaritmické mel frekvenční banky filtrů. Jako nejméně spolehlivá parametrizace se jeví 1. kepstrální koeficient. CC LPC RC logep ZCR logen 1.LPC 0.CC CC.CC MFCC delta ACC MFCC+ MELSPEC+ FBANK Tabulka 1: Průměrná úspěšnost rozlišení zdravý-nemocný všech parametrizací v % počítaná pro čtyř a pětislabičná slova pořadí parametrizace CC,logEp,FBANK MFCC,MFCC+ logen,0.cc,delta RC,ACC,MELSPEC+ 1.LPC,.CC LPC ZCR 1.CC Tabulka : Pořadí přesnosti jednotlivých parametrizací pro rozlišení zdravý-nemocný

8 4. Závěry Na závěr lze říci, že byl navržen algoritmus, který je schopen rozlišovat zdravé a nemocné děti. Předpokládá se, že pokud se nemocné dítě začne léčit a promluva od něho se začne přibližovat průměru od zdravých dětí, tak začne celkové průměrné pořadí postupně splývat se zdravýma dětma, až bude dítě klasifikováno jako zdravé. Tento předpoklad bude možno testovat později, až budou k dispozici pozdější nahrávky od těchto samých nemocných dětí po několika měsících léčby. Dále budou testovány další parametrizační koeficienty (např.: PLP), budou se hledat korelace mezi jednotlivými parametrizacemi, ty parametrizace které budou vytvářet nejvíce chyb při rozlišení zdravý-nemocný budou pravděpodobně po dalším rozboru vynechány, bude testována robustnost jednotlivých parametrizací na šum. Jako nejvhodnější parametrizace se zatím jeví kepstrální koeficienty, logaritmus energie chyby predikce a koeficienty z logaritmické mel frekvenční banky filtrů. Nejvíce chyb vytváří první kepstrální koeficient. Bude proveden pokus o optimalizace DTW algoritmu z hlediska směru průchodu maticí vzdáleností pro zmenšení chyb a chystá se automatická detekce slov dětí v databázi, pro ulehčení práce s databází. Poděkování Tato práce byla podporována grantem GA ČR - 10/03/H085 Modelování biologických a řečových signálů, IGA MZ ČR - NR 887-3/005 Počítačová analýza řečového projevu a celonočních EEG záznamů u dětí a MSM Transdisciplinární výzkum v biomedicínckém inženýrství. Reference [1] hkt domovská stránka. [] DAVÍDEK, V. SOVKA, P. Číslicové zpracování signálu a implementace. Ediční středisko ČVUT, Praha, 00. [3] NOVOTNÝ, J. Trénování a využití kontextově závislých HMM modelů fonémů. katedra Teorie obvodů, Praha, 00. [4] PSUTKA, J. Komunikace s počítačem mluvenou řečí. Vydala Academia Praha, tisk CENTA, spol. s. r. o., Veveří 39, Brno, [5] SOVKA, P. POLLÁK, P. Vybrané metody číslicového zpracování signálů. Ediční středisko ČVUT, Praha, 001. [6] ZLATNÍK, P. Classification of Landau-Kleffner syndrome. Digital Technologies 004. Žilina, vol. 1, s , Technical University of Žilina, 004. [7] ČMEJLA, R. Vyhodnocování výslovnosti využitím dtw algoritmu. Výzkumná zpráva LK01/005, Praha, srpen 005.

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Rozpoznání slov diskrétního diktátu Bc. Miloslav Kočí

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Rozpoznání slov diskrétního diktátu Bc. Miloslav Kočí UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Rozpoznání slov diskrétního diktátu Bc. Miloslav Kočí Diplomová práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně.

Více

Rozpoznávač hlasu na procesoru Cell. Pavel Bazika

Rozpoznávač hlasu na procesoru Cell. Pavel Bazika České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická ČVUT FEL katedra počítačů Diplomová práce Rozpoznávač hlasu na procesoru Cell Pavel Bazika Vedoucí práce: Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D. Studijní

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Měření zpoždění mezi signály EEG Ondřej Drbal Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Roman katedra Teorie obvodů rok obhajoby 24 Čmejla, CSc. Zadání diplomové

Více

PŘEVOD NOT JEDNOHLASÉ MELODIE ZE ZVUKOVÉHO SIGNÁLU DO PROTOKOLU MIDI

PŘEVOD NOT JEDNOHLASÉ MELODIE ZE ZVUKOVÉHO SIGNÁLU DO PROTOKOLU MIDI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Spektrální analýza Korotkovových zvuků

Spektrální analýza Korotkovových zvuků ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra kybernetiky Diplomová práce Spektrální analýza Korotkovových zvuků Bc. Tomáš Michálek Vedoucí práce: Ing. Vratislav Fabián, Ph.D. Studijní

Více

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV POČÍTAČOVÉ GRAFIKY A MULTIMÉDIÍ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER GRAPHICS AND

Více

České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická. Katedra kybernetiky

České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická. Katedra kybernetiky České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra kybernetiky Diplomová práce Aplikace shlukovacích metod na časové řady se zaměřením na záznamy FHR 214 Bc. Tereza Janíčková I Prohlášení

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací DIPLOMOVÁ PRÁCE Optimalizace procesu rozpoznávání textu pomocí Vision Builder vedoucí práce: Ing.

Více

Influence of Terrain Shape on Diffraction Loss Calculations

Influence of Terrain Shape on Diffraction Loss Calculations České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektromagnetického pole Vliv tvaru překážky na výpočet difrakčních ztrát Influence of Terrain Shape on Diffraction Loss Calculations

Více

ˇ CESK E VYSOK E U ˇ CEN I TECHNICK E Fakulta jadern a a fyzik alnˇe inˇzen yrsk a DIPLOMOV A PR ACE 2006 Jan Vachulka

ˇ CESK E VYSOK E U ˇ CEN I TECHNICK E Fakulta jadern a a fyzik alnˇe inˇzen yrsk a DIPLOMOV A PR ACE 2006 Jan Vachulka ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská DIPLOMOVÁ PRÁCE 2006 Jan Vachulka ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Katedra Matematiky Monitorování

Více

Diplomová práce. Rekonstrukce povrchů geometrických objektů z roztroušených bodů

Diplomová práce. Rekonstrukce povrchů geometrických objektů z roztroušených bodů Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Rekonstrukce povrchů geometrických objektů z roztroušených bodů Plzeň, 2002 Surface reconstruction

Více

České akustické společnosti. Obsah

České akustické společnosti. Obsah České akustické společnosti www.czakustika.cz ročník 15, číslo 1 březen 2009 Obsah Usnesení Valné hromady České akustické společnosti 3 Tisková zpráva k Mezinárodnímu dni proti hluku na Zelený čtvrtek

Více

Fakulta elektrotechnická Katedra kybernetiky. Analýza sociobiologických rytmů

Fakulta elektrotechnická Katedra kybernetiky. Analýza sociobiologických rytmů České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra kybernetiky DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza sociobiologických rytmů bipolárních pacientů Autor: Vedoucí práce: Bc. Jindřich Koreš Ing. Daniel

Více

Dílčí zpráva o řešení grantového projektu za rok 2002.

Dílčí zpráva o řešení grantového projektu za rok 2002. Grantová agentura České republiky Část DA 02 Dílčí zpráva o řešení grantového projektu za rok 2002. Registrační číslo: 102020124 Řešitel: Pavel Sovka Rodné číslo: 5702041972 Nositel (název a adresa): České

Více

České akustické společnosti. Obsah

České akustické společnosti. Obsah České akustické společnosti www.czakustika.cz ročník 16, číslo 4 prosinec 21 Obsah Pozvánka na Valnou hromadu 3 Akustická analýza promluv dětí s vývojovou dysfázií Acoustic Analysis of Utterances from

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémového inženýrství a informatiky

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémového inženýrství a informatiky Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémového inženýrství a informatiky Modelování dat charakterizujících virtuální server pomocí Kohonenových samoorganizujících se map Bc. Ivana Broklová

Více

EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU

EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU P. Ježík Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství krajiny, Žižkova 17, 602 00 Brno Abstrakt

Více

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Vyšší formy řízení. Autor textu: Prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc.

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Vyšší formy řízení. Autor textu: Prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. FAKULA SROJNÍHO INŽENÝRSVÍ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V BRNĚ Vyšší formy řízení Autor textu: Prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. Brno 9.0.2003 2 FSI Vysokého učení technického v Brně Obsah ÚVOD... 6 2 PID REGULÁORY,

Více

REQUEST 06. Sborník příspěvků 1. konference Centra pro jakost a spolehlivost výroby Praha, 30. 1. 1. 2. 2007

REQUEST 06. Sborník příspěvků 1. konference Centra pro jakost a spolehlivost výroby Praha, 30. 1. 1. 2. 2007 REQUEST 6 Sborník příspěvků. konference Centra pro jakost a spolehlivost výroby Praha, 3... 2. 27 CQR 27 Tato publikace vznikla za podpory projektu Ministerstva školstvi, mládeže a tělovýchovy, číslo M647

Více

Odhadování a predikce počtu lidí v menze na

Odhadování a predikce počtu lidí v menze na Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Odhadování a predikce počtu lidí v menze na základě analýzy obrazu z kamer Plzeň 2012 Radek

Více

obraze Lane Detection Algorithms

obraze Lane Detection Algorithms VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Algoritmy pro detekci dělící čáry v obraze Lane Detection Algorithms 2012 Bc. Radek Tesař Prohlašuji, že jsem

Více

Digitální vysílání a příjem DVB-T

Digitální vysílání a příjem DVB-T Digitální vysílání a příjem DVB-T Digital transmission and reception of DVB-T Bc. Pavel Michl Diplomová práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013 4 ABSTRAKT Práce pojednává o principu

Více

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Řešení krizových situací metody ajejichaplikace Katarína Jelšovská Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická. Disertační práce

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická. Disertační práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Disertační práce Únor, 2012 Ing. Vratislav Fabián České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra kybernetiky NEINVAZIVNÍ

Více

Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití

Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 51. SEMINÁŘ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupiny pro spolehlivost k problematice Informace o spolehlivosti produktů

Více

katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové Prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc. katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové

katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové Prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc. katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ PEDAGOGICKÁ FAKULTA AUDITORIOLOGIE UČEBEN A DIDAKTICKÉ ASPEKTY PŘENOSU INFORMACÍ VE VYUČOVACÍM PROCESU TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ Teze dizertační práce René Drtina 2006 Dizertační práce

Více

Ing. Radovan Novotný, Ph.D. Doc. Ing. Radek Kuchta, Ph.D., Ing. Jiří Stehlík, Ph.D. Aplikovaná počítačová technika

Ing. Radovan Novotný, Ph.D. Doc. Ing. Radek Kuchta, Ph.D., Ing. Jiří Stehlík, Ph.D. Aplikovaná počítačová technika Ing. Radovan Novotný, Ph.D. Doc. Ing. Radek Kuchta, Ph.D., Ing. Jiří Stehlík, Ph.D. Aplikovaná počítačová technika Vysoké učení technické v Brně 2011 Tento učební text byl vypracován v rámci projektu Evropského

Více

Řízení projektu podnikového informačního systému s podporou kvantitativních metod manažerské vědy

Řízení projektu podnikového informačního systému s podporou kvantitativních metod manažerské vědy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Barbora Vlková Řízení projektu podnikového informačního systému s podporou kvantitativních

Více

ZÁKLADY FYZIOLOGICKÉ AKUSTIKY, AUDIOMETRIE.

ZÁKLADY FYZIOLOGICKÉ AKUSTIKY, AUDIOMETRIE. ZÁKLADY FYZIOLOGICKÉ AKUSTIKY, AUDIOMETRIE. Úkol: 1. Seznamte se se základními pojmy z akustiky 2. Sestrojte audiogram vlastního pravého i levého ucha pro vzdušné i kostní vedení zvuku. 3. Proveďte vyšetření

Více

Jiří Barilla, Pavel Simr. Microsoft Excel pro techniky a inženýry

Jiří Barilla, Pavel Simr. Microsoft Excel pro techniky a inženýry Jiří Barilla, Pavel Simr Microsoft Excel pro techniky a inženýry Computer Press, a.s. Brno 2008 Microsoft Excel pro techniky a inženýry Jiří Barilla, Pavel Simr Computer Press, a. s., 2008. Vydání první.

Více