Využití algoritmu DTW pro vyhodnocování vad řeči dětí postižených Landau-Kleffnerovým syndromem (LKS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití algoritmu DTW pro vyhodnocování vad řeči dětí postižených Landau-Kleffnerovým syndromem (LKS)"

Transkript

1 Využití algoritmu DTW pro vyhodnocování vad řeči dětí postižených Landau-Kleffnerovým syndromem (LKS) Petr Zlatník České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická Abstrakt: Tento článek pojednává o jedné z možností klasifikace Landau- Kleffnerova syndromu, který zřídka postihuje malé přeškolní děti. Problém je řešen ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Motole. Tento syndrom je obvykle lékaři klasifikován a sledován pomocí signálů mozkové aktivity (EEG). Zde je využito testování a porovnávání promluv se zdravými dětmi za využití algoritmu (DTW) a více různých charakteristik řeči. Předpokládá se nalezení metody, která bude schopna objektivně určit jednak stupeň postižení daného dítěte a dále by měla být schopna rozpoznat, zda se stav dítěte lepší v průběhu léčby nebo ne. Byly testovány další algoritmy jako např.: využití fonémového rozpoznávače na principu skrytých Markovových modelů (software HTK), ty pracovaly s nedostatečnou přesností a spolehlivostí především v důsledku nedostatku dat pro trénování. 1. Úvod Landau-Kleffnerův syndrom (občas je lékaři nazýván vývojová epileptická afázie) je zřídka se objevující nemoc u dětí, které jsou staré mezi 3 až 10 roky. Projevuje se abnormálními stavy v EEG signálu a jeho diagnóza může být obtížná. Děti mají problémy s opakováním slov, která jsou jim řečena, podle stupně postižení vynechávají nebo natahují hlásky v daných slovech. Nemoc se může jevit jako mentální opoždění, porucha sluchu a schopnosti se učit, dítě může mít problémy soustředit se na určitou věc, může trpět depresí.. Vyhodnocování vad v řeči Pro vyhodnocení vad v řeči je využit algoritmus DTW, který je aplikován na konkrétní promluvy jak od zdravých tak od nemocných dětí a jsou vyhodnoceny rozdíly. Aby posouzení bylo co nejvíc objektivní, je využito více vstupních charakteristik řeči a výsledky jsou průměrovány. Algoritmus DTW byl již testován dříve [6], ale byl zkoušen jen jeden typ parametrizačních koeficientů (kepstrální) a databáze jak zdravých tak i nemocných dětí byla v té době ve špatném technickém stavu. Z těchto důvodů algoritmus pracoval nespolehlivě, docházelo k časté záměně zdravých dětí s nemocnými.

2 .1. Popis algoritmu DTW Algoritmus DTW (Dynamic Time Warping) [4] byl popsán již v mnoha publikacích a je využíván pro rozpoznávání izolovaných slov. Byla provedena modifikace tak, aby ho bylo možno využít pro porovnávání slov od zdravých a nemocných dětí. Všechna zpracovávaná slova mají vzorkovací frekvenci 16kHz. Jsou segmentována s krokem segmentace 0ms a každý segment je váhován Hammingovým oknem [5]. Dále je proveden popis každého segmentu jednotlivými parametrizacemi, které jsou popsány dále. Potom je vypočítána matice vzdáleností d i,j využitím Euklidovských vzdáleností z parametrických vektorů W 1 (testovací) a W (referenční) z obou slov, kde W 1 = w 11, w 1,..., w 1I aw = w 1, w,..., w I kde I je počet segmentů prvního slova a J je počet segmentů druhého slova, které jsou porovnávány. Euklidova vzdálenost d i,j dvou vektorů w 1i a w j kde i = 1,,..., I, j = 1,,..., J je definována jako d i,j = N (u n v n ), (1) n=1 kde w 1i = u 1, u,..., u N a w j = v 1, v,..., v N, kde v and u jsou složky parametrických vektorů w 1i a w j, které popisují každé slovo. N je počet parametrů, které popisují segment. Matice vzdáleností je potom procházena z počátečního rohu do koncového ve směru nejmenších vzdáleností a je vypočítán součet minimálních vzdáleností S. Cesta průchodu není po přímce, ale po obecné křivce. V počátečním rohu S = d 1,1. Následující hodnota součtu minimálních vzdáleností S = S + min(s1, S, S3), kde S1 = d i+1,j, S = d i+1,j+1 a S3 = d i,j+1, kde i je index řádků a j je index sloupců matice vzdáleností. Tento výpočet je prováděn tak dlouho, dokud se nedosáhne protějšího rohu matice. Tato matice (pokud není provedeno normování na stejný počet segmentů obou slov) nemá stejný počet řádků a sloupců. Je to dáno tím, že každé dítě řekne stejné slovo s různou délkou promluvy. Velikost celkového součtu akumulované vzdálenosti S je mírou podobnosti obou porovnávaných slov. Pokud jsou porovnány dvě totožná slova, potom S = 0... Vybranéř řečové charakteristiky Bylo zjištěno, že každá charakteristika je jinak citlivá například na záměnu hlásky ve slově nebo její nevyslovení. Proto je zvoleno více charakteristik a výsledky jsou porovnávány a průměrovány...1. Koeficienty odrazu (RC) Každý segment je reprezentován koeficienty odrazu [5], které jsou počítány z Burgova algoritmu [5]. Jedná se o jeden z rychlých algoritmů pro výpočet parametrů autoregresního modelu. Jeho výhodou je zaručená stabilita řešení, protože pro koeficicienty odrazu k m lze psát k m < 1, () což je podmínka, která stačí pro zajištění stability syntetizujícího filtru. Pro výpočet koeficientů lze psát následující rovnice. kde k m = N 1 n=m (e (m 1) [n] g (m 1) [n 1]) N 1 n=m (e (m 1) [n]) + N 1 n=m (g (m 1) [n 1]), (3) e (0) [n] = g (0) [n] = s[n] (4)

3 pro n = 0,..., N 1, kde N je počet vzorků na segment a s[n] je označení vzorků v segmentu. e (m) [n] = e (m 1) [n] + k m g (m 1) [n 1] (5) pro n = m,..., N 1 g (m) [n] = g (m 1) [n 1] + k m e (m 1) [n] (6) pro n = m,..., N 1 kde e (m) [n] je dopředná predikce a g (m) [n] je zpětná predikce.... Koeficienty lineární predikce (LPC) Koeficienty lineární predikce a (m) k lze vypočítat z koeficientů odrazu k m pomocí přímé Levinsonovy rekurze [5]. Tu lze popsat následujícími vztahy. V počátku, m = 1 a (1) 1 = k 1 (7) kde m =, 3,..., p a (m) k a (m) k = k m (8) = a (m 1) k + k m a (m 1) k 1 (9) pro k = 1,..., m 1, kde p je řád analyzujícího filtru autoregresního modelu...3. Kepstrálnáíkoeficienty (CC) Kepstrální koeficienty [5] by měly být robustnější než LPC koeficienty, protože lépe modelují vokální trakt. Můžou být odvozené z diskrétní Fourierovy transformace, ale zde je proveden jejich výpočet z LPC koeficientů a (m) k z následujících vztahů [5], protože tyto koeficienty již byly k dispozici v předchozím kroku. c[n] = a n 1 n c[0] = 1 ln(α) (10) n 1 k=1 (n k)a k c[n k] (11) pro n > 0, a n = 0 pro n > p, α je výkon chyby predikce, p je řád autoregresního modelu, a n jsou LPC koeficienty a c[n] jsou počítané kepstrální koeficienty LPC koeficient (1.LPC) Dále je využíván a testován 1. LPC koeficient. 0. LPC koeficient využít nelze, protože jeho hodnota je vždy , 1., a. kepstrální koeficienty (0.CC, 1.CC a. CC) Jako další ze zvolených parametrizací jsou zvoleny jednotlivě tyto koeficienty a jejich robustnost a využitelnost bude dále zjišťována...6. Energie chyby predikce (Ep) Energii chyby predikce [5] každého segmentu lze obdržet například při výpočtu autoregresních koeficientů při využití autokorelační metody, kde se ve výpočtu uplatní jednotlivé autokorelační koeficienty a parametry autoregresního modelu. Pro tyto účely bylo testováno, že je E p nutno využít v db podle následujícího vztahu. Potom se jedná o jednouchou, velice efektivní a spolehlivou parametrizaci. E p (db) = 10 log 10 E p (1)

4 ..7. Energie segmentu (En) Dále byla zvolena energie každého segmentu E n [5] jako další parametrizace. Pro efektivnější využití je ji nutno opět převést do db jako chybu predikce podle již uvedeného vztahu. E n = N 1 kde N je počet vzorků na segment a x[n] jsou jednotlivé vzorky...8. Počet průchodů signálu nulou (ZCR) n=0 x [n], (13) Tato parametrizace [7] může být efektivní pro případ, kdy dítě vynechá ve slově neznělou hlásku jako např.: s nebo š. Počet průchodů nulou pro neznělé hlásky je totiž podstatně vyšší než pro znělé. Funkce pro výpočet průchodu signálu nulou Z(n) může být definována jako Z(n) = N 1 n=0 sgn(x[n]) sgn(x[n 1]), (14) kde N je počet vzorků na segment a x[n] jsou jednotlivé vzorky...9. Mel frekvenční kepstrální koeficienty (MFCC) Tyto a následující koeficienty byly převzaty z parametrizací, které využívá software HTK [1,3], který je využíván především pro rozpoznávání řeči a jiné aplikace, využívá skrytých Markovových modelů (HMM). MFCC koeficienty by měly patřit mezi jedny z nejvíce robustních parametrzací, jsou navrženy tak, aby co nejvíce respektovaly parametry vokálního traktu. Nejprve je lineární frekvenční osa převedena na nelineární Mel frekvenční využitím vztahu Mel(f) = 595 log 10 (1 + f ). (15) 700 Dále je využita speciální banka filtrů která má 6 kanálů. Šířka pásma jednotlivých kanálů (dvojnásobek m j ) je zvětšována v souladu s následujícími rovnicemi a každý kanál je váhován trojúhelníkovým oknem s příslušnou šířkou dvojnásobku m j. Okno je posouváno s překryvem kanálů vždy z jednoho bodu m j 1 do následujícího m j+1, kde bod m j je vrchol příslušejícího vrcholu okna. m min = Mel(300) (16) m max = Mel(8000) (17) d = m max m min P + 1 (18) m j = m min + j d, (19) kde j = 1,,..., P, P = 6 (počet kanálů banky), čísla 300 a 8000 znamenají minimální a maximální frekvence v Hz. Nejprve je každý segment popsán amplitudovými spektrálními koeficienty (FFT). Dále jsou tyto koeficienty v jednotlivých frekvenčních pásmech váhovány výše popisovanými trojúhelníkovými okny a v každém oknu je proveden součet amplitud spektrálních koeficientů. Na všech 6 součtů ja potom aplikována Diskrétní kosínová transformace definovaná ve vztahu níže a jsou vypočítány uvažované mel frekvenční kepstrální koeficienty c i. c i = N N j=1 m j cos( πi (j 0, 5)), (0) N

5 Obrázek 1: Součet sum pořadí pro slova různobarevný a mateřídouška, tmavý průběh je pro nemocné děti kde N = 6 je počet kanálů banky filtrů Delta koeficienty (DC) Delta koeficienty d i [1,3] byly zkoušeny zvlášť i jako pomocné s logaritmickou energií segmentu a akceleračními koeficienty (popis dále) v jednom parametrizačním vektoru. Používají se jako doplněk k mel frekvenčním kepstrálním, mel frekvenčním spektrálním koeficientům a dalším, doplňují tyto základní vektory pro lepší vlastnosti parametrizace. Z těchto základních koeficientů jsou počítány rozdílem podle d i = c i+1 c i 1, (1) kde d i jsou počítané delta koeficienty a c i+1 jsou koeficienty základní, z kterých je vycházeno Akcelerační koeficienty (ACC ) Akcelerační koeficienty a i [1,3] jsou počítány z delta koeficientů d i opět rozdílem z následující rovnice, použity byly opět zvlášť i jako doplňující k zvolené parametrizaci spolu s delta koeficienty a logaritmickou energií segmentu. a i = d i+1 d i 1 ()..1. Koeficienty z lineární mel frekvenční banky filtrů (MELSPEC+) Koeficienty MELSPEC [1] jsou použity jako možná další parametrizace, přidány pomocné delta a akcelerační koeficienty a logaritmus energie segmentu (proto + v názvu)..13. Koeficienty z logaritmické mel frekvenční banky filtrů (FBANK+) Další možná parametrizace [1], opět přidány pomocné delta a akcelerační koeficienty a logaritmus energie segmentu (proto + v názvu)

6 Obrázek : Součet sum pořadí pro slova televize, popelnice a motovidlo, tmavý průběh je pro nemocné děti 3. Výsledky Všechny parametrizace jsou využity následujícím způsobem [7]. Bylo testováno 9 slov od dvou do pětislabičných. Různobarevný, mateřídouška, televize, popelnice, motovidlo, pohádka, květina, pivo a papír.pro každé slovo bylo vybráno 18 promluv od zdravých a 6 promluv od nemocných dětí. Nejprve byly porovnány pomocí algoritmu DTW všechna slova od zdravých dětí navzájem a byla vypočítána průměrná akumulovaná vzdálenost každého slova zdravého dítěte od všech ostatních. Dále byly porovnány všechny promluvy od nemocných dětí se všemi od zdravých a opět byla vypočítána průměrná akumulovaná vzdálenost každého slova nemocného dítěte od všech zdravých. Potom byla slova seřazena podle průměrné akumulované vzdálenosti a pokud algoritmus správně pracuje, tak posledních 6 pozicí by mělo patřit nemocným dětem. Tento krok byl proveden pro všech 16 uvažovaných parametrizací. Na konec byly provedeny součty všech pořadí pro všechny děti a posledních 6 sum pořadí od nemocných dětí by mělo podstatně převýšit sumy pořadí od zdravých dětí. Pokud dojde k úspěšné léčbě dítěte a vyslovené slovo se začne blížit k průměrným hodnotám akumulovaných vzdáleností zdravých dětí, suma pořadí by měla klesat a promluva by měla splynout se zdravými. Když dojde k tomu že některá z parametrizací selže a zařadí slovo od nemocného dítěte do pořadí zdravých a naopak, nahradí ho ostatní parametrizace které pracují správně a v celkovém součtu by algoritmus měl slovo klasifikovat správně. Z těchto důvodů je využito více vstupních charakteristik řeči, slova jsou hodnocena z více akustických hledisek. Tento postup je proveden pro všech 9 uvažovaných slov. Dále je proveden součet sum pořadí pro dvou, tří, čtyř a pětislabičná slova a tím by mělo dojít ke zvýraznění rozdílu mezi zdravýma a nemocnýma dětma. Výsledek součtu sum pro pětislabičná slova různobarevný a mateřídouška je na obrázku 1. Z obrázku je zřetelně vidět, že dochází k oddělení nemocných dětí od zdravých, sumy pořadí jsou normovány k 1, která tvoří hranici nemocných dětí. Na obrázku je součet sum pořadí pro čtyřslabičná slova televize, popelnice a motovidlo. Opět je vidět odstup slov nemocných dětí od zdravých.

7 Obrázek 3: Součet sum pořadí pro slova pohádka a květina, tmavý průběh je pro nemocné děti U tří a méněslabičných slov dochází k tomu, že je již některé děti vysloví buďto jako zdravé nebo téměř jako zdravé a v celkovém průměru dochází u některých nemocných dětí z pořadí 19 až 4 ke splynutí se zdravými. Testovat tyto méněslabičná slova má význam jen tehdy, pokud je dítě postiženo natolik, že i tyto slova špatně vyslovuje. Výsledek je vidět na obrázku 3, kde je proveden součet sum pořadí pro tříslabičná slova pohádka a květina. V tabulce 1 je vypočítána průměrná úspěšnost rozlišení zdravý-nemocný všech parametrizací v % počítaná pro čtyř a pětislabičná slova. Pro méněslabičná slova výpočet nemá smysl, protože některé z nich již splývají se zdravými. V tabulce je pořadí přesnosti jednotlivých parametrizací pro rozlišení zdravý-nemocný. Z ní je vidět, že jako nejspolehlivější parametrizace se jeví kepstrální koeficienty, logaritmus energie chyby predikce a koeficienty z logaritmické mel frekvenční banky filtrů. Jako nejméně spolehlivá parametrizace se jeví 1. kepstrální koeficient. CC LPC RC logep ZCR logen 1.LPC 0.CC CC.CC MFCC delta ACC MFCC+ MELSPEC+ FBANK Tabulka 1: Průměrná úspěšnost rozlišení zdravý-nemocný všech parametrizací v % počítaná pro čtyř a pětislabičná slova pořadí parametrizace CC,logEp,FBANK MFCC,MFCC+ logen,0.cc,delta RC,ACC,MELSPEC+ 1.LPC,.CC LPC ZCR 1.CC Tabulka : Pořadí přesnosti jednotlivých parametrizací pro rozlišení zdravý-nemocný

8 4. Závěry Na závěr lze říci, že byl navržen algoritmus, který je schopen rozlišovat zdravé a nemocné děti. Předpokládá se, že pokud se nemocné dítě začne léčit a promluva od něho se začne přibližovat průměru od zdravých dětí, tak začne celkové průměrné pořadí postupně splývat se zdravýma dětma, až bude dítě klasifikováno jako zdravé. Tento předpoklad bude možno testovat později, až budou k dispozici pozdější nahrávky od těchto samých nemocných dětí po několika měsících léčby. Dále budou testovány další parametrizační koeficienty (např.: PLP), budou se hledat korelace mezi jednotlivými parametrizacemi, ty parametrizace které budou vytvářet nejvíce chyb při rozlišení zdravý-nemocný budou pravděpodobně po dalším rozboru vynechány, bude testována robustnost jednotlivých parametrizací na šum. Jako nejvhodnější parametrizace se zatím jeví kepstrální koeficienty, logaritmus energie chyby predikce a koeficienty z logaritmické mel frekvenční banky filtrů. Nejvíce chyb vytváří první kepstrální koeficient. Bude proveden pokus o optimalizace DTW algoritmu z hlediska směru průchodu maticí vzdáleností pro zmenšení chyb a chystá se automatická detekce slov dětí v databázi, pro ulehčení práce s databází. Poděkování Tato práce byla podporována grantem GA ČR - 10/03/H085 Modelování biologických a řečových signálů, IGA MZ ČR - NR 887-3/005 Počítačová analýza řečového projevu a celonočních EEG záznamů u dětí a MSM Transdisciplinární výzkum v biomedicínckém inženýrství. Reference [1] hkt domovská stránka. [] DAVÍDEK, V. SOVKA, P. Číslicové zpracování signálu a implementace. Ediční středisko ČVUT, Praha, 00. [3] NOVOTNÝ, J. Trénování a využití kontextově závislých HMM modelů fonémů. katedra Teorie obvodů, Praha, 00. [4] PSUTKA, J. Komunikace s počítačem mluvenou řečí. Vydala Academia Praha, tisk CENTA, spol. s. r. o., Veveří 39, Brno, [5] SOVKA, P. POLLÁK, P. Vybrané metody číslicového zpracování signálů. Ediční středisko ČVUT, Praha, 001. [6] ZLATNÍK, P. Classification of Landau-Kleffner syndrome. Digital Technologies 004. Žilina, vol. 1, s , Technical University of Žilina, 004. [7] ČMEJLA, R. Vyhodnocování výslovnosti využitím dtw algoritmu. Výzkumná zpráva LK01/005, Praha, srpen 005.

Klasifikace Landau-Kleffnerova syndromu

Klasifikace Landau-Kleffnerova syndromu Klasifikace Landau-Kleffnerova syndromu malých dětí 1. Abstrakt Petr Zlatník ČVUT FEL, K13131 Katedra teorie obvodů Tento příspěvěk pojednává o klasifikaci Landau-Kleffnerova syndromu, který se projevuje

Více

Petr Zlatník, Roman Čmejla. Katedra teorie obvodů, Fakulta elektrotechnická, ČVUT, Praha. Abstrakt

Petr Zlatník, Roman Čmejla. Katedra teorie obvodů, Fakulta elektrotechnická, ČVUT, Praha. Abstrakt Vyhodnocování promluv dětí s poruchami řeči Petr Zlatník, Roman Čmejla Katedra teorie obvodů, Fakulta elektrotechnická, ČVUT, Praha Abstrakt Příspěvek popisuje metodu, která byla vyvinuta pro vyhodnocení

Více

DTW. Petr Zlatník, Roman Čmejla. zlatnip@fel.cvut.cz, cmejla@fel.cvut.cz. Abstrakt: Příspěvek popisuje metodu, která byla vyvinuta pro vyhodnocení

DTW. Petr Zlatník, Roman Čmejla. zlatnip@fel.cvut.cz, cmejla@fel.cvut.cz. Abstrakt: Příspěvek popisuje metodu, která byla vyvinuta pro vyhodnocení Vyhodnocování vad řeči dětí s využitím algoritmu DTW Petr Zlatník, Roman Čmejla České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická zlatnip@fel.cvut.cz, cmejla@fel.cvut.cz Abstrakt: Příspěvek

Více

Rozpoznávání izolovaných slov (malý slovník, např. číslovky, povely).

Rozpoznávání izolovaných slov (malý slovník, např. číslovky, povely). Rozpoznávání řeči Každý člověk má originální hlasové ústrojí a odlišný způsob artikulace, to se projevuje rozdílnou barvou hlasu, přízvukem, rychlostí řeči atd. I hlas jednoho řečníka je variabilní a závislý

Více

ADA Semestrální práce. Harmonické modelování signálů

ADA Semestrální práce. Harmonické modelování signálů České vysoké učení technické v Praze ADA Semestrální práce Harmonické modelování signálů Jiří Kořínek 31.12.2005 1. Zadání Proveďte rozklad signálu do harmonických komponent (řeč, hudba). Syntetizujte

Více

Signál v čase a jeho spektrum

Signál v čase a jeho spektrum Signál v čase a jeho spektrum Signály v časovém průběhu (tak jak je vidíme na osciloskopu) můžeme dělit na periodické a neperiodické. V obou případech je lze popsat spektrálně určit jaké kmitočty v sobě

Více

Klasifikace hudebních stylů

Klasifikace hudebních stylů Klasifikace hudebních stylů Martin Šimonovský (mys7@seznam.cz) Rozpoznávání hudby úloha z oblasti DSP klasifikace dle hudebních stylů

Více

SYNTÉZA AUDIO SIGNÁLŮ

SYNTÉZA AUDIO SIGNÁLŮ SYNTÉZA AUDIO SIGNÁLŮ R. Čmejla Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze Abstrakt Příspěvek pojednává o technikách číslicové audio syntézy vyučovaných v předmětu Syntéza multimediálních signálů na Elektrotechnické

Více

UŽITÍ KOHERENČNÍ FUNKCE PRO DISTRIBUOVANOU

UŽITÍ KOHERENČNÍ FUNKCE PRO DISTRIBUOVANOU UŽITÍ KOHERENČNÍ FUNKCE PRO DISTRIBUOVANOU ANALÝZU VÍCEKANÁLOVÝCH SIGNÁLŮ Robert Háva, Aleš Procházka Vysoká škola chemicko-technologická, Abstrakt Ústav počítačové a řídicí techniky Analýza vícekanálových

Více

LPC. Jan Černocký ÚPGM FIT VUT Brno, cernocky@fit.vutbr.cz. FIT VUT Brno. LPC Jan Černocký, ÚPGM FIT VUT Brno 1/39

LPC. Jan Černocký ÚPGM FIT VUT Brno, cernocky@fit.vutbr.cz. FIT VUT Brno. LPC Jan Černocký, ÚPGM FIT VUT Brno 1/39 LPC Jan Černocký ÚPGM FIT VUT Brno, cernocky@fit.vutbr.cz FIT VUT Brno LPC Jan Černocký, ÚPGM FIT VUT Brno 1/39 Plán signálový model artikulačního traktu. proč lineární predikce. odhad koeficientů filtru

Více

v Praze mezi kanály EEG Ondřej Drbal 5. ročník, stud. sk. 9

v Praze mezi kanály EEG Ondřej Drbal 5. ročník, stud. sk. 9 České vysoké učení technické v Praze Algoritmy pro měření zpoždění mezi kanály EEG Ondřej Drbal 5. ročník, stud. sk. 9 31. března 23 Obsah 1 Zadání 1 2 Uvedení do problematiky měření zpoždění signálů 1

Více

Quantization of acoustic low level signals. David Bursík, Miroslav Lukeš

Quantization of acoustic low level signals. David Bursík, Miroslav Lukeš KVANTOVÁNÍ ZVUKOVÝCH SIGNÁLŮ NÍZKÉ ÚROVNĚ Abstrakt Quantization of acoustic low level signals David Bursík, Miroslav Lukeš Při testování kvality A/D převodníků se používají nejrůznější testovací signály.

Více

ROZPOZNÁVÁNÍ AKUSTICKÉHO SIGNÁLU ŘEČI S PODPOROU VIZUÁLNÍ INFORMACE

ROZPOZNÁVÁNÍ AKUSTICKÉHO SIGNÁLU ŘEČI S PODPOROU VIZUÁLNÍ INFORMACE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií ROZPOZNÁVÁNÍ AKUSTICKÉHO SIGNÁLU ŘEČI S PODPOROU VIZUÁLNÍ INFORMACE AUTOREFERÁT DISERTAČNÍ PRÁCE 2005 JOSEF CHALOUPKA

Více

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Cíle doktorandské práce Seminář 10. 11. 2010 Najít, implementovat, ověřit a do praxe

Více

Dolování dat z multimediálních databází. Ing. Igor Szöke Speech group ÚPGM, FIT, VUT

Dolování dat z multimediálních databází. Ing. Igor Szöke Speech group ÚPGM, FIT, VUT Dolování dat z multimediálních databází Ing. Igor Szöke Speech group ÚPGM, FIT, VUT Obsah prezentace Co jsou multimediální databáze Možnosti dolování dat v multimediálních databázích Vyhledávání fotografií

Více

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u Fyzikální praktikum č.: 7 Datum: 7.4.2005 Vypracoval: Tomáš Henych Název: Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící,

Více

GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1

GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1 GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU Veronika Berková 1 1 Katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT, Thákurova 7, 166 29, Praha, ČR veronika.berkova@fsv.cvut.cz Abstrakt. Metody

Více

SPM SPECTRUM NOVÁ UNIKÁTNÍ METODA PRO DIAGNOSTIKU LOŽISEK

SPM SPECTRUM NOVÁ UNIKÁTNÍ METODA PRO DIAGNOSTIKU LOŽISEK SPM SPECTRUM NOVÁ UNIKÁTNÍ METODA PRO DIAGNOSTIKU LOŽISEK V této části prezentujeme výsledky použití metody SPM Spectrum (Shock Pulse Method Metoda rázových pulsů) jako metody pro monitorování stavu valivých

Více

IDENTIFIKACE ŘEČOVÉ AKTIVITY V RUŠENÉM ŘEČOVÉM SIGNÁLU

IDENTIFIKACE ŘEČOVÉ AKTIVITY V RUŠENÉM ŘEČOVÉM SIGNÁLU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Měřící přístroje a měření veličin

Měřící přístroje a měření veličin Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Měřící přístroje a měření veličin Číslo projektu

Více

Harmonizace metod vyhodnocení naměřených dat při zkratových zkouškách

Harmonizace metod vyhodnocení naměřených dat při zkratových zkouškách Harmonizace metod vyhodnocení naměřených dat při zkratových zkouškách P. Křemen (Zkušebnictví, a.s.), R. Jech (Zkušebnictví, a.s) Jsou uvedeny principy a postup harmonizace metod zpracování a vyhodnocení

Více

ANALÝZA LIDSKÉHO HLASU

ANALÝZA LIDSKÉHO HLASU ANALÝZA LIDSKÉHO HLASU Pomůcky mikrofon MCA-BTA, LabQuest, program LoggerPro (nebo LoggerLite), tabulkový editor Excel, program Mathematica Postup Z každodenní zkušenosti víme, že každý lidský hlas je

Více

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1 Logistická regrese Menu: QCExpert Regrese Logistická Modul Logistická regrese umožňuje analýzu dat, kdy odezva je binární, nebo frekvenční veličina vyjádřená hodnotami 0 nebo 1, případně poměry v intervalu

Více

Biomedicínské inženýrství na ČVUT FEL

Biomedicínské inženýrství na ČVUT FEL Biomedicínské inženýrství na ČVUT FEL Přehled pracovišť katedra fyziky elektrotechnologie elektromagnetického pole teorie obvodů kybernetiky mikroelektroniky počítačů měření témata fyzikální metody v medicíně

Více

Strojové učení se zaměřením na vliv vstupních dat

Strojové učení se zaměřením na vliv vstupních dat Strojové učení se zaměřením na vliv vstupních dat Irina Perfilieva, Petr Hurtík, Marek Vajgl Centre of excellence IT4Innovations Division of the University of Ostrava Institute for Research and Applications

Více

FOURIEROVA ANAL YZA 2D TER ENN ICH DAT Karel Segeth

FOURIEROVA ANAL YZA 2D TER ENN ICH DAT Karel Segeth FOURIEROVA ANALÝZA 2D TERÉNNÍCH DAT Karel Segeth Motto: The faster the computer, the more important the speed of algorithms. přírodní jev fyzikální model matematický model numerický model řešení numerického

Více

Neuronové časové řady (ANN-TS)

Neuronové časové řady (ANN-TS) Neuronové časové řady (ANN-TS) Menu: QCExpert Prediktivní metody Neuronové časové řady Tento modul (Artificial Neural Network Time Series ANN-TS) využívá modelovacího potenciálu neuronové sítě k predikci

Více

Základní metody číslicového zpracování signálu a obrazu část II.

Základní metody číslicového zpracování signálu a obrazu část II. A4M38AVS Aplikace vestavěných systémů Přednáška č. 8 Základní metody číslicového zpracování signálu a obrazu část II. Radek Sedláček, katedra měření, ČVUT FEL, 2015 Obsah přednášky Převzorkování decimace,

Více

Implementace rozpoznávače řeči na bázi TANDEM architektury

Implementace rozpoznávače řeči na bázi TANDEM architektury bakalářská práce Implementace rozpoznávače řeči na bázi TANDEM architektury Aleš Brich květen 2014 Doc. Ing. Petr Pollák, CSc. České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, Katedra kybernetiky

Více

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi Obsah 1 Úvodem 13 2 Dříve les než stromy 17 2.1 Nejednoznačnost terminologie 17 2.2 Volba metody analýzy dat 23 2.3 Přehled vybraných vícerozměrných metod 25 2.3.1 Metoda hlavních komponent 26 2.3.2 Faktorová

Více

Parametrické přístupy k filtraci ultrazvukových signálů

Parametrické přístupy k filtraci ultrazvukových signálů České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra měření Parametrické přístupy k filtraci ultrazvukových signálů Bakalářská práce Luboš Kocourek 2010 Studijní program: Elektrotechnika

Více

Teoretický úvod: [%] (1)

Teoretický úvod: [%] (1) Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy Číslo úlohy ZESILOVAČ OSCILÁTOR 101-4R Zadání 1. Podle přípravku

Více

METODY DOLOVÁNÍ V DATECH DATOVÉ SKLADY TEREZA HYNČICOVÁ H2IGE1

METODY DOLOVÁNÍ V DATECH DATOVÉ SKLADY TEREZA HYNČICOVÁ H2IGE1 METODY DOLOVÁNÍ V DATECH DATOVÉ SKLADY TEREZA HYNČICOVÁ H2IGE1 DOLOVÁNÍ V DATECH (DATA MINING) OBJEVUJE SE JIŽ OD 60. LET 20. ST. S ROZVOJEM POČÍTAČOVÉ TECHNIKY DEFINICE PROCES VÝBĚRU, PROHLEDÁVÁNÍ A MODELOVÁNÍ

Více

APLIKACE ALGORITMŮ ČÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ 1. DÍL

APLIKACE ALGORITMŮ ČÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ 1. DÍL David Matoušek, Bohumil Brtník APLIKACE ALGORITMÙ ÈÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLÙ 1 Praha 2014 David Matoušek, Bohumil Brtník Aplikace algoritmù èíslicového zpracování signálù 1. díl Bez pøedchozího písemného

Více

SOFTWARE PRO PREZENTACI EEG SIGNÁLŮ A JEJICH ANALÝZ VYTVOŘENÝCH V MATLABU

SOFTWARE PRO PREZENTACI EEG SIGNÁLŮ A JEJICH ANALÝZ VYTVOŘENÝCH V MATLABU SOFTWARE PRO PREZENTACI EEG SIGNÁLŮ A JEJICH ANALÝZ VYTVOŘENÝCH V MATLABU L.Šenfeld 1, V.Tůma 1 1 Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze Abstrakt Analýza intrakraniálních elektroencefalogramů je jedna

Více

Návrh frekvenčního filtru

Návrh frekvenčního filtru Návrh frekvenčního filtru Vypracoval: Martin Dlouhý, Petr Salajka 25. 9 2010 1 1 Zadání 1. Navrhněte co nejjednodušší přenosovou funkci frekvenčního pásmového filtru Dolní propusti typu Bessel, která bude

Více

Profilování vzorků heroinu s využitím vícerozměrné statistické analýzy

Profilování vzorků heroinu s využitím vícerozměrné statistické analýzy Profilování vzorků heroinu s využitím vícerozměrné statistické analýzy Autor práce : RNDr. Ivo Beroun,CSc. Vedoucí práce: prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. PROFILOVÁNÍ Profilování = klasifikace a rozlišování

Více

P9 Provozní tvary kmitů

P9 Provozní tvary kmitů P9 Provozní tvary kmitů (měření a vyhodnocení) Pozn. Matematické základy pro tuto přednášku byly uvedeny v přednáškách Metody spektrální analýzy mechanických systémů Co jsou provozní tvary kmitů? Provozní

Více

13 Barvy a úpravy rastrového

13 Barvy a úpravy rastrového 13 Barvy a úpravy rastrového Studijní cíl Tento blok je věnován základním metodám pro úpravu rastrového obrazu, jako je např. otočení, horizontální a vertikální překlopení. Dále budo vysvětleny různé metody

Více

REGRESNÍ ANALÝZA V PROSTŘEDÍ MATLAB

REGRESNÍ ANALÝZA V PROSTŘEDÍ MATLAB 62 REGRESNÍ ANALÝZA V PROSTŘEDÍ MATLAB BEZOUŠKA VLADISLAV Abstrakt: Text se zabývá jednoduchým řešením metody nejmenších čtverců v prostředí Matlab pro obecné víceparametrové aproximační funkce. Celý postup

Více

Mezilaboratorní porovnání při vibračním zkoušení

Mezilaboratorní porovnání při vibračním zkoušení ČSN EN ISO/IEC 17025 ČSN EN ISO/IEC 17043 ISO/IEC Pokyn 43-1 ISO/IEC Pokyn 43-2 ČIA MPA 30-03-12 Ing. Jaromír KEJVAL, Ph.D. SWELL, a.s., Příčná 2071, 508 01 Hořice, Czech Republic e-mail: jaromir.kejval@swell.cz,

Více

" Furierova transformace"

 Furierova transformace UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ " Furierova transformace" Seminární práce z předmětu Dálkový průzkum Země Marcela Bartošová, Veronika Bláhová OŽP, 3.ročník

Více

Dálkový průzkum Země. Klasifikace obrazu

Dálkový průzkum Země. Klasifikace obrazu Dálkový průzkum Země Klasifikace obrazu Neřízená klasifikace v IDRISI Modul CLUSTER (Image Processing / Hard Classifiers) využívá techniku histogramových vrcholů pásma pro klasifikaci výsledný obraz volba

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 13 Moderní kompresní formáty pro přenosné digitální audio Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Program prezentace Princip

Více

Klasifikace předmětů a jevů

Klasifikace předmětů a jevů Klasifikace předmětů a jevů 1. Úvod Rozpoznávání neboli klasifikace je základní znak lidské činnosti. Rozpoznávání (klasifikace) předmětů a jevů spočívá v jejich zařazování do jednotlivých tříd. Třídou

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

Filtrace snímků ve frekvenční oblasti. Rychlá fourierova transformace

Filtrace snímků ve frekvenční oblasti. Rychlá fourierova transformace Filtrace snímků ve frekvenční oblasti Rychlá fourierova transformace semestrální práce z předmětu KIV/ZVI zpracoval: Jan Bařtipán A03043 bartipan@students.zcu.cz Obsah Úvod....3 Diskrétní Fourierova transformace

Více

Cvičná bakalářská zkouška, 1. varianta

Cvičná bakalářská zkouška, 1. varianta jméno: studijní obor: PřF BIMAT počet listů(včetně tohoto): 1 2 3 4 5 celkem Cvičná bakalářská zkouška, 1. varianta 1. Matematická analýza Najdětelokálníextrémyfunkce f(x,y)=e 4(x y) x2 y 2. 2. Lineární

Více

0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 10000. Čas (s) Model časového průběhu sorpce vyplývá z 2. Fickova zákona a je popsán následující rovnicí

0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 10000. Čas (s) Model časového průběhu sorpce vyplývá z 2. Fickova zákona a je popsán následující rovnicí Program Sorpce1.m psaný v prostředí Matlabu slouží k vyhlazování naměřených sorpčních křivek a výpočtu difuzních koeficientů. Kromě standardního Matlabu vyžaduje ještě Matlab Signal Processing Toolbox

Více

25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE

25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE 25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE Digitalizace obrazu a komprese dat. Uveďte bitovou rychlost nekomprimovaného číslicového TV signálu a jakou šířku vysílacího pásma by s dolním částečně

Více

Elektronický systém a programové vybavení pro detekci a optimalizaci pulzů kardiostimulátoru

Elektronický systém a programové vybavení pro detekci a optimalizaci pulzů kardiostimulátoru Elektronický systém a programové vybavení pro detekci a optimalizaci pulzů kardiostimulátoru Milan Štork Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací & Regionálním inovační centrum pro elektrotechniku

Více

Přednáší Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph. Ph.D. Experimentáln. michal.weisz. weisz@vsb.cz. E-mail:

Přednáší Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph. Ph.D. Experimentáln. michal.weisz. weisz@vsb.cz. E-mail: AKUSTICKÁ MĚŘENÍ Přednáší a cvičí: Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph Ph.D. CPiT pracoviště 9332 Experimentáln lní hluková a klimatizační laboratoř. Druhé poschodí na nové menze kl.: 597 324 303 E-mail: michal.weisz

Více

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ (1.1, 1.2 a 1.3) Ing. Pavel VYLEGALA 2014 Rozdělení snímačů Snímače se dají rozdělit podle mnoha hledisek. Základním rozdělení: Snímače

Více

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Zesilovače. Ing. M. Bešta ZESILOVAČ Zesilovač je elektrický čtyřpól, na jehož vstupní svorky přivádíme signál, který chceme zesílit. Je to tedy elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Zesilovač mění amplitudu zesilovaného

Více

Přehled vhodných metod georeferencování starých map

Přehled vhodných metod georeferencování starých map Přehled vhodných metod georeferencování starých map ČVUT v Praze, katedra geomatiky 12. 3. 2015 Praha Georeferencování historická mapa vs. stará mapa georeferencování umístění obrazu mapy do referenčního

Více

kde a, b jsou konstanty závislé na střední frekvenci (viz tab. 5.1).

kde a, b jsou konstanty závislé na střední frekvenci (viz tab. 5.1). 5. Hluková kritéria Při hodnocení účinků hluku na člověka je třeba přihlížet na objektivní fyziologické reakce, produktivitu práce a subjektivní slovní reakce na podněty. Při měření účinků hluku na lidi

Více

Z OBRAZOVÉHO ZÁZNAMU. Jan HAVLÍK. Katedra teorie obvodů, Fakulta elektrotechnická

Z OBRAZOVÉHO ZÁZNAMU. Jan HAVLÍK. Katedra teorie obvodů, Fakulta elektrotechnická POROVNÁNÍ HRANOVÝCH DETEKTORŮ POUŽITÝCH PŘI PARAMETRIZACI POHYBU Z OBRAZOVÉHO ZÁZNAMU Jan HAVLÍK Katedra teorie obvodů, Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Abstrakt Tento článek

Více

Úloha D - Signál a šum v RFID

Úloha D - Signál a šum v RFID 1. Zadání: Úloha D - Signál a šum v RFID Změřte úrovně užitečného signálu a šumu v přenosovém řetězci systému RFID v závislosti na čtecí vzdálenosti. Zjistěte maximální čtecí vzdálenost daného RFID transpondéru.

Více

Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky

Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky Konference ANSYS 2009 Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky J. Štěch Západočeská univerzita v Plzni, Katedra energetických strojů a zařízení jstech@kke.zcu.cz

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

Přenosný systém na ruční zkoušení bodových svarů

Přenosný systém na ruční zkoušení bodových svarů Provozovna: ATG, s. r. o. Tel.: (+420 ) 23431 2201 Beranových 65 (+420 ) 23431 2202 Praha 9 - Letňany Fax: (+420 ) 23431 2205 199 02 E-mail: atg@atg.cz Česká Republika http: www.atg.cz HERCULES Přenosný

Více

Projektová dokumentace ANUI

Projektová dokumentace ANUI Projektová dokumentace NUI MULTI CONTROL s.r.o., Mírová 97/4, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel/fax: 596 614 436, mobil: +40-777-316190 http://www.multicontrol.cz/ e-mail: info@multicontrol.cz ROZŠÍŘENĚ MĚŘENÍ

Více

K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR

K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR Vlastimil Kratochvíl * Příspěvek obsahuje popis vlastností některých postupů, využitelných pro transformaci souřadnic mezi geodetickými systémy

Více

2.6. VLASTNÍ ČÍSLA A VEKTORY MATIC

2.6. VLASTNÍ ČÍSLA A VEKTORY MATIC .6. VLASTNÍ ČÍSLA A VEKTORY MATIC V této kapitole se dozvíte: jak jsou definována vlastní (charakteristická) čísla a vektory čtvercové matice; co je to charakteristická matice a charakteristický polynom

Více

Akusticko - fonetické charakteristiky neplynulých promluv

Akusticko - fonetické charakteristiky neplynulých promluv Akusticko - fonetické charakteristiky neplynulých promluv Petr Bergl České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická berglp1@fel.cvut.cz 31. října 2007 Abstrakt: Tento příspěvek popisuje

Více

Obsah. Předmluva 13. O autorovi 15. Poděkování 16. O odborných korektorech 17. Úvod 19

Obsah. Předmluva 13. O autorovi 15. Poděkování 16. O odborných korektorech 17. Úvod 19 Předmluva 13 O autorovi 15 Poděkování 16 O odborných korektorech 17 Úvod 19 Co kniha popisuje 19 Co budete potřebovat 20 Komu je kniha určena 20 Styly 21 Zpětná vazba od čtenářů 22 Errata 22 KAPITOLA 1

Více

Josef Rajnoha. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická rajnoj1@fel.cvut.cz

Josef Rajnoha. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická rajnoj1@fel.cvut.cz Modelování neřečových událostí v robustním rozpoznávání řeči s malým slovníkem Josef Rajnoha České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická rajnoj1@fel.cvut.cz Abstrakt: V tomto článku

Více

Úloha č.9 Měření optických kabelů metodou OTDR (Optical Time Domain Reflectometry)

Úloha č.9 Měření optických kabelů metodou OTDR (Optical Time Domain Reflectometry) Úloha č.9 Měření optických kabelů metodou OTDR (Optical Time Domain Reflectometry) 1 Teoretický úvod Měření parametrů optických vláken metodou zpětného rozptylu představuje v současnosti velmi důležitý

Více

2. úkol MI-PAA. Jan Jůna (junajan) 3.11.2013

2. úkol MI-PAA. Jan Jůna (junajan) 3.11.2013 2. úkol MI-PAA Jan Jůna (junajan) 3.11.2013 Specifikaci úlohy Problém batohu je jedním z nejjednodušších NP-těžkých problémů. V literatuře najdeme množství jeho variant, které mají obecně různé nároky

Více

VLIV GEOMETRICKÉ DISPERZE

VLIV GEOMETRICKÉ DISPERZE VLIV GEOMETRICKÉ DISPERZE NA ŠÍŘENÍ NAPĚŤOVÝCH VLN Petr Hora Centrum diagnostiky materiálu, Ústav termomechaniky AV ČR, Veleslavínova, 3 4 Plzeň, e-mail: hora@cdm.it.cas.cz Abstrakt The effect geometrical

Více

Úvod do medicínské informatiky pro Bc. studium. 6. přednáška

Úvod do medicínské informatiky pro Bc. studium. 6. přednáška Metody zpracování biosignálů 6. přednáška 1 Biosignály Živé objekty produkují signály biologického původu. Tyto signály mohou být elektrické (např. elektrické potenciály vznikající při svalové činnosti),

Více

EKONOMETRIE 7. přednáška Fáze ekonometrické analýzy

EKONOMETRIE 7. přednáška Fáze ekonometrické analýzy EKONOMETRIE 7. přednáška Fáze ekonometrické analýzy Ekonometrická analýza proces, skládající se z následujících fází: a) specifikace b) kvantifikace c) verifikace d) aplikace Postupné zpřesňování jednotlivých

Více

Možnosti podpory plošné inventarizace kontaminovaných míst interpretací multi- a hyperspektrálního snímkování Jana Petruchová Lenka Jirásková

Možnosti podpory plošné inventarizace kontaminovaných míst interpretací multi- a hyperspektrálního snímkování Jana Petruchová Lenka Jirásková Možnosti podpory plošné inventarizace kontaminovaných míst interpretací multi- a hyperspektrálního snímkování Jana Petruchová Lenka Jirásková Praha 13.6.2012 Multispektrální data cíl ověření vhodnosti

Více

Samoučící se neuronová síť - SOM, Kohonenovy mapy

Samoučící se neuronová síť - SOM, Kohonenovy mapy Samoučící se neuronová síť - SOM, Kohonenovy mapy Antonín Vojáček, 14 Květen, 2006-10:33 Měření a regulace Samoorganizující neuronové sítě s učením bez učitele jsou stále více využívány pro rozlišení,

Více

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D. Fakulta stavební ČVUT v Praze 1 Úvod Při přesných inženýrsko geodetických

Více

Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky

Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky Pracovní listy s postupy řešení Brno 2010 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Státní maturita z matematiky Obsah Obsah NIŽŠÍ úroveň obtížnosti 4 MAGZD10C0K01 říjen 2010..........................

Více

íta ové sít baseband narrowband broadband

íta ové sít baseband narrowband broadband Každý signál (diskrétní i analogový) vyžaduje pro přenos určitou šířku pásma: základní pásmo baseband pro přenos signálu s jednou frekvencí (není transponován do jiné frekvence) typicky LAN úzké pásmo

Více

Komplexní obálka pásmového signálu

Komplexní obálka pásmového signálu České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická X37SGS Signály a systémy Komplexní obálka pásmového signálu Daniel Tureček 8.11.8 1 Úkol měření Nalezněte vzorky komplexní obálky pásmového

Více

Vyhodnocení 2D rychlostního pole metodou PIV programem Matlab (zpracoval Jan Kolínský, dle programu ing. Jana Novotného)

Vyhodnocení 2D rychlostního pole metodou PIV programem Matlab (zpracoval Jan Kolínský, dle programu ing. Jana Novotného) Vyhodnocení 2D rychlostního pole metodou PIV programem Matlab (zpracoval Jan Kolínský, dle programu ing. Jana Novotného) 1 Obecný popis metody Particle Image Velocimetry, nebo-li zkráceně PIV, je měřící

Více

1 Modelování systémů 2. řádu

1 Modelování systémů 2. řádu OBSAH Obsah 1 Modelování systémů 2. řádu 1 2 Řešení diferenciální rovnice 3 3 Ukázka řešení č. 1 9 4 Ukázka řešení č. 2 11 5 Ukázka řešení č. 3 12 6 Ukázka řešení č. 4 14 7 Ukázka řešení č. 5 16 8 Ukázka

Více

Rozpoznávač hlasu na procesoru Cell. Pavel Bazika

Rozpoznávač hlasu na procesoru Cell. Pavel Bazika České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická ČVUT FEL katedra počítačů Diplomová práce Rozpoznávač hlasu na procesoru Cell Pavel Bazika Vedoucí práce: Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D. Studijní

Více

Ekologická zranitelnost v povodí horní Nisy Ökologische Vulnerabilität im Einzugsgebiet der Oberen Neiße

Ekologická zranitelnost v povodí horní Nisy Ökologische Vulnerabilität im Einzugsgebiet der Oberen Neiße Ekologická zranitelnost v povodí horní Nisy Ökologische Vulnerabilität im Einzugsgebiet der Oberen Neiße ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Zranitelnost vulnerabilita.

Více

Maturitní témata z matematiky

Maturitní témata z matematiky Maturitní témata z matematiky G y m n á z i u m J i h l a v a Výroky, množiny jednoduché výroky, pravdivostní hodnoty výroků, negace operace s výroky, složené výroky, tabulky pravdivostních hodnot důkazy

Více

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5.1 Vícerozměrná data a vícerozměrná rozdělení Při zpracování vícerozměrných dat se hledají souvislosti mezi dvěma, případně

Více

Ultrazvuková defektoskopie. M. Kreidl, R. Šmíd, V. Matz, S. Štarman

Ultrazvuková defektoskopie. M. Kreidl, R. Šmíd, V. Matz, S. Štarman Ultrazvuková defektoskopie M. Kreidl, R. Šmíd, V. Matz, S. Štarman Praha 2011 ISBN 978-80-254-6606-3 2 OBSAH 1. Předmluva 7 2. Základní pojmy 9 2.1. Fyzikální základy ultrazvuku a akustické veličiny 9

Více

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Praktikum z pevných látek (F6390)

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Praktikum z pevných látek (F6390) Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Praktikum z pevných látek (F6390) Zpracoval: Michal Truhlář Naměřeno: 13. března 2007 Obor: Fyzika Ročník: III Semestr:

Více

Reranking založený na metadatech

Reranking založený na metadatech České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Reranking založený na metadatech MI-VMW Projekt IV - 1 Pavel Homolka Ladislav Kubeš 6. 12. 2011 1

Více

Příklad 1. Korelační pole. Řešení 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 13

Příklad 1. Korelační pole. Řešení 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 13 Příklad 1 Máme k dispozici výsledky prvního a druhého testu deseti sportovců. Na hladině významnosti 0,05 prověřte, zda jsou výsledky testů kladně korelované. 1.test : 7, 8, 10, 4, 14, 9, 6, 2, 13, 5 2.test

Více

Automatizace je proces při němž je řídicí funkce člověka nahrazována činností

Automatizace je proces při němž je řídicí funkce člověka nahrazována činností Automatizace je proces při němž je řídicí funkce člověka nahrazována činností různých přístrojů a zařízení. (Mechanizace, Automatizace, Komplexní automatizace) Kybernetika je Věda, která zkoumá obecné

Více

DRG systém klasifikuje případy akutní hospitalizační péče do DRG skupin DRG skupiny = nákladově homogenní a klinicky příbuzné skupiny případů

DRG systém klasifikuje případy akutní hospitalizační péče do DRG skupin DRG skupiny = nákladově homogenní a klinicky příbuzné skupiny případů AGENDA Definice kvality DRG systému Statistické metody hodnocení kvality DRG klasifikace Identifikace nenáhodného rozložení případů Využití regresní analýzy nákladů při hledání důvodů v rozdílných nákladech

Více

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA 1. Technická specifikace Možnost napájení ze sítě nebo akumulátoru s UPS funkcí - alespoň 2 hodiny provozu z akumulátorů

Více

AKUSTICKÁ ANALÝZA INTENZITY A RYCHLOSTI ŘEČI U PARKINSONOVY NEMOCI

AKUSTICKÁ ANALÝZA INTENZITY A RYCHLOSTI ŘEČI U PARKINSONOVY NEMOCI AKUSTICKÁ AALÝZA ITEZITY A RYCHLOSTI ŘEČI U PARKISOOVY EMOCI Jan Rusz 1, Roman Čmejla 1, Hana Bachurová 2, Jan Janda 1 1Fakulta elektrotechnická, ČVUT, Praha 2eurologická klinika 1. LF UK a VF, Praha Abstrakt

Více

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů Kapitola 1 Signály a systémy 1.1 Klasifikace signálů Signál představuje fyzikální vyjádření informace, obvykle ve formě okamžitých hodnot určité fyzikální veličiny, která je funkcí jedné nebo více nezávisle

Více

AKUSTICKÝ PRŮVODCE. Úloha podhledů v aktivní akustice STROPNÍ PODHLEDY. [S námi se přání stávají skutečností] DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ

AKUSTICKÝ PRŮVODCE. Úloha podhledů v aktivní akustice STROPNÍ PODHLEDY. [S námi se přání stávají skutečností] DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ STROPNÍ PODHLEDY [S námi se přání stávají skutečností] CI/SfB (35) Xy December 2006 AKUSTICKÝ PRŮVODCE Úloha podhledů v aktivní akustice AKUSTICKÉ POHODLÍ BEZPEČÍ A ZDRAVÍ ESTETICKÁ KVALITA DOBRÝ POCIT

Více

Testování programu PhotoScan pro tvorbu 3D modelů objektů. Ing. Tomáš Jiroušek

Testování programu PhotoScan pro tvorbu 3D modelů objektů. Ing. Tomáš Jiroušek Testování programu PhotoScan pro tvorbu 3D modelů objektů Ing. Tomáš Jiroušek Obsah Rozlišovací schopnost použitých fotoaparátů Kalibrace určení prvků vnitřní orientace Objekty pro testování Testování

Více

Klasické a inovované měření rychlosti zvuku

Klasické a inovované měření rychlosti zvuku Klasické a inovované měření rychlosti zvuku Jiří Tesař katedra fyziky, Pedagogická fakulta JU Klíčová slova: Rychlost zvuku, vlnová délka, frekvence, interference vlnění, stojaté vlnění, kmitny, uzly,

Více

Skalární součin je nástroj, jak měřit velikost vektorů a úhly mezi vektory v reálných a komplexních vektorových prostorech.

Skalární součin je nástroj, jak měřit velikost vektorů a úhly mezi vektory v reálných a komplexních vektorových prostorech. Kapitola 9 Skalární součin Skalární součin je nástroj, jak měřit velikost vektorů a úhly mezi vektory v reálných a komplexních vektorových prostorech. Definice 9.1 Je-li x = (x 1,..., x n ) T R n 1 reálný

Více

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Úvod Výrazným činitelem, který upravuje maximální přenosovou rychlost, je vzdálenost mezi dvěma bezdrátově komunikujícími body. Tato vzdálenost je

Více

Matematické modelování dopravního proudu

Matematické modelování dopravního proudu Matematické modelování dopravního proudu Ondřej Lanč, Alena Girglová, Kateřina Papežová, Lucie Obšilová Gymnázium Otokara Březiny a SOŠ Telč lancondrej@centrum.cz Abstrakt: Cílem projektu bylo seznámení

Více