Možnosti ovlivnění průběhu onemocnění cystickou fibrózou (CF) a kvality života nemocných fyzioterapeutickými metodami.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti ovlivnění průběhu onemocnění cystickou fibrózou (CF) a kvality života nemocných fyzioterapeutickými metodami."

Transkript

1 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Možnosti ovlivnění průběhu onemocnění cystickou fibrózou (CF) a kvality života nemocných fyzioterapeutickými metodami. Autoreferát disertační práce Autor: PaedDr. Libuše Smolíková Školitel: Prof. MUDr. Miroslav Kučera, DrSc. Praha

2 Bibliografická identifikace práce Název práce: Možnosti ovlivnění průběhu onemocnění cystickou fibrózou (CF) a kvality života nemocných fyzioterapeutickými metodami. Autor: Pracoviště: PaedDr. Libuše Smolíková Klinika rehabilitace UK Praha 2.LF a FN Motol Školící pracoviště: Klinika rehabilitace, Pediatrická klinika, Pneumologická klinika, UK Praha 2.LF a FN Motol Školitel: Prof. MUDr. Miroslav Kučera, DrSc. Datum interní obhajoby na školícím pracovišti: Oponenti disertační práce: Termín veřejné obhajoby disertační práce: Předseda komise pro obhajobu:... Disertační práce představuje původní rukopis. S jejím plným zněním je možné se seznámit v V knihovně FTVS UK Praha, José Martího 31, Praha 6 2

3 ÚVOD Cystická fibróza (CF) je závažné geneticky podmíněné, autosomálně recesivně dědičné onemocnění. Jde o multiorgánové onemocnění, které je způsobeno mutací genu pro protein CFTR (CF transmembránový regulátor vodivosti iontů - CF transmembrane regulator, cystic fibrosis transmembran conductance regulator). Projevuje se opakovanými infekcemi dýchacích cest, neprospíváním, vysokým obsahem solí v potu a u 98% dospělých mužů i neplodností. V srpnu 1989 byl objeven gen CF, jehož bílkovinný produkt je CFTR (cystic fibrosis transmembran conductance regulator). Ukázalo se, že CFTR je chloridový kanál regulovaný camp a podstatou nemoci je porucha transportu elektrolytů tímto kanálem v apikální membráně epiteliálních buněk. Touto poruchou lze vysvětlit většinu klinických projevů CF, především chronické obstruktivní onemocnění plic, insuficienci zevní sekrece pankreatu a další gastrointestinální projevy, vysokou koncentraci elektrolytů v potu a obstruktivní azoospermii. CFTR gen je lokalizován na 7. chromosomu (7q 31-22). Obsahuje párů bazí, 27 exonů a 26 intronů. Dnes je známo více jak 800 mutací CFTR genu. Asi 15 nejčastějších mutací se vyskytuje u 80-90% CF alel u bílé populace. Objev genu umožnil zpřesnění diagnostiky a prenatální diagnostiku v rizikových rodinách. Přispěl významně k pochopení patogenezy nemoci a že bude možno nemoc léčit kauzálně. Nemoc je provázena řadou komplikací, které mohou měnit její obraz a mají vliv na její průběh. Někdy jsou komplikace první signifikantní manifestací choroby. Onemocnění postihuje mnoho systémů v těle, nepostihuje však mozek, nezpůsobuje mentální opoždění dětí, postižena není ani krvetvorba. Toto onemocnění bylo dříve považováno za infaustní chorobu dětského věku. Ze závěrů epidemiologických studií vyplývá, že v populaci ČR je stanovena incidence této choroby na 1 : 2736 novorozenců. Při současné porodnosti v ČR se každý rok narodí 33 dětí s CF. Diagnostikují se však maximálně 2/3 a je velmi pravděpodobné, že mnoho nemocných žije pod jinými diagnózami. V současné době je diagnostikováno asi 500 diagnostikovaných nemocných s CF, z nich je více jak 33% dospělých. CF tedy již zdaleka není jen pediatrický problém, jak se ještě v dnešní době někteří mylně domnívají. Týká se i dospělé populace. To s sebou přináší naléhavost řešení mnoha navazujících otázek - společenských, ekonomických, sociálních, medicínských a mnoha dalších. Než však bude nalezena účinná, bezpečná a spolehlivá léčba je třeba připravit všechny jedince s CF tak, aby byli v optimálním zdravotním stavu a mohli tuto léčbu s úspěchem podstupovat. Moderní léčba CF v ČR se opírá o Standardy péče o nemocné cystickou fibrózou - Evropský konsensus. Nosné pilíře léčby jsou: agresivní protizánětlivá antibiotická léčba, 3

4 péče o odpovídající stav výživy, účinná fyzioterapie - respirační fyzioterapie (RFT) a pohybové aktivity (PA). Fyzioterapie je zahájena již při podezření na cystickou fibrózu, je základním léčebnou metodou, která udržuje průchodnost dýchacích cest, je nedílnou součástí klasické léčby a bez ní nejsou účinné ani ostatní léčebné postupy.fyzioterapie je každodenní součást komplexní péče o jedince s CF. Její součástí jsou terapeutické metody, které se v posledním desetiletí začaly široce uplatňovat, jako respirační fyzioterapie a pohybová terapie. Stěžejní postavení zaujímá respirační fyzioterapie s péčí o hygienu dýchacích cest. Respirační fyzioterapie (RFT), provází pacienty s CF po celý jejich život. Intenzivní léčba v prvních dnech, týdnech či měsících života nově diagnostikovaného dítěte znamená obrovský zvrat v jeho životě stejně jako v životě jeho rodiny. RFT vstupuje dnes do léčebného procesu velmi časně a v mnohem závažnějších klinických stavech dítěte než tomu bylo dříve. Protože její metody pomáhají rychle a účinně řešit akutní příznaky onemocnění, jako je zahlenění či ztížené dýchání, patří RFT k časně indikovaným postupům v terapeutickém programu, často ještě před finálním potvrzením diagnózy CF. Prvotním a stěžejním úkolem RFT je zajištění dobré průchodnosti dýchacích cest. Drenážní techniky se vyvíjely mnoho let, jejich historie sahá až do 19. století. Paralelně s posturální poklepovou drenáží se však v 60tých letech minulého století postupně začaly uplatňovat i nové terapeutické postupy, založené na principu korigovaného výdechového airflow a pozitivního výdechového přetlaku. Snížení bronchiální obstrukce, prokázané především výsledky spirometrických parametrů svědčily nejen o zlepšené hygieně dýchacích cest, ale rovněž o prevenci zhoršování funkce plic jako významného markru při posouzení chronické plicní infekce. K základním metodám pro zajištění dobré průchodnosti dýchacích cest patří: aktivní cyklus dechových technik, (ACBT, Active Cycle of Breathing Techniques) autogenní drenáž, (AD, Autogenic Drainage) PEP systém dýchání, (PEP, Positive Expiratory Pressure system of breathing) inhalační léčba v kombinaci s drenážní technikou respirační handling Drenážní techniky RFT jsou zaměřeny: na snížení bronchiální obstrukce na zlepšení průchodnosti dýchacích cest na zlepšení ventilačních parametrů k prevenci zhoršování funkce plic. Respirační fyzioterapie je práce s modifikovaným dýcháním, které je zajištěno vzájemnou koaktivitou dechové a pohybové soustavy s řídícím vlivem CNS. Fyziognomický stav pohybové 4

5 soustavy je pravidelně monitorová antropologickými metodami měření. Monitorování růstu a stavu výživy je neodmyslitelnou součástí komplexní péče o tyto nemocné. Funkce plic je pro přežívání klíčová a hodnota FEV 1, časově rozepsaný výdech za jednu sekundu, je považována za spolehlivý prediktor mortality. Obousměrný vztah mezi stavem výživy a plicním postižením byl opakovaně prokázán v mnoha zahraničních i tuzemských publikacích. Dobrý stav výživy snižuje rizikový faktor pro chronickou infekci dýchacích cesta a jeho udržení, při souběžné léčbě respiračního onemocnění, může oddálit vznik časných změn, tedy obstrukce periferních dýchacích cest, zpomalit progresi plicních změn a vést k prodloužení života. Prokázalo to zavedení vysokoenergetické diety se zvýšeným obsahem tuku. Výživa nemocných s CF musí být energeticky bohatá, s vysokým obsahem bílkovin na úrovni % norem doporučovaných pro běžnou populaci. Tuky se ve výživě neomezují, při současných možnostech pankreatické substituce se podílejí na 40 45% celkové kalorické dávky. Ve výživě je nutné substituovat vitamíny rozpustné v tucích, zvláště vitamín E, A i D. Důležitá je substituce kuchyňské soli a vápníku. Skutečnost, že většina děti s CF se ve svém fyzickém a motorickém vývoji neliší od zdravé populace, je výsledkem pokroku v terapeutických postupech a především pokroku v časné diagnostice CF a jejím intenzivním, celoživotním léčení. Statisticky potvrzeným důsledkem moderní terapie, kdy jedním z nosných pilířů je péče o průchodnost dýchacích cest formou respirační fyzioterapie, je prodloužení věku nemocných do dospělosti. CÍLE, HYPOTÉZY A ÚKOLY Tato disertační práce je zaměřena na analýzy jednotlivých fyzioterapeutických postupů, které nemocní s CF používají při zajištění průchodnosti a snížení obstrukce dýchacích cest; a na hodnocení léčebných výsledků jednotlivých fyzioterapeutických postupů. V České republice máme výjimečnou možnost zhodnotit vliv moderních léčebných postupů na klinický stav a přežívání nemocných s CF. Zatímco ve vyspělých zemích se moderní metody léčby uváděly do praxe a rozvíjely se postupně od 70. let, u nás při prohlubující se izolaci a stagnující ekonomice na tuto nákladnou léčbu nebyly uvolněny prostředky. Možnosti moderní léčby se plně otevřely až po roce 1989, a to ve velmi krátkém období. Léčba nemocných s CF je založena na třech nosných pilířích: účinné léčbě chronické infekce (antibiotická léčba), péči o dobrý stav výživy (vysokokalorická strava) a péči o dobrou průchodnost dýchacích cest (respirační fyzioterapie). První nabídka k aktivní spolupráci a výuce nových, bezpoklepových technik fyzioterapie se uskutečnila v květnu ICF(M)A, International Cystic Fibrosis (Mucoviscidosis) Association, organizovala kurz pro fyzioterapeuty z východních zemí, který lektorovali Rita Kieselmann 5

6 z Německa, Louise Lannefors ze Švédska a Piet Rijpaard z Nizozemí. Týdenní kurz s praktickými instruktážemi cvičení se uskutečnil ve Fakultní nemocnici v Motole na klinice rehabilitace. Kurz jsem ve spolupráci s prezidentem ICF(M)A Martinem Weigelem ze Švýcarska, otcem dnes již téměř 40letého syna s CF, půl roku připravovala a později organizačně i metodicky zajišťovala. Bylo to jedno z mých prvních setkání s novými fyzioterapeutickými postupy, které dnes označujeme názvem ACT Airway Clearance Techniques a vůbec první možnost získat především praktické informace o autogenní drenáži, aktivním cyklu dechových technik, PEP masce, flutteru a dalších nových metodách fyzioterapie nemocných s CF, které postupně nahradily polohové poklepové drenáže a které neustále prodělávají mezinárodní dynamický vývoj. Spoluprací se zahraničními fyzioterapeuty se nám také otevřela možnost získat odborné publikace, splňující kriteria EBM, které byly teoretickým podkladem pro praktickou fyzioterapii, její radikální přeměnu, rychlé uvedení do běžné praxe a pozitivní změny v metodice fyzioterapie nemocných s CF v ČR. Cíl Ověřit účinnost moderních metod respirační fyzioterapie oproti starším metodám konvenční léčebné rehabilitace. Doporučit nejúčinnější cvičební postupy fyzioterapie, které jsou vhodné při výběru individuální terapie přizpůsobené konkrétnímu pacientovi s CF. Vědecká otázka Zda, jak a kdy ovlivňují metody respirační fyzioterapie léčebný proces nemocných s cystickou fibrózou? Hypotézy H 1 Respirační fyzioterapie jako nedílná součást moderní terapie CF, se projevuje zlepšením klinického stavu nemocných a přispívá k jejich plnohodnotnému zapojení do běžných aktivit denního života. H2 Účinnost respirační fyzioterapie je vyšší, pokud je prováděna již od kojeneckého věku. H 3 Respirační fyzioterapie a pohybové aktivity mohou pozitivně ovlivnit posturální systém nemocných CF a mohou mít vliv na tělesnou kondici nemocných s CF. H 4 Pacienti s chronickou infekcí mají vyšší riziko zhoršení klinického stavu a vyžadují individuální pozornost z hlediska respirační fyzioterapie. 6

7 METODIKA Hodnocení respirační fyzioterapie v klinické praxi V klinické praxi můžeme hodnotit účinnost technik RFT podle objektivních a subjektivních parametrů. Pravidelně hodnotíme a sledujeme: kineziologický rozbor funkci dechových a pohybových dovedností pacienta, hodnoty funkce plic spirometrické, funkční a statické parametry, hodnoty krevní saturace pomoci pulzního oximetru: a) aktuální SpO 2 : před, v průběhu a po skončení RFT; u hospitalizovaných pacientů po celou dobu RFT b) longitudinálně zaznamenávané SpO 2, např. při domácí fyzioterapii, při spánku, při pohybových aktivitách apod., množství, eventuálně hmotnost odhleněného sputa a jeho mikrobiologické hodnocení, manuální, vizuální a akustický kontakt s dýcháním pacienta, pocit volného, snadného dýchání, dobrou toleranci fyzické zátěže bez známek dechového diskomfortu. Kineziologický rozbor se provádí rámcově, vzhledem k velké časové náročnosti v ambulantním provozu. Avšak velmi přesný a podrobný kineziologický rozbor se provádí u nově diagnostikovaných dětí a u dětí, kdy progrese onemocnění vede k negativním funkčním změnám pohybového systému. Spirometrické vyšetření je prováděno pravidelně při ambulantních kontrolách i při pobytu na lůžku. Měření krevní saturace pomocí pulzního oximetru NOVAMETRIX, Model 512, se provádí a monitoruje při každém cvičení, většinou na začátku a na konci lekce. U pacientů s těžkou obstrukcí a sníženou saturací krve kyslíkem jsme zaznamenali zlepšení bezprostředně v průběhu ambulantní konzultace na fyzioterapii. Většina pacientů však má tyto hodnoty v normě, a tak po cvičení nedochází k jejich změnám. Tento parametr proto není vhodný pro hodnocení souboru jako celku. Vykašlané sputum je mikrobiologicky hodnoceno, měření jeho objemu či hmotnosti se však z provozních důvodů rutinně neprovádí. Manuální, vizuální a akustický kontakt s dýcháním pacienta je součástí každé fyzioterapeutické kontroly a bezprostředně určuje další individuální postup cvičení. Podobně je monitorováno i subjektivní hodnocení pacienta. Citlivé vnímání a sledování těchto ukazatelů je jedním ze základů práce každého fyzioterapeuta. Nicméně objektivizovat a kvantifikovat tyto ukazatele by bylo nesmírně obtížné. Proto jsme se rozhodli pro hodnocení dlouhodobé účinnosti RFT použít parametry, které 7

8 nejobjektivněji hodnotí funkci plic, a to spirometrické parametry. Dále jsme se rozhodli sledovat tvar hrudníku, vyjádřený pomocí torakálního indexu a další antropometrické parametry, které významně korelují s celkovým klinickým stavem pacienta. Strategie výzkumu. Jedná se o empirický semilongitudinální výzkum, s kvantitativně-kvalitativním metodologickým postupem. Závislé proměnné představují parametry, charakterizující co možná objektivně klinický stav pacienta. Jsou to : a) spirometrické parametry usilovná vitální kapacita (FVC) usilovná vitální kapacita za 1 sekundu (FEV 1 ), vrcholové výdechové rychlosti (PEF) maximální výdechové rychlosti v poloze 25%, 50% a 75% vitální kapacity (MEF25%, MEF50%, MEF75%) b) antropometrické parametry: tělesná výška, hmotnost, BMI, body mass index, obvod hlavy a paže, tloušťka kožních řas nad tricepsem a scapulou, sagitální a transversální průměr hrudníku. Využili jsme při tom naší komplexní databáze CF centra FN Motol, která obsahuje longitudinální a semilongitudinální data o vývoji klinických, antropometrických a funkčních ukazatelů. Poněvadž vliv věku na klinický stav pacientů je zásadní, je využití průřezových studií značně omezené. Semilongitudinální studie s výhodou využívají veškerých dostupných dat jak od pacientů, kteří jsou kontinuálně sledováni, tak od těch, kteří během sledování zemřeli nebo jsou u nás vyšetřováni v nepravidelných intervalech. Antropometrická data (v z-skore) a spirometrická data ( v % náležitých hodnot) jsou u každého pacienta zaznamenána ve věku 3, 8, 10, 12, 14, 16 a 18 let. Nezávislou proměnnou představuje a) úroveň léčby použité metody respirační fyzioterapie, b) doba, po níž je pacient léčen novým terapeutickým postupem, c) bakteriální infekce. Vycházíme ze skutečnosti, že nové terapeutické postupy se v ČR plně uplatnily až po roce 1990, přičemž některé prvky (některá i.v. antibiotika, v nižších dávkách pankreatická substituce Prolipase) se v menší míře objevovaly již koncem 80. let. Zaměřujeme se především na moderní 8

9 fyzioterapeutické postupy, které však nelze oddělit od ostatních součástí léčby antibiotické a od péče o stav výživy. Právě tyto faktory představují kovarianční proměnné, které mohou ovlivnit naše výsledky. Praktické zkušenosti lékařů a fyzioterapeutů z celého světa však jednoznačně svědčí pro to, že výše uvedené 3 pilíře léčby antibiotika a protizánětlivá léčba, péče o stav výživy a moderní respirační fyzioterapie působí jako neoddělitelný celek. Randomizaci souboru, náhodné rozdělení pacientů na skupinu, která by měla plnou moderní léčbu a druhou, která by při zajištění moderními antibiotiky a pankreatickou substitucí setrvávala u starších poklepových metod, nebylo možno z etických důvodů provést. Poněvadž se jedná o léčbu dlouhodobou, celoživotní, nebylo možné náhodné skupině pacientů odepřít možnost léčby, která se ve světě již ukazovala jako účinnější a výrazně výhodnější z hlediska kvality života především u starších nemocných. Proto jsme: A. rozdělili soubor na kohorty podle data narození. Kohorta I narození do roku 1975 byla léčena nedostatečně a ve fyzioterapii byly během celého dětství užívány konvenční polohové drenáže a poklepové metody. Kohorta II narozených od r do 1985 začala konvenčními metodami, ale měla možnost později v dětství nebo v pubertě profitovat z moderních léčebných metod. Kohorta III narozená od roku 1986 již byla léčena moderními metodami od dětství, tyto děti v době, kdy začaly spolupracovat, již byly léčeny bezpoklepovými, aktivními technikami. B. semilongitudinální data jsme rozdělili do skupin podle následujících kriterií: I. v době měření pacient využíval pouze poklepové metody. II. v době měření 1-5 let moderní fyzioterapie, RFT (od roku 1990). III. v době měření cvičil déle než 5 let RFT, ale nebyl léčen technikou kontaktní stimulující fyzioterapií (contact stimulating physiotherapy, CSP). IV. pacienti léčení od kojeneckého věku technikou CSP a metodou respiračního handlingu (RH). Počátek této léčby se datuje do roku Jako kontrolní skupina k nim byli vybráni pacienti ze skupiny III diagnostikovaní v letech , kteří již měli moderní pankreatickou substituci, antibiotickou léčbu a fyzioterapii prováděli pomocí technik RFT, ale nebyli fyzioterapeuticky ovlivněni pomocí kontaktní stimulující fyzioterapie (podrobněji viz Výzkumný soubor). Kromě celkové úrovně léčby nejdůležitější kovarianční proměnnou, která může ovlivnit výsledky, je CFTR genotyp pacienta. Zde ovšem vycházíme z předpokladu, že frekvence mutací se významně nemění, proto se v jednotlivých kohortách vyskytují s obdobnou četností. Další proměnnou, která může ovlivnit klinický stav pacientů, je bakteriální infekce, které věnujeme samostatnou transversální studii (C). Ve studiích longitudinálních a semiliongitudinálních 9

10 (A a B) může zkreslit výsledky. Vycházíme ze skutečnosti, že výskyt infekce Pseudomonas aeruginosa se v posledních desetiletích výrazně neměnil. Naopak infekce Burkholderia cepacia complex byla poprvé detekována v roce 1994 a ke konci 90. let se tato bakterie epidemicky rozšířila a přispěla ke zhoršení klinického stavu. Také věk diagnózy je proměnnou, která může zkreslit výsledky. Na jedné straně jsou pozdě diagnostikováni zpravidla nemocní se zpočátku mírnějším průběhem (s mutacemi 4. a 5. třídy nebo s modifikátory). Na druhé straně pozdní diagnóza pacienta s těžkým genotypem výrazně poškozuje a negativně ovlivňuje jeho další vývoj. Proto jsme pozdě diagnostikované pacienty nezařazovali do kontrolní skupiny k dětem léčeným respiračním handlingem. Výzkumný soubor Soubor nemocných s CF ve FN Motol V roce 2007 jsme registrovali v celé ČR 471 nemocných s CF ve věku od 0,1 do 53,1 let (střední věk 14,5 r.), kteří jsou sledováni v 7 centrech ve fakultních a krajských nemocnicích. Největší CF centrum v Praze Motole v roce 2007 pečovalo o 277 pacientů (58,8%). Ve Fakultní nemocnici v Praze Motole jsou nemocní s cystickou fibrózou systematicky sledováni a léčeni od roku Od té doby do roku 2007 zde bylo diagnostikováno a vyšetřeno 639 nemocných. Z nich 274 zemřelo, dlouhodobě se zde léčí 275 pacientů, z toho 182 v dětské části na Pediatrické klinice a 93 v centru pro dospělé na Pneumologické klinice TRN. Zbývajících 90 nemocných pacientů je vyšetřováno superkonsiliárně nebo byli po stanovení diagnózy předáni do jiných center. Pacienti byli diagnostikováni na základě klinických příznaků a zvýšené koncentrace chloridů v potu, od 90. let je u každého pacienta provedeno molekulárně genetické vyšetření CFTR genu. Do souboru bylo zařazeno i 11 dětí diagnostikovaných v letech novorozeneckým screeningem. U 440 nemocných máme k dispozici antropometrické údaje pro semilongitudinální studii, u 356 nad 8 let i výsledky spirometrického vyšetření. U 224 nemocných sledovaných v letech , kteří dobře spolupracovali a vykašlávali sputum (věk 2-43 roků, medián 14,4 r., 121 dívek, 103 chlapců) jsme studovali vliv chronické infekce na funkci plic a klinický stav nemocných. Randomizace souboru Jak již bylo uvedeno, pacienti a dlouhodobé výsledky jejich antropometrického a spirometrického vyšetření byli rozděleni podle následujících kriterií: 10

11 Na kohorty podle data narození Vyjadřuje úroveň léčby. Počet pacientů a charakteristiku jednotlivých kohort ukazuje následující schéma. Schéma - kohorty CF pacientů podle data narození a jejich charakteristika Kohorta narozeni N Charakteristika I. < antropometrie 75 funkce plic 65 Dieta s nízkým obsahem tuku, omezený výběr a kvalita ATB. Konvenční fyzioterapie: II antropometrie 130 funkce plic 126 III antropometrická studie 235 funkce plic 165 posturální drenáž, poklepové metody 80. léta postupné zavádění kvalitnější pankreatické substituce a antibiotické léčby, 1990 moderní léčba podle evropských doporučení nové fyzioterapeutické postupy autogenní drenáž, aktivní cyklus dechových technik, oscilující PEP Moderní léčba dostupná od raného dětství III A III B důraz na intensivní léčbu v kojeneckém období a kontrolu bakteriální infekce Semilongitudinální data Semilongitudiální data výše uvedených pacientů z věku 3, 8, 10, 12, 14, 16 a 18 let jsme rozdělili do skupin podle následujících kriterií: v době měření pacient využíval pouze poklepové metody, v době měření 1-5 let moderní fyzioterapie, RFT (od roku 1990), v době měření cvičil déle než 5 let RFT. (např. pacient narozený v roce 1980 ve studii A patří do kohorty II, která ještě začínala poklepovými metodami, ale v 10ti letech se dočkal moderní léčby a začal se učit cyklus aktivních dechových technik a autogenní drenáž. Ve studii B tentýž pacient svými daty do 10 let sytí skupinu I, jeho údaje ze 12 a 14 let jsou zpracovány ve skupině II a údaje z věku 16 a 18 let ve skupině III). Zvlášť jsme vyčlenili skupinu 38 dětí (24 dívek, 14 chlapců) narozených , léčených formou kontaktní stimulující fyzioterapie (CSP) respiračním handlingem (RH). Respirační handling byl nabídnut všem rodičům, jejichž děti byly léčeny od roku 1995 a diagnostikovány do 1. roku života a byli ochotni spolupracovat. Jako kontrolní skupina k nim bylo vybráno 66 pacientů (38 dívek, 28 chlapců) narozených v letech , diagnostikovaných od roku 1990, kteří byli od stanovení diagnózy léčeni moderními metodami a nelišili se tedy možnostmi antibiotické léčby a nutriční podpory. Fyzioterapii již prováděli aktivní spoluprací 11

12 pomocí technik RFT, ale neléčili se formou CSP. Do kontrolní skupiny nebyli zařazeni pacienti diagnostikovaní po pátém roce života. Vliv bakteriální infekce na klinický stav nemocných V rámci studie zabývající se bakteriální infekcí u CF bylo 224 pacientů (121 dívek, 103 chlapců) ve věku 2 43 roků (med 14,4) na základě mikrobiologického, molekulárně genetického (metoda polymerázové řetězové reakce - PCR) a klinického vyšetření rozděleno podle modifikovaných Leedských kritérií do následujících skupin: 1. Pseudomonas aeruginosa (PA) negativní - pacienti, u nichž dosud nebyla PA zachycena kultivačně nebo opakovaně PCR vyšetřením. Pokud se PCR pozitivita objevila pouze jednou a nebyla potvrzena nezávislým vzorkem, byl pacient nadále hodnocen jako negativní. 43 pacientů 2. PA negativní s anamnézou pozitivity, tzv. PA free pacienti, u nichž v anamnéze byl nález PA ve sputu, ale nyní jsou již nejméně 1 rok kultivačně negativní a pozitivita nebyla prokázána ani opakovaným PCR vyšetřením. 42 pacientů 3. PA chronicky pozitivní - pacienti, u nichž je nejméně v polovině vzorků sputa v průběhu předchozích 12 měsíců vykultivována PA (zpravidla více než 3x za půl roku) 42 pacientů 4. PA intermitentně pozitivní pacienti, u nichž se PA také opakovaně vyskytuje, ale více než polovina vzorků v předchozích 12 měsících je kultivačně negativních. Za intermitentně pozitivní považujeme i pacienty PCR opakovaně pozitivní, přestože mikrobiologické vyšetření je negativní. 40 pacientů 5. Pacienti infikovaní bakteriemi z komplexu Burkholderia cepacia (BCC) bez ohledu na jejich případnou infekci PA. 57 pacientů Tato studie byla ještě doplněna o studii longitudinální. Z databáze byli vybráni pacienti, kteří byli dlouhodobě pravidelně sledováni ve věku let a ve věku 14 let již byli léčeni moderní RFT nejméně 5 let. Takto shromážděný soubor čítá 80 pacientů, z toho 42 bylo v daném období infikováno Burkholderia cepacia complex, 22 bylo chronicky infikováno Pseudomonas aeruginosa a 16 pacientů bylo negativních na obě bakterie. Použité metodiky Antropometrické vyšetření Při vyšetření pacientů vycházíme z doporučení konsorcia pro CF z r doplněného o vlastní klinickou zkušenost. Následující parametry měříme podle standardní metodiky: tělesnou výšku měříme stadiometrem u svislé stěny. Pacient stojí maximálně vzpřímeně, 12

13 paty i špičky nohou jsou u sebe, paty, hýždě a lopatky se dotýkají stěny, týl hlavy pouze výjimečně. Kojence a děti do 18 měsíců měříme vleže za pomoci bodymetru (v tzv."korýtku", hodnoty vleže jsou cca o 2 cm větší než vestoje), tělesnou hmotnost zjišťujeme vážením, dříve na pákové, nyní elektronické váze TONAVA. Dítě je váženo ve spodním prádle. Tělesná hmotnost je integrální parametr zahrnující v sobě jak informaci o celkové velikosti dítěte (tedy i o růstové retardaci), tak o stavu výživy, stav výživy hodnotíme pomocí hmotnosti vztažené k tělesné výšce. Užíváme body mass index (hmot/výšce 2 BMI), obvod paže měříme pásovou mírou vedenou kolmo na osu levé paže v poloviční vzdálenosti mezi ramenním a loketním kloubem. Paže visí volně podél těla. Tento parametr nejpřesněji vypovídá o stavu výživy, obvod hlavy měříme pásovou mírou přes glabellu a největší vyklenutí týlu, obvod hrudníku měříme pásovou mírou u chlapců přes theliony, u dívek přes mesosternale, obvod břicha měříme pásovou mírou přes omphalion, transversální a sagitální průměr hrudníku měříme pelvimetrem v mesosternální rovině při klidném dýchání. Poměr sagitálního a transversálního průměru násobený stem se nazývá torakální index. Vyšší torakální index svědčí o soudkovité deformitě hrudníku v souvislosti s obstrukcí dýchacích cest. Vyšší hodnota torakálního indexu bývá spolehlivým signálem pro začínající deformitu hrudníku ještě dříve než se stane somatoskopicky výraznou a nápadnou, můžeme hodnotit také tvar hrudníku pomocí kyrtometru, tloušťku kožních řas měříme kaliperem typu Harpenden, a to na čtyřech místech: nad tricepsem a pod lopatkou, nad bicepsem a nad spina iliaca anterior superior. Naměřené hodnoty i BMI jsou vyjadřovány v z-skóre neboli SD skóre (SDS) referenčního souboru české populace. U základních parametrů užíváme výsledků celostátního výzkumu z roku 1991 a 2001, zpracování nám usnadňuje počítačový program. U speciálních parametrů srovnáváme hodnoty naměřené u našich pacientů s výsledky antropometrického výzkumu RNDr P. Bláhy a kolektivu. Spirometrické vyšetření Funkce plic byla vyšetřována ve spirometrické laboratoři FN Motol zpravidla při každé ambulantní kontrole a během hospitalizace u dětí schopných spolupráce od 6 až 8 let, za validní a navzájem srovnatelná data považujeme hodnoty získané po 8. roce života. Funkce plic byla měřena na přístrojích Pneumoscreen - Jaeger, Spiroscope - Ganshorn, Body - ZAN, SRN. Výsledky jsou 13

14 vyjadřovány v procentech náležitých hodnot, získaných u skupiny našich zdravých dětí a mladistvých. Hodnocení prováděl prof. MUDr. A. Zapletal, CSc., a MUDR. T. Svobodová, CSc. a další dětští pneumologové Pediatrické kliniky FN Motol. Mikrobiologické vyšetření Mikrobiologické vyšetření sekretu dýchacích cest se provádí při každé klinické kontrole. Nejčastějšími agens jsou Staphylococcus aureus, Pseudomanos aeruginosa a Burkholderia cepacia complex. Vyšetření se provádí v Ústavu lékařské mikrobiologie UK 2. LF a FNM (vedoucí MUDr. O. Nyč). Sputum se nejdříve vyšetří mikroskopicky, aby bylo možno diferencovat podle vzájemného poměru leukocytů a epitelií, zda jde o sputum či sekret z horních dýchacích cest. Po té se sputum homogenizuje a kultivuje kvantitativně na krevním agaru, Sabouraudovém agaru a Endově půdě. Základní orientační diagnostika se provádí na selektivních půdách. Od druhé poloviny roku 1994 se užívá pro detailní identifikaci kmenů systém Crystal (Becton-Dickinson) s počítačovou analýzou umožňující exaktní bakteriologickou diagnostiku a specifikaci pseudomonádových kmenů. Od roku 2003 se provádí navíc molekulárně genetické vyšetření Burkholderia cepacia complex metodou polymerázové řetězové reakce (PCR) a od roku 2005 i Pseudomonas aeruginosa (MUDr. P. Dřevínek, PhD, Mgr. Š. Vošahlíková, Laboratoř molekulární genetiky Pediatrické kliniky FN Motol a UK 2. LF, vedoucí laboratoře MUDr. O. Cinek, PhD). Terapeutická intervence Antibiotická léčba Antibiotická léčba byla zpočátku pouze perorální a intramuskulární. Intravenózní antibiotická léčba započala od r. 1978, výběr však byl nedostatečný. Počátek moderní antibiotické léčby se datuje do roku 1985, kdy se začalo s preventivní intravenózní léčbou u nemocných chronicky infikovaných Pseudomonas aeruginosa, zlepšený výběr antibiotik na úrovni vyspělých západních zemí byl od roku Léčí se při novém záchytu patogenu a při akutní exacerbaci infekce, a to podle aktuálního testu citlivosti, zpravidla kombinací antibiotik. Podávají se vyšší dávky antibiotik, než je obvyklé. Pacienti chronicky infikovaní Pseudomonas aeruginosa jsou léčeni preventivně. Od roku 1993 byla zavedena domácí i.v. terapie. V udržovací terapii jsou používána inhalační antibiotika. Péče o stav výživy Zpočátku byla pankreatická substituce nedostatečná, pacienti dodržovali dietu se sníženým obsahem tuku. Počátek moderní léčby se datuje do roku 1987, kdy se začala dovážet Prolipáza, ovšem v množství, které bylo pro starší děti nedostatečné. V plné míře se moderní péče o stav výživy uplatňuje od roku Základem je pankreatická substituce formou mikropelet obalených 14

15 ph senzitivní membránou a dieta bohatá na tuky. Péče o průchodnost dýchacích cest V roce 1990 dochází ke změně fyzioterapie z poklepových metod a polohových drenáží na moderní techniky RFT. Zvláštní důraz klademe na včasnou a agresivní léčbu infekce dýchacích pravidelným podáváním antibiotik formou intravenózní, perorální a inhalační. Vzhledem k tvorbě a hromadění bronchiálního sekretu, je zřeďování hlenů pokládáno za jeden z nejdůležitějších léčebných postupů. Od 90. let je inhalace mukolytik nedílnou součástí respirační fyzioterapie. Po inhalaci, ale také již v jejím průběhu, se aplikují drenážní techniky RFT cílené k expektoraci sputa. Teprve po odstranění maximálního množství sputa lze zahájit inhalaci ATB. Od roku 1995 se v léčbě CF užívá inhalace rekombinantní lidské DNázy (rhdnáza dornáza α). Chemické složení DNázy narušuje viskoelasticitu a mění povrchové vlastnosti hlenu. Zlepšuje tím clearance kašlem a řasinkami. Doporučuje se inhalovat 2,5 mg léku 1krát denně, a to nejméně jednu až dvě hodiny před prováděním RFT nebo před jinou nebulizační léčbou. Přestože inhalace DNázy není přímo součástí technik RFT, má její inhalace nesporný vliv na provedení drenážní RFT a její expektorační efekt. Statistické metody zpracování dat Veškeré údaje jsou shromážděny v komplexní databázi. Tato databáze nám umožňuje hodnotit jak současný stav našich pacientů a vztahy mezi klinickými, antropometrickými a funkčními parametry, tak vývoj onemocnění u celého souboru i jednotlivých skupin pacientů (semilongitudinální a longitudinální studie). Údaje jsou u jednotlivých pacientů zaznamenány a vyhodnoceny ve věku 3, 8, 10, 12, 14, 16 a 18 let. Pro každý sledovaný parametr byly v jednotlivých kohortách pacientů zjišťovány tyto charakteristiky: aritmetický průměr, směrodatná odchylka (SD), minimální hodnota znaku (Min), maximální hodnota znaku (Max), medián. Testovali jsme, zda a v jakém věku se od sebe liší: A/ kohorty pacientů s různým léčebným režimem. B/ pacienti léčení moderními metodami po kratší a delší dobu. C/ pacienti infikovaní různými patogeny. K tomu jsme využívali dvouvýběrového t- testu a neparametrických testů. Statistické zpracování 15

16 bylo prováděno v programech Microsoft Excel a Statistica 6. Pokud p nedosáhlo 5% hladiny významnosti, považovali jsme za platnou nulovou hypotézu, totiž že se soubory neliší. Pokud dosáhlo 5% hladiny významnosti, zamítli jsme nulovou hypotézu a přijali testovanou hypotézu H1. Pro popis statistické významnosti jednotlivých testů bylo použito standardní označení: p є ( 0,01 ; 0,05 * statisticky významný rozdíl na hladině α = 0,05 p є ( 0,001 ; 0,01 * * statisticky významný rozdíl na hladině α = 0,01 p 0,001 * * * statisticky významný rozdíl na hladině α = 0,001 Přežívání pacientů v jednotlivých kohortách bylo analyzováno pomocí Kaplan- Mayerovy funkce přežití, rozdíly mezi jednotlivými kohortami porovnány pomocí Log-Rank testu (Mgr. M. Hladíková, Ústav lékařské informatiky, UK 2. LF). VÝSLEDKY Vliv léčebných postupů na klinický stav pacientů První kohorta je charakteristická vysokou úmrtností. Střední věk dožití byl 16,4 roků. Do 1 roku umíralo téměř 16% nemocných, 15 let se dožilo pouze 52,9%. Dospělosti se dožívali většinou nositelé tzv. mírných mutací 3. a 4. třídy. Antropometrické parametry pacientů, sledovaných během dětství, ukazují na nepříznivý stav výživy, zejména na jeho prudké zhoršování v době puberty, doprovázené růstovou retardací a rozvojem výrazné deformity hrudníku u většiny nemocných. Funkce plic se od 8 let, kdy FEV 1 činilo v průměru 77,2 ± 21,5 % náležitých hodnot (n.h.), postupně zhoršovala, viz graf 1. 16

17 Graf 1: Funkce plic v závislosti na úrovni léčby. Vývoj jednovteřinové vitální kapacity u nemocných s CF - porovnání kohort podle data narození Fyzioterapie obsahovala polohové poklepové drenáže (PD&P), které se opakovaly minimálně 2krát denně po dobu minut a byly provázeny spontánním kašlem s vyčerpávající, přesto nedostatečnou expektorací, která byla hlavní příčinou chronické únavy a vyčerpání nemocných. Každý pacient byl fyzicky závislý na jiné osobě, která prováděla PD&P. Tyto drenáže neumožňovaly samostatné provedení fyzioterapie a nebyla možná cvičební soběstačnost nemocného. Druhá kohorta již odráží první výsledky moderní léčby, včetně postupného zavádění moderních postupů fyzioterapie. Jak ukazují Kaplan-Mayerovy funkce přežití, viz graf 2, věk pacientů se významně prodloužil. Střední věk dožití se zvýšil na 25,3. Nicméně do 1 roku umíralo ještě 7% nemocných a 15 let se dožívalo 72,5% pacientů. 17

18 Graf 2: Kaplan- Mayerovy funkce přežití Srovnání antropometrických parametrů prokázalo zlepšení obvodu hlavy a tloušťky kožních řas od 3 let, obvodu paže od 8 let, od 10 let pak významné zlepšení v tělesné hmotnosti, výšce a BMI, viz graf 3. 18

19 Graf 3: Obvod paže českých nemocných s CF Funkce plic ve věku 8 let nevykazuje zlepšení. Některé hodnoty výdechových rychlostí jsou dokonce nevýznamně nižší. Vysvětlujeme si to tím, že při zlepšené antibiotické léčbě přežívalo více pacientů s těžkou obstrukcí. Zlepšení funkce plic je patrné od 10 let, kdy se pro všechny postupně zlepšovaly možnosti antibiotické léčby a 2/3 nemocných z této kohorty již alespoň začaly s moderní fyzioterapií. Nejvýznamnější zlepšení vykazuje ve všech věkových kategoriích FEV 1 (graf 1) a PEF. Usilovně vydechnutá vitální kapacita FVC se rovněž mírně zvýšila, ale statisticky významného zlepšení dosáhla pouze ve věkové kategorii 10 a 14 let. Nejvýraznější pokroky byly patrné ve věkové kategorii 16 let, kdy se FEV 1 zvýšila z ,8 na 73,4 + 25,4 (p = 0,003) a významné zlepšení bylo patrné i ve výdechových rychlostech s výjimkou MEF 25% (tab. 1). V této věkové kategorii již všichni pacienti dané přechodné kohorty cvičili RFT podle moderních schémat. Podobně ve věku 18 let se FEV 1 zvýšila z 53,8 + 28,5 na 63,5 + 24,5 (p< 0,05) a zlepšení na 5% hladině významnosti je patrné i u výdechových rychlostí s výjimkou MEF 25% (tab. 1, graf 1). Ve třetí kohortě opět vidíme příznivé změny v přežívání nemocných. Z pacientů narozených v letech zemřelo do 1 roku 5,5%, od roku 96 pouze 1,6%. 10 let se dožívalo 89,8% resp. 96,6 %. nemocných. 15 let se dožilo 84,7% dětí narozených v letech U 19

20 pacientů narozených po roce 1995 již je úmrtí v dětském věku výjimkou a křivka přežívání se již blíží údajům z dalších světových center pro CF, viz graf 2, křivky přežití. Rozdíly jsou patrné ze shrnutí ve schématu. Schéma - rozdíly ve věku dožití, funkci plic a stavu výživy mezi jednotlivými kohortami Kohorta Střední věk dožití Funkce plic I 16,4 Progresivní zhoršování II 25,3 Zlepšení obstrukce centrálních dýchacích cest III Zlepšení obstrukce periferních i centrálních dýchacích cest Stav výživy Růstová retardace Výrazné zhoršení během puberty Zlepšení stavu výživy od 10 let, zvětšení obvodu hlavy Postupné zlepšování od 8 let, normalizace průběhu puberty. Zlepšení tvaru hrudníku Ve třetí kohortě se stav výživy zlepšil od 8 let ve všech sledovaných parametrech, a to jak ve srovnání s nedostatečně léčenou kohortou, tak (s výjimkou 18letých, kde ještě není dostatek nemocných léčených od kojeneckého věku) s přechodnou kohortou II. Průběh puberty se téměř normalizoval. U předškolních dětí jsme zaznamenali dílčí zlepšení v tělesném složení a obvodu hlavy. Především zlepšení obvodu hlavy byl pro nás překvapivý výsledek, který je třeba ještě dokonaleji posoudit a především klinicky objasnit. Novou změnou, kterou jsme v této kohortě zaznamenali, bylo zlepšení tvaru hrudníku ve věkových kategoriích od 10 do 16 let. Torakální index se v těchto věkových kategoriích snížil, viz tabulka 2. Ještě zřetelněji jsou výsledky komplexní moderní terapie vidět porovnáním % pacientů v jednotlivých kohortách, kteří mají významnou deformitu hrudníku s torakálním indexem zvýšeným nad normu (97.P), viz graf 4. I po roce 1995 příznivý vývoj pokračuje a týká se především tělesného složení a obvodu hlavy. Díky intensivnější péči věnované kojencům se zvětšil obvod hlavy a tloušťka kožních řas v 1 roce. Ve 3 a 8 letech se při nevýznamných rozdílech ve výšce a hmotnosti dále zvětšuje obvod paže - v průměru dosahuje hodnoty -0,5 SD, normalizuje se tedy habitus pacientů. 20

21 % nh Graf 4: Tvar hrudníku českých nemocných s CF Funkce plic v 8 letech se u dětí narozených po roce 1986 zlepšila oproti kohortě II ve všech parametrech s výjimkou FVC (tab. 1). FEV 1 zde projevuje tendenci ke zlepšení i v dalších věkových kategoriích, kde však většinou nedosahuje hranice statistické významnosti, nicméně můžeme říci, že do16 let je pokles FEV 1 velmi pomalý, ke zhoršení dochází mezi 16. a 18. rokem. U pacientů III. kohorty, dokumentovaných v 16 i 18 letech, se FEV 1 zhoršilo o 11 % n.h. (rozmezí - 33 až + 15%) v souvislosti s infekcí BCC. Postupně se zlepšovaly i hodnoty výdechových rychlostí (graf 1), takže významným rozdílem mezi kohortou III léčenou od dětství a kohortou I s nedostatečnou léčbou je zlepšení MEF 25% a 50% v kategoriích od 10 do 16 let (tab. 1). Pokračování příznivého trendu ukazuje i skupina dětí narozených od roku V 10 letech se PEF a MEF 75% zlepšuje natolik, že dosahuje již normálních hodnot (97,8% resp. 99% n.h.). Bohužel MEF 25% a MEF 50% u celého souboru dětí narozených po roce 95 toto zlepšení zatím nevykazují. 21

22 Vliv moderní fyzioterapie, metod a technik respirační fyzioterapie. V této studii jsme si položili otázku, jaké změny působí využití aktivních technik RFT v poměrně krátkém horizontu 1-5 let a jakých změn je dosaženo při dlouhodobé fyzioterapii. Komplexní moderní léčba CF již v poměrně krátké době 1 5 let vede ke zlepšení stavu výživy zejména ve věku, kdy dříve docházelo k nejvýraznějšímu zhoršení v pubertě. Při dlouhodobé léčbě prokazujeme zlepšení ve všech sledovaných parametrech, tedy i v tloušťce kožních řas a v tělesné výšce, která zároveň svědčí o opoždění puberty. U pacientů dlouhodobě léčených moderními metodami se průběh puberty postupně normalizuje. Zlepšení funkce plic postupovalo ještě pomaleji. Jak ukazuje tabulka 4, při krátkodobé léčbě se významně zvýšila pouze FEV 1, FVC a PEF v 10 letech a MEF 75% ve 12 letech, jinak jsou změny statisticky nevýznamné. K významnému zlepšení dochází při dlouhodobé léčbě ve většině parametrů, nejméně FVC a MEF 25%. Dlouhodobá fyzioterapie také vede ke zlepšení tvaru hrudníku, a to ve věku od 12 do 14 let, tedy v období nejrychlejšího růstu v pubertě, kdy se hrudník u nedostatečně léčených pacientů výrazně deformoval. Zvláštní skupinu tvoří pacienti léčení od kojeneckého věku respiračním handlingem technikou CSP. Tabulka 5 ukazuje srovnání vývoje funkce plic pacientů již léčených respiračním handlingem s kontrolní skupinou, která měla stejné možnosti antibiotické léčby i péče o stav výživy. I tato kontrolní skupina léčená po roce 1990 má již dobré výsledky. Do věku 12 let nevykazuje v průměru známky významné obstrukce centrálních dýchacích cest (FEV 1 >80% n.h., PEF 77-82% n.h. bez tendence ke zhoršení s věkem) a průměrný pacient má pouze mírnou obstrukci periferních dýchacích cest, vyjádřenou hodnotami MEF 50% medián 78% n.h. a MEF 25% medián 59% n.h., u MEF 25% s mírnou tendencí ke zhoršení s věkem. Pacienti léčení pomocí CSP již v průměru nevykazují obstrukci ani centrálních, ani periferních dýchacích cest, a dosahují vyšších hodnot spirometrických parametrů, ale v 8 letech rozdíly povětšinou nejsou statisticky významné (u PEF p =0,059), v 10 letech mají významně vyšší PEF (p<0,05) a MEF 75% (p<0,01), tedy parametry svědčící o zlepšení průchodnosti centrálních dýchacích cest (nad 90% n.h.). Ve 12 letech u pacientů cvičených formou CSP se hodnoty MEF 50% a MEF 25% zlepšují ke zcela normálním hodnotám (97,5, resp. 84,6% n.h.). FEV 1, PEF a MEF přitom zůstávají na hodnotách nad 90% n.h. Podrobnější analýza longitudinálních dat 12 pacientů starších 12 let ukazuje, že se celkově jedná o zlepšování s věkem. To ukazuje na dlouhodobý dopad léčby v kojeneckém období na další vývoj onemocnění a compliance pacienta, viz. graf 5, 6, 7. 22

23 Graf 5: FEV1 dětí ve věku 8, 10 a 12 let, děti cvičené CSP a kontrolní skupina Graf 6: MEF50% dětí ve věku 8, 10 a 12 let, děti cvičené CSP a kontrolní skupina 23

24 Graf 7: MEF25% dětí ve věku 8, 10 a 12 let, děti cvičené CSP a kontrolní skupina Vliv chronické infekce na funkci plic, úloha respirační fyzioterapie Průřezová studie Výskyt infekce bakteriemi Pseudomonas aeruginosa (PA) a Burkholderia cepacia complex (BCC) ukazuje graf 8. Více než polovina nemocných se během života setkala s bakterií Pseudomonas aeruginosa, chronicky infikováno pouze Pseudomonas aeruginosa bylo18,8%, střední věk při první infekci byl 7,8 roků (0,1 34 let). Bohužel čtvrtina našich nemocných je chronicky infikována Burkholderia cepacia complex, která výrazně zhoršuje prognózu nemocných. Střední věk infekce je u této bakterie 14,2 roků (rozmezí 0,1 39,9). 24

25 Graf 8: Výskyt infekce bakteriemi Pseudomonas aeruginosa (PA) a Burkholderia cepacia complex (BCC) Jak ukazuje tabulka 6, celkově mají pacienti infikovaní Burkholderia cepacia významně nižší hodnoty FEV 1 než ostatní skupiny, s výjimkou pacientů chronicky infikovaných Pseudomonas aeruginosa. Nezáleží na tom, zda jsou nebo nejsou současně infikováni PA. Pacienti PA negativní a intermitentně pozitivní se podle průřezového šetření s věkem významně nezhoršují, zatímco u chronicky infikovaných PA a BCC je pokles funkce statisticky významný. Tentýž pokles je však patrný i u PA free. Vysvětlujeme si to tak, že u mladších pacientů byla při intenzivní léčbě, včetně zintenzivnění RFT, PA eradikována včas, zatímco u starších pacientů byla eradikace provedena až v době, kdy změny plicní tkáně byly již do značné míry nevratné. Rozdíly mezi chronicky infikovanými PA a negativními jsou významné již v dětském věku na 1% hladině významnosti. Po 18. roce se rozdíly fakticky zvýrazňují a jsou mezi chronicky infikovanými PA i BCC a pacienty negativními pro obě bakterie (vzhledem k nižšímu počtu pacientů jsou významné na 5% hladině). Stav výživy se mezi jednotlivými skupinami nemocných významně neliší a u většiny je v normě (z-skóre hmotnosti -0,6 + 1SD). 25

26 Graf 9: Funkce plic v % náležitých hodnot podle infekce a věku Longitudinální studie Nejnižších hodnot ve všech spirometrických parametrech dosahovali pacienti infikovaní BCC, a to již ve 14 letech, nejvyšších hodnot pacienti negativní na obě bakterie. Mezi 16. a 18. rokem života se podle této longitudinální studie významně zhoršují všechny 3 skupiny, v FEV 1 průměru o 11,6% n.h. Ještě poněkud výraznější zhoršení jsme zaznamenali u MEF75% a MEF50% a PEF, nejméně se změnila FVC a MEF25%, viz tabulka 7. 26

27 Graf 10: FEV1 nemocných s infekcí PA, BCC a nekolonizovaných ve věku 14, 16, 18 let Hvězdičky označují významnost rozdílu mezi skupinou BCC a ostatními (N+PA). DISKUZE Předkládáme výsledky, které dokumentují radikální posun, k němuž došlo v léčbě cystické fibrózy, v životní prognóze nemocných i v pohledu na toto chronické onemocnění v posledních 20 letech v ČR. Ověřování úspěchu léčebných metod je významným postupem, který se promítne v mortalitě a morbiditě pacientů. Jestliže se jedná o ověření farmakologického způsobu léčby, platí jasně daná pravidla zkoumání, formulovaná pro všechny formy léků. Na druhé straně, jedná-li se o léčebné metody jiného druhu, jejichž specifika a definice je obtížnější, můžeme při ověřování narazit na různé obtíže, například těžko lze určit intenzitu, trvání a kvalitu pohybové léčby, problematickou se jeví také inhalační léčba z důvodu subjektivního ovlivnění výsledků nemocným. I když existují metody funkčního vyšetření plic, které mohou ukázat určité pokroky, nepostihují však komplexní změny, které pohybová léčba může vyvolat. Jsme si vědomi, že na předkládaných výsledcích se podílí respirační fyzioterapie v kooperativním působení s dalšími složkami léčebného procesu tak, jak je dáno Evropským konsensem Standardů péče o nemocné cystickou fibrózou a doporučením Mezinárodní fyzioterapeutické skupiny pro CF. To, že se změnila léčba, ale pacienti zůstávali, se odráží také v této práci. 27

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN 1 Sekce bronchiálních obstrukcí ČPFS Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN Rozšířená verze Autoři: Vladimír Koblížek, Jan Chlumský, Vladimír Zindr, Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal,

Více

STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI INT/3

STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI INT/3 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI Interna str. 1 Standard léčebného plánu A. Identifikační údaje Autor: Editor: Oponent: Verze provedení: Za zpracování a další aktualizaci doporučeného

Více

Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol. příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING

Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol. příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING Autoři: MUDr. Miroslava Balaščaková, MUDr. Jana Bartošová, MUDr.

Více

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU A PARTNERŮ. ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: PRIM. MUDR. STANISLAV

Více

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Sborník abstrakt lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PLICNÍ REHABILITACE (základní verze)

DOPORUČENÝ POSTUP PLICNÍ REHABILITACE (základní verze) SEKCE NEMOCÍ S BRONCHIÁLNÍ OBSTRUKCÍ DOPORUČENÝ POSTUP PLICNÍ REHABILITACE (základní verze) Autoři: Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D. Mgr. Jakub Zatloukal, Ph.D. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. Hlavní recenzent:

Více

Pediatrie PRO PRAXI. Abstrakta PEDIATRIE PRO PRAXI. 5. 6. února 2015, Clarion Congress Hotel Ostrava. II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

Pediatrie PRO PRAXI. Abstrakta PEDIATRIE PRO PRAXI. 5. 6. února 2015, Clarion Congress Hotel Ostrava. II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě Pediatrie PRO PRAXI Suppl. A 2015 www.solen.cz ISBN 978-80-7471-093-3 Ročník 16 Abstrakta PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě 5. 6. února 2015, Clarion Congress Hotel Ostrava

Více

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER OLOMOUC 22. 23. KVĚTNA 2003 XXI. DNY KLINICKÉ A PRAKTICKÉ PEDIATRIE

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER OLOMOUC 22. 23. KVĚTNA 2003 XXI. DNY KLINICKÉ A PRAKTICKÉ PEDIATRIE XXI. DNY KLINICKÉ A PRAKTICKÉ PEDIATRIE OLOMOUC 2003 KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER OLOMOUC 22. 23. KVĚTNA 2003 XXI. DNY KLINICKÉ A PRAKTICKÉ PEDIATRIE Univerzitní město Olomouc hostilo již tradičně

Více

Úspěchy české dětské kardiochirurgie: výzva pro kardiology pro dospělé

Úspěchy české dětské kardiochirurgie: výzva pro kardiology pro dospělé B4 Individualizovaná substituční léčba IgG u pacientů s primární imunodeficiencí Časopis Clinical and Experimental Immunology v únoru uveřejnil souhrn terapeutických možností při podání imunoglobulinu

Více

Mukopolysacharidóza. Michalík, J., Zeman, J. a kol.

Mukopolysacharidóza. Michalík, J., Zeman, J. a kol. Mukopolysacharidóza Michalík, J., Zeman, J. a kol. Mukopolysacharidóza Jan Michalík, Jiří Zeman a kol. Vydala: Společnost pro mukopolysacharidosu, 2010 Chaloupky 35 772 00 Olomouc Tisk: Silueta Pardubice,

Více

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE KLINIKA FUNKČNÍ DIAGNOSTIKY A REHABILITACE, FN u sv. Anny v Brně: Prof. MUDr. Petr DOBŠÁK, CSc., Prof. MUDr. Zdeněk PLACHETA,

Více

MUDr. Petr Vondráček

MUDr. Petr Vondráček Zllatý standard péče o paciienty s Duchenneovou a Beckerovou svalovou dystrofiií (DMD/BMD) MUDr. Petr Vondráček Klinika dětské neurologie, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Více

S V L i n fo r m u j e

S V L i n fo r m u j e S V L i n fo r m u j e Motto: Arnold Schoenberg: "Ideje může rozpoznat jen ten, kdo sám nějaké má. A jen ten může rozpoznat jejich hodnot, kdo jich je sám hoden." MUDr. Jiří Appelt 29. 9. 1939-31. 3. 2011

Více

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ Vedoucí autorského kolektivu Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. PRAHA 2011 1 Autoři: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., Nadace CINDI, Praha MUDr. Tereza

Více

Kvalita života dětí s retinopatií nedonošených

Kvalita života dětí s retinopatií nedonošených UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Kvalita života dětí s retinopatií nedonošených Disertační práce Mgr. KATEŘINA STEJSKALOVÁ Doktorský studijní program,

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra výchovy ke zdraví

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra výchovy ke zdraví Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Veronika Jirkalová DiS. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra

Více

HEALTH 21 - ZDRAVÍ 21 - zdraví pro všechny do 21. století

HEALTH 21 - ZDRAVÍ 21 - zdraví pro všechny do 21. století HEALTH 21 - ZDRAVÍ 21 - zdraví pro všechny do 21. století ÚVOD Na 51. světovém zdravotnickém shromáždění v květnu 1998 se členské státy Světové zdravotnické organizace usnesly na deklaraci, která formulovala

Více

Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA

Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA OBSAH Bláha P et al. Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA Brát J. Význam tuků ve výživě Bronský J, Lisá L, Průša R. Role orexinu A v rozvoji

Více

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Daniela Žáčková Česká leukemická skupina pro život 2012 CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr.

Více

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ 1. Úvod V současné době se stále více setkáváme s termínem zdravotní znevýhodnění. Osoby se zdravotním znevýhodněním spadají ve vzdělávací oblasti podle školského zákona (zákon č.

Více

Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města LITOMĚŘICE 2014

Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města LITOMĚŘICE 2014 Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města LITOMĚŘICE 2014 MUDr Jozef Král a MUDr Josef Trmal Ph.D Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje 2014 Ústí nad Labem Obsah 1. Úvod 3 2. Slovníček

Více

Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie

Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie OBOR: 06 zdravotnictví Jméno a příjmení autora: Renáta Nováková, Septima 2009/2010 Škola: Katolické gymnázium Třebíč Otmarova 22

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ

METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ diplomová práce Autor práce: Mgr. et Bc. Martina Soprová, R.N. Studijní program:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2008 Bc. Petra Huttová MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KOMPLEXNÍ PODPORA JEDINCŮ S DUCHENNEOVOU SVALOVOU DYSTROFIÍ Diplomová práce

Více

XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních. X. sjezd pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti

XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních. X. sjezd pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních X. sjezd pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti SBORNÍK ABSTRAKT Konstantinovy Lázně 26. - 28. ledna

Více

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Psychopedie. zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Psychopedie. zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová Psychopedie zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová 1 Psychopedie část 1. Psychologická charakteristika lidí s mentálním postižením Za mentálně retardované (postižené) se považují takoví jedinci (děti, mládež

Více

SBORNÍK ABSTRAKT Z KONFERENCE

SBORNÍK ABSTRAKT Z KONFERENCE DĚTSKÁ VÝŽIVA A OBEZITA V TEORII A PRAXI 2014 9. ročník konference odborníků zabývajících se výživou a obezitou dětí a dorostu SBORNÍK ABSTRAKT Z KONFERENCE A) DĚTSKÁ VÝŽIVA, POTRAVINY A OBEZITA B) OBEZITA

Více

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky Zpráva o zdraví obyvatel České republiky 2014 Zpráva o zdraví obyvatel České republiky Ministerstvo zdravotnictví České republiky Praha 2014 Autoři: MUDr Danuše Antošová, MUDr. Čestmír Beneš, PhDr. Ladislav

Více

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta Úvod Lékařské listy 18 3. 11. 2008 3 Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. Klinika gerontologická a metabolická, LF UK a FN Hradec Králové

Více