VLASTNÍ HODNOCENÍ ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLASTNÍ HODNOCENÍ ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 okres Karviná, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Orlová-Město Husova 1211 ZA ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Na vědomí: Milada Visorová zástupkyně ředitelky MŠ Husova 121 Mgr. Marie Bardoňová V Orlové dne:

2 I. PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ Věcné podmínky Kapacita MŠ je 35 dětí. Věcné podmínky byly plně vyhovující, prostory jsou dostatečně velké pro počty dětí ve třídách (1. třída 20 dětí, 2. třída 15 dětí). Vybavení hračkami a pomůckami bylo dostačující pro věkově smíšené třídy. Hračky a pomůcky byly průběžně obnovovány a doplňovány. Životospráva Strava byla dovážena ze ZŠ Školní v Orlové- Lutyni. Byla vhodná co do kvality, tak kvantity. Děti dostávaly dostatek ovoce, zeleniny, dodržovaly pitný režim. Jednou týdně měly na jídeníčku rybu, v dostatečné míře luštěniny, libové maso a obilninové výrobky. Také měly dostatek volného pohybu na zahradě i ve třídě. Naše mateřská škola se podílela na vytváření stravovacích návyků u dětí. Psychosociální podmínky Respektovali jsme potřeby dětí, nebyly neúměrně zatěžovány. Ve vztazích mezi dospělými a dětmi se projevovala vzájemná důvěra, ohleduplnost, vzájemná pomoc. V MŠ máme vypracován Program prevence sociálně patologických jevů, jehož hlavní kompetencí, kterou jsme se řídily, je chovat se s empatií a respektem k citovému životu svému i druhých. Organizace Organizace chodu naši MŠ byla přizpůsobena potřebám dětí a jejich rodičům, kteří děti do MŠ většinou dovážejí z blízkého okolí. Denní řád byl dostatečně pružný, reagovaly jsme na individuální potřeby dětí. Spontánní a řízené činnosti byly v denním programu rovnoměrně vyváženy. Řízení mateřské školy Ředitelka MŠ vytvářela ovzduší respektu, důvěry a tolerance. Zapojovala spolupracovníky do řízení MŠ, ponechávala jim dostatek pravomoci a respektovala jejich názor. Motivovala spolupracovníky k dosažení vytýčených cílů. Posilovala sebedůvěru a zdravé sebevědomí všech zúčastněných. Personální a pedagogické zajištění V MŠ pracovaly v tomto školním roce 3 kvalifikované pedagogické pracovnice. 2 mají středoškolské vzdělání a 1 paní učitelka má vysokoškolské vzdělání. Tato paní učitelka zastupuje za mateřskou dovolenou. Všechny učitelky se chovaly a jednaly na profesionální úrovni. K dalšímu vzdělávání využívaly samostudia, dle finančních možností se účastnily seminářů nabízených KVICEM. 2

3 Účast pracovníků na seminářích P.č. Jméno Název vzdělávací akce Datum Školení požární hlídky VisorováMilada Pedagogická diagnostika Janotová Milena Školení požárního preventisty II. PRŮBĚH A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ Autoevaluace vzdělávacího procesu a ročního plánu Ve školním roce 2012/2013 jsme plnily tyto úkoly vycházející z těchto podmínek ŠVP: Všímat si projevů emociálních poruch chování dítěte pozorovat při hrách, spontánních činnostech, vést a pravidelně zaznamenávat pozorování, popřípadě vyskytnuvší se problémy citlivě řešit s rodiči. Jelikož máme třídy s kapacitou 20 a 15 dětí, měly paní učitelky dostatečný přehled o dětech. Pravidelně byly o nich vedeny záznamy. V 1. třídě se podařilo citlivě rodičům dítěte vysvětlit, že by bylo vhodné navštívit PPP. Dostatečným vybavením hraček a pomůcek respektovat potřeby dětí hračky pro chlapce a dívky. MŠ je dostatečně vybavena hračkami a pomůckami, průběžně jsou doplňovány. Také se kupovaly hračky vhodné jak pro chlapce, tak pro dívky. Nejvíce pomůcek a hraček se nakupovalo na Vánoce. Rozvíjet sebeobslužné návyky při činnostech splachovat po WC, umývat si ruce po toaletě, předškoláci i zavazovat tkaničky. Nové děti se naučily rychle používat školkové WC, ale stále některým dělá problém, spláchnout za sebou a umýt si ruce, zvláště chlapcům. Zavazovat tkaničky zvládly 2 děvčata ze 7 předškoláků zaměříme se! Zavést používání příborů i u mladších dětí dle vlastní volby. Příbory jsme nabízely i středním dětem, děti jsme nenutily, používaly spíše vidličku. Co nejvíce používat hru k pozorování dětí změny zaznamenávat. K pozorování jsme používaly nejvíce hru, jak si děti hrají, s čím si hrají. Nejraději konstruovaly z Lega, nabízely jsme jim různé stolní hry, které moc samy od sebe nevyhledávaly. Pozorovánío dětech jsme zaznamenávaly do archů. Vhodnou osvětovou metodou upozorňovat rodiče, že nemocné děti do MŠ nepatří. Zajistit dostatečné množství hygienických kapesníků. Rodiče byli na třídní schůzce upozorněni, že nemocné dítě do MŠ nepatří, přesto se našli rodiče, kteří takové děti do MŠ přivedli. Řešili jsme to domluvou. Kapesníků jsme měli dostatek od rodičů. Otevřeně se vyjadřovat ke své práci i práci jiných zaměstnanců, umět si svůj názor dostatečně obhájit. Kolektiv v MŠ po celou dobu spolupracoval, zaměstnanci se spolu domluvili, paní učitelky si vycházely vstříc. Pokud se vyskytl problém, řešili jsme ho vzájemnou domluvou. Zaměstnanci si svou práci a názory uměli obhájit. 3

4 Pravidelně zajišťovat informační systém pro rodiče a širší veřejnost prezentace v ON, aktualizace webových stránek, výstavky prací, informace na nástěnkách. Informační systém fungoval dobře, rodiče byli včas o dění v MŠ informováni jak na nástěnkách v šatnách, tak na webových stránkách. Prezentovali jsme se v Orlovských novinách dvěma články- Škola volá, Děti a barevný svět. Vystavili jsme nejhezčí výtvarné práce na celoškolní výstavě v městské knihovně. Využívat častěji ankety pro rodiče aspoň 2x ročně, seznámit je s výsledky. Nestihli jsme zařadit ankety pro rodiče-více se zaměříme v příštím roce, byli jsme často v kontaktu s rodiči. Nabízet rodičům odbornou literaturu, články z časopisů, týkající se školní zralosti. Rodiče měli zájem o články z odborných časopisů, které mají k dispozici v šatnách a na nástěnkách. O odbornou literaturu v knižní podobě nebyl zájem. Navštěvovat blízké okolí, kulturní památky zámek Fryštát, Landek, Ostravský hrad. V loňském školním roce jsme navštívili zámek Fryštát, jeli jsme na výlet na Visalaje, byli jsme ve škole v přírodě v Hrádku. V letošním školním roce jsme se zaměřili na environmentální výchovu, která byla pro děti velmi podnětná, zajímavá. Byl vypracován projekt s názvem Přírodu má každý rád, je s ní také kamarád. V letošním roce jsme se zaměřili na ochranu životního prostředí. III. SPOLUPRÁCE S RODIČI Přehled akcí pro děti a rodiče ve školním roce 2012/2013 Název akce Datum Zhodnocení akce Třídní schůzka Seznámili se se Školním řádem, ŠVP 50% účast. Výroba podzimníčků, Hezká akce, kvůli nemocnosti 50% účast. opékání párků Vánoční posezení u Společné posezení z obou tříd-velká nemocnost stromečku dětí-50% účast. Schůzka s rodiči předškolákůpřipravenost dítěte na vstup do ZŠ Rodiče projevili zájem, jak je jejich dítě připraveno na vstup do ZŠ-80% účast. Karneval v DK Akce, která je velmi oblíbená-80% účast, i když byla chřipková epidemie. Den otevřených dveří Pro rodiče, kteří mají zájem zapsat své dítě do MŠ. Zúčastnilo se 5 rodičů s dětmi. Velikonoční dílna, Moc hezké odpoledne-70% účast. tvoření košíčků Slet čarodějnic Hezká akce na školní zahradě-85% účast. s Hopsalínem Zábavné odpolednerozloučení s předškoláky s opékáním párků Hezká akce s pasováním předškoláků-90% účast. 4

5 IV. PREZENTACE MATEŘSKÉ ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Ve školním roce 2012/2013 jsme se prezentovali v Orlovských novinách (viz výše) a na výstavě dětských prací. Zúčastnili jsme se akcí pořádaných městem výstavy spolků, Orlovský Soptík. Naše děti, Matěj Szarowski a Matouš Petr, získaly 1. a 2. místo v soutěži PO očima dětí v rámci okresu Karviná. Předškolní děti získaly 3. místo v dopravní soutěži Jak se chovat na ulici, na hřišti i na silnici. V. ÚROVEŇ VÝSLEDKŮ PRÁCE ŠKOLY Inspekční činnost Na naší mateřské škole proběhla inspekce v únoru 2010, hodnocena byla velmi pozitivně. Hospitační činnost Hospitace byla prováděna plánovaně 2x ročně. Byly vedeny písemné hospitační záznamy. Bylo postupováno podle kontrolního hospitačního plánu. Závěry z hospitační činnosti - Byly respektovány rozdílné tělesné, smyslové a pohybové možnosti u dětí. - Děti měly dostatek času pro spontánní hru, také k dokončení. - Úkoly z environmentální výchovy byly plněny, postupovalo se dle projektu. Doporučení hospitačních činností na školní rok 2013/ Vhodná motivace. - Respektování individuálních potřeb dítěte. - Zaměření se na matematické představy pracovní listy. - Vhodnost využité formy, organizace individuálně, skupinově, frontálně. Kontrolní činnost Kontrolní činnost pedagogické dokumentace a provozu byla provedena 3 x ročně podle sledovaných cílů. Plnění cílů bylo zaznamenáváno na předepsaných formulářích. Závěry z kontrolní činnosti - Záznamy v třídních knihách byly vedeny pravidelně, taktéž záznamy o aktivitách v kroužcích. - Záznamy o plnění EV, PPP, MV byly prováděny v třídních knihách průběžně. - Při kontrolách práce provozních zaměstnanců nebyla zjištěna pochybení. Doporučení ke kontrolní činnosti na školní rok 2013/ Vedení záznamů o dětech, jejich portfolií. - Kontrola aktualizace nástěnek pro rodiče. - Kontrola zařazování matematických představ do TVP. - Kontrola dodržování pracovní doby. 5

6 - Kontrola udržování pořádku vnitřních a vnějších prostor MŠ. Přednosti a klady naši MŠ Oblast vzdělávací - Příjemné, klidné prostředí, malý kolektiv. - Třídy s menším počtem dětí můžeme se věnovat dětem individuálně. - Zajímavé akce pro děti a rodiče. - Dobrá spolupráce s rodiči. - Uskutečňujeme akce jako: Škola v přírodě, plavání, návštěvy solné jeskyně, jezdíme do Loutkového divadla v Ostravě, jezdíme na celodenní i půldenní výlety do okolí aj. Oblast ekonomicko-hospodářská - Byly opraveny žaluzie v 1. třídě. - Průběžně byly dokupovány hračky, didaktické a výtvarné pomůcky. Náměty ke zlepšení Oblast vzdělávací - Větší účast pedagogických pracovníků na seminářích. - Zapojovat se do akcí pořádaných městem. - Zajistit lyžařský kurz, jeho organizaci. - Zajistit školu v přírodě. - Vytvářet dostatek času pro spontánní hru, jejímu rozvinutí a dokončení. - Klást přiměřené nároky na děti. - Soustředit se na plnění prvků matematických představ a postupovat podle projektu. - Zaměřit se na činnosti přispívající k péči o životní prostředí. Oblast ekonomicko-hospodářská - Inovovat nábytek v 1. třídě. - Zakoupit sedačku pro děti do koutku. - Zakoupit koberec do kanceláře. - Postupně zakoupit nové matrace na lehátka v 1. třídě. - Dokončit opravu žaluzií. Příležitosti - Vzdělávací práce podle ŠVP Putování modrou planetou. - Prezentace v Orlovských novinách. - Prezentace výtvarných prací na veřejnosti. - Rozvíjení spolupráce s MŠ Okružní a jinými MŠ ve městě. Ohrožení - Málo finančních prostředků na vzdělávání učitelek. 6

7 - Úbytek peněz v provozním rozpočtu i v rozpočtu na platy. - Snížení úvazků pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům. - V budoucnu úbytek dětí. Vyhodnocení úrazovosti ve školním roce 2012/2013 V tomto školním roce nebyly zaznamenány žádné úrazy dětí ani zaměstnanců. 7

VLASTNÍ HODNOCENÍ ČINNOSTI ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 okres Karviná, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Orlová-Město Husova 1211 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Zpracovala: Na vědomí: Milada

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LETOVICE, TŘEBĚTÍNSKÁ 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA LETOVICE, TŘEBĚTÍNSKÁ 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA LETOVICE, TŘEBĚTÍNSKÁ 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Pro školní roky: 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Schválen na pedagogické

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

OBJEVUJEME SVĚT. Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Mateřská škola Pěnčín

OBJEVUJEME SVĚT. Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Mateřská škola Pěnčín Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Pěnčín OBJEVUJEME SVĚT Podklady: Rámcový program pro předškolní vzdělávání Zákon č. 561/2004 Sb.,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Platnost: od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2018 (na základě evaluace jsou možné

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

Vlastní hodnocení školy za období 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011

Vlastní hodnocení školy za období 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Vlastní hodnocení školy za období 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 I. Základní údaje o škole Č.j. MŠ 288/2011 název školy Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 adresa školy Hradec Králové 6,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram. 262 11 Rosovice 89. Identifikátor školy: 600 054 705

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram. 262 11 Rosovice 89. Identifikátor školy: 600 054 705 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram 262 11 Rosovice 89 Identifikátor školy: 600 054 705 Termín konání inspekce: 9., 13.

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ MATEŘSKÁ ŠKOLA DOKSY PRAŽSKÁ 836 příspěvková organizace Platnost: 1. 1. 2015 do doby nutné aktualizace Č. j.: MŠ/146/2014 Obsah

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Naše kamínky. Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice. ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9.

Naše kamínky. Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice. ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9. Naše kamínky Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9.2007 Aktualizace provedena dne 28.8.2013 pod č.j. 32/2013 Mateřská škola

Více

Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1384/13-B. Deblín 277, 664 75 Deblín reditel@zs.deblin.

Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1384/13-B. Deblín 277, 664 75 Deblín reditel@zs.deblin. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1384/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 75003082 Základní

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka 892 Č.j. 21/2012 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Putování se sluníčkem od podzimu do léta Motto: Dítě vždycky může naučit dospělého

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Všichni společně po celý rok

Všichni společně po celý rok MŠ LAUDOVA se speciálními třídami Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Všichni společně po celý rok DUHA Laudova 1030 SLUNÍČKO Laudova 1031 2 třídy speciální 2 třídy běžného typu 4 třídy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.1.2010 schválil: Jan Faltýnek č.j. 510/2010 Zřizovatel

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Dražice Název programu: U nás nejsi nikdy sám Zřizovatel: obec Dražice Zpracovala: Věra Packová, Bc. Markéta Vojnarovičová Ředitelka:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Z POHÁDKY DO POHÁDKY Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Z POHÁDKY DO POHÁDKY Zpracovali: A. Blechová a kolektiv MŠ Základní škola a Mateřská škola Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Platnost dokumentu:

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-537/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha-západ Kubrova 136, 252 16 Nučice info@zs-nucice.cz

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Liberec Inspekční zpráva Mateřská škola Nezvalova 661, 460 15 Liberec Identifikátor zařízení: 600079171 Zřizovatel: Město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, Malé Svatoňovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, Malé Svatoňovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, Malé Svatoňovice Zpracovala : Eva Přibylová a kolektiv učitelek MŠ Platnost: od 1. 9. 2013 Obsah ŠVP 1) Identifikační údaje 2) Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více