František Ochrana: Veřejné politiky: transformace veřejných potřeb na veřejné výdajové programy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "František Ochrana: Veřejné politiky: transformace veřejných potřeb na veřejné výdajové programy"

Transkript

1 František Ochrana: Veřejné politiky: transformace veřejných potřeb na veřejné výdajové programy Abstract František Ochrana: Public Politics: Transformation of Public Needs to Public Expenditure Programs Implementation of performance (program) budgeting requires an organization wide effort to define the mission of public politics, goals and purposes of each expenditure activities.developing performance based budgeting is a formidable task for any public manager. The paper proposes new challenges and algorithmes to implementing a performance budgeting. Keys words: Public expendutire, evaluation of public expenditure, program budgeting, performance budgeting Abstrakt František Ochrana: Veřejné politiky: transformace veřejných potřeb na veřejné výdajové programy Implementace programového (resp. programově výkonového) rozpočtování klade značné nároky na jednotlivé veřejné politiky, jejich cíle a s nimi spjaté výdajové aktivity. Referát z pozic správců kapitol navrhuje změny, postupy a algoritmy, jak implementovat programově výkonové rozpočtování. Klíčová slova: veřejné výdaje, evaluace veřejných výdajů, programové rozpočtování, výkonové rozpočtování *** V minulém roce byla zahájeny práce na přípravě implementace cílově orientovaného rozpočtování do jednotlivých kapitol státního rozpočtu. V této etapě se ukázalo, že existují nejasnosti, jak postupovat při transformaci veřejných potřeb jednotlivých veřejných (resortních) politik do rozpočtové formy. Prvním klíčovým problémem je, jak identifikovat veřejné potřeby. Z institucionálního hlediska je možné doporučit, aby na úrovni Vlády ČR existoval prvek odpovědný za identifikaci veřejných potřeb, který by zpracovával odborné podklady k obsahovému zaměření jednotlivých veřejných a výdajových politik. Dalším klíčovým problémem je nalezení způsobu ke stanovení priorit veřejných politik. Je žádoucí najít algoritmus, na jehož základě bude zpracován odborný podklad (dokument) pro rozhodnutí o prioritách výdajových politik mezi kapitolami a poté v rámci jednotlivých kapitol.uvedené rozhodnutí může mít formu dokumentu Rozhodnutí o prioritách výdajových politik mezi kapitolami a v rámci jednotlivých kapitol. Při hledání a vytváření algoritmu bychom měli rozlišovat dva základní druhy veřejných potřeb: a to veřejné potřeby reagující na nerizikové problémy (např. kapitola resortu kultury) a veřejné potřeby, které jsou spjaty s eliminací rizik (ohrožení, bezpečností). Sem můžeme zařadit např. kapitolu resortu ministerstva vnitra či obrany. Nejdříve poukážeme na algoritmus hodnocení veřejných potřeb reagujících na nerizikové problémy. Při hodnocení tohoto druhu potřeb nejdříve expertně stanovíme koeficient naléhavosti řešení KN. Platí, že: 0 < KN 1

2 Hodnota koeficientu KN se pohybuje v intervalu od nuly do jedné. Jestliže je roven nule, pak (s ohledem na definici potřeby jako pociťovaného nedostatku něčeho) se nejedná veřejnou potřebu. Pro stanovení KN můžeme využít následující stupnici. Tabulka číslo 1: Hodnocení veřejných potřeb reagujících na nerizikové problémy Hodnota koeficien Slovní ohodnocení přidělené hodnoty tu KN 0,1 Naléhavost řešení problému je v podstatě zanedbatelná. 0,2 Naléhavost řešení problému je velmi malá. 0,3 Naléhavost řešení problému je malá. 0,4 Naléhavost řešení problému je téměř středního významu. 0,5 Naléhavost řešení problému má střední význam. 0,6 Naléhavost řešení problému je o něco vyšší jak střední význam. 0,7 Naléhavost řešení problému je z hlediska uspokojení potřeb Naléhavost řešení problému je z hlediska uspokojení potřeb dosti 0,9 Naléhavost řešení problému je z hlediska uspokojení potřeb velmi 1,0 Naléhavost řešení problému je z hlediska uspokojení potřeb maximální. Na základě ohodnocení veřejných potřeb je připravována dokumentace ohodnocující všechny uvažované problémy (veřejných potřeb) a na základě přidělení hodnoty KN stanoví jejich pořadí k realizaci. Tato analýza může mít např. následující formu (viz tabulka 2). Tabulka číslo 2 : Seznam ohodnocených nerizikových problémů a k nim formulovaných veřejných potřeb Nerizikové problémy navrhované k řešení Číslo Slovní Transformace na veřejnou problému vymezení potřebu Hodnota KN Dopravní Potřeba vybudovat další 1 kolaps na jízdní pruh dálnici D1 v úseku n atd. atd. atd. atd. Na základě celkového seznamu problémů (veřejných potřeb) vláda rozhodne o tom, které potřeby budou transformovány do výdajových cílů (čili budou realizovány) a které nebudou (prozatím) realizovány. Druhou skupinu veřejných potřeb tvoří potřeby reagující na rizikové problémy. K nim patří zejména potřeby, které zabezpečují např. resorty ministerstva vnitra, ministerstva obrany a Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Také pro expertní hodnocení těchto potřeb 2

3 je možné použít koeficient naléhavosti eliminace rizikových faktorů ER. K tomu můžeme využít následující bodovou stupnici. Hodnota koeficientu ER 0,1 Tabulka číslo 3: Hodnocení rizikových problémů (faktorů) Slovní ohodnocení přidělených bodů Význam faktoru (rizika) je z hlediska současného vlivu v podstatě zanedbatelný. 0,2 Význam faktoru (rizika) je velmi malý. 0,3 Význam faktoru (rizika) je malý. 0,4 Význam faktoru (rizika) je téměř středního významu. 0,5 Význam faktoru (rizika) má střední význam. 0,6 0,7 0,9 Váha faktoru (rizika) je o něco více nad průměrem uvažované škály. Faktor (riziko) je z hlediska potřeb jeho eliminace významné. Faktor (riziko) je z hlediska potřeb jeho eliminace dosti významné. Faktor (riziko) je z hlediska potřeb jeho eliminace velmi významné 1,0 Faktor (riziko) má fatální vliv. Pro hodnoty ER platí, že 0 < ER 1. Největší stupeň naléhavosti má riziko s hodnotou ER = 1. Hodnoty ER stanovujeme expertně, a to s ohledem na potenciální negativní důsledky, které dané riziko může společnosti způsobit. Se zřetelem na možné důsledky a disponibilní zdroje pak rozhodujeme o způsobu (strategii) eliminace rizika. Při analýze rizikových problémů bereme na zřetel nejen jejich váhu (stanovenou hodnotou ER), ale i pravděpodobnost nastání události plynoucí z rizikového faktoru. Ta je dána intervalem od nuly (zcela vyloučené nastání události) do jedné (událost jistě nastane nebo již nastala). Pro stanovení pravděpodobnosti nastání události můžeme použít následující stupnici. Hodnocení pravděpodobnosti nastání události provádíme opět expertním posouzením. 3

4 Tabulka číslo 4:Stanovení pravděpodobnosti nastání události Pravděpodobnost Význam 0,0 Událost nenastává (naprosto vyloučeno). 0,1 Nastání události je téměř vyloučeno. 0,2 Nastání události je velmi málo pravděpodobné. 0,3 Nastání události je dosti nepravděpodobné. 0,4 Nastání události je málo pravděpodobné. 0,5 Nastání nebo nenastání události mají stejnou pravděpodobnost. 0,6 Nastání události je spíše pravděpodobné jak nepravděpodobné. 0,7 Nastání události je dosti pravděpodobné. Existuje poměrně vysoká pravděpodobnost nastání události. 0,9 Nastání události je výrazně pravděpodobné. 1,0 Nastání události je zcela jisté. Na základě hodnoty ER a pravděpodobnosti p vypočteme koeficient očekávané naléhavosti řešení problému EER. Platí: EER = ER * p, kde EER...koeficient očekávané naléhavosti řešení problému ER...koeficient ER související s uspokojením potřeb reagujících na rizikové problémy (faktory) p...pravděpodobnost nastání události plynoucí z rizikového faktoru Na základě stanovení hodnot ER a pravděpodobnosti p můžeme provést portfoliové ohodnocení očekávané naléhavosti řešení problémů, tedy stanovit souřadnice hodnot koeficientu EER. Souhrnné hodnocení může být uspořádáno do tabulky. Tabulka číslo 5: Seznam ohodnocených rizikových problémů a k nim formulovaných veřejných potřeb Rizikové problémy navrhované k řešení Číslo Slovní Transformace na problému vymezení veřejnou potřebu Hodnota EER Riziko Potřeba vytvoření ekologické varovného systému 1 havárie provozu X v místě N atd. atd. atd. atd. Vláda (resp. Poslanecká sněmovna) pak na základě takto zpracovaného seznamu rizikových problémů (a s ohledem na disponibilní zdroje) rozhodne o tom, které potřeby 4

5 budou kryty přednostně. Na základě této informace o prioritách eliminace rizikových a nerizikových problémů pak správci rozpočtových kapitol mohou provádět transformaci schválených priorit veřejných potřeb do podoby výdajových cílů dané kapitoly. Výdajové cíle jsou stanovovány tak, aby byly vyhodnotitelné. K hodnocení můžeme použít některé z metod a postupů, jak na ně poukazuje publikace Ochrana (2006). Navržený postup může přispět k objektivizaci výdajů v rámci jednotlivých veřejných (resortních), jakož i k optimalizaci rozhodování o alokaci vzácných zdrojů s ohledem na stanovené priority. Literatura: 1. Allen,R.-Tommasi,D.: Řízení veřejných výdajů.odborná příručka pro tranzitivní země. Redakční zpracování anglického originálu. Praha. Ministerstvo financí Klazar,S.-Nemec,J.-Přibil,J.-Šumpíková,M.: E-governence and its Application in the Area of Programming Public Expenditures:The Case for the Czech Republic and Slovakia. NISPAcee Occasional Papers in Public Administration and Public Policy. Volume VI., No 2, Spring Nemec, J.: Cesty zvyšovania alokatívnej a technickej efektívnosti verejného sektoru.in: Efektivnost veřejného sektoru. sborník prací Asociace veřejné ekonomie. Brno, MU 1997, s Nemec, J. - Wright, G.: Verejné financie. Teoretické a praktické aspekty verejných financií v procese transformácie krajím strednej Európy. Bratislava, NISPAcee Ochrana,F.: Programové financování a hodnocení veřejných výdajů. Praha. Ekopress Pavel,J.: Konstrukce ukazatelů měření efektivnosti veřejných výdajových programů. Sborník z mezinárodní konference Veřejná ekonomika a správa. Ostrava, Pavel,J.-Klazar,S.-Šumpíková,M: Ekonometrická analýza regionální absorpce veřejných výdajových programů v České republice. In: Podpora podnikání v regionech ČR a EU. Sborník referátů ke stejnojmenné konferenci konané dne ve Slavkově u Brna. Brno. MU Pernica,B.: Systém plánování, programování a rozpočtování (a mlácení prázdné slámy)?. In: Vojenské rozhledy. Czech Military Review. Praha 2005,č Potůček, M. a kol.: Strategické vládnutí a Česká republika. Praha. Grada Potůček,M. a kol.: Veřejná politika. Praha. SLON Wright,G.-Nemec,J.: Management veřejné správy. Teorie a praxe (zkušenosti z transformace veřejné správy ze zemí střední a východní Evropy). Praha. Ekopress Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech Prof. PhDr. František Ochrana,DrSc. Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy Celetná Praha 1 5

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ OBRANA A STRATEGIE Anotace: VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ Ing. Monika Grasseová, Ph.D. Cílem příspěvku je informovat o praktickém postupu použití SWOT analýzy při dlouhodobém plánování,

Více

EFEKTIVNÕ ZAV DÃNÕ A ÿõzenõ ZMÃN VE VEÿEJN SPR VEé SMART ADMINISTRATION

EFEKTIVNÕ ZAV DÃNÕ A ÿõzenõ ZMÃN VE VEÿEJN SPR VEé SMART ADMINISTRATION EFEKTIVNÕ ZAV DÃNÕ A ÿõzenõ ZMÃN VE VEÿEJN SPR VEé SMART ADMINISTRATION Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě Smart Administration FRANTIŠEK OCHRANA MILAN PŮČEK Vzor citace: OCHRANA, F., PŮČEK,

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

Acta Politologica 6, 1, 56-70. ISSN 1803-8220. Internetový recenzovaný časopis vydává Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze,

Acta Politologica 6, 1, 56-70. ISSN 1803-8220. Internetový recenzovaný časopis vydává Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, www.acpo.cz INTERNETOVÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS 2014 Vol. 6 No. 1 ISSN 1803 8220 HAVLÍK, Vratislav KOTRBOVÁ, Jana ŠPOTTOVÁ, Kristina (2014). Cílená proměna magistrátů českých velkoměst jako základ úspěchu?

Více

JSOU VYTVOŘENY DOSTATEČNÉ PODMÍNKY PRO VYPRACOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO VÝHLEDU ROZVOJE REZORTU OBRANY?

JSOU VYTVOŘENY DOSTATEČNÉ PODMÍNKY PRO VYPRACOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO VÝHLEDU ROZVOJE REZORTU OBRANY? JSOU VYTVOŘENY DOSTATEČNÉ PODMÍNKY... JSOU VYTVOŘENY DOSTATEČNÉ PODMÍNKY PRO VYPRACOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO VÝHLEDU ROZVOJE REZORTU OBRANY? Doc. Ing. Josef JANOŠEC, CSc. Anotace: Diskuze o možných potížích při

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu OBSAH ÚVOD»5 CO JE TO ITS A DOPRAVNÍ TELEMATIKA?»6 PROČ PODPOROVAT ITS»7 ITS ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU»8» PRÁVNÍ

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

Zdraví ve všech politikách

Zdraví ve všech politikách Zdraví ve všech politikách Zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu DOPRAVA, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ZDRAVÍ 1 Titul: Zdraví ve všech politikách - zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu doprava, územní

Více

Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010

Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010 Česká geologická služba Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010 Závěrečná zpráva J. Procházka et al. srpen 2010 Správa úložišť radioaktivních odpadů Projekt průzkumných prací na hypotetické

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech: Podrobná specifikace prioritní oblasti Konkurenční schopnost české ekonomiky klesá, konkurence na trzích, kde naše služby či produkty soutěží, roste.

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání EX-ATE HODOCEÍ DODATKU T JEDOTÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMETU PRO CÍL 3 REGIOU UTS 2 HL. M. PRAHA árodní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Evaluační tým Ing. Věra Czesaná, CSc. Ing. Zdeňka Matoušková, CSc.

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Kvalita ve vzdělávání a její zabezpečování v prostředí vysokých škol II.

Kvalita ve vzdělávání a její zabezpečování v prostředí vysokých škol II. Kvalita ve vzdělávání a její zabezpečování v prostředí vysokých škol II. Milan Hutyra Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ostrava První část tohoto příspěvku (viz str. 5 7) je věnována širšímu,

Více

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol.

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. Praha 2003 OBSAH : SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ CÍLE PROJEKTU A JEHO VÝZNAM... 6 1.1. ZADÁNÍ PROJEKTU A JEHO HLAVNÍ CÍLE... 6 1.2.

Více

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal - 1 - Obsah Cíl:... 3 Používané pojmy a zkratky... 3 I. Výchozí principy

Více

Regionální politika EU a v ČR

Regionální politika EU a v ČR Regionální politika EU a v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 1 Obsah Úvod/předmluva... 4 1. Geneze a vývoj politiky soudržnosti... 7 1.1 Evropský integrační

Více

TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE

TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE (Vstupní dokument pro veřejnou diskuzi) Redakční tým ve složení: Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (vedoucí) PhDr. Hana

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více