MUF. Moravany University Focus. Noviny ZŠ Moravany. číslo 9 ročník II vychází nepravidelně 25.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MUF. Moravany University Focus. Noviny ZŠ Moravany. e-mail:noviny.muf@centrum.cz číslo 9 ročník II vychází nepravidelně 25."

Transkript

1 Podle předlohy nakreslila: L. Jakubičková MUF Moravany University Focus Noviny ZŠ Moravany číslo 9 ročník II vychází nepravidelně 25.května 2012 ZDARMA

2 Úvodník Naši milí čtenáři, vítáme Vás v tomto školním roce u čtvrtého vydání časopisu Muf. Zanedlouho nás přivítají prázdniny a hlavně léto. V časopise Muf se dozvíte o pardubickém divadle, o zvířátkách, bylinkách, vodáckém výcviku, přečtete si pranostiky, ale i náš názor na Mezinárodní den dětí. My jako redakční rada uţ končíme, protoţe se rozcházíme na jiné školy. Ale Muf bude pokračovat dál. My sice odejdeme, ale jsou tu i další, kteří nás budou zastupovat. A jednou to čeká i vás My jako třída bychom chtěli poděkovat hlavně učitelům, kteří s námi měli trpělivost a byli tak ochotní, ţe nás před přijímacím řízením doučovali a ještě ve svém volném čase!! Ţe se snaţili nám do našich hlav něco uţitečného nacpat. Všichni jsme se dostali někam na školu, teď jenom čekat jestli všichni dokončí základní školu Moravany No, můţeme jenom doufat. Myslím, ţe mluvím za všechny, kdyţ řeknu, ţe nám základka bude chybět, i kdyţ to skoro nikdo nepřizná. Tímto se redakční rada loučí a nakonec jako v kaţdém čísle jestli nám chcete nadále pomáhat tak své příspěvky posílejte na ovou adresu. Tímto Vám děkujeme a loučíme se s Vámi. Ahoj! T.J. Foto: Muf

3 Fanda Terka Jára Mára Tomáš Roman Pája Eva Fotografii redakci poskytl František B.. Děkujeme. 3

4 Jestliţe v máji mnoho hřímá, úrodný rok na to bývá Mokrý máj, v stodole ráj. Lidé se radují létu, včely květu. Kdyţ kvete chrpa, za čtyři neděle chop se srpa. 4 Foto: Muf

5 Ze školního archivu Třídy se dříve vytápěly samostatně Vše mělo své místo Učitelský sbor 5

6 1. červen - Mezinárodní den dětí Mezinárodní den dětí (MDD) připadá každoročně na první červnový den. Cílem je upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí. Každoročně se v tento den konají různé společenské a sportovní akce, spojené často s výběrem finančních prostředků na podporu charitativních organizací. Historie dne dětí započíná rokem 1950, kdy více než 50 zemí z celého světa uposlechlo výzvy Mezinárodní demokratické federace žen, Mezinárodního odborového sdružení učitelů a Světové federace demokratické mládeže. Pro děti samotné je pak jejich univerzální svátek příležitostí ke strávení dne plného zábavy, zajímavých akcí, legrace či volnějšího přístupu pedagogů ve škole. Vždyť co jiného než děti náš život obohacují a dělají svět krásnějším a smysluplnějším. Během roku se připomínají i jiné významné dny věnované dětem, např.: Mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese Mezinárodní den za odstranění práce dětí Den afrického dítěte Připravil: T.K.,F.B. Jak slaví den dětí děti nemocné a zdravé? Jaký je rozdíl mezi dětmi zdravými a nemocnými? Děti nemocné mají rozdílné poţadavky, neţ ty zdravé. Kaţdému dokáţe udělat radost něco jiného. Nemocné děti si nemohou některé věci dovolit. Proč si nemocní nemohou dovolit vše co ty zdravé? Protoţe některé děti jsou tolik nemocné, ţe nejsou schopné vykonávat všechny činnosti, jako ty zdravé (zvlášť ty s pohybovým nebo mentálním postiţením). Co udělá radost zdravému a co nemocnému? Nemocné děti jsou skromnější, neţ ty zdravé děti, protoţe pro ně obvykle má jakýkoliv dárek nebo pomoc daleko větší cenu. Jak se slaví Den dětí? V kaţdé rodině se slaví den dětí jinak a v některých rodinách vůbec. Záleţí na kaţdém dítěti a jeho rodičích. Slaví se tak, ţe děti dostanou od rodičů nějaký drobný dárek, případně je rodiče pozvou na nějaký výlet se záţitky. Můţou být nemocní stejně šťastní jako zdraví? Ano, můţou. Pokud se dokáţou smířit se svojí nemocí a berou její následky jako součást svého ţivota. Konají se nějaké akce pro nemocné? Ano, často při nich pomáhají známé osobnosti a sbírají se při nich příspěvky na nemocné děti. Mohou to být kulturní akce, zábavné programy nebo soutěţe. E.M. 6

7 Vyrazili jsme za kulturou Moravany Dne 9.března jsme navštívili Východočeském divadlo v Pardubicích. Byli jsme na divadelní hře Amadeus. A byly tam třídy 6.,7.,8.,9 a líbilo se nám to. Vzpomenete si na bezvadné výkony herců p. Vrány, p. Špinara a dalších? Za sebe mohu říci, ţe bych chtěl navštívit i jiná představení. D.Š. Foto na této straně: archiv VČD Pozn. red.: Jiţ nyní se můţete těšit na letní představení, neboť v posledním červnovém týdnu navštívíme VČD opět. Paní učitelka Slavíčková pro nás zajistila místa na představení Blbec k večeři - francouzskou komedii plnou zlomyslných legrácek bohatého nakladatele. 7

8 Jak se stát středoškolákem? Deváťáci vám v tomto článku sdělují zkušenosti, které získali u přijímacích pohovorů na střední školy či učiliště. Eva M. : Hlásila jsem se na Střední školu Zdravotnickou do Ústí nad Orlicí a neuspěla jsem u přijímaček. Přijímačky byly pro mě těţké. Chodila jsem na přípravku z češtiny k paní učitelce Slavíčkové. Moc mě přijímačky nepomohly. Připadá mi, ţe ta přípravka byla zbytečná. Ve zkouškách bylo porozumění textu a to mi dělá problém. Na přípravku z matematiky jsem nechodila, protoţe by to bylo zbytečný. Hlavně jsem se na přijímačky připravovala doma. Zkoušela jsem si scio testy a moc mě to nešlo, tak jsem i počítala s tím, ţe je neudělám. Druhou školu jsem si vybrala kadeřnici. Tak jsem ráda, ţe mě vzali aspoň tam. Do budoucna bych si chtěla zaloţit svůj kadeřnický salon. Jarda P. :Dostal jsem se na školu na kterou jsem chtěl jít a to je Střední škola automobilní v Holicích na obor automechanik. Přijímací zkoušky jsem nedělal protoţe jdu na učební obor. Fanda B. : Dostal jsem se na Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Pardubicích, obor Informační technologie. V přijímačkách jsem skončil 7. z cca 150 lidí. Na školu se uţ těším, ale po základce se mi bude stýskat :) David Š. : Byl jsem na pohovoru v Chroustovicích a musel jsem tam absolvovat zkoušku z češtiny a matematiky. Vzali mě. Tomáš K. : V období, kdy končíme základní školní docházku, jsme často ještě nerozhodní. Zvolit v tomto období správný typ studia na střední škole je obtíţné. Proto si myslím ţe je dobré se poradit s rodiči. Pokud si myslíte, ţe se s rodiči radit nemusíte, rozhodujte se podle toho co vás baví a čemu rozumíte. Přijímací zkoušky jsou další věc. V průběhu školního roku se konají přípravné testy, které vás připravují na přijímací zkoušky. Podle mého mi přípravky hodně pomohli. Hodně lidí říká, ţe přijímací zkoušky se dají zvládnout s logickým myšlením a uvaţováním. Kaţdopádně já jsem přijímací zkoušky udělal. Dostal jsem se na Střední Odbornou Školu v Přelouči jako reprodukční grafik pro média. Jsem za to rád a ne jenom já i rodiče a všichni ostatní. Podle mě věnovat tomu kousek svého času není tak 8 strašné. Přeju kaţdému z vás, aţ budete dělat přijímací zkoušky, ať vám to výjde.

9 Moravany Dne 20. dubna 2012 jsme s učiteli putovali po stopách dávného osídlení naší vlasti. Zavedli nás do muzea Keltů do Nasavrk. Na cestu jsme se vydali autobusem. Po prohlídce muzea jsme se pěšky vydali na naučnou stezku k nedalekému oppidu. Počasí nám přálo, byl teplý slunečný den. Jen čas nás trošičku tlačil. Co všechno jsme viděli? Den Země Foto: Muf 9

10 Co všechno jsme se dozvěděli? Nejzazší kořeny Keltů sahají přinejmenším do období kolem poloviny 2. tisíciletí př. n. a vznikli patrně splynutím několika předchozích kultur. Čechy byly součástí keltské pravlasti. Západní polovinu Čech obývaly v 6. a 5. století př. n. l. pravděpodobně kmeny, které později vstoupily do historie pod jménem Bójové. Podle keltského kmene Bojů dostaly české země latinský název Boiohaemum. Po Keltech se zachovaly i další zeměpisné názvy na území Čech např. názvy řek Labe (Albis - bílá řeka), Vltavy (Vultava - divoká řeka). Keltové si stavěli takzvaná oppida (České Lhotice u Nasavrk), coţ byla opevněná města... Foto: 10Muf

11 Zcela nové školní lodě Seznámení s loděmi a ukázka manévrování Naloţení lodí a jejich přepravu zajistil p. uč. Mottl. Hod záchranné bójky Vodácký výcvik ţáků naší školy jsme zahájili 8. a 9. třídou v Moravanech na jezeře. Modernější vesta i pádlo Nezbytná výbava při výcviku Foto: Muf Ukázka záchrany po vypadnutí ze člunu 11

12 Holky to vzaly váţně. Kuba se snaţí udrţet loď u břehu. Karel si myslel, ţe to nezvládnou. Roman s Járou jako staří mazáci Foto: Muf Moravany Slunečný den, teplota atakuje 30 C. ve stínu. Před 8. a 9. třídou je dvouhodinovka společné TV. Vydáváme se k jezeru v Moravanech na vodácký výcvik kapitola první Nastupování, vystupování a základní manévry s lodí. Na vodě jsme se cítili dobře a někteří z nás určitě nevypadali jako začátečníci. Nastupování do lodi a návrat ke břehu patřily asi k nejobtíţnějším manévrům. První zkušenosti jsou tedy za námi a uţ teď se těšíme na další vodácké hodiny. Pan učitel z nás měl jistě radost, i kdyţ to na něm nebylo 12 moc poznat. Na závěr výcviku nás čeká sjíţdění říčky Loučné. Ahóój (pokračování příště)

13 Foto: L.F. Začalo období školních výletů Naše zvláštní zpravodajka z 1. stupně byla jako první u toho a zaznamenala pro nás Ţleby Dne se zúčastnila 1. a 2. třída školního výletu do Ţlebů. Zde jsme navštívili oboru plnou zvířátek, drţeli jsme káně na rukavici a vyzkoušeli jsme mušku při střelbě z luku. Potom nás čekala procházka asi 6 km dlouhá kolem řeky Doubravy. Cestou zpět jsme se zastavili v hračkářství (pro někoho velká motivace při procházce). L.F. 13

14 Moravany Dne jsme byli společně s druţinou z Hrochova Týnce na výletě v Chrudimi, kde jsme navštívili regionální muzeum a zhlédli výstavu Les. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí o lese listnatém i jehličnatém a zvířatech, které tam ţijí. Kapesné jsme utratili v hračkárně, dali jsme si zmrzku a jeli spokojeně domů. T.Ch. V Vyprávění bylo poutavé Ý L Měli jsme spoustu otázek E 14 T

15 Doporučujeme Jak se bavíme a co nás zajímá v naší druţině? D ě l á m e p o k u s y Moravany Zkoušíme pokusy z kníţky Malý vědec, kterou jsme si půjčili v knihovně. Uţ víme jak přečíst neviditelný dopis, ţe kvasnice dokáţí nafouknout balónek, a jak vzniká statická energie a ţe s její pomocí dokáţeme oddělit pepř od soli a další zajímavé věci vyzkoušíme příště. Moc nás to bavilo a uţ se předem těšíme. Ch o v á m e OBLOVKA je jeden z největších suchozemských plţů na světě. Jeho ulita můţe dorůst aţ do velikosti 20 cm. Český název je oblovka ţravá. Jejich domovem je západní tropická Afrika. Lze je doporučit všem zájemcům o nenáročného, dekorativního, nezapáchajícího a netradičního domácího mazlíčka. a p o z o r u j e m e domeček naše Oblovka 15 Foto: T.Ch.

16 Přinášíme další díl fotoseriálu 6. třídy aneb pokračujeme pěstováním zeleniny Moravany V minulém čísle jsme Vás seznámili s pěstováním bylinek v naší třídě. V rámci pracovního vyučování nás podpořila tentokrát p. uč. Schwarzová a předpěstovala nám sazeničky některých druhů zeleniny. Po sklizni bylinek jsme tedy vyuţili hlínu v truhlících, zeleninu přesadili a dál se o ni staráme. A jak nám to roste? Podívejte se. Výpěstky jsme si rozdělili a odnesli domů, kde budeme sklízet ovoce naší práce. Foto: Muf 16

17 Připravujeme se na závěrečnou AKADEMII 2012 Moravany Jako jiţ kaţdoročně, tak i letos se připravuje závěrečná akademie ţáků naší školy v Kulturním domě ve Slepoticích, která se bude konat ve čtvrtek 21. června Ţáci obou stupňů naší školy pod vedením svých třídních učitelů navrhují a zkoušejí svá vystoupení. U jednoho z nich jsme byli. Aneta Kuběnková. vede nácvik děvčat 6. třídy, nácvik kluků si vzala na starosti Aneta Kupcová. Markovi s Adamem to musela několikrát zopakovat, ale nakonec jim to docela šlo. Však nám zbývá ještě dost času, abychom se rodičům předvedli. Holky v akci Foto: Muf Vymyslí Ivan něco? 17

18 Chystáme se na XII. Olympiádu do Holic Ţáci si sami vybírají disciplíny ZŠ Moravany Účast zajišťuje náš sporťák p. uč. Mottl Termín: června 2012 Místo konání: sportoviště Holice Účastnící se školy: Býšť, Dašice, Dolní Roveň, Holice, Horní Jelení, Moravany Zařazené sporty: atletika, cyklistika, stolní tenis, tenis, basketbal, volejbal, fotbal. My vám přinášíme předběţný seznam přihlášených ţáků. Z něj můţete vyčíst, ţe zastoupení budeme mít téměř ve všech disciplínách. Výsledkovou listinu přineseme v příštím čísle a samozřejmě ji najdete na webových stránkách naší školy. F.M. 18

19 Co mě přivedlo k divadlu? Představujeme ochotnické divadelní herce Františka Bulvu a Marka Lukase ţáky 9. třídy. František Bulva nám k tomu za oba řekl: V ochotnickém divadle ve Slepoticích hrajeme od minulého roku. Nehráli jsme jenom v první pohádce, Mrazík. V Princezně ze mlejna, pohádce, kterou jsme hráli minulý rok, jsme hráli jenom takové roští :-). Naplno jsme začali hrát aţ tenhle rok v pohádce Princové jsou na draka, kde oba hrajeme jedny z hlavních postav. Divadlo hrajeme proto, ţe nás to baví a bavíme i lidi, kteří se na pohádku přijdou podívat. Doufáme, ţe vás i naše další představení bude bavit. F.B. Fanda můţe hrát i velké role Marek a Princové jsou na draka 19

20 Představujeme: Pepa Novák vyměnil motokrosovou motorku za plochodráţní Jezdím do Pardubic ve Svitkově na plochou dráhu. Děláme tam ukázku motokrosu. Tak tohle nám řekl Pepa vloni na podzim. A jak je to dnes? To nám Pepa napsal a přidal i fotografie. V loňském roce jsme s několika dalšími mladými motokrosovými závodníky jeli ukázkovou jízdu na Zlaté přilbě v Pardubicích. Oslovil mě manaţer oddílu ploché dráhy s přáním, abych zkusil jezdit plochou dráhu. Letos na jaře jsem začal trénovat a jsem jel své první závody v Divišově. Bylo to Mistrovství republiky na krátké ploché dráze, obsah 125 ccm. Bojoval jsem o přední místa, ale kvůli poruše motocyklu jsem skončil sedmý. Tento víkend jsem se zúčastnil v sobotu závodu druţstev na krátké dráze v Chabařovicích, kde jsme skončili třetí a v neděli v tomtéţ závodě v Divišově jsme se umístili na druhém místě. J.N. Foto: archiv J.N. 20

21 21 nakreslil Šimon Šrámek

22 22

23 Tvoje technika nefunguje!! Zkusil(a) bys doplnit tento obrázek vtipným textem? Napiš nám na náš ! Děkujeme a v příštím čísle otiskneme nejvtipnější text, který odměníme drobnou cenou. 23 Obrázek viz. 4. použité zdroje

24 Problémy mládeţe velkých měst? Bezcílné potulování se po ulicích, nákupních centrech vedoucí k vandalismu, šikaně, násilí Víš kdo je to streetworker? Jsou to terénní pracovníci pracující na ulici, všímající si zejména mladých skupin lidí potulujících se městem. Jejich úkolem je zabránit vandalismu, poţívání alkoholu na veřejnosti, šikanování jednotlivců, projevům rasové nenávisti atd.. Jak proti tomu bojují? Nabízejí alternativní trávení volného času ve Free klubu, kde můţeš najít jak odbornou pomoc, tak hry, prostor pro tvoji aktivitu. V ţádném případě nenabízejí alkohol, cigarety, drogy ani peníze. Pokud Ty sám potřebuješ pomoc, můţeš je vyhledat. A kde a s jakými problémy se můţeš na ně obrátit najdeš na jejich letáčcích. P.B. 24

25 KVÍZ a) petrţel Pro mladé botaniky: přiřaď správné názvy k obrázkům! b) paţitka c) rakytník d) šalvěj e) jahodník f) ředkvička g) rozrazil h) rozmarýna i) oregano j) celer k) dobromysl l) borůvka Foto na této straně: Muf 1b,2d,3g,4c,5h,6l,7k,8f,9a,10i,11e,12j.

26 Učitel se táţe ve třídě: "Ví někdo z vás, co je to magie?" Třída se ponoří do hrobového ticha. Konečně se nesměle přihlásí jeden ţák: "Prosím, nedává se to náhodou do polévky?"

27 Dokud děti a mladí lidé nacházejí radost v učení, Studijní centrum BASIC Pardubice, o.s. otevírá jiţ 6. rokem specializované kurzy i o letních prázdninách. Pro některé studenty můţe být část léta nejvhodnější dobou, kdy dohnat mezery v učení a vypořádat se tak se studijními problémy a neúspěchy. Zaměřujeme se na zvládání čtení, psaní a gramatiky českého jazyka. Jiţ rok běţí také kurz s názvem "Příprava budoucího prvňáčka". Také pomáháme s přípravou na reparáty. Cílem kurzů je vyplnění mezer v základech jazyka a odstranění případných nepochopení a zmatků. Student je schopen lépe zvládat společnou výuku kolektivu ve škole. Rodič pak nehledá pouze cestu úlev, která problém dítěte beztak neřeší. Basic budou se i nadále v průběhu svého ţivota učit a na tom závisí jejich štěstí. 27

28 Redakce novin MUF vypisuje soutěţ o nejlepší prázdninovou fotografii na téma: Vaše fotografie spolu s komentářem zasílejte v elektronické podobě na ovou adresu: a to nejpozději do 15. září Nejlepší fotografie uveřejníme v prvním čísle našich novin nového školního roku 2012/13. Tři nejlepší odměníme kniţními cenami. 28

29 Pouţité zdroje: 1. vcd.cz [online].[cit ].dostupné z WWW:vcd.cz/aktual/00hlavni.htm 2. BASICoviny, speciální příloha školních časopisů Zajimavosti.ic.cz[online].[cit ]. Dostupné z WWW:< 4. Tvůj ţivot v komiksu:pro kluky / Bill Zimmerman, Tyler Page, [z anglického originálu přeloţil Ladislav Douša].- Vyd.1.-Praha:Portál, s. ISBN (broţ) 5. google.cz [online].[cit ].dostupné z WWW:http://www.google.czttp://data.regiony24.cz /foto/clanky/stare/020509_divadlo.jpg?width=500&bgcolor=black 29

Hurá do školy. Beseda s Policií ČR. Školní akademie. Jedeme na výlet. Bezpečně nejen do školy. Výtvarka trochu jinak. Dušíkoviny

Hurá do školy. Beseda s Policií ČR. Školní akademie. Jedeme na výlet. Bezpečně nejen do školy. Výtvarka trochu jinak. Dušíkoviny Bezpečně nejen do školy Hurá do školy Beseda s Policií ČR Jedeme na výlet Školní akademie Výtvarka trochu jinak Dušíkoviny Jaké byly? O tom nám napsali naši žáci. Tak se podívejte. Prázdniny v kempu u

Více

ŽIJ SPORTEM VESLOVÁNÍ:

ŽIJ SPORTEM VESLOVÁNÍ: ŽIJ SPORTEM Sportcentrum Labe & školní rok 2014/2015 Máme novou sportovní redakci, kde tvoříme různé články z akcí a soutěží Sportcentra Labe. Toto je první vydání našeho občasníku, které se ohlíží za

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

PETROU ŠÁCHOVOU. A našel by se mezi vzpomínkami nějaký neobvyklý zážitek? Zážitků byla spousta. žádný zajímavý či neobvyklý mě teď asi nenapadá.

PETROU ŠÁCHOVOU. A našel by se mezi vzpomínkami nějaký neobvyklý zážitek? Zážitků byla spousta. žádný zajímavý či neobvyklý mě teď asi nenapadá. ROZHOVOR S... PETROU ŠÁCHOVOU Začneme celkem obvyklou otázkou. Jak vzpomínáš na naši školu? Na základní školu mám veselé i smutné vzpomínky.určitě převažují ty, které mě rozesmějí. Tyto chvíle se mi vybavují

Více

Zahájení školního roku 2011-2012

Zahájení školního roku 2011-2012 ŠKOLNÍ ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY T. G. MASARYKA ŠTĚTÍ ROČNÍK II. ZÁŘÍ ROK 2011 NOVÁ REDAKCE 2011-2012 Tak a dnem 19. září 2011 začala pracovat nová redakce. Na rozkoukávání nebylo moc času. Hned jsme se pustili

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Filip Mudroch český student v německé škole

Filip Mudroch český student v německé škole Filip Mudroch český student v německé škole Jeden jediný školní rok se učil německy a hned se rozhodl, že půjde studovat do Německa. Takovou odvahu projevil Filip Mudroch, bývalý student Gymnázia Václava

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Volný čas a sportování

Volný čas a sportování Volný čas a sportování Žáci 7. tříd ZŠ a 2. ročníků osmiletých gymnázií (2012) Tento dotazník je součástí výzkumu, který právě provádí studenti sociologie Fakulty sociálních věd UK v Praze. Zajímá nás,

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 14

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 14 Obsah: Slovo ředitele školy, hrajeme si s pohádkou, Divadelní představení, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Březen

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Číslo: 4. Školní rok: 2014/2015. Vydává: ZŠ Unhošť. Náměty na články posílejte: zahradkova@zsunhost.cz. Redakční rada se těší na všechny vaše náměty!

Číslo: 4. Školní rok: 2014/2015. Vydává: ZŠ Unhošť. Náměty na články posílejte: zahradkova@zsunhost.cz. Redakční rada se těší na všechny vaše náměty! Číslo: 4 Školní rok: 2014/2015 Vydává: ZŠ Unhošť Náměty na články posílejte: zahradkova@zsunhost.cz Redakční rada se těší na všechny vaše náměty! Vážení čtenáři, rádi bychom vám představili, čtvrté číslo

Více

AKADE. Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013

AKADE. Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013 AKADE Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013 1 AKADE Šéfredaktor: Lucie Jurečková Obsah Jaro u koní... 3-4 Kutálení sýrů... 5 Zástupce šéfredaktora: Andrea Bartoňová Redakce: Soňa Richterová Kateřina

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37 Obsah: Slovo ředitele školy, škola v přírodě, dopravní hřiště, dětská tvorba, vyhodnocení sběru. Červen 2011 TOCHOVICE

Více

Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské. Aktuality ze ZŠ Elišky Krásnohorské bude mapovat nový časopis strana 2. název článku + stran

Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské. Aktuality ze ZŠ Elišky Krásnohorské bude mapovat nový časopis strana 2. název článku + stran ...květen/červen III. ročník, 6. číslo Reportér Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské Aktuality ze ZŠ Elišky Krásnohorské bude mapovat nový časopis strana 2 projekt Osudy spojují Svoboda, láska, velvyslanec

Více

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci?

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci? Účastnice A: No asi nic moc, protože jsem neměla práci a nikde jsem ji nemohla najít. No doufám, že mi pomůže? Myslíte jako najít práci nebo obecně? No hlavně tu práci, no a pak se budu mít jako celkově

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 Obsah: Slovo ředitele školy. Škola v přírodě, cyklistická soutěž, Výlet do Březnice, dopravní hřiště, recitační soutěž

Více

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012 X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE Svitavy říjen 2011 květen 2012 Krajské olympiády se zúčastnilo : 43 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.430 startujících Regionálních

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří Projektové noviny II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč Den otevřených dveří 30.11.2005 Základní škola Masarykova 412, Kolín 3 ÚVOD 30.listopadu 2005 se konal Den otevřených dveří. Mohli se přijít podívat

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

18.00 zahájení, přehlídka tanců taneční vystoupení 20.00 00.00 společná zábava, hraje Roman Grygar Vstupné pro veřejnost 100,- od osoby.

18.00 zahájení, přehlídka tanců taneční vystoupení 20.00 00.00 společná zábava, hraje Roman Grygar Vstupné pro veřejnost 100,- od osoby. Březen 2014 zdarma 18.00 zahájení, přehlídka tanců taneční vystoupení 20.00 00.00 společná zábava, hraje Roman Grygar Vstupné pro veřejnost 100,- od osoby. 1 Milí čtenáři, naše ZŠ v Nýdku se zapojila do

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Geocaching EKO cache OA Pelhřimov Realizační tým Metodik Ing. Jana Kahounová Anotace Učitel Ing. Libuše Čechová Ing. Jana Kahounová Ing. Libuše Čechová Projekt je prioritně zaměřen na aktivní a smysluplné

Více

Jsme v Evropě. U nás doma v České republice. Je sedm hodin ráno. Maminka v kuchyni připravuje snídani a volá: Aničko, vstávat! Volá už potřetí.

Jsme v Evropě. U nás doma v České republice. Je sedm hodin ráno. Maminka v kuchyni připravuje snídani a volá: Aničko, vstávat! Volá už potřetí. Jsme v Evropě. U nás doma v České republice. Je sedm hodin ráno. Maminka v kuchyni připravuje snídani a volá: Aničko, vstávat! Volá už potřetí. Aničce se z jejího pelíšku moc nechce. Jsme v Africe. Je

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne PŘÍLOHA č. 1 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY Název školy: Třída: Jsem: chlapec - dívka 1. Co podle tebe znamená výraz šikana? a) opakované posmívání a zesměšňování b) bití c) braní a poškozování věcí d) vymáhání věcí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro rodiče

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro rodiče KIDSCREEN-52 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro rodiče Page 1 of 7 Datum: Měsíc Rok Milí rodiče, Jak se daří vašemu dítěti? Jak se cítí? To je to, co bychom se od vás rádi dověděli. Prosíme

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

Vzpomínky a zážitky z adapťáku

Vzpomínky a zážitky z adapťáku 1 Škola a zážitky 2 Vzpomínky a zážitky z adapťáku Lukáš Murka Jednu děsivou vzpomínku máme na náš pokoj. Byl úplně na konci chodby, kde už nesvítila poslední dvě světla a pokoj naproti byl prázdný. Když

Více

BŘEZEN. Malba a kresba indických ornamentů. Hokejový turnaj Crosby cup Turnaj v Peckách Nejlepší sportovní hvězda

BŘEZEN. Malba a kresba indických ornamentů. Hokejový turnaj Crosby cup Turnaj v Peckách Nejlepší sportovní hvězda BŘEZEN Malba a kresba indických ornamentů KDY: 8. 3. 2011, 9. 3. 2011 KDE: Jídelna Šumbark, Počítačová učebna Šumbark VEDOUCÍ: Erika Gaurová ÚČASTNÍCI: 11 chlapců a děvčat, druhý den také 11 chlapců a

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová,

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Hanka Šinkorová co už to umí, mohou sami do časopisu přispívat.

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LEDEN ÚNOR 2015 Něco z pranostik lednových Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste. Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější. Je-li teplo v lednu, sahá

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Mozaika. Cirkus Berousek

Mozaika. Cirkus Berousek 1 Úvodník Loňští deváťáci nás ujišťovali, že nám devítka uteče jako voda. Teď už vidíme, že měli pravdu. Než jsme se rozkoukali, už máme za sebou první čtvrtletí. A co je neméně důležité, uplynulo i dalších

Více

1. číslo čtvrtletníku

1. číslo čtvrtletníku 1. číslo čtvrtletníku ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 SLOVO NA ÚVOD VZPOMÍNÁME NA PRÁZDNINY Nejoblíbenější věc z celého školního roku skončila. Myslíme tím prázdniny. A my jsme se opět vrátili do svých školních

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2014 2015 Jméno školy: Základní škola Zachar, Kroměříţ, příspěvková organizace Adresa: Albertova 4062, 767 01 Kroměříţ Tel.: 573 503 252 ředitelka školy: Mgr.

Více

Nabídka pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016

Nabídka pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016 Nabídka pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016 Vážení přátelé, Nabízíme vám přehled akcí, které Městská knihovna ve Frenštátě pod Radhoštěm připravila pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016.

Více

AKCE NA CELÉ JARO, LÉTO A PRÁZDNINY 2015 PÁLENÍ ČARODĚJNIC, BEROUNKA, PRÁZDNINOVÁ VLTAVA A TÝDENNÍ TÁBOR

AKCE NA CELÉ JARO, LÉTO A PRÁZDNINY 2015 PÁLENÍ ČARODĚJNIC, BEROUNKA, PRÁZDNINOVÁ VLTAVA A TÝDENNÍ TÁBOR SPOLEK BLESK WWW.SDRUZENIBLESK.CZ, 777 624 456 AKCE NA CELÉ JARO, LÉTO A PRÁZDNINY 2015 PÁLENÍ ČARODĚJNIC, BEROUNKA, PRÁZDNINOVÁ VLTAVA A TÝDENNÍ TÁBOR Ahoj, tady jsou nové akce na letošní jaro a léto!!!

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 11/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října, a plán práce na listopad 2015. Liga mistrů

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Úvodní slovo : - ) Za tým Školáčku Aďa, Aďa a Klárka

Úvodní slovo : - ) Za tým Školáčku Aďa, Aďa a Klárka Úvodní slovo : - ) Ahoj milí noví a i staronoví čtenáři. Doufáme, že se vám bude líbit naše první číslo. Dozvíte se o akcích, které byly od začátku školního roku. Připravili jsme si k článkům i zajímavé

Více

Květen 2011, číslo 9 Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 www.zsplovarna.ji.cz

Květen 2011, číslo 9 Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 www.zsplovarna.ji.cz Úvod Dobrý den, váţení čtenáři, je tady konec dalšího měsíce a s ním i předposlední číslo našeho školního časopisu Plováček. Doufám, ţe se těšíte na příští měsíc. Já děsně. A víte proč?? Pokud nevíte,

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Ga Ma Ja!! ČTĚTE NÁS!! Obsah čísla:

Ga Ma Ja!! ČTĚTE NÁS!! Obsah čísla: !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA Je zde další číslo našeho oblíbeného časopisu GA-MA-JA a s ní další pořádná porce článků, které pro vás vytvořil tým mladých Ga-ma-jáků. Jak možná víte, nedávno

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Listy a lístky ze Šafránu

Listy a lístky ze Šafránu Listy a lístky ze Šafránu Podzim 2011 Milí přátelé a příznivci ŠAFRÁNU, drţíte v rukou druhé, podzimní, vydání časopisu Listy a lístky ze Šafránu. Přinášíme vám i vašim dětem novinky o činnosti naší organizace,

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

..vydáno ke dni 25. 3. 2014...

..vydáno ke dni 25. 3. 2014... ..vydáno ke dni 25. 3. 2014... I. ročník, II. číslo Čeho se v tomto čísle můžete dočíst? Nové logo Nová zapisovatelka Nová koordinátorka Vícedenní zasedání MPM Články delegátů Fotografie delegátů Vizitky

Více

Časopis Fokusu Vysočina. Bludišťák

Časopis Fokusu Vysočina. Bludišťák Číslo 3/2015 Časopis Fokusu Vysočina Bludišťák Úvodník Podzimní období bylo ve znamení Týdnů pro duševní zdraví. Týdny pro duševní zdraví byly zakončeny taneční soutěží StarDance trochu jinak III, ve které

Více

Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od

Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od Ekvádoru? K tomu, co vymyslíte, můžete namalovat i obrázek.

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY BNL

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY BNL ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY BNL Číslo zápisu: 1 Datum schůze: 20. 1. 2013 Čas: 17:00 21:00 hod. Místo: Načeradec Účastníci Rada BNL Hosté Lukáš Vítek, Antonín Hlinský, Milan Pádivý, Jan Trefil, Ondřej Ryba Celkem

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE. Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013

XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE. Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013 XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013 Krajské olympiády se zúčastnilo : 35 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.382 startujících Regionálních

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Úvodník. Volejbalové soustředění

Úvodník. Volejbalové soustředění 1 Úvodník Vítáme vás u dalšího čísla našich Deváťáckých novin. Konec roku je už tady a my deváťáci se připravujeme na to, až v jeho závěru vstoupíme na pódium, řekneme svůj projev a opustíme naši milovanou

Více

Autorky : Luss Merhautová & Baruš Vosk

Autorky : Luss Merhautová & Baruš Vosk červen 2012 Závěrem školního roku probírali žáci devátých ročníků v hodinách slohu publicistické útvary a dostali za úkol napsat konkrétní typ článku a ze všech pak sestavit jedno mimořádné číslo školního

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

VŠERUBÁČEK. Školní časopis č. 32 pro žáky, rodiče a přátele školy. Leden květen 2016

VŠERUBÁČEK. Školní časopis č. 32 pro žáky, rodiče a přátele školy. Leden květen 2016 VŠERUBÁČEK Školní časopis č. 32 pro žáky, rodiče a přátele školy. Leden květen 2016 Ahoj moji kamarádi, letos naposledy se k Vám hlásím Máme tady jarní besídku, kde se s námi loučí naši páťáci. Byl to

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ září-říjen 2015 Na Maliné. SEZNAMOVACÍ A EKOLOGICKÝ POBYT Také letos se vypravili

Více

VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE

VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE VZTAHY V TŘÍDNÍM KOLEKTIVU V PRŮBĚHU ZÁKLADNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY TŘÍDY S AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ ŠIKANOU PhDr. Pavel Letý Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín

Více