MUF. Moravany University Focus. Noviny ZŠ Moravany. číslo 9 ročník II vychází nepravidelně 25.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MUF. Moravany University Focus. Noviny ZŠ Moravany. e-mail:noviny.muf@centrum.cz číslo 9 ročník II vychází nepravidelně 25."

Transkript

1 Podle předlohy nakreslila: L. Jakubičková MUF Moravany University Focus Noviny ZŠ Moravany číslo 9 ročník II vychází nepravidelně 25.května 2012 ZDARMA

2 Úvodník Naši milí čtenáři, vítáme Vás v tomto školním roce u čtvrtého vydání časopisu Muf. Zanedlouho nás přivítají prázdniny a hlavně léto. V časopise Muf se dozvíte o pardubickém divadle, o zvířátkách, bylinkách, vodáckém výcviku, přečtete si pranostiky, ale i náš názor na Mezinárodní den dětí. My jako redakční rada uţ končíme, protoţe se rozcházíme na jiné školy. Ale Muf bude pokračovat dál. My sice odejdeme, ale jsou tu i další, kteří nás budou zastupovat. A jednou to čeká i vás My jako třída bychom chtěli poděkovat hlavně učitelům, kteří s námi měli trpělivost a byli tak ochotní, ţe nás před přijímacím řízením doučovali a ještě ve svém volném čase!! Ţe se snaţili nám do našich hlav něco uţitečného nacpat. Všichni jsme se dostali někam na školu, teď jenom čekat jestli všichni dokončí základní školu Moravany No, můţeme jenom doufat. Myslím, ţe mluvím za všechny, kdyţ řeknu, ţe nám základka bude chybět, i kdyţ to skoro nikdo nepřizná. Tímto se redakční rada loučí a nakonec jako v kaţdém čísle jestli nám chcete nadále pomáhat tak své příspěvky posílejte na ovou adresu. Tímto Vám děkujeme a loučíme se s Vámi. Ahoj! T.J. Foto: Muf

3 Fanda Terka Jára Mára Tomáš Roman Pája Eva Fotografii redakci poskytl František B.. Děkujeme. 3

4 Jestliţe v máji mnoho hřímá, úrodný rok na to bývá Mokrý máj, v stodole ráj. Lidé se radují létu, včely květu. Kdyţ kvete chrpa, za čtyři neděle chop se srpa. 4 Foto: Muf

5 Ze školního archivu Třídy se dříve vytápěly samostatně Vše mělo své místo Učitelský sbor 5

6 1. červen - Mezinárodní den dětí Mezinárodní den dětí (MDD) připadá každoročně na první červnový den. Cílem je upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí. Každoročně se v tento den konají různé společenské a sportovní akce, spojené často s výběrem finančních prostředků na podporu charitativních organizací. Historie dne dětí započíná rokem 1950, kdy více než 50 zemí z celého světa uposlechlo výzvy Mezinárodní demokratické federace žen, Mezinárodního odborového sdružení učitelů a Světové federace demokratické mládeže. Pro děti samotné je pak jejich univerzální svátek příležitostí ke strávení dne plného zábavy, zajímavých akcí, legrace či volnějšího přístupu pedagogů ve škole. Vždyť co jiného než děti náš život obohacují a dělají svět krásnějším a smysluplnějším. Během roku se připomínají i jiné významné dny věnované dětem, např.: Mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese Mezinárodní den za odstranění práce dětí Den afrického dítěte Připravil: T.K.,F.B. Jak slaví den dětí děti nemocné a zdravé? Jaký je rozdíl mezi dětmi zdravými a nemocnými? Děti nemocné mají rozdílné poţadavky, neţ ty zdravé. Kaţdému dokáţe udělat radost něco jiného. Nemocné děti si nemohou některé věci dovolit. Proč si nemocní nemohou dovolit vše co ty zdravé? Protoţe některé děti jsou tolik nemocné, ţe nejsou schopné vykonávat všechny činnosti, jako ty zdravé (zvlášť ty s pohybovým nebo mentálním postiţením). Co udělá radost zdravému a co nemocnému? Nemocné děti jsou skromnější, neţ ty zdravé děti, protoţe pro ně obvykle má jakýkoliv dárek nebo pomoc daleko větší cenu. Jak se slaví Den dětí? V kaţdé rodině se slaví den dětí jinak a v některých rodinách vůbec. Záleţí na kaţdém dítěti a jeho rodičích. Slaví se tak, ţe děti dostanou od rodičů nějaký drobný dárek, případně je rodiče pozvou na nějaký výlet se záţitky. Můţou být nemocní stejně šťastní jako zdraví? Ano, můţou. Pokud se dokáţou smířit se svojí nemocí a berou její následky jako součást svého ţivota. Konají se nějaké akce pro nemocné? Ano, často při nich pomáhají známé osobnosti a sbírají se při nich příspěvky na nemocné děti. Mohou to být kulturní akce, zábavné programy nebo soutěţe. E.M. 6

7 Vyrazili jsme za kulturou Moravany Dne 9.března jsme navštívili Východočeském divadlo v Pardubicích. Byli jsme na divadelní hře Amadeus. A byly tam třídy 6.,7.,8.,9 a líbilo se nám to. Vzpomenete si na bezvadné výkony herců p. Vrány, p. Špinara a dalších? Za sebe mohu říci, ţe bych chtěl navštívit i jiná představení. D.Š. Foto na této straně: archiv VČD Pozn. red.: Jiţ nyní se můţete těšit na letní představení, neboť v posledním červnovém týdnu navštívíme VČD opět. Paní učitelka Slavíčková pro nás zajistila místa na představení Blbec k večeři - francouzskou komedii plnou zlomyslných legrácek bohatého nakladatele. 7

8 Jak se stát středoškolákem? Deváťáci vám v tomto článku sdělují zkušenosti, které získali u přijímacích pohovorů na střední školy či učiliště. Eva M. : Hlásila jsem se na Střední školu Zdravotnickou do Ústí nad Orlicí a neuspěla jsem u přijímaček. Přijímačky byly pro mě těţké. Chodila jsem na přípravku z češtiny k paní učitelce Slavíčkové. Moc mě přijímačky nepomohly. Připadá mi, ţe ta přípravka byla zbytečná. Ve zkouškách bylo porozumění textu a to mi dělá problém. Na přípravku z matematiky jsem nechodila, protoţe by to bylo zbytečný. Hlavně jsem se na přijímačky připravovala doma. Zkoušela jsem si scio testy a moc mě to nešlo, tak jsem i počítala s tím, ţe je neudělám. Druhou školu jsem si vybrala kadeřnici. Tak jsem ráda, ţe mě vzali aspoň tam. Do budoucna bych si chtěla zaloţit svůj kadeřnický salon. Jarda P. :Dostal jsem se na školu na kterou jsem chtěl jít a to je Střední škola automobilní v Holicích na obor automechanik. Přijímací zkoušky jsem nedělal protoţe jdu na učební obor. Fanda B. : Dostal jsem se na Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Pardubicích, obor Informační technologie. V přijímačkách jsem skončil 7. z cca 150 lidí. Na školu se uţ těším, ale po základce se mi bude stýskat :) David Š. : Byl jsem na pohovoru v Chroustovicích a musel jsem tam absolvovat zkoušku z češtiny a matematiky. Vzali mě. Tomáš K. : V období, kdy končíme základní školní docházku, jsme často ještě nerozhodní. Zvolit v tomto období správný typ studia na střední škole je obtíţné. Proto si myslím ţe je dobré se poradit s rodiči. Pokud si myslíte, ţe se s rodiči radit nemusíte, rozhodujte se podle toho co vás baví a čemu rozumíte. Přijímací zkoušky jsou další věc. V průběhu školního roku se konají přípravné testy, které vás připravují na přijímací zkoušky. Podle mého mi přípravky hodně pomohli. Hodně lidí říká, ţe přijímací zkoušky se dají zvládnout s logickým myšlením a uvaţováním. Kaţdopádně já jsem přijímací zkoušky udělal. Dostal jsem se na Střední Odbornou Školu v Přelouči jako reprodukční grafik pro média. Jsem za to rád a ne jenom já i rodiče a všichni ostatní. Podle mě věnovat tomu kousek svého času není tak 8 strašné. Přeju kaţdému z vás, aţ budete dělat přijímací zkoušky, ať vám to výjde.

9 Moravany Dne 20. dubna 2012 jsme s učiteli putovali po stopách dávného osídlení naší vlasti. Zavedli nás do muzea Keltů do Nasavrk. Na cestu jsme se vydali autobusem. Po prohlídce muzea jsme se pěšky vydali na naučnou stezku k nedalekému oppidu. Počasí nám přálo, byl teplý slunečný den. Jen čas nás trošičku tlačil. Co všechno jsme viděli? Den Země Foto: Muf 9

10 Co všechno jsme se dozvěděli? Nejzazší kořeny Keltů sahají přinejmenším do období kolem poloviny 2. tisíciletí př. n. a vznikli patrně splynutím několika předchozích kultur. Čechy byly součástí keltské pravlasti. Západní polovinu Čech obývaly v 6. a 5. století př. n. l. pravděpodobně kmeny, které později vstoupily do historie pod jménem Bójové. Podle keltského kmene Bojů dostaly české země latinský název Boiohaemum. Po Keltech se zachovaly i další zeměpisné názvy na území Čech např. názvy řek Labe (Albis - bílá řeka), Vltavy (Vultava - divoká řeka). Keltové si stavěli takzvaná oppida (České Lhotice u Nasavrk), coţ byla opevněná města... Foto: 10Muf

11 Zcela nové školní lodě Seznámení s loděmi a ukázka manévrování Naloţení lodí a jejich přepravu zajistil p. uč. Mottl. Hod záchranné bójky Vodácký výcvik ţáků naší školy jsme zahájili 8. a 9. třídou v Moravanech na jezeře. Modernější vesta i pádlo Nezbytná výbava při výcviku Foto: Muf Ukázka záchrany po vypadnutí ze člunu 11

12 Holky to vzaly váţně. Kuba se snaţí udrţet loď u břehu. Karel si myslel, ţe to nezvládnou. Roman s Járou jako staří mazáci Foto: Muf Moravany Slunečný den, teplota atakuje 30 C. ve stínu. Před 8. a 9. třídou je dvouhodinovka společné TV. Vydáváme se k jezeru v Moravanech na vodácký výcvik kapitola první Nastupování, vystupování a základní manévry s lodí. Na vodě jsme se cítili dobře a někteří z nás určitě nevypadali jako začátečníci. Nastupování do lodi a návrat ke břehu patřily asi k nejobtíţnějším manévrům. První zkušenosti jsou tedy za námi a uţ teď se těšíme na další vodácké hodiny. Pan učitel z nás měl jistě radost, i kdyţ to na něm nebylo 12 moc poznat. Na závěr výcviku nás čeká sjíţdění říčky Loučné. Ahóój (pokračování příště)

13 Foto: L.F. Začalo období školních výletů Naše zvláštní zpravodajka z 1. stupně byla jako první u toho a zaznamenala pro nás Ţleby Dne se zúčastnila 1. a 2. třída školního výletu do Ţlebů. Zde jsme navštívili oboru plnou zvířátek, drţeli jsme káně na rukavici a vyzkoušeli jsme mušku při střelbě z luku. Potom nás čekala procházka asi 6 km dlouhá kolem řeky Doubravy. Cestou zpět jsme se zastavili v hračkářství (pro někoho velká motivace při procházce). L.F. 13

14 Moravany Dne jsme byli společně s druţinou z Hrochova Týnce na výletě v Chrudimi, kde jsme navštívili regionální muzeum a zhlédli výstavu Les. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí o lese listnatém i jehličnatém a zvířatech, které tam ţijí. Kapesné jsme utratili v hračkárně, dali jsme si zmrzku a jeli spokojeně domů. T.Ch. V Vyprávění bylo poutavé Ý L Měli jsme spoustu otázek E 14 T

15 Doporučujeme Jak se bavíme a co nás zajímá v naší druţině? D ě l á m e p o k u s y Moravany Zkoušíme pokusy z kníţky Malý vědec, kterou jsme si půjčili v knihovně. Uţ víme jak přečíst neviditelný dopis, ţe kvasnice dokáţí nafouknout balónek, a jak vzniká statická energie a ţe s její pomocí dokáţeme oddělit pepř od soli a další zajímavé věci vyzkoušíme příště. Moc nás to bavilo a uţ se předem těšíme. Ch o v á m e OBLOVKA je jeden z největších suchozemských plţů na světě. Jeho ulita můţe dorůst aţ do velikosti 20 cm. Český název je oblovka ţravá. Jejich domovem je západní tropická Afrika. Lze je doporučit všem zájemcům o nenáročného, dekorativního, nezapáchajícího a netradičního domácího mazlíčka. a p o z o r u j e m e domeček naše Oblovka 15 Foto: T.Ch.

16 Přinášíme další díl fotoseriálu 6. třídy aneb pokračujeme pěstováním zeleniny Moravany V minulém čísle jsme Vás seznámili s pěstováním bylinek v naší třídě. V rámci pracovního vyučování nás podpořila tentokrát p. uč. Schwarzová a předpěstovala nám sazeničky některých druhů zeleniny. Po sklizni bylinek jsme tedy vyuţili hlínu v truhlících, zeleninu přesadili a dál se o ni staráme. A jak nám to roste? Podívejte se. Výpěstky jsme si rozdělili a odnesli domů, kde budeme sklízet ovoce naší práce. Foto: Muf 16

17 Připravujeme se na závěrečnou AKADEMII 2012 Moravany Jako jiţ kaţdoročně, tak i letos se připravuje závěrečná akademie ţáků naší školy v Kulturním domě ve Slepoticích, která se bude konat ve čtvrtek 21. června Ţáci obou stupňů naší školy pod vedením svých třídních učitelů navrhují a zkoušejí svá vystoupení. U jednoho z nich jsme byli. Aneta Kuběnková. vede nácvik děvčat 6. třídy, nácvik kluků si vzala na starosti Aneta Kupcová. Markovi s Adamem to musela několikrát zopakovat, ale nakonec jim to docela šlo. Však nám zbývá ještě dost času, abychom se rodičům předvedli. Holky v akci Foto: Muf Vymyslí Ivan něco? 17

18 Chystáme se na XII. Olympiádu do Holic Ţáci si sami vybírají disciplíny ZŠ Moravany Účast zajišťuje náš sporťák p. uč. Mottl Termín: června 2012 Místo konání: sportoviště Holice Účastnící se školy: Býšť, Dašice, Dolní Roveň, Holice, Horní Jelení, Moravany Zařazené sporty: atletika, cyklistika, stolní tenis, tenis, basketbal, volejbal, fotbal. My vám přinášíme předběţný seznam přihlášených ţáků. Z něj můţete vyčíst, ţe zastoupení budeme mít téměř ve všech disciplínách. Výsledkovou listinu přineseme v příštím čísle a samozřejmě ji najdete na webových stránkách naší školy. F.M. 18

19 Co mě přivedlo k divadlu? Představujeme ochotnické divadelní herce Františka Bulvu a Marka Lukase ţáky 9. třídy. František Bulva nám k tomu za oba řekl: V ochotnickém divadle ve Slepoticích hrajeme od minulého roku. Nehráli jsme jenom v první pohádce, Mrazík. V Princezně ze mlejna, pohádce, kterou jsme hráli minulý rok, jsme hráli jenom takové roští :-). Naplno jsme začali hrát aţ tenhle rok v pohádce Princové jsou na draka, kde oba hrajeme jedny z hlavních postav. Divadlo hrajeme proto, ţe nás to baví a bavíme i lidi, kteří se na pohádku přijdou podívat. Doufáme, ţe vás i naše další představení bude bavit. F.B. Fanda můţe hrát i velké role Marek a Princové jsou na draka 19

20 Představujeme: Pepa Novák vyměnil motokrosovou motorku za plochodráţní Jezdím do Pardubic ve Svitkově na plochou dráhu. Děláme tam ukázku motokrosu. Tak tohle nám řekl Pepa vloni na podzim. A jak je to dnes? To nám Pepa napsal a přidal i fotografie. V loňském roce jsme s několika dalšími mladými motokrosovými závodníky jeli ukázkovou jízdu na Zlaté přilbě v Pardubicích. Oslovil mě manaţer oddílu ploché dráhy s přáním, abych zkusil jezdit plochou dráhu. Letos na jaře jsem začal trénovat a jsem jel své první závody v Divišově. Bylo to Mistrovství republiky na krátké ploché dráze, obsah 125 ccm. Bojoval jsem o přední místa, ale kvůli poruše motocyklu jsem skončil sedmý. Tento víkend jsem se zúčastnil v sobotu závodu druţstev na krátké dráze v Chabařovicích, kde jsme skončili třetí a v neděli v tomtéţ závodě v Divišově jsme se umístili na druhém místě. J.N. Foto: archiv J.N. 20

21 21 nakreslil Šimon Šrámek

22 22

23 Tvoje technika nefunguje!! Zkusil(a) bys doplnit tento obrázek vtipným textem? Napiš nám na náš ! Děkujeme a v příštím čísle otiskneme nejvtipnější text, který odměníme drobnou cenou. 23 Obrázek viz. 4. použité zdroje

24 Problémy mládeţe velkých měst? Bezcílné potulování se po ulicích, nákupních centrech vedoucí k vandalismu, šikaně, násilí Víš kdo je to streetworker? Jsou to terénní pracovníci pracující na ulici, všímající si zejména mladých skupin lidí potulujících se městem. Jejich úkolem je zabránit vandalismu, poţívání alkoholu na veřejnosti, šikanování jednotlivců, projevům rasové nenávisti atd.. Jak proti tomu bojují? Nabízejí alternativní trávení volného času ve Free klubu, kde můţeš najít jak odbornou pomoc, tak hry, prostor pro tvoji aktivitu. V ţádném případě nenabízejí alkohol, cigarety, drogy ani peníze. Pokud Ty sám potřebuješ pomoc, můţeš je vyhledat. A kde a s jakými problémy se můţeš na ně obrátit najdeš na jejich letáčcích. P.B. 24

25 KVÍZ a) petrţel Pro mladé botaniky: přiřaď správné názvy k obrázkům! b) paţitka c) rakytník d) šalvěj e) jahodník f) ředkvička g) rozrazil h) rozmarýna i) oregano j) celer k) dobromysl l) borůvka Foto na této straně: Muf 1b,2d,3g,4c,5h,6l,7k,8f,9a,10i,11e,12j.

26 Učitel se táţe ve třídě: "Ví někdo z vás, co je to magie?" Třída se ponoří do hrobového ticha. Konečně se nesměle přihlásí jeden ţák: "Prosím, nedává se to náhodou do polévky?"

27 Dokud děti a mladí lidé nacházejí radost v učení, Studijní centrum BASIC Pardubice, o.s. otevírá jiţ 6. rokem specializované kurzy i o letních prázdninách. Pro některé studenty můţe být část léta nejvhodnější dobou, kdy dohnat mezery v učení a vypořádat se tak se studijními problémy a neúspěchy. Zaměřujeme se na zvládání čtení, psaní a gramatiky českého jazyka. Jiţ rok běţí také kurz s názvem "Příprava budoucího prvňáčka". Také pomáháme s přípravou na reparáty. Cílem kurzů je vyplnění mezer v základech jazyka a odstranění případných nepochopení a zmatků. Student je schopen lépe zvládat společnou výuku kolektivu ve škole. Rodič pak nehledá pouze cestu úlev, která problém dítěte beztak neřeší. Basic budou se i nadále v průběhu svého ţivota učit a na tom závisí jejich štěstí. 27

28 Redakce novin MUF vypisuje soutěţ o nejlepší prázdninovou fotografii na téma: Vaše fotografie spolu s komentářem zasílejte v elektronické podobě na ovou adresu: a to nejpozději do 15. září Nejlepší fotografie uveřejníme v prvním čísle našich novin nového školního roku 2012/13. Tři nejlepší odměníme kniţními cenami. 28

29 Pouţité zdroje: 1. vcd.cz [online].[cit ].dostupné z WWW:vcd.cz/aktual/00hlavni.htm 2. BASICoviny, speciální příloha školních časopisů Zajimavosti.ic.cz[online].[cit ]. Dostupné z WWW:< 4. Tvůj ţivot v komiksu:pro kluky / Bill Zimmerman, Tyler Page, [z anglického originálu přeloţil Ladislav Douša].- Vyd.1.-Praha:Portál, s. ISBN (broţ) 5. google.cz [online].[cit ].dostupné z WWW:http://www.google.czttp://data.regiony24.cz /foto/clanky/stare/020509_divadlo.jpg?width=500&bgcolor=black 29

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu Milí čtenáři, sluníčko už nás všechny láká

Více

MUF. Moravany University Focus. e-mail:noviny.muf@centrum.cz číslo 15 ročník IV vychází nepravidelně 15.prosinec 2013 ZDARMA

MUF. Moravany University Focus. e-mail:noviny.muf@centrum.cz číslo 15 ročník IV vychází nepravidelně 15.prosinec 2013 ZDARMA Podle předlohy nakreslila: L. Jakubičková. Zdroj Muf [online]. [cit.2012-09-01] Dostupné z WWW: http:

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 27. 10. 2009 * ročník VII * školní rok 2009/2010 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406 PÁTOVINY Březen, duben Č. 2 /2015 Z OBSAHU ČÍSLA JAK NÁS VIDÍ NA NÁVŠTĚVĚ NAIVNÍHO DIVADLA JIRKA V PAPÍROVÉM SVĚTĚ PERNŠTEJNI NA TRŮNU V DENÍKU ČLENOVÉ REDAKCE PÁTOVIN, KTERÉ VYCHÁZEJÍ V RÁMCI VOLITELNÉHO

Více

DŮVĚRA JE NEJDŮLEŢITĚJŠÍ

DŮVĚRA JE NEJDŮLEŢITĚJŠÍ Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postiţením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník II., číslo 2, červen 2009 DŮVĚRA JE NEJDŮLEŢITĚJŠÍ říká nový ředitel Čtyřlístku, pan PhDr. Svatopluk

Více

MUF. Moravany University Focus. e-mail:noviny.muf@centrum.cz číslo 20 ročník V vychází nepravidelně 25. březen 2015 ZDARMA

MUF. Moravany University Focus. e-mail:noviny.muf@centrum.cz číslo 20 ročník V vychází nepravidelně 25. březen 2015 ZDARMA Podle předlohy nakreslila: L. Jakubičková. Zdroj Muf [online]. [cit.2012-09-01] Dostupné z WWW: http:

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 25. 6. 2008 * ročník V * školní rok 2007/2008 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou:

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou: VIP Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl podporou: Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství

Více

ŠKOLÁK. O prázdninách se (ne)učte! Číslo 4 ročník třetí. užijte si LÉTA! Uvnitř tohoto vydání: ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov GAZA -1-

ŠKOLÁK. O prázdninách se (ne)učte! Číslo 4 ročník třetí. užijte si LÉTA! Uvnitř tohoto vydání: ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov GAZA -1- ŠKOLÁK Číslo 4 ročník třetí ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Uvnitř tohoto vydání: Str. Jak cestují osmáci.. 2-3 Devítka se loučí 4-8 Prázdniny utečou jak voda 9 Smutnění 10 Rozhovor s panem učitelem

Více

Fajn prázdniny všem žákům přeje Jednička

Fajn prázdniny všem žákům přeje Jednička Datum vydání: 18. června 2013 Číslo: 1/2013 Ročník: III Cena: 10,- Kč Nejdůležitější body: Průzkum k DÚ - strana 2 Věřte - nevěřte (o léku Pravopisoreversum) - strana 2 Co plánujete na prázdniny - strana

Více

Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova. Červen, 2014 22. ročník

Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova. Červen, 2014 22. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Červen, 2014 22. ročník ÚVODNÍK Váţení rodiče, milí ţáci, kdyţ jsem se ptal členek redakční rady, o čem by měl

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová Základní škola Čimelice Číslo 35 Červen 2011 1 Úvodem Červnové číslo Školního zpravodaje je posledním číslem v letošním školním roce a pevně doufám, ţe není posledním číslem v roce kalendářním. Pochopitelně

Více

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704. Co se děje

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704. Co se děje Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje Z obsahu:: ~ Parllament školly a jeho zástupcii v redakčníí radě ~ rozhovor se starostou našeho města ~ rozhovor s učiitellem Valleriie Lažo a zumba

Více

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje Č. 122-2/2011 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Pythagoriáda. Dne 26. 01. 2011 se žák 5.A Matej Andar zúčastnil okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda, kde ve velké konkurenci

Více

Obsah čísla: Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150 Datum vydání: 16. prosince 2009

Obsah čísla: Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150 Datum vydání: 16. prosince 2009 Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Rozhovor + anketa Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Vánoční a silvestrovské tipy Slovo závěrem Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150

Více

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice)

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) MIMOŇSK 319 ČERVEN 2014 Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) Z obsahu Hospodaření města (komentář k rozpočtu)

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

2/2010 SLOVO STAROSTY

2/2010 SLOVO STAROSTY 2/2010 Z obsahu tohoto čísla: úvodní slovo starosty obecní knihovna základní škola a mateřská škola tip na výlet Moravský kras hasiči z historie obce kdyţ vojna nebyla kojná závody koňských spřeţení Šáteček

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

SLAVNÍ PACIENTI A JEJICH NEDUHY (ČASOPIS ÚL) (SP. ODPOVĚĎ: B) LEUKEMIE) nikdo SBĚRAČ PAPÍRU: SBĚRAČ BYLIN: SPORTOVEC 1. 4. TŘÍDA:

SLAVNÍ PACIENTI A JEJICH NEDUHY (ČASOPIS ÚL) (SP. ODPOVĚĎ: B) LEUKEMIE) nikdo SBĚRAČ PAPÍRU: SBĚRAČ BYLIN: SPORTOVEC 1. 4. TŘÍDA: 22. 06. 2010 LÁNSKÝ VÍCEBOJ (4.-8. ROČNÍK, SOUTĚŢ DRUŢSTEV), 0. ROČNÍK, 8 30 22. 06. 2010 PEDAGOGICKÁ RADA 22. 06. 2010 DEN REKORDŮ, 8 00 23. 06. 2010 POSLEDNÍ DEN VYUČOVÁNÍ PODLE ROZVRHU 24.-25. 06. 2010

Více

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Waterproject Školní zpravodaj Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 končí základní vzdělávání 57 žáků

Více

Červen 2011. Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1. Aktualizace

Červen 2011. Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1. Aktualizace www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Červen 2011 Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1 Co projednala rada města 2 Jubileum paní Lepšové 5 Úspěšný Bobeš 6

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Nové parkoviště na Klučovské. Ze společnosti Setkání pošemberských podnikatelů

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Nové parkoviště na Klučovské. Ze společnosti Setkání pošemberských podnikatelů Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Nové parkoviště na Klučovské Ze společnosti Setkání pošemberských podnikatelů Ze sportu Memoriál prof. Jaroslava Pelikána Z historie

Více

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 číslo 12 / ročník VI. / leden srpen 2011 Úvodní slovo Vážení přátelé, čtenářky a čtenáři našeho časopisu Staník! Další školní rok uplynul a po prázdninách

Více

ZŠ SPORTOVNÍ UH.HRADIŠTĚ

ZŠ SPORTOVNÍ UH.HRADIŠTĚ 7 školní časopis ZŠ SPORTOVNÍ UH.HRADIŠTĚ 2010/2011 OBSAH: Den s modrým majákem Anketa + názor navíc Aquapark - kritika Jak jsem prožil své první přijímací zkoušky Sběr papíru Školní parlament Tichá středa

Více

Základní škola Čimelice. Číslo 24/25 - květen, červen

Základní škola Čimelice. Číslo 24/25 - květen, červen Základní škola Čimelice Číslo 24/25 - květen, červen 1 Váţení a milí čtenáři Školního zpravodaje, není to tak dlouho, co jsme Vás vybízeli k přečtení prvního čísla ve školním roce 2009/10, a uţ je tu číslo

Více

Vážení čtenáři, Výlet nejen pro seniory. vydává Úřad městyse Trhová Kamenice ročník 40 květen 2011 číslo 5

Vážení čtenáři, Výlet nejen pro seniory. vydává Úřad městyse Trhová Kamenice ročník 40 květen 2011 číslo 5 vydává Úřad městyse Trhová Kamenice ročník 40 květen 2011 číslo 5 Vážení čtenáři, a máme tady už květen lidově máj. Tento měsíc je spojován s láskou, vždyť také všechno kvete, krásně voní a zima už je

Více

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč,

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Vysmáté léto 2014......9. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 30.

Více