MUF. Moravany University Focus. Noviny ZŠ Moravany. číslo 9 ročník II vychází nepravidelně 25.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MUF. Moravany University Focus. Noviny ZŠ Moravany. e-mail:noviny.muf@centrum.cz číslo 9 ročník II vychází nepravidelně 25."

Transkript

1 Podle předlohy nakreslila: L. Jakubičková MUF Moravany University Focus Noviny ZŠ Moravany číslo 9 ročník II vychází nepravidelně 25.května 2012 ZDARMA

2 Úvodník Naši milí čtenáři, vítáme Vás v tomto školním roce u čtvrtého vydání časopisu Muf. Zanedlouho nás přivítají prázdniny a hlavně léto. V časopise Muf se dozvíte o pardubickém divadle, o zvířátkách, bylinkách, vodáckém výcviku, přečtete si pranostiky, ale i náš názor na Mezinárodní den dětí. My jako redakční rada uţ končíme, protoţe se rozcházíme na jiné školy. Ale Muf bude pokračovat dál. My sice odejdeme, ale jsou tu i další, kteří nás budou zastupovat. A jednou to čeká i vás My jako třída bychom chtěli poděkovat hlavně učitelům, kteří s námi měli trpělivost a byli tak ochotní, ţe nás před přijímacím řízením doučovali a ještě ve svém volném čase!! Ţe se snaţili nám do našich hlav něco uţitečného nacpat. Všichni jsme se dostali někam na školu, teď jenom čekat jestli všichni dokončí základní školu Moravany No, můţeme jenom doufat. Myslím, ţe mluvím za všechny, kdyţ řeknu, ţe nám základka bude chybět, i kdyţ to skoro nikdo nepřizná. Tímto se redakční rada loučí a nakonec jako v kaţdém čísle jestli nám chcete nadále pomáhat tak své příspěvky posílejte na ovou adresu. Tímto Vám děkujeme a loučíme se s Vámi. Ahoj! T.J. Foto: Muf

3 Fanda Terka Jára Mára Tomáš Roman Pája Eva Fotografii redakci poskytl František B.. Děkujeme. 3

4 Jestliţe v máji mnoho hřímá, úrodný rok na to bývá Mokrý máj, v stodole ráj. Lidé se radují létu, včely květu. Kdyţ kvete chrpa, za čtyři neděle chop se srpa. 4 Foto: Muf

5 Ze školního archivu Třídy se dříve vytápěly samostatně Vše mělo své místo Učitelský sbor 5

6 1. červen - Mezinárodní den dětí Mezinárodní den dětí (MDD) připadá každoročně na první červnový den. Cílem je upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí. Každoročně se v tento den konají různé společenské a sportovní akce, spojené často s výběrem finančních prostředků na podporu charitativních organizací. Historie dne dětí započíná rokem 1950, kdy více než 50 zemí z celého světa uposlechlo výzvy Mezinárodní demokratické federace žen, Mezinárodního odborového sdružení učitelů a Světové federace demokratické mládeže. Pro děti samotné je pak jejich univerzální svátek příležitostí ke strávení dne plného zábavy, zajímavých akcí, legrace či volnějšího přístupu pedagogů ve škole. Vždyť co jiného než děti náš život obohacují a dělají svět krásnějším a smysluplnějším. Během roku se připomínají i jiné významné dny věnované dětem, např.: Mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese Mezinárodní den za odstranění práce dětí Den afrického dítěte Připravil: T.K.,F.B. Jak slaví den dětí děti nemocné a zdravé? Jaký je rozdíl mezi dětmi zdravými a nemocnými? Děti nemocné mají rozdílné poţadavky, neţ ty zdravé. Kaţdému dokáţe udělat radost něco jiného. Nemocné děti si nemohou některé věci dovolit. Proč si nemocní nemohou dovolit vše co ty zdravé? Protoţe některé děti jsou tolik nemocné, ţe nejsou schopné vykonávat všechny činnosti, jako ty zdravé (zvlášť ty s pohybovým nebo mentálním postiţením). Co udělá radost zdravému a co nemocnému? Nemocné děti jsou skromnější, neţ ty zdravé děti, protoţe pro ně obvykle má jakýkoliv dárek nebo pomoc daleko větší cenu. Jak se slaví Den dětí? V kaţdé rodině se slaví den dětí jinak a v některých rodinách vůbec. Záleţí na kaţdém dítěti a jeho rodičích. Slaví se tak, ţe děti dostanou od rodičů nějaký drobný dárek, případně je rodiče pozvou na nějaký výlet se záţitky. Můţou být nemocní stejně šťastní jako zdraví? Ano, můţou. Pokud se dokáţou smířit se svojí nemocí a berou její následky jako součást svého ţivota. Konají se nějaké akce pro nemocné? Ano, často při nich pomáhají známé osobnosti a sbírají se při nich příspěvky na nemocné děti. Mohou to být kulturní akce, zábavné programy nebo soutěţe. E.M. 6

7 Vyrazili jsme za kulturou Moravany Dne 9.března jsme navštívili Východočeském divadlo v Pardubicích. Byli jsme na divadelní hře Amadeus. A byly tam třídy 6.,7.,8.,9 a líbilo se nám to. Vzpomenete si na bezvadné výkony herců p. Vrány, p. Špinara a dalších? Za sebe mohu říci, ţe bych chtěl navštívit i jiná představení. D.Š. Foto na této straně: archiv VČD Pozn. red.: Jiţ nyní se můţete těšit na letní představení, neboť v posledním červnovém týdnu navštívíme VČD opět. Paní učitelka Slavíčková pro nás zajistila místa na představení Blbec k večeři - francouzskou komedii plnou zlomyslných legrácek bohatého nakladatele. 7

8 Jak se stát středoškolákem? Deváťáci vám v tomto článku sdělují zkušenosti, které získali u přijímacích pohovorů na střední školy či učiliště. Eva M. : Hlásila jsem se na Střední školu Zdravotnickou do Ústí nad Orlicí a neuspěla jsem u přijímaček. Přijímačky byly pro mě těţké. Chodila jsem na přípravku z češtiny k paní učitelce Slavíčkové. Moc mě přijímačky nepomohly. Připadá mi, ţe ta přípravka byla zbytečná. Ve zkouškách bylo porozumění textu a to mi dělá problém. Na přípravku z matematiky jsem nechodila, protoţe by to bylo zbytečný. Hlavně jsem se na přijímačky připravovala doma. Zkoušela jsem si scio testy a moc mě to nešlo, tak jsem i počítala s tím, ţe je neudělám. Druhou školu jsem si vybrala kadeřnici. Tak jsem ráda, ţe mě vzali aspoň tam. Do budoucna bych si chtěla zaloţit svůj kadeřnický salon. Jarda P. :Dostal jsem se na školu na kterou jsem chtěl jít a to je Střední škola automobilní v Holicích na obor automechanik. Přijímací zkoušky jsem nedělal protoţe jdu na učební obor. Fanda B. : Dostal jsem se na Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Pardubicích, obor Informační technologie. V přijímačkách jsem skončil 7. z cca 150 lidí. Na školu se uţ těším, ale po základce se mi bude stýskat :) David Š. : Byl jsem na pohovoru v Chroustovicích a musel jsem tam absolvovat zkoušku z češtiny a matematiky. Vzali mě. Tomáš K. : V období, kdy končíme základní školní docházku, jsme často ještě nerozhodní. Zvolit v tomto období správný typ studia na střední škole je obtíţné. Proto si myslím ţe je dobré se poradit s rodiči. Pokud si myslíte, ţe se s rodiči radit nemusíte, rozhodujte se podle toho co vás baví a čemu rozumíte. Přijímací zkoušky jsou další věc. V průběhu školního roku se konají přípravné testy, které vás připravují na přijímací zkoušky. Podle mého mi přípravky hodně pomohli. Hodně lidí říká, ţe přijímací zkoušky se dají zvládnout s logickým myšlením a uvaţováním. Kaţdopádně já jsem přijímací zkoušky udělal. Dostal jsem se na Střední Odbornou Školu v Přelouči jako reprodukční grafik pro média. Jsem za to rád a ne jenom já i rodiče a všichni ostatní. Podle mě věnovat tomu kousek svého času není tak 8 strašné. Přeju kaţdému z vás, aţ budete dělat přijímací zkoušky, ať vám to výjde.

9 Moravany Dne 20. dubna 2012 jsme s učiteli putovali po stopách dávného osídlení naší vlasti. Zavedli nás do muzea Keltů do Nasavrk. Na cestu jsme se vydali autobusem. Po prohlídce muzea jsme se pěšky vydali na naučnou stezku k nedalekému oppidu. Počasí nám přálo, byl teplý slunečný den. Jen čas nás trošičku tlačil. Co všechno jsme viděli? Den Země Foto: Muf 9

10 Co všechno jsme se dozvěděli? Nejzazší kořeny Keltů sahají přinejmenším do období kolem poloviny 2. tisíciletí př. n. a vznikli patrně splynutím několika předchozích kultur. Čechy byly součástí keltské pravlasti. Západní polovinu Čech obývaly v 6. a 5. století př. n. l. pravděpodobně kmeny, které později vstoupily do historie pod jménem Bójové. Podle keltského kmene Bojů dostaly české země latinský název Boiohaemum. Po Keltech se zachovaly i další zeměpisné názvy na území Čech např. názvy řek Labe (Albis - bílá řeka), Vltavy (Vultava - divoká řeka). Keltové si stavěli takzvaná oppida (České Lhotice u Nasavrk), coţ byla opevněná města... Foto: 10Muf

11 Zcela nové školní lodě Seznámení s loděmi a ukázka manévrování Naloţení lodí a jejich přepravu zajistil p. uč. Mottl. Hod záchranné bójky Vodácký výcvik ţáků naší školy jsme zahájili 8. a 9. třídou v Moravanech na jezeře. Modernější vesta i pádlo Nezbytná výbava při výcviku Foto: Muf Ukázka záchrany po vypadnutí ze člunu 11

12 Holky to vzaly váţně. Kuba se snaţí udrţet loď u břehu. Karel si myslel, ţe to nezvládnou. Roman s Járou jako staří mazáci Foto: Muf Moravany Slunečný den, teplota atakuje 30 C. ve stínu. Před 8. a 9. třídou je dvouhodinovka společné TV. Vydáváme se k jezeru v Moravanech na vodácký výcvik kapitola první Nastupování, vystupování a základní manévry s lodí. Na vodě jsme se cítili dobře a někteří z nás určitě nevypadali jako začátečníci. Nastupování do lodi a návrat ke břehu patřily asi k nejobtíţnějším manévrům. První zkušenosti jsou tedy za námi a uţ teď se těšíme na další vodácké hodiny. Pan učitel z nás měl jistě radost, i kdyţ to na něm nebylo 12 moc poznat. Na závěr výcviku nás čeká sjíţdění říčky Loučné. Ahóój (pokračování příště)

13 Foto: L.F. Začalo období školních výletů Naše zvláštní zpravodajka z 1. stupně byla jako první u toho a zaznamenala pro nás Ţleby Dne se zúčastnila 1. a 2. třída školního výletu do Ţlebů. Zde jsme navštívili oboru plnou zvířátek, drţeli jsme káně na rukavici a vyzkoušeli jsme mušku při střelbě z luku. Potom nás čekala procházka asi 6 km dlouhá kolem řeky Doubravy. Cestou zpět jsme se zastavili v hračkářství (pro někoho velká motivace při procházce). L.F. 13

14 Moravany Dne jsme byli společně s druţinou z Hrochova Týnce na výletě v Chrudimi, kde jsme navštívili regionální muzeum a zhlédli výstavu Les. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí o lese listnatém i jehličnatém a zvířatech, které tam ţijí. Kapesné jsme utratili v hračkárně, dali jsme si zmrzku a jeli spokojeně domů. T.Ch. V Vyprávění bylo poutavé Ý L Měli jsme spoustu otázek E 14 T

15 Doporučujeme Jak se bavíme a co nás zajímá v naší druţině? D ě l á m e p o k u s y Moravany Zkoušíme pokusy z kníţky Malý vědec, kterou jsme si půjčili v knihovně. Uţ víme jak přečíst neviditelný dopis, ţe kvasnice dokáţí nafouknout balónek, a jak vzniká statická energie a ţe s její pomocí dokáţeme oddělit pepř od soli a další zajímavé věci vyzkoušíme příště. Moc nás to bavilo a uţ se předem těšíme. Ch o v á m e OBLOVKA je jeden z největších suchozemských plţů na světě. Jeho ulita můţe dorůst aţ do velikosti 20 cm. Český název je oblovka ţravá. Jejich domovem je západní tropická Afrika. Lze je doporučit všem zájemcům o nenáročného, dekorativního, nezapáchajícího a netradičního domácího mazlíčka. a p o z o r u j e m e domeček naše Oblovka 15 Foto: T.Ch.

16 Přinášíme další díl fotoseriálu 6. třídy aneb pokračujeme pěstováním zeleniny Moravany V minulém čísle jsme Vás seznámili s pěstováním bylinek v naší třídě. V rámci pracovního vyučování nás podpořila tentokrát p. uč. Schwarzová a předpěstovala nám sazeničky některých druhů zeleniny. Po sklizni bylinek jsme tedy vyuţili hlínu v truhlících, zeleninu přesadili a dál se o ni staráme. A jak nám to roste? Podívejte se. Výpěstky jsme si rozdělili a odnesli domů, kde budeme sklízet ovoce naší práce. Foto: Muf 16

17 Připravujeme se na závěrečnou AKADEMII 2012 Moravany Jako jiţ kaţdoročně, tak i letos se připravuje závěrečná akademie ţáků naší školy v Kulturním domě ve Slepoticích, která se bude konat ve čtvrtek 21. června Ţáci obou stupňů naší školy pod vedením svých třídních učitelů navrhují a zkoušejí svá vystoupení. U jednoho z nich jsme byli. Aneta Kuběnková. vede nácvik děvčat 6. třídy, nácvik kluků si vzala na starosti Aneta Kupcová. Markovi s Adamem to musela několikrát zopakovat, ale nakonec jim to docela šlo. Však nám zbývá ještě dost času, abychom se rodičům předvedli. Holky v akci Foto: Muf Vymyslí Ivan něco? 17

18 Chystáme se na XII. Olympiádu do Holic Ţáci si sami vybírají disciplíny ZŠ Moravany Účast zajišťuje náš sporťák p. uč. Mottl Termín: června 2012 Místo konání: sportoviště Holice Účastnící se školy: Býšť, Dašice, Dolní Roveň, Holice, Horní Jelení, Moravany Zařazené sporty: atletika, cyklistika, stolní tenis, tenis, basketbal, volejbal, fotbal. My vám přinášíme předběţný seznam přihlášených ţáků. Z něj můţete vyčíst, ţe zastoupení budeme mít téměř ve všech disciplínách. Výsledkovou listinu přineseme v příštím čísle a samozřejmě ji najdete na webových stránkách naší školy. F.M. 18

19 Co mě přivedlo k divadlu? Představujeme ochotnické divadelní herce Františka Bulvu a Marka Lukase ţáky 9. třídy. František Bulva nám k tomu za oba řekl: V ochotnickém divadle ve Slepoticích hrajeme od minulého roku. Nehráli jsme jenom v první pohádce, Mrazík. V Princezně ze mlejna, pohádce, kterou jsme hráli minulý rok, jsme hráli jenom takové roští :-). Naplno jsme začali hrát aţ tenhle rok v pohádce Princové jsou na draka, kde oba hrajeme jedny z hlavních postav. Divadlo hrajeme proto, ţe nás to baví a bavíme i lidi, kteří se na pohádku přijdou podívat. Doufáme, ţe vás i naše další představení bude bavit. F.B. Fanda můţe hrát i velké role Marek a Princové jsou na draka 19

20 Představujeme: Pepa Novák vyměnil motokrosovou motorku za plochodráţní Jezdím do Pardubic ve Svitkově na plochou dráhu. Děláme tam ukázku motokrosu. Tak tohle nám řekl Pepa vloni na podzim. A jak je to dnes? To nám Pepa napsal a přidal i fotografie. V loňském roce jsme s několika dalšími mladými motokrosovými závodníky jeli ukázkovou jízdu na Zlaté přilbě v Pardubicích. Oslovil mě manaţer oddílu ploché dráhy s přáním, abych zkusil jezdit plochou dráhu. Letos na jaře jsem začal trénovat a jsem jel své první závody v Divišově. Bylo to Mistrovství republiky na krátké ploché dráze, obsah 125 ccm. Bojoval jsem o přední místa, ale kvůli poruše motocyklu jsem skončil sedmý. Tento víkend jsem se zúčastnil v sobotu závodu druţstev na krátké dráze v Chabařovicích, kde jsme skončili třetí a v neděli v tomtéţ závodě v Divišově jsme se umístili na druhém místě. J.N. Foto: archiv J.N. 20

21 21 nakreslil Šimon Šrámek

22 22

23 Tvoje technika nefunguje!! Zkusil(a) bys doplnit tento obrázek vtipným textem? Napiš nám na náš ! Děkujeme a v příštím čísle otiskneme nejvtipnější text, který odměníme drobnou cenou. 23 Obrázek viz. 4. použité zdroje

24 Problémy mládeţe velkých měst? Bezcílné potulování se po ulicích, nákupních centrech vedoucí k vandalismu, šikaně, násilí Víš kdo je to streetworker? Jsou to terénní pracovníci pracující na ulici, všímající si zejména mladých skupin lidí potulujících se městem. Jejich úkolem je zabránit vandalismu, poţívání alkoholu na veřejnosti, šikanování jednotlivců, projevům rasové nenávisti atd.. Jak proti tomu bojují? Nabízejí alternativní trávení volného času ve Free klubu, kde můţeš najít jak odbornou pomoc, tak hry, prostor pro tvoji aktivitu. V ţádném případě nenabízejí alkohol, cigarety, drogy ani peníze. Pokud Ty sám potřebuješ pomoc, můţeš je vyhledat. A kde a s jakými problémy se můţeš na ně obrátit najdeš na jejich letáčcích. P.B. 24

25 KVÍZ a) petrţel Pro mladé botaniky: přiřaď správné názvy k obrázkům! b) paţitka c) rakytník d) šalvěj e) jahodník f) ředkvička g) rozrazil h) rozmarýna i) oregano j) celer k) dobromysl l) borůvka Foto na této straně: Muf 1b,2d,3g,4c,5h,6l,7k,8f,9a,10i,11e,12j.

26 Učitel se táţe ve třídě: "Ví někdo z vás, co je to magie?" Třída se ponoří do hrobového ticha. Konečně se nesměle přihlásí jeden ţák: "Prosím, nedává se to náhodou do polévky?"

27 Dokud děti a mladí lidé nacházejí radost v učení, Studijní centrum BASIC Pardubice, o.s. otevírá jiţ 6. rokem specializované kurzy i o letních prázdninách. Pro některé studenty můţe být část léta nejvhodnější dobou, kdy dohnat mezery v učení a vypořádat se tak se studijními problémy a neúspěchy. Zaměřujeme se na zvládání čtení, psaní a gramatiky českého jazyka. Jiţ rok běţí také kurz s názvem "Příprava budoucího prvňáčka". Také pomáháme s přípravou na reparáty. Cílem kurzů je vyplnění mezer v základech jazyka a odstranění případných nepochopení a zmatků. Student je schopen lépe zvládat společnou výuku kolektivu ve škole. Rodič pak nehledá pouze cestu úlev, která problém dítěte beztak neřeší. Basic budou se i nadále v průběhu svého ţivota učit a na tom závisí jejich štěstí. 27

28 Redakce novin MUF vypisuje soutěţ o nejlepší prázdninovou fotografii na téma: Vaše fotografie spolu s komentářem zasílejte v elektronické podobě na ovou adresu: a to nejpozději do 15. září Nejlepší fotografie uveřejníme v prvním čísle našich novin nového školního roku 2012/13. Tři nejlepší odměníme kniţními cenami. 28

29 Pouţité zdroje: 1. vcd.cz [online].[cit ].dostupné z WWW:vcd.cz/aktual/00hlavni.htm 2. BASICoviny, speciální příloha školních časopisů Zajimavosti.ic.cz[online].[cit ]. Dostupné z WWW:< 4. Tvůj ţivot v komiksu:pro kluky / Bill Zimmerman, Tyler Page, [z anglického originálu přeloţil Ladislav Douša].- Vyd.1.-Praha:Portál, s. ISBN (broţ) 5. google.cz [online].[cit ].dostupné z WWW:http://www.google.czttp://data.regiony24.cz /foto/clanky/stare/020509_divadlo.jpg?width=500&bgcolor=black 29

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Úvodník. Volejbalové soustředění

Úvodník. Volejbalové soustředění 1 Úvodník Vítáme vás u dalšího čísla našich Deváťáckých novin. Konec roku je už tady a my deváťáci se připravujeme na to, až v jeho závěru vstoupíme na pódium, řekneme svůj projev a opustíme naši milovanou

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012 X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE Svitavy říjen 2011 květen 2012 Krajské olympiády se zúčastnilo : 43 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.430 startujících Regionálních

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Ahoj, milí čtenáři, vítejte u 18. vydání našich Deváťáckých novin. Tentokrát se dozvíte o dění ve škole i mimo ni v období od 12. do 25. května. Toto číslo pro vás připravili: Filip, Yveta, Martin

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne PŘÍLOHA č. 1 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY Název školy: Třída: Jsem: chlapec - dívka 1. Co podle tebe znamená výraz šikana? a) opakované posmívání a zesměšňování b) bití c) braní a poškozování věcí d) vymáhání věcí

Více

VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE

VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE VZTAHY V TŘÍDNÍM KOLEKTIVU V PRŮBĚHU ZÁKLADNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY TŘÍDY S AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ ŠIKANOU PhDr. Pavel Letý Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín

Více

XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE. Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013

XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE. Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013 XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013 Krajské olympiády se zúčastnilo : 35 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.382 startujících Regionálních

Více

KVĚTEN Jarní měsíc byl ve znamení výjezdů a výletů tříd a také sportovních úspěchů. Naši žáci úspěšně završili projekt Comenius v Polsku. COMENIUS V POLSKU Na začátku května proběhl poslední výměnný pobyt

Více

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA Dětský domováček ÚNOR 2015 Autor : Barbora S. Co je nového? Tak si to představte Ze začátku jsem si myslela, ţe tato rubrika nebude pravidelná, vţdyť, co nového by se pořád mohlo

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 29

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 29 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 29 Obsah: Slovo ředitele školy, škola očima dětí, výlov rybníka, dětské tvorba, vyhodnocení sběru. Říjen 2010 TOCHOVICE

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes

Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes 11 1 Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes 2 Sídlo a údaje o skupině: U Spořitelny 69/18 Praha 12 Modřany 143 00 Tel.: 777 785 423 IČO: 708 64 101 Číslo účtu: 634 753

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Náš zpravodaj Květen 2015

Náš zpravodaj Květen 2015 Květen 2015 5. a poslední vydání Poslední úvodní slovo Nastal květen, ten básní proslulý máj a zároveň lásky čas... A my vám s malou lítostí na srdci oznamujeme, že vydání, které si právě pročítáte, je

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola

8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola 8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola Dobrý den, právě máte v rukou 8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola. Uvítáme, pokud NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY ODPOVÍ SAMI ŽÁCI. 1. Kdo je součástí pracovního týmu Ekoškoly

Více

Poslání, aneb proč tu jsme

Poslání, aneb proč tu jsme 1 Poslání, aneb proč tu jsme Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež usiluje o to, aby byli školáci a mladí lidé samostatní, znali svá práva a povinnosti, vyhýbali se drogám a kriminalitě, smysluplně trávili

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

Základní škola a Mateřská škola Hněvošice, lesní 147, 747 35 Hněvošice. Věc: P ř i h l á š k a d o s o u t ě ţ e V Hněvošicích dne 27.4.

Základní škola a Mateřská škola Hněvošice, lesní 147, 747 35 Hněvošice. Věc: P ř i h l á š k a d o s o u t ě ţ e V Hněvošicích dne 27.4. Základní škola a Mateřská škola Hněvošice, lesní 147, 747 35 Hněvošice Věc: P ř i h l á š k a d o s o u t ě ţ e V Hněvošicích dne 27.4.2012 ZŠ a MŠ Hněvošice se přihlašuje do soutěţe Škola plná ovoce.

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ

HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ Před mnoha a mnoha lety zde ţila spousta strašidel, strašidýlek, skřítků a dalších nadpřirozených bytostí. Bylo zde jejich království a všichni zde ţili v klidu a míru. Aţ jednoho

Více

čtvrtka 5. 3. 2015 do 13:00 hodin.

čtvrtka 5. 3. 2015 do 13:00 hodin. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRAKTICKOU STÁŽ V ZAMBII, AFRIKA V RÁMCI PROGRAMU Internacionalizace TF JU, IP 2015 V KALENDÁŘNÍM ROCE 2015 Vypisuji výběrové řízení na následující praktickou stáž v Zambii, Afrika v

Více

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Offpark je první volnočasové outdoorové centrum na Šumavě, které nabízí celou řadu sportovního a lehce adrenalinového vyţití. Záţitkové aktivity jsou soustředěny

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km)

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Tisková zpráva a pořádají druhý ročník charitativního běhu Prahou BĚH PRO GORILY NA KTERÉM STAČÍ I JÍT sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Výnos z akce půjde na

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 Obsah: Slovo ředitele školy. Zahájení školního roku. vystoupení v domově důchodců vyhodnocení sběru, bludiště a malování.

Více

Anička Glatterová 3.třída

Anička Glatterová 3.třída Anička Glatterová 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně červenec..2-3 Slavní rodáci červen..4 Ročníkové práce.5 Absolventské práce.6 Výlet - Ohře 2014.7 Výlet - Bělá pod Pradědem.8 Výlet Chlum u Třeboně

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro rodiče

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro rodiče KIDSCREEN-52 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro rodiče Page 1 of 7 Datum: Měsíc Rok Milí rodiče, Jak se daří vašemu dítěti? Jak se cítí? To je to, co bychom se od vás rádi dověděli. Prosíme

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 EXKURZE PO STOPÁCH BRATŘÍ ČAPKŮ 19. 9. 2013 Realizační tým v rámci projektu

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Naše zařízení je primárně určeno žákům s těžším stupněm mentálního postižení. Mezi charakteristické znaky tohoto postižení patří

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ PROSEČ, okr. CHRUDIM Bezpečně mezi školou a školkou obr. 1. Logo projektu Zpracovala: Mgr. Milena Tobiášová Schválil: Mgr. Josef Roušar V Proseči 13. listopadu 2014 1 Obsah: 1.

Více

Zpě tná vázbá (sobotní sěminá ř KM v Kunřáticí ch, 28.3.2015)

Zpě tná vázbá (sobotní sěminá ř KM v Kunřáticí ch, 28.3.2015) Zpě tná vázbá (sobotní sěminá ř KM v Kunřáticí ch, 28.3.2015) 1) Co mi dnes vyhovovalo? 1, Že to bylo velice krátké. 2, Práce v příjemných skupinách 3, kolektiv; Evička 4, pracovní skupinka 5, Byla to

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

MUF. Moravany University Focus. Noviny ZŠ Moravany. e-mail:noviny.muf@centrum.cz číslo 8 ročník II vychází nepravidelně 5. března 2011 ZDARMA

MUF. Moravany University Focus. Noviny ZŠ Moravany. e-mail:noviny.muf@centrum.cz číslo 8 ročník II vychází nepravidelně 5. března 2011 ZDARMA Podle předlohy nakreslila: L. Jakubičková MUF Moravany University Focus Noviny ZŠ Moravany e-mail:noviny.muf@centrum.cz číslo 8 ročník II vychází nepravidelně 5. března 2011 ZDARMA Úvodník Naši milí čtenáři,

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě

INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě 1 INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě Strana 1 (celkem 8) http://www.pohadkovaskola.cz Pohádková škola je další pomůcka, která ti může pomoci s přípravou do školy. Obsahuje

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Ve čtvrtém ročníku jsou žáci většinou již ve věku, kdy by

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015/2016

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015/2016 ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015/2016 Roční téma: POJĎTĚ S NÁMI DO POHÁDKY Žáky bude celý rok provázet toto téma, jednotlivé měsíce budou mít názvy pohádkových království a hry, činnosti i akce budou inspirované

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2 ÚVODEM Tento rok jsme věnovali hodně pozornosti rozvoji malého podnikání jak v Soroti tak v Bwindi. Bylo vidět chuť a nadšení do nových příležitostí, kterých je na vesnici opravdu

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

MISTROVSTVÍ ČR V TERČOVÉ LUKOSTŘELBĚ SH

MISTROVSTVÍ ČR V TERČOVÉ LUKOSTŘELBĚ SH Tělovýchovná jednota ve spolupráci s SK START PRAHA a z pověření České federace Spastic Handicap o. s. pořádá MISTROVSTVÍ ČR V TERČOVÉ LUKOSTŘELBĚ SH v areálu SK START PRAHA STRAHOV v sobotu 30. května

Více

7. Slovní úlohy na lineární rovnice

7. Slovní úlohy na lineární rovnice @070 7. Slovní úlohy na lineární rovnice Slovní úlohy jsou často postrachem studentů. Jenţe Všechno to, co se učí mimo slovní úlohy, jsou postupy, jak se dopracovat k řešení nějaké sestavené (ne)rovnice.

Více

Nabídka pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016

Nabídka pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016 Nabídka pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016 Vážení přátelé, Nabízíme vám přehled akcí, které Městská knihovna ve Frenštátě pod Radhoštěm připravila pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016.

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Hej! Neváhej a listuj! Letošní nabídka je bohatší a opět stojí za to! Léto 2010. Nabídka táborových a rekreačních pobytů

Hej! Neváhej a listuj! Letošní nabídka je bohatší a opět stojí za to! Léto 2010. Nabídka táborových a rekreačních pobytů Hej! Neváhej a listuj! Letošní nabídka je bohatší a opět stojí za to! Léto 2010 Nabídka táborových a rekreačních pobytů Ahoj kamarádi, váţení rodiče, předkládáme Vám nabídku letní činnosti Centra volného

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Příprava na přijímací pohovor

Příprava na přijímací pohovor JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 3 Obsah pracovních listů Úkoly a cvičení 2-5 Důležité fráze a

Více

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol Živě, 27.02.2012 Studium informatiky: přehled českých vysokých škol [zive.cz; 25/02/2012; David Polesný, Ivan Kvasnica ; Zaradenie: zive.cz] Pokud uvažujete o studiu na vysoké škole, pomalu se vám krátí

Více

Šimonovy pracovní listy 16

Šimonovy pracovní listy 16 Barevné počítání pro prvňáčky 2 / 28 Portál pro rodiče a učitelky Školáci.com Slovo úvodem Proč vznikla e-kniha Barevné počítání pro prvňáčky? Aby byla volně a zdarma šířena pro nekomerční účely. Komu

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Plán mimoškolních akcí školní rok 2011/2012

Plán mimoškolních akcí školní rok 2011/2012 Název akce - zaměření Termín Třída Zodpovídá Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III. A Kříţková Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III. B Kváčová Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III. C Vávrová

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY BNL

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY BNL ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY BNL Číslo zápisu: 1 Datum schůze: 20. 1. 2013 Čas: 17:00 21:00 hod. Místo: Načeradec Účastníci Rada BNL Hosté Lukáš Vítek, Antonín Hlinský, Milan Pádivý, Jan Trefil, Ondřej Ryba Celkem

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spotufinancován Evropským sociáiním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Geocaching EKO cache OA Pelhřimov Realizační tým Metodik Ing. Jana Kahounová Anotace Učitel Ing. Libuše Čechová Ing. Jana Kahounová Ing. Libuše Čechová Projekt je prioritně zaměřen na aktivní a smysluplné

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více