CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Juvenilní idiopatická artritida- psychosociální aspekty nemoci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Juvenilní idiopatická artritida- psychosociální aspekty nemoci"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Juvenilní idiopatická artritida- psychosociální aspekty nemoci Jméno a příjmení autora: Johana Plesníková Vedoucí práce: MUDr. Yvonna Plesníková Olomouc 2015

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem tuto práci zpracovala samostatně na základě pouţitých pramenů a literatury uvedených v bibliografickém seznamu. V Olomouci. Podpis. Johana Plesníková

3 Poděkování Na tomto místě bych chtěla poděkovat své matce MUDr. Yvonně Plesníkové za její trpělivost při vedení mé absolventské práce a za její cenné rady a připomínky. Dále bych ráda poděkovala paní Mgr. Mirce Dobešové za čas, který mi věnovala během pomoci s korekturou textu. Johana Plesníková

4 OBSAH ÚVOD 5 1 JUVENILNÍ IDIOPATICKÁ ARTRITIDA CHARAKTERISTIKA ONEMOCNĚNÍ, JEHO TYPY A PROJEVY DIAGNOSTIKA JIA TERAPIE LÉČBA MEDIKAMENTY A BIOLOGICKÁ LÉČBA NEFARMAKOLOGICKÁ TERAPIE PROGNÓZA 15 2 PSYCHOSOCIÁLNÍ ZÁTĚŽ ONEMOCNĚNÍ PSYCHOLOGICKÝ POHLED PSYCHOLOGICKÉ DOPADY JIA NA PACIENTY (A JEJICH RODINY) SOCIÁLNÍ POHLED SOCIÁLNÍ DOPADY JIA NA PACIENTY (A JEJICH RODINY) 23 3 ROLE SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICTVÍ POMOC SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA RODINÁM A PACIENTŮM S JIA 29 ZÁVĚR 32 LITERATURA 33 ANOTACE 37

5 ÚVOD Juvenilní idiopatická artritida tedy zánětlivé onemocnění kloubů chronického charakteru postihuje nejčastěji pacienty ve věku od jednoho do tří let, typicky se však jedná o diagnózu uţívanou aţ do 16. roku dítěte. Označení idiopatická potom odkazuje ke skutečnosti, ţe doposud nebyly zcela objasněny příčiny onemocnění. I tak ale juvenilní idiopatická artritida (dále JIA) postihuje dle českých zdrojů přibliţně jedno dítě z tisíce. S ohledem na to, ţe hlavními projevy nemoci jsou bolest kloubů, otoky a z nich plynoucí omezení v pohybu, je jasné, ţe tato diagnóza nesporně změní nejen ţivot pacienta, ale i jeho rodiny a blízkého okolí. Právě proto se tato práce primárně zaměří na poukázání na psychosociální zátěţ z tohoto onemocnění plynoucí a samozřejmě také na konkretizaci moţné pomoci nemocným. Z hlediska metodologie byla zvolena přehledová studie pracující s odbornými českými zdroji a dále především s výzkumy realizovanými v zahraničí 1 s cílem shrnout učiněné poznatky týkající se JIA. Přehledová studie se tedy zaměří na postiţení realizovaných výzkumů na toto téma, jejichţ výsledky budou dále zasazeny do vzájemného kontextu a budou syntetizovány tak, aby bylo moţné poskytnout ucelený pohled na problematiku. První kapitola se vztahuje k samotnému onemocnění, zaměřuje se na charakteristiku juvenilní idiopatické artritidy, definuje její typy. Dále je pozornost věnována diagnostickým postupům při určování JIA, následným podobám moţné terapie, a to jak na úrovni léčby farmakologické, tak i nefarmakologické. Závěrečná část kapitoly potom shrnuje prognózy pacientů s JIA. Kapitola druhá se jiţ konkrétně věnuje psychosociální zátěţi onemocnění, nejprve na úrovni obecné a následně přímo z hlediska JIA, kdy jsou uţity dva základní pohledy na moţné důsledky diagnostikovaného onemocnění tedy pohled psychologický a sociální. Obě tyto perspektivy potom vedle samotných pacientů s JIA zahrnují také jejich bezprostřední okolí, tedy rodiny, resp. rodiče, kteří jsou konkrétně v případě onemocnění dítěte vystaveni srovnatelnému, ne-li většímu tlaku a stresu neţ sami dětští pacienti. 1 Pracujeme s výsledky zahraničních výzkumů, stejně jako i v souvislosti se soc. prací, kdy specializovaná periodika (včetně Sociální práce) se explicitně této problematice v minulosti nijak nevěnovala. 5

6 Závěrečná kapitola potom tematizuje důleţitou roli, jiţ sociální pracovníci zastávají ve zdravotnictví. Vedle toho jsou představena východiska sociální práce a samozřejmě konkrétní moţnosti pomoci, kterou můţe sociální pracovník poskytnout pacientům s JIA a jejich rodinám. 6

7 1 JUVENILNÍ IDIOPATICKÁ ARTRITIDA Příznaky onemocnění JIA byly poprvé popsány francouzským lékařem Cornilem v roce 1864, na jeho práci následně navázal M. S. Diamantberger v roce 1890, kdyţ popsal sérii 38 případů, na nichţ poukazoval na rozdíly mezi artritidou dětí a dospělých a zároveň upozorňoval u dětí na heterogenní povahu tohoto onemocnění (Myers, 2008). Klasickou definici artritidy projevující se v dětství však prezentoval anglický lékař George Still v roce Ten ve své práci On a form of chronic joint disease in children dokonce vyjadřuje názor, ţe existuje několik typů dětské artritidy. Díky těmto přínosům je Still obecně povaţován za zakladatele dětské revmatologie (Taha, 2010) a JIA tak byla dlouhou dobu označována také jako Stillova choroba. Samotný termín juvenilní revmatoidní artritida zavedli J. A. Coss a R. H. Boots v roce 1946, kdy následně došlo k jeho změně, a to na do dnešní doby uţívané označení juvenilní artritida nebo juvenilní idiopatická artritida právě v souvislosti s odlišením od dospělé revmatoidní artritidy (Myers, 2008) Charakteristika onemocnění, jeho typy a projevy Juvenilní idiopatická artritida je onemocnění chronického typu, pro nějţ je charakteristický zánět kloubů. V důsledku tohoto zánětu dochází k otokům kloubů (jednoho či více), bolestem a také omezení pohybu pacientů. Nejčastěji se onemocnění projevuje mezi 1. a 3. rokem ţivota dítěte, o JIA však hovoříme aţ do 16 let věku. Jak uvádějí Bardfeld a Havelka (1990, s. 72) je JIA vleklé zánětlivé onemocnění, které začíná před 16. rokem. Postihuje, více nebo méně zřetelně, nejrůznější orgány nebo systémy, v popředí však stojí změny na pohybovém ústrojí. Právě pro tyto změny se řadí mezi revmatická onemocnění. Ačkoliv Pavelka a Rovenský (2003) uvádějí, ţe JIA postihuje přibliţně jedno dítě z tisíce, dle CDC (Centre for Disease Control) onemocní artritidou či podobnou revmatickou chorobou přibliţně jedno z 250 amerických dětí (Sacks, Helmick, Lou, Ilowite, Bowyer, 2007). Příčiny nemoci nejsou dosud známé, avšak existuje předpoklad, ţe jedním z faktorů ovlivňujících vnik JIA je jistá vnímavost organismu, kdy pod vlivem podnětů z vnějšího prostředí (virová nebo bakteriální infekce, jiné škodliviny) dojde k rozvoji nerovnováhy imunitního systému. Tato nerovnováha můţe následně zapříčinit vlastní 7

8 onemocnění. Recentní NCC (nested-case control) studie potom poukazuje na spojitost mezi expozicí antibiotik a vyšší incidencí JIA (Harrison, 2014). Nicméně je neobvyklé, aby se v rodině projevil výskyt JIA u více jak jednoho z dětí. JIA není nakaţlivá, průběh onemocnění je však nepředvídatelný a symptomy onemocnění se mohou projevovat zcela bez varování. Období aktivní fáze je označováno jako vzplanutí, jeho opakem je potom remise, kdy příznaky nemoci na různě dlouhou dobu odezní. Můţe se přitom jednat o týdny, ale klidně i roky. Na druhou stranu se symptomy mohou lišit i den ode dne, jeden den mohou být mírné, druhý den naopak výrazné. Stejně tak se příznaky mohou odlišovat během jediného dne (ráno/odpoledne). Právě tato nepředvídatelnost a variabilita činí z JIA velmi obtíţné a závaţné nemocnění (Peacock, 2010). Z hlediska příznaků na úrovni neurovegetativní je moţné pozorovat mnoţství rozličných projevů choroby vlhké a chladné končetiny, potivost, sníţenou chuť k jídlu, poruchy spánku apod. U dětí s JIA dochází také k předčasné duševní zralosti, změnám chování, ale také k úzkostem, mrzutosti. Nic z toho ale standardně nemívá vliv na školní prospěch. K ovlivnění celkového růstu dětí s JIA dochází především zpočátku onemocnění, vliv má JIA spíše na hmotnost dítěte neţ na jeho výšku (Pavelka, Rovenský, 2003). K dalšímu rozvoji onemocnění potom dochází v dospělosti, kdy původně JIA ústí v některých závaţných případech aţ v trvalou invaliditu, coţ se samozřejmě dále promítá do emocionálních a sociálních dysfunkcí u pacientů. Léčba neboť léky na JIA dosud neexistují se standardně zaměřuje na indukci remise a kontrolu onemocnění s cílem co nejvíce sníţit bolest, zvýšit funkčnost a tím také kvalitu ţivota pacientů s JIA. Kaţdopádně v důsledku provedených výzkumů a metod osvědčených postupů aplikovaných na dětských pacientech s JIA se v posledních letech přístup k JIA stále proměňuje (a jiţ je aplikována také tzv. biologická léčba, viz dále). Podle ILAR (International League of Association of Rheumatology) je moţné rozlišovat sedm kategorií onemocnění, které s ohledem na různé projevy (a tedy i následné odlišné dopady na nemocné a moţnosti pomoci) uvádím se stručnou charakteristikou a také prognostikou dle Pettyho (2001, s ): 8

9 Systémová forma - pro tuto formu je typické postiţení jednoho aţ dvou kloubů, standardně doprovázené nebo předcházené horečkou trvající minimálně dva týdny - pro tuto diagnózu je předpokladem trvání symptomů doprovázených některým z dalších příznaků jako přechodná vyráţka, zvětšení mízních uzlin, zvětšení sleziny/jater, zánět pohrudnice, pobřišnice nebo osrdečníku po dobu alespoň tří dnů - představuje asi 10 % všech případů a má relativně příznivou dlouhodobou prognózu Oligoartikulární JIA - oligoartikulární JIA je dále dělena na perzistentní a rozšířenou - perzistentní forma je charakteristická postiţením jednoho nebo maximálně čtyř kloubů během prvních šesti měsíců a má poměrně dobrou prognózu - rozšířená oligoartritida postihuje více neţ čtyři klouby i po uplynutí prvních šesti měsíců onemocnění a prognóza je více nejistá - obě tyto podoby oligoartikulární JIA jsou poměrně často doprovázeny mimokloubní komplikací tzv. chronickou přední uveitidou, kdy bez časné léčby můţe dojít k trvalému poškození oka a aţ ke ztrátě zraku - jedná se o nejrozšířenější formu JIA postihující % nemocných dětí, z nichţ aţ dvě třetiny tvoří dívky v předškolním věku Polyartikulární JIA s pozitivním revmatoidním faktorem (RF) - typická je přítomnost revmatoidního faktoru společně s postiţením pěti a více kloubů během prvních šesti měsíců - přítomnost RF musí být potvrzena nejméně dvěma nebo více laboratorními testy v rozmezí alespoň tří měsíců - obvykle rychle postupující a závaţná forma artritidy, která je častější u dívek neţ u chlapců. Polyartikulární s negativním RF - postiţení pěti a více kloubů během prvních šesti měsíců společně s negativním RF 9

10 - představuje asi % všech případů JIA a má obtíţně předvídatelnou prognózu - vyskytuje se u dětí všech věkových skupin Psoriatická artritida - charakteristickým jevem jsou vedle artritidy také projevy lupénky nebo nejméně dvou z následujících příznaků: daktylitida (zánět prstu), tvorba drobných jamek a prohlubní na nehtech, onycholýza (odlučování nehtů od nehtového lůţka) a/nebo pozitivní rodinná anamnéza lupénky u příbuzných prvního stupně (rodičů nebo sourozenců) - velmi nejednotná forma jak v klinických projevech, tak prognóze Artritida s entezitidou (zánět v místě úponu svalových šlach na kosti) - komplikovaná forma, která je diagnostikována, jestliţe je přítomnost artritidy a/nebo entezitidy společně s nejméně dvěma z následujících příznaků: přítomnost nebo historie sakroiliakálního ztuhnutí, pozitivní HLA B27 antigen, začátek artritidy po dosaţení 6 let věku u hochů, akutní přední uveitida a dále pozitivní rodinná anamnéza u příbuzných prvního stupně na přítomnost ankylozující spondylitidy, artritidy s entezitidou, zánětlivého onemocnění střev, Reiterova syndromu (reaktivní artritida) nebo akutní přední uveitidy - tato forma JIA má velmi různorodý průběh Nediferencovatelné artritidy (nesplňující výše zmíněná kritéria) - platí pro artritidy, které buď nesplňují ţádná z výše uvedených kritérií anebo splňují kritéria pro dvě čí více z výše uvedených kategorií Diagnostika JIA I s ohledem na to, ţe příčiny onemocnění nebyly dosud plně objasněny, je stanovení diagnózy často značně obtíţné a zaloţené převáţně na anamnéze a vlastním fyzikálním vyšetření (vyšetření pacienta lékařem jen pomocí smyslů a jednoduchých pomůcek, např. ústní špachtle, stetoskop, kladívko atd.). Neexistuje ţádné laboratorní 10

11 vyšetření specifické pro JIA, nicméně četná laboratorní vyšetření jsou nutná při diferenciální diagnostice. K nezbytným vyšetřením patří i biochemické vyšetření moči. Nedílnou součástí diagnostiky jsou potom zobrazovací metody jako RTG, scintigrafie, sonografie včetně echokardiografie, počítačová tomografie a magnetická rezonance (Peacock, 2010, s ). Přitom právě magnetická rezonance je povaţována za jednu z nejefektivnějších metod pro diagnostikování JIA, neboť se jedná o zobrazovací techniku, která přesně dokáţe určit míru a stadium onemocnění. Její výhodou je také neinvazivnost Terapie Hlavním cílem léčby je minimalizovat bolest, zabránit ireversibilnímu poškození kloubů a dalších orgánů a pokud moţno prodlouţit bezpříznakové období remise současně s minimálními vedlejšími účinky léků. ACR (American College of Rheumatology) stanovila kritéria pro kompletní remisi (ACR, 2002, s ). Jedná se o: absenci zánětlivé bolesti, absenci ranní ztuhlosti, absenci únavy, absenci synovitidy, nulovou progresi poškození kloubů, normální sedimentaci erytrocytů a normální hladinu CRP. Léčba JIA je vţdy týmová práce odborníků zahrnující nejen dětského revmatologa a rehabilitační pracovníky, ale podle potřeby také oční specialisty, ortopedy, psychology, učitele a sociální pracovníky, případně odborníky jiných medicínských oborů. Léčba JIA je vţdy komplexní, to znamená, ţe má řadu součástí, které se navzájem doplňují. Ačkoliv neexistuje jeden lék, který by JIA dokázal vyléčit, ve většině případů je moţné dosáhnout minimálně zklidnění příznaků, výjimkou ale není ani úplný nebo dlouhodobý ústup projevů artritidy (tzv. remise) (ACR, 2002). 11

12 Léčba medikamenty a biologická léčba Ačkoliv patogeneze onemocnění nebyla objasněna a léčba je stále symptomatická, v kaţdém případě platí, ţe cílem jakéhokoli jejího typu je zabránění či omezení zánětlivých procesů, dále tlumení bolesti, eliminace poškození kloubů a umoţnění co nejstandardnějšího vývoje dětského pacienta (Muntau, 2009). Většina dětí je léčena nesteroidními antiflogistiky a antirevmatiky, která slouţí především k okamţitému tlumení bolesti, kdy protizánětlivý účinek má pomalý nástup a k vedlejším účinkům patří únava a sníţená koncentrace. Dále jsou pacienti s JIA často léčeni nitrokloubními injekcemi glukokortikoidů, které vykazují značný protizánětlivý účinek a jsou povaţovány za nejefektivnější při léčbě onemocnění revmatického typu. Z léků, jejichţ funkcí není primárně potlačení příznaků, ale navození co nejméně problematického průběhu onemocnění, jsou standardně aplikovány metotrexát (který však můţe způsobovat nevolnosti, zvracení apod.), sulfasalazin (jenţ působí protizánětlivě) a etanercept (který je obvykle aplikován, kdyţ nezabírá metotrexát, vedlejšími neţádoucími účinky bývají bolesti hlavy a horečka). Velmi dobrých výsledků v léčení dětí s JIA je dosahováno také za uţití tzv. biologické léčby. Podstata spočívá v podávání látek vytvořených díky genovému inţenýrství, jejichţ působení je konkrétně zacíleno na struktury, které způsobují postup JIA. Běţně bývá vyuţívána blokáda TNF-alfa, a to buď skrze monoklonální protilátky proti TNF-alfa (např. lék adalimumab) nebo prostřednictvím receptoru pro TNF-alfa (např. výše zmiňovaný lék etanercept). ACR dále uplatňuje dělení JIA do pěti terapeutických skupin, a to pro doporučení, jak s ohledem na tyto skupiny JIA léčit (Beukelman, Patkar, Saag a kol., 2011), kdy v roce 2013 tato doporučení byla dále upřesněna právě s ohledem na nové moţnosti biologické léčby. Tyto skupiny tvoří: 1) artritida čtyř a méně kloubů - zahájení léčby inhibitory TNF-alfa u dětí s anamnézou artritidy čtyř nebo méně kloubů a signifikantní aktivní artritidy i přes 3 aţ 6 měsíců léčby metotrexátem 2) artritida pěti a více kloubů - zahájení léčby inhibitory TNF-alfa u dětí s anamnézou artritidy pěti nebo více kloubů a jakékoliv aktivní artritidy po 3 aţ 6 měsících léčby metotrexátem 3) aktivní sacroiliakální artritida 12

13 - tato skupina je definována přítomností klinických a radiologických příznaků (eroze či zúţení kloubní štěrbiny), má obecně špatnou progrnózu a doporučenou léčbou jsou inhibitory TNF- alfa 4) systémová artritida s aktivními systémovými příznaky a bez aktivní artritidy, - zahájení léčby anakinrou (IL-1 inhibitor) u dětí se systémovou artritidou a aktivní horečkou, jejichţ léčba vyţaduje druhou medikaci v návaznosti na systémové kortikoidy 5) systémová artritida s aktivní artritidou a bez aktivních systémových příznaků - doporučení závisí na době trvání stávající terapie, aktivitě onemocnění a také prognóze, pokud nejsou splněna kritéria pro eskalaci léčby, je třeba pokračovat v léčbě stávající spolu s podáváním doplňkových nesteroidních protizánětlivých léků. Dále doporučení zahrnují také uţívání kloubních injekcí kortikoidů u aktivní artritidy bez ohledu na souběţnou léčbu či JIA léčebnou skupinu. Pro to, aby bylo v rámci České republiky moţné nasadit biologickou léčbu, je třeba diagnóza JIA kteréhokoliv typu v počátečním stadiu s polyartikulárním průběhem a s aktivní synovitidou a minimálně pěti zasaţenými klouby (není-li splněno toto kritérium, je nutné dokumentovat jiný zásadní dopad onemocnění, který nelze řešit podáváním kortikoidů). Stejně tak je třeba doloţit neefektivitu předchozí aplikované terapie metotrexátem a dále splnit také další podmínky léčby, jako: vyloučení imunodeficitu, hepatopatie, vyloučení latentní TBC a nepřítomnost malignity. Součástí podmínek nasazení léčby je souhlas rodičů a pacienta s léčbou a zadáváním klinických dat do národního registru ATTRA. (Němcová, Doleţalová, 2012, s. 81). V kaţdém případě je biologická léčba pro děti s JIA velkou nadějí, neboť jak dále uvádí Němcová a Doleţalová (2012), poté, co byla v ČR biologická léčba zavedena, došlo ke zcela zásadní redukci pacientů, u nichţ by bylo třeba přistoupit k operativnímu řešení jejich zdravotního stavu (tj. např. totální endoprotézy kyčelních kloubů apod.). Díky pokrokům v současné medicíně je tak význam chirurgické léčby značně potlačen a u revmatických onemocnění je k ní přistupováno jako k poslednímu moţnému řešení (Fall, 2003). 13

14 Nefarmakologická terapie Nedílnou součástí léčby je také správné cvičení/rehabilitace a nefarmakologická terapie. Konkrétně léčebný tělocvik a ergoterapie mají v léčbě JIA zásadní význam a jejich účinnost je značná, přičemţ jakýkoliv typ této pohybové léčby musí být intenzivní, často na bázi kaţdodennosti (Muntau, 2009). Léčebný tělocvik hraje důležitou roli zejména při ovlivnění sekundárních kloubních dysfunkcí, které vznikají jako následek bolesti a šetřícího držení. Ergoterapie se zabývá hlavně funkcí rukou a pokouší se obnovit pohyblivost, respektive udržet funkci. (Muntau, 2009, s ). Cvičení by mělo probíhat pod dozorem fyzioterapeuta a zahrnovat celé spektrum aktivit. Přínosné jsou aktivity v teplé vodě (hydroterapie). Rozlišujeme (Fall, 2003) několik typů cvičení: aktivní (např. stoj-sed, podřep-stoj atd., tedy cvičení, která zvyšují svalovou sílu a vytrvalost), aktivní asistované (fyzioterapeut pomáhá pacientovi vykonat poţadovaný cvik), aktivní proti odporu (tlačení nebo ohýbání svalů proti odporu), pasivní (fyzioterapeut ohýbá pacientovy klouby, tento typ je vhodný při aktivních formách s výraznou bolestivostí, účelem je zachovat kloubní pohyblivost a zabránit ztuhnutí), aerobní (plavání, chůze včetně chůze po schodech, veslování, běh na běţícím pásu). Zároveň je důleţité, aby děti s JIA byly aktivně povzbuzovány k pohybu, protoţe platí, ţe čím je pacient aktivnější, tím je lepší jeho dlouhodobá prognóza. Dalšími moţnostmi fyzikální terapie je vyuţití ultrazvuku, termoterapie apod. Z dostupných hodnocení je prokázán efekt ultrazvuku, který je užíván k symptomatické léčbě pro svůj protizánětlivý a analgetický efekt. Transkutánní elektroneurostimulace snižuje bolestivost a citlivost kloubů rukou ( ) Termoterapie je často užívanou fyzikální terapií, zahrnuje povrchovou aplikaci tepla, kryoterapii, parafínové zábaly, tepelné koupele. Tyto terapie jsou vhodné v kombinaci se cvičením. (Bečvář a kol., 2007, s. 28-9). Při léčbě JIA také platí (ačkoliv neexistuje ţádná speciální dieta, která by pomáhala konkrétně při JIA), ţe by děti měly konzumovat pestrou stravu s vyšším obsahem kalcia a vitamínu D kvůli jeho správnému vstřebání (Fall, 2003). Onemocnění samo o sobě totiţ zabraňuje normálnímu růstu a přírůstku hmotnosti, coţ můţe být dále 14

15 potencováno vedlejšími účinky léků. Proto je nezbytně nutné dohlíţet na výţivu dítěte a v případě nechutenství angaţovat specialistu-nutričního terapeuta (tamtéţ) Prognóza Především díky zavádění nitrokloubních steroidů, metotrexátu a biologické léčbě se prognóza dětí s JIA výrazně zlepšila. Většinu z nich jiţ onemocnění nijak zásadně neomezuje a mohou vést kvalitní a produktivní ţivot. Mnoţství pacientů (především těch, kteří trpí polyartikulární formou onemocnění) však postihují dlouhodobé zdravotní obtíţe, a to i v dospělosti. Horší prognóza je potom spojována také s projevy JIA v oblasti zápěstí či kyčlí, v případě symetrického postiţení kloubů, přítomnosti RF a protrahované aktivní systémové formy (Sherry, 2014). Nicméně ve srovnání s formou RA s pozitivním RF u dospělých je u dětí menší riziko revmatoidního poškození plic a vaskulitidy. Děti se systémovou formou onemocnění mají tendenci buď kompletně zareagovat na terapii, nebo se u nich rozvine těţká polyartikulární forma refrakterní na terapii s přechodem do dospělosti. U většiny dětí s oligoartikulárním typem nemoci se dostaví permanentní remise, ačkoliv určitý počet z nich progreduje k perzistentní polyartikulární formě (tamtéţ). V souvislosti s biologickou léčbou se však objevily určité pochybnosti údajně můţe zvyšovat riziko vzniku nádorů u pacientů s JIA (Ostring, Singh-Grewal, 2013). Nedostatek dat ohledně základního rizika vzniku nádorového onemocnění v této populaci ale znemoţňuje prokázat opodstatněnost těchto tezí. Revize rozsáhle kohorty pacientů s JIA ze švédského registru za posledních 20 let zjistila u pacientů s JIA zvýšené riziko nádorů, aniţ by biologickou léčbu podstupovali (Simard a kol., 2010). Ačkoliv výsledky studie nebyly statisticky signifikantní, jistá obezřetnost ohledně nádorů u pacientů léčených biologickou léčbou zejména anti TNF blokátory je namístě. 15

16 2 PSYCHOSOCIÁLNÍ ZÁTĚŽ ONEMOCNĚNÍ Na zdraví je třeba nahlíţet nejen z perspektivy lékařské, ale i z hlediska ryze lidského. Jeho vnímání je velmi subjektivní a zároveň je také spjato s psychikou jednotlivce. Totéţ lze potom říci i o nemoci, která je výsledkem působení více paralelních faktorů, a to konkrétně nejen na úrovni fyzické, ale také psychické a sociální. Jakákoliv lékařská diagnóza se tak, bez ohledu na její specifickou závaţnost, vţdy promítne nejen do ţivota pacienta, ale i jeho bezprostředního okolí. Tak je tomu i v případě juvenilní idiopatické artritidy. Důsledky jakéhokoliv onemocnění se vţdy projevují na mnoha úrovních, nejen při výkonu lékařské profese, ale i v souvislosti se sociální prací, je moţné aplikovat celostní přístup k pacientům, který v sobě obsahuje jak stránku psychosociální, tak i somatickou (Kalvach a kol., 1998). Kalvach dále definuje tři základní typy pacientů: 1) pacienti se somatickým či organickým postižením, jiţ jsou z hlediska psychosomatického odolní, dokáţí se tedy se svým onemocněním po stránce psychické dobře vyrovnat, i navzdory tomu by neměly být psychosociální aspekty jejich onemocnění opomíjeny, 2) pacienti s onemocněním s významnou psychosomatickou složkou, či závažnými psychosociálními důsledky (tato kategorie zahrnuje onemocnění chronického typu) - v tomto případě je jiţ (oproti kategorii předchozí) celostní přístup nutností, kdy v případě, ţe není uplatňován, můţe pacientovu situaci zhoršit, zvýšit pravděpodobnost recidivy, zhoršit prognózu a v důsledku dochází ke sníţení pacientovy kvality ţivota, - u těchto klientů sociální pracovníci musejí spolupracovat s nemocnicí/lékaři, poskytovat pomoc ve více disciplínách, vystupovat v roli koordinátora, 3) nemocní, jejichž stav tzv. somatizující medicína nemusí či není schopna ovlivnit - v těchto případech je aplikována odborná psychoterapie, sugesce či rozličné alternativní léčebné metody, - role sociálního pracovníka tkví ve zprostředkování speciálních typů pomoci, - zásadní je empatie a pozitivní stimulace psychiky pacienta. 16

17 2. 1 Psychologický pohled Psychika pacienta (dětského i dospělého) má svou zásadní roli při průběhu onemocnění, kdy samozřejmě nejenţe ovlivňuje to, jaké bude pacientovo proţívání nastalé situace, ale můţe se významně podílet také na rychlosti moţného uzdravení. Psychické proţívání nemoci je u kaţdého odlišné, ale v základu se odvíjí v souvislosti s jednotlivými fázemi nemoci např. tak, jak je definoval Křivohlavý pro případy dospělých pacientů (1989). Nultá fáze - pacient si začíná uvědomovat moţnost onemocnění, neboť sám pociťuje změnu zdravotního stavu První fáze (tzv. výkřik ) - pacient je konfrontován se skutečností (a příp. závaţností) onemocnění a je šokován Popírání nemoci - pacient není schopen plně reagovat na informaci o vlastním onemocnění a jeho reakcí je odmítání této skutečnosti Vtíravé myšlenky - pro přechod z fáze popírání jsou dále typické stavy, kdy pacient začíná bilancovat, zvaţovat své perspektivy Vyrovnání - jedná se o nejpodstatnější fázi pro to, aby byl pacient schopen dále čelit nemoci, tehdy dochází k uvědomění si situace Smíření - tato fáze nastává tehdy, pokud se pacient úspěšně vyrovná s fázemi předchozími a zahrnuje vedle smíření se také vnímání dalších perspektiv. Určitou revizi této kategorizace sestavila Vágnerová (2004), a to právě pro dětské pacienty. Proţívání nemoci v případě dětských pacientů dělí do následujících čtyř fází: Fáze prvních somatických potíží - u dítěte dochází k prvním projevům onemocnění, dítě můţe být podráţděné, rozmrzelé, můţe ztrácet zájem o různé typy aktivit, zároveň se však můţe snaţit příznaky onemocnění popírat - rodiče se nakonec rozhodnou pro vyhledání odborné pomoci 17

18 Fáze potvrzení choroby (+ změny způsobu života) - dítě v důsledku diagnózy např. přestává chodit do školy, podrobuje se vyšetřením apod., je zmatené, ale zároveň pociťuje změny v chování rodičů Fáze adaptace na nemoc - dítě si postupně začíná na novou situaci zvykat, přijímá svou nemoc a případná z něj plynoucí omezení - v této fázi také dochází ke změnám v hodnotách, potřebách, ale i aktivitách Fáze trvalejších změn osobnosti a kompetencí nemocného dítěte - můţe dojít ke změnám v sebehodnocení, rozvoji sníţeného sebevědomí, ale také vyuţívání různých privilegií, nabytých během nemoci. Ačkoliv platí, ţe výše zmíněné fáze se v daném pořadí nutně nemusejí projevovat u kaţdého pacienta, mohou být tyto modely nápomocny např. právě pro sociální pracovníky, kteří si jejich prostřednictvím mohou uvědomit, s čím se nově diagnostikovaný pacient musí potýkat. Na základě toho potom mohou volit i konkrétní přístup k pacientovi (dětskému i dospělému), a to v souvislosti s potřebami a přáními jednotlivců. Jak uvádí Vágnerová (2004) vlastní uvědomění si onemocnění se u dětí odvíjí v závislosti na jejich věku, kdy jinak nemoc vnímají děti předškolního věku (které ji chápou spíše jako určitý trest ), školního věku (tehdy uţ děti vnímají svou nemoc jako danost, jako specifický způsob fungování jejich organismu) a dospívající. Období dospívání potom zcela mění pohled na nemoc, jiţ dochází k rozumovému hodnocení situace, ale také perspektiv do budoucna (např. i týkajících se profesního uplatnění apod.). Pro děti můţe být onemocnění chronického typu faktorem, který se zároveň bude podílet na utváření jejich identity, coţ bylo dle Křivohlavého (2002) zjištěno právě např. u dětí, které onemocněly revmatickou artritidou nebo obdobnými typy nemocí omezujícími hybnost. Vliv na psychické proţívání má také doba, kterou musí dítě kvůli onemocnění strávit v posteli a nemůţe navštěvovat školu, bavit se s vrstevníky v kolektivu. Tehdy se zvyšuje moţnost stresu, deprese a také rozvoj agresivity (tamtéţ). V souvislosti s dlouhodobým onemocněním potom Kuzníková a kol. (2011, s. 104) na úrovni psychických dopadů na pacienta zmiňuje termín hospitalizmus, který definuje jako diferencovanou a individualizovanou reakci na onemocnění v souvislosti 18

19 s omezeními, která nemoc nemocnému přináší. Tento stav se blíţí psychické deprivaci a souvisí s negativními aspekty onemocnění. Dle výzkumů zaměřených na dětské chronické pacienty se potom zásadně zvyšuje tolerance rodičů vůči případným kázeňským prohřeškům. Nemoc samozřejmě neovlivňuje z hlediska psychického pouze dětské pacienty, ale má dopad i na další členy rodiny (především rodiče). Těm potom mohou v závaţnějších případech onemocnění jejich potomků pomoci rozličné podpůrné rodičovské a psychologické skupiny (Křivohlavý, 2002). Psychologické vedení rodiny je podstatným stavebním kamenem léčby. Školící programy pomáhají rodinám se zvládnutím nemoci a mají děti motivovat ke spolupráci na léčbě. (Muntau, 2009, s. 224). I rodiče totiţ musejí zátěţ z onemocnění svého potomka zpracovat (neboť je de facto nejvíce přenesena na ně) a to, nakolik se jim to podaří, má také zásadní vliv na to, jak bude celou situaci proţívat jak po tělesné, tak i psychické stránce samo dítě. Vágnerová (2004) tak uvádí na základě kategorizace Kübler-Rossové (1964) také fáze zpracování rodičovské zátěţe plynoucí z váţné nemoci dítěte (definuje je pro případ dítěte postiţeného, ale konstatuje, ţe klasifikace je uplatnitelná pro jakýkoliv typ závaţného onemocnění): Fáze šoku a popření - jedná se o prvotní šok z toho, ţe dítě je nemocné, Fáze bezmoci - rodiče přesně nevědí, jak se zcela novou situací naloţit, pociťují bezmoc, příp. také pocit viny, Fáze postupné akceptace a vyrovnávání se s nemocí - rodiče postupně začínají shromaţďovat informace o onemocnění, hledají jeho příčiny, a snaţí se zjistit, jak by mohli dítěti pomoci a jak o něj dále pečovat, Fáze smlouvání - přechodné období, kdy rodiče jiţ přijali informaci o onemocnění dítěte, snaţí se mu pomoci, - zátěţ nabývá podoby dlouhodobého stresu a únavy z péče o dítě, Realistická fáze - dochází k přijetí faktu, ţe dítě je nemocné, - rodiče se snaţí zajistit co nejlepší moţný průběh onemocnění a podílet se na zlepšení prognózy. 19

20 V souvislosti s vnímáním onemocnění rodiči pacientů a pacienty samotnými byl realizován výzkum, který zkoumal vztah mezi subjektivně vnímanou kvalitou ţivota a vyrovnávání se s bolestí. Z určité perspektivy překvapivým zjištěním je fakt, ţe rodiče uváděli výrazně niţší skóre kvality ţivota neţ sami dětští pacienti (Sawyer a kol., 2004) Psychologické dopady JIA na pacienty (a jejich rodiny) Protoţe JIA je onemocnění postihující pohybový aparát, zaměřují se výzkumy týkající se dopadů onemocnění na pacienty především vlivu JIA na fyzickou kondici a globální kvalitu ţivota. Mnohem méně pozornosti je potom věnováno dopadům JIA na mentální zdraví pacientů, resp. jejich psychiku. Podle jednoho z mála výzkumů zaměřených na toto téma je však u pacientů s diagnostikovanou JIA o 22,5 % vyšší pravděpodobnost výskytu psychiatrických poruch oproti kontrolní zdravé skupině (Mullick, 2005). U pacientů s JIA se potom nejčastěji projevovala depresivní porucha, somatoformní porucha, situační deprese a kombinovaná úzkost s depresí (tamtéţ). Dle Mullickovy studie potom veškeré tyto psychiatrické poruchy znamenaly obtíţe v učení, při navazování vztahů s vrstevníky a také při volnočasových aktivitách, kdy včasná diagnostika a léčba psychiatrické poruchy můţe klinický stav dětí s JIA zlepšit. Další studie, která se zaměřila na psychologické důsledky JIA, potom mapovala vliv JIA na soběstačnost diagnostikovaných pacientů, na vznik úzkosti, depresí a také na klinický stav onemocnění. Překvapivým výsledkem bylo zjištění, ţe závaţnost onemocnění nebyla přímo spjata s rozvojem deprese a úzkosti (Vuorimaa a kol., 2008). Míra soběstačnosti pak korespondovala s menší bolestí a méně závaţnými somatickými potíţemi. Obdobný výzkum potom realizoval také Ding a kol. (2008), který vyšetřoval děti s JIA z perspektivy psychologa a snaţil se postihnout spojitost mezi aktivitou 2 onemocnění a invaliditou. Výsledky potvrdily, ţe jak deprese, tak i úzkost a poruchy chování odpovídají konkrétní fyzické zdatnosti a ţe děti a adolescenti s polyartritidou nevykazují signifikantně zvýšené riziko psychických problémů. Pacienti, u nichţ byly prokázány psychické poruchy, vykazovali také zhoršenou fyzickou zdatnost v souvislosti se závaţností tělesného postiţení, vztah s aktivitou onemocnění však 2 Rozlišujeme mezi JIA: a)aktivní (tehdy se onemocnění stupňuje a neodpovídá na terapii), b)stabilní (počet zasaţených kloubů se nenavyšuje, pozitivní reakce na terapii), c)neaktivní (bez známek aktivní synovialitidy), d)remise (bez známek aktivní synovialitidy kloubů po dobu dvou a více let bez léčby). 20

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013

Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013 Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013 Pohyb je přirozenou potřebou každého živého organismu a jeho vliv na fyzické i mentální schopnosti člověka je znám od počátků

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENILNÍ SPONDyLARTROPATIE

www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENILNÍ SPONDyLARTROPATIE www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENILNÍ SPONDyLARTROPATIE Poznámka překladatele: V nově navrhovaném názvosloví dětských revmatických onemocnění Mezinárodní ligy proti revmatizmu (ILAR) jsou níže

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY?

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? aneb téma pro Reformu psychiatrické péče Marek Páv AGENDA Strana 2 Něco málo o psychiatrii a psychiatrické nemocnici v Bohnicích Lidé s autismem

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře REVMATOLOGIE

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře REVMATOLOGIE Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře REVMATOLOGIE Autoři: prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. Revmatologický ústav Praha MUDr. Heřman Mann Česká revmatologická společnost

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI Václav Fessl Lékařská fakulta UK ARK FN Plzeň Starý člověk není hloupý Konzervativní názor není synonymem pro zpátečnický postoj Peněţní sbírky na seniory jsou neúspěšné

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2011 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE ZHOUBNÝM ONEMOCNĚNÍM SLINIVKY BŘIŠNÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2011 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE ZHOUBNÝM ONEMOCNĚNÍM SLINIVKY BŘIŠNÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 7 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE ZHOUBNÝM ONEMOCNĚNÍM SLINIVKY BŘIŠNÍ INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi,

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Význam včasné intervence. prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc Revmatologický ústav

Význam včasné intervence. prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc Revmatologický ústav Význam včasné intervence prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc Revmatologický ústav PROČ VČASNÁ INTERVENCE Nemoci pohybového systému (NPS) jsou druhou nejčastější příčinou dočasné pracovní neschopnosti (DPN)

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti - pojem, cíl, úkoly - subjekty a objekty sociální politiky - oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Petra Obrtlíková 1. Interní klinika VFN Únava nejčastější příznak udáváný u pacientů s nádorovým onemocněním.

Více

Monitorovací systém problémových projevů chování. PhDr. Jana Zapletalová

Monitorovací systém problémových projevů chování. PhDr. Jana Zapletalová Monitorovací systém problémových projevů chování PhDr. Jana Zapletalová V průběhu každodenní práce se žáky a studenty se psychologové, speciální pedagogové, výchovní poradci i třídní učitelé ve školách

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ VĚSTNÍK č. 9 - MZ ČR, 2004 M E T O D I C K Á O P A T Ř E N Í 9. KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ ZN.: 21581/04/VVO REF.: Dagmar Prokopiusová, Bc. tel. 22497 linka 2555 Ministerstvo zdravotnictví vydává metodické

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. 1. Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku. 2. Problematika péče u pacientů s bolestmi zad. 3. Hematoonkologičtí jedinci a život s nimi. 4. Celiakie u dětí. 5.

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

vypracovala Petra Štelclová

vypracovala Petra Štelclová Rodina a handicap vypracovala Petra Štelclová Lidé s handicapem (dle speciální pedagogiky): jedinci, u nichž se objevila vada či porucha Mezinárodní kvalifikace ICIDH definuje tyto pojmy: Vada, porucha

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb.,

III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví O B L A S T N Í N E M O C N I C E J I Č Í N a. s. Bolzanova ul. čp. 512, 506 43 J i č í n, tel. 582111, fax. 523514 Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí

BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 20.3.2009 Bc.Eva Matoušková Léčba bolesti tradiční

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Zkouška je složena ze dvou částí. 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva Obsah 1. části Praktická část maturitní zkoušky bude probíhat v Domově

Více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 Zpravodaj SHARE Survey of Health, Retirement and Ageing in Europe Třetina obyvatel starších 50 let žije sama Stárnutí populace není pouze tématem pro demografy

Více

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

CURATIO VYBRANÉ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY CURATIO. Marie Hermanová Jiří Prokop Kamila Ondráčková

CURATIO VYBRANÉ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY CURATIO. Marie Hermanová Jiří Prokop Kamila Ondráčková Vzdělávací instituce CURATIO zpracovala projekt Vzdělávací programy pro pracovníky sociální služby, na jehož realizaci získala fi nanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) a jeho Operačního programu

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Potřeba nové koncepce ošetřovatelství 1 1988 ve Vídni. Evropská konference o ošetřovatelství svolaná WHO Požadavek

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová Bolest. v paliativní medicíně Beskydy 20.4.2013 prim.mudr.dagmar Palasová Bílovecká nemocnice, a.s. Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Žádost o poskytování sociální služby

Žádost o poskytování sociální služby Žádost o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Paprsek p.o. Velké Opatovice Datum podání ţádosti: Datum a způsob vyřízení ţádosti: 1. Jméno a příjmení zájemce:. (popř.

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více