CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Juvenilní idiopatická artritida- psychosociální aspekty nemoci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Juvenilní idiopatická artritida- psychosociální aspekty nemoci"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Juvenilní idiopatická artritida- psychosociální aspekty nemoci Jméno a příjmení autora: Johana Plesníková Vedoucí práce: MUDr. Yvonna Plesníková Olomouc 2015

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem tuto práci zpracovala samostatně na základě pouţitých pramenů a literatury uvedených v bibliografickém seznamu. V Olomouci. Podpis. Johana Plesníková

3 Poděkování Na tomto místě bych chtěla poděkovat své matce MUDr. Yvonně Plesníkové za její trpělivost při vedení mé absolventské práce a za její cenné rady a připomínky. Dále bych ráda poděkovala paní Mgr. Mirce Dobešové za čas, který mi věnovala během pomoci s korekturou textu. Johana Plesníková

4 OBSAH ÚVOD 5 1 JUVENILNÍ IDIOPATICKÁ ARTRITIDA CHARAKTERISTIKA ONEMOCNĚNÍ, JEHO TYPY A PROJEVY DIAGNOSTIKA JIA TERAPIE LÉČBA MEDIKAMENTY A BIOLOGICKÁ LÉČBA NEFARMAKOLOGICKÁ TERAPIE PROGNÓZA 15 2 PSYCHOSOCIÁLNÍ ZÁTĚŽ ONEMOCNĚNÍ PSYCHOLOGICKÝ POHLED PSYCHOLOGICKÉ DOPADY JIA NA PACIENTY (A JEJICH RODINY) SOCIÁLNÍ POHLED SOCIÁLNÍ DOPADY JIA NA PACIENTY (A JEJICH RODINY) 23 3 ROLE SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICTVÍ POMOC SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA RODINÁM A PACIENTŮM S JIA 29 ZÁVĚR 32 LITERATURA 33 ANOTACE 37

5 ÚVOD Juvenilní idiopatická artritida tedy zánětlivé onemocnění kloubů chronického charakteru postihuje nejčastěji pacienty ve věku od jednoho do tří let, typicky se však jedná o diagnózu uţívanou aţ do 16. roku dítěte. Označení idiopatická potom odkazuje ke skutečnosti, ţe doposud nebyly zcela objasněny příčiny onemocnění. I tak ale juvenilní idiopatická artritida (dále JIA) postihuje dle českých zdrojů přibliţně jedno dítě z tisíce. S ohledem na to, ţe hlavními projevy nemoci jsou bolest kloubů, otoky a z nich plynoucí omezení v pohybu, je jasné, ţe tato diagnóza nesporně změní nejen ţivot pacienta, ale i jeho rodiny a blízkého okolí. Právě proto se tato práce primárně zaměří na poukázání na psychosociální zátěţ z tohoto onemocnění plynoucí a samozřejmě také na konkretizaci moţné pomoci nemocným. Z hlediska metodologie byla zvolena přehledová studie pracující s odbornými českými zdroji a dále především s výzkumy realizovanými v zahraničí 1 s cílem shrnout učiněné poznatky týkající se JIA. Přehledová studie se tedy zaměří na postiţení realizovaných výzkumů na toto téma, jejichţ výsledky budou dále zasazeny do vzájemného kontextu a budou syntetizovány tak, aby bylo moţné poskytnout ucelený pohled na problematiku. První kapitola se vztahuje k samotnému onemocnění, zaměřuje se na charakteristiku juvenilní idiopatické artritidy, definuje její typy. Dále je pozornost věnována diagnostickým postupům při určování JIA, následným podobám moţné terapie, a to jak na úrovni léčby farmakologické, tak i nefarmakologické. Závěrečná část kapitoly potom shrnuje prognózy pacientů s JIA. Kapitola druhá se jiţ konkrétně věnuje psychosociální zátěţi onemocnění, nejprve na úrovni obecné a následně přímo z hlediska JIA, kdy jsou uţity dva základní pohledy na moţné důsledky diagnostikovaného onemocnění tedy pohled psychologický a sociální. Obě tyto perspektivy potom vedle samotných pacientů s JIA zahrnují také jejich bezprostřední okolí, tedy rodiny, resp. rodiče, kteří jsou konkrétně v případě onemocnění dítěte vystaveni srovnatelnému, ne-li většímu tlaku a stresu neţ sami dětští pacienti. 1 Pracujeme s výsledky zahraničních výzkumů, stejně jako i v souvislosti se soc. prací, kdy specializovaná periodika (včetně Sociální práce) se explicitně této problematice v minulosti nijak nevěnovala. 5

6 Závěrečná kapitola potom tematizuje důleţitou roli, jiţ sociální pracovníci zastávají ve zdravotnictví. Vedle toho jsou představena východiska sociální práce a samozřejmě konkrétní moţnosti pomoci, kterou můţe sociální pracovník poskytnout pacientům s JIA a jejich rodinám. 6

7 1 JUVENILNÍ IDIOPATICKÁ ARTRITIDA Příznaky onemocnění JIA byly poprvé popsány francouzským lékařem Cornilem v roce 1864, na jeho práci následně navázal M. S. Diamantberger v roce 1890, kdyţ popsal sérii 38 případů, na nichţ poukazoval na rozdíly mezi artritidou dětí a dospělých a zároveň upozorňoval u dětí na heterogenní povahu tohoto onemocnění (Myers, 2008). Klasickou definici artritidy projevující se v dětství však prezentoval anglický lékař George Still v roce Ten ve své práci On a form of chronic joint disease in children dokonce vyjadřuje názor, ţe existuje několik typů dětské artritidy. Díky těmto přínosům je Still obecně povaţován za zakladatele dětské revmatologie (Taha, 2010) a JIA tak byla dlouhou dobu označována také jako Stillova choroba. Samotný termín juvenilní revmatoidní artritida zavedli J. A. Coss a R. H. Boots v roce 1946, kdy následně došlo k jeho změně, a to na do dnešní doby uţívané označení juvenilní artritida nebo juvenilní idiopatická artritida právě v souvislosti s odlišením od dospělé revmatoidní artritidy (Myers, 2008) Charakteristika onemocnění, jeho typy a projevy Juvenilní idiopatická artritida je onemocnění chronického typu, pro nějţ je charakteristický zánět kloubů. V důsledku tohoto zánětu dochází k otokům kloubů (jednoho či více), bolestem a také omezení pohybu pacientů. Nejčastěji se onemocnění projevuje mezi 1. a 3. rokem ţivota dítěte, o JIA však hovoříme aţ do 16 let věku. Jak uvádějí Bardfeld a Havelka (1990, s. 72) je JIA vleklé zánětlivé onemocnění, které začíná před 16. rokem. Postihuje, více nebo méně zřetelně, nejrůznější orgány nebo systémy, v popředí však stojí změny na pohybovém ústrojí. Právě pro tyto změny se řadí mezi revmatická onemocnění. Ačkoliv Pavelka a Rovenský (2003) uvádějí, ţe JIA postihuje přibliţně jedno dítě z tisíce, dle CDC (Centre for Disease Control) onemocní artritidou či podobnou revmatickou chorobou přibliţně jedno z 250 amerických dětí (Sacks, Helmick, Lou, Ilowite, Bowyer, 2007). Příčiny nemoci nejsou dosud známé, avšak existuje předpoklad, ţe jedním z faktorů ovlivňujících vnik JIA je jistá vnímavost organismu, kdy pod vlivem podnětů z vnějšího prostředí (virová nebo bakteriální infekce, jiné škodliviny) dojde k rozvoji nerovnováhy imunitního systému. Tato nerovnováha můţe následně zapříčinit vlastní 7

8 onemocnění. Recentní NCC (nested-case control) studie potom poukazuje na spojitost mezi expozicí antibiotik a vyšší incidencí JIA (Harrison, 2014). Nicméně je neobvyklé, aby se v rodině projevil výskyt JIA u více jak jednoho z dětí. JIA není nakaţlivá, průběh onemocnění je však nepředvídatelný a symptomy onemocnění se mohou projevovat zcela bez varování. Období aktivní fáze je označováno jako vzplanutí, jeho opakem je potom remise, kdy příznaky nemoci na různě dlouhou dobu odezní. Můţe se přitom jednat o týdny, ale klidně i roky. Na druhou stranu se symptomy mohou lišit i den ode dne, jeden den mohou být mírné, druhý den naopak výrazné. Stejně tak se příznaky mohou odlišovat během jediného dne (ráno/odpoledne). Právě tato nepředvídatelnost a variabilita činí z JIA velmi obtíţné a závaţné nemocnění (Peacock, 2010). Z hlediska příznaků na úrovni neurovegetativní je moţné pozorovat mnoţství rozličných projevů choroby vlhké a chladné končetiny, potivost, sníţenou chuť k jídlu, poruchy spánku apod. U dětí s JIA dochází také k předčasné duševní zralosti, změnám chování, ale také k úzkostem, mrzutosti. Nic z toho ale standardně nemívá vliv na školní prospěch. K ovlivnění celkového růstu dětí s JIA dochází především zpočátku onemocnění, vliv má JIA spíše na hmotnost dítěte neţ na jeho výšku (Pavelka, Rovenský, 2003). K dalšímu rozvoji onemocnění potom dochází v dospělosti, kdy původně JIA ústí v některých závaţných případech aţ v trvalou invaliditu, coţ se samozřejmě dále promítá do emocionálních a sociálních dysfunkcí u pacientů. Léčba neboť léky na JIA dosud neexistují se standardně zaměřuje na indukci remise a kontrolu onemocnění s cílem co nejvíce sníţit bolest, zvýšit funkčnost a tím také kvalitu ţivota pacientů s JIA. Kaţdopádně v důsledku provedených výzkumů a metod osvědčených postupů aplikovaných na dětských pacientech s JIA se v posledních letech přístup k JIA stále proměňuje (a jiţ je aplikována také tzv. biologická léčba, viz dále). Podle ILAR (International League of Association of Rheumatology) je moţné rozlišovat sedm kategorií onemocnění, které s ohledem na různé projevy (a tedy i následné odlišné dopady na nemocné a moţnosti pomoci) uvádím se stručnou charakteristikou a také prognostikou dle Pettyho (2001, s ): 8

9 Systémová forma - pro tuto formu je typické postiţení jednoho aţ dvou kloubů, standardně doprovázené nebo předcházené horečkou trvající minimálně dva týdny - pro tuto diagnózu je předpokladem trvání symptomů doprovázených některým z dalších příznaků jako přechodná vyráţka, zvětšení mízních uzlin, zvětšení sleziny/jater, zánět pohrudnice, pobřišnice nebo osrdečníku po dobu alespoň tří dnů - představuje asi 10 % všech případů a má relativně příznivou dlouhodobou prognózu Oligoartikulární JIA - oligoartikulární JIA je dále dělena na perzistentní a rozšířenou - perzistentní forma je charakteristická postiţením jednoho nebo maximálně čtyř kloubů během prvních šesti měsíců a má poměrně dobrou prognózu - rozšířená oligoartritida postihuje více neţ čtyři klouby i po uplynutí prvních šesti měsíců onemocnění a prognóza je více nejistá - obě tyto podoby oligoartikulární JIA jsou poměrně často doprovázeny mimokloubní komplikací tzv. chronickou přední uveitidou, kdy bez časné léčby můţe dojít k trvalému poškození oka a aţ ke ztrátě zraku - jedná se o nejrozšířenější formu JIA postihující % nemocných dětí, z nichţ aţ dvě třetiny tvoří dívky v předškolním věku Polyartikulární JIA s pozitivním revmatoidním faktorem (RF) - typická je přítomnost revmatoidního faktoru společně s postiţením pěti a více kloubů během prvních šesti měsíců - přítomnost RF musí být potvrzena nejméně dvěma nebo více laboratorními testy v rozmezí alespoň tří měsíců - obvykle rychle postupující a závaţná forma artritidy, která je častější u dívek neţ u chlapců. Polyartikulární s negativním RF - postiţení pěti a více kloubů během prvních šesti měsíců společně s negativním RF 9

10 - představuje asi % všech případů JIA a má obtíţně předvídatelnou prognózu - vyskytuje se u dětí všech věkových skupin Psoriatická artritida - charakteristickým jevem jsou vedle artritidy také projevy lupénky nebo nejméně dvou z následujících příznaků: daktylitida (zánět prstu), tvorba drobných jamek a prohlubní na nehtech, onycholýza (odlučování nehtů od nehtového lůţka) a/nebo pozitivní rodinná anamnéza lupénky u příbuzných prvního stupně (rodičů nebo sourozenců) - velmi nejednotná forma jak v klinických projevech, tak prognóze Artritida s entezitidou (zánět v místě úponu svalových šlach na kosti) - komplikovaná forma, která je diagnostikována, jestliţe je přítomnost artritidy a/nebo entezitidy společně s nejméně dvěma z následujících příznaků: přítomnost nebo historie sakroiliakálního ztuhnutí, pozitivní HLA B27 antigen, začátek artritidy po dosaţení 6 let věku u hochů, akutní přední uveitida a dále pozitivní rodinná anamnéza u příbuzných prvního stupně na přítomnost ankylozující spondylitidy, artritidy s entezitidou, zánětlivého onemocnění střev, Reiterova syndromu (reaktivní artritida) nebo akutní přední uveitidy - tato forma JIA má velmi různorodý průběh Nediferencovatelné artritidy (nesplňující výše zmíněná kritéria) - platí pro artritidy, které buď nesplňují ţádná z výše uvedených kritérií anebo splňují kritéria pro dvě čí více z výše uvedených kategorií Diagnostika JIA I s ohledem na to, ţe příčiny onemocnění nebyly dosud plně objasněny, je stanovení diagnózy často značně obtíţné a zaloţené převáţně na anamnéze a vlastním fyzikálním vyšetření (vyšetření pacienta lékařem jen pomocí smyslů a jednoduchých pomůcek, např. ústní špachtle, stetoskop, kladívko atd.). Neexistuje ţádné laboratorní 10

11 vyšetření specifické pro JIA, nicméně četná laboratorní vyšetření jsou nutná při diferenciální diagnostice. K nezbytným vyšetřením patří i biochemické vyšetření moči. Nedílnou součástí diagnostiky jsou potom zobrazovací metody jako RTG, scintigrafie, sonografie včetně echokardiografie, počítačová tomografie a magnetická rezonance (Peacock, 2010, s ). Přitom právě magnetická rezonance je povaţována za jednu z nejefektivnějších metod pro diagnostikování JIA, neboť se jedná o zobrazovací techniku, která přesně dokáţe určit míru a stadium onemocnění. Její výhodou je také neinvazivnost Terapie Hlavním cílem léčby je minimalizovat bolest, zabránit ireversibilnímu poškození kloubů a dalších orgánů a pokud moţno prodlouţit bezpříznakové období remise současně s minimálními vedlejšími účinky léků. ACR (American College of Rheumatology) stanovila kritéria pro kompletní remisi (ACR, 2002, s ). Jedná se o: absenci zánětlivé bolesti, absenci ranní ztuhlosti, absenci únavy, absenci synovitidy, nulovou progresi poškození kloubů, normální sedimentaci erytrocytů a normální hladinu CRP. Léčba JIA je vţdy týmová práce odborníků zahrnující nejen dětského revmatologa a rehabilitační pracovníky, ale podle potřeby také oční specialisty, ortopedy, psychology, učitele a sociální pracovníky, případně odborníky jiných medicínských oborů. Léčba JIA je vţdy komplexní, to znamená, ţe má řadu součástí, které se navzájem doplňují. Ačkoliv neexistuje jeden lék, který by JIA dokázal vyléčit, ve většině případů je moţné dosáhnout minimálně zklidnění příznaků, výjimkou ale není ani úplný nebo dlouhodobý ústup projevů artritidy (tzv. remise) (ACR, 2002). 11

12 Léčba medikamenty a biologická léčba Ačkoliv patogeneze onemocnění nebyla objasněna a léčba je stále symptomatická, v kaţdém případě platí, ţe cílem jakéhokoli jejího typu je zabránění či omezení zánětlivých procesů, dále tlumení bolesti, eliminace poškození kloubů a umoţnění co nejstandardnějšího vývoje dětského pacienta (Muntau, 2009). Většina dětí je léčena nesteroidními antiflogistiky a antirevmatiky, která slouţí především k okamţitému tlumení bolesti, kdy protizánětlivý účinek má pomalý nástup a k vedlejším účinkům patří únava a sníţená koncentrace. Dále jsou pacienti s JIA často léčeni nitrokloubními injekcemi glukokortikoidů, které vykazují značný protizánětlivý účinek a jsou povaţovány za nejefektivnější při léčbě onemocnění revmatického typu. Z léků, jejichţ funkcí není primárně potlačení příznaků, ale navození co nejméně problematického průběhu onemocnění, jsou standardně aplikovány metotrexát (který však můţe způsobovat nevolnosti, zvracení apod.), sulfasalazin (jenţ působí protizánětlivě) a etanercept (který je obvykle aplikován, kdyţ nezabírá metotrexát, vedlejšími neţádoucími účinky bývají bolesti hlavy a horečka). Velmi dobrých výsledků v léčení dětí s JIA je dosahováno také za uţití tzv. biologické léčby. Podstata spočívá v podávání látek vytvořených díky genovému inţenýrství, jejichţ působení je konkrétně zacíleno na struktury, které způsobují postup JIA. Běţně bývá vyuţívána blokáda TNF-alfa, a to buď skrze monoklonální protilátky proti TNF-alfa (např. lék adalimumab) nebo prostřednictvím receptoru pro TNF-alfa (např. výše zmiňovaný lék etanercept). ACR dále uplatňuje dělení JIA do pěti terapeutických skupin, a to pro doporučení, jak s ohledem na tyto skupiny JIA léčit (Beukelman, Patkar, Saag a kol., 2011), kdy v roce 2013 tato doporučení byla dále upřesněna právě s ohledem na nové moţnosti biologické léčby. Tyto skupiny tvoří: 1) artritida čtyř a méně kloubů - zahájení léčby inhibitory TNF-alfa u dětí s anamnézou artritidy čtyř nebo méně kloubů a signifikantní aktivní artritidy i přes 3 aţ 6 měsíců léčby metotrexátem 2) artritida pěti a více kloubů - zahájení léčby inhibitory TNF-alfa u dětí s anamnézou artritidy pěti nebo více kloubů a jakékoliv aktivní artritidy po 3 aţ 6 měsících léčby metotrexátem 3) aktivní sacroiliakální artritida 12

13 - tato skupina je definována přítomností klinických a radiologických příznaků (eroze či zúţení kloubní štěrbiny), má obecně špatnou progrnózu a doporučenou léčbou jsou inhibitory TNF- alfa 4) systémová artritida s aktivními systémovými příznaky a bez aktivní artritidy, - zahájení léčby anakinrou (IL-1 inhibitor) u dětí se systémovou artritidou a aktivní horečkou, jejichţ léčba vyţaduje druhou medikaci v návaznosti na systémové kortikoidy 5) systémová artritida s aktivní artritidou a bez aktivních systémových příznaků - doporučení závisí na době trvání stávající terapie, aktivitě onemocnění a také prognóze, pokud nejsou splněna kritéria pro eskalaci léčby, je třeba pokračovat v léčbě stávající spolu s podáváním doplňkových nesteroidních protizánětlivých léků. Dále doporučení zahrnují také uţívání kloubních injekcí kortikoidů u aktivní artritidy bez ohledu na souběţnou léčbu či JIA léčebnou skupinu. Pro to, aby bylo v rámci České republiky moţné nasadit biologickou léčbu, je třeba diagnóza JIA kteréhokoliv typu v počátečním stadiu s polyartikulárním průběhem a s aktivní synovitidou a minimálně pěti zasaţenými klouby (není-li splněno toto kritérium, je nutné dokumentovat jiný zásadní dopad onemocnění, který nelze řešit podáváním kortikoidů). Stejně tak je třeba doloţit neefektivitu předchozí aplikované terapie metotrexátem a dále splnit také další podmínky léčby, jako: vyloučení imunodeficitu, hepatopatie, vyloučení latentní TBC a nepřítomnost malignity. Součástí podmínek nasazení léčby je souhlas rodičů a pacienta s léčbou a zadáváním klinických dat do národního registru ATTRA. (Němcová, Doleţalová, 2012, s. 81). V kaţdém případě je biologická léčba pro děti s JIA velkou nadějí, neboť jak dále uvádí Němcová a Doleţalová (2012), poté, co byla v ČR biologická léčba zavedena, došlo ke zcela zásadní redukci pacientů, u nichţ by bylo třeba přistoupit k operativnímu řešení jejich zdravotního stavu (tj. např. totální endoprotézy kyčelních kloubů apod.). Díky pokrokům v současné medicíně je tak význam chirurgické léčby značně potlačen a u revmatických onemocnění je k ní přistupováno jako k poslednímu moţnému řešení (Fall, 2003). 13

14 Nefarmakologická terapie Nedílnou součástí léčby je také správné cvičení/rehabilitace a nefarmakologická terapie. Konkrétně léčebný tělocvik a ergoterapie mají v léčbě JIA zásadní význam a jejich účinnost je značná, přičemţ jakýkoliv typ této pohybové léčby musí být intenzivní, často na bázi kaţdodennosti (Muntau, 2009). Léčebný tělocvik hraje důležitou roli zejména při ovlivnění sekundárních kloubních dysfunkcí, které vznikají jako následek bolesti a šetřícího držení. Ergoterapie se zabývá hlavně funkcí rukou a pokouší se obnovit pohyblivost, respektive udržet funkci. (Muntau, 2009, s ). Cvičení by mělo probíhat pod dozorem fyzioterapeuta a zahrnovat celé spektrum aktivit. Přínosné jsou aktivity v teplé vodě (hydroterapie). Rozlišujeme (Fall, 2003) několik typů cvičení: aktivní (např. stoj-sed, podřep-stoj atd., tedy cvičení, která zvyšují svalovou sílu a vytrvalost), aktivní asistované (fyzioterapeut pomáhá pacientovi vykonat poţadovaný cvik), aktivní proti odporu (tlačení nebo ohýbání svalů proti odporu), pasivní (fyzioterapeut ohýbá pacientovy klouby, tento typ je vhodný při aktivních formách s výraznou bolestivostí, účelem je zachovat kloubní pohyblivost a zabránit ztuhnutí), aerobní (plavání, chůze včetně chůze po schodech, veslování, běh na běţícím pásu). Zároveň je důleţité, aby děti s JIA byly aktivně povzbuzovány k pohybu, protoţe platí, ţe čím je pacient aktivnější, tím je lepší jeho dlouhodobá prognóza. Dalšími moţnostmi fyzikální terapie je vyuţití ultrazvuku, termoterapie apod. Z dostupných hodnocení je prokázán efekt ultrazvuku, který je užíván k symptomatické léčbě pro svůj protizánětlivý a analgetický efekt. Transkutánní elektroneurostimulace snižuje bolestivost a citlivost kloubů rukou ( ) Termoterapie je často užívanou fyzikální terapií, zahrnuje povrchovou aplikaci tepla, kryoterapii, parafínové zábaly, tepelné koupele. Tyto terapie jsou vhodné v kombinaci se cvičením. (Bečvář a kol., 2007, s. 28-9). Při léčbě JIA také platí (ačkoliv neexistuje ţádná speciální dieta, která by pomáhala konkrétně při JIA), ţe by děti měly konzumovat pestrou stravu s vyšším obsahem kalcia a vitamínu D kvůli jeho správnému vstřebání (Fall, 2003). Onemocnění samo o sobě totiţ zabraňuje normálnímu růstu a přírůstku hmotnosti, coţ můţe být dále 14

15 potencováno vedlejšími účinky léků. Proto je nezbytně nutné dohlíţet na výţivu dítěte a v případě nechutenství angaţovat specialistu-nutričního terapeuta (tamtéţ) Prognóza Především díky zavádění nitrokloubních steroidů, metotrexátu a biologické léčbě se prognóza dětí s JIA výrazně zlepšila. Většinu z nich jiţ onemocnění nijak zásadně neomezuje a mohou vést kvalitní a produktivní ţivot. Mnoţství pacientů (především těch, kteří trpí polyartikulární formou onemocnění) však postihují dlouhodobé zdravotní obtíţe, a to i v dospělosti. Horší prognóza je potom spojována také s projevy JIA v oblasti zápěstí či kyčlí, v případě symetrického postiţení kloubů, přítomnosti RF a protrahované aktivní systémové formy (Sherry, 2014). Nicméně ve srovnání s formou RA s pozitivním RF u dospělých je u dětí menší riziko revmatoidního poškození plic a vaskulitidy. Děti se systémovou formou onemocnění mají tendenci buď kompletně zareagovat na terapii, nebo se u nich rozvine těţká polyartikulární forma refrakterní na terapii s přechodem do dospělosti. U většiny dětí s oligoartikulárním typem nemoci se dostaví permanentní remise, ačkoliv určitý počet z nich progreduje k perzistentní polyartikulární formě (tamtéţ). V souvislosti s biologickou léčbou se však objevily určité pochybnosti údajně můţe zvyšovat riziko vzniku nádorů u pacientů s JIA (Ostring, Singh-Grewal, 2013). Nedostatek dat ohledně základního rizika vzniku nádorového onemocnění v této populaci ale znemoţňuje prokázat opodstatněnost těchto tezí. Revize rozsáhle kohorty pacientů s JIA ze švédského registru za posledních 20 let zjistila u pacientů s JIA zvýšené riziko nádorů, aniţ by biologickou léčbu podstupovali (Simard a kol., 2010). Ačkoliv výsledky studie nebyly statisticky signifikantní, jistá obezřetnost ohledně nádorů u pacientů léčených biologickou léčbou zejména anti TNF blokátory je namístě. 15

16 2 PSYCHOSOCIÁLNÍ ZÁTĚŽ ONEMOCNĚNÍ Na zdraví je třeba nahlíţet nejen z perspektivy lékařské, ale i z hlediska ryze lidského. Jeho vnímání je velmi subjektivní a zároveň je také spjato s psychikou jednotlivce. Totéţ lze potom říci i o nemoci, která je výsledkem působení více paralelních faktorů, a to konkrétně nejen na úrovni fyzické, ale také psychické a sociální. Jakákoliv lékařská diagnóza se tak, bez ohledu na její specifickou závaţnost, vţdy promítne nejen do ţivota pacienta, ale i jeho bezprostředního okolí. Tak je tomu i v případě juvenilní idiopatické artritidy. Důsledky jakéhokoliv onemocnění se vţdy projevují na mnoha úrovních, nejen při výkonu lékařské profese, ale i v souvislosti se sociální prací, je moţné aplikovat celostní přístup k pacientům, který v sobě obsahuje jak stránku psychosociální, tak i somatickou (Kalvach a kol., 1998). Kalvach dále definuje tři základní typy pacientů: 1) pacienti se somatickým či organickým postižením, jiţ jsou z hlediska psychosomatického odolní, dokáţí se tedy se svým onemocněním po stránce psychické dobře vyrovnat, i navzdory tomu by neměly být psychosociální aspekty jejich onemocnění opomíjeny, 2) pacienti s onemocněním s významnou psychosomatickou složkou, či závažnými psychosociálními důsledky (tato kategorie zahrnuje onemocnění chronického typu) - v tomto případě je jiţ (oproti kategorii předchozí) celostní přístup nutností, kdy v případě, ţe není uplatňován, můţe pacientovu situaci zhoršit, zvýšit pravděpodobnost recidivy, zhoršit prognózu a v důsledku dochází ke sníţení pacientovy kvality ţivota, - u těchto klientů sociální pracovníci musejí spolupracovat s nemocnicí/lékaři, poskytovat pomoc ve více disciplínách, vystupovat v roli koordinátora, 3) nemocní, jejichž stav tzv. somatizující medicína nemusí či není schopna ovlivnit - v těchto případech je aplikována odborná psychoterapie, sugesce či rozličné alternativní léčebné metody, - role sociálního pracovníka tkví ve zprostředkování speciálních typů pomoci, - zásadní je empatie a pozitivní stimulace psychiky pacienta. 16

17 2. 1 Psychologický pohled Psychika pacienta (dětského i dospělého) má svou zásadní roli při průběhu onemocnění, kdy samozřejmě nejenţe ovlivňuje to, jaké bude pacientovo proţívání nastalé situace, ale můţe se významně podílet také na rychlosti moţného uzdravení. Psychické proţívání nemoci je u kaţdého odlišné, ale v základu se odvíjí v souvislosti s jednotlivými fázemi nemoci např. tak, jak je definoval Křivohlavý pro případy dospělých pacientů (1989). Nultá fáze - pacient si začíná uvědomovat moţnost onemocnění, neboť sám pociťuje změnu zdravotního stavu První fáze (tzv. výkřik ) - pacient je konfrontován se skutečností (a příp. závaţností) onemocnění a je šokován Popírání nemoci - pacient není schopen plně reagovat na informaci o vlastním onemocnění a jeho reakcí je odmítání této skutečnosti Vtíravé myšlenky - pro přechod z fáze popírání jsou dále typické stavy, kdy pacient začíná bilancovat, zvaţovat své perspektivy Vyrovnání - jedná se o nejpodstatnější fázi pro to, aby byl pacient schopen dále čelit nemoci, tehdy dochází k uvědomění si situace Smíření - tato fáze nastává tehdy, pokud se pacient úspěšně vyrovná s fázemi předchozími a zahrnuje vedle smíření se také vnímání dalších perspektiv. Určitou revizi této kategorizace sestavila Vágnerová (2004), a to právě pro dětské pacienty. Proţívání nemoci v případě dětských pacientů dělí do následujících čtyř fází: Fáze prvních somatických potíží - u dítěte dochází k prvním projevům onemocnění, dítě můţe být podráţděné, rozmrzelé, můţe ztrácet zájem o různé typy aktivit, zároveň se však můţe snaţit příznaky onemocnění popírat - rodiče se nakonec rozhodnou pro vyhledání odborné pomoci 17

18 Fáze potvrzení choroby (+ změny způsobu života) - dítě v důsledku diagnózy např. přestává chodit do školy, podrobuje se vyšetřením apod., je zmatené, ale zároveň pociťuje změny v chování rodičů Fáze adaptace na nemoc - dítě si postupně začíná na novou situaci zvykat, přijímá svou nemoc a případná z něj plynoucí omezení - v této fázi také dochází ke změnám v hodnotách, potřebách, ale i aktivitách Fáze trvalejších změn osobnosti a kompetencí nemocného dítěte - můţe dojít ke změnám v sebehodnocení, rozvoji sníţeného sebevědomí, ale také vyuţívání různých privilegií, nabytých během nemoci. Ačkoliv platí, ţe výše zmíněné fáze se v daném pořadí nutně nemusejí projevovat u kaţdého pacienta, mohou být tyto modely nápomocny např. právě pro sociální pracovníky, kteří si jejich prostřednictvím mohou uvědomit, s čím se nově diagnostikovaný pacient musí potýkat. Na základě toho potom mohou volit i konkrétní přístup k pacientovi (dětskému i dospělému), a to v souvislosti s potřebami a přáními jednotlivců. Jak uvádí Vágnerová (2004) vlastní uvědomění si onemocnění se u dětí odvíjí v závislosti na jejich věku, kdy jinak nemoc vnímají děti předškolního věku (které ji chápou spíše jako určitý trest ), školního věku (tehdy uţ děti vnímají svou nemoc jako danost, jako specifický způsob fungování jejich organismu) a dospívající. Období dospívání potom zcela mění pohled na nemoc, jiţ dochází k rozumovému hodnocení situace, ale také perspektiv do budoucna (např. i týkajících se profesního uplatnění apod.). Pro děti můţe být onemocnění chronického typu faktorem, který se zároveň bude podílet na utváření jejich identity, coţ bylo dle Křivohlavého (2002) zjištěno právě např. u dětí, které onemocněly revmatickou artritidou nebo obdobnými typy nemocí omezujícími hybnost. Vliv na psychické proţívání má také doba, kterou musí dítě kvůli onemocnění strávit v posteli a nemůţe navštěvovat školu, bavit se s vrstevníky v kolektivu. Tehdy se zvyšuje moţnost stresu, deprese a také rozvoj agresivity (tamtéţ). V souvislosti s dlouhodobým onemocněním potom Kuzníková a kol. (2011, s. 104) na úrovni psychických dopadů na pacienta zmiňuje termín hospitalizmus, který definuje jako diferencovanou a individualizovanou reakci na onemocnění v souvislosti 18

19 s omezeními, která nemoc nemocnému přináší. Tento stav se blíţí psychické deprivaci a souvisí s negativními aspekty onemocnění. Dle výzkumů zaměřených na dětské chronické pacienty se potom zásadně zvyšuje tolerance rodičů vůči případným kázeňským prohřeškům. Nemoc samozřejmě neovlivňuje z hlediska psychického pouze dětské pacienty, ale má dopad i na další členy rodiny (především rodiče). Těm potom mohou v závaţnějších případech onemocnění jejich potomků pomoci rozličné podpůrné rodičovské a psychologické skupiny (Křivohlavý, 2002). Psychologické vedení rodiny je podstatným stavebním kamenem léčby. Školící programy pomáhají rodinám se zvládnutím nemoci a mají děti motivovat ke spolupráci na léčbě. (Muntau, 2009, s. 224). I rodiče totiţ musejí zátěţ z onemocnění svého potomka zpracovat (neboť je de facto nejvíce přenesena na ně) a to, nakolik se jim to podaří, má také zásadní vliv na to, jak bude celou situaci proţívat jak po tělesné, tak i psychické stránce samo dítě. Vágnerová (2004) tak uvádí na základě kategorizace Kübler-Rossové (1964) také fáze zpracování rodičovské zátěţe plynoucí z váţné nemoci dítěte (definuje je pro případ dítěte postiţeného, ale konstatuje, ţe klasifikace je uplatnitelná pro jakýkoliv typ závaţného onemocnění): Fáze šoku a popření - jedná se o prvotní šok z toho, ţe dítě je nemocné, Fáze bezmoci - rodiče přesně nevědí, jak se zcela novou situací naloţit, pociťují bezmoc, příp. také pocit viny, Fáze postupné akceptace a vyrovnávání se s nemocí - rodiče postupně začínají shromaţďovat informace o onemocnění, hledají jeho příčiny, a snaţí se zjistit, jak by mohli dítěti pomoci a jak o něj dále pečovat, Fáze smlouvání - přechodné období, kdy rodiče jiţ přijali informaci o onemocnění dítěte, snaţí se mu pomoci, - zátěţ nabývá podoby dlouhodobého stresu a únavy z péče o dítě, Realistická fáze - dochází k přijetí faktu, ţe dítě je nemocné, - rodiče se snaţí zajistit co nejlepší moţný průběh onemocnění a podílet se na zlepšení prognózy. 19

Každodennost rodiny s dítětem se zdravotním postižením a role sociální práce v ní

Každodennost rodiny s dítětem se zdravotním postižením a role sociální práce v ní CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Každodennost rodiny s dítětem se zdravotním postižením a role sociální práce v ní Nikola Široká Vedoucí práce: Mgr. Vladislava Závrská Olomouc

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Rodina s dítětem s DMO, od narození do dospělosti dítěte, a její sociální potřeby na Ostravsku. Téma práce: Rodina s dítětem s DMO, od narození

Více

#Kontrolní otázky #Úkoly k textu #Korespondenční úkoly. #3 Prevence zdraví, epidemiologie a hygiena

#Kontrolní otázky #Úkoly k textu #Korespondenční úkoly. #3 Prevence zdraví, epidemiologie a hygiena Průvodka dokumentem Psychosociální aspekty zdraví a nemoci: - nadpisy dvou úrovní (pomocí stylů Nadpis 1 2), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány,

Více

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska The long-term

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Člověk se zdravotním postiţením jako zaměstnanec

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Člověk se zdravotním postiţením jako zaměstnanec CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Člověk se zdravotním postiţením jako zaměstnanec Markéta Slívová, DiS. Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Libor Novosád, PhD. Olomouc 2015 Prohlášení

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉČE V OŠETŘOVÁNÍ ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH SENIORŮ S KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM.

MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉČE V OŠETŘOVÁNÍ ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH SENIORŮ S KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM. MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉČE V OŠETŘOVÁNÍ ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH SENIORŮ S KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D. Autorka:

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Kvalita ţivota dětí ze sociálně znevýhodněného rodinného prostředí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce:

Více

Kvalita života u chronických onemocnění a dlouhodobě zdravotně nepříznivého stavu. Její rozdíly podmíněné pohlavím

Kvalita života u chronických onemocnění a dlouhodobě zdravotně nepříznivého stavu. Její rozdíly podmíněné pohlavím Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Kvalita života u chronických onemocnění a dlouhodobě zdravotně nepříznivého stavu. Její rozdíly podmíněné pohlavím bakalářská práce

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Problematika rodiny s dítětem se sluchovým postižením

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Problematika rodiny s dítětem se sluchovým postižením CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Problematika rodiny s dítětem se sluchovým postižením Téma práce: Sluchově postižené dítě v rodině Martina Šnejdrlová Vedoucí práce: Mgr.

Více

Bakalářská práce SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ DLOUHODOBÉ HOSPITALIZOVANÍ SENIOŘI A ROLE SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA V BENEŠOVSKÉ NEMOCNICI

Bakalářská práce SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ DLOUHODOBÉ HOSPITALIZOVANÍ SENIOŘI A ROLE SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA V BENEŠOVSKÉ NEMOCNICI Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Oddělení praxe Bakalářská práce SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ DLOUHODOBÉ HOSPITALIZOVANÍ SENIOŘI A ROLE SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA V

Více

Sociálně-právní ochrana dětí na úrovni obce s rozšířenou působností Bakalářská diplomová práce

Sociálně-právní ochrana dětí na úrovni obce s rozšířenou působností Bakalářská diplomová práce Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Sociální pedagogika a poradenství Marcela Jedličková Sociálně-právní ochrana dětí na úrovni obce s rozšířenou působností Bakalářská diplomová

Více

KONZUMACE ALKOHOLU A TABÁKU MEZI DĚTMI A MLADISTVÝMI VE VĚKU 12 AŢ 16 LET

KONZUMACE ALKOHOLU A TABÁKU MEZI DĚTMI A MLADISTVÝMI VE VĚKU 12 AŢ 16 LET MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY KONZUMACE ALKOHOLU A TABÁKU MEZI DĚTMI A MLADISTVÝMI VE VĚKU 12 AŢ 16 LET DIPLOMOVÁ PRÁCE VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: VYPRACOVALA : doc.

Více

aplikace u dětí s poruchou chování ve své práci ověřuji. Šetření je uskutečňováno přímo v DDsŠ, ZŠ a ŠJ Jihlava.

aplikace u dětí s poruchou chování ve své práci ověřuji. Šetření je uskutečňováno přímo v DDsŠ, ZŠ a ŠJ Jihlava. ÚVOD Volba povolání je zásadní rozhodnutí v ţivotě kaţdého člověka a je nutné mu věnovat systematickou pozornost. Rozhodování ţáků o volbě povolání na konci studia základní školy představuje významnou

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Vzdělávání dětí s psychickým postiţením v Pardubickém kraji. Mašková Veronika

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Vzdělávání dětí s psychickým postiţením v Pardubickém kraji. Mašková Veronika Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Vzdělávání dětí s psychickým postiţením v Pardubickém kraji. Mašková Veronika Bakalářská práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA EVA POLÁŠKOVÁ VÝZNAM A POMOC PORADENSKÝCH SLUŢEB PRO KLIENTY S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA EVA POLÁŠKOVÁ VÝZNAM A POMOC PORADENSKÝCH SLUŢEB PRO KLIENTY S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií EVA POLÁŠKOVÁ Obor: Pedagogika sociální práce III. ročník prezenční studium VÝZNAM A POMOC PORADENSKÝCH SLUŢEB PRO

Více

Aktivní stárnutí v domovech pro seniory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Aktivní stárnutí v domovech pro seniory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Aktivní stárnutí v domovech pro seniory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Olga Doňková Vypracovala:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Mgr.Irena Vlčková KVALITA ŽIVOTA DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH PO LÉČBĚ NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ DISERTAČNÍ PRÁCE ŠKOLITEL: prof.phdr.marek Blatný,

Více

TRANSFORMACE DOMOVA PRO SENIORY TACHOV, U PENZIONU 1711 NA DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŢIMEM

TRANSFORMACE DOMOVA PRO SENIORY TACHOV, U PENZIONU 1711 NA DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŢIMEM Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce TRANSFORMACE DOMOVA PRO SENIORY TACHOV, U PENZIONU 1711 NA DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŢIMEM Bc. Simona Peteříková, DiS. Plzeň 2012 Prohlašuji,

Více

Možnosti sociální práce s klienty závislými na alkoholu

Možnosti sociální práce s klienty závislými na alkoholu CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Možnosti sociální práce s klienty závislými na alkoholu Absolventská práce Autor práce: Petr Nosálek Vedoucí práce: Mgr. Vladislava Závrská Olomouc 2014 Prohlášení:

Více

Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor.

Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor. Průvodka dokumentem: Počet úrovní nadpisů 2 Názvy stylů: úroveň 1 styl Nadpis 1 úroveň 2 styl Nadpis 2 V dokumentu je na začátku automaticky vytvořený obsah. Znak # označuje začátek kapitoly. Znak $ je

Více

Paliativní péče o seniory

Paliativní péče o seniory UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Paliativní péče o seniory DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. et Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D., MPH Vypracovala:

Více

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Diplomová práce 2010 (2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem

Více

Pěstounská péče na přechodnou dobu příklady dobré praxe

Pěstounská péče na přechodnou dobu příklady dobré praxe MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Pěstounská péče na přechodnou dobu příklady dobré praxe Diplomová práce Brno 2014 Vedoucí práce: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. Autor

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Bezdomovectví a návykové látky, moţnosti, limity a přístup v jednání pracovníků na azylovém domě k těmto osobám Marta Páleníková Olomouc

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2008 Bc. Petra Huttová MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KOMPLEXNÍ PODPORA JEDINCŮ S DUCHENNEOVOU SVALOVOU DYSTROFIÍ Diplomová práce

Více

Potřeby tělesně postižených matek

Potřeby tělesně postižených matek CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Potřeby tělesně postižených matek Lucie Stehlíková Olomouc 2014 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Potřeby tělesně

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Rizika a přínosy skupinové sociální práce s oběťmi domácího násilí

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Rizika a přínosy skupinové sociální práce s oběťmi domácího násilí CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Rizika a přínosy skupinové sociální práce s oběťmi domácího násilí Barbora Černochová Vedoucí práce: Mgr. Daniela Ochmannová Olomouc 2015

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Uživatelé pervitinu (změny v jejich životě a sociální práce s nimi)

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Uživatelé pervitinu (změny v jejich životě a sociální práce s nimi) CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Uživatelé pervitinu (změny v jejich životě a sociální práce s nimi) Téma práce: Uživatelé pervitinu (změny v jejich životě a sociální práce

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Aktivizace seniorů jako téma budoucnosti Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí práce: PhDr. Kateřina Sayoud Solárová, Ph.D. Autor práce:

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Systém poskytování pomoci nezletilým matkám s dětmi v ČR Tereza Formanová Vedoucí práce: Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D. Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více