ČÁST A OBECNÁ PRAVIDLA ODDÍL 3 PLATBA POPLATKŮ, NÁKLADŮ A JINÝCH POPLATKŮ. Platba poplatků, nákladů a jiných poplatků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÁST A OBECNÁ PRAVIDLA ODDÍL 3 PLATBA POPLATKŮ, NÁKLADŮ A JINÝCH POPLATKŮ. Platba poplatků, nákladů a jiných poplatků"

Transkript

1 METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) V OBLASTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ ČÁST A OBECNÁ PRAVIDLA ODDÍL 3 PLATBA POPLATKŮ, NÁKLADŮ A JINÝCH POPLATKŮ Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část A, Obecná pravidla Strana 1

2 Obsah 1 Právní základ a definice Způsoby platby Platba bankovním převodem Bankovní účet Podrobnosti, které musí být uvedeny u platby Platba kreditní kartou Platba prostřednictvím běžného účtu u úřadu OHIM Datum platby Datum, k němuž se platba považuje za provedenou Platba bankovním převodem Opožděná platba s příplatkem nebo bez příplatku Prokázání platby a dne uskutečnění platby Platba kreditní kartou Platba prostřednictvím běžného účtu Vrácení poplatků Vrácení přihlašovacího poplatku Vrácení poplatku za podání námitek Vrácení poplatků za mezinárodní ochranné známky s vyznačením EU Vrácení poplatků za odvolání Vrácení poplatků za obnovení zápisu Vrácení zanedbatelných částek Rozhodnutí o nákladech Rozdělení nákladů Stanovení nákladů Výkon rozhodnutí o nákladech Podmínky Vnitrostátní orgán Řízení Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část A, Obecná pravidla Strana 2

3 1 Právní základ a definice Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne o ochranné známce Společenství (dále jen CTMR ) Nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne , kterým se provádí nařízení o ochranné známce Společenství Nařízení Komise (ES) č. 2869/95 ze dne o poplatcích placených úřadu OHIM za zápis ochranných známek Společenství (nařízení o poplatcích v souvislosti s ochrannými známkami Společenství (dále jen CTMFR )) Nařízení Komise (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených úřadu OHIM za zápis průmyslových vzorů Společenství (nařízení o poplatcích v souvislosti s průmyslovými vzory Společenství (dále jen CDFR )) Pokud jde o ochranné známky Společenství (dále jen CTM ), vedle ustanovení obsažených v základním CTMR a prováděcím nařízení o ochranné známce Společenství (dále jen CTMIR ), existuje zvláštní nařízení o poplatcích placených úřadu OHIM (nařízení o poplatcích v souvislosti s ochrannými známkami Společenství). Toto nařízení bylo jedenkrát pozměněno v roce 2004, dvakrát v roce 2005 a jedenkrát v roce Neoficiální konsolidované znění tohoto CTMFR, včetně odkazů na kodifikované CTMR, je dostupné on-line. Úplný seznam poplatků lze nalézt na této adrese Obdobně pokud jde o zapsané průmyslové vzory Společenství (dále jen RCD ), vedle ustanovení obsažených v základním nařízení o (průmyslových) vzorech Společenství (dále jen CDR ) a prováděcím nařízení o (průmyslových) vzorech Společenství (dále jen CDIR ), existuje zvláštní nařízení o poplatcích placených úřadu OHIM (CDFR). Toto nařízení bylo pozměněno v roce 2007 v návaznosti na přistoupení Evropské unie k Ženevskému aktu Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů (CDFR). Prezident úřadu je zmocněn stanovit poplatky, které mají být zaplaceny úřadu za jeho služby, a může určit a schválit způsoby platby, mimo způsobů výslovně stanovených v CTMFR a CDFR (dále jen nařízení o poplatcích). Rozdíly mezi poplatky, náklady a jinými poplatky jsou tyto: Poplatky musí úřadu uhradit uživatelé za podání a zpracování přihlášky ochranných známek a (průmyslových) vzorů; nařízení o poplatcích stanoví výše poplatků a způsoby, jakými musí být uhrazeny. Většina řízení, která úřad vede, závisí na zaplacení poplatku, jako např. poplatek za přihlášku CTM nebo RCD, poplatek za obnovení zápisu atd. Některé poplatky byly sníženy na nulu (např. poplatky za zápis CTM, převody CTM). Výše poplatků musí být stanovena tak, aby příjmy z nich v zásadě umožňovaly zajistit vyrovnaný rozpočet úřadu (viz článek 144 CTMR) s cílem zaručit úplnou autonomii a nezávislost úřadu. Příjmy úřadu pocházejí hlavně z poplatků placených uživateli systému (viz 18. bod odůvodnění CTMR). Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část A, Obecná pravidla Strana 3

4 Náklady se rozumí náklady účastníků řízení s více účastníky vedených úřadem, zejména se jedná o náklady na kvalifikované zastupování (u ochranných známek viz článek 85 CTMR a pravidlo 94 CTMIR, u (průmyslových) vzorů viz články 70 až 71 CDR a článek 79 CDIR). Rozhodnutí v řízení inter partes musí obsahovat rozhodnutí o poplatcích a nákladech v souvislosti s kvalifikovaným zástupcem a musí stanovit danou částku. Rozhodnutí o nákladech je vykonatelné, jakmile nabyde právní moci, v souladu s článkem 86 CTMR. Jiné poplatky stanoví prezident úřadu a vztahují se na služby poskytované úřadem, které nejsou uvedeny v článku 2 CTMFR (viz pravidlo 87 odst. 2 CTMIR, a čl. 3 odst. 1 a 2 CTMFR). Výše těchto jiných poplatků stanovených prezidentem budou zveřejněny v Úředním věstníku úřadu a lze je nalézt na internetových stránkách v části rozhodnutí prezidenta. Jedná se například o poplatky za mediaci v Bruselu nebo za některé publikace vydávané úřadem. 2 Způsoby platby Článek 5 CTMFR Článek 5 CDFR Sdělení prezidenta úřadu č. 2/97 ze dne Veškeré poplatky musí být uhrazeny v eurech. Platby v jiných měnách nejsou platné, nezakládají práva a budou vráceny. Poplatky, které se platí úřadu, nemohou být zaplaceny národním úřadům ani jejich prostřednictvím. Mezi přípustné způsoby platby většinou patří bankovní převody, odepsání z běžných účtů vedených u úřadu a (pouze v případě on-line přihlášek a poplatků za obnovení zápisu) platba kreditní kartou. Platby v hotovosti v prostorách úřadu a šeky již nelze přijmout. Úřad nemůže vystavovat faktury. Úřad však na žádost uživatele vystaví stvrzenku. 2.1 Platba bankovním převodem Peníze lze úřadu zaslat převodem. Poplatek se nepovažuje za zaplacený, pokud je příkaz k úhradě zadán po uplynutí stanovené lhůty. Je-li poplatek zaslán před stanovenou lhůtou, ale je připsán po jejím uplynutí, může ho úřad za zvláštních okolností považovat za řádně zaplacený (viz odstavec 4.1 níže) Bankovní účet Platba bankovním převodem může být provedena pouze ve prospěch jednoho z těchto dvou bankovních účtů úřadu: Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část A, Obecná pravidla Strana 4

5 Adresa Banka Banco Bilbao Vizcaya Argentaria La Caixa Explanada de España, 11 E Alicante ŠPANĚLSKO Calle Capitán Segarra, 6 E Alicante ŠPANĚLSKO Číslo účtu Kód SWIFT* BBVAESMMXXX CAIXESBBXXX IBAN ES ES Bankovní poplatky** >OUR >OUR * Kód SWIFT*: Některé počítačové programy neakceptují poslední tři číslice XXX kódu SWIFT/BIC. V takovém případě musí uživatelé uvést BBVAESMM nebo CAIXESBB. **Bankovní poplatky: Je důležité se ujistit, že úřad obdrží celou částku bez jakýchkoli srážek. V případě převodu tedy musí být u způsobu platby bankovních poplatků uvedeno OUR, aby se zajistilo, že úřad obdrží celou dlužnou částku. Při platbě SEPA je však požadována předem nastavená specifikace SEPA SHR. SEPA je společný evropský platební systém, který používá většina bank ve všech členských státech EU a v dalších čtyřech evropských zemích Podrobnosti, které musí být uvedeny u platby Článek 7 CTMFR Článek 6 CDFR Platba poplatku a označení charakteru poplatku a postupu, k němuž se vztahuje, nenahrazuje ostatní formální požadavky dotčeného procesního úkonu. Například platba poplatku za odvolání a uvedení čísla napadeného rozhodnutí není postačující pro podání platného odvolání (rozsudek ze dne , T-373/03, PARMITALIA, bod 58). Nepostačují-li poskytnuté informace k tomu, aby umožnily řádné přidělení platby, úřad určí lhůtu, v níž musí být poskytnuty chybějící informace. Při nesplnění této podmínky nebude platba považována za provedenou a částka bude vrácena. Úřad OHIM obdrží denně tisíce plateb a nesprávná nebo nedostatečná identifikace spisu může mít za následek značná zpoždění v provádění procesních úkonů. Formulář o převodu, který náleží k dané platbě, musí obsahovat tyto údaje: číslo CTM nebo RCD, jméno/název a adresa plátce nebo identifikační číslo úřadu, charakter poplatku, nejlépe ve zkrácené podobě. Pro urychlené vyřízení plateb prováděných bankovním převodem a s ohledem na to, že v polích odesilatel a popis lze použít pouze omezený počet znaků, se důrazně doporučuje vyplňovat tato pole níže popsaným způsobem. Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část A, Obecná pravidla Strana 5

6 POLE POPIS Použijte kódy uvedené v tabulkách níže, např.: CTM místo: PŘIHLAŠOVACÍ POPLATEK ZA ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČENSTVÍ. Vymažte počáteční nuly v číslech a nepoužívejte mezery ani pomlčky, protože zbytečně zabírají místo. Na začátku vždy uveďte číslo přihlášky nebo číslo zápisu, např. CTM Pokud platíte za více než jednu ochrannou známku či (průmyslový) vzor, specifikujte pouze první a poslední známku či vzor, např. CTM , a poté nám pošlete fax s úplnými podrobnostmi o tom, kterých ochranných známek či (průmyslových) vzorů se platba týká. Kódy pro pole Popis (seřazené podle důležitosti) Popis Kód Příklad Platba na běžný účet CC + číslo účtu CC1361 Informace, zda je majiteli (OWN) nebo zástupci (REP) přiděleno identifikační číslo Číslo ochranné známky (CTM) nebo průmyslového vzoru (RCD) Zkrácený neoficiální název ochranné známky nebo průmyslového vzoru Kód operace: Přihlašovací poplatek za CTM nebo RCD Poplatek za mezinárodní přihlášku Poplatek za obnovení zápisu Poplatek za podání námitek Poplatek za zrušení a/nebo prohlášení známky za neplatnou Odvolání Zápis údajů Převod Konverze Nahlížení do spisů Ověřené kopie OWN + identifikační číslo, REP + identifikační číslo CTM, RCD + číslo CTM, RCD INT RENEW OPP CANC APP REC TRANSF CONV INSP COPIES REP10711 CTM RCD1698 XXXXXXX nebo tvar lahve OPP, REC, RENEW, INSP, INT, TRANSF, CANC, CONV, COPIES, APP Příklady: Předmět platby Přihlašovací poplatek (CTM = ochranná známka Společenství) Přihlašovací poplatek (RCD = zapsaný průmyslový vzor Společenství) Podání námitky + plátce Mezinárodní přihláška Obnovení zápisu (CTM) Platba na běžný účet č Ověřené kopie Příklad popisu platby CTM XXXXXXX RCD tvar lahve CTM OPP XXXXXXX REP10711 CTM INT XXXXXXX CTM RENEW CC1361 CTM COPIES Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část A, Obecná pravidla Strana 6

7 Převod více průmyslových vzorů (první a poslední ) + plátce Zápis licence k CTM RCD TRANSF REP10711 REC CTM LICENCE OWN10711 POLE ODESILATEL Příklady adresy Jméno plátce Adresa plátce Město a PSČ plátce Adresa John Smith 58 Long Drive London, ED5 6V8 Příklad Použijte jméno, které lze identifikovat jako plátce, přihlašovatele (majitele či zástupce) nebo namítající. Pro jméno plátce použijte pouze jméno, bez zkratek, jako jsou DIPL.-ING. PHYS. Používejte tutéž formu identifikace pro platby i v budoucnosti. 2.2 Platba kreditní kartou Rozhodnutí prezidenta úřadu č. EX-11-3 ze dne týkající se elektronické komunikace s úřadem a ze strany úřadu: kapitola 10, Elektronická platba kreditní kartou Čl. 2 odst. 1 písm. b) až čl. 2 odst. 4 a čl. 2 odst. 12 až 15 CTMFR a čl. 5 odst. 2 CDFR Platbu kreditní kartou zatím nelze provést v případě všech poplatků vyplácených úřadu OHIM. Platba kreditní kartou je možná pouze tehdy, je-li podána on-line přihláška ochranných známek (včetně poplatků za třídu) nebo průmyslových vzorů a on-line žádost o obnovu zápisu ochranných známek či průmyslových vzorů. Mohou být použity tyto kreditní karty: Visa, MasterCard a Eurocard. U elektronicky podaných přihlášek se platba kreditní kartou doporučuje většině uživatelů. Platby kreditní kartou umožňují úřadu OHIM nejlepší využití jeho automatických interních systémů, takže se přihláškou může začít zabývat rychleji. Platby kreditní kartou se uskutečňují okamžitě (viz odstavec 4.2 níže), a proto nejsou povoleny v případě odložených plateb (do jednoho měsíce od data podání). Pro všechny ostatní poplatky není použití kreditních karet možné. Kreditní karty nemohou být použity především k úhradě poplatků uvedených v článku 3 CTMFR a článku 3 CDFR nebo k doplnění prostředků na běžném účtu. Platby kreditní kartou vyžadují určité základní informace. Poskytnuté informace neuloží úřad OHIM do žádné trvalé databáze. Bude je uchovávat pouze do doby, než je zašle bance. Každý záznam formuláře bude obsahovat pouze typ platební karty (VISA, MasterCard nebo Eurocard) a poslední čtyři číslice z čísla platební karty. Úplné číslo Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část A, Obecná pravidla Strana 7

8 platební karty může být bezpečně vloženo prostřednictvím zabezpečeného serveru, který šifruje všechny poskytnuté informace. 2.3 Platba prostřednictvím běžného účtu u úřadu OHIM Rozhodnutí prezidenta úřadu č. Ex-96-1 ze dne týkající se podmínek zřizování běžných účtů u úřadu, ve znění pozdějších změn z let 1996, 2003 a 2006 Sdělení prezidenta úřadu č. 5/01 ze dne týkající se dostupnosti výpisů z běžných účtů na internetových stránkách úřadu Sdělení prezidenta úřadu č. 11/02 ze dne týkající se zřízení dalšího bankovního účtu Doporučuje se zřídit si běžný účet u úřadu OHIM, jelikož platba za jakoukoli žádost podléhající lhůtám, jako je podání námitek nebo odvolání, bude považována za včas uhrazenou, i když bude příslušná dokumentace, v souvislosti s níž byla platba provedena (např. podání námitky), předložena v poslední den lhůty, a to za podmínky, že je na běžném účtu dostatek finančních prostředků (viz odstavec 4.3 níže). Datum, k němuž bude částka z běžného účtu skutečně odepsána, bude obvykle pozdější, platba bude ovšem považována za provedenou ke dni, kdy úřad obdržel žádost o procesní úkon, nebo podle toho, co bude účastníkovi řízení vyhovovat, v souladu s článkem 6 rozhodnutí prezidenta úřadu č. Ex-96-1 ve znění z roku Pokud se osoba (buď účastník řízení, nebo jeho zástupce), která podala přihlášku nebo provedla příslušný procesní úkon, identifikuje jako majitel běžného účtu vedeného u úřadu, úřad automaticky strhne příslušnou částku z běžného účtu, neobdrží-li v daném případě jiné pokyny. Pro správnou identifikaci účtu úřad doporučuje, aby bylo jasně uvedeno identifikační číslo, které úřad OHIM přidělil majiteli běžného účtu vedeného u úřadu. Systém běžných účtů je automatickým debetním systémem, což znamená, že po identifikaci takového účtu může úřad podle vývoje dotčených postupů, a pokud je na účtu dostatek prostředků, strhávat veškeré poplatky, které mají být zaplaceny v rámci výše uvedených postupů, a datum platby bude pokaždé v souladu s požadavky bez dalších pokynů. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je situace, kdy majitel běžného účtu písemně požádá úřad, aby nepoužil jeho běžný účet k úhradě konkrétního poplatku. V takovém případě však majitel účtu může změnit způsob platby zpět na platbu prostřednictvím běžného účtu kdykoli před uplynutím doby splatnosti. Neuvedení výše poplatku nebo nesprávné uvedení výše poplatku nemá žádný negativní dopad, neboť z běžného účtu bude automaticky odepsána částka, která odpovídá příslušnému procesnímu úkonu, za který je platba vyžadována. Pokud na běžném účtu nebude k dispozici dostatek finančních prostředků, úřad o tom bude informovat majitele a umožní mu účet doplnit a uhradit 20% přirážku, aby pokryl správní poplatky související s nedostatkem prostředků. Pokud tak majitel účtu učiní, platba poplatku bude považována za obdrženou ke dni, kdy úřad obdržel příslušný dokument, v souvislosti s nímž byla platba provedena (např. podání námitky). Týká-li se platba doplnění prostředků na běžném účtu, uvedení čísla běžného účtu je postačující. Při doplňování prostředků na účet by měl majitel zajistit jejich dostatečnou výši na úhradu všech dlužných poplatků nebo by měl přinejmenším uvést prioritní poplatky, na něž by měly být prostředky použity. Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část A, Obecná pravidla Strana 8

9 ON-LINE ÚČET poskytuje majitelům běžného účtu u úřadu OHIM přístup k informacím o jejich běžném účtu alespoň za uplynulý rok, a to prostřednictvím zabezpečeného internetového připojení. Služba zahrnuje zobrazení zůstatku na účtu, seznamu všech transakcí a měsíčních výpisů a nástroj pro vyhledávání konkrétních transakcí. Platba poplatku odepsáním z běžného účtu třetí strany vyžaduje výslovné písemné povolení. Platba se považuje za provedenou ke dni, kdy úřad obdrží toto povolení. Povolení musí být vydáno majitelem běžného účtu a musí uvádět, že z jeho účtu může být odepsán konkrétní poplatek. Pokud majitel není účastníkem příslušného řízení ani zástupcem, úřad zkontroluje, zda bylo takové povolení předloženo. Pokud nebylo, úřad zašle dotčenému účastníkovi dopis se žádostí o předložení povolení odepsat danou částku z účtu třetí strany. Účastník, který žádá o platbu poplatku odepsáním z běžného účtu třetí strany, musí povolení zaslat úřadu poštou, aby bylo možné strhnout poplatek z tohoto účtu. Běžný účet u úřadu OHIM lze zřídit zasláním žádosti na centrální faxové číslo nebo na tuto ovou adresu Minimální částka nezbytná pro zřízení běžného účtu je EUR. 3 Datum platby Článek 4 CTMFR Článek 4 CDFR Poplatky musí být zaplaceny k datu splatnosti. Je-li pro uskutečnění platby stanovena určitá lhůta, platba musí být provedena v této lhůtě. Poplatky, pro něž není v nařízeních stanoveno datum splatnosti, budou splatné v den obdržení žádosti o službu, za kterou je poplatek stanoven, např. žádost o záznam. 4 Datum, k němuž se platba považuje za provedenou Čl. 8 odst. 1 a 3 CTMFR Článek 7 CDFR Článek 7 rozhodnutí prezidenta úřadu č. Ex-96-1 ze dne týkající se podmínek zřizování běžných účtů u úřadu, ve znění pozdějších změn z let 1996, 2003 a 2006 Článek 24 rozhodnutí prezidenta úřadu č. EX-11-3 ze dne týkající se elektronické komunikace s úřadem a ze strany úřadu: elektronická platba kreditní kartou Den, k němuž se platba považuje za provedenou, závisí na způsobu platby. Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část A, Obecná pravidla Strana 9

10 4.1 Platba bankovním převodem Pokud je platba provedena převodem nebo platbou na bankovní účet úřadu, datem, k němuž se platba považuje za provedenou, je den, kdy je částka připsána na bankovní účet úřadu Opožděná platba s příplatkem nebo bez příplatku Platba, kterou úřad obdrží po uplynutí lhůty, bude považována za provedenou před uplynutím doby splatnosti, jestliže dotčená osoba prokáže, že a) v členském státě a ve lhůtě, ve které měla být platba uskutečněna, byla bance platba uhrazena nebo byl dán příkaz k úhradě, a b) pokud je současně s platbou uhrazen příplatek ve výši deseti procent z celkové dlužné částky (do maximální výše 200 EUR) (rozsudek ze dne , T-488/09, Redtube I, bod 38, a rozhodnutí ze dne , R 203/2005-1, Blue Cross). Totéž ovšem neplatí pro opožděnou platbu příplatku. Je-li příplatek zaplacen se zpožděním, je opožděná celá platba, což nelze napravit platbou příplatku z příplatku. Příplatek nebude vyžadován, jestliže daná osoba prokáže, že platba byla zadána více než deset dní před uplynutím příslušné lhůty. Úřad může osobě, která platbu provedla po uplynutí lhůty, stanovit lhůtu pro předložení důkazu o splnění jedné z výše uvedených podmínek Prokázání platby a dne uskutečnění platby Článek 76 CTMR Čl. 8 odst. 4 CTMFR Článek 63 CDR Čl. 7 odst. 4 CDFR Mohou být předloženy jakékoli důkazy, např.: příkaz k bankovnímu převodu (např. příkaz SWIFT) opatřený razítkem a uvádějící datum přijetí v dotčené bance, on-line platební příkaz zaslaný prostřednictvím internetu nebo výtisk elektronického převodu, pokud obsahuje informace o datu převodu, o bance, které byl zaslán, a údaj jako převod proveden. Kromě toho mohou být předloženy tyto důkazy: potvrzení banky o přijetí pokynu k platbě, dopisy od banky, v níž byla platba provedena, potvrzující den, kdy byl příkaz zadán nebo platba uskutečněna, a to s uvedením řízení, pro jehož účely byla uskutečněna, písemná prohlášení účastníka nebo jeho zástupce učiněná místopřísežně nebo mající podle právních předpisů státu, ve kterém jsou učiněna, rovnocenný účinek. Tyto dodatečné důkazy jsou považovány za dostatečné pouze tehdy, jsou-li podloženy dalšími důkazy. Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část A, Obecná pravidla Strana 10

11 Tento výčet není kompletní. Pokud není důkaz jednoznačný, je úřad povinen zaslat žádost o další důkaz. Není-li žádný důkaz předložen, má se za to, že řízení, v souvislosti s nímž byla platba provedena, nebylo zahájeno. Pokud je důkaz nedostatečný nebo plátce nevyhoví požadavku úřadu ohledně chybějících informací, úřad bude mít za to, že nebyla dodržena lhůta pro provedení platby. Ve stejné lhůtě může úřad od dané osoby vyžadovat také úhradu příplatku. V případě neuhrazení příplatku se má za to, že nebyla dodržena doba splatnosti. Poplatky nebo jejich části, které byly uhrazeny, budou vráceny z důvodu neplatnosti platby. Pravidlo 96 odst. 2 CTMIR Čl. 81 odst. 2 CDIR Jazyk, v němž jsou vyhotoveny důkazy: dokumenty lze předložit v kterémkoliv úředním jazyce EU. Není-li jazyk dokumentů jazykem řízení, může úřad požadovat, aby mu byl předložen překlad do kteréhokoli z jazyků používaných úřadem. 4.2 Platba kreditní kartou Platba kreditní kartou se považuje za uskutečněnou ke dni, kdy bylo prostřednictvím internetu uskutečněno úspěšné elektronické podání, k němuž se platba vztahuje. 4.3 Platba prostřednictvím běžného účtu Rozhodnutí prezidenta úřadu č. Ex-96-1 ze dne týkající se podmínek zřizování běžných účtů u úřadu, ve znění pozdějších změn z let 1996, 2003 a 2006 Je-li platba uskutečněna prostřednictvím běžného účtu vedeného u úřadu, rozhodnutí prezidenta č. EX-96-1, v platném znění, zajišťuje, aby byl den, k němuž je platba považována za uskutečněnou, stanoven tak, aby účastníkovi řízení vyhovoval. Například u poplatku za přihlášku CTM platí pravidlo, že poplatek se strhne z běžného účtu k poslednímu dni jednoměsíční lhůty stanovené pro jeho úhradu. Přihlašovatel/zástupce však může dát úřadu pokyn, aby poplatek z jeho účtu strhl, jakmile obdrží přihlášku CTM. Pokud účastník řízení od své žádosti odstoupí (námitka, žádost o zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti, odvolání) před uplynutím lhůty pro uskutečnění platby, poplatek nebude z běžného účtu odepsán a žádost nebude považována za podanou. Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část A, Obecná pravidla Strana 11

12 5 Vrácení poplatků Čl. 7 odst. 2 a články 9 a 13 CTMFR Články 84, 154 a 156 CTMR Čl. 6 odst. 2 a čl. 8 odst. 1 CDR Čl. 30 odst. 2 CDIR Vrácení poplatků je výslovně stanoveno v nařízeních. Poplatky se vracejí prostřednictvím bankovních převodů nebo běžných účtů vedených u úřadu OHIM, i když byly uhrazeny kreditní kartou. 5.1 Vrácení přihlašovacího poplatku Pravidlo 9 odst. 1 a 2 CTMIR Články 10, 13 a 22 CDIR Čl. 44 odst. 6 CTMR Dojde-li ke zpětvzetí přihlášky CTM, poplatky se nevrací s výjimkou případů, kdy je úřadu předloženo prohlášení o zpětvzetí: pokud byla platba uskutečněna bankovním převodem, přede dnem, kdy je částka skutečně zúčtována ve prospěch bankovního účtu úřadu, pokud byla platba uskutečněna kreditní kartou, téhož dne, kdy je podána přihláška obsahující pokyny/podrobnosti týkající se úhrady kreditní kartou, pokud se platba uskutečňuje z běžného účtu v jednoměsíční lhůtě pro úhradu základního přihlašovacího poplatku, nebo, pokud byl vydán písemný pokyn k okamžitému odepsání poplatku z běžného účtu, přede dnem, kdy byl tento pokyn obdržen, či nejpozději téhož dne. Má-li být vrácen základní přihlašovací poplatek, budou vráceny rovněž všechny další poplatky za třídy. Úřad nevrací samotné další poplatky za třídy s výjimkou případů, kdy byly uhrazeny nad rámec tříd, jež přihlašovatel uvedl v přihlášce CTM, a kdy úřad platbu nevyžadoval. Co se týče (průmyslových) vzorů, vyskytují-li se v souvislosti s nimi nesrovnalosti, které mají dopad na datum podání, to znamená, že datum podání není kvůli těmto nesrovnalostem přiděleno, a které nejsou v úřadem stanovené lhůtě napraveny, s průmyslovým vzorem či (průmyslovými) vzory se nebude zacházet jako s (průmyslovým) vzorem Společenství a veškeré poplatky budou vráceny. Poplatky nebudou naopak za žádných okolností vráceny, jestliže byl přihlašovaný průmyslový vzor zapsán. Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část A, Obecná pravidla Strana 12

13 5.2 Vrácení poplatku za podání námitek Pravidlo 17 odst. 1, pravidlo 18 odst. 5 a pravidlo 19 odst. 1 CTMIR Pokud se námitka nepovažuje za podanou (protože byla podána po uplynutí tříměsíční lhůty), poplatek za podání námitek nebyl uhrazen v plné výši nebo byl uhrazen po uplynutí lhůty pro podání námitek, úřad je povinen vrátit poplatek včetně příplatku. 5.3 Vrácení poplatků za mezinárodní ochranné známky s vyznačením EU Rozhodnutí prezidenta úřadu č. ADM týkající se upravení některých případů vracení poplatků Viz metodické pokyny, část M, Mezinárodní známky, bod Vrácení poplatků za odvolání Ustanovení týkající se vrácení poplatků za odvolání jsou uvedena v pravidle 51 CTMIR, a v čl. 35 odst. 3 a článku 37 CDIR. 5.5 Vrácení poplatků za obnovení zápisu Pravidlo 30 odst. 6 a 7 CTMIR Poplatky, které jsou uhrazeny před začátkem první šestiměsíční lhůty pro obnovení zápisu, nebudou brány v úvahu a budou vráceny. Pokud byly poplatky uhrazeny, ale nedošlo k obnovení zápisu (tj. když byl poplatek uhrazen až po uplynutí dodatečné lhůty nebo byl uhrazen v nižší výši, než je základní poplatek a poplatek za opožděnou platbu / opožděné podání žádosti o obnovení zápisu, nebo nebyly odstraněny určité další nesrovnalosti), budou poplatky vráceny. Pokud majitel vydal pokyn, aby úřad odepsal poplatek z běžného účtu v okamžiku předložení žádosti o obnovení zápisu, a později částečně (v souvislosti s některými třídami) nebo úplně vezme svůj pokyn k obnovení zápisu zpět, již odepsaný poplatek za obnovení zápisu se nevrací. Další informace viz metodické pokyny, část E, Operace prováděné v rejstříku, oddíl 4, Obnovení. 5.6 Vrácení zanedbatelných částek Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část A, Obecná pravidla Strana 13

14 Čl. 10 odst. 1 CTMFR Čl. 9 odst. 1 CDFR rozhodnutí prezidenta úřadu č. EX-03-6 ze dne o určení zanedbatelné výše poplatků Poplatek se nepovažuje za uhrazený, dokud není zaplacen v plné výši. Pokud tomu tak není, již uhrazená částka bude vrácena po uplynutí lhůty stanovené pro danou platbu, jelikož v tomto případě poplatek pozbývá svého účelu. Pokud je to však možné, může úřad vyzvat danou osobu, aby platbu ve stanovené lhůtě dorovnala. Pokud uhrazená částka převyšuje poplatek, přeplatek se nevrací, pokud je částka zanedbatelná a dotčený účastník o navrácení výslovně nepožádal. Rozhodnutím prezidenta úřadu č. EX-03-6 ze dne jsou zanedbatelné částky stanoveny na 15 EUR. 6 Rozhodnutí o nákladech Článek 85 CTMR Pravidlo 94 CTMIR 6.1 Rozdělení nákladů V řízení inter partes musí rozhodnutí o rozdělení nákladů přijmout námitkové oddělení, zrušovací oddělení a odvolací senáty. Náklady se skládají především z případných nákladů na kvalifikovaného zástupce a příslušných poplatků. Další informace týkající se rozdělení nákladů v námitkovém řízení viz metodické pokyny, část C, Námitky, oddíl 1, Procesní záležitosti. V případě, že rozhodnutí obsahuje zjevné chyby, pokud jde o náklady, účastníci mohou v závislosti na okolnostech požádat o opravu (pravidlo 53 CTMIR) nebo zrušení (článek 80 CTMR). 6.2 Stanovení nákladů Rozhodnutí, jímž se stanoví výše nákladů, zahrnuje paušální částku podle pravidla 94 CTMIR, za kvalifikované zastupování a dále poplatky (viz výše) vynaložené vítěznou stranou bez ohledu na to, zda byly skutečně vynaloženy. Stanovení nákladů může být přezkoumáno v rámci zvláštního řízení podle čl. 85 odst. 6 CTMR Výkon rozhodnutí o nákladech Článek 86 CTMR Úřad není způsobilý provádět vymáhací postupy. Tyto postupy musí být prováděny příslušnými vnitrostátními orgány. Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část A, Obecná pravidla Strana 14

15 6.3.1 Podmínky Vítězná strana může požadovat výkon rozhodnutí o nákladech za podmínky, že: součástí rozhodnutí je rozhodnutí o nákladech v její prospěch, rozhodnutí nabylo právní moci; vítězná strana může prokázat, že rozhodnutí nabylo právní moci tak, že předloží příslušné výpisy z databáze úřadu nebo individuální potvrzení vydané úřadem, v rozhodnutí je uvedena doložka příslušného vnitrostátního orgánu Vnitrostátní orgán Každý členský stát určí vnitrostátní orgán za účelem připojení doložky o vykonatelnosti rozhodnutí úřadu, kterými jsou stanoveny náklady. Členský stát informuje o určení tohoto orgánu úřad a Soudní dvůr (čl. 86 odst. 2 CTMR). Úřad zveřejní určení těchto orgánů ve svém Úředním věstníku. K dispozici jsou příslušné informace pro Belgii, Dánsko, Německo, Irsko, Francii, Nizozemsko, Rakousko, Slovensko a Spojené království Řízení a. Zúčastněná strana musí požádat příslušný vnitrostátní orgán, aby k rozhodnutí připojil doložku o vykonatelnosti. Podmínky týkající se jazyků žádostí, překladů příslušných částí rozhodnutí, poplatků a nutnosti využít služby zástupce prozatím závisí na postupech členských států, nejsou harmonizovány a posuzují se jednotlivě pro každý případ. Příslušný orgán připojí k rozhodnutí uvedenou doložku na základě ověření pravosti rozhodnutí bez další kontroly. Co se týče chybných rozhodnutí o nákladech nebo stanovení nákladů, viz body 6.1 a 6.2 výše. b. Jsou-li splněny formální náležitosti, dotčená strana může přistoupit k výkonu rozhodnutí. Výkon rozhodnutí se řídí předpisy občanského práva procesního platného na území, kde k jeho výkonu dochází. Výkon rozhodnutí lze zastavit pouze rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie. Projednání stížností na provedení výkonu rozhodnutí nesprávným způsobem však spadá do pravomoci národních soudů (čl. 86 odst. 4 CTMR). Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část A, Obecná pravidla Strana 15

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

Vysvětlivky k formuláři žádosti o nahlédnutí do spisu 1

Vysvětlivky k formuláři žádosti o nahlédnutí do spisu 1 ÚŘAD PRO HARMONIZACI VE VNITŘNÍM TRHU (OHIM) (Ochranné známky a průmyslové vzory) Vysvětlivky k formuláři žádosti o nahlédnutí do spisu 1 1. Obecné poznámky 1.1 Použití formuláře Formulář obdržíte bezplatně

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku (Vyplní Úřad)

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY

ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Telefon: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY (Vyplní Úřad) Pořadové

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Oznámení o výplatě dividend

Oznámení o výplatě dividend Oznámení o výplatě dividend Představenstvo společnosti Česká pojišťovna a.s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ: 45272956, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Poznámky k formuláři přihlášky k zápisu (průmyslového) vzoru Společenství

Poznámky k formuláři přihlášky k zápisu (průmyslového) vzoru Společenství ÚŘAD PRO HARMONIZACI VE VNITŘNÍM TRHU (OHIM) Ochranné známky a vzory Poznámky k formuláři přihlášky k zápisu (průmyslového) 1. Obecné poznámky 1.1 Použití formuláře Podle článku 68 nařízení Komise (ES)

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. 1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., v platném znění 4. Základní informace k životní situaci Právo

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ 1.1. PPAS je obchodní společnost Plzeňský Prazdroj,

Více

PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku

PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku (Vyplní Úřad)

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ INFORMACE vydaná GE Money Bank, a.s. ("Banka") v souladu s 11, odst.1 zákona o bankách č. 21/1992 Sb., ve znění změn č. 126/2002 Sb. a) Banka je pro operace tuzemského platebního styku účastníkem Systému

Více

Současná aplikace tuzemského platebního styku

Současná aplikace tuzemského platebního styku JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva společnosti Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo, člen katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení

Více

Č á s t I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů

Č á s t I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů Č á s t I. Platnost od 1. 7. 2013 VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů 2,-- 0111013 Vedení běžného účtu v české měně - měsíčně 10,-- 0111014

Více

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Vážená klientko / Vážený kliente, dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 01.12.2015

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr. F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz N á l e z Evidenční číslo: 6346/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ A PRO ODVODY TUZEMSKÝCH ŠEKŮ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky pro přijímání tuzemských šeků Banky pro platby v Kč a pro odvody tuzemských

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Příloha k usnesení RMČ č.79 ze dne 19. 2. 2009 Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čl. 1 Preambule Rada

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií vyhlášené v souladu s ustanovením 282 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Více

2.4. Pravidla a podmínky

2.4. Pravidla a podmínky 2.4. Pravidla a podmínky 1. BONUS PROGRAM + 1.1. Věrnostní program BONUS + (dále jen BONUS + ) je provozován obchodní společností BLOK, spol. s r. o., se sídlem Bojkovice, Nádražní 953, PSČ 687 71, Česká

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. července 2015 Platný pro korporátní klientelu a pro klienty Commercial Bank

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. července 2015 Platný pro korporátní klientelu a pro klienty Commercial Bank Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha 11.8. Obecných pravidel S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu podpořeného v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky (dále též podmínky nebo "VOP") jsou platné a závazné pro všechny osoby, které využívají, na základě smluvního

Více

ŽÁDOST O OBNOVU / PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI

ŽÁDOST O OBNOVU / PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Telefon: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O OBNOVU / PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI (Vyplní Úřad) Pořadové číslo:

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

Pravidla komunikace LRR

Pravidla komunikace LRR Pravidla komunikace LRR Verze 20040801 V platnosti od 1.8.2004 0. OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů subjektů

Více

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU I. Definice pojmů Pro účely těchto podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: 1.1. Poskytovatel společnost TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114,

Více

vydává tuto SMĚRNICI č. 9/2014 o poplatcích I. Předmět úpravy

vydává tuto SMĚRNICI č. 9/2014 o poplatcích I. Předmět úpravy Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. se sídlem Praha 3, Prokopova 16/100, PSČ 130 00 kontaktní adresa Praha 10, Dubečská 900/10, PSČ 100 31 IČ 264 82 789 zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE. Obchodní společnosti: studio nirvana

Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE. Obchodní společnosti: studio nirvana studio nirvana Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE Obchodní společnosti: studio nirvana Se sídlem: Karla Čapka 742, Sokolov, 35601 identifikační číslo: 45410810 Provozovna: ul. Přátelství

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ

ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ (Vyplní Úřad) Pořadové

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011 Fakultní nemocnice Brno Excimer laser Předmětem veřejné zakázky je dodávka excimer laseru (laserového systému pro provádění refrakčních zákroků v oftalmologii) pro Oční kliniku Fakultní nemocnice Brno.

Více

Pravidla pro složení makléřské zkoušky

Pravidla pro složení makléřské zkoušky Pravidla pro složení makléřské zkoušky Článek 1 Obsah makléřské zkoušky 1. Tato část Pravidel upravuje náležitosti a průběh makléřské zkoušky (dále jen zkoušky ). 2. Obsahem zkoušky je prokázání znalostí

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ ČÍSLO SMLOUVY 2013/./ /. uzavřená mezi PV Recovery, s.r.o. se sídlem Antala Staška 1076/33a, Praha 140 00 zapsaná Městským soudem v Praze, sp. zn. C 204081 IČ: 291

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Číslo provizního prodejce: uzavřená mezi následujícími stranami: Přidělí CK Cestovní kancelář: you travel s.r.o. se sídlem: Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 zapsána: Městský

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE podle 7 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) Systémové řešení dopravy v klidu v areálu FNKV Praha 1. ZADAVATEL Zadavatel Název: Fakultní

Více

Městská část Praha 3. Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009

Městská část Praha 3. Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009 Městská část Praha 3 Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009 k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 1 Obsah: Preambule

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

Podmínky výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení Podmínky výběrového řízení Společnost JIHLAVAN, a.s. se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54 (dále jen Vyhlašovatel ) tímto vyhlašuje veřejné výběrové řízení Prodej zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 3 12. května 2014 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) V OBLASTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více