ČÁST A OBECNÁ PRAVIDLA ODDÍL 3 PLATBA POPLATKŮ, NÁKLADŮ A JINÝCH POPLATKŮ. Platba poplatků, nákladů a jiných poplatků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÁST A OBECNÁ PRAVIDLA ODDÍL 3 PLATBA POPLATKŮ, NÁKLADŮ A JINÝCH POPLATKŮ. Platba poplatků, nákladů a jiných poplatků"

Transkript

1 METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) V OBLASTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ ČÁST A OBECNÁ PRAVIDLA ODDÍL 3 PLATBA POPLATKŮ, NÁKLADŮ A JINÝCH POPLATKŮ Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část A, Obecná pravidla Strana 1

2 Obsah 1 Právní základ a definice Způsoby platby Platba bankovním převodem Bankovní účet Podrobnosti, které musí být uvedeny u platby Platba kreditní kartou Platba prostřednictvím běžného účtu u úřadu OHIM Datum platby Datum, k němuž se platba považuje za provedenou Platba bankovním převodem Opožděná platba s příplatkem nebo bez příplatku Prokázání platby a dne uskutečnění platby Platba kreditní kartou Platba prostřednictvím běžného účtu Vrácení poplatků Vrácení přihlašovacího poplatku Vrácení poplatku za podání námitek Vrácení poplatků za mezinárodní ochranné známky s vyznačením EU Vrácení poplatků za odvolání Vrácení poplatků za obnovení zápisu Vrácení zanedbatelných částek Rozhodnutí o nákladech Rozdělení nákladů Stanovení nákladů Výkon rozhodnutí o nákladech Podmínky Vnitrostátní orgán Řízení Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část A, Obecná pravidla Strana 2

3 1 Právní základ a definice Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne o ochranné známce Společenství (dále jen CTMR ) Nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne , kterým se provádí nařízení o ochranné známce Společenství Nařízení Komise (ES) č. 2869/95 ze dne o poplatcích placených úřadu OHIM za zápis ochranných známek Společenství (nařízení o poplatcích v souvislosti s ochrannými známkami Společenství (dále jen CTMFR )) Nařízení Komise (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených úřadu OHIM za zápis průmyslových vzorů Společenství (nařízení o poplatcích v souvislosti s průmyslovými vzory Společenství (dále jen CDFR )) Pokud jde o ochranné známky Společenství (dále jen CTM ), vedle ustanovení obsažených v základním CTMR a prováděcím nařízení o ochranné známce Společenství (dále jen CTMIR ), existuje zvláštní nařízení o poplatcích placených úřadu OHIM (nařízení o poplatcích v souvislosti s ochrannými známkami Společenství). Toto nařízení bylo jedenkrát pozměněno v roce 2004, dvakrát v roce 2005 a jedenkrát v roce Neoficiální konsolidované znění tohoto CTMFR, včetně odkazů na kodifikované CTMR, je dostupné on-line. Úplný seznam poplatků lze nalézt na této adrese https://oami.europa.eu/ohimportal/cs/fees-payable-direct-to-ohim. Obdobně pokud jde o zapsané průmyslové vzory Společenství (dále jen RCD ), vedle ustanovení obsažených v základním nařízení o (průmyslových) vzorech Společenství (dále jen CDR ) a prováděcím nařízení o (průmyslových) vzorech Společenství (dále jen CDIR ), existuje zvláštní nařízení o poplatcích placených úřadu OHIM (CDFR). Toto nařízení bylo pozměněno v roce 2007 v návaznosti na přistoupení Evropské unie k Ženevskému aktu Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů (CDFR). Prezident úřadu je zmocněn stanovit poplatky, které mají být zaplaceny úřadu za jeho služby, a může určit a schválit způsoby platby, mimo způsobů výslovně stanovených v CTMFR a CDFR (dále jen nařízení o poplatcích). Rozdíly mezi poplatky, náklady a jinými poplatky jsou tyto: Poplatky musí úřadu uhradit uživatelé za podání a zpracování přihlášky ochranných známek a (průmyslových) vzorů; nařízení o poplatcích stanoví výše poplatků a způsoby, jakými musí být uhrazeny. Většina řízení, která úřad vede, závisí na zaplacení poplatku, jako např. poplatek za přihlášku CTM nebo RCD, poplatek za obnovení zápisu atd. Některé poplatky byly sníženy na nulu (např. poplatky za zápis CTM, převody CTM). Výše poplatků musí být stanovena tak, aby příjmy z nich v zásadě umožňovaly zajistit vyrovnaný rozpočet úřadu (viz článek 144 CTMR) s cílem zaručit úplnou autonomii a nezávislost úřadu. Příjmy úřadu pocházejí hlavně z poplatků placených uživateli systému (viz 18. bod odůvodnění CTMR). Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část A, Obecná pravidla Strana 3

4 Náklady se rozumí náklady účastníků řízení s více účastníky vedených úřadem, zejména se jedná o náklady na kvalifikované zastupování (u ochranných známek viz článek 85 CTMR a pravidlo 94 CTMIR, u (průmyslových) vzorů viz články 70 až 71 CDR a článek 79 CDIR). Rozhodnutí v řízení inter partes musí obsahovat rozhodnutí o poplatcích a nákladech v souvislosti s kvalifikovaným zástupcem a musí stanovit danou částku. Rozhodnutí o nákladech je vykonatelné, jakmile nabyde právní moci, v souladu s článkem 86 CTMR. Jiné poplatky stanoví prezident úřadu a vztahují se na služby poskytované úřadem, které nejsou uvedeny v článku 2 CTMFR (viz pravidlo 87 odst. 2 CTMIR, a čl. 3 odst. 1 a 2 CTMFR). Výše těchto jiných poplatků stanovených prezidentem budou zveřejněny v Úředním věstníku úřadu a lze je nalézt na internetových stránkách v části rozhodnutí prezidenta. Jedná se například o poplatky za mediaci v Bruselu nebo za některé publikace vydávané úřadem. 2 Způsoby platby Článek 5 CTMFR Článek 5 CDFR Sdělení prezidenta úřadu č. 2/97 ze dne Veškeré poplatky musí být uhrazeny v eurech. Platby v jiných měnách nejsou platné, nezakládají práva a budou vráceny. Poplatky, které se platí úřadu, nemohou být zaplaceny národním úřadům ani jejich prostřednictvím. Mezi přípustné způsoby platby většinou patří bankovní převody, odepsání z běžných účtů vedených u úřadu a (pouze v případě on-line přihlášek a poplatků za obnovení zápisu) platba kreditní kartou. Platby v hotovosti v prostorách úřadu a šeky již nelze přijmout. Úřad nemůže vystavovat faktury. Úřad však na žádost uživatele vystaví stvrzenku. 2.1 Platba bankovním převodem Peníze lze úřadu zaslat převodem. Poplatek se nepovažuje za zaplacený, pokud je příkaz k úhradě zadán po uplynutí stanovené lhůty. Je-li poplatek zaslán před stanovenou lhůtou, ale je připsán po jejím uplynutí, může ho úřad za zvláštních okolností považovat za řádně zaplacený (viz odstavec 4.1 níže) Bankovní účet Platba bankovním převodem může být provedena pouze ve prospěch jednoho z těchto dvou bankovních účtů úřadu: Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část A, Obecná pravidla Strana 4

5 Adresa Banka Banco Bilbao Vizcaya Argentaria La Caixa Explanada de España, 11 E Alicante ŠPANĚLSKO Calle Capitán Segarra, 6 E Alicante ŠPANĚLSKO Číslo účtu Kód SWIFT* BBVAESMMXXX CAIXESBBXXX IBAN ES ES Bankovní poplatky** >OUR >OUR * Kód SWIFT*: Některé počítačové programy neakceptují poslední tři číslice XXX kódu SWIFT/BIC. V takovém případě musí uživatelé uvést BBVAESMM nebo CAIXESBB. **Bankovní poplatky: Je důležité se ujistit, že úřad obdrží celou částku bez jakýchkoli srážek. V případě převodu tedy musí být u způsobu platby bankovních poplatků uvedeno OUR, aby se zajistilo, že úřad obdrží celou dlužnou částku. Při platbě SEPA je však požadována předem nastavená specifikace SEPA SHR. SEPA je společný evropský platební systém, který používá většina bank ve všech členských státech EU a v dalších čtyřech evropských zemích Podrobnosti, které musí být uvedeny u platby Článek 7 CTMFR Článek 6 CDFR Platba poplatku a označení charakteru poplatku a postupu, k němuž se vztahuje, nenahrazuje ostatní formální požadavky dotčeného procesního úkonu. Například platba poplatku za odvolání a uvedení čísla napadeného rozhodnutí není postačující pro podání platného odvolání (rozsudek ze dne , T-373/03, PARMITALIA, bod 58). Nepostačují-li poskytnuté informace k tomu, aby umožnily řádné přidělení platby, úřad určí lhůtu, v níž musí být poskytnuty chybějící informace. Při nesplnění této podmínky nebude platba považována za provedenou a částka bude vrácena. Úřad OHIM obdrží denně tisíce plateb a nesprávná nebo nedostatečná identifikace spisu může mít za následek značná zpoždění v provádění procesních úkonů. Formulář o převodu, který náleží k dané platbě, musí obsahovat tyto údaje: číslo CTM nebo RCD, jméno/název a adresa plátce nebo identifikační číslo úřadu, charakter poplatku, nejlépe ve zkrácené podobě. Pro urychlené vyřízení plateb prováděných bankovním převodem a s ohledem na to, že v polích odesilatel a popis lze použít pouze omezený počet znaků, se důrazně doporučuje vyplňovat tato pole níže popsaným způsobem. Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část A, Obecná pravidla Strana 5

6 POLE POPIS Použijte kódy uvedené v tabulkách níže, např.: CTM místo: PŘIHLAŠOVACÍ POPLATEK ZA ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČENSTVÍ. Vymažte počáteční nuly v číslech a nepoužívejte mezery ani pomlčky, protože zbytečně zabírají místo. Na začátku vždy uveďte číslo přihlášky nebo číslo zápisu, např. CTM Pokud platíte za více než jednu ochrannou známku či (průmyslový) vzor, specifikujte pouze první a poslední známku či vzor, např. CTM , a poté nám pošlete fax s úplnými podrobnostmi o tom, kterých ochranných známek či (průmyslových) vzorů se platba týká. Kódy pro pole Popis (seřazené podle důležitosti) Popis Kód Příklad Platba na běžný účet CC + číslo účtu CC1361 Informace, zda je majiteli (OWN) nebo zástupci (REP) přiděleno identifikační číslo Číslo ochranné známky (CTM) nebo průmyslového vzoru (RCD) Zkrácený neoficiální název ochranné známky nebo průmyslového vzoru Kód operace: Přihlašovací poplatek za CTM nebo RCD Poplatek za mezinárodní přihlášku Poplatek za obnovení zápisu Poplatek za podání námitek Poplatek za zrušení a/nebo prohlášení známky za neplatnou Odvolání Zápis údajů Převod Konverze Nahlížení do spisů Ověřené kopie OWN + identifikační číslo, REP + identifikační číslo CTM, RCD + číslo CTM, RCD INT RENEW OPP CANC APP REC TRANSF CONV INSP COPIES REP10711 CTM RCD1698 XXXXXXX nebo tvar lahve OPP, REC, RENEW, INSP, INT, TRANSF, CANC, CONV, COPIES, APP Příklady: Předmět platby Přihlašovací poplatek (CTM = ochranná známka Společenství) Přihlašovací poplatek (RCD = zapsaný průmyslový vzor Společenství) Podání námitky + plátce Mezinárodní přihláška Obnovení zápisu (CTM) Platba na běžný účet č Ověřené kopie Příklad popisu platby CTM XXXXXXX RCD tvar lahve CTM OPP XXXXXXX REP10711 CTM INT XXXXXXX CTM RENEW CC1361 CTM COPIES Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část A, Obecná pravidla Strana 6

7 Převod více průmyslových vzorů (první a poslední ) + plátce Zápis licence k CTM RCD TRANSF REP10711 REC CTM LICENCE OWN10711 POLE ODESILATEL Příklady adresy Jméno plátce Adresa plátce Město a PSČ plátce Adresa John Smith 58 Long Drive London, ED5 6V8 Příklad Použijte jméno, které lze identifikovat jako plátce, přihlašovatele (majitele či zástupce) nebo namítající. Pro jméno plátce použijte pouze jméno, bez zkratek, jako jsou DIPL.-ING. PHYS. Používejte tutéž formu identifikace pro platby i v budoucnosti. 2.2 Platba kreditní kartou Rozhodnutí prezidenta úřadu č. EX-11-3 ze dne týkající se elektronické komunikace s úřadem a ze strany úřadu: kapitola 10, Elektronická platba kreditní kartou Čl. 2 odst. 1 písm. b) až čl. 2 odst. 4 a čl. 2 odst. 12 až 15 CTMFR a čl. 5 odst. 2 CDFR Platbu kreditní kartou zatím nelze provést v případě všech poplatků vyplácených úřadu OHIM. Platba kreditní kartou je možná pouze tehdy, je-li podána on-line přihláška ochranných známek (včetně poplatků za třídu) nebo průmyslových vzorů a on-line žádost o obnovu zápisu ochranných známek či průmyslových vzorů. Mohou být použity tyto kreditní karty: Visa, MasterCard a Eurocard. U elektronicky podaných přihlášek se platba kreditní kartou doporučuje většině uživatelů. Platby kreditní kartou umožňují úřadu OHIM nejlepší využití jeho automatických interních systémů, takže se přihláškou může začít zabývat rychleji. Platby kreditní kartou se uskutečňují okamžitě (viz odstavec 4.2 níže), a proto nejsou povoleny v případě odložených plateb (do jednoho měsíce od data podání). Pro všechny ostatní poplatky není použití kreditních karet možné. Kreditní karty nemohou být použity především k úhradě poplatků uvedených v článku 3 CTMFR a článku 3 CDFR nebo k doplnění prostředků na běžném účtu. Platby kreditní kartou vyžadují určité základní informace. Poskytnuté informace neuloží úřad OHIM do žádné trvalé databáze. Bude je uchovávat pouze do doby, než je zašle bance. Každý záznam formuláře bude obsahovat pouze typ platební karty (VISA, MasterCard nebo Eurocard) a poslední čtyři číslice z čísla platební karty. Úplné číslo Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část A, Obecná pravidla Strana 7

8 platební karty může být bezpečně vloženo prostřednictvím zabezpečeného serveru, který šifruje všechny poskytnuté informace. 2.3 Platba prostřednictvím běžného účtu u úřadu OHIM Rozhodnutí prezidenta úřadu č. Ex-96-1 ze dne týkající se podmínek zřizování běžných účtů u úřadu, ve znění pozdějších změn z let 1996, 2003 a 2006 Sdělení prezidenta úřadu č. 5/01 ze dne týkající se dostupnosti výpisů z běžných účtů na internetových stránkách úřadu Sdělení prezidenta úřadu č. 11/02 ze dne týkající se zřízení dalšího bankovního účtu Doporučuje se zřídit si běžný účet u úřadu OHIM, jelikož platba za jakoukoli žádost podléhající lhůtám, jako je podání námitek nebo odvolání, bude považována za včas uhrazenou, i když bude příslušná dokumentace, v souvislosti s níž byla platba provedena (např. podání námitky), předložena v poslední den lhůty, a to za podmínky, že je na běžném účtu dostatek finančních prostředků (viz odstavec 4.3 níže). Datum, k němuž bude částka z běžného účtu skutečně odepsána, bude obvykle pozdější, platba bude ovšem považována za provedenou ke dni, kdy úřad obdržel žádost o procesní úkon, nebo podle toho, co bude účastníkovi řízení vyhovovat, v souladu s článkem 6 rozhodnutí prezidenta úřadu č. Ex-96-1 ve znění z roku Pokud se osoba (buď účastník řízení, nebo jeho zástupce), která podala přihlášku nebo provedla příslušný procesní úkon, identifikuje jako majitel běžného účtu vedeného u úřadu, úřad automaticky strhne příslušnou částku z běžného účtu, neobdrží-li v daném případě jiné pokyny. Pro správnou identifikaci účtu úřad doporučuje, aby bylo jasně uvedeno identifikační číslo, které úřad OHIM přidělil majiteli běžného účtu vedeného u úřadu. Systém běžných účtů je automatickým debetním systémem, což znamená, že po identifikaci takového účtu může úřad podle vývoje dotčených postupů, a pokud je na účtu dostatek prostředků, strhávat veškeré poplatky, které mají být zaplaceny v rámci výše uvedených postupů, a datum platby bude pokaždé v souladu s požadavky bez dalších pokynů. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je situace, kdy majitel běžného účtu písemně požádá úřad, aby nepoužil jeho běžný účet k úhradě konkrétního poplatku. V takovém případě však majitel účtu může změnit způsob platby zpět na platbu prostřednictvím běžného účtu kdykoli před uplynutím doby splatnosti. Neuvedení výše poplatku nebo nesprávné uvedení výše poplatku nemá žádný negativní dopad, neboť z běžného účtu bude automaticky odepsána částka, která odpovídá příslušnému procesnímu úkonu, za který je platba vyžadována. Pokud na běžném účtu nebude k dispozici dostatek finančních prostředků, úřad o tom bude informovat majitele a umožní mu účet doplnit a uhradit 20% přirážku, aby pokryl správní poplatky související s nedostatkem prostředků. Pokud tak majitel účtu učiní, platba poplatku bude považována za obdrženou ke dni, kdy úřad obdržel příslušný dokument, v souvislosti s nímž byla platba provedena (např. podání námitky). Týká-li se platba doplnění prostředků na běžném účtu, uvedení čísla běžného účtu je postačující. Při doplňování prostředků na účet by měl majitel zajistit jejich dostatečnou výši na úhradu všech dlužných poplatků nebo by měl přinejmenším uvést prioritní poplatky, na něž by měly být prostředky použity. Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část A, Obecná pravidla Strana 8

9 ON-LINE ÚČET poskytuje majitelům běžného účtu u úřadu OHIM přístup k informacím o jejich běžném účtu alespoň za uplynulý rok, a to prostřednictvím zabezpečeného internetového připojení. Služba zahrnuje zobrazení zůstatku na účtu, seznamu všech transakcí a měsíčních výpisů a nástroj pro vyhledávání konkrétních transakcí. Platba poplatku odepsáním z běžného účtu třetí strany vyžaduje výslovné písemné povolení. Platba se považuje za provedenou ke dni, kdy úřad obdrží toto povolení. Povolení musí být vydáno majitelem běžného účtu a musí uvádět, že z jeho účtu může být odepsán konkrétní poplatek. Pokud majitel není účastníkem příslušného řízení ani zástupcem, úřad zkontroluje, zda bylo takové povolení předloženo. Pokud nebylo, úřad zašle dotčenému účastníkovi dopis se žádostí o předložení povolení odepsat danou částku z účtu třetí strany. Účastník, který žádá o platbu poplatku odepsáním z běžného účtu třetí strany, musí povolení zaslat úřadu poštou, aby bylo možné strhnout poplatek z tohoto účtu. Běžný účet u úřadu OHIM lze zřídit zasláním žádosti na centrální faxové číslo nebo na tuto ovou adresu Minimální částka nezbytná pro zřízení běžného účtu je EUR. 3 Datum platby Článek 4 CTMFR Článek 4 CDFR Poplatky musí být zaplaceny k datu splatnosti. Je-li pro uskutečnění platby stanovena určitá lhůta, platba musí být provedena v této lhůtě. Poplatky, pro něž není v nařízeních stanoveno datum splatnosti, budou splatné v den obdržení žádosti o službu, za kterou je poplatek stanoven, např. žádost o záznam. 4 Datum, k němuž se platba považuje za provedenou Čl. 8 odst. 1 a 3 CTMFR Článek 7 CDFR Článek 7 rozhodnutí prezidenta úřadu č. Ex-96-1 ze dne týkající se podmínek zřizování běžných účtů u úřadu, ve znění pozdějších změn z let 1996, 2003 a 2006 Článek 24 rozhodnutí prezidenta úřadu č. EX-11-3 ze dne týkající se elektronické komunikace s úřadem a ze strany úřadu: elektronická platba kreditní kartou Den, k němuž se platba považuje za provedenou, závisí na způsobu platby. Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část A, Obecná pravidla Strana 9

10 4.1 Platba bankovním převodem Pokud je platba provedena převodem nebo platbou na bankovní účet úřadu, datem, k němuž se platba považuje za provedenou, je den, kdy je částka připsána na bankovní účet úřadu Opožděná platba s příplatkem nebo bez příplatku Platba, kterou úřad obdrží po uplynutí lhůty, bude považována za provedenou před uplynutím doby splatnosti, jestliže dotčená osoba prokáže, že a) v členském státě a ve lhůtě, ve které měla být platba uskutečněna, byla bance platba uhrazena nebo byl dán příkaz k úhradě, a b) pokud je současně s platbou uhrazen příplatek ve výši deseti procent z celkové dlužné částky (do maximální výše 200 EUR) (rozsudek ze dne , T-488/09, Redtube I, bod 38, a rozhodnutí ze dne , R 203/2005-1, Blue Cross). Totéž ovšem neplatí pro opožděnou platbu příplatku. Je-li příplatek zaplacen se zpožděním, je opožděná celá platba, což nelze napravit platbou příplatku z příplatku. Příplatek nebude vyžadován, jestliže daná osoba prokáže, že platba byla zadána více než deset dní před uplynutím příslušné lhůty. Úřad může osobě, která platbu provedla po uplynutí lhůty, stanovit lhůtu pro předložení důkazu o splnění jedné z výše uvedených podmínek Prokázání platby a dne uskutečnění platby Článek 76 CTMR Čl. 8 odst. 4 CTMFR Článek 63 CDR Čl. 7 odst. 4 CDFR Mohou být předloženy jakékoli důkazy, např.: příkaz k bankovnímu převodu (např. příkaz SWIFT) opatřený razítkem a uvádějící datum přijetí v dotčené bance, on-line platební příkaz zaslaný prostřednictvím internetu nebo výtisk elektronického převodu, pokud obsahuje informace o datu převodu, o bance, které byl zaslán, a údaj jako převod proveden. Kromě toho mohou být předloženy tyto důkazy: potvrzení banky o přijetí pokynu k platbě, dopisy od banky, v níž byla platba provedena, potvrzující den, kdy byl příkaz zadán nebo platba uskutečněna, a to s uvedením řízení, pro jehož účely byla uskutečněna, písemná prohlášení účastníka nebo jeho zástupce učiněná místopřísežně nebo mající podle právních předpisů státu, ve kterém jsou učiněna, rovnocenný účinek. Tyto dodatečné důkazy jsou považovány za dostatečné pouze tehdy, jsou-li podloženy dalšími důkazy. Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část A, Obecná pravidla Strana 10

11 Tento výčet není kompletní. Pokud není důkaz jednoznačný, je úřad povinen zaslat žádost o další důkaz. Není-li žádný důkaz předložen, má se za to, že řízení, v souvislosti s nímž byla platba provedena, nebylo zahájeno. Pokud je důkaz nedostatečný nebo plátce nevyhoví požadavku úřadu ohledně chybějících informací, úřad bude mít za to, že nebyla dodržena lhůta pro provedení platby. Ve stejné lhůtě může úřad od dané osoby vyžadovat také úhradu příplatku. V případě neuhrazení příplatku se má za to, že nebyla dodržena doba splatnosti. Poplatky nebo jejich části, které byly uhrazeny, budou vráceny z důvodu neplatnosti platby. Pravidlo 96 odst. 2 CTMIR Čl. 81 odst. 2 CDIR Jazyk, v němž jsou vyhotoveny důkazy: dokumenty lze předložit v kterémkoliv úředním jazyce EU. Není-li jazyk dokumentů jazykem řízení, může úřad požadovat, aby mu byl předložen překlad do kteréhokoli z jazyků používaných úřadem. 4.2 Platba kreditní kartou Platba kreditní kartou se považuje za uskutečněnou ke dni, kdy bylo prostřednictvím internetu uskutečněno úspěšné elektronické podání, k němuž se platba vztahuje. 4.3 Platba prostřednictvím běžného účtu Rozhodnutí prezidenta úřadu č. Ex-96-1 ze dne týkající se podmínek zřizování běžných účtů u úřadu, ve znění pozdějších změn z let 1996, 2003 a 2006 Je-li platba uskutečněna prostřednictvím běžného účtu vedeného u úřadu, rozhodnutí prezidenta č. EX-96-1, v platném znění, zajišťuje, aby byl den, k němuž je platba považována za uskutečněnou, stanoven tak, aby účastníkovi řízení vyhovoval. Například u poplatku za přihlášku CTM platí pravidlo, že poplatek se strhne z běžného účtu k poslednímu dni jednoměsíční lhůty stanovené pro jeho úhradu. Přihlašovatel/zástupce však může dát úřadu pokyn, aby poplatek z jeho účtu strhl, jakmile obdrží přihlášku CTM. Pokud účastník řízení od své žádosti odstoupí (námitka, žádost o zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti, odvolání) před uplynutím lhůty pro uskutečnění platby, poplatek nebude z běžného účtu odepsán a žádost nebude považována za podanou. Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část A, Obecná pravidla Strana 11

12 5 Vrácení poplatků Čl. 7 odst. 2 a články 9 a 13 CTMFR Články 84, 154 a 156 CTMR Čl. 6 odst. 2 a čl. 8 odst. 1 CDR Čl. 30 odst. 2 CDIR Vrácení poplatků je výslovně stanoveno v nařízeních. Poplatky se vracejí prostřednictvím bankovních převodů nebo běžných účtů vedených u úřadu OHIM, i když byly uhrazeny kreditní kartou. 5.1 Vrácení přihlašovacího poplatku Pravidlo 9 odst. 1 a 2 CTMIR Články 10, 13 a 22 CDIR Čl. 44 odst. 6 CTMR Dojde-li ke zpětvzetí přihlášky CTM, poplatky se nevrací s výjimkou případů, kdy je úřadu předloženo prohlášení o zpětvzetí: pokud byla platba uskutečněna bankovním převodem, přede dnem, kdy je částka skutečně zúčtována ve prospěch bankovního účtu úřadu, pokud byla platba uskutečněna kreditní kartou, téhož dne, kdy je podána přihláška obsahující pokyny/podrobnosti týkající se úhrady kreditní kartou, pokud se platba uskutečňuje z běžného účtu v jednoměsíční lhůtě pro úhradu základního přihlašovacího poplatku, nebo, pokud byl vydán písemný pokyn k okamžitému odepsání poplatku z běžného účtu, přede dnem, kdy byl tento pokyn obdržen, či nejpozději téhož dne. Má-li být vrácen základní přihlašovací poplatek, budou vráceny rovněž všechny další poplatky za třídy. Úřad nevrací samotné další poplatky za třídy s výjimkou případů, kdy byly uhrazeny nad rámec tříd, jež přihlašovatel uvedl v přihlášce CTM, a kdy úřad platbu nevyžadoval. Co se týče (průmyslových) vzorů, vyskytují-li se v souvislosti s nimi nesrovnalosti, které mají dopad na datum podání, to znamená, že datum podání není kvůli těmto nesrovnalostem přiděleno, a které nejsou v úřadem stanovené lhůtě napraveny, s průmyslovým vzorem či (průmyslovými) vzory se nebude zacházet jako s (průmyslovým) vzorem Společenství a veškeré poplatky budou vráceny. Poplatky nebudou naopak za žádných okolností vráceny, jestliže byl přihlašovaný průmyslový vzor zapsán. Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část A, Obecná pravidla Strana 12

13 5.2 Vrácení poplatku za podání námitek Pravidlo 17 odst. 1, pravidlo 18 odst. 5 a pravidlo 19 odst. 1 CTMIR Pokud se námitka nepovažuje za podanou (protože byla podána po uplynutí tříměsíční lhůty), poplatek za podání námitek nebyl uhrazen v plné výši nebo byl uhrazen po uplynutí lhůty pro podání námitek, úřad je povinen vrátit poplatek včetně příplatku. 5.3 Vrácení poplatků za mezinárodní ochranné známky s vyznačením EU Rozhodnutí prezidenta úřadu č. ADM týkající se upravení některých případů vracení poplatků Viz metodické pokyny, část M, Mezinárodní známky, bod Vrácení poplatků za odvolání Ustanovení týkající se vrácení poplatků za odvolání jsou uvedena v pravidle 51 CTMIR, a v čl. 35 odst. 3 a článku 37 CDIR. 5.5 Vrácení poplatků za obnovení zápisu Pravidlo 30 odst. 6 a 7 CTMIR Poplatky, které jsou uhrazeny před začátkem první šestiměsíční lhůty pro obnovení zápisu, nebudou brány v úvahu a budou vráceny. Pokud byly poplatky uhrazeny, ale nedošlo k obnovení zápisu (tj. když byl poplatek uhrazen až po uplynutí dodatečné lhůty nebo byl uhrazen v nižší výši, než je základní poplatek a poplatek za opožděnou platbu / opožděné podání žádosti o obnovení zápisu, nebo nebyly odstraněny určité další nesrovnalosti), budou poplatky vráceny. Pokud majitel vydal pokyn, aby úřad odepsal poplatek z běžného účtu v okamžiku předložení žádosti o obnovení zápisu, a později částečně (v souvislosti s některými třídami) nebo úplně vezme svůj pokyn k obnovení zápisu zpět, již odepsaný poplatek za obnovení zápisu se nevrací. Další informace viz metodické pokyny, část E, Operace prováděné v rejstříku, oddíl 4, Obnovení. 5.6 Vrácení zanedbatelných částek Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část A, Obecná pravidla Strana 13

14 Čl. 10 odst. 1 CTMFR Čl. 9 odst. 1 CDFR rozhodnutí prezidenta úřadu č. EX-03-6 ze dne o určení zanedbatelné výše poplatků Poplatek se nepovažuje za uhrazený, dokud není zaplacen v plné výši. Pokud tomu tak není, již uhrazená částka bude vrácena po uplynutí lhůty stanovené pro danou platbu, jelikož v tomto případě poplatek pozbývá svého účelu. Pokud je to však možné, může úřad vyzvat danou osobu, aby platbu ve stanovené lhůtě dorovnala. Pokud uhrazená částka převyšuje poplatek, přeplatek se nevrací, pokud je částka zanedbatelná a dotčený účastník o navrácení výslovně nepožádal. Rozhodnutím prezidenta úřadu č. EX-03-6 ze dne jsou zanedbatelné částky stanoveny na 15 EUR. 6 Rozhodnutí o nákladech Článek 85 CTMR Pravidlo 94 CTMIR 6.1 Rozdělení nákladů V řízení inter partes musí rozhodnutí o rozdělení nákladů přijmout námitkové oddělení, zrušovací oddělení a odvolací senáty. Náklady se skládají především z případných nákladů na kvalifikovaného zástupce a příslušných poplatků. Další informace týkající se rozdělení nákladů v námitkovém řízení viz metodické pokyny, část C, Námitky, oddíl 1, Procesní záležitosti. V případě, že rozhodnutí obsahuje zjevné chyby, pokud jde o náklady, účastníci mohou v závislosti na okolnostech požádat o opravu (pravidlo 53 CTMIR) nebo zrušení (článek 80 CTMR). 6.2 Stanovení nákladů Rozhodnutí, jímž se stanoví výše nákladů, zahrnuje paušální částku podle pravidla 94 CTMIR, za kvalifikované zastupování a dále poplatky (viz výše) vynaložené vítěznou stranou bez ohledu na to, zda byly skutečně vynaloženy. Stanovení nákladů může být přezkoumáno v rámci zvláštního řízení podle čl. 85 odst. 6 CTMR Výkon rozhodnutí o nákladech Článek 86 CTMR Úřad není způsobilý provádět vymáhací postupy. Tyto postupy musí být prováděny příslušnými vnitrostátními orgány. Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část A, Obecná pravidla Strana 14

15 6.3.1 Podmínky Vítězná strana může požadovat výkon rozhodnutí o nákladech za podmínky, že: součástí rozhodnutí je rozhodnutí o nákladech v její prospěch, rozhodnutí nabylo právní moci; vítězná strana může prokázat, že rozhodnutí nabylo právní moci tak, že předloží příslušné výpisy z databáze úřadu nebo individuální potvrzení vydané úřadem, v rozhodnutí je uvedena doložka příslušného vnitrostátního orgánu Vnitrostátní orgán Každý členský stát určí vnitrostátní orgán za účelem připojení doložky o vykonatelnosti rozhodnutí úřadu, kterými jsou stanoveny náklady. Členský stát informuje o určení tohoto orgánu úřad a Soudní dvůr (čl. 86 odst. 2 CTMR). Úřad zveřejní určení těchto orgánů ve svém Úředním věstníku. K dispozici jsou příslušné informace pro Belgii, Dánsko, Německo, Irsko, Francii, Nizozemsko, Rakousko, Slovensko a Spojené království Řízení a. Zúčastněná strana musí požádat příslušný vnitrostátní orgán, aby k rozhodnutí připojil doložku o vykonatelnosti. Podmínky týkající se jazyků žádostí, překladů příslušných částí rozhodnutí, poplatků a nutnosti využít služby zástupce prozatím závisí na postupech členských států, nejsou harmonizovány a posuzují se jednotlivě pro každý případ. Příslušný orgán připojí k rozhodnutí uvedenou doložku na základě ověření pravosti rozhodnutí bez další kontroly. Co se týče chybných rozhodnutí o nákladech nebo stanovení nákladů, viz body 6.1 a 6.2 výše. b. Jsou-li splněny formální náležitosti, dotčená strana může přistoupit k výkonu rozhodnutí. Výkon rozhodnutí se řídí předpisy občanského práva procesního platného na území, kde k jeho výkonu dochází. Výkon rozhodnutí lze zastavit pouze rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie. Projednání stížností na provedení výkonu rozhodnutí nesprávným způsobem však spadá do pravomoci národních soudů (čl. 86 odst. 4 CTMR). Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část A, Obecná pravidla Strana 15

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch Všeobecné obchodní podmínky I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ platné a účinné od 1.1.2014 Článek 1 Předmět úpravy a rozsah platnosti Všeobecných obchodních

Více

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s.

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Účinné od 10. 06. 2012 Úvod (1) Společnost Volksbank CZ, a.s. (dále jen Banka ), IČ: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Příručka k zjednodušenému jednomu správnímu místu pro DPH

Příručka k zjednodušenému jednomu správnímu místu pro DPH EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO DANĚ A CELNÍ UNII Nepřímé zdanění a správa daní DPH V Bruselu dne 23. října 2013 Příručka k zjednodušenému jednomu správnímu místu pro DPH Obsah Souvislosti...

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky )

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku,

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57

Více

Poznámky k formuláři přihlášky k zápisu (průmyslového) vzoru Společenství

Poznámky k formuláři přihlášky k zápisu (průmyslového) vzoru Společenství ÚŘAD PRO HARMONIZACI VE VNITŘNÍM TRHU (OHIM) Ochranné známky a vzory Poznámky k formuláři přihlášky k zápisu (průmyslového) 1. Obecné poznámky 1.1 Použití formuláře Podle článku 68 nařízení Komise (ES)

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY Commercial Bank VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY VYDÁNÍ 2014 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA 2 OBSAH A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI BANKOU

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot hypoteční banky a.s. pro účty a vklady fyzických osob nepodnikatelů s přímým bankovnictvím

Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot hypoteční banky a.s. pro účty a vklady fyzických osob nepodnikatelů s přímým bankovnictvím Wüstenrot hypoteční banka a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 podmínky Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. platné a účinné od 15. 10. 2014 1 / 19 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice a některá

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 12.10.2010 Úřední věstník Evropské unie L 268/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané

Více

199/1996 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

199/1996 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí 199/1996 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. října 1994 byla v Ženevě sjednána Smlouva o známkovém právu. Jménem České republiky byla Smlouva podepsána

Více

Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela

Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela OBSAH OBECNÁ ČÁST 1. Úvodní ustanovení......................................................... 3 2. Pravidla jednání s

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57

Více

Obchodní podmínky. pro zakládání a vedení účtů v mbank

Obchodní podmínky. pro zakládání a vedení účtů v mbank Obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů v mbank Účinnost od 26. 1. 2013 Část I Zásady vedení účtů Kapitola I Obecná ustanovení 1 1. Podmínky upravují zřizování a vedení bankovních účtů BRE BANK

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů. Platné a účinné od 1. 3. 2015

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů. Platné a účinné od 1. 3. 2015 Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů Platné a účinné od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem ul. Senatorska

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY 1. ČERVENEC 2015 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA - 1 - A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku PODMÍNKY České národní banky pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku OBSAH ČÁST PRVNÍ... 2 VEDENÍ ÚČTŮ... 2 Článek 1 Druhy účtů... 2 Článek 2 Smlouva o účtu a podpisové vzory...

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále jen

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. 1/15

Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. 1/15 Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. 1/15 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela

Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela OBSAH OBECNÁ ČÁST 1. Úvodní ustanovení........................................................... 3 2. Pravidla jednání

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky ING Bank N.V., pobočka Praha 1. Úvod 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) ING Bank N. V., pobočka Praha, (dále jen Banka ) upravují všechny bankovní

Více

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. I. BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK 1. Obecné podmínky 1.1 Tyto Podmínky pro provádění platebního styku (dále jen Podmínky") stanoví provozní a technické

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více