ČÁST A OBECNÁ PRAVIDLA ODDÍL 3 PLATBA POPLATKŮ, NÁKLADŮ A JINÝCH POPLATKŮ. Platba poplatků, nákladů a jiných poplatků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÁST A OBECNÁ PRAVIDLA ODDÍL 3 PLATBA POPLATKŮ, NÁKLADŮ A JINÝCH POPLATKŮ. Platba poplatků, nákladů a jiných poplatků"

Transkript

1 METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) V OBLASTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ ČÁST A OBECNÁ PRAVIDLA ODDÍL 3 PLATBA POPLATKŮ, NÁKLADŮ A JINÝCH POPLATKŮ Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část A, Obecná pravidla Strana 1

2 Obsah 1 Právní základ a definice Způsoby platby Platba bankovním převodem Bankovní účet Podrobnosti, které musí být uvedeny u platby Platba kreditní kartou Platba prostřednictvím běžného účtu u úřadu OHIM Datum platby Datum, k němuž se platba považuje za provedenou Platba bankovním převodem Opožděná platba s příplatkem nebo bez příplatku Prokázání platby a dne uskutečnění platby Platba kreditní kartou Platba prostřednictvím běžného účtu Vrácení poplatků Vrácení přihlašovacího poplatku Vrácení poplatku za podání námitek Vrácení poplatků za mezinárodní ochranné známky s vyznačením EU Vrácení poplatků za odvolání Vrácení poplatků za obnovení zápisu Vrácení zanedbatelných částek Rozhodnutí o nákladech Rozdělení nákladů Stanovení nákladů Výkon rozhodnutí o nákladech Podmínky Vnitrostátní orgán Řízení Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část A, Obecná pravidla Strana 2

3 1 Právní základ a definice Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne o ochranné známce Společenství (dále jen CTMR ) Nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne , kterým se provádí nařízení o ochranné známce Společenství Nařízení Komise (ES) č. 2869/95 ze dne o poplatcích placených úřadu OHIM za zápis ochranných známek Společenství (nařízení o poplatcích v souvislosti s ochrannými známkami Společenství (dále jen CTMFR )) Nařízení Komise (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených úřadu OHIM za zápis průmyslových vzorů Společenství (nařízení o poplatcích v souvislosti s průmyslovými vzory Společenství (dále jen CDFR )) Pokud jde o ochranné známky Společenství (dále jen CTM ), vedle ustanovení obsažených v základním CTMR a prováděcím nařízení o ochranné známce Společenství (dále jen CTMIR ), existuje zvláštní nařízení o poplatcích placených úřadu OHIM (nařízení o poplatcích v souvislosti s ochrannými známkami Společenství). Toto nařízení bylo jedenkrát pozměněno v roce 2004, dvakrát v roce 2005 a jedenkrát v roce Neoficiální konsolidované znění tohoto CTMFR, včetně odkazů na kodifikované CTMR, je dostupné on-line. Úplný seznam poplatků lze nalézt na této adrese https://oami.europa.eu/ohimportal/cs/fees-payable-direct-to-ohim. Obdobně pokud jde o zapsané průmyslové vzory Společenství (dále jen RCD ), vedle ustanovení obsažených v základním nařízení o (průmyslových) vzorech Společenství (dále jen CDR ) a prováděcím nařízení o (průmyslových) vzorech Společenství (dále jen CDIR ), existuje zvláštní nařízení o poplatcích placených úřadu OHIM (CDFR). Toto nařízení bylo pozměněno v roce 2007 v návaznosti na přistoupení Evropské unie k Ženevskému aktu Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů (CDFR). Prezident úřadu je zmocněn stanovit poplatky, které mají být zaplaceny úřadu za jeho služby, a může určit a schválit způsoby platby, mimo způsobů výslovně stanovených v CTMFR a CDFR (dále jen nařízení o poplatcích). Rozdíly mezi poplatky, náklady a jinými poplatky jsou tyto: Poplatky musí úřadu uhradit uživatelé za podání a zpracování přihlášky ochranných známek a (průmyslových) vzorů; nařízení o poplatcích stanoví výše poplatků a způsoby, jakými musí být uhrazeny. Většina řízení, která úřad vede, závisí na zaplacení poplatku, jako např. poplatek za přihlášku CTM nebo RCD, poplatek za obnovení zápisu atd. Některé poplatky byly sníženy na nulu (např. poplatky za zápis CTM, převody CTM). Výše poplatků musí být stanovena tak, aby příjmy z nich v zásadě umožňovaly zajistit vyrovnaný rozpočet úřadu (viz článek 144 CTMR) s cílem zaručit úplnou autonomii a nezávislost úřadu. Příjmy úřadu pocházejí hlavně z poplatků placených uživateli systému (viz 18. bod odůvodnění CTMR). Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část A, Obecná pravidla Strana 3

4 Náklady se rozumí náklady účastníků řízení s více účastníky vedených úřadem, zejména se jedná o náklady na kvalifikované zastupování (u ochranných známek viz článek 85 CTMR a pravidlo 94 CTMIR, u (průmyslových) vzorů viz články 70 až 71 CDR a článek 79 CDIR). Rozhodnutí v řízení inter partes musí obsahovat rozhodnutí o poplatcích a nákladech v souvislosti s kvalifikovaným zástupcem a musí stanovit danou částku. Rozhodnutí o nákladech je vykonatelné, jakmile nabyde právní moci, v souladu s článkem 86 CTMR. Jiné poplatky stanoví prezident úřadu a vztahují se na služby poskytované úřadem, které nejsou uvedeny v článku 2 CTMFR (viz pravidlo 87 odst. 2 CTMIR, a čl. 3 odst. 1 a 2 CTMFR). Výše těchto jiných poplatků stanovených prezidentem budou zveřejněny v Úředním věstníku úřadu a lze je nalézt na internetových stránkách v části rozhodnutí prezidenta. Jedná se například o poplatky za mediaci v Bruselu nebo za některé publikace vydávané úřadem. 2 Způsoby platby Článek 5 CTMFR Článek 5 CDFR Sdělení prezidenta úřadu č. 2/97 ze dne Veškeré poplatky musí být uhrazeny v eurech. Platby v jiných měnách nejsou platné, nezakládají práva a budou vráceny. Poplatky, které se platí úřadu, nemohou být zaplaceny národním úřadům ani jejich prostřednictvím. Mezi přípustné způsoby platby většinou patří bankovní převody, odepsání z běžných účtů vedených u úřadu a (pouze v případě on-line přihlášek a poplatků za obnovení zápisu) platba kreditní kartou. Platby v hotovosti v prostorách úřadu a šeky již nelze přijmout. Úřad nemůže vystavovat faktury. Úřad však na žádost uživatele vystaví stvrzenku. 2.1 Platba bankovním převodem Peníze lze úřadu zaslat převodem. Poplatek se nepovažuje za zaplacený, pokud je příkaz k úhradě zadán po uplynutí stanovené lhůty. Je-li poplatek zaslán před stanovenou lhůtou, ale je připsán po jejím uplynutí, může ho úřad za zvláštních okolností považovat za řádně zaplacený (viz odstavec 4.1 níže) Bankovní účet Platba bankovním převodem může být provedena pouze ve prospěch jednoho z těchto dvou bankovních účtů úřadu: Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část A, Obecná pravidla Strana 4

5 Adresa Banka Banco Bilbao Vizcaya Argentaria La Caixa Explanada de España, 11 E Alicante ŠPANĚLSKO Calle Capitán Segarra, 6 E Alicante ŠPANĚLSKO Číslo účtu Kód SWIFT* BBVAESMMXXX CAIXESBBXXX IBAN ES ES Bankovní poplatky** >OUR >OUR * Kód SWIFT*: Některé počítačové programy neakceptují poslední tři číslice XXX kódu SWIFT/BIC. V takovém případě musí uživatelé uvést BBVAESMM nebo CAIXESBB. **Bankovní poplatky: Je důležité se ujistit, že úřad obdrží celou částku bez jakýchkoli srážek. V případě převodu tedy musí být u způsobu platby bankovních poplatků uvedeno OUR, aby se zajistilo, že úřad obdrží celou dlužnou částku. Při platbě SEPA je však požadována předem nastavená specifikace SEPA SHR. SEPA je společný evropský platební systém, který používá většina bank ve všech členských státech EU a v dalších čtyřech evropských zemích Podrobnosti, které musí být uvedeny u platby Článek 7 CTMFR Článek 6 CDFR Platba poplatku a označení charakteru poplatku a postupu, k němuž se vztahuje, nenahrazuje ostatní formální požadavky dotčeného procesního úkonu. Například platba poplatku za odvolání a uvedení čísla napadeného rozhodnutí není postačující pro podání platného odvolání (rozsudek ze dne , T-373/03, PARMITALIA, bod 58). Nepostačují-li poskytnuté informace k tomu, aby umožnily řádné přidělení platby, úřad určí lhůtu, v níž musí být poskytnuty chybějící informace. Při nesplnění této podmínky nebude platba považována za provedenou a částka bude vrácena. Úřad OHIM obdrží denně tisíce plateb a nesprávná nebo nedostatečná identifikace spisu může mít za následek značná zpoždění v provádění procesních úkonů. Formulář o převodu, který náleží k dané platbě, musí obsahovat tyto údaje: číslo CTM nebo RCD, jméno/název a adresa plátce nebo identifikační číslo úřadu, charakter poplatku, nejlépe ve zkrácené podobě. Pro urychlené vyřízení plateb prováděných bankovním převodem a s ohledem na to, že v polích odesilatel a popis lze použít pouze omezený počet znaků, se důrazně doporučuje vyplňovat tato pole níže popsaným způsobem. Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část A, Obecná pravidla Strana 5

6 POLE POPIS Použijte kódy uvedené v tabulkách níže, např.: CTM místo: PŘIHLAŠOVACÍ POPLATEK ZA ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČENSTVÍ. Vymažte počáteční nuly v číslech a nepoužívejte mezery ani pomlčky, protože zbytečně zabírají místo. Na začátku vždy uveďte číslo přihlášky nebo číslo zápisu, např. CTM Pokud platíte za více než jednu ochrannou známku či (průmyslový) vzor, specifikujte pouze první a poslední známku či vzor, např. CTM , a poté nám pošlete fax s úplnými podrobnostmi o tom, kterých ochranných známek či (průmyslových) vzorů se platba týká. Kódy pro pole Popis (seřazené podle důležitosti) Popis Kód Příklad Platba na běžný účet CC + číslo účtu CC1361 Informace, zda je majiteli (OWN) nebo zástupci (REP) přiděleno identifikační číslo Číslo ochranné známky (CTM) nebo průmyslového vzoru (RCD) Zkrácený neoficiální název ochranné známky nebo průmyslového vzoru Kód operace: Přihlašovací poplatek za CTM nebo RCD Poplatek za mezinárodní přihlášku Poplatek za obnovení zápisu Poplatek za podání námitek Poplatek za zrušení a/nebo prohlášení známky za neplatnou Odvolání Zápis údajů Převod Konverze Nahlížení do spisů Ověřené kopie OWN + identifikační číslo, REP + identifikační číslo CTM, RCD + číslo CTM, RCD INT RENEW OPP CANC APP REC TRANSF CONV INSP COPIES REP10711 CTM RCD1698 XXXXXXX nebo tvar lahve OPP, REC, RENEW, INSP, INT, TRANSF, CANC, CONV, COPIES, APP Příklady: Předmět platby Přihlašovací poplatek (CTM = ochranná známka Společenství) Přihlašovací poplatek (RCD = zapsaný průmyslový vzor Společenství) Podání námitky + plátce Mezinárodní přihláška Obnovení zápisu (CTM) Platba na běžný účet č Ověřené kopie Příklad popisu platby CTM XXXXXXX RCD tvar lahve CTM OPP XXXXXXX REP10711 CTM INT XXXXXXX CTM RENEW CC1361 CTM COPIES Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část A, Obecná pravidla Strana 6

7 Převod více průmyslových vzorů (první a poslední ) + plátce Zápis licence k CTM RCD TRANSF REP10711 REC CTM LICENCE OWN10711 POLE ODESILATEL Příklady adresy Jméno plátce Adresa plátce Město a PSČ plátce Adresa John Smith 58 Long Drive London, ED5 6V8 Příklad Použijte jméno, které lze identifikovat jako plátce, přihlašovatele (majitele či zástupce) nebo namítající. Pro jméno plátce použijte pouze jméno, bez zkratek, jako jsou DIPL.-ING. PHYS. Používejte tutéž formu identifikace pro platby i v budoucnosti. 2.2 Platba kreditní kartou Rozhodnutí prezidenta úřadu č. EX-11-3 ze dne týkající se elektronické komunikace s úřadem a ze strany úřadu: kapitola 10, Elektronická platba kreditní kartou Čl. 2 odst. 1 písm. b) až čl. 2 odst. 4 a čl. 2 odst. 12 až 15 CTMFR a čl. 5 odst. 2 CDFR Platbu kreditní kartou zatím nelze provést v případě všech poplatků vyplácených úřadu OHIM. Platba kreditní kartou je možná pouze tehdy, je-li podána on-line přihláška ochranných známek (včetně poplatků za třídu) nebo průmyslových vzorů a on-line žádost o obnovu zápisu ochranných známek či průmyslových vzorů. Mohou být použity tyto kreditní karty: Visa, MasterCard a Eurocard. U elektronicky podaných přihlášek se platba kreditní kartou doporučuje většině uživatelů. Platby kreditní kartou umožňují úřadu OHIM nejlepší využití jeho automatických interních systémů, takže se přihláškou může začít zabývat rychleji. Platby kreditní kartou se uskutečňují okamžitě (viz odstavec 4.2 níže), a proto nejsou povoleny v případě odložených plateb (do jednoho měsíce od data podání). Pro všechny ostatní poplatky není použití kreditních karet možné. Kreditní karty nemohou být použity především k úhradě poplatků uvedených v článku 3 CTMFR a článku 3 CDFR nebo k doplnění prostředků na běžném účtu. Platby kreditní kartou vyžadují určité základní informace. Poskytnuté informace neuloží úřad OHIM do žádné trvalé databáze. Bude je uchovávat pouze do doby, než je zašle bance. Každý záznam formuláře bude obsahovat pouze typ platební karty (VISA, MasterCard nebo Eurocard) a poslední čtyři číslice z čísla platební karty. Úplné číslo Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část A, Obecná pravidla Strana 7

8 platební karty může být bezpečně vloženo prostřednictvím zabezpečeného serveru, který šifruje všechny poskytnuté informace. 2.3 Platba prostřednictvím běžného účtu u úřadu OHIM Rozhodnutí prezidenta úřadu č. Ex-96-1 ze dne týkající se podmínek zřizování běžných účtů u úřadu, ve znění pozdějších změn z let 1996, 2003 a 2006 Sdělení prezidenta úřadu č. 5/01 ze dne týkající se dostupnosti výpisů z běžných účtů na internetových stránkách úřadu Sdělení prezidenta úřadu č. 11/02 ze dne týkající se zřízení dalšího bankovního účtu Doporučuje se zřídit si běžný účet u úřadu OHIM, jelikož platba za jakoukoli žádost podléhající lhůtám, jako je podání námitek nebo odvolání, bude považována za včas uhrazenou, i když bude příslušná dokumentace, v souvislosti s níž byla platba provedena (např. podání námitky), předložena v poslední den lhůty, a to za podmínky, že je na běžném účtu dostatek finančních prostředků (viz odstavec 4.3 níže). Datum, k němuž bude částka z běžného účtu skutečně odepsána, bude obvykle pozdější, platba bude ovšem považována za provedenou ke dni, kdy úřad obdržel žádost o procesní úkon, nebo podle toho, co bude účastníkovi řízení vyhovovat, v souladu s článkem 6 rozhodnutí prezidenta úřadu č. Ex-96-1 ve znění z roku Pokud se osoba (buď účastník řízení, nebo jeho zástupce), která podala přihlášku nebo provedla příslušný procesní úkon, identifikuje jako majitel běžného účtu vedeného u úřadu, úřad automaticky strhne příslušnou částku z běžného účtu, neobdrží-li v daném případě jiné pokyny. Pro správnou identifikaci účtu úřad doporučuje, aby bylo jasně uvedeno identifikační číslo, které úřad OHIM přidělil majiteli běžného účtu vedeného u úřadu. Systém běžných účtů je automatickým debetním systémem, což znamená, že po identifikaci takového účtu může úřad podle vývoje dotčených postupů, a pokud je na účtu dostatek prostředků, strhávat veškeré poplatky, které mají být zaplaceny v rámci výše uvedených postupů, a datum platby bude pokaždé v souladu s požadavky bez dalších pokynů. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je situace, kdy majitel běžného účtu písemně požádá úřad, aby nepoužil jeho běžný účet k úhradě konkrétního poplatku. V takovém případě však majitel účtu může změnit způsob platby zpět na platbu prostřednictvím běžného účtu kdykoli před uplynutím doby splatnosti. Neuvedení výše poplatku nebo nesprávné uvedení výše poplatku nemá žádný negativní dopad, neboť z běžného účtu bude automaticky odepsána částka, která odpovídá příslušnému procesnímu úkonu, za který je platba vyžadována. Pokud na běžném účtu nebude k dispozici dostatek finančních prostředků, úřad o tom bude informovat majitele a umožní mu účet doplnit a uhradit 20% přirážku, aby pokryl správní poplatky související s nedostatkem prostředků. Pokud tak majitel účtu učiní, platba poplatku bude považována za obdrženou ke dni, kdy úřad obdržel příslušný dokument, v souvislosti s nímž byla platba provedena (např. podání námitky). Týká-li se platba doplnění prostředků na běžném účtu, uvedení čísla běžného účtu je postačující. Při doplňování prostředků na účet by měl majitel zajistit jejich dostatečnou výši na úhradu všech dlužných poplatků nebo by měl přinejmenším uvést prioritní poplatky, na něž by měly být prostředky použity. Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část A, Obecná pravidla Strana 8

9 ON-LINE ÚČET poskytuje majitelům běžného účtu u úřadu OHIM přístup k informacím o jejich běžném účtu alespoň za uplynulý rok, a to prostřednictvím zabezpečeného internetového připojení. Služba zahrnuje zobrazení zůstatku na účtu, seznamu všech transakcí a měsíčních výpisů a nástroj pro vyhledávání konkrétních transakcí. Platba poplatku odepsáním z běžného účtu třetí strany vyžaduje výslovné písemné povolení. Platba se považuje za provedenou ke dni, kdy úřad obdrží toto povolení. Povolení musí být vydáno majitelem běžného účtu a musí uvádět, že z jeho účtu může být odepsán konkrétní poplatek. Pokud majitel není účastníkem příslušného řízení ani zástupcem, úřad zkontroluje, zda bylo takové povolení předloženo. Pokud nebylo, úřad zašle dotčenému účastníkovi dopis se žádostí o předložení povolení odepsat danou částku z účtu třetí strany. Účastník, který žádá o platbu poplatku odepsáním z běžného účtu třetí strany, musí povolení zaslat úřadu poštou, aby bylo možné strhnout poplatek z tohoto účtu. Běžný účet u úřadu OHIM lze zřídit zasláním žádosti na centrální faxové číslo nebo na tuto ovou adresu Minimální částka nezbytná pro zřízení běžného účtu je EUR. 3 Datum platby Článek 4 CTMFR Článek 4 CDFR Poplatky musí být zaplaceny k datu splatnosti. Je-li pro uskutečnění platby stanovena určitá lhůta, platba musí být provedena v této lhůtě. Poplatky, pro něž není v nařízeních stanoveno datum splatnosti, budou splatné v den obdržení žádosti o službu, za kterou je poplatek stanoven, např. žádost o záznam. 4 Datum, k němuž se platba považuje za provedenou Čl. 8 odst. 1 a 3 CTMFR Článek 7 CDFR Článek 7 rozhodnutí prezidenta úřadu č. Ex-96-1 ze dne týkající se podmínek zřizování běžných účtů u úřadu, ve znění pozdějších změn z let 1996, 2003 a 2006 Článek 24 rozhodnutí prezidenta úřadu č. EX-11-3 ze dne týkající se elektronické komunikace s úřadem a ze strany úřadu: elektronická platba kreditní kartou Den, k němuž se platba považuje za provedenou, závisí na způsobu platby. Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část A, Obecná pravidla Strana 9

10 4.1 Platba bankovním převodem Pokud je platba provedena převodem nebo platbou na bankovní účet úřadu, datem, k němuž se platba považuje za provedenou, je den, kdy je částka připsána na bankovní účet úřadu Opožděná platba s příplatkem nebo bez příplatku Platba, kterou úřad obdrží po uplynutí lhůty, bude považována za provedenou před uplynutím doby splatnosti, jestliže dotčená osoba prokáže, že a) v členském státě a ve lhůtě, ve které měla být platba uskutečněna, byla bance platba uhrazena nebo byl dán příkaz k úhradě, a b) pokud je současně s platbou uhrazen příplatek ve výši deseti procent z celkové dlužné částky (do maximální výše 200 EUR) (rozsudek ze dne , T-488/09, Redtube I, bod 38, a rozhodnutí ze dne , R 203/2005-1, Blue Cross). Totéž ovšem neplatí pro opožděnou platbu příplatku. Je-li příplatek zaplacen se zpožděním, je opožděná celá platba, což nelze napravit platbou příplatku z příplatku. Příplatek nebude vyžadován, jestliže daná osoba prokáže, že platba byla zadána více než deset dní před uplynutím příslušné lhůty. Úřad může osobě, která platbu provedla po uplynutí lhůty, stanovit lhůtu pro předložení důkazu o splnění jedné z výše uvedených podmínek Prokázání platby a dne uskutečnění platby Článek 76 CTMR Čl. 8 odst. 4 CTMFR Článek 63 CDR Čl. 7 odst. 4 CDFR Mohou být předloženy jakékoli důkazy, např.: příkaz k bankovnímu převodu (např. příkaz SWIFT) opatřený razítkem a uvádějící datum přijetí v dotčené bance, on-line platební příkaz zaslaný prostřednictvím internetu nebo výtisk elektronického převodu, pokud obsahuje informace o datu převodu, o bance, které byl zaslán, a údaj jako převod proveden. Kromě toho mohou být předloženy tyto důkazy: potvrzení banky o přijetí pokynu k platbě, dopisy od banky, v níž byla platba provedena, potvrzující den, kdy byl příkaz zadán nebo platba uskutečněna, a to s uvedením řízení, pro jehož účely byla uskutečněna, písemná prohlášení účastníka nebo jeho zástupce učiněná místopřísežně nebo mající podle právních předpisů státu, ve kterém jsou učiněna, rovnocenný účinek. Tyto dodatečné důkazy jsou považovány za dostatečné pouze tehdy, jsou-li podloženy dalšími důkazy. Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část A, Obecná pravidla Strana 10

11 Tento výčet není kompletní. Pokud není důkaz jednoznačný, je úřad povinen zaslat žádost o další důkaz. Není-li žádný důkaz předložen, má se za to, že řízení, v souvislosti s nímž byla platba provedena, nebylo zahájeno. Pokud je důkaz nedostatečný nebo plátce nevyhoví požadavku úřadu ohledně chybějících informací, úřad bude mít za to, že nebyla dodržena lhůta pro provedení platby. Ve stejné lhůtě může úřad od dané osoby vyžadovat také úhradu příplatku. V případě neuhrazení příplatku se má za to, že nebyla dodržena doba splatnosti. Poplatky nebo jejich části, které byly uhrazeny, budou vráceny z důvodu neplatnosti platby. Pravidlo 96 odst. 2 CTMIR Čl. 81 odst. 2 CDIR Jazyk, v němž jsou vyhotoveny důkazy: dokumenty lze předložit v kterémkoliv úředním jazyce EU. Není-li jazyk dokumentů jazykem řízení, může úřad požadovat, aby mu byl předložen překlad do kteréhokoli z jazyků používaných úřadem. 4.2 Platba kreditní kartou Platba kreditní kartou se považuje za uskutečněnou ke dni, kdy bylo prostřednictvím internetu uskutečněno úspěšné elektronické podání, k němuž se platba vztahuje. 4.3 Platba prostřednictvím běžného účtu Rozhodnutí prezidenta úřadu č. Ex-96-1 ze dne týkající se podmínek zřizování běžných účtů u úřadu, ve znění pozdějších změn z let 1996, 2003 a 2006 Je-li platba uskutečněna prostřednictvím běžného účtu vedeného u úřadu, rozhodnutí prezidenta č. EX-96-1, v platném znění, zajišťuje, aby byl den, k němuž je platba považována za uskutečněnou, stanoven tak, aby účastníkovi řízení vyhovoval. Například u poplatku za přihlášku CTM platí pravidlo, že poplatek se strhne z běžného účtu k poslednímu dni jednoměsíční lhůty stanovené pro jeho úhradu. Přihlašovatel/zástupce však může dát úřadu pokyn, aby poplatek z jeho účtu strhl, jakmile obdrží přihlášku CTM. Pokud účastník řízení od své žádosti odstoupí (námitka, žádost o zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti, odvolání) před uplynutím lhůty pro uskutečnění platby, poplatek nebude z běžného účtu odepsán a žádost nebude považována za podanou. Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část A, Obecná pravidla Strana 11

12 5 Vrácení poplatků Čl. 7 odst. 2 a články 9 a 13 CTMFR Články 84, 154 a 156 CTMR Čl. 6 odst. 2 a čl. 8 odst. 1 CDR Čl. 30 odst. 2 CDIR Vrácení poplatků je výslovně stanoveno v nařízeních. Poplatky se vracejí prostřednictvím bankovních převodů nebo běžných účtů vedených u úřadu OHIM, i když byly uhrazeny kreditní kartou. 5.1 Vrácení přihlašovacího poplatku Pravidlo 9 odst. 1 a 2 CTMIR Články 10, 13 a 22 CDIR Čl. 44 odst. 6 CTMR Dojde-li ke zpětvzetí přihlášky CTM, poplatky se nevrací s výjimkou případů, kdy je úřadu předloženo prohlášení o zpětvzetí: pokud byla platba uskutečněna bankovním převodem, přede dnem, kdy je částka skutečně zúčtována ve prospěch bankovního účtu úřadu, pokud byla platba uskutečněna kreditní kartou, téhož dne, kdy je podána přihláška obsahující pokyny/podrobnosti týkající se úhrady kreditní kartou, pokud se platba uskutečňuje z běžného účtu v jednoměsíční lhůtě pro úhradu základního přihlašovacího poplatku, nebo, pokud byl vydán písemný pokyn k okamžitému odepsání poplatku z běžného účtu, přede dnem, kdy byl tento pokyn obdržen, či nejpozději téhož dne. Má-li být vrácen základní přihlašovací poplatek, budou vráceny rovněž všechny další poplatky za třídy. Úřad nevrací samotné další poplatky za třídy s výjimkou případů, kdy byly uhrazeny nad rámec tříd, jež přihlašovatel uvedl v přihlášce CTM, a kdy úřad platbu nevyžadoval. Co se týče (průmyslových) vzorů, vyskytují-li se v souvislosti s nimi nesrovnalosti, které mají dopad na datum podání, to znamená, že datum podání není kvůli těmto nesrovnalostem přiděleno, a které nejsou v úřadem stanovené lhůtě napraveny, s průmyslovým vzorem či (průmyslovými) vzory se nebude zacházet jako s (průmyslovým) vzorem Společenství a veškeré poplatky budou vráceny. Poplatky nebudou naopak za žádných okolností vráceny, jestliže byl přihlašovaný průmyslový vzor zapsán. Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část A, Obecná pravidla Strana 12

13 5.2 Vrácení poplatku za podání námitek Pravidlo 17 odst. 1, pravidlo 18 odst. 5 a pravidlo 19 odst. 1 CTMIR Pokud se námitka nepovažuje za podanou (protože byla podána po uplynutí tříměsíční lhůty), poplatek za podání námitek nebyl uhrazen v plné výši nebo byl uhrazen po uplynutí lhůty pro podání námitek, úřad je povinen vrátit poplatek včetně příplatku. 5.3 Vrácení poplatků za mezinárodní ochranné známky s vyznačením EU Rozhodnutí prezidenta úřadu č. ADM týkající se upravení některých případů vracení poplatků Viz metodické pokyny, část M, Mezinárodní známky, bod Vrácení poplatků za odvolání Ustanovení týkající se vrácení poplatků za odvolání jsou uvedena v pravidle 51 CTMIR, a v čl. 35 odst. 3 a článku 37 CDIR. 5.5 Vrácení poplatků za obnovení zápisu Pravidlo 30 odst. 6 a 7 CTMIR Poplatky, které jsou uhrazeny před začátkem první šestiměsíční lhůty pro obnovení zápisu, nebudou brány v úvahu a budou vráceny. Pokud byly poplatky uhrazeny, ale nedošlo k obnovení zápisu (tj. když byl poplatek uhrazen až po uplynutí dodatečné lhůty nebo byl uhrazen v nižší výši, než je základní poplatek a poplatek za opožděnou platbu / opožděné podání žádosti o obnovení zápisu, nebo nebyly odstraněny určité další nesrovnalosti), budou poplatky vráceny. Pokud majitel vydal pokyn, aby úřad odepsal poplatek z běžného účtu v okamžiku předložení žádosti o obnovení zápisu, a později částečně (v souvislosti s některými třídami) nebo úplně vezme svůj pokyn k obnovení zápisu zpět, již odepsaný poplatek za obnovení zápisu se nevrací. Další informace viz metodické pokyny, část E, Operace prováděné v rejstříku, oddíl 4, Obnovení. 5.6 Vrácení zanedbatelných částek Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část A, Obecná pravidla Strana 13

14 Čl. 10 odst. 1 CTMFR Čl. 9 odst. 1 CDFR rozhodnutí prezidenta úřadu č. EX-03-6 ze dne o určení zanedbatelné výše poplatků Poplatek se nepovažuje za uhrazený, dokud není zaplacen v plné výši. Pokud tomu tak není, již uhrazená částka bude vrácena po uplynutí lhůty stanovené pro danou platbu, jelikož v tomto případě poplatek pozbývá svého účelu. Pokud je to však možné, může úřad vyzvat danou osobu, aby platbu ve stanovené lhůtě dorovnala. Pokud uhrazená částka převyšuje poplatek, přeplatek se nevrací, pokud je částka zanedbatelná a dotčený účastník o navrácení výslovně nepožádal. Rozhodnutím prezidenta úřadu č. EX-03-6 ze dne jsou zanedbatelné částky stanoveny na 15 EUR. 6 Rozhodnutí o nákladech Článek 85 CTMR Pravidlo 94 CTMIR 6.1 Rozdělení nákladů V řízení inter partes musí rozhodnutí o rozdělení nákladů přijmout námitkové oddělení, zrušovací oddělení a odvolací senáty. Náklady se skládají především z případných nákladů na kvalifikovaného zástupce a příslušných poplatků. Další informace týkající se rozdělení nákladů v námitkovém řízení viz metodické pokyny, část C, Námitky, oddíl 1, Procesní záležitosti. V případě, že rozhodnutí obsahuje zjevné chyby, pokud jde o náklady, účastníci mohou v závislosti na okolnostech požádat o opravu (pravidlo 53 CTMIR) nebo zrušení (článek 80 CTMR). 6.2 Stanovení nákladů Rozhodnutí, jímž se stanoví výše nákladů, zahrnuje paušální částku podle pravidla 94 CTMIR, za kvalifikované zastupování a dále poplatky (viz výše) vynaložené vítěznou stranou bez ohledu na to, zda byly skutečně vynaloženy. Stanovení nákladů může být přezkoumáno v rámci zvláštního řízení podle čl. 85 odst. 6 CTMR Výkon rozhodnutí o nákladech Článek 86 CTMR Úřad není způsobilý provádět vymáhací postupy. Tyto postupy musí být prováděny příslušnými vnitrostátními orgány. Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část A, Obecná pravidla Strana 14

15 6.3.1 Podmínky Vítězná strana může požadovat výkon rozhodnutí o nákladech za podmínky, že: součástí rozhodnutí je rozhodnutí o nákladech v její prospěch, rozhodnutí nabylo právní moci; vítězná strana může prokázat, že rozhodnutí nabylo právní moci tak, že předloží příslušné výpisy z databáze úřadu nebo individuální potvrzení vydané úřadem, v rozhodnutí je uvedena doložka příslušného vnitrostátního orgánu Vnitrostátní orgán Každý členský stát určí vnitrostátní orgán za účelem připojení doložky o vykonatelnosti rozhodnutí úřadu, kterými jsou stanoveny náklady. Členský stát informuje o určení tohoto orgánu úřad a Soudní dvůr (čl. 86 odst. 2 CTMR). Úřad zveřejní určení těchto orgánů ve svém Úředním věstníku. K dispozici jsou příslušné informace pro Belgii, Dánsko, Německo, Irsko, Francii, Nizozemsko, Rakousko, Slovensko a Spojené království Řízení a. Zúčastněná strana musí požádat příslušný vnitrostátní orgán, aby k rozhodnutí připojil doložku o vykonatelnosti. Podmínky týkající se jazyků žádostí, překladů příslušných částí rozhodnutí, poplatků a nutnosti využít služby zástupce prozatím závisí na postupech členských států, nejsou harmonizovány a posuzují se jednotlivě pro každý případ. Příslušný orgán připojí k rozhodnutí uvedenou doložku na základě ověření pravosti rozhodnutí bez další kontroly. Co se týče chybných rozhodnutí o nákladech nebo stanovení nákladů, viz body 6.1 a 6.2 výše. b. Jsou-li splněny formální náležitosti, dotčená strana může přistoupit k výkonu rozhodnutí. Výkon rozhodnutí se řídí předpisy občanského práva procesního platného na území, kde k jeho výkonu dochází. Výkon rozhodnutí lze zastavit pouze rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie. Projednání stížností na provedení výkonu rozhodnutí nesprávným způsobem však spadá do pravomoci národních soudů (čl. 86 odst. 4 CTMR). Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část A, Obecná pravidla Strana 15

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

Poznámky k formuláři žádosti o převod

Poznámky k formuláři žádosti o převod ÚŘAD PO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OHIM) Ochranné známky a průmyslové vzory Poznámky k formuláři žádosti o převod Obecné poznámky Podle pravidla 83 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince

Více

Vysvětlivky k formuláři žádosti o převod mezinárodního zápisu s vyznačením Evropského společenství

Vysvětlivky k formuláři žádosti o převod mezinárodního zápisu s vyznačením Evropského společenství ÚŘAD PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OHIM) Ochranné známky a průmyslové vzory Vysvětlivky k formuláři žádosti o převod mezinárodního Obecné poznámky Formulář žádosti o převod se týká převodu veškerých

Více

Vysvětlivky k formuláři žádosti o nahlédnutí do spisu 1

Vysvětlivky k formuláři žádosti o nahlédnutí do spisu 1 ÚŘAD PRO HARMONIZACI VE VNITŘNÍM TRHU (OHIM) (Ochranné známky a průmyslové vzory) Vysvětlivky k formuláři žádosti o nahlédnutí do spisu 1 1. Obecné poznámky 1.1 Použití formuláře Formulář obdržíte bezplatně

Více

ČÁST E OPERACE PROVÁDĚNÉ V REJSTŘÍKU ODDÍL 2 KONVERZE

ČÁST E OPERACE PROVÁDĚNÉ V REJSTŘÍKU ODDÍL 2 KONVERZE METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) V OBLASTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ ČÁST E OPERACE PROVÁDĚNÉ V REJSTŘÍKU

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

(3) Na přihlášce Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad") vyznačí datum jejího podání a přidělí jí číslo spisu.

(3) Na přihlášce Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad) vyznačí datum jejího podání a přidělí jí číslo spisu. 97/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. února 2004 k provedení zákona o ochranných známkách Úřad průmyslového vlastnictví stanoví podle 53 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002

Více

Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele

Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek (vyhláška č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.) Protokol k Madridské

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992

Více

Poznámky k formuláři přihlášky ochranné známky Společenství

Poznámky k formuláři přihlášky ochranné známky Společenství ÚŘAD PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OHIM) (Ochranné známky a průmyslové vzory) Poznámky k formuláři přihlášky ochranné známky Společenství Obecné poznámky Použití formuláře Podle pravidla 83 nařízení

Více

ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY

ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Telefon: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY (Vyplní Úřad) Pořadové

Více

Současná aplikace tuzemského platebního styku

Současná aplikace tuzemského platebního styku JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva společnosti Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo, člen katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ INFORMACE vydaná GE Money Bank, a.s. ("Banka") v souladu s 11, odst.1 zákona o bankách č. 21/1992 Sb., ve znění změn č. 126/2002 Sb. a) Banka je pro operace tuzemského platebního styku účastníkem Systému

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz http://www.finarbitr.cz Evidenční číslo: 6239/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Průmyslové vzory a ochranné známky Společenství (EU)

Průmyslové vzory a ochranné známky Společenství (EU) Průmyslové vzory a ochranné známky Společenství (EU) Ing. Görig Jan, patentový zástupce Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009 Tento projekt

Více

Ochranná známka Společenství (CTM)

Ochranná známka Společenství (CTM) Ochranná známka Společenství (CTM) WWW.UPV.CZ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ JUDr. Schönbornová 20. března 2008, Praha Osnova přednášky: Prameny práva Rozsah ochrany ochranné známky Společenství (CTM) Zápisná

Více

OZNÁMENÍ O LHŮTÁCH PRO PROVÁDĚNÍ

OZNÁMENÍ O LHŮTÁCH PRO PROVÁDĚNÍ OZNÁMENÍ O LHŮTÁCH PRO PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU 1 LHŮTY PRO PROVÁDĚNÍ TUZEMSKÉHO PLATEBNÍHO STYKU prioritní převod (na účet u jiného v ČR) plátce v ČSOB plátce u jiného v ČR svolení k inkasu 2 do ČSOB

Více

ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ

ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ (Vyplní Úřad) Pořadové

Více

Č á s t I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů

Č á s t I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů Č á s t I. Platnost od 1. 7. 2013 VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů 2,-- 0111013 Vedení běžného účtu v české měně - měsíčně 10,-- 0111014

Více

Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX ()

Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX () Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX () I. Smluvní strany Poskytovatel: COOLHOUSING s.r.o. sídlo: Na Okraji 6, Praha 6, 162 00 bankovní spojení: zastoupená: Komerční Banka, č.ú. 51-1028170217/0100

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku (Vyplní Úřad)

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej vstupenek na utkání klubu Bílí Tygři Liberec, s.r.o. 1. Předmět obchodních podmínek Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

ŽÁDOST O OBNOVU / PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI

ŽÁDOST O OBNOVU / PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Telefon: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O OBNOVU / PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI (Vyplní Úřad) Pořadové číslo:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

GRANTOVÁ DOHODA č. NÁZEV PROJEKTU [ZKRATKA] (uveďte REŽIM FINANCOVÁNÍ)

GRANTOVÁ DOHODA č. NÁZEV PROJEKTU [ZKRATKA] (uveďte REŽIM FINANCOVÁNÍ) SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM GRANTOVÁ DOHODA č. NÁZEV PROJEKTU [ZKRATKA] (uveďte REŽIM FINANCOVÁNÍ) [Evropské společenství] [Evropské společenství pro atomovou energii] (dále jen Společenství ), zastoupené Komisí

Více

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Vážená klientko / Vážený kliente, dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 01.12.2015

Více

Pravidla komunikace LRR

Pravidla komunikace LRR Pravidla komunikace LRR Verze 20040801 V platnosti od 1.8.2004 0. OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů subjektů

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace NÁRODNÍ ARCHIV ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na služby Č. j. NA 1245 6/11-2013 Výběrové řízení na tisk publikací zařazených do edičního plánu Národního archivu pro rok

Více

Žádost o udělení DODATKOVÉHO OCHRANNÉHO OSVĚDČENÍ PRO LÉČIVA A PRO PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

Žádost o udělení DODATKOVÉHO OCHRANNÉHO OSVĚDČENÍ PRO LÉČIVA A PRO PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ Žádost o udělení DODATKOVÉHO OCHRANNÉHO OSVĚDČENÍ PRO LÉČIVA A PRO PŘÍPRAVKY NA OCHRANU

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Ekonomický odbor 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 15. 1. 2014 Bod pořadu jednání: 7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Věc:

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Byznys & Trade Solutions Point s.r.o.

Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. platné od 29. 4. 2015 Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní společnost Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. a tento dokument

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. června 2010 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. června 2010 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

PROSTŘEDNICTVÍM CELNÍHO ÚŘADU

PROSTŘEDNICTVÍM CELNÍHO ÚŘADU I N F O R M A C E o způsobu registrace hospodářských subjektů a přidělování nového identifikátoru těmto subjektům pro styk s celními správami Evropského společenství Dne 16.dubna 2009 bylo zveřejněno nařízení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

L 302/16 Úřední věstník Evropské unie 19.11.2011

L 302/16 Úřední věstník Evropské unie 19.11.2011 L 302/16 Úřední věstník Evropské unie 19.11.2011 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1189/2011 ze dne 18. listopadu 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice Rady 2010/24/EU

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

31994 R 0040: Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce

31994 R 0040: Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce PŘÍLOHA II 4. PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ C. PRÁVA K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ I. OCHRANNÁ ZNÁMKA SPOLEČENSTVÍ 31994 R 0040: Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Metodické pokyny týkající se řízení před Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu. (ochranné známky a průmyslové vzory) Část C:

Metodické pokyny týkající se řízení před Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu. (ochranné známky a průmyslové vzory) Část C: ÚŘAD PRO HARMONIZACI VNITŘNÍHO TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) ODDĚLENÍ OCHRANNÝCH ZNÁMEK Metodické pokyny týkající se řízení před Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové

Více

Dodatek č. ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Dodatek č. ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Dodatek č. ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Na projekt s názvem: Prioritní osa: Oblast podpory Číslo projektu: uzavřený mezi Regionální radou regionu

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty 11Reg5104_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo 02 otisk podacího razítka fi nančního úřadu PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - Verze 1 9. července 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

Městská část Praha 3. Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009

Městská část Praha 3. Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009 Městská část Praha 3 Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009 k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 1 Obsah: Preambule

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 ČÁST PRVNÍ

173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 ČÁST PRVNÍ 173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů Změna: 377/2005 Sb.

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ 1.1. PPAS je obchodní společnost Plzeňský Prazdroj,

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

OBSAH: PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS PODLE ČLÁNKŮ

OBSAH: PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS PODLE ČLÁNKŮ OBSAH: PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS PODLE ČLÁNKŮ Pravidlo 1 Zkrácené výrazy Pravidlo 2 Podrobnosti týkající se přihlášky Pravidlo 3 Podrobnosti týkající se vyobrazení průmyslového vzoru Pravidlo 4 Podrobnosti týkající

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) V OBLASTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ

Více

Věstník ČNB částka 4/2011 ze dne 28. dubna 2011. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. dubna 2011

Věstník ČNB částka 4/2011 ze dne 28. dubna 2011. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. dubna 2011 Třídící znak 2 0 5 1 1 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. dubna 2011 o registraci zastoupení zahraničních bank a finančních institucí vykonávajících bankovní činnost Česká národní banka

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Obnova Quest licencí II.

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Obnova Quest licencí II. NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze dne 21. 11. 2013 Č.j.: 2013/4087/420 Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Obnova Quest licencí II. Česká národní banka (dále jen ČNB či

Více

Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň

Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOAP/002-2233/2011 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz www.soaplzen.cz DATUM: 2011-09-29

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002 Příloha VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Leden 2003 VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Česká národní

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2341 STROJÍRENSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě strojní Českého vysokého

Více

ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ

ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ (Vyplní Úřad) Pořadové

Více