Přehled obecně závazných vyhlášek a nařízení města Letohrad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled obecně závazných vyhlášek a nařízení města Letohrad"

Transkript

1 Přehled obecně závazných vyhlášek a nařízení města Letohrad Vážení spoluobčané, brožurka, kterou jste právě obdrželi do schránek, přináší přehled platných vyhlášek a nařízení města Letohrad. Nejvýznamnější předpisy, které zásadním způsobem ovlivňují život nás všech, jsou přinášeny v úplném znění. Ostatní naleznete na internetových stránkách města v odkazu Veřejná správa. Účelem brožurky je dostat informaci o vyhláškách města, které jsou právoplatnými a závaznými předpisy až právě k vám, občanům našeho města. Obdobně jako tomu je v každoroční brožuře INFO, kterou doručujeme do vašich schránek, tato brožura slouží jako ucelený přehled norem, přijatých vámi zvolenou samosprávou. Obecně závazné vyhlášky a nařízení jsou výsledkem normotvorné pravomoci, k níž je obec zmocněna Ústavou, pravomoc je dále vymezena v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Územní působnost těchto právních předpisů se vztahuje pouze na administrativní teritorium obce, která daný předpis vydala, je tedy závazná pro všechny občany nacházející se na území města bez ohledu na jejich trvalé bydliště. Obecně závazná vyhláška je právní předpis vydávaný obcí k plnění úkolů obce a k zabezpečování místních záležitostí v samostatné působnosti. Vydávání obecně závazných vyhlášek patří do pravomoci zastupitelstva obce. Nařízení obce je právní předpis vydávaný obcí na základě zmocnění v konkrétním zákoně ve věcech patřících do přenesené působnosti. Vydávání nařízení patří do pravomoci rady obce(není-li zřízena, pak nařízení vydává zastupitelstvo obce). Všechny přijaté vyhlášky a nařízení mají za úkol vytvářet dobré podmínky pro život v našem městě. Jejich primárním účelem není zakazovat, přikazovat, omezovat apod., ale tvořit, zabezpečit klid, pořádek a další dobré podmínky pro spokojený život v Letohradě. Jsem si jist, že jejich dodržování by pro nikoho z nás nemělo být jakýmkoli problémem. Petr Fiala, starosta města

2 Přehled obecně závazných vyhlášek a nařízení města Letohrad Obecně závazná vyhláška č. 1/1992, o městské policii Obecně závazná vyhláška č. 2/1997, o vytvoření a použití účelového fondu obce v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997, určeného pro obce postižené záplavami, a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou záplavou Obecně závazná vyhláška č. 12/1997 Zastupitelstva města Letohrad o změně počtu částí Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, o závazné části územního plánu města Letohrad Řád pohřebiště Obecně závazná vyhláška města Letohrad č. 7/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2001, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin Obecně závazná vyhláška č. 1/2005, o symbolech města a jejich užívání Obecně závazná vyhláška č. 3/2006, o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu regenerace kulturních památek v Letohradě Obecně závazná vyhláška č. 4/2006, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/1996, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Obecně závazná vyhláška č. 4/2007, o užívání zařízení města plakátnic, vývěsních skříněk a sloupů veřejného osvětlení k informačním a reklamním účelům (str. 4) Obecně závazná vyhláška č. 2/2008, kterou se vydává Požární řád města Letohrad Obecně závazná vyhláška č. 3/2008, o pravidlech pro nahlížení do kroniky města Letohrad (str. 6) Obecně závazná vyhláška č. 5/2008, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí (str. 7) Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity (str. 8) Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku ze psů (str. 10) Obecně závazná vyhláška č. 6/2010, o místním poplatku ze vstupného (str. 13) Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, k zajištění ochrany zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně (str. 15) Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Letohrad č. 7/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu Obecně závazná vyhláška č. 5/2012, o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení (str. 16) Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (str. 21) Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu na podporu rozvoje sportovních a dalších volnočasových veřejně prospěšných aktivit v Letohradě (str. 26) 2

3 Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (str. 28) Obecně závazná vyhláška č. 5/2013, o ochraně nočního klidu (str. 32) Obecně závazná vyhláška č. 6/2013, o zákazu konzumace alkoholu na některých veřejných prostranstvích (str. 33) Obecně závazná vyhláška č. 7/2013, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky (str. 35) Obecně závazná vyhláška č. 8/2013, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství (str. 36) Nařízení města Letohrad č. 2/2005, o placeném stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech města Letohrad na určených místních komunikacích nebo jejích úsecích Nařízení města Letohrad č. 2/2007, o placeném stání silničních motorových vozidel (str. 38) Nařízení města Letohrad č. 1/2008, kterým se ruší nařízení města Letohrad č. 3/2007 a mění nařízení města Letohrad č. 1/2007, o schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic Zimní opatření města Letohrad (plán zimní údržby) Nařízení města Letohrad č. 1/2009, kterým se ruší nařízení města Letohrad č. 1/2007, ve znění nařízení města Letohrad č. 1/2008, o schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic Zimní opatření města Letohrad (plán zimní údržby) Nařízení města Letohrad č. 2/2009 o schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic Zimní opatření města Letohrad (str. 41) Nařízení města Letohrad č. 1/2010, kterým se ruší vyhláška Rady města Letohrad č. 3/1998, tržní řád Nařízení města Letohrad č. 1/2012 Tržní řád (str. 43) 3

4 Obecně závazná vyhláška č. 4/2007, o užívání zařízení města plakátnic, vývěsních skříněk a sloupů veřejného osvětlení k informačním a reklamním účelům Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne usnesením č. 100/2007 usneslo vydat podle ust. 10 písm. c) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. Článek 1 Základní ustanovení (1) Tento právní předpis na základě zmocnění v zákoně stanovuje povinnosti fyzických a právnických osob k užívání zařízení města k informačním a reklamním účelům, konkrétně plakátovacích ploch a vývěsních skříněk, označených nápisem MAJETEK MĚSTA LETOHRAD a sloupů veřejného osvětlení. Seznam plakátovacích ploch a vývěsních skříněk v majetku Města Letohrad je uveden v příloze č. 1. (2) Vzhled plakátovacích ploch umístěných v městské památkové zóně je sjednocen s ostatními informačními prvky v této části města. (3) Za výlep plakátů se dle této vyhlášky považuje jakékoliv umístění, nalepení nebo jiné upevnění plakátů. (4) Plakátem se dle této vyhlášky rozumí jakékoliv oznámení, upozornění nebo reklama (v písemné či obrazové formě) na papírovém nebo jiném podkladu. (5) Výkon práv fyzických a právnických osob spojených s vlastnictvím věcí movitých nebo nemovitých a případným umísťováním plakátů v těchto nebo na těchto věcech není touto vyhláškou dotčen. Článek 2 Výlep plakátů (1) Právo výlepu plakátů na plakátovacích plochách a ve vývěsních skříňkách na území města náleží pouze Městu Letohrad a na základě smlouvy jím zmocněnému provozovateli. (2) Právo umístění plakátů výhradně na technických prvcích sloupů veřejného osvětlení k tomu určených na území města náleží pouze Městu Letohrad a na základě smlouvy jím zmocněnému poskytovateli. Na vlastní tělesa sloupů veřejného osvětlení je umísťování jakýchkoli plakátů zakázáno. (3) Provozovatele a poskytovatele dle bodů 1) a 2) článku 2 této vyhlášky schvaluje rada města. Provozovatel a poskytovatel mohou být totožní. (4) Každý, kdo hodlá využít plakátovacích ploch a vývěsních skříněk k výlepu plakátů, je povinen tak učinit pouze prostřednictvím provozovatele, a to za úhradu dle ceníku provozovatele. (5) Každý, kdo hodlá využít technických prvků na sloupech veřejného osvětlení k výlepu plakátů, je povinen tak učinit pouze prostřednictvím poskytovatele, a to za úhradu dle ceníku poskytovatele. (6) Plakáty vylepené provozovatelem jsou řádně označeny jeho razítkem a číselnou řadou odpovídající počtu plakátovacích ploch a vývěsních skříněk v majetku města. Při výlepu na sloupy veřejného osvětlení jsou plakáty řádně označeny razítkem poskytovatele. (7) Nikdo není oprávněn používat plakátovacích ploch, vývěsních skříněk nebo sloupů veřejného osvětlení k výlepu plakátů v rozporu s body 1 5 tohoto článku. (8) Nikdo není oprávněn strhávat nebo jinak znehodnocovat plakáty z plakátovacích ploch, vývěsních skříněk nebo ze sloupů veřejného osvětlení. 4

5 (9) Strhávat, přelepovat či jinak znehodnocovat plakáty z plakátovacích ploch, vývěsních skříněk nebo sloupů veřejného osvětlení jsou oprávněny pouze osoby uvedené v bodech 1 a 2 článku 2 této vyhlášky, a to pouze po uplynutí sjednané doby výlepu. Tyto osoby jsou též oprávněny strhávat, přelepovat či jinak znehodnocovat plakáty, které nejsou řádně označeny podle bodu 6 článku 2 vyhlášky nebo nejsou umístěny na majetku města vymezeném touto vyhláškou. (10) Výlep plakátů na plakátovacích plochách a vývěsních skříňkách je prováděn výhradně provozovatelem vždy v určených dnech, minimálně dvakrát v každém kalendářním týdnu. Umístění plakátů na technických prvcích k tomu určených na sloupech veřejného osvětlení je prováděno výhradně poskytovatelem. (11) Výlep plakátů je možno provádět pouze na majetku města stanoveném touto vyhláškou a za podmínek v ní uvedených. Článek 3 Kontrola a sankce Dohled nad dodržováním této vyhlášky provádí městská policie. Porušování ustanovení této vyhlášky bude posuzováno podle obecně závazných právních předpisů. Článek 4 Závěrečná ustanovení Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. Seznam plakátovacích ploch ul. U Distance mezi čp. 144 a 750 ul. Dolní cesta u čp. 122 (ul. Tyršova) u areálu Dietfurt, mezi čp. 107 a 107 ul. Tyršova u žel. stanice Letohrad ul. Tyršova při oplocení uhelných skladů ul. Komenského mezi čp. 212 a 440, proti lékárně ul. Komenského při zdi zadního traktu čp. 10 (nám. Svobody) u čp. 65 u podjezdu na ul. Taušlova ul. Taušlova na křižovatce s ul. Tkalcovská ul. F. V. Heka u prodejny Zeleninka ul. Jablonská u prodejny Konzum čp. 238 Kunčice, Pod Ovčínem u prodejny Konzum čp. 201 Kunčice, Pod Ovčínem u mostu, proti čp. 66, 67 Kunčice, Horní cesta proti čp. 168, u autobusové zastávky Kuničce, Horní cesta při zdi čp. 140 Červená při oplocení stavení Určení provozovatele a poskytovatele: Usnesením RM č. 289/ Ladislav Kočí, Nové Město 38, Letohrad, IČO

6 Obecně závazná vyhláška č. 3/2008, o pravidlech pro nahlížení do kroniky města Letohrad Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne usnesením č. 219/2008 usneslo vydat na základě ust. 4 zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, a v souladu s ust. 35 a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. Článek 1 Kronika Města Letohrad se na základě rozhodnutí rady města vede v podobě ručně psané knihy. Zápis provádí kronikář v době od do za předchozí kalendářní rok. Článek 2 Pro nahlížení do kroniky se vymezuje doba od do vždy ve středu v době od do hodin v zasedací místnosti městského úřadu, popř. v kanceláři vedoucího odboru sociálního a správního. Nahlížet do kroniky může každý, děje se tak po dohledem kronikáře. Nahlížet do elektronické podoby textu (pokud je k dispozici) lze na městském úřadě u vedoucího odboru sociálního a správního, popř. u jiného pověřeného úředníka, vždy v úřední dny od 9.00 do hodin. Článek 3 Osoby, jimž toto právo přiznává zákon 1, mohou navrhnout písemně změnu, doplnění nebo opravu zápisu v kronice. Návrh je nutno podat do kalendářního roku k zápisu za minulý kalendářní rok. Návrh posoudí a rozhodne o něm rada města do Článek 4 Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. 1 Občan obce starší 18 let, jakož i osoba, které zákon přiznává práva občana obce 4 zák. č. 132/2006 Sb. 6

7 Obecně závazná vyhláška č. 5/2008, o stanovení koefic.pro výpočet daně z nemovitostí Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne usnesením č. 259/2008 usneslo vydat na základě 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 6 odst. 4 písm. b) a 11 odst. 3 písm. a) a b) a 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 35 a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. Článek 1 Koeficient pro výpočet daně z pozemků Koeficient, jímž se násobí základní sazba daně a) ze zastavěných ploch a nádvoří, b) ze stavebních pozemků, tj. nezastavěných pozemků určených k zastavění rozhodnutím o umístění stavby nebo stavebním povolením, pokud je sloučeno územní řízení se stavebním řízením, a c) z ostatních pozemků vyjma orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin, hospodářských lesů a rybníků s intenzívním a průmyslovým chovem ryb činí 1. v části města Letohrad 1,6 2. v části města Orlice a Kunčice 1,4 3. v části města Červená 1,0. Článek 2 Koeficient pro výpočet daně ze staveb Koeficient, jímž se násobí základní sazba daně a) ze staveb obytných domů a b) z ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům z výměry přesahující 16 m² zastavěné plochy činí 1. v části města Letohrad 1,6 2. v části města Orlice a Kunčice 1,4 3. v části města Červená 1,0. Článek 3 Koeficient 1,5 U staveb [písm. a) až e)] a samostatných nebytových prostorů [písm. b) až e)] a) pro individuální rekreaci a staveb a rodinných domů využívaných pro individuální rekreaci a u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám s výjimkou garáží, b) garáží vystavěných odděleně od obytných domů (dosud nebylo), c) pro podnikatelskou činnost sloužících pro zemědělskou prvovýrobu a pro lesní a vodní hospodářství, d) pro podnikatelskou činnost sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu, e) pro podnikatelskou činnost sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost se stanoví koeficient 1,5, jímž se v celé obci násobí základní sazba daně. Článek 4 (1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 6/1995. (2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne

8 Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne usnesením č. 35/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška ). Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Město Letohrad touto vyhláškou zavádí místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen poplatek ). (2) Řízení o poplatcích vykonává městský úřad (dále jen správce poplatku ) 1. Článek 2 Předmět poplatku a poplatník (1) Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízením určených k přechodnému ubytování za úplatu 2. (2) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Článek 3 Ohlašovací povinnost (1) Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu v zařízeních určených k přechodnému ubytování. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. (2) V ohlášení poplatník (ubytovatel) uvede 3 a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti. (3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování 4. (4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala 5. (5) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které uby- 8

9 tování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska 6. Článek 4 Sazba poplatku Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 6,- Kč. Článek 5 Splatnost poplatku Poplatek je splatný nejpozději do 10 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí příslušného kalendářního roku. Článek 6 Osvobození a úlevy (1) Poplatku nepodléhá: a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků, b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení, c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálních a charitativním účelům 7. (2) Od poplatku se dále osvobozují: a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo mají k němu právo hospodaření, b) ubytovací zařízení v majetku Města Letohrad. (3) Osvobození od poplatku je poplatník povinen doložit nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti. Článek 7 Navýšení poplatku (1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem 8. (2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku 9. Článek 8 Zrušovací ustanovení Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity, ze dne Článek 9 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místních poplatcích ), 2 7 odst. 1 zákona o místních poplatcích, 3 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích, 4 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích, 5 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích, 6 7 odst. 3 věta druhá zákona o místních poplatcích s odkazem na 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích. 7 7 odst. 2 zákona o místních poplatcích, 8 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích, 9 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 9

10 Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne usnesením č. 36/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška ). Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Město Letohrad touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen poplatek ). (2) Řízení o poplatcích vykonává městský úřad (dále jen správce poplatku ) 1. Článek 2 Poplatník a předmět poplatku (1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Letohradu 2. (2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců 3. Článek 3 Vznik a zánik poplatkové povinnosti (1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. (2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci 4. (3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém tato skutečnost nastala. Článek 4 Ohlašovací povinnost (1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti. (2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. (3) V ohlášení držitel psa uvede 5 a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku. 10

11 (4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala 6. Článek 5 Sazba poplatku Sazba poplatku za kalendářní rok činí: (1) V rodinném domku, ve kterém je držitel psa přihlášen k trvalému pobytu, nebo zde má sídlo a) za prvního psa 150,- Kč b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 250,- Kč, c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 100,- Kč, d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c) tohoto ustanovení 250,- Kč. (2) V ostatních domech, ve kterém je držitel psa přihlášen k trvalému pobytu, nebo zde má sídlo a) za prvního psa 600,- Kč b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1.000,- Kč, c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200,- Kč, d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c) tohoto ustanovení 300,- Kč. Článek 6 Splatnost poplatku (1) Poplatek je splatný nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku. (2) Je-li poplatek vyšší než 600,- Kč, je splatný ve dvou stejných splátkách, nejpozději v termínech do 30. dubna a 31. července příslušného kalendářního roku. (3) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla/nejpozději do konce příslušného kalendářního roku. Článek 7 Osvobození a úlevy (1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, závislá na pomoci jiné fyzické osoby 7 a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví držení a používání psa zvláštní právní předpis 8. (2) Osvobození od poplatku je poplatník povinen doložit nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti. Článek 8 Navýšení poplatku (1) Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem 9. 11

12 (2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku 10. Článek 9 Zrušovací ustanovení Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Letohrad č. 1/2004, o místním poplatku ze psů, ze dne Článek 10 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místních poplatcích ) 2 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích 3 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích 4 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích 5 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích 6 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 8 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích 9 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích odst. 3 zákona o místních poplatcích 12

13 Obecně závazná vyhláška č. 6/2010, o místním poplatku ze vstupného Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne usnesením č. 38/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška ). Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Město Letohrad touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze vstupného (dále jen poplatek ). (2) Řízení o poplatcích vykonává městský úřad (dále jen správce poplatku ) 1. Článek 2 Předmět poplatku a poplatník (1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena 2. (2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají 3. Článek 3 Ohlašovací povinnost (1) Poplatník je povinen nejpozději v poslední pracovní den před konáním akce ohlásit správci poplatku druh akce, datum, hodinu a místo jejího konání, výši vstupného, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti. (2) V ohlášení poplatník dále uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka 4. (3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování 5. (4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala 6. (5) Do sedmi dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena. Článek 4 Sazba poplatku (1) Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na: a) kulturní akci typu diskotéky, fonotéky, nočního klubu 15 %, b) kulturní akci typu plesy a taneční zábavy 10 %, c) sportovní akci 5 %, d) prodejní nebo reklamní akci 20 %. 13

14 (2) V případě, že na jednu akci bude možné vztáhnout více poplatkových sazeb, platí se pouze poplatek s nejvyšší sazbou. Článek 5 Splatnost poplatku Poplatek je splatný do patnácti dnů ode dne skončení akce. Článek 6 Osvobození a úlevy (1) Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely 7. (2) Od poplatku se dále osvobozují: a) akce pořádané dětskými a mládežnickými sdruženími, školami, kulturními zařízeními zřizovanými Městem Letohrad a akce pořádané Městem Letohrad nebo pořádané s jeho podporou; dále koncerty vážné hudby, výstavy výtvarného umění, divadelní představení a koncerty amatérských sdružení a sólistů, b) sportovní a kulturní akce pořádané občanským sdružením, které má sídlo na území města Letohrad. (3) Osvobození od poplatku je poplatník povinen doložit nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti. Článek 7 Navýšení poplatku (1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem 8. (2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku 9. Článek 8 Zrušovací ustanovení Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Letohrad č. 3/2004, o místním poplatku ze vstupného, ze dne Článek 9 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místních poplatcích ) 2 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích 3 6 odst. 2 zákona o místních poplatcích 4 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích 5 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 6 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 7 6 odst. 1 věta poslední zákona o místních poplatcích 8 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 9 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 14

15 Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, k zajištění ochrany zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne usnesením č. 28/2011 usneslo vydat v souladu s ustanovením 10 písm. c) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. Článek 1 Předmět úpravy Tato vyhláška upravuje povinnosti k zajištění ochrany zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně (dále jen veřejná zeleň ). Cílem je zajistit plnění funkcí veřejné zeleně a vytvořit tak příznivé podmínky pro život obyvatel a návštěvníků města. Článek 2 Opatření k zajištění ochrany veřejné zeleně (1) Vlastníci nebo uživatelé veřejné zeleně na území města Letohrad jsou povinni: a) Veřejnou zeleň udržovat formou pravidelných sečí. Četnost sečí je minimálně 2x ročně, přičemž první seč musí být provedena nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku, druhá a případné další seče v závislosti na vegetačních podmínkách, nejpozději však do příslušného kalendářního roku. b) Zajistit shrabání trávy z provedených sečí do tří dnů po seči a její odvoz po seči nejdéle následující den po nahrabání, pokud nebyla seč provedena mulčováním nebo za účelem sušení a získání sena. (2) Pro účely této vyhlášky se uživatelem rozumí nájemce, podnájemce nebo vypůjčitel pozemku tvořícího veřejnou zeleň. Článek 3 Sankční ustanovení Za porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze udělit pokutu podle zvláštních zákonů 1. Článek 4 Účinnost Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 15

16 Obecně závazná vyhláška č. 5/2012, o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne usnesením č. 224/2012 usneslo vydat dle ustanovení 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. Článek 1 Město Letohrad v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města vytvořilo Fond rozvoje bydlení (dále jen fond ), který slouží k poskytování půjček na opravy a rekonstrukce bytového fondu, které jsou a) v majetku města Letohrad, b) v majetků jiných osob, podle dále stanovených pravidel a podmínek a k výstavbě nové infrastruktury k bytové zástavbě. Článek 2 Příjmy fondu (1) Příjmy fondu jsou - prostředky z rozpočtu města Letohrad, - příjmy ze splátek dříve poskytnutých půjček a úroků, - dary a případné výpomoci ze státního rozpočtu, - dotace a finanční výpomoci. (2) Rozpočtové prostředky města Letohrad budou přidělovány do fondu ve výši 1/2 příjmů z odpisů hmotného majetku odváděných vedlejší hospodářskou činností za předchozí kalendářní rok. (3) Finanční prostředky fondu mohou být krátkodobě vázány na termínovaných vkladech a výnosy z těchto vkladů budou zdrojem fondu. (4) Případné přírůstky stavu fondu se nestávají výnosem města Letohrad a musí být ponechány ve fondu po dobu jeho trvání k použití podle níže uvedených pravidel. Pro případ zrušení fondu musí být finanční prostředky vráceny jejich poskytovatelům, pokud tak bylo smluvně ujednáno, a zbytek fondu bude převeden na běžný účet města. Článek 3 Výdaje fondu (1) Prostředky fondu mohou být použity k úhradě nákladů na opravy a modernizaci bytového fondu v majetku města na základě návrhu rady a schválení zastupitelstvem. (2) Prostředky fondu mohou být použity jako vlastní zdroje k získaným dotacím na opravy a modernizaci bytového fondu na základě návrhu rady a schválení zastupitelstvem. (3) Prostředky fondu mohou být použity k úhradě nákladů výstavby nové infrastruktury k bytové zástavbě na základě návrhu rady a schválení zastupitelstvem. (4) Prostředky fondu mohou být používány k poskytování půjček na opravy a modernizaci bytového fondu v majetku jiných osob. Příjemci půjček z fondu podle tohoto odstavce mohou být pouze fyzické a právnické osoby, které přijmou závazek poskytnutou půjčku použít podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel. (5) Prostředky fondu mohou být používány k poskytování dotací na úroky k úvěrům na opravy a modernizaci bytového fondu v majetku jiných osob. Příjemci dotace z fondu podle tohoto odstavce mohou být pouze fyzické a právnické osoby, které přijmou závazek poskyt- 16

17 nutou dotaci použít podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel. (6) Z fondu se poskytují tyto druhy půjček a dotací jiným osobám: Číslo půjčky Název/ účel půjčky 1 Půjčka na obnovu střechy (krytina a konstrukce) starší 10 let 2 Zřízení plynového, elektrického nebo dřevoplynového vytápění ve stávajícím domě (úplná náhrada) 3 Zřízení malé ČOV ke stávajícímu domu, kde nelze objekt napojit na veřejnou kanalizaci 4 Dodatečná izolace domu proti spodní vodě, stáří nad 10 let 5 Obnova fasády domu vč. oplechování u domu staršího 10 let 6 Zateplení obvodového pláště domu staršího 5 let 7 Rekonstrukce sociálního zařízení nebo rekonstrukce bytového jádra v panelovém domě Maximální splatnost Úroková sazba p.a. Maximální půjčka 36 měsíců 3% Kč na 1 dům 36 měsíců 3% Kč na každou byt. jedn. 36 měsíců 3% Kč na každou byt. jedn. 36 měsíců 3% Kč na 1 dům 36 měsíců 3% Kč na 1 dům 36 měsíců 3% Kč na každou byt. jedn. 36 měsíců 3% Kč na 1 byt. jednotku 8 Půdní nástavba bytů rušící ploché střechy 36 měsíců 3% Kč na 1 byt. jednotku 9 Půdní vestavby do půdního prostoru 36 měsíců 3% Kč na 1 byt. jednotku 10 Zřízení kanalizační přípojky do veřejné kanalizace Název/ účel dotace 24 měsíců 3% Kč na 1 byt. jednotku Dotovaná doba úvěru Dotace % z úroku Maximální dotace 1 Dotace na úroky k úvěru 36 měsíců 3% Kč 2 Nenávratný investiční příspěvek na zřízení nové splaškové kanalizační přípojky a její včasné napojení v termínu dle výzvy města na nově budovanou centrální kanalizaci, jejímž investorem je město Letohrad Kč 17

18 U půjček lze sjednat zahájení splátek od ledna následujícího roku po roce poskytnutí půjčky. Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat. Půjčku nelze získat opakovaně na jeden titul u stejného objektu. Poskytování dotací, splátky půjček i úroků se řídí podle uzavřené smlouvy. (7) Výdaji fondu jsou též úhrady poskytnuté peněžnímu ústavu za zřízení a vedení účtu a za ostatní náklady spojené s realizací v rámci této vyhlášky. Článek 4 Režim čerpání finančních prostředků fondu (1) Opravy a modernizace bytového fondu v majetku města a výstavba nové infrastruktury k bytové zástavbě budou zajišťovány příslušným odborem na základě schválení konkrétních akcí zastupitelstvem města. Provedené práce bude obstaravatel řádně fakturovat, po odsouhlasení příslušným odborem města Letohrad budou proplaceny ze zvláštního účtu fondu, jehož otevření si město zabezpečí u peněžního ústavu. (2) Půjčky na opravy a modernizaci bytového fondu v majetku jiných osob budou zajišťovány příslušným odborem na základě schválení konkrétních akcí zastupitelstvem města, a to na základě výsledků výběrového řízení. Po podpisu smlouvy s Městem Letohrad budou převedeny z fondu na zvláštní účet vlastníka objektu u peněžního ústavu. Samotné platby budou prováděny peněžním ústavem na základě předložených faktur po předchozím schválení příslušným odborem města Letohrad. (3) Poskytování dotací k úvěrům určeným na opravu a modernizaci bytového fondu v majetku jiných vlastníků, bude zajišťován příslušným odborem na základě schválení dotace zastupitelstvem města, a to na základě výsledků výběrového řízení. Po podpisu smlouvy s městem Letohrad bude dotace převáděna z fondu na úvěrový účet vlastníka vždy 1x za kalendářní rok. (4) Poskytnutí nenávratného investičního příspěvku na zřízení nové splaškové kanalizační přípojky a její včasné napojení v termínu dle výzvy města na nově budovanou centrální kanalizaci, jejímž investorem je Město Letohrad, bude uvolněno na základě protokolu o napojení splaškové přípojky na kanalizaci a schválení zastupitelstvem města. (5) Úhrada peněžnímu ústavu za vedení účtu, smluvní odměna a případně náklady spojené s realizací v rámci této vyhlášky budou hrazeny přímo z prostředků účtu fondu. Článek 5 Výběrové řízení pro určení konkrétních vlastníků, kterým bude poskytnuta půjčka, nebo dotace (1) Osoby, které podají žádost o půjčku s náležitostmi dle tohoto článku odst. č. 4 v k tomu stanovené lhůtě, mohou získat půjčku z fondu výhradně na základě výběrového řízení. (2) Osoby, které podají žádost o dotaci s náležitostmi dle tohoto článku odst. č. 5 v k tomu stanovené lhůtě, mohou získat z fondu dotaci na úroky z úvěru výhradně na základě výběrového řízení.výběrové řízení fyzických či právnických osob organizuje město Letohrad prostřednictvím komise bytové a sociální. Komise provádí výběrové řízení na základě jeho vypsání radou města. Při vyhlášení výběrového řízení mohou být stanoveny priority v souladu se záměry rozvoje města Letohrad. (3) Podmínky výběrového řízení musí být vyvěšeny na úřední desce a zveřejněny v Letohradském zpravodaji. (4) Náležitosti žádosti o půjčku jsou: a) jméno nebo název žadatele, je-li právnickou osobou i jeho statutárního zástupce, 18

19 b) adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby, c) přesné označení předmětné obytné budovy nebo její stavby; adresa, číslo popisné, číslo stavební parcely doklad o vlastnictví domu či stavby, d) předběžnou dohodu s dodavatelem akce, na níž je žádána půjčka s orientační cenou akce; při svépomoci odhad nákladů, které při realizaci budou doloženy fakturami a účty, e) přesný popis účelu, na který je půjčka nebo půjčky požadovány, při kumulaci titulů je třeba popis provést odděleně, f) předpokládanou lhůtu dokončení předmětné akce, g) požadovanou částku půjčky podle článku 3 a kalkulaci jejího výpočtu. (5) Náležitosti žádosti o dotaci jsou: a) jméno nebo název žadatele, je-li právnickou osobou i jeho statutárního zástupce, b) adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby, c) přesné označení předmětné obytné budovy nebo její stavby; adresa, číslo popisné, číslo stavební parcely doklad o vlastnictví domu či stavby, d) předběžný příslib od poskytovatele úvěru, e) předpokládanou lhůtu dokončení předmětné akce, f) požadovanou částku dotace a kalkulaci jejího výpočtu. (6) Výběrová komise vyhodnotí předložené žádosti o půjčky a dotace a navrhne konkrétní závěr výběrového řízení, který podléhá schválení zastupitelstva. Proti rozhodnutí se nelze odvolat. (7) O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči vyrozuměni neprodleně. Vybraní žadatelé budou vyzváni k doplnění dalších podkladů před uzavřením smlouvy o půjčce nebo smlouvy o poskytnutí dotace: a) doklady o připravenosti akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, b) uzavřenou smlouvu s dodavatelem akce, pokud nebudou práce provedeny svépomocí, c) pojistnou smlouvu, d) záruku 2 ručitelů za poskytnutou půjčku neplatí pro žadatele o dotaci, e) smlouvu o úvěru neplatí pro žadatele o půjčku. Právo na uzavření smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 60 dnů po vyrozumění o výsledku zastupitelstvem schváleného výběru řízení. Článek 6 Smlouva o půjčce (1) S žadateli, kteří budou vybráni ve výběrovém řízení (dále jen uživatelé), uzavře město smlouvu o půjčce. (2) Smlouva musí obsahovat alespoň tyto údaje: - smluvní strany, - identifikace typu půjčky podle čl. 3, - celková částka půjčky, v případě více titulů i skladba, - lhůta splatnosti půjčky, - režim splácení (úroky, jistina), včetně dne v příslušném měsíci, - způsob splácení (příkazem, složenkou apod.), - závazek uživatele k užití půjčky k dohodnutému účelu, - smluvní pokuta za porušení účelovosti ve výši 30 % s povinností okamžitého vrácení poskytnuté úročené jistiny, 19

20 - ručitelská prohlášení, - dohoda o otevření účtu u peněžního ústavu, - souhlas uživatele s kontrolním působením peněžního ústavu a Města Letohrad a jeho závazek předkládat peněžnímu ústavu účetní doklady o čerpání účtu. (3) Město Letohrad neprodleně po podpisu smlouvy o půjčce předá dohodnutý počet exemplářů peněžnímu ústavu s výzvou na otevření účtu a následně provede převod prostředky z fondu. Článek 7 Smlouva o poskytnutí dotace (1) S žadateli, kteří budou vybráni ve výběrovém řízení (dále jen uživatelé ), uzavře město smlouvu o poskytnutí dotace. (2) Smlouva musí obsahovat alespoň tyto údaje: - smluvní strany, - identifikace typu dotace podle čl. 3, - celková částka dotace, - způsob hrazení dotace, - závazek uživatele k užití půjčky k dohodnutému účelu, - smluvní pokuta za porušení účelovosti ve výši 30 % s povinností okamžitého vrácení dotace souhlas uživatele s kontrolním působením peněžního ústavu a Města Letohrad a jeho závazek předkládat vyúčtování dotace. Článek 8 Ustanovení doplňková, závěrečná a přechodná (1) Systém čerpání finančních prostředků upravených touto vyhláškou podléhá kontrole města a peněžnímu ústavu. (2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. Článek 9 Zrušovací ustanovení Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení. 20

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přední Výtoň se na svém zasedání dne 14. 11. 2012 usnesením č. 22/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Štěpánov nad Svratkou se na svém zasedání

Více

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Městys Nedvědice Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Nedvědice se na svém zasedání dne 2.12.2013, usnesením č.15 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.565/1990

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Čl.3 Veřejná prostranství

Čl.3 Veřejná prostranství OBEC Němčičky Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Němčičky se na svém zasedání dne 16.11.2011 usnesením č. 5/2011 usneslo vydat na

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Rynoltice se na svém zasedání dne 29.9.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na

Více

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU K poplatku ze psů: Poplatku ze psů podléhají psi starší tří měsíců. INFORMACE K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE města Benátky nad Jizerou č. 1/2011, o místních poplatcích Poplatek ze

Více

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů OBEC KOZLOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Kozlov se na svém zasedání dne 16.12.2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obec Vidochov Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Vidochov vydalo dne 24. 9. 2007 v souladu s ustanovením ust. 10 písm.d) a ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000

Více

U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích

U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích Usnesení č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod.

Více

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Obec Zastávka Hutní osada 14 664 84 Zastávka účet: 9726641/0100 ČO: 00488399 tel.: 546 429 048 fax: 546 411 041 web: www.zastavka.cz e-rnail: ou@zastavka.cz Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Milotice nad Opavou vydává na svém zasedání dne 15.12.2003 v souladu s ustanovením 14, odst. 2 zákona

Více

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Obec Sýkořice, okres Rakovník Obecně závazná vyhláška Obec Sýkořice Č.1/2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Sýkořice schválilo a vydává dne 24.11.2004 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst.

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODMOKLY Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, Zastupitelstvo obce Podmokly

Více

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Skvrňov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Skvrňov se

Více

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Vyškovec se

Více

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OBEC LABUTY Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Labuty s e na

Více

Obec Dvory nad Lužnicí. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012

Obec Dvory nad Lužnicí. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 Obec Dvory nad Lužnicí Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Dvory

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV NÁVRH Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Sbírka právních předpisů města č.1/2013 Město Řevnice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Řevnice č. 20 dne 21.10.2013. vydává podle ustanovení 14 odst. 2 zákona

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC NÁSEDLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Násedlovice

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODLESÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Podlesí se

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Městys Dolní Čermná Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo městyse Dolní

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Záhoří Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Záhoří se na

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí:

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí: MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Sezimovo

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Stvolová Obecně závazná vyhláška č.1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Stvolová se

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Proseč

Více

Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice

Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Číslo vyhlášky: 5/2011 Výtisk č.: 1 Platnost od: 30.11.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Lužany Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lužany se na

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘINEC 2014 Obecně závazná vyhláška č. OZV/07/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třince

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2010 a 4/2009 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

Oddíl I Základní ustanovení

Oddíl I Základní ustanovení OBEC ŠITBOŘICE Zastupitelstvo obce Šitbořice Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Šitbořice se na svém zasedání dne 29.09.2004 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012,

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O B E C H O V Ě Z Í ****************************** Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Strakonice

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. OBEC OSÍČKO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Osíčko se na

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Bernartice nad Odrou Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

Obec Běleč 273 63 pošta Bratronice

Obec Běleč 273 63 pošta Bratronice Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Běleč se na svém zasedání dne 11.12.2007 usnesením č.11/2007 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 5 /2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení M Ě S T O VARNSDORF Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Varnsdorf

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Nítkovice se usneslo dne 12.7.2005 vydat podle ustanovení 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Malešovice se na svém zasedání dne 01.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích O B E C Č U Č I C E okres Brno - venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích OBEC ČUČICE okres Brno venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Sluštice schválilo a vydává dne 2.11.2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany Zastupitelstvo města Slatiňany vydává dne 6. 4. 2005 v souladu s 84 odst.

Více

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 13. prosince 2010 usneslo vydat na základě

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

M Ě S T O V A M B E R K

M Ě S T O V A M B E R K M Ě S T O V A M B E R K Městská vyhláška č. 4/1998 ze dne 30. 9. 1998 O místních poplatcích Městské zastupitelstvo ve Vamberku se na svém 28. veřejném zasedání dne 30. 9. 1998 usneslo podle 15 z. č. 565/1990

Více

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC POLIČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE POLIČNÁ Č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích

OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ludgeřovice rozhodlo na svém zasedání dne 19.12.2012 usnesením č.4. vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Lanškroun se na svém zasedání dne 22.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. 145/2010 vydat na základě ustanovení

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 Obce Morkovice - Slížany o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Obce Morkovice - Slížany -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec Lhota, okr. Praha - východ

Obec Lhota, okr. Praha - východ Obec Lhota, okr. Praha - východ Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyžívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

ustanovení Článek 1. Článek 3 - Vznik a zánik poplatkové

ustanovení Článek 1. Článek 3 - Vznik a zánik poplatkové , Zastupitelstvo obce Nenkovice vydává dne 16. prosince 2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o mistních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. a v souladu s ustanoveními 10 písmo

Více

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Město Náchod Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Zastupitelstvo města Náchoda schválilo svým usnesením č. V a. ze dne 10.12.2012 na základě 10b a 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Město Přeštice Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 16. 12. 2010 tuto obecně závaznou vyhlášku vydanou podle ustanovení 84

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010

Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010 Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Žichlínek se na svém zasedání dne 14.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. XII.981 vydat na základě ustanovení

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

Úplné znění. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU č. 4/2003/OF, ve znění vyhlášky č.7/2003/of o místních poplatcích

Úplné znění. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU č. 4/2003/OF, ve znění vyhlášky č.7/2003/of o místních poplatcích Úplné znění OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU č. 4/2003/OF, ve znění vyhlášky č.7/2003/of o místních poplatcích Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou se na svém zasedání dne 18.12.2003 usneslo

Více

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Obec Rokytno Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Zastupitelstvo obce vydává dne 17.2.2010 v souladu s 84, odst. 2 písm.

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC NOVÁ VES U MLADÉ VOŽICE Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves u Mladé Vožice č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládaní

Více

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010,

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010, MĚSTO IVANČICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010, kterou se stanoví místní poplatek za užívání veřejného prostranství. Zastupitelstvo Města Ivančice se usneslo vydat podle ust. 84, odst.2, písm.h) a ust.

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku, poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku, poplatník Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Ostřetín se na svém zasedání dne 23.3. 2011 usnesením č. 16//03/2011 usneslo vydat na základě

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 -

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 - SMĚRNICE Č. 11/2008 Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 20. 3. 2008 pod

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KOPŘIVNICE č. 4/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více