Přehled obecně závazných vyhlášek a nařízení města Letohrad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled obecně závazných vyhlášek a nařízení města Letohrad"

Transkript

1 Přehled obecně závazných vyhlášek a nařízení města Letohrad Vážení spoluobčané, brožurka, kterou jste právě obdrželi do schránek, přináší přehled platných vyhlášek a nařízení města Letohrad. Nejvýznamnější předpisy, které zásadním způsobem ovlivňují život nás všech, jsou přinášeny v úplném znění. Ostatní naleznete na internetových stránkách města v odkazu Veřejná správa. Účelem brožurky je dostat informaci o vyhláškách města, které jsou právoplatnými a závaznými předpisy až právě k vám, občanům našeho města. Obdobně jako tomu je v každoroční brožuře INFO, kterou doručujeme do vašich schránek, tato brožura slouží jako ucelený přehled norem, přijatých vámi zvolenou samosprávou. Obecně závazné vyhlášky a nařízení jsou výsledkem normotvorné pravomoci, k níž je obec zmocněna Ústavou, pravomoc je dále vymezena v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Územní působnost těchto právních předpisů se vztahuje pouze na administrativní teritorium obce, která daný předpis vydala, je tedy závazná pro všechny občany nacházející se na území města bez ohledu na jejich trvalé bydliště. Obecně závazná vyhláška je právní předpis vydávaný obcí k plnění úkolů obce a k zabezpečování místních záležitostí v samostatné působnosti. Vydávání obecně závazných vyhlášek patří do pravomoci zastupitelstva obce. Nařízení obce je právní předpis vydávaný obcí na základě zmocnění v konkrétním zákoně ve věcech patřících do přenesené působnosti. Vydávání nařízení patří do pravomoci rady obce(není-li zřízena, pak nařízení vydává zastupitelstvo obce). Všechny přijaté vyhlášky a nařízení mají za úkol vytvářet dobré podmínky pro život v našem městě. Jejich primárním účelem není zakazovat, přikazovat, omezovat apod., ale tvořit, zabezpečit klid, pořádek a další dobré podmínky pro spokojený život v Letohradě. Jsem si jist, že jejich dodržování by pro nikoho z nás nemělo být jakýmkoli problémem. Petr Fiala, starosta města

2 Přehled obecně závazných vyhlášek a nařízení města Letohrad Obecně závazná vyhláška č. 1/1992, o městské policii Obecně závazná vyhláška č. 2/1997, o vytvoření a použití účelového fondu obce v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997, určeného pro obce postižené záplavami, a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou záplavou Obecně závazná vyhláška č. 12/1997 Zastupitelstva města Letohrad o změně počtu částí Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, o závazné části územního plánu města Letohrad Řád pohřebiště Obecně závazná vyhláška města Letohrad č. 7/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2001, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin Obecně závazná vyhláška č. 1/2005, o symbolech města a jejich užívání Obecně závazná vyhláška č. 3/2006, o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu regenerace kulturních památek v Letohradě Obecně závazná vyhláška č. 4/2006, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/1996, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Obecně závazná vyhláška č. 4/2007, o užívání zařízení města plakátnic, vývěsních skříněk a sloupů veřejného osvětlení k informačním a reklamním účelům (str. 4) Obecně závazná vyhláška č. 2/2008, kterou se vydává Požární řád města Letohrad Obecně závazná vyhláška č. 3/2008, o pravidlech pro nahlížení do kroniky města Letohrad (str. 6) Obecně závazná vyhláška č. 5/2008, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí (str. 7) Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity (str. 8) Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku ze psů (str. 10) Obecně závazná vyhláška č. 6/2010, o místním poplatku ze vstupného (str. 13) Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, k zajištění ochrany zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně (str. 15) Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Letohrad č. 7/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu Obecně závazná vyhláška č. 5/2012, o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení (str. 16) Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (str. 21) Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu na podporu rozvoje sportovních a dalších volnočasových veřejně prospěšných aktivit v Letohradě (str. 26) 2

3 Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (str. 28) Obecně závazná vyhláška č. 5/2013, o ochraně nočního klidu (str. 32) Obecně závazná vyhláška č. 6/2013, o zákazu konzumace alkoholu na některých veřejných prostranstvích (str. 33) Obecně závazná vyhláška č. 7/2013, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky (str. 35) Obecně závazná vyhláška č. 8/2013, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství (str. 36) Nařízení města Letohrad č. 2/2005, o placeném stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech města Letohrad na určených místních komunikacích nebo jejích úsecích Nařízení města Letohrad č. 2/2007, o placeném stání silničních motorových vozidel (str. 38) Nařízení města Letohrad č. 1/2008, kterým se ruší nařízení města Letohrad č. 3/2007 a mění nařízení města Letohrad č. 1/2007, o schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic Zimní opatření města Letohrad (plán zimní údržby) Nařízení města Letohrad č. 1/2009, kterým se ruší nařízení města Letohrad č. 1/2007, ve znění nařízení města Letohrad č. 1/2008, o schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic Zimní opatření města Letohrad (plán zimní údržby) Nařízení města Letohrad č. 2/2009 o schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic Zimní opatření města Letohrad (str. 41) Nařízení města Letohrad č. 1/2010, kterým se ruší vyhláška Rady města Letohrad č. 3/1998, tržní řád Nařízení města Letohrad č. 1/2012 Tržní řád (str. 43) 3

4 Obecně závazná vyhláška č. 4/2007, o užívání zařízení města plakátnic, vývěsních skříněk a sloupů veřejného osvětlení k informačním a reklamním účelům Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne usnesením č. 100/2007 usneslo vydat podle ust. 10 písm. c) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. Článek 1 Základní ustanovení (1) Tento právní předpis na základě zmocnění v zákoně stanovuje povinnosti fyzických a právnických osob k užívání zařízení města k informačním a reklamním účelům, konkrétně plakátovacích ploch a vývěsních skříněk, označených nápisem MAJETEK MĚSTA LETOHRAD a sloupů veřejného osvětlení. Seznam plakátovacích ploch a vývěsních skříněk v majetku Města Letohrad je uveden v příloze č. 1. (2) Vzhled plakátovacích ploch umístěných v městské památkové zóně je sjednocen s ostatními informačními prvky v této části města. (3) Za výlep plakátů se dle této vyhlášky považuje jakékoliv umístění, nalepení nebo jiné upevnění plakátů. (4) Plakátem se dle této vyhlášky rozumí jakékoliv oznámení, upozornění nebo reklama (v písemné či obrazové formě) na papírovém nebo jiném podkladu. (5) Výkon práv fyzických a právnických osob spojených s vlastnictvím věcí movitých nebo nemovitých a případným umísťováním plakátů v těchto nebo na těchto věcech není touto vyhláškou dotčen. Článek 2 Výlep plakátů (1) Právo výlepu plakátů na plakátovacích plochách a ve vývěsních skříňkách na území města náleží pouze Městu Letohrad a na základě smlouvy jím zmocněnému provozovateli. (2) Právo umístění plakátů výhradně na technických prvcích sloupů veřejného osvětlení k tomu určených na území města náleží pouze Městu Letohrad a na základě smlouvy jím zmocněnému poskytovateli. Na vlastní tělesa sloupů veřejného osvětlení je umísťování jakýchkoli plakátů zakázáno. (3) Provozovatele a poskytovatele dle bodů 1) a 2) článku 2 této vyhlášky schvaluje rada města. Provozovatel a poskytovatel mohou být totožní. (4) Každý, kdo hodlá využít plakátovacích ploch a vývěsních skříněk k výlepu plakátů, je povinen tak učinit pouze prostřednictvím provozovatele, a to za úhradu dle ceníku provozovatele. (5) Každý, kdo hodlá využít technických prvků na sloupech veřejného osvětlení k výlepu plakátů, je povinen tak učinit pouze prostřednictvím poskytovatele, a to za úhradu dle ceníku poskytovatele. (6) Plakáty vylepené provozovatelem jsou řádně označeny jeho razítkem a číselnou řadou odpovídající počtu plakátovacích ploch a vývěsních skříněk v majetku města. Při výlepu na sloupy veřejného osvětlení jsou plakáty řádně označeny razítkem poskytovatele. (7) Nikdo není oprávněn používat plakátovacích ploch, vývěsních skříněk nebo sloupů veřejného osvětlení k výlepu plakátů v rozporu s body 1 5 tohoto článku. (8) Nikdo není oprávněn strhávat nebo jinak znehodnocovat plakáty z plakátovacích ploch, vývěsních skříněk nebo ze sloupů veřejného osvětlení. 4

5 (9) Strhávat, přelepovat či jinak znehodnocovat plakáty z plakátovacích ploch, vývěsních skříněk nebo sloupů veřejného osvětlení jsou oprávněny pouze osoby uvedené v bodech 1 a 2 článku 2 této vyhlášky, a to pouze po uplynutí sjednané doby výlepu. Tyto osoby jsou též oprávněny strhávat, přelepovat či jinak znehodnocovat plakáty, které nejsou řádně označeny podle bodu 6 článku 2 vyhlášky nebo nejsou umístěny na majetku města vymezeném touto vyhláškou. (10) Výlep plakátů na plakátovacích plochách a vývěsních skříňkách je prováděn výhradně provozovatelem vždy v určených dnech, minimálně dvakrát v každém kalendářním týdnu. Umístění plakátů na technických prvcích k tomu určených na sloupech veřejného osvětlení je prováděno výhradně poskytovatelem. (11) Výlep plakátů je možno provádět pouze na majetku města stanoveném touto vyhláškou a za podmínek v ní uvedených. Článek 3 Kontrola a sankce Dohled nad dodržováním této vyhlášky provádí městská policie. Porušování ustanovení této vyhlášky bude posuzováno podle obecně závazných právních předpisů. Článek 4 Závěrečná ustanovení Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. Seznam plakátovacích ploch ul. U Distance mezi čp. 144 a 750 ul. Dolní cesta u čp. 122 (ul. Tyršova) u areálu Dietfurt, mezi čp. 107 a 107 ul. Tyršova u žel. stanice Letohrad ul. Tyršova při oplocení uhelných skladů ul. Komenského mezi čp. 212 a 440, proti lékárně ul. Komenského při zdi zadního traktu čp. 10 (nám. Svobody) u čp. 65 u podjezdu na ul. Taušlova ul. Taušlova na křižovatce s ul. Tkalcovská ul. F. V. Heka u prodejny Zeleninka ul. Jablonská u prodejny Konzum čp. 238 Kunčice, Pod Ovčínem u prodejny Konzum čp. 201 Kunčice, Pod Ovčínem u mostu, proti čp. 66, 67 Kunčice, Horní cesta proti čp. 168, u autobusové zastávky Kuničce, Horní cesta při zdi čp. 140 Červená při oplocení stavení Určení provozovatele a poskytovatele: Usnesením RM č. 289/ Ladislav Kočí, Nové Město 38, Letohrad, IČO

6 Obecně závazná vyhláška č. 3/2008, o pravidlech pro nahlížení do kroniky města Letohrad Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne usnesením č. 219/2008 usneslo vydat na základě ust. 4 zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, a v souladu s ust. 35 a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. Článek 1 Kronika Města Letohrad se na základě rozhodnutí rady města vede v podobě ručně psané knihy. Zápis provádí kronikář v době od do za předchozí kalendářní rok. Článek 2 Pro nahlížení do kroniky se vymezuje doba od do vždy ve středu v době od do hodin v zasedací místnosti městského úřadu, popř. v kanceláři vedoucího odboru sociálního a správního. Nahlížet do kroniky může každý, děje se tak po dohledem kronikáře. Nahlížet do elektronické podoby textu (pokud je k dispozici) lze na městském úřadě u vedoucího odboru sociálního a správního, popř. u jiného pověřeného úředníka, vždy v úřední dny od 9.00 do hodin. Článek 3 Osoby, jimž toto právo přiznává zákon 1, mohou navrhnout písemně změnu, doplnění nebo opravu zápisu v kronice. Návrh je nutno podat do kalendářního roku k zápisu za minulý kalendářní rok. Návrh posoudí a rozhodne o něm rada města do Článek 4 Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. 1 Občan obce starší 18 let, jakož i osoba, které zákon přiznává práva občana obce 4 zák. č. 132/2006 Sb. 6

7 Obecně závazná vyhláška č. 5/2008, o stanovení koefic.pro výpočet daně z nemovitostí Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne usnesením č. 259/2008 usneslo vydat na základě 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 6 odst. 4 písm. b) a 11 odst. 3 písm. a) a b) a 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 35 a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. Článek 1 Koeficient pro výpočet daně z pozemků Koeficient, jímž se násobí základní sazba daně a) ze zastavěných ploch a nádvoří, b) ze stavebních pozemků, tj. nezastavěných pozemků určených k zastavění rozhodnutím o umístění stavby nebo stavebním povolením, pokud je sloučeno územní řízení se stavebním řízením, a c) z ostatních pozemků vyjma orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin, hospodářských lesů a rybníků s intenzívním a průmyslovým chovem ryb činí 1. v části města Letohrad 1,6 2. v části města Orlice a Kunčice 1,4 3. v části města Červená 1,0. Článek 2 Koeficient pro výpočet daně ze staveb Koeficient, jímž se násobí základní sazba daně a) ze staveb obytných domů a b) z ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům z výměry přesahující 16 m² zastavěné plochy činí 1. v části města Letohrad 1,6 2. v části města Orlice a Kunčice 1,4 3. v části města Červená 1,0. Článek 3 Koeficient 1,5 U staveb [písm. a) až e)] a samostatných nebytových prostorů [písm. b) až e)] a) pro individuální rekreaci a staveb a rodinných domů využívaných pro individuální rekreaci a u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám s výjimkou garáží, b) garáží vystavěných odděleně od obytných domů (dosud nebylo), c) pro podnikatelskou činnost sloužících pro zemědělskou prvovýrobu a pro lesní a vodní hospodářství, d) pro podnikatelskou činnost sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu, e) pro podnikatelskou činnost sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost se stanoví koeficient 1,5, jímž se v celé obci násobí základní sazba daně. Článek 4 (1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 6/1995. (2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne

8 Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne usnesením č. 35/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška ). Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Město Letohrad touto vyhláškou zavádí místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen poplatek ). (2) Řízení o poplatcích vykonává městský úřad (dále jen správce poplatku ) 1. Článek 2 Předmět poplatku a poplatník (1) Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízením určených k přechodnému ubytování za úplatu 2. (2) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Článek 3 Ohlašovací povinnost (1) Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu v zařízeních určených k přechodnému ubytování. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. (2) V ohlášení poplatník (ubytovatel) uvede 3 a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti. (3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování 4. (4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala 5. (5) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které uby- 8

9 tování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska 6. Článek 4 Sazba poplatku Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 6,- Kč. Článek 5 Splatnost poplatku Poplatek je splatný nejpozději do 10 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí příslušného kalendářního roku. Článek 6 Osvobození a úlevy (1) Poplatku nepodléhá: a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků, b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení, c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálních a charitativním účelům 7. (2) Od poplatku se dále osvobozují: a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo mají k němu právo hospodaření, b) ubytovací zařízení v majetku Města Letohrad. (3) Osvobození od poplatku je poplatník povinen doložit nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti. Článek 7 Navýšení poplatku (1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem 8. (2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku 9. Článek 8 Zrušovací ustanovení Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity, ze dne Článek 9 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místních poplatcích ), 2 7 odst. 1 zákona o místních poplatcích, 3 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích, 4 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích, 5 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích, 6 7 odst. 3 věta druhá zákona o místních poplatcích s odkazem na 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích. 7 7 odst. 2 zákona o místních poplatcích, 8 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích, 9 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 9

10 Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne usnesením č. 36/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška ). Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Město Letohrad touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen poplatek ). (2) Řízení o poplatcích vykonává městský úřad (dále jen správce poplatku ) 1. Článek 2 Poplatník a předmět poplatku (1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Letohradu 2. (2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců 3. Článek 3 Vznik a zánik poplatkové povinnosti (1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. (2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci 4. (3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém tato skutečnost nastala. Článek 4 Ohlašovací povinnost (1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti. (2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. (3) V ohlášení držitel psa uvede 5 a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku. 10

11 (4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala 6. Článek 5 Sazba poplatku Sazba poplatku za kalendářní rok činí: (1) V rodinném domku, ve kterém je držitel psa přihlášen k trvalému pobytu, nebo zde má sídlo a) za prvního psa 150,- Kč b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 250,- Kč, c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 100,- Kč, d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c) tohoto ustanovení 250,- Kč. (2) V ostatních domech, ve kterém je držitel psa přihlášen k trvalému pobytu, nebo zde má sídlo a) za prvního psa 600,- Kč b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1.000,- Kč, c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200,- Kč, d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c) tohoto ustanovení 300,- Kč. Článek 6 Splatnost poplatku (1) Poplatek je splatný nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku. (2) Je-li poplatek vyšší než 600,- Kč, je splatný ve dvou stejných splátkách, nejpozději v termínech do 30. dubna a 31. července příslušného kalendářního roku. (3) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla/nejpozději do konce příslušného kalendářního roku. Článek 7 Osvobození a úlevy (1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, závislá na pomoci jiné fyzické osoby 7 a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví držení a používání psa zvláštní právní předpis 8. (2) Osvobození od poplatku je poplatník povinen doložit nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti. Článek 8 Navýšení poplatku (1) Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem 9. 11

12 (2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku 10. Článek 9 Zrušovací ustanovení Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Letohrad č. 1/2004, o místním poplatku ze psů, ze dne Článek 10 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místních poplatcích ) 2 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích 3 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích 4 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích 5 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích 6 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 8 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích 9 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích odst. 3 zákona o místních poplatcích 12

13 Obecně závazná vyhláška č. 6/2010, o místním poplatku ze vstupného Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne usnesením č. 38/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška ). Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Město Letohrad touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze vstupného (dále jen poplatek ). (2) Řízení o poplatcích vykonává městský úřad (dále jen správce poplatku ) 1. Článek 2 Předmět poplatku a poplatník (1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena 2. (2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají 3. Článek 3 Ohlašovací povinnost (1) Poplatník je povinen nejpozději v poslední pracovní den před konáním akce ohlásit správci poplatku druh akce, datum, hodinu a místo jejího konání, výši vstupného, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti. (2) V ohlášení poplatník dále uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka 4. (3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování 5. (4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala 6. (5) Do sedmi dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena. Článek 4 Sazba poplatku (1) Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na: a) kulturní akci typu diskotéky, fonotéky, nočního klubu 15 %, b) kulturní akci typu plesy a taneční zábavy 10 %, c) sportovní akci 5 %, d) prodejní nebo reklamní akci 20 %. 13

14 (2) V případě, že na jednu akci bude možné vztáhnout více poplatkových sazeb, platí se pouze poplatek s nejvyšší sazbou. Článek 5 Splatnost poplatku Poplatek je splatný do patnácti dnů ode dne skončení akce. Článek 6 Osvobození a úlevy (1) Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely 7. (2) Od poplatku se dále osvobozují: a) akce pořádané dětskými a mládežnickými sdruženími, školami, kulturními zařízeními zřizovanými Městem Letohrad a akce pořádané Městem Letohrad nebo pořádané s jeho podporou; dále koncerty vážné hudby, výstavy výtvarného umění, divadelní představení a koncerty amatérských sdružení a sólistů, b) sportovní a kulturní akce pořádané občanským sdružením, které má sídlo na území města Letohrad. (3) Osvobození od poplatku je poplatník povinen doložit nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti. Článek 7 Navýšení poplatku (1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem 8. (2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku 9. Článek 8 Zrušovací ustanovení Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Letohrad č. 3/2004, o místním poplatku ze vstupného, ze dne Článek 9 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místních poplatcích ) 2 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích 3 6 odst. 2 zákona o místních poplatcích 4 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích 5 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 6 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 7 6 odst. 1 věta poslední zákona o místních poplatcích 8 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 9 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 14

15 Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, k zajištění ochrany zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne usnesením č. 28/2011 usneslo vydat v souladu s ustanovením 10 písm. c) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. Článek 1 Předmět úpravy Tato vyhláška upravuje povinnosti k zajištění ochrany zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně (dále jen veřejná zeleň ). Cílem je zajistit plnění funkcí veřejné zeleně a vytvořit tak příznivé podmínky pro život obyvatel a návštěvníků města. Článek 2 Opatření k zajištění ochrany veřejné zeleně (1) Vlastníci nebo uživatelé veřejné zeleně na území města Letohrad jsou povinni: a) Veřejnou zeleň udržovat formou pravidelných sečí. Četnost sečí je minimálně 2x ročně, přičemž první seč musí být provedena nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku, druhá a případné další seče v závislosti na vegetačních podmínkách, nejpozději však do příslušného kalendářního roku. b) Zajistit shrabání trávy z provedených sečí do tří dnů po seči a její odvoz po seči nejdéle následující den po nahrabání, pokud nebyla seč provedena mulčováním nebo za účelem sušení a získání sena. (2) Pro účely této vyhlášky se uživatelem rozumí nájemce, podnájemce nebo vypůjčitel pozemku tvořícího veřejnou zeleň. Článek 3 Sankční ustanovení Za porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze udělit pokutu podle zvláštních zákonů 1. Článek 4 Účinnost Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 15

16 Obecně závazná vyhláška č. 5/2012, o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne usnesením č. 224/2012 usneslo vydat dle ustanovení 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. Článek 1 Město Letohrad v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města vytvořilo Fond rozvoje bydlení (dále jen fond ), který slouží k poskytování půjček na opravy a rekonstrukce bytového fondu, které jsou a) v majetku města Letohrad, b) v majetků jiných osob, podle dále stanovených pravidel a podmínek a k výstavbě nové infrastruktury k bytové zástavbě. Článek 2 Příjmy fondu (1) Příjmy fondu jsou - prostředky z rozpočtu města Letohrad, - příjmy ze splátek dříve poskytnutých půjček a úroků, - dary a případné výpomoci ze státního rozpočtu, - dotace a finanční výpomoci. (2) Rozpočtové prostředky města Letohrad budou přidělovány do fondu ve výši 1/2 příjmů z odpisů hmotného majetku odváděných vedlejší hospodářskou činností za předchozí kalendářní rok. (3) Finanční prostředky fondu mohou být krátkodobě vázány na termínovaných vkladech a výnosy z těchto vkladů budou zdrojem fondu. (4) Případné přírůstky stavu fondu se nestávají výnosem města Letohrad a musí být ponechány ve fondu po dobu jeho trvání k použití podle níže uvedených pravidel. Pro případ zrušení fondu musí být finanční prostředky vráceny jejich poskytovatelům, pokud tak bylo smluvně ujednáno, a zbytek fondu bude převeden na běžný účet města. Článek 3 Výdaje fondu (1) Prostředky fondu mohou být použity k úhradě nákladů na opravy a modernizaci bytového fondu v majetku města na základě návrhu rady a schválení zastupitelstvem. (2) Prostředky fondu mohou být použity jako vlastní zdroje k získaným dotacím na opravy a modernizaci bytového fondu na základě návrhu rady a schválení zastupitelstvem. (3) Prostředky fondu mohou být použity k úhradě nákladů výstavby nové infrastruktury k bytové zástavbě na základě návrhu rady a schválení zastupitelstvem. (4) Prostředky fondu mohou být používány k poskytování půjček na opravy a modernizaci bytového fondu v majetku jiných osob. Příjemci půjček z fondu podle tohoto odstavce mohou být pouze fyzické a právnické osoby, které přijmou závazek poskytnutou půjčku použít podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel. (5) Prostředky fondu mohou být používány k poskytování dotací na úroky k úvěrům na opravy a modernizaci bytového fondu v majetku jiných osob. Příjemci dotace z fondu podle tohoto odstavce mohou být pouze fyzické a právnické osoby, které přijmou závazek poskyt- 16

17 nutou dotaci použít podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel. (6) Z fondu se poskytují tyto druhy půjček a dotací jiným osobám: Číslo půjčky Název/ účel půjčky 1 Půjčka na obnovu střechy (krytina a konstrukce) starší 10 let 2 Zřízení plynového, elektrického nebo dřevoplynového vytápění ve stávajícím domě (úplná náhrada) 3 Zřízení malé ČOV ke stávajícímu domu, kde nelze objekt napojit na veřejnou kanalizaci 4 Dodatečná izolace domu proti spodní vodě, stáří nad 10 let 5 Obnova fasády domu vč. oplechování u domu staršího 10 let 6 Zateplení obvodového pláště domu staršího 5 let 7 Rekonstrukce sociálního zařízení nebo rekonstrukce bytového jádra v panelovém domě Maximální splatnost Úroková sazba p.a. Maximální půjčka 36 měsíců 3% Kč na 1 dům 36 měsíců 3% Kč na každou byt. jedn. 36 měsíců 3% Kč na každou byt. jedn. 36 měsíců 3% Kč na 1 dům 36 měsíců 3% Kč na 1 dům 36 měsíců 3% Kč na každou byt. jedn. 36 měsíců 3% Kč na 1 byt. jednotku 8 Půdní nástavba bytů rušící ploché střechy 36 měsíců 3% Kč na 1 byt. jednotku 9 Půdní vestavby do půdního prostoru 36 měsíců 3% Kč na 1 byt. jednotku 10 Zřízení kanalizační přípojky do veřejné kanalizace Název/ účel dotace 24 měsíců 3% Kč na 1 byt. jednotku Dotovaná doba úvěru Dotace % z úroku Maximální dotace 1 Dotace na úroky k úvěru 36 měsíců 3% Kč 2 Nenávratný investiční příspěvek na zřízení nové splaškové kanalizační přípojky a její včasné napojení v termínu dle výzvy města na nově budovanou centrální kanalizaci, jejímž investorem je město Letohrad Kč 17

18 U půjček lze sjednat zahájení splátek od ledna následujícího roku po roce poskytnutí půjčky. Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat. Půjčku nelze získat opakovaně na jeden titul u stejného objektu. Poskytování dotací, splátky půjček i úroků se řídí podle uzavřené smlouvy. (7) Výdaji fondu jsou též úhrady poskytnuté peněžnímu ústavu za zřízení a vedení účtu a za ostatní náklady spojené s realizací v rámci této vyhlášky. Článek 4 Režim čerpání finančních prostředků fondu (1) Opravy a modernizace bytového fondu v majetku města a výstavba nové infrastruktury k bytové zástavbě budou zajišťovány příslušným odborem na základě schválení konkrétních akcí zastupitelstvem města. Provedené práce bude obstaravatel řádně fakturovat, po odsouhlasení příslušným odborem města Letohrad budou proplaceny ze zvláštního účtu fondu, jehož otevření si město zabezpečí u peněžního ústavu. (2) Půjčky na opravy a modernizaci bytového fondu v majetku jiných osob budou zajišťovány příslušným odborem na základě schválení konkrétních akcí zastupitelstvem města, a to na základě výsledků výběrového řízení. Po podpisu smlouvy s Městem Letohrad budou převedeny z fondu na zvláštní účet vlastníka objektu u peněžního ústavu. Samotné platby budou prováděny peněžním ústavem na základě předložených faktur po předchozím schválení příslušným odborem města Letohrad. (3) Poskytování dotací k úvěrům určeným na opravu a modernizaci bytového fondu v majetku jiných vlastníků, bude zajišťován příslušným odborem na základě schválení dotace zastupitelstvem města, a to na základě výsledků výběrového řízení. Po podpisu smlouvy s městem Letohrad bude dotace převáděna z fondu na úvěrový účet vlastníka vždy 1x za kalendářní rok. (4) Poskytnutí nenávratného investičního příspěvku na zřízení nové splaškové kanalizační přípojky a její včasné napojení v termínu dle výzvy města na nově budovanou centrální kanalizaci, jejímž investorem je Město Letohrad, bude uvolněno na základě protokolu o napojení splaškové přípojky na kanalizaci a schválení zastupitelstvem města. (5) Úhrada peněžnímu ústavu za vedení účtu, smluvní odměna a případně náklady spojené s realizací v rámci této vyhlášky budou hrazeny přímo z prostředků účtu fondu. Článek 5 Výběrové řízení pro určení konkrétních vlastníků, kterým bude poskytnuta půjčka, nebo dotace (1) Osoby, které podají žádost o půjčku s náležitostmi dle tohoto článku odst. č. 4 v k tomu stanovené lhůtě, mohou získat půjčku z fondu výhradně na základě výběrového řízení. (2) Osoby, které podají žádost o dotaci s náležitostmi dle tohoto článku odst. č. 5 v k tomu stanovené lhůtě, mohou získat z fondu dotaci na úroky z úvěru výhradně na základě výběrového řízení.výběrové řízení fyzických či právnických osob organizuje město Letohrad prostřednictvím komise bytové a sociální. Komise provádí výběrové řízení na základě jeho vypsání radou města. Při vyhlášení výběrového řízení mohou být stanoveny priority v souladu se záměry rozvoje města Letohrad. (3) Podmínky výběrového řízení musí být vyvěšeny na úřední desce a zveřejněny v Letohradském zpravodaji. (4) Náležitosti žádosti o půjčku jsou: a) jméno nebo název žadatele, je-li právnickou osobou i jeho statutárního zástupce, 18

19 b) adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby, c) přesné označení předmětné obytné budovy nebo její stavby; adresa, číslo popisné, číslo stavební parcely doklad o vlastnictví domu či stavby, d) předběžnou dohodu s dodavatelem akce, na níž je žádána půjčka s orientační cenou akce; při svépomoci odhad nákladů, které při realizaci budou doloženy fakturami a účty, e) přesný popis účelu, na který je půjčka nebo půjčky požadovány, při kumulaci titulů je třeba popis provést odděleně, f) předpokládanou lhůtu dokončení předmětné akce, g) požadovanou částku půjčky podle článku 3 a kalkulaci jejího výpočtu. (5) Náležitosti žádosti o dotaci jsou: a) jméno nebo název žadatele, je-li právnickou osobou i jeho statutárního zástupce, b) adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby, c) přesné označení předmětné obytné budovy nebo její stavby; adresa, číslo popisné, číslo stavební parcely doklad o vlastnictví domu či stavby, d) předběžný příslib od poskytovatele úvěru, e) předpokládanou lhůtu dokončení předmětné akce, f) požadovanou částku dotace a kalkulaci jejího výpočtu. (6) Výběrová komise vyhodnotí předložené žádosti o půjčky a dotace a navrhne konkrétní závěr výběrového řízení, který podléhá schválení zastupitelstva. Proti rozhodnutí se nelze odvolat. (7) O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči vyrozuměni neprodleně. Vybraní žadatelé budou vyzváni k doplnění dalších podkladů před uzavřením smlouvy o půjčce nebo smlouvy o poskytnutí dotace: a) doklady o připravenosti akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, b) uzavřenou smlouvu s dodavatelem akce, pokud nebudou práce provedeny svépomocí, c) pojistnou smlouvu, d) záruku 2 ručitelů za poskytnutou půjčku neplatí pro žadatele o dotaci, e) smlouvu o úvěru neplatí pro žadatele o půjčku. Právo na uzavření smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 60 dnů po vyrozumění o výsledku zastupitelstvem schváleného výběru řízení. Článek 6 Smlouva o půjčce (1) S žadateli, kteří budou vybráni ve výběrovém řízení (dále jen uživatelé), uzavře město smlouvu o půjčce. (2) Smlouva musí obsahovat alespoň tyto údaje: - smluvní strany, - identifikace typu půjčky podle čl. 3, - celková částka půjčky, v případě více titulů i skladba, - lhůta splatnosti půjčky, - režim splácení (úroky, jistina), včetně dne v příslušném měsíci, - způsob splácení (příkazem, složenkou apod.), - závazek uživatele k užití půjčky k dohodnutému účelu, - smluvní pokuta za porušení účelovosti ve výši 30 % s povinností okamžitého vrácení poskytnuté úročené jistiny, 19

20 - ručitelská prohlášení, - dohoda o otevření účtu u peněžního ústavu, - souhlas uživatele s kontrolním působením peněžního ústavu a Města Letohrad a jeho závazek předkládat peněžnímu ústavu účetní doklady o čerpání účtu. (3) Město Letohrad neprodleně po podpisu smlouvy o půjčce předá dohodnutý počet exemplářů peněžnímu ústavu s výzvou na otevření účtu a následně provede převod prostředky z fondu. Článek 7 Smlouva o poskytnutí dotace (1) S žadateli, kteří budou vybráni ve výběrovém řízení (dále jen uživatelé ), uzavře město smlouvu o poskytnutí dotace. (2) Smlouva musí obsahovat alespoň tyto údaje: - smluvní strany, - identifikace typu dotace podle čl. 3, - celková částka dotace, - způsob hrazení dotace, - závazek uživatele k užití půjčky k dohodnutému účelu, - smluvní pokuta za porušení účelovosti ve výši 30 % s povinností okamžitého vrácení dotace souhlas uživatele s kontrolním působením peněžního ústavu a Města Letohrad a jeho závazek předkládat vyúčtování dotace. Článek 8 Ustanovení doplňková, závěrečná a přechodná (1) Systém čerpání finančních prostředků upravených touto vyhláškou podléhá kontrole města a peněžnímu ústavu. (2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. Článek 9 Zrušovací ustanovení Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení. 20

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích POPLATEK ZE PSŮ

OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích POPLATEK ZE PSŮ OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Horka se na svém zasedání dne 17. 1. 2011 usnesením č. 1. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pičín se na svém zasedání dne 26.2.2015 usnesením č. 7 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick.

O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick. O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick.cz Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích

Více

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE

MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice se na svém zasedání dne 7.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC Drahenice Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení ČÁST II.

OBEC Drahenice Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení ČÁST II. OBEC Drahenice Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích 1. Zastupitelstvo obce Drahenice na svém zasedání dne 1. prosince 2011 se usnesením č. 11/7 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osová Bítýška se na svém zasedání dne 22.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC Hlincová Hora Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Hlincová Hora Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Hlincová Hora Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Hlincová Hora se na svém zasedání dne 14.12.2010 usnesením č. 18 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích

OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Bílá se na svém zasedání dne 21.12.2010 usnesením č. 3/26 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí

OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vyškovec se na svém zasedání dne 27.06.2014 usnesením č.2/2014 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona Č. 565/1990

Více

OBEC Tlumačov Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č.4/2011

OBEC Tlumačov Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č.4/2011 OBEC Tlumačov Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č.4/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Tlumačov vydalo dne 6.12. 2011 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Seč se na svém zasedání dne 19. 12. 2013 usnesením č. 20/2013 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Město Vlašim Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místních poplatcích

Město Vlašim Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místních poplatcích Město Vlašim Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Vlašimi se na svém zasedání dne 20.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

MĚSTYS BESEDNICE Obecně závazná vyhláška č. 01/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

MĚSTYS BESEDNICE Obecně závazná vyhláška č. 01/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ MĚSTYS BESEDNICE Obecně závazná vyhláška č. 01/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Besednice se na svém zasedání dne 31.01.2011 usnesením č. 07/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Štěpánov nad Svratkou se na svém zasedání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC Č. 3/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Babice u Rosic se na svém zasedání dne 24. 8. 2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Čl.3 Veřejná prostranství

Čl.3 Veřejná prostranství OBEC Němčičky Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Němčičky se na svém zasedání dne 16.11.2011 usnesením č. 5/2011 usneslo vydat na

Více

OBEC POLEVSKO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC POLEVSKO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC POLEVSKO Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Polevsko se na svém zasedání dne 12. 1. 2011 usnesením č. 29 usneslo vydat na základě

Více

Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Staré Město se na svém zasedání dne 8.8.2013 usnesením č. 257/2013 usneslo

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010. o místních poplatcích. Článek 1. Úvodní ustanovení

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010. o místních poplatcích. Článek 1. Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Staré Město se na svém zasedání dne 16.12.2010 usnesením č. 12/10 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Rynoltice se na svém zasedání dne 29.9.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obec Bezkov, IČ 00600121, Bezkov 71, 669 02 Znojmo Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Bezkov se na svém zasedání dne 21.12.2010 usneslo

Více

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu MĚSTO JEVÍČKO Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2013, o vytvoření a použití účelových Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 17. 4. 2013 usnesením č. 29/1 písm. i) usneslo vydat

Více

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost MĚSTYS ZÁPY Obecně závazná vyhláška č.1/2009, místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Zápy se na svém zasedání dne 17.2.2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBEC ROUDNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. číslo : 2/2011, o místních poplatcích

OBEC ROUDNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. číslo : 2/2011, o místních poplatcích OBEC ROUDNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA číslo : 2/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roudné se na svém zasedání dne 22.12.2011 usnesením č. 84/2011 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

OBEC HEŘMANOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích

OBEC HEŘMANOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích OBEC HEŘMANOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Heřmanov se na svém zasedání dne 6. 12. 2010 usnesením č. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU K poplatku ze psů: Poplatku ze psů podléhají psi starší tří měsíců. INFORMACE K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE města Benátky nad Jizerou č. 1/2011, o místních poplatcích Poplatek ze

Více

OBEC KRÁSENSKO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC KRÁSENSKO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC KRÁSENSKO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Krásensko se na svém zasedání dne 13. 12. 2012 usnesením č. 4/14/12 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Obecně závazná vyhláška obce Žampach č. 2/2013, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Žampach č. 2/2013, o místních poplatcích O b e c Ž a m p a c h o k r e s Ú s t í n a d O r l i c í, P a r d u b i c k ý k r a j I Č : 0 0 2 7 9 8 5 4 ; Ž a m p a c h 11 ; p o š t a 5 6 4 0 1 Ž a m b e r k Obecně závazná vyhláška obce Žampach

Více

Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích

Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Horažďovice se na svém zasedání dne 20. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích. Zavedení místních poplatků. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích. Zavedení místních poplatků. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Slušovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Slušovice se na svém zasedání dne 12. 12. 2012 usnesením č. 148/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC Štáblovice, IČO 635448 Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích

OBEC Štáblovice, IČO 635448 Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích OBEC Štáblovice, IČO 635448 Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Štáblovice se na svém zasedání dne 15. prosince 2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě

Více

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích 1 Obec Pluhův Žďár Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pluhův Žďár se na svém zasedání dne 28. 4. 2005 usnesením č. 31/05 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 1/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 1/2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pičín se na svém zasedání dne 22.1.2015 usnesením č. 7 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů OBEC KOZLOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Kozlov se na svém zasedání dne 16.12.2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Obecně závazná vyhláška Města Prachatice o místních poplatcích. č. 3/2014, ČÁST I.

Obecně závazná vyhláška Města Prachatice o místních poplatcích. č. 3/2014, ČÁST I. Obecně závazná vyhláška Města Prachatice o místních poplatcích č. 3/2014, Zastupitelstvo Města Prachatice se na svém zasedání dne 16.12.2014 usnesením č.26/2014 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOLŠTEJN. č. 1/2014 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOLŠTEJN. č. 1/2014 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOLŠTEJN č. 1/2014 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Holštejn schválilo na svém zasedání dne 18.12.2014 na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 1 /2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobrá vydává dne 30.12.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Obecně závazná vyhláška obce Úhořilka č. 3/2008,

Obecně závazná vyhláška obce Úhořilka č. 3/2008, OBEC ÚHOŘILKA Úhořilka 22, 582 53 pošta Štoky Obecně závazná vyhláška obce Úhořilka č. 3/2008, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Úhořilka se na svém zasedání dne 19.2 2008 usnesením č. 2/2008 usneslo

Více

OBEC MEZNO. Obecně závazná vyhláška obce Mezno. č. 1/2009, o místních poplatcích. Oddíl I. Úvodní ustanovení. Čl. 1

OBEC MEZNO. Obecně závazná vyhláška obce Mezno. č. 1/2009, o místních poplatcích. Oddíl I. Úvodní ustanovení. Čl. 1 OBEC MEZNO Obecně závazná vyhláška obce Mezno č. 1/2009, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Mezno se na svém zasedání dne 17. prosince 2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.ledna 2004 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních

Více

OBEC ZADNÍ TŘEBAŇ 1 Obecně závazná vyhláška Obce Zadní Třebaň

OBEC ZADNÍ TŘEBAŇ 1 Obecně závazná vyhláška Obce Zadní Třebaň OBEC ZADNÍ TŘEBAŇ 1 Obecně závazná vyhláška Obce Zadní Třebaň č. 2/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Zadní Třebaň se na svém zasedání dne února 2011 usnesením č. _/2011/VZ usneslo vydat na

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o místních poplatcích

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o místních poplatcích MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí vydává dne 15. 12. 2015 podle ust. 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2008 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2008 o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2008 o místních poplatcích Zastupitelstvo Městyse Liteň vydalo dne 14. 2. 2008 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Slatiňany se na svém zasedání dne 14. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přední Výtoň se na svém zasedání dne 14. 11. 2012 usnesením č. 22/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Obec Kvilda Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 o místních poplatcích

Obec Kvilda Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 o místních poplatcích Obec Kvilda Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Kvilda se na svém zasedání dne 7.12.2012 usnesením č. 3 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 01 / 2013 MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 01 / 2013 MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 01 / 2013 MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ Vydáno: 12.02.2013 1 Zastupitelstvo obce Nevřeň se na svém zasedání dne 12.02.2013 usnesením č. 11/13/JZ29 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Městys Nedvědice Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Nedvědice se na svém zasedání dne 2.12.2013, usnesením č.15 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.565/1990

Více

OBEC Skřinářov Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Skřinářov Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Skřinářov Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Skřinářov se na svém zasedání dne 30. 12. 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

OBEC VYSOČANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

OBEC VYSOČANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 OBEC VYSOČANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Vysočany se na svém zasedání dne 23. 2. 2011 usnesením č. 3/2011/26 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC RADIMOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC RADIMOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC RADIMOVICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Radimovice se na svém zasedání dne 20.12.2010 usnesením č. 62/2010 usneslo vydat

Více

Obec Horní Bojanovice

Obec Horní Bojanovice Obec Horní Bojanovice Obecně závazná vyhláška č.07/2005o místním poplatcích Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice se na svém zasedání dne 15.12.2005 usnesením usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích O b e c T v r z i c e Obecně závazná vyhláška Číslo: 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Tvrzice se na svém zasedání dne 28. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 ods. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC DOLNÍ KRALOVICE

OBEC DOLNÍ KRALOVICE OBEC DOLNÍ KRALOVICE Obecně závazná vyhláška obce Dolní Kralovice č. 3/2008, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Kralovice se na svém zasedání dne 22.9.2009 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Městys Křtiny ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Městys Křtiny ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Městys Křtiny Obecně závazná vyhláška městysu Křtiny č. 1/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo městysu Křtiny se na svém zasedání dne 30.11.2015 usnesením č. 7 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Obec Borová Lada Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích

Obec Borová Lada Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Obec Borová Lada Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Borová Lada se na svém zasedání dne 28.12.2012 usnesením č.16/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Obec Březina. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2009 o místních poplatcích

Obec Březina. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2009 o místních poplatcích Obec Březina OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březina se na svém zasedání dne 30.6. 2009 usnesením č. 125 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC MALÁ ŠTÁHLE Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC MALÁ ŠTÁHLE Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC MALÁ ŠTÁHLE Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Malá Štáhle se na svém zasedání dne 3.12.2010 usnesením č. 10 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

Obec Praskačka. Obecně závazná vyhláška č. 05/2007 o místních poplatcích

Obec Praskačka. Obecně závazná vyhláška č. 05/2007 o místních poplatcích Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 05/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Praskačka se na svém zasedání dne 17.července 2007 usneslo vydat podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

MĚSTO HOSTOMICE. Obecně závazná vyhláška Města Hostomice č. 3/2010

MĚSTO HOSTOMICE. Obecně závazná vyhláška Města Hostomice č. 3/2010 MĚSTO HOSTOMICE Obecně závazná vyhláška Města Hostomice č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Hostomice se na svém zasedání dne 17. března 2010 usnesením č. 3/2010 usneslo vydat na základě

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 10/2012 o místním poplatku ze psů

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 10/2012 o místním poplatku ze psů OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 10/2012 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Strakonice se na svém zasedání dne 12. 12. 2012 usnesením č. 426/ZM/2012 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích.

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích. OBEC ČERŇOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čerňovice se na svém zasedání dne 22.3.2012 usneslo vydat podle ustanovení 14 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Obec Zastávka Hutní osada 14 664 84 Zastávka účet: 9726641/0100 ČO: 00488399 tel.: 546 429 048 fax: 546 411 041 web: www.zastavka.cz e-rnail: ou@zastavka.cz Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vestec o místních poplatcích. Číslo 2/2004

Obecně závazná vyhláška obce Vestec o místních poplatcích. Číslo 2/2004 Obecně závazná vyhláška obce Vestec o místních poplatcích Číslo 2/2004 Zastupitelstvo obce Vestec se usneslo podle ustanovení 84 odst. 2 písm i zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

Více

Obecně závazná vyhláška obce Rejštejn č. 3/2003 ze dne 12.11.2003 o místních poplatcích. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

Obecně závazná vyhláška obce Rejštejn č. 3/2003 ze dne 12.11.2003 o místních poplatcích. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška obce Rejštejn č. 3/2003 ze dne 12.11.2003 o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo obce Rejštejn vydalo dne 12.11.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Obec Vranov. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích

Obec Vranov. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích Obec Vranov Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vranov se na svém zasedání dne 22.11.2006 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Město Počátky. Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2012, o místních poplatcích. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. ČÁST DRUHÁ Hlava I.

Město Počátky. Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2012, o místních poplatcích. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. ČÁST DRUHÁ Hlava I. Č.j. : 869/2012 Město Počátky Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Počátky se na svém zasedání dne 18. prosince 2012 usnesením č. 13 usneslo vydat na základě

Více

OBEC CESKA KUBICE. Obecně závazná vyhláška obce Ceská Kubice

OBEC CESKA KUBICE. Obecně závazná vyhláška obce Ceská Kubice ", OBEC CESKA KUBICE ZASTUPITELSTVO OBCE " Obecně závazná vyhláška obce Ceská Kubice č. 1/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Česká Kubice vydalo dne 30.8.2004 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC LAZINOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místních poplatcích

OBEC LAZINOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místních poplatcích OBEC LAZINOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Lazinov na svém zasedání dne 22. 5. 2014 usnesením č. 2014/2/5 vydalo na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

1) Obec Příbram na Moravě vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky ):

1) Obec Příbram na Moravě vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky ): Obec Příbram na Moravě Obecně závazná vyhláška obce Příbram na Moravě č. 2/2009, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, poplatku ze psů a poplatku ze vstupného Zastupitelstvo obce Příbram

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 5/2010 o místním poplatku ze psa. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Poplatník a předmět poplatku

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 5/2010 o místním poplatku ze psa. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Poplatník a předmět poplatku OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 5/2010 o místním poplatku ze psa Zastupitelstvo města Strakonice se na svém zasedání dne 15. 12. 2010 usnesením č.29/zm/2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obec Vidochov Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Vidochov vydalo dne 24. 9. 2007 v souladu s ustanovením ust. 10 písm.d) a ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000

Více

o místním poplatku ze psů

o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška č. 6/2007, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Křepice se na svém zasedání dne 29. 6. 2007 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o místních poplatcích Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Koloveč se na svém zasedání dne 23. 11. 2007 usnesením č. 10 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 2/2012 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 2/2012 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Morašice se na svém zasedání dne 21. února 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2. zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

Obecně závazná vyhláška obce Boleradice č. 4/2005, o místních poplatcích na území obce Boleradice

Obecně závazná vyhláška obce Boleradice č. 4/2005, o místních poplatcích na území obce Boleradice Obecně závazná vyhláška obce Boleradice č. 4/2005, o místních poplatcích na území obce Boleradice Zastupitelstvo obce Boleradice se na svém zasedání dne 19. května 2005 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1

OBEC VELKÉ BŘEZNO. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1 OBEC VELKÉ BŘEZNO Obecně závazná vyhláška č. 5/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Velké Březno schválilo dne 15. 12. 2003 vydat podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Obecně závazná VYHLÁŠKA č.2/2010 města Horní Planá o místních poplatcích.

Obecně závazná VYHLÁŠKA č.2/2010 města Horní Planá o místních poplatcích. Obecně závazná VYHLÁŠKA č.2/2010 města Horní Planá o místních poplatcích. Zastupitelstvo města Horní Planá se usneslo vydat dne 15. 12. 2010 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Obecně závazná vyhláška obce Nýrov č.1/2009 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Nýrov č.1/2009 o místních poplatcích OBEC NÝROV Obecně závazná vyhláška obce Nýrov č.1/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Nýrov se na svém zasedání dne 27.11.2009 usnesením Č. 5/09/1 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 1 /2011

Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 1 /2011 Obec Svojetice Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 1 /2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje a vydává dne 12.1.2011 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2) písm.

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E D O L A N Y č. 5/2004 o místních poplatcích

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E D O L A N Y č. 5/2004 o místních poplatcích Vyhláška č. 5/2004 o místních poplatcích Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.5.2004 změněno: 13.5.2004 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E D O L A N Y č. 5/2004 o místních poplatcích

Více

OBEC KOČÍ. Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku ze psů. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC KOČÍ. Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku ze psů. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC KOČÍ Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Kočí se na svém zasedání dne 21.9.2011, usnesením č. 3/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE

ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČÍHAŇ č. 1 / 2003 ze dne 9.12.2003 o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo obce Číhaň vydalo dne 9.12.2003 podle ustanovení 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Jíkev č. 1/2010 ze dne 15. ledna 2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Jíkev č. 1/2010 ze dne 15. ledna 2010 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška Obce Jíkev č. 1/2010 ze dne 15. ledna 2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Jíkev vydalo dne 15. ledna 2010 podle ustanovení 14 zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích,

Více

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců. OBEC Nové Dvory 592 12 Nové Dvory okres Žďár nad Sázavou http://novedvory-zr.unas.cz e-mail: nove.dvory-zr zr@seznam.cz Obecně závazná vyhláška Obce Nové Dvory č. 1/2004 ze dne 1.1.2004 Zastupitelstvo

Více

V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích

V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích obce Ratenice Zastupitelstvo obce Ratenice se usneslo na svém zasedání dne 7.11.2007 Usnesením č.13 dle ustanovení 14 odst.2 zák.č. 565/1990 Sb., o místních

Více

2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad /dále jen správce poplatku/ 1. Oddíl II- Článek 2. POPLATEK ZE PSU

2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad /dále jen správce poplatku/ 1. Oddíl II- Článek 2. POPLATEK ZE PSU OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PERÁLEC č. 3/ 2010 o místních poplatcích ======================================================= Zastupitelstvo obce Perálec se na svém zasedání dne 9.prosince 2010 usnesením

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á OBEC NASAVRKY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 2/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Nasavrky schválilo dne 30.11. 2005 podle ustanovení 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více