Úřední hodiny zůstávají nezměněny. Pondělí 7,00-16,30 Úterý 7,00-15,00 Středa 7,00-17,00 Čtvrtek 7,00-15,00

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úřední hodiny zůstávají nezměněny. Pondělí 7,00-16,30 Úterý 7,00-15,00 Středa 7,00-17,00 Čtvrtek 7,00-15,00"

Transkript

1 Navzdory řadě těžkostí a problémů můžeme být hrdi na to, čeho jsme od po závěr roku 1991 dosáhli. Nejdůležitější je, že Československo překročilo Rubikon-došlo v prosazování změn tak daleko, že mu již nehrozí návrat zpět do minulosti. V Československu se podařilo dosáhnout politického i sociálního koncesu, t.j. přesvědčení, že celá společnost je na jedné lodi. Československo je na tom mnohem lépe než ostatní země bývalého východního bloku. Největší problémy naopak jsou v rostoucím nacionalismu a v zachování jednoty ČSFR. Jde o velmi vážný problém a reálnou hrozbu. Rozbor vývoje v ČSFR-období od listopadu 1989 a rok 1990=rok politické liberalizace. Rok 1991=rok ekonomické liberalizace. Čeká nás ještě privatizace, t.j. období zásadních změn vlastnických vztahů, které jsou klíčové pro další osud ekonomické reformy. I. OBECNÍ ÚŘAD SLOŽENÍ: Po celý kalendářní rok 1991 obec řídilo totéž obecní zastupitelstvo jako v předcházejícím roce Starosta obce: p. Josef Vaculín Zástupce starosty: p. Josef Machů

2 1. radní: p. Vladimír Měřínský, do jeho kompetence svěřeno řízení komise kulturně sociální. Jmenovaný požádal o zproštění poslaneckého mandátu v obecním zastupitelství. Jeho žádost Radou obecního úřadu byla projednána dne t.r. 2. radní: p. Jan Šafařík, stejně jako v minulém roce řídí komisi výstavby 3. radní: p. Josef Urubek, pověřen řízením komise kontrolní Členem okresního shromáždění za obec Újezd zůstává p. Josef Vaculín, starosta obce. Zaměstnanci obecního úřadu: Jana Dohnalová-účetní obecního úřadu Jindřiška Šafaříková-samostatná referentka a matrikářka Ludmila Kráčalíková-ve funkci účetní pracovala do zrušení drobných provozoven t.j. do Miroslav Polomík-řidič, jeho pracvní poměr jako zaměstnance obecního úřadu ukončen v průběhu roku Františka Urubková-uklizečka, ze zdravotních důvodů pracovní poměr ukončen Josef Polčák-topič jen po dobu topné sezony r Emil Hlavička-zaměstnanec obecního úřadu pro úklid obce Anna Petulová-uklizečka budovy obecního úřadu nastoupila v II. pololetí roku 1991 Úřední hodiny zůstávají nezměněny. Pondělí 7,00-16,30 Úterý 7,00-15,00 Středa 7,00-17,00 Čtvrtek 7,00-15,00

3 Pátek 7,00-14,30 Sobota a neděle jsou dny pracovního klidu. V tyto dny se ohlásí rozhlasové zařízení obecního úřadu, pokud kdo z občanů slaví své životní výročí či je hlášena jiná významná událost. ČINNOST OÚ: Od voleb do obecního zastupitelstva (podzim 1990) uběhlo několik měsíců. Občané již přicházejí na,,obec a ne na,,národní výbor. V budově OÚ se schází obecní rada a také zastupitelstvo, v jeho čelo byl zvolen starosta a již ne předseda. Vyšším orgánem je Okresní úřad ve Zlíně, nikoliv v Gottwaldově, v jeho čele pracuje přednosta p. PhDr. Zdeněk Dostál. Členové našeho obecního zastupitelstva nejsou funkcionáři nezkušení, bohužel někteří pracovali jako poslanci ve volebních obdobích národních výborů. Všichni členové obecního zastupitelstva podporují drobné podnikání na úseku obchodu, služeb. Během roku 1991 jen v naší obci bylo evidováno na Okresním úřadě ve Zlíně, na odboru Místního hospodářství, 66 registrů. NEZAMĚSTNANÍ: V roce 1991 zaměstnával obecní úřad asi 6 pracovníků. Byli to převážně mladiství z místních nezaměstnaných. Úřad práce ve Zlíně hradil v plné výši mzdy. Tito nezaměstnaní-zaměstnaní vykonávali práce v rámci obce. Byly to práce úklidové na veřejném prostranství, zajišťovali sjízdnost a bezpečnost místních komunikací, podíleli se na výstavbě chodníku ke škole, byla opravena střecha na obecních objektech.

4 Ze zápisů rady obecního úřadu: V obci budou od pracovat tyto komise: 1) stavební-předseda: Jan Šafařík, 2. radní členové: Stanislav Drga, Jaroslav Martinec 2) finanční-předseda: Jaroslav Janoš členové: Stanislav Černobila, Vladimír Kráčalík 3) kontrolní-předseda: Josef Urubek, 3. radní členové: Josef Raška 4) školská a kulturní-předseda: Vladimír Měřínský členové: Vojtěška Černobilová, Jiřina Maliňáková 5) pro mládež a sport-předseda: Josef Maliňák členové: Miroslav Dohnal Práci Sboru pro občanské záležitosti (SOZ) bude řídit komise školská a kulturní. 2. Obecní rada v závěru roku 1990 požádala o navrácení obecních lesů a o zastavení těžby dřeva v obecních lesích. Nato, během r obecní úřad převzal obecní lesy po 40 letech do vlastnictví. Výměra činí asi 65 ha a s nimi přibyly starosti o péči, dohled. Toto vše dostala do kompetence komise výstavby Byla schválena daň ze psů a to aktivně činní občané zaplatí složenkou 100,- Kčs, důchodci a pasekáři 50,- Kčs za rok. 2. Obec Újezd byla rozdělena na 15 obvodů.

5 Rada OÚ souhlasila přidělit místnost bývalé čistírny v Domě služeb do ekonomického pronájmu p. Aleně a Miroslavu Pavelkovi pro obchodní činnost-prodejnu se smíšeným zbožím Vedoucí kulturního zařízení, majetku OÚ, byla stanovena paní Vojtěška Černobilová. 2. Rada obecního zastupitelstva vydala zákaz prodeje pornografického tisku v prodejnách a stáncích obce Od se zvyšuje poplatek za odvoz popela a to na 160,- Kčs. 2. Upravují se poplatky za jednohroby a popelnicové hroby na 60,- Kčs, za dvojhroby na 120,- Kčs a hrobky na 375,- Kčs. Výše poplatků je za každý m 2 plochy na dobu 15 let Machů, Újezd Úpravu návsi (včetně zeleně) provádí p. František V letních měsících v zájmu šetření elektrickou energií bude omezeno osvětlení veřejného prostranství v době od 22,00 do 24, Chráněná oblast Vizovické vrchy v újezdské lokalitě začíná od státní silnice v Loučce ve směru na Vysoké Pole.

6 3 000,- Kčs ročně. 3. Za psaní kroniky odsouhlasena kronikáři částka ve výši Byla ustanovena spotřebitelská rada: členové p. Josef Vaculín, p. Vladimír Kráčalík, p. Jaroslav Janoš, p. Josef Urubek, p. Josef Raška. 2. Hospodářem-hajným obecních lesů byl stanoven p. Josef Machů, Újezd č Z fondu sociáních potřeb byla vyčleněna pro sociálně potřebné občany částka 7 500,- Kčs. Sociálně potřebným občanům bude do konce června 1991 komisí školskou a kulturní rozdělena K byly zrušeny drobné provozovny včetně ukončení pracovního poměru zaměstnanců těchto provozoven. 2. V zájmu obce byla provedena demolice domu čp. 53 (Barvířovo); termín stanoven do konce září Byly sepsány pracovní smlouvy s prvními nezaměstnanými. Jsou to: Antonín Pačiorek čp. 162, Josef Urubek čp. 307, Marian Raška čp. 237, Josef Stružka čp. 311, Frant. Smejkal čp. 149, Josef Maliňák čp. 209, Jindřich Hlavička čp V budově-majetku Myslivecké spoleřnosti-byla upravena,,bourárna masa. Obecní úřad uvolnil pro úpravu 1000,- Kčs K tomuto termínu byly zrušeny provozovny krejčovství a kadeřnictví v obci. Pracovnice provozoven odmítly platit nájem obci

7 95,- Kčs za m 2 plochy za rok, a proto OÚ dal těmto výpověď podle zákona. 2. Soukromí podnikatelé Vojtěch a Petr Trčkovi žádají o pronájem místností po švadlenkách a kadeřnici Po zprovoznění nové budovy pošty úklid byl svěřen p. Janu Pochylému. 2. Místní kinosál byl modernizován, především promítání filmů z 16 mm na 35 mm. K zprovoznění přispěli sponzoři z místních soukromých podnikatelů Pro základní školu z referátu školství bylo přiděleno ,- Kčs jako valorizace. Dodatečně ještě bylo přiděleno ,- Kčs. Obojí částky nutno bylo vyčerpat do konce roku Zaměstnanci OÚ se mohou stravovat v jídelně ZD Ploština. Hodnota potravin činí 13,50,- Kčs, hodnota režií 9 Kčs. Strávník zaplatí hodnotu potravin Technické služby budou i nadále odvážet jedenkrát týdně domovní odpad. Cena popelnice se zvyšuje na 250,- Kčs. 2. P. František Vaněk, Újezd č. 2, žádá OÚ o finanční úhradu za vybavení bývalé hospody, obchodu a řeznictví domu čp. 80. Restituce se týkají let 50 našeho století. 3. Místní rybáři vyvíjí snahu vybudovat vodní nádrž u staré vodárny,, u Kořénků.

8 Obecní úřad zakoupil traktor, dvoukolovou vlečku, kontejner a radlice na sníh. 2. Z podnětu OÚ bude vypracován projekt pro obecní koupaliště. Konečně snad se vyplní sen mít koupaliště v Újezdě. Již v 60. letech n. stol. Byla snaha toto zbudovat tehdy v nabízené spolupráci Vítkovických železáren. zastupitelstva. Jen některé údaje ze zápisů zasedání obecního Od ke kopání studní u rodinných domků bude třeba stavebního povolení od stavební komise. 2. Do byl proveden v obci soupis psů pro stanovení poplatků Drobné provozovny byly v 1. čtvrtletí kalen. roku 1991 ziskové a přesto se chystá zrušení těchto provozoven v obci k Pro dokončení přivaděče vody k posílení obecního vodovodu bylo uvolněno pro rok 1991 celkem 1 milion 600 tisíc korun. 3. Za úřední výkon stavební komise se bude platit 50,- Kčs Změny v zemědělství si vyžádaly ustanovení nové komise a to zemědělské a životního prostředí. Vedením byl pověřen zástupce starosty p. Josef Machů ( v obci známý pod jménem Štacha), v komisi pracuje 5 členů.

9 2. Obecní skládka tvrdého domovního odpadu (TDO) v r končí, občané budou muset si zakoupit popelnice-1 ks 160,- Kčs. Odpad se bude v příštích letech z obce odvážet Od bude mít obec Újezd policajta. Bude jím okrskář p. Hruška. 2. Svaz rybářů pronajímá od obce část pozemku-okolí bývalé čerpací stanice pod pekárnou. Toto prostředí chce zkulturnit Obecní zastupitelstvo se vyjádřilo k obsazení vedoucích míst na základní škole a mateřské škole takto: oba ředitelé, p. Rostislav Mikulů a p. Jaroslava Janošová, budou ve funkci ředitele i nadále. 2. V kavárně, která je v ekonomickém pronájmu, se bude prodávat čepované pivo. Pult pro výčep bude majetkem obecního úřadu. V kavárně se nebude tak jako doposud kouřit. 3. Redakce časopisu Naše obec bude vyplácena odměna 300,- Kčs Výstavba rodinných domků v místní části Hrabůvky se bude provádět jen na obecních pozemcích. 2. Obecní úřad zajistí zpracování studie a výstavbu nového koupaliště.

10 Obecní úřad je umístěn ve fungující budově. Zde podle úředně stanovené pracovní doby svou funkci vykonává p. starosta, jeho zástupce, matrikářka, účetní. STÁTNÍ SPOŘITELNA: Státní spořitelna, pobočka Státní spořitelny ve Zlíně, prvně byla zřízena v budově,,služeb a to v listopadu Na požadavek Státní spořitelny ve Zlíně umístit obecní pobočku ve větším objektu, obecní úřad zrekonstruoval a zprovoznil k srpnu 1991 malou zasedací místnost v přízemí budovy obecního úřadu. První pracovnice této nově umístěné pobočky Státní spořitelny je místní občanka paní Ludmila Kráčalíková, Újezd čp Náplň její práce je evidence vkladů občanů, zakládání a vedení sporožira, taktéž běžných účtů místních samostatných podnikatelů. Pracovní doba: Pondělí-od 12,30 do 16,00 Úterý-od 7,30 do 12,00 Středa-od 12,30 do 16,00 Čtvrtek-zavírací den Pátek-od 7,30 do 12,00 SČÍTÁNÍ LIDÍ: Událostí roku bylo sčítání lidí, domů a bytů k 2. březnu Sčítacím revizorem byla stanovena paní Jana Dohnalová, účetní obecního úřadu. Fyzické sčítání provedli sčítací komisaři. Byly to tři místní občanky-učitelky paní Vojtěška Černobilová, paní Milada Machů a matrikářka paní Jindřiška Šafaříková.

11 Výsledky sčítání lidí, domů a bytů k trvale bydlící osoby v tom přítomné v tom dočasně nepřítomné 38 dočasně přítomné (cizí) 7 přítomné osoby celkem Muži: Ženy: a starší a starší 138 Nezjištěno 1 Celkem muži: 601 Celkem ženy: 574 Ekonomicky aktivní: muži 348 ženy 293 Celkem: 641 Z toho pracující mimo bydliště: 488 Národnost: česká 832 slovenská 8 moravská 335 Domy: celkem 336 Byty: celkem 371 V tom trvale bydlí 300 Trvale obydlené 334 Z toho rodinné domky 290 Z toho v rodin. domech 298 Neobydlené 36 Z výstavby Obytná plocha bytů

12 Počet obytných místností nad 8m Tří a vícepokojové byty 228 Vybavení bytů: automatická pračka 165, barevný televizor 156 telefon 21, chata 6, osobní automobil 133 ústřední topení 214, koupelna 289. Neobydlené byty celkem: 37 Změna vlastníka: 5 V přestavbě: 10 Nezpůsobilé obývání: 10 Jiné důvody: 12 Přehled o sčítání lidí, domů a bytů zpracovala paní Jana Dohnalová, účetní obecního úřadu. NOVÁ HASIČSKÁ ZBROJNICE: Událostí roku 1991 bylo předání do provozu nové hasičské zbrojnice. Slavnostní otevření se konalo 26. května 1991 ve 13,00 s následujícím programem: 1) státní hymna 2) přivítání hostů, účastníků, sborů, přítomných 3) projev p. Miloslava Machů a p. Josefa Pochylého, bývalých funkcionářů národního výboru 4) projev starosty obce p. Josefa Vaculína 5) projev zástupce místního hasičského sboru 6) zdravice hostů

13 7) předání vyznamenání za příkladnou práci 8) přestřižení pásky-otevření nové hasičské zbrojnice v Újezdě 9) volná prohlídka Přítomny byly tyto bratrské hasičské sbory: z Loučky, Slopného, Horní Lhoty, Vrbětic, Vysokého Pole, Drnovic, Dolní Lhoty, Vlachovic a z Lipové. Na den otevření a předání moderního objektu- hasičské zbrojnice připadá i 95. výročí založení hasičského sboru v Újezdě. Tento byl založen 26. června Stalo se tak z potřeby bránit se proti velkým a častým požárům. Tehdy byl v našem okolí první. Mezi první členy, zakladatele patřili p. Jan Pavelka čp. 1, p. Jan Šimák čp. 105, p. Jan Čech čp. 9, p. Josef Machů čp. 30, p. František Mikulčík čp. 64, p. Adolf Šáf čp. 25, p. Josef Jandík čp. 74, p. František Frýželka čp. 77. Prvním velitelem byl p. Jan Zobaník, tehdejší řídící učitel. Při založení čítal hasičský sbor 33 členy. Vlastnili ruční čtyřkolovou stříkačku, kterou zakoupili v ceně zlatých. Hasičskému sboru tehdy sloužila za zbrojnici dřevěná obecní kůlna. Až v r byla postavena zděná hasičská zbrojnice nákladem Kčs. Obec vypomohla 20 tisíci, hasičský sbor 5 tisíci. Budova byla předána ke svému účelu r Až v r byla zakoupena nová motorová stříkačka typu PS 16 o výkonu l vody za minutu. Měla hodnotu ,- Kčs. Až v r přidělil ONV tehdy Gottwaldov vybavené hasičské auto Tatru 805 s motorovou stříkačkou o výkonu 800 l vody za minutu. A v r jsme byli dovybaveni přívěsnou motorovou stříkačkou PS-12, která sloužila až do r Tehdy naše technika byla doplněna o automobil Avin 30 v požární úpravě. V současné době vlastníme i terenní automobil Tatru 138 s cisternou. Při otvírání nové,,požární zbrojnice hasičský sbor čítá 52 členy. Na základě dohody mezi Obecním úřadem v Újezdě a

14 Zemědělským družstvem Ploština budou zacvičeni k obsluze požární techniky i zaměstnanci jmenovaného zemědělského družstva. Věřme, že nová hasičská zbrojnice slavnostně otevřena naplní staré hasičské heslo:,,bohu ke cti, bližnímu ku pomoci. Fakta z projevu zástupce místního hasičského sboru p. Josefa Machů čp Některé údaje týkající se výstavby hasičské zbrojnice: V 80. letech po otevření nového nákupního střediska Jednoty mělo se přistoupit k výstavbě komunikace pro zásobovací vozidla. Tomu bránila v 20. letech postavená stará hasičská zbrojnice, zvaná též,,radnice. Tehdejší místní národní výbor s předsedou p. Miloslavem Machů, se zástupci místního hasičského sboru (tehdy požární ochrany) zvažovali, kam umístit nový objekt tak, aby umožňoval operativní výjezd veškeré techniky. Projekt zpracoval Projektový ústav Drupos Brno, závod Uh. Hradiště. Problémy byly s výkupem pozemků, s vydáním stavebního povolení podmíněného finančnímu prostředky, které podle propočtu dosahovaly částky 1 milion 900 tisíc korun. Stavba byla zařazena do,,akce Z. Termín zahájení byl stanoven na měsíc září 1988 a termín dokončení rovněž na září A opravdu kolaudační řízení proběhlo v termínu-září Popis objektu: je to přízemní budova s využitím střešních (půdních) prostor. Má betonové základy, obvodové zdivo z pálených cihel, stropy keramické, krov vaznicové soustavy, krytina je plechová (hliník). Budova je členěna na tři části: přízemí-určeno pro garážování požární techniky a sklad PHM; v podkroví je společenská místnost, šatna, umývárna a sklad. Zastavěná plocha činí 297 m 2, obstavený prostor se rovná m 2.

15 Stavbu vedl p. František Machů st. (Dorek), stavbyvedoucím byl až do své smrti r Po něm dohled nad stavbou převzal p. František Machů ml., syn zemřelého. Potřebnou mechanizací po celou dobu výstavby vypomáhalo místní zemědělské družstvo. HOSPODAŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU: Zpráva o hospodaření Obecního úřadu v Újezdě za rok 1991 Rekapitulace: příjmy k ,46 výdaje k ,48 výsledek hospodaření ,98 Stavy finančního účtu: běžný účet ,98 rezerva 6 880,37 účet sdružených prostředků 83,60 účet DP u STSP ,58 K celkem ,53,- Kčs Příjmy: a) z činnosti (školství, kultura, pohřebnictví, atd.) rozpočet skutečnost Celkem ,30=82% b) z daní, poplatků (domovní daň, ze psů, matriční atd.) Celkem =280% c) ostatní příjmy (valorizace, účelové prostředky atd.) PŘÍJMY CELKEM ,46=138%

16 Nedoplatky: celkem ,- daň domovní (např. p. Jan Machů čp ,- p. Josef Machů čp ,-) poplatky ze psů-celkem 250,- odvoz popela-celkem 304,- nájemné-celkem 3 412,- ostatní-celkem ,- Výdaje: původní rozpočet upravený rozpočet plnění vodní hospodářství doprava mateřská škola ,56 školní jídelna ,54 základní škola ,62 kultura ,63 požární ochrana ,95 obecní úřad ,82 sociální zabezpečení bytová správa ,77 veřejné osvětlení ,22 hřbitov ,70 lesní hospodářství ,60 místní komunikace ,60 odpad-skládka ,24 Místní hospodářství celkem ,37=60%,,Z pošta ,03 VÝDAJE CELKEM: ,48=93%.

17 KOMENTÁŘ KE ZPRÁVĚ: První rok hospodaření obecního úřadu v nových ekonomických podmínkách byl poznamenán hlavně v oblastech, které jsou zcela dotovány státním rozpočtem např. školství. V ostatních odvětvích financování přímo záviselo na prosperitě podniků v okrese, což bylo po celý kalendářní rok 1991 problém č.1. Lze konstatovat, že plusový výsledek hospodaření ,- Kčs ukazuje na to, že směr hospodaření obecního úřadu byl zvolen správně. Téměř byly využity všechny dostupné možnosti získat finanční prostředky do rozpočtu obce. Byl to ekonomický pronájem nebytových prostor, spolupráce se ZD Ploština, spolupráce soukromých firem a podnikatelů na spoluzodpovědnosti za životní prostředí v obci. Byla vytvořena pracovní místa pro nezaměstnané v obci. Jejich příjmy byly hrazeny Úřadem práce ve Zlíně. Jejich hodnota práce činí ,- Kčs za půl roku Majetek drobné provozovny v hodnotě ,- Kčs byl převeden do správy obce, do sféry místního hospodářství a v podstatě je v ekonomickém pronájmu soukromých podnikatelů. Zůstatek financí u České státní spořitelny činí ,58,- Kčs. Za pronájem nebytových prostor byla uzavřena smlouva ve výši ,- Kčs. Rekapitulace majetku obecního úřadu základní prostředky ,- DKP ,- materiálové zásoby ,- finan. prostředky na účtech ,53,- pohledávky ,-

18 AKTIVA CELKEM: ,53 PASIVA CELKEM: (neuhrazené faktury) Zprávu i komentář ke zprávě předložila finanční komisi dne a zasedání Obecní rady dne paní Jana Dohnalová, účetní. Soupis hospodářského zvířectva k Soupis sestavila paní Jindřiška Šafaříková. drůbež slepice husy kozy ovce koně prasata krávy celkem Osobní vlastnictví členů ZD Chovatelé do 5 ha, bezzemci Ostatní chovatelé nad 5 ha Obec celkem Hrobnické služby v r vykonává p. Jiří Šimák čp Dne bylo okresnímu hygienikovi oznámeno, že p. Miroslav Rak z Drnovic čp. 69 v měsíci říjnu 1991 vykopal na hřbitově v Újezdě tělesné pozůstatky své zemřelé matky před sedmi měsíci. Tělesné pozůstatky přepravil svým vlastním vozidlem a pochoval na nově zřízeném hřbitově v Drnovicích. Jmenovaný porušil vyhlášku jednak o tlecí době, který je stanovena minimálně na 10 let od pohřbení. Navíc p. M. Rak svým jednáním vzbudil u místních občanů veřejné pohoršení.

19 II. PRŮBĚH ROKU, POČASÍ, ÚRODA ZD Ploština hospodaří na katastru obce a život mnoha rodin je s družstvem existenčně svázaný. V takových existenčních problémech, v jakých bylo ZD Ploština během roku 1991, ve své historii trvání nikdy nebylo. Cílevědomá likvidační státní politika, restriktivní opatření banky, všeobecný nárůst cen, ztráty mnoha výrobních programů dostaly družstvo do situace propouštět členy, snižovat náklady atd. Např. zvýšení cen za elektrickou energii, paliva, zvýšené úroky z úvěrů představují pro ZD Ploština o 12 miliónů Kčs více než v r Střediska dopravy, opravárenství, rostlinné výroby, stavební činnost zaznamenají ztrátu až 6 miliónů Kčs. V r naše ZD obdrželo od státu dotace ve výši 4,5 mil. Kčs. Dne vzešel v platnost zákon o půdě č.229/91. Tento zákon se netýká jenom zemědělských družstev, ale i obecního úřadu. Od obec Újezd má ve správě 64 ha obecního lesa. Všechny problémy v souvislosti s užíváním obecních pozemků mohou občané vyřizovat v součinnosti se zemědělskou komisí, která byla k tomuto účelu při obecním úřadě v r zřízena. Rok 1991 je také rokem transformace, kterou musí ZD ze zákona uskutečnit. Některé údaje uváděné ve zprávě předsedy ZD Ploština p. Ing. Miroslava Glaby. 1. Plán roku 1991 byl 2x měně a přehodnocován. 2. Pokles tržeb ze zemědělských výrob dosáhl 6 miliónů Kčs. 3. Pokles tržby z PV klesl o 50 mil. Kčs. 4. Zaplatily se dislokační poplatky obcím. 5. Zásoby se snížily na 61 mil. Kčs.

20 6. Podařilo se splatit cca 7 mil. Kčs úvěrů. 7. Podniky nám dluží cca 45 mil. Kčs, my, ZD Ploština, dluží 20 mil. Kčs. 8. Byla zrušena ztrátová výrobní střediska. 9. Horský hotel Sůkenická je ve výpovědi. 10. Spolupráce s a.s. Svit není zisková. 11. Úspěšné je středisko PV speciál. 12. Všechna odvětví ŽV, kromě chovu prasat, jsou ztrátová. 13. Na 1 ks jalovic se prodělalo ,- Kčs. Výsledky hospodaření družstva za r Dosažený zisk se rovná tisíc Kčs. Výkony včetně výnosů dosáhly tisíc Kčs. Tržby ze zemědělské výroby se snížily o tisíc Kčs. Tržby z PV byly dosaženy ve výši tisíc Kčs. Celkové zdroje družstva činí tisíc Kčs. Družstevní fondy byly zredukovány pouze na fond rezervní a kulturní. FKSP byla přidělena částka tisíc Kčs, rezervnímu fondu částka tisíc Kčs. Stav investičního úvěru ke konci r se rovnal tisíc Kčs. Zadluženost činí pouze 6,21%. Polovina úvěru byla převedena na Konsolidační banku, druhá polovina zůstává u Komerční banky. Střednědobý úvěr činil 14 miliónů Kčs. Celkové provozní úvěry tisíc Kčs a spolu s inv. úvěrem tisíc Kčs. Celkové pohledávky představují částku tisíc Kčs, závazky tisíc Kčs. Negativním jevem je platební neschopnost podniků.

21 Přehled sklizně plodin v katastru obce Újezd. Datum sklizně: Hon: Plodina: Výměra: Hrubý výnos: Čistý výnos: Klenůvka ozimá 5,53 304,2 299,8 pšenice Zácestí Ječmen 14,82 647,8 641,4 jarní; ozimá pšenice Háje -,, ,8 916, Důbrava -,,- 11, , Verhýny -,,- 25, , , Hrabůvka -,,- 10, , Vrchy-Dolina -,,- 37, , , Hranice -,,- 22,85 907,8 895, Hacník oves 15,15 541,3 534,45 Pšenice ozimá-51,07 q-465 ha. Ječmen ozimý-55,33 q-60 ha. Ječmen jarní-32,71 q-45 ha. Oves-52,00 q-40 ha. Přehled o počtu členů ZD: stav k členů k členů celkový úbytek-161 členů. Výrazné snížení počtu souviselo s rušením neefektivních výrob. V průběhu roku bylo uvolněno asi 70 pracovníků THP. Řada pracovníků soukromě podniká. V roce 1991 bylo v k.ú. Újezd řešeno

22 10 žádostí vlastníků půdy o vrácení parcel. Jednalo se o vrácení výměry do 30 arů. Zatím v Újezdě není žadatel, který by chtěl soukromě hospodařit. Ceny pozemků od se určují podle počtu obyvatel. Obec Újezd má obyvatel nad 2 tisíce, cena pozemku činí 70,- Kčs za 1 m 2. POČASÍ: Podle měření denních teplot není možné objektivně stanovit Ø ročních teplot. Metodika měření není přesně dodržována. V r naměřeno bylo 600 mm srážek. III. VÝSTAVBA V OBCI Typickým znakem naší obce byla výstavba jednak soukromých rodinných domů, staveb patřících k občanské vybavenosti, první řadové rodinné domky, celkem 6 domků postavených v části obce zv.,,bravenčík. Ekonomické změny, hlavně úpravy cen a přidělování finančních prostředků měly svůj dopad v rozsahu a intenzitě stavební činnosti. Přesto se podařilo během roku 1991 dokončit rozestavěné objekty. Byla zkolaudována rekonstrukce školní kuchyně, jídelny a dílen, také byla dána do provozu nová budova pošty, kde bude umístěna i nová telefonní ústředna. Podařilo se prodloužit kanalizaci ve Školní ulici a v Bosně, vybudovat chodník ke škole, dokončit příjezdovou komunikaci k nové hasičské zbrojnici a k poště. Dále byl upraven povrch přístupové cesty k Hrbáčkům a částečně opravena cesta ve Hřbitovní a Školní ulici. V budově základní školy a kinosálu bylo opraveno ústřední topení, vyměněna střešní krytina na uložiště

23 LTO (lehkých topných olejů) u školní kotelny. Hlavní zájem se soustředil na jedinou, ale velmi důležitou investiční akci-posílení obecního vodovodu. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ: V roce 1990 byla zahájena rekonstrukce hřiště TJ Újezd. Cílem bylo změnit škvárovou plochu za travnatou. Na podzim r se započalo s navážením zeminy. Celou akci zabezpečovalo ZD Ploština-středisko dopravy pod vedením p. Ing. Rokose, p. Josefa Mudráka a p. Františka Machů (Smolíka). Na hřiště bylo navezeno kubíků zeminy (z Machovy zahrady). Při rovnání hrací plochy vypomáhal autokádr, majetek Lesního závodu Brumov. Při sbírání kamene z hrací plochy nám vypomohli žáci základní školy, členové oddílu i místní občané. Osivo na zatrávnění plochy zajistil zaměstnanec ZD Ploština p. Ing. Vl. Mudrák ml., který měl i technický dozor při setí a dodržování technologických postupů. Celkové náklady na rekonstrukci hřiště činily 380 tisíc korun, z toho od ČSTv Zlín TJ Sokol dostal 60 tisíc korun, od ZD Ploština 100 tisíc korun a zůstatek hradil oddíl kopané ze svých zdrojů. Vydatně nám pomohli i místní hasiči, kteří po osevu vydatně plochu zamokřili. Nehrozilo pak zaschnutí osevu. V roce 1991 byla akce dokončena. Obecní úřad v Újezdě veřejně poděkoval nejzaslouženějším, především p. Oldřichu Janků a členům TJ Sokola. IV. OBHOD, SOUKROMÍ PODNIKATELÉ Začátek roku 1991 je poznamenán liberalizací cen. Měsíc leden pro místní prodejny byl vcelku normální, co se týká tržeb.

24 SAMOOBSLUHA: Provozovna-prodejna samoobsluha zůstává v majetku Jednoty Zlín. Zaměstnává 4 pracovní síly, vyučené prodavačky, vedoucí paní Marie Greschnerová. Záznam tržeb v průběhu roku: leden ,- červenec ,- únor ,- srpen ,- březen ,- září ,- duben ,- říjen ,- květen ,- listopad ,- červen ,- prosinec ,- Ceny některých základních potravin po lednu po liberalizaci: cukr kostkový z 8,- na 24,- Kčs cukr krystal z 7,30,- na 14,20,- Kčs máslo (1/4 kg) z 10,- na 24,- Kčs chleba (podmáslový) za 1 kg z 8,- na 14,30,- Kčs sůl 1 kg z 1,30,- na 4,30,-Kčs U mléka (normál) se ceny během roku různily: 1 l dříve 1,90,- Kčs, v lednu ,40,- Kčs, v prosinci ,10,- Kčs. Roční obrat r činil ,- Kčs. PRODEJNA TEXTILU: Prodejna textilu je rovněž majetkem Jednoty Zlín. Do srpna 1991 v prodejně pracovaly dvě prodavačky. Ve zbývající části roku 1991 prodejnu řídí a v ní prodává pouze její vedoucí paní Jiřina Fojtíková. Největší tržba po liberalizaci cen byla v měsících únoru a březnu a to ,- Kčs. V dalších měsících roku klesala. Občané

25 více utráceli za to potřebnější-jídlo. Roční tržba roku 1991 činila ,- Kčs. PRŮMYSLOVÁ PRODEJNA: Začátek roku 1991 byl v tržbě nad očekávání dobrý. Činil ,- Kčs. Důvod byl prostý, občané nakupovali vše z obavy dalšího zdražování. V měsíci únoru až květnu šly tržby rapidně dolů. Vedení Jednoty připravilo velké zlevnění zboží, v průměru asi o 50%, u zboží dováženého z Polska až o 70%. A červnová tržba zaznamenala ,- Kčs. Jednotu tato akce stála 15 miliónů v celopodnikovém měřítku. Na průmyslové prodejně v Újezdě se tímto snížily zásoby z ,- Kčs na ,- Kčs. Druhá polovina roku byla klidnější, zákazníci s rozvahou utráceli. Měsíční tržby se pohybovaly kolem ,- Kčs. Také předvánoční nákupy r se nedaly srovnat s předcházejícími. Za prosinec 1991 se utržilo o ,- Kčs méně než za stejný měsíc roku Příklad nárůstu cen: dříve-po liberalizaci r. 1991: běloba zink. 1 kg 19, ,- Kčs nitrolak 1 kg 25,- -63,80,- Kčs vědro smaltované 29,- -115,00,- Kčs hnojivo NPK 10 kg 30,- -95,00,- Kčs Maloobchodní obrat Průmyslové prodejny Jednota r činil ,- Kčs. SOUKROMÍ PODNIKATELÉ: Řeznictví Miroslav Pavlík, Újezd čp. 28. V září 1990 byl jmenovaný zaregistrován na Okresním úřadě ve Zlíně jako soukromý podnikatel. K tomuto účelu musel zbudovat v rodinném domku čp. 28 chladicí box a místnost k výrobě.

26 Dne 6. února 1991 byla provedena předávací inventura v Masně v Újezdě. Prodejna masa a uzenin byla vedoucímu p. M. Pavlíkovi předána do ekonomického pronájmu. Vedoucí prodejny přijal do zaměstnaneckého poměru dva zaměstnance. Ekonomický pronájem za r činil ,- Kčs. Kromě elektřiny a topení. Tržba od února do prosince 1991 se rovná ,- Kčs. Provozní režie si vyžádaly ,- Kčs. Na mzdové náklady bylo odvedeno ,- Kčs. Vlastní vklad podnikatele do podnikání činil ,- Kčs. Podle slov podnikatele byl to,, nejkrutější rok v jeho životě. Pro vlastní potřebu od května 1991 měsíčně spotřebovával jen 3 000,- Kčs. Podnikatel obrací svou činnosti jiným směrem, nevidí trvalou existenci Jednoty Zlín. DRUŽSTEVNÍ PRODEJNA: O prostory bývalé čistírny Obecní zastupitelství v Újezdě požádali Miroslav a Alena Pavelkovi. V budově v minulosti obchod fungoval. Jmenované prostory dostali do pronájmu a k slavnostně otevřeli novou družstevní prodejnu. Při zahájení prodeje bylo všem přítomným i zákazníkům po celý den podáváno malé občerstvení. Dospělým víno nebo káva, dětem cukroví a nafukovací balónky. Prvními prodávajícími byl vedoucí p. Miroslav Pavelka a paní Marie Kozubíková z Loučky. Od paní M. Kozubíkovou vystřídala další prodavačka a tu později vystřídala manželka vedoucího prodejny. Co říkají manželé Pavelkovi po roce podnikání:,, nejednou jsme litovali, že jsme ustoupili z myšlenky soukromého obchodu na družstevní Byli bychom určitě hodně zadluženi, ale dělali bychom obchod podle svých představ a spoustě nepříjemností ze strany ZD Ploština bychom byli ušetřeni.

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

ROK 1977. Úvod. Správa obce. Obyvatelé. Hospodaření MNV. Výhledový plán

ROK 1977. Úvod. Správa obce. Obyvatelé. Hospodaření MNV. Výhledový plán ROK 1977 Úvod Partyzánská obec Prostřední Bečva má bohatou minulost. Její zrod se datuje první polovinou XVII. století (1635). Tvrdý život valašského lidu neubral nic na povaze a pracovitosti nynějších

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Název : Obec Bohdíkov IČO : 00302376 DIČ : CZ00302376 Adresa : Bohdíkov č. 163, 789 64 Bohdíkov Telefon : 583 246 123 podatelna, 583 246 051 starosta e-mail : podatelna@bohdikov.cz,

Více

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 721974240,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2014

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2014 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2014 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

Závěrečný účet obce Drnovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Drnovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Drnovice za rok 2011 V Drnovicích dne 5. 4. 2012 Zpracovala: Anna Trubáková Schválil: Mgr. Petr Ducháček Vyvěšeno dne:... 26. 4. 2012 Zveřejněno dálkovým přístupem dne:... 26. 4. 2012

Více

Závěrečný účet obce ----------------------------

Závěrečný účet obce ---------------------------- OBEC Břežany Závěrečný účet obce ---------------------------- Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Břežany návrh na závěrečný účet obce za rok

Více

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25 Závěrečný účet obce Životice u Nového Jičína za rok 2013 sestavený ke dni 31.12.2013, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Plnění rozpočtu příjmů,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Název : OBEC NESOVICE Sídlo : 683 33 Nesovice 305 Právní forma : Obec - územní samosprávní celek Předmět činnosti : stanoveno předpisem č. 128/2000 Sb. IČO : 00292141 Rozvahový

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 12.června 2012 Sejmuto: Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018 Rozpočtový obce Kobylnice na období 2016 2018 Aktualizovaný vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů za období let 2010 2014. 1. PŘÍJMY 2010-2014 Příjmy obce jsou tvořeny vlastními příjmy (tj. příjmy

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

Obec Roudné IČ: 00245372

Obec Roudné IČ: 00245372 Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Účetní závěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet a jeho plnění : schválený : upravený : skutečnost : Daňové příjmy 13.970.800,-- 13.618.800,-- 12.466.515,31

Více

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč.

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč. P Ř Í J M Y vodní hospodářství 424 100,00 Kč z toho: vodné 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod r.2009 odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2010

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2010 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2010 Zastupitelstvo obce Morašice na své schůzi projedná,,návrh závěrečného účtu obce Morašice za rok 2010 s výsledkem hospodaření-viz.přílohy:

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2013 Účetní závěrka

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Iveco Daily 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážená rado města, vážení obchodní partneři, dovoluji si předložit Vám zprávu o činnosti společnosti Služby

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10.

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10. Rok 1997 Počasí. Počasí v r. 1997. Leden přetrvává mrazivé počasí z minulého roku. Mrazy však zmírnily na 10 až 20.Od 13. ledna ve dne slunečno, teploty do 5, v noci 10. Od 20. ledna je zmírnění ve dne

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010

Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010 Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Hodslavice závěrečného účtu obce za rok. 2010 1) Plnění příjmů

Více

Návrh závěrečného účtu města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu města Městec Králové Návrh závěrečného účtu města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet města Městec Králové na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1/ Rozpočet, hospodářský výsledek / údaje jsou v Kč, po

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00 ROZPOČET NA ROK 2013 VÝDAJE rok 2013 Rozhledna 75600,00 nájem 12 000,00 mzdy 30 000,00 elektrická energie 3 600,00 opravy 5 000,00 turistické známky, štítky, odznaky 25 000,00 Doprava - místní komunikace

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2009

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet obce Nítkovice za rok 2009 Obec Nítkovice, IČO 00 544 591 Údaje o obci Adresa: Obec Nítkovice

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů Příloha č. 2 k inventarizační zprávě obce Těšetice za rok 2014 Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů Inventurní Inventurní Inventurní Poznámka k 31.12.2014 k 31.12.2014 k 31.12.2014

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Osová Bítýška

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Osová Bítýška Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 2 Č. j.: KUJI 33603/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Osová Bítýška se sídlem Osová Bítýška 3, 59453

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více