Úřední hodiny zůstávají nezměněny. Pondělí 7,00-16,30 Úterý 7,00-15,00 Středa 7,00-17,00 Čtvrtek 7,00-15,00

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úřední hodiny zůstávají nezměněny. Pondělí 7,00-16,30 Úterý 7,00-15,00 Středa 7,00-17,00 Čtvrtek 7,00-15,00"

Transkript

1 Navzdory řadě těžkostí a problémů můžeme být hrdi na to, čeho jsme od po závěr roku 1991 dosáhli. Nejdůležitější je, že Československo překročilo Rubikon-došlo v prosazování změn tak daleko, že mu již nehrozí návrat zpět do minulosti. V Československu se podařilo dosáhnout politického i sociálního koncesu, t.j. přesvědčení, že celá společnost je na jedné lodi. Československo je na tom mnohem lépe než ostatní země bývalého východního bloku. Největší problémy naopak jsou v rostoucím nacionalismu a v zachování jednoty ČSFR. Jde o velmi vážný problém a reálnou hrozbu. Rozbor vývoje v ČSFR-období od listopadu 1989 a rok 1990=rok politické liberalizace. Rok 1991=rok ekonomické liberalizace. Čeká nás ještě privatizace, t.j. období zásadních změn vlastnických vztahů, které jsou klíčové pro další osud ekonomické reformy. I. OBECNÍ ÚŘAD SLOŽENÍ: Po celý kalendářní rok 1991 obec řídilo totéž obecní zastupitelstvo jako v předcházejícím roce Starosta obce: p. Josef Vaculín Zástupce starosty: p. Josef Machů

2 1. radní: p. Vladimír Měřínský, do jeho kompetence svěřeno řízení komise kulturně sociální. Jmenovaný požádal o zproštění poslaneckého mandátu v obecním zastupitelství. Jeho žádost Radou obecního úřadu byla projednána dne t.r. 2. radní: p. Jan Šafařík, stejně jako v minulém roce řídí komisi výstavby 3. radní: p. Josef Urubek, pověřen řízením komise kontrolní Členem okresního shromáždění za obec Újezd zůstává p. Josef Vaculín, starosta obce. Zaměstnanci obecního úřadu: Jana Dohnalová-účetní obecního úřadu Jindřiška Šafaříková-samostatná referentka a matrikářka Ludmila Kráčalíková-ve funkci účetní pracovala do zrušení drobných provozoven t.j. do Miroslav Polomík-řidič, jeho pracvní poměr jako zaměstnance obecního úřadu ukončen v průběhu roku Františka Urubková-uklizečka, ze zdravotních důvodů pracovní poměr ukončen Josef Polčák-topič jen po dobu topné sezony r Emil Hlavička-zaměstnanec obecního úřadu pro úklid obce Anna Petulová-uklizečka budovy obecního úřadu nastoupila v II. pololetí roku 1991 Úřední hodiny zůstávají nezměněny. Pondělí 7,00-16,30 Úterý 7,00-15,00 Středa 7,00-17,00 Čtvrtek 7,00-15,00

3 Pátek 7,00-14,30 Sobota a neděle jsou dny pracovního klidu. V tyto dny se ohlásí rozhlasové zařízení obecního úřadu, pokud kdo z občanů slaví své životní výročí či je hlášena jiná významná událost. ČINNOST OÚ: Od voleb do obecního zastupitelstva (podzim 1990) uběhlo několik měsíců. Občané již přicházejí na,,obec a ne na,,národní výbor. V budově OÚ se schází obecní rada a také zastupitelstvo, v jeho čelo byl zvolen starosta a již ne předseda. Vyšším orgánem je Okresní úřad ve Zlíně, nikoliv v Gottwaldově, v jeho čele pracuje přednosta p. PhDr. Zdeněk Dostál. Členové našeho obecního zastupitelstva nejsou funkcionáři nezkušení, bohužel někteří pracovali jako poslanci ve volebních obdobích národních výborů. Všichni členové obecního zastupitelstva podporují drobné podnikání na úseku obchodu, služeb. Během roku 1991 jen v naší obci bylo evidováno na Okresním úřadě ve Zlíně, na odboru Místního hospodářství, 66 registrů. NEZAMĚSTNANÍ: V roce 1991 zaměstnával obecní úřad asi 6 pracovníků. Byli to převážně mladiství z místních nezaměstnaných. Úřad práce ve Zlíně hradil v plné výši mzdy. Tito nezaměstnaní-zaměstnaní vykonávali práce v rámci obce. Byly to práce úklidové na veřejném prostranství, zajišťovali sjízdnost a bezpečnost místních komunikací, podíleli se na výstavbě chodníku ke škole, byla opravena střecha na obecních objektech.

4 Ze zápisů rady obecního úřadu: V obci budou od pracovat tyto komise: 1) stavební-předseda: Jan Šafařík, 2. radní členové: Stanislav Drga, Jaroslav Martinec 2) finanční-předseda: Jaroslav Janoš členové: Stanislav Černobila, Vladimír Kráčalík 3) kontrolní-předseda: Josef Urubek, 3. radní členové: Josef Raška 4) školská a kulturní-předseda: Vladimír Měřínský členové: Vojtěška Černobilová, Jiřina Maliňáková 5) pro mládež a sport-předseda: Josef Maliňák členové: Miroslav Dohnal Práci Sboru pro občanské záležitosti (SOZ) bude řídit komise školská a kulturní. 2. Obecní rada v závěru roku 1990 požádala o navrácení obecních lesů a o zastavení těžby dřeva v obecních lesích. Nato, během r obecní úřad převzal obecní lesy po 40 letech do vlastnictví. Výměra činí asi 65 ha a s nimi přibyly starosti o péči, dohled. Toto vše dostala do kompetence komise výstavby Byla schválena daň ze psů a to aktivně činní občané zaplatí složenkou 100,- Kčs, důchodci a pasekáři 50,- Kčs za rok. 2. Obec Újezd byla rozdělena na 15 obvodů.

5 Rada OÚ souhlasila přidělit místnost bývalé čistírny v Domě služeb do ekonomického pronájmu p. Aleně a Miroslavu Pavelkovi pro obchodní činnost-prodejnu se smíšeným zbožím Vedoucí kulturního zařízení, majetku OÚ, byla stanovena paní Vojtěška Černobilová. 2. Rada obecního zastupitelstva vydala zákaz prodeje pornografického tisku v prodejnách a stáncích obce Od se zvyšuje poplatek za odvoz popela a to na 160,- Kčs. 2. Upravují se poplatky za jednohroby a popelnicové hroby na 60,- Kčs, za dvojhroby na 120,- Kčs a hrobky na 375,- Kčs. Výše poplatků je za každý m 2 plochy na dobu 15 let Machů, Újezd Úpravu návsi (včetně zeleně) provádí p. František V letních měsících v zájmu šetření elektrickou energií bude omezeno osvětlení veřejného prostranství v době od 22,00 do 24, Chráněná oblast Vizovické vrchy v újezdské lokalitě začíná od státní silnice v Loučce ve směru na Vysoké Pole.

6 3 000,- Kčs ročně. 3. Za psaní kroniky odsouhlasena kronikáři částka ve výši Byla ustanovena spotřebitelská rada: členové p. Josef Vaculín, p. Vladimír Kráčalík, p. Jaroslav Janoš, p. Josef Urubek, p. Josef Raška. 2. Hospodářem-hajným obecních lesů byl stanoven p. Josef Machů, Újezd č Z fondu sociáních potřeb byla vyčleněna pro sociálně potřebné občany částka 7 500,- Kčs. Sociálně potřebným občanům bude do konce června 1991 komisí školskou a kulturní rozdělena K byly zrušeny drobné provozovny včetně ukončení pracovního poměru zaměstnanců těchto provozoven. 2. V zájmu obce byla provedena demolice domu čp. 53 (Barvířovo); termín stanoven do konce září Byly sepsány pracovní smlouvy s prvními nezaměstnanými. Jsou to: Antonín Pačiorek čp. 162, Josef Urubek čp. 307, Marian Raška čp. 237, Josef Stružka čp. 311, Frant. Smejkal čp. 149, Josef Maliňák čp. 209, Jindřich Hlavička čp V budově-majetku Myslivecké spoleřnosti-byla upravena,,bourárna masa. Obecní úřad uvolnil pro úpravu 1000,- Kčs K tomuto termínu byly zrušeny provozovny krejčovství a kadeřnictví v obci. Pracovnice provozoven odmítly platit nájem obci

7 95,- Kčs za m 2 plochy za rok, a proto OÚ dal těmto výpověď podle zákona. 2. Soukromí podnikatelé Vojtěch a Petr Trčkovi žádají o pronájem místností po švadlenkách a kadeřnici Po zprovoznění nové budovy pošty úklid byl svěřen p. Janu Pochylému. 2. Místní kinosál byl modernizován, především promítání filmů z 16 mm na 35 mm. K zprovoznění přispěli sponzoři z místních soukromých podnikatelů Pro základní školu z referátu školství bylo přiděleno ,- Kčs jako valorizace. Dodatečně ještě bylo přiděleno ,- Kčs. Obojí částky nutno bylo vyčerpat do konce roku Zaměstnanci OÚ se mohou stravovat v jídelně ZD Ploština. Hodnota potravin činí 13,50,- Kčs, hodnota režií 9 Kčs. Strávník zaplatí hodnotu potravin Technické služby budou i nadále odvážet jedenkrát týdně domovní odpad. Cena popelnice se zvyšuje na 250,- Kčs. 2. P. František Vaněk, Újezd č. 2, žádá OÚ o finanční úhradu za vybavení bývalé hospody, obchodu a řeznictví domu čp. 80. Restituce se týkají let 50 našeho století. 3. Místní rybáři vyvíjí snahu vybudovat vodní nádrž u staré vodárny,, u Kořénků.

8 Obecní úřad zakoupil traktor, dvoukolovou vlečku, kontejner a radlice na sníh. 2. Z podnětu OÚ bude vypracován projekt pro obecní koupaliště. Konečně snad se vyplní sen mít koupaliště v Újezdě. Již v 60. letech n. stol. Byla snaha toto zbudovat tehdy v nabízené spolupráci Vítkovických železáren. zastupitelstva. Jen některé údaje ze zápisů zasedání obecního Od ke kopání studní u rodinných domků bude třeba stavebního povolení od stavební komise. 2. Do byl proveden v obci soupis psů pro stanovení poplatků Drobné provozovny byly v 1. čtvrtletí kalen. roku 1991 ziskové a přesto se chystá zrušení těchto provozoven v obci k Pro dokončení přivaděče vody k posílení obecního vodovodu bylo uvolněno pro rok 1991 celkem 1 milion 600 tisíc korun. 3. Za úřední výkon stavební komise se bude platit 50,- Kčs Změny v zemědělství si vyžádaly ustanovení nové komise a to zemědělské a životního prostředí. Vedením byl pověřen zástupce starosty p. Josef Machů ( v obci známý pod jménem Štacha), v komisi pracuje 5 členů.

9 2. Obecní skládka tvrdého domovního odpadu (TDO) v r končí, občané budou muset si zakoupit popelnice-1 ks 160,- Kčs. Odpad se bude v příštích letech z obce odvážet Od bude mít obec Újezd policajta. Bude jím okrskář p. Hruška. 2. Svaz rybářů pronajímá od obce část pozemku-okolí bývalé čerpací stanice pod pekárnou. Toto prostředí chce zkulturnit Obecní zastupitelstvo se vyjádřilo k obsazení vedoucích míst na základní škole a mateřské škole takto: oba ředitelé, p. Rostislav Mikulů a p. Jaroslava Janošová, budou ve funkci ředitele i nadále. 2. V kavárně, která je v ekonomickém pronájmu, se bude prodávat čepované pivo. Pult pro výčep bude majetkem obecního úřadu. V kavárně se nebude tak jako doposud kouřit. 3. Redakce časopisu Naše obec bude vyplácena odměna 300,- Kčs Výstavba rodinných domků v místní části Hrabůvky se bude provádět jen na obecních pozemcích. 2. Obecní úřad zajistí zpracování studie a výstavbu nového koupaliště.

10 Obecní úřad je umístěn ve fungující budově. Zde podle úředně stanovené pracovní doby svou funkci vykonává p. starosta, jeho zástupce, matrikářka, účetní. STÁTNÍ SPOŘITELNA: Státní spořitelna, pobočka Státní spořitelny ve Zlíně, prvně byla zřízena v budově,,služeb a to v listopadu Na požadavek Státní spořitelny ve Zlíně umístit obecní pobočku ve větším objektu, obecní úřad zrekonstruoval a zprovoznil k srpnu 1991 malou zasedací místnost v přízemí budovy obecního úřadu. První pracovnice této nově umístěné pobočky Státní spořitelny je místní občanka paní Ludmila Kráčalíková, Újezd čp Náplň její práce je evidence vkladů občanů, zakládání a vedení sporožira, taktéž běžných účtů místních samostatných podnikatelů. Pracovní doba: Pondělí-od 12,30 do 16,00 Úterý-od 7,30 do 12,00 Středa-od 12,30 do 16,00 Čtvrtek-zavírací den Pátek-od 7,30 do 12,00 SČÍTÁNÍ LIDÍ: Událostí roku bylo sčítání lidí, domů a bytů k 2. březnu Sčítacím revizorem byla stanovena paní Jana Dohnalová, účetní obecního úřadu. Fyzické sčítání provedli sčítací komisaři. Byly to tři místní občanky-učitelky paní Vojtěška Černobilová, paní Milada Machů a matrikářka paní Jindřiška Šafaříková.

11 Výsledky sčítání lidí, domů a bytů k trvale bydlící osoby v tom přítomné v tom dočasně nepřítomné 38 dočasně přítomné (cizí) 7 přítomné osoby celkem Muži: Ženy: a starší a starší 138 Nezjištěno 1 Celkem muži: 601 Celkem ženy: 574 Ekonomicky aktivní: muži 348 ženy 293 Celkem: 641 Z toho pracující mimo bydliště: 488 Národnost: česká 832 slovenská 8 moravská 335 Domy: celkem 336 Byty: celkem 371 V tom trvale bydlí 300 Trvale obydlené 334 Z toho rodinné domky 290 Z toho v rodin. domech 298 Neobydlené 36 Z výstavby Obytná plocha bytů

12 Počet obytných místností nad 8m Tří a vícepokojové byty 228 Vybavení bytů: automatická pračka 165, barevný televizor 156 telefon 21, chata 6, osobní automobil 133 ústřední topení 214, koupelna 289. Neobydlené byty celkem: 37 Změna vlastníka: 5 V přestavbě: 10 Nezpůsobilé obývání: 10 Jiné důvody: 12 Přehled o sčítání lidí, domů a bytů zpracovala paní Jana Dohnalová, účetní obecního úřadu. NOVÁ HASIČSKÁ ZBROJNICE: Událostí roku 1991 bylo předání do provozu nové hasičské zbrojnice. Slavnostní otevření se konalo 26. května 1991 ve 13,00 s následujícím programem: 1) státní hymna 2) přivítání hostů, účastníků, sborů, přítomných 3) projev p. Miloslava Machů a p. Josefa Pochylého, bývalých funkcionářů národního výboru 4) projev starosty obce p. Josefa Vaculína 5) projev zástupce místního hasičského sboru 6) zdravice hostů

13 7) předání vyznamenání za příkladnou práci 8) přestřižení pásky-otevření nové hasičské zbrojnice v Újezdě 9) volná prohlídka Přítomny byly tyto bratrské hasičské sbory: z Loučky, Slopného, Horní Lhoty, Vrbětic, Vysokého Pole, Drnovic, Dolní Lhoty, Vlachovic a z Lipové. Na den otevření a předání moderního objektu- hasičské zbrojnice připadá i 95. výročí založení hasičského sboru v Újezdě. Tento byl založen 26. června Stalo se tak z potřeby bránit se proti velkým a častým požárům. Tehdy byl v našem okolí první. Mezi první členy, zakladatele patřili p. Jan Pavelka čp. 1, p. Jan Šimák čp. 105, p. Jan Čech čp. 9, p. Josef Machů čp. 30, p. František Mikulčík čp. 64, p. Adolf Šáf čp. 25, p. Josef Jandík čp. 74, p. František Frýželka čp. 77. Prvním velitelem byl p. Jan Zobaník, tehdejší řídící učitel. Při založení čítal hasičský sbor 33 členy. Vlastnili ruční čtyřkolovou stříkačku, kterou zakoupili v ceně zlatých. Hasičskému sboru tehdy sloužila za zbrojnici dřevěná obecní kůlna. Až v r byla postavena zděná hasičská zbrojnice nákladem Kčs. Obec vypomohla 20 tisíci, hasičský sbor 5 tisíci. Budova byla předána ke svému účelu r Až v r byla zakoupena nová motorová stříkačka typu PS 16 o výkonu l vody za minutu. Měla hodnotu ,- Kčs. Až v r přidělil ONV tehdy Gottwaldov vybavené hasičské auto Tatru 805 s motorovou stříkačkou o výkonu 800 l vody za minutu. A v r jsme byli dovybaveni přívěsnou motorovou stříkačkou PS-12, která sloužila až do r Tehdy naše technika byla doplněna o automobil Avin 30 v požární úpravě. V současné době vlastníme i terenní automobil Tatru 138 s cisternou. Při otvírání nové,,požární zbrojnice hasičský sbor čítá 52 členy. Na základě dohody mezi Obecním úřadem v Újezdě a

14 Zemědělským družstvem Ploština budou zacvičeni k obsluze požární techniky i zaměstnanci jmenovaného zemědělského družstva. Věřme, že nová hasičská zbrojnice slavnostně otevřena naplní staré hasičské heslo:,,bohu ke cti, bližnímu ku pomoci. Fakta z projevu zástupce místního hasičského sboru p. Josefa Machů čp Některé údaje týkající se výstavby hasičské zbrojnice: V 80. letech po otevření nového nákupního střediska Jednoty mělo se přistoupit k výstavbě komunikace pro zásobovací vozidla. Tomu bránila v 20. letech postavená stará hasičská zbrojnice, zvaná též,,radnice. Tehdejší místní národní výbor s předsedou p. Miloslavem Machů, se zástupci místního hasičského sboru (tehdy požární ochrany) zvažovali, kam umístit nový objekt tak, aby umožňoval operativní výjezd veškeré techniky. Projekt zpracoval Projektový ústav Drupos Brno, závod Uh. Hradiště. Problémy byly s výkupem pozemků, s vydáním stavebního povolení podmíněného finančnímu prostředky, které podle propočtu dosahovaly částky 1 milion 900 tisíc korun. Stavba byla zařazena do,,akce Z. Termín zahájení byl stanoven na měsíc září 1988 a termín dokončení rovněž na září A opravdu kolaudační řízení proběhlo v termínu-září Popis objektu: je to přízemní budova s využitím střešních (půdních) prostor. Má betonové základy, obvodové zdivo z pálených cihel, stropy keramické, krov vaznicové soustavy, krytina je plechová (hliník). Budova je členěna na tři části: přízemí-určeno pro garážování požární techniky a sklad PHM; v podkroví je společenská místnost, šatna, umývárna a sklad. Zastavěná plocha činí 297 m 2, obstavený prostor se rovná m 2.

15 Stavbu vedl p. František Machů st. (Dorek), stavbyvedoucím byl až do své smrti r Po něm dohled nad stavbou převzal p. František Machů ml., syn zemřelého. Potřebnou mechanizací po celou dobu výstavby vypomáhalo místní zemědělské družstvo. HOSPODAŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU: Zpráva o hospodaření Obecního úřadu v Újezdě za rok 1991 Rekapitulace: příjmy k ,46 výdaje k ,48 výsledek hospodaření ,98 Stavy finančního účtu: běžný účet ,98 rezerva 6 880,37 účet sdružených prostředků 83,60 účet DP u STSP ,58 K celkem ,53,- Kčs Příjmy: a) z činnosti (školství, kultura, pohřebnictví, atd.) rozpočet skutečnost Celkem ,30=82% b) z daní, poplatků (domovní daň, ze psů, matriční atd.) Celkem =280% c) ostatní příjmy (valorizace, účelové prostředky atd.) PŘÍJMY CELKEM ,46=138%

16 Nedoplatky: celkem ,- daň domovní (např. p. Jan Machů čp ,- p. Josef Machů čp ,-) poplatky ze psů-celkem 250,- odvoz popela-celkem 304,- nájemné-celkem 3 412,- ostatní-celkem ,- Výdaje: původní rozpočet upravený rozpočet plnění vodní hospodářství doprava mateřská škola ,56 školní jídelna ,54 základní škola ,62 kultura ,63 požární ochrana ,95 obecní úřad ,82 sociální zabezpečení bytová správa ,77 veřejné osvětlení ,22 hřbitov ,70 lesní hospodářství ,60 místní komunikace ,60 odpad-skládka ,24 Místní hospodářství celkem ,37=60%,,Z pošta ,03 VÝDAJE CELKEM: ,48=93%.

17 KOMENTÁŘ KE ZPRÁVĚ: První rok hospodaření obecního úřadu v nových ekonomických podmínkách byl poznamenán hlavně v oblastech, které jsou zcela dotovány státním rozpočtem např. školství. V ostatních odvětvích financování přímo záviselo na prosperitě podniků v okrese, což bylo po celý kalendářní rok 1991 problém č.1. Lze konstatovat, že plusový výsledek hospodaření ,- Kčs ukazuje na to, že směr hospodaření obecního úřadu byl zvolen správně. Téměř byly využity všechny dostupné možnosti získat finanční prostředky do rozpočtu obce. Byl to ekonomický pronájem nebytových prostor, spolupráce se ZD Ploština, spolupráce soukromých firem a podnikatelů na spoluzodpovědnosti za životní prostředí v obci. Byla vytvořena pracovní místa pro nezaměstnané v obci. Jejich příjmy byly hrazeny Úřadem práce ve Zlíně. Jejich hodnota práce činí ,- Kčs za půl roku Majetek drobné provozovny v hodnotě ,- Kčs byl převeden do správy obce, do sféry místního hospodářství a v podstatě je v ekonomickém pronájmu soukromých podnikatelů. Zůstatek financí u České státní spořitelny činí ,58,- Kčs. Za pronájem nebytových prostor byla uzavřena smlouva ve výši ,- Kčs. Rekapitulace majetku obecního úřadu základní prostředky ,- DKP ,- materiálové zásoby ,- finan. prostředky na účtech ,53,- pohledávky ,-

18 AKTIVA CELKEM: ,53 PASIVA CELKEM: (neuhrazené faktury) Zprávu i komentář ke zprávě předložila finanční komisi dne a zasedání Obecní rady dne paní Jana Dohnalová, účetní. Soupis hospodářského zvířectva k Soupis sestavila paní Jindřiška Šafaříková. drůbež slepice husy kozy ovce koně prasata krávy celkem Osobní vlastnictví členů ZD Chovatelé do 5 ha, bezzemci Ostatní chovatelé nad 5 ha Obec celkem Hrobnické služby v r vykonává p. Jiří Šimák čp Dne bylo okresnímu hygienikovi oznámeno, že p. Miroslav Rak z Drnovic čp. 69 v měsíci říjnu 1991 vykopal na hřbitově v Újezdě tělesné pozůstatky své zemřelé matky před sedmi měsíci. Tělesné pozůstatky přepravil svým vlastním vozidlem a pochoval na nově zřízeném hřbitově v Drnovicích. Jmenovaný porušil vyhlášku jednak o tlecí době, který je stanovena minimálně na 10 let od pohřbení. Navíc p. M. Rak svým jednáním vzbudil u místních občanů veřejné pohoršení.

19 II. PRŮBĚH ROKU, POČASÍ, ÚRODA ZD Ploština hospodaří na katastru obce a život mnoha rodin je s družstvem existenčně svázaný. V takových existenčních problémech, v jakých bylo ZD Ploština během roku 1991, ve své historii trvání nikdy nebylo. Cílevědomá likvidační státní politika, restriktivní opatření banky, všeobecný nárůst cen, ztráty mnoha výrobních programů dostaly družstvo do situace propouštět členy, snižovat náklady atd. Např. zvýšení cen za elektrickou energii, paliva, zvýšené úroky z úvěrů představují pro ZD Ploština o 12 miliónů Kčs více než v r Střediska dopravy, opravárenství, rostlinné výroby, stavební činnost zaznamenají ztrátu až 6 miliónů Kčs. V r naše ZD obdrželo od státu dotace ve výši 4,5 mil. Kčs. Dne vzešel v platnost zákon o půdě č.229/91. Tento zákon se netýká jenom zemědělských družstev, ale i obecního úřadu. Od obec Újezd má ve správě 64 ha obecního lesa. Všechny problémy v souvislosti s užíváním obecních pozemků mohou občané vyřizovat v součinnosti se zemědělskou komisí, která byla k tomuto účelu při obecním úřadě v r zřízena. Rok 1991 je také rokem transformace, kterou musí ZD ze zákona uskutečnit. Některé údaje uváděné ve zprávě předsedy ZD Ploština p. Ing. Miroslava Glaby. 1. Plán roku 1991 byl 2x měně a přehodnocován. 2. Pokles tržeb ze zemědělských výrob dosáhl 6 miliónů Kčs. 3. Pokles tržby z PV klesl o 50 mil. Kčs. 4. Zaplatily se dislokační poplatky obcím. 5. Zásoby se snížily na 61 mil. Kčs.

20 6. Podařilo se splatit cca 7 mil. Kčs úvěrů. 7. Podniky nám dluží cca 45 mil. Kčs, my, ZD Ploština, dluží 20 mil. Kčs. 8. Byla zrušena ztrátová výrobní střediska. 9. Horský hotel Sůkenická je ve výpovědi. 10. Spolupráce s a.s. Svit není zisková. 11. Úspěšné je středisko PV speciál. 12. Všechna odvětví ŽV, kromě chovu prasat, jsou ztrátová. 13. Na 1 ks jalovic se prodělalo ,- Kčs. Výsledky hospodaření družstva za r Dosažený zisk se rovná tisíc Kčs. Výkony včetně výnosů dosáhly tisíc Kčs. Tržby ze zemědělské výroby se snížily o tisíc Kčs. Tržby z PV byly dosaženy ve výši tisíc Kčs. Celkové zdroje družstva činí tisíc Kčs. Družstevní fondy byly zredukovány pouze na fond rezervní a kulturní. FKSP byla přidělena částka tisíc Kčs, rezervnímu fondu částka tisíc Kčs. Stav investičního úvěru ke konci r se rovnal tisíc Kčs. Zadluženost činí pouze 6,21%. Polovina úvěru byla převedena na Konsolidační banku, druhá polovina zůstává u Komerční banky. Střednědobý úvěr činil 14 miliónů Kčs. Celkové provozní úvěry tisíc Kčs a spolu s inv. úvěrem tisíc Kčs. Celkové pohledávky představují částku tisíc Kčs, závazky tisíc Kčs. Negativním jevem je platební neschopnost podniků.

21 Přehled sklizně plodin v katastru obce Újezd. Datum sklizně: Hon: Plodina: Výměra: Hrubý výnos: Čistý výnos: Klenůvka ozimá 5,53 304,2 299,8 pšenice Zácestí Ječmen 14,82 647,8 641,4 jarní; ozimá pšenice Háje -,, ,8 916, Důbrava -,,- 11, , Verhýny -,,- 25, , , Hrabůvka -,,- 10, , Vrchy-Dolina -,,- 37, , , Hranice -,,- 22,85 907,8 895, Hacník oves 15,15 541,3 534,45 Pšenice ozimá-51,07 q-465 ha. Ječmen ozimý-55,33 q-60 ha. Ječmen jarní-32,71 q-45 ha. Oves-52,00 q-40 ha. Přehled o počtu členů ZD: stav k členů k členů celkový úbytek-161 členů. Výrazné snížení počtu souviselo s rušením neefektivních výrob. V průběhu roku bylo uvolněno asi 70 pracovníků THP. Řada pracovníků soukromě podniká. V roce 1991 bylo v k.ú. Újezd řešeno

22 10 žádostí vlastníků půdy o vrácení parcel. Jednalo se o vrácení výměry do 30 arů. Zatím v Újezdě není žadatel, který by chtěl soukromě hospodařit. Ceny pozemků od se určují podle počtu obyvatel. Obec Újezd má obyvatel nad 2 tisíce, cena pozemku činí 70,- Kčs za 1 m 2. POČASÍ: Podle měření denních teplot není možné objektivně stanovit Ø ročních teplot. Metodika měření není přesně dodržována. V r naměřeno bylo 600 mm srážek. III. VÝSTAVBA V OBCI Typickým znakem naší obce byla výstavba jednak soukromých rodinných domů, staveb patřících k občanské vybavenosti, první řadové rodinné domky, celkem 6 domků postavených v části obce zv.,,bravenčík. Ekonomické změny, hlavně úpravy cen a přidělování finančních prostředků měly svůj dopad v rozsahu a intenzitě stavební činnosti. Přesto se podařilo během roku 1991 dokončit rozestavěné objekty. Byla zkolaudována rekonstrukce školní kuchyně, jídelny a dílen, také byla dána do provozu nová budova pošty, kde bude umístěna i nová telefonní ústředna. Podařilo se prodloužit kanalizaci ve Školní ulici a v Bosně, vybudovat chodník ke škole, dokončit příjezdovou komunikaci k nové hasičské zbrojnici a k poště. Dále byl upraven povrch přístupové cesty k Hrbáčkům a částečně opravena cesta ve Hřbitovní a Školní ulici. V budově základní školy a kinosálu bylo opraveno ústřední topení, vyměněna střešní krytina na uložiště

23 LTO (lehkých topných olejů) u školní kotelny. Hlavní zájem se soustředil na jedinou, ale velmi důležitou investiční akci-posílení obecního vodovodu. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ: V roce 1990 byla zahájena rekonstrukce hřiště TJ Újezd. Cílem bylo změnit škvárovou plochu za travnatou. Na podzim r se započalo s navážením zeminy. Celou akci zabezpečovalo ZD Ploština-středisko dopravy pod vedením p. Ing. Rokose, p. Josefa Mudráka a p. Františka Machů (Smolíka). Na hřiště bylo navezeno kubíků zeminy (z Machovy zahrady). Při rovnání hrací plochy vypomáhal autokádr, majetek Lesního závodu Brumov. Při sbírání kamene z hrací plochy nám vypomohli žáci základní školy, členové oddílu i místní občané. Osivo na zatrávnění plochy zajistil zaměstnanec ZD Ploština p. Ing. Vl. Mudrák ml., který měl i technický dozor při setí a dodržování technologických postupů. Celkové náklady na rekonstrukci hřiště činily 380 tisíc korun, z toho od ČSTv Zlín TJ Sokol dostal 60 tisíc korun, od ZD Ploština 100 tisíc korun a zůstatek hradil oddíl kopané ze svých zdrojů. Vydatně nám pomohli i místní hasiči, kteří po osevu vydatně plochu zamokřili. Nehrozilo pak zaschnutí osevu. V roce 1991 byla akce dokončena. Obecní úřad v Újezdě veřejně poděkoval nejzaslouženějším, především p. Oldřichu Janků a členům TJ Sokola. IV. OBHOD, SOUKROMÍ PODNIKATELÉ Začátek roku 1991 je poznamenán liberalizací cen. Měsíc leden pro místní prodejny byl vcelku normální, co se týká tržeb.

24 SAMOOBSLUHA: Provozovna-prodejna samoobsluha zůstává v majetku Jednoty Zlín. Zaměstnává 4 pracovní síly, vyučené prodavačky, vedoucí paní Marie Greschnerová. Záznam tržeb v průběhu roku: leden ,- červenec ,- únor ,- srpen ,- březen ,- září ,- duben ,- říjen ,- květen ,- listopad ,- červen ,- prosinec ,- Ceny některých základních potravin po lednu po liberalizaci: cukr kostkový z 8,- na 24,- Kčs cukr krystal z 7,30,- na 14,20,- Kčs máslo (1/4 kg) z 10,- na 24,- Kčs chleba (podmáslový) za 1 kg z 8,- na 14,30,- Kčs sůl 1 kg z 1,30,- na 4,30,-Kčs U mléka (normál) se ceny během roku různily: 1 l dříve 1,90,- Kčs, v lednu ,40,- Kčs, v prosinci ,10,- Kčs. Roční obrat r činil ,- Kčs. PRODEJNA TEXTILU: Prodejna textilu je rovněž majetkem Jednoty Zlín. Do srpna 1991 v prodejně pracovaly dvě prodavačky. Ve zbývající části roku 1991 prodejnu řídí a v ní prodává pouze její vedoucí paní Jiřina Fojtíková. Největší tržba po liberalizaci cen byla v měsících únoru a březnu a to ,- Kčs. V dalších měsících roku klesala. Občané

25 více utráceli za to potřebnější-jídlo. Roční tržba roku 1991 činila ,- Kčs. PRŮMYSLOVÁ PRODEJNA: Začátek roku 1991 byl v tržbě nad očekávání dobrý. Činil ,- Kčs. Důvod byl prostý, občané nakupovali vše z obavy dalšího zdražování. V měsíci únoru až květnu šly tržby rapidně dolů. Vedení Jednoty připravilo velké zlevnění zboží, v průměru asi o 50%, u zboží dováženého z Polska až o 70%. A červnová tržba zaznamenala ,- Kčs. Jednotu tato akce stála 15 miliónů v celopodnikovém měřítku. Na průmyslové prodejně v Újezdě se tímto snížily zásoby z ,- Kčs na ,- Kčs. Druhá polovina roku byla klidnější, zákazníci s rozvahou utráceli. Měsíční tržby se pohybovaly kolem ,- Kčs. Také předvánoční nákupy r se nedaly srovnat s předcházejícími. Za prosinec 1991 se utržilo o ,- Kčs méně než za stejný měsíc roku Příklad nárůstu cen: dříve-po liberalizaci r. 1991: běloba zink. 1 kg 19, ,- Kčs nitrolak 1 kg 25,- -63,80,- Kčs vědro smaltované 29,- -115,00,- Kčs hnojivo NPK 10 kg 30,- -95,00,- Kčs Maloobchodní obrat Průmyslové prodejny Jednota r činil ,- Kčs. SOUKROMÍ PODNIKATELÉ: Řeznictví Miroslav Pavlík, Újezd čp. 28. V září 1990 byl jmenovaný zaregistrován na Okresním úřadě ve Zlíně jako soukromý podnikatel. K tomuto účelu musel zbudovat v rodinném domku čp. 28 chladicí box a místnost k výrobě.

26 Dne 6. února 1991 byla provedena předávací inventura v Masně v Újezdě. Prodejna masa a uzenin byla vedoucímu p. M. Pavlíkovi předána do ekonomického pronájmu. Vedoucí prodejny přijal do zaměstnaneckého poměru dva zaměstnance. Ekonomický pronájem za r činil ,- Kčs. Kromě elektřiny a topení. Tržba od února do prosince 1991 se rovná ,- Kčs. Provozní režie si vyžádaly ,- Kčs. Na mzdové náklady bylo odvedeno ,- Kčs. Vlastní vklad podnikatele do podnikání činil ,- Kčs. Podle slov podnikatele byl to,, nejkrutější rok v jeho životě. Pro vlastní potřebu od května 1991 měsíčně spotřebovával jen 3 000,- Kčs. Podnikatel obrací svou činnosti jiným směrem, nevidí trvalou existenci Jednoty Zlín. DRUŽSTEVNÍ PRODEJNA: O prostory bývalé čistírny Obecní zastupitelství v Újezdě požádali Miroslav a Alena Pavelkovi. V budově v minulosti obchod fungoval. Jmenované prostory dostali do pronájmu a k slavnostně otevřeli novou družstevní prodejnu. Při zahájení prodeje bylo všem přítomným i zákazníkům po celý den podáváno malé občerstvení. Dospělým víno nebo káva, dětem cukroví a nafukovací balónky. Prvními prodávajícími byl vedoucí p. Miroslav Pavelka a paní Marie Kozubíková z Loučky. Od paní M. Kozubíkovou vystřídala další prodavačka a tu později vystřídala manželka vedoucího prodejny. Co říkají manželé Pavelkovi po roce podnikání:,, nejednou jsme litovali, že jsme ustoupili z myšlenky soukromého obchodu na družstevní Byli bychom určitě hodně zadluženi, ale dělali bychom obchod podle svých představ a spoustě nepříjemností ze strany ZD Ploština bychom byli ušetřeni.

Zůstatky fondů k 31.12.1991. f. rezerv a rozvoje 352.624 Kčs f. kult. a sociálních potřeb 62.324 Kčs f. zdraví 12.058 Kčs

Zůstatky fondů k 31.12.1991. f. rezerv a rozvoje 352.624 Kčs f. kult. a sociálních potřeb 62.324 Kčs f. zdraví 12.058 Kčs Rok 1991 Charakteristickým rysem vývoje společnosti v letošním roce, který se plně promítal i do místních poměrů, byla polarizace názorů uvnitř politických stran a hnutí a jejich organizační upevňování.

Více

Obsah zápisu za rok 2005.

Obsah zápisu za rok 2005. Rok 2005 K významným událostem v našem městě patřilo v tomto roce velmi rychlé provádění rekonstrukce budov býv. nemocnice novými majiteli na moderní léčebnu pro dlouhodobě nemocné a její uvedení do provozu

Více

Obsah zápisu za rok 2004.

Obsah zápisu za rok 2004. Rok 2004 Na prvém místě z letošních událostí nutno uvést vstup našeho státu do Evropské unie s platností od 1.5.2004, dále pak volby do Evropského parlamentu a volby do krajského zastupitelstva kraje Vysočina.

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

KRONIKA OBCE. sepsala: Irena Kozáková

KRONIKA OBCE. sepsala: Irena Kozáková KRONIKA OBCE 1 9 9 7 sepsala: Irena Kozáková 1997 KRONIKA OBCE RADOTÍN O b s a h 2 Počasí 3 Politické klima doby 4-9 Správa věcí veřejných 10-12 Finance 13-14 Výstavba 15-16 Domovní správa 17 Technické

Více

Kronika městské části Brno-Slatina

Kronika městské části Brno-Slatina Kronika městské části Brno-Slatina rok 2006 Obsah I. Hlavní události jubilejního roku 2006...4 1. Ve znamení 700. výročí od první autentické písemné zmínky o Slatině...4 2. Výstava Slatina kdysi a dnes...4

Více

Kronika města Chodova za rok 2007 Úvod

Kronika města Chodova za rok 2007 Úvod Kronika města Chodova za rok 2007 Úvod V symbolický den 7.7.2007 byly zveřejněny výsledky celosvětového hlasování o nových sedmi divech světa jsou jimi Socha Krista Spasitele v Rio de Janeiro v Brazílii,

Více

Kronika Města Dvora Králové nad Labem za rok 1985

Kronika Města Dvora Králové nad Labem za rok 1985 Kronika Města Dvora Králové nad Labem za rok 1985 I. Stav obce Počet obyvatel k 1.1. 1985 17.537 obyvatel V roce 1985 přihlášeno 262 Odhlášeno 319 Úbytek 57-57 obyvatel 17.480 obyvatel Narození 206 obyvatel

Více

státní subvence na nákup investic účelové prostředky od ONV

státní subvence na nákup investic účelové prostředky od ONV Rok 1988 Dvě osmičky na konci letopočtu jsou příležitostí ke vzpomenutí událostí, které znamenaly mezníky v historii našeho státu. 28. říjen 1918 vyvrcholení staletého úsilí Čechů a Slováků o dosažení

Více

noviny Kvasické Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kè

noviny Kvasické Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kè Kvasické noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku 1 2005 Cena 8,- Kè Vítáme Vás, naše věrné čtenáře Kvasických novin, v roce 2005. Právě vychází první vydání našich novin v letošním

Více

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2002. Antonín Štětka kronikář města

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2002. Antonín Štětka kronikář města KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE Rok 2002 Antonín Štětka kronikář města Hostivice, listopad 2008 Rok 2002 2 Kronika města Hostivice zápis za rok 2002 Pro město Hostivice zpracoval Antonín Štětka Graficky upravil,

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl DEF-1.QXD 10.3.2004 09:42 StrÆnka 1 Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl Vážení a milí spoluobčané, dříve než jsme se nadáli, je tu opět nový rok. Nedávno jsme přivítali

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2008 rok 2009 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 240 tiskových stran. 2 Úvod Poslední zápis v Kronice naší obce je z července 2002, kdy do ní zapsala

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2010 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 122 tiskových stran. 2 Statistické údaje o obci v roce 2010 Podle informace z webu ministerstva vnitra ke dni

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2004. Antonín Štětka kronikář města

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2004. Antonín Štětka kronikář města KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE Rok 2004 Antonín Štětka kronikář města Hostivice, listopad 2008 Rok 2004 2 Kronika města Hostivice zápis za rok 2004 Pro město Hostivice zpracoval Antonín Štětka Graficky upravil,

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna ÚVODNÍK Vážení občané, dostává se Vám do rukou nepravidelný zpravodaj obce, který by měl rekapitulovat některé práce, investice či opatření. Věřte, že to není

Více

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura prosinec 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura Foto: Jaroslav Vála strana

Více

Tato nová kronika obsahuje 468 číslovaných stran. Obsah kroniky strana 453

Tato nová kronika obsahuje 468 číslovaných stran. Obsah kroniky strana 453 Jmenuji se Věra Buráňová, rozená Dohnalová. Narodila jsem se 23. června 1948 ve Zlíně. Bydlím v Topolné č. 149. Pracuji jako správce databáze v akciové společnosti Fatra Napajedla. Jsem vdaná a mám jednu

Více

ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE

ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 1999 1. OBSAH I. ÚVOD 1. Obsah 2-3 2. Úvod 4 II. PRUBĚH ROKU 1. Kopřivnický kalendář 5-10 2. Počasí 10-13 III. OBYVATELSTVO 1. Všeobecné údaje 14 2. Demografické

Více

DÍL 1. KRONIKA OBECNÍHO ÚŘADU TRSTĚNICE

DÍL 1. KRONIKA OBECNÍHO ÚŘADU TRSTĚNICE DÍL 1. KRONIKA OBECNÍHO ÚŘADU TRSTĚNICE (DUPLIKÁT) Úvod: Usnesením rady místního národního výboru ze dne 7. ledna 1985 bylo rozhodnuto o založení kroniky obce Trstěnice. Kronika dosud v naší obci nebyla

Více

ROČENKA 2012. obce Chlumín

ROČENKA 2012. obce Chlumín ROČENKA 2012 obce Chlumín Vážení spoluobčané, uplynul rok a dostáváte opět do rukou přehled o životě v naší obci Ročenku obce Chlumín 2012. V loňském roce byla předána do užívání našim dětem i dětem z

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února

Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února 1/13 Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února Vážení a milí, Rok se s rokem sešel, asi všichni bilancujeme své výhry a ztráty z roku minulého a ukládáme si předsevzetí

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více