Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 10. schůze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 10. schůze"

Transkript

1 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 10. schůze

2

3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 10. schůze

4

5 Pořad 10. schůze 1. Senátní tisk č. 132 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů 2. Senátní tisk č. 133 Návrh zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu 3. Senátní tisk č. 137 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů 4. Senátní tisk č. 138 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů 5. Senátní tisk č. 128 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 6. Senátní tisk č. 124 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 7. Senátní tisk č. 129 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 8. Senátní tisk č. 130 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 9. Senátní tisk č. 131 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb 10. Senátní tisk č. 142 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 11. Evropský senátní tisk č. K 040/08 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Plán energetické účinnosti Senátní tisk č. 70 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Charta Mezinárodního 1

6 energetického fóra, podepsaná v Rijádu, Království Saudské Arábie dne 22. února Senátní tisk č. 145 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 14. Senátní tisk č. 146 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 15. Senátní tisk č. 147 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 16. Senátní tisk č. 74 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Indonéskou republikou na straně druhé 17. Senátní tisk č. 82 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro 18. Evropský senátní tisk č. K 061/08 Společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Nový přístup k sousedství, jež prochází změnami 19. Senátní tisk č. 119 Petice za sjednocení tabulek pro kvalifikované pedagogické pracovníky - "Praxe není méně než vzdělání" 20. Senátní tisk č. 120 Petice za zachování souborů Státní opery Praha 21. Senátní tisk č. 148 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 22. Senátní tisk č. 161 Žádost o souhlas Senátu s trestním stíháním senátora Jiřího Lajtocha 23. Senátní tisk č. 148 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 24. Senátní tisk č. 139 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 2

7 25. Senátní tisk č. 123 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 26. Senátní tisk č. 105 Zpráva o vývoji Evropské unie v roce Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské Rady, která se konala ve dnech června Senátní tisk č. 81 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Bezpečnostní smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o vzájemné výměně a ochraně utajovaných informací, podepsaná v Praze dne 11. dubna Senátní tisk č. 140 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů 30. Senátní tisk č. 125 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů 31. Senátní tisk č. 126 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie nebo jiných států, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 32. Senátní tisk č. 127 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 33. Evropský senátní tisk č. K 001/08 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské centrální bance - Rámec EU pro řízení krizí ve finančním sektoru 34. Senátní tisk č. 75 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 28. března 2011 v Praze 35. Evropský senátní tisk č. K 043/08 Zelená kniha o on-line hazardních hrách na vnitřním trhu 36. Senátní tisk č. 134 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů 37. Senátní tisk č. 135 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o 3

8 získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 38. Senátní tisk č. 106 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé o společném leteckém prostoru 39. Senátní tisk č. 107 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hašimovským královstvím na straně druhé 40. Senátní tisk č. 136 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů 41. Senátní tisk č. 141 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů 42. Senátní tisk č. 143 Návrh senátního návrhu zákona senátora Tomáše Grulicha a dalších, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik 4

9 8. funkční období Obsah 10. schůze Senátu Parlamentu České republiky 1. den schůze 20. července Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 132)... 2 Poslanec Jan Husák... 2 Senátorka Jiřina Rippelová... 4 Senátor Richard Svoboda... 5 Poslanec Jan Husák Návrh zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu (senátní tisk č. 133)... 6 Poslanec Petr Tluchoř... 6 Senátor Jozef Regec... 8 Senátor Jiří Dienstbier... 8 Místopředseda Senátu Petr Pithart Senátor Jaromír Štětina Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart Místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Senátor Pavel Lebeda Senátor Václav Homolka místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Senátor Tomáš Grulich Senátor Karel Šebek Senátor Jiří Dienstbier Senátor Jiří Pospíšil Senátor Petr Bratský Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Poslanec Petr Tluchoř Senátor Jiří Dienstbier Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 137) Poslanec Pavel Staněk Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Jiří Dienstbier Senátor Vladimír Dryml Senátor Jaroslav Kubera Senátorka Daniela Filipiová Senátorka Marta Bayerová Senátor Karel Šebek I

10 Senátor Jan Horník Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátorka Soňa Paukrtová Senátorka Miluše Horská Senátorka Hana Doupovcová Místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Senátor Jaroslav Doubrava Senátor Vladimír Dryml Senátor Luděk Sefzig Senátor Miroslav Krejča Senátorka Jana Juřenčáková Poslanec Pavel Staněk Senátor Jiří Dienstbier Senátor Jiří Dienstbier Senátor Jiří Dienstbier Senátor Jiří Dienstbier Senátor Jiří Dienstbier Předseda Senátu Milan Štěch Další část schůze řídil 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 138) Poslanec Pavol Lukša Senátor Petr Šilar Senátorka Jiřina Rippelová Senátor Luděk Sefzig Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 124) Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Senátor Vítězslav Jonáš Senátor Jan Horník Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 124) Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Senátor Vítězslav Jonáš Senátor Jan Horník II

11 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 129) Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Senátor Tomáš Kladívko Senátor Miroslav Antl Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 130) Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Senátor Jiří Bis Senátor Jiří Bis Senátor Pavel Eybert Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Vítězslav Jonáš Senátor Jiří Bis Senátor Jiří Bis Senátor Pavel Eybert Senátor Pavel Eybert Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb (senátní tisk č. 131) Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Senátor Jaromír Strnad Senátor Jaromír Strnad Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 142) Stanislav Eichler Senátor Jan Horník Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Karel Kapoun Senátor Martin Tesařík Senátor Stanislav Juránek III

12 11. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Plán energetické účinnosti 2011 (evropský senátní tisk č. K 040/08) Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Senátor Miroslav Škaloud Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Charta Mezinárodního energetického fóra, podepsaná v Rijádu, Království Saudské Arábie dne 22. února 2011 (senátní tisk č. 70) Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Senátor Jiří Bis Senátor Vladimír Dryml Senátor Vladimír Dryml Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (senátní tisk č. 145) Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Senátor Jan Hajda Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 146) Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Senátor Jan Hajda Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 147) Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Josef Řihák Senátor Jan Hajda Senátor Vítězslav Jonáš Senátor Jaroslav Palas Senátor Josef Řihák Senátor Josef Řihák Senátor Josef Řihák IV

13 Senátor Josef Řihák Senátor Josef Řihák Senátor Josef Řihák Senátor Josef Řihák Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Indonéskou republikou na straně druhé (senátní tisk č. 74) místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg. 84 Senátor Tomáš Jirsa Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro (senátní tisk č. 82) místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg. 86 Senátor Jiří Pospíšil Senátor Luděk Sefzig Senátor Luděk Sefzig Senátor Jiří Pospíšil Senátor Jiří Pospíšil Senátorka Soňa Paukrtová Senátorka Soňa Paukrtová Senátorka Jiřina Rippelová Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Tomáš Jirsa Senátor Luděk Sefzig Senátor Vladimír Dryml Senátor Jiří Pospíšil Senátorka Božena Sekaninová Senátorka Božena Sekaninová Senátorka Božena Sekaninová Senátor Jiří Bis Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Jaroslav Kubera Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Luděk Sefzig Senátor Jaroslav Kubera Senátor Jiří Dienstbier místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg 101 Senátor Josef Táborský Předseda Senátu Milan Štěch místopředseda Senátu Přemysl Sobotka místopředseda Senátu Přemysl Sobotka V

14 Předseda Senátu Milan Štěch den schůze 21. července Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch Senátor Marcel Chládek Markéta Vondráčková Jakub Hodinář Vladimír Šiška Senátor Marcel Chládek Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Marcel Chládek Petice za zachování souborů Státní opery Praha (senátní tisk č. 120) Senátor Jaromír Jermář Lubomír Havlák Josef Svoboda Ministr kultury ČR Jiří Besser Ministr kultury ČR Jiří Besser Senátor Petr Bratský Lubomír Havlák Senátor Jaroslav Kubera Senátor Jaromír Jermář Senátor Jaromír Štětina Senátor Luděk Sefzig Senátor Jiří Oberfalzer Senátor Tomáš Töpfer Senátor Jaromír Jermář Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (senátní tisk č. 148) Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Senátor Jan Žaloudík Senátor Miroslav Nenutil Senátor Pavel Lebeda Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Miloš Janeček Senátor Vladimír Dryml Senátor Vladimír Dryml Senátor Vladimír Dryml Další část schůze řídil 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Žádost o souhlas Senátu s trestním stíháním senátora Jiřího Lajtocha (senátní tisk č. 161) Senátor Marcel Chládek Senátorka Soňa Paukrtová VI

15 Senátor Jiří Lajtoch Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Miroslav Antl Senátor Vladimír Dryml Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Petr Vícha Senátor Jiří Dienstbier Senátorka Jana Juřenčáková Senátor Petr Pakosta Senátor Jaromír Jermář Senátorka Soňa Paukrtová Další část schůze řídil předseda Senátu Milan Štěch Další část schůze řídil 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Senátor Marcel Chládek Senátor Vladimír Dryml Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Jan Žaloudík Senátorka Božena Sekaninová Senátorka Alena Dernerová Senátorka Dagmar Terelmešová Senátorka Marta Bayerová Senátor Jiří Dienstbier Senátor Pavel Čáslava Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Martin Tesařík Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátorka Miluše Horská Předseda Senátu Milan Štěch Senátor Vladimír Dryml Senátor Jaroslav Doubrava Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Luděk Sefzig Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Senátor Jan Žaloudík Senátor Richard Svoboda Senátorka Soňa Paukrtová Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Petr Vícha Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Senátor Richard Svoboda Senátor Jan Horník Senátor Jan Horník Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (senátní tisk č. 139) VII

16 Senátor Jaroslav Kubera Poslanec Jaroslav Krupka Poslanec Jaroslav Krupka Senátor Miloš Vystrčil Senátor Jaroslav Kubera Senátor Milan Pešák Senátorka Jana Juřenčáková Senátor Jan Horník Senátor Vladimír Dryml Poslanec Jaroslav Krupka Senátor Jaroslav Kubera Senátor Miloš Vystrčil Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 123) Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Tomáš Jirsa Senátor Miroslav Antl Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2010 (senátní tisk č. 105) Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Luděk Sefzig Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské Rady, která se konala ve dnech června Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Luděk Sefzig Senátor Ivo Bárek Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Luděk Sefzig Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Bezpečnostní smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o vzájemné výměně a ochraně utajovaných informací, podepsaná v Praze dne 11. dubna 2011 (senátní tisk č. 81) Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Tomáš Jirsa Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 140) VIII

17 Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Miroslav Antl Místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Senátor Miroslav Antl Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Miroslav Antl den schůze 22. července Jednání zahájil a řídil místopředseda Senátu Petr Pithart Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 125) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Jiří Lajtoch Senátor Miroslav Antl Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie nebo jiných států, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 126) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Jiří Lajtoch Senátor Miloš Malý Předseda Senátu Milan Štěch Senátor Vladimír Dryml Senátor Luděk Sefzig Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (senátní tisk č. 127) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Jiří Lajtoch Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Petr Vícha Senátor Vladimír Dryml Senátor Jiří Oberfalzer Senátor Petr Šilar Senátor Petr Bratský Senátorka Marta Bayerová Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Jaroslav Doubrava Senátorka Eva Richtrová Senátor Petr Vícha IX

18 Senátor Karel Šebek Senátor Jiří Dienstbier Senátor Stanislav Juránek Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Jiří Lajtoch Senátor Jiří Lajtoch Senátor Tomáš Kladívko Senátor Jaroslav Doubrava Senátorka Dagmar Zvěřinová Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Jiří Lajtoch Senátor Jiří Lajtoch Další část schůze řídil předseda Senátu Milan Štěch Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské centrální bance - Rámec EU pro řízení krizí ve finančním sektoru (evropský senátní tisk č. K 001/08) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátorka Jana Juřenčáková Senátor Karel Korytář Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 28. března 2011 v Praze (senátní tisk č. 75) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Jaromír Strnad Zelená kniha o on-line hazardních hrách na vnitřním trhu (evropský senátní tisk č. K 043/08) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Jaroslav Doubrava Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 134) Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Senátor Petr Pakosta Senátor Vladimír Dryml Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti X

19 k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 135) Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Karel Korytář Senátor Miloš Malý Senátor Jiří Pospíšil Senátor Petr Vícha Senátor Karel Šebek Senátor Jiří Pospíšil Senátor Jan Horník Senátor Vladimír Dryml Senátor Jiří Dienstbier Senátor Jiří Pospíšil Senátor Vladimír Dryml Senátor Jiří Dienstbier Senátor Tomáš Töpfer Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Senátor Karel Korytář Senátor Karel Korytář Senátor Karel Šebek Senátor Miloš Malý Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Senátor Karel Korytář Senátor Karel Korytář Senátor Karel Korytář Senátor Karel Korytář Senátor Karel Korytář Senátor Karel Korytář Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé o společném leteckém prostoru (senátní tisk č. 106) Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Senátorka Veronika Vrecionová Senátor Jaromír Štětina Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hašimovským královstvím na straně druhé (senátní tisk č. 107) Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Senátorka Veronika Vrecionová XI

20 37. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 136) Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Senátor Jan Horník Senátorka Jiřina Rippelová Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 141) Senátor Jan Hajda Senátor Petr Šilar Senátorka Dagmar Zvěřinová Návrh senátního návrhu zákona senátora Tomáše Grulicha a dalších, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik (senátní tisk č. 143) Senátor Tomáš Grulich Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Jaromír Jermář Senátor Jaromír Štětina Senátor Jan Hajda XII

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 24. schůze Pořad 24. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č. 103

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 14. schůze Pořad 14. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 8. schůze Pořad 8. schůze 1. Zpráva Mandátového

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 23. schůze Pořad 23. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období Těsnopisecká zpráva 15. schůze Pořad

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 19. schůze Pořad 19. schůze 1. Zpráva Mandátového

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č. 79

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 16. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 16. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 16. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období Těsnopisecká zpráva 16. schůze Pořad

Více

(3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.)

(3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.) 1 (3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.) Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, milí hosté, dovolte, abych vás přivítal na pokračování

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 21. schůze Poslanecké sněmovny 1. Žádost o vyslovení souhlasu

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 45. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na volbu místopředsedů

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Tisk č. 324 Audiozáznam k bodu schůze Videozáznam k bodu schůze Senátní tisk

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 20. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona o

Více

Kulturní léto v Senátu

Kulturní léto v Senátu PARLAMENT âeské REPUBLIKY 3/2012 Kulturní léto v Senátu Obsah 1 Editorial předsedy Senátu 2 Schůze Senátu Jan Knotek 4 Polemika: Imunita ústavních činitelů Soňa Paukrtová a Karel Šebek 6 Senátoři napravují

Více

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz.

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz. Z OBSAHU Z komisí Co nového ve Sbírce zákonů 11. ROČNÍK 8-9/2003 Lipská deklarace MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz P.P. 104012/02

Více

Stenozápis z 36. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 12. 4. 2010 Prim. B é m : Dámy a pánové, všechny vás poprosím, abyste povstali.

Stenozápis z 36. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 12. 4. 2010 Prim. B é m : Dámy a pánové, všechny vás poprosím, abyste povstali. Stenozápis z 36. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 12. 4. 2010 Dámy a pánové, všechny vás poprosím, abyste povstali. Před samotným zasedáním zastupitelstva navrhuji uctít minutou ticha památku

Více

USTAVNÍ SOUD ČR Joštova 8, 660 83 Brno Došlo dne; -6-01" 2012. ^ krát Přílohy; ČJ.: víz flselný kód Vyřizuje: 4^

USTAVNÍ SOUD ČR Joštova 8, 660 83 Brno Došlo dne; -6-01 2012. ^ krát Přílohy; ČJ.: víz flselný kód Vyřizuje: 4^ Ústavní soud Joštova 8 660 83 Brno 2 USTAVNÍ SOUD ČR Joštova 8, 660 83 Brno Došlo dne; -6-01" 2012 v ^ krát Přílohy; ČJ.: víz flselný kód Vyřizuje: 4^ Třikrát Navrhovatel: Skupina 45 poslanců, podepsaných

Více

11/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Právní úprava OPP

11/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Právní úprava OPP MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 11/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: RUD stále v popředí zájmu Právní úprava OPP Reforma veřejné správy -

Více

správně, aby prokazování bezdlužnosti bylo automatickou součástí.

správně, aby prokazování bezdlužnosti bylo automatickou součástí. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů,

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené SKOK číslo 5/2003 4. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené vydává Národní rada zdravotně postižených České republiky (www.nrzp.cz) Nebuďme sobečtí a nebojme se! Vám se

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Pl.ÚS 1/12 ze dne 27.11.2012 Sloučení parlamentní rozpravy k více návrhům zákonů; Povinnost uchazečů o zaměstnání vykonávat veřejnou službu; Návrh na zrušení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

Důchody: cílem je udržitelný systém strana 4 6 Odborné komise naplno pracují str. 8 9 Spravedlivá sociální reforma str. 15

Důchody: cílem je udržitelný systém strana 4 6 Odborné komise naplno pracují str. 8 9 Spravedlivá sociální reforma str. 15 Informační bulletin Občanské demokratické strany 3 / 2011 Důchody: cílem je udržitelný systém strana 4 6 Odborné komise naplno pracují str. 8 9 Spravedlivá sociální reforma str. 15 REGIONY Aktuální události

Více

Text nálezu ve věci Pl ÚS 2/08 - návrh na zrušení zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, oblast sociálního zabezpečení

Text nálezu ve věci Pl ÚS 2/08 - návrh na zrušení zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, oblast sociálního zabezpečení Text nálezu ve věci Pl ÚS 2/08 - návrh na zrušení zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, oblast sociálního zabezpečení Ústavní soud rozhodl dne 23. dubna 2008 v plénu ve složení Stanislav Balík, František

Více

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků?

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Hodnocení krajských setkání Kongres starostů Kdo je vlastníkem chodníků?

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 15. schůze Poslanecké sněmovny 1. Stanovisko vlády České

Více

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 Vážené členky a členové ZHMP, vážení hosté, zahajuji 8. zasedání ZHMP, na kterém vás všechny srdečně vítám. Zasedání bylo řádně svoláno a byli na něj

Více

2. celostátní sněm TOP 09

2. celostátní sněm TOP 09 Obsah 04 07 10 11 16 18 22 24 26 28 32 38 44 46 48 66 68 Úvodník Návrh programu 2. celostátního sněmu TOP 09 Zpráva o politické a organizační Činnosti A/ Zpráva o činnosti předsednictva TOP 09 B/ Zpráva

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více