Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls /2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls155548-9/2008"

Transkript

1 Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls /2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE koncentrát a rozpouštědlo pro přípravu infuzního roztoku koncentrát a rozpouštědlo pro přípravu infuzního roztoku docetaxelum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. V příbalové informaci naleznete: 1. Co je TAXEGIS a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete TAXEGIS užívat 3. Jak se TAXEGIS užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak TAXEGIS uchovávat 6. Další informace 1. CO JE TAXEGIS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Název tohoto léku je (nebo 80 mg) koncentrát a rozpouštědlo pro přípravu infuzního roztoku (dále jen Taxegis). Běžný název léčivé látky obsažené v tomto přípravku je docetaxel. Docetaxel je látka získaná z jehličí tisu. Docetaxel náleží ke skupině protinádorových léčivých přípravků zvaných taxany. TAXEGIS ve formě infuze Vám byl lékařem předepsán k léčbě rakoviny prsu, zvláštní formy rakoviny plic (nemalobuněčný karcinom plic), rakoviny prostaty, žaludku nebo rakoviny hlavy a krku. Při léčbě pokročilé rakoviny prsu může být TAXEGIS podáván buď samotný nebo v kombinaci s doxorubicinem, trastuzumabem nebo kapecitabinem. Při léčbě časné rakoviny prsu s postižením lymfatických uzlin může být TAXEGIS podáván v kombinaci s doxorubicinem a cyklofosfamidem. Při léčbě rakoviny plic může být TAXEGIS podáván buď samotný nebo v kombinaci s cisplatinou. Při léčbě rakoviny prostaty je TAXEGIS podáván v kombinaci s prednisonem nebo prednisolonem. Při léčbě metastazující rakoviny žaludku je TAXEGIS podáván v kombinaci s cisplatinou a 5- fluorouracilem. Při léčbě rakoviny hlavy a krku je TAXEGIS podáván v kombinaci s cisplatinou a 5- fluorouracilem. Strana 1 (celkem 9)

2 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TAXEGIS UŽÍVAT Neužívejte TAXEGIS, jestliže: jste alergický/á (přecitlivělý/á) na docetaxel nebo na kteroukoli další složku obsaženou v přípravku TAXEGIS počet Vašich bílých krvinek je příliš nízký trpíte těžkým onemocněním jater. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku TAXEGIS je zapotřebí Před každou léčbou přípravkem TAXEGIS Vám bude provedeno vyšetření krve pro kontrolu, zda máte dostatečný počet krvinek a dobrou funkci jater pro užití přípravku TAXEGIS. V případě poklesu počtu bílých krvinek se u Vás může vyskytnout s tím spojená horečka nebo infekce. Budete požádán(a), abyste užíval(a) premedikaci sestávající z tablet kortikosteroidů k perorálnímu podání (podání ústy) jako je například dexamethason, a to jeden den před podáním přípravku TAXEGIS, a pokračoval(a) jeden nebo dva dny po podání, aby se minimalizovalo riziko některých nežádoucích účinků, které se mohou objevit po podání infuze přípravku TAXEGIS. Jde zejména o alergické reakce a zadržování tekutin (otoky rukou, nohou a dolních končetin nebo váhový přírůstek). V průběhu léčby můžete dostávat léky pomáhající udržet dostatečný počet krvinek. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky: Informujte, prosím, svého lékaře nebo nemocničního lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době včetně těch, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Je to proto, že TAXEGIS nebo jiné současně užívané přípravky nemusí účinkovat tak, jak se předpokládá, a zvýší se pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků. Těhotenství Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. TAXEGIS Vám NESMÍ být podáván, pokud jste těhotná nebo pokud to přímo nenařídí Váš lékař. V průběhu léčby tímto léčivým přípravkem nesmíte otěhotnět a během léčby musíte používat vhodnou antikoncepci, protože TAXEGIS může poškodit nenarozené dítě. Pokud byste během léčby přípravkem TAXEGIS zjistila, že jste těhotná, ihned informujte lékaře. Muži, kteří jsou léčeni přípravkem TAXEGIS, nemají během léčby a ještě dalších 6 měsíců po ukončení léčby počít dítě a před léčbou by měli zvážit možnost konzervace spermatu, protože docetaxel může poškozovat mužskou plodnost. Kojení V průběhu léčby přípravkem TAXEGIS nesmíte kojit. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Není důvod, proč byste mezi jednotlivými léčebnými kúrami přípravkem TAXEGIS nemohl(a) řídit, s výjimkou případů, kdybyste pociťoval(a) závratě nebo celkovou nejistotu. 3. JAK SE TAXEGIS UŽÍVÁ TAXEGIS Vám bude podán zdravotnickým odborníkem. Obvyklé dávkování Dávka léku bude záviset na Vaší tělesné hmotnosti a na celkovém stavu. Lékař vypočítá Váš tělesný povrch ve čtverečních metrech (m 2 ) a určí dávku léku, kterou dostanete. Způsob a cesta podání TAXEGIS Vám bude podán ve formě infuze do žíly (intravenózní podání). Infuze trvá asi jednu hodinu, po tuto dobu budete v nemocnici. Strana 2 (celkem 9)

3 Četnost podávání Infuzi budete dostávat zpravidla jedenkrát za 3 týdny. Váš lékař může změnit dávku a četnost podávání v závislosti na výsledcích Vašich krevních testů, celkovém stavu a léčebné odpovědi na TAXEGIS. Zejména, prosím, informujte svého lékaře v případě průjmu, vřídků v ústech, snížené citlivosti, mravenčení nebo brnění, horečky a dejte mu výsledky Vašich krevních testů. Taková informace mu umožní rozhodnout, zda je nutné snížení dávky. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo nemocničního lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny protinádorové léky, může i TAXEGIS způsobit nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Lékař Vás na ně upozorní a vysvětlí Vám potenciální rizika a přínos Vaší léčby. Četnost výskytu možných nežádoucích účinků uvedených níže je definována na základě následující konvence: velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10), časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100), méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000), vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z ), velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z ), není známo (z dostupných údajů nelze určit). Nejčastěji uváděné nežádoucí účinky přípravku TAXEGIS podávaného samostatně jsou: snížení počtu červených nebo bílých krvinek, alopecie, nevolnost, zvracení, vřídky v ústech, průjem a únava. Pokud je TAXEGIS podáván v kombinaci s jinými chemoterapeutiky, závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit. V průběhu infuze v nemocnici se mohou objevit následující alergické reakce (vyskytují se více než 1 osoby z 10): zčervenání, změny na kůži, svědění tlak na hrudi, dýchací obtíže horečka nebo třesavka bolest v zádech nízký tlak krve. Mohou se vyskytnout závažnější reakce. Nemocniční personál bude v průběhu léčby pečlivě sledovat Váš stav. V případě, že se některý z uvedených příznaků objeví, ihned je informujte. V období mezi jednotlivými infuzemi přípravku TAXEGIS se mohou objevit následující nežádoucí účinky, jejichž frekvence se může lišit podle kombinace léčivých přípravků, kterou dostáváte: Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů): infekce, pokles počtu červených krvinek (anémie) nebo bílých krvinek (které jsou důležité v obraně před infekcí) a krevních destiček horečka: V tomto případě musíte ihned informovat lékaře alergické reakce, jak jsou popsány výše ztráta chuti k jídlu (anorexie) nespavost pocity snížené citlivosti nebo mravenčení nebo bolesti kloubů a svalů bolest hlavy změny ve vnímání chuti Strana 3 (celkem 9)

4 zánět oka nebo zvýšené slzení oka otoky způsobené porušeným odtokem lymfy dechová nedostatečnost zvýšená nosní sekrece; zánět krku a nosu; kašel krvácení z nosu vřídky v ústech žaludeční potíže včetně nevolnosti, zvracení a průjmu, zácpa bolest břicha trávicí obtíže dočasná ztráta vlasů (ve většině případů se normální růst obnoví) zarudnutí nebo otok dlaní a chodidel, které může vést k olupování kůže (toto se může také objevit na pažích, obličeji nebo na těle) změna barvy nehtů, které se později mohou odlučovat bolest svalů, bolest zad nebo kostí změna nebo vynechání menstruace otoky rukou, chodidel, nohou únava nebo příznaky podobné chřipce přírůstek nebo úbytek tělesné hmotnosti. Časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100): plísňové onemocnění dutiny ústní dehydratace závratě poruchy sluchu pokles krevního tlaku, nepravidelná nebo zrychlená srdeční akce selhání srdce zánět jícnu sucho v ústech obtížné nebo bolestivé polykání krvácivé projevy zvýšená hladina jaterních enzymů (proto je potřeba pravidelně provádět krevní testy). Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1000): mdloby kožní reakce v místě vpichu, flebitida (zánět žil) nebo otok zánět tlustého střeva, tenkého střeva; protržení střeva krevní sraženiny. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo nemocničnímu lékárníkovi. Strana 4 (celkem 9)

5 5. JAK PŘÍPRAVEK TAXEGIS UCHOVÁVAT Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. TAXEGIS se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, blistru a na lahvičkách. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před chladem nebo mrazem. Nepoužívejte TAXEGIS, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti. 6. DALŠÍ INFORMACE Co obsahuje injekční lahvička koncentrátu přípravku TAXEGIS Léčivou látkou je docetaxel. Jeden ml roztoku docetaxelu obsahuje 40 mg docetaxelu. Jedna injekční lahvička obsahuje 20 mg nebo 80 mg docetaxelu. Pomocné látky jsou polysorbát 80 a kyselina citronová. Co obsahuje injekční lahvička rozpouštědla přípravku TAXEGIS 13% (w/v) roztok makrogolu 400 ve vodě pro injekci. Jak přípravek TAXEGIS vypadá a co obsahuje toto balení a koncentrát pro přípravu infuzního roztoku je čirý žlutý, viskózní roztok. Rozpouštědlo je čirý bezbarvý roztok. Jedno balení v blistru obsahuje: jednu jednodávkovou injekční lahvičku koncentrátu jednu jednodávkovou injekční lahvičku rozpouštědla. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce EGIS Pharmaceuticals PLC H-1106 Budapešť, Keresztúri út Maďarsko Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Velká Británie Bulharsko Maďarsko Lotyšsko Litva Strana 5 (celkem 9)

6 Polsko Rumunsko Slovenská republika Tato příbalová informace byla naposledy schválena Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky: 1. Dávkování a způsob podání Použití docetaxelu má být omezeno pro zařízení specializovaná na podání cytotoxické chemoterapie. Docetaxel má být podáván pouze pod dohledem lékaře s kvalifikací pro používání protinádorové chemoterapie. Doporučená dávka Při léčbě karcinomu prsu, nemalobuněčného karcinomu plic, karcinomů žaludku a hlavy a krku je možno užít, pokud není kontraindikována, premedikaci sestávající z perorálního kortikosteroidu, jako například dexamethason 16 mg denně (to je 8 mg dvakrát denně) po dobu 3 dnů počínaje jeden den před aplikací docetaxelu. Za účelem zmírnění hematologické toxicity může být profylakticky podán G-CSF. U karcinomu prostaty je při současném podávání prednisonu nebo prednisolonu doporučena premedikace perorálním dexamethasonem 8 mg 12 hodin, 3 hodiny a 1 hodinu před infuzí docetaxelu. Docetaxel je podáván v jednohodinové infuzi jednou za 3 týdny. 2. Kontraindikace Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku. Docetaxel se nesmí podávat pacientům s výchozím počtem neutrofilů <1500 buněk/mm 3. Docetaxel se nesmí podávat pacientům s těžkým poškozením jater, protože zde nejsou k dispozici žádné údaje. V platnosti jsou kontraindikace ostatních přípravků, pokud jsou s docetaxelem kombinovány. 3. DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ TAXEGIS je cytostatikum, a stejně jako s ostatními potenciálně toxickými látkami, je při manipulaci a přípravě roztoků TAXEGIS nutno dodržovat zásady pro bezpečnou práci s cytostatiky. Doporučuje se použití rukavic. Při potřísnění kůže koncentrátem, roztokem premixu nebo infuzním roztokem TAXEGIS ihned omyjte zasažené místo důkladně vodou a mýdlem. Při kontaktu koncentrátu, roztoku premixu nebo infuzního roztoku TAXEGIS se sliznicemi se doporučuje důkladný výplach postiženého místa proudem vody. 4. PŘÍPRAVA PRO NITROŽILNÍ PODÁNÍ 4.1. Příprava roztoku premixu TAXEGIS (10 mg docetaxelu/ml) Vyjměte injekční lahvičku s koncentrátem a injekční lahvičku s rozpouštědlem z obalu. Teplota přípravku má být během rekonstituce okolo 25 C. Toho lze dosáhnout některým z následujících způsobů A Injekční lahvičku s rozpouštědlem vložte na 10 minut do vodní lázně o teplotě 37 C. Strana 6 (celkem 9)

7 nebo B Injekční lahvičku s rozpouštědlem vložte na 10 minut do suchého termostatu o teplotě 37 C. nebo C Držte pevně obě injekční lahvičky (koncentrát i rozpouštědlo) v dlaních a rolujte jimi v dlaních po dobu 2 minut Injekční stříkačkou s jehlou číslo 20 asepticky odeberte z částečně nakloněné injekční lahvičky 2,0 ml rozpouštědla pro nebo 7,2 ml rozpouštědla pro Pozvolna, tak aby se zabránilo vzniku pěny, vyprázdněte celý obsah injekční stříkačky do příslušné lahvičky s koncentrátem pro TAXEGIS. Rozpouštědlo přidávejte pomalu na celý povrch koncentrátu. Rozpouštědlo nemá být vstřikováno vjediném bodě.. Obsah injekční stříkačky přidávejte za současného pomalého kroužení injekční lahvičkou tak, aby byl veškerý koncentrát v kontaktu s rozpouštědlem. Strana 7 (celkem 9)

8 4.1.4 Jehlu se stříkačkou vytáhněte. Injekční lahvičku uchopte do horizontální polohy a jemně protřepejte v horizontální poloze, aby vzniklo jen minimum pěny. Nemíchejte rázně, protože to vede k nadměrnému pěnění, které může ovlivnit proces míchání. Míchejte nejméně 45 vteřin a v míchání pokračujte pokud roztok není čirý nebo homogenní Lahvičku s roztokem premixu nechte stát při pokojové teplotě (pod 25 C) po dobu 5 minut a poté zkontrolujte, zda je roztok homogenní a čirý (zpěnění roztoku je i po uplynutí 5 minut normální vzhledem k obsahu polysorbátu 80 ve složení) Roztok odeberte injekční stříkačkou s jehlou číslo 20. Roztok premixu obsahuje docetaxel v koncentraci 10 mg/ml a má být použit ihned po přípravě. Byla ale prokázána chemická i fyzikální stabilita roztoku premixu po dobu 8 hodin při teplotě 2 8 C a C Příprava infuzního roztoku Požadovaná dávka docetaxelu pro pacienta může vyžadovat více než 1 lahvičku s premixem. Na základě požadované dávky pro pacienta vyjádřené v mg, odeberte za aseptických podmínek kalibrovanou injekční stříkačkou s jehlou odpovídající objem premixu, obsahující koncentraci docetaxelu 10 mg/ml z odpovídajícího počtu lahviček s premixem. Například dávka 140 mg docetaxelu vyžaduje 14 ml roztoku premixu. Strana 8 (celkem 9)

9 4.2.2 Požadovaný objem premixu vstříkněte do 250 ml infuzního vaku nebo láhve obsahující buď roztok glukosy 50 mg/ml (5 %) na injekci nebo roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%) na injekci Pokud by byla potřeba vyšší dávka než 200 mg docetaxelu, použijte větší objem infuzních nádob tak, aby koncentrace infuzního roztoku nebyla vyšší než 0,74 mg/ml Ručně promíchejte infuzní vak nebo láhev otáčivým pohybem Infuzní roztok přípravku TAXEGIS uchovávaný při teplotě 2 8 C a C.za normálních světelných podmínek je nutno použít během 24 hodin. Infuzní roztok přípravku TAXEGIS musí být asepticky podán formou jednohodinové infuze Jako u všech parenterálních přípravků je nutno roztok premixu i infuzní roztok přípravku TAXEGIS před podáním ještě vizuálně zkontrolovat. Roztoky obsahující sraženinu musí být zlikvidovány. 5. Likvidace Odpadní materiál musí být zlikvidován v souladu se standardními postupy nemocnice platnými pro cytotoxické látky a s ohledem k platným pravidlům pro nakládání s nebezpečným odpadem. Strana 9 (celkem 9)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Docetaxel Pfizer 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok Docetaxelum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Docetaxel Pfizer 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok Docetaxelum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Docetaxel Pfizer 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok Docetaxelum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Levact 2,5 mg/ml, prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku Bendamustini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Abraxane 5 mg/ml, prášek pro přípravu infuzní suspenze. paclitaxelum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Abraxane 5 mg/ml, prášek pro přípravu infuzní suspenze. paclitaxelum Příbalová informace: informace pro uživatele Abraxane 5 mg/ml, prášek pro přípravu infuzní suspenze paclitaxelum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Vidaza 25 mg/ml prášek pro přípravu injekční suspenze Azacitidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než vám začne být tento přípravek podáván.

Více

130919_V18.0_Abrax_EU_PI_CS

130919_V18.0_Abrax_EU_PI_CS Příbalová informace: informace pro uživatele Abraxane 5 mg/ml, prášek pro přípravu infuzní suspenze paclitaxelum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. YERVOY 5 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Ipilimumabum

Příbalová informace: informace pro uživatele. YERVOY 5 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Ipilimumabum Příbalová informace: informace pro uživatele YERVOY 5 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Ipilimumabum Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls171478-80/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Risperdal Consta 25 mg Risperdal Consta 37,5 mg Risperdal Consta 50 mg prášek pro přípravu

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta

Příbalová informace: informace pro pacienta Příbalová informace: informace pro pacienta Cytosar 100 mg Prášek a rozpouštědlo pro injekční/infuzní roztok Cytosar 500 mg Prášek a rozpouštědlo pro injekční/infuzní roztok Cytosar 1 g Prášek pro injekční/infuzní

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Doxorubicin Teva 2 mg/ml prášek pro koncentrát pro infuzní roztok doxorubicini hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Doxorubicin Teva 2 mg/ml prášek pro koncentrát pro infuzní roztok doxorubicini hydrochloridum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls124962/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Doxorubicin Teva 2 mg/ml prášek pro koncentrát pro infuzní roztok doxorubicini hydrochloridum

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls19199/2011, sukls19494/2011, sukls19498/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls19199/2011, sukls19494/2011, sukls19498/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls19199/2011, sukls19494/2011, sukls19498/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Octreotide CSC Pharmaceuticals 50 mikrogramů/ml Octreotide

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE Fosinopril +pharma 20 mg Tablety Fosinoprilum natricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Vidaza 25 mg/ml prášek pro injekční suspenzi Azacitidinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Vidaza 25 mg/ml prášek pro injekční suspenzi Azacitidinum Příbalová informace: informace pro uživatele Vidaza 25 mg/ml prášek pro injekční suspenzi Azacitidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. SUBCUVIA 160 g/l, injekční roztok Léčivá látka: Immunoglobulinum humanum normale

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. SUBCUVIA 160 g/l, injekční roztok Léčivá látka: Immunoglobulinum humanum normale PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SUBCUVIA 160 g/l, injekční roztok Léčivá látka: Immunoglobulinum humanum normale Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls206851/2011 a příloha k sp. zn. sukls119306/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls206851/2011 a příloha k sp. zn. sukls119306/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls206851/2011 a příloha k sp. zn. sukls119306/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE MONACE 10 mg, MONACE 20 mg tablety Fosinoprilum natricum

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. IntronA 18 milionů IU/3 ml injekční nebo infuzní roztok Interferonum alfa-2b

Příbalová informace: informace pro uživatele. IntronA 18 milionů IU/3 ml injekční nebo infuzní roztok Interferonum alfa-2b Příbalová informace: informace pro uživatele IntronA 18 milionů IU/3 ml injekční nebo infuzní roztok Interferonum alfa-2b Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE MAXIPIME 1 g MAXIPIME 2 g prášek pro injekční roztok cefepimi hydrochloridum monohydricum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE MAXIPIME 1 g MAXIPIME 2 g prášek pro injekční roztok cefepimi hydrochloridum monohydricum PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE MAXIPIME 1 g MAXIPIME 2 g prášek pro injekční roztok cefepimi hydrochloridum monohydricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. DECAPEPTYL 0,1 mg (triptorelin acetát) Injekční roztok

Příbalová informace: informace pro uživatele. DECAPEPTYL 0,1 mg (triptorelin acetát) Injekční roztok sp.zn. sukls202015/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele DECAPEPTYL 0,1 mg (triptorelin acetát) Injekční roztok Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

sp.zn.: sukls19765/2009 a k sp.zn.: sukls4656/2008, sukls37967/2011

sp.zn.: sukls19765/2009 a k sp.zn.: sukls4656/2008, sukls37967/2011 sp.zn.: sukls19765/2009 a k sp.zn.: sukls4656/2008, sukls37967/2011 Příbalová informace: informace pro uživatele Fludara prášek pro injekční/infuzní roztok fludarabini phosphas Přečtěte si pozorně celou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Aletro 2,5 mg potahované tablety letrozolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Aletro 2,5 mg potahované tablety letrozolum Příloha k sp.zn. sukls77670/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Aletro 2,5 mg potahované tablety letrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Amesos 20 mg/5 mg tablety Lisinoprilum/Amlodipinum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Amesos 20 mg/5 mg tablety Lisinoprilum/Amlodipinum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls212576/2010 Příbalová informace: Informace pro uživatele Amesos 20 mg/5 mg tablety Lisinoprilum/Amlodipinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Rorendo Oro Tab 0,5 mg Rorendo Oro Tab 1 mg Rorendo Oro Tab 2 mg tablety dispergovatelné v ústech

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Rorendo Oro Tab 0,5 mg Rorendo Oro Tab 1 mg Rorendo Oro Tab 2 mg tablety dispergovatelné v ústech PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Rorendo Oro Tab 0,5 mg Rorendo Oro Tab 1 mg Rorendo Oro Tab 2 mg tablety dispergovatelné v ústech risperidonum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

TROZEL 2,5 mg potahované tablety letrozolum

TROZEL 2,5 mg potahované tablety letrozolum Sp.zn. sukls18459/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele TROZEL 2,5 mg potahované tablety letrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Aclexa 100 mg tvrdé tobolky Aclexa 200 mg tvrdé tobolky. Celecoxibum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Aclexa 100 mg tvrdé tobolky Aclexa 200 mg tvrdé tobolky. Celecoxibum Příbalová informace: informace pro uživatele Aclexa 100 mg tvrdé tobolky Aclexa 200 mg tvrdé tobolky Celecoxibum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls197058/2012

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls197058/2012 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls197058/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE LETROVENA 2,5 mg potahované tablety (letrozolum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Gabagamma 100 Gabagamma 300 Gabagamma 400 tvrdé tobolky Gabapentinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Gabagamma 100 Gabagamma 300 Gabagamma 400 tvrdé tobolky Gabapentinum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Gabagamma 100 Gabagamma 300 Gabagamma 400 tvrdé tobolky Gabapentinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Meronem 500 mg, prášek pro injekční/infuzní roztok Meronem 1 g, prášek pro injekční/infuzní roztok

Příbalová informace: informace pro uživatele. Meronem 500 mg, prášek pro injekční/infuzní roztok Meronem 1 g, prášek pro injekční/infuzní roztok Příbalová informace: informace pro uživatele Meronem 500 mg, prášek pro injekční/infuzní roztok Meronem 1 g, prášek pro injekční/infuzní roztok meropenemum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. Copaxone 20 mg/ml Glatirameri acetas Injekční roztok, předplněná injekční stříkačka

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. Copaxone 20 mg/ml Glatirameri acetas Injekční roztok, předplněná injekční stříkačka Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sukls 4178/2007 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Copaxone 20 mg/ml Glatirameri acetas Injekční roztok, předplněná injekční stříkačka Přečtěte

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro léčivý přípravek dostupný na lékařský předpis PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro léčivý přípravek dostupný na lékařský předpis PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro léčivý přípravek dostupný na lékařský předpis PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA Xyzal 5 mg, potahované tablety Levocetirizini dihydrochloridum Přečtěte si pozorně celou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Valsartan +pharma 160 mg potahované tablety. Valsartanum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Valsartan +pharma 160 mg potahované tablety. Valsartanum Příbalová informace: informace pro uživatele Valsartan +pharma 160 mg potahované tablety Valsartanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

Příloha č. 2a) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls248222/2010

Příloha č. 2a) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls248222/2010 Příloha č. 2a) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls248222/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Pantoprazole Zentiva 20 mg enterosolventní tablety Pantoprazolum Přečtěte si pozorně

Více