METASTAZUJÍCÍ MELANOM, MOŽNOSTI LÉČBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METASTAZUJÍCÍ MELANOM, MOŽNOSTI LÉČBY"

Transkript

1 METASTAZUJÍCÍ MELANOM, MOŽNOSTI LÉČBY KRAJSOVÁ, I. Dermatovenerologická klinika UK 1. LF a VFN v Praze Incidence melanomu stále trvale stoupá. V České republice se zvýšila ze 4/ obyvatel koncem 70. let 20. století na více než 15/ počátkem 21. století. Jistým příznivým ukazatelem je záchyt melanomu v časnějších stádiích onemocnění, který je způsoben zejména stoupající pozorností, která se v současné době melanomu věnuje. I když křivka incidence stále strmě stoupá, křivka mortality se začíná v posledních letech mírně narovnávat právě díky včasné diagnostice počínajících, prognosticky příznivých melanomů. Přesto však stále více než 20 % pacientů s nově diagnostikovaným onemocněním na tento nádor umírá. TYPY METASTÁZ A JEJICH LÉČBA Metastázy melanomu se rozdělují na lokální, lokoregionální a vzdálené. Nejedná se pouze o popisné dělení, ale každý typ metastáz má také odlišné biologické chování, a tím i různou další prognózu onemocnění. V současné době neexistuje standardní léčebný přístup k jednotlivým typům metastáz, který by bylo možné aplikovat za každých okolností. Existují pouze určité obecné návody považované za nejvhodnější léčebné postupy. LOKÁLNÍ METASTÁZY Jedná se ve většině případů o satelitní kožní a podkožní metastázy v oblasti původního nádoru, nebo o intranzitní metastázy v oblasti mezi jizvou a regionální lymfatickou oblastí nádoru. Za intranzitní metastázy jsou tedy považována pouze ložiska ve vzdálenosti větší než 2 cm od jizvy po excizi primárního nádoru, která ale nepřekračují oblast regionálních lymfatických uzlin. V případech výskytu kožních a podkožních ložisek mimo uvedená místa, mimo lymfatickou drenáž, se již většinou jedná o první projev hematogenního metastatického šíření nádoru s výrazně horší prognózou onemocnění. Tyto kožní metastázy jsou již považovány za ukazatele blížící se generalizace onemocnění. Jako primární recidiva onemocnění se kožní metastázy objevují asi u 10 % nemocných a v jizvách jsou popisovány častěji po nedostatečně radikálních excizích primárního tumoru. Mohou se vyskytovat jako solitární papulózní eflorescence nebo jako hustý mnohočetný výsev, bývají pigmentované i amelanotické a v některých případech je obtížné je odlišit od duplicitního primárního melanomu. Podkožní metastázy tvoří většinou na pohmat tuhé, modravě prosvítající uzlíky často s neporušenou kůží na povrchu. Amelanotické podkožní metastázy je někdy obtížné odlišit od drobných flebitid nebo podkožních fibromů. Léčba lokálních metastáz Podle počtu, charakteru a anatomické lokalizace kožních a podkožních metastáz přicházejí v úvahu různé léčebné možnosti: chirurgie aktinoterapie intralezionální aplikace léků izolovaná končetinová cytostatická perfúze ablace C0 2 laserem, kryoterapie experimentální postupy celková (systémová) léčba Nejbezpečnější a nejúčinnější léčebnou možností je jednoznačně chirurgické řešení, zejména v případech solitárních nebo ojedinělých kožních eflorescencí. Excize se mají provádět s 5 10mm zajišťovacím lemem a je možné je opakovat. Teprve v případech rychle vznikajících mnohočetných následných recidiv je vhodné přistoupit k dalším léčebným postupům. 35

2 Aktinoterapie je doporučována zejména u mnohočetných kožních a podkožních neresekovatelných metastáz. Účinnější je v případech amelanotických recidiv melanomu. Doporučovaná frakcionace se pohybuje od klasické 2 Gy na ozařovanou plochu denně do hypofrakcionace 1 2krát týdně v dávce 4 8 Gy. Celková dosažená dávka záření se pohybuje, v závislosti na zvyklostech a zkušenostech pracoviště, mezi Gy. V případech mnohočetných a rychle recidivujících kožních projevů bez přítomnosti vzdálených orgánových metastáz lze jako léčebnou možnost zvolit intralezionální aplikaci preparátů, u kterých se předpokládá, že jsou schopné vyvolat nejen lokální, ale i systémovou protinádorovou imunitní odpověď. V případě jejich intralezionální aplikace byly popisovány regrese zejména kožních metastáz. Hlavními představiteli jsou BCG vakcína (Bacillus Calmette-Guérin), DNCB (Dinitrochlorbenzen) a CP (Corynebacterium parvum). Z novějších preparátů se v intralezionální aplikaci zkouší také cytokiny interferon nebo interleukin 2. Izolovaná končetinová cytostatická perfúze je nejvhodnějším léčebným postupem, pokud je onemocnění vázáno pouze na končetinu. Je možné provádět perfúze horních i dolních končetin, ale častěji se provádějí při postižení dolních končetin. Jedná se o chirurgickou metodu využívající mimotělního oběhu, která umožňuje intravaskulární aplikaci cytostatika co nejblíže nádorovým metastázám, s minimální zátěží celého organizmu. Nejčastěji používaným preparátem je melfalan, dále cisplatina, dacarbazin a nitrogen mustard. Z biologi ckých preparátů je využíván zejména TNF (Tumour necrosis factor), někdy v kombinaci s interferonem nebo s melfalanem. Přidání hypertermie, zahřátí perfundované končetiny na C, může zvyšovat účinnost podávaných cytostatik. V některých případech však zvyšuje i celkovou toxicitu léčebné modality. Přesto má tato metoda své opodstatnění při léčbě mnohočetných končetinových kožních a podkožních metastáz. Pokud kožní metastázy neodpovídají na léčbu a dosáhnou větších rozměrů, lze provádět jako paliativní léčbu, která dočasně zlepší kvalitu života nemocných, ablaci ložisek C0 2 laserem nebo chirurgické seříznutí hlavní masy nádoru s následnou kryalizací spodiny. Za stále ještě spíše experimentální postupy v léčbě kožních metastáz lze v současné době považovat fotodynamickou terapii, lokální aplikaci imiquimodu, hypertermii v kombinaci s aktinoterapií nebo využití protilátek proti specifickým melanomovým antigenům jako nosičů cytostatik nebo radionuklidů. Z dalších experimentálních metod je nezbytné se zmínit o intralezionální aplikaci plasmidové DNA kódující lidský interleukin 12. U pacientů s léčebnou odpovědí byla v kožních metastázách popisována redukce angiogeneze a nemocní prokazovali výraznější antigen-specifickou imunitní odpověď proti MAGE-1 a MART-1. Elektrochemoterapie je experimentální léčba využívající krátkých elektrických pulzů s vysokou intenzitou (EPT electroporation therapy), které usnadňují vstup cytostatika do nádorové buňky. V případě melanomu se zkouší kombinace intralezionální aplikace bleomycinu a EPT. Kožní metastázy melanomu Vznik izolovaných kožních satelitních a intranzitních metastáz bez orgánového postižení má relativně příznivou prognózu s mediánem přežívání 23 měsíců. Pět let přežívá % těchto nemocných. 36 Referátový výběr

3 Systémová léčba kožních metastáz je indikována zejména při jejich rozsevu mimo regionální lymfatickou drenáž, kdy již můžeme předpokládat hematogenní šíření nádorových buněk. Prognóza onemocnění bývá v těchto případech velmi závažná, a volíme proto většinou stejnou léčbu jako u vzdálených orgánových metastáz. LOKOREGIONÁLNÍ METASTÁZY Při průkazu metastáz v regionálních lymfatických uzlinách hovoříme o lokoregionálním onemocnění. V současnosti, při vyšetřování sentinelových uzlin (dále SLN), vznikla nová skupina nemocných s mikrometastázami v SLN. Pacienti s postižením SLN mají již také lokoregionální metastázy, i když exenterace regionální lymfatické oblasti postižení následných uzlin neprokáže. Za léčbu mikrometastáz v SLN lze tak považovat následně provedenou exenteraci a tito nemocní jsou indikováni k adjuvantní léčbě melanomu. První metastázy melanomu vůbec se nejčastěji objevují právě v regionálních lymfatických uzlinách. Hlavním ukazatelem závažnosti situace a prediktivním faktorem pro další průběh onemocnění je počet postižených uzlin. Toto hodnocení bere v úvahu již také nová AJCC klasifikace melanomu. Významným nepříznivým ukazatelem pro prognózu onemocnění je též velikost metastáz v jednotlivých uzlinách, a zejména průnik nádorových buněk přes pouzdro uzliny do okolní tkáně. Základní léčebnou metodou je exenterace postižené lymfatické oblasti, extirpace všech uzlin včetně okolní tkáně. Patolog musí histologicky vyšetřit všechny odstraněné uzliny, uvést počet celkem vyšetřených uzlin a počet postižených uzlin, včetně popisu charakteru uzlinových metastáz. Jedině na základě tohoto zhodnocení je možné provést restaging onemocnění a rozhodnout o dalším léčebném postupu. Nikdy se nesmí provádět pouhá extirpace postižené uzliny, Ulcerovaná metastáza melanomu 37

4 protože hrozí riziko ponechání uzlin, které sice ještě nejsou makroskopicky zvětšené, ale jsou již mikroskopicky postižené. Nevýhodou exenterací je vysoká zátěž radikálního chirurgického zákroku pro pacienta a častý vznik následného lymfedému končetiny. V případech, kdy není možné provést radikální chirurgickou disekci lymfatické oblasti vzhledem k vysokému věku nebo interním komplikacím pacienta, je nejvhodnějším léčebným postupem aktinoterapie. Používá se opět řada ozařovacích schémat s normofrakcionací nebo hypofrakcionací. Celková dávka se pohybuje mezi Gy. Jako časnou komplikaci aktinoterapie můžeme pozorovat vznik radiační dermatitidy a pozdním následkem této léčby bývá vznik fibrózy v ozařované oblasti a lymfedém odpovídající končetiny. Systémová léčba uzlinového postižení je indikována pouze při současně vzniklých orgánových metastázách nebo v případech opakovaných recidiv po chirurgických zákrocích či aktinoterapii. Prognóza onemocnění při vzniku regionálních metastáz je závažná, medián přežívání se uvádí asi 14 měsíců a 5 let přežívá pouze % nemocných. VZDÁLENÉ ORGÁNOVÉ METASTÁZY Pokročilý melanom, nádor s hodnotou Breslowa > 4 mm, s ulcerací nebo s pozitivními SLN, má velmi závažnou prognózu a vysoké riziko vzniku vzdálených metastáz. Nejčastěji jsou, jako první vnitřní orgán, postiženy plíce. V dalším průběhu onemocnění se objevují metastázy v játrech, CNS, kostech, GIT a dalších orgánech. S počtem postižených orgánů stoupá i závažnost onemocnění. Zatímco při vzniku lokoregionálních metastáz lze očekávat u 40 % nemocných přežití minimálně 1 rok, při jednoorgánovém postižení přežívá 1 rok pouze 11 % pacientů a při víceorgánových metastázách dokonce pouze 8 %. Ukazatelem agresivnějšího průběhu onemocnění je elevace LDH v séru, parametr, který bere v úvahu také nová AJCC klasifikace. Základními léčebnými postupy u metastazujícího melanomu jsou: chemoterapie chemoimunoterapie aktinoterapie chirurgie experimentální léčba Intranzitní metastázy melanomu První dvě léčebné možnosti, chemoterapie a chemoimunoterapie, jsou indikovány zejména u plicních a jaterních metastáz. Využívají v současnosti dostupných cytostatik, jejich kombinací navzájem a kombinací s některými cytokiny. Nejčastěji používanými cytostatickými preparáty jsou dacarbazin, cisplatina, cykloplatina, vincristin, vinblastin, bleomycin, fotemustin, temozolomid a méně často taxany. Z cytokínů se v kombinované léčbě využívají zejména interferon a interleukin 2. Léčebné odpovědi bývají relativně vysoké, pohybují se mezi %, ale celková 38 Referátový výběr

5 doba přežití bohužel není žádnou z léčebných kombinací prodloužena. Aktinoterapie je využívána zejména v paliativní léčbě metastáz do CNS a do kostí, kde přináší výraznou, ale pouze dočasnou úlevu od bolestí. Chirurgická léčba je indikována u solitárních mozkových metastáz nebo při život ohrožujícím postižení GIT. Na rozhraní chirurgické léčby a aktinoterapie je léčba mozkových metastáz Gama nožem. Je vhodná zejména při izolovaném postižení CNS, kdy dokáže v některých případech navodit i několikaměsíční remisi onemocnění. rezistenci nádorových buněk k podávané chemoterapii a současně zvýšit jejich schopnost apoptózy. I přes trvalý vývoj nových léků i léčebných postupů zůstává prognóza metastazujícího melanomu stále velmi závažná. Jakmile se objeví vzdálené metastázy, klesá pětileté přežívání těchto nemocných na pouhých 6 % a medián přežití léčených i neléčených pacientů se pohybuje okolo 7 měsíců. Proto zůstává stále hlavní úspěšnou léčebnou metodou melanomu jeho včasná diagnóza a včasné chirurgické odstranění. Z novější, zatím pouze experimentální léčby metastazujícího melanomu, je nutné zmínit kombinaci interleukinu 2 a histamin dihydrochloridu. Ten je silný inhibitor volných radikálů a jeho podání chrání NK buňky a T-lymfocyty před apoptózou. Současně pomocí interleukinu 2 aktivuje NK buňky a T-lymfocyty. Další preparát, nově zkoušený v léčbě metastazujícího melanomu, je thalidomid. Kromě jednoznačně prokázané antiangiogenní aktivity má řadu dalších biologických účinků. Ovlivňuje expresi cytokinů i funkci T-lymfocytů, moduluje expresi adhezivních molekul a snižuje aktivitu cyclooxygenázy 2. Výhodou je také jeho perorální aplikace. Podkožní metastáza melanomu Heat shock proteiny jsou intrabuněčné bílkoviny uvolňované do séra a lymfy teplem, hypoglykémií i jinými stresovými situacemi. Imunitní systém tyto proteiny detekuje a snaží se najít jejich zdroj a zlikvidovat umírající buňky. Podávání heat shock proteinů například s vakcínami by mělo nastimulovat imunitní systém tak, aby považoval nádorové buňky za buňky umírající a snažil se je odstranit. Bcl-2 protein je bílkovina, která se účastní antiapoptotických procesů a snižuje odpověď na apoptotické signály vyvolané protinádorovou léčbou. Zvýšená hladina Bcl-2 většinou znamená horší průběh onemocnění a rezistenci k chemoterapii. Podávání preparátu antisense Bcl-2 (Oblimersen sodium) by mělo potlačit Amelanotická metastáza melanomu 39

Etiologie a patogeneze

Etiologie a patogeneze Hlavní téma 225 Maligní melanom Tomáš Fikrle, Karel Pizinger Dermatovenerologická klinika LF UK a FN Plzeň Maligní melanom je zhoubný kožní nádor s potenciálem metastazovat. Jeho incidence narůstá. V etiopatogenezi

Více

Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín

Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Sborník abstrakt a prezentací přednášek z lékařské konference pořádané pod záštitou Okresního sdružení České lékařské komory, Spolku lékařů České lékařské společnosti J.E.Purkyně a starosty města IX. Pařízkův

Více

Karcinom plic. současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa. focus

Karcinom plic. současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa. focus Karcinom plic současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Olomouci, Klinika plicních

Více

Prevence a léčba karcinomu prsu Diplomová práce

Prevence a léčba karcinomu prsu Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Bc. Zuzana Melichová II. ročník navazujícího magisterského studia Obor: Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické

Více

Doporučené postupy v uroonkologii

Doporučené postupy v uroonkologii Doporučené postupy v uroonkologii Uroonkologická sekce ČUS ve spolupráci s ČOS připravila Doporučené postupy v uroonkologii, které všichni urologové a onkologové v nejbližší době obdrží poštou. Zhoubné

Více

2/2008 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: LÉČBA KARCINOMU PRSU KMENOVÉ BUŇKY A ONKOLOGIE POVINNÁ MLČENLIVOST ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

2/2008 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: LÉČBA KARCINOMU PRSU KMENOVÉ BUŇKY A ONKOLOGIE POVINNÁ MLČENLIVOST ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ ČESKÁ ASOCIACE SESTER ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER SEKCE ONKOLOGICKÁ POD ZÁŠTITOU ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2/2008 TÉMA: LÉČBA KARCINOMU PRSU KMENOVÉ BUŇKY A ONKOLOGIE C A S POVINNÁ

Více

KARCINOM PROSTATY. MUDr. Martin Lukeš Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

KARCINOM PROSTATY. MUDr. Martin Lukeš Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady KARCINOM PROSTATY MUDr. Martin Lukeš Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 1 Úvod a epidemiologie Karcinom prostaty (KP) je v současné

Více

Teleradioterapie maligních nádorů trávicího ústrojí Prohlášení autora * * * Tuto práci předkládám k dispozici široké veřejnosti v podobě, ve které

Teleradioterapie maligních nádorů trávicího ústrojí Prohlášení autora * * * Tuto práci předkládám k dispozici široké veřejnosti v podobě, ve které Teleradioterapie maligních nádorů trávicího ústrojí Prohlášení autora * * * Tuto práci předkládám k dispozici široké veřejnosti v podobě, ve které jsem ji zpracoval. Zvlášť přikládám Anatomické poznámky,

Více

Karcinom prsu problém i v 21. století

Karcinom prsu problém i v 21. století 26 Karcinom prsu problém i v 21. století MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN v Motole a 2. LF UK v Praze Práce shrnuje současné poznatky z epidemiologie a etiologie

Více

C50. Karcinom prsu. Tabulka 4.: Nejdůležitější faktory modifikující základní celoživotní riziko onemocnění karcinomem prsu.

C50. Karcinom prsu. Tabulka 4.: Nejdůležitější faktory modifikující základní celoživotní riziko onemocnění karcinomem prsu. KARCINOM PRSU Základní charakteristika onemocnění Karcinom prsu je druhé nejčastější maligní onemocnění žen (diagnostikováno 4624 nových případů v roce 1998). V období 1989-1998 stoupla jeho incidence

Více

Preventivní program. Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže. Karcinom prostaty. (informace pro praktické lékaře)

Preventivní program. Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže. Karcinom prostaty. (informace pro praktické lékaře) Preventivní program Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže Karcinom prostaty (informace pro praktické lékaře) Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. Tento program podpořila: AstraZeneca Karcinom

Více

Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře

Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře Připraveno v ARCUS - ONKO CENTRUM, SEKCE KARCINOMU PROSTATY 1 Vážený a milý kliente, dovolte nám, abychom Vás v této brožůrce informovali o

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK, FN Na Bulovce a IPVZ, Praha

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK, FN Na Bulovce a IPVZ, Praha KARCINOM PLIC prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK, FN Na Bulovce a IPVZ, Praha V České republice je karcinom plic nejčastější příčinou úmrtí na zhoubný novotvar.

Více

NÁDORY MOČOVÉHO MĚCHÝŘE

NÁDORY MOČOVÉHO MĚCHÝŘE NÁDORY MOČOVÉHO MĚCHÝŘE doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D. Urologické oddělení, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha 1 Úvod Nádory močového měchýře se podle lokálního nálezu dělí na nádory

Více

Struktura jaterního lalůčku

Struktura jaterního lalůčku OBSAH Játra...2 Zhoubné onemocnění jater...4 Jak se stanoví diagnóza nádoru jater...6 Jak se zhoubné onemocnění jater léčí...11 Jaké jsou nežádoucí účinky léčby...14 Jak probíhá další sledování po léčbě...17

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav radiologických metod Olga Baráthová Možnosti terapie karcinomu pankreatu Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Vlastislav Šrámek Olomouc

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

Komplexní sloučeniny platiny a léčba nádorových onemocnění. Zuzana Rychvalská

Komplexní sloučeniny platiny a léčba nádorových onemocnění. Zuzana Rychvalská Komplexní sloučeniny platiny a léčba nádorových onemocnění Zuzana Rychvalská Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Nádorová onemocnění jsou v dnešní populaci velice častá a způsobují i úmrtí jedince, u kterého

Více

C20. Karcinom tračníku a sigmatu

C20. Karcinom tračníku a sigmatu KARCINOM TRAČNÍKU A REKTOSIGMATU Základní charakteristika onemocnění Karcinom tračníku a rektosigmoideálního spojení (C18 a C19) je třetí nejčastější malignitou u žen a čtvrtou u mužů 1). Jeho incidence

Více

Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Petra Kadlecová

Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Petra Kadlecová Bolest u onkologicky nemocných pacientů Petra Kadlecová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou

Více

ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ JÍCNU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ JÍCNU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 26 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ JÍCNU ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi,

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Aspekty diagnostiky, léčby a mortality karcinomu pankreatu. Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Aspekty diagnostiky, léčby a mortality karcinomu pankreatu. Bc. Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Aspekty diagnostiky, léčby a mortality karcinomu pankreatu Bc. Kamila Felklová Diplomová práce 2009 1 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ

DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ J. SKØIÈKOVÁ, M. TOMÍŠKOVÁ, L. BABIÈKOVÁ, J. KAPLANOVÁ SOUHRN V celosvětovém měřítku zaujímá bronchogenní karcinom mezi diagnostikovanými onkologickými chorobami

Více

1. HISTORIE A EPIDEMIOLOGIE

1. HISTORIE A EPIDEMIOLOGIE 1 2 OBSAH 1. Historie a epidemiologie / 4 2. Vznik plicní rakoviny / 4 3. Projevy plicní rakoviny / 6 4. Diagnostika / 8 5. Terapie / 11 5.1 Radioterapie / 12 5.2 Chemoterapie / 12 5.3 Chirurgie / 13 5.4

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Eliška Háčková Caldová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Eliška Háčková Caldová Studijní

Více

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol.

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol. Onkologie minimum pro praxi Jiří Tomášek a kol. ÚVOD OBECNÁ ČÁST Úvod Onkologie je mimořádně komplexní obor a stejně jako u jiných velkých oborů je velmi obtížné držet krok napříč všemi diagnózami a tématy,

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PLIC

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PLIC CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PLIC OBSAH Co jsou plíce............................2 Co jsou nádory..........................3 Co jsou nádory dýchacího ústrojí..........4 Co jsou zhoubné nádory plic a

Více

C34 C34 NSCLC. Nemalobuněčný karcinom plic

C34 C34 NSCLC. Nemalobuněčný karcinom plic NEMALOBUNĚČNÝ PLICNÍ KARCINOM Základní charakteristika onemocnění Karcinom plic je v ČR druhým nejčastějším zhoubným novotvarem u mužů a šestým u žen. V roce 1998 bylo nově diagnostikováno 6083 onemocnění.

Více

Střední průmyslová škola chemická v Brně

Střední průmyslová škola chemická v Brně Střední průmyslová škola chemická v Brně Středoškolská odborná činnost 06 ZDRAVOTNICTVÍ ANALÝZA METALOTHIONEINU JAKO PROGNOSTICKÉHO MARKERU NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ A LNU ( BRNO 2006 Střední průmyslová škola

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 16. 10. 2014 Předsedající: Krákorová G., Kolek V. 11 Prediktivní význam sérových onkomarkerů u pacientů s pokročilým NSCLC léčených EGFR-TKI Fiala O. 1, Pešek M. 2, Fínek J. 1, Minárik

Více