I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í"

Transkript

1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 13 Kožní soustava Pro potřeby projektu MAN zpracovala: Mgr. Lucie Adamusová

2 1. Úrazy a nemoci kůže Ve skupinách prodiskutujte: Které úrazy mohou postihnout kůţi / koţní soustavu? Která kožní onemocnění znáte? Stručně popište příznaky: 2. Tepelná poškození organismu 1, 2 A/ Roztřiďte následující příznaky na ty, které se objevují u podchlazení, přehřátí, případně u obou tepelných poškození: 1. pokles srdeční a dechové frekvence 2. arytmie 3. červené zbarvení kůţe 4. hypoxie mozku (bez kyslíku) 5. zvracení 6. zmatenost 7. moţnost poruch zraku (mţitky) a sluchu (hučení) 9. horečka (40 C i více) 10. únava, malátnost 8. ztráta koordinace, nemotornost, pacient se přestane pohybovat 11. slabost, ospalost 12. pomalá ztráta vědomí 13. pocení 14. povrchní dech 15. nízká tělesná teplota (35 C i méně) 16. poruchy vědomí aţ bezvědomí 17. třes 18. zvýšená tepová frekvence 19. zrychlené dýchání 20. bledost 21. pocení

3 Přehřátí Podchlazení Obě tepelná poškození Jak můţeme pomoci člověku, který utrpěl přehřátí? Jaká je první pomoc při podchlazení? B/ Popáleniny a omrzliny 1. Určení hloubky poškození 1, 2 Podle následujících příznaků určete, o jaký stupeň omrzliny nebo popáleniny se jedná a napište do druhého sloupce tabulky. Příznaky - puchýře, otoky, poškozena i vnitřní vrstva kůţe (podkoţí), hojí se několik týdnů, nejbolestivější - necitlivá, naţloutlá kůţe s puchýři - nenávratně odumřelá tkáň, postiţené části těla křehké, rozpadají se, kdyţ přestane tepelný podnět působit, amputace - zčervenání, bolestivost, zasaţena pouze vnější vrstva kůţe, hojí se několik dnů - kombinace puchýřů a objevující se nekrózy (odumření tkáně), zuhelnatění, bílá kůţe, hojí se měsíce, ale méně bolestivé, často nutná transplantace, zůstávají jizvy - bledá, nafialovělá, málo citlivá kůţe - naprosté zničení tkáně, nekróza pronikající všemi vrstvami kůţe a zasahující i orgány a tkáně pod kůţí Omrzlina/Popálenina - stupeň

4 2. První pomoc při popáleninách 2 Dokončete neúplné věty: 1. Odneste postiţeného... Jestliţe mu hoří oděv, Jestliţe popáleniny zasáhly více neţ jednu část těla, nebo je-li postiţen obličej, ruce, nohy nebo genitálie, a jestliţe se zdá, ţe jde o popáleniny 3. aţ 4. stupně, Je-li postiţená osoba v bezvědomí, Dříve neţ dojde k otokům, odstraňte z popálené části těla... Neodstraňujte... Nefoukejte na Je-li popálená plocha menší, neţ je velikost hrudi postiţeného, přikryjte ji volně látkou namočenou ve studené vodě a vyţdímanou, nebo na ni nechte téct... na tak dlouho, dokud Je-li popálená plocha větší, neţ je velikost hrudi postiţeného, Zdvihněte popálenou část nad úroveň..., aby Pokud postiţený nezvrací nebo není v bezvědomí, Je-li postiţený v bezvědomí, ale stále dýchá,... ZAPAMATUJTE SI!!! Nepřikládejte na popáleninu led, masti, tělová mléka, máslo nebo sodu! Nestrhávejte puchýře! Nepouţívejte náplasti, obvazy nebo vatové tampony! Přilepí se na kůţi První pomoc při omrzlinách Dokončete neúplné věty: 1. Dopravte postiţeného Uvolněte mu... a odstraňte Má-li postiţený omrzliny na rukou nebo na nohou,...

5 Ostatní části těla s omrzlinami Nemáte-li k dispozici teplou vodu, pouţijte Opatrně vysušujte postiţenou plochu, aţ je měkká a teplá a vrátí se jí cit a barva. Přikryjte ji suchou, čistou tkaninou, rovněţ mezi omrzlé prsty vloţte suchou tkaninu. Přikládáním dalších vrstev suché tkaniny udrţujte omrzliny v teple. ZAPAMATUJTE SI!!! Nepouţívejte přímé teplo, např. z elektrických přikrývek nebo ohně! Omrzlou kůţi nemasírujte! Nedovolte postiţenému kouřit nebo pít alkohol! Postarejte se o to, aby zmrzlá kůţe nerozmrzla, jestliţe by mohla před příchodem pomoci znovu zmrznout. Opakované zmrznutí zranění zhorší! 2 C/ Závěrečné otázky 1, 2 a) Ovlivňuje věk riziko podchlazení? Jak? b) Co kromě nízkých teplot napomáhá podchlazení? c) K čemu můţe vést silné podchlazení či přehřátí? d) Proč nepodáváme při podchlazení alkohol? e) Proč při těţkém podchlazení nehýbeme s končetinami? f) Které faktory ovlivňují (na čem závisí) závaţnost popálenin? g) Jak souvisí závaţnost popálenin s věkem? h) Jaké % poškození kůţe vyvolává šok u dospělých a u dětí?

6 i) Kdy na popáleniny nedáváme sterilní krytí? j) Proč jsou popáleniny 3. stupně méně bolestivé neţ popáleniny 2. stupně? 3. Domácí úkol - Práce s textem - I.N.S.E.R.T. 3 Přečtěte si následující text. V průběhu čtení si informace v textu označujte znaménky: známé myšlenky + neznámé nové informace - nesouhlasím, myslel(a) jsem, ţe je to jinak? chci se dozvědět více Nemusíte označovat kaţdou informaci, kterou text obsahuje. Po analýze textu doplňte tabulku pod ním (nejdůleţitější informace). Rakovina kůže Rakovina kůţe se můţe se rozvinout u kaţdého, ale největší nebezpečí hrozí lidem se světlou pletí. Většina případů rakoviny je vyvolána dlouhodobým vystavováním se UV záření obsaţenému ve slunečních parscích, přičemţ při náhodných spáleninách je pravděpodobnost vzniku větší neţ při chronickém působení slunečního záření. Statistické údaje také ukazují, ţe lidem pravidelně se opalujícím v soláriích hrozí vyšší nebezpečí rakoviny kůţe, podobně jako lidem s oslabenou imunitou. Pokud se nemoc zachytí včas, dá se většinou vyléčit. Důleţité je vyhledat lékařskou pomoc, pokud změny na kůži trvají déle než dva týdny. Mezi změny, kterých je nutno si všímat, patří: skvrna, pupínek, krvácející nebo strupem pokrytá šupinatá plocha nehojící se vřed mateřské znaménko, které se zvětšuje, strupovatí, svědí, začíná krvácet, mění barvu a má rozmazané okraje Mezi časté druhy rakoviny patří karcinom z rohovatějících buněk, bazálních buněk, Kaposiho sarkom a zhoubný melanom. I. Karcinom z bazálních buněk (basaliom, bazocelulární karcinom) vzniká z malých kulatých buněk pokoţky. Málokdy se vyskytuje před dovršením středního věku a je častější u muţů. Většinou vzniká na tváři. Mezi příznaky patří perlově zbarvený nebo lesklý projev na kůţi, často s důlkem uprostřed a zvýšenými okraji, který se časem rozšiřuje; skvrna na kůţi, která svědí, krvácí, bolí nebo se vytvoří strup; otevřený bolák, který se měsíc nehojí, nebo se zavře a znovu otevře. Basaliom roste pomalu a málokdy se šíří do jiných oblastí těla. II. Karcinom z rohovatějících buněk (spinaliom) se rozvíjí hlavně na částech těla vystavených nejdéle slunečnímu záření (na obličeji, rtech, okraji ucha), někdy ale vzniká

7 v místech v minulosti poškozených slunečním zářením. Zpočátku je šupinovitý, později se vytváří strupy a můţe krvácet nebo připomíná bradavici. Roste rychleji neţ basaliom, můţe dosáhnout značné velikosti a dále se šířit. III. Kaposiho sarkom je dnes čím dál častější. Postihuje pacienty s AIDS a má vztah k herpetické infekci. Projevuje se jako růţově hnědé skvrny. IV. Zhoubné melanomy vznikají hlavně u muţů a nejohroţenější jsou lidé s velkým mnoţstvím mateřských znamének nebo pih. Vzniká z nich asi třetina melanomů. Zhoubná mateřská znaménka svědí, zvětšují se, jejich okraj začíná být nepravidelný, pomalu červenají a mohou se zanítit. Na kůţi mohou vznikat také tmavá místa nebo krvácející hrbolky bez pigmentace, nejčastěji na dolních končetinách. Obr. 1 Zhoubný melanom 4 Příčinou maligního melanomu je abnormální proliferace melanocytů - buněk tvořících tmavý pigment melanin, který má chránit kůţi před působením UV záření. Primární nádor můţe zůstat poměrně malý, ale velké sekundární nádory mohou vznikat kdekoli, např. v oku, pod nehtovým lůţkem, v nose, sliznici vnitřních orgánů. Hlavní druhy maligního melanomu jsou: a) Povrchově se šířící - asi 70 % všech melanomů, u muţů se vyskytuje většinou na zádech, u ţen na nohou. Nádorové buňky se šíří nejprve plošně, pak do hlubších vrstev kůţe. Včasné rozpoznání umoţňuje rychlé odstranění melanomu, ještě před jeho šířením se do hloubky. b) Uzlovitě se šířící melanom vzniká jako uzel, který můţe krvácet. Často bývá na hrudníku nebo zádech. Šíří se jen do hloubky a velmi pravděpodobně zasáhne i jiné orgány (metastazuje). c) Okrajově se šířící melanomy se objevují na dlaních, chodidlech, v blízkosti nehtu nebo pod ním, kde mohou ztrácet barvu. d) Ploché tmavohnědé skvrny jsou často patrné u starších lidí na kůţi obličeje poškozené sluncem. Šíří se po mnoha letech latentního stavu.

8 Druhy léčby: operace elektrodesikace - vysušení tkáně pomocí vysokofrekvenčního elektrického proudu kyretáž - vyškrábnutí nádoru speciální lţičkou kryoterapie - zmrazení tekutým dusíkem léčba laserem radioterapie a chemoterapie krémy nebo emulze obsahující protinádorově působící látky fotodynamická terapie - na zničení nádorových buněk pouţívá speciální lampu podávání interferonu (látky tvořené buňkami) a retinoidů (látek odvozených od vitaminu A) Mohnova mikrochirurgie - postupné seškrabování nádoru při lokálním umrtvení. Kaţdá vrstva se zkoumá pod mikroskopem, dokud se neodstraní všechny nádorové buňky. Odstraní-li se velký nádor, musí se většinou aplikovat koţní štěpy, aby se podpořilo hojení a jizvy byly menší. očkování - vyvíjejí se vakcíny, v nichţ se pozměněné buňky melanomu injikují do těla, aby podpořily jeho imunitní reakci proti nádorovým buňkám Pacienti s rakovinou kůţe mívají dobré vyhlídky, 86 % se vyléčí. Celková úspěšnost léčby nádorů z bazálních a rohovatějících buněk je přímo závislá na stadiu choroby na začátku léčby. Prognóza u zhoubného melanomu závisí na tom, jak hluboko prorostl nádor do kůţe. Pokud melanom zasáhl kromě lymfatických uzlin i vzdálenější orgány, např. plíce nebo játra, je uţ rakovina neléčitelná. Lze sice pouţít chemoterapii, ale k uzdravení nedojde. Prevence Vzniku rakoviny kůţe lze zabránit: pouţíváním opalovacích krémů s vysokým ochranným faktorem vyhýbáním se pobytu na slunci v době největšího ţáru zkrácením doby pobytu na slunci, hlavně u lidí se světlou pletí nošením oděvů s dlouhými rukávy a nohavicemi, klobouků chránících uši nenecháváním dětí příliš dlouho na slunci vyhledáním lékaře při změnách na kůţi, mateřských znaménkách 5, 2 + -?

9 Poznámky: 1. BYDŢOVSKÝ, Jan. První pomoc. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN Praktický rodinný lékař. 2. vyd. Praha : Práh, s. ISBN ČECHOVÁ, Barbara a kol. Nápadník pro rozvoj klíčových kompetencí ve výuce. 1. vyd. Praha : s.r.o., s. ISBN Melanom. In Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikimedia Foundation, 2001-, strana naposledy edit [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=melanom&oldid= >. 5. ABRAHAMS, Peter. Rodinná encyklopedie zdraví. 1. vyd. Praha : Ottovo nakladatelství, s. ISBN

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI První pomoc je definována jako soubor jednoduchých a účelných opatření, která při náhlém ohroţení nebo postiţení zdraví či ţivota cílevědomě a účelně omezují rozsah

Více

První pomoc krok za krokem. Základní pravidla poskytování první pomoci

První pomoc krok za krokem. Základní pravidla poskytování první pomoci První pomoc krok za krokem Základní pravidla poskytování první pomoci OBSAH Úvod 3 1. Základní pravidla Jak poskytnout první pomoc? 4 Co nesmí v lékárničce chybět? 4 Jak přivolat záchranku? 5 2. Úrazy

Více

Prevence pohlavně přenosných onemocnění a metody antikoncepce. Edukační materiál pro pedagogy sexuální výchovy základních škol

Prevence pohlavně přenosných onemocnění a metody antikoncepce. Edukační materiál pro pedagogy sexuální výchovy základních škol Prevence pohlavně přenosných onemocnění a metody antikoncepce Edukační materiál pro pedagogy sexuální výchovy základních škol Číţková Petra 2011 OBSAH ÚVOD... 3 1 Anatomie pohlavních orgánů... 4 1.1 Anatomie

Více

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo.

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Vzdělávání pedagogů v

Více

Požadavky učivo biologie člověka pro gymnázia + základy 1. pomoci

Požadavky učivo biologie člověka pro gymnázia + základy 1. pomoci Úvodní informace Přednášející: Mgr. Jana Modrá Kontakt: jana.modra@tul.cz www-stránky s učebními materiály: www.janamodra.cz Požadavky na znalosti: Ukončení: učivo biologie člověka pro gymnázia + základy

Více

POPULARIZACE VĚDY BIOLOGICKÝ ÚČINEK ULTRAFIALOVÉHO ZÁŘENÍ. Zuzana Freitinger Skalická 1, Zdeněk Hon 2, Leoš Navrátil 2

POPULARIZACE VĚDY BIOLOGICKÝ ÚČINEK ULTRAFIALOVÉHO ZÁŘENÍ. Zuzana Freitinger Skalická 1, Zdeněk Hon 2, Leoš Navrátil 2 BIOLOGICKÝ ÚČINEK ULTRAFIALOVÉHO ZÁŘENÍ Zuzana Freitinger Skalická 1, Zdeněk Hon 2, Leoš Navrátil 2 12: 480 486, 2010 ISSN 1212-4117 1Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta,

Více

5 Oblast zdravovědy 5.1 Zdravotník

5 Oblast zdravovědy 5.1 Zdravotník 5 Oblast zdravovědy Aktivity v rámci výchovy ve volném čase jsou spojeny velmi často s aktivním pohybem, sportem a tělesnou námahou. Kromě nesporného přínosu pro zdraví dětí a mládeže, představují tyto

Více

První pomoc !!!POVINNOST POSKYTNOUT PRVNÍ POMOC!!! ( PARAGRAF 207 A 208 TRESTNÍHO ZÁKONA-1969 )

První pomoc !!!POVINNOST POSKYTNOUT PRVNÍ POMOC!!! ( PARAGRAF 207 A 208 TRESTNÍHO ZÁKONA-1969 ) První pomoc - jako zdravotník může jet: * lékař * medik ve 4. ročníku * zdravotní sestra ( ne laboratorní,dietní, rehabilitační ) * absolvent červeného kříže ( 40 hod. ) - je potřeba zkontrolovat vybavení

Více

zajistěte bezpečnost postiženému, sobě i ostatním účastníkům zastavte krvácení a obnovte životně důležité funkce

zajistěte bezpečnost postiženému, sobě i ostatním účastníkům zastavte krvácení a obnovte životně důležité funkce PRVNÍ POMOC Náhlé poškození zdraví je neočekávaný stav, který může vzniknout kdykoli a kdekoli. Méně závažnější příhody (oděrky, malé řezné rány, nevolnost apod.) nevyžadují ve většině případů pomoc druhých

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE. NULOJIX 250 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok Belataceptum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE. NULOJIX 250 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok Belataceptum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE NULOJIX 250 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok Belataceptum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, neţ začnete tento přípravek uţívat,

Více

PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ

PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ Prevence nádorových onemocnění ve 21. století Národní program zdraví PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ PRO ŽENY PO ČTYŘICÍTCE PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ PRO ŽENY PO ČTYŘICÍTCE

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice. Termické úrazy v přednemocniční neodkladné péči

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice. Termické úrazy v přednemocniční neodkladné péči Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Termické úrazy v přednemocniční neodkladné péči Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: Mgr.Jitka Havlíčková

Více

Biologické účinky ionizujícího záření

Biologické účinky ionizujícího záření Biologické účinky ionizujícího záření Zpracoval Mgr. David J. Zoul Veličiny používané v radiační ochraně Podíl střední sdělené energie d, kterou předalo ionizující záření látce v daném objemovém elementu

Více

Učební texty pro sanitáře. Odborný modul OM 4. Postupy a techniky při zajišťování zdravotní a ošetřovatelské péče. Postupy první pomoci

Učební texty pro sanitáře. Odborný modul OM 4. Postupy a techniky při zajišťování zdravotní a ošetřovatelské péče. Postupy první pomoci Učební texty pro sanitáře Odborný modul OM 4 Postupy a techniky při zajišťování zdravotní a ošetřovatelské péče Postupy první pomoci Obsah: 1. Úvod do problematiky první pomoci. 2 2. Postup při poskytování

Více

PREVENCE ÚRAZŮ U DĚTÍ. Barbora Šebáková

PREVENCE ÚRAZŮ U DĚTÍ. Barbora Šebáková PREVENCE ÚRAZŮ U DĚTÍ Barbora Šebáková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je Prevence úrazů u dětí. Práce se skládá z teoretické a praktické ĉásti. V teoretické ĉásti jsou vymezeny

Více

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI ... aneb Proč by i nezdravotník měl umět pomoci Kdy je pomoc nezdravotníka zásadní "Vše co potřebuješ, jsou dvě ruce.

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI ... aneb Proč by i nezdravotník měl umět pomoci Kdy je pomoc nezdravotníka zásadní Vše co potřebuješ, jsou dvě ruce. ZÁSADY PRVNÍ POMOCI Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje http://www.uszssk.cz/index.php?mid=19&msid=14 (c) 2005-2008 Územní středisko ZS SK Rychlokurz první pomoci - základní poučky Předlékařská

Více

Úvod... 4. 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10

Úvod... 4. 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10 OBSAH Úvod... 4 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10 2. Resuscitace dospělého a dítěte... 13 2.1 Náhlá zástava dechu a krevního oběhu

Více

Povědomí o civilizačních chorobách

Povědomí o civilizačních chorobách Bankovní institut vysoká škola, a. s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních sluţeb Povědomí o civilizačních chorobách Bakalářská práce Autor: Obor: Halina Zakuťanská Ekonomika a management

Více

Výživa při prevenci a léčbě jaterních onemocnění. Lucie Neoralová

Výživa při prevenci a léčbě jaterních onemocnění. Lucie Neoralová Výživa při prevenci a léčbě jaterních onemocnění Lucie Neoralová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

D - Poskytování první pomoci

D - Poskytování první pomoci D - Poskytování první pomoci 1. První pomoc Jak na to? 2. Krvácení 3. Šok 4. Resuscitace dospělých 5. Resuscitace dětí 6. Popáleniny 7. Poruchy vědomí 8. Zasažení některými nebezpečnými látkami 9. První

Více

Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem

Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Informační brožura pro pacienty Úvod Když se dozvíte, že jste vy nebo někdo z vašich blízkých onemocněli a jako diagnóza byl stanoven lymfom, může vás to

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více

Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ. Příloha číslo 18 a Počet listů 2. Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony

Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ. Příloha číslo 18 a Počet listů 2. Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Příloha číslo 18 a Počet listů 2 Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony BEZVĚDOMÍ Projev poruchy činnosti centrální nervové soustavy.

Více

První pomoc u dětí. MUDr. Pavel Srnský

První pomoc u dětí. MUDr. Pavel Srnský První pomoc u dětí MUDr. Pavel Srnský Obsah l. Úvod 9 2. První pomoc při život ohrožujících stavech 11 První pomoc při krvácení 12 První pomoc při šoku 16 První pomoc při bezvědomí 17 Kardiopulmonální

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Mapa ošetřovatelské péče u žen s aktinoterapií v gynekologii.

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Mapa ošetřovatelské péče u žen s aktinoterapií v gynekologii. Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Mapa ošetřovatelské péče u žen s aktinoterapií v gynekologii Jedelská Michaela Bakalářská práce 2010 Prohlášení Tuto bakalářskou práci jsem vypracovala

Více

Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné. Co je dobré. vědět. o onemocnění. maligním lymfomem

Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné. Co je dobré. vědět. o onemocnění. maligním lymfomem Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Vydala Kooperativní lymfomová skupina za spolupráce společnosti Roche v roce 2005 Jedním ze základních

Více

Vademecum zdraví. také na. internetu. Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte www.vademecum-zdravi.cz

Vademecum zdraví. také na. internetu. Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte www.vademecum-zdravi.cz Vademecum zdraví také na internetu @ Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte www.vademecum-zdravi.cz Editorial Vážení čtenáři, v letním čísle bychom se chtěli věnovat tématům nanejvýš aktuálním.

Více