ZPRÁVA PROTEOMOVÁ ANALÝZA U KARCINOMU PRSU PROTEOMICS OF BREAST CANCER PROTEOMOVÁ ANALÝZA ÚVOD IDENTIFIKACE MOLEKULÁRNÍCH MARKERŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA PROTEOMOVÁ ANALÝZA U KARCINOMU PRSU PROTEOMICS OF BREAST CANCER PROTEOMOVÁ ANALÝZA ÚVOD IDENTIFIKACE MOLEKULÁRNÍCH MARKERŮ"

Transkript

1 29 ZPRÁVA PROTEOMOVÁ ANALÝZA U KARCINOMU PRSU PROTEOMICS OF BREAST CANCER H HONDERMARCK a JL LEMOINE University of Sciences and Technologies, Villeneuve d Ascq, Francie ÚVOD Proteom, pojem poprvé oficiálně zavedený v roce 1995, popisuje všechny proteiny exprimované genomem buňky, tkání nebo organismem. Proteomová analýza stanovuje jak hladiny proteinů, tak i posttranslační modifikace v různých typech buněk za různých fyziologických podmínek. Proteomová analýza, která doplňuje pole genomové analýzy, se stává výkonným prostředkem studia změn proteinové exprese vztahující se k vývojové patofyziologii jakéhokoliv buněčného typu tkáně nebo celého organismu [1]. V průběhu osmdesátých a počátkem devadesátých let byla představa, že by globální pohled na proteiny mohl být produktivním prostředkem k pochopení základních mechanismů, které jsou příčinou rozvoje rakoviny prsu, značně provokativní. V tomto období byla skutečně v popředí koncepce a metodika molekulární genetiky. V rámci postupného určování sekvencí lidského genomu - spojeného s jeho omezeným praktickým využitím pro nádorová onemocnění - a technického pokroku v identifikaci proteinů - však postupně vyplynula racionální domněnka, že přímé studium proteinů může být užitečné. V dnešní době je samozřejmostí interpretovat proteiny jako hlavní funkční výsledek genů a proteomová analýza bude vedle genetiky hybnou silou biologie a medicíny. Přesto jsme stále teprve na začátku, protože projekty proteomové analýzy jsou výrazněji finančně podporovány teprve několik let a nyní vstupují do fáze sběru dat. PROTEOMOVÁ ANALÝZA Proteomová analýza zahrnuje různé metodologie [2]. Po extrakci proteinů z buněk ve tkáňových kulturách nebo z biopsií se obvykle provádí separace bílkovin pomocí dvoudimenzionální elektroforézy (2DE), jež umožňuje separaci tisíce proteinů z jedné směsi. Hmotnostní spektrometrie představuje v současné době nejcitlivější metodu pro stanovení nanogramového množství polypeptidů získaných z 2DE gelu a určení posttranslačních modifikací. Možnosti provádění širokospektré proteomové analýzy profilů lidského proteinu se rozvíjely současně s pokrokem bioinformatiky, což umožnilo shromáždění využitelných genomových a proteomových databází dostupných na internetu. Využití proteomové analýzy u karcinomu prsu si klade dva hlavní cíle. Za prvé odhalit nové molekulární markery ke stanovení profilu karcinomu prsu, za druhé dešifrovat intracelulární signální dráhy, které vedou ke vzniku buněk karcinomu prsu, čímž by bylo možno zachytit nové terapeutické cílové struktury. IDENTIFIKACE MOLEKULÁRNÍCH MARKERŮ Využití 2DE k detekci změn profilu sérových proteinů u pacientů s nádorovým onemocněním bylo popsáno již v roce 1974 [3]. První studie však měla především deskriptivní charakter a v jejím rámci nebyla provedena identifikace jiného proteinu než

2 30 Zpráva albuminu. Několik let poté však Westley a Rochefort [4] objevili v liniích lidských nádorových buněk karcinomu prsu skrytý glykoprotein 46 kda indukovaný estrogeny a díky použití specifických protilátek prokázali, že se jedná o proteázový cathepsin D. Přesnější charakteristiky takových polypeptidových diferencí byly publikovány na začátku devadesátých let. Trask et al. [5] prokázali, že zdravé buňky produkují keratin K5, K6, K7 a K17, zatímco nádorové buňky tvoří především keratin K8, K18 a K19. Tato distribuce byla potvrzena na vzorcích tumorózní tkáně, a imunodetekce cytokeratinu se nyní využívá v histopatologii ke zvýraznění epiteliálních buněk a odlišení benigních a maligních buněk na podložním skle. Bylo zjištěno, že také jiná skupina cytoskeletálních proteinů, tropomyoziny, mají odlišnou expresi ve zdravých a nádorových buňkách karcinomu prsu [6]. Od roku 1995 se možnost provedení širokospektré proteomové analýzy profilů lidských proteinů stala realitou díky třem hlavním událostem v biologickém výzkumu: sekvenční analýza lidského genomu; vývoj citlivých metod k popisu proteinů založených na hmotnostní spektrometrii, které umožňují identifikaci bodů na 2DE gelu také o nízké intenzitě; rozvoj bioinformatiky. Metodika používaná k identifikaci proteinů, která má klinický význam, je uvedena na obr. 1. Nedávno byla publikována první charakteristika proteinů normálních epiteliálních a myoepiteliálních buněk prsu za využití hmotnostní spektrometrie [7]. Na obr. 2 je uveden proteinový profil duktálního karcinomu prsu. Bylo detekováno více než polypeptidů lokali- Normální buňky prsní žlázy Normální prsní tkáň a benigní léze 2D elektroforéza nebo jiná separační metoda Buňky karcinomu prsu Biopsie tumorů Diferencované zobrazení pomocí počítačové analýzy Zkoumaný protein Klinické údaje Identifikace pomocí hmotnostní spektrometrie Zkoumaný protein z hlediska kliniky Ověření běžnými experimentálními metodami Obr. 1. Způsob identifikace proteinů s ohledem na klinické použití.

3 Zpráva 31 MW kd(a) 90 HSP90 HSP70 70 STf 60 calr α1-at HSP60 GRP 58 Albumin 50 fetuin vimentin CK 18 IgH 40 β-tm Tm1 numatrin actin anx1 Tm4 lipocortin 30 Tm ζ/δ HSP σ α/β Rho GDI GST IgL 20 TCTP Proapo. Thio.peroxidase (pi) Obr. 2. Proteomový profil tumoru prsu. Základní proteiny byly stanoveny pomocí hmotnostní spektometrie. α 1 -AT=alfa 1 -antitrypsin; anx = annexin; CK = cytokeratin; calr = calretinin; GRP = proteiny regulované přes glukózový metabolismus; GST = glutathion S-transferasa; HSP = heat-shock proteiny; Ig = imunoglobulin; Proapo= pro-apolipoprotein; Rho GDI = Rho GTP-disociační inhibitor 1; STf = sérový transferin, TCTP = transkripčně řízený nádorový protein; Thio. peroxidasa = thioredoxin peroxidáza; Tm = tropomyozin; : α = alfa; β = beta; δ = delta; σ = sigma; ζ = zeta.

4 32 Zpráva zovaných mezi pi 4 a pi 8 s molekulovou hmotností v rozsahu od 20 do 200 kda. Některé z identifikovaných proteinů jsou označeny. Identifikace molekulárních markerů u karcinomu prsu je komplikována buněčnou heterogenitou mamárních tumorů. I když se bioptické vzorky tumorů prsu skládají převážně z nádorových buněk, obsahují také jiné typy buněk, které komplikují stanovení profilu proteomu. Před přípravou vzorku můžeme pro izolaci maligních buněk využít techniky, jako je laserová záchytná mikrodisekce [8], která usnadní jejich postupné odkrytí. Nejobtížnější je však rozhodnout, které buňky vybrat - pouhá morfologie není spolehlivá. Navíc je třeba poznamenat, že zajímavé markery se mohou objevit také v jiných buňkách obsažených v tumoru. Bylo například prokázáno, že angiogeneze tumoru je rozhodujícím faktorem růstu/metastázování karcinomu prsu. Přítomnost endoteliálních proteinů v karcinomu prsu může být zajímavým diagnostickým parametrem. Získání dostatečného materiálu pro proteomovou analýzu je náročné na čas, zejména při diagnostice buněčných typů vyskytujících se pouze v malém množství. Ačkoliv má tedy mikrodisekce svá omezení, může poskytnout alternativu k diagnostice celého bioptického materiálu tumoru, stejně jako možnost stanovení proteomového profilu potenciálně všech buněčných typů vyskytujících se v tumoru prsu SIGMA: POTENCIÁLNÍ KLINICKÝ MARKER patří do skupiny vysoce udržovaných bílkovinných forem (alfa, beta, delta, sigma, zeta) o kda exprimovaných ve všech eukaryotických buňkách. Hraje úlohu v dráhách regulace přenosů signálu týkajících se kontroly buněčné proliferace, diferenciace a přežití [9]. Nedávno bylo za použití proteomové analýzy prokázáno, že hladiny sigma formy v bioptických vzorcích rakoviny prsu jsou v průměru desetinásobně nižší než jeho hladiny v normálních epiteliálních buňkách prsu [10]. Tyto údaje nasvědčují tomu, že by sigma mohl být využit k rozlišení nádorových a nenádorových prsních epitelálních buněk. Transkripční analýza také potvrdila, že exprese genu sigma je v rakovinných buňkách prsu 7 až 10krát nižší než v normálních buňkách prsu, což je zapříčiněno velkou četností hypermetylace lokusu sigma [11]. Dále byl prokázán zajímavý fakt, že BRCA1 je selektivním ko-aktivátorem transkripce genu [12] a že hypermetylace a utlumení genu sigma je časným krokem v karcinogenezi prsu [13]. Ve studii Fergussona et al. [11] nebylo pomocí Northern blot analýzy možno detekovat mrna pro sigma u 45/48 analyzovaných primárních karcinomů prsu; naproti tomu proteomová analýza protein odhalila sigma u 30/35 vzorků primárních tumorů [10], čímž byla prokázána vyšší senzitivita, kterou proteomová analýza poskytuje, stejně jako komplementarita obou postupů při identifikaci tumorových markerů. DRÁHY SIGNALIZUJÍCÍ RŮST RAKOVINNÝCH BUNĚK PRSU Vedle estrogenových hormonů může být vývoj nádorových buněk karcinomu prsu regulován různými růstovými faktory, které řídí proliferaci, migraci a apoptózu. Například růstový faktor-1 podobný inzulinu (insulin-like growth factor-1 - IGF-1) a epidermální růstový faktor (EGF) stimulují proliferaci rakovinných buněk prsu, zatímco ostatní faktory, jako je inhibitor růstového faktoru odvozený od prsní žlázy (mammary-derived growth factor inhibitor) a transformační růstový faktor beta (transforming growth factor beta - TGF-β) jejich růst inhibují. Bylo prokázáno, že růstový faktor hepatocytů/faktor rozsevu (hepatocyte growth factor/scatter factor - HGF/SF) stimuluje migraci rakovinných buněk prsu, a tím i metastázování. Bylo prokázáno, že růstové faktory fibroblastů (FGFs) stimulují jak proliferaci, tak i migraci rakovinných buněk prsu [14]. Nedávno bylo také zjištěno, že růstový faktor nervového systému (nerve growth factor), lépe známý jako archetypový neurotropin, je schopen stimulovat proliferaci

5 Zpráva 33 i přežívání nádorových buněk prsu [15, 16]. Mechanismus působení těchto růstových regulátorů je jako celek rozhodující pro proces rozvoje rakoviny prsu. Na nádorových buňkách karcinomu prsu byly studovány proteomové změny indukované FGF-2 [17]. Byla prokázána zvýšená fosforylace tyrozinu několika proteinů, charakterizovaných hmotnostní spektrometrií jako FGF receptor, substrát FGF receptoru (FRS2), onkoprotein Src a MAP kinázy (p42/p44). Bylo zjištěno, že stimulace FGF-2 indukuje fosforylaci tyrozinu cyklinu D2. Doposud nebyla popsána fosforylace cyklinu D2 v signálním řetězci růstového faktoru, i když je známo, že postup v buněčném cyklu je striktně kontrolován cykliny a jejich katalytickými podjednotkami, cyklin-dependentními kinázami. Dva z proteinů regulovaných FGF-2 patří do skupiny heat-shock proteinů (HSP). Předchozí studie prokázaly pomocí mamárních buněk, že mitogeny, jako IGF a EGF, zvyšují buněčnou syntézu a akumulaci HSP90 a HP70 [18]. HSP90 může vytvářet komplex s mnoha součástmi signální dráhy růstového faktoru - receptory tyrozin kinázy, Src, Raf a MAP-kinázou-kinázou [19] - jeho interakce s těmito signálními proteiny jim poskytne ochranu a upravuje konformační strukturu. Uvedené údaje naznačují, že exprese tohoto proteinu je důležitá v kancerogenezi prsu. STANOVENÍ TERAPEUTICKÝCH CÍLŮ Praktické použití pro léčbu, které vychází z lepšího porozumění molekulární podstatě růstu buněk karcinomu prsu, se v současnosti stalo prioritou. Dokladem toho je vývoj nových terapeutických přístupů založených například na inhibici receptorů pro tyrozinkinázu. Příkladem může být erbb2, což je samostatný receptor pro tyrozinkinázu. Overexprese ErbB2 v buňkách karcinomu prsu byla prokázána na úrovni mrna i proteinů. Specifická inhibice receptoru erbb2 pomocí monoklonálních protilátek vede ke snížení úrovně buněčné proliferace. Na podkladě těchto in vitro pokusů byl úspěšně vyvinut herceptin, specifická blokující protilátka zaměřená proti erbb2, který je nyní předmětem klinických studií se slibnými výsledky [20]. Vzhledem k tomu, že proteomová analýza umožňuje úplnou identifikaci regulace proteinů v průběhu patologických procesů, lze očekávat objev nových terapeutických cílů a odpovídajících léků. Stanovení možné funkce proteinů v patogenezi chorob lze dosáhnout pomocí známých farmakologických inhibitorů, specifických protilátek nebo stanovením kódující mrna. V případě HSP90 jsme byli schopni prokázat, že geldanamycin, což je inhibitor aktivity HSP90, zcela blokuje proliferaci indukovanou FGF-2 a celkový růst buněk karcinomu prsu. Tyto údaje svědčí pro skutečnost, že HSP90 představuje možný terapeutický cíl pro léčbu rakoviny prsu. Downregulace receptorů sigma v buňkách karcinomu prsu je rovněž předmětem zájmu ohledně možného využití v rámci nových onkologických léčebných modalit. Bylo prokázáno, že receptor sigma je přímo spojen s cyklin-dependentními kinázami, které negativně ovlivňují buněčný růst [21]. Vyšší hladina sigma v normálních epiteliálních buňkách prsu proto může přispívat k omezení vysoké úrovně buněčné proliferace. Tak je možno předpokládat, že obnovení zvýšené hladiny sigma v buňkách karcinomu prsu povede k jejich snížené proliferaci. Tato hypotéza, vyslovená díky proteomové analýze, kterou je nutno dále experimentálně ověřit, jistě skýtá nové cesty v léčbě rakoviny prsu. ZÁVĚR Údaje získané díky proteomové analýze, které se týkají molekulárních markerů a terapeutických cílů u karcinomu prsu, představují jistě jen první krok [22]. Proteomová analýza plazmy v současnosti rozšiřuje možnosti identifikace cirkulujících markerů a budoucí pokrok v tomto odvětví je pravděpodobně závislý na dalších technologických inovacích. Na základě schématu ustanoveného pro studium

6 34 Zpráva nukleových kyselin se nyní zvyšuje možnost použití technologií s využitím proteinových chipů. Principem využití proteinových chipů v identifikaci nových markerů je schopnost zvýšit aktivitu potenciálních ligandů v souborech impregnovaných různými druhy sond s odpovídající afinitou a následná analýza rozdílných proteinových vazeb [23]. Hmotnostní spektrometrie pak umožní rozlišení rozdílně exprimovaných proteinů. Použití souborů proteinů má velký význam pro diagnostiku. Pokud se podaří nalézt specifický soubor biomarkerů pro charakteristiku určitého druhu nádoru, je k jeho využití nezbytná širokospektrá rutinní analýza proteinových profilů, čehož není možno dosáhnout v rámci 2DE. Za této situace by automatizovaná technologie založená na systému chipů k analýze stovek nebo tisíců proteinů současně, podobná technologii detekce cdna, představovala významný nástroj pro diagnostiku, léčbu a sledování nádorových onemocnění. Není pochyb o tom, že pro důkladné porozumění karcinomu prsu a pro odpovídající vývoj nových léčebných přístupů je nezbytné vytvořit integrovaný program genomové a proteomové analýzy.

7 Zpráva 35 LITERATURA [1] Banks RE, Dunn MJ, Hochstrasser DF et al. Proteomics: new perspectives, new biomedical opportunities. Lancet 2000; 356: [2] Pandey A, Mann M. Proteomics to study genes and genomes. Nature 2000; 405: [3] Wright GL. Two-dimensional acrylamide gel electrophoresis of cancer-patient serum proteins. Ann Clin Lab Sci 1974; 4: [4] Westley B, Rochefort H. A secreted glycoprotein induced by estrogen in human breast cancer cell lines. Cell 1980; 20: [5] Trask DK, Band V, Zajchowski DA, Yaswen P, Suh T, Sager R. Keratins as markers that distinguish normal and tumor-derived mammary epithelial cells. Proc Natl Acad Sci USA 1990; 87: [6] Bhattacharya B, Prasad GL, Valverius EM, Salomon DS, Cooper HL. Tropomyosins of human mammary epithelial cells: consistent defects of expression in mammary carcinoma cell lines. Cancer Res 1990; 50: [7] Page MJ, Amess B, Townsend RR et al. Proteomic definition of normal human luminal and myoepithelial breast cells purified from reduction mammoplasties. Proc Natl Acad Sci USA 1999; 96: [8] Wulfkuhle JD, McLean KC, Paweletz CP et al. New approaches to proteomic analysis of breast cancer. Proteomics 2001; 1: [9] Fu H, Subramanian RR, Masters SC proteins: structure, function, and regulation. Annu Rev Pharmacol Toxicol 2000; 40: [10] Vercoutter-Edouart AS, Lemoine J, Le Bourhis X et al. Proteomic analysis reveals that sigma is down-regulated in human breast cancer cells. Cancer Res 2001; 61: [11] Ferguson AT, Evron E, Umbricht CB et al. High frequency of hypermethylation at the sigma locus leads to gene silencing in breast cancer. Proc Natl Acad Sci USA 2000; 97: [12] Aprelikova O, Pace AJ, Fang B, Koller BH, Liu ET. BRCA1 is a selective co-activator of sigma gene transcription in mouse embryonic stem cells. J Biol Chem 2001; 276: [13] Umbricht CB, Evron E, Gabrielson E, Ferguson A, Marks J, Sukumar S. Hypermethylation of sigma (stratifin) is an early event in breast cancer. Oncogene 2001; 20: [14] Nurcombe V, Smart CE, Chipperfield H, Cool SM, Boilly B, Hondermarck H. The proliferative and migratory activities of breast cancer cells can be differentially regulated by heparan sulfates. J Biol Chem 2000; 275: [15] Descamps S, Lebourhis X, Delehedde M, Boilly B, Hondermarck H. Nerve growth factor is mitogenic for cancer but not normal breast epithelial cells. J Biol Chem 1998; 273: [16] Descamps S, Toillon RA, Adriaenssens E et al. Nerve growth factor stimulates proliferation and survival of human breast cancer cells through two distinct signaling pathways. J Biol Chem 2001; 276: [17] Vercoutter-Edouart AS, Lemoine J, Smart CE et al. The mitogenic signaling pathway for fibroblast growth factor-2 involves the tyrosine phosphorylation of cyclin D2 in MCF-7 human breast cancer cells. FEBS Lett 2000; 478: [18] Jolly C, Morimoto RI. Role of the heat shock response and molecular chaperones in oncogenesis and cell death. Natl Cancer Inst 2000; 92: [19] Pearl LH, Prodromou C. Structure and in vivo function of Hsp90. Curr Opin Struct Biol 2000; 10: [20] Colomer R, Shamon LA, Tsai MS, Lupu R. Herceptin: from the bench to the clinic. Cancer Invest 2001; 19: [21] Laronga C, Yang HY, Neal C, Lee MH. Association of the cyclin-dependent kinases and sigma negatively regulates cell cycle progression. J Biol Chem 2000; 275: [22] Hondermarck H, Vercoutter-Edouart AS, Revillion F et al. Proteomics of breast cancer for marker discovery and signal pathway profiling. Proteomics 2001; 1: [23] Fung ET, Thulasiraman V, Weinberger SR, Dalmasso EA. Protein biochips for differential profiling. Curr Opin Biotechnol 2001; 12:

8 36 Biologie - onemocnění RECENZE BIOLOGIE - ONEMOCNĚNÍ Předpokládaný nádorový supresor p33 ING1 zprostředkovává reparaci DNA poškozenou UV paprsky. The tumour suppressor candidate p33 ING1 mediates repair of UV-damaged DNA. Cheung K-J Jr, Mitchell D, Lin P, Li G; University of British Columbia, Vancouver, BC, Canada. Cancer Res 2001; 61[13]: V poslední době byl naklonován nádorový supresorový gen ING1 a bylo prokázáno, že inhibuje buněčný růst v G1 fázi buněčného cyklu prostřednictvím transaktivace inhibitoru cyklin-dependentní kinázy p21 waf1 v přítomnosti p53. ING1 je rovněž schopen zvyšovat citlivost buněk k působení stresorů, například etoposidu a gama záření, a to ve volné formě a nikoliv v buněčných liniích s deficitem p53. Je zajímavé, že snížená exprese ING1 byla prokázána u karcinomu prsu, a to u primárních tumorů i v buněčných liniích, přičemž u spinocelulárních karcinomů hlavy a krku byly zjištěny mutace ING1. Doposud byly zjištěny čtyři izoformy genu ING1, kódující proteiny o Mr , , a V poslední době bylo prokázáno, že exprese izoformy p33 ING1 je indukována gama zářením v závislosti na dávce v čase a na druhu chování tkáně. Autoři se zároveň zabývali předpokladem, zda se p33 ING1 uplatňuje při stresové odpovědi na UV záření, například při DNA reparaci. Nejprve byla objasněna indukce proteinu kódovaného p33 ING1 v buněčné linii lidského melanomu MMRU jako odpovědi na gama záření. Tato zvýšená exprese proteinů je důsledkem vzestupu úrovně transkripce: tato situace ostře kontrastuje s genem p53, jehož akumulace po expozici gama paprskům byla přičítána prodlouženému poločasu proteinů. Autoři prokázali, že se gen p33 ING1 může podílet na reparaci DNA poškozené UV zářením, protože reparační pochody DNA u melanomových buněk s vneseným cdna kódem pro p33 ING1 byly mnohem účinnější než u kontrol s vneseným samotným vektorem. Navíc bylo zjištěno, že nezměněný typ p53 je nezbytný pro funkci p33 ING1. Pokusy s imunoprecipitací kombinovanou s Western blottingem ukázaly, že p33ing1 se spojuje s GADD45, který se účastní reparace DNA a je up regulován genem p53. Existuje významná kauzální souvislost mezi expozicí UV záření a vznikem melanomu, proto by ztráta či inaktivace p33 ING1 teoreticky mohla přispívat ke vzniku neoplazie. XRCC2 je jaderný protein podobný RAD51, který je nezbytný pro vznik fokusu RAD51 v závislosti na míře poškození bez následné vazby ATP. XRCC2 is a nuclear RAD51-like protein required for damage-dependent RAD51 focus formation without the need for ATP binding. O Regan P, Wilson C, Townsend S, Thacker J; Medical Research Council, Harwell, UK. J Biol Chem 2001; 276[25]: Reparace poškozené DNA pomocí homologní rekombinace má důležitou úlohu pro zachování genetické stability buněk. U bakterií má protein RecA velký význam v procesu rekombinace a jeho homolog, RAD51, byl nalezen u organismů od kvasinek až po savce. Mutace těchto proteinů mohou vést k závažnému poškození a k extrémní citlivosti vůči agens, jež poškozují DNA. Všichni členové této skupiny mají pevně danou sekvenci,

9 Biologie - onemocnění 37 která se účastní vazby s ATP a je známa jako P-klička (P-loop). XRCC2 je protein podobný RAD51. Gen XRCC2 byl identifikován a klonován díky své schopnosti doplňovat fenotyp citlivý vůči poškození u buněčné linie irs1 křečků. Tato linie je mimořádně citlivá vůči nejrůznějším agens, která vedou k poškození DNA, a vykazuje také spontánní genetickou nestabilitu. Autorům se podařilo prokázat, že XRCC2 se nachází v buněčném jádře. Je-li buňka vystavena látkám poškozujícím DNA, pak RAD51 vytváří fokusy v oblastech uvnitř jádra v závislosti na dávce a délce expozice. Jen velmi malý počet fokusů RAD51 byl nalezen v buněčných liniích irs1 s deficitem XRCC2. Pokud byl XRCC2 přenesen zpět do buněk, došlo k obnovení fokusů RAD51. Autoři se dále zabývali problémem, zda mutace v oblasti pro vazbu ATP, P-kličky, genu XRCC2 povede k inaktivaci proteinu. Překvapivě bylo zjištěno, že substituce pevně kódovaných reziduí v P-kličce měla jen malý vliv na schopnost XRCC2 doplňovat fenotyp citlivý vůči poškození buněk irs1. V souvislosti s XRCC2 bylo zjištěno, že geny BRCA1 a BRCA2 prokázané u karcinomu prsu jsou nezbytné pro vznik fokusů RAD51 v závislosti na míře poškození a podílejí se na přesné segregaci chromozomů. Gen XRCC2 proto může mít vliv na incidenci rakoviny. Vznik mamárních adenokarcinomů vlivem tkáňově specifické inaktivace BRCA2 u myší. Development of mammary adenocarcinomas by tissue-specific knockout of BRCA2 in mice. Ludwig T, Fisher P, Murty V, Efstratiadis A; Columbia University, New York, NY, USA. Oncogene 2001; 20[30]: Gen BRCA2 zvyšující náchylnost ke vzniku karcinomu prsu se skládá z 27 exonů kódujících jaderný protein v délce aminokyselin. BRCA2 obsahuje v segmentu kódovaném exonem 11 osm vnitřních repetitivních sekvencí v délce aminokyselin, které se nacházejí také v myším homologu BRCA2. Tyto oblasti se pravděpodobně účastní vazby BRCA2 na RAD51. Dále byly nalezeny domény, jež váží proteinkinázu a acetylatransferázu P/CAF histonů. Z tohoto důvodu má gen BRCA2 význam při transkripci a/nebo modifikaci histonů a zasahuje do remodelace chromatinu. Jedním ze standardních způsobů výzkumu funkce určitého genu je vytvořit inaktivované linie u myší. Zábrana exprese genu však vede ke vzniku letálního embryonálního fenotypu, proto jsou tyto kmeny myší často nepoužitelné. Jednou z možností překonání tohoto problému je využití Cre-loxP systému. V jeho rámci se vytvoří kmen transgenních myší, které jsou nositeli rekombinantního enzymu Cre pod vlivem tkáňově specifického promotéru a geny či exony uvnitř cílového genu jsou chráněny lokusy loxp. V okamžiku exprese Cre enzymu se uskuteční rekombinace mezi lokusy loxp a dojde k excizi genu. Ve výzkumné práci, která je na tomto místě prezentována, byl tento systém použit k analýze tumorózní tkáně vzniklé po inaktivaci genu BRCA2 v prsní žláze myší. Gen Cre byl kontrolován promotérem Wap genu, který kóduje bílkovinu mléčné syrovátky a který je specificky exprimován v mamárních epiteliálních buňkách v průběhu pozdního těhotenství a laktace, a tak byl vytvořen kmen transgenních myší nesoucích tento gen. Autoři rovněž vytvořili transgenní myši, u nichž byl exon 3 a 4 genu BRCA2 chráněn lokusem loxp. Prostřednictvím opakovaného křížení těchto myší a BRCA2 -/+ myší vznikl kmen myší, které byly dvojitě heterozygotní BRCA2 +/-/WapCre/+ a BRCA2 flox/flox. Myši BRCA2 flox/flox byly plně životaschopné a plodné, z čehož vyplývá, že cílená alela BRCA2 flox má i v nepřítomnosti Cre zachovánu schopnost transkripční aktivity. Myši BRCA2 +/-/WapCre/+ a BRCA2 flox/flox byly poté kříženy, čímž vznikl kýžený experimentální kmen zvířat BRCA2 flox/-/wapcre/+ bez funkčního genu BRCA2 v prsní žláze a současně kontrolní skupina Brca2 flox/-/ Wap+/+. Samice ve skupině 26 experimentálních zvířat a 11 kontrol prodělaly vícečetné těhotenství

10 38 Biologie - onemocnění a byly sledovány 20 měsíců s ohledem na incidenci tumoru prsní žlázy. U žádného z kontrolních zvířat nevznikl nádor, avšak u 20/26 (77 %) experimentálních myší se objevil karcinom prsu. Ten byl dvojího typu, solidní karcinom a adenoskvamózní karcinom. Analýza Southern Blotting prokázala, že genotyp tumorů odpovídal BRCA2 flox/-, z čehož vyplývá nedostatečná funkce BRCA2. Šest náhodně vybraných tumorů vykazovalo rozličné stupně aneuploidie v souvislosti s různorodými strukturálními aberacemi. Je zajímavé, že fenotyp těchto tumorů byl velmi podobný nádorům u myší HER2/neu, ačkoliv nebyla zaznamenána overexprese HER2/neu. Schopnost inaktivace různých domén genů umožňuje in vivo studium funkcí specifických sekvencí. Zjištěné označení BRCA2 adenokarcinomů u myší naznačuje, že by bylo možno srovnávat určité nádorové fenotypy s definovanými molekulárními změnami. Signifikantní korelace exprese proteinu-1 vedoucího k chemoatrakci monocytů s neovaskularizací a progresí karcinomu prsu. Significant correlation of monocyte chemoattractant protein-1 expression with neovascularization and progression of breast carcinoma. Saji H, Koike M, Yamori T, Saji, S, Seiki M, Matsushima K, Toi M; Tokyo Metropolitan Komagome Hospital, Tokyo, Japan. Cancer 2001; 92[5]: Přítomnost lymfocytoplazmocytárního infiltrátu u primárního karcinomu prsu byla až doposud všeobecně považována za příznivé znamení, protože se jedná o imunitní reakci na vlastní tumor. V poslední době však bylo prokázáno, že některé typy infiltrátů, zejména makrofágy, mohou zprostředkovávat reakce potenciálně škodlivé vůči hostiteli. Makrofágy jsou například zdrojem sérových proteáz a matrixových metaloprotienáz a také angiogenních působků, např. tymidin fosforylázy. Otázkou samozřejmě zůstává, jaký mechanismus vede ke shromaž ování makrofágů v místech tumoru. Skupina chemokinů a jejich receptorů je v současnosti považována za důležitý faktor v migraci monocytů, dendritických buněk, NK buněk a T lymfocytů a jedním z nejvýznamnějších působků vedoucích k monocytární infiltraci představuje protein-1 vedoucí k chemoatrakci monocytů (MCP-1). Autoři práce vyšetřili tumory od 230 pacientek s invazivním duktálním karcinomem prsu a posuzovali in vivo expresi MCP-1 v nádorové tkáni ve vztahu ke klinickému a biologickému chování karcinomu prsu. Bylo zjištěno, že široké spektrum kultivovaných buněčných linií je schopno produkovat měřitelné množství MCP-1, zejména pak tumory mozku, plic, žaludku a ledviny. Ani jedna ze zkoumaných buněčných linií kolorektálního karcinomu nevykazovala produkci MCP-1. Pokud se týká buněk karcinomu prsu, tři z pěti buněčných linií měly měřitelnou expresi MCP-1. Přibližně 50 % (117/230) primárních karcinomů prsu mělo silně pozitivní barvitelnou reakci na MCP-1 v nádorových buňkách. V normálních epiteliálních a stromálních buňkách zdravých duktů ve vzorcích nebylo výrazné barvení na MCP-1 pozorováno. U některých tumorózních tkání vykazovaly buňky lymforetikula, zejména makrofágy, které pronikly do stromatu nádoru, silnější imunoreaktivitu než vlastní nádorové buňky. Exprese MCP-1 v buňkách karcinomu signifikantně korelovala s expresí tymidin fosforylázy v nádorových i stromálních buňkách. Navíc byl zjištěn vztah mezi expresí MCP-1 v nádorových buňkách a expresí matrixové proteinázy membránového typu 1, která je považována za hlavní aktivátor jiných matrixových metaloproteináz nacházejících se v nádorové tkáni. Menší korelace byla zjištěna mezi expresí MCP-1 a stupněm infiltrace makrofágy (hodnoceno četností pozitivního barvení na CD68) a vaskularizací tumoru (hodnoceno mírou hustoty kapilár). Studie in vivo jednoznačně prokázaly vliv MCP-1 na indukci angiogeneze v králičí rohovce, a to v souvislosti s migrací makrofágů. Tato studie zřejmě podporuje domněnku, že MCP-1 produkovaný nádorovými buňkami přitahuje a pravděpodobně

11 Biologie - onemocnění 39 i vede k aktivaci asociovaných makrofágů, které pak mohou přispívat k lokální invazi tumoru a metastatickému rozsevu. Autoři nevěnovali zvláštní pozornost duktálnímu karcinomu in situ (DCIS), ale vzhledem k palisádovitému uspořádání krevních cév v okolí jednotlivých okrsků DCIS bude v budoucnosti jistě zajímavé věnovat se tomuto problému a objasnit, jak časně během patogeneze karcinomu prsu dochází k produkci MCP-1. Mutace genů BRCA1 a BRCA2 u pacientek s bilaterálním karcinomem prsu. Mutations of the BRCA1 and BRCA2 genes in patients with bilateral breast cancer. Steinmann D, Bremer M, Rades D, Skawran B, Siebrands C, Karstens JH, Dork T; Institute of Human Genetics, Hannover, Germany. Br J Cancer 2001; 85[6]: Riziko rozvoje kontralaterálního karcinomu prsu je pravděpodobně mnohem vyšší v rodinách s vícečetným výskytem nádoru s genetickou predispozicí v důsledku mutace genů BRCA1 a BRCA2. Autoři uskutečnili studii u 75 hospitalizovaných německých pacientek s bilaterálním karcinomem prsu, která se zabývala výzkumem celé kódující oblasti genu BRCA1 a BRCA2 a srovnávala výsledky s prevalencí mutací BRCA1 a BRCA2 u odpovídající skupiny pacientek (vzájemná shoda ve věku a rodinné anamnéze) s unilaterálním karcinomem prsu. U nemocných s bilaterálním postižením bylo zjištěno pět rámcových delecí. Ve skupině pacientek s unilaterálním karcinomem prsu byly nalezeny tři patogenní mutace BRCA1. Četnost běžných nevýznamných variant BRCA1 a BRCA2 se v obou skupinách nelišila. Výsledky studie ukazují, že pacientky s bilaterálním karcinomem prsu, bez ohledu na věk a na rodinnou anamnézu, nemají signifikantně vyšší četnost změn BRCA1 a BRCA2 než nemocné s unilaterálním nádorem. Ve skutečnosti byla četnost zjištěných mutací BRCA1 a BRCA2 u pacientek s bilaterálním karcinomem prsu mnohem nižší než frekvence ve studiích, které se zabývaly rodinami s velkým výskytem rakoviny prsu. Autoři se domnívají, že vysoká frekvence bilaterálního karcinomu prsu v rodinách s vysokou četností rakoviny prsu může být důsledkem familiárního nakupení dalších podpůrných faktorů, jež ovlivňují penetranci mutací BRCA1 a BRCA2. Tento názor by mohl být podložen nedávnými výzkumy, které prokázaly, že v BRCA1 rodinách je riziko výskytu kontralaterálního karcinomu prsu ovlivněno také věkem v době stanovení diagnózy primárního tumoru. (Verhoog et al, Br J Cancer 2000; 83: 384-6). Funkční analýza CpG metylace v oblasti promotéru BRCA1. Functional analysis of CpG methylation in the BRCA1 promoter region. DiNardo DNM, Butcher DT, Robinson DP, Archer TK, Rodenhiser DI; University of Western Ontario, London, ON, Canada. Oncogene 2001; 20[38]: Metylace CpG oligonukleotidů s DNA je způsob, kterým buňky tlumí expresi genů. Změny v metylaci DNA jsou považovány za jeden z mechanismů, který je odpovědný za nedostatečnou či aberantní expresi různých genů v nádorové tkáni. Reexprese genů MAGE u některých nádorů je například považována za důsledek demetylace oblastí promotérů. Proces tlumení genů metylací zasahuje do vazeb v průběhu transkripce promotéru. Místní hypermetylace byla prokázána v regulační oblasti BRCA1 u sporadických karcinomů prsu a ovarií. Zdá se, že tento proces ovlivňuje některé předpokládané transkripční faktory ve vazebných místech, včetně faktoru zprostředkujícího odpově na camp (CRE). Prezentovaná práce charakterizuje funkční význam metylace DNA v oblasti promotéru BRCA1. Vzorce identifikačních oblastí luciferázy byly vytvořeny z překryvných oblastí BRCA1 promotéru. Ty zahrnovaly předpokládaný lokus CRE a domnělé

12 40 Biologie - onemocnění/biologie - prognostické faktory oblasti jiných transkripčních faktorů, například Sp1 a v-myb. Expresí těchto vzorců v MCF-7 buňkách bylo prokázáno, že přítomnost CRE a v-myb vede k 300krát vyšší aktivitě luciferázy ve srovnání s kontrolami. Navození mutace C-na-T v oblasti CRE a vnesení příslušných vzorců vedlo ke snížení aktivity. In vitro metylace vzorce pomocí SssI metylázy vede k poklesu aktivity odpovídající 1 % aktivity nemetylovaného vektoru. Prostřednictvím pokusů s posunem pruhů oligonukleotidů metylovaných ve specifických místech bylo dosaženo snížení aktivity promotéru v závislosti na zvláštním CpG, který se nachází v pozici -173 až Pokusy pomocí protilátek proti vazebnému proteinu CRE (CREB) vedly k poznatku, že transkripční protein, který se váže k příslušné oblasti DNA, byl ve skutečnosti CREB a že jeho vazbu lze inhibovat metylací. Výsledky svědčí pro skutečnost, že metylace DNA má supresivní vliv na expresi BRCA1. Metylace, která byla pozorována u sporadického karcinomu prsu a ovarií, může mít dva různé způsoby průběhu: 1. genově-specifický model; nebo 2. změna celého vzorce genové metylace, pravděpodobně v důsledku nadměrné exprese genu metylázy. Autoři zdůrazňují, že minimálně dvě další skupiny výzkumníků prokázaly aberantní metylaci BRCA1 u onemocnění s negativními estrogenovými receptory (ER) - a/nebo progesteronovými receptory (PR). Druh metylace hormonálních receptorů nebyl stanoven, přesto se nabízí možnost epigenetické poruchy, protože již byla popsána aberantní metylace ER. BIOLOGIE - PROGNOSTICKÉ FAKTORY Exprese genu MAGE-A u primárního karcinomu prsu. MAGE-A gene expression pattern in primary breast cancer. Otte M, Zafrakas M, Riethdorf L, Pichlmeier U, Loning T, Janicke F, Pantel K; Universitatsklinikum Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Germany. Cancer Res 2001; 61[18]: Skupina proteinů melanomových antigenů (MAGE)-A patří k souboru antigenů známých jako tumor-testis antigeny, protože jejich exprese je omezena na nádorovou tkáň a varlata u dospělých. Díky tomuto vzorci omezené exprese představují ideální kandidáty pro imunoterapii, protože varle je privilegovaným imunitním orgánem a jeho buňky neexprimují molekuly hlavního histokompatibilního komplexu (MHC). Geny MAGE-A jsou silně homologní a protilátky vytvářené proti jednomu antigenu ze skupiny často reagují zkříženě s ostatními antigeny ze souboru. Cílem této studie bylo stanovit expresi šesti genů MAGE-A u primárního karcinomu prsu. K analýze transkritpů MAGE-A byla použita metoda reverzní transkripce polymerázové řetězové reakce (RT-PCR) pomocí primerů, které amplifikují mrna všech genů MAGE-A. Produkt PCR byl poté rozdělen pomocí rozličných restrikčních enzymů, což umožnilo rozlišení různých zástupců celé skupiny. Ze 67 vyšetřovaných vzorků primárního karcinomu prsu byl u 18 (27 %) nalezen alespoň jeden pozitivní MAGE-A transkripční produkt. Uvedená incidence exprese genu je srovnatelná s údaji zjištěnými u karcinomů ovarií, avšak mnohem nižší než u melanomů, neuroblastomů a některých jiných solidních nádorů. Je zajímavé, že všech 15 vzorků lobulárních karcinomů bylo MAGE-A negativní. Exprese těchto genů je zřejmě vázána na středně a málo diferencované primární karcinomy prsu, osm nádorů grade I nevykazovalo žádnou expresi genů. Tyto výsledky vedou k domněnce, že podskupina pacientek s primárním karcinomem prsu by se mohla podrobit aktivní imunoterapii založené na MAGE-A peptidech. Nezbytnou podmínkou je však předběžný výběr vhodných pacientek.

13 Biologie - prognostické faktory 41 SAGE (sériová analýza genové exprese - serial analysis of gene expression) ve vztahu k progresi karcinomu prsu. A SAGE (serial analysis of gene expression) view of breast tumor progression. Porter DA, Krop IE, Nasser S, Sgroi D, Kaelin CM, Marks JR, Riggins G, Polyak K; Dana-Farber Cancer Institute, Boston, MA, USA. Cancer Res 2001; 61[15]: Klonování lidského genomu přineslo nové množnosti pro molekulární biologii a umožňuje srovnávat změny fenotypu pozorované u nádorů se změnami na molekulární úrovni. Souhrnná analýza profilů genové exprese může napomoci k identifikaci klíčových změn, které jsou nezbytné pro získání a udržování maligního fenotypu. Autoři použili sériovou analýzu genové exprese (SAGE) ke zkoumání kompletních profilů genové exprese u dvou vzorků normální mamární epiteliální tkáně, dvou vzorků duktálního karcinomu in situ (DCIS) a dvou vzorků primárního duktálního karcinomu ve srovnání s odpovídajícími sekundárními ložisky. Ačkoliv byl počet vzorků zařazených do studie malý, měla tato práce výhodu v tom, že na rozdíl od mnoha jiných studií byly vzorky zdravé tkáně tvořeny čištěnými, nekultivovanými normálními luminálními epiteliálními buňkami prsní žlázy, což je typ buněk, ze kterého obvykle vycházejí karcinomy. Běžně se používají kousky zdravé tkáně, které obsahují mnoho tukové tkáně a stromálních buněk. Pomocí SAGE analýzy byly hodnoceny 14-bp DNA koncové části extrahované z cdna z předem stanovené pozice, a to bez předchozí znalosti sekvence exprimovaných genů. Na základě toho byly ze všech osmi vzorků vytvořeny SAGE knihovny a analyzováno transkriptů. Vyšetřeny byly geny, které vykazovaly statistický rozdíl v expresi genu mezi zdravou tkání a DCIS, mezi DCIS a invazivními a metastatickými tumory. Na podkladě tohoto srovnání došli autoři k následujícím závěrům: Normální mamární epiteliální buňky vykazovaly jednoznačný a nejméně variabilní vzorec genové exprese. Mnoho genů, jejichž exprese byla u karcinomů potlačena, kóduje neznámé proteiny, cytokiny a chemokiny. Obecně jen velmi malý počet genů byl upregulován u všech tumorů, a to bez ohledu na jejich stadium či histologický stupeň. Nebyly nalezeny specifické geny pro DCIS nebo invazivní duktální karcinom. Ačkoliv se jedná o zajímavou práci, výsledky je třeba interpretovat opatrně, protože počet vzorků byl velmi malý. Tato studie stejně jako podobné práce, které k analýze genové exprese používají mikrovektory, tvoří základ pro budoucí výzkum této podnětné oblasti.

14 42 Biologie - léčba BIOLOGIE - LÉČBA Charakteristika nových duálních erbb-2/egfr inhibitorů tyrozinkinázy: potenciální léčba rakoviny. The characterization of novel, dual erbb- 2/EGFR, tyrosine kinase inhibitors: potential therapy for cancer. Rusnak DW, Affleck K, Cockerill SG, Stubberfield C, Harris, Page M, Smith KJ, Guntrip SB, Carter MC, Shaw RJ et al; GlaxoSmithKline, Research Triangle Park, NC, USA. Cancer Res 2001; 61[19]: Kinázy receptoru typu I představují skupinu transmembránových proteinů, které se podílejí na rozličných pochodech v rámci buněčného růstu, přežívání a diferenciace. Nejlépe prozkoumaným zástupcem této skupiny je receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR) a erbb2. Overexprese EGFR a erbb2 se podílí na progresi některých solidních nádorů, včetně karcinomů prsu. Biochemické pochody, jež se podílejí na aktivaci receptoru typu I, byly předmětem intenzivního studia. S výjimkou erbb3 mají proteiny ze skupiny erbb katalytické domény tyrozinkinázy, které se aktivují po navázání ligandu. Receptor erbb2 nemá známý ligand, přesto se podílí na reakcích prostřednictvím tvorby heterodimerů s jinými proteiny ze skupiny. Vznik dimerů vede ke změně konformace, jež vyústí v autofosforylaci a iniciaci kaskády transdukčních signálů. V posledních letech věnují především farmaceutické firmy pozornost možnosti vývoje inhibitorů specifických biosyntetických pochodů s malou molekulou. Inhibitory s malou molekulou namířené proti erbb2 nebo EGRF byly již schváleny pro léčbu nebo jsou předmětem klinických studií se slibnými výsledky stran bezpečnosti a účinnosti, a tak se mohou stát součástí léčebných režimů nádorových onemocnění. Práce, která je na tomto místě prezentována, se zabývá výzkumem celé řady složek s ohledem na jejich schopnost inhibovat receptory EGFR i erbb2. Bylo nalezeno sedm látek na bázi quinazolinu nebo pyridopyrimidinu, které inhibují aktivitu kinázy EGRF a erbb2 o více než 50 %, a to v koncentracích nižších než 80 nm. Autoři poté vyhodnocovali schopnost těchto inhibitorů potlačovat buněčný růst v buněčné linii HN5 s overexpresí EGRF a buněčné linii BT474 s overexpresí erbb2. Nejúčinnějšími látkami jsou GW2974 a GW9263, které měly >70krát vyšší účinnost na transformované buněčné linie než na normální lidské fibroblasty. Tyto dvě látky byly analyzovány pro svou schopnost inhibovat růst lidského nádorového xenograftu u holých myší. Tumory vzniklé z buněk BT474 a HN5 byly léčeny oběma perorálně podanými složkami. GW2974 vedla k signifikantní inhibici nádorového růstu u obou modelů v závislosti na dávce. U modelu HN5 byla pozorována úplná inhibice nádorového růstu v průběhu terapie 30 mg/kg GW2974, podávaného perorálně dvakrát denně po dobu 21 dní, bez signifikantní toxicity léčby definované jako hmotnostní úbytek. Po excizi tumorů byla provedena analýza exprese a fosforylace EGFR (HN5) nebo erbb2 (BT474). Ačkoliv nebyla prokázána změna v hladině exprese proteinů, došlo v průběhu léčby pomocí GW2974 k 90% inhibici fosforylace obou receptorů. Tak se autorům podařilo prezentovat sedm složek, které inhibují EGRF a erbb2 kinázové domény. Nejúčinnější a nejselektivnější složkou je GW2974, která byla pokusnými zvířaty ve studiích s xenografty velmi dobře tolerována. Nastíněná fakta svědčí pro potenciální možnost použití těchto složek v onkologické léčbě širokého spektra nádorů.

15 Biologie - léčba 43 Modifikace nádorového antigenu odvozeného od GP2 HER2/neu zvyšuje indukci GP2 reaktivních cytotoxických T lymfocytů. Modification of the HER2/neu-derived tumor antigen GP2 improves induction of GP2-reactive cytotoxic T lymphocytes. Tanaka Y, Amos KD, Joo H-G, Eberlein TJ, Goedegebuure PS; Washington University School of Medicine, St Louis, MO, USA. Int J Cancer 2001; 94[4]: HER2/neu je protein o hmotnosti 185 kda, který se řadí do skupiny transmembránových proteinů tyrozinkináz a jeho overexprese se vyskytuje u přibližně 30 % karcinomů prsu a ovarií. Mnoho vazebných peptidů hlavního histokompatibilního komplexu (MHC) třídy I bylo nalezeno v peptidovém jádru a některé z nich byly použity jako imunogeny v klinických studiích zabývajících se imunoterapií k indukci odpovědi cytotoxických T lymfocytů (CTL). Epitopy MHC třídy I mají normální délku 9 nebo 10 aminokyselin. Leucin a metionin na pozici 2 a valin na pozici 9 jsou optimálními aminokyselinami pro vysoce specifickou vazbu třídy I. HER2/neu vazebný peptid třídy I, známý jako GP2, popsaný v této práci, nemá preferenční kotvící rezidua aminokyselin v těchto pozicích, a tak se na třídu I váže jen slabě. Ačkoliv tato skutečnost vede ke snížení efektivity indukce CTL, výhoda nízce afinitního vazebného epitopu spočívá v tom, že T buňky schopné rozeznat takový epitop mohou pravděpodobně uniknout depleci v průběhu tolerančních pochodů v thymu. Uvedené T buňky pak tvoří periferní pool určený k aktivaci. Pro překonání problémů při indukci CTL pomocí GP2 vytvořili autoři řadu mutovaných peptidů nahrazením jedné, dvou nebo tří aminokyselin, aby posílili vazbu epitopu na třídu I. Jednoduché nahrazení aminokyseliny na pozici 2 mírně zvyšuje vazebnou kapacitu, zatímco substituce dvou a tří aminokyselin vede k výraznému posílení vazebné afinity peptidů a ke stabilizaci na MHC komplexu. Schopnost modifikovaných peptidů indukovat GP2- specifické CTL byla poté hodnocena pomocí stimulace mononukleárních buněk periferní krve získaných od tří následných HLA-A2 zdravých dárců. Peptid s fenylalaninem na pozici 1, leucinem na pozici 2 a valinem na pozici 10 představuje nejúčinnější induktor CTL, které kromě schopnosti rozeznávat buňky obsahující mutovaný peptid, rozpoznávají buňky, které obsahují přirozený GP2 peptid - což je nezbytný předpoklad pro rozeznání endogenního erbb2. Autoři dále prokázali, že linie CTL by mohla likvidovat linie nádorových buněk, které se vyznačují overexpresí erbb2. Poslední zmíněná skutečnost je velmi důležitá, nebo i když existují četné doklady o indukci CTL, které mohou zabíjet buňky s obsahem určitých peptidů, není dostatek důkazů o možnosti zničení endogenně produkovaného proteinu, což je nesmírně důležité z hlediska imunoterapie. Tato studie prokazuje, že metodika modifikace peptidu, který by byl schopen indukovat CTL, je jistě reálná a může být i úspěšná. Zvyšování afinity nádorových antigenů podporuje bispecifickou protilátkovou cytotoxicitu. Increasing the affinity for tumor antigen enhances bispecific antibody cytotoxicity. McCall AM, Shahied L, Amoroso AR, Horak EM, Simmons HH, Nielson U, Adams GP, Schier R, Marks JD, Weiner LM; Fox Chase Cancer Center, Philadelphia, PA, USA. J Immunol 2001: 166[10]: Fc domény mnoha IgG protilátek mohou reagovat s Fc receptory přítomnými na leukocytech a vést k aktivaci buněk. V rámci protilátkově zprostředkované buněčné toxicity (ADCC) se protilátky váží na Fc receptor ve stejném okamžiku, kdy probíhá vazba variabilní oblasti na specifický antigen cílové buňky. Tento mechanismus představuje základní předpoklad pro celou řadu klinických studií zabývajících se protilátkovou odpovědí. Ke zlepšení cílené

16 44 Biologie - léčba protinádorové cytotoxicity zprostředkované protilátkami byly vyvinuty protilátky specifické proti cílovému antigenu a aktivačním epitopům na cytotoxických leukocytech. Jedna taková bispecifická protilátka, 2B1, byla předmětem zkoumání na preklinických modelech a v celé řadě klinických studií. Tato protilátka je specifická pro HER2/neu antigen a lidský FcgRIII. Ve fázi I klinické studie 2B1 však byla maximální tolerovatelná dávka překvapivě malá a činila 2,5 mg/m 2. Tato skutečnost byla přičítána současné buněčné vazbě Fc domény a anti- FcgRIII složce protilátky, která vede ke křížení receptorů a systémové aktivaci leukocytů. Cílem prezentované studie byla eliminace Fc domén protilátky pomocí bispecifické jednořetězcové Fv (ScFv), která obsahuje variabilní oblast protilátky HER2/neu a variabilní oblast protilátky na FcgRIII. Výsledné řady rekombinantních ScFv měly odlišnou afinitu k HER2/neu a FcgRIII. Každá z nich pak byla hodnocena z hlediska schopnosti indukovat lýzu tumoru: bylo prokázáno, že efektivita zabíjení buněk byla v korelaci s afinitou vůči antigenu HER2/neu. Ačkoliv měla původní bispecifická IgG protilátka nižší afinitu vůči HER2/neu antigenu ve srovnání s nejvyšší afinitou ScFv, byla schopna indukovat maximální lýzu tumorů při nižších koncentracích než ScFv. To znamená, že afinita vůči nádorovému antigenu není jediným faktorem podílejícím se na lýze tumorů. Pro vytváření bispecifických protilátek je nezbytné větší množství faktorů. Domény, které nemají souvislost s kýženým druhem aktivace, například Fc doména všech protilátek, mohou k těmto pochodům přispívat nezávislými interakcemi mezi ligandy v pozitivním či negativním smyslu. Vytváření klonů cytotoxických Th a T-buněk specifických vůči nádorovému specifickému antigenu HER2 s využitím retrovirového přenosu u dendritických buněk. The generation of both T killer and Th cell clones specific for the tumor-associated antigen HER2 using retrovirally transduced dendritic cells. zum Buschenfelde CM, Metzger J, Hermann C, Nicklisch N, Peschel C, Bernhard H; Technical University of Munich, Munich, Germany. J Immunol 2001; 167[3]: Pro efektivní protinádorovou odpově je nezbytná přítomnost antigen-specifických Th buněk a cytotoxických T lymfocytů (CTL). Mnoho studií, které se zabývaly imunoterapeutickými postupy v léčbě rakoviny, včetně karcinomu prsu, se zaměřilo na aktivaci CTL pomocí antigen-prezentujících buněk (APC) značených specifickými peptidy třídy I. Indukce vysoce specifických CTL, které mohou účinně rozpoznávat epitop vytvořený vlastní nádorovou buňkou, představovala limitaci tohoto přístupu. To může být v důsledku nedostatečné spolupráce specifických T buněk. Dojde-li k vložení celého antigenu do APC, primárně dendritických buněk (DC), může APC přirozeným způsobem zpracovat antigen a prezentovat epitopy třídy II a třídy I Th buňkám a CTL. Studie, která je zde prezentována, využívala HER2/neu, protože antigen HER2 je ve vysoké míře exprimován u mnoha lidských nádorů. Overexprese HER2 může přispívat k malignímu fenotypu nádorů a je spojena se špatnou prognózou. Autoři připomínají, že tumory s overexpresí HER nebudou schopny uniknout účinku imunoterapie cílené vůči HER2 v důsledku imunoselekce variant se ztrátou antigenu, jak to občas bývá zjiš ováno. Byl vytvořen retrovirus s expresí HER2 v plné délce, který byl využit k transdukci CD34 + získaných z DC od HLA-A2-/HLA-A3-pozitivního zdravého dárce. Tyto DC byly použity ke stimulaci autologních mononukleárních buněk periferní krve (PBMC) in vitro a po třech stimulacích byly vyhodnoceny T buň-

17 Biologie - léčba/epidemiologie 45 ky stran schopnosti ničit buněčné linie exprimující HER2. Jako cílová struktura byla použita buněčná linie ovariálního karcinomu SKOV3, která se vyznačuje overexpresí HER2. Autoři zjistili, že tuto buněčnou linii lze zničit jen v případě, že do ní byla přenesena HLA-A3 + nebo HLA-A3 + a HLA-A2 +. Tím bylo prokázáno, že zničení buněk je vázáno na HLA a že v buněčné linii byly přítomny T buňky, které rozpoznávají epitopy A2 nebo A3. K potvrzení přítomnosti CTL vázaných na HLA-A2- a HLA-A3 byla linie CTL klonována limitační dilucí. Byly nalezeny klony, které ničí výlučně buňky A2- nebo A3-. Autoři dále prokázali, že takové CTL by mohly být získávány od pacientek s karcinomem prsu, u nichž byla zjištěna overexprese HER2 a které byly léčeny chemoterapií a následně herceptinem. Bylo možno indukovat HLA-specifické CTL, které ničily buňky SKOV3 exprimující A2, ale nikoliv ostatní typy buněk. Pomocí iniciální selekce CD4 + T buněk bylo možno indukovat antigen-specifické CD4 + Th buňky prostřednictvím DC s transdukovaným HER2. DC exprimující endogenní HER mohou indukovat Th buňky a CTL, což je nezbytným předpokladem pro efektivní imunitní odpově. Klinickým cílem studií s tímto zaměřením je přenos T buněk pacientů s nádory a právě probíhající výzkumy se zaměřují na toxicitu a účinnost tohoto přístupu. Otázkou zůstává vhodnost takové individuální terapie, přesto že se autorům podařilo získat důkaz o základním principu metody. EPIDEMIOLOGIE Příjem fytoestrogenů a riziko vzniku karcinomu prsu v multietnické populaci: studie u karcinomu prsu v Bay Area. Phytoestrogen consumption and breast cancer risk in a multiethnic population: the Bay Area breast cancer study. Horn-Ross PL, John EM, Lee M, Stewart SL, Koo J, Sakoda LC, Shiau AC, Goldstein J, Davies P, Perez-Stable EJ; Northern California Cancer Center, Union City, CA, USA. Am J Epidemiol 2001; 154[5]: Fytoestrogeny jsou estrogenní součástí rostlinné stravy nebo jsou získávány z rostlinných prekurzorů. Díky své chemické struktuře kompetují fytoestrogeny s endogenními estrogeny o vazbu na estrogenové receptory; po vazbě na receptor mají o mnoho menší estrogenní aktivitu než endogenní estrogeny, a tak mohou v některých tkáních, včetně prsní žlázy, působit jako antiestrogeny. Kromě tohoto možného účinku se předpokládá, že fytoestrogeny snižují riziko vzniku rakoviny i jiným způsobem, včetně vlivu na metabolismus hormonů a antioxidačních vlastností. Výzkumy v poslední době naznačují, že spotřeba potravin s vysokým obsahem fytoestrogenů může snižovat riziko vzniku karcinomu prsu, avšak doposud získané údaje nejsou jednotné. Tato studie se zabývala spektrem účinků fytoestrogenních složek na riziko vzniku karcinomu prsu u neasijských žen ve Spojených státech. Jednalo se o populační studii s kontrolní skupinou, která zahrnovala ženy ve věku od 35 do 79 let. Nemocné pacientky byly vyhledávány dle onkologického registru, zatímco kontrolní skupina byla stanovena náhodnými telefonáty přes digitální ústřednu. Individuální rozhovory byly vedeny na podkladě standardizovaného, strukturovaného dotazníku, který zahrnoval široké spektrum témat, včetně dietních zvyklostí rok před stanovením diagnózy (u nemocných) nebo před výběrem do studie (kontroly). Výsledky v této populaci neprokázaly souvislost mezi příjmem fytoestrogenů a rizikem vzniku karcinomu prsu. Tyto nálezy byly podobné u premenopauzálních a postmenopauzálních s karcinomem prsu i v závislosti na specifických

18 46 Epidemiologie estrogenových substancích, druhu potravinové složky a celkové expozici. Nejvyšší hodnota čtvrtiny proměnné spotřeby fytoestrogenů ve zkoumané populaci činila přibližně 3 mg za den na rozdíl od průměrné denní spotřeby mg ve studiích prováděných u asijských žen, u nichž bylo prokázáno snížení rizika vzniku karcinomu prsu. Zjištěné výsledky nevylučují možnost prahového účinku, kdy vyšší spotřeba povede ke snížení rizika. Fyzická aktivita a riziko vzniku rakoviny prsu u hispánských a nehispánských bílých žen. Physical activity and breast cancer risk in Hispanic and non-hispanic white women. Gilliland FD, Li Y-F, Baumgartner K, Crumley D, Samet JM; University of Southern California Health Sciences Center, Los Angeles, CA, USA. Am J Epidemiol 2001; 154[5]: Zvyšující se incidence karcinomu prsu u hispánských žen vedla ke zvýšenému zájmu o zkoumání změn životního stylu, které by mohly ovlivňovat vznik karcinomu prsu. V rámci některých studií již byla zmíněna souvislost mezi nižší úrovní fyzické aktivity a vyšším rizikem karcinomu prsu. Fyzická aktivita je spojena s odlišným způsobem života a výdej energie souvisí se stravou, hmotností, věkem v době menarche a jinými potenciálními faktory, které mohou ovlivnit riziko vzniku rakoviny prsu. Ke zkoumání rizika vzniku karcinomu prsu u hispánských a nehispánských bílých žen koncipovali autoři v průběhu let populační studii s kontrolní skupinou u žen z Nového Mexika, zahrnující nemocné s karcinomem prsu ve věku let a kontrolní skupinu vybranou pomocí náhodného vytáčení přes digitální ústřednu. Zařazeno bylo celkem 332 hispánských pacientek s rakovinou prsu a 380 nehispánských zdravých bílých žen. Autoři shromáždili údaje týkající se gynekologické anamnézy, body mass indexu (BMI), běžného příjmu energie, věku v době menarche a stupně vzdělání, dále byla hodnocena celková doba strávená fyzickou aktivitou a úroveň fyzické činnosti. Vyšší míra fyzické aktivity byla spojena s podstatným snížením rizika vzniku karcinomu prsu, a to v obou etnických skupinách. Při analýze podskupin bylo u premenopauzálních i postmenopauzálních hispánských žen zjištěno snížení rizika v souvislosti s vyšší fyzickou aktivitou, zatímco fyzická aktivita byla u nehispánských bílých žen protektivním faktorem pouze v postmenopauzálním období. Celkový ochranný vliv fyzické aktivity byl výrazněji vyjádřen u hispánských žen. Tyto výsledky mohou odrážet analýzu malých podskupin. Vliv fyzické aktivity je pravděpodobně nezávislý na ostatních rizikových faktorech vzniku karcinomu prsu, například na rodinné anamnéze. Potenciální protektivní účinek tělesného cvičení bude předmětem dalšího hodnocení, aby bylo možno objasnit například úlohu možných modifikujících nebo zavádějících faktorů, například BMI nebo příjem energie. Další oblastí výzkumu může být vliv tělesného cvičení na rozložení tělesného tuku a hladinu hormonů, včetně estrogenů, insulin-like growth faktoru a inzulinu. [1] Přežití u zhoubných nádorů v Evropě se zvyšuje, avšak mezinárodní rozdíly jsou značné. Cancer survival increases in Europe, but international differences remain wide. Sant M, Capocaccia R, Coleman MP, for the EURO- CARE Working Group; Instituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori, Milan, Italy. Eur J Cancer 2001; 37[13]: [2] Rozdíly ve stadiích a léčbě karcinomu prsu v Evropě. Differences in stage and therapy for breast cancer across Europe. M Sant, for the EUROCARE Working Group; Instituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori, Milan, Italy. Int J Cancer 2001; 93[6]:

19 Epidemiologie 47 Stejně jako tomu bylo v případě skupiny Early Breast Cancer Trialists Collaborative Group, stanovila si i pracovní skupina EUROCARE jako jeden z cílů pravidelně informovat o rozdílech v přežití u nádorových onemocnění v rámci Evropy. Dvě výše uvedené publikace představují poslední zhodnocení přežití u nádorových onemocnění v rámci Evropy, pokud se týká běžných malignit, a to s využitím údajů z onkologických registrů, které se řídí společným protokolem o standardní úrovni analýze údajů. Ve studii [1] byly informace ze 13 zemí rozděleny na čtyři geografické regiony: Finsko, Švédsko a Island (severní Evropa); Francie, Holandsko, Německo, Itálie a Švýcarsko (západní Evropa); Estonsko a Polsko (východní Evropa); Dánsko, Anglie a Skotsko (Dánsko a Velká Británie). Je nezbytné zdůraznit, že podíl populace země zahrnuté v rámci národního onkologického registru se pohyboval mezi 100 % v některých státech (Finsko, Island, Dánsko, Estonsko a Skotsko) a 20 % ve Švédsku, zemích západní Evropy a Polsku. U všech 13 typů rakoviny byla průměrná doba 5letého přežití v Evropě přibližně o 2 12 % vyšší u dospělých pacientů, u nichž byla diagnóza stanovena v roce , než u nemocných diagnostikovaných v letech , průměrně o 9 let dříve. Nejvyšší absolutní zlepšení přežívání bylo zaznamenáno u tumorů varlete (12 %), tlustého střeva (10,3 %), prsu (8,9 %), kožního melanomu (8,6 %) a Hodgkinovy choroby (7,5 %). Údaje o přežití u karcinomu prostaty, žaludku, ovarií, ledvin a non-hodgkinovy choroby byly vyšší o 4 až 7 %. Doba přežití u karcinomu plic, mozku a cervixu se ve stejném období zvýšila pouze o 1,6 % a průměrné 5leté přežití u plicních karcinomů činilo méně než 10 %. V průběhu 9 let se ve všech čtyřech oblastech zlepšilo přežívání u nádorových onemocnění, avšak stále zůstávají rozdíly mezi jednotlivými oblastmi, přičemž nejdelší doba přežití byla zaznamenána v severní Evropě, dále v západní Evropě, v Dánsku a ve Velké Británii a konečně ve východní Evropě. Použijeme-li karcinom prsu jako příklad, pak se 5leté přežívání ve Východní Evropě zvýšilo o přibližně 25 %, avšak nejnovější údaje jsou stále o 12 % nižší než v ostatních evropských regionech. V případě karcinomu čípku děložního bylo podstatné zvýšení v přežití zaznamenáno v Dánsku a ve Velké Británii, avšak 5leté přežití bylo stále nižší než v zemích severní a západní Evropy. Obdobná situace byla zaznamenána u karcinomu prostaty, jehož přežití se zvýšilo v zemích severní a západní Evropy, údaje o přežití v Dánsku a ve Velké Británii zůstaly beze změny a byly asi o 20 % nižší než v severní a západní Evropě. Přežití u karcinomů ledviny se prudce zvýšilo v západní Evropě, kde je v současné době o 5 % vyšší než v severní Evropě a minimálně o 16 % vyšší než v Dánsku, ve Velké Británii a ve východní Evropě. Je zajímavé, že malignity, které bývají léčeny především nechirurgickými metodami, vykazovaly některé rozpory. Přežití pacientů s Hodgkinovou chorobou se s malými rozdíly zlepšilo obzvláště v západní Evropě, v Dánsku a ve Velké Británii, oproti východní Evropě, kde je přežití zřetelně nižší než v ostatních skupinách. Oproti tomu, v případě non-hodgkinovy choroby zaznamenala východní Evropa signifikantní zlepšení přežití v daném časovém období, kdy 5leté přežití bylo srovnatelné s ostatními regiony. Tyto údaje však nejsou reprezentativní pro specifické přežití dle stadia choroby, a jak bylo uvedeno v předchozích skupinách, rozdíly mezi jednotlivými zeměmi jsou nejvíce vyjádřeny v prvních měsících po stanovení diagnózy, což svědčí pro skutečnost, že stadium nemoci v době stanovení diagnózy je hlavní příčinou zjištěných rozdílů. V druhé práci [2] byly hodnoceny rozdíly ve stadiích a léčbě karcinomu prsu v rámci Evropy. Informace byly sbírány od menšího počtu onkologických registrů, protože bylo třeba shromáždit přesnější informace o léčbě. Pokud se týká stagingu choroby v době stanovení diagnózy, měly tři francouzské registry nejvyšší procento tumorů T1, N0, což bylo pravděpodobně v souvislosti se zavedením screeningu na karcinom prsu, zatímco v jiných fran-

20 48 Epidemiologie couzských registrech, kde nebyl zaveden masový screening, bylo stadium nemoci v době diagnózy pokročilejší. Obzvláštní pozornost zasluhuje zjištění, že dva anglické registry (Thames a Mersey) měly nejvyšší počet případů se vzdálenou diseminací v době stanovení diagnózy, a ačkoliv byl počet případů s pozitivními regionálními uzlinami relativně nízký, tato skutečnost byla dána především nízkou četností axilárních disekcí a malým počtem vyšetřených uzlin, byla-li chirurgická disekce provedena (existuje přímý vztah mezi počtem vyšetřených uzlin a počtem uzlin postižených metastázami). Ačkoliv registry ve Velké Británii zaznamenaly menší počet tumorů T1, než tomu bylo v mnoha jiných evropských zemích, je pozoruhodné, že Velká Británie stejně jako Francie měly nejvyšší procento nemocných, které se podrobily chirurgickému výkonu zachovávajícímu prs. Naopak vysoké procento radikálních mastektomií bylo provedeno v Itálii a ve Španělsku, což je poněkud znepokojující skutečnost. Ve Velké Británii byl ve smyslu léčby zachovávající prs a adjuvantní aplikace tamoxifenu u postmenopauzálních pacientek zachován adekvátní postup, avšak četnost podání adjuvantní chemoterapie u premenopauzálních nemocných s pozitivními uzlinami byla relativně nízká (70 %). Výzkumný tým rovněž shromáždil informace o stanovení stagingu v době diagnózy - autoři předpokládali, že se jedná o závazný postup. Ultrazvukové vyšetření jater a scintigrafie skeletu byly nejčastěji používány ve Francii a v Itálii (přibližně tři čtvrtiny případů), je pozoruhodné, že se to nezobrazilo ve zvýšeném počtu pacientek s primárně diseminovaným onemocněním v době stanovení diagnózy. Autoři připouštějí, že limitujícím faktorem pro vyšetřování ke stanovení stagingu mohou být finanční náklady, zdá se však, že ignorují skutečnost, že pozitivita vyšetření u časných stadií choroby je velmi nepravděpodobná a v každém případě pozitivní výsledky nepředstavují velkou změnu ve zvoleném terapeutickém režimu. Výzkum týkající se vzájemného vztahu mezi příjmem alkoholu a rodinnou anamnézou vzhledem k riziku vzniku karcinomu prsu ve studii Minnesota Breast Cancer Family Study. Investigation of an interaction of alcohol intake and family history on breast cancer risk in the Minnesota Breast Cancer Family Study. Vachon CM, Cerhan JR, Vierkant RA, Sellers TA; Mayo Clinic and Mayo Clinic Cancer Center, Rochester, MN, USA. Cancer 2001; 92[2]: Ve studiích, které se zabývají vztahem mezi spotřebou alkoholu a rizikem vzniku karcinomu prsu, bylo dosaženo nekonzistentních výsledků. Tyto rozdíly je možno vysvětlit přítomností dalších modifikujících faktorů, například genetické vnímavosti. Autoři této práce zkoumali souvislost mezi alkoholem a rizikem vzniku karcinomu prsu ve skupině 426 mnohogeneračních rodin, které byly určeny dle probandů s rakovinou prsu léčených v Univerzitní nemocnici a klinice v Minnesotě v letech 1944 až Hodnotili, zda spotřeba alkoholu - definovaná jako abstinence, příjem méně než jednou týdně, týdně a denně - byla významnějším rizikovým faktorem u sester, dcer, neteří a vnuček probandů s karcinomem prsu než u žen, které se do těchto rodin přivdaly. U žijících žen a příbuzných byl uskutečněn telefonický pohovor. Po vyloučení nevhodných případů bylo nalezeno pokrevních příbuzných a členek rodin, které se přivdaly, které byly zařazeny do analýzy; z nich bylo v době provádění výzkumu dosud na živu a z nich již bylo mrtvých nebo neschopných telefonického pohovoru. Mezi těmito ženami bylo nalezeno celkem 558 nemocných s rakovinou prsu: 371 (66 %) bylo zjištěno mezi pokrevními příbuznými, 281 (76 %) z nich bylo z rodin, ve kterých se vyskytly tři nebo více karcinomů prsu a/nebo ovarií. Souhrnně řečeno, spotřeba alkoholu byla spojena s 1krát až 22krát vyšším rizikem vzniku karcinomu prsu. Míra rizika se významněji nezvyšovala se stoupající

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXVI PROSINEC 2007 ČÍSLO 6 PREDIKTIVNÍ A PROGNOSTICKÉ FAKTORY INVAZIVNÍHO KARCINOMU PRSU V PRAXI 1 Petr CINEK, 2 Stanislav FILIP 1 Oddělení klinické onkologie Ústřední

Více

RACIONÁLNÍ INDIVIDUALIZACE PROTINÁDOROVÉ LÉČBY - MOLEKULÁRNÍ, BUNĚČNÉ A KLINICKÉ ASPEKTY.

RACIONÁLNÍ INDIVIDUALIZACE PROTINÁDOROVÉ LÉČBY - MOLEKULÁRNÍ, BUNĚČNÉ A KLINICKÉ ASPEKTY. RACIONÁLNÍ INDIVIDUALIZACE PROTINÁDOROVÉ LÉČBY - MOLEKULÁRNÍ, BUNĚČNÉ A KLINICKÉ ASPEKTY. 1 Hajdúch M., 1 Trojanec R., 1 Nosková V, 1 Džubák P, 2 Kolář Z., 1 Špačková K., 2 Škarda J., 3 Dušek L, 2 Bouchal

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Bakalářská práce

Univerzita Palackého v Olomouci. Bakalářská práce Univerzita Palackého v Olomouci Bakalářská práce Olomouc 2012 Hana Dvořáková Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra buněčné biologie a genetiky Neziskové léky: Aktivita komplexu

Více

Biomarkery časného metastazování do lymfatických uzlin u low grade karcinomů prsu

Biomarkery časného metastazování do lymfatických uzlin u low grade karcinomů prsu MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie Biomarkery časného metastazování do lymfatických uzlin u low grade karcinomů prsu Diplomová práce Brno 2008 Jarmila Sobotková Chtěla bych poděkovat

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára Birkášová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára Birkášová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára Birkášová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ KATEDRA BIOLOGICKÝCH a BIOCHEMICKÝCH VĚD EpCAM a jeho role

Více

Role mikrorna v molekulární patologii karcinomu jícnu a jejich potenciální využití v klinické onkologii

Role mikrorna v molekulární patologii karcinomu jícnu a jejich potenciální využití v klinické onkologii Přehled Role mikrorna v molekulární patologii karcinomu jícnu a jejich potenciální využití v klinické onkologii The Role of MicroRNAs in Molecular Pathology of Esophageal Cancer and Their Potential Usage

Více

Role mikrorna v molekulární patologii karcinomu jícnu a jejich potenciální využití v klinické onkologii

Role mikrorna v molekulární patologii karcinomu jícnu a jejich potenciální využití v klinické onkologii PŘEHLED Role mikrorna v molekulární patologii karcinomu jícnu a jejich potenciální využití v klinické onkologii The Role of MicroRNAs in Molecular Pathology of Esophageal Cancer and Their Potential Usage

Více

HLAVNÍ TÉMA / FARMAKOLOGIE V ONKOLOGII. Ivo Überall, Zdeněk Kolář Ústav patologie a Laboratoř molekulární patologie LF UP v Olomouci

HLAVNÍ TÉMA / FARMAKOLOGIE V ONKOLOGII. Ivo Überall, Zdeněk Kolář Ústav patologie a Laboratoř molekulární patologie LF UP v Olomouci RECEPTORY PRO EPIDERMÁLNÍ RŮSTOVÉ FAKTORY A JEJICH VÝZNAM PRO MALIGNÍ TRANSFORMACI SOLIDNÍCH NÁDORŮ Ivo Überall, Zdeněk Kolář Ústav patologie a Laboratoř molekulární patologie LF UP v Olomouci Receptory

Více

PŘEHLEDOVÉ PRÁCE. Karel Cwiertka 1, Radek Trojanec 2, Kateřina Špačková 2, Marián Hajdúch 1,2 1. Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc 2

PŘEHLEDOVÉ PRÁCE. Karel Cwiertka 1, Radek Trojanec 2, Kateřina Špačková 2, Marián Hajdúch 1,2 1. Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc 2 TERAPEUTICKÉ MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY V ONKOLOGII Karel Cwiertka 1, Radek Trojanec 2, Kateřina Špačková 2, Marián Hajdúch 1,2 1 Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc 2 Laboratoř experimentální medicíny

Více

Informovanost žen o nádorovém onemocnění prsu

Informovanost žen o nádorovém onemocnění prsu MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství Valéria Procházková Informovanost žen o nádorovém onemocnění prsu Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Marie Marková, Ph.D. Brno 2012 Prohlášení:

Více

Terapeutické monoklonální protilátky v onkologii.

Terapeutické monoklonální protilátky v onkologii. Terapeutické monoklonální protilátky v onkologii. 1,2 Hajdúch Marián, 1 Cwiertka Karel, 2 Trojanec Radek, 3 Špačková Kateřina 1 Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc 2 Laboratoř experimentální medicíny

Více

Komplexní sloučeniny platiny a léčba nádorových onemocnění. Zuzana Rychvalská

Komplexní sloučeniny platiny a léčba nádorových onemocnění. Zuzana Rychvalská Komplexní sloučeniny platiny a léčba nádorových onemocnění Zuzana Rychvalská Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Nádorová onemocnění jsou v dnešní populaci velice častá a způsobují i úmrtí jedince, u kterého

Více

Prevence a léčba karcinomu prsu Diplomová práce

Prevence a léčba karcinomu prsu Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Bc. Zuzana Melichová II. ročník navazujícího magisterského studia Obor: Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické

Více

GENETICKÁ SPOLEČNOST GREGORA MENDELA INFORMAČNÍ LISTY. Číslo 2

GENETICKÁ SPOLEČNOST GREGORA MENDELA INFORMAČNÍ LISTY. Číslo 2 GENETICKÁ SPOLEČNOST GREGORA MENDELA INFORMAČNÍ LISTY Číslo 2 Sponzor Ceny Genetické společnosti Gregora Mendela *** Informační listy číslo 2, Vydává Genetická společnost Gregora Mendela Redakční rada

Více

Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii

Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii Bakalářská práce Brno 2011 Jana Nováková Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala

Více

Střední průmyslová škola chemická v Brně

Střední průmyslová škola chemická v Brně Střední průmyslová škola chemická v Brně Středoškolská odborná činnost 06 ZDRAVOTNICTVÍ ANALÝZA METALOTHIONEINU JAKO PROGNOSTICKÉHO MARKERU NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ A LNU ( BRNO 2006 Střední průmyslová škola

Více

MiRNA a její význam v nádorové diagnostice. Kristýna Hudcová

MiRNA a její význam v nádorové diagnostice. Kristýna Hudcová MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie MiRNA a její význam v nádorové diagnostice Bakalářská práce Kristýna Hudcová Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Michal Masařík, Ph.D. BRNO 2011

Více

Účinná a cílená terapie ve veterinární medicíně

Účinná a cílená terapie ve veterinární medicíně Účinná a cílená terapie ve veterinární medicíně OBSAH 1. Mastocytomy... 3 1.1. Popis onemocnění... 3 1.1.1 U psů... 3 1.1.2 U koček... 3 1.2. Predisponovaná plemena psů... 3 1.3. Příznaky... 3 1.4. Diagnostika...

Více

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol.

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol. Onkologie minimum pro praxi Jiří Tomášek a kol. ÚVOD OBECNÁ ČÁST Úvod Onkologie je mimořádně komplexní obor a stejně jako u jiných velkých oborů je velmi obtížné držet krok napříč všemi diagnózami a tématy,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Lékařská fakulta Ústav biologie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Lékařská fakulta Ústav biologie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Lékařská fakulta Ústav biologie DIZERTAČNÍ PRÁCE Exprese ABCB1 a rezistence leukemických buněk Mgr. Petr Kosztyu Olomouc 2014 Prohlašuji, že jsem předloženou dizertační

Více

Antiangiogenní léky v klinické praxi

Antiangiogenní léky v klinické praxi 127 Antiangiogenní léky v klinické praxi Tomáš Svoboda KOC FN Plzeň Vzhledem k nutnosti novotvorby cév je jednou z klíčových cílových struktur rodina VEGF receptorů, jejichž aktivace zajišťuje tímto procesem

Více

2/2008 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: LÉČBA KARCINOMU PRSU KMENOVÉ BUŇKY A ONKOLOGIE POVINNÁ MLČENLIVOST ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

2/2008 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: LÉČBA KARCINOMU PRSU KMENOVÉ BUŇKY A ONKOLOGIE POVINNÁ MLČENLIVOST ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ ČESKÁ ASOCIACE SESTER ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER SEKCE ONKOLOGICKÁ POD ZÁŠTITOU ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2/2008 TÉMA: LÉČBA KARCINOMU PRSU KMENOVÉ BUŇKY A ONKOLOGIE C A S POVINNÁ

Více

26. 28. LISTOPADU 2008 OLOMOUC

26. 28. LISTOPADU 2008 OLOMOUC SEKCE DIAGNOSTICKÉ A PREDIKTIVNÍ ONKOLOGIE ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP LABORATOŘ EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY A LABORATOŘ MOLEKULÁRNÍ PATOLOGIE LF UP A FN OLOMOUC ONKOLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Barbora Hanáková

MASARYKOVA UNIVERZITA. Barbora Hanáková MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: BIOLOGIE STUDIUM EXPRESE GENŮ SPECIFICKÝCH PRO BRAF MUTANTNÍ NÁDORY KOLOREKTA NAPŘÍČ RŮZNÝMI ČÁSTMI TLUSTÉHO STŘEVA U ČASNÝCH STUPŇŮ VÝVOJE

Více

Hsp90 cíl protinádorové terapie

Hsp90 cíl protinádorové terapie Přehled Hsp90 cíl protinádorové terapie Hsp90 a Target for Anticancer Therapy Růčková E., Müller P., Vojtěšek B. Masarykův onkologický ústav, Brno Souhrn Molekulární chaperony jsou proteiny, které se podílejí

Více

IV. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE

IV. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE / PROGRAM Vážené kolegyně, kolegové, milí přátelé! Dovolte, abych Vás jménem organizátorů konference, jménem Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP i jménem svým

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 7. 11. 2013 Předsedající: Pešek M., Votruba J. 27 Update klinických doporučení pro diagnostiku a léčbu pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic Koubková L. Pneumologická klinika

Více

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE Onkologie Suppl. A 00 www.solen.cz ISSN 80-59 Ročník 4. VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE.. prosince 00 Regionální centrum Olomouc Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Více

XXI. SBORNÍK PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ PROGRAM. Biologické dny. 4. 5. 9. 2014, Brno. www.biologickedny2014.cz. Pokroky a výzvy současné nádorové biologie

XXI. SBORNÍK PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ PROGRAM. Biologické dny. 4. 5. 9. 2014, Brno. www.biologickedny2014.cz. Pokroky a výzvy současné nádorové biologie XXI. Biologické dny Pokroky a výzvy současné nádorové biologie 4. 5. 9. 204, Brno SBORNÍK PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ PROGRAM www.biologickedny204.cz RÁMCOVÝ PROGRAM STŘEDA, 3. 9. 204 3:00 9:00 Příprava výstavy

Více

Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti

Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti Hromadníková I. 1, Žejšková L. 1, Stehnová J. 1, Doucha

Více