ZPRÁVA PROTEOMOVÁ ANALÝZA U KARCINOMU PRSU PROTEOMICS OF BREAST CANCER PROTEOMOVÁ ANALÝZA ÚVOD IDENTIFIKACE MOLEKULÁRNÍCH MARKERŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA PROTEOMOVÁ ANALÝZA U KARCINOMU PRSU PROTEOMICS OF BREAST CANCER PROTEOMOVÁ ANALÝZA ÚVOD IDENTIFIKACE MOLEKULÁRNÍCH MARKERŮ"

Transkript

1 29 ZPRÁVA PROTEOMOVÁ ANALÝZA U KARCINOMU PRSU PROTEOMICS OF BREAST CANCER H HONDERMARCK a JL LEMOINE University of Sciences and Technologies, Villeneuve d Ascq, Francie ÚVOD Proteom, pojem poprvé oficiálně zavedený v roce 1995, popisuje všechny proteiny exprimované genomem buňky, tkání nebo organismem. Proteomová analýza stanovuje jak hladiny proteinů, tak i posttranslační modifikace v různých typech buněk za různých fyziologických podmínek. Proteomová analýza, která doplňuje pole genomové analýzy, se stává výkonným prostředkem studia změn proteinové exprese vztahující se k vývojové patofyziologii jakéhokoliv buněčného typu tkáně nebo celého organismu [1]. V průběhu osmdesátých a počátkem devadesátých let byla představa, že by globální pohled na proteiny mohl být produktivním prostředkem k pochopení základních mechanismů, které jsou příčinou rozvoje rakoviny prsu, značně provokativní. V tomto období byla skutečně v popředí koncepce a metodika molekulární genetiky. V rámci postupného určování sekvencí lidského genomu - spojeného s jeho omezeným praktickým využitím pro nádorová onemocnění - a technického pokroku v identifikaci proteinů - však postupně vyplynula racionální domněnka, že přímé studium proteinů může být užitečné. V dnešní době je samozřejmostí interpretovat proteiny jako hlavní funkční výsledek genů a proteomová analýza bude vedle genetiky hybnou silou biologie a medicíny. Přesto jsme stále teprve na začátku, protože projekty proteomové analýzy jsou výrazněji finančně podporovány teprve několik let a nyní vstupují do fáze sběru dat. PROTEOMOVÁ ANALÝZA Proteomová analýza zahrnuje různé metodologie [2]. Po extrakci proteinů z buněk ve tkáňových kulturách nebo z biopsií se obvykle provádí separace bílkovin pomocí dvoudimenzionální elektroforézy (2DE), jež umožňuje separaci tisíce proteinů z jedné směsi. Hmotnostní spektrometrie představuje v současné době nejcitlivější metodu pro stanovení nanogramového množství polypeptidů získaných z 2DE gelu a určení posttranslačních modifikací. Možnosti provádění širokospektré proteomové analýzy profilů lidského proteinu se rozvíjely současně s pokrokem bioinformatiky, což umožnilo shromáždění využitelných genomových a proteomových databází dostupných na internetu. Využití proteomové analýzy u karcinomu prsu si klade dva hlavní cíle. Za prvé odhalit nové molekulární markery ke stanovení profilu karcinomu prsu, za druhé dešifrovat intracelulární signální dráhy, které vedou ke vzniku buněk karcinomu prsu, čímž by bylo možno zachytit nové terapeutické cílové struktury. IDENTIFIKACE MOLEKULÁRNÍCH MARKERŮ Využití 2DE k detekci změn profilu sérových proteinů u pacientů s nádorovým onemocněním bylo popsáno již v roce 1974 [3]. První studie však měla především deskriptivní charakter a v jejím rámci nebyla provedena identifikace jiného proteinu než

2 30 Zpráva albuminu. Několik let poté však Westley a Rochefort [4] objevili v liniích lidských nádorových buněk karcinomu prsu skrytý glykoprotein 46 kda indukovaný estrogeny a díky použití specifických protilátek prokázali, že se jedná o proteázový cathepsin D. Přesnější charakteristiky takových polypeptidových diferencí byly publikovány na začátku devadesátých let. Trask et al. [5] prokázali, že zdravé buňky produkují keratin K5, K6, K7 a K17, zatímco nádorové buňky tvoří především keratin K8, K18 a K19. Tato distribuce byla potvrzena na vzorcích tumorózní tkáně, a imunodetekce cytokeratinu se nyní využívá v histopatologii ke zvýraznění epiteliálních buněk a odlišení benigních a maligních buněk na podložním skle. Bylo zjištěno, že také jiná skupina cytoskeletálních proteinů, tropomyoziny, mají odlišnou expresi ve zdravých a nádorových buňkách karcinomu prsu [6]. Od roku 1995 se možnost provedení širokospektré proteomové analýzy profilů lidských proteinů stala realitou díky třem hlavním událostem v biologickém výzkumu: sekvenční analýza lidského genomu; vývoj citlivých metod k popisu proteinů založených na hmotnostní spektrometrii, které umožňují identifikaci bodů na 2DE gelu také o nízké intenzitě; rozvoj bioinformatiky. Metodika používaná k identifikaci proteinů, která má klinický význam, je uvedena na obr. 1. Nedávno byla publikována první charakteristika proteinů normálních epiteliálních a myoepiteliálních buněk prsu za využití hmotnostní spektrometrie [7]. Na obr. 2 je uveden proteinový profil duktálního karcinomu prsu. Bylo detekováno více než polypeptidů lokali- Normální buňky prsní žlázy Normální prsní tkáň a benigní léze 2D elektroforéza nebo jiná separační metoda Buňky karcinomu prsu Biopsie tumorů Diferencované zobrazení pomocí počítačové analýzy Zkoumaný protein Klinické údaje Identifikace pomocí hmotnostní spektrometrie Zkoumaný protein z hlediska kliniky Ověření běžnými experimentálními metodami Obr. 1. Způsob identifikace proteinů s ohledem na klinické použití.

3 Zpráva 31 MW kd(a) 90 HSP90 HSP70 70 STf 60 calr α1-at HSP60 GRP 58 Albumin 50 fetuin vimentin CK 18 IgH 40 β-tm Tm1 numatrin actin anx1 Tm4 lipocortin 30 Tm ζ/δ HSP σ α/β Rho GDI GST IgL 20 TCTP Proapo. Thio.peroxidase (pi) Obr. 2. Proteomový profil tumoru prsu. Základní proteiny byly stanoveny pomocí hmotnostní spektometrie. α 1 -AT=alfa 1 -antitrypsin; anx = annexin; CK = cytokeratin; calr = calretinin; GRP = proteiny regulované přes glukózový metabolismus; GST = glutathion S-transferasa; HSP = heat-shock proteiny; Ig = imunoglobulin; Proapo= pro-apolipoprotein; Rho GDI = Rho GTP-disociační inhibitor 1; STf = sérový transferin, TCTP = transkripčně řízený nádorový protein; Thio. peroxidasa = thioredoxin peroxidáza; Tm = tropomyozin; : α = alfa; β = beta; δ = delta; σ = sigma; ζ = zeta.

4 32 Zpráva zovaných mezi pi 4 a pi 8 s molekulovou hmotností v rozsahu od 20 do 200 kda. Některé z identifikovaných proteinů jsou označeny. Identifikace molekulárních markerů u karcinomu prsu je komplikována buněčnou heterogenitou mamárních tumorů. I když se bioptické vzorky tumorů prsu skládají převážně z nádorových buněk, obsahují také jiné typy buněk, které komplikují stanovení profilu proteomu. Před přípravou vzorku můžeme pro izolaci maligních buněk využít techniky, jako je laserová záchytná mikrodisekce [8], která usnadní jejich postupné odkrytí. Nejobtížnější je však rozhodnout, které buňky vybrat - pouhá morfologie není spolehlivá. Navíc je třeba poznamenat, že zajímavé markery se mohou objevit také v jiných buňkách obsažených v tumoru. Bylo například prokázáno, že angiogeneze tumoru je rozhodujícím faktorem růstu/metastázování karcinomu prsu. Přítomnost endoteliálních proteinů v karcinomu prsu může být zajímavým diagnostickým parametrem. Získání dostatečného materiálu pro proteomovou analýzu je náročné na čas, zejména při diagnostice buněčných typů vyskytujících se pouze v malém množství. Ačkoliv má tedy mikrodisekce svá omezení, může poskytnout alternativu k diagnostice celého bioptického materiálu tumoru, stejně jako možnost stanovení proteomového profilu potenciálně všech buněčných typů vyskytujících se v tumoru prsu SIGMA: POTENCIÁLNÍ KLINICKÝ MARKER patří do skupiny vysoce udržovaných bílkovinných forem (alfa, beta, delta, sigma, zeta) o kda exprimovaných ve všech eukaryotických buňkách. Hraje úlohu v dráhách regulace přenosů signálu týkajících se kontroly buněčné proliferace, diferenciace a přežití [9]. Nedávno bylo za použití proteomové analýzy prokázáno, že hladiny sigma formy v bioptických vzorcích rakoviny prsu jsou v průměru desetinásobně nižší než jeho hladiny v normálních epiteliálních buňkách prsu [10]. Tyto údaje nasvědčují tomu, že by sigma mohl být využit k rozlišení nádorových a nenádorových prsních epitelálních buněk. Transkripční analýza také potvrdila, že exprese genu sigma je v rakovinných buňkách prsu 7 až 10krát nižší než v normálních buňkách prsu, což je zapříčiněno velkou četností hypermetylace lokusu sigma [11]. Dále byl prokázán zajímavý fakt, že BRCA1 je selektivním ko-aktivátorem transkripce genu [12] a že hypermetylace a utlumení genu sigma je časným krokem v karcinogenezi prsu [13]. Ve studii Fergussona et al. [11] nebylo pomocí Northern blot analýzy možno detekovat mrna pro sigma u 45/48 analyzovaných primárních karcinomů prsu; naproti tomu proteomová analýza protein odhalila sigma u 30/35 vzorků primárních tumorů [10], čímž byla prokázána vyšší senzitivita, kterou proteomová analýza poskytuje, stejně jako komplementarita obou postupů při identifikaci tumorových markerů. DRÁHY SIGNALIZUJÍCÍ RŮST RAKOVINNÝCH BUNĚK PRSU Vedle estrogenových hormonů může být vývoj nádorových buněk karcinomu prsu regulován různými růstovými faktory, které řídí proliferaci, migraci a apoptózu. Například růstový faktor-1 podobný inzulinu (insulin-like growth factor-1 - IGF-1) a epidermální růstový faktor (EGF) stimulují proliferaci rakovinných buněk prsu, zatímco ostatní faktory, jako je inhibitor růstového faktoru odvozený od prsní žlázy (mammary-derived growth factor inhibitor) a transformační růstový faktor beta (transforming growth factor beta - TGF-β) jejich růst inhibují. Bylo prokázáno, že růstový faktor hepatocytů/faktor rozsevu (hepatocyte growth factor/scatter factor - HGF/SF) stimuluje migraci rakovinných buněk prsu, a tím i metastázování. Bylo prokázáno, že růstové faktory fibroblastů (FGFs) stimulují jak proliferaci, tak i migraci rakovinných buněk prsu [14]. Nedávno bylo také zjištěno, že růstový faktor nervového systému (nerve growth factor), lépe známý jako archetypový neurotropin, je schopen stimulovat proliferaci

5 Zpráva 33 i přežívání nádorových buněk prsu [15, 16]. Mechanismus působení těchto růstových regulátorů je jako celek rozhodující pro proces rozvoje rakoviny prsu. Na nádorových buňkách karcinomu prsu byly studovány proteomové změny indukované FGF-2 [17]. Byla prokázána zvýšená fosforylace tyrozinu několika proteinů, charakterizovaných hmotnostní spektrometrií jako FGF receptor, substrát FGF receptoru (FRS2), onkoprotein Src a MAP kinázy (p42/p44). Bylo zjištěno, že stimulace FGF-2 indukuje fosforylaci tyrozinu cyklinu D2. Doposud nebyla popsána fosforylace cyklinu D2 v signálním řetězci růstového faktoru, i když je známo, že postup v buněčném cyklu je striktně kontrolován cykliny a jejich katalytickými podjednotkami, cyklin-dependentními kinázami. Dva z proteinů regulovaných FGF-2 patří do skupiny heat-shock proteinů (HSP). Předchozí studie prokázaly pomocí mamárních buněk, že mitogeny, jako IGF a EGF, zvyšují buněčnou syntézu a akumulaci HSP90 a HP70 [18]. HSP90 může vytvářet komplex s mnoha součástmi signální dráhy růstového faktoru - receptory tyrozin kinázy, Src, Raf a MAP-kinázou-kinázou [19] - jeho interakce s těmito signálními proteiny jim poskytne ochranu a upravuje konformační strukturu. Uvedené údaje naznačují, že exprese tohoto proteinu je důležitá v kancerogenezi prsu. STANOVENÍ TERAPEUTICKÝCH CÍLŮ Praktické použití pro léčbu, které vychází z lepšího porozumění molekulární podstatě růstu buněk karcinomu prsu, se v současnosti stalo prioritou. Dokladem toho je vývoj nových terapeutických přístupů založených například na inhibici receptorů pro tyrozinkinázu. Příkladem může být erbb2, což je samostatný receptor pro tyrozinkinázu. Overexprese ErbB2 v buňkách karcinomu prsu byla prokázána na úrovni mrna i proteinů. Specifická inhibice receptoru erbb2 pomocí monoklonálních protilátek vede ke snížení úrovně buněčné proliferace. Na podkladě těchto in vitro pokusů byl úspěšně vyvinut herceptin, specifická blokující protilátka zaměřená proti erbb2, který je nyní předmětem klinických studií se slibnými výsledky [20]. Vzhledem k tomu, že proteomová analýza umožňuje úplnou identifikaci regulace proteinů v průběhu patologických procesů, lze očekávat objev nových terapeutických cílů a odpovídajících léků. Stanovení možné funkce proteinů v patogenezi chorob lze dosáhnout pomocí známých farmakologických inhibitorů, specifických protilátek nebo stanovením kódující mrna. V případě HSP90 jsme byli schopni prokázat, že geldanamycin, což je inhibitor aktivity HSP90, zcela blokuje proliferaci indukovanou FGF-2 a celkový růst buněk karcinomu prsu. Tyto údaje svědčí pro skutečnost, že HSP90 představuje možný terapeutický cíl pro léčbu rakoviny prsu. Downregulace receptorů sigma v buňkách karcinomu prsu je rovněž předmětem zájmu ohledně možného využití v rámci nových onkologických léčebných modalit. Bylo prokázáno, že receptor sigma je přímo spojen s cyklin-dependentními kinázami, které negativně ovlivňují buněčný růst [21]. Vyšší hladina sigma v normálních epiteliálních buňkách prsu proto může přispívat k omezení vysoké úrovně buněčné proliferace. Tak je možno předpokládat, že obnovení zvýšené hladiny sigma v buňkách karcinomu prsu povede k jejich snížené proliferaci. Tato hypotéza, vyslovená díky proteomové analýze, kterou je nutno dále experimentálně ověřit, jistě skýtá nové cesty v léčbě rakoviny prsu. ZÁVĚR Údaje získané díky proteomové analýze, které se týkají molekulárních markerů a terapeutických cílů u karcinomu prsu, představují jistě jen první krok [22]. Proteomová analýza plazmy v současnosti rozšiřuje možnosti identifikace cirkulujících markerů a budoucí pokrok v tomto odvětví je pravděpodobně závislý na dalších technologických inovacích. Na základě schématu ustanoveného pro studium

6 34 Zpráva nukleových kyselin se nyní zvyšuje možnost použití technologií s využitím proteinových chipů. Principem využití proteinových chipů v identifikaci nových markerů je schopnost zvýšit aktivitu potenciálních ligandů v souborech impregnovaných různými druhy sond s odpovídající afinitou a následná analýza rozdílných proteinových vazeb [23]. Hmotnostní spektrometrie pak umožní rozlišení rozdílně exprimovaných proteinů. Použití souborů proteinů má velký význam pro diagnostiku. Pokud se podaří nalézt specifický soubor biomarkerů pro charakteristiku určitého druhu nádoru, je k jeho využití nezbytná širokospektrá rutinní analýza proteinových profilů, čehož není možno dosáhnout v rámci 2DE. Za této situace by automatizovaná technologie založená na systému chipů k analýze stovek nebo tisíců proteinů současně, podobná technologii detekce cdna, představovala významný nástroj pro diagnostiku, léčbu a sledování nádorových onemocnění. Není pochyb o tom, že pro důkladné porozumění karcinomu prsu a pro odpovídající vývoj nových léčebných přístupů je nezbytné vytvořit integrovaný program genomové a proteomové analýzy.

7 Zpráva 35 LITERATURA [1] Banks RE, Dunn MJ, Hochstrasser DF et al. Proteomics: new perspectives, new biomedical opportunities. Lancet 2000; 356: [2] Pandey A, Mann M. Proteomics to study genes and genomes. Nature 2000; 405: [3] Wright GL. Two-dimensional acrylamide gel electrophoresis of cancer-patient serum proteins. Ann Clin Lab Sci 1974; 4: [4] Westley B, Rochefort H. A secreted glycoprotein induced by estrogen in human breast cancer cell lines. Cell 1980; 20: [5] Trask DK, Band V, Zajchowski DA, Yaswen P, Suh T, Sager R. Keratins as markers that distinguish normal and tumor-derived mammary epithelial cells. Proc Natl Acad Sci USA 1990; 87: [6] Bhattacharya B, Prasad GL, Valverius EM, Salomon DS, Cooper HL. Tropomyosins of human mammary epithelial cells: consistent defects of expression in mammary carcinoma cell lines. Cancer Res 1990; 50: [7] Page MJ, Amess B, Townsend RR et al. Proteomic definition of normal human luminal and myoepithelial breast cells purified from reduction mammoplasties. Proc Natl Acad Sci USA 1999; 96: [8] Wulfkuhle JD, McLean KC, Paweletz CP et al. New approaches to proteomic analysis of breast cancer. Proteomics 2001; 1: [9] Fu H, Subramanian RR, Masters SC proteins: structure, function, and regulation. Annu Rev Pharmacol Toxicol 2000; 40: [10] Vercoutter-Edouart AS, Lemoine J, Le Bourhis X et al. Proteomic analysis reveals that sigma is down-regulated in human breast cancer cells. Cancer Res 2001; 61: [11] Ferguson AT, Evron E, Umbricht CB et al. High frequency of hypermethylation at the sigma locus leads to gene silencing in breast cancer. Proc Natl Acad Sci USA 2000; 97: [12] Aprelikova O, Pace AJ, Fang B, Koller BH, Liu ET. BRCA1 is a selective co-activator of sigma gene transcription in mouse embryonic stem cells. J Biol Chem 2001; 276: [13] Umbricht CB, Evron E, Gabrielson E, Ferguson A, Marks J, Sukumar S. Hypermethylation of sigma (stratifin) is an early event in breast cancer. Oncogene 2001; 20: [14] Nurcombe V, Smart CE, Chipperfield H, Cool SM, Boilly B, Hondermarck H. The proliferative and migratory activities of breast cancer cells can be differentially regulated by heparan sulfates. J Biol Chem 2000; 275: [15] Descamps S, Lebourhis X, Delehedde M, Boilly B, Hondermarck H. Nerve growth factor is mitogenic for cancer but not normal breast epithelial cells. J Biol Chem 1998; 273: [16] Descamps S, Toillon RA, Adriaenssens E et al. Nerve growth factor stimulates proliferation and survival of human breast cancer cells through two distinct signaling pathways. J Biol Chem 2001; 276: [17] Vercoutter-Edouart AS, Lemoine J, Smart CE et al. The mitogenic signaling pathway for fibroblast growth factor-2 involves the tyrosine phosphorylation of cyclin D2 in MCF-7 human breast cancer cells. FEBS Lett 2000; 478: [18] Jolly C, Morimoto RI. Role of the heat shock response and molecular chaperones in oncogenesis and cell death. Natl Cancer Inst 2000; 92: [19] Pearl LH, Prodromou C. Structure and in vivo function of Hsp90. Curr Opin Struct Biol 2000; 10: [20] Colomer R, Shamon LA, Tsai MS, Lupu R. Herceptin: from the bench to the clinic. Cancer Invest 2001; 19: [21] Laronga C, Yang HY, Neal C, Lee MH. Association of the cyclin-dependent kinases and sigma negatively regulates cell cycle progression. J Biol Chem 2000; 275: [22] Hondermarck H, Vercoutter-Edouart AS, Revillion F et al. Proteomics of breast cancer for marker discovery and signal pathway profiling. Proteomics 2001; 1: [23] Fung ET, Thulasiraman V, Weinberger SR, Dalmasso EA. Protein biochips for differential profiling. Curr Opin Biotechnol 2001; 12:

8 36 Biologie - onemocnění RECENZE BIOLOGIE - ONEMOCNĚNÍ Předpokládaný nádorový supresor p33 ING1 zprostředkovává reparaci DNA poškozenou UV paprsky. The tumour suppressor candidate p33 ING1 mediates repair of UV-damaged DNA. Cheung K-J Jr, Mitchell D, Lin P, Li G; University of British Columbia, Vancouver, BC, Canada. Cancer Res 2001; 61[13]: V poslední době byl naklonován nádorový supresorový gen ING1 a bylo prokázáno, že inhibuje buněčný růst v G1 fázi buněčného cyklu prostřednictvím transaktivace inhibitoru cyklin-dependentní kinázy p21 waf1 v přítomnosti p53. ING1 je rovněž schopen zvyšovat citlivost buněk k působení stresorů, například etoposidu a gama záření, a to ve volné formě a nikoliv v buněčných liniích s deficitem p53. Je zajímavé, že snížená exprese ING1 byla prokázána u karcinomu prsu, a to u primárních tumorů i v buněčných liniích, přičemž u spinocelulárních karcinomů hlavy a krku byly zjištěny mutace ING1. Doposud byly zjištěny čtyři izoformy genu ING1, kódující proteiny o Mr , , a V poslední době bylo prokázáno, že exprese izoformy p33 ING1 je indukována gama zářením v závislosti na dávce v čase a na druhu chování tkáně. Autoři se zároveň zabývali předpokladem, zda se p33 ING1 uplatňuje při stresové odpovědi na UV záření, například při DNA reparaci. Nejprve byla objasněna indukce proteinu kódovaného p33 ING1 v buněčné linii lidského melanomu MMRU jako odpovědi na gama záření. Tato zvýšená exprese proteinů je důsledkem vzestupu úrovně transkripce: tato situace ostře kontrastuje s genem p53, jehož akumulace po expozici gama paprskům byla přičítána prodlouženému poločasu proteinů. Autoři prokázali, že se gen p33 ING1 může podílet na reparaci DNA poškozené UV zářením, protože reparační pochody DNA u melanomových buněk s vneseným cdna kódem pro p33 ING1 byly mnohem účinnější než u kontrol s vneseným samotným vektorem. Navíc bylo zjištěno, že nezměněný typ p53 je nezbytný pro funkci p33 ING1. Pokusy s imunoprecipitací kombinovanou s Western blottingem ukázaly, že p33ing1 se spojuje s GADD45, který se účastní reparace DNA a je up regulován genem p53. Existuje významná kauzální souvislost mezi expozicí UV záření a vznikem melanomu, proto by ztráta či inaktivace p33 ING1 teoreticky mohla přispívat ke vzniku neoplazie. XRCC2 je jaderný protein podobný RAD51, který je nezbytný pro vznik fokusu RAD51 v závislosti na míře poškození bez následné vazby ATP. XRCC2 is a nuclear RAD51-like protein required for damage-dependent RAD51 focus formation without the need for ATP binding. O Regan P, Wilson C, Townsend S, Thacker J; Medical Research Council, Harwell, UK. J Biol Chem 2001; 276[25]: Reparace poškozené DNA pomocí homologní rekombinace má důležitou úlohu pro zachování genetické stability buněk. U bakterií má protein RecA velký význam v procesu rekombinace a jeho homolog, RAD51, byl nalezen u organismů od kvasinek až po savce. Mutace těchto proteinů mohou vést k závažnému poškození a k extrémní citlivosti vůči agens, jež poškozují DNA. Všichni členové této skupiny mají pevně danou sekvenci,

9 Biologie - onemocnění 37 která se účastní vazby s ATP a je známa jako P-klička (P-loop). XRCC2 je protein podobný RAD51. Gen XRCC2 byl identifikován a klonován díky své schopnosti doplňovat fenotyp citlivý vůči poškození u buněčné linie irs1 křečků. Tato linie je mimořádně citlivá vůči nejrůznějším agens, která vedou k poškození DNA, a vykazuje také spontánní genetickou nestabilitu. Autorům se podařilo prokázat, že XRCC2 se nachází v buněčném jádře. Je-li buňka vystavena látkám poškozujícím DNA, pak RAD51 vytváří fokusy v oblastech uvnitř jádra v závislosti na dávce a délce expozice. Jen velmi malý počet fokusů RAD51 byl nalezen v buněčných liniích irs1 s deficitem XRCC2. Pokud byl XRCC2 přenesen zpět do buněk, došlo k obnovení fokusů RAD51. Autoři se dále zabývali problémem, zda mutace v oblasti pro vazbu ATP, P-kličky, genu XRCC2 povede k inaktivaci proteinu. Překvapivě bylo zjištěno, že substituce pevně kódovaných reziduí v P-kličce měla jen malý vliv na schopnost XRCC2 doplňovat fenotyp citlivý vůči poškození buněk irs1. V souvislosti s XRCC2 bylo zjištěno, že geny BRCA1 a BRCA2 prokázané u karcinomu prsu jsou nezbytné pro vznik fokusů RAD51 v závislosti na míře poškození a podílejí se na přesné segregaci chromozomů. Gen XRCC2 proto může mít vliv na incidenci rakoviny. Vznik mamárních adenokarcinomů vlivem tkáňově specifické inaktivace BRCA2 u myší. Development of mammary adenocarcinomas by tissue-specific knockout of BRCA2 in mice. Ludwig T, Fisher P, Murty V, Efstratiadis A; Columbia University, New York, NY, USA. Oncogene 2001; 20[30]: Gen BRCA2 zvyšující náchylnost ke vzniku karcinomu prsu se skládá z 27 exonů kódujících jaderný protein v délce aminokyselin. BRCA2 obsahuje v segmentu kódovaném exonem 11 osm vnitřních repetitivních sekvencí v délce aminokyselin, které se nacházejí také v myším homologu BRCA2. Tyto oblasti se pravděpodobně účastní vazby BRCA2 na RAD51. Dále byly nalezeny domény, jež váží proteinkinázu a acetylatransferázu P/CAF histonů. Z tohoto důvodu má gen BRCA2 význam při transkripci a/nebo modifikaci histonů a zasahuje do remodelace chromatinu. Jedním ze standardních způsobů výzkumu funkce určitého genu je vytvořit inaktivované linie u myší. Zábrana exprese genu však vede ke vzniku letálního embryonálního fenotypu, proto jsou tyto kmeny myší často nepoužitelné. Jednou z možností překonání tohoto problému je využití Cre-loxP systému. V jeho rámci se vytvoří kmen transgenních myší, které jsou nositeli rekombinantního enzymu Cre pod vlivem tkáňově specifického promotéru a geny či exony uvnitř cílového genu jsou chráněny lokusy loxp. V okamžiku exprese Cre enzymu se uskuteční rekombinace mezi lokusy loxp a dojde k excizi genu. Ve výzkumné práci, která je na tomto místě prezentována, byl tento systém použit k analýze tumorózní tkáně vzniklé po inaktivaci genu BRCA2 v prsní žláze myší. Gen Cre byl kontrolován promotérem Wap genu, který kóduje bílkovinu mléčné syrovátky a který je specificky exprimován v mamárních epiteliálních buňkách v průběhu pozdního těhotenství a laktace, a tak byl vytvořen kmen transgenních myší nesoucích tento gen. Autoři rovněž vytvořili transgenní myši, u nichž byl exon 3 a 4 genu BRCA2 chráněn lokusem loxp. Prostřednictvím opakovaného křížení těchto myší a BRCA2 -/+ myší vznikl kmen myší, které byly dvojitě heterozygotní BRCA2 +/-/WapCre/+ a BRCA2 flox/flox. Myši BRCA2 flox/flox byly plně životaschopné a plodné, z čehož vyplývá, že cílená alela BRCA2 flox má i v nepřítomnosti Cre zachovánu schopnost transkripční aktivity. Myši BRCA2 +/-/WapCre/+ a BRCA2 flox/flox byly poté kříženy, čímž vznikl kýžený experimentální kmen zvířat BRCA2 flox/-/wapcre/+ bez funkčního genu BRCA2 v prsní žláze a současně kontrolní skupina Brca2 flox/-/ Wap+/+. Samice ve skupině 26 experimentálních zvířat a 11 kontrol prodělaly vícečetné těhotenství

10 38 Biologie - onemocnění a byly sledovány 20 měsíců s ohledem na incidenci tumoru prsní žlázy. U žádného z kontrolních zvířat nevznikl nádor, avšak u 20/26 (77 %) experimentálních myší se objevil karcinom prsu. Ten byl dvojího typu, solidní karcinom a adenoskvamózní karcinom. Analýza Southern Blotting prokázala, že genotyp tumorů odpovídal BRCA2 flox/-, z čehož vyplývá nedostatečná funkce BRCA2. Šest náhodně vybraných tumorů vykazovalo rozličné stupně aneuploidie v souvislosti s různorodými strukturálními aberacemi. Je zajímavé, že fenotyp těchto tumorů byl velmi podobný nádorům u myší HER2/neu, ačkoliv nebyla zaznamenána overexprese HER2/neu. Schopnost inaktivace různých domén genů umožňuje in vivo studium funkcí specifických sekvencí. Zjištěné označení BRCA2 adenokarcinomů u myší naznačuje, že by bylo možno srovnávat určité nádorové fenotypy s definovanými molekulárními změnami. Signifikantní korelace exprese proteinu-1 vedoucího k chemoatrakci monocytů s neovaskularizací a progresí karcinomu prsu. Significant correlation of monocyte chemoattractant protein-1 expression with neovascularization and progression of breast carcinoma. Saji H, Koike M, Yamori T, Saji, S, Seiki M, Matsushima K, Toi M; Tokyo Metropolitan Komagome Hospital, Tokyo, Japan. Cancer 2001; 92[5]: Přítomnost lymfocytoplazmocytárního infiltrátu u primárního karcinomu prsu byla až doposud všeobecně považována za příznivé znamení, protože se jedná o imunitní reakci na vlastní tumor. V poslední době však bylo prokázáno, že některé typy infiltrátů, zejména makrofágy, mohou zprostředkovávat reakce potenciálně škodlivé vůči hostiteli. Makrofágy jsou například zdrojem sérových proteáz a matrixových metaloprotienáz a také angiogenních působků, např. tymidin fosforylázy. Otázkou samozřejmě zůstává, jaký mechanismus vede ke shromaž ování makrofágů v místech tumoru. Skupina chemokinů a jejich receptorů je v současnosti považována za důležitý faktor v migraci monocytů, dendritických buněk, NK buněk a T lymfocytů a jedním z nejvýznamnějších působků vedoucích k monocytární infiltraci představuje protein-1 vedoucí k chemoatrakci monocytů (MCP-1). Autoři práce vyšetřili tumory od 230 pacientek s invazivním duktálním karcinomem prsu a posuzovali in vivo expresi MCP-1 v nádorové tkáni ve vztahu ke klinickému a biologickému chování karcinomu prsu. Bylo zjištěno, že široké spektrum kultivovaných buněčných linií je schopno produkovat měřitelné množství MCP-1, zejména pak tumory mozku, plic, žaludku a ledviny. Ani jedna ze zkoumaných buněčných linií kolorektálního karcinomu nevykazovala produkci MCP-1. Pokud se týká buněk karcinomu prsu, tři z pěti buněčných linií měly měřitelnou expresi MCP-1. Přibližně 50 % (117/230) primárních karcinomů prsu mělo silně pozitivní barvitelnou reakci na MCP-1 v nádorových buňkách. V normálních epiteliálních a stromálních buňkách zdravých duktů ve vzorcích nebylo výrazné barvení na MCP-1 pozorováno. U některých tumorózních tkání vykazovaly buňky lymforetikula, zejména makrofágy, které pronikly do stromatu nádoru, silnější imunoreaktivitu než vlastní nádorové buňky. Exprese MCP-1 v buňkách karcinomu signifikantně korelovala s expresí tymidin fosforylázy v nádorových i stromálních buňkách. Navíc byl zjištěn vztah mezi expresí MCP-1 v nádorových buňkách a expresí matrixové proteinázy membránového typu 1, která je považována za hlavní aktivátor jiných matrixových metaloproteináz nacházejících se v nádorové tkáni. Menší korelace byla zjištěna mezi expresí MCP-1 a stupněm infiltrace makrofágy (hodnoceno četností pozitivního barvení na CD68) a vaskularizací tumoru (hodnoceno mírou hustoty kapilár). Studie in vivo jednoznačně prokázaly vliv MCP-1 na indukci angiogeneze v králičí rohovce, a to v souvislosti s migrací makrofágů. Tato studie zřejmě podporuje domněnku, že MCP-1 produkovaný nádorovými buňkami přitahuje a pravděpodobně

11 Biologie - onemocnění 39 i vede k aktivaci asociovaných makrofágů, které pak mohou přispívat k lokální invazi tumoru a metastatickému rozsevu. Autoři nevěnovali zvláštní pozornost duktálnímu karcinomu in situ (DCIS), ale vzhledem k palisádovitému uspořádání krevních cév v okolí jednotlivých okrsků DCIS bude v budoucnosti jistě zajímavé věnovat se tomuto problému a objasnit, jak časně během patogeneze karcinomu prsu dochází k produkci MCP-1. Mutace genů BRCA1 a BRCA2 u pacientek s bilaterálním karcinomem prsu. Mutations of the BRCA1 and BRCA2 genes in patients with bilateral breast cancer. Steinmann D, Bremer M, Rades D, Skawran B, Siebrands C, Karstens JH, Dork T; Institute of Human Genetics, Hannover, Germany. Br J Cancer 2001; 85[6]: Riziko rozvoje kontralaterálního karcinomu prsu je pravděpodobně mnohem vyšší v rodinách s vícečetným výskytem nádoru s genetickou predispozicí v důsledku mutace genů BRCA1 a BRCA2. Autoři uskutečnili studii u 75 hospitalizovaných německých pacientek s bilaterálním karcinomem prsu, která se zabývala výzkumem celé kódující oblasti genu BRCA1 a BRCA2 a srovnávala výsledky s prevalencí mutací BRCA1 a BRCA2 u odpovídající skupiny pacientek (vzájemná shoda ve věku a rodinné anamnéze) s unilaterálním karcinomem prsu. U nemocných s bilaterálním postižením bylo zjištěno pět rámcových delecí. Ve skupině pacientek s unilaterálním karcinomem prsu byly nalezeny tři patogenní mutace BRCA1. Četnost běžných nevýznamných variant BRCA1 a BRCA2 se v obou skupinách nelišila. Výsledky studie ukazují, že pacientky s bilaterálním karcinomem prsu, bez ohledu na věk a na rodinnou anamnézu, nemají signifikantně vyšší četnost změn BRCA1 a BRCA2 než nemocné s unilaterálním nádorem. Ve skutečnosti byla četnost zjištěných mutací BRCA1 a BRCA2 u pacientek s bilaterálním karcinomem prsu mnohem nižší než frekvence ve studiích, které se zabývaly rodinami s velkým výskytem rakoviny prsu. Autoři se domnívají, že vysoká frekvence bilaterálního karcinomu prsu v rodinách s vysokou četností rakoviny prsu může být důsledkem familiárního nakupení dalších podpůrných faktorů, jež ovlivňují penetranci mutací BRCA1 a BRCA2. Tento názor by mohl být podložen nedávnými výzkumy, které prokázaly, že v BRCA1 rodinách je riziko výskytu kontralaterálního karcinomu prsu ovlivněno také věkem v době stanovení diagnózy primárního tumoru. (Verhoog et al, Br J Cancer 2000; 83: 384-6). Funkční analýza CpG metylace v oblasti promotéru BRCA1. Functional analysis of CpG methylation in the BRCA1 promoter region. DiNardo DNM, Butcher DT, Robinson DP, Archer TK, Rodenhiser DI; University of Western Ontario, London, ON, Canada. Oncogene 2001; 20[38]: Metylace CpG oligonukleotidů s DNA je způsob, kterým buňky tlumí expresi genů. Změny v metylaci DNA jsou považovány za jeden z mechanismů, který je odpovědný za nedostatečnou či aberantní expresi různých genů v nádorové tkáni. Reexprese genů MAGE u některých nádorů je například považována za důsledek demetylace oblastí promotérů. Proces tlumení genů metylací zasahuje do vazeb v průběhu transkripce promotéru. Místní hypermetylace byla prokázána v regulační oblasti BRCA1 u sporadických karcinomů prsu a ovarií. Zdá se, že tento proces ovlivňuje některé předpokládané transkripční faktory ve vazebných místech, včetně faktoru zprostředkujícího odpově na camp (CRE). Prezentovaná práce charakterizuje funkční význam metylace DNA v oblasti promotéru BRCA1. Vzorce identifikačních oblastí luciferázy byly vytvořeny z překryvných oblastí BRCA1 promotéru. Ty zahrnovaly předpokládaný lokus CRE a domnělé

12 40 Biologie - onemocnění/biologie - prognostické faktory oblasti jiných transkripčních faktorů, například Sp1 a v-myb. Expresí těchto vzorců v MCF-7 buňkách bylo prokázáno, že přítomnost CRE a v-myb vede k 300krát vyšší aktivitě luciferázy ve srovnání s kontrolami. Navození mutace C-na-T v oblasti CRE a vnesení příslušných vzorců vedlo ke snížení aktivity. In vitro metylace vzorce pomocí SssI metylázy vede k poklesu aktivity odpovídající 1 % aktivity nemetylovaného vektoru. Prostřednictvím pokusů s posunem pruhů oligonukleotidů metylovaných ve specifických místech bylo dosaženo snížení aktivity promotéru v závislosti na zvláštním CpG, který se nachází v pozici -173 až Pokusy pomocí protilátek proti vazebnému proteinu CRE (CREB) vedly k poznatku, že transkripční protein, který se váže k příslušné oblasti DNA, byl ve skutečnosti CREB a že jeho vazbu lze inhibovat metylací. Výsledky svědčí pro skutečnost, že metylace DNA má supresivní vliv na expresi BRCA1. Metylace, která byla pozorována u sporadického karcinomu prsu a ovarií, může mít dva různé způsoby průběhu: 1. genově-specifický model; nebo 2. změna celého vzorce genové metylace, pravděpodobně v důsledku nadměrné exprese genu metylázy. Autoři zdůrazňují, že minimálně dvě další skupiny výzkumníků prokázaly aberantní metylaci BRCA1 u onemocnění s negativními estrogenovými receptory (ER) - a/nebo progesteronovými receptory (PR). Druh metylace hormonálních receptorů nebyl stanoven, přesto se nabízí možnost epigenetické poruchy, protože již byla popsána aberantní metylace ER. BIOLOGIE - PROGNOSTICKÉ FAKTORY Exprese genu MAGE-A u primárního karcinomu prsu. MAGE-A gene expression pattern in primary breast cancer. Otte M, Zafrakas M, Riethdorf L, Pichlmeier U, Loning T, Janicke F, Pantel K; Universitatsklinikum Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Germany. Cancer Res 2001; 61[18]: Skupina proteinů melanomových antigenů (MAGE)-A patří k souboru antigenů známých jako tumor-testis antigeny, protože jejich exprese je omezena na nádorovou tkáň a varlata u dospělých. Díky tomuto vzorci omezené exprese představují ideální kandidáty pro imunoterapii, protože varle je privilegovaným imunitním orgánem a jeho buňky neexprimují molekuly hlavního histokompatibilního komplexu (MHC). Geny MAGE-A jsou silně homologní a protilátky vytvářené proti jednomu antigenu ze skupiny často reagují zkříženě s ostatními antigeny ze souboru. Cílem této studie bylo stanovit expresi šesti genů MAGE-A u primárního karcinomu prsu. K analýze transkritpů MAGE-A byla použita metoda reverzní transkripce polymerázové řetězové reakce (RT-PCR) pomocí primerů, které amplifikují mrna všech genů MAGE-A. Produkt PCR byl poté rozdělen pomocí rozličných restrikčních enzymů, což umožnilo rozlišení různých zástupců celé skupiny. Ze 67 vyšetřovaných vzorků primárního karcinomu prsu byl u 18 (27 %) nalezen alespoň jeden pozitivní MAGE-A transkripční produkt. Uvedená incidence exprese genu je srovnatelná s údaji zjištěnými u karcinomů ovarií, avšak mnohem nižší než u melanomů, neuroblastomů a některých jiných solidních nádorů. Je zajímavé, že všech 15 vzorků lobulárních karcinomů bylo MAGE-A negativní. Exprese těchto genů je zřejmě vázána na středně a málo diferencované primární karcinomy prsu, osm nádorů grade I nevykazovalo žádnou expresi genů. Tyto výsledky vedou k domněnce, že podskupina pacientek s primárním karcinomem prsu by se mohla podrobit aktivní imunoterapii založené na MAGE-A peptidech. Nezbytnou podmínkou je však předběžný výběr vhodných pacientek.

13 Biologie - prognostické faktory 41 SAGE (sériová analýza genové exprese - serial analysis of gene expression) ve vztahu k progresi karcinomu prsu. A SAGE (serial analysis of gene expression) view of breast tumor progression. Porter DA, Krop IE, Nasser S, Sgroi D, Kaelin CM, Marks JR, Riggins G, Polyak K; Dana-Farber Cancer Institute, Boston, MA, USA. Cancer Res 2001; 61[15]: Klonování lidského genomu přineslo nové množnosti pro molekulární biologii a umožňuje srovnávat změny fenotypu pozorované u nádorů se změnami na molekulární úrovni. Souhrnná analýza profilů genové exprese může napomoci k identifikaci klíčových změn, které jsou nezbytné pro získání a udržování maligního fenotypu. Autoři použili sériovou analýzu genové exprese (SAGE) ke zkoumání kompletních profilů genové exprese u dvou vzorků normální mamární epiteliální tkáně, dvou vzorků duktálního karcinomu in situ (DCIS) a dvou vzorků primárního duktálního karcinomu ve srovnání s odpovídajícími sekundárními ložisky. Ačkoliv byl počet vzorků zařazených do studie malý, měla tato práce výhodu v tom, že na rozdíl od mnoha jiných studií byly vzorky zdravé tkáně tvořeny čištěnými, nekultivovanými normálními luminálními epiteliálními buňkami prsní žlázy, což je typ buněk, ze kterého obvykle vycházejí karcinomy. Běžně se používají kousky zdravé tkáně, které obsahují mnoho tukové tkáně a stromálních buněk. Pomocí SAGE analýzy byly hodnoceny 14-bp DNA koncové části extrahované z cdna z předem stanovené pozice, a to bez předchozí znalosti sekvence exprimovaných genů. Na základě toho byly ze všech osmi vzorků vytvořeny SAGE knihovny a analyzováno transkriptů. Vyšetřeny byly geny, které vykazovaly statistický rozdíl v expresi genu mezi zdravou tkání a DCIS, mezi DCIS a invazivními a metastatickými tumory. Na podkladě tohoto srovnání došli autoři k následujícím závěrům: Normální mamární epiteliální buňky vykazovaly jednoznačný a nejméně variabilní vzorec genové exprese. Mnoho genů, jejichž exprese byla u karcinomů potlačena, kóduje neznámé proteiny, cytokiny a chemokiny. Obecně jen velmi malý počet genů byl upregulován u všech tumorů, a to bez ohledu na jejich stadium či histologický stupeň. Nebyly nalezeny specifické geny pro DCIS nebo invazivní duktální karcinom. Ačkoliv se jedná o zajímavou práci, výsledky je třeba interpretovat opatrně, protože počet vzorků byl velmi malý. Tato studie stejně jako podobné práce, které k analýze genové exprese používají mikrovektory, tvoří základ pro budoucí výzkum této podnětné oblasti.

14 42 Biologie - léčba BIOLOGIE - LÉČBA Charakteristika nových duálních erbb-2/egfr inhibitorů tyrozinkinázy: potenciální léčba rakoviny. The characterization of novel, dual erbb- 2/EGFR, tyrosine kinase inhibitors: potential therapy for cancer. Rusnak DW, Affleck K, Cockerill SG, Stubberfield C, Harris, Page M, Smith KJ, Guntrip SB, Carter MC, Shaw RJ et al; GlaxoSmithKline, Research Triangle Park, NC, USA. Cancer Res 2001; 61[19]: Kinázy receptoru typu I představují skupinu transmembránových proteinů, které se podílejí na rozličných pochodech v rámci buněčného růstu, přežívání a diferenciace. Nejlépe prozkoumaným zástupcem této skupiny je receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR) a erbb2. Overexprese EGFR a erbb2 se podílí na progresi některých solidních nádorů, včetně karcinomů prsu. Biochemické pochody, jež se podílejí na aktivaci receptoru typu I, byly předmětem intenzivního studia. S výjimkou erbb3 mají proteiny ze skupiny erbb katalytické domény tyrozinkinázy, které se aktivují po navázání ligandu. Receptor erbb2 nemá známý ligand, přesto se podílí na reakcích prostřednictvím tvorby heterodimerů s jinými proteiny ze skupiny. Vznik dimerů vede ke změně konformace, jež vyústí v autofosforylaci a iniciaci kaskády transdukčních signálů. V posledních letech věnují především farmaceutické firmy pozornost možnosti vývoje inhibitorů specifických biosyntetických pochodů s malou molekulou. Inhibitory s malou molekulou namířené proti erbb2 nebo EGRF byly již schváleny pro léčbu nebo jsou předmětem klinických studií se slibnými výsledky stran bezpečnosti a účinnosti, a tak se mohou stát součástí léčebných režimů nádorových onemocnění. Práce, která je na tomto místě prezentována, se zabývá výzkumem celé řady složek s ohledem na jejich schopnost inhibovat receptory EGFR i erbb2. Bylo nalezeno sedm látek na bázi quinazolinu nebo pyridopyrimidinu, které inhibují aktivitu kinázy EGRF a erbb2 o více než 50 %, a to v koncentracích nižších než 80 nm. Autoři poté vyhodnocovali schopnost těchto inhibitorů potlačovat buněčný růst v buněčné linii HN5 s overexpresí EGRF a buněčné linii BT474 s overexpresí erbb2. Nejúčinnějšími látkami jsou GW2974 a GW9263, které měly >70krát vyšší účinnost na transformované buněčné linie než na normální lidské fibroblasty. Tyto dvě látky byly analyzovány pro svou schopnost inhibovat růst lidského nádorového xenograftu u holých myší. Tumory vzniklé z buněk BT474 a HN5 byly léčeny oběma perorálně podanými složkami. GW2974 vedla k signifikantní inhibici nádorového růstu u obou modelů v závislosti na dávce. U modelu HN5 byla pozorována úplná inhibice nádorového růstu v průběhu terapie 30 mg/kg GW2974, podávaného perorálně dvakrát denně po dobu 21 dní, bez signifikantní toxicity léčby definované jako hmotnostní úbytek. Po excizi tumorů byla provedena analýza exprese a fosforylace EGFR (HN5) nebo erbb2 (BT474). Ačkoliv nebyla prokázána změna v hladině exprese proteinů, došlo v průběhu léčby pomocí GW2974 k 90% inhibici fosforylace obou receptorů. Tak se autorům podařilo prezentovat sedm složek, které inhibují EGRF a erbb2 kinázové domény. Nejúčinnější a nejselektivnější složkou je GW2974, která byla pokusnými zvířaty ve studiích s xenografty velmi dobře tolerována. Nastíněná fakta svědčí pro potenciální možnost použití těchto složek v onkologické léčbě širokého spektra nádorů.

15 Biologie - léčba 43 Modifikace nádorového antigenu odvozeného od GP2 HER2/neu zvyšuje indukci GP2 reaktivních cytotoxických T lymfocytů. Modification of the HER2/neu-derived tumor antigen GP2 improves induction of GP2-reactive cytotoxic T lymphocytes. Tanaka Y, Amos KD, Joo H-G, Eberlein TJ, Goedegebuure PS; Washington University School of Medicine, St Louis, MO, USA. Int J Cancer 2001; 94[4]: HER2/neu je protein o hmotnosti 185 kda, který se řadí do skupiny transmembránových proteinů tyrozinkináz a jeho overexprese se vyskytuje u přibližně 30 % karcinomů prsu a ovarií. Mnoho vazebných peptidů hlavního histokompatibilního komplexu (MHC) třídy I bylo nalezeno v peptidovém jádru a některé z nich byly použity jako imunogeny v klinických studiích zabývajících se imunoterapií k indukci odpovědi cytotoxických T lymfocytů (CTL). Epitopy MHC třídy I mají normální délku 9 nebo 10 aminokyselin. Leucin a metionin na pozici 2 a valin na pozici 9 jsou optimálními aminokyselinami pro vysoce specifickou vazbu třídy I. HER2/neu vazebný peptid třídy I, známý jako GP2, popsaný v této práci, nemá preferenční kotvící rezidua aminokyselin v těchto pozicích, a tak se na třídu I váže jen slabě. Ačkoliv tato skutečnost vede ke snížení efektivity indukce CTL, výhoda nízce afinitního vazebného epitopu spočívá v tom, že T buňky schopné rozeznat takový epitop mohou pravděpodobně uniknout depleci v průběhu tolerančních pochodů v thymu. Uvedené T buňky pak tvoří periferní pool určený k aktivaci. Pro překonání problémů při indukci CTL pomocí GP2 vytvořili autoři řadu mutovaných peptidů nahrazením jedné, dvou nebo tří aminokyselin, aby posílili vazbu epitopu na třídu I. Jednoduché nahrazení aminokyseliny na pozici 2 mírně zvyšuje vazebnou kapacitu, zatímco substituce dvou a tří aminokyselin vede k výraznému posílení vazebné afinity peptidů a ke stabilizaci na MHC komplexu. Schopnost modifikovaných peptidů indukovat GP2- specifické CTL byla poté hodnocena pomocí stimulace mononukleárních buněk periferní krve získaných od tří následných HLA-A2 zdravých dárců. Peptid s fenylalaninem na pozici 1, leucinem na pozici 2 a valinem na pozici 10 představuje nejúčinnější induktor CTL, které kromě schopnosti rozeznávat buňky obsahující mutovaný peptid, rozpoznávají buňky, které obsahují přirozený GP2 peptid - což je nezbytný předpoklad pro rozeznání endogenního erbb2. Autoři dále prokázali, že linie CTL by mohla likvidovat linie nádorových buněk, které se vyznačují overexpresí erbb2. Poslední zmíněná skutečnost je velmi důležitá, nebo i když existují četné doklady o indukci CTL, které mohou zabíjet buňky s obsahem určitých peptidů, není dostatek důkazů o možnosti zničení endogenně produkovaného proteinu, což je nesmírně důležité z hlediska imunoterapie. Tato studie prokazuje, že metodika modifikace peptidu, který by byl schopen indukovat CTL, je jistě reálná a může být i úspěšná. Zvyšování afinity nádorových antigenů podporuje bispecifickou protilátkovou cytotoxicitu. Increasing the affinity for tumor antigen enhances bispecific antibody cytotoxicity. McCall AM, Shahied L, Amoroso AR, Horak EM, Simmons HH, Nielson U, Adams GP, Schier R, Marks JD, Weiner LM; Fox Chase Cancer Center, Philadelphia, PA, USA. J Immunol 2001: 166[10]: Fc domény mnoha IgG protilátek mohou reagovat s Fc receptory přítomnými na leukocytech a vést k aktivaci buněk. V rámci protilátkově zprostředkované buněčné toxicity (ADCC) se protilátky váží na Fc receptor ve stejném okamžiku, kdy probíhá vazba variabilní oblasti na specifický antigen cílové buňky. Tento mechanismus představuje základní předpoklad pro celou řadu klinických studií zabývajících se protilátkovou odpovědí. Ke zlepšení cílené

16 44 Biologie - léčba protinádorové cytotoxicity zprostředkované protilátkami byly vyvinuty protilátky specifické proti cílovému antigenu a aktivačním epitopům na cytotoxických leukocytech. Jedna taková bispecifická protilátka, 2B1, byla předmětem zkoumání na preklinických modelech a v celé řadě klinických studií. Tato protilátka je specifická pro HER2/neu antigen a lidský FcgRIII. Ve fázi I klinické studie 2B1 však byla maximální tolerovatelná dávka překvapivě malá a činila 2,5 mg/m 2. Tato skutečnost byla přičítána současné buněčné vazbě Fc domény a anti- FcgRIII složce protilátky, která vede ke křížení receptorů a systémové aktivaci leukocytů. Cílem prezentované studie byla eliminace Fc domén protilátky pomocí bispecifické jednořetězcové Fv (ScFv), která obsahuje variabilní oblast protilátky HER2/neu a variabilní oblast protilátky na FcgRIII. Výsledné řady rekombinantních ScFv měly odlišnou afinitu k HER2/neu a FcgRIII. Každá z nich pak byla hodnocena z hlediska schopnosti indukovat lýzu tumoru: bylo prokázáno, že efektivita zabíjení buněk byla v korelaci s afinitou vůči antigenu HER2/neu. Ačkoliv měla původní bispecifická IgG protilátka nižší afinitu vůči HER2/neu antigenu ve srovnání s nejvyšší afinitou ScFv, byla schopna indukovat maximální lýzu tumorů při nižších koncentracích než ScFv. To znamená, že afinita vůči nádorovému antigenu není jediným faktorem podílejícím se na lýze tumorů. Pro vytváření bispecifických protilátek je nezbytné větší množství faktorů. Domény, které nemají souvislost s kýženým druhem aktivace, například Fc doména všech protilátek, mohou k těmto pochodům přispívat nezávislými interakcemi mezi ligandy v pozitivním či negativním smyslu. Vytváření klonů cytotoxických Th a T-buněk specifických vůči nádorovému specifickému antigenu HER2 s využitím retrovirového přenosu u dendritických buněk. The generation of both T killer and Th cell clones specific for the tumor-associated antigen HER2 using retrovirally transduced dendritic cells. zum Buschenfelde CM, Metzger J, Hermann C, Nicklisch N, Peschel C, Bernhard H; Technical University of Munich, Munich, Germany. J Immunol 2001; 167[3]: Pro efektivní protinádorovou odpově je nezbytná přítomnost antigen-specifických Th buněk a cytotoxických T lymfocytů (CTL). Mnoho studií, které se zabývaly imunoterapeutickými postupy v léčbě rakoviny, včetně karcinomu prsu, se zaměřilo na aktivaci CTL pomocí antigen-prezentujících buněk (APC) značených specifickými peptidy třídy I. Indukce vysoce specifických CTL, které mohou účinně rozpoznávat epitop vytvořený vlastní nádorovou buňkou, představovala limitaci tohoto přístupu. To může být v důsledku nedostatečné spolupráce specifických T buněk. Dojde-li k vložení celého antigenu do APC, primárně dendritických buněk (DC), může APC přirozeným způsobem zpracovat antigen a prezentovat epitopy třídy II a třídy I Th buňkám a CTL. Studie, která je zde prezentována, využívala HER2/neu, protože antigen HER2 je ve vysoké míře exprimován u mnoha lidských nádorů. Overexprese HER2 může přispívat k malignímu fenotypu nádorů a je spojena se špatnou prognózou. Autoři připomínají, že tumory s overexpresí HER nebudou schopny uniknout účinku imunoterapie cílené vůči HER2 v důsledku imunoselekce variant se ztrátou antigenu, jak to občas bývá zjiš ováno. Byl vytvořen retrovirus s expresí HER2 v plné délce, který byl využit k transdukci CD34 + získaných z DC od HLA-A2-/HLA-A3-pozitivního zdravého dárce. Tyto DC byly použity ke stimulaci autologních mononukleárních buněk periferní krve (PBMC) in vitro a po třech stimulacích byly vyhodnoceny T buň-

17 Biologie - léčba/epidemiologie 45 ky stran schopnosti ničit buněčné linie exprimující HER2. Jako cílová struktura byla použita buněčná linie ovariálního karcinomu SKOV3, která se vyznačuje overexpresí HER2. Autoři zjistili, že tuto buněčnou linii lze zničit jen v případě, že do ní byla přenesena HLA-A3 + nebo HLA-A3 + a HLA-A2 +. Tím bylo prokázáno, že zničení buněk je vázáno na HLA a že v buněčné linii byly přítomny T buňky, které rozpoznávají epitopy A2 nebo A3. K potvrzení přítomnosti CTL vázaných na HLA-A2- a HLA-A3 byla linie CTL klonována limitační dilucí. Byly nalezeny klony, které ničí výlučně buňky A2- nebo A3-. Autoři dále prokázali, že takové CTL by mohly být získávány od pacientek s karcinomem prsu, u nichž byla zjištěna overexprese HER2 a které byly léčeny chemoterapií a následně herceptinem. Bylo možno indukovat HLA-specifické CTL, které ničily buňky SKOV3 exprimující A2, ale nikoliv ostatní typy buněk. Pomocí iniciální selekce CD4 + T buněk bylo možno indukovat antigen-specifické CD4 + Th buňky prostřednictvím DC s transdukovaným HER2. DC exprimující endogenní HER mohou indukovat Th buňky a CTL, což je nezbytným předpokladem pro efektivní imunitní odpově. Klinickým cílem studií s tímto zaměřením je přenos T buněk pacientů s nádory a právě probíhající výzkumy se zaměřují na toxicitu a účinnost tohoto přístupu. Otázkou zůstává vhodnost takové individuální terapie, přesto že se autorům podařilo získat důkaz o základním principu metody. EPIDEMIOLOGIE Příjem fytoestrogenů a riziko vzniku karcinomu prsu v multietnické populaci: studie u karcinomu prsu v Bay Area. Phytoestrogen consumption and breast cancer risk in a multiethnic population: the Bay Area breast cancer study. Horn-Ross PL, John EM, Lee M, Stewart SL, Koo J, Sakoda LC, Shiau AC, Goldstein J, Davies P, Perez-Stable EJ; Northern California Cancer Center, Union City, CA, USA. Am J Epidemiol 2001; 154[5]: Fytoestrogeny jsou estrogenní součástí rostlinné stravy nebo jsou získávány z rostlinných prekurzorů. Díky své chemické struktuře kompetují fytoestrogeny s endogenními estrogeny o vazbu na estrogenové receptory; po vazbě na receptor mají o mnoho menší estrogenní aktivitu než endogenní estrogeny, a tak mohou v některých tkáních, včetně prsní žlázy, působit jako antiestrogeny. Kromě tohoto možného účinku se předpokládá, že fytoestrogeny snižují riziko vzniku rakoviny i jiným způsobem, včetně vlivu na metabolismus hormonů a antioxidačních vlastností. Výzkumy v poslední době naznačují, že spotřeba potravin s vysokým obsahem fytoestrogenů může snižovat riziko vzniku karcinomu prsu, avšak doposud získané údaje nejsou jednotné. Tato studie se zabývala spektrem účinků fytoestrogenních složek na riziko vzniku karcinomu prsu u neasijských žen ve Spojených státech. Jednalo se o populační studii s kontrolní skupinou, která zahrnovala ženy ve věku od 35 do 79 let. Nemocné pacientky byly vyhledávány dle onkologického registru, zatímco kontrolní skupina byla stanovena náhodnými telefonáty přes digitální ústřednu. Individuální rozhovory byly vedeny na podkladě standardizovaného, strukturovaného dotazníku, který zahrnoval široké spektrum témat, včetně dietních zvyklostí rok před stanovením diagnózy (u nemocných) nebo před výběrem do studie (kontroly). Výsledky v této populaci neprokázaly souvislost mezi příjmem fytoestrogenů a rizikem vzniku karcinomu prsu. Tyto nálezy byly podobné u premenopauzálních a postmenopauzálních s karcinomem prsu i v závislosti na specifických

18 46 Epidemiologie estrogenových substancích, druhu potravinové složky a celkové expozici. Nejvyšší hodnota čtvrtiny proměnné spotřeby fytoestrogenů ve zkoumané populaci činila přibližně 3 mg za den na rozdíl od průměrné denní spotřeby mg ve studiích prováděných u asijských žen, u nichž bylo prokázáno snížení rizika vzniku karcinomu prsu. Zjištěné výsledky nevylučují možnost prahového účinku, kdy vyšší spotřeba povede ke snížení rizika. Fyzická aktivita a riziko vzniku rakoviny prsu u hispánských a nehispánských bílých žen. Physical activity and breast cancer risk in Hispanic and non-hispanic white women. Gilliland FD, Li Y-F, Baumgartner K, Crumley D, Samet JM; University of Southern California Health Sciences Center, Los Angeles, CA, USA. Am J Epidemiol 2001; 154[5]: Zvyšující se incidence karcinomu prsu u hispánských žen vedla ke zvýšenému zájmu o zkoumání změn životního stylu, které by mohly ovlivňovat vznik karcinomu prsu. V rámci některých studií již byla zmíněna souvislost mezi nižší úrovní fyzické aktivity a vyšším rizikem karcinomu prsu. Fyzická aktivita je spojena s odlišným způsobem života a výdej energie souvisí se stravou, hmotností, věkem v době menarche a jinými potenciálními faktory, které mohou ovlivnit riziko vzniku rakoviny prsu. Ke zkoumání rizika vzniku karcinomu prsu u hispánských a nehispánských bílých žen koncipovali autoři v průběhu let populační studii s kontrolní skupinou u žen z Nového Mexika, zahrnující nemocné s karcinomem prsu ve věku let a kontrolní skupinu vybranou pomocí náhodného vytáčení přes digitální ústřednu. Zařazeno bylo celkem 332 hispánských pacientek s rakovinou prsu a 380 nehispánských zdravých bílých žen. Autoři shromáždili údaje týkající se gynekologické anamnézy, body mass indexu (BMI), běžného příjmu energie, věku v době menarche a stupně vzdělání, dále byla hodnocena celková doba strávená fyzickou aktivitou a úroveň fyzické činnosti. Vyšší míra fyzické aktivity byla spojena s podstatným snížením rizika vzniku karcinomu prsu, a to v obou etnických skupinách. Při analýze podskupin bylo u premenopauzálních i postmenopauzálních hispánských žen zjištěno snížení rizika v souvislosti s vyšší fyzickou aktivitou, zatímco fyzická aktivita byla u nehispánských bílých žen protektivním faktorem pouze v postmenopauzálním období. Celkový ochranný vliv fyzické aktivity byl výrazněji vyjádřen u hispánských žen. Tyto výsledky mohou odrážet analýzu malých podskupin. Vliv fyzické aktivity je pravděpodobně nezávislý na ostatních rizikových faktorech vzniku karcinomu prsu, například na rodinné anamnéze. Potenciální protektivní účinek tělesného cvičení bude předmětem dalšího hodnocení, aby bylo možno objasnit například úlohu možných modifikujících nebo zavádějících faktorů, například BMI nebo příjem energie. Další oblastí výzkumu může být vliv tělesného cvičení na rozložení tělesného tuku a hladinu hormonů, včetně estrogenů, insulin-like growth faktoru a inzulinu. [1] Přežití u zhoubných nádorů v Evropě se zvyšuje, avšak mezinárodní rozdíly jsou značné. Cancer survival increases in Europe, but international differences remain wide. Sant M, Capocaccia R, Coleman MP, for the EURO- CARE Working Group; Instituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori, Milan, Italy. Eur J Cancer 2001; 37[13]: [2] Rozdíly ve stadiích a léčbě karcinomu prsu v Evropě. Differences in stage and therapy for breast cancer across Europe. M Sant, for the EUROCARE Working Group; Instituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori, Milan, Italy. Int J Cancer 2001; 93[6]:

19 Epidemiologie 47 Stejně jako tomu bylo v případě skupiny Early Breast Cancer Trialists Collaborative Group, stanovila si i pracovní skupina EUROCARE jako jeden z cílů pravidelně informovat o rozdílech v přežití u nádorových onemocnění v rámci Evropy. Dvě výše uvedené publikace představují poslední zhodnocení přežití u nádorových onemocnění v rámci Evropy, pokud se týká běžných malignit, a to s využitím údajů z onkologických registrů, které se řídí společným protokolem o standardní úrovni analýze údajů. Ve studii [1] byly informace ze 13 zemí rozděleny na čtyři geografické regiony: Finsko, Švédsko a Island (severní Evropa); Francie, Holandsko, Německo, Itálie a Švýcarsko (západní Evropa); Estonsko a Polsko (východní Evropa); Dánsko, Anglie a Skotsko (Dánsko a Velká Británie). Je nezbytné zdůraznit, že podíl populace země zahrnuté v rámci národního onkologického registru se pohyboval mezi 100 % v některých státech (Finsko, Island, Dánsko, Estonsko a Skotsko) a 20 % ve Švédsku, zemích západní Evropy a Polsku. U všech 13 typů rakoviny byla průměrná doba 5letého přežití v Evropě přibližně o 2 12 % vyšší u dospělých pacientů, u nichž byla diagnóza stanovena v roce , než u nemocných diagnostikovaných v letech , průměrně o 9 let dříve. Nejvyšší absolutní zlepšení přežívání bylo zaznamenáno u tumorů varlete (12 %), tlustého střeva (10,3 %), prsu (8,9 %), kožního melanomu (8,6 %) a Hodgkinovy choroby (7,5 %). Údaje o přežití u karcinomu prostaty, žaludku, ovarií, ledvin a non-hodgkinovy choroby byly vyšší o 4 až 7 %. Doba přežití u karcinomu plic, mozku a cervixu se ve stejném období zvýšila pouze o 1,6 % a průměrné 5leté přežití u plicních karcinomů činilo méně než 10 %. V průběhu 9 let se ve všech čtyřech oblastech zlepšilo přežívání u nádorových onemocnění, avšak stále zůstávají rozdíly mezi jednotlivými oblastmi, přičemž nejdelší doba přežití byla zaznamenána v severní Evropě, dále v západní Evropě, v Dánsku a ve Velké Británii a konečně ve východní Evropě. Použijeme-li karcinom prsu jako příklad, pak se 5leté přežívání ve Východní Evropě zvýšilo o přibližně 25 %, avšak nejnovější údaje jsou stále o 12 % nižší než v ostatních evropských regionech. V případě karcinomu čípku děložního bylo podstatné zvýšení v přežití zaznamenáno v Dánsku a ve Velké Británii, avšak 5leté přežití bylo stále nižší než v zemích severní a západní Evropy. Obdobná situace byla zaznamenána u karcinomu prostaty, jehož přežití se zvýšilo v zemích severní a západní Evropy, údaje o přežití v Dánsku a ve Velké Británii zůstaly beze změny a byly asi o 20 % nižší než v severní a západní Evropě. Přežití u karcinomů ledviny se prudce zvýšilo v západní Evropě, kde je v současné době o 5 % vyšší než v severní Evropě a minimálně o 16 % vyšší než v Dánsku, ve Velké Británii a ve východní Evropě. Je zajímavé, že malignity, které bývají léčeny především nechirurgickými metodami, vykazovaly některé rozpory. Přežití pacientů s Hodgkinovou chorobou se s malými rozdíly zlepšilo obzvláště v západní Evropě, v Dánsku a ve Velké Británii, oproti východní Evropě, kde je přežití zřetelně nižší než v ostatních skupinách. Oproti tomu, v případě non-hodgkinovy choroby zaznamenala východní Evropa signifikantní zlepšení přežití v daném časovém období, kdy 5leté přežití bylo srovnatelné s ostatními regiony. Tyto údaje však nejsou reprezentativní pro specifické přežití dle stadia choroby, a jak bylo uvedeno v předchozích skupinách, rozdíly mezi jednotlivými zeměmi jsou nejvíce vyjádřeny v prvních měsících po stanovení diagnózy, což svědčí pro skutečnost, že stadium nemoci v době stanovení diagnózy je hlavní příčinou zjištěných rozdílů. V druhé práci [2] byly hodnoceny rozdíly ve stadiích a léčbě karcinomu prsu v rámci Evropy. Informace byly sbírány od menšího počtu onkologických registrů, protože bylo třeba shromáždit přesnější informace o léčbě. Pokud se týká stagingu choroby v době stanovení diagnózy, měly tři francouzské registry nejvyšší procento tumorů T1, N0, což bylo pravděpodobně v souvislosti se zavedením screeningu na karcinom prsu, zatímco v jiných fran-

20 48 Epidemiologie couzských registrech, kde nebyl zaveden masový screening, bylo stadium nemoci v době diagnózy pokročilejší. Obzvláštní pozornost zasluhuje zjištění, že dva anglické registry (Thames a Mersey) měly nejvyšší počet případů se vzdálenou diseminací v době stanovení diagnózy, a ačkoliv byl počet případů s pozitivními regionálními uzlinami relativně nízký, tato skutečnost byla dána především nízkou četností axilárních disekcí a malým počtem vyšetřených uzlin, byla-li chirurgická disekce provedena (existuje přímý vztah mezi počtem vyšetřených uzlin a počtem uzlin postižených metastázami). Ačkoliv registry ve Velké Británii zaznamenaly menší počet tumorů T1, než tomu bylo v mnoha jiných evropských zemích, je pozoruhodné, že Velká Británie stejně jako Francie měly nejvyšší procento nemocných, které se podrobily chirurgickému výkonu zachovávajícímu prs. Naopak vysoké procento radikálních mastektomií bylo provedeno v Itálii a ve Španělsku, což je poněkud znepokojující skutečnost. Ve Velké Británii byl ve smyslu léčby zachovávající prs a adjuvantní aplikace tamoxifenu u postmenopauzálních pacientek zachován adekvátní postup, avšak četnost podání adjuvantní chemoterapie u premenopauzálních nemocných s pozitivními uzlinami byla relativně nízká (70 %). Výzkumný tým rovněž shromáždil informace o stanovení stagingu v době diagnózy - autoři předpokládali, že se jedná o závazný postup. Ultrazvukové vyšetření jater a scintigrafie skeletu byly nejčastěji používány ve Francii a v Itálii (přibližně tři čtvrtiny případů), je pozoruhodné, že se to nezobrazilo ve zvýšeném počtu pacientek s primárně diseminovaným onemocněním v době stanovení diagnózy. Autoři připouštějí, že limitujícím faktorem pro vyšetřování ke stanovení stagingu mohou být finanční náklady, zdá se však, že ignorují skutečnost, že pozitivita vyšetření u časných stadií choroby je velmi nepravděpodobná a v každém případě pozitivní výsledky nepředstavují velkou změnu ve zvoleném terapeutickém režimu. Výzkum týkající se vzájemného vztahu mezi příjmem alkoholu a rodinnou anamnézou vzhledem k riziku vzniku karcinomu prsu ve studii Minnesota Breast Cancer Family Study. Investigation of an interaction of alcohol intake and family history on breast cancer risk in the Minnesota Breast Cancer Family Study. Vachon CM, Cerhan JR, Vierkant RA, Sellers TA; Mayo Clinic and Mayo Clinic Cancer Center, Rochester, MN, USA. Cancer 2001; 92[2]: Ve studiích, které se zabývají vztahem mezi spotřebou alkoholu a rizikem vzniku karcinomu prsu, bylo dosaženo nekonzistentních výsledků. Tyto rozdíly je možno vysvětlit přítomností dalších modifikujících faktorů, například genetické vnímavosti. Autoři této práce zkoumali souvislost mezi alkoholem a rizikem vzniku karcinomu prsu ve skupině 426 mnohogeneračních rodin, které byly určeny dle probandů s rakovinou prsu léčených v Univerzitní nemocnici a klinice v Minnesotě v letech 1944 až Hodnotili, zda spotřeba alkoholu - definovaná jako abstinence, příjem méně než jednou týdně, týdně a denně - byla významnějším rizikovým faktorem u sester, dcer, neteří a vnuček probandů s karcinomem prsu než u žen, které se do těchto rodin přivdaly. U žijících žen a příbuzných byl uskutečněn telefonický pohovor. Po vyloučení nevhodných případů bylo nalezeno pokrevních příbuzných a členek rodin, které se přivdaly, které byly zařazeny do analýzy; z nich bylo v době provádění výzkumu dosud na živu a z nich již bylo mrtvých nebo neschopných telefonického pohovoru. Mezi těmito ženami bylo nalezeno celkem 558 nemocných s rakovinou prsu: 371 (66 %) bylo zjištěno mezi pokrevními příbuznými, 281 (76 %) z nich bylo z rodin, ve kterých se vyskytly tři nebo více karcinomů prsu a/nebo ovarií. Souhrnně řečeno, spotřeba alkoholu byla spojena s 1krát až 22krát vyšším rizikem vzniku karcinomu prsu. Míra rizika se významněji nezvyšovala se stoupající

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU Podstata prezentace antigenu (MHC restrikce) byla objevena v roce 1974 V současnosti je zřejmé, že to je jeden z klíčových

Více

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ REGULACE APOPTÓZY 1 VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ Příklad: Regulace apoptózy: protein p53 je klíčová molekula regulace buněčného cyklu a regulace apoptózy Onemocnění: více než polovina (70-75%) nádorů

Více

Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky

Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky NÁDOROVÁ IMUNOLOGIE Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky NÁDOROVÁ IMUNOLOGIE Vztahy mezi imunitním

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom (RBL) zhoubný nádor oka, pocházející z primitivních

Více

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie Elementy signálních drah cíle protinádorové terapie Martin Pešta, Ondřej Topolčan Department of Internal Medicine II, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University in Prague, Czech Republic Cílená

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice nízce agresivní lymfoproliferativní onemocnění základem je proliferace a akumulace klonálních maligně transformovaných vyzrálých B lymfocytů

Více

Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty

Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty J.Berkovcová, M.Dziechciarková, M.Staňková, A.Janošťáková, D.Dvořáková, M.Hajdúch Laboratoř

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ KATEDRA BIOLOGIE A EKOLOGIE BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Experimentální Systematická Aplikovaná (prezenční, kombinovaná) Jednooborová Dvouoborová KATEDRA BIOLOGIE

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

Cytomegalovirus a nádory mozku. Seminář VIDIA SZÚ 26.5.2014

Cytomegalovirus a nádory mozku. Seminář VIDIA SZÚ 26.5.2014 Cytomegalovirus a nádory mozku Seminář VIDIA SZÚ 26.5.2014 Lidské onkogenní viry Modifikovaná kritéria pro Kochovy postuláty pro lidské nádorové viry splňují: Virus Epsteina-Barrové (EBV) Virus hepatitidy

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE TRANSPLANTAČNÍ IMUNITA Transplantace je přenos buněk, tkáně nebo orgánu z jedné části těla na jinou nebo z jednoho jedince na jiného. Transplantační reakce je dána genetickými rozdíly mezi dárcem a příjemcem.

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Srovnal J. 1, Cincibuch J. 2, Cwierkta K. 2, Melichar B. 2, Aujeský R. 3, Vrba R.

Více

Vakcíny z nádorových buněk

Vakcíny z nádorových buněk Protinádorové terapeutické vakcíny Vakcíny z nádorových buněk V. Vonka, ÚHKT, Praha Výhody vakcín z nádorových buněk 1.Nabízejí imunitnímu systému pacienta celé spektrum nádorových antigenů. 2. Jejich

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie.

Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie. Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie. Připravila L.Fajkusová Online Mendelian Inheritance in Man: #229300 FRIEDREICH ATAXIA 1; FRDA *606829 FRDA GENE; FRDA Popis onemocnění

Více

Léčba výtažky ze jmelí splňuje touhu pacienta po přírodní medicíně

Léčba výtažky ze jmelí splňuje touhu pacienta po přírodní medicíně Léčba výtažky ze jmelí splňuje touhu pacienta po přírodní medicíně Účinnost léčby Iscadorem... 1 Aktuální údaje ze studií... 2 Léčba výtažky ze jmelí snižuje nejen vytváření metastáz... 2 Inhibice vytváření

Více

Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Léčba nádorových onemocnění je multidisciplinárním problémem Základem léčby je

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk

Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Přírodovědecká fakulta Ústav experimentální biologie Oddělení genetiky a molekulární biologie Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno Zpracování a využití biologického materiálu pro výzkumné účely od nemocných s monoklonální gamapatií Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie,

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D.

doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. Konference Klonování a geneticky modifikované organismy Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 7. května 2015, Praha Výroba léků rekombinantních léčiv Výroba diagnostických

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

Fyziologická regulační medicína

Fyziologická regulační medicína Fyziologická regulační medicína Otevírá nové obzory v medicíně! Pacienti hledající dlouhodobou léčbu bez nežádoucích účinků mohou být nyní uspokojeni! 1 FRM italská skupina Zakladatelé GUNY 2 GUNA-METODA

Více

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Vývoj léčivých přípravků 2 Představení společnosti SOTIO je česká biotechnologická společnost vyvíjející nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu

Více

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY Abychom vyhověli žádostem zřad studentů, předkládáme textovou část prezentací vybraných přednášek z patologie pro usnadnění orientace v přednášené látce. Nejedná se v žádném ohledu

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU RETROSPEKTIVNÍ STUDIE Petr Prášil 1, Emil Berta 2,3 1

Více

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín 1 Imalab s.r.o. Zlín 2 Beckman Coulter ČR, a Imunoanalytická laboratoř,

Více

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Centrum nádorové cytogenetiky Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze Klinický význam cytogenetických

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1-

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1- Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger Report Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou Burghausen Září 2000 Dr. Dr. F. Starflinger -1- Pacienti s rakovinou s poskytnutím holvita

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder CADASIL analýza mutací v genu NOTCH3 H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN Oddělení patologie a nár. ref.

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

Herpetické viry a autoimunita. K.Roubalová Vidia s.r.o.

Herpetické viry a autoimunita. K.Roubalová Vidia s.r.o. Herpetické viry a autoimunita K.Roubalová Vidia s.r.o. Vztah infekce k autoimunitnímu onemocnění Infekce = příčina autoimunitního onemocnění Infekce = spouštěč autoimunitního procesu Infekce progrese onemocnění

Více

cílem mnoha terapií je dostatečně zvýšit hladinu dystrofinu a změnit DMD fenotyp na BMD

cílem mnoha terapií je dostatečně zvýšit hladinu dystrofinu a změnit DMD fenotyp na BMD Shrnutí webináře Dystrofin 101: vše, co jste kdy chtěli vědět o dystrofinu (a nebáli jste se zeptat) Francesco Muntoni (University College of London), John Porter (PPMD) Dystrofinopatie: DMD versus BMD

Více

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Igor Blanárik, Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Konference AACL, Praha, 22. března 2013 Detekce HPV a

Více

OČKOVÁNÍ POLYSACHARIDOVÝMI A KONJUGOVANÝMI VAKCÍNAMI Aneb kdy a proč je výhodná imunologická paměť a kdy cirkulující protilátky

OČKOVÁNÍ POLYSACHARIDOVÝMI A KONJUGOVANÝMI VAKCÍNAMI Aneb kdy a proč je výhodná imunologická paměť a kdy cirkulující protilátky OČKOVÁNÍ POLYSACHARIDOVÝMI A KONJUGOVANÝMI VAKCÍNAMI Aneb kdy a proč je výhodná imunologická paměť a kdy cirkulující protilátky Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní medicíny Hradec

Více

ISOLATION OF PHOSPHOPROTEOM AND ITS APPLICATION IN STUDY OF THE EFFECT OF CYTOKININ ON PLANTS

ISOLATION OF PHOSPHOPROTEOM AND ITS APPLICATION IN STUDY OF THE EFFECT OF CYTOKININ ON PLANTS ISOLATION OF PHOSPHOPROTEOM AND ITS APPLICATION IN STUDY OF THE EFFECT OF CYTOKININ ON PLANTS IZOLACE FOSFOPROTEOMU A JEHO VYUŽITÍ PŘI STUDIU ÚČINKU CYTOKININŮ NA ROSTLINU Černý M., Brzobohatý B. Department

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Buněčný cyklus. G0 M G1 G2 Aleš Hampl S. Replikace DNA. Buněčný cyklus skládající se z fází G1, S, G2 a M

Buněčný cyklus. G0 M G1 G2 Aleš Hampl S. Replikace DNA. Buněčný cyklus skládající se z fází G1, S, G2 a M Buněčný cyklus G0 M G1 G2 Aleš Hampl S Replikace DNA Rozdělení jádra Cytokineze Odehrávají se postupně během každého buněčného cyklu = Buněčný cyklus skládající se z fází G1, S, G2 a M Nahlédnutí do nepříliš

Více

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV Akademie věd České republiky Vídeňská 1083, 420 20 Praha 4 Krč Imunologie a gnotobiologie ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT Zadání: Na základě

Více

Lékařská genetika a onkologie. Renata Gaillyová OLG a LF MU Brno 2012/2013

Lékařská genetika a onkologie. Renata Gaillyová OLG a LF MU Brno 2012/2013 Lékařská genetika a onkologie Renata Gaillyová OLG a LF MU Brno 2012/2013 *genetické souvislosti *onkogenetická vyšetření u onkologických onemocnění * genetické vyšetření u hereditárních nádorů *presymptomatické

Více

Protein S100B Novinky a zajímavosti

Protein S100B Novinky a zajímavosti Protein S100B Novinky a zajímavosti Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Odborný seminář Roche, Kurdějov, 29. dubna 2014 S100: biochemické minimum S100 = kalcium vážící nízkomolekulární proteiny

Více

Imunita a nádoryn. UK 2. lékal Praha

Imunita a nádoryn. UK 2. lékal Praha Imunita a nádoryn UK 2. lékal kařská fakulta Praha Obsah Imunitní systém m reaguje na nádor n a na to reaguje nádorn Selhání imunitního dozoru Imunoterapie nádorů Složky imunity mohou i podporovat malignitu

Více

Molekulární diagnostika infekční bronchitidy v České republice a na Slovensku. Richard J W Currie

Molekulární diagnostika infekční bronchitidy v České republice a na Slovensku. Richard J W Currie Molekulární diagnostika infekční bronchitidy v České republice a na Slovensku Richard J W Currie Virus infekční bronchitidy RNA (nukleová kyselina) uvnitř Proteiny (spike proteiny S1 a S2) na vnější straně

Více

Co je to genová terapie?

Co je to genová terapie? Obsah přednášky 1. Definice genové terapie 2. Typy a strategie genové terapie 3. Principy genového přenosu 4. Základní technologie genové terapie 5. Způsoby přenosu genů 6. Příklady využití genové terapie

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

Sandwichová metoda. x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód)

Sandwichová metoda. x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód) Jindra Vrzalová x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód) na každém druhu je navázána molekula vázající specificky jeden analyt (protilátka, antigen, DNAsonda,,) Sandwichová

Více

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM Jana Badurová, Hana Hudcová, Radoslava Funková, Helena Mojžíšková, Jana Svobodová Toxikologická rizika spojená

Více

Molekulární diagnostika

Molekulární diagnostika Molekulární diagnostika Odry 11. 11. 2010 Michal Pohludka, Ph.D. Buňka základní jednotka živé hmoty Všechny v současnosti známé buňky se vyvinuly ze společného předka, tedy buňky, která žila asi před 3,5-3,8

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Herpetické viry u imunokompetentních hostitelů Rovnovážný stav mezi virem a hostitelem

Více

IMUNOLOGIE: VELKÝ OBOR OD MOLEKUL K PACIENTŮM CCA 20 NOBELOVÝCH CEN

IMUNOLOGIE: VELKÝ OBOR OD MOLEKUL K PACIENTŮM CCA 20 NOBELOVÝCH CEN IMUNOLOGIE: VELKÝ OBOR OD MOLEKUL K PACIENTŮM CCA 20 NOBELOVÝCH CEN ZÁKLADNÍ ÚKOLY IMUNITNÍHO SYSTÉMU: - OBRANA PROTI PATOGENŮM - ODSTRAŇOVÁNÍ ABNOMÁLNÍCH BUNĚK (NÁDOROVÝCH, POŠKOZENÝCH ) BUŇKY IMUNITNÍHO

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

Možnosti využití hematologické léčby u MG

Možnosti využití hematologické léčby u MG Možnosti využití hematologické léčby u MG Tomáš Kozák 3. lékařská fakulta UK v Praze a FN Královské Vinohrady Autoimunitní choroby (AID) Ehrlich a Morgenroth, 1901: horror autotoxicus Shoenfeld, 1999,

Více

Bacteria shrink tumors in humans, dogs

Bacteria shrink tumors in humans, dogs Bacteria shrink tumors in humans, dogs Mitch, L. (2014): Bacteria shrink tumors in humans, dogs, Science. Crlíková Hana Svobodová Vendula OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.0032) Bakterie injekce škodlivých bakterií

Více

Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M.

Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M. Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M. Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc Úvodem -vzácná jednotka i pro patologa Statistika Ústavu klinické a

Více

Nové poznatky v patofyziologii ARDS

Nové poznatky v patofyziologii ARDS Nové poznatky v patofyziologii ARDS Jan Maláska Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno a LF MU Brno 1. Akutní fáze - exudativní 2. Subakutní fáze regenerativní, proliferativní

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ

PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ OČKOVÁNÍ PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ Jitka Škovránková Dětské očkovací centrum FN Motol Ve světě se doporučuje stejně očkovat nezralé jako zralé děti, přestože existují kvalitativní i kvantitativní rozdíly

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD *NEUROCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ **ŠIKLŮV ÚSTAV

Více

Stárnutí organismu Fyziologické hodnoty odchylky během stárnutí

Stárnutí organismu Fyziologické hodnoty odchylky během stárnutí Stárnutí organismu Stárnutí organismu Fyziologické hodnoty odchylky během stárnutí poklesy funkcí se liší mezi orgánovými systémy Některé projevy stárnutí ovlivňuje výživa Diagnostické metody odlišují

Více

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

1.12.2009. Maligní nádory. Nádorová onemocnění. Protoonkogeny. Maligní nádorová onemocnění. Protoonkogeny - amplifikace sekvence DNA.

1.12.2009. Maligní nádory. Nádorová onemocnění. Protoonkogeny. Maligní nádorová onemocnění. Protoonkogeny - amplifikace sekvence DNA. NÁDORY BENIGNÍ Nádorová onemocnění rostou v původním loţisku, zachovávají charakter tkáně, ze které vznikly NÁDORY MALIGNÍ invazivní růst, poškozují strukturu a funkci tkáně, indukují vlastní angiogenezu,

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

HD - Huntingtonova chorea. monogenní choroba HDF (CAG) 6-35 (CAG) 36-100+ čistě genetická choroba?

HD - Huntingtonova chorea. monogenní choroba HDF (CAG) 6-35 (CAG) 36-100+ čistě genetická choroba? HD - Huntingtonova chorea monogenní choroba HD 4 HDF (CAG) 6-35 (CAG) 36-100+ čistě genetická choroba? 0% geny 100% podíl genů a prostředí na rozvoji chorob 0% prostředí 100% F8 - hemofilie A monogenní

Více

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor Moto: Nejvyšším štěstím každé rodiny je zdravé dítě Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor ČLK, 14. února 2013 Úvod Od poznání možností, které nám nabízí prenatální diagnostika, se embryo či později

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ

STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ KARCINOM PRSU Spoluzkoušející: MUDr.Iva Slánská, MUDr.Peter Priester,MUDr.Adam Paulík Název studie : PH3-01 Studie Present Prevence recidivy

Více

LC v epidermis jsou nezral

LC v epidermis jsou nezral P.Barták Praha LC v epidermis jsou nezral LC jsou v epidermis nezralé po setkání s Ag přesun do lymfatik během cesty v lymfatických kapilárách dozrávají v uzlinách prezentují Ag Dendritické buňky v kožním

Více

Benigní endometriální polyp

Benigní endometriální polyp Nádory dělohy POLYPY přisedlé nebo polokůlovité útvary, které vyklenují sliznici zdroj krvácení etiologicky funkční, hyperplastické, nádorové (riziko maligní transformace hyperplastického polypu je však

Více

Standardizace imunohistologického stanovení steroidních receptorů mezi pracovišti - studie proveditelnosti.

Standardizace imunohistologického stanovení steroidních receptorů mezi pracovišti - studie proveditelnosti. Standardizace imunohistologického stanovení steroidních receptorů mezi pracovišti - studie proveditelnosti. Fabian P., Nenutil R., Benčík V., Bobot L., Jandáková E., Kolář Z., Pavlovský Z., Ryška A., Veselý

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP Lékařská genetika Lékařský obor zabývající se diagnostikou a managementem dědičných onemocnění Genetická prevence

Více

Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM

Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM CA 15-3 v séru Carbohydrate antigen 15 3, Cancer antigen 15-3 Marker pro monitorování pacientek s karcinomem prsu. - monoklonální protilátky 115D8

Více

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Níže uvedené komentáře by měly pomoci soutěžícím z kategorie B ke snazší orientaci

Více

Buněčné kultury. Kontinuální kultury

Buněčné kultury. Kontinuální kultury Buněčné kultury Primární kultury - odvozené přímo z excise tkáně buněčné linie z různých organizmů, tkání explantované kultury jednobuněčné suspense lze je udržovat jen po omezenou dobu během kultivace

Více

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL)

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL) Roman Hájek Tomáš Jelínek Plazmocelulární leukémie (PCL) Definice (1) vzácná forma plazmocelulární dyskrázie nejagresivnější z lidských monoklonálních gamapatií incidence: 0,04/100 000 obyvatel evropské

Více

Nádorová onemocnění NÁDORY BENIGNÍ

Nádorová onemocnění NÁDORY BENIGNÍ Nádorová onemocnění NÁDORY BENIGNÍ rostou v původním ložisku, zachovávají charakter tkáně, ze které vznikly NÁDORY MALIGNÍ invazivní růst, poškozují strukturu a funkci tkáně, indukují vlastní angiogenezu,

Více