Laboratorní příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní příručka"

Transkript

1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana: 1 Změna č.: odborná část BLP1/LKB Vydání č. 7 Vypracoval: RNDr. Vladimíra Krišáková MUDr. Martina Fojtíková Mgr. Lenka Hebká Mgr. Adam Fojtík Schválil: RNDr. L. Faldynová Kulíšková Datum platnosti: Výtisk č. 1

2 Strana: 2 Seznam vyšetření prováděných v laboratoři klinické biochemie Aktivita ACE S_Aktivita ACE Angiotenzin konvertující enzym, je vázán zejména na membráně endotelových buněk cév plic, buňkách proximálních tubulů ledvin, buňkách monocyto-makrofágového systému, atd. ACE v krvi pochází z endotelu. Zvýšení hodnot vede k hypertenzi, snížení je známkou endoteliální disfunkce (toxické postižení plic, hypothyreóza). sérum U/l Referenční hodnoty: 0-18let >18let : fotometrie Adrenokortikotropin P_ACTH Kvantitativní stanovení adrenokortikotropního hormonu (ACTH) v lidské EDTA plazmě. Měření plazmatické hladiny ACTH je užitečné pro diferenciální diagnostiku hypofyzární Cushingovy nemoci (hypersekrece ACTH), samovolné produkce ACTH hypofyzárním nádorem (např. Nelsonův syndrom), hypopituitarizmů s nedostatkem ACTH a syndromu ektopické produkce ACTH. Kromě měření kortizolu lze stanovení ACTH použít při diagnostice původu nadprodukce glukokortikoidu spolu s funkčními nebo stimulačními testy. Obdobně lze měření ACTH využít při diferenciální diagnostice adrenokortikální insuf. (Addisonova nemoc). plazma K2- nebo K3 EDTA ng/l Referenční hodnoty: 5-60 : ECLIA Alaninaminotransferáza (ALT) S,P_ ALT ALT (alaninaminotransferáza) je cytoplazmatický enzym, katalyzující přenos aminoskupiny z alaninu na oxoglutarát za vzniku pyruvátu a glutamátu. Reakce je volně reverzibilní, uplatňuje se při syntéze, odbourávání i přeměně aminokyselin. Se svým koenzymem

3 Strana: 3 Referenční hodnoty: pyridoxalfosfátem se tak ALT podílí na metabolismu dusíku v organismu. Nejvíce je obsažen v hepatocytech, při poškození buňky se vyplavuje ve zvýšené míře do krve. Stanovení aktivity ALT v séru (plazmě) se využívá převážně k posouzení poškození jater. sérum, plazma granulátem, LH lithium heparin µkat/l ženy 0-1 týden 0,36-0,92 1 týden - 1 měsíc 0,37-0, měsíce 0,44-1, měsíců 0,44-0, měsíců 0,44-0, roky 0,40-1, let 0,40-0, let 0,40-0, let 0,32-0, let 0,32-0,83 > 18 let 0,00-0,77 muži 0-1 týden 0,34-0,92 1 týden - 1 měsíc 0,40-0, měsíce 0,46-0, měsíců 0,44-0, měsíců 0,44-1, roky 0,32-1, let 0,40-0, let 0,40-1, let 0,40-1, let 0,40-0,92 > 18 let 0,17-1,13 : fotometrie Albumin (S) S,P_ Albumin Albumin je hlavní protein krevní plazmy, tvoří přibližně 60 % celkové hmotnostní koncentrace plazmatických proteinů. Je syntetizován v játrech, po uvolnění do oběhu se 42 % nachází intravazálně, zbytek je v intersticiu. Nejvíce extravazálního albuminu je přítomno v podkoží a ve svalech. Je transportním proteinem mnoha látek a významně se podílí na držování koloidně osmotického (onkotického) tlaku. Přispívá k pufrační a antioxidační kapacitě krevní plazmy a je zdrojem aminokyselin pro syntézu proteinů v periferních tkáních. Díky své poměrně malé molekule

4 Strana: 4 Referenční hodnoty: (r.m.h ) je v malé míře vylučován močí, malé množství se ztrácí difuzí do GIT. Odbouráván je převážně v endotelových buňkách krevních kapilár. sérum, plazma granulátem, LH lithium heparin g/l ženy 0-1 týden týden - 1 měsíc měsíce měsíců měsíců roky let let let let let > 70 let muži 0-1 týden týden - 1 měsíc měsíce měsíců měsíců roky let let let let let > 70 let : fotometrie Albumin (U) - Mikroalbuminurie U_Albumin Albumin je hlavní protein krevní plazmy, tvoří přibližně 60 % celkové hmotnostní koncentrace plazmatických proteinů. Je syntetizován v játrech, po uvolnění do oběhu se 42 % nachází intravazálně, zbytek je v intersticiu. Nejvíce extravazálního albuminu je přítomno v podkoží a ve svalech. Je transportním proteinem mnoha látek a významně se podílí na udržování koloidně osmotického (onkotického) tlaku. Přispívá k pufrační a antioxidační kapacitě krevní plazmy a je zdrojem aminokyselin

5 Strana: 5 pro syntézu proteinů v periferních tkáních. Díky své poměrně malé molekule (r.m.h ) je v malé míře vylučován močí, malé množství se ztrácí difuzí do GIT. Odbouráván je převážně v endotelovýchbuňkách krevních kapilár. ranní moč, sbíraná moč Sbíraná moč bez konzervace. Časovaný sběr mg/l(mikroalbuminurie - odpad mg/min) Referenční hodnoty: 0-25 odpad 0,00-0,02 mg/min Imunoturbidimetrie Aldosteron P_Aldosteron Aldosteron je adrenální mineralokortikoid, tvořený v zona glomerulasou, ale také v buňkách cév a srdce. Podílí se na řízení vodního a minerálního hospodářství i tlaku krve. Vhodné je stanovení spolu reninem k výpočtu poměru aldosteron/renin (odhalí primární hyperaldosteronismus i při normokalemii) sérum, plazma granulátem, EDTA ng/l Referenční hodnoty: před zátěží po zátěži : RIA 1x 2 týdny 14 dnů Poznámka: Odběr se provádí vleže po celonočním klidu na lůžku, v případě ambulantního odběru vsedě po 30 min klidové polohy. Doporučujeme odebranou krev do 4 hodin po odběru centrifugovat, plasmu oddělit, zmrazit a takto transportovat. Podmínkou relevantních výsledků je uskutečnění odběru krve za standardního příjmu sodíku potravou a to po dostatečně dlouhém (aspoň týden) přerušení příjmu některých léčiv, především adrenergních beta-blokátorů a diuretik. Aldosteron U_ Aldosteron Aldosteron je hormon vylučovaný kůrou nadledvin, je to mineralokortikoid, fyziologicky působí v distální části nefronů, kde podporuje aktivní resorpci Na + a exkreci K +, H + iontů do moči. Hladinu aldosteronu sledujeme ve sbírané moči za. sbíraná moč za µg/den

6 Strana: 6 Referenční hodnoty: 3,0 19,0 : RIA 1x 2 týdny 14 dnů Alfa-1-fetoprotein S_ Alfa-1-fetoprotein AFP je glykoprotein s pohyblivostí alfa-1. Strukturně i funkčně se podobá albuminu. Během fetálního života je syntetizován v buňkách primitivního střeva, hepatálních a žloutkovém váčku. Odtud se uvolňuje do tělesných tekutin a krve matky transplacentárně. Po porodu je gen zodpovědný za jeho tvorbu blokován. K opětovné aktivaci dochází u některých patologických stavů - hepatocelilární karcinom, hepatoblastom, adenokarcinomy, jaterní cirhóza, atd. sérum µg/l Referenční hodnoty: 0,0 9,6 : CLIA Referenční hodnoty: Alfa-amyláza S,P _Alfa-amylasa AMS (alfa-amyláza) je trávicí enzym produkovaný slinnými žlázami a pankreatem při trávení sacharidů potravy.hydrolyticky štěpí alfa-1,4- glykosidové vazby škrobu,glykogenu a podobných polysacharidů. Vyskytuje se ve dvou hlavních formách: jako slinný a pankreatický izoenzym. Díky malé velikosti své molekuly je alfa-amyláza filtrována v ledvinách, část je reabsorbována a část se vylučuje močí. Zvýšenou aktivitu v séru nacházíme při onemocnění žláz, které tento enzym produkují, při destrukci tkání enzymy obsahujících nebo při snížené schopnosti ledvin alfa-amylázu vylučovat. sérum, plazma granulátem. LH lithium heparin µkat/l 0-1 měsíc 0,00-0, měsíců 0,00-0, měsíců 0,00-1, roky 0,00-1, let 0,00-1, let 0,00-1,80 > 18 let 0,00-1,97

7 Strana: 7 : fotometrie Amylasa pankreatická S_AMS-pankreatická Jedná se o specifické a citlivé stanovení pankreatického izoenzymu se zvýšenou záchytností postižení pankreatu. Indikace u akutní i chronické pankreatitis, u akutních bolestí břicha, karcinomu pankreatu. sérum µkat/l Referenční hodnoty: ,18 0,88 : fotometrie Alfa-amyláza (U) U_ Alfa-amylasa AMS (alfa-amyláza) je trávicí enzym produkovaný slinnými žlázami a pankreatem při trávení sacharidů potravy. Hydrolyticky štěpí alfa-1,4- glykosidové vazby škrobu, glykogenu a podobných polysacharidů. Vyskytuje se ve dvou hlavních formách: jako slinný a pankreatický izoenzym. Díky malé velikosti své molekuly je alfa-amyláza filtrována v ledvinách, část je reabsorbována a část se vylučuje močí. Zvýšenou aktivitu v séru nacházíme při onemocnění žláz,které tento enzym produkují, při destrukci tkání enzymy obsahujících nebo při snížené schopnosti ledvin alfa-amylázu vylučovat. moč µkat/l Referenční hodnoty: 0,10 7,50 : fotometrie Alfa-1-antitrypsin S,P_ A-1-antitrypsin Alfa-1-antitrypsin je bílkovina akutní fáze s antiproteinázovým účinkem. A-1-antitrypsin je glykoprotein s molekulovou hmotností 51 kda. Alfa-1-antitrypsin je geneticky velice heterogenní (75 geneticky podmíněných variant ovšem ne všechny jsou klinicky významné).při elektroforéze se alfa-1-antitrypsin pohybuje v oblasti alfa-1. Je to nejvýznamnější bílkovina ovlivňující intenzitu této zóny. Jednotlivé genetické varianty se mohou lišit nejen intenzitou zóny (což je vyvoláno

8 Strana: 8 g/l Referenční hodnoty: 0-2měs 0,70 1,50 2měs-6let 0,90 1,80 >6let 1,60 3,60 : imunoturbidimetrie Odbornost: 813 schopností receptoru na membráně hepatocytu rozeznat fyziologické varianty PiM, ale méně citlivě reagovat na ostatní varianty), ale i pohyblivostí (změna pohyblivosti je dána odlišnostmi v primární struktuře a tím i různým povrchovým nábojem). sérum, plazma granulátem, LH lithium heparin Referenční hodnoty: Anorganické fosfáty (P) S,P_Fosfor Fosfáty patří mezi slabé anionty, které stupněm ionizace napomáhají udržení elektroneutrality plasmy. Vstřebávají se ve střevě především pasivní difúzí. Vylučují se ledvinami. Mají význam strukturní v kostech a zubech, v membránových fosfolipidech, nukleových kyselinách, fosfoproteinech, kofaktorech enzymů, makroergických sloučeninách, jak složka pufrovacích systémů organismu. sérum, plazma granulátem, LH lithium heparin mmol/l sérum ženy 0-1 měsíc 1,00-2, měsíce 1,00-2, měsíců 1,00-2, roky 1,00-2, let 1,00-1, let 1,00-1, let 1,00-1,55 > 18 let 0,85-1,49 muži 0-1 měsíc 0,90-2, měsíce 1,00-2, měsíců 1,00-2, roky 1,00-2, let 1,00-1, let 1,00-1, let 1,00-1, let 0,75-1,63 > 50 let 0,75-1,33

9 Strana: 9 plazma ženy > 18 let 0,76-1,41 muži let 0,71-1,53 > 50 let 0,71-1,23 : fotometrie Anorganické fosfáty (U) U_ Fosfor Fosfáty patří mezi slabé anionty, které stupněm ionizace napomáhají udržení elektroneutrality plasmy. Vstřebávají se ve střevě především pasivní difúzí. Vylučují se ledvinami. Mají význam strukturní v kostech a zubech, v membránových fosfolipidech, nukleových kyselinách, fosfoproteinech, kofaktorech enzymů, makroergických sloučeninách, jako složka pufrovacích systémů organismu. moč Sbíraná moč bez konzervace. Typická doba sběru. mmol/l (fosfor- odpad - mmol/d) Referenční hodnoty: 0-15 let 2-30 > 15 let odpad mmol/d fotometrie Anti HAV celkové S,P_ a-hav celk. Protilátky proti viru hepatitidy A (bez rozlišení třídy) se tvoří po infekci tímto agens. Slouží k posouzení stavu imunity. sérum, plazma granulátem, EDTA, LH lithium nebo natrium heparin IU/l Referenční hodnoty: 0-20 : CLIA Odbornost: 802 Anti HAV IgM S,P_ a-hav IgM Protilátky proti viru hepatitidy A ve třídě IgM se tvoří po infekci tímto agens. Slouží k diagnostice infekce, protilátky třídy IgM indikují spíše

10 Strana: 10 počáteční fázi infekce. sérum, plazma granulátem, EDTA, LH lithium nebo natrium heparin arb.j. Referenční meze: nejsou stanoveny : CLIA Odbornost: 802 Anti HBc celkové S,P_ a-hbc celk. Protilátky proti HBcAg (bez rozlišení třídy) se tvoří po infekci virem hepatitidy B. Slouží jako marker prodělané infekce. sérum, plazma granulátem, EDTA arb.j. Referenční meze: nejsou stanoveny : CLIA Odbornost: 802 Anti HBc IgM S,P_ a-hbc IgM Protilátky proti HBcAg ve třídě IgM se tvoří po infekci virem hepatitidy B. Slouží jako marker aktivní infekce. sérum, plazma granulátem, EDTA, LH lithium nebo natrium heparin arb.j. Referenční meze: nejsou stanoveny : CLIA Odbornost: 802 Referenční meze: Anti Hbe S,P_ a-hbe celk. Protilátky proti HBeAg (bez rozlišení třídy) se tvoří po infekci virem hepatitidy B. Většinou jsou přítomny po prodělané infekci. sérum, plazma granulátem, EDTA, LH lithium nebo natrium heparin arb.j. nejsou stanoveny

11 Strana: 11 : CLIA Odbornost: 802 Anti HBs kvantitativně S,P_ a-hbs kvant. Protilátky proti povrchovému antigenu VHB. Objevují se 4-6 měsíců po infekci, jsou známkou rekonvalescence. V případě serologické atypie jsou přítomny od počátku choroby při absenci HBsAg. Zvýšenou hladinu těchto protilátek nalézáme také při úspěšné vakcinaci proti hepatitidě B. sérum, plazma granulátem, EDTA, LH lithium nebo natrium heparin Referenční hodnoty: 0-10 IU/l : CLIA Odbornost: 802 Anti HCV Zkrácenı název: S,P_ a-hcv Protilátky proti viru hepatitidy C (bez rozlišení třídy) se tvoří po infekci tímto agens. Slouží k diagnostice infekce. sérum, plazma granulátem, EDTA, LH lithium nebo natrium heparin arb.j. Referenční meze: nejsou stanoveny : CLIA Odbornost: 802 Zkrácenı název: Anti-streptokoková-DNása B DNasa Protilátky ADNásy B jsou nastaveny proti exoenzymu deoxyribonukleázy B, vylučované streptokoky. Význam jeho důkazu spočívá v potvrzení stávající nebo předchozí streptokokové infekce (revmatická horečka, spála, tonzilitida, glomerulonefritida a jiné). Protilátky proti streptokokové-dnáze B přecházejí později v tvorbu protilátek proti streptolyzinu O, která je dokazatelná u velkého podílu pacientů. Při infekci kůže se zvýšení koncentrace antistreptolyzinu vyskytuje vzácně, zatímco vzrůst ADNázy B je pozorován. sérum

12 Strana: 12 U/ml Referenční meze: : nefelometrie Anti GAD Zkrácenı název: S_ a-gad Autoprotilátky anti-gad jsou zaměřeny proti dekarboxyláse kyseliny glutamové, která je proteinem na povrchu ostrůvkových buněk, kde působí při syntéze inhibičního neurotransmiteru kyselina gamaaminomáselné. Anti-GAD jsou prokazatelné i po manifestaci diabetu a indikují tak trvající autoimunitní proces. S rostoucí délkou trvání diabetu klesá prevalence protilátek, přetrvávají však i desítky let. sérum ku/l Referenční hodnoty: 0,0 1,0 : RIA 1x za 2 týdny 14 dnů Odbornost: 813 Anti TSH receptory (TRAK) S_ Anti-r TSH Autoprotilátky proti TSH-receptorům, obsaženým v buněčné membráně buněk štítné žlázy, netvoří protilátky jednoho typu. Jedná se o skupinu protilátek, které se sice váží na buněčný receptor pro TSH, ale vykazují někdy zcela odlišnou odpověď buněk štítné žlázy. Některé protilátky se váží na TSH-receptor a přitom imitují funkci přirozeného ligandu TSH (thyroid stimulating immunoglobulin - TSI), jiné protilátky se vyznačují větší vazebnou schopností k receptorům než vykazuje přirozený ligand TSH. Tím dochází k déle trvající stimulaci buněk štítné žlázy než u přirozeného ligandu, z čehož pramení i přetrvávající produkce tyroxinu a trijodtyroninu (long acting thyroid stimulation - LATS). Další typ protilátek vazbou na receptor tento receptor zablokuje(thyroid-receptor binding and inhibiting antibodies TBAB) a blokuje produkci tyreoidálních hormonů. sérum IU/l Referenční hodnoty: 0,0 1,8 : ECLIA

13 Strana: 13 Anti- thyreoglobulín (a-tg) S,P_ Anti-TG Přítomnost těchto protilátek prokazuje imunogenní etiologii onemocnění štítné žlázy. Avšak u cca 10 % osob s imunogenním tyroidálním onemocněním nejsou prokazatelné. Stanovení těchto protilátek je nezbytné při stanovení thyreoglobulinu (pozitivita působí falešné snížení). sérum, plazma granulátem, LH lithium heparin IU/ml Referenční hodnoty: 0-60 : CLIA Antithyreoperoxidáza (a-tpo) S,P_ Anti-TPO Protilátky proti thyroidný peroxidáze ničí thyreocyty aktivací komplementu. Tyto protilátky nacházíme u autoimunitních procesů štítné žlázy. Koncentrace odpovídá intenzitě imunitního procesu, není však souvislost mezi vymizením protilátek a vyléčením pacienta. sérum, plazma granulátem, LH lithium heparin ku/l Referenční hodnoty: 0-60 : CLIA Apolipoprotein A1 S,P_ Apo A Tvoří se v játrech a střevě, váže lipidy určité velikosti částic a ta je převádí na rozpustné formy. Stimuluje reverzní transport cholesterolu, je strukturním proteinem HDL. Přenáší lipidy z tkání do jater k dalšímu metabolismu. Koreluje s hladinou HDL cholesterolu. Je dobrým indikátorem (zvláště spolu s ApoB) předčasného rozvoje aterosklerózy resp. rizika AIM. sérum, plazma granulátem, LH lithium heparin g/l Referenční hodnoty: ženy: 4-14let 1,11 1,90

14 Strana: ,11 1, ,22 2, ,19 2,12 >50let 1,30 2,14 muži: 4-14let 1,11 1, ,04 1, ,05 1, ,15 1,97 >50let 1,11 2,08 : imunoturbidimetrie Apolipprotein B S,P_ Apo B Protein heterogenní struktury, je strukturálním proteinem LDL, je obsažen ve všech aterogenních částicích, má význam při vazbě na receptory. Jeho koncentrace koreluje s měřenou koncentrací LDL cholesterolu. sérum, plazma granulátem, LH lithium heparin g/l Referenční hodnoty: ženy: 4-19let 0,45 1, ,51 1, ,55 1,21 >50let 0,68 1,40 muži: 4-19let 0,45 1, ,51 1, ,58 1,36 >50let 0,68 1,40 : imunoturbidimetrie ASLO S_ ASLO Protilátky proti streptolysinu O (bez rozlišení třídy) se tvoří po infekci str. pneumoniae. Slouží k diagnostice infekce a jejích sterilních následků. sérum kiu/l Referenční hodnoty: 0-18let >18let : turbidimetrie

15 Strana: 15 Odbornost: 813 Referenční hodnoty: Aspartátaminotransferáza (AST) S,P_ AST AST (aspartátaminotransferáza) je buněčný enzym, vyskytující se jako cytoplazmatický a mitochondriální izoenzym. Katalyzuje přenos aminoskupiny z L-aspartátu na 2-oxoglutarát za vzniku oxalacetátu a L- glutamátu. Reakce je volně reverzibilní, uplatňuje se při syntéze, odbourávání i přeměně aminokyselin. Se svým koenzymem pyridoxalfosfátem se tak AST podílí na metabolizmu dusíku v organizmu, význam má i při transportu redukčních ekvivalentů přes vnitřní mitochondriální membránu. V největší míře je obsažen v myokardu, kosterním svalu a v hepatocytech. Při poškození buňky se ve zvýšené míře do krve vyplavuje nejprve cytoplazmatický izoenzym, při těžkém poškození se v krvi zvyšuje i aktivita AST z mitochondrií. Stanovení katalytické aktivity AST v séru se využívá hlavně k posouzení onemocnění jater, enzym nemá žádný význam pro diagnostiku poruch myokardu. sérum, plazma granulátem, LH lithium heparin µkat/l ženy 1 den - 1 týden 0,34-1,58 1 týden - 1 měsíc 0,34-1, měsíce 0,27-1, měsíců 0,27-1, měsíců 0,27-1, roky 0,27-0, let 0,17-0, let 0,09-0, let 0,09-0, let 0,00-0,44 > 18 let 0,00-0,62 muži 1 den - 1 týden 0,44-1,67 1 týden - 1 měsíc 0,27-1, měsíce 0,27-1, měsíců 0,27-1, měsíců 0,27-0, roky 0,27-0, let 0,17-0, let 0,17-0, let 0,17-0, let 0,17-0,70

16 Strana: 16 : fotometrie > 18 let 0,00-0,75 Beta-2-Mikroglobulin S,P_ B2-Mikroglobulin Beta 2 mikroglobulin (B2M) je polypeptid, který byl izolován jako močová bílkovina již v r a který tvoří součást antigenního HLA systému. Zvýšená syntéza je pozorována u některých zánětlivých a nádorových onemocnění. sérum, plazma granulátem, LH lithium heparin mg/l Referenční hodnoty: 1,00 3,00 : imunoturbidimetrie Odbornost: 813 Bence Jones bílkovina kvalitativně U_ Bence Jones kvalit. Volné lehké řetězce imunoglobulinů. V moči jsou nalézány dříve, než je nalezen paraprotein v séru. U nádorové proliferace imunokompetentních buněk ztrácejí nádorovébuňky úplně nebo z části schopnost produkce těžkých řetězců a produkují pouze lehké řetězce - BJB. ranní moč Jednorázový vzorek moči bez konzervace. Referenční hodnoty: Negativní : ELFO 1 x 2 týdny 14 dní Beta-HCG S_ HCG-beta Lidský choriogonadotropin (HCG) patří mezi glykoproteiny, jeho molekulu tvoří dvě nekovalentně vázané podjednotky alfa a beta. Betapodjednotka určuje biologickou a imunologickou specifitu hormonu a vykazuje značnou míru homologie s beta-podjednotkou lidského lutropinu (LH), follitropinu (FSH) a thyrotropinu (TSH). Imunochemické stanovení koncentrace HCG v krvi nebo moči se uplatňuje především v diagnostice vzniku a sledování průběhu těhotenství a společně se stanovením koncentrace AFP a nekonjugovaného estriolu - ue3 včasnou

17 Strana: 17 diagnózu trisomie 21 - Downova syndromu. Je to doporučený parametr pro screening vrozených vývojových vad ve II. trimestru těhotenství spolu s AFP a ue3 odebraných v týdnu těhotenství.v tělních tekutinách je přítomna jak intaktní molekula HCG, tak i volné podjednotky. V moči se také nachází degradační produkty, jako např. tzv. beta-core fragment. Vyšetření volné koncentrace beta-podjednotky HCG (free beta HCG) je umožněno vhodnou kombinací monoklonálních protilátek použitých v analytickém systému. Ektopická produkce HCG byla popsána u řady různých histologických typů karcinomů. Nejčastěji je nacházena u karcinomů měchýře, pankreatu, děložního hrdla, ovaria, plic, prsu, žaludku a tlustého střeva. Sérové hladiny volné betapodjednotky hcg jsou zvýšeny u 40% těchto nemocných a jsou potom velmi užitečné pro monitorování průběhu léčby. sérum IU/l Referenční hodnoty: 0,0 2,0 : ECLIA Bilirubin celkový S,P_ Bilirubin Bilirubin je lineární tetrapyrolové žlučové barvivo hydrofóbní povahy. Vzniká z hemu při odbourávání různých hemoproteinů, nejvíce z hemoglobinu. Jeho syntéza je lokalizována hlavně ve slezině, kostní dřeni, játrech a v kůži. Krví je transportován ve vazbě na albumin do jater, kde dochází k jeho konjugaci s kyselinou glukuronovou za vzniku bilirubinglukuronidů. Tento tzv. konjugovaný bilirubin je ve vodě mnohem lépe rozpustný, fyziologicky je vylučován do žluči, při zvýšení koncentrace v krvi se vylučuje také močí. Žlučí se dostává do střeva, kde dochází k jeho dekonjugaci a následné redukci bakteriální flórou na urobilinoidy. Tyto látky částečně cirkulují v enterohepatálním oběhu, částečně jsou ve střevě oxidovány a vylučovány stolicí. Při chybění žlučových barviv postrádá stolice své charakteristické zbarvení, je tzv. acholická. Bilirubin není pouze odpadním produktem metabolismu, má také antioxidační vlastnosti - je lapačem volných radikálů, inhibuje peroxidaci lipidů. sérum, plazma granulátem, LH lithium heparin µmol/l Referenční hodnoty: 1 měsíc - 18let 0,0-14,0 >18let 4,7 24,0 : Fotometrie

18 Strana: 18 Bilirubin konjugovaný (přímý) S,P_ Bil.konjugovany Esterifikovaný ve vodě rozpustný bilirubin. V séru (plazmě) se fyziologicky vyskytuje v nepatrném množství - do 5 % celkového bilirubinu. Je filtrován do moče. sérum, plazma granulátem, LH lithium heparin µmol/l Referenční hodnoty: 0-1měsíc 0,0 35,0 >1měsíc 0,0 6,0 : Fotometrie Bilirubin novorozenecký S_ Bil.novorozenecký Bilirubin je lineární tetrapyrolové žlučové barvivo hydrofóbní povahy. Vzniká z hemu při odbourávání různých hemoproteinů, nejvíce z hemoglobinu. Jeho syntéza je lokalizována hlavně ve slezině, kostní dřeni, játrech a v kůži. Krví je transportován ve vazbě na albumin do jater, kde dochází k jeho konjugaci s kyselinou glukuronovou za vzniku bilirubinglukuronidů. Tento tzv. konjugovaný bilirubin je ve vodě mnohem lépe rozpustný, fyziologicky je vylučován do žluče, při zvýšení koncentrace v krvi se vylučuje také močí. Žlučí se dostává do střeva, kde dochází k jeho dekonjugaci a následné redukci bakteriální flórou na urobilinoidy. Tyto látky částečně cirkulují v enterohepatálním oběhu, částečně jsou ve střevě oxidovány a vylučovány stolicí. Při chybění žlučových barviv postrádá stolice své charakteristické zbarvení, je tzv. acholická. Bilirubin není pouze odpadním produktem metabolismu, má také antioxidační vlastnosti - je lapačem volných radikálů, inhibuje peroxidaci lipidů. sérum vzorek na analýzu posíláme do spolupracující laboratoře µmol/l : Fotometrie BNP P_ B-Natriuretický peptid Natriuretický peptid B (BNP, mozkový natriuretický peptid, brain natriuretic peptide ). Poprvé byl popsán v prasečím. U člověka je

19 Strana: 19 secernován především kardiomyocyty srdečních komor, jakožto odpověď na zvýšené napětí ve stěně srdečních komor nebo při dilataci komorového myokardu. Také je secernován ve formě prohormonu (pro- BNP, 108 aminokyselin) a štěpen na 2 fragmenty vlastní BNP (biologicky aktivní) a N-terminální fragment (NT-proBNP, biologicky inaktivní). plazma EDTA pg/ml Referenční hodnoty: 0,0 100,0 : CLIA B-natriureticky peptid S_proBNP Toto stanovení slouží jako pomůcka při diagnostice jednotlivců s podezřením na městnavé srdeční selhání a při detekci lehkých forem srdečných dysfunkcí. Test pomáhá také při posuzování závažnosti srdečního selhání u pacientů s diagnostikovaným městnavým srdečním selháním. Toto stanovení slouží dále k stratifikaci rizika u pacientů s akutním koronárním syndromem a městnavým selháním srdce a rovněž jej lze využít při monitorování průběhu léčby pacientů s levostrannou ventrikulární dysfunkcí sérum pg/ml Referenční hodnoty: ženy 0-50 let > 50 let muži 0-50 let 0-88 > 50 let : ECLIA C1 - Inhibitor S_C1IN C1 inhibitor je důležitým regulátorem klasické cesty aktivace komplementu, brzdí aktivitu serinproteáz. Stanovení C1 inhibitoru pomáhá při diagnóze hereditárního angloedému (zvýšená propustnost krve stěnami žil a tepen a tím její vstup do tkání) a také při vzácném lymfomem asociovaném angloendému (rakovina lymfatických uzlin). Geneticky vyvolaná poruch na C1 inhibitoru vede k angloneurotickému edému. Získaná porucha C1 inhibitoru se vyskytuje při onemocnění systému B buněk, které může vyvolat snížení C1 inhibitoru, např. chronická lymfatická leukémie, multiple-myelom a další maligní

20 Strana: 20 lymfomy. sérum g/l Referenční hodnoty: 0,18 0,35 : nefelometrie Odbornost: 813 C3-komplement S_ C3-komplement Glykoprotein C3 je důležitou složkou komplementu. Hraje klíčovou roli v klasické i alternativní dráze aktivace komplementu. sérum g/l Referenční hodnoty: ženy 0-6měs. 0,37 0,90 6měs.-3roky 0,48 1,09 3-6let 0,64 1, ,69 1, ,73 1, ,74 1, ,61 1,20 >18let 0,90 1,80 muži 0-6měs. 0,37 1,00 6měs.-3roky 0,57 1,19 3-6let 0,67 1, ,77 1, ,74 1, ,65 1, ,76 1,25 >18let 0,90 1,80 : turbidimetrie Odbornost: 813 Referenční hodnoty: 0,10 0,40 : turbidimetrie C4-komplement S_ C4-komplement Glykoprotein C4 je složkou komplementu. Hraje klíčovou roli v klasické i alternativní dráze aktivace komplementu. sérum g/l

21 Strana: 21 Odbornost: 813 CA 125 S_ CA 125 CA 125 patří do skupiny nádorových markerů, které byly detekovány již začátkem 80. let na podkladě specifických protilátek. Je to důležitý nádorový marker vhodný především pro monitorování karcinomu ovarií. Přes výrazný pokrok v pochopení jeho klinických možností je přesná struktura jeho molekuly dosud neznámá. Rovněž funkce v organismu je nejasná. sérum kiu/l Referenční hodnoty: 0,0 35,0 : CLIA CA 15-3 S_ CA 15-3 CA 15 3 je marker diferenciačního typu definovaný na podkladě monoklonálních protilátek. Je to glykoprotein, který je produkován především karcinomy mammy, ev. dalšími adenokarcinomy. Jeho stanovení komerčními soupravami je možné od r Patří k základním markerům pro sledování vývoje onemocnění pacientek s karcinomem prsu. sérum kiu/l Referenční hodnoty: 0,0 32,4 : CLIA CA 19-9 S_ CA 19-9 CA 19-9 patří k tumor-asociovaným antigenům definovaným na podkladě monoklonálních protilátek. Specifická protilátka odpovídá modifikované determinantě krevních skupin typu Lewis. Jeho výskyt je charakteristický pro adenokarcinomy pankreatu, žaludku, tlustého střeva, jater a vybraných gynekologických nádorů. Stanovuje se často v kombinaci s CEA. sérum

22 Strana: 22 ku/l Referenční hodnoty: 0,0 37,0 : CLIA CA 72-4 S_ CA 72-4 Stanovení CA 72 4 je založeno na detekci antigenu TAG 72 glykoproteinového typu determinovaného monoklonálními protilátkami (1981). Jeho produkce u plodu je typická pro epiteliální buňky žaludku a pankreatu. V dospělosti je prokazatelný především u maligních nádorů žaludku, střeva, pankreatu, mléčné žlázy a některých nádorů ovaria. sérum kiu/l Referenční hodnoty: 0,0 6,9 : ECLIA CEA S_ CEA CEA, popsaný r. 1965, patří k nejdéle stanovovaným nádorovým markerům. Je to onkofetální protein s pravděpodobnou rolí v procesu buněčné adheze. CEA patřído imunoglobulinové supergenové rodiny, jejíž produkty jsou jak komplexní molekuly vyskytující se na buněčné membráně, tak i extracelulární molekuly s velice rozdílnými funkcemi. Kromě vlastního CEA, nespecifického cross-reaktivního antigenu (NCA) a CEA-Gene family Member-2 (CGM-2) lze do této skupiny proteinů kódovaných geny této rodiny zařadit také biliární glykoprotein (BGP), který je vázán transmembránově a jehož hladiny jsou v maligním procesu obvykle sníženy. sérum µg/l Referenční hodnoty: 0,0 5,0 : CLIA Celková bílkovina S,P_Celk. bilkovina V laboratorní terminologii se pojmem celkový protein rozumí velká

23 Strana: 23 Referenční hodnoty: skupina všech proteinů krevní plazmy a intersticiální tekutiny. Jde o více než 100 strukturně známých proteinů lišících se molekulovou hmotností, vlastnostmi, distribucí i biologickou funkcí. K významným funkcím patří udržování onkotického tlaku krve, transport mnoha látek, obrana proti infekci, enzymová aktivita, hemokoagulace, pufrační a antioxidační působení. Největší podíl na syntéze těchto proteinů mají játra, významně se na ní podílí také lymfocyty. Denní obrat činí přibližně 25 g. Pro syntézu je nezbytný dostatečný přísun proteinů v potravě jako zdroje aminokyselin (zvláště esenciálních). Syntéza je regulována hormonálně. Produktem odbourávání jsou aminokyseliny, které se opětovně využívají pro syntetické reakce (tvorba nových proteinů, syntéza různých nízkomolekulárních dusíkatých látek) nebo jsou dále odbourávány. Konečným produktem degradace proteinů je močovina, která se z těla vylučuje převážně močí. Malé množství proteinových molekul je z těla vylučováno přímo močí a stolicí. sérum, plazma granulátem, LH lithium heparin g/l Sérum: ženy 0-2 měsíce měsíců měsíců let let let > 18 let muži 0-2 měsíce měsíců měsíců let let let > 18 let Plazma: >18 let : fotometricky Celková bilkovina (U) U_ Celkova bilkovina V laboratorní terminologii se pojmem celkový protein rozumí velká skupina všech proteinů krevní plazmy a intersticiální tekutiny. Jde o více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Šumperk a.s. Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Funkce Podpis Datum Vypracoval Ing. Luděk Šprongl vedoucí LK 27. 4. 2015 Schválil MUDr. Radan předseda 29. 4. 2015 Volnohradský

Více

Laboratorní příručka Laboratoř klinické biochemie a hematologie pracoviště Bílovec

Laboratorní příručka Laboratoř klinické biochemie a hematologie pracoviště Bílovec Laboratoř klinické biochemie a hematologie pracoviště Bílovec Vypracoval: MUDr. Martina Fojtíková Mgr. Nikola Manfrinová Schválil: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D.,MBA Datum platnosti: 15. 9. 2014 Označení

Více

ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH

ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH BIOCHEMIE 1) ABR Pro posouzení acidobazické rovnováhy provádíme na přístroji Rapid point tuto škálu analytů ph, Na, K, Ca, Cl Referenční meze:

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Laboratoř: laboratoř klinické biochemie Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita:

Více

LP-OKB Laboratorní příručka OKB Příloha č.1 Přehled vyšetření

LP-OKB Laboratorní příručka OKB Příloha č.1 Přehled vyšetření Strana č.: 1 OBSAH Alfa-1-antitrypsin (AAT)... 4 Acidobazická rovnováha (ABR)... 4 Albumin v moči (albuminurie, ACR)... 6 Albumin v séru... 7 ALP, alkalická fosfatáza v séru... 8 ALT, alaninaminotransferáza...

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě: 24 hodin při 15-25

Více

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Revize: 7.10. 2012 stručný popis a charakteristika biochemická vyšetření řazena abecedně ALP (Alkalická fosfatáza) Alkalická fosfatáza je enzym složený

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře Doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře LABORATORNÍ METODY Část

Více

Kreditní kurz: Biomarkery

Kreditní kurz: Biomarkery BIOMARKERY Na patologické procesy v organismu lze mnohdy usuzovat z přítomnosti látek obecně zvaných markery. Česky bychom asi řekli ukazatelé. Ne vţdy však mají biomarkery pouze tento význam mohou slouţit

Více

DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb

DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich indikacích a interpretaci, získáte na stránkách Encyklopedie laboratorní medicíny

Více

-Projekt Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, RECAMO CZ.1.05/2.1.00/03.0101

-Projekt Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, RECAMO CZ.1.05/2.1.00/03.0101 Doporučení České společnosti klinické biochemie (ČSKB ČLS JEP) České onkologické společnosti (ČOS ČLS JEP) České společnosti nukleární medicíny (ČSNM ČLS JEP) - sekce imunoanalytických metod k využití

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Zpracoval: Ing. Pobudová Jana Dne: 01. 12. 2014 Schválil: RNDr. Pokorná Olga Dne: Platnost od: 0101. 2015 Vydání: 2 Řízený výtisk č.: 2 - elektronický Počet stran: 65 Nahrazuje vydání:

Více

Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace

Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace OBSAH Str. ABR 1 Albumin 15 ALP 17 ALT 18 Amniová tekutina na fosfolipidy 19 Amoniak 20 AMS 22 Anorganický fosfor (ip) 24 AT III 26 Apolipoprotein

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Laboratoře Budějovická Poznaňská 461, 180 00 Praha 8 Vypracoval: Ing. Hoskovcová Petra Dne: 1.1.2015 Schválil: Ing. Hoskovcová Petra, vedoucí laboratoře Dne: 1.1.2015 Vydání/výtisk:

Více

www.cymedica.com Klinická biochemie Pankreatitida u psů IDEXX Learning Center 22. číslo - květen 2010 str. 1 str. 9 str. 21

www.cymedica.com Klinická biochemie Pankreatitida u psů IDEXX Learning Center 22. číslo - květen 2010 str. 1 str. 9 str. 21 www.cymedica.com 22. číslo - květen 2010 str. 1 str. 9 str. 21 Klinická biochemie Pankreatitida u psů IDEXX Learning Center Obsah 22. čísla: Klinická biochemie interpretace vybraných biochemických parametrů

Více

Transmembránový receptor: E= vnější mezibuněčný prostor P = cytoplazmatická membrána I = vnitrobuněčný prostor. Zdroj: Wikipedie

Transmembránový receptor: E= vnější mezibuněčný prostor P = cytoplazmatická membrána I = vnitrobuněčný prostor. Zdroj: Wikipedie Kapitola 14 HORMONY S narůstající složitostí organismů přestaly stačit regulační mechanismy, jakými disponuje jednobuněčný organismus, který na podněty z prostředí reaguje jako celek, tedy celá buňka.

Více

VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER v PEDIATRII (1. část)

VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER v PEDIATRII (1. část) VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER v PEDIATRII (1. část) Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie Postižení funkce jater v dětském

Více

Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy

Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy Autoři : Doc. MUDr. Zdeňka Límanová, CSc. za ČES JEP MUDr. Richard Pikner, Ph.D. - za ČSKB JEP Ing. Drahomíra Springer,

Více

Klinická biochemie a hematologie

Klinická biochemie a hematologie Klinická biochemie a hematologie Poznámky: 1) : S = Sérum P = Plasma PK = plná (nesrážlivá) krev = moč S = sbíraná moč 2) : Údaje o stabilitě analytu jsou převzaty z Encyklopedie laboratorní medicíny pro

Více

Indikační soubor laboratorních vyšetření v hepatologii. Laboratorní vyšetření v hepatologii je soubor biochemických vyšetření, která mohou odhalit

Indikační soubor laboratorních vyšetření v hepatologii. Laboratorní vyšetření v hepatologii je soubor biochemických vyšetření, která mohou odhalit Indikační soubor laboratorních vyšetření v hepatologii Laboratorní vyšetření v hepatologii je soubor biochemických vyšetření, která mohou odhalit poškození jater (funkční či morfologické) a současně posoudit

Více

Hormony a jejich vliv na změny probíhající v kůži v různých etapách života. Daniela Jasenská

Hormony a jejich vliv na změny probíhající v kůži v různých etapách života. Daniela Jasenská Hormony a jejich vliv na změny probíhající v kůži v různých etapách života Daniela Jasenská Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je popsat hormony a jejich vliv na kůži v různých

Více

Biochemické markery u kardiovaskulárních onemocnění

Biochemické markery u kardiovaskulárních onemocnění Biochemické markery u kardiovaskulárních onemocnění Nové přístupy v péči o pacienta RNDr. Pavla Hložková Kardiovaskulární onemocnění patří mezi civilizační choroby 1. místo v příčině úmrtí v Evropě 49

Více

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE CabiCz 2009/2010 2 Buňka 1. BUŇKA (buněčná membrána, jádro, organely, činnost)... 12 2. ŽIVOTNÍ CYKLUS BUŇKY... 13 3. APOPTÓZA A NEKRÓZA... 13 4. DĚJE NA BUNĚČNÉ MEMBRÁNĚ...

Více

2. Lékařská fakulta University Karlovy v Praze Ústav klinické biochemie a patobiochemie PATOBIOCHEMIE. metabolických drah. (2.

2. Lékařská fakulta University Karlovy v Praze Ústav klinické biochemie a patobiochemie PATOBIOCHEMIE. metabolických drah. (2. 2. Lékařská fakulta University Karlovy v Praze Ústav klinické biochemie a patobiochemie PATOBIOCHEMIE metabolických drah (2. doplněné vydání) Jaroslav MASOPUST Richard PRŮŠA Praha 2004 2 Obsah strana 1.

Více

----------------------------------------------

---------------------------------------------- Oddělení laboratorní medicíny nemocnice Šternberk Jívavská 20, 78516, Česká Republika Tel 585087308 fax 585087306 E-mail olm@nemstbk.cz info:www.nemstbk.cz/olm ----------------------------------------------

Více

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A w w w. m e d i e k o s l a b o r. c z LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Na tvorbě příručky se podíleli: RNDr. Pavla Vaculíková, MUDr. Hana Štroblová, Vanda Stloukalová, DiS. Platnost

Více

Poruchy endokrinního systému

Poruchy endokrinního systému Poruchy endokrinního systému Endokrinní systém Definice: endokrinní systém, systém žláz s vnitřní sekrecí, působí svými hormony na tkáně vzdálené, na tkáně sousední, či na samu tkáň, kde hormon vzniká

Více