APIGLUKAN = BETA GLUKAN A V ELÍ MED, IDEÁLNÍ KOMBINACE PRO ZDRAVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "APIGLUKAN = BETA GLUKAN A V ELÍ MED, IDEÁLNÍ KOMBINACE PRO ZDRAVÍ"

Transkript

1 BSAH: Apiglukan (beta glukan a v elí med): ideální kombinace pro zdraví str. 2 Beta glukan obecn známé informace str. 3-5 dborné studie a klinické zkoušky (výb r) str. 6-7 Beta glukan pro odborníky str Napsali o glukanech str Léka ské reference, odborné studie, klinické zkoušky a patenty (souhrn) str /27

2 APIGLUKAN = BETA GLUKAN A V ELÍ MED, IDEÁLNÍ KMBINACE PR ZDRAVÍ BETA GLUKAN Posílení imunitního systému je d ležité zejména proto, že v moderní dob je tento systém vystavován stále v tší zát ži. Fyzické i psychické stresy, únava, smog, radioaktivní a elektromagnetické zá ení, ur ité léky (cytostatika, kortikoidy) a mnoho dalších negativních vliv úto í na lov ka od narození po celý život. Nep íznivé d sledky t chto faktor spo ívají p edevším ve snížení výkonnosti imunitního systému. Ten potom není schopen dostate n ochránit organizmus p ed infekcemi, zán ty nebo zhoubným nádorovým onemocn ním. T chto látek, které se nazývají imunomodulátory, je známá celá ada. Vzhledem k tomu, že zvyšují výkonnost imunitního systému, jsou využívány v medicín. Jsou to složité cukry, polysacharidy, které se nacházejí v r zných vyšších druzích hub a také v kvasinkových membránách. Nejú inn jší složkou v t chto látkách je Beta-1,3-D-glukan (zkrácen : beta glukan). Ú inek beta-glukanu se v t le projevuje na r zných úrovních. P edevším ovliv uje bu ky zvané makrofágy, tvo ící jakousi první obrannou linii t la. Beta-glukan tyto makrofágy aktivuje a ty potom pohlcují a ni í infek ní organizmy, ale hlavn nádorové bu ky. Na n má beta-glukan p ímý cytostatický ú inek, p sobící ale selektivn, tj. ni í jen bu ky nádorové na rozdíl od klasické chemoterapie, která ni í všechno, tj. i mladé zdravé bu ky. Souhrnn e eno, beta-glukan aktivuje imunitní systém a chrání organizmus proti škodlivému vlivu r zných druh zá ení z televizor, po íta, mobilních telefon a dalších p ístroj, které jsou sou ástí našeho každodenního života. Je známo, že celosv tov se imunita trvale snižuje. Je zde celá ada faktor, které na tom mají vinu. Z ejm nejhorší je dlouhodobé zamo ení celé naší planety radioizotopy, jako d sledek atomových výbuch. To je ono p íslove né pod ezávání v tve. Proto vše, co bude zvyšovat imunitu, bude v budoucnu stále d ležit jší. V ELÍ MED V elí produkty a to na prvním míst med byl pro lov ka v celé jeho historii d ležitou a nezbytnou sou ástí jeho výživy. Med v p edindustriální dob p edstavoval hlavní sladidlo. Teprve pr myslová výroba cukru sacharózy zatla ila med do pozadí. Med ovšem na rozdíl od sacharózy není pouze sladidlem a zdrojem prázdných kalorií. bsahuje mnoho p írodních látek a tím p edstavuje významnou složku zdravé výživy lov ka. Cukerná složka medu se skládá p edevším z glukózy a fruktózy. Tyto cukry jsou lehce stravitelné. Med je ovšem nejen významným zdrojem energie, ale rovn ž p edstavuje unikátní kombinaci látek, které mají významný ú inek na zdraví lov ka. V p ehledu v decké literatury, zpracovaném v USA, se uvádí, že v medu jsou krom vitamín obsaženy slou eniny základních prvk (vápníku, ho íku, železa, zinku atd ) aminokyseliny (stavební prvky bílkovin) a navíc flavonoidy, které p sobí jako antioxidanty. Mají schopnost vázat nebezpe né volné radikály, zp sobující adu chorob, z nichž nejzávažn jší jsou nádorová onemocn ní. Med a další v elí produkty zaujímají d ležité místo v historii starov kých kultur Egypta, ecka, íma, íny atd. ecký léka Hippokrates, jehož p ísahu skládají i dnešní léka i, lé il medem a dalšími p írodními produkty. Med má charakteristickou kyselou reakci (ph 3,2 4,5), což je další faktor, p sobící ni iv na adu mikroorganizm. Koncentrovaný med tak spolehliv snižuje r st patogenních organizm. Med je také tradi ním lékem p i žalude ních v edech a poruchách trávení. Rovn ž p ízniv p sobí u leh ích forem cukrovky, nebo zvyšuje hladinu krevního cukru podstatn mén než sacharóza. Sou ást medu glukóza (hroznový cukr) je velice dob e znám u sportovc, nebo okamžit zvyšuje energii p i fyzickém a psychickém vy erpání. Nemocem je vždy lépe p edcházet než je lé it. Jednou z možností jak p edcházet onemocn ní je posílení p irozených obranných schopností organizmu, tj. posílení jeho imunity. Nabízí se možnost doplnit med složkou, která imunitu posiluje. A to je beta glukan. KMBINACÍ PASTVÉH V ELÍH MEDU A BETA-GLUKANU VZNIKLA NEJNV JŠÍ PTRAVINA UR ENÁ PR ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVU S VYSCE LÉ EBNÝMI Ú INKY: A P I G L U K A N TENT PRDUKT VYRBENÝ FIRMU VÁCLAV GRULICH SYN, SCHVÁLENÝ MINISTERSTVEM ZDRAVTNICTVÍ R HEM A CHRÁN NÝ PR MYSLVÝM PRÁVEM, JE SVÝMI IMUNMDULA NÍMI Ú INKY PREVENCÍ A TERAPIÍ MNHÝCH CHRB A JE TAKÉ ZÁKLADNÍ SU ÁSTÍ ALTERNATIVNÍ LÉ BY ZHUBNÝCH NÁDR. prim. MUDr. Miroslav Pekárek, onkolog, bývalý pracovník Akademie v d Naturcentrum Salvea Praha 2/27

3 BETA GLUKAN BECN ZNÁMÉ INFRMACE Nový potravinový dopln k zvyšující imunitu. Pr lom v preventivní výživ. Ú inné anti-oxida ní vlastnosti. Radia n -ochranný efekt. Bezpe ný, netoxický, nenávykový. Ú inky potvrzeny a osv d eny studiemi prestižních ústav jako Harvard, Tulane, Baylor College of Medicine, Ústav imunologie, Vojenská léka ská akademie J. E. P. Hradec Králové, Mikrobiologický ústav AV R. Silný aktivátor macrofág (bun k imunity). Beta glukan je unikátní p írodní polysacharid. Jedná se o ryze p írodní a bezpe nou prevenci a dopl kové ešení zdravotních potíží typu infek ních onemocn ní, onemocn ní zp sobené oslabením imunitního systému a rakoviny, alergií, kloubního a mimokloubního revmatismu, vysoké hladiny cholesterolu, syndromu chronické únavy, žalude ních v ed a podpory krvetvorby. Je skute ností, že se vystavujeme známým rizikovým faktor m (duševní stres, kou ení, nadm rná konzumace alkoholu, vysoký p íjem živo išných tuk a škodlivých látek), zanedbáváme preventivní kontroly (p i dlouhodobém asto velmi slabém krvácení do stolice, astých pr jmech nebo zácpách bez zjevné p í iny), nev nujeme velkou pozornost osv t. Pokud se sebekriticky zamyslíme a rozhodneme se aktivn v novat prevenci, musíme se nejprve vyvarovat známých rizikových faktor. Desítky let výzkumu a stovky studií provád ných na univerzitách v Harvardu, Bayloru, Tulane a Kentucky prokázaly, že pravidelná denní konzumace beta glukanu optimáln stimuluje bu ky obranného systému - makrofágy a výsledkem je obranný systém vylad ný na optimální "výkon". Hlavní funkce beta glukanu Ve výzkumném st edisku Harvardské Univerzity bylo zjišt no, že existují ur ité receptory (speciální orgány citlivé na ur ité podn ty) na membránách makrofág (bun k imunity), které dovedou glukany zachytit. Význam spo ívá p edevším v aktivaci makrofág, které zajiš ují nespecifickou imunitu. Tento receptor je tvo en proteinovým komplexem, který se vyskytuje od po átku zrání t chto bun k v kostní d eni. Dojde-li k setkání makrofágu s beta glukanem, molekula se naváže na makrofág prost ednictvím receptoru a makrofág se aktivuje, a dojde k: zvýšení schopnosti makrofágu pohlcovat cizorodé ástice uvo ování primárních i sekundárních cytokín uvol ování koloniza ních stimula ních faktor GM-CSF a interferon aktivace bun k specifického imunitního systému: T a B bu ky Aktivované makrofágy spolu s uvoln nými cytokíny se podílí na nespecifikované imunit : zvýšení schopnosti makrofágu pohlcovat cizorodé ástice má význam p i snižování množství t chto cizorodých ástic v t le organismu - viry, bakterie, paraziti, plísn snížení hladiny p ebyte ných látek z výživy (nap. cholesterol apod.) nebo p ebyte ných hormon (fyzická i psychická zát ž) uvol ování cytokín a dalších stimula ních látek se uplat uje p i lé b onemocn ní imunitního systému a zhoubných nádor 1. Aktivátor imunity Beta glukan aktivuje makrofágy, neboli "obranné bu ky t la" které: chytí a pohltí cizorodé látky (látky cizí konkrétnímu t lu); varují a mobilizují veškerý systém imunity; rozpoznávají a ni í zmutované bu ky; vytvá ejí obranu proti vir m a bakteriím, mykotickým, parazitárním nebo rakovinovým vet elc m. Aktivované bu ky zahájí adu akcí aby celý systém imunity byl varován a mobilizován v p irozeném sledu. Výsledkem je zesílení imunitního systému až do doby, kdy jsou "vet elci" zni eni. pušt ní krevního e išt a migrace k "nep íteli". Dalším krokem je jeho pohlcení. Tento lidský makrofág je "fagocyt" neboli pojídací bu ka (phago = "pojídat", cyte = "bu ka"). Makrofágy používají svoji bun nou kostru k obklopení nežádoucích vet elc. 2. Anti - oxidant Beta glukan spouští imunní reakce v t le, napomáhá vytvá et systém obrany proti vir m, bakteriím, plísním, parazitárním a rakovinotvorným vet elc m. Je také silný "scavenger" - zachycova volných radikál. 3. chrana proti radiaci - zá ení Beta glukan aktivuje makrofágy aby byly shopné zachytávat zbytky a poškozené bu ky zp sobené radiací. V dnešním sv t je n kolik forem zá ení, kterým se nelze vyhnout: (rentgenové paprsky, ultrafialové paprsky ze slune ního zá ení, mobilní telefony, obrazovky po íta, vedení vysokého nap tí, b žné mamogramy, cestování letadly). 4. Regenerace tkání 3/27

4 Beta glukan urychluje zotavení poškozených tkání. 5. Nápomocný efekt Beta glukan pomáhá jiným lék m jako nap. antibiotika, proti-plís ovým a proti-parazitárním lék m pracovat lépe, zvyšuje jejich ú inky. 6. Protirakovinový efekt Beta glukan napomáhá makrofág m rozpoznat a likvidovat mutující bu ky. Podle molekulové váhy existují dv základní formy beta glukanu - ve vod rozpustné, které jsou obsaženy zejména ve vodných a vodnoalkoholických extraktech hlívy úst i né a nerozpustné, p ipravené speciální technologií p ímo biomasy plodnic hlívy úst i né. ba druhy vykazují silnou imunostimula ní, protinádorovou a protizán tlivou aktivitu, která je dána tím, že aktivuje makrofágy a tím zvyšuje jejich schopnosti, produkci cytokín a dalších imunostimula ních substancí. Nap. lokáln podané injekce beta glukanové suspenze do melanomové léze (zmnožené bu ky) p inesly úsp šné výsledky (Mansel, 1978). Histologický rozbor tkán odebrané z nádoru prokázal absenci tumoru, a zvýšené množství glukanem aktivovaných bun k makrofág. Experimentální studie na zví atech ukázaly významné snížení nádorového r stu a významné prodloužení p ežití u myší, kterým byl transplantován melanom. U myší s adenakarcinomem došlo po podávání glukanu k 85% redukci nádorové masy s prodloužením p ežití. Studie na zví atech s anaplastickým nádorem prsu ukázala 70% nádorovou regresi a 80% p ežití ve skupin lé ené glukanem vzhledem k 100% úmrtnosti ke skupin bez lé ení. Klinické podávání glukanu myším s lymfocytickou leukémií významn zlepšilo jejich p ežití. (DiLuzio, 1980) Rovn ž byla vypracována klinická studie provedená u žen, které m ly rekurentní maligní nádory prsu po mastektomii a oza ování. Po podávání beta glukanu došlo ke kompletnímu vylé ení t chto velmi indolentních nádor. Navíc se po lé b velmi rychle obnovila k že v míst nádoru. Pro poznání vlastností a ú ink beta glukanu je významná práce japonských specialist z National Cancer Center research institute, Tokyo, která byla uve ejn na v kv tnu 1984 pod názvem:"antitumor polysaccharides from P. ostreatus Fr. Quel: Isolation and structure of a betaglukan" V této práci auto i popisují, že již dávka 0,1 mg/kg živé váhy vyzna ovala protinádorovou aktivitu. Studie prestižních (nejen) amerických univerzit prokázaly bioaktivní ú inky beta glukanu jako jedine ný pro posílení obranného systému organismu. Aktivuje p ímo bu ky imunitního systému, což vede k rychlejšímu uzdravení, a naše t lo není zaplavováno chemickými látkami. PR KH JE beta glukan UR EN? Plís ové infekce * Špatná výživa * Alergie * CMV * Virus Herpes * Bakteriální infekce * Bronchitida * Radiace, zá ení * Mononucleóza * Diabetes * Rakovina * Parazitární infekce * Rozedma * Kandidóza * Stres * Periodontální (dás ové) nemoci * Epstein Barr Virus * Chronické infekce * Chirurgické zákroky * Zápal plic * Virové infekce * Syndrom chronické únavy. P i onemocn ních zp sobených oslabením imunitního systému P i infekcích, prevence a podpora lé by bakteriální a virové infekce, nachlazení a ch ipková nemocn ní Ú inný p i rekonvalescencích, zvláš po lé b antibiotiky Pro diabetiky, p ízniv ovliv uje hladinu cukru v krvi, aktivuje bu ky slinivky Pro kardiaky, snižují hladinu cholesterolu v krvi (jak v roce 1998 prokázal i americký Ú ad pro kontrolu lé iv FDA), upravuje krevní tlak Pro astmatiky P ízniv ovliv uje lé ení chorob prostaty Všeobecn pomáhá p i zán tech, alergiích a chorobách z povolání (snižují rizika z ozá ení) P i lé b žalude ných v ed P i alergiích a kožních alergických projevech Pozitivn ovlivní kloubní a mimokloubní revmatismus P i syndromu chronické únavy Pro postižené nádorovým onemocn ním, glukany zvyšují cílené zabíjení nádorových bun k. N kterými odborníky v oblasti onkologie je ve vyšších dávkách dokonce užívání glukan doporu ováno jako podp rná lé ba n kterých typ gynekologických nádor v etn nádor vaje ník. Chrání bu ky p i chemoterapii a oza ování, podporuje krvetvorbu tvorbu ervených a bílých krvinek (r st kmenových bun k kostní d en ) Zlepšuje metabolismus, potla uje tvorbu hemeroid Pro celkové osv žení a vzpružení organismu P sobí proti stresu a depresím (není droga, není návykový) 4/27

5 Z hlediska o ekávaného preventivn kurativního ú inku lze rozd lit p sobnost beta glukanu do n kolika skupin. V první z nich se jist zmíním o jeho imunomodula ní aktivit. Beta-glukan zvyšuje antimikrobiální funkci neutrofil, p i emž jejich vzájemná interakce je zprost edkovávána glykosfingolipidem laktosylceramidem, který je sou ástí bun né membrány. Krom toho dochází vlivem beta glukanu také k zvýšené myeloidní a megakaryocytové progenitorové proliferaci. Tento r st imunoaktivity není ovšem, a to je jedna z nejcenn jších vlastností beta glukanu, spojen s jakoukoliv produkcí zán tlivých cytokin. Z ady studií je z ejmé, že imunomodula ní efekt beta glukanu je nezávislý a obecn není spojen s následným vyplavením zán tlivých cytokin. Této vlastnosti se využívá v mnoha sm rech. Glukan m že zvyšovat clearenci zlatého Stafylokoka, rezistentního na antibiotika. Tato clearence je spojena s nár stem ú inku monocyt a neutrofyl, ímž dochází ke zvýšení efektu tradi ní antibiotické lé by. M že chránit preventivn p ed rozvojem sepse. Posttraumatické abnormality v imunitním systému m žeme charakterizovat v zásad dv ma soub žn probíhajícími d ji: rychlým nástupem masivního zán tu a depresí imunitní odpov di, zprost edkovávané bu kami. Za t chto okolností je schopnost organismu p ežít vlastními silami traumatický stav nedostate ná a musí být posílena z vn jšku n ím, co zabrání p echodu zán tu do bakteriální sepse a do septického šoku. Ukázalo se, že beta glukan je (nap. vedle interleukinu 11) tohoto pozitivního vlivu schopen, a že je použitelný pro zvládnutí postraumatické nebo postoperativní infekce. Protektivní vlastnost glukanu byla dále vyzkoušena v p ípad experimentáln navozeného endotoxinového šoku nebo intraabdominální sepse. Je celkem jasné, že slou enina s tak mohutným imunomodula ním efektem je dostate nou podporou organismu a jeho imunitní výbavy i v p ípadech b žných infekcí. Preventivní význam beta glukanu je dán p edevším jeho schopností zvýšit aktivitu imunitního systému, a to bez následné provokace cytokin s prozán tlivým ú inkem. Toto zjišt ní je dále velkým p íslibem pro alergiky, u nichž pokles imunitní aktivity za sou asného protrahovaného efektu cytokin znemož uje jiný typ imunomodulace. Už kdyby m l glukan jen tuto schopnost, oprav ovalo by to dostate n k jeho preventivnímu podávání. Zmín né studie však odhalily ješt jeho další využití, ímž není e eno, že nemohou být v pr b hu dalších výzkum nalezeny i jiné oblasti jeho využití. Další možnou aplikací je oblast tvorby kostní hmoty, respektive její obnova. Betaglukan je jak v podmínkách in vitro, tak in vivo, schopen výrazné hematopoetické aktivity a m že být použit jak v prevenci, tak p i lé b myelosuprese, zejména tehdy, jestliže je spojena s p edchozí chemoterapií. 5/27

6 N kolik výzkumných tým v USA, Japonsku i u nás se od první poloviny 80. let zabývalo protinádorovým p sobením beta glukanu a jeho dalším uplatn ním imunoterapii. Z mnoha publikovaných studií vybíráme n kolik p íklad : BETAGLUKAN DBRNÉ STUDIE A KLINICKÉ ZKUŠKY U pacient s gynekologickými nádory zp sobil beta glukan zvýšení aktivity makrofág, zvýšení produkce IL-1, TNF, zvýšení specifického zabíjení nádorových bun k, doporu eno pro podp rnou lé bu n kterých typ rakoviny v etn nádor vaje ník Jeannin et al., Int.J.Immunoph., 10:855, 1998 Snížení hladiny cholesterolu v krvi Braaten et al.,eur.j.clin.nutrition 48:465, 1994 Snížení celkové hladiny cholesterolu a hladiny LDL cholesterolu v krvi Behall et al., J.Am.Coll.Nutrition 16:46, 1997 Zabrán ní infekcím u chirurgických zákrok Bleicher, J.Biotechnology in Healthcare, 2:207, 1995 Zvýšení po tu CD4 lymfocyt, Snížení hladiny p24 u pacient s HIV Gordon et al., J.Med., 29:305, 1998 Pomáhá blokovat membránovou fúzi p i infekci bun k virem HIV Jagodzinski et al., Virology, 202:735, 1994 Zvyšuje procento p ežití po operacích nádor krku a hlavy, pacienti m li mnohem rychlejší návrat bun né imunity poškozené radiací a chemoterapii Kimura et al., Acta tolaryngol., 511:192, 1994 Úsp šné lé ení pacient s paracoccdiomykózou Meira et al., Am.J.Trop.Med.Hyg., 55:496, 1996 Intravenózní podání zabra uje imunosupresi vzniklé jako následek postopera ního traumatu, snížení po tu úmrtí o 30 % Browder et al., Ann.Surg., 211:605, 1990 Klinická studie provedená u žen, které m ly rekurentní maligní nádory prsu po mastektomii a oza ování. Po podávání beta glukanu došlo ke kompletnímu vylé ení t chto velmi indolentních nádor. Navíc se po lé b velmi rychle obnovila k že v míst nádoru. Pro poznání vlastností a ú ink beta glukanu je významná práce japonských specialist z National Cancer Center research institute, Tokyo, která byla uve ejn na v kv tnu 1984 pod názvem: "Antitumor polysaccharides from P. ostreatus Fr. Quel: Isolation and structure of a betaglukan" V této práci auto i popisují, že již dávka 0,1 mg/kg živé váhy vyzna ovala protinádorovou aktivitu. Nádorová nekróza zp sobené podáváním beta glukanu je zprost edkována spolup sobením místních a systemických cytokin. Seljelid R, Figenschau Y, Bogwald J, Rasmussen LT, Austgulen R. Scand J Immunol Dec;30(6): PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] Studie prokazující protinádorovou aktivitu vícejaderných leukocyt aktivovaných beta glukanem. Kasai S, Fujimoto S, Nitta K, Baba H, Kunimoto T. J Pharmacobiodyn Sep;14(9): PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] Studie zabývající se izolací, charakteristikou a protinádorovou aktivitou na bun nou st nu polysacharid z Elsinoe leucospila. Shirasugi N, Misaki A. Biosci Biotechnol Biochem Jan;56(1): PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE Bylo pro kázáno, že beta glukan získávaný z bakterií, hub, kvasnic a obilovin p sobí jako imunostimulator (imunomodulator). V p ekladané studii dokazujeme, že oráln podávaný beta glukan (získaný z kvasnic) má významný efekt jako profilaktický prost edek snižující mortalitu myší p i antraxové infekci. Dále p sobí i jako inhibitor r stu metastatických rakovinných bun k in vivo. Mechanismus p sobení zahrnuje stimulaci t í d ležitých cytokin : IL-2, IFN-y a TNF. Tyto výsledky p inášejí p edklinické d kazy prosp šného efektu oráln podávaného kvasnicového beta glukanu. V tvi ka, V, Terayama K, Mandeville R, Brousseau P, Kournikakis B, stroff G Journal of the American Nutraceutical Association. Vol. 5, No. 2, Spring 2002: /27

7 Pro další studium: K dispozici jsou 2 druhy vysoce aktivních beta-glukan derivovaných z kvasinek: Betaglukan - nerozpustný ve vod -(1,3), (1,6)-glucan (obr. 1 viz originál) a jeho karboxymethylovaná forma áste n rozpustná ve vod (obr. 2 viz originál). Beta glukan je dostupný také jako 2% roztok ve vod. K získávání a ist ní beta-glukan z bun ných st n kvasinek Saccharomyces cerevisiae jsou používány dokonalé techniky. Výsledkem tohoto procesu je vysoce aktivní beta-glukan s p esnou trojrozm rnou strukturou a velkou molekulární hmotností s velmi vysokou istotou. H CH 2 H H H CH 2 H H CH 2 H CH 2 CH H 2 H H H H H H Fig. 1: simplified molecular structure of Betaglucan CH 2 CH 2 CH CH 2 CH 2 CH H H H H CH 2 CH 2 CH CH 2 CH H 2 CH 2 CH H H H H H Fig. 2: simplified molecular structure of Betaglucan (INCI name: Sodium carboxymethyl betaglucan) 7/27

8 BETA GLUKAN - TEXT PR DBRNÍKY Biochemie ú inné látky Glukan je poly-beta-1,3-d-glukopyróza s vysokou molekulovou hmotností. Rozv tvený polymer beta-1,3-dglukanu je p írodní polysacharid, který se nachází v bun ných st nách kvasinek a hub. T ídimenzionální struktura této molekuly je helix. Tato molekula je ve vod málo rozpustná až tém nerozpustná. Molekula CM-beta-1,3-D-glukan je karboxymethyl-glukan, která se rozpouští ve vod a má význam zejména pro lokální použití v kosmetických a dermatologických p ípravcích. Farmakologie ú inné látky Existuje n kolik odlišných typ glukan s r znou mírou aktivity. všem v tšina z nich je inertních a používá se jako prostá výživa i potravina. Nejaktivn jší druh glukanu je beta-1,3-d-glukan, který lze izolovat z bun ných st n kvasinek a n kterých hub. Ve výzkumném st edisku Harvardské Univerzity bylo zjišt no, že existují ur ité receptory na membránách makrofág, které dovedou tyto glukany zachytit. bvykle jde o receptory, které rozeznávají zhruba sedm sacharidových jednotek. Význam této interakce spo ívá p edevším v aktivaci makrofág, které zajiš ují nespecifickou imunitu. Tento receptor je tvo en proteinovým komplexem, který se pravd podobn vyskytuje od po átku zrání t chto bun k v kostní d eni i b hem jejich diferenciace. Zralé makrofágy se prakticky vyskytují ve všech tkáních v etn centrálního nervového systému. Dojde-li k setkání makrofágu s beta-1,3-d-glukanem, molekula se naváže na makrofág prost ednictvím specifického receptoru a makrofág se aktivuje. Aktivace p edstavuje následující d je: - zvýšení fagocytární funkce makrofágu - uvol ování primárních i sekundárních cytokin (IL-, IL-2,IL-6, ) - uvol ování koloniza ních stimula ních faktoru GM-CSF a interferon - aktivace bun k specifického imunitního systému: T a B bu ky Aktivované makrofágy se spolu s dalšími uvoln nými cytokiny podílí na nespecifické imunit : - fagocytární funkce má význam p i eliminaci cizorodých látek v t le organismu; virové, bakteriální, plís ové a parazitární infek ní onemocn ní; snížení hladiny p ebyte ných látek z výživy (nap. cholesterol apod.) nebo p ebyte ných hormon (fyzické i psychické zát že) atd. - uvol ování cytokin a dalších stimula ních látek se uplat uje p i lé b onemocn ní imunitního systému; lé b zhoubných nádor, HIV infekce, UV zá ení atd. Tento glukan vedle aktiva ního ú inku na makrofágy p sobí jako tzv. scavenger (zachycova ) volných radikál a antioxida ní látka. Z volných radikál má nejvyšší afinitu k volným hydroxylovým radikál m. Tento ú inek se velmi p ízniv projevuje p i profylaxi z oza ování (UV, g-zá ení apod.) nebo p i lé b onemocn ní z ozá ení. Volné radikály vznikají i z nesprávného stravování nebo p i nadm rné konzumaci potravin s konzerva ními látkami. Proto je glukan vhodný potravinový dopln k pro korekci tvorby volných radikál vzniklých z potravin. Molekula beta-1,3-d-glukan podporuje i specifický imunitní systém prost ednictvím uvoln ných cytokin, které aktivují a stimulují proliferaci a diferenciaci T i B bun k, což se p ízniv projevuje zejména p i lé b infek ních onemocn ní. Molekula beta-1,3-d-glukan p sobí jako: a) antioxida ní agens a scarvenger volných radikál b) radioprotektivní agens c) regenerátor tkán d) adjuvantní prost edek k dalším terapeutikám Farmakodynamika Molekula beta-1,3-d-glukan je rezistentní v i kyselému prost edí, nehydrolyzuje se. Po perorální aplikaci p ípravku s touto ú innou látkou dochází k postupnému pr chodu glukanu p es žaludek beze zm ny až do st eva. Ve st ev je dostatek specifického enzymu beta-1,3-d-glukanózy, který m že glukan št pit. Pomocí receptor makrofág v intestinální st n je beta-1,3-d-glukan vychytáván. Díky receptorové interakci dojde k okamžité aktivaci makrofág, která se zp tn p enáší do lokálních lymfatických uzlin (Payerovy pláty) a stejn jako p i p irozené prezentaci antigenu se uvol ují cytokiny, které následn indikují celkovou aktivaci imunitního systému. Tento mechanismus se ozna uje jako fagocytární transport. Podle mechanismu ú inku lze o ekávat rychlý nástup ú inku již po 2 hodinách od perorálního podání. Perorální parenterální aplikace beta-1,3-d-glukanu je v ú innosti stejná. Toxikologie P ípravky obsahující ú innou látku beta-1,3-d-glukan jsou velmi bezpe né. Dlouhodobé používání t chto p ípravk nezaznamenalo žádný výskyt nežádoucích ú ink. Perorální aplikace mechanismus komplikací v praxi nepotvrdila, a proto lze p ípravky s beta-1,3-d-glukanem považovat za vysoce bezpe né. Indikace p ípravk s beta-1,3-d-glukanem 8/27

9 P ípravky s glukanem jsou ur eny pro hojení ran, k lé b infek ních onemocn ní, k podp rné lé b zhoubných nádorových onemocn ní, ke stimulaci nespecifického i specifického imunitního systému, ke kompenzaci nežádoucích ú ink z radioterapie, chemoterapie nebo imunosupresivní lé by, k podp rné lé b dermatologických onemocn ní apod. Jiné použití nachází i v prevenci i profyxilaci p ed ozá ením UV paprsk, p i nesprávných návycích konzumace potravin, p i fyzických i psychických zát žových situacích, apod. Aplikace glukanu nachází své uplatn ní i u dlouhodob nemocných i zdravotn rizikových skupin: kardiovaskulární onemocn ní, diabetes mellitus, HIV infekce, vyšší v k apod. Infek ní onemocn ní Klinické i experimentální studie potvrdily významné zlepšení a zrychlení lé by infek ních onemocn ní virového, bakteriálního, plís ového i parazitárního p vodu. Tyto studie ukázaly i výrazné snížení pot ebného množství antibiotik a antivirotik. Široké spektrum antiinfek ního ú inku beta-1,3-d-glukanu lze vysv tlit tím, že jeho imunostimulace je nespecifická a m že se uplatnit u celé ady mikrobiálních patogen na rozdíl od b žných antiseptik. Mnoho studií potvrdilo teorii o synergickém ú inku antibiotik a makrofágového aktivátoru - beta-1,3- D-glukanu. Experimentální peritonitida u krys byla využita pro prokázání synergie mezi b žn používaným antibiotikem (ampicilinem) a glukanem. Výsledky studie potvrdily významnou ú innost kombinované lé by: 100% krys p ežilo, zatímco krysy lé ené pouze glukanem p ežily ze 30% a ampicilinem ze 65%. 56% p ežití bylo dosaženo po podávání subterapeutické dávky gentamycinu v kombinaci s intraperitoneáln podaným glukanem (0,1 mg/myš). Myši byly infikovány bakterií Escherichia coli. Výsledky studie ukázaly velmi významné zvýšení po tu myší, které p ežily, vzhledem ke skupin myší lé ených bez antibiotika nebo s nízkými dávkami samotného antibiotika, které neposkytly žádnou ochranu (0% p ežití), zatímco lé ba samotným glukanem poskytla 9% p ežití. Rozdíl mezi kontrolní a kombinovanou lé bou byl statisticky významný (Browder, 1987). bzvlášt zajímavý je fungicidní efekt beta-1,3-d-glukanu. Glukan, který byl peroráln podávám myším s chronickou generalizovanou kandidózou, poskytl významné zvýšení kandidicidní aktivitu alveolárních a slezinných makrofág. Glukan podobn spolup sobil synergicky s fungicidními léky jako je Amphotericin B (Nicoletti, 1992) Jiné studie u myší s Herpes simplex, kterým byl podáván glukan, ukazují významné snížení mortality (Wyde, 1990). Nádorová onemocn ní Ú inná látka beta-1,3-d-glukanu aktivuje makrofágy, zvyšuje jejich fagocytární ú inek, produkci cytokin a dalších imunostimula ních látek. Glukan má lokální i systémový protinádorový ú inek. Lokáln podané injekce beta-1,3-d-glukanové suspenze do melanomové léze p inesly úsp šné výsledky (Mansell, 1978). Histologický rozbor tkán odebrané z nádoru prokázal absenci tumoru, ale zvýšené množství aktivovaných makrofág. Poslední výsledky studií poskytují velký p íslib lé by nejen v melanomu, ale i bazálních nádorových bun k. Experimentální studie na zví atech ukázaly významné snížení nádorového r stu a významné prodloužení p ežití u myší, kterým byl transplantován melanom. U myší s adenikarcinem došlo po podávání glukanu k 85% redukci nádorové masy s prodloužením p ežití. Klinická studie provedená u žen, které m ly rekurentní maligní nádory prsu po mastektomii a oza ování po podávání beta-glukanu došlo ke kompletnímu vylé ení t chto velmi indolentních nádor. Navíc se po lé b velmi rychle obnovila k že v míst nádoru. Kombinovaná lé ba glukanem a protinádorovými p ípravky m že mít významný synergický: a) p ímo protinádorový ú inek b) schopnost p sobit proti chemoterapeuticky vyvolaným imunosupresivním reakcím, zejména u pacient s vysokým rizikem infekce. Dále je zajímavé užití glukanu p i lé b kortikoidy. Glukan m že kompenzovat sníženou fagocytární schopnost makrofág zp sobenou touto skupinou hormon. chrana p ed ozá ením Schopnost zvýšené rezistence organismu v i mikrobiální invazi po podávání glukanu lze vysv tlit i na základ zvýšené a prodloužené funkci makrofág. Experimentální studie potvrzují, že glukan m že p sobit rovn ž jako ú inný "scavenger" (zachycova ) volných radikál. V jedné z pozoruhodných studií, provedených v U. S. Armed Forces Radiobiology Institute, byl beta-1,3-dglukan podáván peroráln krysám, které byly ozá eny letální dávkou radiace. Sedmdesát procent t chto krys, kterým byla po radiaci peroráln podána dávka beta-1,3-d-glukanu, bylo kompletn chrán no proti ú ink m radiace. 9/27

10 Myra Patchen zjistil, že beta-1,3-d-glukan p sobí jako scavenger volných radikál. Je schopný chránit makrofágy cirkulující v krvi od napadení volnými radikály p i i po radiaci, aniž by došlo ke zm n jejich d ležitých funkcí, jako uvol ování d ležitých cytokin a faktor (jako nap. GM-CSF) pro obnovení tvorby normální kostní d en. Lokální lé ba Glukan je výhodným p ípravkem p i lé b a hojení ran. V experimentální studii bylo zjišt no, že zví ata lokáln lé ená beta-1,3-d-glukanem m la v míst zran ní zvýšený po et makrofág, d íve došlo k opravnému zán tlivému procesu s velmi malým po tem polymorfonukleárních neutrofil na rozdíl od skupiny zví at, která nebyla glukanem lé ena. Jak reepitelizace, tak fibroplazie byly zapo aty d íve ve skupin lé ené beta-1,3-dglukanem. Po p tidenní lé b byla poran ná zví ata kompletn reepitelizována a fibroplasty byly obnoveny u v tšiny lé ených beta-1,3-d-glukanem již za 5 až 7 dní (Leibovich, 1980). Zajímavý lokální ú inek beta-1,3-d-glukanu byl prokázán i v p ípad nepoškozené k že. Po podávání glukanu došlo k revitalizaci k že, k redukci po tu vrásek, k úprav vlhkosti k že v i skupin žen, které glukan nepoužívaly (Smith, 1991). Lokáln aplikovaný glukan aktivuje epidermální makrofágy (Langerhansovy bu ky). Navíc ú inek scavenger volných radikál umož uje glukanu p sobit i jako fotoprotektivní p ípravek. Výživa a prevence Studie v oblasti perorálního použití glukanu za ú elem snížení cholesterolu, které stále pokra ují, ukazují na zvýšení ú innosti reduk ních látek jakou jsou niacin a Lopid. Velmi asto se vyrábí glukan v kombinaci s vitamínem C a jeho deriváty. bsah intracelulárního askorbátu ve fagocytujících bu kách dosahuje 40 krát vyšších hodnot než plasmatický askorbát. Makrofágy aktivované beta- 1,3-D-glukanem vykazují významný úbytek obsahu intracelulárního askorbátu. To m že vést k vy erpání schopnosti t chto bun k p sobit jako scavenger volných radikál stejn jako ke snížení pohyblivosti makrofág a snížení produkce n kterých enzym makrofágy. Proto p ípravek, který obsahuje navíc vitamín C minimalizuje tento efekt. Chronická onemocn ní Makrofágy jsou v t le hlavním zdrojem interleukinu IL-1, který zvyšuje produkci inzulínu, a jejich tvorba m že být zesílena aktivací beta-1,3-d-glukanu. Beta-1,3-D-glukan je evidentní adjuvans pro zlepšení života pacient s diabetes mellitus, trpících komplikacemi aterosklerózy a vyžadující adjuvantní lé bu antioxidanty. Indikace beta-1,3-d-glukanu (kde všude pozitivn p sobí) 1) soby s imunodeficiencí jakéhokoliv p vodu: - HIV infekce - vysoký výskyt infek ních onemocn ní - zhoubná nádorová onemocn ní - imunosupresivní lé ba, chemoterapie a radioterapie - osoby starší 40 let, z nichž dochází ke zpomalení n kterých p irozených imunitních reakcí - geriatri tí pacienti 2) soby infikované: - virovou infekcí - bakteriální infekcí - plís ovou infekcí - parazitární infekcí 3) soby s chronickým onemocn ním: - osoby s diabetes mellitus - osoby s chronickým zán tem - osoby s astými infekcemi 4) soby po expozici extrémních podmínek zvyšujících tvorbu volných radikál : - UV zá ení a elektromagnetické pole - radia ní zá ení - nesprávné stravovací návyky - v tší konzumace potravin s vysokým obsahem konzerva ních látek 5) soby exponované zát ží: - profesionální a amatérští sportovci 10/27

11 - osoby s vysokou pracovní zát ží - osoby vystavené fyzickému nebo psychickému stresu 6) soby s vysokým rizikem aterosklerózy (kornat ní tepen, hromad ní lipid v cévní st n ) Glukany je tedy možné aplikovat do organismu v r zných formách. Složení nabízených p ípravk umož uje aplikaci glukanu krom r zných podp rných dietetik i p es dermální p ípravky, tedy jeho pronikání p es systém k že.velký význam v postavení glukanu mezi lé ivými látkami má v decky potvrzená skute nost, že má nesporné radioprotektivní ú inky, tedy pozitivní vliv na nemoci, u nichž se používá oza ování a jako velice ú inná ochrana p ed nep íznivými vlivy "ozónových d r". Glukanové výrobky jsou významnou a doposud ni ím nenahraditelnou složkou v pé i proti stárnutí. Jejich intenzivní ú inek nahrazuje zdroje epidermu a tak obnovuje p irozeným zp sobem fyziologické funkce, jež aktivují naši bun nou innost. Krémy se okamžit vst ebávají do pokožky a p inášejí výživné i ochranné složky do našeho organismu. Všechny uvedené výrobky s obsahem glukanu se dají bez nadsázky ozna it za novou generaci dieteticko-podp rných a lé ivých kosmetických p ípravk. 11/27

12 NAPSALI GLUKANECH Imunostimula ní a jiné biologické ú inky glukan, prof. A. Macela DrSc. Ústav imunologie, Vojenské léka ství akademie J. E. P. Hradec Králové Polysacharidy spolu s proteiny tvo í podstatnou ást molekul (ligald), které jsou rozpoznávány imunitním systémem a na které imunitní sytém odpovídá širokou škálou "obranných" reakcí. Významnou skupinou imunologicky aktivních molekul mezi polysacharidy jsou glukany. Z nich beta glukany jsou velmi hojným materiálem v bun ných st nách kvasinek, hub a rostlin. Lze je klasifikovat p ibližn do 3 základních skupin podle jejich fyzikáln chemických vlastností. Dnes je již áste n známé i místo zásahu beta/1,3/-d glukanu v organismu. P edpokládá se, že pozitivn ovliv ují zejména funkce neutrofil, makrofág a NK-bun k prost ednictvím lektinových receptor (zejména CRE). Tyto bu ky mají zásadní význam p i o ist vnit ního prost edí od bakterií a jiných bioregula ních látek, které udržují jednotu životních proces ve fyziologické harmonii, pomáhají jiným bu kám imunitního systému v obran proti patogenním organism m, vir m a vznikajícím rakovinovým nebo jinak patologicky pozm n ným vlastním bu kám (imunitní odpov ) a zú ast ují se n kterých metabolických proces jako je nap. regulace hladin krevních lipid. Velká neznámá aneb jde o život... prof. Palisa V., DrSc., 1996 Celé tvrtstoletí se intenzivn zabývám studiem problém imunostimulace (možnosti jak zvýšit ochablou imunitu organismu). etné experimenty na zví atech a klinické studie u lidí ukázaly, že ú innými látkami, které mají schopnost normalizovat sníženou imunitu jsou polysacharidy izolované z kvasinek Saccharomyces. Jejich ú innou látkou je tzv. beta glukan (MANNERS , PALISA , 1990). Glukan byl izolován a v následujících klinických studiích vykazoval zna nou stimula ní schopnost u onemocn ní, která dlouhou dobu nemohla být zvládnuta jinými metodami. Jeho podání byla úsp šná nap. i u nádorových výpotku plicních a v dutin b išní (PALISA, 1993). Potraviny - zázra né léky Carperová J., USA 1997 Již dlouho jsou v Asii uctívány houby jako lék na dlouhov kost, srde ní choroby a rakovinu. Sou asné pokusy ukazují, že asijské houby nap. Shiitake (totožná s naší houbou - hlívou úst i nou - pozn. autora) pomáhají p i prevenci nebo lé b rakoviny, virových onemocn ní jako je ch ipka a d tská obrna, vysoké hladiny cholesterolu v krvi, shlukování krevních desti ek a vysokého krevního tlaku. Jedna slou enina v houbách Shiitake Lentinan (beta /1,3/-D glukan - pozn. autora) má adu protivirových ú ink, které umoc ují obranné funkce organismu. V ín se používají k lé b leukémie a v Japonsku k lé b rakoviny prsu. Výtažek z t chto hub (B - glukan - sulfát) japonští v dci ozna ili za ú inn jší p i lé b AIDS než b žný lék AZT. Glukany - látky podporující naše zdraví prof. Ing. Feren ík M., DrSc., Ústav imunologie LF UK Bratislava. Glukany jsou veliké molekuly (polymery) složené z množství jednoduchých sacharid (cukr ) - glukózových jednotek. Jednotlivé glukózy jsou v nich pospojovány zejména beta/1,3/ glukozidovou vazbou. Proto jsou ozna ovány jako beta /1,3/-D glukany. V p írod se s nimi setkáváme jako se základními složkami bun ných st n n kterých bakterií, kvasinek, prvok a vyšších hub (bazidiomycét). Z nich se r zným zp sobem izolují a p ipravují ve form dietetických nebo lé ivých p ípravk. Tyto pak podle svého p vodu dostávají r zná jména, nap. Lentinan, Schyzophilan, Curdlan apod. Nejrozší en jší jsou p ípravky, jejichž základem je glukan izolovaný z kvasinek Sachcaromces cerevisiae a u nás i Pleuran pocházejí z jedlé a chu ov výborné houby hlívy úst i né (Pleurotus ostreatus). Glukanové preparáty mají množství zdravotn prosp šných ú ink na lidský organismus. Zvyšují jeho odolnost proti virovým, bakteriálním, plís ovým (fungálním) a parazitárním onemocn ním, a to jak p ímo, tak i v kombinaci s antibiotiky nebo chemoterapeutiky. Krom imunostimula ního ú inku p sobí glukany také protinádorov a zvyšují rezistenci organismu proti chemickým a karcinogenním látkám vyvolávajícím rakovinu. Beta/1,3/-D glukany mají ješt, krom svých základních ú ink, tyto další d ležité biologické aktivity: 1. Stimulují homopoézu - tvorbu ervených krvinek. 2. Zlepšují stavy nedostate nosti imunitního systému imunosupresivní nebo cytostatickou lé bou, nap. p i nádorových nebo autoimunitních nemocích. 3. Mají radioprotektivní ú inek, p sobí proti vliv m ozá ení. 4. P sobí jako imunoadjuvantní látky - zvyšují tvorbu protilátek p i imunitní odpov di, nap. po vakcinaci. 12/27

13 5. Mohou p sobit jako likvidáto i volných radikál, jejichž nadbytek m že vyvolat poškození vlastních struktur. To se uplat uje nap. p i vzniku mnohých srde n -cévních a jiných onemocn ních. 6. N které z nich mohou snižovat hladinu sérového cholesterolu, ímž p ispívají i ke snížení nebezpe í vzniku aterosklerózy. 7. Sulfátové glukany mají antikoagula ní a antitrombotickou aktivitu podobnou heparinu. 8. Karboxymetyl - chitinové glukany mají antimutagenní ú inky. 9. Kone n se nedávno zjistilo, že glukan Curdlan Sulfát inhibuje vazbu HIV-1 (virus vyvolávající syndrom získané imunodeficience - AIDS) na pomocné T-lymfocyty. Proto se konají zkoušky s jeho možným využitím p i prevenci a lé b AIDS. Zkušenosti s lé ením chronických zán t glukanem; Palisa V., Holan Z., Krigar V., Sedlá ek D., Stajner A.; Infek ní klinika KÚNZ-FN p i LF UK v Plzni; IU SAV, odd. enzymového inženýrství Praha - Kr S partikulárním glukanem, jehož autorem je Ing. Holan, pracovník SAV v Praze, byly provedeny celkem 4 preklinické konrolované studie: 1) Ve spolupráci s klinikou TRN bylo sledováno 18 nemocných s inoperabilními tumory plic komplikovanými exudativní pleuritídou. Glukan byl aplikován jednak intrapleuráln, jednak celkov i. m. U všech nemocných došlo do 10 dn k vymizení výpotku, který se již neopakoval. Doba p ežití statisticky významn p esáhla dobu uvád nou ve sv tové literatu e (o 13 m šíc ). 2) Glukanem bylo lokáln lé eno 12 nemocných s rozsáhlými kožními defekty (ulcus cruris), pr m rný v k 76 rok. Více než polovina nemocných m la diabetes nebo jiné základní onemocn ní. A koliv byli vedeni jako "na lé bu rezistentní", všichni nemocní, kte í absolvovali lé ení, se zhojili (pr m rná doba lé ení 6 týdn až 5 m síc ). 3) Ve spolupráci s klinikou ortopedickou bylo lé eno 10 osteomyslitid, u nichž proces trval 2-20 rok. Všichni prod lali opakované operace a dostávali mnoho r zných ATB. Glukan byl aplikován celkov (100 mg i. m.) a do píšt lí. U všech došlo k výraznému zlepšení, 4 z nich po lé b (3 m síce) nemuseli používat berle. 4) U 3 nemocných s toxoplazmózou a 3 nemocných tularemií byl aplikován glukan do neustupujících siln zv tšených uzlin. Ústup nastal do 14 dn, u všech nemocných byly sledovány imunologické parametry. Radioprotektivní ú inky glukanu beta /1,3/-D Podmínky moderního života nám znemož ují vyhnout se zdroj m ionizujícího a neionizujícího zá ení jako jsou: letecká doprava, po íta ové terminály, vysokonap ová vedení, radioterapie, rentgen, ultrazvuk, rutinní mamografy, UV zá ení a blízkost jaderných za ízení. Výzkum, který pochází z United States Armed Forces Radiological Research Instituce, potvrdil ú innost beta /1,3/-D glukanu jako radioprotektivního inidla. Mechanismus ochrany byl popsán následovn : 1. Beta /1,3/-D glukan chránil makrofágové bu ky p ed poškozením volným radikálem vyvolaným zá ením. 2. Neporušené makrofágy jsou schopné odstranit rozsáhlý rozpad bun k a zbytky zp sobené vysokou dávkou zá ení. 3. Aktivované makrofágy pokra ovaly v pozorné obran hostitele proti potenciálním oportunním infekcím. 4. Bu ky makrofág uvol ují faktory d ležité pro obnovení tvorby kostní d en týkající se té, která vydržela nadm rný radioaktivní útok. Bu ky makrofág jsou v porovnání s bu kami infek ních organism a jiných bun k imunitního systému obrovské. Název pochází z eckého slova makro - veliký a phage - zni it nebo pohltit. Tato specializovaná bu ka je první z ady imunitní obrany. I když je jen jednou aktivovaná, vytvá í et zové reakce, které mají za následek mobilizaci a rozší ení celého imunitního systému. Na makrofágu existuje zvláštní receptor specifický pro beta /1,3/-D glukan. Beta /1,3/-D glukan se váže k receptoru celkov aktivujícímu makrofág. Podobný rozzlobené chobotnici roztahuje makrofág chapadla jako ramena, fyzicky vtahující infek ní úto níky, vst ebávající a likvidující je leptavými emzymy. Když je celkov aktivován, stává se makrofág - tak jak zkoumající imunologové poznamenali - "arsenálem imunitní obrany" Tajomstvo glukanov, Miroslava Bohá ová, August 96 HARMNIA Prakticky všetky choroby majú spolo né, že nedostato ná funk nos imunitného systému sposobuje neschopnos organizmu vysporiada sa s chorobou, prípadne jej predís. Vežmi zjednodušene možno poveda, že hlavnou chorobou sú vlastne poruchy imunitného systému. Lekári, lie itelia, homeopati apod. dnes preto intenzívne hžadajú sposoby ako prinavráti, i výrazne posilni funk nos imunity. Už spomínané výskumy dokázali pozitívny vplyv ur itej skupiny glukanov na aktivizáciu imunitných systémov. Dnes je prakticky bezpochyby dokázané, že glukany patria medzi najú innejšie tzv. imunostimulátory. Niektorí vedci sa dokonca domnievajú, že sú absolútnou jednotkou medzi týmito látkami. Významný je i fakt, že sa jedná o prirodzené, nenávykové látky bez vedžajších ú inkov. Tajemství zdraví a nad je prim. MUDr. Miroslav PEKÁREK, bývalý pracovník Akademie v d 13/27

14 Imunita a p írodní imunomodulátory. Všichni víme a patrn to i sami na sob pozorujeme, že se nám všem nezadržiteln snižuje imunita. tomto problému bylo napsáno množství knih a mnoho lidí se kone n za íná zajímat, co vlastn imunita je a pro je tak nebezpe né, že se snižuje. Velmi zjednodušen m žeme imunitu definovat jako schopnost t la bránit se proti emukoliv, co by mohlo zp sobit poškození zdraví nebo dokonce smrt. d narození jsme vystaveni velice nep átelskému prost edí. Všude kolem nás se vyskytuje nep edstavitelné množství mikrob, vir, bacil, zárodk plísní atd. atd. Nep etržit je vdechujeme a polykáme. Tito naši mikroskopi tí nep átelé íhají jen na to, aby se mohli v našem t le rozmnožit tak, aby to ohrozilo naše zdraví. Zdálo by se, že je to vlastn nevysv tlitelný zázrak, že nezem eme hned po narození. A je to práv náš spolehlivý imunitní systém, který nás p ed všemi riziky ochrání. S tímto d myslným a dokonalým vybavením Stvo itel i p íroda po ítali, ale netušili, že si jednou pod sebou budeme dobrovoln pod ezávat p íslove nou v tev, na které jsme doposud docela spokojen sed li Jak již bylo e eno na po átku, celosv tov se imunita lidské populace katastrofáln snižuje. Z toho plynoucí d sledky jsou všeobecn známé. Neustálé zvyšování po tu virových, bakteriálních, plís ových, alergických a parazitických onemocn ní. P ibývá zhoubných nádor. Tragické nar stání HIV infekce, tedy AIDS. P ibývání pacient s chronickým únavovým syndromem, zhoršování následk ú ink ultrafialového zá ení, zvyšování hladin p ebyte ných látek z výživy, nap. cholesterol. Není proto divu, že celosv tov se n kte í v dci snaží nalézt zp sob, jak takto onemocn lý sv t vylé it. Jinak ovšem tento nebezpe ný stav zda ile ignorujeme. I v léka ství. Jak jinak vysv tlit tvrdošíjné trvání na lé ení onkologických pacient pomocí chemoterapie nebo oza ování, když všichni dob e víme, jak tím imunitu pacient tém katastrofáln snižujeme. Proto se m že snadno stát, že pacient, naprosto vy erpaný, v bec nezem e na nádor, ale na banální infekci!! Úmrtí se pak odbude slovy : "To víte byla to rakovina " Jedna z cest, která, a nep íliš známá, je p ed námi, vede k imunostimulátor m. To jsou látky imunitu zvyšující. Pat í mezi n glukany. Glukany Nejprve si stru n povíme, co vlastn jsou. Jsou to p írodní polysacharidy, které se nacházejí hlavn v bun ných st nách kvasinek a hub. Existuje n kolik odlišných typ glukan s r znou mírou aktivity. všem v tšina z nich je inertní a požívá se jako výživa i potravina. Nejaktivn jší a proto nejd ležit jší druh glukan je beta /1,3/, beta /1,6/-D glukan, dále jen beta-glukan.to vše zní až strašideln a nesrozumiteln, ale laikovy sta í nazna it, že beta-glukan lze izolovat z bun ných membrán kvasinek a n kterých hub (nap. hlívy úst i né) a je hned jaksi jasn ji. Na Harvardské univerzit bylo zjišt no, že existují ur ité receptory na membránách makrofág. Makrofágy jsou ur itý druh bun k, který zajiš uje nespecifickou imunitu. Vzhledem k tomu, že makrofágy jsou vysoce specifické (pozn. aut.) bu ky, které hrají klí ovou úlohu v obranných reakcích našeho t la p i napadení choroboplodnými zárodky, ekn me si o nich n co podrobn ji. Makrofágy tvo í jakousi první linii v neustálé bitv o zdraví, kterou v našem t le vede imunitní systém s viry, bakteriemi a toxiny. Jsou to tedy bu ky, které neustále kolují všemi orgány t la s jediným cílem. Najít a zneškodnit všechno cizí a nep átelské. Tvo í tak jakousi dob e vycvi enou armádu neustále p ipravenou k zásahu. Jakousi speciální jednotku pro rychlé nasazení. Jakmile makrofágy rozpoznají p íchod cizích vir, bakterií, ale t eba i nádorovou bu ku, projdou celou sérií zm n, které nazýváme aktivací makrofág. Pak následuje spolupráce s dalšími typy bun k, které se zú ast ují obranných reakcí našeho t la, jako jsou T a B lymfocyty a p irození zabíje i. Makrofágy tak vlastn pomáhají odstartovat celou nesmírn komplikovanou kaskádu imunitních proces, jejichž výsledkem je likvidace a eliminace škodlivých mikrob, vir nebo nádorových bun k. Makrofágy však asto pot ebují naši pomoc. P i dlouhotrvajících chorobách, u vy erpaných nebo starších jedinc dochází k vy erpání i u makrofág, které pak nedokáží p ívalu choroboplodných zárodk dostate n elit. A práv takovou vítanou pomocí je beta-glukan. Práv on posiluje makrofágy k maximální aktivit. V laboratorních testech bylo zjišt no, že makrofágy po vazb s beta-glukanem zvyšují svou aktivitu až o 13%. Jelikož makrofágy pat í mezi nejú inn jší obranné mechanismy našeho t la, je jasné, že v n m musí být doslova všudyp ítomné. Makrofágy vznikají v kostní d eni, ze které se dostávají ve form monocyt do krve. Z krve pak putují do jednotlivých orgán t la, kde pod vlivem místních faktor vyzrávají v úpln funk ní makrofágy. A ty jsou schopny bránit doslova jakýkoliv orgán. Již víme, že jedním, ze základních problém p i v tšin chorob je nedostate ná funkce imunitního systému. Na tento obranný systém se neustále zvyšují nároky a tak není divu, že se jeho bu ky stále více vy erpávají a posléze p estávají fungovat. Tím se dá velice srozumiteln vysv tlit fakt, že aktivace pomocí beta-glukanu je a bude jednou z nejd ležit jších složek pro udržení zdraví. Beta-glukan je zvlášt ú inný p i následujících potížích a chorobách: infekce, vysoký cholesterol, oslabení imunity, alergie, chronický únavový syndrom, nachlazení, žalude ní v edy, porucha krvetvorby. 14/27

15 Mimo aktiva ního ú inku na makrofágy p sobí beta-glukan také jako zachycova volných radikál. To se velice p ízniv p i nutné prevenci škodlivých ú ink ultrafialového a rentgenového zá ení. Beta glukan je také výhodným p ípravkem p i lé ení a hojení ran. Lokální lé ba u chronických v ed, hlavn se streptokokovou infekcí, zlepšila v krátké dob stav u 73% pacient, u 27% došlo dokonce k úplnému uzdravení!!! Velice nad jné jsou i výsledky u zhoubných nádor. Beta glukan p sobí jednak p ímo, jednak nep ímo. Zvýšení imunity velmi ú inn vyrovnává její deficit a na bu ky p sobí p ímo cytostaticky. Jako p írodní látka p sobí selektivn, tedy ni í jen nádorové bu ky. Klinická studie provedená s recidivou zhoubného nádoru po operaci a oza ování prsu prokázala, že po aplikaci beta-glukanu docházelo k úplnému vylé ení. Studie na zví atech s anaplastickým nádorem prokázala ve skupin lé ené beta-glukanem až neuv itelných 80% p ežití vzhledem ke 100% úmrtnosti v nelé ené skupin. Beta-glukan nachází své uplatn ní i p i lé ení dlouhodobých nemocí, jako jsou kardiovaskulární onemocn ní, cukrovka, ale i vyšší v k s v tší náchylností k infek ním chorobám. Beta-glukan je zcela bez nežádoucích vedlejších ú ink a je samoz ejm netoxický. M žeme podtrhnout a se íst. Beta- glukan je tedy cosi, co sou asný lov k více než pot ebuje. M žeme ho pokládat za moderní kámen mudrc, který byl po dlouhém hledání nalezen. Beta-glukan lze aplikovat oráln nebo injek n. Ú innost je v obou p ípadech stejná. Beta-glukan byl vyvinut v Mikrobiologickém ústavu SAV pod vedením Dr. Ing. M. Nováka. Pozd ji se jeho výzkum zastavil a teprve nyní se rýsuje jeho znovuzrození p ímo v Naturcentru SALVEA. Alfa glukany Jsme up ímn rádi, že m žeme v této knize uvést objev tisíciletí - alfa glukany. Jsou to imunostimulátory jako každé jiné a p ece jsou zásadn odlišné. Jejich harmonie a vyváženost se odráží v n kolikanásobné ú innosti v porovnání s beta-glukany a co je nejd ležit jší, že jsou naprosto nespecifické. Tedy nemají ur ité omezen specifické poslání, ale mají nesmírn širokou p sobnost na stimulaci celého ochranného systému organismu. Beta-glukany, i když jim v dci p iznali jistou nespecifi nost, tedy neomezenou p sobnost, mají schopnost stimulovat jen šest z jedenácti typ - druh ochranných bun k organismu. (V da má vlastn pravdu, protože doposud objevila jen šest druh ochranných bun k). Alfa-glukany, zejména alfa-1,5x dokáže stimulovat všechny bu ky, tedy i ty bu ky - celkové ochrany organismu, které sou asná v da zatím ješt neobjevila. (Protože všechno d lá na p l. Kdyby alespo na p l). Totiž neobjevená (zejména t i) ochranná "t líska" v našem organismu mají v podstat rozhodující význam pro existenci imunitního systému jako takového a vlastn celého lov ka. P edstavte si, že glukany, ve sv t tak uznávané, jsou vlastn jedinou formou, i cestou, jak se zbavit civiliza ních chorob všeho druhu a naše "slavná medicína" je absolutn nezná, nepoužívá a ignoruje. Možná proto, že je to nejjednodušší a nejlevn jší zp sob nejen lé ení, ale i prevence. A využívání glukan a prevence v západní moderní medicín by hodn léka ským obor m "uškodila", tedy nebylo by jich t eba. Jen pro zajímavost. Po nasazení alfa-1,5x p ípravku nap. rakovina. N kolik nejtypi t jších druh s jakými jsme se z této stovky "nevylé itelných" nádor setkali v naší laborato i, po 14dnech ustupuje a do dvou m síc se ztrácí a nabude nulovou hodnotu (ov eno klinicky), samoz ejm za p edpokladu zásadní zm ny ve stravování a za pomoci energetických kamenných systém. Malá rada nad zlato - necht jme lé it rakovinu, nejlépe je, když jí nedáme v bec šanci. Dostate ný imunitní systém jí v t le lov ka v bec nep ipustí, když se kone n za neme k sob chovat jako opravdová "koruna tvorstva" na této planet. Alfa-glukany p icházejí práv v dob, kdy Sv tová organizace zdraví (WH) bije na poplach p ed invazí zmutovaných vir a infek ních parazit, kterým se íká super bakterie a proti kterým nezabírají žádná antibiotika ani super speciáln vyvinuté (a také imunitnímu systému škodlivé) léky. Alfa-glukany eší tento problém z úpln opa né strany než um lé chemické látky. Je jeden nepsaný, ale nem nný vesmírný zákon: nic um lého v t le nem že bojovat úsp šn v tomto p irozeném prost ení tak precizn, jako p irozená ochrana, tedy imunitní systém. Protože práv imunitní systém bojuje proti všemu, co v t le p sobí jako vet elci - um liny (chemické látky) jako nap. antibiotika, které imunitní systém vlastn oslabují. Alfa-glukany posilují všech jedenáct druh ochranných bun k. To znamená celý ochranný arsenál v každém bu kovém organismu. T lo se nebrání ani tak proti moderní medicínou vymyšleným nemocím, ale proti všem um lým látkám podávaným bu peroráln - cestou úst (strava, léky, tekutiny) nebo intravenózn ( injekce, r zné kapa ky a rádoby um lé výživy), které do n j doslova cpeme. Silný, jistý a zdravý imunitní systém si dokáže poradit s každou disharmonií - "nemocí", ale práv léky a nemoudrými zásahy do organismu (operace, oza ování, kapa ky) ho likvidujeme, ba i záke ným o kováním rádoby na jeho stimulaci ho d láme nefunk ním. Alfa-glukany ho zvednou "do boje p ímo ze zem " proti všemu, co je v t le škodlivé. Tedy nejen t ch šest "divizí" ochranných bun k (které zatím zná sou asná v da), ale celou "armádu" i t ch p ti dalších, které v da 15/27

16 zatím ješt nezná. A práv proto stojí a p ešlapuje na jednom míst. Topí se v plejád lék, se kterými likviduje imunitní systém - tu nejp irozen jší ochranu. Pozorný tená si m že uv domit, co by se stalo, kdyby glukany, tyto p irozené imunostimulátory a nenávykové "geniální lé ivé látky" bez vedlejších ú ink, byly v široké mí e používány. Byla by to revoluce v celém zdravotnictví, moderní medicína by musela padnout na kolena a omluvit se všem, protože glukany jsou známy od pam tného svržení bomb na Hirošimu a Nagasaki, za jejichž pomoci zejména beta-glukan, japonští v dci vylé ili tisíce lidí napadených rakovinou krve z ozá ení. To by potom obchodníci se zdravím, výzkumné ústavy a farmaceutické giganty jako i mnozí léka i, kte í jsou za jidášské peníze schopni testovat jejich otrávené chemické "výplody" na lidech, nem li šanci a p itom jsou schopni tvrdit, že je to pro n "lék na celý život". Proto pár výrobc glukanu ve sv t, které jdou p ísn chrán ny patenty, zejména ve vysp lých zemích, schovává tento "trumf" až na dobu, kdy bude nejh. no již nejh je. Jenže si to nechceme p ipustit. 16/27

17 BETA GLUKAN - LÉKA SKÉ REFERENCE, DBRNÉ STUDIE, KLINICKÉ ZKUŠKY A PATENTY Toll free telephone: Address: Transfer Point, L.L.C Lake Murray Blvd. Columbia, SC A - Abel, G. & Czop, J.K.; - "Stimulation of human monocyte beta-glucan receptors by glucan particles induces production of TNF-alpha and IL-1 beta, "Int. J. Immunopharmacolol, 14: * Abel, G. & Czop, J.K., - "Activation of Human Monocyte GM-CSF and TNF-alpha. Production by Particulate Yeast Glucan," International Congress for Infectious Diseases, Montreal, Canada (abstract) * Dept of Medicine, Harvard Medical School, Boston, MA. Quote: "Beta-glucans are pharmacological agents that rapidly enhance the host resistance to a variety of biologic insults through mechanisms involving macrophage activation." Adachi Y., hno N., Yacomae T.; - "Preparation and antigen specificity of an anti- (1-->3)-beta-D-glucan antibody," Biol Pharm bull 17: ; * Adachi Y., hno N., Yacomae T.; - "Inhibitory effect of beta-glucans on Zymosan-mediated hydrogen peroxide production by murine peritoneal macrophages in vitro," Biol Pharm Bull, 16: ; Adachi Y., hno N., hsawa M., ikawa S.,Yacomae T.; - "Macrophage activation in vitro by chemically cross-linked (1--3)-beta-Dglucans," Chem Pharm Bull (Tokyo), 38: Laboratory of Immunopharmacology of Microbial Products, Tokyo College of Pharmacy, Japan. * Ainsworth A.J., - "A beta-glucan inhibitable Zymosan receptor on channel catfish neutrophils," Vet Immunol Immunopathol, 41: * Almdahl SM, Bogwald J, Hoffman J, Seljelid R; - "Treatment of experimental peritonitis in rats by transfer of peritoneal mononuclear cells from rats injected with semisoluble aminated glucan." Acta Chir Scand 153(9): , Sep Dept of Surgery, University Hospital, Tromso, Norway. * Almdahl SM, Bogwald J, Hoffman J, Seljelid R; - "The effect of splenectomy on Escherichia coli sepsis and its treatment with semisoluble aminated glucan," Scand J Gastroenterol 22(3): ; Apr * Almdahl SM, Bogwald J, Hoffman J, Seljelid R Giercksky KE; - "Protection by aminated glucan in experimental endogenous peritonitis," Eur Surg Res 19(2): 78-85, * Almdahl SM, Seljelid R; - "Semisoluble animated glucan: long-term efficacy against an intraperitoneal E. coli challenge and its effect on formation of abdominal adhesions," Res Exp Med (Berlin) 187(5): , 198. * Alpha-Beta Corporation-Annual Report 1994; PGG-glucan, * Andaluz E., Guillen A., Larriba G.; - "Preliminary evidence for a glucan acceptor in the yeast Candida albicans," Biochem J.; 240: Anti-free Radical Activity of Beta (1-3) glucan Molecule. Seporga Laboratories, Sophia Antipolis, France. Research Report AKI, - Immunomodulating Agents: Properties and Mechanisms, Chirigos, eds, Marcel Dekker, 1984; 20: Aono R., Hammura M. et al; - "Isolation of extracellular 28- and 42-kilodalton beta-1-3-glucanases and comparison of three beta-1, 3- glucanases produced by Bacillus circulans IAM1165," Appl. Environ. Microbiol 61: Artursson P et al; - "Macrophage stimulation with some structurally related polysaccharides," Scand J Immunol 25(3): , Mar * - B - Babineau, et al., - "A Phase II Multicenter, Double-Blind Randomized, Placebo-Controlled Study of Three Dosages of an Immunomodulator (PGG-Glucan) in High Risk Surgical Patients", Arch. Surg.; 129: Dept of Surgery, Deaconess Hospital, Harvard Medical School, Boston MA. * Babineau, et al., - "Randomized Phase I/II Trial of a Macrophage-Specific Immunomodulator (PGG-Glucan) in High Risk Surgical Patients", Annals of Surgery; 220: (5): Dept of Surgery, Deaconess Hospital, Harvard Medical School, Boston MA. * Quote: "PGGglucan is safe and appears to be effective in further reduction of the morbidity and cost of major surgery."* Bacon J., et al., - "The Glucan Components of the Cell Wall of Baker's Yeast (Saccharomyces cerevisiae) Considered in Relation to its Ultrastructure," Chemical Abstracts, 71:109168c Bacon J., et al., - "The Glucan Components of the Cell Wall of Baker's Yeast (Saccharomyces cerevisiae) Considered in Relation to its Ultrastructure," Biochem J.; 114: Baird et al., - "Investigation of the Polysaccharides Produced by Extracellular Glycosyltransferases from Streptococcus Mutans," Chemical Abstracts; vol. 77, No. 11, p Abs. No z Ballou CE; - "The yeast cell wall and cell surface;" The Molecular Biology of the Yeast Saccharomyces. Cold Spring Harbor Laboratories. New York. p 335; Barlin, et al., - Heterogeneity of Molecular Phagocytes, Forster & Landy, eds., Academic Press, New York, pp Benach J.L., et al., - "Glucan as an adjuvant for a murine Babesia microti immunization trial," Infection and Immunity, 35(3): Quote: "These observations demonstrate that glucan is an effective adjuvant in enhancing immunity to murine babesiosis."* Beta (1-3) glucan 1.3 Glucan Activity in Mice: Intraperitoneal and ral Applications. Baylor College of Medicine. Research Summary Beta (1-3) glucan: "I1-1 Cytokine Release after ral Application in Mice". Baylor College of Medicine. Research Report Bodenbach B.; - NSC-24TM An Extraordinary New Immune Enhancing Supplement; Health Perspectives, Vol 2, no 2; Bogwald J, Johnson E, Hoffman J, Seljelid R, - "Lysosomal Glycosidase in Mouse Peritoneal Macrophages Stimulated in Vitro with Soluble and Insoluble Glucans". J. Leukocyte Biol.; 35: * Bogwald J, Johnson E, Seljelid R; - "The Cytotoxic Effect of Mouse Macrophages Stimulated in vitro by a beta. 1-3-D-Glucan from Yeast Cell Walls". Scand. J. Immuol. 15: Institute of Med Bio, U of Tromso, Norway. Quote: " Macrophages stimulated by an insoluble beta 1-3-D-glucan from yeast cell walls were able to destroy tumor cells as measured by the release of radioactive label from prelabelled 14C-thymidine cells. Target cells were B-16 melanoma, P-815 mastocytoma, and the L-929 cell line. A significant target cell killing by macrophages stimulated by glucan was observed after h." Bone, R.C., - /Gram-negative sepsis. Background, clinical features and intervention. Chest; 100: /27

18 Bomford and Moreno, - "Mechanisms of the Anti-Tumor Effect of Glucans and Fructosans: A Comparison with C. Parvum". Br. J. Cancer; 36: Boone C, Sdicu A, Laroche M, Bussey H; - "Isolation from Candida albicans of a functional homolog of the Saccharomyces cerevisiae KRE1 Gene, which is involved in cell wall beta-glucan synthesis," J Bacteriol 173(21); , Nov * Boone C., Sommer SS, Hensel A., Bussey H., - "Yeast KRE genes provide evidence for a pathway of cell wall beta-glucan assembly," J Cell Biol; 110: Borriss, et al., - "Molecular cloning of a gene coding for thermostable beta-glucanase from Bacillus macerns," J. Basic Microbiol; 28: Borriss, et al., - "Expressions in Escherichia coli of a cloned beta-glucanase gene from Bacillus Amyloliquefaciens," Appl. Microbiol. Biotechnol; 22: Borriss, - Purification and characterization of an extracelluar beta-glucanase from Bacillus IMET B376 (1)), Z. Alg. Mikrobiologie; 21: Borriss, et al., - "Beta-1, 3-1,4-glucanase in sporeforming microorganisms. V. The efficiency of beta-glucanase in reducing the viscosity of wort", Zbl. Bakt II Abt. 136: Bousquet M., Escoula L. et al; "Immunopharmacologic study in mice of 2 beta-1, 3, beta-1, 6 polysaccharides (Scleroglucan and PSAT) on the activation of macrophages and T lymphocytes," Ann Rech Vet 20: Station of Pharmacologie-Toxicologie, INRA, Toulouse, France. * Quote: "...PSAT and scleroglucan favorably affect the non-specific host defense and cellular immune response in mice." Bousquet M., Escoula L., Pippy B, Besssieres MH, Chavant L, Seguela JP, "Enhancement of Resistance of mice Toxoplasma gondi by 2 polysaccharides beta (1-3) glucan 1-3, beta (1-3) glucan 1-6 (PSAT and Scleroglucan)" Ann Parasitol Hum Comp., ^63 (6): * Bowers G., J. Patchen MLl, et al, "Glucan enhances survival in an intraabdominal infection model," J Surg Res 47(2): ; Aug * Broach JR, Pringle JR and Jones EW; "The Molecular and Cellular Biology of the Yeast Saccharomyces cerevisiae;" Genome Dynamics, Protein Synthesis, and Energetics; Cold Springs Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York Browder W., Williams D., Pretus H., et al; Beneficial Effect of Enhanced Macrophage Function in the Trauma Patients. Ann. Surg.; Vol 211: Dept of Surg and Physiol, Tulane U Sch of Med, LA and Istituto Di Chirurgia D'Urgenza, U of Torino, Torino, Italy. * Quote: "Previous studies have demonstrated that glucan, a beta-1, 3-linked glucopyranose polymer, isolated from the inner cell wall of Saccharomyces cerevisiae, is a potent macrophage stimulant and is beneficial in the therapy of experimental bacterial, viral, and fungal diseases. Use of glucan in a murine model of hind-limb crush injury decreased macrophage PGE2 release while stimulating bone marrow proliferation." Browder Iw, Sherwood E., Williams D., Jones E., Mcnamee R., Diluzio N., "Protective effect of glucan-enhanced macrophage function in experimental pancreatitis", Am J Surg.; 1153 (1): Browder W., Williams D., Sherwood E., McNamee R., Jones E., Diluzio N., "Synergistic effect of nonspecific immunostimulation and antibiotics in experimental peritonitis", Surgery 102 (2): * Browder W., et al., "Modification of Post-perative C. albicans Sepsis by Glucan Immunostimulation," Int. J. Immunopharmac.; 6: Dept of Surg and Physiol, Tulane U Sch of Med, LA Quote: "These observations suggest that Biologic Response Modifiers such as glucan may be effectively employed in patients who are at risk for post-operative infections."* Browder W., et al., "Protective Effect of Nonspecific Immunostimulation in Post Splenectomy Sepsis". J. Surg. Res.; 35: Dept of Surg and Physiol, Tulane U Sch of Med, LA * Quote: "This study reports the use of glucan, a beta-1, 3-polyclucose, as a nonspecific immunostimulant for postsplenectomy pneumococcal sepsis....nonspecific immunostimulation appears to have significant potential as a treatment strategy against postplenectomy infection." Browder, W., Survey of Immunological Research, 1983; 2: Browder W., et al., Immunomodulation by Microbial Products and Related Synthetic Compounds, Yamamura et al., eds. Excerpta Medica, Amsterdam; pp Brown Jl, et al; "A mutational analysis of killer toxin resistance in Saccharomyces cerevisiae identifies new genes involved in cell wall (1-- >6)-beta-glucan synthesis," Genetics 133(4) , Apr * Buddle BM, et al, "Protective effect of glucan against experimentally induced staphylococcal mastitis in ewes." Vet Microbiol 16(1): 67-76, Jan Bulone V., Fevre m.; "A 34-kilodalton polypeptide is associated with 1-3-beta-glucan synthase activity from the fungus Saprolegnia monoica," FEMS Microbiol Lett: 140: , Burgaleta C., Goide D. W.; Increased granulopoiesis and macrophage production in glucan-treated mice; Chirigos MA, ed. Immune Modulation and Control of Neoplosia by Adjuvant Therapy. New York: Raven Press, , Burgaleta C., Territo M.C., Quan C.G., Goide D.W.; Glucan activated macrophages: functional characteristics and surface morphology; J Reticuloendothel Soc 23: Burgaleta, C. and Golde, D.W.; "Effect of Glucan on Granulopoiesis and Macrophage Genesis in Mice". Cancer Research; 37: ; Jun * - C - Cain J.A., Newman S.L., Ross G.D., "Role of complement receptor type three and serum opsonins in the neutrophil response to yeast," Complement 4: Campbell I And Duffus jh; eds., "Yeast." Carrow, D.J.; "Beta-1, 3-glucan as a Primary Immune Activator," Townsend Letter; June Cerenius L., Liang Z., Duvie B., et al, "Structure and biological activity of a 1-3 beta-d-glucan-binding protein in crustacean blood," J. Biol Chem 269: Chen Y-h Riby Y., Srivastava P., Bartholomew J., Denison M, Bjeldanes L.; Regulation of CYP1A1 by Indolo{3,2-b} Carbazole in Murine Hepatoma Cells. J Biol Chem.; 270(38): Chihara G., et al., "Lentinan as a Host Defense Potentiator (HPD)," Int. J. Immunotherapy; V (4): Chihara G., Rivista di Immunolog, ed. Immunofarm.; 5: (2): Chirigos M.A., et al, Cancer Research; 38: Cisreros RL, Gibson FC 3, Tzianabos A; "Passive transfer of poly- (1-6)-beta-Glucotrisyl- (1-3)-beta glucopyranose glucan protection against lethal infection in an animal model of intra-abdominal sepsis," Infect Immun 64(6): , Jun Channing Laboratory, Brigham and Women's Hospital, Boston, MA. * Clark A.E., Stone B.A.; "Beta-glucan hydrolases from Aspergillus niger. Isolation of a beta- (1-4)-glucan hydrolase and some properties of the beta- (1-3)-glucan-hydrolase components," Bichem J 96: Cook J. A., et al, Infection and Immunity; 40(3): Cook J. A., et al, "Immunomodulation of Protozoan Diseases". Immunolg. Res.; 2: Cook J. A., et al, "Protective Effect of Glucan against Visceral Leishmaniasis in Hamsters". Immun.; 37: Cook J. A., et al,, "Viscereal Leishmaniasis in Mice: Protective Effect of Glucan". J. Reticuloendothel; Soc. 27: /27

19 Cross CE, Bancroft GJ, "Ingestion of acapsular Cryptococcus neoformans occurs via mannose and beta-glucan receptors, resulting in cytokine production and increased phagocytosis of the encapsulated form." Infect Immun 63: Dept Clin Sci, London Sch of Hyg and Trop Med, England. Crueger, et al., Biotechnology: A Textbook of Industrial Microbiology; 2nd ed, pp Czop JK, Janusz M; "Derivativized polysaccharides with biologic activity, method of their isolation, and uses therefor;" U.S. Patent , Issued ct 15, * Czop J.K., Kay J., Isolation and Characterization of B-glucan Receptors on Human Mononuclear Phagocytes. J. Exp. Medicine; V.173: (Copy available) Dept of Med, Harvard Med Sch, Boston, MA. * Quote: "...human alveolar macrophages...possess phagocytic receptors of comparable ligand specificity for the Beta glucans commonly present in yeast and fungi. Pathogens such as Candida and Aspergilli contain "yeast" glucan, cell wall components consisting of branched homopolymers of Beta-D-glucose with 1-3 consecutive and 1,6-crosslinked chains and prototypic of Saccharomyces cerevisiae."* Czop J.K., Gurish M.F., Kadish J.l., Production and Isolation of Rabbit Anti-idiotypic Antibodies Directed Against the Human Monocyte Receptor for Yeast B-glucans. Journal of Immunology; 145: Dept of Med, Harvard Med Sch, Boston, MA. * Quote (p1): "Beta-Glucans with 1-3 and/or 1,6 linkages are the major structural components of yeast and fungi and are pharmacological agents in animals...the cell wall glucans of S. cerevisiae consist of two structurally distinct Beta-glucans: major components comprised of consecutively, 1-3-linked glucopyranosyl residues with small numbers of 1,6-linked branches, and minor components with consecutive 1,6- linkages and 1-3-branches." Czop, J.K., Valiante N.M., Janusz M.J.; "Phagocytosis of particulate activators of the human alternative complement pathway through monocyte beta-glucan receptors," Prog Clin Biol Res 297: ; Dept of Med, Harvard Med S, Boston, MA. * Quote (p1): "Animal studies indicate that beta-glucans with 1-3-and/or 1,6-linkages are active pharmacologic agents that rapidly confer protection to a normal host against a variety of biological insults. The beta-glucan receptors provide a mechanism by which a heightened state of host responsiveness is initiated." Czop J.K., Puglisi A.V., Miorandi D.Z., Austen K.F.; "Pertubation of beta-glucan receptors on human neutrophils initiates phagocytosis and leukotriene B4 production," J. Immunol 141: * Czop, Joyce K., "The Role of Beta-Glucan Receptors on Blood and tissue Leukocytes in Phagocytosis and metabolic Activation". Pathology and Immunopathology Research; 5: * Czop J.K., Austen K.F., A B-glucan Inhibitable Receptor on Human Monocytes: Its Identity with the Phagocytic Receptor for Particular Activators of the Alternative Complement Pathway. Journal of Immunology 134: 1985; * Czop J.K., Austen K.F.; "Properties of glycans that activate the human alternative complement pathway and interact with the human monocyte beta-glucan receptor," J Immunol 135: * Czop J.K., Austen K.F.; "A beta-glucan inhibitable receptor on human monocytes: its identity with the phagocytic receptor for particulate activators of the alternative complement pathway," J Immunol 134(4): , Apr * Czop J.K., Austen K.F.; "Generation of leukotrienes by human monocytes upon stimulation of their beta-glucan receptor during phagocytosis," Proc Natl Acad Sci USA; 82: * Czop J.K., Dadish Jl, Zepf DM and Austen KF; "Identification with monoclonal antibodies of different regions of human plasma fibronectin, including that which interacts with human monocyte fibronectin receptors;" Immunology. 54: Czop J.K., Mcgowan SE and Center DM; "psonin-independent phagocytosis by human alveolar macrophages: augmentation by human plasma fibronectin;" Am Rev Respir Dis, 125: Czop J.K, Fearon DT, and Austen KF; "psonin-independent phagocytosis of activators of the alternative complement pathway by human monocytes;" J Immunol; 120:1,132; D - Damia, et al, "Prevention of Acute Chemotherapy-Induced Death in Mice by Recombinate Human Interleukin 1: Protection from Hematological and Nonhematological Toxicities", Cancer Research, vol. 52, pp Daum T., Rohrbach M.S.; "Zymosan induces selective release of arachidonic acid from rabbit alveolar macrophages via stimulation of a beta-glucan receptor," FEBS Lett 309: ; Deimann W, Fahimi HD, "The Appearance of Transition Forms Between Monocytes and Kupffer Cells in the Liver of Rats Treated with Glucan," J Exp Med, p , Apr * Dept of Anat, U of Heidelberg, Germany. * Delville, et al., entitled "Le-.beta-1, 3-Glucan et Autres Immunomodulateurs dans L'Unfection lepresis Experimentale Chez La Souris". Acta Leprologica; 77/76: De Fellipi J. Jr., Freire C.A.R., Harbach E.t. et al; Celularidade do sangue periferico apos o emprego da glucana, um imunostimulante de SRE. Em pacientes septicos e em voluntarios sem infeccao; Rev Ter Intensiva 1: 45-52; Deslanders, et al., "Triple-Helical Structure (1-3)-beta-D-Glucans". Macromolecules 13: "Development & Comparative Immunology," Editorial Board, Pergamon; Deville, et al., "Le-Beta 1-3-Glucan et Autres Immunomodulateurs dans L'Unfection lepresis Experimental Chez La Souris" Acta Leprologica 77/76: ; Diluzio N.R., "Soluble phosphorylated glucan," U.S. Patent , Issued ct 31, Diluzio N.R. (deceased), Williams D.L., Browder I.W.; Soluble phosphorylated glucan: methods and compositions for treatment of neoplastic diseases; U.S. Patent ; Diluzio N.R.; Soluble phosphorylated glucan; U.S. Patent ; Diluzio N.R. and Williams D.L., " The Roll of Glucan in the Prevention and Modification of Microparasitic Diseases;" in Chemical Regulation of Immunology in Veterinary Medicine, Alan R. Liss, Inc.; pp Diluzio N.R.,"Immunopharmacology of glucan: a broad-spectrum enhancer of host defense mech/anisms," Trends in Pharmacol. SCI., 4: Dept of Physiology, Tulane U, New rleans, LA. * Quote: (p347) "The broad spectrum of immunopharmacological activities of glucan includes not only the modification of certain bacterial, fungal, viral and parasitic infections, but also inhibition of tumor growth." Diluzio N.R. Williams D.L. et al, "Comparative evaluation of the tumor inhibitory and antibacterial activity of solubilized and particulate glucan," Recent Results Cancer Res 75: * Quote: "Intravenous administration of soluble or particulate glucan resulted in significant reduction in the growth of a syngeneic anaplastic mammary carcinoma and melanoma B16 and enhanced survival." Diluzio NR, Williams DL; "Enhancement of host susceptibility to Staphylococcus aureus infection by chronic ethanol ingestion-modification by glucan immunostimulation," Alcohol Clin Exp Res 4(3): Jul * Quote: "The administration of glucan significantly prolonged survival of S. Aureus infected control and chronic ethanol mice." Diluzio N.R. and Chihara, Advances in Immunopharmacology Hadden et al., eds., Pergamon Press xford and New York, pp /27

20 Diluzio NR, Williams DL, et al, "Comparative tumor-inhibitory and anti-bacterial activity of soluble and particulate glucan," Int J Cancer, 24(6): Dec * Quote: "...these studies demonstrate that a soluble glucan preparation exhibits significant anti-tumor and antistaphylococcal activity." Diluzio N.R., Kokoshis P.L.; Serum lysozyme: an index of macrophage function. J Reticuloendothel Soc 25: 85-99, Diluzio N.R. and Williams D.L., "Glucan-Induced Modification of the Increases Susceptibility of Cyclophosphamide-Treated Mice to Staphylococcus aureus Infection". Cancer Immunol. Immunother.; 6: Diluzio NR, Williams DL, "Protective effect of glucan against systemic Staphylococcus aureus septicemia in normal and leukemic mice," Infect Immun 20(3): Jun * Dept of Physiology, Tulane U, New rleans, LA. * Quote: "These data denote that glucan enhances nonspecific resistance to S. aureus sepsis, promotes survival during leukemic episodes, and increases survival time of leukemic mice with experimentally induced staphylococcal infection." Diluzio N.R., Williams D.L., Cook J.L., Hoffman E..; Protective effect of glucan in experimentally induced Candidiasis; J Reticuloendothel Soc 53: , Diluzio N.R. and Kupffer, Cells and other Liver Sinusoidal Cells. Wisse and Knook, eds., Elsevier, Amsterdam; pp Diluzio N.R., et al., The Macrophage and Cancer, James et al., eds: Edinburgh Univer. Med. Pres.; pp Diluzio N.R., et al., "The Employment of Glucan and Glucan Activated Macrophages in the Enhancement of Host Resistance to Malignancies in Experimental Animals," in The Macrophage in Neoplasia; Academic Press, Inc. New York; pp Diluzio N.R., Morrow H.S.; Comparative behavior of soluble and particulated antigens and inert colloids in reticuloendotheilial-stimulated or depressed mice; J Reticuloendothel Soc 9: , DiLuzio N.R., et al., "Evaluation of the Mechanism of Glucan-Induced Stimulation of the Reticuloendothelial System". J. Reticuloendothelial Soc.; Soc.7: DiLuzio, N.R. and Riggi, J. Reticuloendothel, Soc.; 8: Di Renzo, L., Yefenof, E., Klein E., "The Function of human NK cells is enhanced by B-Glucan, a ligand of CR3 (CD11b/CD18)". Eur. J. Immunol., 21: Doita M, Rasmussen LT, Seljelid R, Lipsky PE, "Effect of soluble aminated beta-1, 3-D-polyglucose on human monocytes: stimulation of cytokine and prostaglandin E2 production but not antigen-presenting function." J Leukoc Biol 49(4): Apr * Donzis B. A.; Substantially purified beta (1-3) finely ground yeast cell wall glucan composition with dermatological and nutritional uses; U.S. Patent ; Donzis B.A.; Solubilized yeast glucan; U.S. Patent ; Donzis B.A.; Photoprotective composition containing yeast extract; U.S. Patent ; Donzis B.A.; Method of revitalizing skin by applying topically water insoluble glucan; U.S. Patent ; Donzis B.A.; Method and Composition for Treating Hyperlipemia. U.S. Patent 4,891,220; Drovanti A., Bignamini A., Rovatyi A.; Therapeutic Activity of ral Glucosamine Sulfate in steoarthritis: A Placebo-controlled Double blind Investigation. Clinical Therapeutics; 3(4): Duan X., Ackerly M. et al; "Evidence for involvement of beta-glucan-binding cell surface lectins."cell Immunol 157: ; 1994.* Duvic B., Soderhall K.; "Purification and partial characterization of a beta-1, 3-glucan-binding protein membrane receptor from blood cells of the crayfish Pacifastacus leniusculus," Eur J. Biochem 207: ; E - Enhanced Healing of Decubitus Ulcers by Topical Application of Particulate Glucan. Tulane University School of Medicine; Research Summary Bisu et al, "Studies on the Structure of Polysaccharides (Glucans and Fructans) Produced by Cariogenic Streptococci and on an Enzyme Hydrolyzing the Insoluble Glucan I. Structural Studies of Insoluble Glucan, Soluble Glucan, and Fructans," Chemical Abstracts; vol. 38:pp Elmets, et al., J. Investigative Dermatol.; 79: Elstad MR, Parker C et al; "CD11b/CD18 integrin and a beta-glucan receptor act in concert to induce the synthesis of platelet-activating factor by monocytes," J Immunol 152: Dept of Med, Veterans Affairs Medical Center, Salt Lake City, UT. * Ehrke, et al., Int'l J. Immunopharm.; 5: Engstad RE, Robertsen B, "Recognition of yeast cell wall glucan by Atlantic salmon (Salmo salar L.) macrophages," Dev Comp Immunol 17: * Evans et al, "Modification of the Bone Marrow Toxicity of Cis-Diamminedichloroplatinum (II) in Mice ByDiethydithiocarbamate", Cancer Research; vol. 44, pp Sep F - Federal Drug Administration, "Appendix A Food Additives," Yeast extract (Bakers) - FL/ADJ, GRAS, See Specs Washington DC Felippe J., Silva M., Maciel F.M., et al., Infection prevention in patients with severe multiple trauma with the immunomodulator beta (1-3) glucan 1-3 polyglucose (glucan). Surg. Gynecol bstet., 177: Fernandez-Botran, Vetvicka V.; "Methods in Cellular Immunology," CRC Press Fitzpatrick, F.W., Dicarlo J.F., "Zymosan". Annals of the New York Academy of Sciences; V.118, p * Fleet. G. H., et al., "Isolation and Composition of an Alkali-Soluble Glucan from the Cell Walls of Saccharomyces cerevisiae," Chemical Abstracts; 85:89819z Fleet. G. H., et al.,"isolation and Composition of an Alkali-Soluble Glucan from the Cell Walls of Saccharomyces cerevisiae," Journal of General Microbiology; 94: Fornusek L., Vetvicka V.; "Immune System Accessory Cells," CRC Press Franek J, Malina J, Kratka H, "Bacterial infection modulated by glucan: a search for the host defense potentiation mechanisms," Folia Microbiol (Praha) 37(2): * - G - Gallin, Int. J. Immunopharmac.; 14: Giaimis J., Lombard Y., et al; "Both mannose and beta-glucan receptors are involved in phagocytosis of unopsonized, heat-killed Saccharomyces cerevisiae by murine macrophages," J. Leukoc Biol 54: * Gilcrest, et al., J. Am. Acad. Dermatol.; 5: Gillet et al., "Particulate beta 1-3 Glucan and Casual Prophylaxis of Mouse Malaria (Plasmodium berghei)". In advances in Exper. Med. and Biology; vol 121A, Escobar and Friedman, eds. Plenum Press, New York, pp Glovsky MM, et al,; "Effects of particulate beta-1, 3 glucan on human, rat, and guinea pig complement activity," J. Reticuloendothel Soc. 33: * Quote: "Glucan administration is associated with the modification of a variety of experimentally induced infectious disease states as well as the inhibition of growth of implantable and spontaneous tumors." Goldman R., "Characteristics of the B-glucan Receptor of Murine Macrophages". Exp.Cel. Res.; 174: ; * 20/27

PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE BARLEY

PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE BARLEY PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE BARLEY Obsah produktová dokumentace barley Text letáku 4 Produktová dokumentace Úvod do problematiky 6 Zelené potraviny 6 Mladý je men zelená potravina 7 Mladý je men p írodní zdroj

Více

- dosavadní záv ry z testování JUWIMu -

- dosavadní záv ry z testování JUWIMu - - dosavadní záv ry z testování JUWIMu - Z laboratorních test i klinických zjišt ní vyplývají významné vlastnosti p ípravku jednak v oblasti imunomodula ní a jednak v p ímé i druhotné regeneraci bun ných

Více

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii Masarykova univerzita v Brn P írodov decká fakulta Bakalá ská práce Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii Vypracovala: Martina R ži ková Vedoucí práce: MUDr. Lenka Forýtková, CSc. Brno, kv ten 2008 Prohlašuji,

Více

VÚBP, v.v.i. ZÁKLADY APLIKOVANÉ ERGONOMIE BEZPE NÝ PODNIK

VÚBP, v.v.i. ZÁKLADY APLIKOVANÉ ERGONOMIE BEZPE NÝ PODNIK VÚBP, v.v.i. ZÁKLADY APLIKOVANÉ ERGONOMIE BEZPE NÝ PODNIK Tato publikace shrnuje poznatky získané p i ešení projektu Pracovní pohoda a spolehlivost lov ka v pracovním systému ešeného v rámci výzkumného

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

Doporu ený obsah živin v krmných sm sích a výživná hodnota krmiv pro dr bež

Doporu ený obsah živin v krmných sm sích a výživná hodnota krmiv pro dr bež eská akademie zem d lských v d Komise výživy hospodá ských zví at Doporu ený obsah živin v krmných sm sích a výživná hodnota krmiv pro dr bež Recommended nutrient content in poultry diets and nutritive

Více

Dobrovolnická služba

Dobrovolnická služba Masarykova univerzita v Brn Právnická fakulta Katedra správní v dy, správního práva a finan ního práva Diplomová práce Dobrovolnická služba Jan Valoušek 2004 1 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

Náprava i u d tí p edškolního v ku z pohledu logopedické preventistky

Náprava i u d tí p edškolního v ku z pohledu logopedické preventistky UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Náprava i u d tí p edškolního v ku z pohledu logopedické preventistky BAKALÁ SKÁ PRÁCE Vedoucí bakalá ské práce:

Více

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice Vyšší odborná škola, st ední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. elákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

Vyšší odborná škola, st ední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o.

Vyšší odborná škola, st ední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Vyšší odborná škola, st ední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. elákovice Pastora ní pé e v nemocnicích a ve v znicích Sociální práce Vedoucí

Více

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová Dobrovolnictví pro všechny Bc. Ilona Hofbauerová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Diplomová práce se v nuje dobrovolnictví. Je zde p edstaveno tak, aby si každý uv domil, že dobrovolnictví má mnoho podob

Více

JITKA KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium

JITKA KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium UNIVERZIT PLCKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie JITK KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium Obor: Pedagogika správní innost CHRKTERISTIK VÝVOJOVÉHO ODOÍ PUESCENCE

Více

Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT. Praha 24. ervna 2008. Zam ení seminá e:

Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT. Praha 24. ervna 2008. Zam ení seminá e: Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT Praha 24. ervna 2008 Zam ení seminá e: Cílem seminá e je podat objektivní informace o sou asném stavu a vývoji našich les nejen odborné ve ejnosti

Více

CHEMIE Pracovní listy pro žáky

CHEMIE Pracovní listy pro žáky CHEMIE Pracovní listy pro žáky vytvořené v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198 8. a

Více

4. Mikrovlny na scestí zvít zí pohodlí, nebo rozum?

4. Mikrovlny na scestí zvít zí pohodlí, nebo rozum? 4. Mikrovlny na scestí zvít zí pohodlí, nebo rozum? lov k je vystaven mnoha civiliza ním vliv m, kterým sám, jako jedinec, t žko m že zabránit. Kvalitu života však ovliv ují i jiné v ci, jejichž využití

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 1.1 Školní vzd lávací program pro vzd lávání žák v praktické škole jednoleté, zpracovaný podle RVP pro obor vzd lání praktická škola jednoletá Motiva ní název: Je nám spolu dob

Více

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium theory Souhrn 1. Prionové nemoci a histologické zm ny v moze ku Prionové nemoci jsou charakteristické tím, e normální prion protein (PrPc) je nahrazen

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ Rozvojový potenciál mezinárodní migrace Kolektiv autor PRAHA 2011 Migrace a rozvoj - text B5.indd 1 22.8.2011 12:34:27 Recenzent: Doc.

Více

Hlásím se o Nobelovu cenu

Hlásím se o Nobelovu cenu Vlastimil Marek Hlásím se o Nobelovu cenu Další fejetony o dob, ženách a jiném myšlení Praha 2008 1 Vydáno vlastním nákladem Praha 2008, 1. vydání Grafická úprava: studio Green Mango Tisk: GEMI s.r.o.

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Zpracovala: Eva Kro ilová Vedoucí absolventské práce:

Více

Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání ve fotbalu. Václav Mitáš a kolektiv

Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání ve fotbalu. Václav Mitáš a kolektiv Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání ve fotbalu Václav Mitáš a kolektiv Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Opera

Více

Návod pro posuzování koncepcí v Libereckém kraji z hlediska hodnocení vliv na zdraví a porovnání se Zdravotní politikou Libereckého kraje

Návod pro posuzování koncepcí v Libereckém kraji z hlediska hodnocení vliv na zdraví a porovnání se Zdravotní politikou Libereckého kraje Návod pro posuzování koncepcí v Libereckém kraji z hlediska hodnocení vliv na zdraví a porovnání se Zdravotní politikou Libereckého kraje Ing. Jana Ku erová, MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Krajská hygienická

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometod jská teologická fakulta. Katedra k es anské výchovy. Dagmar Je ková. Studijní obor: Sociální pedagogika

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometod jská teologická fakulta. Katedra k es anské výchovy. Dagmar Je ková. Studijní obor: Sociální pedagogika Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometod jská teologická fakulta Katedra k es anské výchovy Dagmar Je ková Studijní obor: Sociální pedagogika SMYSL IVOTA SENIOR Bakalá ská práce Vedoucí bakalá ské práce:

Více

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Moje bakalá ská práce na téma Návrh reklamní kampan

Více

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav sociálních studií PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR: DANA URBANOVÁ Studijní obor: sociální práce Konzultant práce:

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více