Programování v prostředí.net

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Programování v prostředí.net"

Transkript

1 Programování v prostředí.net Winforms 1 / 60

2 Obsah přednášky Windows forms Formuláře Kontrolky Prostředí Validace vstupů Tooltipy Menu Standardní dialogy 2 / 60

3 Windows forms Shrnující název pro množinu tríd umožnující tvorbu grafických uživatelských rozhraní Součást.NET Frameworku Součást standardu 3 / 60

4 Jmenné prostory System.Windows.Forms obsahuje formuláře, kontrolky, dialogy System.Drawing Kreslení, GDI+ System.Drawing.Imaging rozšířené možnosti práce s grafikou Nutno přidat reference dělá automaticky vývojové prostředí 4 / 60

5 Aplikace Třída Application poskytuje statické metody a události pro událostmi řízené programování Application.Run(Form) zobrazí formulář a zahájí smyčku událostí blokuje, dokud nedojde k uzavření formuláře Application.Exit() ukončí smyčku událostí zavře všechny okna aplikace Application.[User Common]AppData[Path Registry] vrátí cesty k adresářům s uživatelskými daty C:/Documents and Settings/All users/data aplikací/<company name>/<product name>/<product version> 5 / 60

6 Aplikace příklad namespace Kiv. Net. Lesson06 class Program static void Main ( string [] args ) Form form = new Form (); Application. Run ( form ); 6 / 60

7 Třída Form Třída Form reprezentuje formulář (okno) Obvykle se dědí od Windows.Forms.Form přidají se ovládací prvky přidají se reakce na události 7 / 60

8 Metody Show zobrazí formulář (program pak pokračuje v běhu) ShowDialog zobrazí formulář (čeká dokud se formulář nezavře) Close zavře formulář Hide skryje formulář Activate zobrazí skrytý formulář 8 / 60

9 Události Load při zobrazení pomocí Show, ShowDialog Activated když se stane aktivní Activate Deactivate když se stane neaktivní Hide FormClosing okno se zavírá lze zrušit pomocí CancelEvenArgs FormClosed okno se definitivně zavírá 9 / 60

10 Příklad namespace Kiv. Net. Lesson06 class NonClosingForm : Form public NonClosingForm () this. FormClosing += new FormClosingEventHandler ( NonClosingForm_ FormClosing ); void NonClosingForm_ FormClosing ( object sender, FormClosingEventArgs e) e. Cancel = true ; class Program static void Main ( string [] args ) NonClosingForm form = new NonClosingForm (); form. ShowDialog (); 10 / 60

11 Nemodální formulář Zobrazí se metodou Show Vlastní smyčka zpráv žije si vlastním životem v aplikaci jich může být několik Může mít vlastníka při skrytí, uzavření či aktivaci vlatníka udělá totéž kreslí se přes vlastníka 11 / 60

12 Modální formulář dialog Zobrazí se metodou ShowDialog Dokud není uzavřen, nedovolí uživateli manipulovat s rodičem Matoda ShowDialog vrací hodnotu výčtový typ DialogResult Yes, No, Abort / 60

13 Modální formulář předání hodnoty Nastavení hodnoty v property DialogResult způsobí uzavření formuláře Nastavení hodnoty DialogResult u některého z tlačítek formuláře není třeba psát obsluhu pro tlačítko funguje automaticky 13 / 60

14 Třída Control Třída Control je předek všech vizuálních prvků včetně formuláře Umožňuje zobrazení a skrytí nastavení pozice a velikosti vnořování kontrolek reakce na události práci ve vláknech 14 / 60

15 Některé kontrolky 15 / 60

16 Pozice a velikost Jednotlivé veličiny pozice horní hrany Top pozice levé hrany Left šířka kontrolky Width výška kontrolky Height dolní a pravá hrana pouze pro čtení (Right, Bottom) Velikost a pozice dvojice výška, šířka Size (SizeF) dvojice levý, horní Point (PointF) Kompletní určení velikosti struktura Rectangle (RectangleF) 16 / 60

17 Velikost kontrolky a klientská oblast Velikost kontrolky celková velikost Width, Height, Size Klientská oblast vnitřek kontrolky bez rámečků, rolovacích lišt, menu... ClientWidth, ClientHeight, ClientSize 17 / 60

18 Vnořování kontrolek Property ControlCollectoin Controls metoda Add přidá kontrolku metoda Remove vyjme kontrolku indexer Controls[int/string] vrátí referenci na kontrolku Kontrolka se musí přidat, aby se zobrazila kontrolky se většinou vytváří jako private členy formuláře (nejsou přístupné zvenku) 18 / 60

19 Příklad class ButtonForm : Form private Button button ; public ButtonForm () button = new Button (); this. Controls. Add ( button ); 19 / 60

20 Chování vnořených kontrolek Pozice se vztahuje k levému hornímu rohu klientské oblasti rodiče Vykreslují se vždy přes rodičovskou kontrolku u sesterských kontrolek záleží na Z-pořadí standardně podle pořadí přidání do kolekce kontrolek BringToFront posune kontrolku nejblíž SendToBack odsune kontrolku nejdál Přebírají některé vlastnosti (ambientní vlastnosti) barva, font / 60

21 Události Jsou řešeny pomocí delegátů na metody, které danou událost zpracují button. click += new System. EventHandler ( buttonclick ); void buttonclick ( object sender, System. EventArgs e) this. Close (); Událost je zaslána kontrolkou nad kterou k události došlo (sender) Odesílatel nezná příjemce Příjemce zná odesílatele Další informace jsou uloženy v EventArgs 21 / 60

22 Obsluha Události od více kontrolek může obsluhovat jediná metoda V některých případech může jedna metoda obsluhovat i různé události Příklad obsluhy button1. Click += new System. EventHandler ( button1_ Click ); button2. Click += new System. EventHandler ( button1_ Click );... private void button1_ Click ( object sender, System. EventArgs e) MessageBox. Show (" kliklo se na " +(( Button ) sender ). Text ); 22 / 60

23 Klávesnice KeyDown, KeyUp argument události obsahuje scan kód klávesy funguje i pro neznakové klávesy modifikátory Control, Alt, Shift KeyPress jen pro znakové klávesy vrací kód znaku V případě stisknuté klávesy nastává střídavě události KeyDown a KeyPress, událost KeyUp nastane až při uvolnění klávesy 23 / 60

24 Myš Click a DoubleClick nemusí být nutně od myší, ale například po stisku klávesy ENTER pouze informuje, že událost nastala, argument nenese informaci o souřadnicích myši MouseClick a MouseDoubleClick nově v.net 2.0 podobně jako Click, ale pouze pro myš MouseEnter, MouseHover a MouseLeave pouze informují o události MouseMove, MouseDown, MouseUp a MouseWheel argument události (MouseEventArgs) nese informaci o pozici myši a stavu tlačítek a kolečka 24 / 60

25 Vlákna Čtení či zápis dat kontrolky z jiného vlákna může způsobit nekonzistenci v.net 2.0 vyhodí InvalidOperationException vláknově bezpečné metody: (Begin/End)Invoke přístup z jiného vlákna indikuje InvokeRequire Synchronní způsob blokující volání Invoke(delegate, object[]) zavolá delegáta vláknem, kterému patří kontrolka předá pole objektů jako argumenty vrátí hodnotu, kterou vrátil delegát 25 / 60

26 Synchronní způsob public ThreadForm () button1 = new Button (); thread1 = new Thread ( new ThreadStart ( CountingThread ));... protected void CountingThread ()... // slozity vypocet //!!! vyjímka!!! button1. Text = mezivysledek ; / 60

27 Synchronní způsob public ThreadForm () button1 = new Button (); thread1 = new Thread ( new ThreadStart ( CountingThread ));... protected void CountingThread ()... // slozity vypocet MethodInvoker settext = delegate () button1. Text = mezivysledek ; ; button1. Invoke ( settext ); / 60

28 Synchronní způsob public ThreadForm () button1 = new Button (); thread1 = new Thread ( new ThreadStart ( CountingThread ));... protected void CountingThread ()... // slozity vypocet SetText ( mezivysledek );... protected delegate void SetTextDelegate ( string text ); protected void SetText ( string text ) if ( button1. InvokeRequired ) SetTextDelegate settext = new SetTextDelegate ( SetText ); button1. Invoke ( settext, new object [] text ); else button1. Text = text ; 26 / 60

29 Asynchronní invoke BeginInvoke(delegate, object[]) požádá o zavolání delegáta není blokující zařadí požadavek do fronty a pokračuje v běhu vrátí instanci třídy implementující IAsyncResult EndInvoke(IAsyncResult) je blokující vrací návratou hodnotu metody předané v delegátu 27 / 60

30 Asynchronní způsob public ThreadForm () button1 = new Button (); thread1 = new Thread ( new ThreadStart ( CountingThread ));... protected void CountingThread ()... // slozity vypocet BeginInvoke ( new SetTextDelegate ( SetText ), new object [] mezivysledek );... protected delegate void SetTextDelegate ( string text ); protected void SetText ( string text ) button1. Text = text ; 28 / 60

31 Složitá aplikace class ComplexForm : Form public ComplexForm () 29 / 60

32 Složitá aplikace class ComplexForm : Form protected Button closebutton ; public ComplexForm () closebutton = new Button (); this. Controls. Add ( closebutton ); 29 / 60

33 Složitá aplikace class ComplexForm : Form protected Button closebutton ; public ComplexForm () closebutton = new Button (); closebutton. Click += new EventHandler ( closebutton_ Click ); this. Controls. Add ( closebutton ); void closebutton_ Click ( object sender, EventArgs e) this. Close (); 29 / 60

34 Složitá aplikace class ComplexForm : Form protected Button closebutton ; public ComplexForm () closebutton = new Button (); closebutton. Text = " Zavřít "; closebutton. Name = " closebutton "; closebutton. Left = 110; closebutton. Top = 40; closebutton. Width = 90; closebutton. Height = 20; closebutton. Click += new EventHandler ( closebutton_click ); this. Controls. Add ( closebutton ); void closebutton_click ( object sender, EventArgs e) this. Close (); 29 / 60

35 Složitá aplikace class ComplexForm : Form protected Button openbutton ; protected Button closebutton ; public ComplexForm () openbutton = new Button (); openbutton. Text = " Otevřít "; openbutton. Name = " openbutton "; openbutton. Left = 10; openbutton. Top = 40; openbutton. Width = 90; openbutton. Height = 20; openbutton. Click += new EventHandler ( openbutton_click ); this. Controls. Add ( openbutton ); closebutton = new Button (); closebutton. Text = " Zavřít "; closebutton. Name = " closebutton "; closebutton. Left = 110; closebutton. Top = 40; closebutton. Width = 90; closebutton. Height = 20; closebutton. Click += new EventHandler ( closebutton_click ); this. Controls. Add ( closebutton ); void openbutton_click ( object sender, EventArgs e) new ComplexForm (). ShowDialog (); void closebutton_click ( object sender, EventArgs e) this. Close (); 29 / 60

36 Složitá aplikace class ComplexForm : Form protected Button openbutton ; protected Button closebutton ; protected Label questionlabel ; public ComplexForm () openbutton = new Button (); openbutton. Text = " Otevřít "; openbutton. Name = " openbutton "; openbutton. Left = 10; openbutton. Top = 40; openbutton. Width = 90; openbutton. Height = 20; openbutton. Click += new EventHandler ( openbutton_click ); this. Controls. Add ( openbutton ); closebutton = new Button (); closebutton. Text = " Zavřít "; closebutton. Name = " closebutton "; closebutton. Left = 110; closebutton. Top = 40; closebutton. Width = 90; closebutton. Height = 20; closebutton. Click += new EventHandler ( closebutton_click ); this. Controls. Add ( closebutton ); questionlabel = new Label (); questionlabel. Top = 10; questionlabel. Left = 10; questionlabel. Text = "Co chcete udělat?"; this. Controls. Add ( questionlabel ); this. ClientSize = new Size (210,70); this. Text = " Formulář na nic "; void openbutton_click ( object sender, EventArgs e) new ComplexForm (). ShowDialog (); void closebutton_click ( object sender, EventArgs e) this. Close (); 29 / 60

37 Designer Wysiwyg editor formulářů Formulář musí být první třída deklarovaná v souboru Úpravy v designeru se projevují v kódu metoda InitializeComponent nedoporučuje se upravovat ručně! v MSVS 05 a SharpDevelop 2 je kód designeru uveden ve zvláštním souboru <formulář>.designer.cs 30 / 60

38 Program.cs using System ; using System. Collections. Generic ; using System. Windows. Forms ; namespace WindowsApplication static class Program [ STAThread ] static void Main () Application. EnableVisualStyles (); Application. SetCompatibleTextRenderingDefault ( false ); Application. Run ( new Form1 ()); 31 / 60

39 Form1.cs using System ; using System. Collections. Generic ; using System. ComponentModel ; using System. Data ; using System. Drawing ; using System. Text ; using System. Windows. Forms ; namespace WindowsApplication public partial class Form1 : Form public Form1 () InitializeComponent (); 32 / 60

40 Form1.Designer.cs namespace WindowsApplication partial class Form1 private System. ComponentModel. IContainer components = null ; protected override void Dispose ( bool disposing ) if ( disposing && ( components!= null )) components. Dispose (); base. Dispose ( disposing ); private void InitializeComponent () this. button1 = new System. Windows. Forms. Button (); this. SuspendLayout (); // // button1 // this. button1. Location = new System. Drawing. Point (13, 13); this. button1. Name = " button1 "; this. button1. Size = new System. Drawing. Size (75, 23); this. button1. TabIndex = 0; this. button1. Text = " button1 "; this. button1. UseVisualStyleBackColor = true ; // // Form1 // this. AutoScaleDimensions = new System. Drawing. SizeF (6F, 13F); this. AutoScaleMode = System. Windows. Forms. AutoScaleMode. Font ; this. ClientSize = new System. Drawing. Size (292, 273); this. Controls. Add ( this. button1 ); this. Name = " Form1 "; this. Text = " Form1 "; this. ResumeLayout ( false ); private System. Windows. Forms. Button button1 ; 33 / 60

41 Form1.cs [Design] 34 / 60

42 Validace vstupů Účelem validace je zamezit uživateli zadávat nepředloženosti Koncept je jednoduchý problém s křížovou kontrolou S validacemi být opatrný málo omezení obtěžuje uživatele moc omezení obtěžuje ještě víc 35 / 60

43 Vlastnost CauseValidation Vyvolá událost Validating u předchozí kontrolky ukázka chování... Doporučení: Nekombinovat různá nastavení CausesValidation, pokud přesně nevíte co děláte např. tlačítko Help 36 / 60

44 Událost Validating a Validated Událost Validating při validaci kontrolky možnost zrušit validaci e.cancel = true při zrušení validace zůstane focus na kontrolce Událost Validated při úspešné validaci 37 / 60

45 Jak reagovat? Příliš validace - obtěžuje uživatele zrušení validace - používat výjimečně message boxy pro každou kontrolku - používat výjimečně pozor na validaci na sobě závislých kontrolek Málo validace - obtěžuje uživatele pád programu? uložení neplatných dat? 38 / 60

46 Třída ErrorProvider Upozornit na chybný vstup nenásilně během zadávání Nenechat potvrdit chybně zadaná data až na konci zadávání Třída ErrorProvider umožňuje zobrazení chyby asociované s kontrolkou metoda SetError(object, string) nastaví indikaci chyby u konkrétní kontrolky zruší indikaci chyby u konkrétní kontrolky (prázdný řetězec) 39 / 60

47 Třída ToolTip Umožňuje rychle informovat uživatele o funkci kontrolky Jeden Tooltip funguje pro více objektů Na formuláři může být více ToolTipů Zobrazení ToolTipu propagace od nejvíc zanořené kontrolky až po kontrolku, která má tooltip definovaný Metoda SetToolTip(object, string) k objektu přiřadí popisek možnost zadat v designeru 40 / 60

48 Chování ToolTipu Časy InitialDelay - doba než se zobrazí (500) ReshowDelay - doba než se zobrazí jiný (100) AutoPopDelay - doba než zmizí (5000) vše v milisekundách ShowAlways určuje zda se má Tooltip zobrazovat i když kontrolka nemá focus Active zapíná/vypíná tooltipy u skupiny kontrolek 41 / 60

49 Menu Vhodný návrh menu dodržení standardního rozmístění Každý form může mít právě jedno hlavní menu instance třídy MainMenu přiřazuje se do property Menu 42 / 60

50 Položky menu Třída MenuItem společná třída pro položku menu i pro vnořená menu property Text text položky dohoda: pokud spouští dialog, zapíše se za text... Položky se přiřazují do kolekce MenuItems 43 / 60

51 Klávesové zkratky V MainMenu do property Text stačí přidat před příslušné písmeno znak & stiskem Alt + písmeno se příslušné menu rozbalí V MenuItem do property Text přidat před příslušné písmeno znak & do property ShortCut zapsat příslušnou klávesovou zkratku (CtrlO, F3... ) 44 / 60

52 Příklad MainMenu mainmenu = new MainMenu (); this. Menu = mainmenu ; MenuItem mi1 = new MenuItem ("& File "); MenuItem mi2 = new MenuItem ("& Help "); mainmenu. MenuItems. Add ( mi1 ); mainmenu. MenuItems. Add ( mi2 ); MenuItem mi3 = new MenuItem (" Open "); MenuItem mi4 = new MenuItem ("& Save... "); MenuItem mi5 = new MenuItem (" -" ); MenuItem mi6 = new MenuItem (" E& xit " ); mi6. Shortcut = Shortcut. CtrlX ; mi1. MenuItems. Add ( mi3 ); mi1. MenuItems. Add ( mi4 ); mi1. MenuItems. Add ( mi5 ); mi1. MenuItems. Add ( mi6 ); MenuItem mi7 = new MenuItem (" About... "); mi2. MenuItems. Add ( mi7 ); MenuItem mi8 = new MenuItem ("& Door... "); MenuItem mi9 = new MenuItem ("& Window... "); MenuItem mi10 = new MenuItem (" File... "); mi3. MenuItems. Add ( mi8 ); mi3. MenuItems. Add ( mi9 ); mi3. MenuItems. Add ( mi10 ); 45 / 60

53 Kontextové menu Třída ContextMenu funguje podobně jako MainMenu umožňuje přidávat položky MenuItem nefungují klávesové zkratky Property ContextMenu u kontrolek přiřazení kontextového menu kontrolce zobrazí se kontextové menu nejzanořenější kontrolky některé kontrolky mají vlastní kontextové menu, které je možné nahradit (např. TextBox) 46 / 60

54 Další vlastnosti menu Property Enabled umožnuje znepřístupnit části menu Property Checked zaškrtávací položka Property RadioCheck přepínač chování nutné dopsat ručně Property DefaultItem po dvoukliku na podmenu se spustí default položka 47 / 60

55 Události menu Událost Click při kliknutí na položku Událost Popup před zobrazením podmenu např. možnost vypnout některé volby Událost Select když je položka vybraná např. přeorganizování menu podle návštěvnosti 48 / 60

56 Co nového v.net 2.0 Nové třídy MenuStrip a ContextMenuStrip rozšiřují chování původních menu ikonky možnost dokování (i na strany) možnost nastavení směru textu možnost vkládání i jiných prvků (např. ComboBox) v designeru možnost vygenerovat standardní položky Třída ToolStripControlHost umí hostovat libovolnou kontrolku, kterou lze pak přidat do menu 49 / 60

57 Co nového v.net 2.0 Nové třídy MenuStrip a ContextMenuStrip rozšiřují chování původních menu ikonky možnost dokování (i na strany) možnost nastavení směru textu možnost vkládání i jiných prvků (např. ComboBox) v designeru možnost vygenerovat standardní položky Třída ToolStripControlHost umí hostovat libovolnou kontrolku, kterou lze pak přidat do menu 49 / 60

58 Standardní dialogy Dialogy systému windows lokalizované běžně používané (uživatel je zná) Nejsou potomci třídy Forms, ale CommonDialog spuštění metodou ShowDialog návratová hodnota DialogResult 50 / 60

59 ColorDialog Standardní dialog pro výběr barev Vlastnosti Color Color vybraná barva bool AllowFullOpen umožňuje vybrat uživatelské barvy 51 / 60

60 Open/SaveFileDialog Standardní dialog pro výběr jména souboru pro otevření/uzavření Property string FileName vybraný soubor (i při stisku tlačítka Storno) Property bool MultiSelect umožňuje výběr více souborů Property string[] FileNames pole názvů vybraných souborů při multiselect 52 / 60

61 Open/SaveFileDialog Property string Filter dvojice popisek maska více přípon odděleno ; např. "text (*.txt;*.rtf) *.txt;*.rtf latex (*.tex) *.tex" pokud není přípona zřejmá, je vhodné ji uvést v popisku 53 / 60

62 FolderBrowserDialog Standardní dialog pro výběr adresáře Property string SelectedPath vybraná cesta Property string Description popiska nad adresářovým stromem 54 / 60

63 FontDialog Standardní dialog pro výběr fontu Property Font Font vybraný font Property ShowColor/Effect jaká nastavení se mají zobrazit 55 / 60

64 PageSetupDialog Standardní dialog pro nastavení vzhledu stránky Property PrintDocument Document dokument, který se bude tisknout nutno přiřadit, jinak se při ShowDialog vyhodí výjimka 56 / 60

65 PrintDialog Standardní dialog pro nastavení tisku Property PrintDocument Document Property bool AllowCurrentPage/SomePage... možnost nastavení rozsahu tisku 57 / 60

66 PrintPreviewDialog Standardní dialog pro zobrazení náhledu tisku Property PrintDocument Document 58 / 60

67 Uživatelské dialogy Formulář vyvolat metodou ShowDialog Styl rámečků FixedDialog U tlačítek nastavit hodnoty DialogResult Data se předávají pomocí public vlastností 59 / 60

68 Konec 60 / 60

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

OPERAČNÍ SYSTÉM. aneb Kdo to všechno řídí?

OPERAČNÍ SYSTÉM. aneb Kdo to všechno řídí? OPERAČNÍ SYSTÉM aneb Kdo to všechno řídí? Představte si například letiště, na kterém je téměř všechno, jak má být odbavovací hala, letadla na ranveji, kontrolní věž se zapnutými radary, tankovací a naváděcí

Více

Vlákna v C# Překlad Threading in C# od Josepha Albahari. Jakub Kottnauer. Z původního seriálu vydaného na Programujte.com

Vlákna v C# Překlad Threading in C# od Josepha Albahari. Jakub Kottnauer. Z původního seriálu vydaného na Programujte.com Vlákna v C# Překlad Threading in C# od Josepha Albahari Jakub Kottnauer Z původního seriálu vydaného na Programujte.com Vlákna v C# Joseph Albahari Copyright Jakub Kottnauer, 2008 1. vydání Překlad: Jakub

Více

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program 1 / 317 GNU Image Manipulation Program Uživatelská příručka 2 / 317 Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 The GIMP Documentation Team Právní upozornění Permission is granted to copy, distribute

Více

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x Michael Kölling Mærsk Institute University of Southern Denmark přeložil Petr Škoda, 1. verze 1 Obsah 1 Předmluva... 4 1.1 O BlueJ... 4 1.2 Rozsah a cílová

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

POUŽÍVÁNÍ VLASTNOSTÍ PANELŮ VZHLED A GRAFICKÉ STYLY

POUŽÍVÁNÍ VLASTNOSTÍ PANELŮ VZHLED A GRAFICKÉ STYLY 12 POUŽÍVÁNÍ VLASTNOSTÍ PANELŮ VZHLED A GRAFICKÉ STYLY Přehled lekce V této lekci se naučíte: Vytvářet a upravovat vlastnosti vzhledu. Přidat k objektu druhý tah. Přeskupovat vlastnosti vzhledu a aplikovat

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Google dokumenty Tutoriál projektu MOSS studentská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Gustav Žídek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2 Cloud Computing...

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Software602 Form Filler

Software602 Form Filler Software602 Form Filler Verze 4 Průvodce instalací, instalací s parametry a spuštěním s parametry Vytvořeno dne: 1.9.2009 Aktualizováno: 31.1.2012 Verze: 4 2012 Software602, a.s. Obsah 1. Průvodce instalací

Více

Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové.

Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové. Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové. V této lekci si ukážeme, jak lze využít některé základní tvary

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

1 Postup tvorby konstrukčních

1 Postup tvorby konstrukčních Lekce 1 Postup tvorby konstrukčních rámů Přehled tvorby konstrukčních rámů Pomocí prostředí Konstrukce rámů v dokumentu sestavy je možné vytvořit segmenty trajektorie a konstrukční rámy. V prostředí konstrukce

Více

Prezentace. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz

Prezentace. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz Prezentace je sdělování informací s využitím obrazu i slov. Zásady: perfektní znalosti přednášejícího příprava místnosti a techniky zvládnutí mluveného projevu výraznost a stručnost Programy na tvorbu

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Téma: Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Vypracovali: Radim Kopal, Tomáš Vrba Tento dokument popisuje

Více

Zoner Photo Studio 12

Zoner Photo Studio 12 Zoner Photo Studio 12 Obsah Zoner Photo Studio 12 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Přehled... funkcí a novinek 8 Řešení...

Více

Literatura. Zdroje informací. Petr Peringer peringer AT fit.vutbr.cz

Literatura. Zdroje informací. Petr Peringer peringer AT fit.vutbr.cz Úvod Jazyk Knihovny C++11 Úvod Úvod Jazyk Knihovny C++11 Literatura Seminář C++ Petr Peringer peringer AT fit.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií, Božetěchova 2, 61266

Více

Systém řízení přístupu

Systém řízení přístupu Systém řízení přístupu (Fingerprint Access Control systém) Ver: 3.5.0.17 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Požadavky na hardware... 4 1.2 Upřesnění pojmů... 4 2. Instalace a odinstalace programu... 5 2.1

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10 OBSAH Obsah Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10...3 Grafický engine Xenon...4 Moderní a optimalizované uživatelské rozhraní...6 Zvýšení produktivity...7 Další

Více

Zoner Photo Studio 15

Zoner Photo Studio 15 Zoner Photo Studio 15 Obsah Zoner Photo Studio 15 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Řešení... problémů se ZPS 8 Podporované...

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více