Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod, Broumov VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod, 550 01 Broumov VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z A Š K O L N Í R O K Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod, Broumov VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? Váš partner pro volný čas! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání podle 111 Zákona 561/2004 Sb. Školský zákon, jsme zařazeni v rejstříku škol a školských zařízení. DDM Ulita je typem střediska volného času, které uskutečňuje svoji činnost ve více oblastech zájmového vzdělávání. Základní údaje o nás: Právní forma: Příspěvková organizace Adresa: Komenského 245, Broumov, Identifikační číslo organizace: Zřizovatel: Město Broumov, Třída Masarykova 239, Broumov Kontakty: tel IZO: IZO ředitelství: Jaké je naše poslání? Zájmové vzdělávání! Naším posláním je především uskutečňovat zájmové vzdělávání ve stanovených oblastech činností. Kvalitní a širokou nabídkou zájmových aktivit ve volném čase pro děti, mládež a dospělé přispívat k aktivnímu a smysluplnému trávení volného času, plnit funkci primární prevence sociálně patologických jevů. Pro koho jsme tu? Naše aktivity jsou určeny velmi širokému spektru zájemců. Největší část našich činností je však věnována dětem a mládeži, ale nezapomínáme ani na malé děti do 6 let, dospělé a rodiče s dětmi. Účastníky a potencionální zájemce o naše činnosti si pro lepší přehlednost a orientaci dělíme do těchto kategorií: - děti mateřských škol (3 6 let) - děti základních škol (6 15 let) - mládež (15 18) - dospělí - rodiče s dětmi Pro všechny! Toto rozdělení je především orientační, protože některé kategorie se mohou prolínat, stejně tak zájmové činnosti mohou být určené ještě pro více specifickou a jinak dělenou skupinu účastníků. Našich zájmových aktivit se mohou účastnit děti, žáci, studenti, pedagogičtí pracovníci a další osoby (rodiče, rodiče s dětmi, kolektivy, senioři apod.) a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu. 2

3 Co nabízíme? Vzdělávání, zábavu, relaxaci! Podle platné legislativy dělíme nabízené činnosti do kategorií podle určitých parametrů, které musí daná činnost splňovat. 1) pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost - kroužky, kluby, pravidelně se opakující schůzky 2) příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činnost - jednorázové a cyklické akce s různým zaměřením pro různé skupiny 3) táborovou činnost - pobytové akce mimo Broumov 4) osvětovou činnost - vzdělávání včetně shromažďování a poskytování informací 5) individuální práci - zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů, 6) otevřená nabídka spontánních činností - volně přístupná hřiště, klubovny, skatepark atd. 7) doplňková činnost - hospodářská činnost, která svými výnosy pokrývá některé náklady Naše cíle stanovené pro školní rok naplňovat poslání Ulity ve všech oblastech činnosti podle školního vzdělávacího programu zaměřit se na vysokou kvalitu všech nabízených činností od přípravy až po důsledné vyhodnocení, dokumentaci a prezentaci vytvářet podmínky pro větší zapojení mládeže od 15 let do činnosti Ulity a to nejen jako účastníků, ale i jako dobrovolníků a spolupracovníků vytvářet prostor pro spontánní aktivity SKATEPARK, jednorázové otevřené akce, klubové činnosti, prostor zahrady u Ulity Naše zahrada rozšířit podíl otevřených sportovních akcí klást důraz na širší nabídku sportovních a pohybových aktivit v pravidelné zájmové činnosti zvyšování profesionální úrovně jednotlivých pracovníků kvalitní propagace kombinace několika způsobů propagace, včetně elektronické dbát na stále aktuální nabídku a informace na internetových stránkách, zavedení informačního systému formou SMS pozitivní image Ulity (public relation, prezentace, loga, slogan, firemní oblečení a doplňky atd.) spolupráce s občanskými sdruženími a dalšími organizacemi, které vyvíjejí činnost (nejen) v oblasti volného času 3

4 ČINNOST VE ŠKOLNÍM ROCE Školní rok Ulity, na rozdíl od jiných školských organizací, trvá od 1.září do 31. srpna. V průběhu běžného školního roku tj. od září do června, jsou realizovány především pravidelné zájmové aktivity, jako kroužky, kluby, školní programy a příležitostné akce. O prázdninách pak prázdninové akce, tábory, pobytové akce a prázdninové kluby. Pravidelná činnost kroužky, kluby, kurzy,... Pravidelná zájmová činnost ve školním roce začala v týdnu září 2008 a končila v týdnu června 2009, až na některé výjimky, jako jsou tréninky sportovních oddílů, které se konají až do posledních zápasů, nebo zkoušky dramatických kroužků před prázdninovými představeními. V září jsme nabídli 68 kroužků, klubů a kurzů z různých oblastí zájmového vzdělávání pro předškolní i školní děti, mládež, rodiče s dětmi a dospělé. Některé zájmové útvary se pro velký zájem ještě musely rozdělit a několik jich naopak zaniklo. V nabídce byly zastoupeny činnosti pohybové a sportovní, činnosti z oblasti výpočetní techniky, turistiky, výtvarné a estetické, jazykové a další aktivity. V průběhu běžného školního roku pracovalo celkem 78 pravidelných zájmových útvarů, kterými prošlo 878 účastníků. Pro představu, o jaké množství zájmové činnosti se jedná, můžeme uvést, že týdně je to více jak 100 hodin, za školní rok pak více jak schůzek a hodin pravidelné zájmové činnosti. Ve srovnání s obdobnými zařízeními jsme v oblasti pravidelné zájmové činnosti velmi úspěšní. Navzdory dlouhodobému trendu, kdy se počty těchto útvarů a účastníků snižují, se nám daří udržovat přibližně stejnou úroveň. 4

5 Příležitostná činnost akce, přednášky, programy,... Akce příležitostné - jedná se o činnost příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační, nespojenou s pobytem mimo místo, kde DDM Ulita vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání. Ulita připravuje akce, z nichž některé se staly již tradičními. Jsou určeny pro děti i širokou veřejnost, jedná se jak o zážitkové činnosti pro děti a mládež, tak o kulturní a společenské akce, nebo sportovní, turistické, rukodělné, výtvarné apod. Na podzim je to např. Drakiáda, Martinské odpoledne, Advent v Ulitě, v zimě Dětský karneval, na jaře Výlety, Zelený čtvrtek, Čarodějnice, běžecké závody, Dětský den a mnohé další. Průběžně nabízíme také sobotní výtvarné dílny pro děti i dospělé, vaření pro děti, hry aj. Aktuální informace jsou vždy k dispozici na našich webových stránkách Celkem jsme uspořádali 77 jednorázových akcí, které trvaly celkem 294 hodin, těchto zájmových činností se zúčastnilo celkem osob. Výukové programy pro školní kolektivy - jsou to programy pro mateřské, základní, střední a speciální školy, kterých se účastní celé třídy. Jejich podstatou jsou praktické činnosti volně navazující na výuku ve škole, především na průřezová témata školních vzdělávacích programů. Děti pracují ve skupinách, kde společně řeší úlohy a učí se komunikovat, obhajovat své názory, rozvíjet sociální vazby. Pracují s různým přírodním materiálem, keramickou hlínou, dřevem aj.. Výukové programy pomáhají rozvíjet tvořivost, komunikativní dovednosti, ekologické a environmentální myšlení a jednání, sebeúctu, sebedůvěru a odpovědnost. Ve školním roce bylo realizováno 74 programů, kterých se zúčastnilo celkem dětí, programy trvaly celkem 257 hodin. 5

6 Prázdninové akce a kluby - mezi příležitostné zájmové vzdělávání počítáme také prázdninové činnosti. Jednodenní a dvoudenní prázdniny jsou naplněny jednorázovými akcemi a jarní a velké letní prázdniny Prázdninovými kluby, kam mohou děti chodit na jednotlivé dny nebo se přihlásit na celý týden. Prázdninové akce a kluby umožňují dětem smysluplně strávit prázdninový čas a rodičům bezstarostnost v práci, aniž by museli zajišťovat hlídání či jiný program pro své děti. O prázdninových dnech jsme uskutečnily celkem 50 akcí a programových dnů, činností se zúčastnilo celkem 906 dětí. Programy a činnosti trvaly celkem 282 hodin. Táborová činnost tábory, pobytové akce,... V období prázdnin a školního volna nabízíme nejen tábory, ale i vícedenní pobytové akce. Dlouhodobě se nám zájem o tábory snižuje, především z důvodu celkového úbytku dětí, sníženými ekonomickými možnostmi některých rodin a také z důvodu masivní nabídky komerčních táborů, které však ne vždy splňují principy zájmového vzdělávání a očekávání účastníků. Také tradiční pobyt na horách o jarních prázdninách byl pro malý zájem zrušen. Z důvodu nižšího zájmu o tábory jsme se více zaměřili na prázdninové programy, jejichž výčet uvádíme výše. V hodnoceném školním roce proběhl jeden příměstský tábor a čtyři vícedenní pobytové akce, Táborových a pobytových akcí bylo celkem 5 a zúčastnilo se jich 52 osob. Celkem tyto činnosti trvaly 19 dnů. 6

7 Osvětová činnost přednášky, informace,... - průběžně realizované činnosti jako tématické přednášky pro veřejnost, pro kluby maminek, vzdělávací programy pro děti z oblasti první pomoci nebo vedení k prevenci sociálně patologických jevů. Jednotliví pedagogové při své činnosti také průběžně provádějí osvětovou činnost v oblasti volného času a rekreace. Jsou schopni v této oblasti fundovaně informovat zájemce o aktivitách a o nových trendech v oblasti rekreologie. V souhrnu jsme realizovali 14 osvětových akcí, kterých se zúčastnilo 232 osob a trvaly 65 hodin. Spontánní činnosti skatepark, počítače,... - průběžná i jednorázová nabídka aktivit a činností volně a nezávazně přístupných všem zájemcům, bez pevného řádu a časového vymezení a za nepřímého pedagogického působení. Příkladem nabídky spontánních činnosti je provoz počítačové klubovny, která je volně přístupná jak dětem, tak dospělým, herna v recepci, skatepark a nově také Naše zahrada, která byla vybudovaná s výraznou podporou města Broumova, s přispěním nadací a velkou účastí veřejnosti. U některých spontánních aktivit nelze vždy úplně přesně zaznamenat počet zúčastněných osob a jejich strávený čas, třeba v recepci, některé děti zůstanou třeba jen 15 minut a jiné hodinu, ale i tak můžeme vycházet z určitých průměrných hodnot. Spontánních činností se zúčastnilo hodin osob a trvaly celkem Doplňková činnost nákup a prodej, recepce,... Doplňková činnost se týká především prodeje drobného občerstvení pro návštěvníky Ulity a na pořádaných akcích. Na tuto hospodářskou činnost vlastníme živnostenská oprávnění a svolení zřizovatele, které je nezbytné. Podstatou doplňkové činnosti je, aby vydělávala na zájmové vzdělávání. Výnosy například pokrývají finanční náklady na externího pracovníka, který má pedagogický dozor nad dětmi, jež čekají na kroužek. Informace o doplňkové činnosti jsou součástí finanční zprávy. 7

8 Souhrn činností za školní rok V souhrnné tabulce uvádíme ucelený přehled realizovaných činností zájmového vzdělávání za školní rok ZÁJMOVÁ ČINNOST POČET ČINNOSTÍ POČET ÚČASTNÍKŮ CELKEM HODIN PRAVIDELNÁ ZČ PŘÍLEŽITOSTNÁ ZČ TÁBOROVÁ ZČ OSVĚTOVÁ ZČ SPONTÁNNÍ ZČ Řídící činnost struktura organizace a systém řízení Činnost organizace je řízena dle struktury organizace na základě platné legislativy a vnitřních směrnic, které vydává ředitel. Ve sledovaném období jsme třetím rokem používali vícestupňový způsob řízení organizace. Tento způsob řízení spočívá v rozdělení kompetencí dalším vedoucím pracovníkům. Interní pedagogičtí pracovníci jsou vedoucími pracovníky a jsou individuelně zodpovědní za podřízené externí pracovníky a vlastní úsek zájmových činností od přípravy, přes realizaci, až po vyhodnocení. Struktura organizace: 8

9 Personální zajištění ve školním roce Zájmové vzdělávání je realizováno interními a externími pedagogickými pracovníky. Technické zajištění činností je zabezpečeno technickohospodářskými pracovníky, rovněž interními i externími. Veškerou činnost organizace zajišťují 4 pedagogičtí pracovníci, včetně ředitele (všichni úvazek 1,0), ekonomka (úvazek 0,75), pokladní (úvazek 0,25), uklízečka (úvazek1,0) a školník-správce (úvazek 1,0). Všechny ostatní činnosti, které nepokryjí tito pracovníci, jsou zajišťovány externími pracovníky, kterých bývá v průběhu školního roku více než 60. Dlouhodobě si vytváříme skupinu externích spolupracovníků, kteří mají zkušenosti s oblastí zájmového vzdělávání, těmto spolupracovníkům také umožňujeme se dále v této oblasti vzdělávat. Přehled personálního zajištění činností: * u jednorázových činností není úvazek počítán (dohoda o provedení práce) Interní pracovníci Počet osob Celková výše úvazku Pedagogičtí pracovníci 4 4 TH pracovníci 4 3 Celkem 8 7 Externí pracovníci Počet osob Celková výše úvazku Pedagogičtí pracovníci pravidelná činnost Pedagogičtí a THP pracovníci akce a tábory jednorázově 43 4, * TH pracovníci 4 0,9 Celkem 61 5,0 * Spolupráce s organizacemi a jednotlivci Nabídka zájmového vzdělávání v širokém a pestrém rozsahu, tak jak ji předkládáme veřejnosti, by nebyla možná bez spolupráce s občanskými sdruženími, neziskovými organizacemi a dalšími institucemi a jednotlivci. Tato spolupráce nám umožňuje realizovat i větší a náročnější projekty. Ulita aktivně spolupracuje s těmito organizacemi a jednotlivci: Agenturou pro rozvoj Broumovska, Radkem Kolářem, Slovanem Broumov, Českým rybářským svazem, firmou Global Radio, Nadací VIA, firmou Z-Trade, Vebou Broumov a.s.,s dalšími domy dětí v kraji, s Masarykovou základní školou a základními a mateřskými školami v regionu a v neposlední řadě s Městem Broumov a odbory a složkami Městského úřadu, především s odborem životního prostředí, Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a mnohými dalšími. Spolupráce se děje prostřednictvím společně pořádaných projektů, formou metodické, materiální nebo finanční pomoci. Všem, kteří nám v naší práci v minulém školním roce pomáhali děkujeme! 9

10 Ekonomické zajištění finanční zpráva za rok 2008 Dům dětí a mládeže Ulita Broumov je příspěvkovou organizací a její rozpočet se skládá z příspěvků a vlastních příjmů. Každoročně usilujeme o maximální hospodárnost a velmi účelné vynakládání finančních prostředků a proto se nám daří realizovat výše uváděné množství činností. Již při přípravách aktivit je kladen důraz na finanční rozvahu a po ukončení akce na vyúčtování a zhodnocení. Povinností všech pracovníků je také pečovat o majetek a vybavení tak, aby jeho životnost byla co nejdelší. Prostředky na platy zaměstnanců získává Ulita od Královéhradeckého kraje prostřednictvím odboru školství Města Broumova. Provozní prostředky na činnost jsou tvořeny především z dotací zřizovatele, kterým je Město Broumov a z příjmů Ulity, které tvoří úplata za zájmové vzdělávání od účastníků činností, dary a zisk z doplňkové činnosti. Důležitou součástí ekonomického zajištění činnosti jsou také grantové a dotační příspěvky, proto každý rok podáváme několik žádostí o grantové dotace. Finanční zpráva za rok 2008 Příjmy Prostředky od zřizovatele celkem 3 212,328 z toho od obce celkem provozní dotace 957,228 z toho od školského odboru celkem mzdová dotace 2 135,100 z toho grant od KÚ 100,000 z toho grant od Nadace VIA 20,000 Prostředky získané vlastní činností celkem 659,442 z toho za kroužky 286,053 z toho za hodinové platby 69,831 z toho za příležitostné akce 124,428 z toho kurzy pro dospělé 6,880 z toho za skatepark 13,610 z toho za ubytování 9,690 z toho za tábory 148,950 Prostředky získané z hospodářské činnosti 84,714 Příspěvky a dary fyzických a právnických osob 135,000 Ostatní jiné příjmy celkem 4,089 Příjmy celkem 4 095,573 Výdaje Investiční výdaje celkem 0,000 - Neinvestiční výdaje celkem 3 996,593 Osobní náklady celkem 2 440,187 náklady na platy pracovníků 1 416,382 ostatní osobní náklady (včetně HČ) 413,142 zákonné odvody zdravotního pojištění 147,956 (Pokračování na stránce 11) 10

11 zákonné odvody sociálního pojištění 427,460 Povinné pojištění - spoluúčast 6,920 výdaje na FKSP 28,327 Ostatní provozní náklady celkem 1 556,406 výdaje na učební pomůcky, učebnice 0,000 spotřební materiál 277,459 kancelářské potřeby 9,674 drobný inventář do 500 Kč 67,901 drobný hmotný majetek 133,405 nehmotný majetek 7,888 odborné knihy a časopisy, sbírky zákonů 12,882 pohoštění a dary 0,000 ostatní 8,495 el. energie, plym, voda 228,710 prodané zboží 57,517 oprava a údržba 200,940 cestovné 42,988 služby 465,579 daně a poplatky 0,000 poplatky bankám 16,057 pojištění majetku 26,911 Výdaje celkem 3 996,593 Hospodářský výsledek 98,980 Kontroly zjištění a výsledky kontrol V průběhu roku jsou prováděny dva základní typy kontrol a to vnitřní a vnější. Vnitřní kontroly provádějí oprávnění pracovníci průběžně. Jsou to kontroly jednotlivých činností, pedagogické hospitace, kontroly hospodaření aj. Vnější kontroly jsou provedené organizacemi oprávněnými k provádění těchto kontrol, např. zřizovatel, správa OSSZ, Finanční úřad apod. Ve školním roce proběhly v Ulitě celkem 3 kontroly, provedené oprávněnými organizacemi: 1. Okresní správa sociálního zabezpečení v Náchodě Předmět kontroly: Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění. Výsledek kontroly: Bez závad, bez opatření k nápravě. 2. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Předmět kontroly: Platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. (Pokračování na stránce 12) 11

12 Výsledek kontroly: bez závad, bez opatření k nápravě 3. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje Předmět kontroly: Dodržování, plnění povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, zákonem 258/2000 Sb., zvláštními právními předpisy a rozhodnutím či opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví vydaných na základě těchto právních předpisů zaměřené na školské zařízení, vyhláška č.410/2005 Sb. o hygienic kých požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Výsledek kontroly: Drobné technické nedostatky a nedostatky organizačního charakteru, které byly ve stanovené lhůtě odstraněny. Proběhlé kontroly nezjistily závažnější pochybení a nedostatky. Poděkování spolupracovníkům a donátorům Závěrem bychom chtěli poděkovat všem spolupracovníkům za jejich zodpovědný a obětavý přístup k realizaci našich aktivit a organizacím a jednotlivcům, kteří nás podporují, protože jsme si vědomi, že bez nich bychom nemohli nabízet služby v takovém množství a pestrosti. Proto velmi děkujeme všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporují, byli to především: * Město Broumov * Městský úřad OŽP * Agentura pro rozvoj Broumovska * * Královéhradecký kraj* Nadace VIA * Masarykova základní škola Broumov * * Základní škola Hradební Broumov * Gymnázium Broumov * * Global Rádio - Zdeněk Hajpišl * VEBA textilní závody, a.s. Broumov* * František Dostál * Radek Kolář * Zdeněk Kolář * H+K styl * * Drogerie - paní Szkoková * Drogerie POLLY - pan Kašparovský * * Z-TRADE s.r.o.* JEANS MODE - pan Janoušek * Elektro servis Černý * * Tabák - paní Peroutková * Tabák - paní Dostálová * Tabák Marie Štěpánová * * PEL MEL, hračky, papír * Agentura EDA * Textil - paní Hrubá * * Lékárna paní Machová * Zlatnictví paní Martincová a Ducháčová * * Fontána - paní Kolářová * Skrblíkův ráj * * Zdravotnické potřeby - paní Reinhartová * Fotografie z jednotlivých akcí a činností jsou pravidelně vystavovány v Ulitě, na našich akcích a nebo si je můžete prohlédnout na našich webových stránkách 12

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM Směrnice 2/1-9-2006 Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U L I T A B R O U M O V VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bc. Miroslav Frömmel ředitel 2006 OBSAH 1 VYMEZENÍ ŠKOLNÍHO

Více

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 otevřený dům pro všechny

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 otevřený dům pro všechny 1 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 4 HOBBY CENTRUM 4 ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013-2017 2 Obsah: kapitola 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 2.1. Velikost a vybavení 2.2. Charakteristika pedagogického

Více

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti DDM Neratovice ve školním roce 2011/2012 Základní údaje o středisku volného času Zřizovatel: Město Neratovice, okres Mělník se sídlem Neratovice,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V Uh. Hradišti dne: 1. 9. 2013 Zpracovali: pracovníci DDM Uh. Hradiště Vydává: Mgr. Ivana Zůbková, ředitelka DDM Uh. Hradiště AKTUALIZACE k 1. 9. 2013 1 I. Identifikační údaje

Více

Školský vzdělávací program

Školský vzdělávací program Dům dětí a mládeže,praha 5, Štefánikova 11 150 00 Praha 5, Štefánikova 235/11 IČO 45242941, IZO 600027520 fax / tel. 257323918 www.ddmpraha5.cz Školský vzdělávací program Zpracováno na základě podkladů

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-818/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49939386 Identifikátor 600030512 Právní forma

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Význam Střediska volného času Ivančice v prevenci sociálně patologických jevů Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: Mgr. Jitka Kačerová

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Městský dům dětí a mládeže Čelákovice

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Městský dům dětí a mládeže Čelákovice ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Městský dům dětí a mládeže Čelákovice Havlíčkova 691, 250 88 Čelákovice Identifikátor: 600 052 478 Termín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA - ZÁBŘEH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA - ZÁBŘEH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA - ZÁBŘEH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SVČ Ostrava Zábřeh 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDISKU VOLNÉHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV 1. Preambule Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Mikulov, okres Břeclav (dále jen DDM Mikulov) je vydán ředitelem školského zařízení na základě zákona 561/2004

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Rok 2007 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Cíle vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-124/10-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-124/10-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-124/10-J Základní škola a Mateřská škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: 592 64

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1161/09-04. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1161/09-04. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1161/09-04 Základní škola Tachov, Zárečná 1540, příspěvková organizace Adresa: Zárečná 1540, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školského zařízení: Dům dětí a mládeže Litovel Adresa školského zařízení: Komenského 719/6, 784 01 Litovel Ředitel: Mgr. Jana Čekelová Kontakty: Telefon: 585342448, 585371172

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov, IČO:00665711, tel. 380 716 407 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov a pobočka Kaplice ve školním roce 2013/2014

Více

Stanovení kritérií pro hodnocení Masarykovy základní školy, Polesná 1690, Praha 9 Újezd nad Lesy. Čl. I. ÚVOD

Stanovení kritérií pro hodnocení Masarykovy základní školy, Polesná 1690, Praha 9 Újezd nad Lesy. Čl. I. ÚVOD Stanovení kritérií pro hodnocení Masarykovy základní školy, Polesná 1690, Praha 9 Újezd nad Lesy OBSAH: Čl. I. ÚVOD... 1 Čl. II ZDROJE INFORMACÍ VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONNÝCH PŘEDPISŮ... 2 Čl. III INTERNÍ DOKUMENTY

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-558/09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-558/09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-558/09 Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most Adresa: Ruská 2059, 436 01 Litvínov Identifikátor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Ševčíkova 273/II, 383 01 Prachatice IČO 75 04 44 98 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM PRACHATICE Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Sídlo organizace:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-965/09-H Název školy: Základní škola Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Adresa: Tutleky 65, 517 41 Kostelec nad Orlicí Identifikátor:

Více

ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2015-2020 Motto: Jan Ámos Komenský: Činný život je vpravdě životem, zahálka hrob člověka za živa. 2 OBSAH 1. Identifikační údaje --------------------------------------------------------------------

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1473/14-S. Šultysova 518, 274 01 Slaný ostrov.slany@seznam.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1473/14-S. Šultysova 518, 274 01 Slaný ostrov.slany@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1473/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 46 416 277 Dům dětí a mládeže OSTROV, Slaný, Šultysova 518 Šultysova 518,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ

SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ PROJEKT SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ

Více