1 POSTAVENÍ SOCIOKULTURALITY VE SPEKTRU JAZYKOVÝCH KOMPETENCÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 POSTAVENÍ SOCIOKULTURALITY VE SPEKTRU JAZYKOVÝCH KOMPETENCÍ"

Transkript

1 Výzkum jazykových potřeb studentů německého jazyka s ohledem na jejich budoucí profesní uplatnění Mgr. Tomislav Potocký (Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.) Abstrakt: Sociokulturní kompetence zahrnuje znalosti a dovednostmi, které jsou potřebné ke zvládnutí společenských dimenzí (konvencí) užívání jazyka. Identifikace relevantních aspektů sociokulturní kompetence ve výuce profesní němčiny na úrovni B1-B2 SERRJ byla jedním z cílů dotazníkového šetření, které bylo realizováno mezi studenty studijních oborů s podnikově-ekonomickým zaměřením, vysokoškolskými učiteli němčiny a potenciálními zaměstnavateli. Záměrem bylo stanovit preference všech kategorií respondentů týkající se identických složek sociokulturní kompetence a následně podrobit vybrané parciální aspekty detailnějšímu rozboru pouze z pohledu učitelů. Přehled výsledků výzkumu a jejich interpretace jsou předmětem tohoto příspěvku. 1 POSTAVENÍ SOCIOKULTURALITY VE SPEKTRU JAZYKOVÝCH KOMPETENCÍ K uskutečnění komunikačních intencí uplatňují mluvčí (zde vysokoškolští studenti oborů podnikové ekonomiky) kromě svých přirozených dispozic a obecných schopností specifičtěji zaměřenou jazykovou komunikativní kompetenci 1, kterou podle SERRJ tvoří následující komponenty: 1. lingvistická kompetence, 2. sociolingvistická kompetence, 3. pragmatická kompetence [SERRJ, 2002, s ]. Pojem sociokulturní kompetence je tradičně spojován se jménem D. Hymese, zakladatele disciplíny etnografie komunikace, jenž v sedmdesátých letech jako jeden z prvních komplexně ozřejmil důležitost spojení gramaticky korektních komunikátů s faktory situačními, tj. jakýmisi proměnnými, jaké představují místo a čas komunikace, sociální role komunikantů, konvence, paralingvistické prvky apod. Následně byla sociokulturní kompetence rozpracována v dokumentech Rady Evropy J. van Ekem a J. Trimmem. Na van Ekův model komunikativní způsobilosti navázal M. Byram, jenž pojem sociokulturní nahradil atributem interkulturní, tak aby lépe vystihoval přítomnost obou kultur aktérů komunikace. Důvodem byl poznaný fakt, že v každé komunikaci je přítomná rodná kultura obou aktérů komunikace, ať už ve formě uvědomovaných názorů na danou problematiku nebo neuvědomovaných osvojených postojů. Interkulturní kompetence je v jeho pojetí popisována 1 Rozdílnosti v lingvodidaktické kategorizaci jednotlivých kompetenčních dimenzí u různých autorů (zejména Hymese, Canaly, Swainové, Browna, Bachmana, Choděry, Maňáka a dalších) jsou nejčastěji odrazem odlišného chápání vztahů mezi jednotlivými složkami jazykové a mimojazykové reality.

2 z hlediska faktorů, které vycházejí z charakteristik aktérů komunikace a mohou komunikaci různým způsobem ovlivňovat. Autor vymezuje soubor žádoucích postojů, znalostí a dovedností, které by si jedinec měl osvojit jako předpoklad úspěšného zvládání interkulturních komunikačních situací, v nichž se komunikační partneři odlišují svými sociálními identitami, vyplývajícími z rozdílného jazykového kódu a odlišného sociokulturního prostředí. Byram, mimo jiné jeden z autorů Evropského referenčního rámce pro jazyky, zasazuje interkulturní kompetenci do celkového konceptu interkulturní komunikativní kompetence. Jeho model podobně jako u van Eka obsahuje kompetenci lingvistickou, kompetenci řečovou (diskurzní) a kompetenci sociolingvistickou, avšak s tím rozdílem, že uvedené kompetence jsou vztahovány k dosáhnutí kompetence nikoliv pouze mluvčího rodilého, ale v prvé řadě mluvčího interkulturního. V samotném SERR je ve vztahu k interkulturní kompetenci užito pojmu interkulturální způsobilost a její místo bylo nalezeno po boku sociokulturních znalostí v rámci bloku deklaratorních znalostí. Ty pak utvářejí komplex obecných kompetencí, podpírající hierarchicky nejvýše postavenou komunikativní jazykovou kompetenci [SERRJ, 2002, s ]. Vrcholnou jazykově komunikační ambicí mluvčích by v intencích SERRJ mělo být rozvíjení vícejazyčné a polykulturní kompetence v rámci komplexních polykulturálních interakcí, jejichž exponenti, pojatí jako sociální činitelé, ovládají několik jazyků na různé úrovni a mají zkušenosti s několika kulturami. Tato skutečnost není vnímána jako skládání nebo spřahování jednotlivých kompetencí, ale spíše jako existence složené nebo dokonce mnohostranné kompetence, ze které může uživatel čerpat [SERRJ, 2002, s. 170]. Rozvíjení sociokulturní, popř. sociolingvistické kompetence je relevantní pro mluvčí na všech úrovních dle SERRJ, v podmínkách konkrétních skupin edukantů bývá pro učitele cizího jazyka adekvátní zařazení a odstupňování jednotlivých položek aspektů sociokulturní, resp. sociolingvistické kompetence mnohdy problematické. 2 NÁSTIN VÝZKUMNÉHO DESIGNU Úkolem akademických pracovišť jazykové přípravy je nejen průběžně vyhodnocovat potřeby, cíle a možnosti studentů v procesu jejich vysokoškolského jazykového vzdělávání, ale v rámci proponovaných komunikačních jazykových kompetencí rovněž definovat spektrum znalostí a dovedností, jež mohou přispět k facilitaci osvojování cizího jazyka pro profesní účely, tj. za účelem jeho pozdějšího užití v profesní komunikační praxi.

3 V rámci svého dizertačního výzkumného projektu jsem se při traktování problematiky spojené s jazykovou komunikativní kompetencí zaměřil na ty součásti jejích komponent, jež jsou signifikantní pro učení se odborně profesnímu německému jazyku pro podnikovou sféru vyučovanému na vybraných vysokoškolských ekonomických fakultách. Edukační prostředí vztahující se k uvedenému problémovému okruhu bylo výzkumně šetřeno na základě strukturovaných dotazníků, jejichž respondenty byli studenti, učitelé němčiny a potenciální zaměstnavatelé. Výzkum měl v závislosti na volbě a vnitřní struktuře zvoleného výzkumného nástroje kvalitativní povahu. Výzkumný vzorek 350 studentů byl získán ve dvou krocích. Nejdříve byl pořízen stratifikovaný výběr studentů na základě relevantního znaku, kterým byla jejich příslušnosti k určité fakultě (VŠE v Praze, EF ZČU v Plzni, ESF UP v Pardubicích, ESF MU v Brně, EF VŠB-TUP v Ostravě a EF UTB ve Zlíně). Z oslovených učitelů němčiny na uvedených fakultách bylo na základě záměrného (a zároveň dostupného) výběru získáno 20 respondentů. Relevantním znakem přitom bylo zapojení vybraných pedagogů do výuky profesně zaměřeného německého jazyka. Skupina 30 možných budoucích zaměstnavatelů byla vybrána na základě záměrného (a zároveň dostupného) výběru, přičemž relevantní znak výběru přestavovalo členství firemního subjektu v Česko-německé obchodní a průmyslové komoře, implicitně předpokládající zájem zaměstnávat absolventy výše jmenovaných fakult a požadavek znalosti profesního německého jazyka u firemních uchazečů. Oslovení konkrétních firemních subjektů proběhlo na základě kontaktů poskytnutých Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou. Návratnost dotazníku byla 50 %. Dotazníky pro všechny tři kategorie respondentů byly vytvořeny v elektronickém prostředí SURVIO společnosti Survio, s.r.o., v němž bylo možno na podzim 2012 realizovat sběr dat on-line způsobem. V následující kapitole je představena část dotazníkového výzkumu týkající se sociolingvistické, resp. šířeji pojaté sociokulturní kompetence. Záměrem bylo identifikovat preference respondentů z řad studentů a potenciálních zaměstnavatelů týkající se identických složek sociokulturní kompetence (viz otázka č. 1) a následně podrobit vybrané parciální aspekty detailnějšímu rozlišení pouze z pohledu učitelů (viz otázky č. 2, 3).

4 3 PARCIÁLNÍ ŠETŘENÍ VĚNOVANÉ PROBLEMATICE SOCIOKULTURNÍ KOMPETENCE 3.1 Otázka č. 1 Studenti / učitelé / potenciální zaměstnavatelé: K úspěšnému dorozumění a jednání s německy mluvícími komunikačními partnery přispívá: Označte odpověď, která nejlépe vyjadřuje stupeň Vašeho souhlasu, resp. nesouhlasu s následujícími výroky. Obodujte jednotlivé položky podle uvedené stupnice: plně souhlasím souhlasím nemám vyhraněný názor nesouhlasím plně nesouhlasím 1.1. Řečové zdvořilostní normy společenství, které hovoří daným cílovým jazykem (tj. zejména oslovení, poděkování, omluvy) 1.2. Rozdíly ve funkčních stylech cílového jazyka (tj. zejména styl hovorový, odborný, administrativní) 1.3. Rozdíly v nadregionálních variantách německého standardního jazyka (Německo, Rakousko) 1.4. Sociokulturní znalosti společnosti a kultury společenství, která daným cílovým jazykem hovoří (tj. zejména percepce, stereotypy, komunikační styly) 1.5. Kulturní standardy vlastního a cílového prostředí (tj. zejména normy, hodnoty, postoje, pravidla) 1.6. Jazykové konvence komunikačního jednání ve vlastním a cílovém jazykovém prostředí (tj. zejména organizace hovoru, témata, paraverbální a neverbální faktory) Komentář: Výběr jednotlivých aspektů sociolingvistické kompetence reflektuje sociokulturémy, které prokazují svoji relevanci a užitečnost s ohledem na vzdělávací a profesní potřeby studentů oboru podnikové ekonomiky na úrovni samostatných uživatelů jazyka (tj. od B1 podle SERRJ). Jedná se o řečové zdvořilostní normy, kulturní standardy, funkční jazykové styly, sociokulturní znalosti, jazykové konvence komunikačního jednání a nadregionální varianty němčiny). Formulace otázek byly upraveny pro každou skupinu respondentů zvlášť tak, aby byla maximalizována jejich srozumitelnost a zároveň nedošlo k narušení srovnatelnosti a tím také validity zadání (viz výše).

5 Vyhodnocení a interpretace: Průměrné pořadí odpovědí na danou otázku ve zkoumaném vzorku bylo následující: Pořadí Vybrané aspekty sociokulturní kompetence 1. Řečové zdvořilostní normy společenství, které hovoří daným cílovým jazykem (tj. zejména oslovení, poděkování, omluvy) 2. Kulturní standardy vlastního a cílového prostředí (tj. zejména normy, hodnoty, postoje, pravidla) 3. Rozdíly ve funkčních stylech cílového jazyka (tj. zejména styl hovorový, odborný, administrativní) 4. Sociokulturní znalosti společnosti a kultury společenství, která daným cílovým jazykem hovoří (tj. zejména percepce, stereotypy, komunikační styly) 5. Jazykové konvence komunikačního jednání ve vlastním a cílovém jazykovém prostředí (tj. zejména organizace hovoru, témata, paraverbální a neverbální faktory) 6. Rozdíly v nadregionálních variantách německého standardního jazyka (Německo, Rakousko) Průměrné hodnocení 1,31 1,98 2,2 2,27 2,52 2,84 Poddotaz Studenti Učitelé němčiny Potenciální zaměstnavatelé Celkový průměr Celkový průměr - Pořadí stejná váha skupin 1.1 1,49 1,1 1,33 1,46 1, ,27 2,1 2,23 2,26 2, ,84 2,85 2,83 2,84 2, ,31 2, ,3 2, ,11 1,9 1,93 2,09 1, ,94 2,15 2,47 2,87 2,52 5 U všech tří skupin vykazuje nejvyšší míru relevance kategorie řečových zdvořilostních norem, přičemž nejvýraznější stupeň souhlasného hodnocení byl zaznamenán mezi pedagogy. Zaznamenaný výsledek koresponduje s tradičním vnímáním důležitosti nácviku výrazových zdvořilostních prostředků nutných pro úspěšnou realizaci jazykového projevu studentů, zejména jeho tzv. kontaktové fáze. Zdařilé používání jazykových výrazových prostředků k vyjádření zdvořilosti předpokládá u mluvčích adekvátní lingvistickou reflexi interkulturálních rozdílností vlastního a cílového jazykové prostředí. Stejnou souvislost ovšem pedagogičtí respondenti zřejmě nevyvodili při posouzení významnosti kategorie

6 jazykových konvencí komunikačního jednání, jak je patrné ze znatelně nižšího stupně evidovaného souhlasu. Celkově vzato je pohled všech tří skupin respondentů na jednotlivé sociolingvistické, sociokulturní a interkulturální aspekty poměrně homogenní, s nejvyšší mírou shody byla posouzen význam rozdílů v nadregionálních variantách německého standardního jazyka. Zjištěné průměrné numerické údaje k tomuto konkrétnímu poddotazu lze podle hodnotící škály dekódovat tak, že se respondenti k otázce spojené s národními varietami německého jazyka nemají potřebu vztahovat ani výrazně kladným, ani negativním postojem. 3.2 Otázka č. 2 Učitelé: Jaké markery pro rozpoznání příslušnosti mluvčího k regionu, národu, profesní skupině apod. je nutné přednostně podporovat v rámci jazykové výuky studentů na úrovni samostatných uživatelů jazyka? Jednotlivé položky obodujte podle uvedené stupnice: plně souhlasím souhlasím nemám vyhraněný názor nesouhlasím plně nesouhlasím 2.1. Lexikum 2.2. Gramatika 2.3. Hlasové rysy 2.4. Paralingvistika a řeč těla Komentář a vyhodnocení: Poddotaz 1(%) 2(%) 3(%) 4(%) 5(%) Průměrné hodnocení , , , ,85 SERRJ rozeznává uvedené identifikační znaky (markery), pomocí nichž lze ve výuce cizího jazyka uchopit sociolingvisticky definované identifikace mluvčích [SERRJ, 2002, s. 123]. Nadpoloviční většina pedagogů vyjádřila souhlas s nasazením lexikálních a gramatických činitelů (celkem 90, resp. 75%) do procesu zprostředkování sociolingvistické kompetence;

7 reakce respondentů z řad učitelů na zapojení markerů interakčních (viz poddotaz 2.3) a extralinguálních (viz poddotaz 2.4) pak signalizovaly spíše nevyhraněnost jejich stanoviska. 3.3 Otázka č. 3 Učitelé: Jaké z uvedených funkčních stylů 1. hovorový, 2. odborný, 3. administrativní by studenti na úrovni samostatných uživatelů měli ovládat 3.1. receptivně (prosím, označte): 3.2. produktivně (prosím, označte): Poddotaz 1(%) 2(%) 3(%) ,9 34,2 36, ,9 18,4 34,2 Komentář a vyhodnocení: Pojem funkční styl je užit ve smyslu systematických rozdílů mezi stylovými vrstvami jazyka, které jsou charakteristické pro různé kontexty [SERRJ, 2002, s. 122]. Pozornost byla soustředěna na ty rozdíly, které se týkají různých úrovní formálnosti, přičemž je předpokládáno, že studenti na úrovni samostatného uživatele dle SERRJ (tj. od úrovně B1) přednostně používají relativně neutrální funkční styl. Pedagogičtí respondenti při posuzování uvedených věcných stylů s ohledem na receptivní, resp. produktivní charakter preferovali v celkovém hodnocení styl administrativní (36,8%, resp. 34,2%). Zjištěný výsledek koresponduje s cílovými jazykovými potřebami edukantů v podmínkách jejich budoucí profesní komunikace, v níž hrají podstatnou roli texty (komunikáty, jazykové projevy) hospodářsko-administrativní povahy s dominantní informativní funkcí. Použitá literatura 1. BOLTEN, J.; EHRHARDT, C. (Hrsg.). Interkulturelle Kommunikation. Texte und Übungen zum interkulturellen Handeln. Sternenfels : Wissenschaft & Praxis, 2003, 400 s. ISBN MÜLLER-JACQUIER, B. Linguistic Awareness of Cultures. Grundlagen eines Trainingsmoduls. In BOLTEN, J. (Hrsg.). Studien zur internationalen Unternehmens-kommunikation. Leipzig: Popp, s ISBN

8 3. NEUWIRTHOVÁ, L. Standard cizojazyčného vzdělávání na vysoké škole technického zaměření. Brno: CERM, s NIKLESOVÁ, D. Charakteristika, cíle a problémy interkulturní komunikace. Acta Oeconomica Pragensia. 2006, roč. 14, č. 4, s ISSN SPOLEČNÝ EVROPSKÝ REFERENČNÍ RÁMEC PRO JAZYKY : JAK SE UČÍME JAZYKŮM, JAK JE VYUČUJEME A JAK JE V JAZYCÍCH HODNOTÍME. Transl. IVANOVÁ, J. Olomouc : UP, 2002, 267 s. ISBN Kontaktní údaje Mgr. Tomislav Potocký Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Fakulta sociálních studií, Katedra jazyků Estonská 500, Praha 10 T: M: E:

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Edice Geographica, sv. 8 PROMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKU

Edice Geographica, sv. 8 PROMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKU Edice Geographica, sv. 8 PROMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKU Proměny územní struktury základního školství v Česku Silvie Kučerová Česká geografická společnost Praha 2012 Publikace vznikla

Více

Čeština jako cílový jazyk

Čeština jako cílový jazyk Čeština jako cílový jazyk (2. díl) Metodika pro výuku dospělých osob s mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany Jaromíra Šindelářová Svatava Škodová Praha 2013 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD...

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY OBSAH: 1 1. ÚVOD... 4 2. RÁMCOVÉ VYMEZENÍ GENDEROVÉ

Více

Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací

Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra sociální politiky a sociální práce Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací Diplomová práce Autor: Jan Říkovský

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Předmět analýzy a cíle šetření... 3 1.2 Sběr

Více

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: Doc. PaedDr. Jiřina

Více

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Výzkumný ústav pedagogický v Praze Rámcový vzdělávací program pro gymnázia RVP G utorský kolektiv utorský kolektiv Koncepce: Jaroslav Jeřábek, Stanislava Krčková,

Více

Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami. Radomila Soukalová

Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami. Radomila Soukalová Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami Radomila Soukalová Radim Bačuvčík VeRBuM 2012 Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami Radomila Soukalová Tento projekt je

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL. Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D.

METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL. Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. Liberec 2012 METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL Interní materiál OBSAH Seznam tabulek a obrázků......

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1

Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1 ORBIS SCHOLAE, 2013, 7 (1) 79 100 EMPIRICKÉ STUDIE Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1 79 Jana Straková, Vladimíra Spilková, Jaroslava Simonová Univerzita Karlova v Praze,

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více