Elektrovůz lehké konstrukce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektrovůz lehké konstrukce"

Transkript

1 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Elektrovůz lehké konstrukce Bakalářský projekt Jakub Rosický Liberec 2010 Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF (CZ.1.07/2.2.00/ ) Ref lexe požadavků průmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření, KTERÝ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

2 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Ústav mechatroniky a technické informatiky Akademický rok: 2009/10 ZADÁNÍ ROČNÍKOVÉHO PROJEKTU Jméno a příjmení: Jakub Rosický Studijní program: B 2612 Elektrotechnika a informatika Název tématu: Elektrovůz lehké konstrukce A Vedoucí učitel projektu: Ing. Jan Koprnický, Ph.D. Zásady pro vypracování: 1. Zpracování rešerše problematiky elektrovozů lehké konstrukce a malých rozměrů pro přepravu osob. 2. Navržení možných koncepcí elektrovozů lehké konstrukce pro přepravu dětí. 3. Součástí návrhu bude rozbor elektrické (baterie, řízení), elektromechanické (elektromotory) i mechanické (uložení všech systémů v konstrukci) části systému. 4. Závěrečnou technickou zprávu napište v sázecím systému L A TEX. Seznam odborné literatury: [1] Cenek, M.; aj.: Akumulátory od principu k praxi. Praha : FCC PUBLIC, 2003, ISBN [2] Larminie, J.; Lowry, J.: Electric Vehicle Technology Explained. Chichester : John Wiley & Sons, Ltd, 2003, ISBN [3] Rybička, J.: L A TEXpro začátečníky. Brno : Konvoj, 1999, ISBN [4] Vegr, J.: Elektromobily historie a současnost. Pro-Energy, ročník 2008, č. 3, 2008: s , ISSN [5] Šťastný, J.; Remek, B.: Autoelektrika a autoelektronika. Praha : T. Malina-nakladatelství, 2003, ISBN Rozsah závěrečné zprávy o řešení projektu: 10 až 15 stran V Liberci dne 29. září 2009 Vedoucí učitel projektu (podpis)

3 Abstract Abstrakt Tato práce obsahuje teoretické a praktické řešení problematiky elektrovozu lehké konstrukce. V teoretické části se zabývá zpracováním rešerše a vysvětlením termínu elektrovůz lehké konstrukce. V praktické části se řeší různé varianty konstrukcí kočárku. Po shrnutí návrhů je vybráno nejvhodnější řešení, ke kterému je potom vytvořen 3D model z CAD programu. Klíčová slova elektrovůz lehké konstrukce, dětský kočárek, elektrokolo, Gruber Assist Abstract This bachelor thesis includes theoretical and practical solution of lightweight construction of electro-wagon problems. In the theoretical part the work puts brain into the background research of processing and to explanation of the term lightweight construction electro-wagon. In the practical part the different variants of wagon construction are solved. After the summary of the suggestions the best solution is chosen, to which the 3D model in CAD program is subsequently created. Key words lightweight construction electro-wagon, baby coach, electro-bicycle, Gruber Assist 3

4 Obsah Obsah Abstrakt 3 Klíčová slova 3 Abstract 3 Key words 3 1 Úvod 6 2 Vysvětlení a účel elektrovozu lehké konstrukce Termín elektrovůz lehké konstrukce Účel využití elektrovozu lehké konstrukce Inspirativní vzory pro elektrovůz lehké konstrukce Elektrické invalidní vozíky Elektrokola Kočárky na trhu Konstrukce kočárků Hmotnost kočárků Elektrovůz lehké konstrukce 9 6 Mechanická konstrukce 9 7 Elektromotor Vzorce pro výpočet potřebného výkonu elektromotoru Elektromotory využívané pro elektrokola Kolmé uložení elektromotoru k hnané hřídeli Elektromotor uložený na hnané hřídeli Akumulátory 13 4

5 Obsah 9 Návrhy řešení uložení elektromotoru v kočárku Kolmé uložení elektromotoru k hřídeli Elektromotor uložený na hřídeli Elektromotory v kolech Shrnutí návrhů Mechanický model návrhu Model konstrukce Model elektromotoru Složený celkový model Výpočet výkonu elektromotoru Elektrické schéma zapojení elektrovozu lehké konstrukce Regulace rychlosti kočárku Ochrana kitu a kabeláže Bezpečnostní opatření Zabezpečení proti neřízenému pohybu kočárku Zabezpečení proti zaseknutí kitu Závěr 23 Literatura 25 Příloha 26 5

6 1 Úvod 1 Úvod Cílem ročníkového projektu bylo zpracovat teoretickou a praktickou část na téma elektrovůz lehké konstrukce. Nejprve se seznámíme s teoretickou částí. Ta obsahuje vysvětlení základních pojmů a navržení řešení elektrovozu lehké konstrukce. Nejvhodnější návrh poté zpracuji a vymodeluji v CAD programu. Elektrovůz lehké konstrukce je dopravní zařízení určené pro přepravu dětí. Hmotnost dopravního zařízení nepřesáhne 20 kg. Projekt jsem si vybral ze dvou důvodů. Prvním důvodem je možnost konstruování a druhým je zpracování modelů v CAD programu. Za CAD program jsem si zvolil Solid Works. 6

7 3 Inspirativní vzory pro elektrovůz lehké konstrukce 2 Vysvětlení a účel elektrovozu lehké konstrukce 2.1 Termín elektrovůz lehké konstrukce Je to dopravní zařízení určené pro přepravu osob. Vyznačuje se především malými rozměry a nízkou hmotností. Proto postačí konstrukce jednoduššího typu. Elektrovůz lehké konstrukce je poháněn elektromotorem, který je napájen nejčastěji Li-ion akumulátory. Elektrovůz lehké konstrukce se skládá ze dvou hlavních částí. První část je mechanická konstrukce kočárku a druhou částí je kit, který obsahuje kompletní elektroinstalaci s elektrickými prvky. 2.2 Účel využití elektrovozu lehké konstrukce Elektrovůz lehké konstrukce bude určen pro přepravu dětí, za účelem ulehčení jejich přepravy rodičům. 3 Inspirativní vzory pro elektrovůz lehké konstrukce Pro budoucí elektrovůz lehké konstrukce jsou hlavními atributy nízká hmotnost a jednoduchá mechanická konstrukce. To vše spojeno s přepravou osob. Jako první inspirací by mohl být elektroautomobil, který ale nesplňuje hlavní atributy v jednoduchosti konstrukce a v nízké hmotnosti dopravního prostředku. Dalším možným prostředkem by mohl být elektroskútr. Jeho konstrukce je už o poznání jednodušší a hmotnost se pohybuje cca od 100 kg do 200 kg. Další možnou variantou je elektrický invalidní vozík. Má jednoduchou konstrukci a váží od 100 kg do 180 kg. Posledním dopravním prostředkem je elektrokolo, které má nejjednodušší konstrukci a nejmenší hmotnost. [8] 3.1 Elektrické invalidní vozíky Podvozek kočárku se čtyřmi koly je velice podobný podvozku elektrického invalidního vozíku. Tato podobnost lze využít pro návrhy řešení elektrovozu lehké konstrukce. Jediným negativním faktorem je hmotnost invalidního elektrického vozíku. Nejlehčí varianta invalidního elektrického vozíku váží 100 kg. [4] 7

8 4 Kočárky na trhu 3.2 Elektrokola Hlavní předností elektrokol je jejich jednoduché mechanické řešení a nízká hmotnost. Ovšem nevýhodou se stává odlišná konstrukce od současných kočárků pro děti. Ale pro řešení uložení elektromotoru v návrhu je elektrokolo správným vzorem, ze kterého lze čerpat. Využívají různá uložení elektromotorů. 4 Kočárky na trhu Nabídka kočárků na českém trhu je velice široká. Kočárky se liší nejen v modelových typech ale i konstrukčním řešením. Nejčastěji se setkáváme s označením modelů jako např.: golfové hole (nebo také golfové kočárky), hluboké a sportovní kočárky, ale existují i další typy modelů. 4.1 Konstrukce kočárků Z hlediska konstrukce lze kočárky rozdělit do dvou hlavních skupin. Do první skupiny patří tříkolky obr. 1. Některé kočárky v této kategorii mají čtyři kola, která jsou v přední části blízko u sebe, a proto tento typ patří mezi tříkolky. Obrázek 1: Podvozek kočárku varianta tříkolka [2] Druhou skupinou jsou čtyřkolky obr. 2. Tyto modely se většinou vyznačují větší hmotností a rozměry. Vycházel jsem z uvedených zdrojů [2][6][3]. 8

9 6 Mechanická konstrukce Obrázek 2: Podvozek kočárku varianta čtyřkolka [2] 4.2 Hmotnost kočárků Hmotnost závisí na konstrukčním řešením kočárku. Nejlehčí varianty kočárku váží 7 kg a nejtěžší dosahují hmotnosti 20 kg. [2][6][3] 5 Elektrovůz lehké konstrukce Návrh elektrovozu lehké konstrukce se bude skládat ze dvou hlavních částí. První částí bude výběr konstrukce podvozku, který je na trhu. Druhou částí bude výběr elektromotoru a jeho uložení v konstrukci. 6 Mechanická konstrukce Mechanická konstrukce bude rozdílná pouze v některých částech od konstrukčních řešení dětských kočárků. Elektrokočárek bude mít na madle ovládání elektromotoru a ukazatel o stavu baterie. V podvozku pak bude uložen elektromotor s baterií. Veškerá elektroinstalace bude vedena v konstrukčních tyčích kvůli ochraně přepravovaných dětí před elektrickým úrazem. Pro lepší stabilutu proti překlopení se bude kit aplikovat na variantu kočárku se čtyřmi koly (obr. 2). 9

10 7 Elektromotor 7 Elektromotor Vybraný elektromotor musí splňovat jak mechanické, tak i elektrické požadavky. Z hlediska mechanické části jsou pro elektromotor důležitými kritérii nízká hmotnost a malé rozměry. Elektrickým zdrojem bude stejnosměrný zdroj. Z tohoto důvodu použiji v projektu stejnosměrný motor. Mezi hlavní výhody patří možnost plynulé regulace otáček motoru ve velkém rozsahu (změnami napětí na kotvě nebo budícím proudem) a velký točivý moment i při malé rychlosti otáčení. K nevýhodám patří omezení maximální rychlosti otáčení (kvůli mechanickým dispozicím komutátoru) a zvýšené nutnosti údržby komutátoru. Podle způsobu zapojení budícího vinutí a vinutí kotvy se stejnosměrné motory rozdělují na čtyři základní typy (motor s cizím buzením, derivační motor, motor se sériovým buzením a kompaudní motor). U motoru s cizím buzením otáčky klesají při zatížení jen nepatrně a lze motor regulovat napětím na kotvě nebo budícím proudem. Derivační motory se liší pouze v zapojení budícího napětí od motorů s cizím buzením. Regulace otáček je stejná jako u motorů s cizím buzením. Motory se sériovým buzením se vyznačují největším rozběhovým momentem. Otáčky motoru jsou závislé na zatížení, a proto hrozí nebezpečné přetáčení při chodu na prázdno. Posledním typem je kompaundní motor. Ten spojuje vlastnosti derivačních a sériových motorů. [10][9] Obrázek 3: Zatěžovací charakteristiky stejnosměrných motorů [9] 10

11 7 Elektromotor 7.1 Vzorce pro výpočet potřebného výkonu elektromotoru Pro výpočet potřebného výkonu nejrpve musíme vypočítat hnací sílu F k. Výpočet se provede podle vzorce (1). F k = O f + O v + O α + O S (1) O f je odporová síla při valení, která se počítá podle vzorce (2). O f = fg cos(α) (2) Kde f je součinitel valivého tření, G označuje tíhu dopravního prostředku a α určuje úhel nakloněné roviny. Pro výpočet O v se používá vzorec (3), který se nazývá Newtonovým zákonem odporu. O v = 1 2 ρc xsv 2 (3) C x značí součinitel odporu, neznámá S je pro obsah průřezu dopravního prostředku, ρ je hustota prostředí a v je rychlost. Odporová síla při naklonění se značí O α a je určena vzorcem (4). O α = G sin(α) (4) O S je odporová síla při zrychlení (5). O S = ξma (5) Na výpočet výkonu použijeme vzorec (6). P = F k v (6) 7.2 Elektromotory využívané pro elektrokola Inspirací pro výběr elektromotorů posloužila elektrokola. Nejen kvůli používaným typům elektromotorů, ale i kvůli jednoduchému a názornému uložení do konstrukce Kolmé uložení elektromotoru k hnané hřídeli Vhodný typ elektromotoru vyrábí rakouská firma Gruber Assist. Jedná se o 22 cm dlouhý tubus obr. 4 o váze 900 g. Dodáván s Li-Ion mangan baterií, která v základní verzi váží 1000 g. Tato souprava je určena pro každé kolo a vytvoří z něj elektrokolo. Komplet stojí 1649 euro. [1] 11

12 7 Elektromotor Obrázek 4: Využití elektromotoru pro kola [1] Elektromotor uložený na hnané hřídeli Existují dva typy těchto elektromotorů. První z nich se přímo vyplétá do kola a stává se zároveň i nábojem obr. 5. Cena se pohybuje okolo Kč. Obrázek 5: Elektromotor před vypletením [5] Obrázek 6: Rozložený elektromotor [5] 12

13 9 Návrhy řešení uložení elektromotoru v kočárku Druhý typ se vyvijí na Massachusetts Institute of Technology. Nese označení GreenWheel (obr. 7). Skládá se z elektromotoru, baterie a generátoru. Vše je uložené v jednom hliníkovém obalu. [7] Obrázek 7: Ukázka GreenWheel [7] 8 Akumulátory Hlavní výhoda akumulátorů spočívá v jejich možnosti znovu nabíjení. Nejčastějšími typy jsou olověné, Li-Ion, NiMH a nebo superkapacitor. Přehled vlastností akumulátorů je v Tab. 1. Zdroj akumulace Kapacita Výkonová zatížitelnost Životnost [cyklů] Pb Střední Malá Malá NiMH Velká Střední Střední Li-Ion Velká Střední Velká Superkapacitor Malá Vysoká Velmi vysoká Tabulka 1: Vlastnosti akumulátorů [12] Olověné akumulátory se u elektrovozů nevyužívají kvůli své vysoké hmotnosti. Nejčastěji se využívají NiMH články nebo Li-Ion články. Superkapacitory se používají zatím ojediněle, protože jejich negativem je poměrně malá kapacita a vysoká cena.[12] 9 Návrhy řešení uložení elektromotoru v kočárku Výchozím řešením konstrukce pro návrhy bude typ kočárku podle obr. 2. Jednotlivé návrhy se budou odlišovat použitým elektromotorem a jeho uložením. 13

14 9 Návrhy řešení uložení elektromotoru v kočárku Na obrázcích návrhů jsou použity dvě odlišovací barvy. První barvou je červená, která označuje elektromotor. Žlutá barva znázorňuje akumulátor. 9.1 Kolmé uložení elektromotoru k hřídeli Tento návrh počítá s elektromotorem od firmy Gruber Assist nebo podobným typem. Základní výhodou je nízká váha elektromotoru a akumulátoru. Samotný elektromotor váží 900 g a akumulátor má hmotnost 1000 g. Elektromotor bude pohánět zadní nápravu. Kvůli délce elektromotoru nebude baterie na středu mezi koly, ale blíže k přední nápravě. Nevýhodou je pořizovací cena kitu od firmy Gruber Assist, která je [1] Obrázek 8: Návrh s kolmým uložením elektromotoru 9.2 Elektromotor uložený na hřídeli Elektromotor je uložen na hřídeli. U návrhu vzniká problém s propojením elektromotoru s koly. Na obr. 7 vidíme spojení elektromotoru s kolem pomocí vyplétacích drátů. V návrhu by museli vyplétací dráty procházet skrz konstrukční tyče. Proto nelze návrh použít. I když pořizovací cena je nižší než u návrhu s kitem od Gruber Assist, ale hmotnost elektromotoru je 3,5 kg. 14

15 9 Návrhy řešení uložení elektromotoru v kočárku Obrázek 9: Návrh uložení elektromotoru na hřídeli 9.3 Elektromotory v kolech Hlavní rozdíl od předešlých návrhů spočívá v počtu elektromotorů. Celý koncept počítá se dvěma elektromotory, které budou vypleteny do zadních kol. Na zadní hřídeli bude nutné upravit uložení. Pomocí drážek a per znehybníme zadní hřídel. Výhodou tohoto řešení je vysoký výkon, který by ovšem nemusel být zcela použitelný. Mezi negativa návrhu patří vyšší hmotnost, která je způsobena počtem elektromotorů a větší baterií. Cena je přímo úměrná k počtu elektomotorů. Obrázek 10: Návrh uložení elektromotorů v kolech 15

16 10 Shrnutí návrhů 10 Shrnutí návrhů Jednotlivé návrhy jsou porovnány v tabulce podle uvedených kritérií. Mezi ně patří cena, hmotnost, konstrukce a využití jako samostatně prodejný doplněk. Vysvětlení principu posuzovaných kritérií: Cena hledá se nejnižší cena zařízení (bez dětského kočárku) Hmotnost nejlépe je hodnocena nejnižší hmotnost zařízení (bez dětského kočárku) Konstrukce nejlépe je hodnocen návrh, který nejméně mění konstrukci dětského kočárku Využitelnost jako doplněk porovnání jestli lze zařízení prodávat samostatně jako doplněk ke kočárkům Jednotlivá hlediska porovnání budou hodnocena stupnicí od 1 (nejlepší) do 3 (nejhorší). 1. Návrh kolmé uložení elektromotoru k hřídeli 2. Návrh elektromotor uložený na hřídeli 3. Návrh elektromotory v kolech Hledisko porovnání 1. Návrh 2. Návrh 3. Návrh Cena 3 ( Kč) 1 (6 000 Kč) 2 ( Kč) Hmotnost 1 (1,9 kg) 2 (4,5 kg) 3 (16 kg) Konstrukce Samostatný doplněk ano ne ano (*) Tabulka 2: Porovnání jednotlivých návrhů *elektromotor vypletený do kol Po vyhodnocení kritérií je nejvhodnějším návrhem pro zpracování návrh s kolmým uložením elektromotoru k hřídeli. Toto řešení patří mezi nejdražší, ale jeho hlavní předností je nízká váha. Dalším pozitivem je skutečnost, že se vyrábí jako samostaný kit. 16

17 11 Mechanický model návrhu 11 Mechanický model návrhu V kapitole jsou předvedeny dva modely jednotlivých částí kočárku a výsledný model kočárku. Je zde zobrazen jak složený, tak i rozložený model konstrukce kočárku a model elektromotoru. Pomocí představených modelů a dalších modelů uvedených v příloze je složen výsledný model kočárku, který je zobrazen na konci kapitoly Model konstrukce Uvedený model kočárku vychází z reálného modelu. Pro vytvoření výsledné konstrukce kočárku se musí vymodelovat nejprve jednotlivé části konstrukce. Právě na obr. 11 rozloženého modelu lze vidět jednotlivé části konstrukce. Z těchto jednotlivých prvků se skládá výsledná kontrukce. Obrázek 11: Rozložený model kočáku Na dalším obr. 12 je již celá konstrukce složená. Jedná se zatím jenom o čistou konstrukci bez kitu. Výsledný model s kitem je na konci kapitoly. 17

18 11 Mechanický model návrhu Obrázek 12: Složený model kočáku 11.2 Model elektromotoru Druhým uvedeným modelem je elektromotor (obr. 13). Na hnací hřídeli je připevněno kuželové ozubené kolo, kterým se bude převádět točivý moment na zadní nápravu kočárku. Obrázek 13: Elektromotor 11.3 Složený celkový model Výsledná konstrukce je na obr. 14. Pro lepší přehlednost je model vybarvený a opozicovaný. Na výsledném modelu lze vidět již uvedené modely a kompletní kit pro kočárek. Na obrázku vidíme ovládací prvek elektomotoru, kterým se reguluje rychlost kočárku a slouží jako 18

19 12 Výpočet výkonu elektromotoru bezpečnostní pojistka. Dále vidíme držáky, které drží baterii a elektromotor. Obrázek 14: Složená konstrukce 1. madlo, 2. ovládací prvek elektromotoru, 3. tyče, 4. baterie, 5. držáky na baterii a elektromotor, 6. ozubený převod, 7. elektromotor, 8. kolo, 9. spojka tyčí, 10. kloub pro nastavení výšky madla 12 Výpočet výkonu elektromotoru Vypočtený výkon bude pro případ, kdy kočárek s kitem stoupá konstantní rychlostí do kopce. Počáteční hodnoty pro výpočet: m = 30kg(kočárek = 13kg, kit = 2kg, dítě = 15kg); f = 0, 03; α = 15 ; v = 4 km = 1, 1 m; a = 0 m. h s s 2 Dosazením hodnot do (5) dostáváme výsledek pro O S (7). O S = 0N (7) Výpočet odporové síly prostředí O v zanedbáme kvůli minimální výsledné hodnotě. Dosazením hodnot do vzorců (2) a (4) vypočteme hodnoty O f a O α. O f = 8, 7N (8) O α = 77, 6N (9) 19

20 14 Regulace rychlosti kočárku Užitím vzorce (1) vypočteme hnací sílu F k. F k = C f + O α = 8, , 6 = 86, 3N (10) Výkon na kolech vypočteme vzorcem (6). P k = F k v =. 100W (11) Vypočtený výkon byl zaokrouhlen nahoru. Výsledek nezahrnuje ztráty způsobené odporovou silou prostředí, momenty na čepech a ozubeném převodu. 13 Elektrické schéma zapojení elektrovozu lehké konstrukce Elektrické schéma zapojení je na obr. 15. Zdrojem je akumulátor o napětí 30 V. Dále obsahuje pojistku proti zkratovému proudu. Další položkou je spínač pro zapnutí nebo vypnutí obvodu. Kvůli regulaci motoru je v obvodu potenciometr, kterým regulujeme otáčky motoru. Posledním prvkem je stejnosměrný elektromotor. Obrázek 15: Eletrické schéma zapojení 14 Regulace rychlosti kočárku Pro největší spokojenost zákazníků se musí kit přizpůsobovat individuálním rychlostem zákazníků. Proto musí kit obsahovat regulaci rychlosti. Jako regulátor použijeme potenciometr. 20

21 16 Bezpečnostní opatření Pomocí něho bude možné měnit hodnoty napětí a tím dosáhneme snížení nebo zvýšení otáček elektromotoru. 15 Ochrana kitu a kabeláže Kvůli spolehlivosti musí být celý kit chráněn proti vodě a nečistotám, a to nejen jeho mechanická, tak i elektrická část. Mechanická část kitu bude v plastovém krytu, který bude chránit elektromotor a kuželové soukolí proti odstřikující vodě, prachu a jiným cizím předmětům. Samotný kryt se skládá ze dvou částí (horní a spodní díl). Mezi dotykovými plochami krytu se umístí gumové těsnění. Tím zabráníme proníkání nečistot a vody k mechanické části. Kabeláž se povede v konstručních tyčích kočárku, které se minimálně upraví (upravení krycího víčka na tyči a vyvrtání otvoru pro výstup kabelů). Pro stupeň krytí elektroinstalace jsem vybral podle normy ČSN EN IP 33 B. Kde IP 33 B znamená IP International Protection, první číslo 3 znamená ochrana malými cizími tělesy o průměru 2.5cm. Druhé číslo nám udává stupeň ochrany před vodou. Číslo 3 je kropení (déšť) ve sklonu Označení prvním písmenem, tedy B, dodává ochranu před dotykem. 16 Bezpečnostní opatření Kočárek s kitem je zabezpečen proti dvěma situacím. První situací je znemožnit odjetí kočárku, pokud ho nikdo neřídí. Druhá situace vzniká, pokud se ozubené soukolí zasekne. Znemožní tak další pohyb kočárku Zabezpečení proti neřízenému pohybu kočárku Toto zabezpečení funguje dvoufázově. Nejprve se musí zasunout klíč (nejedná se o klíč na startování, pouze má podobný tvar klíče) pod spínač, aby bylo možné kit zapnout. Klíč bude připnut na zápěstí pomocí spirálové plné trubice. Ta umožní volnost do určité vzdálenosti. Po překročení vzdálenosti se vytrhne klíč a rozpojí obvod. 21

22 16 Bezpečnostní opatření 16.2 Zabezpečení proti zaseknutí kitu Druhé zabezpečení je proti zaseknutí kitu. Proto je na hnací hřídeli umístěn střižný kolík. Ten se při určité síle přestřihne a zabrání zničení elektromotoru nebo jiných mechanických částí. 22

23 Závěr Závěr Na začátku své práce jsem zpracoval rešerši o elektrovozu lehké konstrukce. Nejprve jsem v ní vysvětlil termín elektrovůz lehké konstrukce a určil jsem si využití pro přepravu dětí. Dále jsem se zabýval inspirativními vzory, ze kterých lze vycházet pro návrh elektrovozu lehké konstrukce. Nakonec rešerše jsem popsal problematiku mechanické konstrukce, elektromotoru a akumulátoru. Následně jsem navrhnul různé koncepty pro elektrokočárek. Návrhy vycházely ze stejné mechanické konstrukce, ale lišily se v uložení elektromotoru a baterie. Koncepty jsem porovnal a vybral jsem nejvhodnější návrh, který jsem dále zpracoval. Pro vybraný návrh jsem v CAD programu Solid Works vytvořil 3D model konstrukce, ve kterém je uložen elektromotor a baterie. Vypočítal jsem výkon na zadních kolech, který je 100 W. Elektromotor používaný v kitu od Gruber Assist má hodnotu 200 W. V kitu se využívá silnější elektromotor kvůli větší hmotnosti přepravovaných osob. Z toho vyplývá, že ve studii byl použit 2 silnější elektromotor než bylo zapotřebí. Po dokončení projektu, jsem si uvědomil hlavní nevýhody kitu. Kit lze aplikovat pouze na modely kočárků, které mají spojovací tyč mezi předními a zadními koly. Což jak jsem se přesvědčil není samozřejmostí u ostatních modelů kočárků. Jednotlivé modely kočárků se ještě liší v šířce. Možné řešení spočívá v teleskopických držácích, kde by šla měnit jejich délka. Po shrnutí tedy vyplývá, že by samostatně prodejný kit musel splňovat následující kritéria. Elektromotorem prochází hnaná hřídel a je upevněn držáky ke konstrukčním tyčím. Tím zabráníme k jeho protáčení na hřídeli. Pro zjednodušení kitu se baterie umístí do textilního pouzdra. Tím dosáhneme větší variability k připevnění baterie ke konstrukci. 23

24 Literatura Literatura [1] GRUBER ASSIST [online]. 2006, [cit ]. URL [2] Kočárky autosedačky [online]. 2009, [cit ]. URL [3] Nej-kočárky.cz obchod s dětskými kočárky a autosedačkami [online]. 2009, [cit ]. URL [4] Sivak - zdravotnická technika [online]. 2009, [cit ]. URL [5] ECOTECH [online]. c2009, [cit ]. URL [6] SvětKočárků.cz [online]. c2009, [cit ]. URL [7] Horčík, J.: GreenWheel - další revoluce z MIT, tentokrát pro elektrokola [online] , [cit ]. URL [8] Horčík, J.: Hybrid.cz - Ekologie, doprava, elektromobily, alternativní paliva [online] , [cit ]. URL [9] Peter Bastian, a. k.: Praktická elektrotechnika. ISBN X, Europa Sobotáles, [10] Roubíček, O.: Elektrické motory a pohony příručka techniky, volby a užití vybraných druhů. BEN technická literatura, [11] Rybička, J.: LATEXpro začátečníky. ISBN , Brno : Konvoj,

25 Literatura [12] Štěrba, P.: Elektrotechnika motorových vozidel. Computer Press, Poděkování: Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF (CZ.1.07/2.2.00/ ) Ref lexe požadavků průmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření. Formát zpracování originálu: titulní list barevně, další listy včetně příloh černobíle. 25

26 Příloha Příloha Obrázek 16: Konstrukční tyč mezi koly Obrázek 17: Spojovací díl na konstrukční tyče Obrázek 18: Rovná křižná konstrukční tyč 26

27 Příloha Obrázek 19: Zakřivená křižná konstrukční tyč k madlu Obrázek 20: Spojovací díl mezi madlem a zakřivenou křižnou konstrukční tyčí Obrázek 21: Díl z kloubu pro nastavitelnou výšku madla 27

28 Příloha Obrázek 22: Kolo Obrázek 23: Madlo Obrázek 24: Držák na baterii 28

29 Příloha Obrázek 25: Držák na elektromotor 29

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu DC motoru a DC servomotoru Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Tvorba grafické vizualizace

Více

Elektromobily současnosti

Elektromobily současnosti TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Elektromobily současnosti Bakalářský projekt Pavel Kněbort Liberec 2010 Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, rozdělení stejnosměrných strojů a jejich vlastnosti

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, rozdělení stejnosměrných strojů a jejich vlastnosti Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, rozdělení stejnosměrných strojů a jejich vlastnosti Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM:

Více

ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Stejnosměrné stroje Konstrukce

Stejnosměrné stroje Konstrukce Stejnosměrné stroje Konstrukce 1. Stator část stroje, která se neotáčí, pevně spojená s kostrou může být z plného materiálu nebo složen z plechů (v případě napájení např. usměrněným napětím) na statoru

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 1.5.2 DERIVAČNÍ MOTOR SCHÉMA ZAPOJENÍ 1.5.2 DERIVAČNÍ MOTOR PRINCIP ČINNOSTI Po připojení zdroje stejnosměrného napětí na svorky motoru začne procházet

Více

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Michaela Pekarčíková 1 Obsah : 1 Úvod.. 3 1.1 Regulace 3 1.2

Více

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip 1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR...1 2.1 Princip...1 2.2 Běžný komutátorový stroj buzený magnety...3 2.3 Komutátorový stroj cize buzený...3 2.4 Motor se sériovým buzením...3 2.5 Derivační elektromotor...3

Více

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky Funkce Vlastnosti, oblast použití Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže Strana 3b.03.00 3b.03.00 3b.03.00 3b.06.00 Technické údaje výrobků Kluzné lamelové spojky s tělesem s nábojem Konstrukční

Více

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

1. ÚVOD. Vladislav Křivda 1

1. ÚVOD. Vladislav Křivda 1 ODVOZENÍ PŘEPOČTOVÝCH KOEFICIENTŮ SILNIČNÍCH VOZIDEL V DOPRAVNÍM PROUDU DLE JEJICH DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK DERIVATION OF COEFFICIENTS OF ROAD VEHICLES IN TRAFFIC FLOW ACCORDING TO ITS DYNAMIC CHARACTERISTICS

Více

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru.

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz;

Více

ROTÁTOR ANTÉNY. Ci - 0407 PŘEDPIS PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ. Základní údaje.

ROTÁTOR ANTÉNY. Ci - 0407 PŘEDPIS PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ. Základní údaje. ROTÁTOR ANTÉNY Ci - 0407 PŘEDPIS PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ Základní údaje. maximální příkon z elektrovodné sítě ~ 235 V 40 W maximální příkon z autobaterie 12 V 38 W otáčivý moment unášeče stožáru 18 N čas potřebný

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL 31. 1. 2014 Název zpracovaného celku: Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti 10. SYNCHRONNÍ STROJE Synchronní

Více

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti Stejnosměrné generátory dynama 1. Princip činnosti stator dynama vytváří budící magnetické pole v tomto poli se otáčí vinutí rotoru s jedním závitem v závitech rotoru se indukuje napětí změnou velikosti

Více

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru:

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru: Indukční stroje 1 konstrukce Úvod Indukční stroj je nejpoužívanější a nejrozšířenější elektrický točivý stroj a jeho význam neustále roste (postupná náhrada stejnosměrných strojů). Rozdělení podle toku

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.11 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

ÚVOD. Obr.2-1: Srovnání světové produkce elektromotorů v letech 1996 a 2001

ÚVOD. Obr.2-1: Srovnání světové produkce elektromotorů v letech 1996 a 2001 2 ÚVOD Elektrické pohony mají jakožto řízené elektromechanické měniče energie velký význam ve většině technologických a výrobních procesů. Tyto systémy se používají zejména v oblastech jako jsou: obráběcí

Více

REE 11/12Z - Elektromechanická přeměna energie. Stud. skupina: 2E/95 Hodnocení: FSI, ÚMTMB - ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY

REE 11/12Z - Elektromechanická přeměna energie. Stud. skupina: 2E/95 Hodnocení: FSI, ÚMTMB - ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY Předmět: REE 11/12Z - Elektromechanická přeměna energie Jméno: Ročník: 2 Měřeno dne: 29.11.2011 Stud. skupina: 2E/95 Hodnocení: Ústav: FSI, ÚMTMB - ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY Spolupracovali:

Více

Řemenové převody Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát

Řemenové převody Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

14.16 Zvláštní typy převodů a převodovek

14.16 Zvláštní typy převodů a převodovek Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing.

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: synchronní

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.10 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František

Více

Elektromobil s bateriemi Li-pol

Elektromobil s bateriemi Li-pol Technická fakulta ČZU Praha Autor: Pavel Florián Semestr: letní 2008 Elektromobil s bateriemi Li-pol Popis - a) napájecí část (jednotka) - b) konstrukce elektromobilu - c) pohonná jednotka a) Tento elektromobil

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM:

Více

ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ III

ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ III Plán přednášek a cvičení a zadání úkolů z předmětu ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ III Rozsah... 1+3, klasifikovaný zápočet; Ročník... 1. ročník prezenčního magisterského studia Školní rok... 2015/2016 zimní

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.04 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Optimalizace magnetického pole čidla indukčního průtokoměru

Optimalizace magnetického pole čidla indukčního průtokoměru Optimalizace magnetického pole čidla indukčního průtokoměru Rosický Jakub TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu

Více

Pohony šicích strojů

Pohony šicích strojů Pohony šicích strojů Obrázek 1:Motor šicího stroje Charakteristika Podle druhu použitého pohonu lze rozdělit šicí stroje na stroje a pohonem: ručním, nožním, elektrickým pohonem. Motor šicího stroje se

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině

Více

Název zpracovaného celku: Řízení automobilu. 2.natočit kola tak,aby každé z nich opisovalo daný poloměr zatáčení-nejsou natočena stejně

Název zpracovaného celku: Řízení automobilu. 2.natočit kola tak,aby každé z nich opisovalo daný poloměr zatáčení-nejsou natočena stejně Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 14.9.2012 Název zpracovaného celku: Řízení automobilu Řízení je nedílnou součástí automobilu a musí zajistit: 1.natočení kol do rejdu změna

Více

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter. MTJZ Lineární jednotky MTJZ s pohonem ozubeným řemenem Charakteristika Lineární moduly řady MTJZ jsou v první řadě určeny pro svislou zástavbu a použití jako osy Z lineárních víceosých X-Y-Z systémů. Lineární

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 06 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 06 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy Průmyslové převodovky Ing. Magdalena

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 2.1 OBECNÉ ZÁKLADY EL. POHONŮ 2. ELEKTRICKÉ POHONY Pod pojmem elektrický pohon rozumíme soubor elektromechanických vazeb a vztahů mezi elektromechanickou

Více

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Tvorba grafické vizualizace principu

Více

MECHANICKÉ PŘEVODY STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR

MECHANICKÉ PŘEVODY STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR MECHANICKÉ PŘEVODY STROJE A ZAŘÍZENÍ ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ MECHANICKÉ PŘEVODY Mechanické převody umožňují spojení hnacích a hnaných členů ve strojích, přičemž umožňují změnu rychlosti otáčení a kroutícího

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST RPP ROTAČNÍ OBJEMOVÁ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 0 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 58 66, fax: 58 66 782 e-mail: sigmapumpy@sigmapumpy.com

Více

Název zpracovaného celku: Rozvodovky

Název zpracovaného celku: Rozvodovky Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.8.2013 Název zpracovaného celku: Rozvodovky Rozvodovka je u koncepce s předním a zadním pohonem součástí převodovky.u klasické koncepce

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.18 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY KUŽELOVÝMI A ŠROUBOVÝMI PLANETOVÝ PŘEVOD

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY KUŽELOVÝMI A ŠROUBOVÝMI PLANETOVÝ PŘEVOD PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY KUŽELOVÝMI A ŠROUBOVÝMI PLANETOVÝ PŘEVOD Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Parametry Jako podklady pro výpočtovou dokumentaci byly zadavatelem dodány parametry: -hmotnost oběžného kola turbíny 2450 kg

Více

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Strana: 1 /8 Výtisk č.:.../... ZKV s.r.o. Zkušebna kolejových vozidel a strojů Wolkerova 2766, 272 01 Kladno ZPRÁVA č. : Z11-065-12 Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Vypracoval:

Více

Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje

Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje C 1 INFORMACE O VÝROBKU Určení velikosti hřídelových kloubů Pro výběr hřídelových kloubů není rozhodující pouze největší přenášený kroutící

Více

Lekce 1 FisherTechnik (3,5 vyuč. hodiny)

Lekce 1 FisherTechnik (3,5 vyuč. hodiny) Počítačové laboratoře bez tajemství aneb naučme se učit algoritmizaci a programování s využitím robotů Lekce 1 FisherTechnik (3,5 vyuč. hodiny) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2012 1.1.2 HLAVNÍ ČÁSTI ELEKTRICKÝCH STROJŮ 1. ELEKTRICKÉ STROJE Elektrický stroj je definován jako elektrické zařízení, které využívá ke své činnosti elektromagnetickou

Více

Stejnosměrné motory řady M

Stejnosměrné motory řady M Stejnosměrné motory řady M EM Brno s.r.o. Jílkova 124; 615 32 Brno; Česká republika www.embrno.cz 1.Úvod Stejnosměrné stroje řady M nahrazují stroje typu SM a SR. Řada je vyráběna ve čtyřech základních

Více

P R O T O K O L č. 6 178-00. Vyhodnocení ukazatelů únosnosti hypoidního ozubení stálých převodů DA pro jmenovité režimy zatížení

P R O T O K O L č. 6 178-00. Vyhodnocení ukazatelů únosnosti hypoidního ozubení stálých převodů DA pro jmenovité režimy zatížení Divize výpočtů a převodů CZ 180 68 Praha 9, Lihovarská 12 Telefon: (02) 84811036 E - mail: tajzich@uvmv.cz Fax: (02)66310343 Hypoidní soukolí stálého převodu Str. 1 P R O T O K O L č. Vyhodnocení ukazatelů

Více

Názvosloví. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSB 500 až 1250. Hlavní části ventilátorů - pohon na přímo. 1. Rám ventilátoru. 2.

Názvosloví. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSB 500 až 1250. Hlavní části ventilátorů - pohon na přímo. 1. Rám ventilátoru. 2. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSB 500 až 1250 Názvosloví Hlavní části ventilátorů - pohon na přímo 1. Rám ventilátoru 2. Spirální skříň 3. Oběžné kolo 4. Sací hrdlo 5. Sací dýza 6. Elektromotor 7. Těsnění

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.19 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Více

Návrh akumulačního systému

Návrh akumulačního systému Návrh akumulačního systému Charakter výroby hybridního zdroje elektrické energie s využitím větrné a fotovoltaické elektrárny vyžaduje pro zajištění ostrovního provozu doplnění celého napájecího systému

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

MKP analýza konstrukčních řetězců ovinovacího balicího stroje FEM Analysis of Construction Parts of Wrapping Machine

MKP analýza konstrukčních řetězců ovinovacího balicího stroje FEM Analysis of Construction Parts of Wrapping Machine MKP analýza konstrukčních řetězců ovinovacího balicího stroje FEM Analysis of Construction Parts of Wrapping Machine Bc. Petr Kříbala Vedoucí práce: Ing. Jiří Mrázek, Ph.D., Ing. František Starý Abstrakt

Více

Vznik typu. Petr Sýkora pro X14EPT 2

Vznik typu. Petr Sýkora pro X14EPT 2 Tramvaje: T3R.PLF Vznik typu Tramvají typu T3 bylo vyrobeno přes 14000 většina z nich dnes dosluhuje v zemích bývalé RVHP Převážně tuzemské podniky nabízejí jejich provozovatelům know-how a komponenty

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Podklady a grafická vizualizace k určení souřadnicových systémů výrobních strojů Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

Konstrukce a provoz jednostopých vozidel s elektrickým pohonem

Konstrukce a provoz jednostopých vozidel s elektrickým pohonem Skupina PRE Konstrukce a provoz jednostopých vozidel s elektrickým pohonem Ing. Václav Vodrážka Kdo jsme prodej elektřiny, obchodování s elektřinou, její distribuce a doplňkové energetické služby, 730.000

Více

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli.

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli. Synchronní stroje Rozvoj synchronních strojů byl dán zavedením střídavé soustavy. V počátku se používaly zejména synchronní generátory (alternátory), které slouží pro výrobu trojfázového střídavého proudu.

Více

Systém nízkoúrovňových válečkových a řetězových dopravníků

Systém nízkoúrovňových válečkových a řetězových dopravníků Systém nízkoúrovňových válečkových a řetězových dopravníků Bc. Vít Hanus Vedoucí práce: Ing. František Starý Abstrakt Tématem práce je návrh a konstrukce modulárního systému válečkových a řetězových dopravníků

Více

4.2.13 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

4.2.13 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem 4..3 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem Předpoklady: 405, 407, 40 Nejde o dva, ale pouze o jeden druh součástky (reostat) ve dvou různých zapojeních (jako reostat a jako potenciometr).

Více

Název zpracovaného celku: Spojky

Název zpracovaného celku: Spojky Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 5.5.2013 Název zpracovaného celku: Spojky Spojka je mechanismus zajišťující spojení hnací a hnané hřídele, případně umožňující krátkodobé

Více

Název: Autor: Číslo: Květen 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Autor: Číslo: Květen 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory Elektrokola a elektroskútry

Více

Mgr. Ladislav Blahuta

Mgr. Ladislav Blahuta Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. výuková sada ZÁKLADNÍ

Více

Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků

Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků Zadané hodnoty: n motoru M motoru [ot/min] [Nm] 1 86,4 15 96,4 2 12,7 25 14,2 3 16 35 11 4 93,7 45 84,9 5 75,6 55 68,2 Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků m = 1265 kg (pohotovostní hmotnost

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03- TP ing. Jan Šritr 1) Hydrodynamický měnič

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Převodovky s ozubenými koly -manuální -1

Převodovky s ozubenými koly -manuální -1 Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 26.5.2013 Název zpracovaného celku: Převodovky s ozubenými koly -manuální -1 Převodovky jsou měniče velikosti točivého momentu a mají za

Více

VY_32_INOVACE_C 08 01

VY_32_INOVACE_C 08 01 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení Petr David Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vozových parků. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČERPADA... 2 TABUKA PARAMETRŮ... 3 VZORCE POUŽITÉ PRO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČERPADA... 4 PRACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚR OTÁČENÍ... 6 REVERZNÍ PROVEDENÍ...

Více

OMEZOVAČE KROUTICÍHO MOMENTU

OMEZOVAČE KROUTICÍHO MOMENTU OMEZOVAČE KROUTICÍHO MOMENTU Přehledový katalog www.ulmer.cz Prezentace Firma Ulmer s.r.o. spolupracuje s renomovanou italskou firmou ComInTec S.r.l., která již 40 let vyrábí pod obchodní značkou OMC komponenty

Více

STYKAČE. Obr. 3.4.1. Schématická značka elektromagnetického stykače

STYKAČE. Obr. 3.4.1. Schématická značka elektromagnetického stykače STYKAČE Obr. 3.4.1. Schématická značka elektromagnetického stykače Stykače jsou takové spínače, které mají aretovanou jen jednu polohu (obvykle vypnutou) a ve druhé poloze je musí držet cizí síla. Používají

Více

LANOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

LANOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích LANOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

UVSSR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA

UVSSR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA Jméno: Vilem Skarolek Akademický rok: 2009/2010 Ročník: UVSSR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA 3. Semestr: 2. Datum měření: 12. 04. 2010 Datum odevzdání: 19. 4.

Více

(lze je rozpojit i za běhu) přenáší pohyb prostřednictvím kapaliny. rozpojovat hřídele za běhu

(lze je rozpojit i za běhu) přenáší pohyb prostřednictvím kapaliny. rozpojovat hřídele za běhu zapis_casti_stroju_spojky08/2012 STR Bc 1 z 6 13. Hřídelové spojky Rozdělení: spojují #1 a přenáší mezi nimi otáčivý #2 Schéma zapojení spojky #4 Další funkce spojek vyrovnávají vyosení spojovaných hřídelů

Více

TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05

TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05 TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05 Přístroj: 1 8 7 6 2 3 4 1 horní příčník 2 pohyblivý příčník 3 siloměrný snímač 4 bezpečnostní STOP tlačítko 5 kontrolka napájení 6 modul řízení 7 spodní zarážka 8 horní zarážka

Více

Elektrokolo Hmotnost m_ram:= 15kg m_motor:= 1kg m_cykl:= 80kg m_bat:= 5kg m_ele:= 1kg m_rez:= 10kg m_celk:= m_ram + m_motor + m_cykl + m_bat + m_ele + m_rez= 112 kg Výpočet mechanických ztrát kola při

Více

Czech Raildays 2010 MODIFIKACE OZUBENÍ

Czech Raildays 2010 MODIFIKACE OZUBENÍ MODIFIKACE OZUBENÍ Milan Doležal Martin Sychrovský - DŮVODY KE STANOVENÍ MODIFIKACÍ OZUBENÍ - VÝHODY MODIFIKACÍ - PROVEDENÍ MODIFIKACÍ OZUBENÍ - VÝPOČET MODIFIKACÍ OZUBENÍ - EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ PARAMETRŮ

Více

Lifts. Lifte. Monte-charg. Ascensor. Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru.

Lifts. Lifte. Monte-charg. Ascensor. Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru. Monte-charg Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru. V oblasti elektrických zdvihacích plošin nabízí ZARGES řadu různých modelů, které jsou vhodné pro rozdílné druhy práce. Ať už venku nebo

Více

Rezonanční elektromotor II

Rezonanční elektromotor II - 1 - Rezonanční elektromotor II Ing. Ladislav Kopecký, 2002 V tomto článku dále rozvineme a zpřesníme myšlenku rezonančního elektromotoru. Nejdříve se zamyslíme nad vhodnou konstrukcí elektromotoru. Z

Více

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině. KATALOGOVÝ LIST KM 12 1317c PODAVAČE ŠNEKOVÉ Vydání: 8/00 PSC 315 Strana: 1 Stran: 6 Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Více

14.3 Převody řemenové - plochými řemeny

14.3 Převody řemenové - plochými řemeny Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Řetězové převody Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát

Řetězové převody Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

ÚVOD. Výhoda spínaného stabilizátoru oproti lineárnímu

ÚVOD. Výhoda spínaného stabilizátoru oproti lineárnímu ÚVOD Podsvícení budíků pomocí LED je velmi praktické zapojení. Pokud je použita varianta s paralelním zapojením všech LE diod je třeba napájet celý obvod zdrojem konstantního napětí. Jas lze regulovat

Více

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČERPADA... 2 TABUKA PARAMETRŮ... 3 VZORCE POUŽITÉ PRO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČERPADA... 4 PRACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚR OTÁČENÍ... 6 REVERZNÍ PROVEDENÍ...

Více

VY_32_INOVACE_C 08 19. hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem.

VY_32_INOVACE_C 08 19. hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem. Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ... 7 2 MOTORY... 93

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ... 7 2 MOTORY... 93 OBSAH 1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ................................. 7 1.1 Účel převodných ústrojí a jejich částí....................... 7 1.2 Spojky................................................ 10 1.2.1 Druhy

Více

REKONSTRUKCE REGULOVANÝCH POHONŮ VÁLCOVACÍ LINKY TANDEM NA VŠB-TU FMMI OSTRAVA

REKONSTRUKCE REGULOVANÝCH POHONŮ VÁLCOVACÍ LINKY TANDEM NA VŠB-TU FMMI OSTRAVA REKONSTRUKCE REGULOVANÝCH POHONŮ VÁLCOVACÍ LINKY TANDEM NA VŠB-TU FMMI OSTRAVA Václav Sládeček, Pavel Hlisnikovský, Petr Bernat *, Ivo Schindler **, VŠB TU Ostrava FEI, Katedra výkonové elektroniky a elektrických

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 NOSNOST Prosím respektujte zatížení udávané na štítku na boku nájezdu, viz. foto. V prvním řádku je udaná nosnost jednoho kusu

Více

RPP SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.04

RPP SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.04 SIGMA PUMPY HRANICE ROTAČNÍ OBJEMOVÁ ČERPADLA RPP SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 23.04 Použití Rotační

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh bezkartáčového stejnosměrného motoru autor: Vojtěch Štván 2012 Anotace Tato

Více

STROJNÍ SOUČÁSTI. Podle účelu a použití se strojní součásti rozdělují na:

STROJNÍ SOUČÁSTI. Podle účelu a použití se strojní součásti rozdělují na: STROJNÍ SOUČÁSTI Podle účelu a použití se strojní součásti rozdělují na: části spojovací (šrouby, klíny, pera, kolíky); části pružicí (pružiny, torzní tyče); části točivého a posuvného pohybu a jejich

Více

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU Pavel NĚMEČEK, Technická univerzita v Liberci 1 Radek KOLÍNSKÝ, Technická univerzita v Liberci 2 Anotace: Příspěvek popisuje postup identifikace zdrojů

Více

14.5 Převody řetězové

14.5 Převody řetězové Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 2055/93 VENTILÁTOR AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÝ APL 6000 Vydání: 12/10 pro chladící věže Strana: 1 Stran: 6

KATALOGOVÝ LIST KM 2055/93 VENTILÁTOR AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÝ APL 6000 Vydání: 12/10 pro chladící věže Strana: 1 Stran: 6 KATALOGOVÝ LIST KM 2055/93 VENTILÁTOR AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÝ APL 6000 Vydání: 12/10 pro chladící věže Strana: 1 Stran: 6 Axiální přetlakový ventilátor APL 6000 pro chladící věže (dále jen ventilátor) se používá

Více

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1 ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1 VM1. Univerzální použití Elektrárny Transformační stanice Chemický průmysl Ocelárny Automobilový průmysl Letiště Bytové komplexy VM1. Vypínač

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více