Elektrovůz lehké konstrukce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektrovůz lehké konstrukce"

Transkript

1 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Elektrovůz lehké konstrukce Bakalářský projekt Jakub Rosický Liberec 2010 Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF (CZ.1.07/2.2.00/ ) Ref lexe požadavků průmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření, KTERÝ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

2 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Ústav mechatroniky a technické informatiky Akademický rok: 2009/10 ZADÁNÍ ROČNÍKOVÉHO PROJEKTU Jméno a příjmení: Jakub Rosický Studijní program: B 2612 Elektrotechnika a informatika Název tématu: Elektrovůz lehké konstrukce A Vedoucí učitel projektu: Ing. Jan Koprnický, Ph.D. Zásady pro vypracování: 1. Zpracování rešerše problematiky elektrovozů lehké konstrukce a malých rozměrů pro přepravu osob. 2. Navržení možných koncepcí elektrovozů lehké konstrukce pro přepravu dětí. 3. Součástí návrhu bude rozbor elektrické (baterie, řízení), elektromechanické (elektromotory) i mechanické (uložení všech systémů v konstrukci) části systému. 4. Závěrečnou technickou zprávu napište v sázecím systému L A TEX. Seznam odborné literatury: [1] Cenek, M.; aj.: Akumulátory od principu k praxi. Praha : FCC PUBLIC, 2003, ISBN [2] Larminie, J.; Lowry, J.: Electric Vehicle Technology Explained. Chichester : John Wiley & Sons, Ltd, 2003, ISBN [3] Rybička, J.: L A TEXpro začátečníky. Brno : Konvoj, 1999, ISBN [4] Vegr, J.: Elektromobily historie a současnost. Pro-Energy, ročník 2008, č. 3, 2008: s , ISSN [5] Šťastný, J.; Remek, B.: Autoelektrika a autoelektronika. Praha : T. Malina-nakladatelství, 2003, ISBN Rozsah závěrečné zprávy o řešení projektu: 10 až 15 stran V Liberci dne 29. září 2009 Vedoucí učitel projektu (podpis)

3 Abstract Abstrakt Tato práce obsahuje teoretické a praktické řešení problematiky elektrovozu lehké konstrukce. V teoretické části se zabývá zpracováním rešerše a vysvětlením termínu elektrovůz lehké konstrukce. V praktické části se řeší různé varianty konstrukcí kočárku. Po shrnutí návrhů je vybráno nejvhodnější řešení, ke kterému je potom vytvořen 3D model z CAD programu. Klíčová slova elektrovůz lehké konstrukce, dětský kočárek, elektrokolo, Gruber Assist Abstract This bachelor thesis includes theoretical and practical solution of lightweight construction of electro-wagon problems. In the theoretical part the work puts brain into the background research of processing and to explanation of the term lightweight construction electro-wagon. In the practical part the different variants of wagon construction are solved. After the summary of the suggestions the best solution is chosen, to which the 3D model in CAD program is subsequently created. Key words lightweight construction electro-wagon, baby coach, electro-bicycle, Gruber Assist 3

4 Obsah Obsah Abstrakt 3 Klíčová slova 3 Abstract 3 Key words 3 1 Úvod 6 2 Vysvětlení a účel elektrovozu lehké konstrukce Termín elektrovůz lehké konstrukce Účel využití elektrovozu lehké konstrukce Inspirativní vzory pro elektrovůz lehké konstrukce Elektrické invalidní vozíky Elektrokola Kočárky na trhu Konstrukce kočárků Hmotnost kočárků Elektrovůz lehké konstrukce 9 6 Mechanická konstrukce 9 7 Elektromotor Vzorce pro výpočet potřebného výkonu elektromotoru Elektromotory využívané pro elektrokola Kolmé uložení elektromotoru k hnané hřídeli Elektromotor uložený na hnané hřídeli Akumulátory 13 4

5 Obsah 9 Návrhy řešení uložení elektromotoru v kočárku Kolmé uložení elektromotoru k hřídeli Elektromotor uložený na hřídeli Elektromotory v kolech Shrnutí návrhů Mechanický model návrhu Model konstrukce Model elektromotoru Složený celkový model Výpočet výkonu elektromotoru Elektrické schéma zapojení elektrovozu lehké konstrukce Regulace rychlosti kočárku Ochrana kitu a kabeláže Bezpečnostní opatření Zabezpečení proti neřízenému pohybu kočárku Zabezpečení proti zaseknutí kitu Závěr 23 Literatura 25 Příloha 26 5

6 1 Úvod 1 Úvod Cílem ročníkového projektu bylo zpracovat teoretickou a praktickou část na téma elektrovůz lehké konstrukce. Nejprve se seznámíme s teoretickou částí. Ta obsahuje vysvětlení základních pojmů a navržení řešení elektrovozu lehké konstrukce. Nejvhodnější návrh poté zpracuji a vymodeluji v CAD programu. Elektrovůz lehké konstrukce je dopravní zařízení určené pro přepravu dětí. Hmotnost dopravního zařízení nepřesáhne 20 kg. Projekt jsem si vybral ze dvou důvodů. Prvním důvodem je možnost konstruování a druhým je zpracování modelů v CAD programu. Za CAD program jsem si zvolil Solid Works. 6

7 3 Inspirativní vzory pro elektrovůz lehké konstrukce 2 Vysvětlení a účel elektrovozu lehké konstrukce 2.1 Termín elektrovůz lehké konstrukce Je to dopravní zařízení určené pro přepravu osob. Vyznačuje se především malými rozměry a nízkou hmotností. Proto postačí konstrukce jednoduššího typu. Elektrovůz lehké konstrukce je poháněn elektromotorem, který je napájen nejčastěji Li-ion akumulátory. Elektrovůz lehké konstrukce se skládá ze dvou hlavních částí. První část je mechanická konstrukce kočárku a druhou částí je kit, který obsahuje kompletní elektroinstalaci s elektrickými prvky. 2.2 Účel využití elektrovozu lehké konstrukce Elektrovůz lehké konstrukce bude určen pro přepravu dětí, za účelem ulehčení jejich přepravy rodičům. 3 Inspirativní vzory pro elektrovůz lehké konstrukce Pro budoucí elektrovůz lehké konstrukce jsou hlavními atributy nízká hmotnost a jednoduchá mechanická konstrukce. To vše spojeno s přepravou osob. Jako první inspirací by mohl být elektroautomobil, který ale nesplňuje hlavní atributy v jednoduchosti konstrukce a v nízké hmotnosti dopravního prostředku. Dalším možným prostředkem by mohl být elektroskútr. Jeho konstrukce je už o poznání jednodušší a hmotnost se pohybuje cca od 100 kg do 200 kg. Další možnou variantou je elektrický invalidní vozík. Má jednoduchou konstrukci a váží od 100 kg do 180 kg. Posledním dopravním prostředkem je elektrokolo, které má nejjednodušší konstrukci a nejmenší hmotnost. [8] 3.1 Elektrické invalidní vozíky Podvozek kočárku se čtyřmi koly je velice podobný podvozku elektrického invalidního vozíku. Tato podobnost lze využít pro návrhy řešení elektrovozu lehké konstrukce. Jediným negativním faktorem je hmotnost invalidního elektrického vozíku. Nejlehčí varianta invalidního elektrického vozíku váží 100 kg. [4] 7

8 4 Kočárky na trhu 3.2 Elektrokola Hlavní předností elektrokol je jejich jednoduché mechanické řešení a nízká hmotnost. Ovšem nevýhodou se stává odlišná konstrukce od současných kočárků pro děti. Ale pro řešení uložení elektromotoru v návrhu je elektrokolo správným vzorem, ze kterého lze čerpat. Využívají různá uložení elektromotorů. 4 Kočárky na trhu Nabídka kočárků na českém trhu je velice široká. Kočárky se liší nejen v modelových typech ale i konstrukčním řešením. Nejčastěji se setkáváme s označením modelů jako např.: golfové hole (nebo také golfové kočárky), hluboké a sportovní kočárky, ale existují i další typy modelů. 4.1 Konstrukce kočárků Z hlediska konstrukce lze kočárky rozdělit do dvou hlavních skupin. Do první skupiny patří tříkolky obr. 1. Některé kočárky v této kategorii mají čtyři kola, která jsou v přední části blízko u sebe, a proto tento typ patří mezi tříkolky. Obrázek 1: Podvozek kočárku varianta tříkolka [2] Druhou skupinou jsou čtyřkolky obr. 2. Tyto modely se většinou vyznačují větší hmotností a rozměry. Vycházel jsem z uvedených zdrojů [2][6][3]. 8

9 6 Mechanická konstrukce Obrázek 2: Podvozek kočárku varianta čtyřkolka [2] 4.2 Hmotnost kočárků Hmotnost závisí na konstrukčním řešením kočárku. Nejlehčí varianty kočárku váží 7 kg a nejtěžší dosahují hmotnosti 20 kg. [2][6][3] 5 Elektrovůz lehké konstrukce Návrh elektrovozu lehké konstrukce se bude skládat ze dvou hlavních částí. První částí bude výběr konstrukce podvozku, který je na trhu. Druhou částí bude výběr elektromotoru a jeho uložení v konstrukci. 6 Mechanická konstrukce Mechanická konstrukce bude rozdílná pouze v některých částech od konstrukčních řešení dětských kočárků. Elektrokočárek bude mít na madle ovládání elektromotoru a ukazatel o stavu baterie. V podvozku pak bude uložen elektromotor s baterií. Veškerá elektroinstalace bude vedena v konstrukčních tyčích kvůli ochraně přepravovaných dětí před elektrickým úrazem. Pro lepší stabilutu proti překlopení se bude kit aplikovat na variantu kočárku se čtyřmi koly (obr. 2). 9

10 7 Elektromotor 7 Elektromotor Vybraný elektromotor musí splňovat jak mechanické, tak i elektrické požadavky. Z hlediska mechanické části jsou pro elektromotor důležitými kritérii nízká hmotnost a malé rozměry. Elektrickým zdrojem bude stejnosměrný zdroj. Z tohoto důvodu použiji v projektu stejnosměrný motor. Mezi hlavní výhody patří možnost plynulé regulace otáček motoru ve velkém rozsahu (změnami napětí na kotvě nebo budícím proudem) a velký točivý moment i při malé rychlosti otáčení. K nevýhodám patří omezení maximální rychlosti otáčení (kvůli mechanickým dispozicím komutátoru) a zvýšené nutnosti údržby komutátoru. Podle způsobu zapojení budícího vinutí a vinutí kotvy se stejnosměrné motory rozdělují na čtyři základní typy (motor s cizím buzením, derivační motor, motor se sériovým buzením a kompaudní motor). U motoru s cizím buzením otáčky klesají při zatížení jen nepatrně a lze motor regulovat napětím na kotvě nebo budícím proudem. Derivační motory se liší pouze v zapojení budícího napětí od motorů s cizím buzením. Regulace otáček je stejná jako u motorů s cizím buzením. Motory se sériovým buzením se vyznačují největším rozběhovým momentem. Otáčky motoru jsou závislé na zatížení, a proto hrozí nebezpečné přetáčení při chodu na prázdno. Posledním typem je kompaundní motor. Ten spojuje vlastnosti derivačních a sériových motorů. [10][9] Obrázek 3: Zatěžovací charakteristiky stejnosměrných motorů [9] 10

11 7 Elektromotor 7.1 Vzorce pro výpočet potřebného výkonu elektromotoru Pro výpočet potřebného výkonu nejrpve musíme vypočítat hnací sílu F k. Výpočet se provede podle vzorce (1). F k = O f + O v + O α + O S (1) O f je odporová síla při valení, která se počítá podle vzorce (2). O f = fg cos(α) (2) Kde f je součinitel valivého tření, G označuje tíhu dopravního prostředku a α určuje úhel nakloněné roviny. Pro výpočet O v se používá vzorec (3), který se nazývá Newtonovým zákonem odporu. O v = 1 2 ρc xsv 2 (3) C x značí součinitel odporu, neznámá S je pro obsah průřezu dopravního prostředku, ρ je hustota prostředí a v je rychlost. Odporová síla při naklonění se značí O α a je určena vzorcem (4). O α = G sin(α) (4) O S je odporová síla při zrychlení (5). O S = ξma (5) Na výpočet výkonu použijeme vzorec (6). P = F k v (6) 7.2 Elektromotory využívané pro elektrokola Inspirací pro výběr elektromotorů posloužila elektrokola. Nejen kvůli používaným typům elektromotorů, ale i kvůli jednoduchému a názornému uložení do konstrukce Kolmé uložení elektromotoru k hnané hřídeli Vhodný typ elektromotoru vyrábí rakouská firma Gruber Assist. Jedná se o 22 cm dlouhý tubus obr. 4 o váze 900 g. Dodáván s Li-Ion mangan baterií, která v základní verzi váží 1000 g. Tato souprava je určena pro každé kolo a vytvoří z něj elektrokolo. Komplet stojí 1649 euro. [1] 11

12 7 Elektromotor Obrázek 4: Využití elektromotoru pro kola [1] Elektromotor uložený na hnané hřídeli Existují dva typy těchto elektromotorů. První z nich se přímo vyplétá do kola a stává se zároveň i nábojem obr. 5. Cena se pohybuje okolo Kč. Obrázek 5: Elektromotor před vypletením [5] Obrázek 6: Rozložený elektromotor [5] 12

13 9 Návrhy řešení uložení elektromotoru v kočárku Druhý typ se vyvijí na Massachusetts Institute of Technology. Nese označení GreenWheel (obr. 7). Skládá se z elektromotoru, baterie a generátoru. Vše je uložené v jednom hliníkovém obalu. [7] Obrázek 7: Ukázka GreenWheel [7] 8 Akumulátory Hlavní výhoda akumulátorů spočívá v jejich možnosti znovu nabíjení. Nejčastějšími typy jsou olověné, Li-Ion, NiMH a nebo superkapacitor. Přehled vlastností akumulátorů je v Tab. 1. Zdroj akumulace Kapacita Výkonová zatížitelnost Životnost [cyklů] Pb Střední Malá Malá NiMH Velká Střední Střední Li-Ion Velká Střední Velká Superkapacitor Malá Vysoká Velmi vysoká Tabulka 1: Vlastnosti akumulátorů [12] Olověné akumulátory se u elektrovozů nevyužívají kvůli své vysoké hmotnosti. Nejčastěji se využívají NiMH články nebo Li-Ion články. Superkapacitory se používají zatím ojediněle, protože jejich negativem je poměrně malá kapacita a vysoká cena.[12] 9 Návrhy řešení uložení elektromotoru v kočárku Výchozím řešením konstrukce pro návrhy bude typ kočárku podle obr. 2. Jednotlivé návrhy se budou odlišovat použitým elektromotorem a jeho uložením. 13

14 9 Návrhy řešení uložení elektromotoru v kočárku Na obrázcích návrhů jsou použity dvě odlišovací barvy. První barvou je červená, která označuje elektromotor. Žlutá barva znázorňuje akumulátor. 9.1 Kolmé uložení elektromotoru k hřídeli Tento návrh počítá s elektromotorem od firmy Gruber Assist nebo podobným typem. Základní výhodou je nízká váha elektromotoru a akumulátoru. Samotný elektromotor váží 900 g a akumulátor má hmotnost 1000 g. Elektromotor bude pohánět zadní nápravu. Kvůli délce elektromotoru nebude baterie na středu mezi koly, ale blíže k přední nápravě. Nevýhodou je pořizovací cena kitu od firmy Gruber Assist, která je [1] Obrázek 8: Návrh s kolmým uložením elektromotoru 9.2 Elektromotor uložený na hřídeli Elektromotor je uložen na hřídeli. U návrhu vzniká problém s propojením elektromotoru s koly. Na obr. 7 vidíme spojení elektromotoru s kolem pomocí vyplétacích drátů. V návrhu by museli vyplétací dráty procházet skrz konstrukční tyče. Proto nelze návrh použít. I když pořizovací cena je nižší než u návrhu s kitem od Gruber Assist, ale hmotnost elektromotoru je 3,5 kg. 14

15 9 Návrhy řešení uložení elektromotoru v kočárku Obrázek 9: Návrh uložení elektromotoru na hřídeli 9.3 Elektromotory v kolech Hlavní rozdíl od předešlých návrhů spočívá v počtu elektromotorů. Celý koncept počítá se dvěma elektromotory, které budou vypleteny do zadních kol. Na zadní hřídeli bude nutné upravit uložení. Pomocí drážek a per znehybníme zadní hřídel. Výhodou tohoto řešení je vysoký výkon, který by ovšem nemusel být zcela použitelný. Mezi negativa návrhu patří vyšší hmotnost, která je způsobena počtem elektromotorů a větší baterií. Cena je přímo úměrná k počtu elektomotorů. Obrázek 10: Návrh uložení elektromotorů v kolech 15

16 10 Shrnutí návrhů 10 Shrnutí návrhů Jednotlivé návrhy jsou porovnány v tabulce podle uvedených kritérií. Mezi ně patří cena, hmotnost, konstrukce a využití jako samostatně prodejný doplněk. Vysvětlení principu posuzovaných kritérií: Cena hledá se nejnižší cena zařízení (bez dětského kočárku) Hmotnost nejlépe je hodnocena nejnižší hmotnost zařízení (bez dětského kočárku) Konstrukce nejlépe je hodnocen návrh, který nejméně mění konstrukci dětského kočárku Využitelnost jako doplněk porovnání jestli lze zařízení prodávat samostatně jako doplněk ke kočárkům Jednotlivá hlediska porovnání budou hodnocena stupnicí od 1 (nejlepší) do 3 (nejhorší). 1. Návrh kolmé uložení elektromotoru k hřídeli 2. Návrh elektromotor uložený na hřídeli 3. Návrh elektromotory v kolech Hledisko porovnání 1. Návrh 2. Návrh 3. Návrh Cena 3 ( Kč) 1 (6 000 Kč) 2 ( Kč) Hmotnost 1 (1,9 kg) 2 (4,5 kg) 3 (16 kg) Konstrukce Samostatný doplněk ano ne ano (*) Tabulka 2: Porovnání jednotlivých návrhů *elektromotor vypletený do kol Po vyhodnocení kritérií je nejvhodnějším návrhem pro zpracování návrh s kolmým uložením elektromotoru k hřídeli. Toto řešení patří mezi nejdražší, ale jeho hlavní předností je nízká váha. Dalším pozitivem je skutečnost, že se vyrábí jako samostaný kit. 16

17 11 Mechanický model návrhu 11 Mechanický model návrhu V kapitole jsou předvedeny dva modely jednotlivých částí kočárku a výsledný model kočárku. Je zde zobrazen jak složený, tak i rozložený model konstrukce kočárku a model elektromotoru. Pomocí představených modelů a dalších modelů uvedených v příloze je složen výsledný model kočárku, který je zobrazen na konci kapitoly Model konstrukce Uvedený model kočárku vychází z reálného modelu. Pro vytvoření výsledné konstrukce kočárku se musí vymodelovat nejprve jednotlivé části konstrukce. Právě na obr. 11 rozloženého modelu lze vidět jednotlivé části konstrukce. Z těchto jednotlivých prvků se skládá výsledná kontrukce. Obrázek 11: Rozložený model kočáku Na dalším obr. 12 je již celá konstrukce složená. Jedná se zatím jenom o čistou konstrukci bez kitu. Výsledný model s kitem je na konci kapitoly. 17

18 11 Mechanický model návrhu Obrázek 12: Složený model kočáku 11.2 Model elektromotoru Druhým uvedeným modelem je elektromotor (obr. 13). Na hnací hřídeli je připevněno kuželové ozubené kolo, kterým se bude převádět točivý moment na zadní nápravu kočárku. Obrázek 13: Elektromotor 11.3 Složený celkový model Výsledná konstrukce je na obr. 14. Pro lepší přehlednost je model vybarvený a opozicovaný. Na výsledném modelu lze vidět již uvedené modely a kompletní kit pro kočárek. Na obrázku vidíme ovládací prvek elektomotoru, kterým se reguluje rychlost kočárku a slouží jako 18

19 12 Výpočet výkonu elektromotoru bezpečnostní pojistka. Dále vidíme držáky, které drží baterii a elektromotor. Obrázek 14: Složená konstrukce 1. madlo, 2. ovládací prvek elektromotoru, 3. tyče, 4. baterie, 5. držáky na baterii a elektromotor, 6. ozubený převod, 7. elektromotor, 8. kolo, 9. spojka tyčí, 10. kloub pro nastavení výšky madla 12 Výpočet výkonu elektromotoru Vypočtený výkon bude pro případ, kdy kočárek s kitem stoupá konstantní rychlostí do kopce. Počáteční hodnoty pro výpočet: m = 30kg(kočárek = 13kg, kit = 2kg, dítě = 15kg); f = 0, 03; α = 15 ; v = 4 km = 1, 1 m; a = 0 m. h s s 2 Dosazením hodnot do (5) dostáváme výsledek pro O S (7). O S = 0N (7) Výpočet odporové síly prostředí O v zanedbáme kvůli minimální výsledné hodnotě. Dosazením hodnot do vzorců (2) a (4) vypočteme hodnoty O f a O α. O f = 8, 7N (8) O α = 77, 6N (9) 19

20 14 Regulace rychlosti kočárku Užitím vzorce (1) vypočteme hnací sílu F k. F k = C f + O α = 8, , 6 = 86, 3N (10) Výkon na kolech vypočteme vzorcem (6). P k = F k v =. 100W (11) Vypočtený výkon byl zaokrouhlen nahoru. Výsledek nezahrnuje ztráty způsobené odporovou silou prostředí, momenty na čepech a ozubeném převodu. 13 Elektrické schéma zapojení elektrovozu lehké konstrukce Elektrické schéma zapojení je na obr. 15. Zdrojem je akumulátor o napětí 30 V. Dále obsahuje pojistku proti zkratovému proudu. Další položkou je spínač pro zapnutí nebo vypnutí obvodu. Kvůli regulaci motoru je v obvodu potenciometr, kterým regulujeme otáčky motoru. Posledním prvkem je stejnosměrný elektromotor. Obrázek 15: Eletrické schéma zapojení 14 Regulace rychlosti kočárku Pro největší spokojenost zákazníků se musí kit přizpůsobovat individuálním rychlostem zákazníků. Proto musí kit obsahovat regulaci rychlosti. Jako regulátor použijeme potenciometr. 20

21 16 Bezpečnostní opatření Pomocí něho bude možné měnit hodnoty napětí a tím dosáhneme snížení nebo zvýšení otáček elektromotoru. 15 Ochrana kitu a kabeláže Kvůli spolehlivosti musí být celý kit chráněn proti vodě a nečistotám, a to nejen jeho mechanická, tak i elektrická část. Mechanická část kitu bude v plastovém krytu, který bude chránit elektromotor a kuželové soukolí proti odstřikující vodě, prachu a jiným cizím předmětům. Samotný kryt se skládá ze dvou částí (horní a spodní díl). Mezi dotykovými plochami krytu se umístí gumové těsnění. Tím zabráníme proníkání nečistot a vody k mechanické části. Kabeláž se povede v konstručních tyčích kočárku, které se minimálně upraví (upravení krycího víčka na tyči a vyvrtání otvoru pro výstup kabelů). Pro stupeň krytí elektroinstalace jsem vybral podle normy ČSN EN IP 33 B. Kde IP 33 B znamená IP International Protection, první číslo 3 znamená ochrana malými cizími tělesy o průměru 2.5cm. Druhé číslo nám udává stupeň ochrany před vodou. Číslo 3 je kropení (déšť) ve sklonu Označení prvním písmenem, tedy B, dodává ochranu před dotykem. 16 Bezpečnostní opatření Kočárek s kitem je zabezpečen proti dvěma situacím. První situací je znemožnit odjetí kočárku, pokud ho nikdo neřídí. Druhá situace vzniká, pokud se ozubené soukolí zasekne. Znemožní tak další pohyb kočárku Zabezpečení proti neřízenému pohybu kočárku Toto zabezpečení funguje dvoufázově. Nejprve se musí zasunout klíč (nejedná se o klíč na startování, pouze má podobný tvar klíče) pod spínač, aby bylo možné kit zapnout. Klíč bude připnut na zápěstí pomocí spirálové plné trubice. Ta umožní volnost do určité vzdálenosti. Po překročení vzdálenosti se vytrhne klíč a rozpojí obvod. 21

22 16 Bezpečnostní opatření 16.2 Zabezpečení proti zaseknutí kitu Druhé zabezpečení je proti zaseknutí kitu. Proto je na hnací hřídeli umístěn střižný kolík. Ten se při určité síle přestřihne a zabrání zničení elektromotoru nebo jiných mechanických částí. 22

23 Závěr Závěr Na začátku své práce jsem zpracoval rešerši o elektrovozu lehké konstrukce. Nejprve jsem v ní vysvětlil termín elektrovůz lehké konstrukce a určil jsem si využití pro přepravu dětí. Dále jsem se zabýval inspirativními vzory, ze kterých lze vycházet pro návrh elektrovozu lehké konstrukce. Nakonec rešerše jsem popsal problematiku mechanické konstrukce, elektromotoru a akumulátoru. Následně jsem navrhnul různé koncepty pro elektrokočárek. Návrhy vycházely ze stejné mechanické konstrukce, ale lišily se v uložení elektromotoru a baterie. Koncepty jsem porovnal a vybral jsem nejvhodnější návrh, který jsem dále zpracoval. Pro vybraný návrh jsem v CAD programu Solid Works vytvořil 3D model konstrukce, ve kterém je uložen elektromotor a baterie. Vypočítal jsem výkon na zadních kolech, který je 100 W. Elektromotor používaný v kitu od Gruber Assist má hodnotu 200 W. V kitu se využívá silnější elektromotor kvůli větší hmotnosti přepravovaných osob. Z toho vyplývá, že ve studii byl použit 2 silnější elektromotor než bylo zapotřebí. Po dokončení projektu, jsem si uvědomil hlavní nevýhody kitu. Kit lze aplikovat pouze na modely kočárků, které mají spojovací tyč mezi předními a zadními koly. Což jak jsem se přesvědčil není samozřejmostí u ostatních modelů kočárků. Jednotlivé modely kočárků se ještě liší v šířce. Možné řešení spočívá v teleskopických držácích, kde by šla měnit jejich délka. Po shrnutí tedy vyplývá, že by samostatně prodejný kit musel splňovat následující kritéria. Elektromotorem prochází hnaná hřídel a je upevněn držáky ke konstrukčním tyčím. Tím zabráníme k jeho protáčení na hřídeli. Pro zjednodušení kitu se baterie umístí do textilního pouzdra. Tím dosáhneme větší variability k připevnění baterie ke konstrukci. 23

24 Literatura Literatura [1] GRUBER ASSIST [online]. 2006, [cit ]. URL [2] Kočárky autosedačky [online]. 2009, [cit ]. URL [3] Nej-kočárky.cz obchod s dětskými kočárky a autosedačkami [online]. 2009, [cit ]. URL [4] Sivak - zdravotnická technika [online]. 2009, [cit ]. URL [5] ECOTECH [online]. c2009, [cit ]. URL [6] SvětKočárků.cz [online]. c2009, [cit ]. URL [7] Horčík, J.: GreenWheel - další revoluce z MIT, tentokrát pro elektrokola [online] , [cit ]. URL [8] Horčík, J.: Hybrid.cz - Ekologie, doprava, elektromobily, alternativní paliva [online] , [cit ]. URL [9] Peter Bastian, a. k.: Praktická elektrotechnika. ISBN X, Europa Sobotáles, [10] Roubíček, O.: Elektrické motory a pohony příručka techniky, volby a užití vybraných druhů. BEN technická literatura, [11] Rybička, J.: LATEXpro začátečníky. ISBN , Brno : Konvoj,

25 Literatura [12] Štěrba, P.: Elektrotechnika motorových vozidel. Computer Press, Poděkování: Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF (CZ.1.07/2.2.00/ ) Ref lexe požadavků průmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření. Formát zpracování originálu: titulní list barevně, další listy včetně příloh černobíle. 25

26 Příloha Příloha Obrázek 16: Konstrukční tyč mezi koly Obrázek 17: Spojovací díl na konstrukční tyče Obrázek 18: Rovná křižná konstrukční tyč 26

27 Příloha Obrázek 19: Zakřivená křižná konstrukční tyč k madlu Obrázek 20: Spojovací díl mezi madlem a zakřivenou křižnou konstrukční tyčí Obrázek 21: Díl z kloubu pro nastavitelnou výšku madla 27

28 Příloha Obrázek 22: Kolo Obrázek 23: Madlo Obrázek 24: Držák na baterii 28

29 Příloha Obrázek 25: Držák na elektromotor 29

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní program: B 2341 Strojírenství Studijní zaměření: Design průmyslové techniky

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní program: B 2341 Strojírenství Studijní zaměření: Design průmyslové techniky ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: B 2341 Strojírenství Studijní zaměření: Design průmyslové techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Designová studie kabiny lanové dráhy Autor: Vedoucí

Více

NÁVRH MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY Tereza Starostová 2012 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra technologií a měření

NÁVRH MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY Tereza Starostová 2012 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra technologií a měření ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE NÁVRH MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY vedoucí práce: Ing. Viktor Majer 2012 autor: Bc. Tereza Starostová 0 Anotace

Více

Navigační systém automobilu

Navigační systém automobilu TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Navigační systém automobilu Bakalářský projekt Jan Tomsa Liberec 2010 Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Elektromobily a hybridní automobily Radek Hojný Bakalářská práce 2009 PROHLÁŠENÍ AUTORA Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Full hybridy Tesla a Honda a jejich srovnání

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Full hybridy Tesla a Honda a jejich srovnání ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Full hybridy Tesla a Honda a jejich srovnání vedoucí práce: Ing. Petr Řezáček Ph.D. 2012 autor: Petr

Více

ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY

ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY 4.11.2008 ETR120.doc Elektrická trakce 1. Přehled problematiky Obsah Doc. Ing. Jiří Danzer CSc. ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY 2. vydání Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Obecné úvahy... 3 1.1.1 Pohybové

Více

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Pohon všech kol vozidel Škoda

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Pohon všech kol vozidel Škoda Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 18, 110 00 Praha 1 Obor vzdělání: Zaměření: 23-45-M/01 Dopravní prostředky Silniční vozidla MATURITNÍ PRÁCE Téma: Pohon

Více

Koncepční řešení osobního automobilu. Robin Vozábal

Koncepční řešení osobního automobilu. Robin Vozábal Koncepční řešení osobního automobilu Robin Vozábal Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám studií dvoukolových a jednokolových osobních vozů a elektromobilů. Práce je rozdělena

Více

Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol. Jan Solařík

Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol. Jan Solařík Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol Jan Solařík Bakalářská práce 2013 Příjmení a jméno: Solařík Jan Obor: Technologická zařízení P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Využití elektropohonu v osobní dopravě Using electric Propulsion in personal Transport

Využití elektropohonu v osobní dopravě Using electric Propulsion in personal Transport České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Obor: Elektrotechnika, energetika a management Zaměření: Elektrotechnika a management Využití

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŘÍZENÍ ZÁSOB V PODNIKU INVENTORY MANAGEMENT IN THE COMPANY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŘÍZENÍ ZÁSOB V PODNIKU INVENTORY MANAGEMENT IN THE COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT OF STRUCTURAL ECONOMY AND MANAGEMENT ŘÍZENÍ ZÁSOB

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICE, DUKELSKÁ 13 NÁVRH A REALIZACE ROBOTA SLEDUJÍCÍHO ČERNOU ČÁRU MATURITNÍ PRÁCE

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICE, DUKELSKÁ 13 NÁVRH A REALIZACE ROBOTA SLEDUJÍCÍHO ČERNOU ČÁRU MATURITNÍ PRÁCE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICE, DUKELSKÁ 13 NÁVRH A REALIZACE ROBOTA SLEDUJÍCÍHO ČERNOU ČÁRU MATURITNÍ PRÁCE Autor práce: Vedoucí práce: Oponent: Lukáč Čížek Bc. Jakub

Více

Spolupráce větrné a vodní elektrárny. Cooperation of Wind and Hydro power plants

Spolupráce větrné a vodní elektrárny. Cooperation of Wind and Hydro power plants ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky manažerství a humanitních věd Spolupráce větrné a vodní elektrárny Cooperation of Wind and Hydro power plants Bakalářská

Více

EXPERIMENTÁLNÍ PRACOVIŠTĚ ŘÍZENÉHO POHONU S VYSOKOU DYNAMIKOU

EXPERIMENTÁLNÍ PRACOVIŠTĚ ŘÍZENÉHO POHONU S VYSOKOU DYNAMIKOU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

Automatická identifikace entit

Automatická identifikace entit Bankovní institut vysoká škola, a. s. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Automatická identifikace entit Bakalářská práce Autor: Lukáš Toman Informační technologie, MPIS Vedoucí práce:

Více

þÿ R e g u l o v a n é p o h o n y Y í z e n é p o m knihovních funkcí OpenPLC pro S7-1500

þÿ R e g u l o v a n é p o h o n y Y í z e n é p o m knihovních funkcí OpenPLC pro S7-1500 Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2015 þÿ R e g u l o v

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky DIPLOMOVÁ PRÁCE Automatické bezobslužné řízení systémů záložních motorgenerátorových zdrojů Praha, 2009 Jan Bednář

Více

ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL

ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL Prof. Ing. František Vlk, DrSc. ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav dopravní techniky Vzhledem k docházejícím zásobám ropy a nesmírným

Více

Model vzducholodi s využitím stavebnic LEGO Mindstorms Education EV3. Filip Kirschner

Model vzducholodi s využitím stavebnic LEGO Mindstorms Education EV3. Filip Kirschner České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra řídící techniky Bakalářská práce Model vzducholodi s využitím stavebnic LEGO Mindstorms Education EV3 Filip Kirschner Vedoucí práce:

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE MALÝ FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM SMALL PHOTOVOLTAIC

Více

NÁVRH POČÍTAČOVÉ SÍTĚ DO NOVÉHO PROSTORU FIRMY

NÁVRH POČÍTAČOVÉ SÍTĚ DO NOVÉHO PROSTORU FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH POČÍTAČOVÉ SÍTĚ DO NOVÉHO PROSTORU

Více

Návrh polohovacího zařízení pro VKS. Bc. Martin Řezníček

Návrh polohovacího zařízení pro VKS. Bc. Martin Řezníček Návrh polohovacího zařízení pro VKS Bc. Martin Řezníček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Řezníček Martin. Obor: Výrobní inženýrství. P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním

Více

Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s.

Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s. Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s. Sezimovo Ústí, 2013 ii Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Učební text doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za finanční

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd. Elektromobilita v ČR

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd. Elektromobilita v ČR ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Elektromobilita v ČR Electromobility in the Czech Republic BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Studijní program:

Více

Doporučená literatura: Šťastný, Remek: Autoelektrika a autoelektronika. Vlk: Elektrická zařízení motorových vozidel

Doporučená literatura: Šťastný, Remek: Autoelektrika a autoelektronika. Vlk: Elektrická zařízení motorových vozidel Doporučená literatura: Šťastný, Remek: Autoelektrika a autoelektronika. Vlk: Elektrická zařízení motorových vozidel Vlk: Elektronické systémy motorových vozidel 1 Vlk: Elektronické systémy motorových vozidel

Více

Měření a vyhodnocení vysokorychlostních dějů pomocí vysokorychlostního kamerového systému. Bc. Michal Baroň

Měření a vyhodnocení vysokorychlostních dějů pomocí vysokorychlostního kamerového systému. Bc. Michal Baroň Měření a vyhodnocení vysokorychlostních dějů pomocí vysokorychlostního kamerového systému Olympus i-speed 2 Bc. Michal Baroň Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Baroň Michal Obor: Výrobní inženýrství

Více

Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Liberec 2010 Monika Nováková TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zhodnocení možnosti použití tepelného čerpadla pro konkrétní objekt Jan Dunda 2014 Abstrakt Tato

Více