2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman"

Transkript

1 ASYNCHRONNÍ STROJE Obsah. Pricip čiosti asychroího motoru. Náhradí schéma asychroího motoru. Výko a momet asychroího motoru 4. Spouštěí trojfázových asychroích motorů 5. Řízeí otáček asychroích motorů 6. Brzděí asychroích motorů 7. Jedofázový asychroí motor 00 Katedra obecé elektrotechiky FEI VŠB-T Ostrava Ig.Staislav Kocma

2 ASYNCHRONNÍ STROJE Výzam a použití Asychroí stroje se užívají ejčastěji jako motory. Jsou ejrozšířeějšími elektromotory vůbec a používají se k ejrůzějším pohoům proto, že jsou ze všech elektromotorů ejjedodušší a ejlaciější. Jsou rověž provozě ejspolehlivější a vyžadují malou údržbu. žívají se k pohoům zařízeí jako jsou čerpadla, vetilátory, kompresory, pásové dopravíky, jeřáby, výtahy, obráběcí stroje, atd.. Pricip čiosti asychroího motoru ( A ) Pricip čiosti A je založe a vzájemém elektromagetickém působeí točivého magetického pole statoru a proudů, vytvořeých ve viutí rotoru tímto magetickým polem. A je tedy založe a idukci apětí a proudů v rotoru a proto se také azývá idukčím motorem.točivé magetické pole se u A vytvoří ve viutí statoru (pevá, epohyblivá část stroje), které je ejčastěji provedeo jako trojfázové, kde viutí jedotlivých fází jsou prostorově atočea o 0 0 a kterými protéká trojfázový harmoický proud. Pricip čiosti je zřejmý z obr. a. Pro jedoduchost je zde trojfázové viutí uvažováo ve formě tří závitů, každý pro jedu fázi (ozačey, V, W). Proudy procházející jedotlivými závity vytvářejí magetické pole s jedím severím a jižím pólem (jedá se tedy o dvojpólový motor). Na obr. v okamžiku t (ω t 0) má proud i fu protékající fází statorového viutí maximálí kladou hodotu, proudy i fv, resp.i fw ve fázích V a W polovičí velikost se záporou polaritou. Výsledé magetické pole φ tot (t ) je dáo vektorovým součtem polí všech tří fází, vybuzeými příslušými fázovými proudy a má v tomto okamžiku směr a orietaci jak je akresleo a obr.. V okamžiku t (ω t π) je proud i fw ve fázi W maximálí se záporou polaritou, kdežto proudy ve zbývajících fázích a V jsou kladé s polovičí velikostí, tak jak je to zřejmé z časového průběhu trojfázového harmoického proudu a obr.. Výsledý magetický tok φ tot (t ), jak je vidět a obr., je vůči toku φ tot (t ) posuutý o úhel 60 0, tj. o stejý úhel o který se pootočily fázory proudů v jedotlivých fázích. Z toho je tedy zřejmé, že za dobu jedé periody střídavého harmoického proudu statoru se magetické pole statoru otočí o 60 0, tj. vykoá jedu otáčku. To zameá, že otáčky magetického pole statoru S dvojpólového A (tzv. sychroí otáčky) jsou rovy frekveci apájecího proudu statoru f (Ω S π S, Ω S π f ). Obdobě lze dokázat, že v případě čtyřpólového A se za stejou dobu tj. za dobu jedé periody střídavého harmoického proudu statoru magetické pole otočí je o 80 0, tj. vykoá je půl otáčky. Sychroí otáčky jsou tedy závislé i a počtu pólů stroje, resp. počtu pólových dvojic. i ifu ifv i fw 0 π π π ω. t Obr.. Časový průběh trojfázového harmoického proudu

3 t t V F φ tot S J W φ tot(t ) φ φ v φ φ u w ( t ) φum + φ um φ um u tot φ I fu W F V Ifw S I m um I fv t t I vm I wm V S F W φ w φ u φ t tot φ φ v W F J φ V tot ( t ) φ wm + φ wm φ wm φ w S I fu I um I vm 60 0 I fv S f v obecém případě: S f p - ( s, Hz, -) I w I fw p počet polových dvojic, p počet polů Obr.. Vzik točivého magetického pole trojfázového viutí statoru a vzik mometu A

4 Napětí a proudy v rotoru se podle idukčího zákoa mohou idukovat točivým magetickým polem je při otáčkách rotoru odlišých od sychroích otáček točivého pole statoru, tedy při asychroích otáčkách. Při sychroích otáčkách rotoru by se do ěj eidukovalo apětí, eprotékaly by jím proudy a stroj by měl ulový momet. Při rozběhu se ve stojícím rotoru idukují apětí, která v uzavřeém obvodu rotoru vyvolají proudy, čímž dojde k silovému působeí pole statoru a rotorový obvod. Směr a orietace této síly se určí podle Flemigova pravidla levé ruky. Účikem těchto sil vziká točivý momet, který roztočí rotor ve smyslu točeí magetického pole statoru. Elektrická eergie se přeměňuje a mechaickou a stroj pracuje jako motor. Asychroí stroje mohou také pracovat jako asychroí geerátory (to zameá, že mechaickou eergii přeměňují a elektrickou) v případě, že poháěím A dosáheme jeho mechaických otáček vyšších ež jsou otáčky sychroí, čímž idukovaá apětí a proudy v rotoru jsou opačého smyslu a stroj tedy dodává čiý elektrický výko do sítě. Poháíme-li stroj mechaickým mometem působícím proti smyslu otáčeí točivého magetického pole, pracuje jako asychroí brzda, tj. momet asychroího stroje působí proti hacímu mechaickému mometu. Na obrázku je ukázáa podstata vziku vícepólového A ze základího -pólového. -pólový motor -W -W -V S N V -V S N V W - W - a b 4-pólový motor S -V W N - -W V x - W V -V -W N S -V S N -W V W - c d Obr.. Počty pólů u asychroího motoru

5 Na obr.a je točivé magetické pole statoru vytvářející jede severí N a jede jiží S pól, tj. jedá se o dvojpólový motor. Na obr.b a c je uvedea ásledující představa : trojfázové viutí statoru je stlačeo tak, aby pokrývalo pouze poloviu obvodu statoru stroje. Totéž viutí je pak zovu vložeo do uvolěé poloviy, čímž, jak je vidět a obr.d, vzike čtyřpólový motor, tj. motor jehož statorové viutí vytváří dva severí a dva jiží póly. Obdobě lze získat i vícepólové motory (šestipólové, osmipólové, atd ). V praxi se vícepólové statorové viutí získá vhodým provedeím celého trojfázového viutí. V praxi se uvádějí otáčky A v otáčkách za miutu, pak vztah pro sychroí otáčky je: S 60 f p - ( mi, Hz, -) írou asychroizmu tj. rozdílu otáček sychroích a otáček rotoru je skluz, defiovaý vztahem : S - s 00 S (%) Idukovaé proudy v obvodu rotoru vytvoří rověž točivé magetické pole rotoru, které se vzhledem k rotoru stroje otáčí rychlostí daou vztahem : S f p kde frekvece f je frekvece apětí a proudu ve viutí rotoru defiovaá jako : f ( S ) s p f S podle počtu fází statorového viutí - trojfázové - dvojfázové - jedofázové podle provedeí rotorového viutí f Rozděleí A - s kotvou akrátko (klecové) v drážkách rotoru jsou uložey vodivé tyče, ejčastěji hliíkové, spojeé a čelích straách kruhy akrátko - s kotvou kroužkovou v drážkách rotoru je trojfázové viutí z mědi spojeé do hvězdy, jehož vývody jsou připojey a tři kroužky alisovaé stejě jako magetický obvod rotoru a hřídeli stroje a ke kterým přiléhají pevě osazeé kartáče umožňující vyvedeí viutí a svorkovici stroje.

6 Způsob zapojeí trojfázového statorového viutí Viutí statoru, ejčastěji trojfázové, je uložeo v drážkách jeho magetického obvodu složeého z plechů vzájemě izolovaých. Jeho šest koců je vyvedeo a svorkovici a ozačeo podle obr.4a, kde začátky viutí jsou ozačey, V, W a koce, V, W. Pomocí vodivých spojek lze spojit viutí buď do hvězdy (obr.4b), ebo do trojúhelíka (obr. 4c). W V W V W V V W V W V W L L L L L L a) b) c) Obr.4 Svorkovice asychroího motoru : a) připojeí viutí, b) spojeí do hvězdy ( Y ), c) spojeí do trojúhelíka ( D ) Na obr.5 je způsob zapojeí viutí statoru, popř.rotoru a schématické začky jedotlivých provedeí trojfázových A.. Náhradí schéma asychroího motoru Náhradí schéma A je aalogické s áhradím schématem trasformátoru, v rovicích pro idukovaá apětí je avíc tzv. čiitel viutí, který vyjadřuje prostorové rozložeí viutí každé fáze, které jsou tvořey více cívkami rozložeými po obvodu statoru (rotoru), tak aby prostorový průběh magetické idukce byl co ejbližší siusovce a aby se omezil vliv vyšších harmoických. Náhradí schéma A je a obr.6. Porováím s áhradím schématem trasformátoru je vidět, že a výstupích svorkách je připojea čiá zátěž, jejíž velikost závisí a skluzu.

7 a) V V W ~ ~ W b) V V W V ~ ~ W W c) V V W V W u W v ~ ~ u v w w zapojeí viutí statoru (rotoru) schématická začka-trojpólově -jedopólově Obr.5. Schématické zázorěí jedotlivých provedeí A: a) trojfázový idukčí motor akrátko, b) trojfázový idukčí motor akrátko s vyvedeými oběma koci fázových viutí, c) trojfázový idukčí motor s kotvou kroužkovou

8 I R X σ R I X σ X σ R I 0 I FE I µ id R (-s)s R FE X h Z µ R s a) b) Obr.6 Náhradí schéma jedé fáze asychroího motoru: a) úplé, b) zjedodušeé Efektiví hodota idukovaého apětí v jedé fázi viutí statoru a rotoru je dáa vztahy: k N φ id V m 4,44 k V f - čiitel viutí statoru - počet závitů jedé fáze statoru N φ m - celkový magetický tok ve vzduchové mezeře stroje ( maximálí hodota ) ids 4,44 k V f N φm 4,44 kv s f N φm id s kv - čiitel viutí rotoru id - idukovaé apětí při zabrzděém rotoru ( s, 0) N - počet závitů viutí jedé fáze rotoru převod mezi statorem a rotorem se defiuje obdobě jako u trasformátoru : id kv N K - def. pro zabrzděý rotor k N id V Rotorové veličiy se přepočítají a stator podle ásledujících vztahů: I R X id σ K id m I m K R X K σ m m K m m id kde m je počet fází statoru, m počet fází rotoru. Počet fází statoru emusí být totožý s počtem fází rotoru. Velikost idukovaého apětí v obvodu rotoru závisí a velikosti skluzu A, rověž i velikost rozptylové reaktace viutí rotoru jak je patré ze vztahu:

9 X σ S π f L π s f L X σ s Přepočítaý proud tekoucí v rotoru a stator je : I id s R + jx R kde s R σ S + R id R + jx s s s σ což odpovídá áhradímu schématu a obr.6. A při chodu aprázdo ( s 0 ) Při chodu aprázdo edosáhe A sychroích otáček. omet motoru totiž eí ulový, motor je zatíže a hřídeli mometem ztrát aprázdo. A odebírá ze sítě proud aprázdo, který je vlivem vzduchové mezery mezi statorem a rotorem podstatě větší ež u trasformátoru, proud rotoru aprázdo je velmi malý, protože skluz při chodu aprázdo se blíží k ule. A ve stavu akrátko ( s ) Rotor A je zabrzdě, motor se tedy eotáčí a stator je apáje ze sítě. Náhradí schéma je stejé jako u trasformátoru akrátko. Impedace akrátko A je však ve srováí s trasformátory větší, což je způsobeo větším rozptylem, který je ovlivě jiým kostrukčím uspořádáím viutí a vzduchovou mezerou. Proud akrátko (v okamžiku rozběhu motoru tzv. záběrý proud) je tedy ve srováí se zkratovým proudem trasformátoru meší. 0, R s s 0. Výko a momet asychroího motoru Příko odebíraý trojfázovým elektromotorem z apájecí sítě je dá vztahem : P I cosϕ I cosϕ p kde a I jsou fázové veličiy. a I jsou sdružeé veličiy, tj. apětí mezi vodiči a proud tekoucí vodičem přívodího vedeí k motoru ϕ fázový posu mezi apětím a proudem. Ztráty vzikající v A jsou zázorěy a obr.7.

10 P P stator P J vzduchová mezera δ P Fe P d P mec P δ rotor P J s P δ P Fe 0 P (-s) P δ Obr.7. Výkoová bilace motoru Výko motoru je dá rozdílem jeho příkou a ztrát v ěm vzikajících, tedy : P P P - P J - P Fe - P d - P J - P mec P P - P tot, kde : P - mechaický výko a hřídeli motoru P p - příko motoru, tj. elektrický výko odebíraý motorem z apájecí sítě P J - ztráty ve viutí statoru P Fe - ztráty v magetickém obvodu statoru P d - ztráty dodatečé P J - ztráty ve viutí rotoru P mec - ztráty mechaické P tot - celkové ztráty v motoru daé součtem všech dílčích ztrát Jak lze vidět a obr.6 ztráty v magetickém obvodu rotoru ejsou uvažováy, protože jsou zaedbatelě malé vlivem velmi ízkého kmitočtu f v rotorovém obvodu. Účiost A je dáa vztahem : P P η Pp P + P tot. Vztah pro točivý momet a hřídeli A lze získat z rovice pro tzv. vitří točivý momet defiovaý vztahem :

11 P i δ Ω S kde P δ je výko přeášeý vzduchovou mezerou ( viz. obr.7 ). Jestliže zaedbáme momet od mechaických ztrát motoru, pak teto vitří momet je rove právě točivému mometu a hřídeli, který je tedy rove po dosazeí za Ω S : Pδ π S P 60 9,55 δ S - ( N m, W, mi ) Rovici lze upravit s využitím vztahů platých pro výkoy a ztráty dle obr.7, ztrát ve viutí rotoru P J a ze vztahu pro proud I získaý ze zjedodušeého áhradího schématu A, který z úplého áhradího schématu lze získat přemístěím magetizačí větve a vstupí svorky a sloučeím rozptylových reaktací do jedé (obr.6). omet a hřídeli motoru je tedy rove : X σ P Ω δ X S σ + X P σ j s π f p R I s π f p π R p s R f R + s + X σ f () s Grafickým vyjádřeím závislosti mometu a otáčkách ( tj. i a skluzu ) je mometová charakteristika a obr.8. BRZDA OTOR GENERÁTOR (protisměrá) (adsychroí brzda) l m b - s 0 s s b S s0 -s - Obr.8. ometová charakteristika asychroího stroje

12 Pro techické aplikace lze vztah pro momet upravit zaedbáím odporu R a dostaeme tak zjedodušeý Klossův vztah : m s sb + s s b kde m je momet maximálí ( momet zvratu b ), s b je skluz při mometu zvratu. m R sb pro R Ω X X S σ σ 0 Ze vztahu pro momet motoru je patré, že momet A, kromě parametrů motoru, závisí a druhé mociě apájecího apětí a a frekveci sítě ( stejě jako maximálí momet ). To zameá, že se sižujícím se apětím a statoru motoru klesá momet motoru i jeho maximálí momet kvadraticky. Se změou frekvece apájecí sítě se oba momety měí epřímo úměrě k této změě. Jmeovitý točivý momet motoru a hřídeli N pro jmeovitý výko motoru P N a jmeovité otáčky s N se určí ze zámého vztahu : N P Ω N N PN π 60 N P 9,55 N N - ( N m, W, mi ) Proudová charakteristika asychroího stroje je a obr.9, kde je vyese průběh apájecího proudu statoru I v závislosti a otáčkách stroje popř. skluzu. BRZDA I OTOR GENERÁTOR (protisměrá) (adsychroí brzda) I l I N I 0 - s 0 s N s N S s0 -s -I Obr.9. Proudová charakteristika asychroího stroje

13 4. Spouštěí trojfázových asychroích motorů Spouštěí A je čiost potřebá k rozběhu, který je pak přechodým dějem, během kterého se měí rychlost, proudy, momet motoru. V okamžiku připojeí k apájecí síti se motor s kotvou akrátko chová podobě jako trasformátor akrátko. V tomto okamžiku protéká motorem záběrý proud omezeý při daém apětí sítě je impedací akrátko motoru. Záběrý proud bývá u běžých motorů akrátko spouštěých přímým připojeím a síť asi 4 až 8 ásobek jmeovitého proudu v závislosti a kostrukčím provedeí daého motoru, apř. a počtu pólů, provedeí drážek, apod.. Požadavky při spouštěí a)dostatečě velký záběrý momet ( s ohledem a překoáí zatížeí motoru v klidu a při rozběhu ) b) malý záběrý proud ( s ohledem a apájecí vedeí a síť, ve kterých dochází vlivem záběrého proudu k velkým proudovým árazům a tím k úbytkům apětí, ovlivňující i vlastí rozbíhaý A). S ohledem a proudový áraz při spouštěí A je spouštěí přímým připojeím a veřejou siť povoleo pouze u motorů s výkoem do kw. Toto eplatí ve velkých průmyslových závodech a v elektrárách, kde jsou apájecí sítě a přípojky velkých výkoů Způsoby spouštěí motorů s kotvou kroužkovou A s kotvou kroužkovou ( viz. kapitola ) se spouštějí pomocí spouštěcího odporu R S v obvodu rotoru ( obr.0 ), který je přes kartáče a kroužky připoje k trojfázovému viutí rotoru spojeému do hvězdy. Stator motoru se připojí a síť při maximálí hodotě R S, který se během spouštěí postupě sižuje až je a koci rozběhu zcela vyřaze a viutí rotoru je spojeo akrátko. Na obr.. jsou tři mometové charakteristiky motoru odpovídající růzým hodotám odporu R S. a charakteristika poháěého mechaismu P.Při ejvětším spouštěcím odporu R S je záběrý momet motoru rove mometu maximálímu a motor se rozbíhá z ulových otáček a otáčky. Po vyřazeí prvího stupě spouštěcího odporu se momet motoru zvětší a motor se urychluje až a otáčky ( mometová charakteristika s parametrem R S ), po vyřazeí druhého posledího stupě ( mometová charakteristika s parametrem R S ), kdy je spouštěcí odpor zcela vyřaze, se motor urychlí a koečou rychlost. Zvětšováím odporu v obvodu rotoru se záběrý proud zmešuje a záběrý momet se zvětšuje, proto je spouštěí motoru pomocí odporu v rotoru velmi výhodé.

14 L L L F K F K V stator rotor W kroužky kartáče ~ R S spouštěč R S a) b) Obr.0. Spouštěí asychroího motoru s kotvou kroužkovou: a) trojpólové schéma, b) jedopólové schéma R S > R S > R S R S R S R S 0 P Obr.. ometové charakteristiky spouštěí A s kotvou kroužkovou stupňovitou (skokovou) změou spouštěcího odporu

15 Způsoby spouštěí motorů s kotvou akrátko ( klecových ) A akrátko eí možo zvětšovat odpor rotorového obvodu ( vyjma motorů se speciálě upraveou rotorovou klecí ) a tím zvětšovat záběrý momet. Je možo je zmešovat proudový áraz při současém zmešeí záběrého mometu. A akrátko o výkoech větších ež kw lze spouštět sížeým apětím a statoru, což samozřejmě způsobí jedak sížeí proudového árazu tak i sížeí záběrého mometu, protože momet motoru závisí a čtverci apětí, jak je patré ze vztahu pro momet A. Z tohoto důvodu se takto spouští motory s malým zatěžovacím mometem při rozběhu ebo motory, které ejsou při rozběhu zatížey. Jsou možé tyto způsoby rozběhu : a) se statorovým spouštěčem - pricip je zřejmý z obr.. - s rezistory u meších výkoů - s tlumivkami u větších výkoů L L L F F K K K spouštěč R S K V W ~ a) b) Obr.. Spouštěí motoru statorovým spouštěčem: a) trojpólové schéma, b) jedopólové schéma b) spouštěcím autotrasformátorem (obr.) - síží se úměrě záběrý proud motoru, kvadraticky záběrý proud v síti při současém kvadratickém sížeí záběrého mometu

16 L F K L F L K V autotrasformátor W ~ a) b) Obr.. Spouštěí motoru spouštěcím autotrasformátorem : a) trojpólové schéma, b) jedopólové schéma c) přepíačem hvězda - trojúhelík ( popř. stykačové přepíáí Y D, obr.4.) - záběrý proud v síti a záběrý momet motoru se síží x. otor je avrže pro spojeí do trojúhelíka pro ormálí chod, tj. tak, aby apětí apájecí sítě odpovídalo jmeovitému apětí pro spojeí do trojúhelíka. Při rozběhu motoru je jeho statorové viutí spojeo do hvězdy. Je-li impedace fáze motoru rova Z a sdružeé apětí sítě, poteče fází motoru proud : I Y Z který je rove proudu sdružeému odebíraém motorem ze sítě Po ukočeí rozběhu se motor přepe do trojúhelíka, fází motoru yí poteče proud: I Df Z ale ze sítě motor odebírá sdružeý proud : I D I Df Z Poměr proudů při spojeí viutí do hvězdy a trojúhelíka je tedy: I I Y D

17 L L L F D Y K K K V V W W Obr.4. Spouštěí motoru stykačovým přepíáím Y D ometové charakteristiky A při spojeí viutí do trojúhelíka ( D ) a do hvězdy ( Y ) jsou a obrázku 5. D ld Y ly p Obr.5. ometové charakteristiky pro spouštěí A přepíáím Y D

18 d) polovodičovým řízeým měičem apětí - elektroický rozběhový čle ( softstartér ) (obr.6) Jako polovodičový rozběhový čle se používá fázově řízeý měič střídavého apětí tzv. softstartér, který umoží řízeý pozvolý rozběh A, při kterém dochází k výrazému sížeí záběrého proudu a mometu. Řízeí rozběhu se provádí buď astaveím čas.sklou (tzv. rampy) árůstu výstupího apětí, tzv.skokovým apětím (obr.7a), ebo astaveím kostatího proudu motoru (proudovým omezeím) během rozběhu (obr.7b). Některá provedeí softstartérů umožňují a počátku rozběhu krátkodobé dosažeí vyššího mometu motoru (obr.7a). L L L F K Ř softstartér V W Obr.6. Spouštěí motoru polovodičovým řízeým měičem apětí I N I omez 0 rozběh chod t rozběh chod t a, b, Obr.7.a) rozběh motoru se skokovým apětím, b) rozběh s proudovým omezeím

19 otory se speciálě upraveou rotorovou klecí Zvětšeím odporu v obvodu rotoru A se záběrý momet zvětší a záběrý proud aopak zmeší. Vhodou kostrukcí rotorové klece se dosáhe impedace rotorového obvodu v okamžiku rozběhu ěkolikrát větší ež v chodu tj. po ukočeí rozběhu, což se projeví změou tvaru mometové charakteristiky. Používají se motory s dvojitou klecí a motory s kotvou vírovou. a, motory s dvojitou klecí (obr.8) R R R R B B B Obr.8. ožé variaty provedeí rotorové dvojité klece Horí klec, tzv. rozběhová (R) je vyrobea z materiálu s větší rezistivitou (apř. mosazi) Spodí klec, tzv. běhová (B) je uložea hluboko v magetickém obvodu rotoru, má podstatě větší průřez a je vyrobea z materiálu s meší rezistivitou (měď, hliík). Drážky obou klecí jsou spojey úzkou vzduchovou mezerou. ometová charakteristika motoru s dvojitou klecí je dáa součtem mometových charakteristik obou klecí, jak je vidět a obrázku 9. R + B B R Obr.9. ometová charakteristika A s dvojitou klecí

20 b, motory s kotvou vírovou (obr.0) Obr.0. Tvary drážek vírové kotvy otory mají v rotoru úzké a hluboké drážky, do ichž jsou uložey tyče viutí rotoru spojeé kruhy akrátko. Problematika motorů se speciálě upraveou rotorovou klecí je podroběji popsáa v: Doc.Ig. Ja Smejkal : Elektrotechika, str Řízeí otáček asychroích motorů Z rovice pro skluz A vyplývá ásledující vztah pro otáčky motoru : 60 f S S, p ( s) ( s) f ( f, p, s) f ( s) Ze vztahu je zřejmé, že otáčky A lze řídit buď změou sychroích otáček (eergeticky výhodé) ebo změou skluzu (eergeticky evýhodé). Příko motoru je vždy úměrý těmto otáčkám. ) řízeí otáček změou skluzu Je možá u motorů s kotvou kroužkovou a to buď zařazeím regulačího rezistoru do každé fáze viutí rotoru, což je ovšem ehospodárý způsob řízeí otáček a ebo tzv. podsychroí kaskádou, která je hospodárým způsobem řízeí (viz. apř. Doc.Ig. Ja Smejkal : Elektrotechika, str.85-86). ) řízeí otáček změou velikosti apájecího apětí Změou velikosti apájecího apětí motoru se měí momet motoru kvadraticky: R p s R π f + R + X σ s

21 Tím se měí mometová charakteristika A a při daém zatěžovacím mometu i otáčky motoru.řízeí lze realizovat pricipiálě stejě jako spouštěí A s kotvou akrátko při sížeém apětí, je však evhodé právě pro motory s kotvou akrátko kde je rozsah řízeí otáček velmi ízký a proto se teto způsob řízeí u těchto typů A používá je zřídka (apř. pro pohoy pracovích mechaismů s vetilátorovou charakteristikou). V širším rozsahu lze takto regulovat otáčky A s kotvou kroužkovou se zařazeými přídavými rezistory do obvodu rotoru jako tomu je u spouštěí těchto motorů. ) řízeí otáček změou kmitočtu - f Používá se u motorů s kotvou akrátko, jedá se o hospodárý způsob řízeí otáček. Schéma je a obr.. F K ~ ~ měič kmitočtu ~ Obr.. Řízeí otáček asychroího motoru změou kmitočtu ezi řízeý A a apájecí siť je zapoje trojfázový měič kmitočtu, který může být v provedeí: - přímého měiče kmitočtu (cyklokovertoru) - epřímého měiče kmitočtu, který se skládá z usměrňovače (ejčastěji šestipulsího diodového můstku), stejosměrého meziobvodu a střídače osazeého bipolárími trazistory s izolovaým hradlem ( IGBT ). ěiče kmitočtu umožňují plyulou změu výstupího kmitočtu v širokém rozsahu a tomu odpovídající rychlost A. ěiče kmitočtu lze řídit dvěma základími způsoby : a) skalárí f řízeí, tj. řízeí při kostatím poměru apětí a kmitočtu a vstupu A, tj. při kostatím magetickém toku motoru pro kmitočty v rozmezí 0 50 Hz. Tvar mometových charakteristik tím zůstává zachová s tím, že jedotlivé charakteristiky pro

22 růzě velké kmitočty jsou posuuty, jak je vidět a obr.. Velikost maximálího mometu je kostatí. V oblasti malých kmitočtů již elze zajistit kostatí magetický tok a proto zde dochází k poklesu mometu. V oblasti kmitočtů vyšších ež 50 Hz elze již dodržet kostatí poměr f, řízeí se provádí při kostatím apájecím apětí a proto zde rověž dochází k poklesu mometu. 00V5Hz 00V,5Hz 00V7,5Hz 400V50Hz 400V6,5Hz 400V75Hz 5% 50% 75% 00% 5% 50% Obr.. Průběh mometových charakteristik při skalárím řízeí motoru b) vektorově orietovaé řízeí, tj. s vektorovým řízeím magetického toku, popř. i mometu, které avíc umožňuje provoz s plým mometem i při ulových otáčkách. 4) řízeí otáček změou počtu pólových dvojic -p Provádí se buď přepojeím statorového viutí, ebo připojeím dalšího viutí s jiým počtem pólů. Tím lze dosáhout pouze skokové změy otáček, protože počet pólů stroje a tím i pólových dvojic může být pouze celé číslo. otory musí mít a statoru takové viutí, jehož počet pólů lze měit. 6. Brzděí asychroích motorů Brzděí A se provádí buď proto, aby se dosáhlo rychlého zabrzděí tj. zkrátila doba doběhu motoru ebo aby se motor brzdil v případech, kdy je poháě zátěží od poháěého mechaismu (apř. u jeřábů, výtahů, odvíječek, apod.). Asychroí motory lze brzdit těmito způsoby : ) brzděí protiproudem (obr.) u motoru běžícího jedím směrem (a obr. apř. I.kvadrat, kde >0 a >0) se přepojí dvě přívodí fáze (tím se změí směr otáčeí točivého magetického pole statoru a tím i směr působeí mometu tímto polem vyvolaým, obr. II.kvadrat, ve kterém <0 a >0), motor se zače brzdit a při ulových otáčkách se musí odpojit od sítě. V opačém případě by se motor roztočil v opačém směru.

23 000 S S - Obr.. Brzděí A brzděí protiproudem ) brzděí dyamické (obr.4) stator motoru se odpojí od apájecí střídavé sítě a připojí se a stejosměrý zdroj, který vytváří stacioárí (pevé) magetické pole, které idukuje do otáčejícího se rotoru apětí. Rotorovým obvodem zače procházet proud. agetickým polem statoru dochází současě také k silovému působeí a obvod rotoru proti směru jeho otáčeí, dochází tedy ke vziku mometu působícího proti směru otáčeí rotoru a motor se tak brzdí. Na obr.4 jsou mometové charakteristiky pro růzě velké brzdé proudy. 000 S 500 I B I B I B I B > I B > I B Obr.4. Brzděí A brzděí dyamické (stejosměrým proudem)

24 ) brzděí geerátorické (obr.5) astává tehdy, jestliže A pracuje jako geerátor, tj. jestliže jeho mechaické otáčky jsou větší ež otáčky sychroí, apř. při řízeí otáček motoru změou počtu pólů přeputím statorového viutí ze dvou a čtyři póly, tj. přeputím a vyšší počet pólů. Odpovídající mometové charakteristiky jsou a obr. 5, ve kterém geerátorickému brzděí odpovídá část mometové charakteristiky ve druhém kvadratu ( < 0, >0, vyzačeo plou čarou). Dalšími způsoby docíleí geerátorického brzděí je sížeí kmitočtu apájecího apětí ebo zvýšeí rychlosti A v důsledku působeí aktivího mometu zátěže. Teto způsob brzděí elze použít pro zastaveí motoru. 000 S p 500 S p Obr.5. Brzděí A brzděí geerátorické 7. Jedofázový asychroí motor Jedofázové asychroí motory se používají pro pohoy zařízeí malých výkoů, přibližě do výkou 500 W. ezi takovéto spotřebiče patří vetilátory, pračky, ledičky, drobé stroje a ručí ářadí jako malé soustruhy, vrtačky, brusky, atd. Jestliže připojíme jedofázové střídavé apětí k jedofázovému viutí statoru vytvoří se pouze střídavé pulsující magetické pole, které se však eotáčí a evziká tak točivý momet, který je utý pro rozběh motoru. Jedofázový A lze roztočit buď mechaicky a ebo vytvořeím točivého magetického pole statoru. Pro jeho vytvořeí je utý systém alespoň dvou fází ebo-li viutí vzájemě posuutých o 90 0, kterými musí procházet proudy vzájemě časově posuuté.

25 Provedeí jedofázových motorů Jedofázový asychroí motor s kotvou akrátko se liší od téhož motoru trojfázového především v provedeí statorového viutí. Kostrukčě je viutí statoru provedeo tak, že ve dvou třetiách drážek statoru je uložeo pracoví viutí (hlaví fáze) a ve zbývající třetiě viutí rozběhové (pomocá fáze), které je obvykle paralelě připojeo k viutí hlaví fáze. Nezbytý fázový posu se získá buď zapojeím kodezátoru do série s viutím pomocé fáze, ebo zvětšeím odporu pomocé fáze. ) jedofázové motory s kodezátorem v pomocé fázi ohou být v ásledujícím provedeí : - motor s kodezátorem zapojeým je při rozběhu (obr. 6a), motor vykazuje velký záběrý momet, proto jej lze použít pro těžší rozběhy, apř.kompresorové chladičky. Viutí pomocé fáze se využívá pouze pro vlastí rozběh, po jeho ukočeí se odpojí od apájecí sítě apř. odstředivým vypíačem. - motor s trvale připojeým kodezátorem (obr.6b), vzhledem k mešímu záběrému mometu motoru jej lze použít pro lehčí rozběhy, tj. pro pohoy s malým záběrým mometem zatížeí a malými setrvačými hmotami. Viutí pomocé fáze se využívá i při chodu motoru a motor pracuje trvale jako dvojfázový. Výhodou takto provedeého motoru je jeho klidější chod, kompezace (tj.zlepšeí) jeho účiíku a vyšší jmeovitý výko ve srováí se stejě velkým motorem s kodezátorem zapojeým je při rozběhu. L N L N HF HF PF S PF C C a) b) Obr.6. Schéma zapojeí jedofázového motoru s kodezátorem a) zapojeým je při rozběhu, b) trvale připojeým

26 ) jedofázové motory s odporovou pomocou fází (obr.7) K viutí pomocé fáze se do série zapojí odpor a ebo se viutí pomocé fáze avie z mosazi ebo z odporového drátu. Po rozběhu se pomocá fáze odpojí a motor běží pouze a hlaví fázi. Nevýhodou tohoto zapojeí je zhoršeí účiíku a účiosti motoru.vzhledem k mešímu záběrému mometu se používají pro lehké rozběhy, apř. vetilátory, odstředivá čerpadla apod. Změu směru otáčeí jedofázového A lze provést přehozeím koců viutí pomocé ebo hlaví fáze. Otáčky motoru jsou podobě jako u trojfázového A závislé a kmitočtu apájecího apětí a a počtu pólů. ometová charakteristika jedofázového A je a obrázku, kde jsou srováy mometové charakteristiky motoru bez pomocé fáze, s odporovou pomocou fází a s rozběhovým kodezátorem. C R Obr.7. ometové charakteristiky jedofázových A ( bez pomocé fáze, R s odporovou pomocou fází, C s rozběhovým kodezátorem )

27

ASYNCHRONNÍ STROJE. Obsah

ASYNCHRONNÍ STROJE. Obsah VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechiky a iformatiky Katedra obecé elektrotechiky ASYCHROÍ STROJE Obsah. Výzam a oužití asychroích motorů 2. rici čiosti asychroího motoru 3. Rozděleí asychroích motorů 4.

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti asynchronních strojů

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti asynchronních strojů Určeo tudetům tředího vzděláváí maturití zkouškou, druhý ročík, kotrukce a pricip čioti aychroích trojů Pracoví lit - příklad vytvořil: Ig. Lubomír Koříek Období vytvořeí VM: září 2013 Klíčová lova: aychroí

Více

Měření na třífázovém asynchronním motoru

Měření na třífázovém asynchronním motoru 15.1 Zadáí 15 Měřeí a zatěžovaém třífázovém asychroím motoru a) Změřte otáčky, odebíraý proud, fázový čiý výko, účiík a fázová apětí a 3-fázovém asychroím motoru apájeém z třífázové sítě 3 x 50 V při běhu

Více

1. Definice elektrického pohonu 1.1 Specifikace pohonu podle typu poháněného pracovního stroje 1.1.1 Rychlost pracovního mechanismu

1. Definice elektrického pohonu 1.1 Specifikace pohonu podle typu poháněného pracovního stroje 1.1.1 Rychlost pracovního mechanismu 1. Defiice elektrického pohou Pod pojmem elektrický poho rozumíme soubor elektromechaických vazeb a vztahů mezi pracovím mechaismem a elektromechaickou soustavou. Mezi základí tři části elektrického pohou

Více

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava Katedra elektrotechiky Fakulta elektrotechiky a iformatiky, VŠB - TU Ostrava 10. STŘÍDAVÉ STROJE Obsah 1. Asychroí stroje 1. Výzam a použití asychroích strojů 1.2 Pricip čiosti a provedeí asychroího motoru.

Více

ASYNCHRONNÍ STROJE. Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory.

ASYNCHRONNÍ STROJE. Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory. Význam a použití Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory. Jsou nejrozšířenějšími elektromotory vůbec a používají se k nejrůznějším pohonům proto, že jsou ze všech elektromotorů nejjednodušší

Více

Asynchronní motory Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

Asynchronní motory Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006 8 ELEKTRCKÉ STROJE TOČVÉ říklad 8 Základí veličiy Určeo pro poluchače akalářkých tudijích programů FS Aychroí motory g Vítězlav Stýkala, hd, úor 006 Řešeé příklady 3 fázový aychroí motor kotvou akrátko

Více

3G3HV. Výkonný frekvenční měnič pro všeobecné použití

3G3HV. Výkonný frekvenční měnič pro všeobecné použití Výkoý frekvečí měič pro všeobecé použití APLIKACE Možství zabudovaých fukcí frekvečího měiče může být s výhodou použito v řadě aplikací Dopravíky (řízeí dopravíku) - Zlepšeí účiosti alezeím optimálího

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium Vysoká škola báňská - Techická uiverzita Ostrava Fakulta elektrotechiky a iformatiky ELEKTRICKÉ POHONY pro kombiovaé a distačí studium Ivo Neborák Václav Sládeček Ostrava 004 1 Doc. Ig. Ivo Neborák, CSc.,

Více

Teorie kompenzace jalového induktivního výkonu

Teorie kompenzace jalového induktivního výkonu Teorie kompezace jalového iduktivího výkou. Úvod Prvky rozvodé soustavy (zdroje, vedeí, trasformátory, spotřebiče, spíací a jistící kompoety) jsou obecě vzato impedace a jejich áhradí schéma můžeme sestavit

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

4. Napěťové poměry v distribuční soustavě

4. Napěťové poměry v distribuční soustavě Tesařová M. Průmyslová elektroeergetika, ZČU v Plzi 000 4. Napěťové poměry v distribučí soustavě 4.1 Napěťové poměry při bezporuchovém provozím stavu Charakteristickým zakem kvality dodávaé elektrické

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

1. Spouštění asynchronních motorů

1. Spouštění asynchronních motorů 1. Spouštění asynchronních motorů při spouštěni asynchronního motoru je záběrový proud až 7 krát vyšší než hodnota nominálního proudu tím vznikají v síti velké proudové rázy při poměrně malém záběrovém

Více

Základní požadavky a pravidla měření

Základní požadavky a pravidla měření Základí požadavky a pravidla měřeí Základí požadavky pro správé měřeí jsou: bezpečost práce teoretické a praktické zalosti získaé přípravou a měřeí přesost a spolehlivost měřeí optimálí orgaizace průběhu

Více

MĚŘENÍ PARAMETRŮ OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NAPÁJENÝCH Z REGULÁTORU E15

MĚŘENÍ PARAMETRŮ OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NAPÁJENÝCH Z REGULÁTORU E15 VŠB - T Ostrava, FE MĚŘENÍ PARAMETRŮ OVĚTLOVACÍCH OTAV VEŘEJNÉHO OVĚTLENÍ NAPÁJENÝCH Z REGLÁTOR E5 Řešitelé: g. taislav Mišák, Ph.D., Prof. g. Karel okaský, Cc. V Ostravě de.8.2007 g. taislav Mišák, Prof.

Více

TŘETÍ HLOŽANKA DUŠAN 29.4.2013. Název zpracovaného celku: TŘECÍ PŘEVODY TŘECÍ PŘEVODY

TŘETÍ HLOŽANKA DUŠAN 29.4.2013. Název zpracovaného celku: TŘECÍ PŘEVODY TŘECÍ PŘEVODY Předmět: Ročík: Vytvořil: Datum: STAVBA A PROVOZ STROJŮ TŘETÍ HLOŽANKA DUŠAN 9.4.03 Název zpracovaého celku: TŘECÍ PŘEVODY A. Pricip, účel, vlastosti TŘECÍ PŘEVODY Obecý popis převodů: Převody jsou mechaismy

Více

Sylabus tématu. L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y. 1. DC stroje. 2. AC stroje. Vítězslav Stýskala TÉMA 4

Sylabus tématu. L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y. 1. DC stroje. 2. AC stroje. Vítězslav Stýskala TÉMA 4 Stýskala, 22 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉA 4 Oddíl 1 Sylabus tématu 1. DC stroje a) generátory řízení napětí, změna polarity b) motory spouštění, reverzace, řízení otáček,

Více

Kritické otáčky - kritický počet otáček souhlasí s počtem kmitů

Kritické otáčky - kritický počet otáček souhlasí s počtem kmitů Hřídele a čepy Nosé hřídele - ehybé - uložeí laové kladky R l Mo max (F * l)/4 - otočé - áprava vozidel R Pohybové hřídele - přeášejí otáčivý pohyb i kroutící momet Rozděleí - plé - drážkové (apř. 6 drážek)

Více

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE KATED RA F YZIKY L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y Jméo TUREČEK Daiel Datum měřeí 8.11.2006 Stud. rok 2006/2007 Ročík 2. Datum odevzdáí 15.11.2006 Stud.

Více

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 19. 12. 2013 Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Více

ZPĚTNÉ RUŠIVÉ VLIVY OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV NA NAPÁJECÍ SÍŤ DISTURBING INFLUENCES OF LIGHTING SYSTEMS TO THE SUPPLY NETWORK

ZPĚTNÉ RUŠIVÉ VLIVY OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV NA NAPÁJECÍ SÍŤ DISTURBING INFLUENCES OF LIGHTING SYSTEMS TO THE SUPPLY NETWORK VYSOKÉ UČEÍ TECHICKÉ V BRĚ FKULT ELEKTROTECHIKY KOMUIKČÍCH TECHOLOGIÍ Ig. Jiří Drápela ZPĚTÉ RUŠIVÉ VLIVY OSVĚTLOVCÍCH SOUSTV PÁJECÍ SÍŤ DISTURBIG IFLUECES OF LIGHTIG SYSTEMS TO THE SUPPLY ETWORK ZKRÁCEÁ

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

ELEKTRICKÉ STROJE Ing. Eva Navrátilová

ELEKTRICKÉ STROJE Ing. Eva Navrátilová STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613 příspěvková organizace ELEKTRICKÉ STROJE Ing. Eva Navrátilová Elektrické stroje uskutečňují přeměnu mechanické energie na elektrickou, elektrické energie

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

Geometrická optika. Zákon odrazu a lomu světla

Geometrická optika. Zákon odrazu a lomu světla Geometrická optika Je auka o optickém zobrazováí. Je vybudováa a 4 zákoech, které vyplyuly z pozorováí a ke kterým epotřebujeme zalosti o podstatě světla: ) přímočaré šířeí světla (paprsky) ) ezávislost

Více

ASYNCHRONNÍ MOTOR Ing. Eva Navrátilová

ASYNCHRONNÍ MOTOR Ing. Eva Navrátilová STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613 příspěvková organizace ASYNCHRONNÍ MOTOR Ing. Eva Navrátilová Asynchronní motory Jsou kotrukčně nejjednodušší a v praxi nejrozšířenější točivé elektrické

Více

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL 31. 1. 2014 Název zpracovaného celku: Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti 10. SYNCHRONNÍ STROJE Synchronní

Více

NA-45P / NA-45L. VLL VLN A W var PF/cos THD Hz/ C. k M

NA-45P / NA-45L. VLL VLN A W var PF/cos THD Hz/ C. k M Multifukčíměřícípřístroje NA-45P / NA-45L VLL VLN A W var PF/cos THD Hz/ C k M Přístroje jsou určey pro měřeí a sledováí sdružeých a fázových apětí, proudů, čiých a jalových výkoů, účiíků, THD apětí a

Více

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti Stejnosměrné generátory dynama 1. Princip činnosti stator dynama vytváří budící magnetické pole v tomto poli se otáčí vinutí rotoru s jedním závitem v závitech rotoru se indukuje napětí změnou velikosti

Více

Návod pro výpočet základních induktorů s jádrem na síťové frekvenci pro obvody výkonové elektroniky.

Návod pro výpočet základních induktorů s jádrem na síťové frekvenci pro obvody výkonové elektroniky. Návod pro cvičeí předmětu Výkoová elektroika Návod pro výpočet základích iduktorů s jádrem a síťové frekveci pro obvody výkoové elektroiky. Úvod V obvodech výkoové elektroiky je možé většiu prvků vyrobit

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Motor s kroužkovou kotvou. Motor s kroužkovou kotvou indukční motor. Princip jeho činnosti je stejný jako u motoru s kotvou nakrátko.

Motor s kroužkovou kotvou. Motor s kroužkovou kotvou indukční motor. Princip jeho činnosti je stejný jako u motoru s kotvou nakrátko. Motor s kroužkovou kotvou Motor s kroužkovou kotvou indukční motor. Princip jeho činnosti je stejný jako u motoru s kotvou nakrátko. Konstrukce: a) stator má stejnou konstrukci jako u motoru s kotvou nakrátko

Více

FORT-PLASTY s.r.o., Hulínská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ tel.: +420 575 755 711, e-mail: info@fort-plasty.cz, www.fort-plasty.cz

FORT-PLASTY s.r.o., Hulínská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ tel.: +420 575 755 711, e-mail: info@fort-plasty.cz, www.fort-plasty.cz FORT-LASTY s.r.o., Hulíská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ NQA ISO 9001 0 7. Vetilátory řady a Vetilátory řady a slouží k odsáváí vzdušiy s obsahem agresivích látek, jako jsou kyseliy a louhy především z

Více

Základní princip regulace U v ES si ukážeme na definici statických charakteristik zátěže

Základní princip regulace U v ES si ukážeme na definici statických charakteristik zátěže Regulace apětí v ES Základí pricip regulace v ES si ukážeme a defiici statických charakteristik zátěže Je zřejmé, že výko odebíraý spotřebitelem je závislý a frekveci a apětí a přípojicích spotřebitelů.

Více

IV-1 Energie soustavy bodových nábojů... 2 IV-2 Energie elektrického pole pro náboj rozmístěný obecně na povrchu a uvnitř objemu tělesa...

IV-1 Energie soustavy bodových nábojů... 2 IV-2 Energie elektrického pole pro náboj rozmístěný obecně na povrchu a uvnitř objemu tělesa... IV- Eergie soustavy bodových ábojů... IV- Eergie elektrického pole pro áboj rozmístěý obecě a povrchu a uvitř objemu tělesa... 3 IV-3 Eergie elektrického pole v abitém kodezátoru... 3 IV-4 Eergie elektrostatického

Více

SML33 / SMM33 / SMN3. Multifunkční měřící přístroje Návod k obsluze. Firmware 3.0 / 2013

SML33 / SMM33 / SMN3. Multifunkční měřící přístroje Návod k obsluze. Firmware 3.0 / 2013 KMB systems, s.r.o. Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic tel. +420 485 30 34, fax +420 482 736 896 email : kmb@kmb.cz, iteret : www.kmb.cz SML33 / SMM33 / SMN3 Multifukčí měřící přístroje

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava ENERGETIKA U ŘÍZENÝCH ELEKTRICKÝCH POHONŮ. 1.

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava ENERGETIKA U ŘÍZENÝCH ELEKTRICKÝCH POHONŮ. 1. Katedra obecé eletrotechiy Faulta eletrotechiy a iformatiy, VŠB - TU Ostrava EERGETIKA U ŘÍZEÝCH EEKTRICKÝCH POHOŮ Předmět : Rozvody eletricé eergie v dolech a lomech. Úvod: Světový tred z hledisa eletricé

Více

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Metodický postup pro určení úspor primární energie Metodický postup pro určeí úspor primárí eergie Parí protitlaká turbía ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 97, BRNO 2 z.č. Obsah abulka hodot vstupujících do výpočtu...3

Více

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika)

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika) Kvatová a statistická fyzika (Termodyamika a statistická fyzika) Boltzmaovo - Gibbsovo rozděleí - ilustračí příklad Pro ilustraci odvozeí rozděleí eergií v kaoickém asámblu uvažujme ásledující příklad.

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM:

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing.

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: synchronní

Více

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS SYNCHRONNÍ STROJE Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS Obsah Význam a použití 1. Konstrukce synchronních strojů 2. Princip činnosti synchronního generátoru 3. Paralelní chod synchronního

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

Laboratorní práce č. 10 Úloha č. 9. Polarizace světla a Brownův pohyb:

Laboratorní práce č. 10 Úloha č. 9. Polarizace světla a Brownův pohyb: ruhlář Michal 8.. 5 Laboratorí práce č. Úloha č. 9 Polarizace světla a Browův pohyb: ϕ p, C 4% 97,kPa Úkol: - Staovte polarizačí schopost daého polaroidu - Určete polarimetrem úhel stočeí kmitavé roviy

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová

Více

Pohony šicích strojů

Pohony šicích strojů Pohony šicích strojů Obrázek 1:Motor šicího stroje Charakteristika Podle druhu použitého pohonu lze rozdělit šicí stroje na stroje a pohonem: ručním, nožním, elektrickým pohonem. Motor šicího stroje se

Více

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová STŘEDNÍ ŠOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBAR, SÝOROVA 1/613 příspěvková organizace TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová - 1 - Transformátor jednofázový = netočivý elektrický stroj, který využívá elektromagnetickou indukci

Více

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte:

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte: 1.3. POLYNOMY V této kapitole se dozvíte: co rozumíme pod pojmem polyom ebo-li mohočle -tého stupě jak provádět základí početí úkoy s polyomy, kokrétě součet a rozdíl polyomů, ásobeí, umocňováí a děleí

Více

Regulace frekvence a velikosti napětí Řízení je spojeno s dodávkou a přenosem činného a jalového výkonu v soustavě.

Regulace frekvence a velikosti napětí Řízení je spojeno s dodávkou a přenosem činného a jalového výkonu v soustavě. 18. Řízeí elektrizačí soustavy ES je spojeí paralelě pracujících elektráre, přeosových a rozvodých sítí se spotřebiči. Provoz je optimálě spolehlivá hospodárá dodávka kvalití elektrické eergie. Stěžejími

Více

3. Decibelové veličiny v akustice, kmitočtová pásma

3. Decibelové veličiny v akustice, kmitočtová pásma 3. Decibelové veličiy v akustice, kmitočtová ásma V ředchozí kaitole byly defiováy základí akustické veličiy, jako ař. akustický výko, akustický tlak a itezita zvuku. Tyto veličiy ve v raxi měí o moho

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 5

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 5 Fakula srojího ižeýrsví VUT v Brě Úsav kosruováí KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody Předáška 5 Čelí soukolí se šikmými zuby hp://www.audiforum.l/ Moderaio is bes, ad o avoid all exremes. PLUTARCHOS Čelí soukolí

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

1.1. Indukované napětí Φ. t t

1.1. Indukované napětí Φ. t t . Trasformátory Trasformátor má dvě ebo více viutí a společém mageticém obvodu. Přivedeme-li apětí a primárí cívu trafa, protéající proud vybudí mageticý to a te iduuje do seudárího viutí apětí... duovaé

Více

Motor s kotvou nakrátko. Konstrukce: a) stator skládá se: z nosného tělesa (krytu) motoru svazku statorových plechů statorového vinutí

Motor s kotvou nakrátko. Konstrukce: a) stator skládá se: z nosného tělesa (krytu) motoru svazku statorových plechů statorového vinutí Trojfázové asynchronní motory nejdůležitější a nejpoužívanější trojfázové motory jsou označovány indukční motory magnetické pole statoru indukuje v rotoru napětí a vzniklý proud vyvolává sílu otáčející

Více

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené I. Výpočet čisté současé hodoty upraveé Příklad 1 Projekt a výrobu laserových lamp pro dermatologii vyžaduje ivestici 4,2 mil. Kč. Předpokládají se rovoměré peěží příjmy po zdaěí ve výši 1,2 mil. Kč ročě

Více

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce SYNCHRONNÍ MOTOR Konstrukce A. stator synchronního motoru má stejnou konstrukci jako stator asynchronního motoru na svazku statorových plechů je uloženo trojfázové vinutí, potřebné k vytvoření točivého

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.18 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Měření na trojfázovém transformátoru naprázdno a nakrátko.

Měření na trojfázovém transformátoru naprázdno a nakrátko. Úol: Měřeí a trojfázovém trasformátoru aprázdo a aráto. 1. Změřte a areslete charateristiy aprázdo trojfázového trasformátoru 2,, P, cos = f ( 1) v rozmezí 4-1 V. Zdůvoděte průběh charateristi 2 = f (

Více

4.5.9 Vznik střídavého proudu

4.5.9 Vznik střídavého proudu 4.5.9 Vzik střídavého proudu Předpoklady: 4508 Miulá hodia: Pokud se v uzavřeém závitu měí magetický idukčí tok, idukuje se v ěm elektrické apětí =. Př. 1: Vodorově orietovaá smyčka se pohybuje rovoměrě

Více

Řízení otáček změnou počtu pólů

Řízení otáček změnou počtu pólů Řízeí táček změu pčtu pólů Tet způsb řízeí táček mtrů umžňuje změu táček puze p stupích. čet stupňů však ebývá veliký, běžě se pužívá puze dvu stupňů. r zvláští účel lze pužít i větší pčet stupňů. T však

Více

Princip funkce stejnosměrného stroje

Princip funkce stejnosměrného stroje Princip funkce stejnosměrného stroje stator vytváří konstantní magnetický tok Φ B, který protéká rotorem a) motor: do rotoru je přiváděn přes komutátor proud na rotoru je více vinutí, komutátor připojená

Více

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojího ižeýrství Ústav strojíreské techologie ISBN 978-80-214-4352-5 VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ doc. Ig. Jaroslav PROKOP, CSc. 1 1 Fakulta strojího ižeýrství,

Více

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli.

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli. Synchronní stroje Rozvoj synchronních strojů byl dán zavedením střídavé soustavy. V počátku se používaly zejména synchronní generátory (alternátory), které slouží pro výrobu trojfázového střídavého proudu.

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 1.5.2 DERIVAČNÍ MOTOR SCHÉMA ZAPOJENÍ 1.5.2 DERIVAČNÍ MOTOR PRINCIP ČINNOSTI Po připojení zdroje stejnosměrného napětí na svorky motoru začne procházet

Více

Elektrické stroje. stroje Úvod Asynchronní motory

Elektrické stroje. stroje Úvod Asynchronní motory Elektrické stroje Úvod Asynchronní motory Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007 Elektrické stroje jsou vždyv měniče e energie jejichž

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 8

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 8 akulta strojího ižeýrství VUT v Brě Ústav kostruováí KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody Předáška 8 Šeková soukolí http://www.survivigworldsteam.com/ Kdo sleduje dějiy filosofie a přírodích věd, zjistí, že ejvětší

Více

1) Vypočtěte ideální poměr rozdělení brzdných sil na nápravy dvounápravového vozidla bez ABS.

1) Vypočtěte ideální poměr rozdělení brzdných sil na nápravy dvounápravového vozidla bez ABS. Dopraví stroje a zařízeí odborý zálad AR 04/05 Idetifiačí číslo: Počet otáze: 6 Čas : 60 miut Počet bodů Hodoceí OTÁZKY: ) Vypočtěte eálí poměr rozděleí brzdých sil a ápravy dvouápravového vozla bez ABS.

Více

BEZKONKURENČNÍ SERVIS A PODPORA.

BEZKONKURENČNÍ SERVIS A PODPORA. BEZKONKURENČNÍ SERVIS A PODPORA. Pro výrobky Heliarc, stejě jako pro všechy další výrobky ESAB, abízíme jediečý zákazický servis a podporu. Naši kvalifikovaí pracovíci techického servisu jsou připravei

Více

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t.

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t. Techická aalýza Techická aalýza z vývoje cey a obchodovaých objemů akcie odvozuje odhad budoucího vývoje cey. Dalšími metodami odhadu vývoje ce akcií jsou apř. fudametálí aalýza (zkoumá podrobě účetictví

Více

Název: Autor: Číslo: Únor 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Autor: Číslo: Únor 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory Jednofázový indukční motor

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.19 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

HYDROMECHANICKÉ PROCESY. Doprava tekutin Čerpadla a kompresory (přednáška) Doc. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.

HYDROMECHANICKÉ PROCESY. Doprava tekutin Čerpadla a kompresory (přednáška) Doc. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. HROMECHANICKÉ PROCES orava tekti Čeradla a komresory (ředáška) oc. Ig. Tomáš Jirot, Ph.. (e-mail: Tomas.Jirot@fs.cvt.cz, tel.: 435 68) ČERPALA Základy teorie čeradel Základí rozděleí čeradel Hydrostatická

Více

AquaSoftener. Návod k obsluze. Úpravny na změkčení vody AquaSoftener 170, 350 a 440

AquaSoftener. Návod k obsluze. Úpravny na změkčení vody AquaSoftener 170, 350 a 440 AquaSofteer Návod k obsluze Úpravy a změkčeí vody AquaSofteer 170, 350 a 440, s.r.o. Podbabská 81/17, 160 00 Praha 6, Czech Republic www.eucl.cz ifo@eucl.cz Uživatelská příručka Obsah Před zahájeím používáí

Více

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna.

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna. 6 Itervalové odhady parametrů základího souboru V předchozích kapitolách jsme se zabývali ejprve základím zpracováím experimetálích dat: grafické zobrazeí dat, výpočty výběrových charakteristik kapitola

Více

KABELY. Pro drátové okruhy (za drát se považuje i světlovodné vlákno): metalické kabely optické kabely

KABELY. Pro drátové okruhy (za drát se považuje i světlovodné vlákno): metalické kabely optické kabely KABELY Pro drátové okruhy (za drát se považuje i světlovodé vláko): metalické kabely optické kabely Metalické kabely: osou veličiou je elektrické apětí ebo proud obvykle se jedá o vysokofrekvečí přeos

Více

Jednotkou tepla je jednotka energie, tj. 1 Joule (J). Z definice dále plyne, že jednotkou tepelného toku je 1 J/s ( neboli 1 W )

Jednotkou tepla je jednotka energie, tj. 1 Joule (J). Z definice dále plyne, že jednotkou tepelného toku je 1 J/s ( neboli 1 W ) 5. Sdíleí tepla. pomy: Pomem tepelá eergie ozačueme eergii mikroskopického pohybu částic (traslačího, rotačího, vibračího). Měřitelou mírou této eergie e teplota. Teplo e část vitří eergie, která samovolě

Více

Ventilátory řady NV. Polohy spirálních skříní při pohledu ze strany sání. levé pravé. Provedení pravé Provedení levé Provedení oběžného kola

Ventilátory řady NV. Polohy spirálních skříní při pohledu ze strany sání. levé pravé. Provedení pravé Provedení levé Provedení oběžného kola Vetilátory řady NV Vetilátory řady NV jsou radiálí ízkotlaké vetilátory. Skříě a oběžá kola jsou vyráběa z materiálu VC. Vetilátory jsou určey k odsáváí výparů agresivích kapali jako jsou kyseliy a louhy

Více

GRADIENTNÍ OPTICKÉ PRVKY Gradient Index Optical Components

GRADIENTNÍ OPTICKÉ PRVKY Gradient Index Optical Components Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techiky, automatického řízeí a iformatiky Ústav přístrojové a řídicí techiky ČVUT v Praze, odbor přesé mechaiky a optiky Techická 4, 66 7 Praha 6 GRADIENTNÍ

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/5 a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata B) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

ANALÝZA PROVOZU MĚSTSKÝCH AUTOBUSŮ

ANALÝZA PROVOZU MĚSTSKÝCH AUTOBUSŮ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročík LVII 28 Číslo 5, 2009 ANALÝZA PROVOZU MĚSTSKÝCH AUTOBUSŮ L. Papírík

Více

Příklady k přednášce 9 - Zpětná vazba

Příklady k přednášce 9 - Zpětná vazba Příklady k předášce 9 - Zpětá vazba Michael Šebek Automatické řízeí 205 6--5 Příklad: Přibližá iverze tak průřezu s výškou hladiy y(t), přítokem u(t) a odtokem dy() t dt + 2 yt () = ut () Cíl řízeí: sledovat

Více

Stejnosměrné stroje Konstrukce

Stejnosměrné stroje Konstrukce Stejnosměrné stroje Konstrukce 1. Stator část stroje, která se neotáčí, pevně spojená s kostrou může být z plného materiálu nebo složen z plechů (v případě napájení např. usměrněným napětím) na statoru

Více

Ruční zvedací zařízení

Ruční zvedací zařízení slouží ke zvedáí, tažeí, popřípadě tlačeí břeme v podmíkách, kde je jediým zdrojem hací síly člověk. Vyikají provozí spolehlivostí a jedoduchostí asazeí. Široké spektrum vyráběých rozměrových a osostích

Více

6. Ventilátory řady FORT NVN

6. Ventilátory řady FORT NVN 0 FORT-LASTY s.r.o., Hulíská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ 6. Vetilátory řady FORT Vetilátory řady FORT jsou radiálí ízkotlaké vetilátory. Skříě a oběžá kola jsou vyráběa z materiálu VC. Vetilátory jsou

Více

1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod):

1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod): 1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod): a. Mohou pracovat na částech elektrických zařízení nn bez napětí, v blízkosti nekrytých pod napětím ve vzdálenosti větší než 1m s dohledem, na částech

Více

Vážeí zákazíci dovolujeme si Vás upozorit že a tuto ukázku kihy se vztahují autorská práva tzv. copyright. To zameá že ukázka má sloužit výhradì pro osobí potøebu poteciálího kupujícího (aby èteáø vidìl

Více

Matice. nazýváme m.n reálných čísel a. , sestavených do m řádků a n sloupců ve tvaru... a1

Matice. nazýváme m.n reálných čísel a. , sestavených do m řádků a n sloupců ve tvaru... a1 Matice Matice Maticí typu m/ kde m N azýváme m reálých čísel a sestaveých do m řádků a sloupců ve tvaru a a a a a a M M am am am Prví idex i začí řádek a druhý idex j sloupec ve kterém prvek a leží Prvky

Více

Cvičení z termomechaniky Cvičení 5.

Cvičení z termomechaniky Cvičení 5. Příklad V kompresoru je kotiuálě stlačová objemový tok vzduchu [m 3.s- ] o teplotě 20 [ C] a tlaku 0, [MPa] a tlak 0,7 [MPa]. Vypočtěte objemový tok vzduchu vystupujícího z kompresoru, jeho teplotu a příko

Více

VÝMĚNA VZDUCHU A INTERIÉROVÁ POHODA PROSTŘEDÍ

VÝMĚNA VZDUCHU A INTERIÉROVÁ POHODA PROSTŘEDÍ ÝMĚNA ZDUCHU A INTERIÉROÁ POHODA PROSTŘEDÍ AERKA J. Fakulta architektury UT v Brě, Poříčí 5, 639 00 Bro Úvod Jedím ze základích požadavků k zabezpečeí hygieicky vyhovujícího stavu vitřího prostředí je

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 2. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ..07/..00/08.000 VZDUCHOTECHNIKA Ig. PAVEL ŽITEK TENTO

Více

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Václav Sládeček VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektroniky, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba Abstract: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUÍ HODNOTY. Typy a druhy úročeí, budoucí hodota ivestice Úrok - odměa za získáí úvěru (cea za službu peěz) Ročí úroková sazba (míra)(i) úrok v % z hodoty kapitálu za časové období

Více

2014 50 Hz TRADIČNÍ VÝROBKY ZDS CENÍK V EURO ( ) READY

2014 50 Hz TRADIČNÍ VÝROBKY ZDS CENÍK V EURO ( ) READY EU READY P 2014 50 Hz TRADIČNÍ VÝROBKY ZDS CENÍK V EURO ( ) News Společost ZDS je přesvědčea, že z iovativích myšleek mohou vzikout skvělé výrobky; a právě a základě zkušeostí a zaíceí si klade za cíl

Více

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků Elektroenergetika 1 Elektrické části elektrárenských bloků Elektrická část elektrárny Hlavním úkolem elektrické části elektráren je: Vyvedení výkonu z elektrárny zprostředkování spojení alternátoru s elektrizační

Více