Výpočty zkratů v technické praxi členění textu. Co je to zkrat?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výpočty zkratů v technické praxi členění textu. Co je to zkrat?"

Transkript

1 Výpočty zratů v technicé praxi 1. Josef Voál, 01 Výpočty zratů v technicé praxi členění textu (Ing. Josef Voál) 1.Zrat, zratový proud, stanovení poměrů při zratu... Výpočty zratových proudů 3... Něco z historie norem pro výpočty zratů 4... Obrázy a teoreticé zálady výpočtům zratů 5.. Výpočet zratových proudů podle platných norem 6... Literatura Text přednášy ve formě článu bude zveřejněn na stránách Co je to zrat? Platná norma [] definuje zrat jao náhodné nebo úmyslné vodivé spojení mezi dvěma nebo více vodivými částmi, vedoucí tomu, že rozdíl eletricých potenciálů mezi těmito vodivými částmi je roven nule nebo má hodnotu blízou nule. Můžeme se ovšem setat i s jina formulovanými definicemi nebo popisy tohoto jevu. Při zratu protéají obvodem zratové proudy, v blízosti místa zratu obvyle něolianásobně převyšující běžné provozní proudy, v síti dochází polesu napětí. V místě zratu se často vyvine eletricý oblou a zrat se projevuje i dalšími efety. Vo_ zraty_ prednasafel 1. Zrat, zratový proud, stanovení poměrů při zratu 1

2 Výpočty zratů v technicé praxi 1. Josef Voál, 01 Zratové proudy Hovoříme-li o zratových proudech, pa musíme odlišit celový zratový proud teoucí místem poruchy zratové příspěvy přitéající do zratu po větvích připojených do místa zratu dílčí zratové proudy protéající jednotlivými větvemi schématu příspěvy jednotlivých zdrojů podílejících se na napájení zratu zratové proudy protéající zemí a s ní spojenými vodivými prvy Záladní typy zratů v trojfázové soustavě TROJFÁZOVÝ DVOUFÁZOVÝ DVOUFÁZOVÝ ZEMNÍ JEDNOFÁZOVÝ Vo_ zraty_ prednasafel 1. Zrat, zratový proud, stanovení poměrů při zratu

3 Výpočty zratů v technicé praxi 1. Josef Voál, 01 Další druhy zratů Ze záladních typů zratů v trojfázových soustavách lze odvodit, případně nim připojit, celou řadu dalších, složitějších poruch, teré mají charater zratu. Vesměs se jedná o změnu typu poruchy nebo jejího napájení během trvání poruchy, tedy o časový průběh poruchy. Napřílad jednoduchá porucha, terá není včas eliminována, se změní na poruchu postihující více fází: jednofázový nebo dvoufázový zrat přejde na dvoufázový zemní, dvoufázový nebo dvoufázový zemní zrat může přejít na trojfázový zrat. Kovový zrat vznilý dotyem vodičů může přejít ve zrat oblouový. Působením eletricých ochran dojde během zratu přerušení napájecích cest a odpojení zdrojů zratového proudu, e terému nemusí dojít ve stejném oamžiu - mění se tedy onfigurace sítě během trvání zratu. Při neúspěšném působení automatiy opětného zapínání (OZ) se úmyslně rátodobě přeruší napájení zratu, definitivnímu vypnutí napájecí cesty pa dochází až následně. Jao specificý případ jednofázového zratu v trojfázovém rozvodu můžeme brát též zrat na jednofázovém vývodu. Rozdíl mezi zratem a zemním spojením V soustavách s neúčinně uzemněným uzlem, tedy v soustavách s uzlem izolovaným, uzemněným přes resonanční tlumivu nebo obecně přes velou impedanci, nedochází pří spojení jedné fáze na zem e zratu, ale zemnímu spojení. K jednofázovému zratu nebo dvojfázovému zemnímu zratu tedy může dojít pouze v sítích pracujících s uzlem přímo uzemněným, nebo uzemněným přes malou impedanci, přesněji v sítích, de činitel zemního spojení (earth fault factor) je menší než 1,4. (Činitel zemního spojení je pro dané místo a onfiguraci trojfázové soustavy dán poměrem největší efetivní hodnoty napětí zdravé fáze proti zemi při spojení jedné nebo více fází na zem v libovolném místě soustavy efetivnímu napětí této fáze proti zemi v daném místě v soustavě bez spojení na zem, tedy před poruchou.) Poud dojde při provozu sítě se zemním spojením e spojení další fáze se zemí, hovoříme o dvojitém zemním spojení, teré se svým charaterem blíží dvojfázovému zratu. (Výpočtem zratových proudů při taovéto poruše vyvolané současným zemním spojením dvou fází v různých místech sítě a výpočtem zratových proudů teoucích zemí při jednofázovém zratu se zabývá norma [6].) Vo_ zraty_ prednasafel 1. Zrat, zratový proud, stanovení poměrů při zratu 3

4 Výpočty zratů v technicé praxi 1. Josef Voál, 01 Odlišnosti anglicé terminologie V souvislosti s lasifiací poruch ve střídavých eletricých soustavách je snad vhodné upozornit na nebezpečí, teré je sryto v odlišnostech anglicé a česé terminologie. Anglicé line-to-line short circuit může označovat dvoufázový zrat, ale taé zrat mezi dvěma vodiči jednofázového vývodu nebo hlavními vodiči jednofázové soustavy. Porucha line-to-earth foult pa může být jednofázový zrat, nebo jednofázové zemní spojení. Line-to-earth protection není zemní ochrana, ale ochrana působící při poruše line-to-earth, tedy při jednofázovém zratu. Zdroje zratových proudů Ve střídavých soustavách průmyslového mitočtu se za zdroje zratových proudů považují synchronní stroje (střídavé generátory, tj. turboalternátory a hydroalternátory, synchronní motory a synchronní ompenzátory) asynchronní (induční) stroje síťové napáječe, zahrnující synchronní stroje eletricy vzdálené od místa zratu polovodičové systémy, poud mohou při zratu dodávat zratový proud Střídavá a stejnosměrná složa zratového proudu Dojde-li ve střídavém eletricém obvodu e zratu, vyvine se obvyle zratový proud, terý má mimo střídavé složy též složu stejnosměrnou. Veliost této aperiodicé složy závisí na počáteční veliosti střídavého zratového proudu, na proudu procházejícím obvodem před zratem a především na oamžiu vzniu zratu vzhledem e střídavému průběhu napětí v místě zratu. V jednoduchém obvodu stejnosměrná složa zaniá s časovou onstantou T a, veliost této časové onstanty a tedy i rychlost zániu je dána poměrem R/X zratového obvodu. Vo_ zraty_ prednasafel 1. Zrat, zratový proud, stanovení poměrů při zratu 4

5 Výpočty zratů v technicé praxi 1. Josef Voál, 01 Zrat eletricy vzdálený Poud je místo zratu dostatečně eletricy vzdáleno od zdrojů zratového proudu jaými jsou synchronní stroje, nebo poud je podíl asynchronních motorů na počátečním zratovém proudu zanedbatelný (do 5 %), potom veliost souměrné střídavé složy zratového proudu (jeho efetivní hodnota) se s časem praticy nemění, časový průběh se blíží průběhu zratu s ideálním napěťovým zdrojem a hovoříme o zratu eletricy vzdáleném. Zrat eletricy blízý Jestliže příspěve alespoň jednoho synchronního stroje předpoládanému počátečnímu souměrnému rázovému zratovému proudu I přeračuje dvojnásobe jmenovitého proudu stroje, nebo není-li příspěve asynchronních motorů zanedbatelný, hovoříme o eletricy blízém zratu. Zvláštní případy zratů Výpočty zratů ve stejnosměrných obvodech vyžadují odlišný přístup než zraty v obvodech střídavých. Standardy [9], [10] a [11] se zabývají zraty ve stejnosměrných instalacích vlastní spotřeby eletráren a stejnosměrných obvodech eletráren a rozvodných stanic. Přestože tyto instalace jsou důležitou součástí eletráren a stanic přenosové soustavy i distribučních soustav a spoluvytváří proto eletrizační soustavu (ES), je výpočet zratových proudů ve stejnosměrných rozvodech natoli specificý, že pouze odazujeme na uvedené normy. Zcela mimo oblast ES by byly výpočty zratových proudů v dopravních prostředcích (automobily, vlay, lodě, letadla). Norma [] rovněž neplatí pro zušební zařízení, ve terých jsou zraty úmyslně vytvářeny a řízeny (zratovny). Poměry při zratu a jejich stanovení Průběhy zratových proudů v závislosti na čase (nebo jejich charateristicé hodnoty parametry), jejich rozložení v soustavě a průběhy (nebo hodnoty) napětí ve vybraných bodech soustavy se souhrnně označují jao poměry při zratu. (Pojem poměry při zratu nesmí být zaměňován s termínem zratový poměr, terý je jedním ze záladních onstručních parametrů synchronních strojů a s výpočty zratů přímo nesouvisí.) Poměry při zratu lze zjišťovat měřením na sutečném zařízení nebo na modelu, zoušami nebo výpočtem. Záladním prostředem pro určování poměrů při zratu pro existující i projetovaná zařízení jsou výpočty, jejichž výsledy prediují, více či méně doonale, chování sutečného zařízení na záladě jeho matematicého modelu. V současné době platné normy jsou převážně zaměřeny pouze na výpočet zratových proudů. Vo_ zraty_ prednasafel 1. Zrat, zratový proud, stanovení poměrů při zratu 5

6 Výpočty zratů v technicé praxi. Josef Voál, 01 Výpočty zratových proudů Proč se zraty počítají Výpočty zratů se obvyle provádějí v souvislosti s následujícími činnostmi: dimenzování eletricého zařízení s ohledem na tepelné a silové (dynamicé) účiny zratového proudu ontrola vypínačů s ohledem na průběh zratového proudu a parametry zotaveného napětí v místě instalace návrh uzemňovacích soustav, stanovení dotyových napětí (včetně roových napětí) a zavlečených napětí návrh a ontrola činnosti eletricých ochran a jistících prvů ontrola stability paralelně pracujících synchronních strojů ontrola napěťových poměrů, při zratu a při rozběhu pohonů s asynchronními motory stanovení napětí induovaných soustavami vvn nebo zvn ve sdělovacích vedeních, v pláštích abelů a v ovových potrubích uložených v zemi nebo na povrchu země ontrola šíření a vlivu vyšších harmonicých v eletrizační soustavě posouzení výsytu přepětí při zemních zratech a zemních spojeních ontrola vhodnosti provozního zapojení dílčích částí eletrizační soustavy Matematicý přístup Podrobný a co nejpřesnější výpočet časového průběhu složitého přechodného děje, terým zrat v eletricé soustavě tvořené zdroji, přenosovými cestami a spotřebiči zcela jistě je, vede na řešení soustavy diferenciálních rovnic, teré popisují chování jednotlivých prvů soustavy. I při využití výpočetní techniy je tento postup pro zrat v soustavě - sestávající z desíte a stove zdrojů, spotřebičů různých druhů, vedení, transformátorů a dalších prvů neschůdný. Praticy se uplatňuje, s řadou přijatých zjednodušení, pouze při řešení vybrané části soustavy, napřílad při analýze chování jednoho nebo něolia málo synchronních strojů, při výpočtu zratů ve vývodu generátoru nebo při analýze provozních přepětí. Ze všeobecného matematicého popisu fyziálních dějů se pro praticé řešení úlohy vybírají ty procesy, teré umožňují inženýrsé řešení problému Pro výpočet průběhu zratového proudu ve vývodu generátoru lze zjednodušené analyticé výrazy nalézt např. v 0, [3], [13] nebo [14]. Vo_ zraty_ prednasafel. Výpočty zratových proudů 6

7 Výpočty zratů v technicé praxi. Josef Voál, 01 Parametry zratového proudu Pro většinu apliací zratových výpočtů vša, naštěstí, není nutné znát přesné průběhy zratových proudů ve všech případech, teré se mohou v provozu vysytnout. Projetant či provozovatel potřebuje, aby navržené zařízení plnilo požadované funce s dostatečnou spolehlivostí a bezpečností. Spoojí se proto s výpočtem jednodušším, jehož výsledem jsou charateristicé hodnoty odpovídající mezním hodnotám možných průběhů zratových proudů, tzv. parametry zratového proudu. Parametry, terými může být charaterizován průběh zratového proudu, jsou: počáteční souměrný rázový zratový proud ( initial symmetrical short-circuit current ) I dysi bylo používáno i označení I s nárazový zratový proud ( pea short-circuit current ) i p - v dávné minulosti nědy též označován jao dynamicý zratový proud ( maing current ), dřívější a nědy ještě přežívající označení I m evivalentní oteplovací proud ( thermal equivalent short-circuit current ) I th, pro dobu trvání zratu T K - dřívější a nědy ještě přežívající označení I e pro dobu t souměrný zratový vypínací (dříve a zřejmě i správněji vypínaný ) proud ( symmetrical short-circuit breaing current ) I b, určovaný obvyle pro minimální (nejratší) dobu vypnutí t min - dřívější označení I vyp pro dobu t vyp stejnosměrná (aperiodicá) složa zratového proudu ( decaying (aperiodic) component of short-circuit current ) i d.c. obvyle se určuje její maximální možná hodnota pro minimální dobu vypnutí t min, dříve označovaná jao I a vyp ustálený zratový proud ( steady-state short-circuit current ) I může být ovlivněn buzením generátorů účiní zratového proudu je vyžadován v něterých apliacích pro zařízení nn, stejně jao poměr R/X nebo časová onstanta T a charaterizuje tlumení stejnosměrné složy zratového proudu Přejdeme obrázům, na stranu 19! Vo_ zraty_ prednasafel. Výpočty zratových proudů 7

8 Výpočty zratů v technicé praxi. Josef Voál, 01 Maximální, minimální a omezený zratový proud Při určování parametrů zratového proudu se zraty počítají pro nejméně příznivý případ, avša s provozně přípustným zapojením. Pro dimenzování zařízení to jsou obvyle hodnoty odpovídající maximálnímu zratovému proudu, pro návrh a ontrolu činnosti eletricých ochran a jistících prvů a ověřování rozběhu asynchronních motorů to mohou být hodnoty odpovídající minimálnímu zratovému proudu. Při aždém výpočtu zratů pro dimenzování eletricého zařízení by měl být určován, mimo počáteční rázový zratový proud I, též alespoň nárazový zratový proud i p. Poud jsou ochraně rozvodného zařízení použity pojisty nebo jističe omezující zratový proud, spočítá se nejdříve předpoládaný počáteční souměrný rázový zratový proud bez těchto přístrojů. Z tohoto zratového proudu a omezovacích charateristi pojiste nebo jističů se stanoví parametry omezeného zratového proudu, terým je namáháno zařízení za jistícím přístrojem. Vo_ zraty_ prednasafel. Výpočty zratových proudů 8

9 Výpočty zratů v technicé praxi. Josef Voál, 01 Zjednodušující předpolady, přibližné a upřesňující výpočty Výpočty zratových proudů jsou prováděny vždy s řadou zjednodušení a jejich výsledy jsou ve srovnání s fyziální realitou, více či méně přibližné Analýza poměrů při zratu by měla být v souladu s přesností vstupních údajů, použitými výpočetními prostředy a především v souladu s účelem výpočtu, tedy s tím, čemu budou výsledy výpočtu sloužit.. Z nejčastějších zjednodušení můžeme uvést napřílad tato: Při výpočtu zratového proudu předpoládá ovový zrat, neuvažuje se vliv eletricého oblouu v místě zratu nebo přechodových odporů Po dobu trvání zratu se nemění typ zratu Po dobu zratu nedochází žádné změně v síti Uvažují se jmenovité impedance strojů a jmenovité převody transformátorů Zanedbávají se něteré prvy příčných admitancí vedení a strojů Synchronní stroje s vynilými póly se modelují jao stroje s válcovým rotorem Ke zratu dojde na nezatížené větvi při jmenovitém zatížení synchronního stroje Neuvažuje se, nebo se uvažuje zjednodušeně, vliv změn v budícím obvodu stroje během zratu Dříve též: výpočet se provádí pouze s rezistancemi (sítě nn) nebo pouze s reatancemi (sítě vvn) vedení Přijatá zjednodušení bývají volena obvyle ta, aby zásadně výpočet neovlivnila, nebo aby výsledy výpočtu byla onzervativní, tedy na straně bezpečnosti. Provádění přibližného výpočtu hodnot zratového proudu je oprávněno tím, že již samotná používaná vstupní data nejsou a nemohou být zcela přesná. Výpočet se provádí v podmínách nejistoty či neurčitosti informací o dlouhodobém vývoji soustavy, zařízení přitom musí obvyle vyhovět po celou dobu své životnosti, tedy i v období, pro teré můžeme jen stěží předvídat vstupní údaje potřebné pro výpočet. Přitom rozvodná zařízení a eletricé přístroje se vyrábějí pro odstupňované hodnoty zratových odolností. Při ontrole existujícího zařízení, teré již je v provozu delší dobu a je provozováno za oolností lišících se od předpoladů přijatých při jeho návrhu, se ovšem mohou uplatnit podrobnější, upřesňující výpočty. Upřesňující výpočet může oddálit požadave reonstruce zařízení s ohledem na vzrůst zratových proudů. Dnes již historicý, ale stále platný, standard ČSN Zásady dimenzování podle eletrodynamicé a tepelné odolnosti při zratech z rou 1983 (norma RVHP - ST SEV 76-80) v něterých případech doonce připouští, aby zratová odolnost zařízení byla menší než očeávané hodnoty zratových proudů. Tento přístup vychází ze srovnání pravděpodobnostního rozložení dosahovaných zratových proudů s maximálními hodnotami zratů určenými výpočtem pro mezní, nejméně příznivé stavy, vysytující se s malou četností. Vo_ zraty_ prednasafel. Výpočty zratových proudů 9

10 Výpočty zratů v technicé praxi. Josef Voál, 01 Něteré postupy a metody používané při výpočtech zratů Pro určení parametrů zratových proudů byla v průběhu doby vypracována řada více či méně zjednodušených postupů. Rozlad do souměrných složových soustav Při výpočtu nesouměrných zratů se vychází z metody rozladu do souměrných složových soustav: sousledné, zpětné a netočivé. Zratové řivy pro typový stroj a analyticý výpočet blízého zratu Pro výpočet zratu eletricy blízého synchronnímu stroji byly vypracovány pro typové stroje zratové řivy, prezentované ve formě diagramů nebo tabule, nebo je prováděn analyticý výpočet, s použitím vzorců. Při eletricy blízém zratu se může uplatnit rozdílnost eletricých parametru stroje v podélné a příčné ose, vliv napěťové regulace synchronních generátorů, vysoý podíl stejnosměrné složy zratového proudu v oamžiu jeho vypínání a vliv pracovního bodu při provozu stroje před zratem něteré postupy vša tyto vlivy neuvažují. Problematia společné cesty Rozdílný může být taé přístup problematice společné cesty zratových příspěvů z různých zdrojů zratových proudů, terý je třeba uplatnit při řešení zratů v zauzlených, tzv. mřížových sítích. V nejjednodušším případě si tento problém můžeme demonstrovat na zapojení sítě do trojcípé hvězdy, dy zrat na onci jednoho ramene je napájen ze dvou zdrojů s odlišnými parametry, tedy s různým časovým průběhem proudu při zratu na svorách stroje (Obr.4). Jednoduchými postupy, bez iteračních výpočtů, můžeme analyticy určit pouze počáteční souměrný rázový zratový I, nioliv vša další parametry zratového proudu, závislé na rychlosti zániu střídavých a stejnosměrných slože z obou zdrojů. Po provedení transfigurace schématu z hvězdy na trojúhelní sice společnou cestu zratových příspěvů do místa zratu odstraníme, ale oba zdroje zratového proudu jsou vzájemně propojeny třetí stranou trojúhelníové sítě. Časový průběh zratových příspěvů do místa zratu je ovlivněn vyrovnávacími proudy protéajícími touto větví a časové onstanty zániu jednotlivých slože zratových proudů nelze proto z parametrů obvodu na počátu zratu jednoduše stanovit. Vo_ zraty_ prednasafel. Výpočty zratových proudů 10

11 Výpočty zratů v technicé praxi. Josef Voál, 01 Metoda superpozice Fyziálně odůvodněný a relativně přesný výpočet rozložení symetricých zratových proudů v oamžiu vzniu zratu, tedy určení hodnot I v místě zratu i v jednotlivých větvích schématu, vychází z metody superpozice, ja je prezentována např. v [3]. Výpočet zratů přitom navazuje na výpočet rozložení proudů a napětí v soustavě před zratem ( load-flow analysis ). Je tedy třeba vycházet ze znalosti odběrů a zatížení zdrojů v ustáleném chodu soustavy. Ze známých hodnot vetorů napětí na svorách generátorů, jejich proudového zatížení a vnitřních impedancí se pa stanoví vnitřní napětí generátorů a rozložení napětí a proudů v soustavě při zratu. Výpočtem, obvyle prováděným výpočetním programem s využitím počítače, se ovšem neurčuje časový průběh zratových proudů (jejich střídavých a stejnosměrných slože). Při modelování synchronních generátorů jejich vnitřní rázovou reatancí X d je výsledem výpočtu rozložení počátečních rázových zratových proudů I, ze terých se odvozuje nárazový zratový proud i p. Pro různé rozdělení zátěže na jednotlivé generátory se ovšem dostávají též různá vnitřní napětí generátorů a tedy taé různé hodnoty zratového proudu pro jedno a totéž místo zratu. Vypočtená hodnota proto nemusí být pro dané místo zratu ta nejméně příznivá. Pro zísání, poud možno, nejméně příznivých hodnot je třeba zadat vhodné rozložení a zatížení zdrojů i odběrů, což je úloha řešená převážně empiricy. Závislost výpočtu zratů na předchozím výpočtu chodu sítě v ustáleném stavu odstraňují něteré výpočetní postupy tím, že u všech modelovaných generátorů předpoládají jejich zatížení jmenovitým výonem, vliv odběrů na rozložení zratových proudů je zanedbán. Dalšího zjednodušení může být dosaženo tím, že se u všech generátorů definuje stejné poměrné vnitřní napětí za rázovou reatancí E d zavedením součinitele respetování vlivu předchozího zatížení (např. pro zrat v soustavě =1,1 pro stroj zatížený, =1,0 pro stroj nezatížený). Při těchto zjednodušeních se výpočet metodou superpozice silně přibližuje výpočtu metodou evivalentního napěťového zdroje v místě zratu. Vo_ zraty_ prednasafel. Výpočty zratových proudů 11

12 Výpočty zratů v technicé praxi. Josef Voál, 01 Metoda evivalentního napěťového zdroje v místě zratu Standardní postup výpočtu zratů podle platných norem a technicých zpráv [], [3], [5], [6] a [7] je založen na metodě evivalentního napěťového zdroje situovaného v místě zratu, terý je jediným zdrojem napětí v soustavě. Všechny ostatní prvy jsou nahrazeny svými zratovými impedancemi a místo vnitřních napětí zdrojů zratového proudu jsou uvažovány zratující spoje. Napětí evivalentního napěťového zdroje je odvozeno ze jmenovitého (fázového) napětí sítě v místě zratu vynásobením napěťovým součinitelem c. Zavedení tohoto součinitele je v normě [] zdůvodňováno olísáním napětí v závislosti na čase a místě, přepínáním odboče transformátorů, zanedbáním zátěže a apacitních reatancí a chováním generátorů a motorů při přechodném ději. Při výpočtu maximálních zratů se používá napěťový součinitel c max, terý v podstatě odpovídá dovolenému nejvyššímu napětí pro zařízení na dané napěťové hladině a v normě doporučené hodnoty jsou 1,05 a 1,10. Pro výpočet minimálních zratových proudů norma uvádí pro součinitel c min hodnotu 0,95 pro zrat v síti nn a 1,00 pro zrat v sítích vyšších napětí. Při použití metody evivalentního napěťového zdroje v místě zratu odpadá nutnost provádět výpočty toů výonů v různých stavech před zratem. Postradatelné jsou údaje o odběrech, poloze přepínače odboče transformátorů, buzení generátorů apod. Vzhledem tomu, že vnitřní napětí zdrojů mohou být odlišná od napětí evivalentního zdroje v místě zratu a transformátory bývají vybaveny přepínatelnými odbočami, musí se impedance generátorů, síťových transformátorů a eletrárensých bloů při výpočtu zratových proudů origovat příslušnými orečními součiniteli. Vo_ zraty_ prednasafel. Výpočty zratových proudů 1

13 Výpočty zratů v technicé praxi. Josef Voál, 01 Použití metody superpozice a metody evivalentního zdroje K charaterizování obou postupů sloužících e stanovení hodnot počátečního rázového souměrného zratového proudu I lze uvést: V minulosti byla metoda superpozice přednostně používána pří výpočtech rozsáhlých přenosových a distribučních sítí, ve terých se neuplatňuje eletricá blízost synchronních strojů a vliv asynchronních motorů a teré mohly být, i při něterých dalších zjednodušeních (v sítích vvn a zvn byly uvažovány pouze podélné reatance prvů) s přiměřenou pracností prováděny pouze s nasazením výpočetní techniy. Metoda evivalentního napěťového zdroje v místě zratu se zase blíží postupům, teré byly používány pro výpočet zratů v průmyslových rozvodech, vlastní spotřebě eletráren a eletricých stanic, často pouze s nejjednoduššími výpočetními prostředy. Její apliace podle platné normy bez využití výpočetního programu je sice možná, ale v dnešní době již těžo představitelná. Hlavní předností této metody je to, že nevyžaduje předchozí výpočet proudů a napětí v ustáleném stavu před vzniem zratu. K dalším výhodám patří relativní jednoduchost a standardizace, terá ujednocuje i další procedury pro určení všech požadovaných parametrů zratového proudu. Nejen metoda výpočtu, ale i jeho rozsah a způsob zpracování, volba míst zratu, typu zratu a požadavy na zjištění těch či oněch parametrů zratového proudu závisí především na účelu, e terému mají být výsledy výpočtu zratových proudů využity. Napřílad výpočet maximálních zratových proudů sám o sobě je pouhým uměním pro umění a nemá žádnou vypovídací schopnost, není-li provedeno navazující srovnání zísaných výsledů se zratovou odolností zařízení, nebo porovnání s výsledy výpočtu pro alternativní zapojení, nebo nejsou-li výsledy jina využity, napřílad pro návrh nebo ontrolu dimenzování či ontrolu činnosti něterých prvů. Žádný standard ovšem rozsah výpočtu, jeho způsob zpracování, doložení použitých vstupních hodnot a výsledů výpočtu, případně jejich apliaci pro onrétní eletricé zařízení, nepředepisuje. Definování těchto požadavů je tedy předmětem dohody mezi objednatelem a zpracovatelem výpočtu. Vo_ zraty_ prednasafel. Výpočty zratových proudů 13

14 Výpočty zratů v technicé praxi 3. Josef Voál, 01 Něco z historie norem pro výpočty zratů Původní normy ČSN Problematia zratů se vynořila již s počátem eletrizace, především v souvislosti s návrhem hlavních parametrů eletricého zařízení, s jeho dimenzováním. Výpočet počátečního rázového souměrného zratového proudu I v jednoduchém obvodu v podstatě spočívá v apliaci Ohmova záona na výpočtovou impedanci, při znalosti vnitřního napětí a vnitřní impedance zdroje. Pro technicou potřebu byla v průběhu doby vypracována celá řada praticých postupů, lišících se nejen mírou zjednodušení. Výpočet byl často prováděn s využitím procentních nebo poměrných hodnot impedancí při zvoleném vztažném výonu, jeho výstupem pa byly zratové proudy nebo zratové výony. Snaha sjednotit rozdílné přístupy používané jednotlivými subjety v různých oblastech hospodářství se promítla do postupné standardizace výpočtu zratů (ČSN 305 z února 195, ČSN Stavba transformoven a rozvoden vn z rou 1957). V roce 1960 byla vydána ČSN Výpočet poměrů při zratech v trojfázové eletrizační soustavě, jao doporučená norma, upravená a doplněná změnou v roce Podle této normy byla navržena celá řada dosud provozovaných zařízení a norma byla v technicé praxi využívána i po jejím zrušení až do 90. let minulého století. Výpočet bylo možné provádět s poměrnými nebo procentními impedancemi, nebo se sutečnými hodnotami impedancí. Pro tehdejší jmenovitá napětí sítí a přístrojů (0,0-0,380 0, a později 400 V) norma definovala řadu výpočtových napětí (0,3 0,400 0,55 3,15 6,3 10,5 15,75 3,00 36, V). Fitivní převody transformátorů odpovídaly výpočtovým napětím, taže se zjednodušil přepočet impedancí z jedné napěťové hladiny na druhou. Při zběžném výpočtu bylo možné provést výpočet pouze s reatancemi nebo jen s činnými odpory. Nárazový zratový proud I m se odvozoval z počátečního souměrného rázového zratového proudu podle poměru R/X zratového obvodu, nebo pomocí součinitele K udaného v tabulce pro různá místa zratu. Obdobným postupem se určoval i evivalentní oteplovací proud tabulovým součinitelem, jehož hodnota závisela na místě a délce trvání zratu. Příspěve od asynchronních motorů se uvažoval pouze při výpočtu nárazového (dynamicého) zratového proudu. V soustavách nn se vypočtené hodnoty zratových proudů reduovaly o 15 až 5 % s ohledem na vnitřní impedanci přístrojů a spojů nn. Pro upřesňující výpočty a stanovení průběhu zratových proudů norma obsahovala tabuly a řivy poměrných hodnot odvozených pro typový turboalternátor a typový hydroalternátor. V normě byly též vztahy pro zjednodušování náhradního schématu a řada řešených příladů. Vo_ zraty_ prednasafel 3. Něco z historie 14

15 Výpočty zratů v technicé praxi 3. Josef Voál, 01 V roce 1981 byl zveřejněn návrh normy ověření (s modrým pruhem) ČSN Výpočet poměrů při zratech v trojfázové eletrizační soustavě. Zpracovatelem návrhu byl Doc. Ing. Františe Němeče, CSc., z Eletrotechnicé faulty ČVUT. Návrh přepracoval velice důsledně a omplexně starou ČSN Byl založen na metodě součinitelů (pro eletricy vzdálené zraty), pro zraty eletricy blízé synchronnímu stroji byly v normě tabuly vypočtené pro typový generátor. Ponechával výpočtová napětí a fitivní převody transformátorů, požadoval podrobnější zahrnutí vlivu asynchronních motorů. Vypočet podle této normy měl sloužit rychlému zjištění zratových poměrů. Poud by výsledy nebylo možno považovat za dostačující, měl by se provést výpočet něterou z přesnějších metod (výpočet pomocí matematicého modelu respetujícího zatížení v soustavě před poruchou, výpočet vycházející z řešení soustavy diferenciálních rovnic.) V praxi se návrh nevžil, pro většinu techniů byl asi, ve srovnání s platnou ČSN , málo praticý a nedotažený. ČSN Výpočet poměrů při zratech v trojfázové eletrizační soustavě z rou Normu zpracoval ing. Vladislav Reimar (Energoprojet Praha). Podle tehdy platného systému ČSN byla normou závaznou. Oproti předchozímu návrhu normy ověření došlo podstatným úpravám, zahrnuty byly již něteré postupy podle návrhu mezinárodní normy IEC 909. Pro řešení zratu eletricy blízého alternátoru byly v normě analyticé vzorce pro výpočet zratových násobitelů. Při praticém používání této normy byla zjištěna řada tisových chyb a něteré nedostaty metodicé. Ve druhém vydání normy byla převážná část tisových chyb odstraněna, metodicé nedostaty vša zůstaly. (Jednalo se např. o způsob respetování asynchronních motorů jedním evivalentním motorem, jehož zratový příspěve se uplatňuje společně s příspěvem z nadřazené sítě, vliv společné cesty zratových příspěvů různého charateru, použití fitivních převodů transformátorů odpovídajících jmenovitým napětím sítí, výpočet zjednodušenými vzorci při stanovování hodnoty Jouleova integrálu a chyby ve vztazích pro výpočet parametrů eletricy blízého zratu.) Vo_ zraty_ prednasafel 3. Něco z historie 15

16 Výpočty zratů v technicé praxi 3. Josef Voál, 01 ČSN Výpočet poměrů při zratech v trojfázové eletrizační soustavě z rou 199. V roce 1989 zpracoval ing. Josef Voál (Energoprojet Praha) návrh změny ČSN z rou 1988, terý sledoval tyto cíle: - odstranit tisové chyby - provést metodicé úpravy s ohledem na praticé zušenosti při provádění výpočtů - upravit způsob respetování asynchronních motorů - zdůraznit v textu normy místa, de výpočet může být prováděn, v souladu s jeho účelem a použitými výpočetními prostředy, různým způsobem - podle možnosti ověřit něteré vztahy a upřesnit a doplnit orientační hodnoty parametrů a oeficientů - uvést výpočet do vztahu s postupem podle IEC 909, umožnit provádění výpočtu podle zásad IEC 909 a IEC 865 Návrh změn přitom musel respetovat uspořádání a členění ČSN z rou Po připomínovém řízení byl zpracován onečný návrh normy se zapracovanými změnami, v září 1990 byl předán Úřadu pro normalizaci a měření, terý jej vydal v září 199 jao revidovanou normu. Tato norma platila do , jejím zrušením se plně v této oblasti přešlo na normy IEC a EU, zaváděné do soustavy ČSN přeladem. Vo_ zraty_ prednasafel 3. Něco z historie 16

17 Výpočty zratů v technicé praxi 3. Josef Voál, 01 Publiace IEC Počínaje roem 1988 vydalo IEC řadu publiací (norem a technicých informací nebo zpráv), vypracovaných Technicou omisí 73 této organizace, teré se zabývají výpočty zratových proudů a jejich účinů: - IEC 909:1988 Short-circuit current calculation in three-phase a.c. systems. Záladní norma pro výpočet zratových proudů. Nahrazena revidovanou normou IEC :001 - IEC 781:1989 Application guide for calculation of short-circuit currents in low-voltage radial systems. Již dříve připravovaná publiace IEC, dnes praticy bez významu. - IEC 909-1:1991 Factors for the calculation of short-circuit currents in three-phase a.c. systems according to IEC 909. Důležitá technicá informace, vysvětlující a doplňující něteré postupy v IEC 909. Nahrazena revidovaným vydáním technicé zprávy IEC TR :00. - IEC 909-:199 Electrical equipoment. Data for short-circuit calculations in accordance with IEC 909. Technicá informace obsahující soubory výchozích údajů pro výpočty a typicé parametry něterých zařízení. Nahrazena revidovanou normou. - IEC 865-1:1993 Short-circuit currents. Calculation of effects. Part 1: Definitions and calculation methods. Druhé vydání, teré ruší a nahrazuje první vydání z rou Norma se zabývá výpočtem silových účinů na tuhé vodiče i lanové vodiče a tepelných účinů na holé vodiče a eletricé přístroje. V roce 010 byl předložen e schválení návrh třetího revidovaného vydání, jao norma IEC IEC :1994 Short-circuit currents. Calculation of effects. Part : Examples of calculations. Technicá zpráva s přílady výpočtu silových a tepelných účinů zratových proudů. - IEC :1995 Short-circuit currents in three-phase AC systems Part 3: Currents during two separate simultaneous line-toearth short circuits and partial currents flowing through earth. Norma nahrazena druhým vydáním IEC :003 a poté třetím vydáním IEC : IEC :1997 Short-circuit currents in d.c. auxiliary installations in power plants and substations Part 1: Calculation of short-circuit currents. Vo_ zraty_ prednasafel 3. Něco z historie 17

18 Výpočty zratů v technicé praxi 3. Josef Voál, 01 - IEC :1997 Short-circuit currents in d.c. auxiliary installations in power plants and substations Part : Calculation of effects. - IEC :000 Short-circuit currents in d.c. auxiliary installations in power plants and substations Part 3: Examples of calculations. - IEC TR :000 Short-circuit currents in three-phase a.c. systems Part 4: Examples for the calculation of short-circuit currents. První vydání dlouho čeávaných příladů výpočtů podle IEC 909. Tato technicá zpráva byla vydána dříve než druhé, revidované vydání záladní normy IEC :001, přílady vša jsou zřejmě již upraveny podle revidované normy. - IEC :001 Short-circuit currents in three-phase a.c. systems Part 0: Calculation of currents. Norma nahrazuje první vydání IEC 909-0: IEC TR :00 Short-circuit currents in three-phase a.c. systems Part 1: Factors for the calculation of short-circuit currents in three-phase a.c. systems according to IEC Norma nahrazuje první vydání IEC 909-1: IEC :003 Short-circuit currents in three-phase a.c. systems Part 3: Currents during two separate simultaneous line-toearth short circuits and partial currents flowing through earth. Norma nahrazuje první vydání IEC :1995, byla vša již nahrazena třetím vydáním IEC : IEC TR :008 Short-circuit currents in three-phase a.c. systems Part : Data of electrical equipment for short-circuit current calculations. Tato technicá zpráva nahrazuje IEC 909-: IEC :009 Short-circuit currents in three-phase a.c. systems Part 3: Currents during two separate simultaneous line-toearth short circuits and partial currents flowing through earth. Norma nahrazuje druhé vydání IEC : IEC :011 Short-circuit currents. Calculation of effects. Part 1: Definitions and calculation methods. Třetí vydání, teré ruší a nahrazuje druhé vydání z rou Norma se zabývá výpočtem silových účinů na tuhé vodiče i lanové vodiče a tepelných účinů na holé vodiče, část zabývající se tepelnými účiny na eletricé přístroje je vypuštěna. V současnosti se připravuje vydání česého přeladu jao druhé vydání ČSN EN Vo_ zraty_ prednasafel 3. Něco z historie 18

19 Výpočty zratů v technicé praxi 5. Josef Voál, 01 Obrázy a teoreticé zálady výpočtům zratů Používaná symbolia V této apitole je upřednostněno tradiční česé označování fyziálních veličin a parametrů zratového proudu, ta, ja bylo použito v normě ČSN z rou 199 a ja je dosud často používáno v naší odborné literatuře. Současně je vša upozorněno na odlišnosti symboliy podle norem IEC, ja je prezentována v apitole 5 Výpočet zratových proudů podle platných norem. Porovnání obou symboli pro výrazy použité v této apitole je v následující tabulce. Pro označení omplexních veličin je v obou případech použito podtržení dřívější symbolia upřednostňovala stříšu. V textu zařazené přílady jednoduchých eletricých obvodů mají osvětlit postupy praticého výpočtu zaotveného v normách a nezahrnují problematiu nesouměrných zratů. tradiční Symbol podle IEC Význam symbolu i (t) nepoužívá se Průběh zratového proudu v závislosti na čase I I Počáteční souměrný rázový zratový proud (efetivní hodnota) I I Ustálený zratový proud I m i p Nárazový zratový proud I e I th Evivalentní oteplovací proud I vyp I b Vypínací zratový proud (symetricý, střídavá složa) I a vyp nepoužívá se Stejnosměrná (aperiodicá) složa vypínacího zratového proudu i a i d.c. Stejnosměrná (aperiodicá) složa zratového proudu i st i a.c. Střídavá (symetricá) složa zratového proudu t T Doba trvání zratu Vo_ zraty_ prednasafel 4. Obrázy a teoreticé zálady výpočtům zratů 19

20 Výpočty zratů v technicé praxi 5. Josef Voál, 01 tradiční Symbol podle IEC Význam symbolu t min t min Nejratší doba vypnutí E d / 3 E Rázové (subtranzitní) napětí synchronního stroje, fázové cu n /3 cu n /3 Napětí evivalentního zdroje (efetivní hodnota) U n U n Jmenovité napětí soustavy, sdružené (efetivní hodnota) U ng U rg Jmenovité napětí synchronního stroje, sdružené (efetivní hodnota) U nm U rm Jmenovité napětí asynchronního motoru I ng I rg Jmenovitý proud synchronního stroje c c Napěťový součinitel K Součinitel nárazového zratového proudu Součinitel pro výpočet souměrného zratového vypínacího proudu Z Z Impedance Z V nepoužívá se Vnější impedance Z G Z G Impedance synchronního stroje Z M Z M Impedance asynchronního motoru R st R G Střídavá rezistance synchronního stroje R M R M Rezistance asynchronního motoru R 1 R Rezistance na jednotu dély vedení X d X d Rázová (subtranzitní) reatance synchronního stroje (nasyc. hodnota), podélná X nepoužívá se Přechodná (tranzitní) reatance synchronního stroje, podélná d X d X d Synchronní reatance (nenasycená hodnota), podélná Vo_ zraty_ prednasafel 4. Obrázy a teoreticé zálady výpočtům zratů 0

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.3.014.3.001.24 Září 1992 Elektrotechnické předpisy ČSN 33 3020 VÝPOČET POMĚRU PŘI ZKRATECH V TROJFÁZOVÉ ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVĚ Calculation of the short-circuit currents and

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.220.01, 29.240.20 2004 Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 1: Součinitele pro výpočet zkratových proudů podle IEC 60909-0 ČSN 33 3022-1 Květen idt IEC

Více

Návrh vysokofrekvenčních linkových transformátorů

Návrh vysokofrekvenčních linkových transformátorů inové transformátory inové transformátory Při požadavu na transformaci impedancí v široém frevenčním pásmu, dy nelze obsáhnout požadovanou oblast mitočtů ani široopásmovými obvody, je třeba použít široopásmových

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV ELEKTROENERGETIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

β 180 α úhel ve stupních β úhel v radiánech β = GONIOMETRIE = = 7π 6 5π 6 3 3π 2 π 11π 6 Velikost úhlu v obloukové a stupňové míře: Stupňová míra:

β 180 α úhel ve stupních β úhel v radiánech β = GONIOMETRIE = = 7π 6 5π 6 3 3π 2 π 11π 6 Velikost úhlu v obloukové a stupňové míře: Stupňová míra: GONIOMETRIE Veliost úhlu v oblouové a stupňové míře: Stupňová míra: Jednota (stupeň) 60 600 jeden stupeň 60 minut 600 vteřin Př. 5,4 5 4 0,4 0,4 60 4 Oblouová míra: Jednota radián radián je veliost taového

Více

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků Elektroenergetika 1 Elektrické části elektrárenských bloků Elektrická část elektrárny Hlavním úkolem elektrické části elektráren je: Vyvedení výkonu z elektrárny zprostředkování spojení alternátoru s elektrizační

Více

Funkční měniče. A. Na předloženém aproximačním funkčním měniči s operačním zesilovačem realizujícím funkci danou tabulkou:

Funkční měniče. A. Na předloženém aproximačním funkčním měniči s operačním zesilovačem realizujícím funkci danou tabulkou: Funční měniče. Zadání: A. Na předloženém aproximačním funčním měniči s operačním zesilovačem realizujícím funci danou tabulou: proveďte: U / V / V a) pomocí oscilosopu měnič nastavte b) změřte na něm jeho

Více

20 - Číslicové a diskrétní řízení

20 - Číslicové a diskrétní řízení 20 - Číslicové a disrétní řízení Michael Šebe Automaticé řízení 2013 22-4-14 Analogové a číslicové řízení Proč číslicově? Snadno se přeprogramuje (srovnej s výměnou rezistorů/apacitorů v analogové řídicím

Více

7. Kompenzace účiníku v průmyslových sítích

7. Kompenzace účiníku v průmyslových sítích 7. Kompenzace účiníu v průmyslových sítích 7.1 Význam ompenzace účiníu Při stále větší spotřebě eletricé energie vstupují do popředí snahy nalézt způsoby, ja snížit ztráty při přenosu a rozvodu eletricé

Více

Obr.1 Princip Magnetoelektrické soustavy

Obr.1 Princip Magnetoelektrické soustavy rincipy měřicích soustav: 1. Magnetoeletricá (depreszý) 2. Eletrodynamicá 3. Induční 4. Feromagneticá 1.ANALOGOVÉ MĚŘICÍ ŘÍSTROJE Magnetoeletricá soustava: Založena na působení sil v magneticém poli permanentního

Více

REAs ČR VSE POJISTKY gtr PRO JIŠTĚNÍ PNE DISTRIBUČNÍCH TRANSFORMÁTORŮ 35 4701 VN/NN

REAs ČR VSE POJISTKY gtr PRO JIŠTĚNÍ PNE DISTRIBUČNÍCH TRANSFORMÁTORŮ 35 4701 VN/NN REAs ČR VSE POJISTKY gtr PRO JIŠTĚNÍ PNE DISTRIBUČNÍCH TRANSFORMÁTORŮ 35 4701 VN/NN Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové normy energetiky pro rozvod elektrické energie odsouhlasily tyto organizace:

Více

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR Trojfázové napětí: Střídavé elektrické napětí se získává za využití principu elektromagnetické indukce v generátorech nazývaných alternátory (většinou synchronní), které obsahují tři cívky uložené na pevné

Více

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Příloha č. 1 k vyhlášce č. 51/2006 Sb. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ 1. Obchodní firma - vyplňuje žadatel podnikatel zapsaný Část B - údaje o zařízení

Více

pracovní verze pren 13474 "Glass in Building", v níž je uveden postup výpočtu

pracovní verze pren 13474 Glass in Building, v níž je uveden postup výpočtu POROVNÁNÍ ANALYTICKÉHO A NUMERICKÉHO VÝPOČTU NOSNÉ KONSTRUKCE ZE SKLA Horčičová I., Netušil M., Eliášová M. Česé vysoé učení technicé v Praze, faulta stavební Anotace Slo se v moderní architetuře stále

Více

1.1 Měření parametrů transformátorů

1.1 Měření parametrů transformátorů 1.1 Měření parametrů transformátorů Cíle kapitoly: Jedním z cílů úlohy je stanovit základní parametry dvou rozdílných třífázových transformátorů. Dvojice transformátorů tak bude podrobena měření naprázdno

Více

ASYNCHRONNÍ MOTOR. REGULACE OTÁČEK

ASYNCHRONNÍ MOTOR. REGULACE OTÁČEK Úloha č. 11 ASYNCHRONNÍ MOTOR. REGULACE OTÁČEK ÚKOL MĚŘENÍ: 1. Zjistěte činný, jalový a zdánlivý příon, odebíraný proud a účiní asynchronního motoru v závislosti na zatížení motoru. 2. Vypočítejte výon,

Více

11. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM. Příklad 11.1

11. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM. Příklad 11.1 11. OCHRN PŘED ÚRZEM ELEKTRICKÝM PRODEM Příklad 11.1 Vypočítejte velikost dotykového napětí d na spotřebiči, který je připojen na rozvodnou soustavu 3 50 Hz, 400 V/TN-C, jestliže dojde k průrazu fázového

Více

Poruchové stavy vedení

Poruchové stavy vedení Poruchové stavy vedení krat, omezení zkratového proudu a ochrana před zkratem krat Nejrozšířenějšími poruchami v ES jsou zkraty. krat vznikne spojením fází navzájem nebo se zemí v soustavě s uzemněným

Více

MĚŘENÍ MOMENTU SETRVAČNOSTI Z DOBY KYVU

MĚŘENÍ MOMENTU SETRVAČNOSTI Z DOBY KYVU Úloha č 5 MĚŘENÍ MOMENTU SETRVAČNOSTI Z DOBY KYVU ÚKOL MĚŘENÍ: Určete moment setrvačnosti ruhové a obdélníové desy vzhledem jednotlivým osám z doby yvu Vypočtěte moment setrvačnosti ruhové a obdélníové

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Rozvod elektrické energie v průmyslových a administrativních budovách. Sítě se zálohovaným a nepřetržitým napájením. A 5 M 14 RPI Min.

Rozvod elektrické energie v průmyslových a administrativních budovách. Sítě se zálohovaným a nepřetržitým napájením. A 5 M 14 RPI Min. Rozvod elektrické energie v průmyslových a administrativních budovách Sítě se zálohovaným a nepřetržitým napájením Topologie a uspořádání rozvodu elektrické energie v průmyslových objektech a administrativních

Více

MDT 625.25.621.314.2 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 21.09.1989 TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

MDT 625.25.621.314.2 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 21.09.1989 TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ MDT 625.25.621.314.2 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 21.09.1989 TNŽ 36 5570 Generální Ředitelství Českých drah TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ TNŽ 36 5570 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tato

Více

Dále jsou uvedeny cíle, kterých máte dosáhnout po prostudování této kapitoly konkrétní dovednosti, znalosti.

Dále jsou uvedeny cíle, kterých máte dosáhnout po prostudování této kapitoly konkrétní dovednosti, znalosti. POKYNY KE SD AS KE SD Na úvod apitoly je uveden as potebný prostudování láty. as je pouze orientaní a m'že vám sloužit jao hrubé vodíto pro rozvržení studia celého pedm,tu i apitoly. CÍL Dále jsou uvedeny

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ. MOTORPAL,a.s.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ. MOTORPAL,a.s. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY MOTORPAL,a.s. licence na distribuci elektřiny č. 120705508 Příloha 1 Dotazníky pro registrované údaje 2 Obsah Dotazník 1a Údaje o všech výrobnách - po

Více

Podélná RO působení při i R > i nast = 10x % I n, úplné mžikové vypnutí

Podélná RO působení při i R > i nast = 10x % I n, úplné mžikové vypnutí Ochrany alternátorů Ochrany proti zkratům a zemním spojení Vážné poruchy zajistit vypnutí stroje. Rozdílová ochrana Podélná RO porovnává vstup a výstup objektu (častější) Příčná RO porovnává vstupy dvou

Více

zpracování signálů - Fourierova transformace, FFT Frekvenční

zpracování signálů - Fourierova transformace, FFT Frekvenční Digitální zpracování signálů - Fourierova transformace, FF Frevenční analýza 3. přednáša Jean Baptiste Joseph Fourier (768-830) Zálady experimentální mechaniy Frevenční analýza Proč se frevenční analýza

Více

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu 1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu Cíle kapitoly: Cílem úlohy je ověřit teoretické znalosti při provozu dvou a více transformátorů paralelně. Dalším úkolem bude změřit

Více

17. 10. 2014 Pavel Kraják

17. 10. 2014 Pavel Kraják ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška

Více

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Příloha č. 1 k vyhlášce č. 51/2006 Sb. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ 1. Obchodní firma (vyplňuje žadatel - podnikatel zapsaný v obchodním

Více

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová STŘEDNÍ ŠOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBAR, SÝOROVA 1/613 příspěvková organizace TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová - 1 - Transformátor jednofázový = netočivý elektrický stroj, který využívá elektromagnetickou indukci

Více

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli.

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli. Synchronní stroje Rozvoj synchronních strojů byl dán zavedením střídavé soustavy. V počátku se používaly zejména synchronní generátory (alternátory), které slouží pro výrobu trojfázového střídavého proudu.

Více

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru NÁVRH TRANSFORMÁTORU Postup školního výpočtu distribučního transformátoru Pro návrh transformátoru se zadává: - zdánlivý výkon S [kva ] - vstupní a výstupní sdružené napětí ve tvaru /U [V] - kmitočet f

Více

7.3.9 Směrnicový tvar rovnice přímky

7.3.9 Směrnicový tvar rovnice přímky 739 Směrnicový tvar rovnice přímy Předpolady: 7306 Pedagogicá poznáma: Stává se, že v hodině nestihneme poslední část s určováním vztahu mezi směrnicemi olmých příme Vrátíme se obecné rovnici přímy: Obecná

Více

3. VYBAVENÍ LABORATOŘÍ A POKYNY PRO MĚŘENÍ

3. VYBAVENÍ LABORATOŘÍ A POKYNY PRO MĚŘENÍ 9. V laboratořích a dílnách, kde se provádí obsluha nebo práce na elektrickém zařízení s provozovacím napětím vyšším než bezpečným, musí být nevodivá podlaha, kterou je nutno udržovat v suchém a čistém

Více

Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku

Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Poruchový stav některá

Více

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

Schválení Vruty EASYfast 8-12 mm, technické schválení pro izolační systémy

Schválení Vruty EASYfast 8-12 mm, technické schválení pro izolační systémy Schválení Vruty EASYfast 8-1 mm, technicé schválení pro izolační systémy Jazyy / Languages: cs BERNER_78156.pdf 013-07-5 Z-9.1-619 pro tesařsé vruty EASYfast 8,0 1,0 mm Všeobecné stavebně technicé schválení

Více

Stejnosměrné stroje Konstrukce

Stejnosměrné stroje Konstrukce Stejnosměrné stroje Konstrukce 1. Stator část stroje, která se neotáčí, pevně spojená s kostrou může být z plného materiálu nebo složen z plechů (v případě napájení např. usměrněným napětím) na statoru

Více

idt HD 623 S1:1996 Specification for joints, stop ends and outdoor terminations for distribution cables of rated voltage 0,6/1,0 kv

idt HD 623 S1:1996 Specification for joints, stop ends and outdoor terminations for distribution cables of rated voltage 0,6/1,0 kv ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.120.20;29.240.20 Září 1998 Specifikace spojek, izolačních ČSN 34 7408 koncovek a venkovních kabelových koncovek pro distribuční kabely o jmenovitém napětí 0,6/1 kv idt HD 623

Více

Lineární pohon s kuličkovým šroubem

Lineární pohon s kuličkovým šroubem Veličiny Veličiny Všeobecně Název Typ Znača Jednota Poznáma ineární pohon s uličovým šroubem OSP-E..SB Upevnění viz výresy Rozsah teplot ϑ min C -20 ϑ max C +80 ineární pohon s uličovým šroubem Série OSP-E..SB

Více

6 Měření transformátoru naprázdno

6 Měření transformátoru naprázdno 6 6.1 Zadání úlohy a) změřte charakteristiku naprázdno pro napětí uvedená v tabulce b) změřte převod transformátoru c) vypočtěte poměrný proud naprázdno pro jmenovité napětí transformátoru d) vypočtěte

Více

Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11

Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11 Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11 Úraz elektrickým proudem 11 První pomoc při úrazu elektrickým proudem 12 Vyproštění postiženého 12 Zjištění zdravotního stavu 12 Neodkladná

Více

Ztráty v napájecí soustavě

Ztráty v napájecí soustavě Karel Hlava 1, Jaromír Hrubý 2 Ztráty v napájecí soustavě Klíčová slova: spotřeba trakční energie, ztrátové složky, vliv počtu a polohy trakčních odběrů Složky spotřeby energie v elektrické trakci Spotřeba

Více

1.5.7 Prvočísla a složená čísla

1.5.7 Prvočísla a složená čísla 17 Prvočísla a složená čísla Předpolady: 103, 106 Dnes bez alulačy Číslo 1 je dělitelné čísly 1,, 3,, 6 a 1 Množinu, terou tvoří právě tato čísla, nazýváme D 1 množina dělitelů čísla 1, značíme ( ) Platí:

Více

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče 12. IMPULZNÍ RUŠENÍ 12.1. Zdroje impulsního rušení Definice impulsního rušení: rušení, které se projevuje v daném zařízení jako posloupnost jednotlivých impulsů nebo přechodných dějů Zdroje: spínání elektrických

Více

PŘÍLOHA 1 PPDS:DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

PŘÍLOHA 1 PPDS:DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE AVIDLA OVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍKY O REGISTROVANÉ ÚDAJE Strana 3 Obsah Dotazník 1a - Údaje o výrobnách pro všechny výrobny 3 Dotazník 1b - Údaje o výrobnách pro výrobny s výkonem

Více

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE 5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE Měniče mění parametry elektrické energie (vstupní na výstupní). Myslí se tím zejména napětí (střední hodnota) a u střídavých i kmitočet. Obr. 5.1. Základní dělení měničů 1 Obr. 5.2.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie Název oboru: profilová - povinná ústní zkouška 1. Základní elektrárenské pojmy, elektrizační a distribuční soustava; návrh přípojnic 2. Druhy prostředí

Více

Zkraty v ES Zkrat: příčná porucha, prudká havarijní změna v ES nejrozšířenější porucha v ES při zkratu vznikají přechodné jevy Vznik zkratu:

Zkraty v ES Zkrat: příčná porucha, prudká havarijní změna v ES nejrozšířenější porucha v ES při zkratu vznikají přechodné jevy Vznik zkratu: Zkraty ES Zkrat: příčná porucha, prudká haarijní změna ES nejrozšířenější porucha ES při zkratu znikají přechodné jey Vznik zkratu: poruchoé spojení fází nazájem nebo fáze (fází) se zemí soustaě s uzemněným

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ. SOUSTAVY KAUČUK, a.s. Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ. SOUSTAVY KAUČUK, a.s. Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY KAUČUK, a.s. (společná část) Příloha 6 Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě V Praze, leden 2003 PŘÍLOHA 6 PPLDS: Zásady pro připojení

Více

6. Viskoelasticita materiálů

6. Viskoelasticita materiálů 6. Viskoelasticita materiálů Viskoelasticita materiálů souvisí se schopností materiálů tlumit mechanické vibrace. Uvažujme harmonické dynamické namáhání (tzn. střídavě v tahu a tlaku) materiálu v oblasti

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PŘÍKLADY VÝPOČTŮ ZKRATOVÝCH PROUDŮ VE STŘÍDAVÝCH SÍTÍCH

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PŘÍKLADY VÝPOČTŮ ZKRATOVÝCH PROUDŮ VE STŘÍDAVÝCH SÍTÍCH PNE 33 304 Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie REASY ČR a VSE, SE, ČEPs PŘÍKLADY VÝPOČTŮ KRATOVÝCH PROUDŮ VE STŘÍDAVÝCH SÍTÍCH PNE 33 304 Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové

Více

C p. R d dielektrické ztráty R sk odpor závislý na frekvenci C p kapacita mezi přívody a závity

C p. R d dielektrické ztráty R sk odpor závislý na frekvenci C p kapacita mezi přívody a závity RIEDL 3.EB-6-1/8 1.ZADÁNÍ a) Změřte indukčnosti předložených cívek ohmovou metodou při obou možných způsobech zapojení měřících přístrojů. b) Měření proveďte při kmitočtech měřeného proudu 50, 100, 400

Více

9 Skonto, porovnání různých forem financování

9 Skonto, porovnání různých forem financování 9 Sonto, porovnání různých forem financování Sonto je sráža (sleva) z ceny, terou posytuje prodávající upujícímu v případě, že upující zaplatí oamžitě (resp. během dohodnuté ráté lhůty). Výše sonta je

Více

ELEKTROINSTALACE #1. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) A1B15IND Projekt individuální ZS 2012/13

ELEKTROINSTALACE #1. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) A1B15IND Projekt individuální ZS 2012/13 ELEKTROINSTALACE #1 Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) A1B15IND Projekt individuální ZS 2012/13 POŽADAVKY NA INSTALACI NN 1. bezpečnost osob, zvířat a majetku 2. provozní spolehlivost 3. přehlednost

Více

Testování ochrany při nesymetrickém zatížení generátoru terminálu REM 543

Testování ochrany při nesymetrickém zatížení generátoru terminálu REM 543 Testování ochrany při nesymetrickém zatížení generátoru terminálu REM 543 Cíle úlohy: Cílem úlohy je seznámit se s parametrizací terminálu REM543, zejména s funkcí ochrany při nesymetrickém zatížení generátoru.

Více

Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb

Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb BOZP Vyhláška 50 Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP Test 50 (1/16) 1. VYHLÁŠKA 50/78 Sb. URČUJE: 1) POVINNOST PRIHLAŠOVAT

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí) rozvodných elektrických zařízení do 1 000 V AC

Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí) rozvodných elektrických zařízení do 1 000 V AC Česká energetická společnost (ČENES), Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, Tel.: 221 082 398, fax: 221 082 313, e-mail: cenes@csvts.cz, webová stránka: http://www.csvts.cz/cenes Ochrana při poruše (ochrana

Více

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY Řešené příklady s komentářem Ing. Vítězslav Stýskala, leden 000 Katedra obecné elektrotechniky FEI, VŠB-Technická univerzita Ostrava stýskala, 000 Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů

Více

Transformátory. Teorie - přehled

Transformátory. Teorie - přehled Transformátory Teorie - přehled Transformátory...... jsou elektrické stroje, které mění napětí při přenosu elektrické energie při stejné frekvenci. Používají se především při rozvodu elektrické energie.

Více

6. Měření Youngova modulu pružnosti v tahu a ve smyku

6. Měření Youngova modulu pružnosti v tahu a ve smyku 6. Měření Youngova modulu pružnosti v tahu a ve smyu Úol : Určete Youngův modul pružnosti drátu metodou přímou (z protažení drátu). Prostudujte doporučenou literaturu: BROŽ, J. Zálady fyziálních měření..

Více

Ochrana neživých částí při poruše rozvodných elektrických zařízení nad 1 000 V Dotyková napětí u zařízení AC

Ochrana neživých částí při poruše rozvodných elektrických zařízení nad 1 000 V Dotyková napětí u zařízení AC Ochrana neživých částí při poruše rozvodných elektrických zařízení AC nad 1 000 V - Dotyková napětí u zařízení AC nad 1 000 V postupy pro jejich stanovení v sítích vn 25. 9. 2014 1 Co je považováno za

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ. studijního oboru. 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud)

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ. studijního oboru. 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud) Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud) 1. Obecný cíl předmětu: Předmět Elektrická měření je profilujícím předmětem studijního oboru Elektrotechnika.

Více

PODNIKOVÁ NORMA ENERGETIKY

PODNIKOVÁ NORMA ENERGETIKY ČEZ distribuce, E.ON CZ, E.ON distribuce, PRE distribuce, ČEPS PODNIKOVÁ NORMA ENERGETIKY Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení Aplikační příručka pro používání normy IEC 62271-100, normy IEC 62271-1

Více

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování)

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) FYZIKA II Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) Osnova přednášky činitel jakosti, vektorové diagramy v komplexní rovině Sériový RLC obvod - fázový posuv, rezonance

Více

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti Stejnosměrné generátory dynama 1. Princip činnosti stator dynama vytváří budící magnetické pole v tomto poli se otáčí vinutí rotoru s jedním závitem v závitech rotoru se indukuje napětí změnou velikosti

Více

STYKAČE. Obr. 3.4.1. Schématická značka elektromagnetického stykače

STYKAČE. Obr. 3.4.1. Schématická značka elektromagnetického stykače STYKAČE Obr. 3.4.1. Schématická značka elektromagnetického stykače Stykače jsou takové spínače, které mají aretovanou jen jednu polohu (obvykle vypnutou) a ve druhé poloze je musí držet cizí síla. Používají

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.8 Rozvaděče Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1. Rozvaděč...

Více

MEP POSTØELMOV, a.s. Rychlovypínaèe N - RAPID. www.mep.cz

MEP POSTØELMOV, a.s. Rychlovypínaèe N - RAPID. www.mep.cz MEP POSTØELMOV, a.s. Rychlovypínaèe N - RAPID www.mep.cz Vztah k normám Rychlovypínače DC (dále jen RV) řady N-Rapid jsou konstruovány, zkoušeny, typově schváleny a splňují požadavky norem: ČSN EN 50123-1:1998

Více

Základní podklad pro výpočet zemního odporu zemničů. Udává se v tabulkách pro jednotlivé typy půd. Jednotka je Ωm,

Základní podklad pro výpočet zemního odporu zemničů. Udává se v tabulkách pro jednotlivé typy půd. Jednotka je Ωm, Metody měření zemních odporů Ing. Jiří Ondřík, GHV Trading spol. s r.o. 1. Definice, pojmy Uzemnění Uzemnění elektrického zařízení je provedení spojení, aby dané místo přístroje, zařízení, nebo sítě bylo

Více

Transformátor středního napětí

Transformátor středního napětí Technická informace Transformátor středního napětí Důležité požadavky na transformátory středního napětí pro střídače SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL a SUNNY TRIPOWER Obsah V tomto dokumentu jsou popsány

Více

Spojité regulátory Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Spojité regulátory. Jednoduché regulátory

Spojité regulátory Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Spojité regulátory. Jednoduché regulátory Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Napájení krokových motorů

Napájení krokových motorů Napájení krokových motorů Průvodce návrhem R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, email: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http :// w w w.

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE ANALÝZA FUNKCE STEJNOSMĚRNÉHO MOTORU NAPÁJENÉHO ZE STŘÍDAVÉ SÍTĚ SIMULACÍ POMOCÍ PROGRAMU SPICE

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE ANALÝZA FUNKCE STEJNOSMĚRNÉHO MOTORU NAPÁJENÉHO ZE STŘÍDAVÉ SÍTĚ SIMULACÍ POMOCÍ PROGRAMU SPICE SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series B The Jan Perner Transport Faculty 5 (1999) ANALÝZA FUNKCE STEJNOSMĚRNÉHO MOTORU NAPÁJENÉHO ZE STŘÍDAVÉ SÍTĚ SIMULACÍ POMOCÍ PROGRAMU SPICE Jiří

Více

Příloha č. 1 Část II. Ekonomika systému IDS JMK

Příloha č. 1 Část II. Ekonomika systému IDS JMK Příloha č. 1 Část II. Eonomia systému IDS JMK Květen 2011 Eonomia systému IDS JMK I. EKONOMICKÉ JEDNOTKY Pro účely dělení výnosů je rozděleno území IDS JMK do eonomicých jednote tvořených supinami tarifních

Více

Modelování a simulace regulátorů a čidel

Modelování a simulace regulátorů a čidel Modeloání a simulace regulátorů a čidel. Modeloání a simulace PI regulátoru Přenos PI regulátoru je yjádřen následujícím ztahem F( p) = ( + p ) p V Simulinu je tento blo obsažen nihoně prů. Bohužel použití

Více

Základní definice el. veličin

Základní definice el. veličin Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala, Jan Dudek Oddíl 1 Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu 452081 / 06 Elektrotechnika Základní definice el. veličin Elektrický

Více

PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE

PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE (Seznam platných norem s daty účinnosti) Normy PNE jsou tvořeny a schvalovány energetickými společnostmi, ČEPS, případně dalšími organizacemi

Více

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Antonín ŠEVČÍK, Rudolf HUNA Platnost ČSN/STN EN 60974-4 od 01/09/2007 je ve všech

Více

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami S připojením napájecího napětí Měření efektivní hodnoty Pouzdro P13/70 pro montáž na lištu Použití Převodník SINEAX U 554 (obr. 1) převádí sinusové nebo zkreslené střídavé napětí na vnucený stejnosměrný

Více

ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE

ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE

Více

1.1 Měření hodinového úhlu transformátorů

1.1 Měření hodinového úhlu transformátorů 1.1 Měření hodinového úhlu transformátorů Cíle kapitoly: Jedním z cílů úlohy je se seznámit s reálným zapojením vstupních a výstupních svorek třífázového transformátoru. Cílem je stanovit napěťové poměry

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 2 METODIKA URČOVÁNÍ NEPŘETRŽITOSTI DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SPOLEHLIVOSTI PRVKŮ DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 2 METODIKA URČOVÁNÍ NEPŘETRŽITOSTI DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SPOLEHLIVOSTI PRVKŮ DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 2 METODIKA URČOVÁNÍ NEPŘETRŽITOSTI DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SPOLEHLIVOSTI PRVKŮ DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ Zpracovatel: PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV AH-ENERGY,

Více

Výpočet skořepiny tlakové nádoby.

Výpočet skořepiny tlakové nádoby. Václav Slaný BS design Bystřice nad Pernštejnem 1 Výpočet skořepiny tlakové nádoby. Úvod Indukční průtokoměry mají ve své podstatě svařovanou konstrukci základního tělesa. Její pevnost se musí posuzovat

Více

Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren

Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren Dr. Ing. Tomáš Bůbela ELCOM, a.s. Regulace napětí v místě připojení FVE Regulace napětí řízením jalového výkonu Současné požadavky na řízení

Více

THE POSSIBILITY OF RELOCATION WAREHOUSES IN CZECH-POLISH BORDER MOŽNOSTI RELOKACE SKLADŮ V ČESKO-POLSKÉM PŘÍHRANIČÍ

THE POSSIBILITY OF RELOCATION WAREHOUSES IN CZECH-POLISH BORDER MOŽNOSTI RELOKACE SKLADŮ V ČESKO-POLSKÉM PŘÍHRANIČÍ Jan CHOCHOLÁČ 1 THE POSSIBILITY OF RELOCATION WAREHOUSES IN CZECH-POLISH BORDER MOŽNOSTI RELOKACE SKLADŮ V ČESKO-POLSKÉM PŘÍHRANIČÍ BIO NOTE Jan CHOCHOLÁČ Asistent na Katedře dopravního managementu, maretingu

Více

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL 31. 1. 2014 Název zpracovaného celku: Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti 10. SYNCHRONNÍ STROJE Synchronní

Více

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky V současnosti se u řady stávajících bytových objektů provádí zvyšování tepelných odporů obvodového pláště, neboli zateplování

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů.

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Eaton Elektrotechnika Přednášející ing. Jiří Horák Postup novelizace norem Základní předpisy upravující výrobu rozváděčů: Zákon 22/1997 Sb. upravuje uvedení

Více

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole 13. VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 13.1. Klasifikace vysokofrekvenčního rušení Definice vysokofrekvenčního rušení: od 10 khz do 400 GHz Zdroje: prakticky všechny zdroje rušení Rozdělení: rušení šířené vedením

Více

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1 ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1 VM1. Univerzální použití Elektrárny Transformační stanice Chemický průmysl Ocelárny Automobilový průmysl Letiště Bytové komplexy VM1. Vypínač

Více

TEAM DESIGN ABB CHALLENGE. EBEC Brno 2012 5. 8. března 2012 www.ebec.cz

TEAM DESIGN ABB CHALLENGE. EBEC Brno 2012 5. 8. března 2012 www.ebec.cz ABB CHALLENGE Automatický záskok napájení Úvod Zadání se věnuje problematice automatického záskoku napájení, které se používá v systémech se dvěma izolovanými napájecími vedeními, připojenými ke dvěma

Více

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název akce: DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŃOVÉ Náhradní zdroj Místo stavby. Thákurova 8, 10, 12 Praha 6 Druh dokumentace: Investor: Vypracoval: Projekt Domov pro

Více

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

1990 SYNCHRONNÍ FÁZORY NAP

1990 SYNCHRONNÍ FÁZORY NAP Založeno 1990 SYNCHONNÍ FÁZOY NAPĚTÍ A POUDU V ENEGETICE, IDENTIFIKACE PAAMETŮ VEDENÍ ZA POVOZU Ing. Antonín Popelka, AIS spol. s r.o. Brno, 24.9.2006 Úvod Současný stav elektrizační sítě stejně jako mnoho

Více

FYZIKA 3. ROČNÍK. Vlastní kmitání oscilátoru. Kmitavý pohyb. Kinematika kmitavého pohybu. y m

FYZIKA 3. ROČNÍK. Vlastní kmitání oscilátoru. Kmitavý pohyb. Kinematika kmitavého pohybu. y m Vlastní itání oscilátoru Kitavý pohb Kitání periodicý děj zařízení oná opaovaně stejný pohb a periodic se vrací do určitého stavu. oscilátor zařízení, teré ůže volně itat (závaží na pružině, vadlo) it

Více