Výpočty zkratů v technické praxi členění textu. Co je to zkrat?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výpočty zkratů v technické praxi členění textu. Co je to zkrat?"

Transkript

1 Výpočty zratů v technicé praxi 1. Josef Voál, 01 Výpočty zratů v technicé praxi členění textu (Ing. Josef Voál) 1.Zrat, zratový proud, stanovení poměrů při zratu... Výpočty zratových proudů 3... Něco z historie norem pro výpočty zratů 4... Obrázy a teoreticé zálady výpočtům zratů 5.. Výpočet zratových proudů podle platných norem 6... Literatura Text přednášy ve formě článu bude zveřejněn na stránách Co je to zrat? Platná norma [] definuje zrat jao náhodné nebo úmyslné vodivé spojení mezi dvěma nebo více vodivými částmi, vedoucí tomu, že rozdíl eletricých potenciálů mezi těmito vodivými částmi je roven nule nebo má hodnotu blízou nule. Můžeme se ovšem setat i s jina formulovanými definicemi nebo popisy tohoto jevu. Při zratu protéají obvodem zratové proudy, v blízosti místa zratu obvyle něolianásobně převyšující běžné provozní proudy, v síti dochází polesu napětí. V místě zratu se často vyvine eletricý oblou a zrat se projevuje i dalšími efety. Vo_ zraty_ prednasafel 1. Zrat, zratový proud, stanovení poměrů při zratu 1

2 Výpočty zratů v technicé praxi 1. Josef Voál, 01 Zratové proudy Hovoříme-li o zratových proudech, pa musíme odlišit celový zratový proud teoucí místem poruchy zratové příspěvy přitéající do zratu po větvích připojených do místa zratu dílčí zratové proudy protéající jednotlivými větvemi schématu příspěvy jednotlivých zdrojů podílejících se na napájení zratu zratové proudy protéající zemí a s ní spojenými vodivými prvy Záladní typy zratů v trojfázové soustavě TROJFÁZOVÝ DVOUFÁZOVÝ DVOUFÁZOVÝ ZEMNÍ JEDNOFÁZOVÝ Vo_ zraty_ prednasafel 1. Zrat, zratový proud, stanovení poměrů při zratu

3 Výpočty zratů v technicé praxi 1. Josef Voál, 01 Další druhy zratů Ze záladních typů zratů v trojfázových soustavách lze odvodit, případně nim připojit, celou řadu dalších, složitějších poruch, teré mají charater zratu. Vesměs se jedná o změnu typu poruchy nebo jejího napájení během trvání poruchy, tedy o časový průběh poruchy. Napřílad jednoduchá porucha, terá není včas eliminována, se změní na poruchu postihující více fází: jednofázový nebo dvoufázový zrat přejde na dvoufázový zemní, dvoufázový nebo dvoufázový zemní zrat může přejít na trojfázový zrat. Kovový zrat vznilý dotyem vodičů může přejít ve zrat oblouový. Působením eletricých ochran dojde během zratu přerušení napájecích cest a odpojení zdrojů zratového proudu, e terému nemusí dojít ve stejném oamžiu - mění se tedy onfigurace sítě během trvání zratu. Při neúspěšném působení automatiy opětného zapínání (OZ) se úmyslně rátodobě přeruší napájení zratu, definitivnímu vypnutí napájecí cesty pa dochází až následně. Jao specificý případ jednofázového zratu v trojfázovém rozvodu můžeme brát též zrat na jednofázovém vývodu. Rozdíl mezi zratem a zemním spojením V soustavách s neúčinně uzemněným uzlem, tedy v soustavách s uzlem izolovaným, uzemněným přes resonanční tlumivu nebo obecně přes velou impedanci, nedochází pří spojení jedné fáze na zem e zratu, ale zemnímu spojení. K jednofázovému zratu nebo dvojfázovému zemnímu zratu tedy může dojít pouze v sítích pracujících s uzlem přímo uzemněným, nebo uzemněným přes malou impedanci, přesněji v sítích, de činitel zemního spojení (earth fault factor) je menší než 1,4. (Činitel zemního spojení je pro dané místo a onfiguraci trojfázové soustavy dán poměrem největší efetivní hodnoty napětí zdravé fáze proti zemi při spojení jedné nebo více fází na zem v libovolném místě soustavy efetivnímu napětí této fáze proti zemi v daném místě v soustavě bez spojení na zem, tedy před poruchou.) Poud dojde při provozu sítě se zemním spojením e spojení další fáze se zemí, hovoříme o dvojitém zemním spojení, teré se svým charaterem blíží dvojfázovému zratu. (Výpočtem zratových proudů při taovéto poruše vyvolané současným zemním spojením dvou fází v různých místech sítě a výpočtem zratových proudů teoucích zemí při jednofázovém zratu se zabývá norma [6].) Vo_ zraty_ prednasafel 1. Zrat, zratový proud, stanovení poměrů při zratu 3

4 Výpočty zratů v technicé praxi 1. Josef Voál, 01 Odlišnosti anglicé terminologie V souvislosti s lasifiací poruch ve střídavých eletricých soustavách je snad vhodné upozornit na nebezpečí, teré je sryto v odlišnostech anglicé a česé terminologie. Anglicé line-to-line short circuit může označovat dvoufázový zrat, ale taé zrat mezi dvěma vodiči jednofázového vývodu nebo hlavními vodiči jednofázové soustavy. Porucha line-to-earth foult pa může být jednofázový zrat, nebo jednofázové zemní spojení. Line-to-earth protection není zemní ochrana, ale ochrana působící při poruše line-to-earth, tedy při jednofázovém zratu. Zdroje zratových proudů Ve střídavých soustavách průmyslového mitočtu se za zdroje zratových proudů považují synchronní stroje (střídavé generátory, tj. turboalternátory a hydroalternátory, synchronní motory a synchronní ompenzátory) asynchronní (induční) stroje síťové napáječe, zahrnující synchronní stroje eletricy vzdálené od místa zratu polovodičové systémy, poud mohou při zratu dodávat zratový proud Střídavá a stejnosměrná složa zratového proudu Dojde-li ve střídavém eletricém obvodu e zratu, vyvine se obvyle zratový proud, terý má mimo střídavé složy též složu stejnosměrnou. Veliost této aperiodicé složy závisí na počáteční veliosti střídavého zratového proudu, na proudu procházejícím obvodem před zratem a především na oamžiu vzniu zratu vzhledem e střídavému průběhu napětí v místě zratu. V jednoduchém obvodu stejnosměrná složa zaniá s časovou onstantou T a, veliost této časové onstanty a tedy i rychlost zániu je dána poměrem R/X zratového obvodu. Vo_ zraty_ prednasafel 1. Zrat, zratový proud, stanovení poměrů při zratu 4

5 Výpočty zratů v technicé praxi 1. Josef Voál, 01 Zrat eletricy vzdálený Poud je místo zratu dostatečně eletricy vzdáleno od zdrojů zratového proudu jaými jsou synchronní stroje, nebo poud je podíl asynchronních motorů na počátečním zratovém proudu zanedbatelný (do 5 %), potom veliost souměrné střídavé složy zratového proudu (jeho efetivní hodnota) se s časem praticy nemění, časový průběh se blíží průběhu zratu s ideálním napěťovým zdrojem a hovoříme o zratu eletricy vzdáleném. Zrat eletricy blízý Jestliže příspěve alespoň jednoho synchronního stroje předpoládanému počátečnímu souměrnému rázovému zratovému proudu I přeračuje dvojnásobe jmenovitého proudu stroje, nebo není-li příspěve asynchronních motorů zanedbatelný, hovoříme o eletricy blízém zratu. Zvláštní případy zratů Výpočty zratů ve stejnosměrných obvodech vyžadují odlišný přístup než zraty v obvodech střídavých. Standardy [9], [10] a [11] se zabývají zraty ve stejnosměrných instalacích vlastní spotřeby eletráren a stejnosměrných obvodech eletráren a rozvodných stanic. Přestože tyto instalace jsou důležitou součástí eletráren a stanic přenosové soustavy i distribučních soustav a spoluvytváří proto eletrizační soustavu (ES), je výpočet zratových proudů ve stejnosměrných rozvodech natoli specificý, že pouze odazujeme na uvedené normy. Zcela mimo oblast ES by byly výpočty zratových proudů v dopravních prostředcích (automobily, vlay, lodě, letadla). Norma [] rovněž neplatí pro zušební zařízení, ve terých jsou zraty úmyslně vytvářeny a řízeny (zratovny). Poměry při zratu a jejich stanovení Průběhy zratových proudů v závislosti na čase (nebo jejich charateristicé hodnoty parametry), jejich rozložení v soustavě a průběhy (nebo hodnoty) napětí ve vybraných bodech soustavy se souhrnně označují jao poměry při zratu. (Pojem poměry při zratu nesmí být zaměňován s termínem zratový poměr, terý je jedním ze záladních onstručních parametrů synchronních strojů a s výpočty zratů přímo nesouvisí.) Poměry při zratu lze zjišťovat měřením na sutečném zařízení nebo na modelu, zoušami nebo výpočtem. Záladním prostředem pro určování poměrů při zratu pro existující i projetovaná zařízení jsou výpočty, jejichž výsledy prediují, více či méně doonale, chování sutečného zařízení na záladě jeho matematicého modelu. V současné době platné normy jsou převážně zaměřeny pouze na výpočet zratových proudů. Vo_ zraty_ prednasafel 1. Zrat, zratový proud, stanovení poměrů při zratu 5

6 Výpočty zratů v technicé praxi. Josef Voál, 01 Výpočty zratových proudů Proč se zraty počítají Výpočty zratů se obvyle provádějí v souvislosti s následujícími činnostmi: dimenzování eletricého zařízení s ohledem na tepelné a silové (dynamicé) účiny zratového proudu ontrola vypínačů s ohledem na průběh zratového proudu a parametry zotaveného napětí v místě instalace návrh uzemňovacích soustav, stanovení dotyových napětí (včetně roových napětí) a zavlečených napětí návrh a ontrola činnosti eletricých ochran a jistících prvů ontrola stability paralelně pracujících synchronních strojů ontrola napěťových poměrů, při zratu a při rozběhu pohonů s asynchronními motory stanovení napětí induovaných soustavami vvn nebo zvn ve sdělovacích vedeních, v pláštích abelů a v ovových potrubích uložených v zemi nebo na povrchu země ontrola šíření a vlivu vyšších harmonicých v eletrizační soustavě posouzení výsytu přepětí při zemních zratech a zemních spojeních ontrola vhodnosti provozního zapojení dílčích částí eletrizační soustavy Matematicý přístup Podrobný a co nejpřesnější výpočet časového průběhu složitého přechodného děje, terým zrat v eletricé soustavě tvořené zdroji, přenosovými cestami a spotřebiči zcela jistě je, vede na řešení soustavy diferenciálních rovnic, teré popisují chování jednotlivých prvů soustavy. I při využití výpočetní techniy je tento postup pro zrat v soustavě - sestávající z desíte a stove zdrojů, spotřebičů různých druhů, vedení, transformátorů a dalších prvů neschůdný. Praticy se uplatňuje, s řadou přijatých zjednodušení, pouze při řešení vybrané části soustavy, napřílad při analýze chování jednoho nebo něolia málo synchronních strojů, při výpočtu zratů ve vývodu generátoru nebo při analýze provozních přepětí. Ze všeobecného matematicého popisu fyziálních dějů se pro praticé řešení úlohy vybírají ty procesy, teré umožňují inženýrsé řešení problému Pro výpočet průběhu zratového proudu ve vývodu generátoru lze zjednodušené analyticé výrazy nalézt např. v 0, [3], [13] nebo [14]. Vo_ zraty_ prednasafel. Výpočty zratových proudů 6

7 Výpočty zratů v technicé praxi. Josef Voál, 01 Parametry zratového proudu Pro většinu apliací zratových výpočtů vša, naštěstí, není nutné znát přesné průběhy zratových proudů ve všech případech, teré se mohou v provozu vysytnout. Projetant či provozovatel potřebuje, aby navržené zařízení plnilo požadované funce s dostatečnou spolehlivostí a bezpečností. Spoojí se proto s výpočtem jednodušším, jehož výsledem jsou charateristicé hodnoty odpovídající mezním hodnotám možných průběhů zratových proudů, tzv. parametry zratového proudu. Parametry, terými může být charaterizován průběh zratového proudu, jsou: počáteční souměrný rázový zratový proud ( initial symmetrical short-circuit current ) I dysi bylo používáno i označení I s nárazový zratový proud ( pea short-circuit current ) i p - v dávné minulosti nědy též označován jao dynamicý zratový proud ( maing current ), dřívější a nědy ještě přežívající označení I m evivalentní oteplovací proud ( thermal equivalent short-circuit current ) I th, pro dobu trvání zratu T K - dřívější a nědy ještě přežívající označení I e pro dobu t souměrný zratový vypínací (dříve a zřejmě i správněji vypínaný ) proud ( symmetrical short-circuit breaing current ) I b, určovaný obvyle pro minimální (nejratší) dobu vypnutí t min - dřívější označení I vyp pro dobu t vyp stejnosměrná (aperiodicá) složa zratového proudu ( decaying (aperiodic) component of short-circuit current ) i d.c. obvyle se určuje její maximální možná hodnota pro minimální dobu vypnutí t min, dříve označovaná jao I a vyp ustálený zratový proud ( steady-state short-circuit current ) I může být ovlivněn buzením generátorů účiní zratového proudu je vyžadován v něterých apliacích pro zařízení nn, stejně jao poměr R/X nebo časová onstanta T a charaterizuje tlumení stejnosměrné složy zratového proudu Přejdeme obrázům, na stranu 19! Vo_ zraty_ prednasafel. Výpočty zratových proudů 7

8 Výpočty zratů v technicé praxi. Josef Voál, 01 Maximální, minimální a omezený zratový proud Při určování parametrů zratového proudu se zraty počítají pro nejméně příznivý případ, avša s provozně přípustným zapojením. Pro dimenzování zařízení to jsou obvyle hodnoty odpovídající maximálnímu zratovému proudu, pro návrh a ontrolu činnosti eletricých ochran a jistících prvů a ověřování rozběhu asynchronních motorů to mohou být hodnoty odpovídající minimálnímu zratovému proudu. Při aždém výpočtu zratů pro dimenzování eletricého zařízení by měl být určován, mimo počáteční rázový zratový proud I, též alespoň nárazový zratový proud i p. Poud jsou ochraně rozvodného zařízení použity pojisty nebo jističe omezující zratový proud, spočítá se nejdříve předpoládaný počáteční souměrný rázový zratový proud bez těchto přístrojů. Z tohoto zratového proudu a omezovacích charateristi pojiste nebo jističů se stanoví parametry omezeného zratového proudu, terým je namáháno zařízení za jistícím přístrojem. Vo_ zraty_ prednasafel. Výpočty zratových proudů 8

9 Výpočty zratů v technicé praxi. Josef Voál, 01 Zjednodušující předpolady, přibližné a upřesňující výpočty Výpočty zratových proudů jsou prováděny vždy s řadou zjednodušení a jejich výsledy jsou ve srovnání s fyziální realitou, více či méně přibližné Analýza poměrů při zratu by měla být v souladu s přesností vstupních údajů, použitými výpočetními prostředy a především v souladu s účelem výpočtu, tedy s tím, čemu budou výsledy výpočtu sloužit.. Z nejčastějších zjednodušení můžeme uvést napřílad tato: Při výpočtu zratového proudu předpoládá ovový zrat, neuvažuje se vliv eletricého oblouu v místě zratu nebo přechodových odporů Po dobu trvání zratu se nemění typ zratu Po dobu zratu nedochází žádné změně v síti Uvažují se jmenovité impedance strojů a jmenovité převody transformátorů Zanedbávají se něteré prvy příčných admitancí vedení a strojů Synchronní stroje s vynilými póly se modelují jao stroje s válcovým rotorem Ke zratu dojde na nezatížené větvi při jmenovitém zatížení synchronního stroje Neuvažuje se, nebo se uvažuje zjednodušeně, vliv změn v budícím obvodu stroje během zratu Dříve též: výpočet se provádí pouze s rezistancemi (sítě nn) nebo pouze s reatancemi (sítě vvn) vedení Přijatá zjednodušení bývají volena obvyle ta, aby zásadně výpočet neovlivnila, nebo aby výsledy výpočtu byla onzervativní, tedy na straně bezpečnosti. Provádění přibližného výpočtu hodnot zratového proudu je oprávněno tím, že již samotná používaná vstupní data nejsou a nemohou být zcela přesná. Výpočet se provádí v podmínách nejistoty či neurčitosti informací o dlouhodobém vývoji soustavy, zařízení přitom musí obvyle vyhovět po celou dobu své životnosti, tedy i v období, pro teré můžeme jen stěží předvídat vstupní údaje potřebné pro výpočet. Přitom rozvodná zařízení a eletricé přístroje se vyrábějí pro odstupňované hodnoty zratových odolností. Při ontrole existujícího zařízení, teré již je v provozu delší dobu a je provozováno za oolností lišících se od předpoladů přijatých při jeho návrhu, se ovšem mohou uplatnit podrobnější, upřesňující výpočty. Upřesňující výpočet může oddálit požadave reonstruce zařízení s ohledem na vzrůst zratových proudů. Dnes již historicý, ale stále platný, standard ČSN Zásady dimenzování podle eletrodynamicé a tepelné odolnosti při zratech z rou 1983 (norma RVHP - ST SEV 76-80) v něterých případech doonce připouští, aby zratová odolnost zařízení byla menší než očeávané hodnoty zratových proudů. Tento přístup vychází ze srovnání pravděpodobnostního rozložení dosahovaných zratových proudů s maximálními hodnotami zratů určenými výpočtem pro mezní, nejméně příznivé stavy, vysytující se s malou četností. Vo_ zraty_ prednasafel. Výpočty zratových proudů 9

10 Výpočty zratů v technicé praxi. Josef Voál, 01 Něteré postupy a metody používané při výpočtech zratů Pro určení parametrů zratových proudů byla v průběhu doby vypracována řada více či méně zjednodušených postupů. Rozlad do souměrných složových soustav Při výpočtu nesouměrných zratů se vychází z metody rozladu do souměrných složových soustav: sousledné, zpětné a netočivé. Zratové řivy pro typový stroj a analyticý výpočet blízého zratu Pro výpočet zratu eletricy blízého synchronnímu stroji byly vypracovány pro typové stroje zratové řivy, prezentované ve formě diagramů nebo tabule, nebo je prováděn analyticý výpočet, s použitím vzorců. Při eletricy blízém zratu se může uplatnit rozdílnost eletricých parametru stroje v podélné a příčné ose, vliv napěťové regulace synchronních generátorů, vysoý podíl stejnosměrné složy zratového proudu v oamžiu jeho vypínání a vliv pracovního bodu při provozu stroje před zratem něteré postupy vša tyto vlivy neuvažují. Problematia společné cesty Rozdílný může být taé přístup problematice společné cesty zratových příspěvů z různých zdrojů zratových proudů, terý je třeba uplatnit při řešení zratů v zauzlených, tzv. mřížových sítích. V nejjednodušším případě si tento problém můžeme demonstrovat na zapojení sítě do trojcípé hvězdy, dy zrat na onci jednoho ramene je napájen ze dvou zdrojů s odlišnými parametry, tedy s různým časovým průběhem proudu při zratu na svorách stroje (Obr.4). Jednoduchými postupy, bez iteračních výpočtů, můžeme analyticy určit pouze počáteční souměrný rázový zratový I, nioliv vša další parametry zratového proudu, závislé na rychlosti zániu střídavých a stejnosměrných slože z obou zdrojů. Po provedení transfigurace schématu z hvězdy na trojúhelní sice společnou cestu zratových příspěvů do místa zratu odstraníme, ale oba zdroje zratového proudu jsou vzájemně propojeny třetí stranou trojúhelníové sítě. Časový průběh zratových příspěvů do místa zratu je ovlivněn vyrovnávacími proudy protéajícími touto větví a časové onstanty zániu jednotlivých slože zratových proudů nelze proto z parametrů obvodu na počátu zratu jednoduše stanovit. Vo_ zraty_ prednasafel. Výpočty zratových proudů 10

11 Výpočty zratů v technicé praxi. Josef Voál, 01 Metoda superpozice Fyziálně odůvodněný a relativně přesný výpočet rozložení symetricých zratových proudů v oamžiu vzniu zratu, tedy určení hodnot I v místě zratu i v jednotlivých větvích schématu, vychází z metody superpozice, ja je prezentována např. v [3]. Výpočet zratů přitom navazuje na výpočet rozložení proudů a napětí v soustavě před zratem ( load-flow analysis ). Je tedy třeba vycházet ze znalosti odběrů a zatížení zdrojů v ustáleném chodu soustavy. Ze známých hodnot vetorů napětí na svorách generátorů, jejich proudového zatížení a vnitřních impedancí se pa stanoví vnitřní napětí generátorů a rozložení napětí a proudů v soustavě při zratu. Výpočtem, obvyle prováděným výpočetním programem s využitím počítače, se ovšem neurčuje časový průběh zratových proudů (jejich střídavých a stejnosměrných slože). Při modelování synchronních generátorů jejich vnitřní rázovou reatancí X d je výsledem výpočtu rozložení počátečních rázových zratových proudů I, ze terých se odvozuje nárazový zratový proud i p. Pro různé rozdělení zátěže na jednotlivé generátory se ovšem dostávají též různá vnitřní napětí generátorů a tedy taé různé hodnoty zratového proudu pro jedno a totéž místo zratu. Vypočtená hodnota proto nemusí být pro dané místo zratu ta nejméně příznivá. Pro zísání, poud možno, nejméně příznivých hodnot je třeba zadat vhodné rozložení a zatížení zdrojů i odběrů, což je úloha řešená převážně empiricy. Závislost výpočtu zratů na předchozím výpočtu chodu sítě v ustáleném stavu odstraňují něteré výpočetní postupy tím, že u všech modelovaných generátorů předpoládají jejich zatížení jmenovitým výonem, vliv odběrů na rozložení zratových proudů je zanedbán. Dalšího zjednodušení může být dosaženo tím, že se u všech generátorů definuje stejné poměrné vnitřní napětí za rázovou reatancí E d zavedením součinitele respetování vlivu předchozího zatížení (např. pro zrat v soustavě =1,1 pro stroj zatížený, =1,0 pro stroj nezatížený). Při těchto zjednodušeních se výpočet metodou superpozice silně přibližuje výpočtu metodou evivalentního napěťového zdroje v místě zratu. Vo_ zraty_ prednasafel. Výpočty zratových proudů 11

12 Výpočty zratů v technicé praxi. Josef Voál, 01 Metoda evivalentního napěťového zdroje v místě zratu Standardní postup výpočtu zratů podle platných norem a technicých zpráv [], [3], [5], [6] a [7] je založen na metodě evivalentního napěťového zdroje situovaného v místě zratu, terý je jediným zdrojem napětí v soustavě. Všechny ostatní prvy jsou nahrazeny svými zratovými impedancemi a místo vnitřních napětí zdrojů zratového proudu jsou uvažovány zratující spoje. Napětí evivalentního napěťového zdroje je odvozeno ze jmenovitého (fázového) napětí sítě v místě zratu vynásobením napěťovým součinitelem c. Zavedení tohoto součinitele je v normě [] zdůvodňováno olísáním napětí v závislosti na čase a místě, přepínáním odboče transformátorů, zanedbáním zátěže a apacitních reatancí a chováním generátorů a motorů při přechodném ději. Při výpočtu maximálních zratů se používá napěťový součinitel c max, terý v podstatě odpovídá dovolenému nejvyššímu napětí pro zařízení na dané napěťové hladině a v normě doporučené hodnoty jsou 1,05 a 1,10. Pro výpočet minimálních zratových proudů norma uvádí pro součinitel c min hodnotu 0,95 pro zrat v síti nn a 1,00 pro zrat v sítích vyšších napětí. Při použití metody evivalentního napěťového zdroje v místě zratu odpadá nutnost provádět výpočty toů výonů v různých stavech před zratem. Postradatelné jsou údaje o odběrech, poloze přepínače odboče transformátorů, buzení generátorů apod. Vzhledem tomu, že vnitřní napětí zdrojů mohou být odlišná od napětí evivalentního zdroje v místě zratu a transformátory bývají vybaveny přepínatelnými odbočami, musí se impedance generátorů, síťových transformátorů a eletrárensých bloů při výpočtu zratových proudů origovat příslušnými orečními součiniteli. Vo_ zraty_ prednasafel. Výpočty zratových proudů 1

13 Výpočty zratů v technicé praxi. Josef Voál, 01 Použití metody superpozice a metody evivalentního zdroje K charaterizování obou postupů sloužících e stanovení hodnot počátečního rázového souměrného zratového proudu I lze uvést: V minulosti byla metoda superpozice přednostně používána pří výpočtech rozsáhlých přenosových a distribučních sítí, ve terých se neuplatňuje eletricá blízost synchronních strojů a vliv asynchronních motorů a teré mohly být, i při něterých dalších zjednodušeních (v sítích vvn a zvn byly uvažovány pouze podélné reatance prvů) s přiměřenou pracností prováděny pouze s nasazením výpočetní techniy. Metoda evivalentního napěťového zdroje v místě zratu se zase blíží postupům, teré byly používány pro výpočet zratů v průmyslových rozvodech, vlastní spotřebě eletráren a eletricých stanic, často pouze s nejjednoduššími výpočetními prostředy. Její apliace podle platné normy bez využití výpočetního programu je sice možná, ale v dnešní době již těžo představitelná. Hlavní předností této metody je to, že nevyžaduje předchozí výpočet proudů a napětí v ustáleném stavu před vzniem zratu. K dalším výhodám patří relativní jednoduchost a standardizace, terá ujednocuje i další procedury pro určení všech požadovaných parametrů zratového proudu. Nejen metoda výpočtu, ale i jeho rozsah a způsob zpracování, volba míst zratu, typu zratu a požadavy na zjištění těch či oněch parametrů zratového proudu závisí především na účelu, e terému mají být výsledy výpočtu zratových proudů využity. Napřílad výpočet maximálních zratových proudů sám o sobě je pouhým uměním pro umění a nemá žádnou vypovídací schopnost, není-li provedeno navazující srovnání zísaných výsledů se zratovou odolností zařízení, nebo porovnání s výsledy výpočtu pro alternativní zapojení, nebo nejsou-li výsledy jina využity, napřílad pro návrh nebo ontrolu dimenzování či ontrolu činnosti něterých prvů. Žádný standard ovšem rozsah výpočtu, jeho způsob zpracování, doložení použitých vstupních hodnot a výsledů výpočtu, případně jejich apliaci pro onrétní eletricé zařízení, nepředepisuje. Definování těchto požadavů je tedy předmětem dohody mezi objednatelem a zpracovatelem výpočtu. Vo_ zraty_ prednasafel. Výpočty zratových proudů 13

14 Výpočty zratů v technicé praxi 3. Josef Voál, 01 Něco z historie norem pro výpočty zratů Původní normy ČSN Problematia zratů se vynořila již s počátem eletrizace, především v souvislosti s návrhem hlavních parametrů eletricého zařízení, s jeho dimenzováním. Výpočet počátečního rázového souměrného zratového proudu I v jednoduchém obvodu v podstatě spočívá v apliaci Ohmova záona na výpočtovou impedanci, při znalosti vnitřního napětí a vnitřní impedance zdroje. Pro technicou potřebu byla v průběhu doby vypracována celá řada praticých postupů, lišících se nejen mírou zjednodušení. Výpočet byl často prováděn s využitím procentních nebo poměrných hodnot impedancí při zvoleném vztažném výonu, jeho výstupem pa byly zratové proudy nebo zratové výony. Snaha sjednotit rozdílné přístupy používané jednotlivými subjety v různých oblastech hospodářství se promítla do postupné standardizace výpočtu zratů (ČSN 305 z února 195, ČSN Stavba transformoven a rozvoden vn z rou 1957). V roce 1960 byla vydána ČSN Výpočet poměrů při zratech v trojfázové eletrizační soustavě, jao doporučená norma, upravená a doplněná změnou v roce Podle této normy byla navržena celá řada dosud provozovaných zařízení a norma byla v technicé praxi využívána i po jejím zrušení až do 90. let minulého století. Výpočet bylo možné provádět s poměrnými nebo procentními impedancemi, nebo se sutečnými hodnotami impedancí. Pro tehdejší jmenovitá napětí sítí a přístrojů (0,0-0,380 0, a později 400 V) norma definovala řadu výpočtových napětí (0,3 0,400 0,55 3,15 6,3 10,5 15,75 3,00 36, V). Fitivní převody transformátorů odpovídaly výpočtovým napětím, taže se zjednodušil přepočet impedancí z jedné napěťové hladiny na druhou. Při zběžném výpočtu bylo možné provést výpočet pouze s reatancemi nebo jen s činnými odpory. Nárazový zratový proud I m se odvozoval z počátečního souměrného rázového zratového proudu podle poměru R/X zratového obvodu, nebo pomocí součinitele K udaného v tabulce pro různá místa zratu. Obdobným postupem se určoval i evivalentní oteplovací proud tabulovým součinitelem, jehož hodnota závisela na místě a délce trvání zratu. Příspěve od asynchronních motorů se uvažoval pouze při výpočtu nárazového (dynamicého) zratového proudu. V soustavách nn se vypočtené hodnoty zratových proudů reduovaly o 15 až 5 % s ohledem na vnitřní impedanci přístrojů a spojů nn. Pro upřesňující výpočty a stanovení průběhu zratových proudů norma obsahovala tabuly a řivy poměrných hodnot odvozených pro typový turboalternátor a typový hydroalternátor. V normě byly též vztahy pro zjednodušování náhradního schématu a řada řešených příladů. Vo_ zraty_ prednasafel 3. Něco z historie 14

15 Výpočty zratů v technicé praxi 3. Josef Voál, 01 V roce 1981 byl zveřejněn návrh normy ověření (s modrým pruhem) ČSN Výpočet poměrů při zratech v trojfázové eletrizační soustavě. Zpracovatelem návrhu byl Doc. Ing. Františe Němeče, CSc., z Eletrotechnicé faulty ČVUT. Návrh přepracoval velice důsledně a omplexně starou ČSN Byl založen na metodě součinitelů (pro eletricy vzdálené zraty), pro zraty eletricy blízé synchronnímu stroji byly v normě tabuly vypočtené pro typový generátor. Ponechával výpočtová napětí a fitivní převody transformátorů, požadoval podrobnější zahrnutí vlivu asynchronních motorů. Vypočet podle této normy měl sloužit rychlému zjištění zratových poměrů. Poud by výsledy nebylo možno považovat za dostačující, měl by se provést výpočet něterou z přesnějších metod (výpočet pomocí matematicého modelu respetujícího zatížení v soustavě před poruchou, výpočet vycházející z řešení soustavy diferenciálních rovnic.) V praxi se návrh nevžil, pro většinu techniů byl asi, ve srovnání s platnou ČSN , málo praticý a nedotažený. ČSN Výpočet poměrů při zratech v trojfázové eletrizační soustavě z rou Normu zpracoval ing. Vladislav Reimar (Energoprojet Praha). Podle tehdy platného systému ČSN byla normou závaznou. Oproti předchozímu návrhu normy ověření došlo podstatným úpravám, zahrnuty byly již něteré postupy podle návrhu mezinárodní normy IEC 909. Pro řešení zratu eletricy blízého alternátoru byly v normě analyticé vzorce pro výpočet zratových násobitelů. Při praticém používání této normy byla zjištěna řada tisových chyb a něteré nedostaty metodicé. Ve druhém vydání normy byla převážná část tisových chyb odstraněna, metodicé nedostaty vša zůstaly. (Jednalo se např. o způsob respetování asynchronních motorů jedním evivalentním motorem, jehož zratový příspěve se uplatňuje společně s příspěvem z nadřazené sítě, vliv společné cesty zratových příspěvů různého charateru, použití fitivních převodů transformátorů odpovídajících jmenovitým napětím sítí, výpočet zjednodušenými vzorci při stanovování hodnoty Jouleova integrálu a chyby ve vztazích pro výpočet parametrů eletricy blízého zratu.) Vo_ zraty_ prednasafel 3. Něco z historie 15

16 Výpočty zratů v technicé praxi 3. Josef Voál, 01 ČSN Výpočet poměrů při zratech v trojfázové eletrizační soustavě z rou 199. V roce 1989 zpracoval ing. Josef Voál (Energoprojet Praha) návrh změny ČSN z rou 1988, terý sledoval tyto cíle: - odstranit tisové chyby - provést metodicé úpravy s ohledem na praticé zušenosti při provádění výpočtů - upravit způsob respetování asynchronních motorů - zdůraznit v textu normy místa, de výpočet může být prováděn, v souladu s jeho účelem a použitými výpočetními prostředy, různým způsobem - podle možnosti ověřit něteré vztahy a upřesnit a doplnit orientační hodnoty parametrů a oeficientů - uvést výpočet do vztahu s postupem podle IEC 909, umožnit provádění výpočtu podle zásad IEC 909 a IEC 865 Návrh změn přitom musel respetovat uspořádání a členění ČSN z rou Po připomínovém řízení byl zpracován onečný návrh normy se zapracovanými změnami, v září 1990 byl předán Úřadu pro normalizaci a měření, terý jej vydal v září 199 jao revidovanou normu. Tato norma platila do , jejím zrušením se plně v této oblasti přešlo na normy IEC a EU, zaváděné do soustavy ČSN přeladem. Vo_ zraty_ prednasafel 3. Něco z historie 16

17 Výpočty zratů v technicé praxi 3. Josef Voál, 01 Publiace IEC Počínaje roem 1988 vydalo IEC řadu publiací (norem a technicých informací nebo zpráv), vypracovaných Technicou omisí 73 této organizace, teré se zabývají výpočty zratových proudů a jejich účinů: - IEC 909:1988 Short-circuit current calculation in three-phase a.c. systems. Záladní norma pro výpočet zratových proudů. Nahrazena revidovanou normou IEC :001 - IEC 781:1989 Application guide for calculation of short-circuit currents in low-voltage radial systems. Již dříve připravovaná publiace IEC, dnes praticy bez významu. - IEC 909-1:1991 Factors for the calculation of short-circuit currents in three-phase a.c. systems according to IEC 909. Důležitá technicá informace, vysvětlující a doplňující něteré postupy v IEC 909. Nahrazena revidovaným vydáním technicé zprávy IEC TR :00. - IEC 909-:199 Electrical equipoment. Data for short-circuit calculations in accordance with IEC 909. Technicá informace obsahující soubory výchozích údajů pro výpočty a typicé parametry něterých zařízení. Nahrazena revidovanou normou. - IEC 865-1:1993 Short-circuit currents. Calculation of effects. Part 1: Definitions and calculation methods. Druhé vydání, teré ruší a nahrazuje první vydání z rou Norma se zabývá výpočtem silových účinů na tuhé vodiče i lanové vodiče a tepelných účinů na holé vodiče a eletricé přístroje. V roce 010 byl předložen e schválení návrh třetího revidovaného vydání, jao norma IEC IEC :1994 Short-circuit currents. Calculation of effects. Part : Examples of calculations. Technicá zpráva s přílady výpočtu silových a tepelných účinů zratových proudů. - IEC :1995 Short-circuit currents in three-phase AC systems Part 3: Currents during two separate simultaneous line-toearth short circuits and partial currents flowing through earth. Norma nahrazena druhým vydáním IEC :003 a poté třetím vydáním IEC : IEC :1997 Short-circuit currents in d.c. auxiliary installations in power plants and substations Part 1: Calculation of short-circuit currents. Vo_ zraty_ prednasafel 3. Něco z historie 17

18 Výpočty zratů v technicé praxi 3. Josef Voál, 01 - IEC :1997 Short-circuit currents in d.c. auxiliary installations in power plants and substations Part : Calculation of effects. - IEC :000 Short-circuit currents in d.c. auxiliary installations in power plants and substations Part 3: Examples of calculations. - IEC TR :000 Short-circuit currents in three-phase a.c. systems Part 4: Examples for the calculation of short-circuit currents. První vydání dlouho čeávaných příladů výpočtů podle IEC 909. Tato technicá zpráva byla vydána dříve než druhé, revidované vydání záladní normy IEC :001, přílady vša jsou zřejmě již upraveny podle revidované normy. - IEC :001 Short-circuit currents in three-phase a.c. systems Part 0: Calculation of currents. Norma nahrazuje první vydání IEC 909-0: IEC TR :00 Short-circuit currents in three-phase a.c. systems Part 1: Factors for the calculation of short-circuit currents in three-phase a.c. systems according to IEC Norma nahrazuje první vydání IEC 909-1: IEC :003 Short-circuit currents in three-phase a.c. systems Part 3: Currents during two separate simultaneous line-toearth short circuits and partial currents flowing through earth. Norma nahrazuje první vydání IEC :1995, byla vša již nahrazena třetím vydáním IEC : IEC TR :008 Short-circuit currents in three-phase a.c. systems Part : Data of electrical equipment for short-circuit current calculations. Tato technicá zpráva nahrazuje IEC 909-: IEC :009 Short-circuit currents in three-phase a.c. systems Part 3: Currents during two separate simultaneous line-toearth short circuits and partial currents flowing through earth. Norma nahrazuje druhé vydání IEC : IEC :011 Short-circuit currents. Calculation of effects. Part 1: Definitions and calculation methods. Třetí vydání, teré ruší a nahrazuje druhé vydání z rou Norma se zabývá výpočtem silových účinů na tuhé vodiče i lanové vodiče a tepelných účinů na holé vodiče, část zabývající se tepelnými účiny na eletricé přístroje je vypuštěna. V současnosti se připravuje vydání česého přeladu jao druhé vydání ČSN EN Vo_ zraty_ prednasafel 3. Něco z historie 18

19 Výpočty zratů v technicé praxi 5. Josef Voál, 01 Obrázy a teoreticé zálady výpočtům zratů Používaná symbolia V této apitole je upřednostněno tradiční česé označování fyziálních veličin a parametrů zratového proudu, ta, ja bylo použito v normě ČSN z rou 199 a ja je dosud často používáno v naší odborné literatuře. Současně je vša upozorněno na odlišnosti symboliy podle norem IEC, ja je prezentována v apitole 5 Výpočet zratových proudů podle platných norem. Porovnání obou symboli pro výrazy použité v této apitole je v následující tabulce. Pro označení omplexních veličin je v obou případech použito podtržení dřívější symbolia upřednostňovala stříšu. V textu zařazené přílady jednoduchých eletricých obvodů mají osvětlit postupy praticého výpočtu zaotveného v normách a nezahrnují problematiu nesouměrných zratů. tradiční Symbol podle IEC Význam symbolu i (t) nepoužívá se Průběh zratového proudu v závislosti na čase I I Počáteční souměrný rázový zratový proud (efetivní hodnota) I I Ustálený zratový proud I m i p Nárazový zratový proud I e I th Evivalentní oteplovací proud I vyp I b Vypínací zratový proud (symetricý, střídavá složa) I a vyp nepoužívá se Stejnosměrná (aperiodicá) složa vypínacího zratového proudu i a i d.c. Stejnosměrná (aperiodicá) složa zratového proudu i st i a.c. Střídavá (symetricá) složa zratového proudu t T Doba trvání zratu Vo_ zraty_ prednasafel 4. Obrázy a teoreticé zálady výpočtům zratů 19

20 Výpočty zratů v technicé praxi 5. Josef Voál, 01 tradiční Symbol podle IEC Význam symbolu t min t min Nejratší doba vypnutí E d / 3 E Rázové (subtranzitní) napětí synchronního stroje, fázové cu n /3 cu n /3 Napětí evivalentního zdroje (efetivní hodnota) U n U n Jmenovité napětí soustavy, sdružené (efetivní hodnota) U ng U rg Jmenovité napětí synchronního stroje, sdružené (efetivní hodnota) U nm U rm Jmenovité napětí asynchronního motoru I ng I rg Jmenovitý proud synchronního stroje c c Napěťový součinitel K Součinitel nárazového zratového proudu Součinitel pro výpočet souměrného zratového vypínacího proudu Z Z Impedance Z V nepoužívá se Vnější impedance Z G Z G Impedance synchronního stroje Z M Z M Impedance asynchronního motoru R st R G Střídavá rezistance synchronního stroje R M R M Rezistance asynchronního motoru R 1 R Rezistance na jednotu dély vedení X d X d Rázová (subtranzitní) reatance synchronního stroje (nasyc. hodnota), podélná X nepoužívá se Přechodná (tranzitní) reatance synchronního stroje, podélná d X d X d Synchronní reatance (nenasycená hodnota), podélná Vo_ zraty_ prednasafel 4. Obrázy a teoreticé zálady výpočtům zratů 0

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.3.014.3.001.24 Září 1992 Elektrotechnické předpisy ČSN 33 3020 VÝPOČET POMĚRU PŘI ZKRATECH V TROJFÁZOVÉ ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVĚ Calculation of the short-circuit currents and

Více

ASYNCHRONNÍ MOTOR. REGULACE OTÁČEK

ASYNCHRONNÍ MOTOR. REGULACE OTÁČEK Úloha č. 11 ASYNCHRONNÍ MOTOR. REGULACE OTÁČEK ÚKOL MĚŘENÍ: 1. Zjistěte činný, jalový a zdánlivý příon, odebíraný proud a účiní asynchronního motoru v závislosti na zatížení motoru. 2. Vypočítejte výon,

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR Trojfázové napětí: Střídavé elektrické napětí se získává za využití principu elektromagnetické indukce v generátorech nazývaných alternátory (většinou synchronní), které obsahují tři cívky uložené na pevné

Více

Schválení Vruty EASYfast 8-12 mm, technické schválení pro izolační systémy

Schválení Vruty EASYfast 8-12 mm, technické schválení pro izolační systémy Schválení Vruty EASYfast 8-1 mm, technicé schválení pro izolační systémy Jazyy / Languages: cs BERNER_78156.pdf 013-07-5 Z-9.1-619 pro tesařsé vruty EASYfast 8,0 1,0 mm Všeobecné stavebně technicé schválení

Více

Podélná RO působení při i R > i nast = 10x % I n, úplné mžikové vypnutí

Podélná RO působení při i R > i nast = 10x % I n, úplné mžikové vypnutí Ochrany alternátorů Ochrany proti zkratům a zemním spojení Vážné poruchy zajistit vypnutí stroje. Rozdílová ochrana Podélná RO porovnává vstup a výstup objektu (častější) Příčná RO porovnává vstupy dvou

Více

7.3.9 Směrnicový tvar rovnice přímky

7.3.9 Směrnicový tvar rovnice přímky 739 Směrnicový tvar rovnice přímy Předpolady: 7306 Pedagogicá poznáma: Stává se, že v hodině nestihneme poslední část s určováním vztahu mezi směrnicemi olmých příme Vrátíme se obecné rovnici přímy: Obecná

Více

THE POSSIBILITY OF RELOCATION WAREHOUSES IN CZECH-POLISH BORDER MOŽNOSTI RELOKACE SKLADŮ V ČESKO-POLSKÉM PŘÍHRANIČÍ

THE POSSIBILITY OF RELOCATION WAREHOUSES IN CZECH-POLISH BORDER MOŽNOSTI RELOKACE SKLADŮ V ČESKO-POLSKÉM PŘÍHRANIČÍ Jan CHOCHOLÁČ 1 THE POSSIBILITY OF RELOCATION WAREHOUSES IN CZECH-POLISH BORDER MOŽNOSTI RELOKACE SKLADŮ V ČESKO-POLSKÉM PŘÍHRANIČÍ BIO NOTE Jan CHOCHOLÁČ Asistent na Katedře dopravního managementu, maretingu

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s.

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s. HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV ERIANTA ENERGY, a. s. Zpracoval: ERIANTA ENERGY, a. s. Třída Generála Píky 11, Brno, 613 00 S účinností od 1.1.2013 OBSAH ÚVOD 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HAVARIJNÍHO

Více

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Studijní program Vojenské technologie, 5ti-leté Mgr. studium (voj). Výuka v 1. a 2. semestru, dotace na semestr 24-12-12 (Př-Cv-Lab). Rozpis výuky

Více

Zkraty v ES Zkrat: příčná porucha, prudká havarijní změna v ES nejrozšířenější porucha v ES při zkratu vznikají přechodné jevy Vznik zkratu:

Zkraty v ES Zkrat: příčná porucha, prudká havarijní změna v ES nejrozšířenější porucha v ES při zkratu vznikají přechodné jevy Vznik zkratu: Zkraty ES Zkrat: příčná porucha, prudká haarijní změna ES nejrozšířenější porucha ES při zkratu znikají přechodné jey Vznik zkratu: poruchoé spojení fází nazájem nebo fáze (fází) se zemí soustaě s uzemněným

Více

Základní definice el. veličin

Základní definice el. veličin Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala, Jan Dudek Oddíl 1 Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu 452081 / 06 Elektrotechnika Základní definice el. veličin Elektrický

Více

9 Skonto, porovnání různých forem financování

9 Skonto, porovnání různých forem financování 9 Sonto, porovnání různých forem financování Sonto je sráža (sleva) z ceny, terou posytuje prodávající upujícímu v případě, že upující zaplatí oamžitě (resp. během dohodnuté ráté lhůty). Výše sonta je

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu

Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu Použití zařízení na ochranu proti poruchovému proudu u střídačů SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL a SUNNY TRIPOWER Obsah Při instalaci střídačů

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM aneb samé změny, ale nic nového pod sluncem FEL-A6M33BEZ, LS2010/2011 A. Grošpic 1 Možnosti ochrany lidí a zvířat před úrazem el. proudem jsou po mnoho let ustálené,

Více

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu 1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu Cíle kapitoly: Cílem úlohy je ověřit teoretické znalosti při provozu dvou a více transformátorů paralelně. Dalším úkolem bude změřit

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK ČEPS ČEZ distribuce E.ON distribuce, E.ON ČR, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK PNE 38 4065 3.vydání Odsouhlasení normy Konečný

Více

Využití expertního systému při odhadu vlastností výrobků

Využití expertního systému při odhadu vlastností výrobků Vužití epertního sstému při odhadu vlastností výrobů ibor Žá Abstrat. Článe se zabývá možností ja vužít fuzz epertní sstém pro popis vlastností výrobu. Důvodem tohoto přístupu je možnost vužití vágních

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

1. Vznik zkratů. Základní pojmy.

1. Vznik zkratů. Základní pojmy. . znik zkrtů. ákldní pojmy. E k elektrizční soustv, zkrtový proud. krt: ptří do ktegorie příčných poruch, je prudká hvrijní změn v E, je nejrozšířenější poruchou v E, při zkrtu vznikjí přechodné jevy v

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

1. Spouštění asynchronních motorů

1. Spouštění asynchronních motorů 1. Spouštění asynchronních motorů při spouštěni asynchronního motoru je záběrový proud až 7 krát vyšší než hodnota nominálního proudu tím vznikají v síti velké proudové rázy při poměrně malém záběrovém

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více

2. STAVBA PARTPROGRAMU

2. STAVBA PARTPROGRAMU Stavba partprogramu 2 2. STAVBA PARTPROGRAMU 2.1 Slovo partprogramu 2.1.1 Stavba slova Elementárním stavebním prvem partprogramu je tzv. slovo (instruce programu). Každé slovo sestává z písmene adresy

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.

Více

VYUŽITÍ MATLABU JAKO MOTIVAČNÍHO PROSTŘEDKU VE VÝUCE FYZIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

VYUŽITÍ MATLABU JAKO MOTIVAČNÍHO PROSTŘEDKU VE VÝUCE FYZIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH VYUŽITÍ MATLABU JAKO MOTIVAČNÍHO PROSTŘEDKU VE VÝUCE FYZIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH J. Tesař, P. Batoš Jihočesá univezita, Pedagogicá faulta, Kateda fyziy, Jeonýmova 0, 37 5 Česé Budějovice Abstat V příspěvu

Více

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno.

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ strana 3 Obsah 1 OBECNĚ... 4 2 PROVEDENÍ PŘIPOJENÍ... 4 2.1 STANDARDNÍ PROVEDENÍ KONCOVÉHO BODU:...

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Ing. Petr Vlček Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství Vytvořeno v

Více

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače 48,1,2,47,4 6,3,4,4 5,44,5,6,43,42, 7,8,41,4 0,9,10, 39,38,1 1,12,37, 36,13,1 4,35,34,15,16, 33,32,1 7,18,31, 30,19,2 0,29,28,21,22,

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.08 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV HLAVNÍ ČÁST A PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010 Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH

Více

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem,

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem, 1 SVAŘOVACÍ ZDROJE PRO OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ Svařovací zdroj pro obloukové svařování musí splňovat tyto požadavky : bezpečnost konstrukce dle platných norem a předpisů, napětí naprázdno musí odpovídat druhu

Více

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc Noremní požadavky na systémové instalace KNX/EIB Všechny základní požadavky na hardwarové řešení i na činnost systému

Více

Ústřední komise Fyzikální olympiády, Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové

Ústřední komise Fyzikální olympiády, Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové č Čs čas fyz 6 () 67 Tepelné záření v teoreticých i experimentálních úlohách MEZINÁRODNÍ FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY Jan Kříž, Ivo Volf, Bohumil Vybíral Ústřední omise Fyziální olympiády, Univerzita Hradec Králové,

Více

6. Viskoelasticita materiálů

6. Viskoelasticita materiálů 6. Viskoelasticita materiálů Viskoelasticita materiálů souvisí se schopností materiálů tlumit mechanické vibrace. Uvažujme harmonické dynamické namáhání (tzn. střídavě v tahu a tlaku) materiálu v oblasti

Více

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce SYNCHRONNÍ MOTOR Konstrukce A. stator synchronního motoru má stejnou konstrukci jako stator asynchronního motoru na svazku statorových plechů je uloženo trojfázové vinutí, potřebné k vytvoření točivého

Více

Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE. Průřez normami

Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE. Průřez normami Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE Průřez normami Postavení norem z řady PNE 33 0000 v systému národních technických norem na ochranu před přepětím ČSN EN 62 305 - PNE 33 0000-5 ČSN 38 0810, ČSN 33

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. Vydává ČEZ Distribuce, a. s., 1.12.2008 www.cezdistribuce.cz Obsah 1 Úvod 3 2 Použité zkratky 3 3 Všeobecné podmínky 3

Více

KODEX PŘENOSOVÉ SOUSTAVY

KODEX PŘENOSOVÉ SOUSTAVY Registrační číslo: Úroveň zpracování: Revize12/září 2012 dodatek č.1 Číslo výtisku: KODEX PŘENOSOVÉ SOUSTAVY dodatek č.1 Část II. Podpůrné služby (PpS) Základní podmínky pro užívání přenosové soustavy

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Počítačový napájecí zdroj

Počítačový napájecí zdroj Počítačový napájecí zdroj Počítačový zdroj je jednoduše měnič napětí. Má za úkol přeměnit střídavé napětí ze sítě (230 V / 50 Hz) na napětí stejnosměrné, a to do několika větví (3,3V, 5V, 12V). Komponenty

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-19 Téma: rozvod elektrické energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus rozvod

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Navrhování dřevěnỳch konstrukcí podle Eurokódu

Navrhování dřevěnỳch konstrukcí podle Eurokódu PŘĺRUČKA Navrhování dřevěnỳch onstrucí podle Euroódu 5 Leonardo da Vinci Pilot Project CZ/06/B/F/PP/168007 Educational Materials or Designing and Testing o Timber Structures Leonardo da Vinci Pilot Projects

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Fakulta informačních technologií DIPLOMOVÁ PRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Fakulta informačních technologií DIPLOMOVÁ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Faulta informačních technologií DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2002 Igor Potúče PROHLÁŠENÍ: Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně pod vedením Ing. Martina

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ProEnerga s.r.o.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ProEnerga s.r.o. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ProEnerga s.r.o. PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY V Českých Budějovicích, září 2013 Vypracoval:

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Forum Liberec s.r.o.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Forum Liberec s.r.o. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Forum Liberec s.r.o. PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY V Liberci, srpen 2013 Vypracoval:

Více

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze.

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze. Nejprve několik fyzikálních analogií úvodem Rezonance Rezonance je fyzikálním jevem, kdy má systém tendenci kmitat s velkou amplitudou na určité frekvenci, kdy malá budící síla může vyvolat vibrace s velkou

Více

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3.

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení Úloha: Symetrizační obvody Jméno: Jan Švec Měřeno dne: 3.3.29 Odevzdáno dne: 6.3.29 ID: 78 357 Číslo úlohy: 7 Klasifikace: 1. Zadání 1. Změřte kmitočtovou

Více

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S NÁVRHEM A PROVOZEM KOMPENZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S NÁVRHEM A PROVOZEM KOMPENZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S NÁVRHE A PROVOZE KOPENZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ Ing. Jiří Hanzlík, iloš Doubek, ECOS s.r.o. Na konkrétním případu je dokumentován význam důsledné analýzy rozvodné soustavy při návrhu kompenzačních

Více

Úpravy úlohy DE1 v systému LABI.

Úpravy úlohy DE1 v systému LABI. Úpravy úlohy DE v systému LABI. Edit problem DE in system LABI Bc. Daniel Kašný Diplomová práce 200 ABSTRAKT Tato práce se zabývá úpravou úlohy DE v systému LABI, terá byla vytvořena pro výuové účely

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava atedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 9. TRASFORMÁTORY. Princip činnosti ideálního transformátoru. Princip činnosti skutečného transformátoru 3. Pracovní

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. Pracovní úkoly. Změřte účiník: a) rezistoru, b) kondenzátoru C = 0 µf) c) cívky. Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost

Více

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 1. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 1. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6 Elektrárny A1M15ENY přednáška č. 1 Jan Špetlík spetlij@fel.cvut.cz v předmětu emailu ENY Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6 Dělení a provoz výroben elektrické

Více

PŘÍLOHA 4 PODMÍNKY PŘIPOJENÍ A PROVOZU VÝROBNY ELEKTŘINY K LDS DT-Energo

PŘÍLOHA 4 PODMÍNKY PŘIPOJENÍ A PROVOZU VÝROBNY ELEKTŘINY K LDS DT-Energo PŘÍLOHA 4 PODMÍNKY PŘIPOJENÍ A PROVOZU VÝROBNY ELEKTŘINY K LDS DT-Energo V Tanvaldu, říjen 2013 Vypracoval: Mgr. Josef Sucharda Schválil: ERÚ dne: 1 Obsah NÁZVOSLOVÍ KRÁTKÉ DEFINICE VYBRANÝCH ODBORNÝCH

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

Václav Cempírek 1 1. ZÁKLADNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ LOGISTICKÁ ZAŘÍZENÍ

Václav Cempírek 1 1. ZÁKLADNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ LOGISTICKÁ ZAŘÍZENÍ NÁVRH PARAMETRŮ LOGISTICKÝCH CENTER, DIMENZOVÁNÍ TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A ZAŘÍZENÍ THE ARGUMENTS CONCEPT OF LOGISTIC CENTRE, DIMENSOINING OF TECHNICAL INSTRUMENT AND DEVICE Václav Cempíre 1 Anotace:Příspěve

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC 5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC Závažným problémem konstrukce impulsních regulátorů je jejich odrušení. Výkonové obvody měničů představují aktivní zdroj impulsního a kmitočtového

Více

U218 Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze

U218 Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze 1. Úol měření Úolem měření na rotorové (Müllerově) odparce je sestavit energeticou a látovou bilanci celého zařízení a stanovit součinitele prostupu tepla odpary a ondenzátoru brýdových par.. Popis zařízení

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2.

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2. Kapitola 2 Přímková a rovinná soustava sil 2.1 Přímková soustava sil Soustava sil ležící ve společném paprsku se nazývá přímková soustava sil [2]. Působiště všech sil m i lze posunout do společného bodu

Více

TERMINÁL AUTOMATIZAČNÍCH FUNKCÍ TRANSFORMÁTORU 110 kv/vn TAFT 112

TERMINÁL AUTOMATIZAČNÍCH FUNKCÍ TRANSFORMÁTORU 110 kv/vn TAFT 112 EG - EnerGoonsult ČB s.r.o., Čechova 52, České Budějovice www.egc-cb.cz TERMINÁL AUTOMATIZAČNÍH FUNKÍ TRANSFORMÁTORU 110 kv/vn TAFT 112 Kontakt: Ing. Václav Král vkral@egc-cb.cz - 2 - STRUČNÝ POPIS FUNKÍ

Více

Věc: Stížnost na rozpor mezi českou a evropskou technickou normou dopis č.3. Vážený pane inženýre,

Věc: Stížnost na rozpor mezi českou a evropskou technickou normou dopis č.3. Vážený pane inženýre, Ing. Milan Holeček Předseda úřadu Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a statní zkušebnictví Gorazdova 24 P.O. Box 49 128 01 Praha 2 V Praze dne 3.února 2012 Věc: Stížnost na rozpor mezi českou

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Michaela Pekarčíková 1 Obsah : 1 Úvod.. 3 1.1 Regulace 3 1.2

Více

7.1 Úvod. 7 Dimenzování prvků dřevěných konstrukcí. σ max σ allow. σ allow = σ crit / k. Petr Kuklík

7.1 Úvod. 7 Dimenzování prvků dřevěných konstrukcí. σ max σ allow. σ allow = σ crit / k. Petr Kuklík Petr Kulí Dimenzování prvů dřevěných onstrucí 7 Dimenzování prvů dřevěných onstrucí 7.1 Úvod U dřevěných onstrucí musíme ověřit jejich stavy, teré se vztahují e zřícení nebo jiným způsobům pošození onstruce,

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách Dimenzování těles Dialogové okno Dimenzování těles lze otevřít z programu TZ (tepelné ztráty), z programu DIMOS_W a také z programu DIMTEL. Při spuštění z programu TZ jsou nadimenzovaná tělesa uložena

Více

Přesnost měření. Obsah. Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central

Přesnost měření. Obsah. Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central Přesnost měření Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central Obsah Každý provozovatel fotovoltaického zařízení chce být co nejlépe informován o výkonu a výnosu svého

Více

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D. Fakulta stavební ČVUT v Praze 1 Úvod Při přesných inženýrsko geodetických

Více

Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63

Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63 Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63 Technické parametry: - hmotnost: 1020±20g - rozměry (šxvxh): 153 x 107 x 62 mm - provozní teplota: -5 C +40 C při relativní

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Vysokorychlostní železnice úspěchy a výzvy

Vysokorychlostní železnice úspěchy a výzvy Vysoorychlostní železnice úspěchy a výzvy Dr. Gunter Ellwanger, ředitel pro vysoorychlostní železnice, Mezinárodní železniční unie Vysoorychlostní vlay přiláaly na železnici nové cestující především na

Více

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka.

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. Minia LTE JISTIČE LTE Řada jističů do 63 A, AC 230/400 V a DC 72 V/pól. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. 1pólové

Více

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace 1. Bezpečnostní upozornění Proudové zdroje řady scontroller musí být instalovány výhradně elektrotechnicky kvalifikovanou osobou ve smyslu vyhlášky 50/1978

Více

1. KOMBINATORIKA. Příklad 1.1: Mějme množinu A a. f) uspořádaných pětic množiny B a. Řešení: a)

1. KOMBINATORIKA. Příklad 1.1: Mějme množinu A a. f) uspořádaných pětic množiny B a. Řešení: a) 1. KOMBINATORIKA Kombinatoria je obor matematiy, terý zoumá supiny prvů vybíraných z jisté záladní množiny. Tyto supiny dělíme jedna podle toho, zda u nich záleží nebo nezáleží na pořadí zastoupených prvů

Více