Asynchronní stroje. Úvod. Konstrukční uspořádání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Asynchronní stroje. Úvod. Konstrukční uspořádání"

Transkript

1 Aynchronní troje Úvod Aynchronní troje jou nejjednodušší, nejlevnější a nejrozšířenější točivé elektrické troje. Používají e především jako motory od výkonů řádově deítek wattů do výkonů tovek kilowattů. Méně čato e používají v generátorickém režimu, především v malých vodních elektrárnách. Další úvahy a popiy budou provedeny pro trojfázové troje, jednofázové troje lze popat na základě trojů trojfázových. Kontrukční upořádání Aynchronní troj e kládá ze tatoru a rotoru. Stator tvoří pevná kotra ze vařence nebo odlitku, v kotře je umítěn magnetický obvod válcového tvaru ložený z ocelových plechů, ve kterých jou vyraženy drážky pro vinutí. trojfázové vinutí, každá fáze je umítěna v jedné třetině drážek po obvodu vzduchové mezery. Vinutí je vyv nebo na tatorovou vorkovnici e 6 vorkami, toto upořádání umožňuje nadnou změnu konfigurace zapojení z trojúhelníku na hvězdu a naopak. Na obou tranách troje jou připevněny ložikové štíty pro hřídel rotoru. Celá kontrukce muí být dotatečně tuhá, protože vzduchová mezera těchto trojů muí být co nejmenší (řádově milimetry). Na rotorové hřídeli je upevněn n rotorový magnetický obvod opět ložený z plechů drážkami. Podle kontrukce rotorového vinutí rozlišujeme troje kotvou nakrátko a kotvou vinutou, kroužkovou. V případě kotvy nakrátko je aktivní čát vinutí tvořena tyčemi v drážkách, které jou na obou tranách obvodu pojeny čelními kruhy dokrátka. U kroužkové kotvy je vinutí upořádáno v cívkách podobně jako na tatoru, v rotoru je pojeno do uzlu a zbývající 3 vývody jou připojeny na 3 kroužky umítěné izolovaně na hřídeli. Vodivý tyk kroužky obtarávají doedající kartáče, které jou upevněny v držáku kartáčů na tatoru a odtud vyvedeny na rotorovou vorkovnici. Tím je umožněno měnit parametry rotorového vinutí připojováním odporů na rotorovou vorkovnici. Držák kartáčů je obvykle vybaven odklápěčem, který umožní zvednout kartáče z kroužků a zároveň zkratovat kroužky roubíky umítěnými na rotoru. Lze tak provozovat troj, aniž by docházelo ke ztrátám třením kartáčů o kroužky. Na rotoru je dále umítěn větrák. 1

2 Princip činnoti Vznik točivého pole Aynchronní motor or funguje na principu trhávání závitu nakrátko v točivém magnetickém poli. Točivé magnetické pole vznikne při plnění podmínek : muí exitovat alepoň cívky, jejichž oy nejou rovnoběžné tyto cívky muí být protékány proudy, které mají fázový poun V případě ymetrického upořádání ( cívky oami pootočenými o 90 t. protékané proudy fázovým pounem 90 t., nebo typicky 3 cívky pootočené ve troji o 10 t. napájené trojfázovým proudem fázovými pouny 10 t.) vznikne tzv. kruhové pole, tj. pole, které e otáčí a nemění ní velikot indukce. Takové pole vytvoří otáčející e permanentní magnet. V jiných případech vznikne eliptické pole, kde e v průběhu otáčky mění velikot indukce. Rychlot otáčení pole nazýváme ynchronní.. Čatěji budeme pracovat pojmem ynchronní otáčky n. Velikot ynchronních otáček je dána vztahem n f = 60, p kde f je frekvence [Hz] a p je počet pólových dvojic. Vhodným rozdělením cívek fáze a upořádáním ve tatoru lze vytvořit pole více pólovými dvojicemi. Na obrázku je znázorněno pole p = 1 a p = pomocí otáčení permanentního magnetu. Za 1 periodu průběhu napájecího proudu zaujme pole nerozlišitelnou polohu. V případě p = 1 to bude 1 otáčka, v případě p = pak pouze ½ otáčky. Čím má troj více pólů, tím e jeho pole točí pomaleji. p 1 n ? Vznik točivého momentu Vložíme-li do točivého pole závit nakrátko, indukuje e změnou přaženého toku v závitu napětí. Závitem začne procházet proud, který vými magnetickými účinky podle Lenzova zákona půobí proti změně toku (zvyšuje-li e tok závitem, naží e jej nížit a naopak). Na aktivní čát vodiče protékané tímto proudem půobí točivé pole ilově a dvojice il pak vytvoří točivý moment, který

3 půobí ve měru točení pole. Pokud je závit uložen volně, začne e otáčet ve měru točivého pole. Bude e však vždy otáčet o něco pomaleji než točivé pole, protože e do závitu bude indukovat proud jedině tehdy, je-li mezi závitem a polem relativní pohyb. Tento pokle otáček nazýváme kluz. Skluz vyjadřujeme i číelně jako relativní pokle otáček rotoru vůči ynchronním otáčkám. Skluz e bude zvyšovat e zatěžujícím momentem na hřídeli. Napětí indukované do rotoru má frekvenci úměrnou relativní rychloti rotoru vůči točivému poli. Pokud bude rotor zabrzděn, bude rotorová frekvence rovna tatorové, pokud by e rotor točil ynchronně, bude frekvence nulová. Touto úvahou lze dopět ke vztahu mezi rotorovou a tatorovou frekvencí kde je kluz v poměrném vyjádření. f = f 1 Indukované napětí Po přiložení trojfázového napětí na cívky troje vytvoří protékající proudy točivé pole. Na celou ituaci lze na principu ekvivalence pohlížet i tak, že ve troji exituje točivé pole a to indukuje do tatorových cívek napětí. Spřažený tok cívek e mění inuově, jedná e tedy v podtatě o tejný problém, který již byl řešen u tranformátoru a pro indukované napětí byl odvozen vztah U i =4,44.Φ.f.N. Tento vztah lze použít i u aynchronního troje e korekcemi nazývanými činitel kroku a činitel rozlohy, které pak obvykle lučujeme do činitele vinutí. Činitel vinutí Tento kurz e nebude zabývat teorií návrhu vinutí, nicméně je potřeba pro další úvahy vyvětlit některé základní pojmy. Po obvodu tatorového magnetického obvodu je Q drážek. Pokud chceme, aby cívka zabírala celým polem jednoho pólu, muí být krok cívky, tj. vzdálenot přední a zadní trany cívky, roven y=q/(p). Takový krok cívky nazýváme plný krok. Celé vinutí přílušející jednomu pólu bývá rozprotřeno do více než dvou drážek. Jetliže rozvineme tator do roviny, může vinutí jedné fáze vypadat náledovně Činitel kroku V některých případech e vinutí nekontruuje plným krokem, cívka má buď zkrácený krok (y<q/p) nebo méně čato prodloužený (y>q/p). Důvodem je zlepšení průběhu pole vyloučení některých vyšších harmonických v průběhu. V obou případech není vinutí plně napěťově využito, indukované napětí je menší než by odpovídalo plnému kroku. Do napěťové rovnice proto zavádíme tzv. činitel kroku k y <=1, jehož velikot lze zjitit z míry zkrácení kroku : U = 4, 44 Φ f N Činitel rozlohy i k y Protože je vinutí fáze rozprotřeno ve více než drážkách, indukuje e napětí v každém závitu cívky určitým zpožděním, které odpovídá protorovému pounu závitů cívky podél obvodu troje. Jednotlivá napětí je pak potřeba čítat fázorově, nikoliv algebraicky. Výledný fázorový oučet je menší (nanejvýše roven) algebraickému oučtu napětí jednotlivých závitů. Do napěťové rovnice pak zavádíme činitel rozlohy k r <=1, který repektuje toto nížení indukovaného napětí : U i = 4, 44 Φ f N k y k r Činitel vinutí Oba činitele obvykle lučujeme do jediného činitele vinutí k v = k y. k r, tedy U = 4, 44 Φ f N i k v 3

4 Převod Stejně jako u tranformátoru budeme definovat převod jako poměr indukovaných napětí, zde ovšem ve tatoru a v rotoru. Protože e však indukované napětí v rotoru mění e kluzem, je třeba tanovit podmínku, že převod budeme definovat pro = 1, tedy pro nulové otáčky, kdy je rotorová frekvence rovna tatorové. Platí tedy U U i1 = 4, 44 Φ f1 N1 kv 1 i0 4, 44 Φ f1 N kv =, kde U i0 značí indukované napětí rotoru pro nulové otáčky a tedy tatorovou frekvenci. Pro převod tedy platí U p = U i1 i0 4,44 Φ f1 N1 = 4,44 Φ f N Vztah je podobný vztahu pro tranformátor, přibyli činitelé vinutí. 1 k k v1 v N = N 1 k k v1 v Náhradní chéma Nejprve zkontruujeme náhradní chémata tatorového a rotorového vinutí na základě poznatků z teorie tranformátoru. Náhradní chéma tatorového a rotorového vinutí zahrnuje vždy rozptylovou reaktanci, činný odpor vinutí a vzájemnou reaktanci, ve které e indukuje napětí. Pro U i platí U i = 44 4,44 Φ f N kv = 4, Φ f1 N kv = U i0 indukované napětí e mění e kluzem. Stejná ituace je i u rotorové rozptylové reaktance, protože platí ' X = π f L = π f L = X σ σ 1 σ σ kde čárkovaná reaktance značí kutečnou reaktanci při rotorové frekvenci a nečárkovaná pak reaktanci při kontantní tatorové frekvenci f 1 X σ = π f1 Lσ Abychom dokázali oba obvody galvanicky pojit jako při kontrukci náhradního chématu tranformátoru, provedeme u rotorového obvodu několik ekvivalentních úprav. Pro rotorový obvod platí napěťová rovnice U + j X I + R I 0 Tuto rovnici vydělíme kluzem a vynáobíme zlomkem p /p Platí, že U i0. p = U i1 R. p = R 1 X σ. p = X σ1 I /p = I 1 i0 σ = I p R I p p U i0 + j p X σ + = viz definice převodu přepočtený rotorový odpor na tator přepočtená rotorová rozptylová reaktance na tator rotorový proud přepočtený na tator p 0 Po doazení R 1 U i 1 + j X σ 1 I 1 + I 1 = 0 4

5 Této upravené rovnici odpovídá obvod Nyní již můžeme oba obvody galvanicky pojit a do příčné větve ještě opět zařadíme paralelně k magnetizační reaktanci X µ odpor R Fe, na kterém vzniknou ztráty odpovídající u kutečného troje ztrátám v železe. Náhradní chéma je formálně hodné náhradním chématem tranformátoru, který má v ekundáru proměnný odpor R 1 /. Proud I 0, který teče pře příčnou větev a odpovídá proudu naprázdno (motor e točí bez zátěže téměř ynchronně), je vlivem vzduchové mezery značně vyšší než u tranformátoru a může doáhnout 0-80% jmenovitého proudu podle druhu motoru. Aynchronní troj e ze trany vtupních vorek chová jako obvod proměnným rotorovým odporem, který mění voji velikot e kluzem, tedy v záviloti na zátěži. Pro lepší znázornění toku výkonů e upravuje rotorová čát náhradního chématu tak, že e odpor rozdělí na čáti Náhradní chéma pak vypadá náledovně R 1 = R 1 + R 1 1 5

6 Stroj odebírá ze ítě příkon P 1, v odporech tatoru vznikají ztráty P j1, v magnetickém obvodu pak ztráty P Fe. Po odečtení těchto ztrát od P 1 dotáváme výkon P δ, který e přenee pře vzduchovou mezeru do rotoru. Po dalším odečtení ztrát na rotorových odporech P j dotáváme celkový mechanický výkon na hřídeli P, v náhradním chématu to je výkon na proměnném odporu 1 R1 I 1. Z tohoto výkonu e ještě hradí ztráty mechanické P m, tj. ventilační ztráty a ztráty třením. Užitečný výkon P je o tyto ztráty menší. Platí tedy P P P P P P Stav naprázdno a nakrátko Stav naprázdno = 1 j1 Fe j Stavem naprázdno rozumíme případ, kdy e motor točí bez zátěže na hřídeli. Otáčky motoru jou téměř ynchronní, rotor je bržděn pouze ventilačními ztrátami a třením v ložikách. Rotorovým vinutím protéká zanedbatelný proud, Jouleovy ztráty v rotorovém vinutí jou prakticky nulové. Stroj odebírá ze ítě činný výkon na pokrytí mechanických ztrát a ztrát v železe tatoru (rotor e otáčí téměř tejně rychle jako točivé pole, ztráty v železe rotoru jou zanedbatelné) a hlavně jalový výkon na vytvoření magnetického pole. Jalová ložka proudu značně převyšuje činnou ložku, účiník je proto velmi malý, doahuje hodnoty cca 0,1. Tento tav odpovídá doti přeně tavu naprázdno tranformátoru. m Charakteritika naprázdno je závilot proudu naprázdno na napětí. Tuto charakteritiku lze měřit až od cca 30% U n, kdy e motor roztočí na plné otáčky. Charakteritika je zpočátku lineární a pak e zakřiví vlivem ycení k vyšším proudům. Jmenovitý bod je opět umítěn v oblati zakřivení charakteritiky. Ztráty v tomto tavu jou loženy ze ztrát mechanických a ztrát v železe tatoru. Ztráty mechanické jou kontantní, otáčky e nemění, ztráty v železe závií na U, toupají napětím parabolicky. Mechanické ztráty lze zjitit extrapolací průběhu ztrát do bodu U = 0. Účiník napětím kleá a pro jm.napětí doahuje hodnotu kolem 0,1. Pro další účely lze z grafu odečít hodnoty pro U n. Proud I on doahuje vyšších hodnot než u tranformátoru, protože je magnetický obvod přerušen vzduchovou mezerou, u malých trojů může doáhnout pře 50% I n. Stav nakrátko Je to tav při zabržděném rotoru, otáčky jou nulové. Tento tav dot přeně odpovídá tavu nakrátko tranformátoru. Statorové a rotorové (točivé) pole půobí proti obě a výledný tok je velmi malý, ve troji v podtatě exitují jenom rozptylové toky. Při měření proto proud toupá napětím velmi rychle a doahuje jm.hodnoty při malém napětí. Charakteritika je opět lineární. Ztráty v železe jou zanedbatelné, ztráty vznikají pouze průtokem proudu pře odpory obou vinutí Jouleovy ztráty. Účiník je při tomto měření téměř kontantní, je dán pouze poměrem odporů a rozptylových reaktancí a doahuje hodnoty cca 0,5. Ztráty nakrátko závií na I a při lineární záviloti U a I závií i na U. Při proudu I>I n e může tát, že rozptylový tok procházející zuby drážek naytí tuto čát mag.obvodu, což fyzikálně odpovídá zvětšení vzd.mezery a charakteritika e mírně zlomí k vyšším proudům. S tímto jevem je třeba počítat v případě, že chceme z charakteritiky zjitit extrapolací proud I kn, tedy proud nakrátko při U n. 6

7 Momentová charakteritika Kloův vztah Momentovou charakteritikou rozumíme závilot momentu na otáčkách (popř.kluzu) M = f(n), rep. M = f(). Tuto závilot lze odvodit z úplného náhradního chématu, ale použití úplného náhradního chématu ve tvaru, který byl uveden výše, by vedl ke značně komplikovaným výpočtům. Proto upravíme náhradní chéma tak, že příčnou větev přeneeme na vtupní vorky troje. Tím zajitíme kontantní velikot proudu I 0 a obvod v podélné větvi lze zjednodušit oučtem rozptylových reaktancí. Vlatní výpočet vychází ze základního vztahu M P = (moment je dán podílem výkonu procházejícího pře vzduchovou mezeru a úhlové ynchronní rychloti) a po poměrně ložitých úpravách lze zíkat tzv. Kloův vztah ve tvaru kde pro maximální moment troje platí M ω δ 3 U1 = ω X σ M max M = zv + zv X = X + X max, σ σ 1 σ 1 a zv nazýváme kluz zvratu, což je kluz odpovídající M max. Charakteritika zde mění klon z kladného na záporný (ze toupajícího na kleající). Skluz zvratu lze zjitit ze vztahu R X σ 1 zv = ± Průběh charakteritiky lze odhadnout z Kloova vztahu. Pro malé kluzy lze ve jmenovateli zanedbat první člen a pak platí M M = zv max M M = max, což je v oách M a rovnice přímky. Pro větší kluzy lze naopak zanedbat druhý člen a pak platí zv, což je rovnice hyperboly. Momentová charakteritika je dána kombinací těchto dvou křivek. Ze chématu je janý význam maximálního momentu a kluzu zvratu. V okamžiku připojení na íť, kdy má troj nulové otáčky a tedy = 1, má troj na hřídeli záběrný moment M záb. Statika pohonu Význam momentové charakteritiky vyplyne teprve v kombinaci momentem zátěže, tedy momentem troje, který motor pohání. Jetliže jou otáčky outrojí utáleny, outrojí e ani nezrychluje, ani nezpomaluje, pak jou v rovnováze hnací moment motoru a brzdicí moment zátěže mot M zát M = Jetliže znázorníme průběh momentů v oách M a (popř. n), rovnovážný utálený tav ukazuje průečík charakteritik : 7

8 Pokud zvýšíme moment zátěže, může natat náledující případ : Charakteritiky e protínají ve bodech A a B, podle předchozích úvah by outrojí mohlo pracovat v obou bodech, avšak jen bod A je tabilní. Pokud totiž v bodě A z nějakého důvodu outrojí urychlíme (odchylka o vpravo), bude mít zátěž větší brzdící moment, než je hnací moment motoru, a rozdíl momentů outrojí zpomalí. Jetliže e naopak outrojí zpomalí o, pak bude mít motor větší moment než zátěž a outrojí e urychlí. V bodě A tedy exituje zpětná vazba, která při fluktuaci otáček vrátí outrojí do rovnovážného tavu. Jetliže v bodě B outrojí zpomalí, zátěž bude mít větší moment než motor a rozdíl momentů outrojí zataví. Urychlíme-li v bodě B outrojí o, motor bude mít větší moment než zátěž a bude dál outrojí urychlovat, až e rychlot utálí v bodě A. Stabilní bod je tedy ten, ve kterém je charakteritika motoru protínána charakteritikou zátěže zepoda. Pracovní oblat (jmenovité otáčky a moment) je na charakteritice v přímkové čáti (v okolí bodu A). Vliv parametrů na momentovou charakteritiku Momentovou charakteritiku ovlivňuje napětí, rotorový odpor a frekvence. Pro rozbor lze použít Kloův vztah. Na napětí závií momentová charakteritika kvadraticky, při dvojnáobném zvýšení napětí na vorkách e hodnota momentu každého bodu charakteritiky zvětší čtyřikrát. 8

9 Při změně rotorového odporu e mění pouze kluz zvratu, maximální moment zůtává kontantní. Při změně frekvence e mění ynchronní otáčky. Pokud je napětí na vorkách kontantní, kleá při zvyšování frekvence maximální moment (zvyšuje e rozptylová reaktance a úhlová rychlot ve jmenovateli ve vztahu pro Mmax). Jetliže budeme měnit napětí úměrně frekvencí, tj.u/f = kont., bude Mmax kontantní. 9

10 Kruhový diagram Kruhový diagram je grafické znázornění všech prakticky i teoreticky možných poloh fázoru tatorového proudu ve fázorovém diagramu. Lze poměrně jednoduše dokázat, že množina všech koncových bodů poloh fázoru tatorového proudu tvoří kružnici v Gauově rovině. Pro každý bod této kružnice, tedy pro jakýkoli tav aynchronního troje, lze pak určit důležité provozní veličiny jako je proud, účiník, příkon, výkon a kluz. Zjednodušíme náhradní chéma ve dvou krocích tak, že přeuneme příčnou větev na vtupní vorky a v podélné větvi ečteme odpory a rozptylové reaktance, poté ještě zanedbáme příčnou větev : a) b) Pro polední chéma platí tento fázorový diagram : Předpokládáme napětí na vorkách troje kontantní a kontantní rozptylovou reaktanci. Pro jakýkoli tav troje, tj. pro jakýkoli kluz a tedy jakoukoli hodnotu R pak tvoří úbytky napětí pravoúhlý trojúhelník přeponou U, vrchol fázoru Xσ.I 1 e tedy pohybuje po kružnici k (Thaletova věta). Proud I 1 je úměrný velikoti fázoru Xσ.I 1 a je za tímto úbytkem zpožděn o 90 o. Vrchol fázoru proudu I 1 e tedy také pohybuje po kružnici m. Pokud přejdeme k prvnímu chématu, změní e proud I 1 na I 1, který e ečte proudem I 1 na proud I o. Výledkem je pounutí kružnice m ve měru proudu I o. Kružnici m, kterou opiuje fázor tatorového proudu pro jakýkoli tav troje, nazýváme kruhový (též kružnicový) diagram aynchronního troje. 10

11 Kontrukce kruhového diagramu a odečty hodnot Při kontrukci kruhového diagramu (KD) lze nadno zjitit body kružnice z jednoduchých měření naprázdno a nakrátko. Z těchto měření určíme proudy I on a I kn jejich fázovými pouny a po vyneení těchto fázorů v měřítku m I do Gauovy roviny (fázor napětí je ve vilé oe!) zíkáme body A o a A k. Další potup e již u jednotlivých metod liší. My použijeme jednoduchou metodu zjištění 3.bodu kružnice : bodem A o putíme kolmici k vodorovné oe a průečík B této kolmice fázorem proudu I kn budeme považovat za 3.bod kružnice. Po vykrelení kružnice je třeba na KD zjitit třetí důležitý bod označením A. Z bodu A k putíme kolmici k vodorovné oe a bodem A o vedeme rovnoběžku vodorovnou oou, průečík C je krajní bod úečky A k C. Tuto úečku rozdělíme v poměru odporů R 1 a R 1 tak, aby úek CD byl úměrný odporu R 1 a A k D odporu R 1. Odečty hodnot Z KD lze pro daný tav troje přímo odečít velikot proudu I, fázového pounu φ, mech.výkonu na hřídeli P, elektrického výkonu na vorkách P p, momentu na hřídeli M a kluzu. o Velikot proudu je vzdálenot bodu A od počátku (velikot fázoru) v měřítku proudů m I [A/cm]. o Fázový poun φ je úhel, který vírá fázor proudu I e vilou oou ( fázorem napětí). o Mech.výkon na hřídeli P odpovídá vzdálenoti bodu A od přímky mech.výkonů A o A k měřené ve měru tečny v bodě A o v měřítku výkonů m P = 3.U f..m I [W/cm]. o El.výkon na vorkách P P odpovídá kolmé vzdálenoti bodu A od vodorovné oy - přímky elektrických výkonů v měřítku výkonů. o Moment troje M odpovídá vzdálenot bodu A od přímky momentů A o A měřené ve měru tečny v bodě A o v měřítku o momentů = [Nm/cm]. Skluz odečteme na přímce kluzu - přímka rovnoběžná přímkou momentů, pomocí pojnice bodu A o bodem A. Stupnice je lineární, body hodnotami 0 a 1 zjitíme pomocí kluzů v bodě Ao ( =0, zde tečna v bodě A o ) a A k (=1). 11

12 Stavy troje na KD Aynchronní troj může pracovat ve 3 tavech : motor generátor brzda Nejčatěji je aynchronní troj používán jako motor. Stroj má zátěž na hřídeli, jeho otáčky jou menší než ynchronní, kluz je v rozmezí 0-1. Na KD je motorická oblat mezi bodem A o (troj bez zátěže) a bodem A k (zabrzděný troj). Pokud budeme troj mechanicky pohánět, otáčky toupnou do nadynchronní oblati (záporný kluz <0) a troj e tane generátorem začne dodávat elektrickou energii do ítě. V tomto tavu je činná ložka proudu v protifázi napětím, tomu odpovídá v KD čát kružnice pod vodorovnou oou. Aynchronní generátory e používají v malých vodních elektrárnách. Jetliže bude v motorickém tavu moment na hřídeli příliš velký a motor e zataví a začne e pak otáčet proti měru točivého pole, tane e brzdou ( >1). Brzdná oblat je tedy na KD mezi body A k a A. Ve tavu brzdy odebírá troj ze ítě proud, který je větší než I kn! Stavy troje na KD : Tečkovaně jou znázorněny rozumné oblati v jednotlivých tavech (jmenovitý chod motoru a generátoru, tav brzdy při změně točivého pole). 1

13 Rozběh aynchronního motoru V okamžiku připojení na íť odebírá motor ze ítě velký záběrný proud, který odpovídá proudu nakrátko I kn (troj e v okamžiku připojení na íť netočí). Velikot záběrného proudu bývá podle kontrukce troje v rozmezí cca 3 7 náobku jmenovitého proudu. Velikot záběrného proudu může být pro íť nepříjemná, proto e nažíme velikot záběrného proudu omezit. Lze kontatovat, že přímé připojení na íť bez omezení záběrného proudu je problematické od jmenovitého proudu motoru cca 3 kw. Snížení velikoti záběrného proudu lze doáhnout přepínačem Y/D nížením napětí rotorovým pouštěčem frekvenčním řízením při rozběhu zvláštními kotvami nakrátko Přepínač Y/D Rozběh e provede tak, že v počáteční fázi e připojí motor na íť v zapojení do hvězdy a po rozběhu e přepne do trojúhelníku. Moment troje je úměrný U, moment je tedy při zapojení do hvězdy třetinový proti zapojení do trojúhelníku, protože nejprve je na cívce fázové napětí a přepnutí družené. Poměr napětí je 3, poměr momentů pak 3 =3. Pro proud v zapojení do hvězdy platí =, kde Z je impedance cívky. V případě zapojení do trojúhelníku platí = 3 = 3 poměr proudů je také 3. =3 =3, Stroj e tedy rozebíhá třetinovým proudem, ale i třetinovým momentem, a po rozběhu e přepne do trojúhelníku, kde pracuje plným momentem a výkonem. Snížení napětí Snížením napětí e úměrně níží záběrný proud, avšak moment klene kvadrátem změny napětí (při polovičním napětí bude poloviční záběrný proud, ale moment klene na ¼). Snížení napětí e provádělo autotranformátorem, který e po rozběhu vyřadil z přívodu k motoru. V oučané době e používají ofttartéry. Řízení napětí je elektronické a lze natavit parametry rozběhu podle požadovaných kriterií (kontantní proud a pod.). Rotorový pouštěč Při zvýšení rotorového odporu e zvýší impedance troje a níží proud. Skluz zvratu e zvýší, momentová charakteritika e tane měkčí a zvýší e záběrný moment, což je pro rozběh příznivé. Stroj e rozebíhá největším odporem v rotoru podle charakteritiky M1 nejnižším záběrným proudem a potupně e při nataveném kluzu vyřazují odpory v rotoru. Záběrný proud e tak udrží v nataveném rozmezí. 13

14 Frekvenční řízení Pomocí frekvenčního měniče e potupně zvyšuje frekvence a troj e rozbíhá plynule bez většího proudového nárazu. Zvláštní kotvy Vhodným kontrukčním upořádáním kotvy nakrátko lze doáhnout tavu, že má kotva při rozběhu (při velkých kluzech) mnohem vyšší odpor než při jmenovitých otáčkách. Lze pak doáhnout podobného efektu jako u rotorového pouštěče, tj. zvýšení záběrného momentu a nížení záběrného proudu. - Dvojitá (Boucherotova) klec Stroj má dvě klece. Vrchní klec (R - blíž vzduchové mezeře) je z materiálu vyšším odporem moaz, bronz. Spodní klec B pak má hluboké drážky a má menší odpor hliník, měď. Na začátku rozběhu při vyoké rotorové frekvenci bude pro impedanci rotorové tyče rozhodující rekatance (X=.π.f.L), kterou má vyšší klec hluboko v rotorovém mag.obvodu, proud tedy poteče především vrchní odporovou klecí a rozběh proběhne tak, jakoby podní klec neexitovala. Po rozběhu při nízké rotorové frekvenci začne o rozdělení proudu v klecích rozhodovat činný odpor, reaktance začne být zanedbatelná, rozhodující vliv převezme podní klec malým odporem. Momentová charakteritika je dána oučtem charakteritiky odporové klece a klece malým odporem. - Vírová klec Vírová klec má hluboké úzké drážky. Spodní čát klece pak má vyšší rozptylovou indukčnot než vrchní čát. Při rozběhu, kdy rozhoduje reaktance, bude mít podní čát klece vyšší impedanci než vrchní čát, podní čátí téměř nepoteče proud, značně e zmenší využitý průřez tyče a tím toupne její odpor. Rozběh pak proběhne podle chématu pro odporovou klec. Po rozběhu bude pro rozdělení proudu rozhodující odpor, proud e rozdělí rovnoměrně v celém průřezu a odpor klece značně klene. Výledkem je podobná momentová charakteritika jako u dvojité klece provázená opět nížením záběrného proudu. Upořádání drážek vírové klece 14

15 Řízení rychloti Obecně lze kontatovat, že aynchronní motor je z principu vé funkce obtížně regulovatelný, donedávna byly regulovatelné pohonné jednotky realizovány pomocí tejnoměrných motorů. Teprve rozvoj řídicí elektroniky a elektronických pínacích prvků umožnil široké rozšíření pohonů aynchronními motory. Pro velikot otáček aynchronního motoru platí n pólových dvojic a frekvencí. ího motoru platí n = n (1 ), kde n =.. Otáčky troje lze tedy měnit kluzem, počtem Řízení kluzem Skluz lze změnit pouze pomocí dalších veličin : napětím a rotorovým odporem. V obou případech e mění tvrdot momentové charakteritiky a tím utálené otáčky v omezeném rozmezí. Při změně napětí e změní M max a tím i klon charakteritiky, při změně napětí z hodnoty U 1 na hodnotu U e otáčky motoru změní z hodnoty n 1 na hodnotu n. Při změně rotorového odporu e poune kluz zvratu a tím e změní klon charakteritiky a změní e i otáčky, na nichž e outrojí utálí. Řízení počtem pólových dvojic Řízení otáček změnou počtu pólů je tupňovité po hrubých kocích, hodí e jen pro motory kotvou nakrátko, které pak jou po kontrukční tránce ložité na tatoru je několik amotatných vinutí (rozah otáček 1:3 až 1:1) nebo e provádí změnou zapojení tatorového vinutí v principu jde o ériové nebo paralelní pojování jednotlivých čátí vinutí. Frekvenční řízení Používá e kalární a vektorové řízení. Skalární řízení počívá ve změně frekvence napětí na tatoru. Změnou frekvence e změní rychlot točivého pole a troj e utálí na nových otáčkách, v průběhu přechodových elektromechanických jevů není troj řízen. Změna frekvence může probíhat za podmínky o U/f = kont., napětí e mění úměrně frekvencí, mag.tok troje kontantní, nemění ní e max.moment troje, nebo o U = kont., e zvyšováním frekvence e nižuje mag.tok troje, max.moment frekvencí kleá. V praxi e praktikuje řízení podmínkou U/f = kont. do jmenovitého napětí, při dalším zvyšování frekvence pak zůtává napětí kontantní. 15

16 Vektorové řízení aynchronního motoru počívá v odděleném řízení velikoti momentu a magnetického toku troje, odděleně e tak reguluje činný a jalový výkon troje. Motor je řízen v podtatě kontinuálně i v elektromechanických přechodových tavech a tento princip vede k podtatnému zvýšení účinnoti a účiníku při změnách výkonu. Vektorové řízení je technicky náročné implementací ložitých algoritmů řešících model troje v reálném čae a bylo umožněno až nižováním cen a miniaturizací potřebné elektroniky. Jako příklad je uvedeno blokové chéma přímého řízení momentu uveřejněné na tránkách Jednofázový troj Rotor troje je kotva nakrátko, tator troje má opět mag.obvod z plechů drážkami. Ve třetinách drážek je umítěno jednofázové vinutí, tzv.hlavní fáze HF, které po připojení ke třídavému napětí vytvoří pulující tok, který nemění voji polohu, mění pouze periodicky voji velikot. Tento tok lze rozložit na tejně velká točivá pole, která e otáčejí proti obě. Jednofázový aynchronní motor i pak lze předtavit jako trojfázové troje půobící proti obě. Výledná momentová charakteritika je oučtem charakteritik těchto trojfázových motorů. Jednofázový motor má při nulových otáčkách nulový moment, v tomto upořádání e tedy ám nerozběhne. Bylo by možné mu dát mechanický impul v kterémkoliv měru, ale v praxi e používá jiný způob. Do zbývajících drážek e navine vinutí, tzv. pomocná fáze PF, jejíž oa je ve troji pootočena o 90 o proti HF a touto fází protéká proud fázovým pounem proti HF. Fázový poun e doáhne buď zapojení kondenzátoru PF nebo zvýšením odporu PF. Ve troji pak vznikne točivé troje, které rotor roztočí. Vinutí PF e obvykle nedimenzuje na trvalý provoz a po rozběhu e odpojí např. odtředivým pínačem. 16

17 Tématické otázky k aynchronním trojům 1. Kontrukce aynchronních trojů - kontrukce tatoru a rotoru, mag.obvod a vinutí, rozdělení trojů podle kontrukce rotoru.. Princip činnoti - vznik momentu u závitu nakrátko umítěného v točivém poli 3. Točivé pole - obecné podmínky pro vznik, kruhové v. eliptické pole. 4. Synchronní otáčky, kluz, rotorová frekvence proudu. 5. Indukované napětí, převod. 6. Úplné náhradní chema troje, popi veličin ve chematu. 7. Vznik kruhového diagramu - přeun příčné větve na vorky, poloha fázoru tatorového proudu 8. Kontrukce kruhového diagramu, oubor potřebných hodnot. Odečet hodnot z KD. Oblati na KD. 9. Momentová charakteritika - význačné hodnoty v charakteritice (záb. a max.moment, kluz zvratu, pracovní oblat), utálený chod e zatěžujícím momentem. 10. Zjednodušený Kloův vztah, vytipování veličin ovlivňujících charakteritiku, znázornění změn na mom.charakteritice (U, R, f). 11. Rozběh AM - rozběh YD, nížené napětí, rotorový pouštěč (průběhy proudů, mom.charakteritiky), ofttartér. 1. Speciální kotvy nakrátko - vírová kotva, dvojitá (Boucherotova) klec. 13. Řízení rychloti - vztah pro otáčky, vytipování možnotí. Problematika řízení změnou počtu pólů, napětím, rotorovým odporem a frekvencí f AM - kontrukce, princip činnoti ( 3fAM proti obě), rozběh. 17

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 19. 12. 2013 Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Více

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová STŘEDNÍ ŠOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBAR, SÝOROVA 1/613 příspěvková organizace TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová - 1 - Transformátor jednofázový = netočivý elektrický stroj, který využívá elektromagnetickou indukci

Více

ELEKTRICKÉ STROJE Ing. Eva Navrátilová

ELEKTRICKÉ STROJE Ing. Eva Navrátilová STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613 příspěvková organizace ELEKTRICKÉ STROJE Ing. Eva Navrátilová Elektrické stroje uskutečňují přeměnu mechanické energie na elektrickou, elektrické energie

Více

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování)

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) FYZIKA II Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) Osnova přednášky činitel jakosti, vektorové diagramy v komplexní rovině Sériový RLC obvod - fázový posuv, rezonance

Více

Transformátory. Teorie - přehled

Transformátory. Teorie - přehled Transformátory Teorie - přehled Transformátory...... jsou elektrické stroje, které mění napětí při přenosu elektrické energie při stejné frekvenci. Používají se především při rozvodu elektrické energie.

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL 31. 1. 2014 Název zpracovaného celku: Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti 10. SYNCHRONNÍ STROJE Synchronní

Více

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Václav Sládeček VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektroniky, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba Abstract: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS SYNCHRONNÍ STROJE Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS Obsah Význam a použití 1. Konstrukce synchronních strojů 2. Princip činnosti synchronního generátoru 3. Paralelní chod synchronního

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra fyziky, Studentská 2, 461 17 Liberec

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra fyziky, Studentská 2, 461 17 Liberec TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra fyziky, Studentká, 6 7 Liberec POŽADAVKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z FYZIKY Akademický rok: 0/0 Fakulta mechatroniky Studijní obor: Nanomateriály Tématické okruhy. Kinematika

Více

1. Spouštění asynchronních motorů

1. Spouštění asynchronních motorů 1. Spouštění asynchronních motorů při spouštěni asynchronního motoru je záběrový proud až 7 krát vyšší než hodnota nominálního proudu tím vznikají v síti velké proudové rázy při poměrně malém záběrovém

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing.

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: synchronní

Více

ASYNCHRONNÍ STROJE. Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory.

ASYNCHRONNÍ STROJE. Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory. Význam a použití Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory. Jsou nejrozšířenějšími elektromotory vůbec a používají se k nejrůznějším pohonům proto, že jsou ze všech elektromotorů nejjednodušší

Více

Motor s kotvou nakrátko. Konstrukce: a) stator skládá se: z nosného tělesa (krytu) motoru svazku statorových plechů statorového vinutí

Motor s kotvou nakrátko. Konstrukce: a) stator skládá se: z nosného tělesa (krytu) motoru svazku statorových plechů statorového vinutí Trojfázové asynchronní motory nejdůležitější a nejpoužívanější trojfázové motory jsou označovány indukční motory magnetické pole statoru indukuje v rotoru napětí a vzniklý proud vyvolává sílu otáčející

Více

Elektrické stroje. stroje Úvod Asynchronní motory

Elektrické stroje. stroje Úvod Asynchronní motory Elektrické stroje Úvod Asynchronní motory Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007 Elektrické stroje jsou vždyv měniče e energie jejichž

Více

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru NÁVRH TRANSFORMÁTORU Postup školního výpočtu distribučního transformátoru Pro návrh transformátoru se zadává: - zdánlivý výkon S [kva ] - vstupní a výstupní sdružené napětí ve tvaru /U [V] - kmitočet f

Více

Pohony šicích strojů

Pohony šicích strojů Pohony šicích strojů Obrázek 1:Motor šicího stroje Charakteristika Podle druhu použitého pohonu lze rozdělit šicí stroje na stroje a pohonem: ručním, nožním, elektrickým pohonem. Motor šicího stroje se

Více

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků Elektroenergetika 1 Elektrické části elektrárenských bloků Elektrická část elektrárny Hlavním úkolem elektrické části elektráren je: Vyvedení výkonu z elektrárny zprostředkování spojení alternátoru s elektrizační

Více

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli.

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli. Synchronní stroje Rozvoj synchronních strojů byl dán zavedením střídavé soustavy. V počátku se používaly zejména synchronní generátory (alternátory), které slouží pro výrobu trojfázového střídavého proudu.

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 1.5.2 DERIVAČNÍ MOTOR SCHÉMA ZAPOJENÍ 1.5.2 DERIVAČNÍ MOTOR PRINCIP ČINNOSTI Po připojení zdroje stejnosměrného napětí na svorky motoru začne procházet

Více

II. Kinematika hmotného bodu

II. Kinematika hmotného bodu II Kinematika hmotného bodu Všechny vyřešené úlohy jou vyřešeny nejprve obecně, to znamená bez číel Číelné hodnoty jou doazeny až tehdy, dopějeme-li k vyjádření neznámé pomocí vztahu obahujícího pouze

Více

14 Měření základních parametrů třífázového asynchronního motoru s kotvou nakrátko

14 Měření základních parametrů třífázového asynchronního motoru s kotvou nakrátko 14 Měření základních parametrů třífázového asynchronního motoru s kotvou nakrátko 14.1 Zadání a) změřte izolační odpor třífázového asynchronního motoru s kotvou nakrátko, b) změřte ohmický odpor jednotlivých

Více

ASYNCHRONNÍ (INDUKČNÍ) STROJE (MOTORY)

ASYNCHRONNÍ (INDUKČNÍ) STROJE (MOTORY) ASYNCHRONNÍ (INDUKČNÍ) STROJE (MOTORY) Indukční (asynchronní) stroj je točivý elektrický stroj, jehož magnetický obvod je malou mezerou rozdělen na dvě části: stator a rotor. Obě části jsou opatřeny vinutím.

Více

Stejnosměrné stroje Konstrukce

Stejnosměrné stroje Konstrukce Stejnosměrné stroje Konstrukce 1. Stator část stroje, která se neotáčí, pevně spojená s kostrou může být z plného materiálu nebo složen z plechů (v případě napájení např. usměrněným napětím) na statoru

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti Stejnosměrné generátory dynama 1. Princip činnosti stator dynama vytváří budící magnetické pole v tomto poli se otáčí vinutí rotoru s jedním závitem v závitech rotoru se indukuje napětí změnou velikosti

Více

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru:

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru: Indukční stroje 1 konstrukce Úvod Indukční stroj je nejpoužívanější a nejrozšířenější elektrický točivý stroj a jeho význam neustále roste (postupná náhrada stejnosměrných strojů). Rozdělení podle toku

Více

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce SYNCHRONNÍ MOTOR Konstrukce A. stator synchronního motoru má stejnou konstrukci jako stator asynchronního motoru na svazku statorových plechů je uloženo trojfázové vinutí, potřebné k vytvoření točivého

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod):

1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod): 1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod): a. Mohou pracovat na částech elektrických zařízení nn bez napětí, v blízkosti nekrytých pod napětím ve vzdálenosti větší než 1m s dohledem, na částech

Více

ASYNCHRONNÍ MOTOR Ing. Eva Navrátilová

ASYNCHRONNÍ MOTOR Ing. Eva Navrátilová STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613 příspěvková organizace ASYNCHRONNÍ MOTOR Ing. Eva Navrátilová Asynchronní motory Jsou kotrukčně nejjednodušší a v praxi nejrozšířenější točivé elektrické

Více

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip 1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR...1 2.1 Princip...1 2.2 Běžný komutátorový stroj buzený magnety...3 2.3 Komutátorový stroj cize buzený...3 2.4 Motor se sériovým buzením...3 2.5 Derivační elektromotor...3

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM:

Více

Měření transformátoru naprázdno a nakrátko

Měření transformátoru naprázdno a nakrátko Měření u naprázdno a nakrátko Měření naprázdno Teoretický rozbor Stav naprázdno je stavem u, při kterém je I =. řesto primárním vinutím protéká proud I tzv. magnetizační, jenž je nutný pro vybuzení magnetického

Více

6 Měření transformátoru naprázdno

6 Měření transformátoru naprázdno 6 6.1 Zadání úlohy a) změřte charakteristiku naprázdno pro napětí uvedená v tabulce b) změřte převod transformátoru c) vypočtěte poměrný proud naprázdno pro jmenovité napětí transformátoru d) vypočtěte

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Ele 1 základní pojmy, požadavky a parametry, transformátory - jejich význam. princip činnosti transformátoru, zvláštní transformátory

Ele 1 základní pojmy, požadavky a parametry, transformátory - jejich význam. princip činnosti transformátoru, zvláštní transformátory ,Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 29. 11. 2013 Ele 1 základní pojmy, požadavky a parametry, transformátory - jejich význam. princip činnosti

Více

Měření na 3fázovém transformátoru

Měření na 3fázovém transformátoru Měření na 3fázovém transformátoru Transformátor naprázdno 0. 1. Zadání Změřte trojfázový transformátor v chodu naprázdno. Regulujte napájecí napětí v rozmezí 75 až 120 V, měřte proud naprázdno ve všech

Více

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení 6. 4.2 Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení)... 6. 5.2 Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry...

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení 6. 4.2 Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení)... 6. 5.2 Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry... Měření trojfázového činného výkonu Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Vznik a přenos třífázového proudu a napětí................ 3 2.2 Zapojení do hvězdy............................. 3 2.3 Zapojení

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Vysokofrekvenční obvody s aktivními prvky

Vysokofrekvenční obvody s aktivními prvky Vokofrekvenční obvod aktivními prvk Základními aktivními prvk ve vokofrekvenční technice jou bipolární a unipolární tranzitor. Dalšími aktivními prvk jou hbridní nebo monolitické integrované obvod. Tranzitor

Více

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 5 KOMUTÁTOROVÉ STROJE MĚNIČE JIŘÍ LIBRA UČEBNÍ TEXTY PRO VÝUKU ELEKTROTECHNICKÝCH OBORŮ 1 Obsah 1. Úvod k elektrickým strojům... 4 2. Stejnosměrné stroje... 5 2.1. Úvod ke stejnosměrným

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

Skripta. Školní rok : 2005 / 2006 ASYNCHRONNÍ MOTORY

Skripta. Školní rok : 2005 / 2006 ASYNCHRONNÍ MOTORY INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA Jméno žáka: CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY 757 01 Valašské Meziříčí, Palackého49 Třída: Skripta Školní rok : 2005 / 2006 Modul: elementární modul: ELEKTRICKÉ STROJE skripta 9 ASYNCHRONNÍ

Více

L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y

L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉMA 6 Oddíl 2 1 Přednáška 1 2 TÉMA PŘEDNÁŠKY: ASYNCHRONNÍ STROJE Obecně Asynchronní stroj (AS) je používán jako 1f a 3f motor (AM) a také jako

Více

SYNCHRONNÍ STROJE. Konstrukce stroje, princip činnosti

SYNCHRONNÍ STROJE. Konstrukce stroje, princip činnosti SYNCHRONNÍ STROJE Konstrukce stroje, princip činnosti Synchronní stroj řazen do strojů točivých jehož kmitočet svorkového napětí je přímo úměrný otáčkám a počtu pólových dvojic. Rotor se tedy otáčí synchronně

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

Zdroje napětí - usměrňovače

Zdroje napětí - usměrňovače ZDROJE NAPĚTÍ Napájecí zdroje napětí slouží k přeměně AC napětí na napětí DC a následnému předání energie do zátěže, která tento druh napětí (proudu) vyžaduje ke správné činnosti. Blokové schéma síťového

Více

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Nestacionární magnetické pole Vektor magnetické indukce v čase mění směr nebo velikost. a. nepohybující

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 2.1 OBECNÉ ZÁKLADY EL. POHONŮ 2. ELEKTRICKÉ POHONY Pod pojmem elektrický pohon rozumíme soubor elektromechanických vazeb a vztahů mezi elektromechanickou

Více

Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice

Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice Střídavý proud Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice Vznik střídavého proudu Výroba střídavého napětí:. indukční - při otáčivé pohybu cívky v agnetické poli

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová

Více

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory Variace 1 Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRICKÉ STROJE Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2012 Učební texty pro žáky naší školy. OBSAH 1. TRANSFORMÁTORY...3 1.1. Konstrukční uspořádání...3 1.2.

Více

Výkon střídavého proudu, účiník

Výkon střídavého proudu, účiník ng. Jaromír Tyrbach Výkon střídavého proudu, účiník odle toho, kterého prvku obvodu se výkon týká, rozlišujeme u střídavých obvodů výkon činný, jalový a zdánlivý. Ve střídavých obvodech se neustále mění

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava atedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 9. TRASFORMÁTORY. Princip činnosti ideálního transformátoru. Princip činnosti skutečného transformátoru 3. Pracovní

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 1) Který zákon upravuje poměry v jednoduchém elektrickém obvodu o napětí, proudu a odporu: Ohmův zákon, ze kterého vyplívá, že proud je přímo úměrný napětí a nepřímo úměrný odporu.

Více

1.1 Měření parametrů transformátorů

1.1 Měření parametrů transformátorů 1.1 Měření parametrů transformátorů Cíle kapitoly: Jedním z cílů úlohy je stanovit základní parametry dvou rozdílných třífázových transformátorů. Dvojice transformátorů tak bude podrobena měření naprázdno

Více

8. ZÁKLADNÍ MĚŘENÍ ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ

8. ZÁKLADNÍ MĚŘENÍ ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ 8. ZÁKLADNÍ MĚŘENÍ ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ 8. l Štítkové údaje Trojfázové asynchronní motory se mohou na štítku označit dvojím jmenovitým (tj. sdruženým) napětím např. 400 V / 30 V jen tehdy, mohou-li trvale

Více

sběrací kroužky, 8) hřídel. se střídavý elektrický proud odebírá a vede

sběrací kroužky, 8) hřídel. se střídavý elektrický proud odebírá a vede ELEKTRICKÉ STROJE Mechanickou energii na energii elektrickou přeměňují elektrické generátory. Generátory jsou elektrické točivé stroje, které pracují na základě elektromagnetické indukce. Mohou být synchronní,

Více

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Studijní program Vojenské technologie, 5ti-leté Mgr. studium (voj). Výuka v 1. a 2. semestru, dotace na semestr 24-12-12 (Př-Cv-Lab). Rozpis výuky

Více

Název: Autor: Číslo: Únor 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Autor: Číslo: Únor 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory Jednofázový indukční motor

Více

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí 3. MAGNETSMUS 3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí 3.1.1 Určete magnetickou indukci a intenzitu magnetického pole ve vzdálenosti a = 5 cm od velmi dlouhého přímého vodiče, jestliže jím protéká

Více

1.1.14 Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu

1.1.14 Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu ..4 Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu Předpoklady: 3 Pedagogická poznámka: Stejně jako u předchozí hodiny je i v této hodině potřeba potupovat tak, aby tudenti měli minimálně minut na řešení příkladů

Více

FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6.

FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6. Tématický plán Hodiny: Září 7 Říjen 8 Litopad 8 Proinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6 Σ = 73 h Hodiny Termín Úvod Kinematika 8 + 1 ½ říjen Dynamika 8 + 1 konec litopadu Energie 5

Více

MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU

MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU Základní úkole ěření je seznáit posluchače s vlastnosti asynchronního otoru v různých provozních stavech a s ožnosti využití provozu otoru v generátorické chodu a v režiu

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2012 1.1.2 HLAVNÍ ČÁSTI ELEKTRICKÝCH STROJŮ 1. ELEKTRICKÉ STROJE Elektrický stroj je definován jako elektrické zařízení, které využívá ke své činnosti elektromagnetickou

Více

Ing. Drahomíra Picmausová. Transformátory

Ing. Drahomíra Picmausová. Transformátory Ing. Drahomíra Picmausová Transformátory Transformátor je netočivý stroj na střídavý proud, pracující na principu elektromagnetické indukce. Slouží k přeměně elektrické energie opět na energii elektrickou.

Více

4.5.3. Motory s hlubokodrážkovými rotory... 32 4.5.4. Použití motorů s kotvou nakrátko... 32 4.5.5. Spouštění asynchronních motorů s kotvou

4.5.3. Motory s hlubokodrážkovými rotory... 32 4.5.4. Použití motorů s kotvou nakrátko... 32 4.5.5. Spouštění asynchronních motorů s kotvou ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 4 STŘÍDAVÉ STROJE JIŘÍ LIBRA UČEBNÍ TEXTY PRO VÝUKU ELEKTROTECHNICKÝCH OBORŮ 1 Obsah 1. Úvod k elektrickým strojům... 4 2. Točivé elektromagnetické pole... 5 2.1. Princip vzniku točivého

Více

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh 6. Střídavý proud - je takový proud, který mění v čase svoji velikost a smysl. Nejsnáze řešitelný střídavý proud matematicky i graficky je sinusový střídavý proud, který vyplývá z konstrukce sinusovky.

Více

Příklady: 31. Elektromagnetická indukce

Příklady: 31. Elektromagnetická indukce 16. prosince 2008 FI FSI VUT v Brn 1 Příklady: 31. Elektromagnetická indukce 1. Tuhý drát ohnutý do půlkružnice o poloměru a se rovnoměrně otáčí s úhlovou frekvencí ω v homogenním magnetickém poli o indukci

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.04 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE 5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE Měniče mění parametry elektrické energie (vstupní na výstupní). Myslí se tím zejména napětí (střední hodnota) a u střídavých i kmitočet. Obr. 5.1. Základní dělení měničů 1 Obr. 5.2.

Více

Rezonanční elektromotor II

Rezonanční elektromotor II - 1 - Rezonanční elektromotor II Ing. Ladislav Kopecký, 2002 V tomto článku dále rozvineme a zpřesníme myšlenku rezonančního elektromotoru. Nejdříve se zamyslíme nad vhodnou konstrukcí elektromotoru. Z

Více

Název: Autor: Číslo: Únor 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Autor: Číslo: Únor 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory Synchronní motor Ing. Radovan

Více

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

tomas.mlcak@vsb.cz http://homen.vsb.cz/~mlc37

tomas.mlcak@vsb.cz http://homen.vsb.cz/~mlc37 Základy elektrotechniky Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Tomáš Mlčák

Více

Elektronika ve fyzikálním experimentu

Elektronika ve fyzikálním experimentu Elektronika ve fyzikálním experimentu Josef Lazar Ústav přístrojové techniky, AV ČR, v.v.i. E-mail: joe@isibrno.cz www: http://www.isibrno.cz/~joe/elektronika/ Elektrický obvod Analogie s kapalinou Základními

Více

Skripta. Školní rok : 2005 / 2006 ASYNCHRONNÍ MOTORY

Skripta. Školní rok : 2005 / 2006 ASYNCHRONNÍ MOTORY INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA Jméno žáka: CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY 757 01 Valašské Meziříčí, Palackého49 Třída: Skripta Školní rok : 2005 / 2006 Modul: elementární modul: ELEKTRICKÉ STROJE skripta 9 ASYNCHRONNÍ

Více

STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK

STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK EM Brno s.r.o. Jílkova 124; 615 32 Brno; Česká republika www.embrno.cz POUŽITÍ Servomotory jsou určeny pro elektrické pohony s regulací otáček v rozsahu nejméně 1:1000 a s

Více

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.19 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Více

Elektrické stroje (PB107, KB 107)

Elektrické stroje (PB107, KB 107) Fakulta výrobních technologií a managementu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Katedra energetiky a elektrotechniky (KEE) Ing. Pavel Kobrle Studijní program: B3907 Energetika Studijní obor: 3907R008

Více

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

Elektřina a magnetizmus závěrečný test DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-20 Téma: závěrečný test Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: TEST - A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník TEST Elektřina a magnetizmus závěrečný

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.18 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Rezonanční elektromotor

Rezonanční elektromotor - 1 - Rezonanční elektromotor Ing. Ladislav Kopecký, 2002 Použití elektromechanického oscilátoru pro převod energie cívky v rezonanci na mechanickou práci má dvě velké nevýhody: 1) Kmitavý pohyb má menší

Více

Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do 10 14 Ω

Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do 10 14 Ω Měření odporu Elektrický odpor základní vlastnost všech pasivních a aktivních prvků přímé měření ohmmetrem nepříliš přesné používáme nepřímé měřící metody výchylkové můstkové rozsah odporů ovlivňující

Více

Motor s kroužkovou kotvou. Motor s kroužkovou kotvou indukční motor. Princip jeho činnosti je stejný jako u motoru s kotvou nakrátko.

Motor s kroužkovou kotvou. Motor s kroužkovou kotvou indukční motor. Princip jeho činnosti je stejný jako u motoru s kotvou nakrátko. Motor s kroužkovou kotvou Motor s kroužkovou kotvou indukční motor. Princip jeho činnosti je stejný jako u motoru s kotvou nakrátko. Konstrukce: a) stator má stejnou konstrukci jako u motoru s kotvou nakrátko

Více

Ekvivalence obvodových prvků. sériové řazení společný proud napětí na jednotlivých rezistorech se sčítá

Ekvivalence obvodových prvků. sériové řazení společný proud napětí na jednotlivých rezistorech se sčítá neboli sériové a paralelní řazení prvků Rezistor Ekvivalence obvodových prvků sériové řazení společný proud napětí na jednotlivých rezistorech se sčítá Paralelní řazení společné napětí proudy jednotlivými

Více

VY_32_INOVACE_EM_1.06_měření činného, zdánlivého a jalového výkonu v jednofázové soustavě

VY_32_INOVACE_EM_1.06_měření činného, zdánlivého a jalového výkonu v jednofázové soustavě Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_EM_1.06_měření činného, zdánlivého a jalového výkonu v jednofázové soustavě Střední

Více

1.1 Princip činnosti el. strojů 1.2 Základy stavby el. strojů

1.1 Princip činnosti el. strojů 1.2 Základy stavby el. strojů Elektrické stroje 1. Základní pojmy 2. Rozdělení elektrických strojů 1.1 Princip činnosti el. strojů 1.2 Základy stavby el. strojů 2.1 Transformátory 2.2 Asynchronní motory 2.3 Stejnosměrné generátory

Více

Sylabus tématu. L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y. 1. DC stroje. 2. AC stroje. Vítězslav Stýskala TÉMA 4

Sylabus tématu. L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y. 1. DC stroje. 2. AC stroje. Vítězslav Stýskala TÉMA 4 Stýskala, 22 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉA 4 Oddíl 1 Sylabus tématu 1. DC stroje a) generátory řízení napětí, změna polarity b) motory spouštění, reverzace, řízení otáček,

Více

ZKRATOVÉ PROUDY VÝPOČET ÚČINKŮ ČÁST 2: PŘÍKLADY VÝPOČTŮ

ZKRATOVÉ PROUDY VÝPOČET ÚČINKŮ ČÁST 2: PŘÍKLADY VÝPOČTŮ ČEZDitribuce, E.ON Ditribuce, E.ON CZ., ČEPS PREditribuce, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ZKRATOVÉ PROUDY VÝPOČET ÚČINKŮ ČÁST : PŘÍKLADY VÝPOČTŮ Znění pro tik PNE 041 druhé

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ. MOTORPAL,a.s.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ. MOTORPAL,a.s. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY MOTORPAL,a.s. licence na distribuci elektřiny č. 120705508 Příloha 1 Dotazníky pro registrované údaje 2 Obsah Dotazník 1a Údaje o všech výrobnách - po

Více

Transformátory. Produkt: Zavádění cizojazyčné terminologie do výuky odborných předmětů a do laboratorních cvičení

Transformátory. Produkt: Zavádění cizojazyčné terminologie do výuky odborných předmětů a do laboratorních cvičení Název projektu: Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň, Klatovská 109 Tento projekt

Více

UVSSR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA

UVSSR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA Jméno: Vilem Skarolek Akademický rok: 2009/2010 Ročník: UVSSR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA 3. Semestr: 2. Datum měření: 12. 04. 2010 Datum odevzdání: 19. 4.

Více

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole. Magnetické pole Stacionární magnetické pole Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole. Stacionární magnetické pole Pilinový obrazec magnetického pole tyčového magnetu Stacionární magnetické pole

Více