Asynchronní stroje. Úvod. Konstrukční uspořádání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Asynchronní stroje. Úvod. Konstrukční uspořádání"

Transkript

1 Aynchronní troje Úvod Aynchronní troje jou nejjednodušší, nejlevnější a nejrozšířenější točivé elektrické troje. Používají e především jako motory od výkonů řádově deítek wattů do výkonů tovek kilowattů. Méně čato e používají v generátorickém režimu, především v malých vodních elektrárnách. Další úvahy a popiy budou provedeny pro trojfázové troje, jednofázové troje lze popat na základě trojů trojfázových. Kontrukční upořádání Aynchronní troj e kládá ze tatoru a rotoru. Stator tvoří pevná kotra ze vařence nebo odlitku, v kotře je umítěn magnetický obvod válcového tvaru ložený z ocelových plechů, ve kterých jou vyraženy drážky pro vinutí. trojfázové vinutí, každá fáze je umítěna v jedné třetině drážek po obvodu vzduchové mezery. Vinutí je vyv nebo na tatorovou vorkovnici e 6 vorkami, toto upořádání umožňuje nadnou změnu konfigurace zapojení z trojúhelníku na hvězdu a naopak. Na obou tranách troje jou připevněny ložikové štíty pro hřídel rotoru. Celá kontrukce muí být dotatečně tuhá, protože vzduchová mezera těchto trojů muí být co nejmenší (řádově milimetry). Na rotorové hřídeli je upevněn n rotorový magnetický obvod opět ložený z plechů drážkami. Podle kontrukce rotorového vinutí rozlišujeme troje kotvou nakrátko a kotvou vinutou, kroužkovou. V případě kotvy nakrátko je aktivní čát vinutí tvořena tyčemi v drážkách, které jou na obou tranách obvodu pojeny čelními kruhy dokrátka. U kroužkové kotvy je vinutí upořádáno v cívkách podobně jako na tatoru, v rotoru je pojeno do uzlu a zbývající 3 vývody jou připojeny na 3 kroužky umítěné izolovaně na hřídeli. Vodivý tyk kroužky obtarávají doedající kartáče, které jou upevněny v držáku kartáčů na tatoru a odtud vyvedeny na rotorovou vorkovnici. Tím je umožněno měnit parametry rotorového vinutí připojováním odporů na rotorovou vorkovnici. Držák kartáčů je obvykle vybaven odklápěčem, který umožní zvednout kartáče z kroužků a zároveň zkratovat kroužky roubíky umítěnými na rotoru. Lze tak provozovat troj, aniž by docházelo ke ztrátám třením kartáčů o kroužky. Na rotoru je dále umítěn větrák. 1

2 Princip činnoti Vznik točivého pole Aynchronní motor or funguje na principu trhávání závitu nakrátko v točivém magnetickém poli. Točivé magnetické pole vznikne při plnění podmínek : muí exitovat alepoň cívky, jejichž oy nejou rovnoběžné tyto cívky muí být protékány proudy, které mají fázový poun V případě ymetrického upořádání ( cívky oami pootočenými o 90 t. protékané proudy fázovým pounem 90 t., nebo typicky 3 cívky pootočené ve troji o 10 t. napájené trojfázovým proudem fázovými pouny 10 t.) vznikne tzv. kruhové pole, tj. pole, které e otáčí a nemění ní velikot indukce. Takové pole vytvoří otáčející e permanentní magnet. V jiných případech vznikne eliptické pole, kde e v průběhu otáčky mění velikot indukce. Rychlot otáčení pole nazýváme ynchronní.. Čatěji budeme pracovat pojmem ynchronní otáčky n. Velikot ynchronních otáček je dána vztahem n f = 60, p kde f je frekvence [Hz] a p je počet pólových dvojic. Vhodným rozdělením cívek fáze a upořádáním ve tatoru lze vytvořit pole více pólovými dvojicemi. Na obrázku je znázorněno pole p = 1 a p = pomocí otáčení permanentního magnetu. Za 1 periodu průběhu napájecího proudu zaujme pole nerozlišitelnou polohu. V případě p = 1 to bude 1 otáčka, v případě p = pak pouze ½ otáčky. Čím má troj více pólů, tím e jeho pole točí pomaleji. p 1 n ? Vznik točivého momentu Vložíme-li do točivého pole závit nakrátko, indukuje e změnou přaženého toku v závitu napětí. Závitem začne procházet proud, který vými magnetickými účinky podle Lenzova zákona půobí proti změně toku (zvyšuje-li e tok závitem, naží e jej nížit a naopak). Na aktivní čát vodiče protékané tímto proudem půobí točivé pole ilově a dvojice il pak vytvoří točivý moment, který

3 půobí ve měru točení pole. Pokud je závit uložen volně, začne e otáčet ve měru točivého pole. Bude e však vždy otáčet o něco pomaleji než točivé pole, protože e do závitu bude indukovat proud jedině tehdy, je-li mezi závitem a polem relativní pohyb. Tento pokle otáček nazýváme kluz. Skluz vyjadřujeme i číelně jako relativní pokle otáček rotoru vůči ynchronním otáčkám. Skluz e bude zvyšovat e zatěžujícím momentem na hřídeli. Napětí indukované do rotoru má frekvenci úměrnou relativní rychloti rotoru vůči točivému poli. Pokud bude rotor zabrzděn, bude rotorová frekvence rovna tatorové, pokud by e rotor točil ynchronně, bude frekvence nulová. Touto úvahou lze dopět ke vztahu mezi rotorovou a tatorovou frekvencí kde je kluz v poměrném vyjádření. f = f 1 Indukované napětí Po přiložení trojfázového napětí na cívky troje vytvoří protékající proudy točivé pole. Na celou ituaci lze na principu ekvivalence pohlížet i tak, že ve troji exituje točivé pole a to indukuje do tatorových cívek napětí. Spřažený tok cívek e mění inuově, jedná e tedy v podtatě o tejný problém, který již byl řešen u tranformátoru a pro indukované napětí byl odvozen vztah U i =4,44.Φ.f.N. Tento vztah lze použít i u aynchronního troje e korekcemi nazývanými činitel kroku a činitel rozlohy, které pak obvykle lučujeme do činitele vinutí. Činitel vinutí Tento kurz e nebude zabývat teorií návrhu vinutí, nicméně je potřeba pro další úvahy vyvětlit některé základní pojmy. Po obvodu tatorového magnetického obvodu je Q drážek. Pokud chceme, aby cívka zabírala celým polem jednoho pólu, muí být krok cívky, tj. vzdálenot přední a zadní trany cívky, roven y=q/(p). Takový krok cívky nazýváme plný krok. Celé vinutí přílušející jednomu pólu bývá rozprotřeno do více než dvou drážek. Jetliže rozvineme tator do roviny, může vinutí jedné fáze vypadat náledovně Činitel kroku V některých případech e vinutí nekontruuje plným krokem, cívka má buď zkrácený krok (y<q/p) nebo méně čato prodloužený (y>q/p). Důvodem je zlepšení průběhu pole vyloučení některých vyšších harmonických v průběhu. V obou případech není vinutí plně napěťově využito, indukované napětí je menší než by odpovídalo plnému kroku. Do napěťové rovnice proto zavádíme tzv. činitel kroku k y <=1, jehož velikot lze zjitit z míry zkrácení kroku : U = 4, 44 Φ f N Činitel rozlohy i k y Protože je vinutí fáze rozprotřeno ve více než drážkách, indukuje e napětí v každém závitu cívky určitým zpožděním, které odpovídá protorovému pounu závitů cívky podél obvodu troje. Jednotlivá napětí je pak potřeba čítat fázorově, nikoliv algebraicky. Výledný fázorový oučet je menší (nanejvýše roven) algebraickému oučtu napětí jednotlivých závitů. Do napěťové rovnice pak zavádíme činitel rozlohy k r <=1, který repektuje toto nížení indukovaného napětí : U i = 4, 44 Φ f N k y k r Činitel vinutí Oba činitele obvykle lučujeme do jediného činitele vinutí k v = k y. k r, tedy U = 4, 44 Φ f N i k v 3

4 Převod Stejně jako u tranformátoru budeme definovat převod jako poměr indukovaných napětí, zde ovšem ve tatoru a v rotoru. Protože e však indukované napětí v rotoru mění e kluzem, je třeba tanovit podmínku, že převod budeme definovat pro = 1, tedy pro nulové otáčky, kdy je rotorová frekvence rovna tatorové. Platí tedy U U i1 = 4, 44 Φ f1 N1 kv 1 i0 4, 44 Φ f1 N kv =, kde U i0 značí indukované napětí rotoru pro nulové otáčky a tedy tatorovou frekvenci. Pro převod tedy platí U p = U i1 i0 4,44 Φ f1 N1 = 4,44 Φ f N Vztah je podobný vztahu pro tranformátor, přibyli činitelé vinutí. 1 k k v1 v N = N 1 k k v1 v Náhradní chéma Nejprve zkontruujeme náhradní chémata tatorového a rotorového vinutí na základě poznatků z teorie tranformátoru. Náhradní chéma tatorového a rotorového vinutí zahrnuje vždy rozptylovou reaktanci, činný odpor vinutí a vzájemnou reaktanci, ve které e indukuje napětí. Pro U i platí U i = 44 4,44 Φ f N kv = 4, Φ f1 N kv = U i0 indukované napětí e mění e kluzem. Stejná ituace je i u rotorové rozptylové reaktance, protože platí ' X = π f L = π f L = X σ σ 1 σ σ kde čárkovaná reaktance značí kutečnou reaktanci při rotorové frekvenci a nečárkovaná pak reaktanci při kontantní tatorové frekvenci f 1 X σ = π f1 Lσ Abychom dokázali oba obvody galvanicky pojit jako při kontrukci náhradního chématu tranformátoru, provedeme u rotorového obvodu několik ekvivalentních úprav. Pro rotorový obvod platí napěťová rovnice U + j X I + R I 0 Tuto rovnici vydělíme kluzem a vynáobíme zlomkem p /p Platí, že U i0. p = U i1 R. p = R 1 X σ. p = X σ1 I /p = I 1 i0 σ = I p R I p p U i0 + j p X σ + = viz definice převodu přepočtený rotorový odpor na tator přepočtená rotorová rozptylová reaktance na tator rotorový proud přepočtený na tator p 0 Po doazení R 1 U i 1 + j X σ 1 I 1 + I 1 = 0 4

5 Této upravené rovnici odpovídá obvod Nyní již můžeme oba obvody galvanicky pojit a do příčné větve ještě opět zařadíme paralelně k magnetizační reaktanci X µ odpor R Fe, na kterém vzniknou ztráty odpovídající u kutečného troje ztrátám v železe. Náhradní chéma je formálně hodné náhradním chématem tranformátoru, který má v ekundáru proměnný odpor R 1 /. Proud I 0, který teče pře příčnou větev a odpovídá proudu naprázdno (motor e točí bez zátěže téměř ynchronně), je vlivem vzduchové mezery značně vyšší než u tranformátoru a může doáhnout 0-80% jmenovitého proudu podle druhu motoru. Aynchronní troj e ze trany vtupních vorek chová jako obvod proměnným rotorovým odporem, který mění voji velikot e kluzem, tedy v záviloti na zátěži. Pro lepší znázornění toku výkonů e upravuje rotorová čát náhradního chématu tak, že e odpor rozdělí na čáti Náhradní chéma pak vypadá náledovně R 1 = R 1 + R 1 1 5

6 Stroj odebírá ze ítě příkon P 1, v odporech tatoru vznikají ztráty P j1, v magnetickém obvodu pak ztráty P Fe. Po odečtení těchto ztrát od P 1 dotáváme výkon P δ, který e přenee pře vzduchovou mezeru do rotoru. Po dalším odečtení ztrát na rotorových odporech P j dotáváme celkový mechanický výkon na hřídeli P, v náhradním chématu to je výkon na proměnném odporu 1 R1 I 1. Z tohoto výkonu e ještě hradí ztráty mechanické P m, tj. ventilační ztráty a ztráty třením. Užitečný výkon P je o tyto ztráty menší. Platí tedy P P P P P P Stav naprázdno a nakrátko Stav naprázdno = 1 j1 Fe j Stavem naprázdno rozumíme případ, kdy e motor točí bez zátěže na hřídeli. Otáčky motoru jou téměř ynchronní, rotor je bržděn pouze ventilačními ztrátami a třením v ložikách. Rotorovým vinutím protéká zanedbatelný proud, Jouleovy ztráty v rotorovém vinutí jou prakticky nulové. Stroj odebírá ze ítě činný výkon na pokrytí mechanických ztrát a ztrát v železe tatoru (rotor e otáčí téměř tejně rychle jako točivé pole, ztráty v železe rotoru jou zanedbatelné) a hlavně jalový výkon na vytvoření magnetického pole. Jalová ložka proudu značně převyšuje činnou ložku, účiník je proto velmi malý, doahuje hodnoty cca 0,1. Tento tav odpovídá doti přeně tavu naprázdno tranformátoru. m Charakteritika naprázdno je závilot proudu naprázdno na napětí. Tuto charakteritiku lze měřit až od cca 30% U n, kdy e motor roztočí na plné otáčky. Charakteritika je zpočátku lineární a pak e zakřiví vlivem ycení k vyšším proudům. Jmenovitý bod je opět umítěn v oblati zakřivení charakteritiky. Ztráty v tomto tavu jou loženy ze ztrát mechanických a ztrát v železe tatoru. Ztráty mechanické jou kontantní, otáčky e nemění, ztráty v železe závií na U, toupají napětím parabolicky. Mechanické ztráty lze zjitit extrapolací průběhu ztrát do bodu U = 0. Účiník napětím kleá a pro jm.napětí doahuje hodnotu kolem 0,1. Pro další účely lze z grafu odečít hodnoty pro U n. Proud I on doahuje vyšších hodnot než u tranformátoru, protože je magnetický obvod přerušen vzduchovou mezerou, u malých trojů může doáhnout pře 50% I n. Stav nakrátko Je to tav při zabržděném rotoru, otáčky jou nulové. Tento tav dot přeně odpovídá tavu nakrátko tranformátoru. Statorové a rotorové (točivé) pole půobí proti obě a výledný tok je velmi malý, ve troji v podtatě exitují jenom rozptylové toky. Při měření proto proud toupá napětím velmi rychle a doahuje jm.hodnoty při malém napětí. Charakteritika je opět lineární. Ztráty v železe jou zanedbatelné, ztráty vznikají pouze průtokem proudu pře odpory obou vinutí Jouleovy ztráty. Účiník je při tomto měření téměř kontantní, je dán pouze poměrem odporů a rozptylových reaktancí a doahuje hodnoty cca 0,5. Ztráty nakrátko závií na I a při lineární záviloti U a I závií i na U. Při proudu I>I n e může tát, že rozptylový tok procházející zuby drážek naytí tuto čát mag.obvodu, což fyzikálně odpovídá zvětšení vzd.mezery a charakteritika e mírně zlomí k vyšším proudům. S tímto jevem je třeba počítat v případě, že chceme z charakteritiky zjitit extrapolací proud I kn, tedy proud nakrátko při U n. 6

7 Momentová charakteritika Kloův vztah Momentovou charakteritikou rozumíme závilot momentu na otáčkách (popř.kluzu) M = f(n), rep. M = f(). Tuto závilot lze odvodit z úplného náhradního chématu, ale použití úplného náhradního chématu ve tvaru, který byl uveden výše, by vedl ke značně komplikovaným výpočtům. Proto upravíme náhradní chéma tak, že příčnou větev přeneeme na vtupní vorky troje. Tím zajitíme kontantní velikot proudu I 0 a obvod v podélné větvi lze zjednodušit oučtem rozptylových reaktancí. Vlatní výpočet vychází ze základního vztahu M P = (moment je dán podílem výkonu procházejícího pře vzduchovou mezeru a úhlové ynchronní rychloti) a po poměrně ložitých úpravách lze zíkat tzv. Kloův vztah ve tvaru kde pro maximální moment troje platí M ω δ 3 U1 = ω X σ M max M = zv + zv X = X + X max, σ σ 1 σ 1 a zv nazýváme kluz zvratu, což je kluz odpovídající M max. Charakteritika zde mění klon z kladného na záporný (ze toupajícího na kleající). Skluz zvratu lze zjitit ze vztahu R X σ 1 zv = ± Průběh charakteritiky lze odhadnout z Kloova vztahu. Pro malé kluzy lze ve jmenovateli zanedbat první člen a pak platí M M = zv max M M = max, což je v oách M a rovnice přímky. Pro větší kluzy lze naopak zanedbat druhý člen a pak platí zv, což je rovnice hyperboly. Momentová charakteritika je dána kombinací těchto dvou křivek. Ze chématu je janý význam maximálního momentu a kluzu zvratu. V okamžiku připojení na íť, kdy má troj nulové otáčky a tedy = 1, má troj na hřídeli záběrný moment M záb. Statika pohonu Význam momentové charakteritiky vyplyne teprve v kombinaci momentem zátěže, tedy momentem troje, který motor pohání. Jetliže jou otáčky outrojí utáleny, outrojí e ani nezrychluje, ani nezpomaluje, pak jou v rovnováze hnací moment motoru a brzdicí moment zátěže mot M zát M = Jetliže znázorníme průběh momentů v oách M a (popř. n), rovnovážný utálený tav ukazuje průečík charakteritik : 7

8 Pokud zvýšíme moment zátěže, může natat náledující případ : Charakteritiky e protínají ve bodech A a B, podle předchozích úvah by outrojí mohlo pracovat v obou bodech, avšak jen bod A je tabilní. Pokud totiž v bodě A z nějakého důvodu outrojí urychlíme (odchylka o vpravo), bude mít zátěž větší brzdící moment, než je hnací moment motoru, a rozdíl momentů outrojí zpomalí. Jetliže e naopak outrojí zpomalí o, pak bude mít motor větší moment než zátěž a outrojí e urychlí. V bodě A tedy exituje zpětná vazba, která při fluktuaci otáček vrátí outrojí do rovnovážného tavu. Jetliže v bodě B outrojí zpomalí, zátěž bude mít větší moment než motor a rozdíl momentů outrojí zataví. Urychlíme-li v bodě B outrojí o, motor bude mít větší moment než zátěž a bude dál outrojí urychlovat, až e rychlot utálí v bodě A. Stabilní bod je tedy ten, ve kterém je charakteritika motoru protínána charakteritikou zátěže zepoda. Pracovní oblat (jmenovité otáčky a moment) je na charakteritice v přímkové čáti (v okolí bodu A). Vliv parametrů na momentovou charakteritiku Momentovou charakteritiku ovlivňuje napětí, rotorový odpor a frekvence. Pro rozbor lze použít Kloův vztah. Na napětí závií momentová charakteritika kvadraticky, při dvojnáobném zvýšení napětí na vorkách e hodnota momentu každého bodu charakteritiky zvětší čtyřikrát. 8

9 Při změně rotorového odporu e mění pouze kluz zvratu, maximální moment zůtává kontantní. Při změně frekvence e mění ynchronní otáčky. Pokud je napětí na vorkách kontantní, kleá při zvyšování frekvence maximální moment (zvyšuje e rozptylová reaktance a úhlová rychlot ve jmenovateli ve vztahu pro Mmax). Jetliže budeme měnit napětí úměrně frekvencí, tj.u/f = kont., bude Mmax kontantní. 9

10 Kruhový diagram Kruhový diagram je grafické znázornění všech prakticky i teoreticky možných poloh fázoru tatorového proudu ve fázorovém diagramu. Lze poměrně jednoduše dokázat, že množina všech koncových bodů poloh fázoru tatorového proudu tvoří kružnici v Gauově rovině. Pro každý bod této kružnice, tedy pro jakýkoli tav aynchronního troje, lze pak určit důležité provozní veličiny jako je proud, účiník, příkon, výkon a kluz. Zjednodušíme náhradní chéma ve dvou krocích tak, že přeuneme příčnou větev na vtupní vorky a v podélné větvi ečteme odpory a rozptylové reaktance, poté ještě zanedbáme příčnou větev : a) b) Pro polední chéma platí tento fázorový diagram : Předpokládáme napětí na vorkách troje kontantní a kontantní rozptylovou reaktanci. Pro jakýkoli tav troje, tj. pro jakýkoli kluz a tedy jakoukoli hodnotu R pak tvoří úbytky napětí pravoúhlý trojúhelník přeponou U, vrchol fázoru Xσ.I 1 e tedy pohybuje po kružnici k (Thaletova věta). Proud I 1 je úměrný velikoti fázoru Xσ.I 1 a je za tímto úbytkem zpožděn o 90 o. Vrchol fázoru proudu I 1 e tedy také pohybuje po kružnici m. Pokud přejdeme k prvnímu chématu, změní e proud I 1 na I 1, který e ečte proudem I 1 na proud I o. Výledkem je pounutí kružnice m ve měru proudu I o. Kružnici m, kterou opiuje fázor tatorového proudu pro jakýkoli tav troje, nazýváme kruhový (též kružnicový) diagram aynchronního troje. 10

11 Kontrukce kruhového diagramu a odečty hodnot Při kontrukci kruhového diagramu (KD) lze nadno zjitit body kružnice z jednoduchých měření naprázdno a nakrátko. Z těchto měření určíme proudy I on a I kn jejich fázovými pouny a po vyneení těchto fázorů v měřítku m I do Gauovy roviny (fázor napětí je ve vilé oe!) zíkáme body A o a A k. Další potup e již u jednotlivých metod liší. My použijeme jednoduchou metodu zjištění 3.bodu kružnice : bodem A o putíme kolmici k vodorovné oe a průečík B této kolmice fázorem proudu I kn budeme považovat za 3.bod kružnice. Po vykrelení kružnice je třeba na KD zjitit třetí důležitý bod označením A. Z bodu A k putíme kolmici k vodorovné oe a bodem A o vedeme rovnoběžku vodorovnou oou, průečík C je krajní bod úečky A k C. Tuto úečku rozdělíme v poměru odporů R 1 a R 1 tak, aby úek CD byl úměrný odporu R 1 a A k D odporu R 1. Odečty hodnot Z KD lze pro daný tav troje přímo odečít velikot proudu I, fázového pounu φ, mech.výkonu na hřídeli P, elektrického výkonu na vorkách P p, momentu na hřídeli M a kluzu. o Velikot proudu je vzdálenot bodu A od počátku (velikot fázoru) v měřítku proudů m I [A/cm]. o Fázový poun φ je úhel, který vírá fázor proudu I e vilou oou ( fázorem napětí). o Mech.výkon na hřídeli P odpovídá vzdálenoti bodu A od přímky mech.výkonů A o A k měřené ve měru tečny v bodě A o v měřítku výkonů m P = 3.U f..m I [W/cm]. o El.výkon na vorkách P P odpovídá kolmé vzdálenoti bodu A od vodorovné oy - přímky elektrických výkonů v měřítku výkonů. o Moment troje M odpovídá vzdálenot bodu A od přímky momentů A o A měřené ve měru tečny v bodě A o v měřítku o momentů = [Nm/cm]. Skluz odečteme na přímce kluzu - přímka rovnoběžná přímkou momentů, pomocí pojnice bodu A o bodem A. Stupnice je lineární, body hodnotami 0 a 1 zjitíme pomocí kluzů v bodě Ao ( =0, zde tečna v bodě A o ) a A k (=1). 11

12 Stavy troje na KD Aynchronní troj může pracovat ve 3 tavech : motor generátor brzda Nejčatěji je aynchronní troj používán jako motor. Stroj má zátěž na hřídeli, jeho otáčky jou menší než ynchronní, kluz je v rozmezí 0-1. Na KD je motorická oblat mezi bodem A o (troj bez zátěže) a bodem A k (zabrzděný troj). Pokud budeme troj mechanicky pohánět, otáčky toupnou do nadynchronní oblati (záporný kluz <0) a troj e tane generátorem začne dodávat elektrickou energii do ítě. V tomto tavu je činná ložka proudu v protifázi napětím, tomu odpovídá v KD čát kružnice pod vodorovnou oou. Aynchronní generátory e používají v malých vodních elektrárnách. Jetliže bude v motorickém tavu moment na hřídeli příliš velký a motor e zataví a začne e pak otáčet proti měru točivého pole, tane e brzdou ( >1). Brzdná oblat je tedy na KD mezi body A k a A. Ve tavu brzdy odebírá troj ze ítě proud, který je větší než I kn! Stavy troje na KD : Tečkovaně jou znázorněny rozumné oblati v jednotlivých tavech (jmenovitý chod motoru a generátoru, tav brzdy při změně točivého pole). 1

13 Rozběh aynchronního motoru V okamžiku připojení na íť odebírá motor ze ítě velký záběrný proud, který odpovídá proudu nakrátko I kn (troj e v okamžiku připojení na íť netočí). Velikot záběrného proudu bývá podle kontrukce troje v rozmezí cca 3 7 náobku jmenovitého proudu. Velikot záběrného proudu může být pro íť nepříjemná, proto e nažíme velikot záběrného proudu omezit. Lze kontatovat, že přímé připojení na íť bez omezení záběrného proudu je problematické od jmenovitého proudu motoru cca 3 kw. Snížení velikoti záběrného proudu lze doáhnout přepínačem Y/D nížením napětí rotorovým pouštěčem frekvenčním řízením při rozběhu zvláštními kotvami nakrátko Přepínač Y/D Rozběh e provede tak, že v počáteční fázi e připojí motor na íť v zapojení do hvězdy a po rozběhu e přepne do trojúhelníku. Moment troje je úměrný U, moment je tedy při zapojení do hvězdy třetinový proti zapojení do trojúhelníku, protože nejprve je na cívce fázové napětí a přepnutí družené. Poměr napětí je 3, poměr momentů pak 3 =3. Pro proud v zapojení do hvězdy platí =, kde Z je impedance cívky. V případě zapojení do trojúhelníku platí = 3 = 3 poměr proudů je také 3. =3 =3, Stroj e tedy rozebíhá třetinovým proudem, ale i třetinovým momentem, a po rozběhu e přepne do trojúhelníku, kde pracuje plným momentem a výkonem. Snížení napětí Snížením napětí e úměrně níží záběrný proud, avšak moment klene kvadrátem změny napětí (při polovičním napětí bude poloviční záběrný proud, ale moment klene na ¼). Snížení napětí e provádělo autotranformátorem, který e po rozběhu vyřadil z přívodu k motoru. V oučané době e používají ofttartéry. Řízení napětí je elektronické a lze natavit parametry rozběhu podle požadovaných kriterií (kontantní proud a pod.). Rotorový pouštěč Při zvýšení rotorového odporu e zvýší impedance troje a níží proud. Skluz zvratu e zvýší, momentová charakteritika e tane měkčí a zvýší e záběrný moment, což je pro rozběh příznivé. Stroj e rozebíhá největším odporem v rotoru podle charakteritiky M1 nejnižším záběrným proudem a potupně e při nataveném kluzu vyřazují odpory v rotoru. Záběrný proud e tak udrží v nataveném rozmezí. 13

14 Frekvenční řízení Pomocí frekvenčního měniče e potupně zvyšuje frekvence a troj e rozbíhá plynule bez většího proudového nárazu. Zvláštní kotvy Vhodným kontrukčním upořádáním kotvy nakrátko lze doáhnout tavu, že má kotva při rozběhu (při velkých kluzech) mnohem vyšší odpor než při jmenovitých otáčkách. Lze pak doáhnout podobného efektu jako u rotorového pouštěče, tj. zvýšení záběrného momentu a nížení záběrného proudu. - Dvojitá (Boucherotova) klec Stroj má dvě klece. Vrchní klec (R - blíž vzduchové mezeře) je z materiálu vyšším odporem moaz, bronz. Spodní klec B pak má hluboké drážky a má menší odpor hliník, měď. Na začátku rozběhu při vyoké rotorové frekvenci bude pro impedanci rotorové tyče rozhodující rekatance (X=.π.f.L), kterou má vyšší klec hluboko v rotorovém mag.obvodu, proud tedy poteče především vrchní odporovou klecí a rozběh proběhne tak, jakoby podní klec neexitovala. Po rozběhu při nízké rotorové frekvenci začne o rozdělení proudu v klecích rozhodovat činný odpor, reaktance začne být zanedbatelná, rozhodující vliv převezme podní klec malým odporem. Momentová charakteritika je dána oučtem charakteritiky odporové klece a klece malým odporem. - Vírová klec Vírová klec má hluboké úzké drážky. Spodní čát klece pak má vyšší rozptylovou indukčnot než vrchní čát. Při rozběhu, kdy rozhoduje reaktance, bude mít podní čát klece vyšší impedanci než vrchní čát, podní čátí téměř nepoteče proud, značně e zmenší využitý průřez tyče a tím toupne její odpor. Rozběh pak proběhne podle chématu pro odporovou klec. Po rozběhu bude pro rozdělení proudu rozhodující odpor, proud e rozdělí rovnoměrně v celém průřezu a odpor klece značně klene. Výledkem je podobná momentová charakteritika jako u dvojité klece provázená opět nížením záběrného proudu. Upořádání drážek vírové klece 14

15 Řízení rychloti Obecně lze kontatovat, že aynchronní motor je z principu vé funkce obtížně regulovatelný, donedávna byly regulovatelné pohonné jednotky realizovány pomocí tejnoměrných motorů. Teprve rozvoj řídicí elektroniky a elektronických pínacích prvků umožnil široké rozšíření pohonů aynchronními motory. Pro velikot otáček aynchronního motoru platí n pólových dvojic a frekvencí. ího motoru platí n = n (1 ), kde n =.. Otáčky troje lze tedy měnit kluzem, počtem Řízení kluzem Skluz lze změnit pouze pomocí dalších veličin : napětím a rotorovým odporem. V obou případech e mění tvrdot momentové charakteritiky a tím utálené otáčky v omezeném rozmezí. Při změně napětí e změní M max a tím i klon charakteritiky, při změně napětí z hodnoty U 1 na hodnotu U e otáčky motoru změní z hodnoty n 1 na hodnotu n. Při změně rotorového odporu e poune kluz zvratu a tím e změní klon charakteritiky a změní e i otáčky, na nichž e outrojí utálí. Řízení počtem pólových dvojic Řízení otáček změnou počtu pólů je tupňovité po hrubých kocích, hodí e jen pro motory kotvou nakrátko, které pak jou po kontrukční tránce ložité na tatoru je několik amotatných vinutí (rozah otáček 1:3 až 1:1) nebo e provádí změnou zapojení tatorového vinutí v principu jde o ériové nebo paralelní pojování jednotlivých čátí vinutí. Frekvenční řízení Používá e kalární a vektorové řízení. Skalární řízení počívá ve změně frekvence napětí na tatoru. Změnou frekvence e změní rychlot točivého pole a troj e utálí na nových otáčkách, v průběhu přechodových elektromechanických jevů není troj řízen. Změna frekvence může probíhat za podmínky o U/f = kont., napětí e mění úměrně frekvencí, mag.tok troje kontantní, nemění ní e max.moment troje, nebo o U = kont., e zvyšováním frekvence e nižuje mag.tok troje, max.moment frekvencí kleá. V praxi e praktikuje řízení podmínkou U/f = kont. do jmenovitého napětí, při dalším zvyšování frekvence pak zůtává napětí kontantní. 15

16 Vektorové řízení aynchronního motoru počívá v odděleném řízení velikoti momentu a magnetického toku troje, odděleně e tak reguluje činný a jalový výkon troje. Motor je řízen v podtatě kontinuálně i v elektromechanických přechodových tavech a tento princip vede k podtatnému zvýšení účinnoti a účiníku při změnách výkonu. Vektorové řízení je technicky náročné implementací ložitých algoritmů řešících model troje v reálném čae a bylo umožněno až nižováním cen a miniaturizací potřebné elektroniky. Jako příklad je uvedeno blokové chéma přímého řízení momentu uveřejněné na tránkách Jednofázový troj Rotor troje je kotva nakrátko, tator troje má opět mag.obvod z plechů drážkami. Ve třetinách drážek je umítěno jednofázové vinutí, tzv.hlavní fáze HF, které po připojení ke třídavému napětí vytvoří pulující tok, který nemění voji polohu, mění pouze periodicky voji velikot. Tento tok lze rozložit na tejně velká točivá pole, která e otáčejí proti obě. Jednofázový aynchronní motor i pak lze předtavit jako trojfázové troje půobící proti obě. Výledná momentová charakteritika je oučtem charakteritik těchto trojfázových motorů. Jednofázový motor má při nulových otáčkách nulový moment, v tomto upořádání e tedy ám nerozběhne. Bylo by možné mu dát mechanický impul v kterémkoliv měru, ale v praxi e používá jiný způob. Do zbývajících drážek e navine vinutí, tzv. pomocná fáze PF, jejíž oa je ve troji pootočena o 90 o proti HF a touto fází protéká proud fázovým pounem proti HF. Fázový poun e doáhne buď zapojení kondenzátoru PF nebo zvýšením odporu PF. Ve troji pak vznikne točivé troje, které rotor roztočí. Vinutí PF e obvykle nedimenzuje na trvalý provoz a po rozběhu e odpojí např. odtředivým pínačem. 16

17 Tématické otázky k aynchronním trojům 1. Kontrukce aynchronních trojů - kontrukce tatoru a rotoru, mag.obvod a vinutí, rozdělení trojů podle kontrukce rotoru.. Princip činnoti - vznik momentu u závitu nakrátko umítěného v točivém poli 3. Točivé pole - obecné podmínky pro vznik, kruhové v. eliptické pole. 4. Synchronní otáčky, kluz, rotorová frekvence proudu. 5. Indukované napětí, převod. 6. Úplné náhradní chema troje, popi veličin ve chematu. 7. Vznik kruhového diagramu - přeun příčné větve na vorky, poloha fázoru tatorového proudu 8. Kontrukce kruhového diagramu, oubor potřebných hodnot. Odečet hodnot z KD. Oblati na KD. 9. Momentová charakteritika - význačné hodnoty v charakteritice (záb. a max.moment, kluz zvratu, pracovní oblat), utálený chod e zatěžujícím momentem. 10. Zjednodušený Kloův vztah, vytipování veličin ovlivňujících charakteritiku, znázornění změn na mom.charakteritice (U, R, f). 11. Rozběh AM - rozběh YD, nížené napětí, rotorový pouštěč (průběhy proudů, mom.charakteritiky), ofttartér. 1. Speciální kotvy nakrátko - vírová kotva, dvojitá (Boucherotova) klec. 13. Řízení rychloti - vztah pro otáčky, vytipování možnotí. Problematika řízení změnou počtu pólů, napětím, rotorovým odporem a frekvencí f AM - kontrukce, princip činnoti ( 3fAM proti obě), rozběh. 17

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

1. Spouštění asynchronních motorů

1. Spouštění asynchronních motorů 1. Spouštění asynchronních motorů při spouštěni asynchronního motoru je záběrový proud až 7 krát vyšší než hodnota nominálního proudu tím vznikají v síti velké proudové rázy při poměrně malém záběrovém

Více

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Václav Sládeček VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektroniky, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba Abstract: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce SYNCHRONNÍ MOTOR Konstrukce A. stator synchronního motoru má stejnou konstrukci jako stator asynchronního motoru na svazku statorových plechů je uloženo trojfázové vinutí, potřebné k vytvoření točivého

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Studijní program Vojenské technologie, 5ti-leté Mgr. studium (voj). Výuka v 1. a 2. semestru, dotace na semestr 24-12-12 (Př-Cv-Lab). Rozpis výuky

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava atedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 9. TRASFORMÁTORY. Princip činnosti ideálního transformátoru. Princip činnosti skutečného transformátoru 3. Pracovní

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

Výkon střídavého proudu, účiník

Výkon střídavého proudu, účiník ng. Jaromír Tyrbach Výkon střídavého proudu, účiník odle toho, kterého prvku obvodu se výkon týká, rozlišujeme u střídavých obvodů výkon činný, jalový a zdánlivý. Ve střídavých obvodech se neustále mění

Více

MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU

MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU Základní úkole ěření je seznáit posluchače s vlastnosti asynchronního otoru v různých provozních stavech a s ožnosti využití provozu otoru v generátorické chodu a v režiu

Více

FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6.

FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6. Tématický plán Hodiny: Září 7 Říjen 8 Litopad 8 Proinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6 Σ = 73 h Hodiny Termín Úvod Kinematika 8 + 1 ½ říjen Dynamika 8 + 1 konec litopadu Energie 5

Více

Skripta. Školní rok : 2005 / 2006 ASYNCHRONNÍ MOTORY

Skripta. Školní rok : 2005 / 2006 ASYNCHRONNÍ MOTORY INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA Jméno žáka: CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY 757 01 Valašské Meziříčí, Palackého49 Třída: Skripta Školní rok : 2005 / 2006 Modul: elementární modul: ELEKTRICKÉ STROJE skripta 9 ASYNCHRONNÍ

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.18 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Testy byly vypsany ze vsech pdf k 20.1.2012 zde na foru. Negarantuji 100% bezchybnost

Testy byly vypsany ze vsech pdf k 20.1.2012 zde na foru. Negarantuji 100% bezchybnost 1. Jakmile je postižený při úrazu elektrickým proudem vyproštěn z proudového obvodu je zachránce povinen - Poskytnou postiženému první pomoc než příjde lékař 2. Místo názvu hlavní jednotky elektrického

Více

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Ing. Petr Vlček Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství Vytvořeno v

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učebního materiálu předmět, tematický celek ročník CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_ZIL_VEL_123_12

Více

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.06 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Učební osnova vyučovacího předmětu elektrotechnika Obor vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Pojetí

Více

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR Trojfázové napětí: Střídavé elektrické napětí se získává za využití principu elektromagnetické indukce v generátorech nazývaných alternátory (většinou synchronní), které obsahují tři cívky uložené na pevné

Více

MOTORY. = p n S kmitočet (frekvence) otáčení f kmitočet (proudu) p počet pólových párů statoru

MOTORY. = p n S kmitočet (frekvence) otáčení f kmitočet (proudu) p počet pólových párů statoru MOTORY Vytvoření točivého magnetického pole Otáčením tyčového trvalého magnetu nebo tyčového elektromagnetu kolem vlastního středu vznikne točivé magnetické pole. V generátoru vytváří točivé magnetické

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

Doporučené aplikace stanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb.

Doporučené aplikace stanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb. Doporučené aplikace tanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb. 1 Metodické pokyny pro určení množtví elektřiny z vyokoúčinné

Více

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Michaela Pekarčíková 1 Obsah : 1 Úvod.. 3 1.1 Regulace 3 1.2

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Číslo projektu..07/.5.00/34.058 Číslo materiálu VY_3_INOVAE_ENI_3.ME_0_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Elektrické stroje Pracovní sešit pro 3.ročník Silnoproudá elektrotechnika

Elektrické stroje Pracovní sešit pro 3.ročník Silnoproudá elektrotechnika Elektrické stroje Pracovní sešit pro 3.ročník Silnoproudá elektrotechnika Zásady kreslení fázorových diagramů Ig Is U Ig G U S Is U Zásady kreslení fázorových diagramů reálná osa Û I 8 I 1 I 2 P S imaginární

Více

MSC 30-45 MSD 55-75 Pohon přes klínové řemeny. RMC 30-45 RMD 55-75 RME 75-90 Pohon pomocí spojky

MSC 30-45 MSD 55-75 Pohon přes klínové řemeny. RMC 30-45 RMD 55-75 RME 75-90 Pohon pomocí spojky MSC MSD Pohon pře klínové řemeny RMC RMD RME Pohon pomocí pojky Olejem mazané šroubové kompreory pevnou nebo proměnnou í Solidní, jednoduché, chytré Zvýšená polehlivot dodávky tlačeného u MSC/MSD Pohon

Více

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze.

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze. Nejprve několik fyzikálních analogií úvodem Rezonance Rezonance je fyzikálním jevem, kdy má systém tendenci kmitat s velkou amplitudou na určité frekvenci, kdy malá budící síla může vyvolat vibrace s velkou

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.08 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9 Obsah 1 Mechanická práce 1 2 Výkon, příkon, účinnost 2 3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie......................... 6 3.2 Potenciální energie........................ 6 3.3 Potenciální energie........................

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více

Stejnosměrné stroje. Konstrukce ss strojů. Princip činnosti ss stroje. Dynamo

Stejnosměrné stroje. Konstrukce ss strojů. Princip činnosti ss stroje. Dynamo Stejnosměrné stroje Konstrukce ss strojů Stejnosměrné stroje jsou stroje točivé, základní rozdělení je tedy na stator a rotor. Stator je oproti předchozím strojům homogenní, magnetický obvod není sestaven

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu 1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu Cíle kapitoly: Cílem úlohy je ověřit teoretické znalosti při provozu dvou a více transformátorů paralelně. Dalším úkolem bude změřit

Více

Technické informace. Statika. Co je důležité vědět před začátkem návrhu. Ztužující věnce. Dimenzování zdiva

Technické informace. Statika. Co je důležité vědět před začátkem návrhu. Ztužující věnce. Dimenzování zdiva Co je důležité vědět před začátkem návrhu Nonou kontrukci zděných taveb tvoří zdi a tropy vytvářející protorově tabilní celek, chopný přenét do základů veškerá vilá a vodorovná zatížení a vyrovnávat edání

Více

Základy elektrotechniky řešení příkladů

Základy elektrotechniky řešení příkladů Název vzdělávacího programu Základy elektrotechniky řešení příkladů rčeno pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol Autor ng. Petr Vavřiňák Název a sídlo školy Střední

Více

Asynchronní motory Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

Asynchronní motory Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006 8 ELEKTRCKÉ STROJE TOČVÉ říklad 8 Základí veličiy Určeo pro poluchače akalářkých tudijích programů FS Aychroí motory g Vítězlav Stýkala, hd, úor 006 Řešeé příklady 3 fázový aychroí motor kotvou akrátko

Více

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem,

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem, 1 SVAŘOVACÍ ZDROJE PRO OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ Svařovací zdroj pro obloukové svařování musí splňovat tyto požadavky : bezpečnost konstrukce dle platných norem a předpisů, napětí naprázdno musí odpovídat druhu

Více

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-19 Téma: rozvod elektrické energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus rozvod

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý Elektronický oscilátor

Více

4.2.13 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

4.2.13 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem 4..3 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem Předpoklady: 405, 407, 40 Nejde o dva, ale pouze o jeden druh součástky (reostat) ve dvou různých zapojeních (jako reostat a jako potenciometr).

Více

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny.

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny. Psaní testu Pokyny k vypracování testu: Za nesprávné odpovědi se poměrově odečítají body. Pro splnění testu je možné využít možnosti neodpovědět maximálně u šesti o tázek. Doba trvání je 90 minut. Způsob

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 262470 (И) (Bl) (22) přihláženo 25 04 87 (21) PV 2926-87.V (SI) Int Cl* G 21 G 4/08 ÚFTAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY (40)

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 2.7 VOLBA VELIKOSTI MOTORU Vlastní volba elektrického motoru pro daný pohon vychází z druhu zatížení a ze způsobu řízení otáček. Potřebný výkon motoru

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

Teorie systémů a řízení

Teorie systémů a řízení VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ ECHNICKÁ UNIVERZIA V OSRAVĚ FAKULA HORNICKO - GEOLOGICKÁ INSIU EKONOMIKY A SYSÉMŮ ŘÍZENÍ eorie ytémů a řízení Prof.Ing.Aloi Burý,CSc. OSRAVA 2007 Předmluva Studijní materiály eorie

Více

Software ANSYS pro návrh a optimalizaci elektrických strojů a zařízení, možnosti multifyzikálních analýz

Software ANSYS pro návrh a optimalizaci elektrických strojů a zařízení, možnosti multifyzikálních analýz Konference ANSYS 2011 Software ANSYS pro návrh a optimalizaci elektrických strojů a zařízení, možnosti multifyzikálních analýz Jakub Hromádka, Jindřich Kubák Techsoft Engineering spol. s.r.o., Na Pankráci

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové Stejnosměrný proud I Dosud jsme se při studiu elektrického pole zabývali elektrostatikou, která studuje elektrické náboje v klidu. V dalších kapitolách budeme studovat pohybující se náboje elektrický proud.

Více

1 Zdroj napětí náhradní obvod

1 Zdroj napětí náhradní obvod 1 Zdroj napětí náhradní obvod Příklad 1. Zdroj napětí má na svorkách naprázdno napětí 6 V. Při zatížení odporem 30 Ω klesne napětí na 5,7 V. Co vše můžete o tomto zdroji říci za předpokladu, že je v celém

Více

VE ŠKOLE PRO PRAKTICKOU VÝUKU, MOTIVACI I ZÁBAVU

VE ŠKOLE PRO PRAKTICKOU VÝUKU, MOTIVACI I ZÁBAVU CZ.1.07/1.1.24/01.0066 Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace 2014 POKYNY KE STUDIU: ČAS KE STUDIU Čas potřebný k prostudování látky. Čas je pouze orientační a

Více

Podélná RO působení při i R > i nast = 10x % I n, úplné mžikové vypnutí

Podélná RO působení při i R > i nast = 10x % I n, úplné mžikové vypnutí Ochrany alternátorů Ochrany proti zkratům a zemním spojení Vážné poruchy zajistit vypnutí stroje. Rozdílová ochrana Podélná RO porovnává vstup a výstup objektu (častější) Příčná RO porovnává vstupy dvou

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

Práce, energie a další mechanické veličiny

Práce, energie a další mechanické veličiny Práce, energie a další mechanické veličiny Úvod V předchozích přednáškách jsme zavedli základní mechanické veličiny (rychlost, zrychlení, síla, ) Popis fyzikálních dějů usnadňuje zavedení dalších fyzikálních

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Magnetizmus. Název: Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Magnetizmus. Název: Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Magnetizmus Indukční zákon Ing. Radovan Hartmann

Více

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy 5 Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy Trojúhelník: Trojúhelník je definován jako průnik tří polorovin. Pojmy: ABC - vrcholy trojúhelníku abc - strany trojúhelníku ( a+b>c,

Více

Ing. Vítězslav Doleží, Ing. Dušan Galis

Ing. Vítězslav Doleží, Ing. Dušan Galis Projekt OP VK CZ..7/..7/. Podpora odborného vzdělávání na tředních školách SK Střední škola průmylová a umělecká, Opava, přípěvková organizace Prakova 8/99 76, Opava www.pu-opava.cz tel.: 55 6 58 e-mail:

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření na elektrických strojích - transformátor, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy MĚŘENÍ CHARAKTERISTIK REZONANČNÍCH OBVODŮ Číslo úlohy 301-3R Zadání

Více

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače 48,1,2,47,4 6,3,4,4 5,44,5,6,43,42, 7,8,41,4 0,9,10, 39,38,1 1,12,37, 36,13,1 4,35,34,15,16, 33,32,1 7,18,31, 30,19,2 0,29,28,21,22,

Více

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2.

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2. Kapitola 2 Přímková a rovinná soustava sil 2.1 Přímková soustava sil Soustava sil ležící ve společném paprsku se nazývá přímková soustava sil [2]. Působiště všech sil m i lze posunout do společného bodu

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn VY_32_INOVACE_H.3.14 Integrovaná střední škola technická Mělník, K

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

Problematika předjíždění, Modul je navrhnut tak, aby se mohl pohybovat po obou na sobě rovnoběžných kolejích příčně.

Problematika předjíždění, Modul je navrhnut tak, aby se mohl pohybovat po obou na sobě rovnoběžných kolejích příčně. Lukas Lehovec kruh 9. Pro svůj projekt jsem se rozhod řešit problematiku dopravy Projekt se zaobírá problematikou řešení nastavajíci hustoty provozu, která se bude postupem času ještě více zhušťovat, a

Více

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.3.014.3.001.24 Září 1992 Elektrotechnické předpisy ČSN 33 3020 VÝPOČET POMĚRU PŘI ZKRATECH V TROJFÁZOVÉ ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVĚ Calculation of the short-circuit currents and

Více

Obr. 11.1: Rozdělení dipólu na dva náboje. Obr. 11.2: Rozdělení magnetu na dva magnety

Obr. 11.1: Rozdělení dipólu na dva náboje. Obr. 11.2: Rozdělení magnetu na dva magnety Magnetické pole Ve starověké Malé Asii si Řekové všimli, že kámen magnetovec přitahuje podobné kameny nebo železné předměty. Číňané kolem 3. století n.l. objevili kompas. Tyčový magnet (z magnetovce nebo

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

David Prušvic 1 Jiří Přibyl 2. VÚPSV Praha 2006

David Prušvic 1 Jiří Přibyl 2. VÚPSV Praha 2006 Komparace zatížení pracovních příjmů reprezentativních typů domácnotí zamětnanců v Čeké a Slovenké republice oobní důchodovou daní a přípěvky na ociální zabezpečení David Prušvic 1 Jiří Přibyl 2 VÚPSV

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

MALÉ STEJNOSMĚRNÉ MOTORY MAXON

MALÉ STEJNOSMĚRNÉ MOTORY MAXON MALÉ STEJNOSMĚRNÉ MOTORY MAXON MALÉ STEJNOSMĚRNÉ MOTORY MAXON Verze 1.1 (18.7.2002) UZIMEX PRAHA, spol. s r.o. 1/55 OBSAH 1. Postavení malých motorů na světovém trhu 4 1.1. Informovanost o malých motorech

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

Proč funguje Clemův motor

Proč funguje Clemův motor - 1 - Proč funguje Clemův motor Princip - výpočet - konstrukce (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2004 Tento článek si klade za cíl odhalit podstatu funkce Clemova motoru, provést základní výpočty a navrhnout

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek:

Více

Základní definice el. veličin

Základní definice el. veličin Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala, Jan Dudek Oddíl 1 Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu 452081 / 06 Elektrotechnika Základní definice el. veličin Elektrický

Více

Hydromechanické procesy Obtékání těles

Hydromechanické procesy Obtékání těles Hydromechanické procesy Obtékání těles M. Jahoda Klasifikace těles 2 Typy externích toků dvourozměrné osově symetrické třírozměrné (s/bez osy symetrie) nebo: aerodynamické vs. neaerodynamické Odpor a vztlak

Více

REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR

REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR Katalog výrobků : KROKOVÉ MOTORY OBSAH 1. Všeobecné údaje 2. Kroková reverzační pohonná jednotka SMR 300-100-RI/24 3. Kroková reverzační pohonná jednotka

Více

Mechanika teorie srozumitelně

Mechanika teorie srozumitelně Rovnoměrný pohybu po kružnici úhlová a obvodová rychlost Rovnoměrný = nemění se velikost rychlostí. U rovnoměrného pohybu pro kružnici máme totiž dvě rychlosti úhlovou a obvodovou. Směr úhlové rychlosti

Více

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru.

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz;

Více

Vytvoření skriptů pro webové rozhraní předmětu Analýza a simulace technologických procesů

Vytvoření skriptů pro webové rozhraní předmětu Analýza a simulace technologických procesů Vytvoření kriptů pro webové rozhraní předmětu Analýza a imulace technologických proceů M-file for the Internet Interface Ued in the Subject Analyi and Simulation of Technological Procee. Petr Tomášek Bakalářká

Více

200W ATX PC POWER SUPPLY

200W ATX PC POWER SUPPLY 200W ATX PC POWER SUPPLY Obecné informace Zde vám přináším schéma PC zdroje firmy DTK. Tento zdroj je v ATX provedení o výkonu 200W. Schéma jsem nakreslil, když jsem zdroj opravoval. Když už jsem měl při

Více

1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703).

1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703). 1 Pracovní úkoly 1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703). 2. Určete dynamický vnitřní odpor Zenerovy diody v propustném směru při proudu 200 ma

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

PSK3-4. Přístupová práva. setfacl z balíčku acl.)

PSK3-4. Přístupová práva. setfacl z balíčku acl.) PSK3-4 Název školy: Autor: Anotace: Vzdělávací oblat: Předmět: Tematická oblat: Výledky vzdělávání: Klíčová lova: Druh učebního materiálu: Vyšší odborná škola a Střední průmylová škola, Božetěchova 3 Ing.

Více

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. Pracovní úkoly. Změřte účiník: a) rezistoru, b) kondenzátoru C = 0 µf) c) cívky. Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost

Více

Technické kreslení v elektrotechnice

Technické kreslení v elektrotechnice Technické kreslení v elektrotechnice Elektrotechnická schémata naznačují symbolicky elektrické pochody součástky a přístroje kreslíme pomocí normalizovaných značek spoje mezi nimi kreslíme II nebo, v případě

Více

26-41-M/01 Elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více