AMC/IEM H 2. TŘÍDA VÝKONNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AMC/IEM H 2. TŘÍDA VÝKONNOSTI"

Transkript

1 ČÁST 2 JAR-OPS 3 AMC/IEM H 2. TŘÍDA VÝKONNOSTI [ACJ k hlavě H Provoz v 2. třídě výkonnosti Viz Hlava H 1. ÚVOD Tato studie popisuje 2. třídu výkonnosti, jak je stanovena v JAR-OPS 3, Hlavě H. Byla vytvořena za účelem: a. diskutování základní filozofie provozu v 2. třídě výkonnosti; b. objasnění jednoduchých metod vyhovění; a c. vysvětlení jak určit pomocí příkladů a schémat: - vzletové a přistávací hmotnosti; - délku plochy pro bezpečné vynucené přistání; - vzdálenosti ke stanovení bezpečné výšky nad překážkami; a - bod(y) přechodu do 1. třídy výkonnosti. Diskutuje odvození 2. třídy výkonnosti z požadavků ICAO Annexu 6, Části III a popisuje úlevy od požadavků, které mohou být schváleny následně po zhodnocení rizika. Opakuje příslušné definice; přezkoumává základní požadavky; diskutuje omezení provozu a zvažuje přínosy využití 2. třídy výkonnosti. Obsahuje příklady 2. třídy výkonnosti za zvláštních okolností a vysvětluje, jak mohou být tyto příklady zobecněny, aby poskytly provozovatelům metody výpočtu délek pro přistání a bezpečné výšky nad překážkami. 2. DEFINICE K podpoře porozumění této studie byly zopakovány definice z JAR-OPS 3, Hlavy F: Vzdálenost DR. Vzdálenost DR je vodorovná vzdálenost, kterou vrtulník ulétl od konce použitelné délky vzletu. Definovaný bod po vzletu (DPATO). Bod mezi fází vzletu a počátečního stoupání, před jehož dosažením schopnost vrtulníku pokračovat bezpečně v letu při vysazení kritické pohonné jednotky není zajištěna a je nutné vynucené přistání. Definovaný bod před přistáním (DPBL). Bod mezi fází přiblížení na přistání a přistáním, před jehož dosažením schopnost vrtulníku pokračovat bezpečně v letu při vysazení kritické pohonné jednotky není zajištěna a je nutné vynucené přistání. Použitelná délka přistání (LDAH). Délka prostoru konečného přiblížení a vzletu, zvětšená o jakýkoliv přídavný prostor vyhlášený za použitelný a vhodný pro vrtulníky k dokončení přistávacího manévru z definované výšky. Požadovaná délka přistání (LDRH). Vodorovná vzdálenost požadovaná k přistání a úplnému zastavení z bodu 15 m (50 ft) nad přistávacím povrchem. 2. třída výkonnosti. Provoz 2. třídy výkonnosti je provoz s takovými výkonnostmi že v případě poruchy kritické pohonné jednotky je k dispozici výkonnost umožňující vrtulníku pokračovat bezpečně v letu, vyjma když k poruše došlo brzy během manévru vzletu nebo pozdě během přistávacího manévru a kdy si mohou takové případy vyžádat vynucené přistání. Bezpečné vynucené přistání. Nevyhnutelné přistání nebo nouzové přistání na vodě, při němž lze přiměřeně předpokládat, že nedojde ke zranění osob v letadle nebo na zemi. Vydáno JAA: Amendment H - 1

2 JAR-OPS 3 ČÁST 2 Použitelná délka vzletu (TODAH). Délka prostoru konečného přiblížení a vzletu zvětšená popřípadě o délku vrtulníkového předpolí (je-li zajištěno), vyhlášená jako použitelná a vhodná k provedení vzletu vrtulníku. Následující výrazy, které nejsou definovány v JAR-OPS 3 Hlavě F, jsou použity v následujícím textu: V T. Cílová rychlost při které je určen bod minimální bezpečné výšky od země (min-dip) během zvyšování rychlosti z bodu TDP do dosažení rychlosti Vtoss. V 50. Cílová rychlost a výška použitá pro stanovení vzdálenosti pro Letovou příručku (v souladu s požadavkem CS/JAR 29.63) z kterého je možné stoupání po vzletu. V stay-up. Hovorový výraz používaný k určení rychlosti, při které by neměl nastat sestup následně po selhání pohonné jednotky. Tato rychlost je o několik uzlů (kt) nižší než Vtoss při stejné vzletové hmotnosti. 3. JAK JE DEFINOVÁNA 2. TŘÍDA VÝKONNOSTI 2. třída výkonnosti může být považována za vzlet nebo přistání v 3. třídě výkonnosti a stoupání, cestovní let a sestup v 1. třídě výkonnosti. To zahrnuje režim bezpečné výšky nad překážkami při všech pracujících motorech (AEO) pro fáze vzletu nebo přistání a bezpečné výšky nad překážkami při jednom nepracujícím motoru (OEI) pro fáze stoupání, cestovního letu, sestupu, přiblížení a nezdařeného přiblížení. Poznámka: Pro účely výpočtu výkonnosti v JAR-OPS 3 jsou použita kritéria stoupavosti Kategorie A podle CS/JAR 29.67: ft/min ve výšce 1000 ft (při Vy); a závisející na výběru DPATO: ft/min až do výšky 200 ft (při Vtoss) Při příslušných nastaveních výkonu. 3.1 Porovnání bezpečné výšky nad překážkami ve všech třídách výkonnosti Obrázek 1 ukazuje profily třech tříd výkonnosti překrývané v jednom schématu. 1. třída výkonnosti (PC 1); od bodu TDP vyžaduje bezpečnou výšku nad překážkami při OEI ve všech fázích letu; provedení postupů Kategorie A zajišťuje dráhu letu do prvního úseku stoupání, do úrovně úseku zvyšování rychlosti až do Vy (která může být znázorněna společně s prvním úsekem), následovanou druhým úsekem stoupání z Vy ve výšce 200 ft (viz Obrázek 2) třída výkonnosti (PC 2); vyžaduje bezpečnou výšku nad překážkami při AEO do bodu DPATO a při OEI od tohoto bodu. Vzletová hmotnost z tohoto důvodu ve své podstatě odpovídá stoupavosti PC 1 v druhém úseku v bodě, kde je dosaženo rychlosti Vy ve výšce 200 ft, je dosaženo 1. třídy výkonnosti (viz také Obrázek 3) třídy výkonnosti (PC 3); vyžaduje bezpečnou výšku nad překážkami při AEO ve všech fázích letu. Amendment 5 Vydáno JAA: H - 2

3 ČÁST 2 JAR-OPS Porovnání přerušeného vzletu ve všech třídách výkonnosti - 1. třída výkonnosti (PC 1) vyžaduje připravenou plochu, na které může být provedeno přerušené přistání (bez poškození); a - 2. a 3. třída výkonnosti (PC 2 a 3) vyžaduje plochu pro bezpečné vynucené přistání (nějaké poškození může být tolerováno, ale musí být odpovídajícím způsobem očekáváno, že nedojde ke zranění osob v letadle nebo třetích stran na zemském povrchu). 4. ODVOZENÍ 2. TŘÍDY VÝKONNOSTI Hlava H 2. třída výkonnosti je především založena na textu ICAO Annexu 6, Části III, Oddílu II a jeho příloh - který zajišťuje následující: a. Bezpečnou výšku nad překážkami před bodem DPATO; vrtulník musí být schopen se všemi pracujícími motory překonat všechny překážky s dostatečným odstupem, dokud není v poloze, aby splnil bod b. níže. b. Bezpečnou výšku nad překážkami za bodem DPATO; vrtulník musí být schopen, v případě, že dojde k selhání kritické pohonné jednotky kdykoliv před dosažením bodu DPATO, pokračovat ve vzletu překonáním všech překážek podél dráhy letu s dostatečným odstupem, dokud není schopen splnit traťová povolení. c. Selhání motoru před bodem DPATO; před bodem DPATO může selhání kritické pohonné jednotky způsobit vynucené přistání vrtulníku; z tohoto důvodu by mělo být možné bezpečné vynucené přistání (toto odpovídá požadavku pro přerušení v 1. třídě výkonnosti, ale může být tolerováno nějaké poškození). 5. PŘÍNOSY 2. TŘÍDY VÝKONNOSTI PODLE JAR-OPS 3 Provoz v 2. třídě výkonnosti dovoluje využití postupu všech pracujících motorů (AEO) po krátkou dobu během vzletu nebo přistání zatímco je zachována odpovědnost při selhání motoru při stoupání, sestupu a cestovním letu. Přínosy zahrnují: - Schopnost využít (zmenšené) délky plánované pro AEO takto dovoluje uskutečňovat provoz na menších heliportech a dovoluje, aby byly sníženy požadavky na vzdušný prostor. - Schopnost provozu, pokud je použitelná délka bezpečného vynuceného přistání umístěna mimo hranice heliportu. - Schopnost provozu, pokud je požadovaná délka vzletu umístěna mimo hranice heliportu. - Schopnost využít existující profily a délky Kategorie A, pokud podmínky povrchu nejsou dostatečné pro přerušení, ale jsou vhodné pro bezpečné vynucené přistání (například, pokud je země rozmáčená). Navíc, následně po zhodnocení rizika, pokud je použití vystavení povoleno Úřadem: - Schopnost provozu, pokud není zajištěno bezpečné vynucené přistání ve fázi vzletu. Vydáno JAA: Amendment H - 3

4 JAR-OPS 3 ČÁST 2 - Schopnost překročit HV křivku (High-velocity curve) na krátkou dobu během vzletu nebo přistání. 6 ZAVEDENÍ 2. TŘÍDY VÝKONNOSTI V JAR-OPS 3 Následující oddíly diskutují principy zavedení 2. třídy výkonnosti. 6.1 Objasňuje ICAO vše? ICAO Annex 6 nepodává návod, jak by měl být vypočten bod DPATO, ani nepožaduje, aby byly délky stanoveny pro vzlet. Nicméně požaduje, aby byla až do DPATO při AEO a od DPATO při OEI stanovena bezpečná výška nad překážkami (viz Obrázek 3 a 4, které jsou zjednodušenými verzemi schémat obsažených v Annexu 6 Části III, Příloze A). Poznámka: Annex 8 Letová způsobilost letadel (Část IV, ust ) požaduje, aby délka při AEO byla uvedena pro všechny vrtulníky provozované v 2. a 3. třídě výkonnosti. Annex 6 se spoléhá na uvedení délek při AEO, požadovaných v Annexu 8, k zajištění údajů pro umístění DPATO. Pokud je prokazována bezpečná výška nad překážkami, je odchylná bezpečná výška nad překážkami požadovaná pro let IFR, jako v 1. třídě výkonnosti, dosažena použitím dodatečné bezpečné výšky nad překážkami 0,01 DR (DR = délka od konce použitelné délky vzletu - viz obrazové znázornění na Obrázku 4 a definice v oddílu 2 výše). Jak může být také chápáno z Obrázku 4, musí být let prováděn podle pravidel VFR až dokud není dosažen bod DPATO (a není vyvozováno, že pokud dojde k selhání motoru před DPATO, není povolen přechod na pravidla IFR (pokud se nestanoví gradient stoupání při OEI)). Amendment 5 Vydáno JAA: H - 4

5 ČÁST 2 JAR-OPS Funkce bodu DPATO Z předcházejících odstavců může být chápáno, že bod DPATO se přímo vztahuje k 2. třídě výkonnosti. Může být také chápáno, že vzhledem k mnoha hlediskům bodu DPATO musí být teoreticky splněno mnoho požadavků, které nejsou nezbytně souběžné (ani to není třeba). Je jasné, že je pouze možné stanovit jediný bod pro DPATO, který splní požadavky ust. 4b a 4c výše, pokud: - je přijat bod TDP podle postupu Kategorie A; nebo - je rozšířen požadavek na bezpečné vynucené přistání nad rámec požadovaných délek (jestliže dostupné údaje dovolují výpočet délky pro bezpečné vynucené přistání z bodu DPATO). Bylo by možné argumentovat, že základní požadavek na bod DPATO je obsažen v oddílu 4, bodu b bezpečná výška nad překážkami při OEI. Z pečlivého zkoušení dráhy letu reprodukované na Obrázku 3 výše, je možné vyvodit, že bod DPATO je bod, v kterém je stanovena odpovídající stoupavost (zkoušení postupů Kategorie A by naznačovalo, že to by mohly být (ve vztahu k hmotnosti, rychlosti a výšce nad vzletovou plochou) podmínky na začátku prvních nebo druhých úseků nebo jakéhokoliv bodu mezi.) Poznámka: Schémata v Příloze A ICAO Annexu 6 nenaznačují, že berou v úvahu sestup (drop down) povolený podle postupů Kategorie A; podobně při odletech z helideku, není také ukázána možnost zvýšení rychlosti při sestupu pod úroveň plošiny (když je okraj plošiny zvýrazněn). Tato opomenutí by měla být chápána jako zjednodušení schématu, jelikož je sestup diskutován a přijatý v doprovodném textu ICAO. Může být pochopitelně tvrzeno, že během vzletu a před dosažením příslušné rychlosti stoupání (Vtoss nebo Vy), je již dosaženo rychlosti Vstayup (v případě, že dosažení Vstayup je schopnost pokračovat v letu a zvýšit rychlost bez sestupu objasněno v některých postupech Kategorie A jako prahová rychlost (VT) nebo cílová rychlost) a v případě selhání motoru by nebylo požadováno přistání. Předpokládá se, že k praktickému splnění všech požadavků oddílu 4, bodů a, b a c výše, nepotřebujeme definovat bod DPATO na jediný synchronizovaný bod; můžeme splnit požadavky samostatně např. definováním délky pro bezpečné vynucené přistání a potom stanovením dráhy letu s bezpečnou výškou nad překážkami při OEI. Stejně jako bod v kterém je schopnost vrtulníku pokračovat v bezpečném letu s nepracující kritickou pohonnou jednotkou kritickým prvkem, je pro tento bod v tomto textu použitý bod DPATO Tři prvky z pohledu pilota Díváme-li se z pohledu pilota (viz Obrázek 5), existují tři prvky vzletu v 2. třídě výkonnosti každý s vlastními souvisejícími činnostmi, které je potřeba uvažovat v případě selhání motoru: a. činnost v případě selhání motoru až do bodu, kde bude vyžadováno bezpečné vynucené přistání. Vydáno JAA: Amendment H - 5

6 JAR-OPS 3 ČÁST 2 b. činnost v případě selhání motoru od bodu, kde je stanovena bezpečná výška nad překážkami při OEI. c. předem zvážená činnost v případě selhání motoru v době mezi body a. a b. Činnost pilota v bodě a. a b. je určující, např. je stále stejná pro každou událost. Pro předem zváženou činnost v bodě c., když je pravděpodobné, že plánovaná dráha letu bude muset být opuštěna (bod v kterém nebylo ještě dosaženo bezpečné výšky nad překážkami za použití gradientů stoupání při OEI), musí pilot (před vzletem) zvážit své možnosti a související rizika a mít na paměti průběh činnosti, kterou bude provádět v případě selhání motoru během takové krátké doby. (Pokud je pravděpodobné, že jakákoliv činnost bude vyžadovat manévry zatáčení, musí být uvažován účinek zatáčení na výkonnost.) Vzletová hmotnost pro 2. třídou výkonnosti Jak bylo dříve stanoveno, 2. třída výkonnosti je vzlet při AEO, který z bodu DPATO musí splnit požadavek na bezpečnou výšku nad překážkami při OEI ve fázi stoupání a ve fázi letu na trati. Vzletová hmotnost je z tohoto důvodu hmotnost, která zajišťuje alespoň minimální stoupavost 150 ft/min při rychlosti Vy ve výšce 1000 ft nad bodem vzletu a s bezpečnou výškou nad překážkami. Jak ukazuje Obrázek 6 níže, může být vzletová hmotnost změněna, pokud nezajišťuje požadovanou bezpečnou výšku nad překážkami při OEI v dráze letu při vzletu (přesně jako v 1. třídě výkonnosti). K tomu by mohlo dojít při vzletu z heliportu, kde musí být dráhou letu překonána překážka, jako je hranice horského hřebenu (nebo linie budov), která nemůže být ani: - přeletěna použitím pravidel VFR a viděna a překonána; ani - překonána využitím minimálního gradientu stoupání zajištěného vzletovou hmotností (150 ft/min ve výšce 1000 ft) V tomto případě musí být k zajištění vhodného gradientu stoupání vzletová hmotnost změněna (využitím údajů obsažených v Letové příručce vrtulníku). 6.4 Musí být délky vypočteny? Délky nemusí být vypočteny, jestliže může být použitím pilotova úsudku nebo standardním postupem stanoveno, že: - Je bezpečné vynucené přistání možné následně po selhání motoru (navzdory tomu, že by mohly v dráze vzletu existovat překážky); a - Překážky mohou být překonány (nebo může dojít k vyhnutí) při AEO ve fázi vzletu a při OEI při stoupání. Jestliže je očekáván brzký přechod (ve smyslu základny oblačnosti) do letu za podmínek IMC měl by být naplánován odlet dle pravidel IFR. Nicméně mohou být použity standardní hmotnosti a odlety, pokud jsou popsány v Provozní příručce. Amendment 5 Vydáno JAA: H - 6

7 ČÁST 2 JAR-OPS Použití údajů Kategorie A Při postupech Kategorie A je TDP bodem, v kterém může být provedeno buď přerušené přistání nebo se může bezpečně pokračovat v letu s bezpečnou výškou nad překážkami při OEI. Pro 2. třídu výkonnosti (při použití údajů Kategorie A) závisí na ekvivalentu bodu TDP pouze délka bezpečného vynuceného (přerušeného) přistání; jestliže dojde k selhání motoru mezi body TDP a DPATO, musí pilot rozhodnout, jaká činnost je zapotřebí není nezbytné, aby byla délka bezpečného přerušeného přistání stanovena z ekvivalentu bodu TDP (viz Obrázek 5 a pojednání v oddílu výše) Postupy Kategorie A založené na stálé rychlosti Vtoss jsou obvykle optimalizovány buď pro zmenšení délky přerušeného vzletu nebo délky vzletu. Postupy Kategorie A založené na proměnlivé rychlosti Vtoss dovolují buď zmenšení požadovaných délek (nízká Vtoss) nebo zlepšení schopnosti stoupat při OEI (vysoká Vtoss). Tyto optimalizace mohou být přínosné v 2. třídě výkonnosti k vyhovění rozměrům místa vzletu. Z hlediska rozdílných požadavků pro 2. třídu výkonnosti (od 1. třídy výkonnosti) jsou naprosto přijatelné dva výpočty (jeden ke stanovení délky bezpečného vynuceného přistání a druhý ke stanovení DPATO) založené na rozdílných postupech Kategorie A. Nicméně pokud je tato metoda použita nemůže být hmotnost vycházející z výpočtu větší než hmotnost vycházející z vyšších mezních hodnot podle postupů. 6.6 Bod DPATO a bezpečná výška nad překážkami Je nezbytné pro bezpečnou výšku nad překážkami při OEI, aby byla stanovena při stoupání, musí být stanoven počáteční bod (DPATO) pro daný gradient (pro bezpečnou výšku nad překážkami). Jakmile je definován bod DPATO, je výpočet pomocí údajů z Letové příručky vrtulníku relativně jednoduchý Bod DPATO založený na délkách při AEO V nejjednodušším případě, je-li to zajištěno, může být použita délka při AEO do výšky 200 ft při rychlosti Vy (viz Obrázek 7). Jinak, a pokud je to uvedeno v Letové příručce vrtulníku, může být použita délka při AEO do výšky 50 ft (rychlost V 50), určeno v souladu s CS/JAR (viz Obrázek 7). V případě, že je použita tato délka, bude nezbytné zajistit, že rychlost stoupání V 50 je spojená s rychlostí a hmotností pro kterou jsou dostupné údaje pro stoupání při OEI tak, že z bodu V 50 může být konstruována dráha letu při OEI Bod DPATO založený na délkách Kategorie A Není nezbytné, aby byly použity zvláštní délky při AEO (přestože je to ze zřejmých důvodů vhodnější). Pokud nejsou dostupné, může být dráha letu (s bezpečnou výškou nad překážkami při OEI) stanovena použitím délek Kategorie A (viz Obrázek 8 a 9) které budou pak konzervativní. Vydáno JAA: Amendment H - 7

8 JAR-OPS 3 ČÁST 2 Poznámka: zdánlivý bod je pouze pro účely plánování, v případě že nejsou dostupné údaje při AEO pro konstrukci dráhy letu pro vzlet. Skutečná dráha letu při OEI poskytne lepší bezpečnou výšku nad překážkami než zdánlivá (použitá k prokázání minimálního požadavku), jak je zřejmé z plných a přerušovaných čar ve výše uvedeném schématu Použití nejvhodnějších údajů Kategorie A Pro výpočet bodu DPATO je doporučeno použití údajů při AEO. Nicméně v případě, že není délka při AEO stanovena v Letové příručce vrtulníku, může být pro konstrukci dráhy letu použita délka do dosažení rychlosti Vy ve výšce 200 ft z nejvhodnějšího postupu Kategorie A (za předpokladu, že prokázaná délka při AEO do dosažení rychlosti Vy ve výšce 200 ft je vždy blíže k bodu vzletu než k dráze letu při OEI v Kategorii A). Aby byly splněny požadavky JAR-OPS 3.525, je poslední bod z kterého může být prokázána bezpečná výška nad překážkami ve výšce 200 ft. 6.7 Výpočet bodu DPATO - shrnutí Bod DPATO by měl být definovaný ve vztahu k rychlosti a výšce nad vzletovou plochou a měl by být zvolen tak, že je podle dostupných údajů v Letové příručce vrtulníku (nebo rovnocenných údajů) stanovena délka od začátku vzletu až do bodu DPATO (konzervativně, je-li to nezbytné) První metoda Bod DPATO je zvolen jako délka vzletu Kategorie B podle Letové příručky vrtulníku (rychlost V 50 nebo jakákoliv jiná délka vzletu uvedená v souladu s CS/JAR 29.63) za předpokladu, že může vrtulník v rámci dané délky dosáhnout: - jedné z hodnot Vtoss (nebo jediné hodnoty Vtoss, pokud se nemění), zvolené tak, aby zajistila stoupavost podle kritérií kategorie A; nebo - rychlosti Vy Amendment 5 Vydáno JAA: H - 8

9 ČÁST 2 JAR-OPS 3 Vyhovění JAR-OPS by bylo prokázáno z bodu V 50 (nebo uvedené délky vzletu Kategorie B) Druhá metoda Bod DPATO je zvolen jako rovnocenný k bodu TDP při postupu vzletu ve volném prostoru Kategorie A provedeném za stejných podmínek. Vyhovění JAR-OPS by bylo prokázáno z bodu v kterém je dosaženo rychlosti Vtoss, výšky alespoň 35 ft nad vzletovou plochou a pozitivního gradientu stoupání (což je délka vzletu ve volném prostoru Kategorie A). Plochy pro bezpečné vynucené přistání by měly být dostupné od začátku vzletu do délky odpovídající délce přerušeného vzletu ve volném prostoru Kategorie A Třetí metoda Alternativně by mohl být bod DPATO zvolen tak, že je podle dostupných údajů v Letové příručce vrtulníku o postupu s jedním nepracujícím motorem (OEI) stanovena dráha letu zahájená se stoupáním při dané rychlosti. Tato rychlost by poté měla být: - jedna z hodnot Vtoss (nebo jediná hodnoty Vtoss, pokud se nemění), za předpokladu, že je v Letové příručce vrtulníku zvolená tak, aby zajistila stoupavost podle kritérií kategorie A; nebo - rychlost Vy Výška bodu DPATO by měla být alespoň 35 ft a může být zvolena až do výšky 200 ft. Vyhovění JAR-OPS by bylo prokázáno ze zvolené výšky. 6.8 Délka bezpečného vynuceného přistání Kromě uvedeného v bodě výše, může být problematické stanovení délky bezpečného vynuceného přistání, stejně jako není pravděpodobné, že budou v Letové příručce vrtulníku dostupné konkrétní údaje pro 2. třídu výkonnosti. Podle definice může být délka přerušení v Kategorii A použita, pokud není plocha vhodná pro přerušení, ale může být dostačující pro bezpečné vynucené přistání (například, v případě, že je plocha zaplavená nebo je pokryta vegetací). Jakékoliv údaje Kategorie A (nebo jiné přijatelné) mohou být použity ke stanovení délky, ale jakmile je stanovena, zůstává délka platnou pouze pokud je použita hmotnost podle Kategorie A (nebo hmotnost podle přijatelných údajů) a je létán profil podle Kategorie A (nebo přijatelný) do bodu TDP. S ohledem na tato omezení jsou nejpravděpodobnějšími postupy Kategorie A, postupy ve volném prostoru a postupy s krátkou délkou vzletu (zakázaný(é) prostor/místo). Z Obrázku 10 je možné vysledovat, že pokud je použit postup Kategorie B s V 50 ke stanovení bodu DPATO, poskytne délka do výšky 50 ft a délka přistání ve volném prostoru Kategorie A, požadovaná CS/JAR (vodorovná délka požadovaná k přistání a dosažení úplného zastavení z bodu ve výšce 50 ft nad přistávací plochou) vhodné vymezení maximální požadované délky bezpečného vynuceného přistání (viz také pojednání o Vstayup výše). Vydáno JAA: Amendment H - 9

10 JAR-OPS 3 ČÁST Přistání v 2. třídě výkonnosti Pro provoz jiný než v 2. třídě výkonnosti na vyvýšené heliporty/helideky (viz pojednání v ust níže) jsou principy přistání mnohem jednodušší. Jelikož je požadavek na výkonnost pro přistání v 1. a 2. třídě výkonnosti prakticky totožný, je stav přistávací plochy hlavní otázkou. Jestliže dojde k selhání motoru kdykoliv během přiblížení, musí být vrtulník být schopný buď: provést opakování okruhu (go-around) za splnění požadavků JAR-OPS nebo provést bezpečné vynucené přistání na ploše. S ohledem na uvedené a pokud jsou použity údaje 1. třídy výkonnosti, neměl by být bod LDP níže než odpovídající bod TDP (zvláště v případě proměnlivého bodu TDP). Přistávací hmotnost bude shodná se vzletovou hmotností pro stejné místo (při uvažování jakéhokoliv omezení kvůli bezpečné výšce nad překážkami jak je zřejmé z Obrázku 6 výše). V případě přerušeného přistání (např. přistání bude znemožněno nebo místo se stane v průběhu přiblížení nedostupným) musí být splněny všechny požadavky pro bezpečnou výšku nad překážkami při vzletu. 7. PROVOZ V 2. TŘÍDĚ VÝKONNOSTI S VYSTAVENÍM JAR-OPS 3 poskytuje možnost nepřihlížet k požadavku zajištění plochy pro bezpečné vynucené přistání ve fázi vzletu nebo přistání podmíněnou schválením Úřadu. Následující oddíly se touto možností zabývají: 7.1 Mezní hodnota vystavení Jak je stanoveno výše, musí 2. třída výkonnosti zajistit bezpečnou výšku nad překážkami při AEO do bodu DPATO a bezpečnou výšku nad překážkami při OEI od tohoto bodu. To se nemění při využití vystavení. Z tohoto důvodu může být stanoveno, že provoz s vystavením se zabývá pouze úlevou od požadavku na zajištění bezpečného vynuceného přistání. Absolutní mez vystavení je výška 200 ft z které musí být prokázán bod s bezpečnou výškou nad překážkami při OEI. 7.2 Princip zhodnocení rizika ICAO Annex 6, Část III, Hlava 3, ust (5. vydání z července 2001) stanovuje, že: Vrtulníky 3. třídy výkonnosti smí být provozovány pouze za takových meteorologických podmínek a podmínek viditelnosti a na takových tratích a odchylkách od nich, které dovolují, aby bylo provedeno bezpečné vynucené přistání v případě selhání motoru. Podmínky tohoto odstavce se vztahují také na vrtulníky 2. třídy výkonnosti před dosažením definovaného bodu po vzletu a definovaného bodu před přistáním. ICAO Helicopter and Tilt-rotor Study Group, zabývající se průběžným procesem změny Hlavy 3, bere v úvahu současné zkušenosti a navrhovaný text následující po tomto procesu bude mít pravděpodobně tuto podobu: Za podmínek, kdy není v případě selhání kritické pohonné jednotky zajištěno bezpečné pokračování letu, musí být provoz vrtulníku prováděn způsobem, který věnuje náležitou pozornost dosažení bezpečného vynuceného přistání. Třebaže bezpečné vynucené přistání nemusí být nadále (absolutní) Standard, je zvažováno, že Zhodnocení rizika je závazné pro vyhovění změněného požadavku pro náležitou pozornost. Zhodnocení rizika použité v JAR-OPS 3 pro splnění tohoto navrhovaného Standardu odpovídá principům popsaným v normě AS/NZS 4360:1999. Poznámka: výrazy použité v tomto textu a definované v normě AS/NZS jsou objasněny v hesle (Sentence case), např. Zhodnocení rizika nebo Omezení rizika (Risk Assessment nebo Risk Reduction). 7.3 Použití Zhodnocení rizika na 2. třídu výkonnosti dle JAR-OPS 3 Za okolností, při kterých nedochází k žádnému riziku přičtenému k selhání motoru (kromě těch souvisejících s bezpečným vynuceným přistáním), může být provoz v 2. třídě výkonnosti prováděn v souladu s požadavky bez úlevy uvedenými výše a bezpečné vynucené přistání bude možné. Za okolností, při kterých by mohlo k takovému riziku dojít, např. provoz na vyvýšený heliport (náraz do okraje plošiny) nebo pokud je to povoleno, provoz z místa kde není možné provést bezpečné vynucené přistání, protože Amendment 5 Vydáno JAA: H - 10

11 ČÁST 2 JAR-OPS 3 plocha je nevhodná nebo pokud dojde k překročení HV křivky na krátkou dobu během vzletu nebo přistání (omezení v CS/JAR 29 Letová příručka vrtulníku), musí být provoz prováděn na základě zvláštního schválení. Za předpokladu, že je takový provoz hodnocen z hlediska rizika a může být prováděn tak, aby byla stanovena přijatelná úroveň bezpečnosti může být schválen Prvky Řízení rizika Proces schválení se skládá ze Zhodnocení provozního rizika a použití čtyřech principů: přijatelné úrovně bezpečnosti, hodnocení spolehlivosti vrtulníku, zachování letové způsobilosti a postupy úlev Přijatelná úroveň bezpečnosti Základní prvkem Zhodnocení rizika podle JAA, když bylo vystavení poprvé začleněno do JAR-OPS 3 (NPA OPS- 8), byl předpoklad, že turbínové motory ve vrtulnících by měly mít četnosti poruch přibližně 1: za letovou hodinu, které by měly dovolit (při zvážení schválené přijatelné úrovně bezpečnosti 5 x 10-8 na událost) vystavení přibližně 9 sekund pro dvoumotorové vrtulníky během výsledného vzletu a přistání. (Při vybírání této přijatelné úrovně bylo předpokládáno, že většina současných dobře udržovaných vrtulníků s turbínovým pohonem bude schopna splnit výslednou přijatelnou úroveň z důvodu vyjádření zbylého rizika). Poznámka: Zbylé riziko je uvažované riziko, které zbývá po použití všech postupů úlev zachování letové způsobilosti a provozních (viz ust a níže) Hodnocení spolehlivosti Hodnocení spolehlivosti dle JAA bylo zahájeno přezkoumáním předpokladů (stanovených v ust výše), že většina typů s turbínovým pohonem by měla být schopna splnit přijatelnou úroveň bezpečnosti. Tento předpoklad by mohl být potvrzen pouze přezkoumáním údajů o ztrátě výkonu poskytnutých výrobcem Postupy úlev (letová způsobilost) Postupy úlev se skládají z několika prvků: splnění všech modifikací výrobců souvisejících s bezpečností, komplexní systém hlášení (jak o selhání, tak o použitých údajích) a zavedení Systému sledování provozu (Usage monitoring system - UMS). Každý z těchto prvků zajistí, že motory u nichž bylo prokázána dostatečná spolehlivost ke splnění přijatelné úrovně bezpečnosti, si tuto spolehlivost udrží (nebo ji zlepší). Systém sledování se zdá být zvláště důležitý, neboť jak již bylo prokázáno, pokud jsou takové systémy zavedeny do praxe, dochází k dodržování uvážlivějšího přístupu k provozu. Navíc odstranění horkých spouštění (hot starts) s využitím UMS snížilo samo o sobě počet incidentů při selhání kvůli roztržení turbíny Postupy úlev (provoz) Provozní postupy a postupy výcviku zmírňující riziko nebo snižující následky jsou požadovány po provozovateli. Takové postupy jsou určené ke snížení rizika zajištěním toho, že: vrtulník je provozován v oblasti s vystavením po minimální dobu a jsou sledovány jednoduché, ale účinné postupy ke snížení následků, došlo-li by k selhání motoru. 7.4 Provoz s vystavením úlevy a požadavek Při provozu s vystavením existuje úleva od požadavku na stanovení plochy pro bezpečné vynuceného přistání (která slouží k přistání stejně jako ke vzletu); nicméně požadavek na bezpečnou výšku s AOE při vzletu a od bodu DPATO s OEI při stoupání a na trati zůstává (jak pro vzlet, tak pro přistání). Vzletová hmotnost je získána podle více omezujícího z následujících bodů: - stoupavosti 150 ft/min ve výšce 1000 ft nad bodem vzletu; nebo - bezpečné výšky na překážkami (v souladu s ust. 6.3 výše); nebo - výkonnosti při visení mimo vliv přízemního efektu se všemi pracujícími motory (AEO HOGE) po nastavení potřebného výkonu. (AEO HOGE je požadováno k zajištění zrychlení pokud se používají techniky dynamického (téměř) svislého vzletu. Navíc pro vyvýšené heliporty/helideky zajišťuje přebytek výkonu k vyrovnání ztráty vlivu přízemního efektu a zajišťuje, že během přistávacího manévru je dosažitelný stabilizovaný HOGE, což by mělo být požadováno) Provoz na vyvýšené heliporty/helideky Vydáno JAA: Amendment H - 11

12 JAR-OPS 3 ČÁST 2 Provoz 2. třídy výkonnosti na vyvýšené heliporty a helideky je zvláštní případ provozu s vystavením. V tomto provozu zahrnují úlevy možnost: - nárazu do okraje plošiny, pokud dojde k selhání motoru na začátku vzletu nebo na konci přistání; a - překročení HV křivky během vzletu nebo přistání; a - vynuceného přistání s překážkami na ploše (podmínky nehostinné vodní plochy) pod vyvýšeným heliportem (helidekem). Vzletová hmotnost je stanovena výše a příslušné techniky jsou popsány v ACJ OPS 3.520(a)(3) a 3.535(a)(3). Poznámka: Je nepravděpodobné, že bod DPATO bude muset být vypočten s ohledem na provoz na helideky (kvůli nepřítomnosti překážek v dráze vzletu) Dodatečné požadavky pro provoz na helideky v nehostinném prostředí Z mnoha důvodů (např. velikost plošiny a okolní prostředí helideku včetně překážek a složek větru) se neočekávalo, že by byl provoz v 1. třídě výkonnosti technicky proveditelný nebo ekonomicky obhajitelný před plánovaným termínem JAA v roce 2010 (OEI HOGE mohl poskytnou metodu vyhovění, ale to by vedlo k přísným a bezdůvodným omezením užitečného zatížení/doletu). Nicméně kvůli vážným následkům selhání motorů vrtulníků provádějících vzlety a přistání z/na helideků(helideky) umístěných(umístěné) v nehostinných mořských oblastech (takových jako je Severní moře nebo Severní atlantický oceán), je vyžadována politika Omezování rizika. Následkem toho jsou jako praktická opatření vnímána zvýšení vzletových a přistávacích hmotností v 2. třídě společně s technikami, které poskytují vysokou jistotu bezpečnosti díky vyhýbání se okraji plošiny a sestupu, který zajistí pokračování letu mimo dosah moře. Pro vrtulníky, které splňují postup Kategorie A pro vyvýšené heliporty, je certifikace splněna prokázáním postupu a opravených hmotností (opravených pro vítr stejně jako pro teplotu a tlak), které zajistí bezpečnou výšku 15 ft nad okrajem plošiny při vzletu a přistání. Z tohoto důvodu se doporučuje, aby výrobci, pokud vytvářejí postupy 2. třídy výkonnosti se zvýšenými hmotnostmi, využili zajištění takové bezpečné výšky nad okrajem plošiny, jako jejich vztažný bod. Jelikož je výška helideku nad mořem proměnná, musí být sestup (drop-down) vypočten; jakmile překoná helidek, očekává se, že vrtulník provozovaný v 1. třídě výkonnosti dosáhne bezpečné výšky nad překážkami 35 ft. Za okolností jiných než jsou v oblasti otevřeného moře a za méně složitých podmínek okolního prostředí by to nemělo představovat problémy. Jelikož ustanovení o sestupu nebere v úvahu provozní okolnosti, předpokládají se schémata standardního sestupu pro zvýšenou 2. třídu výkonnosti, podobná těm, která existují pro postupy Kategorie A. Za podmínek provozu v pobřežních vodách není výpočet sestupu jednoduchá záležitost následující příklady naznačují některé problémy, se kterými bychom se mohli setkat v nehostinných prostředích: - Události, kdy není brán v úvahu příliv a odliv a moře se pohybuje nestejnoměrně úroveň překážky (např. moře) je nedefinovatelná, znemožňující skutečný výpočet sestupu. - Události, kdy by nebylo možné z provozních důvodů překonat překážky v dráze přiblížení a odletu, nemusel by být standardní výpočet sestupu aplikovatelný. Za těchto okolností naznačuje skutečnost, že by měl být sestup založen na výšce plošiny AMSL a měla by být uplatněna bezpečná výška nad překážkami 35 ft. Nicméně existují další a složitější problémy, které budou také ovlivňovat bezpečnou vzdálenost od okraje plošiny a výpočet sestupu: - Při provozu na plošiny pohybujících se plavidel by nemusel být použitelný doporučený profil přistání a vzletu, protože vrtulník by musel viset těsně vedle plavidla tak, aby bylo stoupání a klesání lodě smyslově vnímáno; nebo, by bylo nemožné opětovné přistání během vzletu v případě selhání motoru. Za těchto okolností by měl velitel letadla upravit profily, aby určil nebezpečí vážnější nebo pravděpodobnější, než jaké představuje selhání motoru. K těmto a jiným (nepředvídaným) okolnostem dochází kvůli nepoužívání předepsaného požadavku. Amendment 5 Vydáno JAA: H - 12

13 ČÁST 2 JAR-OPS 3 Nicméně cílem zůstává bezpečná vzdálenost od okraje plošiny 15 ft a bezpečná výška nad překážkami 35 ft a měly by být poskytnuty takové údaje, aby mohly být tyto vzdálenosti/výšky naplánované, v případě, že je to prakticky proveditelné. Protože historie leteckých nehod/incidentů naznačuje, že hlavní nebezpečí je srážka s překážkami na helideku kvůli lidské chybě, jsou doporučeny jednoduché a reprodukovatelné postupy vzletu a přistání. Vzhledem k důvodům uvedeným výše, je následující požadavek pro 1. třídu výkonnosti nahrazen novým požadavkem, v kterém stanovení vzletové hmotnosti bere v úvahu: postup; vyhnutí se okraji plošiny a sestup (drop-down) odpovídající výšce helideku. To bude vyžadovat výpočet vzletové hmotnosti podle informacích vytvořených výrobcem, které odrážejí tyto prvky. Očekává se, že takové informace budou vytvořeny pomocí modelování/simulace výkonnosti používající model uznaný pro omezené letové zkoušky Provoz vrtulníků s maximálním schváleným počtem sedadel pro cestující (MAPSC) větším než 19 na helideky. Původní požadavek pro provoz vrtulníků s MAPSC větším než 19 byl požadavek pro 1. třídu výkonnosti (jak je uvedeno v JAR-OPS 3.470(a)(2)). Nicméně při provozu na helideky se problémy uvedené v ust výše dotýkají těchto vrtulníků stejnou měrou. Vzhledem k tomu a berouce v úvahu, že mají být (eventuálně) přepravovány vyšší počty osob, je provoz povolen v 2. třídě výkonnosti (JAR-OPS 3.470(a)(2)), ale ve všech prostředích helideku (jak v nehostinném, tak jiném než nehostinném) musí být splněny dodatečné požadavky uvedené v ust výše.] [Změna č. 1, ; Amdt. 5, ] [ ] [Změna č. 1, ; Amdt. 5, ] [ ] [Amdt. 5, ] [ ] [Amdt. 5, ] [ACJ-1 k Dodatku 1 k JAR-OPS 3.517(a) Provoz bez zajištěné schopnosti bezpečného vynuceného přistání 1. Jako součást zhodnocení rizika před udělením schválení podle Dodatku 1 k JAR-OPS 3.517(a) by měl provozovatel poskytnout příslušné statistiky spolehlivosti pohonné jednotky dostupné pro daný typ vrtulníku a daný typ motoru. 2. Kromě případu nového motoru by měly tyto údaje zachycovat nenadálé ztráty výkonu ze souboru událostí s vysazením motoru za letu (IFSD), které nepřesahují počet 1 za motorových hodin v období 5 let. Nicméně četnost přesahující tuto hodnotu, ale nepřesahující počet 3 za motorových hodin, může být přijatelná pro Úřad poté, co zhodnocení ukazuje zlepšující se trend. 3. Nové motory by měly být hodnoceny případ od případu. 4. Po prvním zhodnocení by měly být pravidelně znovu zhodnoceny aktualizované statistiky. Jakýkoliv dlouhodobý nepříznivý trend bude vyžadovat okamžité vyhodnocení, které má být provedeno provozovatelem ve spolupráci s příslušným Úřadem a výrobci. Vyhodnocení může mít za následek nápravná opatření nebo uplatnění provozních omezení. 5. Účelem tohoto odstavce je poskytnout návod, jak určit četnost nenadálé ztráty výkonu pohonné jednotky v provozu. Vydáno JAA: Amendment H - 13

14 JAR-OPS 3 ČÁST Sdílení úloh mezi držiteli typového osvědčení vrtulníku a motoru. a) Poskytnutí dokumentace stanovující četnost nenadálé ztráty výkonu v provozu pro vrtulník/zástavbu motoru. Spolupráce by měla být nastavena mezi Úřadem státu projekce odpovědným za provoz a držitelem typového osvědčení motoru nebo vrtulníku, což záleží na způsobu jakým sdílejí odpovídající analytickou práci. b) Držitel typového osvědčení motoru by měl držiteli typového osvědčení vrtulníku poskytnout dokumentaci, která obsahuje: seznam událostí se ztrátou výkonu v provozu, použitelný činitel pro každou událost (je-li použit) a předpoklady vytvořené na účinnosti jakýchkoliv zavedených nápravných opatření (jsou-li použita). c) Držitel typového osvědčení motoru nebo vrtulníku by měl Úřadu státu projekce odpovědnému za provoz nebo, pokud tento úřad nepřebírá odpovědnost, Úřadu státu provozovatele odpovědnému za provoz poskytnout dokumentaci, která podrobně popisuje výsledky výpočtů, které berou v úvahu: události zapříčiněné motorem a události zapříčiněné zástavbou motoru; použitelný činitel pro každou událost (je-li použit), předpoklady vytvořené na účinnosti jakýchkoliv zavedených nápravných opatření na motoru a na vrtulníku (jsou-li použity); a výpočet četnosti ztráty výkonu pohonné jednotky. 5.2 Dokumentace Následující dokumentace by měla být aktualizována každý rok Dokument s podrobně popsanou metodologií a výpočty tak, jak je předáván Úřadu státu projekce Stručný dokument s výsledky výpočtů, dostupný na vyžádání jakéhokoliv úřadu odpovědného za provoz Provozní listinu (Service Letter), která stanovuje schopnost takového provozu a definuje odpovídající požadovanou konfiguraci tak, jak dodána provozovatelům. 5.3 Definice nenadálé ztráty výkonu v provozu Nenadálá ztráta výkonu v provozu je ztráta výkonu motoru: - větší než 30 % vzletového výkonu; a - ke které dojde během provozu; a - bez výskytu jakékoliv včasné, pochopitelné výstrahy, která by uvědomila pilota a poskytla mu dostatečný čas pro přijetí jakéhokoliv nápravného opatření Databázová dokumentace. Každá událost se ztrátou výkonu by měla být dokumentována držitelem typového osvědčení motoru a/nebo vrtulníku, následovně: - číslo hlášení o incidentu; - typ motoru; - výrobní číslo motoru; - výrobní číslo vrtulníku; - datum; - druh události (vyžadovaná IFSD, nevyžadovaná IFSD); - předpokládaná příčina; - použitelný činitel, je-li použit; - odkaz na a předpokládaná účinnost nápravného opatření, které budu použito (pokud vůbec bude); 5.5. Metodologie sčítání. Amendment 5 Vydáno JAA: H - 14

15 ČÁST 2 JAR-OPS 3 Úřady byly schváleny různé metodologie výpočtu četnosti ztráty výkonu motoru. Jedna z těchto metodologii je uvedena v následujícím příkladu: Události vyplývající z: - neznámých příčin (poškozené části nebyly nalezeny nebo byly úplně zničeny, událost nebyla zdokumentována nebo prohlášení jsou nepotvrzená); nebo - případu, kdy nebyl motor nebo součásti zástavby motoru prozkoumány (například pokud nebyl motor vrácen zákazníkovi); nebo - nevhodného nebo netypického použití (v provozu nebo při údržbě) vrtulníku nebo motoru se nepokládají za nenadálé ztráty výkonu v provozu a použitelný činitel je 0 % Události způsobené: - motorem nebo zástavbou motoru; nebo - údržbou vrtulníku nebo motoru, pokud byla použitá údržba povolena Příručkou údržby. se nepokládají za nenadálé ztráty výkonu v provozu a použitelný činitel je 100 % Pro události, kde byl motor nebo součásti zástavby motoru předány k prozkoumání, které nedovolilo určit předpokládanou příčinu, je použitelný činitel 50 %. 5.6 Účinnost nápravných opatření. Nápravná opatření přijatá výrobci vrtulníku nebo motoru pro popis nebo údržbu motoru nebo jeho zástavbu by mohla být definována jako závazná pro zvláštní provoz dle JAR-OPS 3. V tomto případě by mohlo být zlepšení související spolehlivosti považováno za zmírňující činitel pro danou událost. Činitel definující účinnost nápravného opatření by mohl být uplatněn na použitelný činitel dotčené události. 5.7 Metoda výpočtu četnosti ztráty výkonu pohonné jednotky. Podrobná metoda výpočtu četnosti ztráty výkonu pohonné jednotky by měla být dokumentována držitelem typového osvědčení motoru nebo vrtulníku a schválena příslušným Úřadem.] [Amdt. 5, ] [ACJ-2 k Dodatku 1 k JAR-OPS 3.517(a) Provoz bez zajištěné schopnosti bezpečného vynuceného přistání K získání schválení podle Dodatku 1 k JAR-OPS 3.517(a) by měl provozovatel provádějící provoz bez zajištěné schopnosti bezpečného vynuceného přistání zavést následující: 1. Dosáhnout a udržet modifikační standard vrtulníku/motoru definovaný výrobcem, který byl určený pro zvýšení spolehlivosti během fází vzletu a přistání. 2. Provést následující preventivní opatření údržby doporučené výrobcem vrtulníku nebo motoru: 2.1 Spektrometrické rozbory a rozbory výskytu nečistot v motorovém oleji co je použitelné; 2.2 Sledování vývoje stavu motoru, založené na dostupných kontrolách zajištění výkonu; 2.3 Rozbory vibrací motoru (plus jakýchkoliv dalších systémů sledování vibrací, pokud jsou zastavěny); 2.4 Sledování spotřeby oleje. 3. Systém sledování provozu (Usage monitoring system - UMS) by měl splňovat alespoň následující: 3.1 Zaznamenávat následující údaje: Vydáno JAA: Amendment H - 15

16 JAR-OPS 3 ČÁST 2 - Datum a čas záznamu, nebo spolehlivý způsob stanovení těchto parametrů; - Počet letových hodin zaznamenaných během letu plus celkovou dobu letu; - Počet cyklů N 1 (otáčky/minutu generátoru plynu); - Počet cyklů N 2 (otáčky/minutu hnací turbíny) (pokud jde o motor s volnou turbínou); - Překročení teploty turbíny: hodnota, doba trvání; - Překročení kroutícího momentu hnacího hřídele: hodnota, doba trvání (pokud je zastavěn senzor kroutícího momentu); - Překročení rychlosti hřídelů motoru: hodnota, doba trvání; 3.2 Uchovávat údaje výše uvedených parametrů, je-li to použitelné, pokrývající maximální letovou dobu za den a ne méně než 5 letových hodin s příslušným vzorkovacím intervalem pro každý parametr. 3.3 Systém by měl obsahovat úplnou samotestovací funkci s indikátorem nesprávné činnosti a zjišťováním stavu vypnutí nebo odpojení snímačů vstupních údajů. 3.4 Měly by být dostupné prostředky pro zálohování a rozbory zaznamenaných parametrů. Četnost zálohování by měla být dostatečná, aby se zajistilo, že nedojde ke ztrátě údajů kvůli jejich přepsání. 3.5 Rozbory parametrů shromážděných systémem sledování provozu, četnost takových rozborů a následné činnosti údržby by měly být popsány v dokumentaci údržby. 3.6 Údaje by měly být uchovávány v přijatelné formě a měly by být přístupné Úřadu, alespoň po dobu 24 měsíců. 4. Zahrnovat postupy vzletu a přistání v provozní příručce, pokud již nejsou v Letové příručce vrtulníku. 5. Stanovovat výcvik pro letovou posádku, který by měl zahrnovat diskuzi, názornou ukázku, použití a procvičení technik nezbytných k minimalizování rizik. 6. Hlásit výrobci jakoukoliv ztrátu řízení výkonu, vysazení motoru (bezpečnostní nebo jiné) nebo selhání pohonné jednotky z jakéhokoliv důvodu (kromě simulace selhání pohonné jednotky během výcviku). Obsah každého hlášení by měl poskytovat: - Datum a čas; - Provozovatele (a organizaci k údržbě, je-li to důležité) - Typ vrtulníku a popis provozu; - Registrační a výrobní číslo draku vrtulníku; - Typ motoru a výrobní číslo; - Standard modifikace pohonné jednotky, vztahuje-li se k selhání; - Umístění motoru; - Příznaky vedoucí k události; - Okolnosti selhání pohonné jednotky, včetně fází letu nebo pozemního provozu; - Následky události; - Důvod selhání pohonné jednotky je-li znám; - V případě vysazení motoru za letu (In Flight Shut Down (IFSD)), povahu IFSD (vyžadovaná/ nevyžadovaná); Amendment 5 Vydáno JAA: H - 16

17 ČÁST 2 JAR-OPS 3 - Použitý postup a jakoukoliv poznámku vztahující se k možnosti opětovného spuštění motoru; - Motorové hodiny a cykly (od nové a poslední generální opravy); - Letové hodiny draku vrtulníku; - Nápravná opatření, včetně, pokud k nim došlo, výměnám letadlových celků společně s kusovníkovým a výrobním číslem sejmutého vybavení; a - Jakékoliv jiné důležité informace.] [Amdt. 5, ] [ACJ OPS 3.520(a)(3) a 3.535(a)(3)] Postup pro trvalý provoz na helideky Viz JAR-OPS [3.520(a)(3) a 3.535(a)(3)] 1 FAKTORY, KTERÉ MUSÍ BÝT UVAŽOVÁNY PŘI VZLETU NEBO PŘISTÁNÍ NA HELIDEK 1.1 Aby bylo bráno v úvahu podstatné množství proměnných spojených s prostředím helideku, každý vzlet a přistání může vyžadovat mírně odlišný profil. Faktory jako jsou hmotnost vrtulníku a poloha těžiště, rychlost větru, turbulence, rozměry plošiny, nadmořská výška a orientace plošiny, překážky, záloha výkonu, kouřové vlečky z výfukových plynů turbíny v okolí plošiny atd. budou mít vliv jak na vzlet, tak na přistání. Navíc při přistání bude mít vliv na rozhodnutí velitele letadla ohledně výběru profilu přistání i dohlednost, výška základny mraků, potřeba volné dráhy letu nezdařeného přiblížení atd. Profily mohou být upravovány na základě výše uvedených relevantních faktorů a charakteristik jednotlivých typů vrtulníků. 2 NÁZVOSLOVÍ 2.1 Viz JAR-OPS 3.480, jak je příslušné. 3 VÝKONNOST 3.1 Aby bylo možné provést následující profily vzletu a přistání, je zapotřebí adekvátní výkonnosti pro visení nad helidekem při všech pracujících motorech (AEO). Aby byla zajištěna minimální úroveň výkonnosti, měly by být použity údaje (odvozené z Letové příručky pro AEO bez vlivu přízemního efektu (OGE) se započtením vlivu větru) k určení maximální vzletové nebo přistávací hmotnosti. Kde je helidek ovlivněn klesavým prouděním, turbulencí nebo horkými plyny, nebo kde je profil vzletu nebo přistání omezen překážkami, nebo přiblížení nebo vzlet nemůže být proveden proti větru, může být zapotřebí snížit vzletovou nebo přistávací hmotnost použitím grafu/tabulky pro vyšší tlakovou výšku než je aktuální tlaková výška. Hmotnost vrtulníku by neměla překročit hmotnost požadovanou JAR-OPS 3.520(a)(1) nebo JAR-OPS 3.535(a)(1). Poznámka 1: Pro typy vrtulníků které již nejsou podporovány výrobcem může údaje stanovit provozovatel za předpokladu, že jsou přijatelné pro Úřad. 4 PROFIL VZLETU 4.1 Vzlet by měl být proveden dynamickým způsobem zajišťujícím, že se vrtulník pohybuje nepřetržitě vertikálním směrem z visení do bodu rotace (RP) a odtud přechází do dopředného letu. Je-li manévr příliš dynamický, zvyšuje se riziko ztráty prostorové orientace (ztrátou vizuálních orientačních vodítek) v případě přerušeného vzletu, zvláště pak v noci. 4.2 Je li přechod do dopředného letu příliš pomalý, vrtulník je vystaven zvýšenému riziku kontaktu s hranou plošiny v případě poruchy motoru v nebo těsně po dosažení bodu zapojení cykliky (RP). 4.3 Bylo zjištěno, že stoupání do RP se nejlépe provádí při 110% až 120% výkonu potřebného ve visení. Tento výkon umožňuje rychlost stoupání, která přispívá k dosažení bezpečné vzdálenosti od hrany plošiny po poruše motoru v RP, zatímco minimalizuje vznášení (ballooning), které následuje po poruše motoru před RP. Pro jednotlivé typy vrtulníků bude třeba zvolit hodnotu výkonu ve výše zmíněném rozsahu. Vydáno JAA: Amendment H - 17

18 JAR-OPS 3 ČÁST 2 5 VÝBĚR PŘÍČNÝCH ORIENTAČNÍCH VODÍTEK 5.1 Aby byla získána maximální výkonnost v případě rozpoznání poruchy motoru v nebo těsně po dosažení RP, RP se musí nacházet v jeho optimální poloze a tak, aby byla stále vidět potřebná vizuální vodítka. Je-li porucha motoru zjištěna těsně před dosažením RP, vrtulník, který je provozován při nízké hmotnosti, se může vznášet ještě do podstatné výšky než se projeví účinek přerušeného vzletu. Proto je důležité, aby řídící pilot zvolil příčnou vizuální značku a držel se jí, dokud není dosažen RP, zvláště na plošinách s malým počtem vizuálních vodítek. V případě přerušeného vzletu, příčná značka bude důležitým vizuálním vodítkem pro pomoc pilotovi, aby provedl úspěšné přistání. 6 VÝBĚR BODU ROTACE 6.1 Optimální RP by měl být vybrán tak, aby zajistil, že dráha vzletu bude pokračovat směrem nahoru a od plošiny se všemi pracujícími motory (AEO), ale i minimalizoval možnost nárazu na plošinu z důvodu ztráty výšky v případě poruchy motoru v nebo těsně za RP. 6.2 Optimální RP se může lišit podle jednotlivých typů vrtulníků. Nižší poloha RP bude mít za následek menší vzdálenost od plošiny v případě zjištění poruchy motoru v nebo těsně po dosažení RP. Vyšší poloha RP bude mít za následek možnou ztrátu vizuálních vodítek, nebo tvrdé přistání v případě poruchy motoru těsně před dosažením RP. 7 DOBA PILOTOVY REAKCE 7.1 Doba pilotovy reakce je významným činitelem ovlivňujícím vzdálenost od hrany plošiny v případě poruchy motoru před dosažením RP. Simulace ukázala, že zpoždění jedné sekundy může mít za následek snížení vzdálenosti od plošiny až o 15ft. 8 KOLÍSÁNÍ RYCHLOSTI VĚTRU 8.1 Relativní složka větru je významným parametrem ulétnuté dráhy vzletu následně po poruše motoru, proto kdykoliv je to možné, vzlet by měl být prováděn proti větru. Simulace ukázala, že vítr o rychlosti 10 kt může zvětšit vzdálenost od hrany plošiny o 5ft v porovnání s případem, kdy je rychlost větru nulová. 9 RELATIVNÍ POLOHA VRTULNÍKU OPROTI HRANĚ PLOŠINY 9.1 Je důležité umístit vrtulník co nejblíže hraně plošiny (včetně bezpečnostních sítí) a zároveň zachovat dostatečná vizuální vodítka, zvláště pak příčné značky. 9.2 Ideální poloha je běžně dosažena když se konce listů rotoru nachází nad přední hranou plošiny. Tato poloha minimalizuje riziko nárazu na hranu plošiny následně po zjištění poruchy motoru v nebo těsně po dosažení RP. Jakýkoliv kurz vzletu, který nutí vrtulník letět nad překážkami, které se nachází pod a za plošinou, by neměl být používán, jestliže je to možné. Z toho vyplývá, že konečný kurz vzletu a poloha vrtulníku bude kompromis mezi optimální dráhou vzletu z hlediska překážek, relativní složkou větru, turbulencemi a příčným vizuálním vodítkem. 10 ČINNOSTI V PŘÍPADĚ PORUCHY MOTORU V NEBO TĚSNĚ PO DOSAŽENÍ RP Amendment 5 Vydáno JAA: H - 18

19 ČÁST 2 JAR-OPS Jestliže už jednou bylo rozhodnuto pokračovat ve vzletu, je důležité v případě poruchy motoru natočit letadlo do optimální polohy tak, aby byla dosažena co největší šance vyhnout se hraně plošiny. Optimální rychlost změny podélného sklonu a absolutní podélná poloha by měly být detailně popsány v profilu pro jednotlivé typy. 11 VZLET Z HELIDEKŮ, KTERÉ SE VÝZNAMNĚ POHYBUJÍ 11.1 Tato technika by měla být používána v případě, že pohyb helideku a jakékoliv jiné faktory, např. nedostatečná vizuální vodítka, činí úspěšný přerušený vzlet nepravděpodobným. Hmotnost by měla být redukována podle potřeby, aby byly zlepšeny vlastnosti vrtulníku při jednom nepracujícím motoru Optimální chvíle pro vzlet je, když je plošina ve vodorovné poloze a nachází se ve svém nejvyšším bodě, např. v horizontální poloze na vrcholu vlny. Kolektivní řízení by mělo být nastaveno na dostatečně velký kladný úhel, aby umožnil ihned převést vrtulník do stoupavého dopředného letu. Protože není zahrnuto visení, profil vzletu by měl být naplánován a vysvětlen před nazdvihnutím vrtulníku z plošiny. 12 STANDARDNÍ PROFIL PŘISTÁNÍ 12.1 Přiblížení by mělo být zahájeno proti větru a do bodu nacházejícího se mimo helidek. Měla by být dodržena bezpečná vzdálenost konců rotorových listů od hrany helideku po dobu, kdy se letadlo přibližuje tomuto bodu, v potřebné výšce (záleží na jednotlivých typech) a při rychlosti vzhledem k zemi zhruba 10 kt a minimální rychlostí klesání. Poté letadlo letí po dráze letu, aby přelétlo hranu plošiny a dostane se do visení nad prostorem bezpečným pro přistání. 13 Vychýlený profil přistání 13.1 Jestliže normální profil přistání je neproveditelný vzhledem k překážkám a k převládající rychlosti větru, může být použit postup s vychýleným profilem přistání. Měly by zahrnovat let do polohy visení s přibližně 90 odchylkou od bodu dotyku při přistání, v odpovídající výšce k udržení konce rotoru nad povrchem plošiny. Vrtulník by poté měl letět pomalu ale prokazatelně bokem a dolů do polohy visení nízko nad bodem přistání. Bod ukončení (CP) je běžně bodem, ve kterém se vrtulník nachází nad hranou helideku. 14 Výcvik 14.1 Tyto postupy mohou být pokryty výcvikem požadovaným v JAR-OPS 3 Hlava N.] [Amdt. 2, ; Amdt. 5, ] [ ] [Změna č. 1, ; Amdt. 5, ] [ ] [Změna č. 1, ; Amdt. 5, ] Vydáno JAA: Amendment H - 19

20 JAR-OPS 3 ČÁST 2 IEM OPS a Vzlet a přistání Viz JAR-OPS a JAR-OPS Tento IEM popisuje tři druhy provozu vrtulníků provozovaných v 2. třídě výkonnosti na/z helideky a vyvýšené heliporty. 2 Ve dvou případech vzletu a přistání je použito doby vystavení. V době vystavení (která je schválena pouze v souvislosti s JAR-OPS (a)) pravděpodobnost poruchy pohonné jednotky je považována za mimořádně malou (extremely remote). Jestliže dojde k poruše pohonné jednotky (poruše motoru) během doby vystavení, bezpečné vynucené přistání nemusí být možné. 3 Vzlet - Jiné než nehostinné prostředí (bez schválení provozu s dobou vystavení) JAR-OPS (a) (2). 3.1 Obrázek 1 znázorňuje charakteristický profil vzletu při provozu 2. třídy výkonnosti z helideku nebo vyvýšeného heliportu v jiném než nehostinném prostředí. 3.2 Jestliže k poruše motoru dojde během stoupání do bodu rotace, vyhovění 3.520(a)(2) umožňuje bezpečné přistání nebo bezpečné vynucené přistání na plošinu. 3.3 Jestliže dojde k selhání motoru mezi bodem rotace a DPATO, vyhovění 3.520(a)(2) umožňuje provést bezpečné vynucené přistání na povrch mimo hranu plošiny. 3.4 V a nebo za DPATO, by se dráha letu OEI (s jedním nepracujícím motorem) měla vyhnout veškerým překážkám tak, jak je dáno požadavky JAR-OPS Bezpečná vzdálenost od hrany plošiny 4 Vzlet - v jiném než nehostinném prostředí (s dobou vystavení) JAR-OPS (a) (3). 4.1 Obrázek 2 znázorňuje charakteristický profil vzletu při provozu 2. třídy výkonnosti z helideku nebo vyvýšeného heliportu v jiném než nehostinném prostředí (s dobou vystavení). 4.2 Jestliže k poruše motoru dojde po době vystavení a před bodem DPATO, vyhovění 3.520(a)(3) umožňuje provést bezpečné vynucené přistání na povrch 4.3 V nebo za DPATO by dráha letu OEI měla být nad všemi překážkami tak, jak je dáno požadavky JAR- OPS [Poznámka: Selhání motoru mimo dobu vystavení by mělo vést k bezpečnému vynucenému přistání nebo bezpečnému pokračování letu.] Amendment 5 Vydáno JAA: H - 20

ACJ HLAVA B. [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c)

ACJ HLAVA B. [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c) ČÁST 2 Hlava B JAR-MMEL/MEL ACJ HLAVA B [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c) Vybavení, které se nevztahuje k bezpečnosti, je takové vybavení, které není požadováno k účelům týkajícím

Více

HLAVA 3.4 LETOVÝ PROVOZ

HLAVA 3.4 LETOVÝ PROVOZ DÍL 3 HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/II HLAVA 3.4 LETOVÝ PROVOZ 3.4.1 Provozní zařízení Provozovatel musí zajistit, že let nebude zahájen, dokud nebylo přiměřenými prostředky zjištěno, že pozemní a/nebo vodní zařízení,

Více

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA AMC FCL 4.365 Kurz pro typovou kvalifikaci instruktora typové kvalifikace pro palubní inženýry (TRI(E)) Viz JAR-FCL 4.365 CÍL KURZU 1 Kurz

Více

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168 ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168 HLAVA 5 ÚSEK KONEČNÉHO PŘIBLÍŽENÍ 5.1 VŠEOBECNĚ 5.1.1 Účel Toto je úsek, kde se provádí vyrovnání do směru a klesání na přistání. Konečné přiblížení může být provedeno

Více

DODATEK C PŘEDPIS L 6/I

DODATEK C PŘEDPIS L 6/I DODATEK C PŘEDPIS L 6/I DODATEK C PORADENSKÝ MATERIÁL PRO LETY LETOUNŮ S TURBÍNOVÝMI MOTORY PŘEKRAČUJÍCÍ DOBU 60 MINUT LETU NA NÁHRADNÍ LETIŠTĚ NA TRATI, VČETNĚ PROVOZU S PRODLOUŢENOU DOBOU LETU NA NÁHRADNÍ

Více

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.12.2015 COM(2015) 613 final ANNEXES 1 to 10 PŘÍLOHY [ ] návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury

Více

ACJ HLAVA C. [ACJ-MMEL/MEL.055 Druhy provozu Viz JAR-MMEL/MEL.055

ACJ HLAVA C. [ACJ-MMEL/MEL.055 Druhy provozu Viz JAR-MMEL/MEL.055 ČÁST 2 Hlava C JAR-MMEL/MEL ACJ HLAVA C [ACJ-MMEL/MEL.055 Druhy provozu Viz JAR-MMEL/MEL.055 V MELu by měly být uvedeny podmínky pro odbavení letů, které jsou prováděny v souladu se Seznamem zvláštních

Více

Výcviková dokumentace IR(A)/SE

Výcviková dokumentace IR(A)/SE Výcviková dokumentace IR(A)/SE Jméno a příjmení: Výcvik zahájen: Výcvik ukončen: Osobní údaje Jméno a příjmení: Adresa: Datum narození: Číslo průkazu totožnosti: Telefon: E-mail: Průkaz způsobilosti: číslo:

Více

ze dne 20. listopadu 2003

ze dne 20. listopadu 2003 UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011. ze dne [ ]

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011. ze dne [ ] CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Návrh V Bruselu, C NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011 ze dne [ ] kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých

Více

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 8 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 8 PŘEDPIS L 8168 HLAVA 8 ZOBRAZENÍ V MAPÁCH/LETECKÁ INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA (AIP) 8.1 VŠEOBECNĚ Materiál týkající se publikování map je obsažen v předpisu L 4 následovně: a) Mapa standardních přístrojových příletových tratí

Více

ze dne 20. listopadu 2003 (Text s významem pro EHP)

ze dne 20. listopadu 2003 (Text s významem pro EHP) UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 67/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12.

Více

HLAVA 2 PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE PRO PILOTY

HLAVA 2 PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE PRO PILOTY HLAVA 2 PŘEDPIS L 1 HLAVA 2 PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE PRO PILOTY 2.1 Všeobecná ustanovení týkající se průkazů způsobilosti a kvalifikací pilotů 2.1.1 Všeobecné specifikace pro udělování průkazů

Více

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum. i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum. i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 vii / viii 5.4.2015 Dopl. A - 1 až Dopl. A - 4 4.12.2014 Změna č. 1/ČR 1-1

Více

Postupy pro provoz upoutaných balónů bez posádky používané k vyhlídkovým letům.

Postupy pro provoz upoutaných balónů bez posádky používané k vyhlídkovým letům. Postupy pro provoz upoutaných balónů bez posádky používané k vyhlídkovým letům. Tyto postupy upravuje podmínky provádění vyhlídkových letů upoutanými balóny bez posádky, v souladu se zákonem č. 49/1997

Více

Evropská agentura pro bezpečnost letectví

Evropská agentura pro bezpečnost letectví Rozhodnutí výkonného ředitele č. 003/6/RM Konečná verze 17/10/003 Evropská agentura pro bezpečnost letectví Výkonný ředitel ROZHODNUTÍ Č. 003/6/RM VÝKONNÉHO ŘEDITELE AGENTURY ze dne 17. října 003 o certifikačních

Více

SEZNAM ZMĚN SEZNAM PLATNÝCH STRAN

SEZNAM ZMĚN SEZNAM PLATNÝCH STRAN PO - TVORBA A VEDENÍ PALUBNÍHO DENÍKU SEZNAM ZMĚN Změna číslo Datum účinnosti Datum Změnil Podpis 0 25. 8. 2016 1 17. 10. 2016 2 1. 2. 2017 SEZNAM PLATNÝCH STRAN Strana číslo Změna číslo Strana číslo Změna

Více

HLAVA I EXAMINÁTOŘI (VRTULNÍK) JAR-FCL 2.425 (pokračování)

HLAVA I EXAMINÁTOŘI (VRTULNÍK) JAR-FCL 2.425 (pokračování) ČÁST 1 JAR-FCL 2 HLAVA I EXAMINÁTOŘI (VRTULNÍK) JAR-FCL 2.425 (pokračování) JAR-FCL 2.420 Examinátoři Účely [ ] [(a) U examinátorů se rozeznává pět kategorií: (1) Letový examinátor (FE(H)) (2) Examinátor

Více

4. Pravidla létání. Pavel Kovář

4. Pravidla létání. Pavel Kovář 4. Pravidla létání Pavel Kovář kovar@fel.cvut.cz Pravidla létání Definovány v ANNEX 2 Závazná bez výjimky pro letadla signatářských států ICAO Platí nad pevninou a nad volným mořem Za dodržování je odpovědný

Více

ČSN EN ISO (únor 2012)

ČSN EN ISO (únor 2012) ČSN EN ISO 50001 (únor 2012) nahrazuje ČSN EN 16001 z 02/2010 kompatibilní s ISO 9001 a ISO 14001 Seminář: ČSN EN ISO 50001: 2012 Zadavatel: EKIS Délka přednášky: 1 hodina Přednášející: Ing. Vladimír Novotný

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Robin DR 400 poznávací značky D-EFKV na letišti Mladá Boleslav dne 16.6.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Robin DR 400 poznávací značky D-EFKV na letišti Mladá Boleslav dne 16.6. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 241 /05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Robin DR 400

Více

ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY

ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY 04 FEB 16 (1) Vzdušný prostor -ENR-1-1 ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY 1.1 Rozdělení vzdušného prostoru 1.1.1 Vzdušné prostory ATS 1.1.1.1 Vzdušný prostor ČR je ve vztahu k rozsahu ATS, poskytovaných

Více

DOKUMENT ILAC ILAC-P13:10/2010

DOKUMENT ILAC ILAC-P13:10/2010 DOKUMENT ILAC Aplikace normy ISO/IEC 17011 pro akreditaci poskytovatelů zkoušení způsobilosti Překlad ČIA - červenec 2011 2 Copyright ILAC 2010 ILAC podporuje oprávněné reprodukování této publikace nebo

Více

Evropská agentura pro bezpečnost letectví

Evropská agentura pro bezpečnost letectví Rozhodnutí výkonného ředitele 2003/15/RM Konečná verze 14/11/2003 Evropská agentura pro bezpečnost letectví ROZHODNUTÍ Č. 2003/15/RM VÝKONNÉHO ŘEDITELE AGENTURY ze dne 14. listopadu 2003 o certifikačních

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu PIPER Pa 28, pozn. zn. OK- DEV, Sokolnice dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu PIPER Pa 28, pozn. zn. OK- DEV, Sokolnice dne ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 110/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu PIPER Pa 28, pozn. zn.

Více

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu Cessna 172, poznávací značky

Více

JAR-FCL 1.155 (pokračování)

JAR-FCL 1.155 (pokračování) ČÁST 1 JAR-FCL 1 HLAVA D PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI OBCHODNÍHO PILOTA (LETOUN) CPL(A) JAR-FCL 1.155 (pokračování) JAR-FCL 1.140 Minimální věk Žadateli o CPL(A) musí být alespoň 18 let. JAR-FCL 1.145 Zdravotní

Více

HLAVA 2.4 PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ A LETOVÁ DOKUMENTACE LETOUNU

HLAVA 2.4 PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ A LETOVÁ DOKUMENTACE LETOUNU DÍL 2 HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/II HLAVA 2.4 PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ A LETOVÁ DOKUMENTACE LETOUNU Poznámka: podrobná ustanovení o navigačním a komunikačním vybavení letounu jsou uvedena v Hlavě 2.5. 2.4.1 Všeobecně

Více

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK X BEZPILOTNÍ SYSTÉMY (Poznámka: viz Hlava 3, ust. 3.1.9 tohoto předpisu) 1. Definice Výrazy použité v tomto doplňku mají následující význam: Autonomní letadlo Bezpilotní

Více

Č.j.: 12/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. vrtulníku Bell 427 OK- AHA. u obce Křelov dne

Č.j.: 12/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. vrtulníku Bell 427 OK- AHA. u obce Křelov dne ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 12/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody vrtulníku Bell 427 OK-

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha červen 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha červen 2011 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-11-175 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla TST-10 M Atlas v místě předpolí

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 6. prosince 2013 (OR. en) 17420/13 ADD 1 AVIATION 244 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 6. prosince 2013 (OR. en) 17420/13 ADD 1 AVIATION 244 PRŮVODNÍ POZNÁMKA RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 6. prosince 2013 (OR. en) 17420/13 ADD 1 AVIATION 244 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 6. prosince 2013 Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady

Více

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA-BoS-14/178 CS Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Říjen 2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Říjen 2013 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-13-282 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku Standard Cirrus poznávací značky OK-2999

Více

Snížení skrytých nákladů spojených se zvýšením kapacity napájení datových středisek

Snížení skrytých nákladů spojených se zvýšením kapacity napájení datových středisek Snížení skrytých nákladů spojených se zvýšením kapacity napájení datových středisek Richard Sawyer White Paper #73 Resumé Zvýšení kapacity napájení tradičních systémů UPS vede ke skrytým nákladům, které

Více

Výkladový materiál ke Změně č. X leteckého předpisu L ÚVOD

Výkladový materiál ke Změně č. X leteckého předpisu L ÚVOD Výkladový materiál ke Změně č. leteckého předpisu L 4444 1. ÚVO 1.1 Účelem tohoto výkladového materiálu je poskytnout uživatelům vzdušného prostoru a poskytovatelům letových navigačních služeb (ANP) podporu

Více

DOPLNĚK 8 PŘEDPIS L 3

DOPLNĚK 8 PŘEDPIS L 3 DOPLNĚK 8 PŘEDPIS L 3 DOPLNĚK 8 TECHNICKÉ SPECIFIKACE TÝKAJÍCÍ SE SLUŽEB PRO PROVOZOVATELE A ČLENY LETOVÝCH POSÁDEK (viz Hlava 9) Poznámka: Specifikace vztahující se k letové meteorologické dokumentaci

Více

Č.j.: 151/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin Incidentu. letadla Z 37 A. poznávací značky OK NJJ. v místě Staré Smrkovice

Č.j.: 151/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin Incidentu. letadla Z 37 A. poznávací značky OK NJJ. v místě Staré Smrkovice ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 151/04/ZZ Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Incidentu letadla Z 37 A poznávací značky

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla SAAB-SAFIR 91D poznávací značky OE-KSS na letišti Brno Tuřany 11.9.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla SAAB-SAFIR 91D poznávací značky OE-KSS na letišti Brno Tuřany 11.9. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 439/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla SAAB-SAFIR 91D poznávací

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla A320-200 na letišti Praha - Ruzyně 12. 2. 2006

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla A320-200 na letišti Praha - Ruzyně 12. 2. 2006 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 040/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla A320-200 na letišti Praha

Více

Č.j.: 60/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin pozemní nehody. ultralehkého vrtulníku ULTRASPORT 496. Vestec, okres Praha západ

Č.j.: 60/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin pozemní nehody. ultralehkého vrtulníku ULTRASPORT 496. Vestec, okres Praha západ ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 60/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin pozemní nehody ultralehkého vrtulníku ULTRASPORT

Více

Příloha VII návrhu nařízení Komise o letovém provozu OPS. Část NCO IR

Příloha VII návrhu nařízení Komise o letovém provozu OPS. Část NCO IR Evropská agentura pro bezpečnost letectví Příloha VII návrhu nařízení Komise o letovém provozu OPS Část NCO IR R.F010-02 Evropská agentura pro bezpečnost letectví, 2012. Všechna práva vyhrazena. Dokument

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 326/07/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Jak 11, poznávací značky OK-JZE dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 326/07/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Jak 11, poznávací značky OK-JZE dne ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 326/07/ZZ Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Jak 11, poznávací značky OK-JZE

Více

Kodex leteckého modeláře

Kodex leteckého modeláře Kodex leteckého modeláře Svazu modelářů České republiky (dále jen SMČR ), s vědomím, že k jeho základním povinnostem patří vést své členy při modelářské činnosti k předcházení škodám na zdraví, majetku

Více

ze dne 7. prosince 2009

ze dne 7. prosince 2009 Evropská agentura pro bezpečnost letectví 7. prosince 2009 STANOVISKO Č. 03/2009 EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ ze dne 7. prosince 2009 k nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (ES)

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

FÁZE 1 FNPT II - MEP

FÁZE 1 FNPT II - MEP 1.1 CÍL KURSU Cílem modulového kursu výcviku v létání k přístrojové kvalifikaci (letoun) je vycvičit piloty na úroveň odborné způsobilosti nezbytnou k řízení letounů při letech IFR a za meteorologických

Více

ČÁST I DÍL 2 - HLAVA 3 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 2 - HLAVA 3 PŘEDPIS L 8168 ČÁST I DÍL 2 - HLAVA 3 PŘEDPIS L 8168 HLAVA 3 - KONSTRUKCE OCHRANNÉHO PROSTORU ZATÁČKY 3.1 VŠEOBECNĚ 3.1.1 Tato hlava poskytuje přehled metod používaných při konstrukci zatáček a uvádí parametry, které

Více

ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2. 1. V tomto leteckém předpisu je použito textu jednoho dokumentu, a to:

ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2. 1. V tomto leteckém předpisu je použito textu jednoho dokumentu, a to: KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum i / ii 23.11.2006 Změna č. 39 iii až iv 1.8.2011 v 25.8.2011 1-1 až 1-3 1.8.2011 1-4 25.8.2011 1-5 až 1-6 1.8.2011 1-7 25.8.2011

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu typu Cessna C 172S poznávací značky OK-COK na letišti Praha Letňany

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu typu Cessna C 172S poznávací značky OK-COK na letišti Praha Letňany ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-11-573 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu typu Cessna C 172S poznávací značky OK-COK na

Více

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99. Č.j.: 143/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99. Č.j.: 143/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 143/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku typu Nimbus 2 M, poznávací

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Cessna 150, poznávací značky OK- MRK, dne , letiště Sazená.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Cessna 150, poznávací značky OK- MRK, dne , letiště Sazená. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 275/07/ZZ Výtisk č. 5 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Cessna 150, poznávací

Více

DODATEK B PŘEDPIS L 6/I

DODATEK B PŘEDPIS L 6/I DODATEK B PŘEDPIS L 6/I DODATEK B - PROVOZNÍ OMEZENÍ DANÁ VÝKONNOSTÍ LETOUNŮ 1. Účel a rozsah Účelem tohoto dodatku je poskytnout poradenský materiál k úrovni výkonnosti určené ustanoveními Hlavy 5 tak,

Více

Č.j.:100/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Č.j.:100/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:100/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Letecké nehody letadla ULLa Kosák 3

Více

Evropská agentura pro bezpečnost letectví. AMC a GM k Části 21

Evropská agentura pro bezpečnost letectví. AMC a GM k Části 21 Konsolidované znění Evropská agentura pro bezpečnost letectví AMC a GM k Části 21 Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci

Více

OBSAH Str 1. Základní údaje 2 2. Údaje o zadání a výchozích podkladech 2 3. Údaje o heliportu 3 4. Ochranná pásma 4 4.1 Úvodní informace 4 4.2 Specifikace ochranných pásem heliportu 4 4.2.1 OP se zákazem

Více

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv [ 1 ] [ 2 ] VYR-32 Doplněk 11, revize 1 Překlad The Rules Governing Medicinal Products in European Union, EU Guidelines to GMP, Annex 11: Computerised Systems Platnost od 30.6.2011 Právní základ: čl.47

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 79/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla L 200 poznávací značky

Více

TECHNICKÉ ÚDAJE POUŽÍVANÉ LETECKÉ TECHNIKY (vyplňujte pouze typy, které létáte)

TECHNICKÉ ÚDAJE POUŽÍVANÉ LETECKÉ TECHNIKY (vyplňujte pouze typy, které létáte) STRANA 1 Datum odevzdání testu :. přezkušovaného:. PERIODICKÉ PŘEZKOUŠENÍ ZE ZNALOSTÍ LETOVÝCH A TECHNICKÝCH PŘÍRUČEK, TEORIE, METODIKY LÉTÁNÍ A LETECKÝCH PŘEDPISŮ PRO ROK 2016. Otázky jsou pro všechny

Více

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv [ 1 ] [ 2 ] VYR-32 verze 4 kapitola 1 Farmaceutický systém jakosti The Rules Governing Medicinal Products in EU, EU Guidelines to GMP, Chapter 1 Platnost od 31.1.2013 Právní základ: čl.47 Směrnice Evropského

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 376/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu narušení CTA LKTB letadlem

Více

MANUÁL PROVOZOVATELE

MANUÁL PROVOZOVATELE MANUÁL PROVOZOVATELE ZVLÁŠTNÍ PROVOZ (SPO) PROVÁDĚNÝ LETADLY, NA KTERÁ SE VZTAHUJÍ USTANOVENÍ NAŘÍZENÍ (ES) Č. 216/2008 A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRAVIDEL ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Verze 01 aktualizováno k 24.

Více

Přehled pravidel EU/EASA Všeobecné letectví (GA)

Přehled pravidel EU/EASA Všeobecné letectví (GA) Přehled pravidel EU/EASA Všeobecné letectví (GA) Základní struktura požadavků EU/EASA Základní pravidla (závazná) Základní nařízení (ES) č. 216/2008 CERTIFIKACE ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI LETOVÉ POSÁDKY

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.., kterou se provádí zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.., kterou se provádí zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě Návrh VYHLÁŠKA ze dne.., kterou se provádí zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě Ministerstvo dopravy stanoví podle 85 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 136/2006 Sb., zákona

Více

Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři. Roubalová Lucie

Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři. Roubalová Lucie Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři Roubalová Lucie Procesy v laboratoři Proces soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy Hlavní

Více

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS METEOROLOGIE (L 3) Strana Datum Strana Datum Změna č. 1/ČR Změna č. 77-A

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS METEOROLOGIE (L 3) Strana Datum Strana Datum Změna č. 1/ČR Změna č. 77-A KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS METEOROLOGIE (L 3) Strana Datum Strana Datum i až iii v až xiii 1-1 až 1-5 2-1 / 2-2 3-1 3-2 až 3-3 4-1 až 4-4 5-1 / 5-2 6-1 / 6-2 7-1 / 7-2 8-1 9-1 až 9-3 10-1 11-1 11-2

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. vrtulníku Robinson R 22. poznávací značky OK - YIT. v katastru obce Čeřenice

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. vrtulníku Robinson R 22. poznávací značky OK - YIT. v katastru obce Čeřenice ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 337/04/ZZ Výtisk č. 6 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody vrtulníku Robinson

Více

DOPLNĚK R PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK R PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK R PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK R PODMÍNKY PRO PROVOZ BALÓNŮ BEZ PILOTA NA PALUBĚ (Viz Hlava 3, ust. 3.1.12 a doplňující ustanovení Dodatku 5) 1. Základní pojmy a kategorizace 1.1 Zkratky použité v tomto

Více

číslo opravy 1. Seznam platných stran

číslo opravy 1. Seznam platných stran Tento postup je vnitřním postupem Úřadu pro civilní letectví. číslo změny / číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis 0 1.4.2002 zapracována 1 7.8.2007 zapracována 2 19.5.2008 zapracována

Více

CERTIFIKAČNÍ SPECIFIKACE PRO MALÁ ROTOROVÁ LETADLA CS-27

CERTIFIKAČNÍ SPECIFIKACE PRO MALÁ ROTOROVÁ LETADLA CS-27 Konsolidované znění Evropská agentura pro bezpečnost letectví CERTIFIKAČNÍ SPECIFIKACE PRO MALÁ ROTOROVÁ LETADLA CS-27 Ve znění: Změna Datum účinnosti Rozhodnutí výkonného ředitele č. 2003/15/RM ze dne

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 141/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C-340, pozn. zn. OK -

Více

olga.kristofikova@mdcr.cz Úřad pro civilní letectví, Odbor letišť a leteckých staveb

olga.kristofikova@mdcr.cz Úřad pro civilní letectví, Odbor letišť a leteckých staveb Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo dopravy Adresa Nábřeží Ludvíka Svobody 12/ Kontaktní osoba Ing. Olga

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 92-03 Změna 4 Moravan Aeroplanes a.s. Z 242 L 15.07.2005 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. 92-03 Tato příloha, která je součástí Typového osvědčení č. 92-03 uvádí

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Říjen 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Říjen 2011 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ -11-469 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla TST-10 M Atlas v místě předpolí

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Z-226MS, poznávací značky OK-KNI, na letišti Liberec, dne 28.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Z-226MS, poznávací značky OK-KNI, na letišti Liberec, dne 28. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 16 332 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Z-226MS, poznávací značky OK-KNI, na

Více

Konstrukční kancelář. Ing. Luboš Skopal.

Konstrukční kancelář. Ing. Luboš Skopal. TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody zařízení pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci zvláštního vozidla kategorie SS Objednavatel: PEKASS, a. s. Přátelství 987, Praha 10 Výrobce: HORSCH LEEB AS, GmbH,

Více

ETAG 001. KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete)

ETAG 001. KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete) Evropská organizace pro technická schválení ETAG 001 Vydání 1997 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete) Příloha B: ZKOUŠKY PRO URČENÁ POUŽITÍ

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 14/730/0004/HEUH/02/14 Č. j.: 5097-14-701 V Praze dne 6. 8. 2014 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví jako

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne ,

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne , Návrh VYHLÁŠKA ze dne... 2016, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Konstrukční těsněné systémy zasklení s mechanickými prostředky pro přenos vlastní váhy tabulí do Zatřídění dle př. 2 NV-163 těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce pro vnější stěny

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10, poznávací značky OK- 9606, do CTR Brno dne 14.07.2007.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10, poznávací značky OK- 9606, do CTR Brno dne 14.07.2007. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 259/07/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10,

Více

HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/I

HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/I HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/I HLAVA 4 - LETOVÝ PROVOZ 4.1 Činnost provozních zařízení a služeb 4.1.1 Provozovatel nesmí povolit zahájení letu, dokud přiměřenými prostředky nebylo zjištěno, že pozemní, a popř.

Více

CERTIFIKAČNÍ SPECIFIKACE PRO KLUZÁKY A MOTOROVÉ KLUZÁKY

CERTIFIKAČNÍ SPECIFIKACE PRO KLUZÁKY A MOTOROVÉ KLUZÁKY Konsolidované znění Evropská agentura pro bezpečnost letectví CERTIFIKAČNÍ SPECIFIKACE PRO KLUZÁKY A MOTOROVÉ KLUZÁKY CS-22 Ve znění: Změna Datum účinnosti Rozhodnutí výkonného ředitele č. 2003/13/RM ze

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku Standard Cirrus na letišti Jindřichův Hradec, dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku Standard Cirrus na letišti Jindřichův Hradec, dne ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 08-218 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku Standard Cirrus na letišti

Více

ISA 620 VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. června 2005 nebo po tomto datu.

ISA 620 VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. června 2005 nebo po tomto datu. VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. června 2005 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod.... 1-5 Stanovení nutnosti využít práce vykonané

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

NEOBCHODNÍ A ZVLÁŠTNÍ PROVOZ

NEOBCHODNÍ A ZVLÁŠTNÍ PROVOZ NEOBCHODNÍ A ZVLÁŠTNÍ PROVOZ DLE PRAVIDEL EU ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ING. JAN ŠIKÝŘ Sktruktura pravidel EU/EASA (obecně) Základní pravidla (závazná) Základní nařízení (ES) č. 216/2008 CERTIFIKACE ZACHOVÁNÍ

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku VT 116 ORLÍK II poznávací značky OK-8429 Dalešice dne 6. 7.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku VT 116 ORLÍK II poznávací značky OK-8429 Dalešice dne 6. 7. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-11-233 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku VT 116 ORLÍK II poznávací značky

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 410/05/ZZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 410/05/ZZ ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 410/05/ZZ Výtisk č. 5 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného narušení TMA

Více

Stanovisko č. 05/2013. Postupy pro zajištění nerušeného prostředí v pilotním prostoru

Stanovisko č. 05/2013. Postupy pro zajištění nerušeného prostředí v pilotním prostoru Evropská agentura pro bezpečnost letectví ředitelství pro předpisovou činnost Stanovisko č. 05/2013 Postupy pro zajištění nerušeného prostředí v pilotním prostoru SOUVISEJÍCÍ NPA/CRD: 2012-06 RMT.0416

Více

Novela zákona obsahuje zmocnění na vydání prováděcího právního předpisu, toto zmocnění bude naplněno prostřednictvím novely vyhlášky č. 12/2009 Sb.

Novela zákona obsahuje zmocnění na vydání prováděcího právního předpisu, toto zmocnění bude naplněno prostřednictvím novely vyhlášky č. 12/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 12/2009 Sb., o stanovení postupu zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů a formuláře žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1702/2003. ze dne 24. září 2003,

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1702/2003. ze dne 24. září 2003, NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1702/2003 ze dne 24. září 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci

Více