Emise vznětového motoru a systém SCR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Emise vznětového motoru a systém SCR"

Transkript

1 Emise vznětového motoru a systém SCR Spalovací motor je již více než jedno století součástí vývoje a snahy využít tohoto tepelného stroje při stále rozmanitějších, a tím také náročnějších podmínkách. Větší část této doby byly koncentrovány především na provozní vlastnosti a spolehlivost a nebyl kladen velký důraz na negativní projevy činnosti spalovacího motoru, které jsou především environmentální povahy. Konkrétně se jedná o škodliviny ve výfukových plynech, hluk, úniky provozních náplní, spotřebování surovin pro výrobu komponentů, produkce odpadů atd. Všechny výše vyjmenované skutečnosti jsou v posledních 20 letech stále více sledovány pod drobnohledem veřejnosti, států a společenských institucí jako např. OSN, EU, EPA atd. Právě tyto instituce vymezují pravidla environmentální povahy včetně úrovně již zmíněných emisí spalovacího motoru. Vzhledem k tomu, že zde existuje velká míra neinformovanosti právě v oblasti emisí spalovacích motorů, se kterou je široká veřejnost seznamována, připravili jsme pro Vás tento příspěvek, který by měl objasnit základy této problematiky. 1. Emise vznětového motoru Činnost spalovacího motoru je založena na spalování směsi paliva a vzduchu na základě oxidace hořlavých složek paliva s kyslíkem obsaženým ve vzduchu a palivu v podmínkách spalovacího prostoru rychle se měnících teplot a tlaků. Během hoření dochází ke vzájemným reakcím jednotlivých složek za vysokých teplot a tlaků při uvolňování tepelné a tlakové energie. Následkem reakcí dochází k tvorbě složek ve všech skupenstvích vystupujících ze spalovacího prostoru a některé složky reagují a vznikají až při průchodu výfukovým potrubím. Na průběh spalování mají vliv tepelné, tvarové a vírové vlastnosti spalovacího prostoru a především způsob a kvalita vstřikování paliva [1]. Podle dosavadních analýz obsahují výfukové plyny pístových spalovacích motorů téměř 160 jednotlivých složek.[2] K dokonalé oxidaci paliva a vzniku produktů dokonalého hoření tzn. CO 2 a H 2 O lze popsat podle následujících reakcí: C + O 2 CO 2 Pro dokonalé spálení jednoho kilogramu C je potřeba 2,66 kg kyslíku což při 23 % zastoupení kyslíku ve vzduchu znamená 11,6 kg vzduchu. Výsledným produktem dokonalého spálení 1 kg C je 3,67 kg CO 2. 2H 2 + O2 2H 2O Stejným způsobem lze postupovat i v případě vodíku. Pro dokonalé spálení jednoho kilogramu H 2 je potřeba 8 kg kyslíku, což při 23 % zastoupení kyslíku ve vzduchu znamená 34,78 kg vzduchu. Výsledným produktem dokonalého spálení H 2 je 9 kg H 2 O. Z tohoto rozboru lze pak stanovit při známém zastoupení uhlíku (0,86) a vodíku (0,14) v motorové naftě stanovit výslednou produkci CO 2 a H 2 O: Produkce CO 2 při dokonalém spálení 1 kg nafty je 3,15 kg. Pro dokonalé spálení 1 kg nafty se spotřebuje 3,4 kg O 2. Pro dokonalé spálení 1 kg nafty se spotřebuje 14,78 kg vzduchu. Emise motorů obsahují stovky chemických látek v různých koncentracích, jejichž biologické vlastnosti (účinky na zdraví člověka) nebyly doposud jednoznačně určeny [3]. Spalovací motory jsou 1

2 zodpovědné za více než 70% globální produkce CO emisí a 19% CO 2 [4]. Mimo produktů dokonalého spalování tzn. CO 2, H 2 O, přebytku kyslíku, zbytkového dusíku, které tvoří dominantní zastoupení se vyskytuje celé řada plynů a pevných látek z nichž největší pozornost se věnuje: oxidu uhelnatému CO, nespáleným uhlovodíkům HC (Hydrocarbons) (parafiny, olefiny, aromatické uhlovodíky), částečně spáleným uhlovodíkům (aldehydy, ketony), produktům štěpení (acetylen, ethylen, vodík, saze), oxidům dusíku NO x (NO oxid dusnatý, N 2 O oxid dusný, NO 2 oxid dusičitý) a pevným částicím PM (Partikelmasse, Particulate Matter). [5] Míra škodlivosti jednotlivých složek ve výfukových plynech se někdy uvádí srovnáním se škodlivostí oxidu uhelnatého CO. Objektivní vyjádření jednotlivých úrovní škodlivosti je jistě obtížné, za nejzávažnější škodlivinu výfukových plynů jsou však považovány tuhé částice. V porovnání se škodlivostí CO se míra škodlivosti částic uvádí v násobku několika desítek, pro oxidy dusíku se škodlivost uvádí rovněž více jak desetinásobná a u nespálených uhlovodíků se uvažuje násobek škodlivosti v jednotkách. [6] Složení emisí vznětového motoru ukazuje obr. 1, ze kterého je patrné nízké zastoupení sledovaných složek na úrovni 0,1 %. 75,2 15 Dusík N2 Kyslík O2 Voda H2O Oxid uhličitý CO2 2,6 Limitované škodliviny 0,1 7,1 Amoniak NH3 0,03 0,03 Aldehydy a ketony Vodík H2 Oxid siřičitý SO2 Částice, saze atd. Uhlovodíky HC 0,007 0,006 0,01 0,002 0,0014 0,013 0,00005 Oxidy dusíku NOx Oxid uhelnatý CO Ostatní Obr. 1: Typické složení výfukových plynů vznětového motoru v % [7] Oxid uhelnatý CO: vzniká nedokonalým spalováním při nedostatku kyslíku ve spalované směsi nebo se může jednat o lokální nedostatek kyslíku ve spalovacím prostoru. Nespálené uhlovodíky HC: jsou zastoupeny ve výfukových plynech v různé formě souhrnně označované HC. Vznikají za velmi nepříznivých oxidačních podmínek. Vznikají buď z paliva (uhlovodíky destilující na konci destilační křivky) jako výsledek předčasně zastavených reakcí 2

3 v tzv. zhášecích zónách (vysoký součinitel přebytku vzduchu, nízká teplota hoření (v blízkosti stěn) nebo jako produkt tepelných krakovacích a dalších chemických reakcí. Oxidy dusíku NO x : vznikají oxidací dusíku dopraveného do spalovacího prostoru v nasávaném vzduchu společně s kyslíkem určeným pro oxidaci paliva nebo kyslíkem obsaženým v palivu. Oxidy dusíku tvoří NO oxid dusnatý, N 2 O oxid dusný a NO 2 oxid dusičitý. Oxidy dusíku vznikají při vysokých teplotách (nutná velká aktivační energie pro zahájení reakcí) a tlacích ve spalovacím prostoru a jejich tvorba je tedy závislá na bohatosti směsi a koncentraci kyslíku. Největší zastoupený má oxid dusnatý z 95 %, který je také toxický. Pevné částice PM se vyskytují v kapalném i plynném stavu např. saze, karbon, popel, zbytky nespáleného motorového oleje a paliva, otěrové částice atd. Přitom neexistuje žádná všeobecná definice pro pevné částice. Podle definice organizace EPA (Environmental Protection Agency) se rozumí pod pojmem pevné částice všechny, které jsou při teplotě 51,7 o C v naředěném plynu v pevné nebo kapalné formě a jsou zachyceny na filtru. Saze (pevný uhlík) se tvoří při spalování bez přístupu kyslíku s okolními vysokými teplotami, ke které může docházet místně v důsledku nehomogenity směsi a souvisí s její přípravou. Ve většině případů se rozměr částic pohybuje v rozmezí nm a na jejich povrchu se usazují těžko odpařitelné skupiny nespálených uhlovodíků PAH (polycyklické aromatické uhlovodíky), které patří k hygienicky nejškodlivějším složkám. K usazování dochází ve výfukovém potrubí při ochlazování spalin. Obr. 2: Nový model pásového traktoru Quadtrac 600 je vybaven technologií SCR, (Foto autor) 3

4 V důsledku výše vyjmenovaných negativních vlivů provozu spalovacího motoru na okolní prostředí začaly být aplikovány emisní limity, které musí každý spalovací motor splňovat při zavádění na trh. Emisní limity jsou stanovovány příslušnými vládami, které je obvykle přejímají v plném znění nebo s výhradami, případně posunutou platnosti do své legislativy od organizací jejíchž členy jsou. Mezi tyto organizace patří OSN resp. Evropská hospodářská komora EHK OSN, EU a EPA, které mají největší vliv na tvorbu legislativy v této oblasti průmyslu. Tato globalizace usnadňuje výrobcům spalovacích motorů jejich nastavovaní a opatření pro redukci emisí, aby nemuseli na každý trh přivádět motory s různým stupněm nastavení. V rámci EU platí směrnice 97/68/EC z roku 1997 novelizovaná v roce 2004/26 EC, která se týká opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje [9]. Do této skupiny patří traktorové motory, lodní motory, motory pro lokomotivy atd. Přímo pro zemědělské traktory se používá směrnice 2000/25/EC s novelou 2005/13/EC o opatřeních proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic z motorů používaných k pohonu zemědělských a lesnických traktorů, která respektuje metodiku a stanovené limity ze směrnice 97/68/EC. Emisní limity se vyjadřují pro stanovený rozsah výkonu motoru a období platnosti a uvádí se v g/kw.h. Limitovanými emisemi jsou oxid uhelnatý CO, uhlovodíky, resp. těkavé organické sloučeniny HC, suspendované částice PM a oxidy dusíku NO x. Pro emisní limity se používá v EU výraz Stufe, Phase, Etapa, zatímco v USA Tier. S tím jak se limity s přibývajícími roky zpřísňují, dochází ke snižování obsahu síry v motorové naftě. Snižování obsahu síry je důležité z pohledu používaných technologií na následnou úpravu limitovaných emisí např. filtry na pevné částice, u kterých působí síra snižování účinnosti jejich práce a životnosti. Obsah síry je pro Etapu IIIa snížen na 300 mg/kg a pro etapu IIIb 10 mg/kg. Přehled limitních hodnot je veden v tab. 1, 2, 3, 4 a 5. Tab. 1: Stage I (Etapa I) Platnost po 30 červnu 1998 Netto výkon P (kw) CO g/kw.h HC g/kw.h NO x g/kw.h PT g/kw.h 130 P 560 5,0 1,3 9,2 0,54 75 P 130 5,0 1,3 9,2 0,70 37 P 75 6,5 1,3 9,2 0,85 Tab. 2: Stage II (Etapa II) Netto výkon CO HC NO x PT P (kw) g/kw.h g/kw.h g/kw.h g/kw.h Platnost 130 P 560 3,5 1,0 6,0 0,2 Po 31. prosinci P 130 5,0 1,0 6,0 0,3 Po 31. prosinci P 75 5,0 1,3 7,0 0,4 Po 31. prosinci P 37 5,5 1,5 8,0 0,8 Po 31. prosinci 1999 Tab. 3: Stage IIIa (Etapa IIIa) Netto výkon CO HC+NO x PT P (kw) g/kw.h g/kw.h g/kw.h Platnost 130 P 560 3,5 4,0 0,2 Po 31. prosinci P 130 5,0 4,0 0,3 Po 31. prosinci P 75 5,0 4,7 0,4 Po 31. prosinci P 37 5,5 7,5 0,6 Po 31 prosinci

5 Tab. 4: Stage IIIb (Etapa IIIb) Netto výkon CO HC NO x PT P (kw) g/kw.h g/kw.h g/kw.h g/kw.h Platnost 130 P 560 3,5 0,19 2,0 0,025 Po 31. prosinci P 130 5,0 0,19 3,3 0,025 Po 31. prosinci P 75 5,0 0,19 3,3 0,025 Po 31. prosinci P 56 5,0 4,7 0,025 Po 31. prosinci 2012 Tab. 5: Stage IV (Etapa IV) Netto výkon CO HC NO x PT P (kw) g/kw.h g/kw.h g/kw.h g/kw.h Platnost 130 P 560 3,5 0,19 0,4 0,025 Po 31. prosinci P 130 5,0 0,19 0,4 0,025 Po 30. září 2014 Metodika měření emisí je popsána ve směrnici 97/68/EC při použití vznětového motoru, jehož netto výkon (80/1269/EEC) je nejméně 19 kw, avšak není větší než 560 kw, a který je provozován s měnícími se otáčkami spíše než se stálými otáčkami. Metodika měření zahrnuje dva testovací cykly: cyklus NRSC (Non-road steady cycle) (stacionární zkouška nesilničních pojízdných strojů) se použije pro etapy I, II a III A a u motorů s konstantními otáčkami též pro etapy III B a IV v případě plynných znečišťujících látek, cyklus NRTC (Non-road transient cycle) (dynamická zkouška nesilničních pojízdných strojů) se použije k měření emise částic pro etapy III B a IV u všech motorů s výjimkou motorů s konstantními otáčkami. Podle volby výrobce může být tato zkouška použita též pro etapu III A a pro plynné znečišťující látky v etapách III B a IV. Tab. 6: Zatěžovací cyklus 8 bodového testu ISO pro měření emisí traktorových motorů Číslo režimu Otáčky motoru Zatížení Váhový faktor 1 Jmenovité 100 0,15 2 Jmenovité 75 0,15 3 Jmenovité 50 0,15 4 Jmenovité 10 0,10 5 Mezilehlé 100 0,10 6 Mezilehlé 75 0,10 7 Mezilehlé 50 0,10 8 volnoběžné - 0,15 V případě zkoušek NRSC se používá metodika tzv. 8 bodového testu, při kterém se zatěžuje samostatný motor na zkušební stolici na různé otáčky a točivý moment. Tento cyklus plně odpovídá normě ISO C1 pro motory Off road vehicles s proměnlivým zatížením a otáčkami. Každý z 8 bodů má svoji váhu vyjádřenou konstantou, kterou se násobí naměřené hodnoty emisí. Přehled o velikosti momentů, otáček a váhovou konstantou je v tab. 6. a také obr. 3. 5

6 Obr. 3: Příklad rozložení měřících bodů podle normy ISO C1, používané pro motory traktorů v NRSC cyklu. Mezilehlé otáčky se stanovují na základě velikosti otáček při nejvyšším točivém momentu ve vztahu k jmenovitým otáčkám. Jedna z možností je, že to mhou být otáčky při max. točivém momentu pokud leží mezi % jmenovitých otáček motoru. Další možnosti jsou blíže specifikovány v normě 97/68/EC. Pro každý měřicí bod je zapotřebí nejméně deset minut času. Hodnoty koncentrace plynných emisí z výfuku se změří a zaznamenají v průběhu posledních tří minut režimu. Druhý cyklus NRTC bude povinný od etapy IIIB (rok 2011) pro výkonovou kategorii kw. Měření se provádí u studeného motoru s teplotou chladící náplně v rozmezí 20 C do 30 C a také při zahřátém motoru na provozní teplotu. Emise (v g/kwh) se měří v průběhu obou režimů. Vážená kombinovaná hodnota emisí se vypočítá vážením výsledků získaných při startu za studena faktorem 0,10 a výsledků získaných při startu za tepla faktorem 0,90. Vážené kombinované hodnoty musí být v souladu s normou. Měření probíhá na zkušební stolici u samostatného motoru jako v předchozím případě. Zatěžování probíhá automatický podle sestavené datové tabulky, ve které se mění velikost otáček motoru a točivého momentu. Okamžité hodnoty nastavovaných tzv. normalizovaných otáček a točivého momentu se zjišťují podle algoritmu uvedeného ve směrnici 97/68/EC. Celý cyklus má 1238 bodů se změnou každou sekundu. Příklad průběhu zatěžování je uveden na obr. 4. Hodnoty emisí se dopočítávají při tomto testu podobně jako v předchozím případě z naměřené koncentrace plynných složek násobené okamžitým hmotnostním průtokem výfukového plynu. 6

7 Obr. 4: Průběh normalizovaného točivého momentu podle testu NRTC [10] 2. Snižování emisí Snižování emisí výše popsaných a vymezených normami lze provádět v podstatě dvěma cestami. Jedna vede k přizpůsobování procesů hoření tak, aby již ve spalovacím prostoru vznikalo minimum sledovaných složek, a druhá cesta provádí tzv. následnou úpravu emisí ve výfukovém potrubí poté, když byly vytvořeny. Cíl mají obě cesty stejný, snížit produkci NOx, kde dochází k největší redukci mezi jednotlivými úrovněmi, ale způsob řešení podstatných způsobem ovlivňuje spotřebu paliva. Základ pro obě zmíněná řešení vychází ze základních poměrů mezi produkcí emisí a předvstřikem paliva. Ta je popsána v obr. 5. 7

8 Obr. 5: Závislost produkce emisí na předvstřiku paliva u vznětového motoru Jak je vidět z obr. 5, pak s dřívějším předvstřikem dochází k nárůstu produkce NO X a ke snížení produkce HC zatímco pro opožděný předvstřik je situace přesně opačná. Namístě je zde uvést, že produkce HC (uhlovodíků) představuje nespálené palivo a jeho energie tak není využita pro činnost motoru. Převedením této skutečnosti do účinnosti práce motoru pak vyšší produkce HC znamená nižší účinnost a vyšší spotřebu paliva, zatímco nízká produkce HC vyvolává přesně opačný efekt. V praxi se tak lze setkat se dvěma směry technických řešení: Použití následné úpravy emisí NOx pomocí systému SCR. Použití technologie EGR a filtrů na pevné částice tzn. kombinace dvou řešení, omezení produkce NOx přímo ve spalovacím prostoru a následné snížení produkce pevných částic jako důsledek vysokých hodnot HC ve výfukových plynech. 8

9 Systém SCR Systém SCR je určený pro snižování NOx prostřednictvím chemických reakcí za působení vhodného katalyzátoru např. oxidů zirkonia mezi oxidy dusíku a amoniaku, a jejich přeměně na dusík N 2 a vodu H 2 O. Technologie SCR je patentována od roku 1957 a implementována do konstrukce nákladních až osobních vozidel. Konstrukčně je uspořádána z následujících komponentů, které jsou uvedeny na obr. 6. ; Obr. 6 : Základní části systému SCR 1-plnící hrdlo, 2-řídící jednotka a dopravní čerpadlo, 3-vyhřívací těleso a ukazatel stavu AdBlue, 4- vstřikovací jednotka, 5-Snímače teploty a koncentrace NOx, 6-SCR katalyzátor, Každý stroj vybavený systém SCR obsahuje nádrž odpovídajícího objemu na AdBlue. Obvykle je koncept navržen tak, aby nádrž na palivo bylo cca 3 5 x větší než AdBlue. Množství a teplota AdBlue je sledováno pomocí sdruženého elektronického převodníku integrovaného do tělesa vyhřívacího potrubí. Tím je do nádrže přiváděna chladící kapalina spalovacího motoru aby při nžších teplotách došlo k zabránění stuhnutí kapaliny Adblue. Pro tyto účely je soustava dále vybavena elektrickýmy vyhřívacími elementy. Z nádrže je kapalina dopravována pomocí membránového čerpadla dále do okruhu. Čerpadlo je společně s dalšími komponenty uloženo v boxu, kde se nachází také řídící jednotka SCR, viz obr. 7. 9

10 Z čerpadla je AdBlue vedeno přes hlavní filtr a dvoucestný ventil do vstřikovacího modulu, který se nachází na výfukovém potrubí. Dvoucestný ventil přes který přechází AdBlue umožňuje v jedné poloze dopravu kapaliny do vstřikovacího modulu a ve druhé poloze zpětné odvedení kapaliny do nádrže po vypnutí spalovacího motoru. Je to z toho důvodu, aby se zabránilo omezení průtoku při nižších teplotách kdy může dojít k zamrzání Obr. 7: Kontrolní box, který obsahuje řídící jednotku SCR (1), dopravní čerpadlo (2) a rozvaděč (3). Plnící tlak z čerpadla dosahuje 5 bar, který je i tlakem vstřikovacím. Vstřikovací modul obsahuje vstřikovací ventil, podobně jako u vstřikování paliva v zážehových motorech. Množství vstřikovaného AdBlue je dáno dobou otevření ventilu. Přepadem se odvádí kapalina zpět do kontrolního boxu a vrací se do okruhu, viz obr. 8 a 9. 10

11 Obr. 8: Pohled na vstřikovací trysku z prostoru vedení výfukových plynů Obr. 9: Řez vstřikovacím ventilem 11

12 Po vstřiknutí AdBlue dochází k odpaření vody a průběhu chemických ckých reakcí souhrnně označováných jako termolýza a hydrolýza, při kterých se uvolňuje čpavek, který je touto látkou potřebnou pro snižování NOx při vhodném působení katalyzátoru. Získaný čpavek ve výfukovém potrubí je unášen proudem výfukových plynů do katalyzátoru, kde dochází k reakci čpavku, oxidů dusíků a katalyzátoru na přeměnu NO x do N 2 a H 2 O. Obr. 11: Řez skříní s SCR katalyzátorem Amoniak je toxická látka a z toho důvodu se získává až chemickou cestou po vstřiknutí kapaliny AdBlue do výfukového potrubí. Kapalina AdBlue je složena z 32,5 % z močoviny (CO (NH 2 ) 2 ) a zbylou částí je demineralizovaná voda, která se po vstřiknutí odpaří a využije se dále při chemických reakcích. Kvalita AdBlue závisí především na teplotě skladování a platí zde stejné podmínky jako pro motorovou naftu. Při teplotě 11 0 C dosahuje stabilita 36 měsíců a při 25 0 C je to 18 měsíců. Obr. 11 Způsob doplnění kapaliny AdBlue 12

13 Před a za katalyzátorem se nachází snímače teplot a také snímač obsahu koncentrace NOx, aby řídící jednotka měla přehled o účinnosti konverze oxidů dusíků na N 2. Zařazením SCR katalyzátoru tak může docházet k jejich snižování o více než 90% [5] a k poklesu pevných částic o 30% [11]. Pokles pevných částic způsobuje režim práce motoru, jak bylo zmíněno výše. Nižší spotřeba paliva při provozu traktoru s SCR systémem. V úvodu byla zmíněna nižší spotřeba paliva, pokud je spalovací motor vybaven SCR systémem. V rámci Evropského představení nových modelů Case IH pro letošní rok, který se konal poprvé v historii v České republice, nedaleko Prahy bylo provedeno i testování traktorů s a bez systému SCR. Pod slovem testování se skrývá praktické měření parametrů motoru tzn. točivého momentu, otáček motoru, spotřeby paliva a výpočtu výkonu motoru. Při tomto měření byly vedle sebe postaveny dva traktoru Puma CVX, které se lišily jen tím, že jeden byl bez systému SCR (Puma CVX 225) a druhý (Puma CVX 230) byl vybaven právě tímto systémem. Pro měření točivého momentu byly použity dva elektrické dynamometry a spotřeba byla odečítána ze sběrnice Can Bus. Obr. 12 Pohled na traktor CASE IH s připojeným dynamometrem 13

14 Obr. 13 Testované traktory připravené na měření Při měření byly oba traktory současně zatíženy na stejný výkon motoru s postupně přibývající hodnotou výkonu. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 7. 14

15 Tab. 7: Výsledky měření výkonu motoru traktorů CASE IH Měření č.1 Výkon motoru (k) Puma CVX 225 (l/h) Puma CVX 230 (l/h) Rozdíl Δ (l/h) Úspora (%) ,5 30,2 5,3 14, ,0 34,6 4,4 11, ,7 36,4 4,3 10, ,9 38,0 4,9 11,4 Měření č.2 Výkon motoru (k) Puma CVX 225 (l/h) Puma CVX 230 (l/h) Rozdíl Δ (l/h) Úspora (%) ,3 29,8 5,5 15, ,9 34,0 4,9 12, ,6 35,8 4,8 11, ,9 37,7 5,2 12,1 Úspora hodinové spotřeby paliva za stejných podmínek dosahuje od 4,3 až 5,5 l/h což v procentech znamená 10 až 15 % úsporu pouhým provozem traktoru bez důrazu na ekonomický provoz. Spotřeba AdBlue se přitom pohybuje v rozmezí 1 až 5 %, což při jednoduché kalkulaci nákladů zůstává pokryto úsporou paliva. Uděláme li si modelový příklad, založený na datech z výsledků měření při výkonu 180 k, pak je zřejmé při respektování cen motorové nafty a AdBlue dosahuje čistá úspora 114,7 Kč za hodinu provozu. Budeme li počítat s ročním provozem 500 h, pak dosahuje Kč (viz tab. 8). 15

16 Tab. 8: Modelový příklad ekonomické efektivity Puma CVX 225 Puma CVX 230 EP Spotřeba nafty [l/h] Spotřeba AdBlue% Provozní hodiny za rok Počet traktorů Cena nafty [Kc/h] Úspory na palivu [Kc/h] Náklady na AdBlue [Kc/h] Cista úspora [Kc/h] Úspora paliva [Kc/rok] Náklady na AdBlue [Kc/rok] Čistá úspora [Kč/rok] 39 34,6 Cena nafty 30,00 Kč 5,0% Cena AdBlue 10,00 Kč ,00 Kč 1 038,00 Kč 132,00 Kč 17,30 Kč 114,70 Kč ,00 Kč 8 650,00 Kč ,00 Kč Úspora na palivu CVX 225 vs. CVX 230 EP 9,80% Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Cista uspora [Kc/rok] Naklady na AdBlue [Kc/rok] Upora paliva [Kc/rok] Obr. 14: Výsledky z tabulky 8 převedeny do grafické podoby Kombinace EGR a filtru na pevné částice Druhá možnost jak splnit emisní limit Úroveň 3b provozovat motor s menším předstihem vstřiku viz.obr. 5 a tím produkovat méně NOx ale více HC a tím také pevných částic. Kromě úpravy časování vstřikování je součástí redukce emisí také recirkulace výfukových plynů EGR, při které se vrací část výfukových plynů zpět do spalovacího potrubí. Druhou částí je systém pro zachytávání pevných 16

17 částic. Pro tyto účely se používá filtr na pevné částice, přes který prochází proud výfukových plynů a pevné částice jsou v něm zachytávány. Existují zde dva základní principy zachytávání pevných částic: 1. Uzavřený systém_výfukové plyny musí procházet přes stěny filtru 2. Otevřený systém_výfukové plyny jsou směřovány na odrazové desky ve kterých se zachytávají pevné částice. Tím jak dochází k zaplňování filtru, zvyšuje se tlak mezi výstupem a vstupem do filtru. Řídící jednotka snímá uvedené tlaky, a pokud dosáhne tlakový rozdíl mezní hodnoty, pak musí dojít k jeho vyčištění. Pro tyto účely existuje několik možností: Výměna filtru za nový. Zvýšením teploty filtru a vypálením zachycených částic. Pokud se používá druhá možnost, pak se vyšší teplota dosahuje dodatečným vstřikováním paliva za horní úvrať komprese, aby došlo k nárůstu teploty výfukových plynů. Tak zvaným vypálením dochází k oxidaci pevných částic a jejich shořením na CO 2 s malým podílem sazí. Aby docházelo ke spalování (vypalování) sazí, musí se teplota výfukových plynů zvýšit nad hodnotu meze zápalnosti, tzn. 600 o C. A B Obr. 15: Existují dva základní systémy zachytávání pevných částic, A-Uzavřený systém, B-otevřený systém. Filtry pevných částic mají aktivní vrstvy pokryty vzácnými kovy např. silicium, cordieritu, spékané kovy atd. Tyto materiály jsou velmi citlivé na kontakt se sírou. Ta je obsažena jak v palivu, jejíchž 17

18 zastoupení se výrazně snižuje, ale především v motorovém oleji, kde má velmi důležitou funkci s pojenou s aditivy, která ovlivňují např. filtrovatelnost, čistotu, únosnost ol. filmu, zabraňují pěnivosti atd. Aditiva obsahují síru a fosfor, které při kontaktu s povrchem filtru způsobují pokles jeho životnosti. Proto se při použití filtru na pevné částice (jsou tvořeny i zbytky motorového oleje) musí použít oleje s nízkým obsahem síry a fosforu, což se projevuje nižší obsahem aditiv, která zvyšují životnost komponentů spalovacího motoru. Jedná se o pokles antioxidantů, detergentů a protioděrových aditiv. Oleje vhodné pro provoz motoru s filtry pevných částic se označují jako low SAPS, avšak ani specifikace API SM či ACEA Cx nedosahuje tohoto označení (zůstává v kategorii mild SAPS).[12]. To v konečném důsledku znamená snížení intervalu údržby výměny motorového oleje. V závěrečném porovnání jsou shrnuty výhody a nevýhody obou systémů. (tab. 9), Tab. 9: Srovnání výhod a nevýhod systému SCR a konvenčního EGR SCR systém EGR a filtr na pevné částice Výhody Nevýhody Výhody Nevýhody Snížení spotřeby paliva Použití dodatečné Bez další provozní 10 až 15 % kapaliny AdBlue kapaliny Zvýšení spotřeby paliva Servisní interval výměny Snížené servisní motorového oleje je 600 intervaly mth Používání u široké škály Omezená životnost motorových vozidel filtru daná počtem s motorem podobným regeneračních cyklů zemědělským strojům Příznivý průběh točivého momentu (velké převýšení točivého momentu) daný větší volností pro nastavení Vysoká citlivost na síru parametrů spalovacího motoru, kde se nemusí brát ohled na produkci emisí. Přísnější emisní limity, které vstoupily v platnost v 2011, vyžadují implementaci nových zařízení, která umožňují jejich splnění a přitom budou přínosem nejenom z pohledu environmentálního, ale také přinesou výhody pro uživatele strojů. Z porovnání výhod je patrné, že systém SCR je správnou volbou, která zohledňuje požadavky předpisů a uživatelů současně. Autoři: Ing.Tomáš Šmerda, Ph.D. Agri CS, Vedoucí technického oddělení, Ing.Jiří Čupera, Ph.D, Mendelova univerzita, Ústav techniky a automobilové dopravy, Odborný asistent 18

19 Článek byl vypracován za podpory projektu Interní grantové agentury IGA Mendelovy univerzity v Brně, TP1/2011 Monitorování výkonových parametrů traktorového motoru. Literatura: 1. Beroun S, Scholz C., Blažek J, 2002: Parametry hoření motorových paliv ve válci pístových spalovacích motorů 2. GHG Data Highlights from greenhouse gas (GHG) emissions data for for Annex I Parties. United Nations Framework Convention for Climate Change. 3. World Health Organization (1998) Selected non-heterocyclic polycyclic aromatic hydrocarbons 4. Mustafa Balat Recent trends in global production and utilisation of bio-ethanol fuel 5. R. Bosch - Automotive Handbook 6. Beroun S: Spalovací proces ve válci pístového spalovacího motoru-výfukové emise 7. Pflanzenolbetriebe Blockheizwerke Teil 1, Bayerisches Staatsministerum fur Landeentwickelung und Umweltfragen 8. Beroun S., 2005: Vozidlové motory elektronický text 9. DIRECTIVE 97/68/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/26/ES 11. Selective Catalytic Reduction Urea Infrastructure Study - National Renewable Energy Laboratory 12. Černý J., 2010: Dopad emisních limitů na motorové oleje, Paliva 2/

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

EMISE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY

EMISE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY EMISE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY Pavel Šimáček, Milan Pospíšil Vysoká škola chemickotechnologická v Praze ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V EU DO R. 2020 Snížení emisí z dopravy o 80 % (v porovnání s r. 1995) Klíčové

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vliv složení vozového parku osobních automobilů v České republice na životní prostředí.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vliv složení vozového parku osobních automobilů v České republice na životní prostředí. 1/12 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vliv složení vozového parku osobních automobilů v České republice na životní prostředí. Číslo zprávy: TECH - Z 05 / 2012 Zprávu vypracoval: Ing. František Horák, CSc. Ředitel sekce:

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

PŘÍSPĚVEK PLYNOFIKOVANÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY K OZDRAVĚNÍ OVZDUŠÍ VE MĚSTECH MOST A LITVÍNOV

PŘÍSPĚVEK PLYNOFIKOVANÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY K OZDRAVĚNÍ OVZDUŠÍ VE MĚSTECH MOST A LITVÍNOV PŘÍSPĚVEK PLYNOFIKOVANÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY K OZDRAVĚNÍ OVZDUŠÍ VE MĚSTECH MOST A LITVÍNOV Beroun Stanislav 1), Scholz Celestýn 1), Tuček Gerhard 2) 1) Katedra strojů průmyslové dopravy, Fakulta strojní,

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.11.2013 Název zpracovaného celku: Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Úkolem palivové soustavy je dopravit

Více

Dokumentace podprogramu 1

Dokumentace podprogramu 1 Dokumentace podprogramu 1 1. Základní údaje podprogramu: identifikační údaje: Pořízení nízkoemisních pohonných a pomocných jednotek 2. Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu ISPROFIN S 05 270

Více

Produkce emisních složek výfukových plynů

Produkce emisních složek výfukových plynů Produkce emisních složek výfukových plynů zážehové a vznětové motory Složky výfukových zplodin CO oxid uhelnatý Jedná se o bezbarvý jedovatý plyn, který je bez zápachu a již 0,5 objemového procenta ve

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2 Vývoj stavu ovzduší Příloha č. 2 Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávaznějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných

Více

Řada motorů Euro 6 od společnosti Scania: Osvědčená technologie a řešení pro každou potřebu

Řada motorů Euro 6 od společnosti Scania: Osvědčená technologie a řešení pro každou potřebu 18. listopadu 2013 Řada motorů Euro 6 od společnosti Scania: Osvědčená technologie a řešení pro každou potřebu Scania nyní nabízí jedenáct motorů Euro 6, od 250 hp do 730 hp. Zákazníci z celé Evropy, kteří

Více

Produkce emisních složek výfukových plynů

Produkce emisních složek výfukových plynů Produkce emisních složek výfukových plynů zážehové a vznětové motory Složky výfukových zplodin CO oxid uhelnatý Jedná se o bezbarvý jedovatý plyn, který je bez zápachu a již 0,5 objemového procenta ve

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

Produkt- Titan Fuel Plus. Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti. Popis. Výhody.

Produkt- Titan Fuel Plus. Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti. Popis. Výhody. Titan Fuel Plus Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti Popis Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty pro přeplňované i nepřeplňované vznětové

Více

Ch - Uhlovodíky VARIACE

Ch - Uhlovodíky VARIACE Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukových materiálů je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA Červen 2013 O B S A H M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í... 3 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2 INFORMACE

Více

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!!

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!! Page 1 of 5 PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!! BG 106 Rychlé čištění automatické převodovky BG 106-149,- Rychlé čištění automatické převodovky - výplach pro automatické

Více

Martin Lundstedt, výkonný viceprezident odpovědný za prodej a marketing:

Martin Lundstedt, výkonný viceprezident odpovědný za prodej a marketing: 31. března 2011 Světová premiéra: Scania Euro 6 - první motory připravené pro trh Scania představuje motory 440 a 480, třináctilitrové šestiválce Euro 6 určené převážně pro těžkou dálkovou dopravu, ale

Více

SNIŽOVÁNÍ EMISÍ ŠKODLIVIN U VZNĚTOVÝCH MOTORŮ

SNIŽOVÁNÍ EMISÍ ŠKODLIVIN U VZNĚTOVÝCH MOTORŮ Moderní metody v dopravě a přepravě pro 21. století SNIŽOVÁNÍ EMISÍ ŠKODLIVIN U VZNĚTOVÝCH MOTORŮ Určeno pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol Autor Ing. Jaromír

Více

Pravidelné technické prohlídky

Pravidelné technické prohlídky Pravidelné technické prohlídky ANOTACE 1. Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby prosinec 2012 a leden 2013 4. Obor středního vzdělání odborné

Více

BUY SMART Zelené nakupování je chytrá volba Nakupování a ochrana klimatu Výkonnostní tabulky pro nakupování vozidel Podporováno www.buy-smart.

BUY SMART Zelené nakupování je chytrá volba Nakupování a ochrana klimatu Výkonnostní tabulky pro nakupování vozidel Podporováno www.buy-smart. BUY SMART Zelené nakupování je chytrá volba Nakupování a ochrana klimatu Výkonnostní tabulky pro nakupování vozidel Podporováno www.buy-smart.info Nakupování a ochrana klimatu... 1 1. Výkonnostní tabulka

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla Place, Date Event Name and company of speaker Obsah Úvod Nákupní pokyny a kritéria Náklady životního cyklu Ekoznačky Praktické tipy na nákup a užití

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nová California

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nová California Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nová California Motory splňující emisní normu Euro 6 Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový objem (cm 3 ) Max. výkon (kw) při otáčkách

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

Tisková konference při příležitosti zahájení programu 14. listopadu 2007, Praha T. Voříšek, J. Krivošík, SEVEn, o.p.s.

Tisková konference při příležitosti zahájení programu 14. listopadu 2007, Praha T. Voříšek, J. Krivošík, SEVEn, o.p.s. Obsah programu GreenPlan Tisková konference při příležitosti zahájení programu 14. listopadu 2007, Praha T. Voříšek, J. Krivošík, SEVEn, o.p.s. Obsah prezentace 1. Východiska přípravy obsahu programu GreenPlan

Více

Měření výkonu motorů

Měření výkonu motorů 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kontrola a měření strojních zařízení

Více

Diesel Exhaust Gas Recirculation 3 čistič vzduchového sání Diesel Power 3 & High Pressure 3 ošetření paliva v nádrži

Diesel Exhaust Gas Recirculation 3 čistič vzduchového sání Diesel Power 3 & High Pressure 3 ošetření paliva v nádrži Top Oil Services, k. s. Horšovský Týn tel.: 379 422 580 topoil@top-oil.cz www.wynns.cz Diesel Exhaust Gas Recirculation 3 čistič vzduchového sání Diesel Power 3 & High Pressure 3 ošetření paliva v nádrži

Více

VSTŘIKOVÁNÍ KAPALNÉHO LPG - MODERNÍ ZPŮSOB TVOŘENÍ SMĚSI PRO VOZIDLOVÉ ZÁŽEHOVÉ MOTORY

VSTŘIKOVÁNÍ KAPALNÉHO LPG - MODERNÍ ZPŮSOB TVOŘENÍ SMĚSI PRO VOZIDLOVÉ ZÁŽEHOVÉ MOTORY INTERNATIONAL SYMPOSIUM MF-2513 9th International Symposium Tatranské Matliare, June, 14-17, 2010 Slovak Republic Summary LIQUID LPG INJECTION - MODERN WAY OF FUEL MIXTURE FORMATION FOR SPARK IGNITION

Více

4.2 Vliv dopravy na životní prostředí. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

4.2 Vliv dopravy na životní prostředí. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 4.2 Vliv dopravy na životní prostředí Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Obecné pojmy, typy dopravy 2. Struktura dopravy

Více

Maziva pro stacionární plynové motory

Maziva pro stacionární plynové motory TITAN Vynikající úspora paliva a dlouhá životnost Maziva pro stacionární plynové motory Vše závisí na správném mazivu Specialista na oleje pro plynové motory. Jen málokdo rozumí motorům lépe než odborníci

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.13 Integrovaná střední

Více

Smlouva o DÍLO na realizaci akce

Smlouva o DÍLO na realizaci akce ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Zakázka Část A Příloha č. 9 Smlouva o DÍLO na realizaci akce Garantované parametry 1. GARANTOVANÉ PARAMETRY Kotel musí splňovat níže uvedené jmenovité

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. Spalovací turbíny Základní informace Historie a vývoj Spalovací

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Ing.. Václav Pražák ČAPPO Česká rafinérská, a.s. CHEMTEC PRAHA 2002 Motorová paliva Nejdůležitější motorová paliva Automobilové benziny Motorové nafty

Více

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE Účinnost technologie ke snižování emisí [%] Nově ohlašovaná položka bude sloužit k vyhodnocení účinnosti jednotlivých typů odlučovačů a rovněž k jejímu sledování ve vztahu k naměřeným koncentracím znečišťujících

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

Funkční součásti, které jsou shodné s již známými motory, najdete

Funkční součásti, které jsou shodné s již známými motory, najdete 1,9 l/50 kw SDI 1,9 l/81 kw TDI SP22-23 Dva nové vznětové motory doplňují osvědčenou řadu koncernových motorů pro vozy ŠKODA. Tento sešit Vás seznámí s novými technickými detaily motorů, s funkcí a konstrukcí

Více

4IS10F8 spalovací motory.notebook. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075. Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 10

4IS10F8 spalovací motory.notebook. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075. Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 10 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 10 Ověření ve výuce Třída: 8.A Datum: 27.2.2013 1 Spalovací motory Předmět: Fyzika Ročník: 8. ročník

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY Záleží nám na prostředí, ve kterém žijeme. Mnoho lidí, organizací a státních institucí nám předkládá modely ekologického chování, které mají chránit životní prostředí, zvláště

Více

Odstraňování Absorption minoritních nečistot z bioplynu

Odstraňování Absorption minoritních nečistot z bioplynu www.vscht.cz Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Laboruntersuchungen der Karel Ciahotný Gastrocknung e-mail:karel.ciahotny@vscht.cz mit Hilfe von Adsorption und Odstraňování Absorption minoritních

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI 1 Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 19 - POHON NA ZKAPALNĚNÉ ROPNÉ PLYNY 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

Technologie zplyňování biomasy

Technologie zplyňování biomasy Technologie zplyňování biomasy Obsah prezentace Profil společnosti Proces zplyňování Zplyňovací technologie Generátorový plyn Rozdělení technologií Typy zplyňovacích jednotek Čištění plynu Systém GB Gasifired

Více

www.kaeser.com pojízdné stavební kompresory MOBILAIR M130 / M171 Se světově renomovaným profilem SIGMA PROFIL Dodávané množství 9,4 až 17,0 m³/min

www.kaeser.com pojízdné stavební kompresory MOBILAIR M130 / M171 Se světově renomovaným profilem SIGMA PROFIL Dodávané množství 9,4 až 17,0 m³/min pojízdné stavební kompresory Se světově renomovaným profilem SIGMA PROFIL Dodávané množství 9,4 až 17,0 m³/min Silný energeticky účinný čistý Silná kombinace vysoce účinného bloku šroubového kompresoru

Více

NOVÁ ENERGIE ABYCHOM ZŮSTALI V POHYBU

NOVÁ ENERGIE ABYCHOM ZŮSTALI V POHYBU iveco 7557.qxd 23.1.2008 12:41 StrÆnka 1 Iveco S.p.A. Via Puglia, 35 10156 Torino Itálie www.iveco.com Vydání: IST.071008 říjen 2007 Údaje uvedené v této publikaci jsou pouze informativní a nezávazné.

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova www.projektsako.cz Environmentální výchova Pracovní list č. 6 žákovská verze Téma: Kvalita vzduchu ve vnitřním prostředí měřená množstvím CO 2 Změna ve složení vzduchu měřená množstvím CO 2 v cigaretovém

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu Irena Kojanová OBSAH Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu Žádosti o povolení provozu pro

Více

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Programy a další nástroje ke zlepšení kvality ovzduší v Lombardii Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Emisní sektory a kritické body

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem Zemní plyn v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie 15.9.2011, Den s fleetem Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v České

Více

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. lukas.dvorak@tul.cz Obsah prezentace co je to anaerobní membránový bioreaktor princip technologie výhody a nevýhody technologická uspořádání

Více

Oxidy dusíku (NOx/NO2)

Oxidy dusíku (NOx/NO2) Oxidy dusíku (NOx/NO2) další názvy číslo CAS chemický vzorec ohlašovací práh pro emise a přenosy noxy, oxid dusnatý, oxid dusičitý 10102-44-0 (NO 2, oxid dusičitý) NO x do ovzduší (kg/rok) 100 000 do vody

Více

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX.

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX. Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX. výzvu 1. Jednoznačně definovat lokalitu (komunikaci),

Více

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb 30 4. Studie 3 HODNOCENÍ A OPTIMALIZACE VLIVU STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Hodnocení a optimalizace pozemních staveb jako celků, stejně tak jako jednotlivých konstrukcí, konstrukčních prvků

Více

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem GE WAUKESHA Kontejnerové provedení OUTdoor MGW 260 Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Specifikace dodávky Technické parametry Motor a generátor

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 8. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 8. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 8. přednáška Vlastnosti a použití petrolejů, motorových naft, topných

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 352 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. července 2002, kterým se stanoví

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Voda 1. Najdi na internetu pojem acidifikace vody a vysvětli. Je to jev pozitivní nebo negativní? 2. Splaškové odpadní vody obvykle reagují a. Kysele b. Zásaditě c. Neutrálně 3.

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

Funkce G130/G150/S150

Funkce G130/G150/S150 Funkce G130/G150/S150 TIA na dosah Siemens AG. All rights reserved. Funkce pohonu SINAMICS G130/G150/S150 Základní funkce pohonu: identifikace motoru, optimalizace účinnosti, rychlá magnetizace asynchronních

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector.

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. LEHKÉ A JEDNODUCHÉ Je vašim cílem udržení stálé teploty na dlouhé vzdálenosti s maximálním užitečným zatížením a minimálním prostojem? Jednotka Vector 1350 v sobě

Více

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára)

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) SKUPENSTVÍ 1) Skupenství fáze, forma, stav 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) 3) Pevné látky nemění tvar, objem částice blízko sebe, pohybují se kolem urč.

Více

Service 80. Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l. Dílenská učební pomůcka. se systémem vstřikování common rail

Service 80. Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l. Dílenská učební pomůcka. se systémem vstřikování common rail Service 80 Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l se systémem vstřikování common rail Dílenská učební pomůcka Obsah Stručný popis motorů 4 Mechanická část motoru 6 7 9 11 12 14 17 19 25 29 Systém řízení motoru

Více

MOŽNOSTI DYNAMICKÝCH MĚŘENÍ VÝKONOVÝCH PARAMETRŮ TRAKTORU

MOŽNOSTI DYNAMICKÝCH MĚŘENÍ VÝKONOVÝCH PARAMETRŮ TRAKTORU MOŽNOSTI DYNAMICKÝCH MĚŘENÍ VÝKONOVÝCH PARAMETRŮ TRAKTORU DYNAMIC MEASUREMENTS AND ITS POSSIBILITIES FOR EVALUATING OF POWER PARAMETERS OF TRACTOR ABSTRACT M. Pexa 1, K. Kubín 2, Z. Kvíz 1, K. Mayer 1

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

I. Obsah energetického posudku

I. Obsah energetického posudku Struktura Energetického posudku pro Prioritní osu 2, specifický cíl 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek ÚVOD Energetický

Více

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO Výroba stlačeného vzduchu z pohledu spotřeby energie Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám el. energie jsme připravili některá

Více

HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY

HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY Ústav využití plynu Brno, s.r.o. Radlas 7 602 00 Brno Česká republika KATALOG HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY Kontaktní osoby Ing. Pavel Pakosta Ing. Zdeněk Kalousek Tel.: +420 545 321 219, 545 244 898 Ústav využití

Více

W = p. V. 1) a) PRÁCE PLYNU b) F = p. S W = p.s. h. Práce, kterou může vykonat plyn (W), je přímo úměrná jeho tlaku (p) a změně jeho objemu ( V).

W = p. V. 1) a) PRÁCE PLYNU b) F = p. S W = p.s. h. Práce, kterou může vykonat plyn (W), je přímo úměrná jeho tlaku (p) a změně jeho objemu ( V). 1) a) Tepelné jevy v životě zmenšení objemu => zvětšení tlaku => PRÁCE PLYNU b) V 1 > V 2 p 1 < p 2 p = F S W = F. s S h F = p. S W = p.s. h W = p. V 3) W = p. V Práce, kterou může vykonat plyn (W), je

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ. WORKsmart -Eco. Pečujte o životní prostředí i svůj zisk. Let s drive business. www.tomtom.

23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ. WORKsmart -Eco. Pečujte o životní prostředí i svůj zisk. Let s drive business. www.tomtom. 23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ WORKsmart -Eco Pečujte o životní prostředí i svůj zisk www.tomtom.com/business Let s drive business Obsah 2 Jak ekologické je vaše podnikání? 3 Optimalizace využití vozidel

Více

Zkoumání pochodů probíhající při oxidačním spalování odpadů v roztavené soli metodou MSO

Zkoumání pochodů probíhající při oxidačním spalování odpadů v roztavené soli metodou MSO Zkoumání pochodů probíhající při oxidačním spalování odpadů v roztavené soli metodou MSO Ing. Jaroslav Stoklasa, Ph.D., Petr Pražák, Centrum výzkumu Řež, s. r. o.; e-mail: Jaroslav.Stoklasa@cvrez.cz; Petr.Prazak@cvrez.cz

Více

SCANIA MOTORY EURO 6, EURO 5 A EEV. Síla, výkon, spolehlivost

SCANIA MOTORY EURO 6, EURO 5 A EEV. Síla, výkon, spolehlivost SCANIA MOTORY EURO 6, EURO 5 A EEV Síla, výkon, spolehlivost scania MOTORY EURO 5 A EEV 2-3 Máme řešení pro vaše individuální potřeby Svoboda volby. U značky Scania to znamená, že si můžete vybrat řešení

Více

DOPRAVA. Jaký druh dopravy je nejšetrnější?

DOPRAVA. Jaký druh dopravy je nejšetrnější? DOPRAVA Jaký druh dopravy je nejšetrnější? Když budeme chvíli uvažovat, tak určitě přijdeme na to, že ze všech možných způsobů dopravy je nejekologičtější (a asi také nejzdravější) chodit po svých. Mezi

Více

Bosch, specialista na filtry

Bosch, specialista na filtry Bosch, specialista na filtry Velké filtry pro velká auta Nejvyšší kvalita pro nejvyšší požadavky protože zvláště u užitko vých vozidel je mimořádně důležitá jejich dostupnost a spolehlivost. AA/XXX 1 987

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

Co můžete jako řidič udělat pro životní prostředí?

Co můžete jako řidič udělat pro životní prostředí? Co můžete jako řidič udělat pro životní prostředí? Některá zajímavá fakta Některá zajímavá fakta V porovnání s dobou před 30-ti lety jsme nyní v oblasti spotřeby paliva o 20-30% hospodárnější. Proto produkujeme

Více

Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí.

Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí. EVROPSKÝ PRŮZKUM O SME A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí. Vyplnění dotazníku zabere přibližně 5-10 minut. Děkujeme! Dánský technologický

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: RTS - 5300 kg, ZTS (bez protizávaží - 4995 kg) VÝKON MOTORU: 34,1 kw (45,7 k) A Osa hnacího a vodícího kola (gumové pásy) mm 1991 A Osa hnacího a vodícího kola (ocelové pásy) mm

Více

... technika v souladu s přírodou

... technika v souladu s přírodou ... technika v souladu s přírodou filozofie Všechny oblasti podnikání společnosti TEDOM spojuje společná filozofie - efektivní a ekologické využití energetických palivových zdrojů. Tuto filozofii naplňujeme

Více

Kyoto hodně se mluvilo. Kopenhagen hodně se mluvilo. Jednáme: Stálý koncept

Kyoto hodně se mluvilo. Kopenhagen hodně se mluvilo. Jednáme: Stálý koncept Kyoto hodně se mluvilo Kopenhagen hodně se mluvilo Jednáme: Stálý koncept Svět bude zelený environmentální povědomí Již 25 let produkty PANOLIN ECLs* pomáhají chránit životní prostředí V dnešní době PANOLIN

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno Zemní plyn v dopravě Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie 8.6.2010, Autotec, Brno Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v

Více

Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část.

Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část. Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část. V předchozích dvou dílech této série článků jste se dozvěděli mnohé o snižování spotřeby vody a energie na

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 1 Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM - A/19.12 ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 19 - POHON NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN 12 - KONTROLA PŘESTAVBY NA CNG MALÁ SERIE NA ZKUŠEBNÍ

Více

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Odborný seminář ISPOP OVZDUŠÍ A VODA OHLAŠOVÁNÍ V ROCE 2014 Agenda ovzduší Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Obsah prezentace: Změny legislativy s dopadem na ohlašování agendy ovzduší povinnosti

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Průmyslově vyráběná paliva

Průmyslově vyráběná paliva Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Výsledky testů prestižní německé zkušebny TÜV NORD Mobilität (srpen 2011)

Výsledky testů prestižní německé zkušebny TÜV NORD Mobilität (srpen 2011) Výsledky testů prestižní německé zkušebny TÜV NORD Mobilität (srpen ) Závěrečná zpráva TÜV NORD Mobilität z testování aditiva Flashlube Valve Saver Fluid Český překlad je doplněn o aktuální odkazy a vysvětlivky

Více

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing.

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR Ing. Eva Simonová Projekt MD č. CG711-081-120 Představení projektu TEMPO 30 Identifikační

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více