Emise vznětového motoru a systém SCR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Emise vznětového motoru a systém SCR"

Transkript

1 Emise vznětového motoru a systém SCR Spalovací motor je již více než jedno století součástí vývoje a snahy využít tohoto tepelného stroje při stále rozmanitějších, a tím také náročnějších podmínkách. Větší část této doby byly koncentrovány především na provozní vlastnosti a spolehlivost a nebyl kladen velký důraz na negativní projevy činnosti spalovacího motoru, které jsou především environmentální povahy. Konkrétně se jedná o škodliviny ve výfukových plynech, hluk, úniky provozních náplní, spotřebování surovin pro výrobu komponentů, produkce odpadů atd. Všechny výše vyjmenované skutečnosti jsou v posledních 20 letech stále více sledovány pod drobnohledem veřejnosti, států a společenských institucí jako např. OSN, EU, EPA atd. Právě tyto instituce vymezují pravidla environmentální povahy včetně úrovně již zmíněných emisí spalovacího motoru. Vzhledem k tomu, že zde existuje velká míra neinformovanosti právě v oblasti emisí spalovacích motorů, se kterou je široká veřejnost seznamována, připravili jsme pro Vás tento příspěvek, který by měl objasnit základy této problematiky. 1. Emise vznětového motoru Činnost spalovacího motoru je založena na spalování směsi paliva a vzduchu na základě oxidace hořlavých složek paliva s kyslíkem obsaženým ve vzduchu a palivu v podmínkách spalovacího prostoru rychle se měnících teplot a tlaků. Během hoření dochází ke vzájemným reakcím jednotlivých složek za vysokých teplot a tlaků při uvolňování tepelné a tlakové energie. Následkem reakcí dochází k tvorbě složek ve všech skupenstvích vystupujících ze spalovacího prostoru a některé složky reagují a vznikají až při průchodu výfukovým potrubím. Na průběh spalování mají vliv tepelné, tvarové a vírové vlastnosti spalovacího prostoru a především způsob a kvalita vstřikování paliva [1]. Podle dosavadních analýz obsahují výfukové plyny pístových spalovacích motorů téměř 160 jednotlivých složek.[2] K dokonalé oxidaci paliva a vzniku produktů dokonalého hoření tzn. CO 2 a H 2 O lze popsat podle následujících reakcí: C + O 2 CO 2 Pro dokonalé spálení jednoho kilogramu C je potřeba 2,66 kg kyslíku což při 23 % zastoupení kyslíku ve vzduchu znamená 11,6 kg vzduchu. Výsledným produktem dokonalého spálení 1 kg C je 3,67 kg CO 2. 2H 2 + O2 2H 2O Stejným způsobem lze postupovat i v případě vodíku. Pro dokonalé spálení jednoho kilogramu H 2 je potřeba 8 kg kyslíku, což při 23 % zastoupení kyslíku ve vzduchu znamená 34,78 kg vzduchu. Výsledným produktem dokonalého spálení H 2 je 9 kg H 2 O. Z tohoto rozboru lze pak stanovit při známém zastoupení uhlíku (0,86) a vodíku (0,14) v motorové naftě stanovit výslednou produkci CO 2 a H 2 O: Produkce CO 2 při dokonalém spálení 1 kg nafty je 3,15 kg. Pro dokonalé spálení 1 kg nafty se spotřebuje 3,4 kg O 2. Pro dokonalé spálení 1 kg nafty se spotřebuje 14,78 kg vzduchu. Emise motorů obsahují stovky chemických látek v různých koncentracích, jejichž biologické vlastnosti (účinky na zdraví člověka) nebyly doposud jednoznačně určeny [3]. Spalovací motory jsou 1

2 zodpovědné za více než 70% globální produkce CO emisí a 19% CO 2 [4]. Mimo produktů dokonalého spalování tzn. CO 2, H 2 O, přebytku kyslíku, zbytkového dusíku, které tvoří dominantní zastoupení se vyskytuje celé řada plynů a pevných látek z nichž největší pozornost se věnuje: oxidu uhelnatému CO, nespáleným uhlovodíkům HC (Hydrocarbons) (parafiny, olefiny, aromatické uhlovodíky), částečně spáleným uhlovodíkům (aldehydy, ketony), produktům štěpení (acetylen, ethylen, vodík, saze), oxidům dusíku NO x (NO oxid dusnatý, N 2 O oxid dusný, NO 2 oxid dusičitý) a pevným částicím PM (Partikelmasse, Particulate Matter). [5] Míra škodlivosti jednotlivých složek ve výfukových plynech se někdy uvádí srovnáním se škodlivostí oxidu uhelnatého CO. Objektivní vyjádření jednotlivých úrovní škodlivosti je jistě obtížné, za nejzávažnější škodlivinu výfukových plynů jsou však považovány tuhé částice. V porovnání se škodlivostí CO se míra škodlivosti částic uvádí v násobku několika desítek, pro oxidy dusíku se škodlivost uvádí rovněž více jak desetinásobná a u nespálených uhlovodíků se uvažuje násobek škodlivosti v jednotkách. [6] Složení emisí vznětového motoru ukazuje obr. 1, ze kterého je patrné nízké zastoupení sledovaných složek na úrovni 0,1 %. 75,2 15 Dusík N2 Kyslík O2 Voda H2O Oxid uhličitý CO2 2,6 Limitované škodliviny 0,1 7,1 Amoniak NH3 0,03 0,03 Aldehydy a ketony Vodík H2 Oxid siřičitý SO2 Částice, saze atd. Uhlovodíky HC 0,007 0,006 0,01 0,002 0,0014 0,013 0,00005 Oxidy dusíku NOx Oxid uhelnatý CO Ostatní Obr. 1: Typické složení výfukových plynů vznětového motoru v % [7] Oxid uhelnatý CO: vzniká nedokonalým spalováním při nedostatku kyslíku ve spalované směsi nebo se může jednat o lokální nedostatek kyslíku ve spalovacím prostoru. Nespálené uhlovodíky HC: jsou zastoupeny ve výfukových plynech v různé formě souhrnně označované HC. Vznikají za velmi nepříznivých oxidačních podmínek. Vznikají buď z paliva (uhlovodíky destilující na konci destilační křivky) jako výsledek předčasně zastavených reakcí 2

3 v tzv. zhášecích zónách (vysoký součinitel přebytku vzduchu, nízká teplota hoření (v blízkosti stěn) nebo jako produkt tepelných krakovacích a dalších chemických reakcí. Oxidy dusíku NO x : vznikají oxidací dusíku dopraveného do spalovacího prostoru v nasávaném vzduchu společně s kyslíkem určeným pro oxidaci paliva nebo kyslíkem obsaženým v palivu. Oxidy dusíku tvoří NO oxid dusnatý, N 2 O oxid dusný a NO 2 oxid dusičitý. Oxidy dusíku vznikají při vysokých teplotách (nutná velká aktivační energie pro zahájení reakcí) a tlacích ve spalovacím prostoru a jejich tvorba je tedy závislá na bohatosti směsi a koncentraci kyslíku. Největší zastoupený má oxid dusnatý z 95 %, který je také toxický. Pevné částice PM se vyskytují v kapalném i plynném stavu např. saze, karbon, popel, zbytky nespáleného motorového oleje a paliva, otěrové částice atd. Přitom neexistuje žádná všeobecná definice pro pevné částice. Podle definice organizace EPA (Environmental Protection Agency) se rozumí pod pojmem pevné částice všechny, které jsou při teplotě 51,7 o C v naředěném plynu v pevné nebo kapalné formě a jsou zachyceny na filtru. Saze (pevný uhlík) se tvoří při spalování bez přístupu kyslíku s okolními vysokými teplotami, ke které může docházet místně v důsledku nehomogenity směsi a souvisí s její přípravou. Ve většině případů se rozměr částic pohybuje v rozmezí nm a na jejich povrchu se usazují těžko odpařitelné skupiny nespálených uhlovodíků PAH (polycyklické aromatické uhlovodíky), které patří k hygienicky nejškodlivějším složkám. K usazování dochází ve výfukovém potrubí při ochlazování spalin. Obr. 2: Nový model pásového traktoru Quadtrac 600 je vybaven technologií SCR, (Foto autor) 3

4 V důsledku výše vyjmenovaných negativních vlivů provozu spalovacího motoru na okolní prostředí začaly být aplikovány emisní limity, které musí každý spalovací motor splňovat při zavádění na trh. Emisní limity jsou stanovovány příslušnými vládami, které je obvykle přejímají v plném znění nebo s výhradami, případně posunutou platnosti do své legislativy od organizací jejíchž členy jsou. Mezi tyto organizace patří OSN resp. Evropská hospodářská komora EHK OSN, EU a EPA, které mají největší vliv na tvorbu legislativy v této oblasti průmyslu. Tato globalizace usnadňuje výrobcům spalovacích motorů jejich nastavovaní a opatření pro redukci emisí, aby nemuseli na každý trh přivádět motory s různým stupněm nastavení. V rámci EU platí směrnice 97/68/EC z roku 1997 novelizovaná v roce 2004/26 EC, která se týká opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje [9]. Do této skupiny patří traktorové motory, lodní motory, motory pro lokomotivy atd. Přímo pro zemědělské traktory se používá směrnice 2000/25/EC s novelou 2005/13/EC o opatřeních proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic z motorů používaných k pohonu zemědělských a lesnických traktorů, která respektuje metodiku a stanovené limity ze směrnice 97/68/EC. Emisní limity se vyjadřují pro stanovený rozsah výkonu motoru a období platnosti a uvádí se v g/kw.h. Limitovanými emisemi jsou oxid uhelnatý CO, uhlovodíky, resp. těkavé organické sloučeniny HC, suspendované částice PM a oxidy dusíku NO x. Pro emisní limity se používá v EU výraz Stufe, Phase, Etapa, zatímco v USA Tier. S tím jak se limity s přibývajícími roky zpřísňují, dochází ke snižování obsahu síry v motorové naftě. Snižování obsahu síry je důležité z pohledu používaných technologií na následnou úpravu limitovaných emisí např. filtry na pevné částice, u kterých působí síra snižování účinnosti jejich práce a životnosti. Obsah síry je pro Etapu IIIa snížen na 300 mg/kg a pro etapu IIIb 10 mg/kg. Přehled limitních hodnot je veden v tab. 1, 2, 3, 4 a 5. Tab. 1: Stage I (Etapa I) Platnost po 30 červnu 1998 Netto výkon P (kw) CO g/kw.h HC g/kw.h NO x g/kw.h PT g/kw.h 130 P 560 5,0 1,3 9,2 0,54 75 P 130 5,0 1,3 9,2 0,70 37 P 75 6,5 1,3 9,2 0,85 Tab. 2: Stage II (Etapa II) Netto výkon CO HC NO x PT P (kw) g/kw.h g/kw.h g/kw.h g/kw.h Platnost 130 P 560 3,5 1,0 6,0 0,2 Po 31. prosinci P 130 5,0 1,0 6,0 0,3 Po 31. prosinci P 75 5,0 1,3 7,0 0,4 Po 31. prosinci P 37 5,5 1,5 8,0 0,8 Po 31. prosinci 1999 Tab. 3: Stage IIIa (Etapa IIIa) Netto výkon CO HC+NO x PT P (kw) g/kw.h g/kw.h g/kw.h Platnost 130 P 560 3,5 4,0 0,2 Po 31. prosinci P 130 5,0 4,0 0,3 Po 31. prosinci P 75 5,0 4,7 0,4 Po 31. prosinci P 37 5,5 7,5 0,6 Po 31 prosinci

5 Tab. 4: Stage IIIb (Etapa IIIb) Netto výkon CO HC NO x PT P (kw) g/kw.h g/kw.h g/kw.h g/kw.h Platnost 130 P 560 3,5 0,19 2,0 0,025 Po 31. prosinci P 130 5,0 0,19 3,3 0,025 Po 31. prosinci P 75 5,0 0,19 3,3 0,025 Po 31. prosinci P 56 5,0 4,7 0,025 Po 31. prosinci 2012 Tab. 5: Stage IV (Etapa IV) Netto výkon CO HC NO x PT P (kw) g/kw.h g/kw.h g/kw.h g/kw.h Platnost 130 P 560 3,5 0,19 0,4 0,025 Po 31. prosinci P 130 5,0 0,19 0,4 0,025 Po 30. září 2014 Metodika měření emisí je popsána ve směrnici 97/68/EC při použití vznětového motoru, jehož netto výkon (80/1269/EEC) je nejméně 19 kw, avšak není větší než 560 kw, a který je provozován s měnícími se otáčkami spíše než se stálými otáčkami. Metodika měření zahrnuje dva testovací cykly: cyklus NRSC (Non-road steady cycle) (stacionární zkouška nesilničních pojízdných strojů) se použije pro etapy I, II a III A a u motorů s konstantními otáčkami též pro etapy III B a IV v případě plynných znečišťujících látek, cyklus NRTC (Non-road transient cycle) (dynamická zkouška nesilničních pojízdných strojů) se použije k měření emise částic pro etapy III B a IV u všech motorů s výjimkou motorů s konstantními otáčkami. Podle volby výrobce může být tato zkouška použita též pro etapu III A a pro plynné znečišťující látky v etapách III B a IV. Tab. 6: Zatěžovací cyklus 8 bodového testu ISO pro měření emisí traktorových motorů Číslo režimu Otáčky motoru Zatížení Váhový faktor 1 Jmenovité 100 0,15 2 Jmenovité 75 0,15 3 Jmenovité 50 0,15 4 Jmenovité 10 0,10 5 Mezilehlé 100 0,10 6 Mezilehlé 75 0,10 7 Mezilehlé 50 0,10 8 volnoběžné - 0,15 V případě zkoušek NRSC se používá metodika tzv. 8 bodového testu, při kterém se zatěžuje samostatný motor na zkušební stolici na různé otáčky a točivý moment. Tento cyklus plně odpovídá normě ISO C1 pro motory Off road vehicles s proměnlivým zatížením a otáčkami. Každý z 8 bodů má svoji váhu vyjádřenou konstantou, kterou se násobí naměřené hodnoty emisí. Přehled o velikosti momentů, otáček a váhovou konstantou je v tab. 6. a také obr. 3. 5

6 Obr. 3: Příklad rozložení měřících bodů podle normy ISO C1, používané pro motory traktorů v NRSC cyklu. Mezilehlé otáčky se stanovují na základě velikosti otáček při nejvyšším točivém momentu ve vztahu k jmenovitým otáčkám. Jedna z možností je, že to mhou být otáčky při max. točivém momentu pokud leží mezi % jmenovitých otáček motoru. Další možnosti jsou blíže specifikovány v normě 97/68/EC. Pro každý měřicí bod je zapotřebí nejméně deset minut času. Hodnoty koncentrace plynných emisí z výfuku se změří a zaznamenají v průběhu posledních tří minut režimu. Druhý cyklus NRTC bude povinný od etapy IIIB (rok 2011) pro výkonovou kategorii kw. Měření se provádí u studeného motoru s teplotou chladící náplně v rozmezí 20 C do 30 C a také při zahřátém motoru na provozní teplotu. Emise (v g/kwh) se měří v průběhu obou režimů. Vážená kombinovaná hodnota emisí se vypočítá vážením výsledků získaných při startu za studena faktorem 0,10 a výsledků získaných při startu za tepla faktorem 0,90. Vážené kombinované hodnoty musí být v souladu s normou. Měření probíhá na zkušební stolici u samostatného motoru jako v předchozím případě. Zatěžování probíhá automatický podle sestavené datové tabulky, ve které se mění velikost otáček motoru a točivého momentu. Okamžité hodnoty nastavovaných tzv. normalizovaných otáček a točivého momentu se zjišťují podle algoritmu uvedeného ve směrnici 97/68/EC. Celý cyklus má 1238 bodů se změnou každou sekundu. Příklad průběhu zatěžování je uveden na obr. 4. Hodnoty emisí se dopočítávají při tomto testu podobně jako v předchozím případě z naměřené koncentrace plynných složek násobené okamžitým hmotnostním průtokem výfukového plynu. 6

7 Obr. 4: Průběh normalizovaného točivého momentu podle testu NRTC [10] 2. Snižování emisí Snižování emisí výše popsaných a vymezených normami lze provádět v podstatě dvěma cestami. Jedna vede k přizpůsobování procesů hoření tak, aby již ve spalovacím prostoru vznikalo minimum sledovaných složek, a druhá cesta provádí tzv. následnou úpravu emisí ve výfukovém potrubí poté, když byly vytvořeny. Cíl mají obě cesty stejný, snížit produkci NOx, kde dochází k největší redukci mezi jednotlivými úrovněmi, ale způsob řešení podstatných způsobem ovlivňuje spotřebu paliva. Základ pro obě zmíněná řešení vychází ze základních poměrů mezi produkcí emisí a předvstřikem paliva. Ta je popsána v obr. 5. 7

8 Obr. 5: Závislost produkce emisí na předvstřiku paliva u vznětového motoru Jak je vidět z obr. 5, pak s dřívějším předvstřikem dochází k nárůstu produkce NO X a ke snížení produkce HC zatímco pro opožděný předvstřik je situace přesně opačná. Namístě je zde uvést, že produkce HC (uhlovodíků) představuje nespálené palivo a jeho energie tak není využita pro činnost motoru. Převedením této skutečnosti do účinnosti práce motoru pak vyšší produkce HC znamená nižší účinnost a vyšší spotřebu paliva, zatímco nízká produkce HC vyvolává přesně opačný efekt. V praxi se tak lze setkat se dvěma směry technických řešení: Použití následné úpravy emisí NOx pomocí systému SCR. Použití technologie EGR a filtrů na pevné částice tzn. kombinace dvou řešení, omezení produkce NOx přímo ve spalovacím prostoru a následné snížení produkce pevných částic jako důsledek vysokých hodnot HC ve výfukových plynech. 8

9 Systém SCR Systém SCR je určený pro snižování NOx prostřednictvím chemických reakcí za působení vhodného katalyzátoru např. oxidů zirkonia mezi oxidy dusíku a amoniaku, a jejich přeměně na dusík N 2 a vodu H 2 O. Technologie SCR je patentována od roku 1957 a implementována do konstrukce nákladních až osobních vozidel. Konstrukčně je uspořádána z následujících komponentů, které jsou uvedeny na obr. 6. ; Obr. 6 : Základní části systému SCR 1-plnící hrdlo, 2-řídící jednotka a dopravní čerpadlo, 3-vyhřívací těleso a ukazatel stavu AdBlue, 4- vstřikovací jednotka, 5-Snímače teploty a koncentrace NOx, 6-SCR katalyzátor, Každý stroj vybavený systém SCR obsahuje nádrž odpovídajícího objemu na AdBlue. Obvykle je koncept navržen tak, aby nádrž na palivo bylo cca 3 5 x větší než AdBlue. Množství a teplota AdBlue je sledováno pomocí sdruženého elektronického převodníku integrovaného do tělesa vyhřívacího potrubí. Tím je do nádrže přiváděna chladící kapalina spalovacího motoru aby při nžších teplotách došlo k zabránění stuhnutí kapaliny Adblue. Pro tyto účely je soustava dále vybavena elektrickýmy vyhřívacími elementy. Z nádrže je kapalina dopravována pomocí membránového čerpadla dále do okruhu. Čerpadlo je společně s dalšími komponenty uloženo v boxu, kde se nachází také řídící jednotka SCR, viz obr. 7. 9

10 Z čerpadla je AdBlue vedeno přes hlavní filtr a dvoucestný ventil do vstřikovacího modulu, který se nachází na výfukovém potrubí. Dvoucestný ventil přes který přechází AdBlue umožňuje v jedné poloze dopravu kapaliny do vstřikovacího modulu a ve druhé poloze zpětné odvedení kapaliny do nádrže po vypnutí spalovacího motoru. Je to z toho důvodu, aby se zabránilo omezení průtoku při nižších teplotách kdy může dojít k zamrzání Obr. 7: Kontrolní box, který obsahuje řídící jednotku SCR (1), dopravní čerpadlo (2) a rozvaděč (3). Plnící tlak z čerpadla dosahuje 5 bar, který je i tlakem vstřikovacím. Vstřikovací modul obsahuje vstřikovací ventil, podobně jako u vstřikování paliva v zážehových motorech. Množství vstřikovaného AdBlue je dáno dobou otevření ventilu. Přepadem se odvádí kapalina zpět do kontrolního boxu a vrací se do okruhu, viz obr. 8 a 9. 10

11 Obr. 8: Pohled na vstřikovací trysku z prostoru vedení výfukových plynů Obr. 9: Řez vstřikovacím ventilem 11

12 Po vstřiknutí AdBlue dochází k odpaření vody a průběhu chemických ckých reakcí souhrnně označováných jako termolýza a hydrolýza, při kterých se uvolňuje čpavek, který je touto látkou potřebnou pro snižování NOx při vhodném působení katalyzátoru. Získaný čpavek ve výfukovém potrubí je unášen proudem výfukových plynů do katalyzátoru, kde dochází k reakci čpavku, oxidů dusíků a katalyzátoru na přeměnu NO x do N 2 a H 2 O. Obr. 11: Řez skříní s SCR katalyzátorem Amoniak je toxická látka a z toho důvodu se získává až chemickou cestou po vstřiknutí kapaliny AdBlue do výfukového potrubí. Kapalina AdBlue je složena z 32,5 % z močoviny (CO (NH 2 ) 2 ) a zbylou částí je demineralizovaná voda, která se po vstřiknutí odpaří a využije se dále při chemických reakcích. Kvalita AdBlue závisí především na teplotě skladování a platí zde stejné podmínky jako pro motorovou naftu. Při teplotě 11 0 C dosahuje stabilita 36 měsíců a při 25 0 C je to 18 měsíců. Obr. 11 Způsob doplnění kapaliny AdBlue 12

13 Před a za katalyzátorem se nachází snímače teplot a také snímač obsahu koncentrace NOx, aby řídící jednotka měla přehled o účinnosti konverze oxidů dusíků na N 2. Zařazením SCR katalyzátoru tak může docházet k jejich snižování o více než 90% [5] a k poklesu pevných částic o 30% [11]. Pokles pevných částic způsobuje režim práce motoru, jak bylo zmíněno výše. Nižší spotřeba paliva při provozu traktoru s SCR systémem. V úvodu byla zmíněna nižší spotřeba paliva, pokud je spalovací motor vybaven SCR systémem. V rámci Evropského představení nových modelů Case IH pro letošní rok, který se konal poprvé v historii v České republice, nedaleko Prahy bylo provedeno i testování traktorů s a bez systému SCR. Pod slovem testování se skrývá praktické měření parametrů motoru tzn. točivého momentu, otáček motoru, spotřeby paliva a výpočtu výkonu motoru. Při tomto měření byly vedle sebe postaveny dva traktoru Puma CVX, které se lišily jen tím, že jeden byl bez systému SCR (Puma CVX 225) a druhý (Puma CVX 230) byl vybaven právě tímto systémem. Pro měření točivého momentu byly použity dva elektrické dynamometry a spotřeba byla odečítána ze sběrnice Can Bus. Obr. 12 Pohled na traktor CASE IH s připojeným dynamometrem 13

14 Obr. 13 Testované traktory připravené na měření Při měření byly oba traktory současně zatíženy na stejný výkon motoru s postupně přibývající hodnotou výkonu. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 7. 14

15 Tab. 7: Výsledky měření výkonu motoru traktorů CASE IH Měření č.1 Výkon motoru (k) Puma CVX 225 (l/h) Puma CVX 230 (l/h) Rozdíl Δ (l/h) Úspora (%) ,5 30,2 5,3 14, ,0 34,6 4,4 11, ,7 36,4 4,3 10, ,9 38,0 4,9 11,4 Měření č.2 Výkon motoru (k) Puma CVX 225 (l/h) Puma CVX 230 (l/h) Rozdíl Δ (l/h) Úspora (%) ,3 29,8 5,5 15, ,9 34,0 4,9 12, ,6 35,8 4,8 11, ,9 37,7 5,2 12,1 Úspora hodinové spotřeby paliva za stejných podmínek dosahuje od 4,3 až 5,5 l/h což v procentech znamená 10 až 15 % úsporu pouhým provozem traktoru bez důrazu na ekonomický provoz. Spotřeba AdBlue se přitom pohybuje v rozmezí 1 až 5 %, což při jednoduché kalkulaci nákladů zůstává pokryto úsporou paliva. Uděláme li si modelový příklad, založený na datech z výsledků měření při výkonu 180 k, pak je zřejmé při respektování cen motorové nafty a AdBlue dosahuje čistá úspora 114,7 Kč za hodinu provozu. Budeme li počítat s ročním provozem 500 h, pak dosahuje Kč (viz tab. 8). 15

16 Tab. 8: Modelový příklad ekonomické efektivity Puma CVX 225 Puma CVX 230 EP Spotřeba nafty [l/h] Spotřeba AdBlue% Provozní hodiny za rok Počet traktorů Cena nafty [Kc/h] Úspory na palivu [Kc/h] Náklady na AdBlue [Kc/h] Cista úspora [Kc/h] Úspora paliva [Kc/rok] Náklady na AdBlue [Kc/rok] Čistá úspora [Kč/rok] 39 34,6 Cena nafty 30,00 Kč 5,0% Cena AdBlue 10,00 Kč ,00 Kč 1 038,00 Kč 132,00 Kč 17,30 Kč 114,70 Kč ,00 Kč 8 650,00 Kč ,00 Kč Úspora na palivu CVX 225 vs. CVX 230 EP 9,80% Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Cista uspora [Kc/rok] Naklady na AdBlue [Kc/rok] Upora paliva [Kc/rok] Obr. 14: Výsledky z tabulky 8 převedeny do grafické podoby Kombinace EGR a filtru na pevné částice Druhá možnost jak splnit emisní limit Úroveň 3b provozovat motor s menším předstihem vstřiku viz.obr. 5 a tím produkovat méně NOx ale více HC a tím také pevných částic. Kromě úpravy časování vstřikování je součástí redukce emisí také recirkulace výfukových plynů EGR, při které se vrací část výfukových plynů zpět do spalovacího potrubí. Druhou částí je systém pro zachytávání pevných 16

17 částic. Pro tyto účely se používá filtr na pevné částice, přes který prochází proud výfukových plynů a pevné částice jsou v něm zachytávány. Existují zde dva základní principy zachytávání pevných částic: 1. Uzavřený systém_výfukové plyny musí procházet přes stěny filtru 2. Otevřený systém_výfukové plyny jsou směřovány na odrazové desky ve kterých se zachytávají pevné částice. Tím jak dochází k zaplňování filtru, zvyšuje se tlak mezi výstupem a vstupem do filtru. Řídící jednotka snímá uvedené tlaky, a pokud dosáhne tlakový rozdíl mezní hodnoty, pak musí dojít k jeho vyčištění. Pro tyto účely existuje několik možností: Výměna filtru za nový. Zvýšením teploty filtru a vypálením zachycených částic. Pokud se používá druhá možnost, pak se vyšší teplota dosahuje dodatečným vstřikováním paliva za horní úvrať komprese, aby došlo k nárůstu teploty výfukových plynů. Tak zvaným vypálením dochází k oxidaci pevných částic a jejich shořením na CO 2 s malým podílem sazí. Aby docházelo ke spalování (vypalování) sazí, musí se teplota výfukových plynů zvýšit nad hodnotu meze zápalnosti, tzn. 600 o C. A B Obr. 15: Existují dva základní systémy zachytávání pevných částic, A-Uzavřený systém, B-otevřený systém. Filtry pevných částic mají aktivní vrstvy pokryty vzácnými kovy např. silicium, cordieritu, spékané kovy atd. Tyto materiály jsou velmi citlivé na kontakt se sírou. Ta je obsažena jak v palivu, jejíchž 17

18 zastoupení se výrazně snižuje, ale především v motorovém oleji, kde má velmi důležitou funkci s pojenou s aditivy, která ovlivňují např. filtrovatelnost, čistotu, únosnost ol. filmu, zabraňují pěnivosti atd. Aditiva obsahují síru a fosfor, které při kontaktu s povrchem filtru způsobují pokles jeho životnosti. Proto se při použití filtru na pevné částice (jsou tvořeny i zbytky motorového oleje) musí použít oleje s nízkým obsahem síry a fosforu, což se projevuje nižší obsahem aditiv, která zvyšují životnost komponentů spalovacího motoru. Jedná se o pokles antioxidantů, detergentů a protioděrových aditiv. Oleje vhodné pro provoz motoru s filtry pevných částic se označují jako low SAPS, avšak ani specifikace API SM či ACEA Cx nedosahuje tohoto označení (zůstává v kategorii mild SAPS).[12]. To v konečném důsledku znamená snížení intervalu údržby výměny motorového oleje. V závěrečném porovnání jsou shrnuty výhody a nevýhody obou systémů. (tab. 9), Tab. 9: Srovnání výhod a nevýhod systému SCR a konvenčního EGR SCR systém EGR a filtr na pevné částice Výhody Nevýhody Výhody Nevýhody Snížení spotřeby paliva Použití dodatečné Bez další provozní 10 až 15 % kapaliny AdBlue kapaliny Zvýšení spotřeby paliva Servisní interval výměny Snížené servisní motorového oleje je 600 intervaly mth Používání u široké škály Omezená životnost motorových vozidel filtru daná počtem s motorem podobným regeneračních cyklů zemědělským strojům Příznivý průběh točivého momentu (velké převýšení točivého momentu) daný větší volností pro nastavení Vysoká citlivost na síru parametrů spalovacího motoru, kde se nemusí brát ohled na produkci emisí. Přísnější emisní limity, které vstoupily v platnost v 2011, vyžadují implementaci nových zařízení, která umožňují jejich splnění a přitom budou přínosem nejenom z pohledu environmentálního, ale také přinesou výhody pro uživatele strojů. Z porovnání výhod je patrné, že systém SCR je správnou volbou, která zohledňuje požadavky předpisů a uživatelů současně. Autoři: Ing.Tomáš Šmerda, Ph.D. Agri CS, Vedoucí technického oddělení, Ing.Jiří Čupera, Ph.D, Mendelova univerzita, Ústav techniky a automobilové dopravy, Odborný asistent 18

19 Článek byl vypracován za podpory projektu Interní grantové agentury IGA Mendelovy univerzity v Brně, TP1/2011 Monitorování výkonových parametrů traktorového motoru. Literatura: 1. Beroun S, Scholz C., Blažek J, 2002: Parametry hoření motorových paliv ve válci pístových spalovacích motorů 2. GHG Data Highlights from greenhouse gas (GHG) emissions data for for Annex I Parties. United Nations Framework Convention for Climate Change. 3. World Health Organization (1998) Selected non-heterocyclic polycyclic aromatic hydrocarbons 4. Mustafa Balat Recent trends in global production and utilisation of bio-ethanol fuel 5. R. Bosch - Automotive Handbook 6. Beroun S: Spalovací proces ve válci pístového spalovacího motoru-výfukové emise 7. Pflanzenolbetriebe Blockheizwerke Teil 1, Bayerisches Staatsministerum fur Landeentwickelung und Umweltfragen 8. Beroun S., 2005: Vozidlové motory elektronický text 9. DIRECTIVE 97/68/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/26/ES 11. Selective Catalytic Reduction Urea Infrastructure Study - National Renewable Energy Laboratory 12. Černý J., 2010: Dopad emisních limitů na motorové oleje, Paliva 2/

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Palivová soustava Steyr 6195 CVT Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: info@agrics.cz Palivová soustava Steyr 6195 CVT Provoz spalovacího motoru lze řešit mimo používání standardního

Více

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OAD_3.AZA_19_EMISE ZAZEHOVYCH MOTORU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Pavel Štanc Tematická

Více

Tisková informace. Autopříslušenství Čisté motory díky nové technice:jak budou vozidla se vznětovým motorem do budoucna moci splnit emisní limity

Tisková informace. Autopříslušenství Čisté motory díky nové technice:jak budou vozidla se vznětovým motorem do budoucna moci splnit emisní limity Tisková informace Autopříslušenství Čisté motory díky nové technice:jak budou vozidla se vznětovým motorem do budoucna moci splnit emisní limity Duben 2001 Čisté motory díky nové technice:jak budou vozidla

Více

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný

Více

Příručka pro podporu prodeje výrobků JCB

Příručka pro podporu prodeje výrobků JCB Emisní normy IIIB/ T 4i Informační příručka o motorech JCB EcoMAX ohledně dodržení emisní normy IIIB/T4i Nejnovější uzákoněná emisní úroveň Týká se nových strojů prodaných do zemí Evropské unie, Severní

Více

Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů

Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů 185 Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů doc. Ing. Josef Laurin, CSc., doc. Ing. Lubomír Moc, CSc., Ing. Radek Holubec Technická univerzita v Liberci, Studentská 2,

Více

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY Původní Metodika stanovení emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy, která je schválená pro výpočty emisí z dopravy na celostátní a regionální

Více

Spotřeba paliva a její měření je jedna z nejdůležitějších užitných vlastností vozidla. Měřit a uvádět spotřebu paliva je možno několika způsoby.

Spotřeba paliva a její měření je jedna z nejdůležitějších užitných vlastností vozidla. Měřit a uvádět spotřebu paliva je možno několika způsoby. S Spotřeba paliva Spotřeba paliva a její měření je jedna z nejdůležitějších užitných vlastností vozidla. ěřit a uvádět spotřebu paliva je možno několika způsoby. S.1 Spotřeba a měrná spotřeba Spotřeba

Více

Učební texty Diagnostika II. snímače 7.

Učební texty Diagnostika II. snímače 7. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Praxe 4. ročník Fleišman Luděk 28.5.2013 Název zpracovaného celku: Učební texty Diagnostika II. snímače 7. Snímače plynů, měřiče koncentrace Koncentrace látky udává, s

Více

Funkční vzorek vozidlového motoru EA111.03E-LPG

Funkční vzorek vozidlového motoru EA111.03E-LPG Funkční vzorek vozidlového motoru EA111.03E-LPG Funkční vzorek vozidlového motoru EA111.03E-LPG je výsledkem výzkumných, vývojových a optimalizačních prací, prováděných v laboratoři (zkušebně motorů) Katedry

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Obecné cíle a řešené dílčí etapy

Obecné cíle a řešené dílčí etapy 5.1.3. Nestacionární zkoušky motorů Obecné cíle a řešené dílčí etapy 5.1.3. Nestacionární zkoušky motorů Ověření emisního chování vozidel při simulaci různých reálných provozních podmínek Verifikace spotřeby

Více

VLIV PODÍLU BIOSLOŽKY V PALIVU NA SPOTŘEBU A PALIVA EMISE TRAKTORU ZETOR FORTERRA 8641

VLIV PODÍLU BIOSLOŽKY V PALIVU NA SPOTŘEBU A PALIVA EMISE TRAKTORU ZETOR FORTERRA 8641 VLIV PODÍLU BIOSLOŽKY V PALIVU NA SPOTŘEBU A PALIVA EMISE TRAKTORU ZETOR FORTERRA 8641 THE INFLUENCE OF PROPORTION OF BIOFUEL IN DIESEL ON FUEL CONSUMPTION AND EMISSIONS PRODUCTION OF ZETOR FORTERRA 8641

Více

DIESEL PRÉMIOVÁ PALIVA ALL IN AGENCY 2009. výkon ekologie rychlost vytrvalost akcelerace

DIESEL PRÉMIOVÁ PALIVA ALL IN AGENCY 2009. výkon ekologie rychlost vytrvalost akcelerace DIESEL PRÉMIOVÁ PALIVA ALL IN AGENCY 2009 výkon ekologie rychlost vytrvalost akcelerace DIESEL PRÉMIOVÁ PALIVA Špičková prémiová paliva VERVA Diesel, výkon ekologie rychlost vytrvalost akcelerace VERVA

Více

IVECO BUS CNG technologie autobusech emisní normy Euro VI

IVECO BUS CNG technologie autobusech emisní normy Euro VI IVECO BUS CNG technologie autobusech emisní normy Euro VI Roman Koblása Produkt Manager Praha 2014 Listopad 2014 IVECO BUS CNG technologie Euro VI. 2 IVECO BUS Globální značka Listopad 2014 IVECO BUS CNG

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní Katedra vozidel a motorů (KVM) Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka Nízkoemisní autobusový motor ML 637 NGS na zemní plyn (Dokončení

Více

NOVÁ TECHNOLOGIE PRO ŠIROKÉ VYUŽITÍ

NOVÁ TECHNOLOGIE PRO ŠIROKÉ VYUŽITÍ NOVÁ TECHNOLOGIE PRO ŠIROKÉ VYUŽITÍ úžasně jednoduchý způsob, jak snížit emise, spotřebu paliva, dosáhnout lepšího výkonu vozu a ušetřit. Vhodné pro benzinové i naftové motory a motory na Etanol. Zkrátka

Více

Limity plynných emisí dráhových motorů a způsoby jejich snižování

Limity plynných emisí dráhových motorů a způsoby jejich snižování Jaromír Bittner 1, Jaroslav Ježek 2 Limity plynných emisí dráhových motorů a způsoby jejich snižování Klíčová slova: spalovací motor, emise škodlivých látek, vyhlášky UIC, směrnice EU Negativní vliv emisí

Více

REDUCTION OF NO X EMISSIONS USING THE SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION SYSTEM SNÍŽENÍ EMISÍ NOX POMOCÍ SCR SYSTÉMU

REDUCTION OF NO X EMISSIONS USING THE SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION SYSTEM SNÍŽENÍ EMISÍ NOX POMOCÍ SCR SYSTÉMU REDUCTION OF NO X EMISSIONS USING THE SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION SYSTEM SNÍŽENÍ EMISÍ NOX POMOCÍ SCR SYSTÉMU Skřivánek A., Polcar A., Sedlák P. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty

Více

Z ûehovè a vznïtovè motory

Z ûehovè a vznïtovè motory 2. KAPITOLA Z ûehovè a vznïtovè motory 2. V automobilech se používají pístové motory. Ty pracují v určitém cyklu, který obsahuje výměnu a spálení směsi paliva se vzdušným kyslíkem. Cyklus probíhá ve čtyřech

Více

PLNĚNÍ EMISNÍCH NOREM U TRAKTOROVÝCH MOTORŮ

PLNĚNÍ EMISNÍCH NOREM U TRAKTOROVÝCH MOTORŮ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Transporter Motory splňující emisní normu Euro 5 plus Motor 2,0 l TDI 62 kw (84 k) Motor 2,0 l TDI 75 kw (102 k) Motor / Počet ventilů na válec 4válcový

Více

Provoz traktoru Case IH PUMA CVX na směsné palivo B30

Provoz traktoru Case IH PUMA CVX na směsné palivo B30 Provoz traktoru Case IH PUMA CVX na směsné palivo B30 Moderní koncepce zemědělské výroby je spojena se spotřebou energií, jejíž základ je založen na transformaci fosilních zdrojů na elektrickou a tepelnou

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.20 Integrovaná střední

Více

Výsledky měření traktoru Case IH 135 MXU na řepkový olej a motorovou naftu

Výsledky měření traktoru Case IH 135 MXU na řepkový olej a motorovou naftu Výsledky měření traktoru Case IH 135 MXU na řepkový olej a motorovou naftu Původní dieselův motor vynalezený v roce 1895 byl konstruován na podzemnicový olej, ale jeho dlouhodobý vývoj byl spojen s motorovou

Více

POKYNY MOTOROVÁ PALIVA

POKYNY MOTOROVÁ PALIVA POKYNY Prostuduj si teoretické úvody k jednotlivým částím listu a následně vypracuj postupně všechny zadané úkoly tyto a další informace pak použij na závěr při vypracování testu zkontroluj si správné

Více

Směrnice 2000/25/ES se mění takto: 1. V článku 1 se doplňuje nová odrážka, která zní: 2. V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní:

Směrnice 2000/25/ES se mění takto: 1. V článku 1 se doplňuje nová odrážka, která zní: 2. V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní: 1.3.2005 Úřední věstník Evropské unie L 55/35 SMĚRNICE KOMISE 2005/13/ES ze dne 21. února 2005, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES týkající se emisí plynných znečišťujících

Více

Vše, co musíte vědět o MAZIVECH DOPORUČUJE

Vše, co musíte vědět o MAZIVECH DOPORUČUJE Vše, co musíte vědět o MAZIVECH DOPORUČUJE VŠE, CO MUSÍTE VĚDĚT O MAZIVECH Výměna oleje je 1. podmínkou údržby. PROČ PROVÁDĚT VÝMĚNU OLEJE? Je nezbytné pravidelně měnit motorový olej a používat maziva

Více

Motory -Emise škodlivin ve výfukových plynech

Motory -Emise škodlivin ve výfukových plynech Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. Název zpracovaného celku: Motory -Emise škodlivin ve výfukových plynech Výfukové plyny jsou produkty vnitřního spalování paliva ve spalovacích

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací motory Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací motory Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv Spalovací motory Ing. Jan Andreovský Ph.D. Spalovací motory Základní informace Základní dělení Motor

Více

Havlíčkovo náměstí 6189, 708 00 Ostrava-Poruba, tel.: +420 776 979 443, e-mail:info@pwr.cz PWR T 600. Technická specifikace. 600 kw Spalovací turbína

Havlíčkovo náměstí 6189, 708 00 Ostrava-Poruba, tel.: +420 776 979 443, e-mail:info@pwr.cz PWR T 600. Technická specifikace. 600 kw Spalovací turbína PWR T 600 Technická specifikace 600 kw Spalovací turbína Obecná specifikace: 655 kw dle ISO normy Jednotka určená pro průmyslové aplikace Uložení na jedné ose Jednoduchý pracovní cyklus Radiální kompresor

Více

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO Nedokonalé spalování palivo v kotli nikdy nevyhoří dokonale nedokonalost spalování je příčinou ztrát hořlavinou ve spalinách hořlavinou v tuhých zbytcích nedokonalost spalování tuhých a kapalných paliv

Více

Metody měření provozních parametrů strojů. Metodika měření. absolutní a měrná spotřeba paliva. měření převodového poměru,

Metody měření provozních parametrů strojů. Metodika měření. absolutní a měrná spotřeba paliva. měření převodového poměru, Metodika měření měření převodového poměru, měření setrvačné hmotnosti vozidla, menší motory se roztáčejí elektromotory, větší motory se roztáčí motorem vozidla, vlastní akcelerace měřeného motoru, měření

Více

VÝVOJ EMISNÍ ZÁTĚŽE OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

VÝVOJ EMISNÍ ZÁTĚŽE OVZDUŠÍ Z DOPRAVY Jiří Jedlička Vladimír Adamec Jiří Dufek Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-85813-99-8, s. 146-153 VÝVOJ

Více

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 1 Zákon 86/2002 Sb. řeší ochranu ovzduší před znečišťujícími látkami ochranu ozonové vrstvy Země ochranu klimatického systému Země

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ

TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ Přednáška č. 9 Snímek 1. Osnova přednášky Základní údaje o automobilové dopravě Princip funkce spalovacího motoru Přehled emisí ze spalovacích motorů Metody omezování emisí

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH27

DUM VY_52_INOVACE_12CH27 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH27 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Zpráva zpracovaná na základě

Zpráva zpracovaná na základě Zpráva zpracovaná na základě PROTOKOLU č 11410/2014 o zkoušce palivového kondicionéru Boogie Energy Pill společnostní DEKRA CZ a.s. pověřenou zkušebnou Ministerstva dopravy ČR podle zákona č. 56/2001 Sb.

Více

Zpráva zpracovaná na základě

Zpráva zpracovaná na základě Zpráva zpracovaná na základě PROTOKOLU č 11410/2014 o zkoušce palivového kondicionéru Boogie Energy Pill společnostní DEKRA CZ a.s. pověřenou zkušebnou Ministerstva dopravy ČR podle zákona č. 56/2001 Sb.

Více

Zeleno žlutá je odolná. Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje

Zeleno žlutá je odolná. Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje Zeleno žlutá je odolná Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje Stejná výkonnost jako první den Program výrobků MANN-FILTER pro zemědělské stroje: Vzduchové filtry Olejové filtry Palivové filtry Filtry

Více

EMISE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY

EMISE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY EMISE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY Pavel Šimáček, Milan Pospíšil Vysoká škola chemickotechnologická v Praze ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V EU DO R. 2020 Snížení emisí z dopravy o 80 % (v porovnání s r. 1995) Klíčové

Více

Technická zpráva WYNN S HIGH PRESSURE 3 (HP 3)

Technická zpráva WYNN S HIGH PRESSURE 3 (HP 3) Technická zpráva WYNN S HIGH PRESSURE 3 (HP 3) Dovoz do ČR: Top Oil Services, k. s. Nádražní 5, 346 01 Horšovský Týn www.wynns.cz strana 1. z 12 Obsah 1. Wynn s HP 3, obsahuje antioxydanty, které předcházejí

Více

Zeleno-žlutá má sílu. Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje

Zeleno-žlutá má sílu. Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje Zeleno-žlutá má sílu Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje Zaručená kvalita originálního náhradního dílu: Program výrobků MANN-FILTER pro stavební stroje: Vzduchové filtry Olejové filtry Palivové filtry

Více

Ústav automobilního a dopravního inženýrství PODPORA CVIČENÍ. Ing. Jan Vančura Ústav automobilního a dopravního inženýrství FSI VUTBR

Ústav automobilního a dopravního inženýrství PODPORA CVIČENÍ. Ing. Jan Vančura Ústav automobilního a dopravního inženýrství FSI VUTBR PODPORA CVIČENÍ 1 Sací systém spalovacího motoru zabezpečuje přívod nové náplně do válců motoru. Vzduchu u motorů vznětových a u motorů zážehových s přímým vstřikem paliva do válce motoru. U motorů s vnější

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

Automobilová maziva. Motorové oleje

Automobilová maziva. Motorové oleje Automobilová maziva Jako automobilová maziva můžeme nazvat soubor olejů a plastických maziv používaných k mazání, případně k přenosu síly v automobilech a jiných mobilních prostředcích. Pro konečného uživatele

Více

Z bagru... na dálnici

Z bagru... na dálnici Z bagru... na dálnici Přídavný pohon Mikro pojezd Hydraulický startér Radiální hydromotor v konstrukci silničních vozidel Je velmi kompaktním a účinným zdrojem kroutícího momentu Je často používán se k

Více

Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší

Více

4.2 Vliv dopravy na životní prostředí. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

4.2 Vliv dopravy na životní prostředí. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 4.2 Vliv dopravy na životní prostředí Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Obecné pojmy, typy dopravy 2. Struktura dopravy

Více

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje k omezování

Více

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Paliva Paliva nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Dělení paliv podle skupenství pevná uhlí, dřevo kapalná benzín,

Více

Emise zážehových motorů

Emise zážehových motorů Emise zážehových motorů Složení výfukových plynů zážehového motoru 1. Plynné složky: - oxid uhličitý CO 2 - oxid uhelnatý CO - oxidy dusíku NO x (majorita NO) - nespálené uhlovodíky HC (CH x ) Nejvýznamnější

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vliv složení vozového parku osobních automobilů v České republice na životní prostředí.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vliv složení vozového parku osobních automobilů v České republice na životní prostředí. 1/12 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vliv složení vozového parku osobních automobilů v České republice na životní prostředí. Číslo zprávy: TECH - Z 05 / 2012 Zprávu vypracoval: Ing. František Horák, CSc. Ředitel sekce:

Více

Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005

Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005 Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005 II. 1. Emisní inventura Zpracování této zprávy ukládá nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy

Více

Problematika řízení automatických kotlů na biomasu se zaměřením na kotle malého výkonu pro domácnosti

Problematika řízení automatických kotlů na biomasu se zaměřením na kotle malého výkonu pro domácnosti Problematika řízení automatických kotlů na biomasu se zaměřením na kotle malého výkonu pro domácnosti Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav energetiky ve spolupráci

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

Revize Tematické strategie EU o znečištění ovzduší. Kateřina Sukdolová, Pavel Gadas 19. listopadu 2013 Plzeň

Revize Tematické strategie EU o znečištění ovzduší. Kateřina Sukdolová, Pavel Gadas 19. listopadu 2013 Plzeň Revize Tematické strategie EU o znečištění ovzduší Kateřina Sukdolová, Pavel Gadas 19. listopadu 2013 Plzeň Obsah Důvody revize Cíl a obsah revize Revize směrnic ke kvalitě ovzduší Nové směrnice v oblasti

Více

!" snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách,

! snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách, Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, niklu, arsenu, rtuti

Více

Obsah. Obsah. Úvodem. Vlastnosti a rozdělení vozidel na LPG. Druhy zástaveb LPG ve vozidlech. Slovo autora... 9

Obsah. Obsah. Úvodem. Vlastnosti a rozdělení vozidel na LPG. Druhy zástaveb LPG ve vozidlech. Slovo autora... 9 Obsah Obsah Úvodem Slovo autora.................................................. 9 Vlastnosti a rozdělení vozidel na LPG Kde se vzalo LPG.............................................. 11 Fyzikální vlastnosti

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ SZ _ 20. 12. Autor: Ing. Luboš Veselý Datum vypracování: 28. 02. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.11.2013 Název zpracovaného celku: Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Úkolem palivové soustavy je dopravit

Více

OPTIMALIZACE NAPLNĚNÍ VÁLCE SPALOVACÍHO MOTORU

OPTIMALIZACE NAPLNĚNÍ VÁLCE SPALOVACÍHO MOTORU OPTIMALIZACE NAPLNĚNÍ VÁLCE SPALOVACÍHO MOTORU Summary Radek Tichánek 1, Marcel Diviš 1 Oldřich Vítek 2 1 Ústav pro výzkum motorových vozidel, s.r.o Výzkumné centrum Josefa Božka Lihovarská 12, 180 68

Více

19. a 20. PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY ZÁŽEHOVÉ A VZNĚTOVÉ 19. and 20. PETROL AND DIESEL PISTONE COMBUSTION ENGINES

19. a 20. PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY ZÁŽEHOVÉ A VZNĚTOVÉ 19. and 20. PETROL AND DIESEL PISTONE COMBUSTION ENGINES 19. a 20. PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY ZÁŽEHOVÉ A VZNĚTOVÉ 19. and 20. PETROL AND DIESEL PISTONE COMBUSTION ENGINES ROZDĚLENÍ SPLAOVACÍCH MOTORŮ mechanická funkčnost pístové nebo rotační Spalovací motor pracuje

Více

Konstrukce drážních motorů

Konstrukce drážních motorů Konstrukce drážních motorů Vodní okruhy spalovacího motoru ( objem vody cca 500 l ) 1. Popis hlavního okruhu V hlavním vodním okruhu je ochlazována voda kterou je chlazen spalovací motor a pláště turbodmychadel.

Více

Měření emisí motorových vozidel

Měření emisí motorových vozidel 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kontrola a měření strojních zařízení

Více

Co víme o nekatalytické redukci oxidů dusíku

Co víme o nekatalytické redukci oxidů dusíku Co víme o nekatalytické redukci oxidů dusíku Ing. Pavel Machač, CSc., email: pavel.machac@vscht.cz, tel.: (40) 0 444 46 Ing. Jana Vávrová, email: jana1.vavrova@vscht.cz, tel.: (40) 74 971 991 VŠCHT Praha,

Více

POWER OF THE SELF-IGNITION MOTOR FOR PURE PLANT OIL VÝKON VZNĚTOVÉHO MOTORU NA ČISTÝ ROSTLINNÝ OLEJ

POWER OF THE SELF-IGNITION MOTOR FOR PURE PLANT OIL VÝKON VZNĚTOVÉHO MOTORU NA ČISTÝ ROSTLINNÝ OLEJ POWER OF THE SELF-IGNITION MOTOR FOR PURE PLANT OIL VÝKON VZNĚTOVÉHO MOTORU NA ČISTÝ ROSTLINNÝ OLEJ Hlavenka T., Fajman M., Čupera J. Ústav techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta, Mendelova

Více

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

EMISNÍ VÝSTUPY NO X Z PECÍ MAERZ

EMISNÍ VÝSTUPY NO X Z PECÍ MAERZ EMISNÍ VÝSTUPY NO X Z PECÍ MAERZ Ing. Jiří Jungmann Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Podstata procesu výpal uhličitanu vápenatého při teplotách mezi 900 a 1300 o C reaktivita vápna závisí zejména

Více

neoriginální tlumič výfuku katalytický tlumič výfuku (SCR) Iveco Katalytický tlumič výfuku (SCR) Iveco je zárukou vynikajících výkonů

neoriginální tlumič výfuku katalytický tlumič výfuku (SCR) Iveco Katalytický tlumič výfuku (SCR) Iveco je zárukou vynikajících výkonů KVALITA IVECO VIDĚNA ZBLÍZKA č. 3 katalytický tlumič výfuku (SCR) Iveco VÝHODY neoriginální tlumič výfuku RIZIKA Katalytický tlumič výfuku (SCR) Iveco je zárukou vynikajících výkonů Napodobený výrobek

Více

Spalovací motory Caterpillar pro platné emisní limity Stage IIIA

Spalovací motory Caterpillar pro platné emisní limity Stage IIIA Kolejová vozidla, komponenty, systémy, infrastruktura,... Spalovací motory Caterpillar pro platné emisní limity Stage IIIA Ing. Jiří Štěpánek CZ LOKO, a.s. CZ LOKO a.s. Ing. Jiří Štěpánek Bezručovo náměstí

Více

Produkce emisních složek výfukových plynů

Produkce emisních složek výfukových plynů Produkce emisních složek výfukových plynů zážehové a vznětové motory Složky výfukových zplodin CO oxid uhelnatý Jedná se o bezbarvý jedovatý plyn, který je bez zápachu a již 0,5 objemového procenta ve

Více

Kvalita paliv v ČR a v okolních státech EU Brno 10.6.2009 Autosalon

Kvalita paliv v ČR a v okolních státech EU Brno 10.6.2009 Autosalon Brno 10.6.2009 Autosalon Ing.Vladimír Třebický Ústav paliv a maziv,a.s. člen skupiny SGS Současná kvalita a sortiment paliv v ČR Automobilový benzin ČSN EN 228 Přídavek bioethanolu přímo nebo jako ETBE

Více

Základní charakteristika

Základní charakteristika Základní charakteristika Plynové kogenerační jednotky (KGJ) značky ADW jsou modulové stavebnicové systémy určené k zástavbě do strojoven, určené k trvalé výrobě elektřiny a tepla. Jako palivo je standardně

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 25 Ventil

Více

Moderní mazací oleje pro automobily

Moderní mazací oleje pro automobily Moderní mazací oleje pro automobily Ivana Václavíčková, Paramo, a.s., Přerovská 560, 530 06 Pardubice, e-mail:ivana.vaclavickova@paramo.cz Autosalon 10.červen 2009 Automobilové oleje 1 Téma Trendy vývoje

Více

ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI SPALOVACÍHO MOTORU NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN COMPETITIVENESS INCREASE OF THE CNG ENGINE

ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI SPALOVACÍHO MOTORU NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN COMPETITIVENESS INCREASE OF THE CNG ENGINE ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI SPALOVACÍHO MOTORU NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN COMPETITIVENESS INCREASE OF THE CNG ENGINE David Svída 1 Anotace: V současné době ve vozidlech převládá trend výkonných maloobjemových

Více

PŘÍSPĚVEK PLYNOFIKOVANÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY K OZDRAVĚNÍ OVZDUŠÍ VE MĚSTECH MOST A LITVÍNOV

PŘÍSPĚVEK PLYNOFIKOVANÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY K OZDRAVĚNÍ OVZDUŠÍ VE MĚSTECH MOST A LITVÍNOV PŘÍSPĚVEK PLYNOFIKOVANÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY K OZDRAVĚNÍ OVZDUŠÍ VE MĚSTECH MOST A LITVÍNOV Beroun Stanislav 1), Scholz Celestýn 1), Tuček Gerhard 2) 1) Katedra strojů průmyslové dopravy, Fakulta strojní,

Více

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 Omezování plynných emisí Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 1 Úvod Různé fyzikální a chemické principy + biotechnologie Principy: absorpce adsorpce oxidace a redukce katalytická oxidace a redukce kondenzační

Více

Agri Plus 40.7 VS Agri Plus 40.7 PS Agri Plus 38.9 VS Agri Plus 38.9 PS. Špičková technologie

Agri Plus 40.7 VS Agri Plus 40.7 PS Agri Plus 38.9 VS Agri Plus 38.9 PS. Špičková technologie AGRI PLUS >> Agri PLUS Agri Plus 40.7 VS Agri Plus 40.7 PS Agri Plus 38.9 VS Agri Plus 38.9 PS Špičková technologie Dieci AGRI jsou extrémně pohodlné, rychlé, lehce ovladatelné stroje. s mimořádným výkonem

Více

SPALOVACÍ MOTORY. - vznětové = samovznícením. - dvoudobé. - kapalinou. - dvouřadé s válci do V - vodorovné - ležaté. - vstřikové

SPALOVACÍ MOTORY. - vznětové = samovznícením. - dvoudobé. - kapalinou. - dvouřadé s válci do V - vodorovné - ležaté. - vstřikové SPALOVACÍ MOTORY Druhy spalovacích motorů rozdělení podle způsobu zapalování podle počtu dob oběhu podle chlazení - zážehové = zvláštním zdrojem (svíčkou) - vznětové = samovznícením - čtyřdobé - dvoudobé

Více

(mechanickou energii) působením na píst, lopatky turbíny nebo využitím reaktivní síly Používají se jako #3

(mechanickou energii) působením na píst, lopatky turbíny nebo využitím reaktivní síly Používají se jako #3 zapis_spalovaci 108/2012 STR Gc 1 z 5 Spalovací Mění #1 energii spalovaného paliva na #2 (mechanickou energii) působením na píst, lopatky turbíny nebo využitím reaktivní síly Používají se jako #3 dopravních

Více

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2013, 30.+31.10. 2013 Roztoky -

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2013, 30.+31.10. 2013 Roztoky - Popis obsahu balíčku WP03 Přizpůsobení motorů alternativním palivům a WP03: Přizpůsobení motorů alternativním palivům a inovativní systémy pro snížení znečištění a emisí GHG Vedoucí konsorcia podílející

Více

Profesor Ing. Aleš Komár, CSc. Aplikace palivového aditiva v provozu vojenské techniky AČR

Profesor Ing. Aleš Komár, CSc. Aplikace palivového aditiva v provozu vojenské techniky AČR VOJENSKÝ PROFESIONÁL Profesor Ing. Aleš Komár, CSc. Aplikace palivového aditiva v provozu vojenské techniky AČR Článek prezentuje výsledky obranného výzkumu MO k zajištění ekonomičnosti a bezpečnosti provozu

Více

Tepelné zpracování odpadu

Tepelné zpracování odpadu Seminář KONEKO: Prováděcí vyhláška 415/2012 Sb., metodické pokyny a stanoviska MŽP k zákonu o ovzduší Tepelné zpracování odpadu Mgr. Pavel Gadas odbor ochrany ovzduší, MŽP Obecný legislativní rámec Národní

Více

DRIVEN BY QUALITY NOVÉ MOTORY EURO 6 TRUCKS PARTS FINANCE WWW.DAF.COM

DRIVEN BY QUALITY NOVÉ MOTORY EURO 6 TRUCKS PARTS FINANCE WWW.DAF.COM NOVÉ MOTORY EURO 6 SÍLA EFEKTIVITY Nové modely DAF XF, CF a LF Euro 6 dostanou kompletně novou řadu špičkových motorů PACCAR. Od nejmenšího motoru PX-5 pro řadu LF po nejvýkonnější typ MX-13 s výkonem

Více

Produkce emisních složek výfukových plynů

Produkce emisních složek výfukových plynů Produkce emisních složek výfukových plynů zážehové a vznětové motory Složky výfukových zplodin CO oxid uhelnatý Jedná se o bezbarvý jedovatý plyn, který je bez zápachu a již 0,5 objemového procenta ve

Více

Tisková konference při příležitosti zahájení programu 14. listopadu 2007, Praha T. Voříšek, J. Krivošík, SEVEn, o.p.s.

Tisková konference při příležitosti zahájení programu 14. listopadu 2007, Praha T. Voříšek, J. Krivošík, SEVEn, o.p.s. Obsah programu GreenPlan Tisková konference při příležitosti zahájení programu 14. listopadu 2007, Praha T. Voříšek, J. Krivošík, SEVEn, o.p.s. Obsah prezentace 1. Východiska přípravy obsahu programu GreenPlan

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy. Emise vozidlových motorů Diplomová práce

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy. Emise vozidlových motorů Diplomová práce Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Emise vozidlových motorů Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc. Vypracoval: Ing. Jan Mikulášek

Více

VÝVOJ PLYNOVÉHO MOTORU PRO OSOBNÍ AUTOMOBIL PASSENGER CAR GAS ENGINE DEVELOPMENT

VÝVOJ PLYNOVÉHO MOTORU PRO OSOBNÍ AUTOMOBIL PASSENGER CAR GAS ENGINE DEVELOPMENT XXXVIII. medzinárodná vedecká konferencia pracovníkov katedier a pracovísk spaľovacích motorov vysokých škôl na Slovensku a v Čechách, Bratislava, 2007 VÝVOJ PLYNOVÉHO MOTORU PRO OSOBNÍ AUTOMOBIL PASSENGER

Více

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Problematika emisí z malých zdrojů znečišťování II. Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Pohled Teplárenského sdružení ČR Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště TS ČR 8. března 2012, Malenovice Představení

Více

Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D.

Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D. Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D. Osnova 2 Legislativa Biomasa druhy složení Emise vznik, množství, vlastnosti, dopad na ŽP a zdraví, opatření CO SO 2 NO x Chlor TZL

Více

STANOVENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH ŠKODLIVIN NA VÝSTUPU ZE SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

STANOVENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH ŠKODLIVIN NA VÝSTUPU ZE SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ STANOVENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH ŠKODLIVIN NA VÝSTUPU ZE SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. ÚVOD V dnešní době, kdy stále narůstá množství energií a počet technologií potřebných k udržení životního standardu současné

Více

Audi A4 limuzína A4 Avant A4 allroad quattro Audi S4 limuzína S4 Avant Audi Náskok díky technice

Audi A4 limuzína A4 Avant A4 allroad quattro Audi S4 limuzína S4 Avant Audi Náskok díky technice A4 Audi A4 limuzína A4 Avant A4 allroad quattro Audi S4 limuzína S4 Avant Audi Náskok díky technice 108 Technická data Audi A4 limuzína / A4 Avant Model A4 1.8 TFSI (88 kw) A4 1.8 TFSI (125 kw) A4 1.8

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013 Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Nástroje omezující emise znečišťujících

Více