1. Matematický model jízdy vlaku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Matematický model jízdy vlaku."

Transkript

1 1. Matematický model jízdy vlaku. 1.1 Úvod Simulaci jízdy vlaku rozumíme algoritmus, který má za úkol sestavení dráhových a časových průběhů pomocí diferenciálních rovnic jízdy vlaku, jejímž výsledkem jsou grafy závislosti rychlosti jízdy na dráze v=f(l) a doby jízdy na dráze t=f(l). V simulaci se aplikují obecně platné fyzikální zákony jízdy hnacích vozidel a vlaku. Vstupními parametry jsou trakční charakteristiky lokomotiv, parametry zátěže vlaku a v poslední řade také tratě s přesnými sklonovými poměry. Výhodou použití počítačové simulace, která nám ulehčuje práci, je její přesnost a hlavně rychlejší doba výpočtu. Výsledné výpočty simulace jsou přístupné jak v číselných hodnotách stejně tak i v daných grafech. Proto není nutné konat nákladné a zdlouhavé zkušební jízdy. V dřívějších dobách nebylo možné simulovat jízdu pomoci PC z důvodu absence vhodných simulačních programů a především kvůli značné pořizovací ceně a pomalých procesorů s malou kapacitou paměti pro rychlé výpočty diferenciálních rovnic. Program je vyvíjen ve vývojovém prostředí Microsoft Visual C# 2005 Express Edition [9] pro operační systém Windows. Cílem simulace obecně je: kontrola chodu nově konstruovaných vozidel možnosti určení energetické hospodárnosti jednotlivých hnacích vozidel optimální techniky jízdy vzhledem ke spotřebě Popřípadě může sloužit jako pomůcka při sestavování grafikonu. 1

2 1.2 Matematický model V jakékoli fázi pohybu vlaku musíme brát v úvahu trakční odpory, které jsou překonávané tažnou silou vyvíjenou hnacími nápravami. V této části se pojednává o překonávání trakčních odporů vznikajících při rozjezdu, jízdě, jízdě výběhem a brzdění popsané v těchto fyzikálních rovnicích: Ft = Fa+ F0L + F0V + FSRED + Fb kde: [1.2.1] Ft tažná síla lokomotivy (trakční charakteristika Ft=f(V)) Fa odpor ze setrvačnosti hmot F0L jízdní odpor hnacího vozidla F0V jízdní odpor vlaku (zátěže) Fb brzdný odpor FSRED odpor ze stoupání Jisté je, že ne všechny síly se vyskytují v současnou dobu. Uveďme příklad, že při rozjezdu vlaku a jízdou konstantní rychlostí je brzdná síla Fb =0. Naopak při brzdění je tažná síla Ft =0. Proto musíme rozeznávat fázi jízdy: rozjezd, jízda V = kost., výběh a brzda. Základní fáze jízdy vlaku jsou zachyceny v obecném časovém tachogramu na obr

3 Obr fáze jízdy vlaku zachycený v časovém tachogramu Pro různé fáze jízdy vlaku jsou některé členy rovnice nulové: 1. Rozjezd nebrzdí se, tudíž Fb=0 2. Jízda V = konst. Fa = 0 a = 0 a) Ft 0; Fb=0 p0 + psred 0 tyto pasivní odpory je potřeba je překonat silou Ft b) Ft =0; Fb 0 klesání sred má hodnotu větší než měrný odpor vlaku a je potřeba jej přibrzďovat. 3. Výběh jízdy Ft =0; Fb=0 jízda setrvačností a) Součet pasivních odporů kladný zpomalování b) Součet pasivních odporů = 0 V = kost. c) Součet pasivních odporů záporný zrychlování 4. Brzdění Ft =0; Fb 0 a = ab 3

4 První části simulace jízdy vlaku je výpočet dráhového tachogramu, který je závislostí v=f(l), kterou získáme vyjádřením z této rovnice: Fa = Ft F0L F0V FSRED Pro vyjádření 1.3 [1.2.2] musíme znát rovnice popsané v dalších bodech: Jízdní odpory Obecná podstata jízdního odporu vychází z pohybu reálných mechanizmů. Vznikají tři složky odporové síly, které vznikají třením: [1.3.1] kde: A složka smykového tření v ložiskách vozidla B složka valivého tření kola po kolejnici při jízdě C složka tření o vzduch Pro měrný jízdní odpor, který je zadaný každému vozidlu i zátěži zvlášť platí vztah: [1.3.2] Jedná se o kvadratickou závislost a vzorce platné pro vozidla ČD a ZSSK stanovuje příslušné ministerstvo dopravy v daném státě. Získává se měřením na skutečných vozidlech. 4

5 Obr závislost měrného jízdního odporu na rychlost jízdy V našem případě použijeme tyto vzorce: [1.3.3] [1.3.4] 1.4 Odpor ze stoupání Odpor ze stoupání je složka zemské tíže, která působí na vozidlo jedoucí na stoupání. Její hodnota může být kladná, pokud jede vlak do stoupání, nebo záporná jedeli vlak po spádu. 5

6 [1.4.1] Obr odpor ze stoupání Poměr se nazývá stoupání tratě a udává se v promilích. Snížení měrného odporu ze stoupání se dosáhne prodloužením tratě. 1.5 Přídavný odpor z oblouku Odpor z oblouku vzniká při jízdě obloukem třením plochy kola s hlavou kolejnice. Náprava HV je tuhá a proto při různé délce kolejnic jedno případně obě kola budou prokluzovat. Většinou mají vozidla dvě, nebo tři nápravy uložené pevně v rámu podvozku. Při styku se zakřivenou kolejnicí v oblouku se nákolky kol do něj zařezávají. V oblouku působí na HV i dostředivá síla, která přitlačuje nákolky vozy ke kolejnicím a způsobuje další odpor při jízdě. Přídavné odpory z oblouku tedy rozdělujeme na: Vliv nestejné délky kolejnic Vliv pevného rozvoru náprav Dostředivá složka tažné síly v oblouku Odstředivá síla v oblouku Její velikost je ovšem k ostatním měrným trakčním odporům nízká. Z toho důvodu se v praxi používá hodnot vypočtených z empirických vzorců Röcklových tvaru: 6

7 [1.5.1] [1.5.2] Často se měrný přídavný odpor z oblouku sčítá s měrným odporem ze stoupání. Celkově se součet nazývá redukované stoupání: [1.5.3] [1.5.4] 1.6 Odpor ze setrvačnosti hmoty vlaku Setrvačná síla se projevuje se jako trakční odpor. Podle 2. Newtonova zákona vzniká při působení sil na hmotný bod časová změna hybnosti. Tedy při jakékoliv změně rychlosti vlaku působí odpor setrvačnosti hmoty vlaku. Pokud ovšem vlak jede ve fázi jízdy (viz Obr ) je jeho Fa=0. Odpor ze setrvačnosti hmoty se číselně rovná součtu působících sil, tažné síly a trakčních odporů a je přímo úměrná zrychlení. Při urychlování popřípadě zpomalování vozidla je však třeba uvést také rotující části do zrychleného pohybu. K tomu je třeba překonat odpor ze setrvačnosti rotujících hmot proti urychlování rotačního pohybu. Potom celkový odpor ze setrvačnosti hmoty vozidla je: 7

8 [1.6.1] kde: m hmotnost a zrychlení součinitel rotujících hmot představující zvýšení pohybové energie vozidla při posuvném pohybu v důsledku rotace některých jeho částí. Pro vlakové soupravy tažené hnacím vozidlem se stanovuje střední součinitel rotujících hmot: [1.6.2] kde: součinitel rotujících hmot lokomotivy součinitel rotujících hmot vlaku hmotnost lokomotivy hmotnost vlaku Po dosazení předchozích rovnic dostaneme pro odpor ze setrvačnosti vztah: [1.6.3] Fa = Ft F0L F0V FSRED [1.6.4] Základním předpokladem pro simulaci jízdy vlaku po trati je řešení diferenciální rovnice jízdy vlaku. Při jejím řešení vycházíme z rovnice z odporu ze setrvačnosti hmotnosti vlaku 8

9 [1.6.5] kde: GL tíha lokomotivy GV tíha vlaku součinitel rotujících hmot přírůstek rychlosti za čas dt Při řešení diferenciální rovnice dostáváme po první časové integraci rychlost jízdy V: [1.6.7] Pro výpočet je použitá přímá Eulerova metoda a tím dostáváme diferenční rovnici v tvaru: [1.6.8] Po druhé integraci dostáváme ujetou dráhu L: [1.6.9] A pro výpočet potřebujeme diferenční rovnici ve tvaru [1.6.10] 9

10 1.7 Určení tažné síly hnacího vozidla Tažnou sílu chápeme jako funkci rychlosti vozidla a je zadávaná jako úsečková funkce. Úsečková náhrada není jediná použitelná a taky není nejpřesnější (záleží na množství dostupných bodů). Tažná síla je určována z rovnice přímky, na které leží úsečka tvořená body v intervalu. Rychlost vlaku v daném časovém pásmu leží. Prozatím se zde pohybujeme po obalové křivce, což je např. u lokomotiv s pulzní regulací možné. Minimální počet bodu charakteristiky v simulačním programu by nemělo být jak 20. Menší počet bodu má již vliv na přesnost simulace. Rovnice přímky, ze které je určena tažná síla, má tvar: [1.7.1] Obr trakční charakteristika 10

11 1.8 Výpočet časových průběhů veličin při simulaci Určení tažné síly, výpočet časového a dráhového tachogramu, určení spotřeby energie je od typu vozidla nezávislá. Při výpočtech časových průběhů proudu a příkonu musíme dbát na zvolený typ hnacího vozidla (např. jednosměrné lokomotivy; střídavé lokomotivy; typ použitých trakčních motorů atd.) Výpočet časového průběhu spotřeby energie Časový průběh spotřeby je daný numerickou integrací příkonu hnacího vozidla (HV). Můžeme dále určit spotřeby mezi jednotlivými zastávkami: Celková spotřeba elektrické energie: [ ] příkon spotřeby pro trakční práci příkon pro pomocné pohony příkon pro vytápění Pro potřebu simulace se rovnice upraví do diferenčního tvaru: [kwh] [ ] přírůstek spotřeby v časovém intervalu Pro celkovou spotřebu potom platí Wcelk = [kwh] spotřeba el. energie v i+1tém časovém intervalu spotřeba el. energie pro pomocné pohony spotřeba el. energie na vytápění 11 [ ]

12 Stejnosměrný napájecí systém, hnací vozidla se stupňovou, odporovou regulací Obr místa spotřeby elektrické energie pro HV s odporovou regulací Výpočty spotřeby elektrické energie pro vlaky vedené hnacím vozidlem se stupňovou, odporovou regulací na stejnosměrném napájecím systému je nejjednodušší. Hnací vozidla patřící pod tuto skupinu používají především stejnosměrné sériové trakční motory. V simulaci zanedbáváme některé skutečnosti, které nelze exaktně vyjádřit: a. Napájecí napětí Un je ve sledovaném úseku konstantní Un= konst. b. Pro zjednodušení simulace počítáme, že všechny trakční motory pracují ve stejném režimu otáček i zatížení. Tudíž počítáme, že je rovnoměrné rozdělení napájecího napětí Un na jednotlivých trakčních motorech. 12

13 [ ] kde U1TM napětí připadající na jeden trakční motor [V] UN napájecí napětí p počet trakčních motorů zapojených v sérii a) Energie spotřebovaná pro jízdu Celková spotřeba v jízdě se vypočítá podle vztahu: WiTM = W1TM m [Ws] [ ] Vypočítáme spotřebu jednoho trakčního motoru W1TM [Ws] [ ] kde: U1TM napětí připadající na jeden trakční motor [V] IS1TM střední hodnota proudu m počet trakčních motorů Daný výsledek by vyšel v jednotkách Ws, pro přepočet na v praxi používané jednotky kwh použijeme vztah: [kwh] [ ] b) Energie spotřebovaná pro napájení pomocných zařízení Hnací vozidlo během jízdy i stání spotřebovává určitou část energie pro napájení pomocných pohonů. Potřebných pro funkci HV.(např. kompresory, čerpadla, ventilátory, klimatizace stanoviště a další.) Spotřeba těchto zařízení je ovlivněna několika vlivy. Pro výpočet spotřeby pomocných pohonů musíme vycházet z příkonů jednotlivých zařízení a dob jejich skutečné činnosti. Pak je jejich celková spotřeba dána: 13

14 [ ] kde: kkw koeficient převodu jednotek UiPP svorkové napětí itého spotřebiče IiPP proud itého spotřebiče tipp celková doba činnosti itého spotřebiče Výpočet je poměrně těžko realizovatelný z tohoto důvodu, že příkon spotřebičů pomocných pohonů je závislý na obsluze, na těsnostech v průběžném potrubí, okolní teplotě atd. Proto můžeme využít empirické porovnání závislosti WPP na spotřebě energie jízdy: [ ] poměrná spotřeba pomocných pohonů 0,02 vozidla stejnosměrné trakce 0,025 až 0,03 vozidla střídavé trakce c) Energie spotřebovaná pro napájení tažených vozidel Tato energie je spotřebována při napájení zařízení na tažených vozidlech, jako je například vytápění vlakové soupravy, popřípadě klimatizace či napájení dalších elektrických zařízení tažených vozidel. [ ] kde: φ měrná spotřeba pro napájení a určujeme ji v rozsahu (0,1 až 0,75) GD tíha tažených vozidel 14

15 t NAP celková doba napájení pomocných pohonu. d) Energie potřebná pro krytí dalších ztrát. Tato část představuje spotřebování el. energie na pokrytí ztrát, které nejsou zahrnuty do procedury regulace hnacího vozidla. Především jde o ztráty charakterizované účinnostmi dalších trakčních zařízení. U odporově řízených stejnosměrných lokomotiv jsou tyto veškeré ztráty (rozjezdové odpory, trakční motory) zahrnuty v předchozích výpočtech. S touto spotřebou se můžeme setkat například u střídavých lokomotiv, kde musíme zohlednit účinnost hlavního trakčního transformátoru., dále svoji účinnost mají i trakční motory, měniče, usměrňovače a další prvky v obvodu. Stejnosměrný napájecí systém, hnací vozidla s plynulou tyristorovou regulací Obr místa spotřeby elektrické energie pro HV s plynulou tyristorovou regulací 15

16 a) Energie spotřebovaná pro jízdu U lokomotiv, jež jsou vybavené tyristorovou regulací, se uvedený postup výpočtu spotřeby elektrické energie nedá použít. Byla by potřeba vytvořit fiktivní jízdní stupně konstruované trakční charakteristiky. Velikost budícího proudu IB je závislá na regulačním procesu vozidla. Její velkost není možné stanovit běžnými dostupnými prostředky. Museli bychom použít energetickou charakteristiku IT diagram a z ní určovat použitý fiktivní stupeň při dané rychlosti a tím by vznikaly nepřesnosti výpočtu. Z toho důvodu a jednoduchosti výpočtu simulace se pak příkon počítá ze závislosti Ft= f (V). Pro výpočet dostáváme vztah: [kw] [ ] kde: V rychlost [km/h] střední účinnost lokomotivy (motory, převody, měniče, ) [] tažná síla [kn] Celková spotřeba se upravuje na tvar: [ ] b) Energie spotřebovaná pro napájení pomocných zařízení Wp Stanovení spotřeby pomocných pohonů je podobné jako v případě odporové regulace. c) Energie spotřebovaná pro napájení tažených vozidel Wo Stanovení spotřeby pro napájení tažených vozidel je podobná jako v případě odporové regulace. 16

17 Měrná spotřeba elektrické energie pro jízdu určitého vlaku na dané trati se počítá z výrazu: [Wh/tkm] [ ] kde: L celková projetá dráha [km] M hmotnost vlaku [t] Výpočet proudu lokomotivy Tento způsob výpočtu je závislý na způsobu regulace. Popišme pro moji simulaci pouze stejnosměrné lokomotivy s typy regulace výkonu: Výpočet proudu pro stejnosměrnou odporovou lokomotivu Pro výpočet celkového proudu lokomotivy je potřebné znát proud jedním trakčním motorem. Zapojení motorů rozdělujeme na: Sérii Sérioparalel 1 Sérioparalel 2 (využíváno pro šestinápravové lokomotivy) Dále jako vstupní parametr musí být určena rychlost, podle jejíž velikosti se určí řazení motorových skupin. Proud jednoho trakčního motoru je zadán jako úsečka funkce tažné síly. Ten je určován z rovnice přímky, na které daná úsečka leží, podobně jako určování tažné síly z trakční charakteristiky. 17

18 Mámeli určen proud jednoho trakčního motoru, můžeme určit celkový proud lokomotivy, pro který platí tyto podmínky: Jeli počet motorů násobkem 4, je proud určován následovně: a) Jízda na sérii potom b) Jízda na sérioparalelu potom max. rychlost na sérii (parametr lokomotivy)[km/h] Jeli počet motorů násobkem 6, je proud určován následovně: a) Jízda na sérii potom b) Jízda na 1. sérioparalelu potom c) Jízda na 2. sérioparalelu potom max. rychlost na 1.serioparalelu (parametr lokomotivy)[km/h] Pokud budeme chtít simulovat více lokomotiv stejných řad řazených v jedné soupravě (přípřež, postrk), musíme počítat, že výsledný proud bude proudem všech lokomotiv ve vlaku. Výpočet proudu pro stejnosměrnou pulzní lokomotivu U těchto lokomotiv vycházíme z poznatku, že všechny lokomotivy s pulzní regulací využívají cize buzených trakčních motorů. Dále pro simulaci budeme využívat předpoklad, že zeslabování buzení trakčních motorů nastane v okamžiku, kdy se napětí na kotvách dostane na maximální hodnotu. Jak je známo, při zeslabováním buzení motorů dojde k zvyšování otáček čili rychlosti lokomotivy. Matematický model cize buzených trakčních motorů vzchází z těchto rovnic: [ ] V tomto případě určujeme konstantu ek =2V (úbytek na kartáčích). Vzhledem k velikosti napájecího napětí můžeme tento úbytek na kartáčích zanedbávat. Odpor kotvy určíme z trvalého momentu, trvalého proudu a trvalé otáčivé rychlosti při 18

19 maximálním buzení a maximálním napětí kotvy. Z parametrů zadávaných při tvoření lokomotivy je určena dvojice parametru a těmi jsou trvalý moment [ ] a trvalá otáčivá rychlost [ ] kde: převod nápravy [] průměr kol lokomotivy [m] účinnost převodu [] trvalá tažná síla [N] trvalá rychlost lokomotivy [km/h] počet motorů lokomotivy [1] Dále je potřeba určit velikost buzení dané veličinou, která je závislá na rychlosti a tažné síle. Pokud platí podmínka, že napětí na kotvě trakčního motoru je menší než její maximální hodnota pak : [ ] Posledním neznámým parametrem je odpor kotvy trakčního motoru, který určíme ze vztahu: [ ] Tímto krokem máme vypočítané veškeré hodnoty pro určení proudu lokomotivy, který bude následujícím postupem určen: 19

20 1) Moment motoru určený z tažné síly lokomotivy [ ] 2) Z momentu motoru určíme předběžně proud [ ] 3) Z rychlosti lokomotivy určíme otáčivou rychlost motoru [ ] 4) Z určíme napětí na kotvě [ ] Dále se pokračuje výpočtem proudu motoru podle následujících dvou podmínek: 1) 2) [ ] Z čehož dále vyplívá: [ ] Nyní jsme určili proud jednoho trakčního motoru a pro určení proudu celé lokomotivy určíme podle následující úvahy: 20

21 [ ] Tato úvaha spočívá v rovnosti příkonu lokomotivy a příkonu jejích motorů, kde uvažujeme s konstantní účinností měniče. Potom tedy můžeme napsat: [A; 1, V, A, 1, V] [ ] kde: napětí v trolejovém vedení [V] počet trakčních motorů v lokomotivě [] napětí na kotvě trakčních motorů v item kroku [V] je proud motoru v item kroku [A] S tímto výsledkem ovšem předpokládáme, že napětí na kotvách všech trakčních motorů jsou stejná. Výpočet může být použitý pro jakoukoli pulzní lokomotivu s cize buzenými motory bez ohledu na zapojení trakčních motoru do skupin Výpočet časového průběhu výkonu lokomotivy Pokud jede hnací vozidlo tažnou silou, určuje se trakční výkon. U lokomotiv s odporovou regulací se jedná o rozjezd a jízdu na hospodárných jízdních stupních v ostatních fázích jízdy je trakční výkon nulový. U lokomotiv s pulzní regulací se jedná nejen o rozjezd, ale také o jízdu s konstantní rychlostí. V ostatních fázích jízdy je 21

22 trakční výkon opět nulový. Trakční výkon je dán v každém časovém okamžiku tímto vztahem: [1.8.3,1] kde: tažná síla lokomotivy v item časovém okamžiku rychlost lokomotivy ve stejném item okamžiku Další možnosti, kterou nabízí simulace jízdy vlaku, jsou některé časové průběhy veličin jako časový průběh spotřeby, určení tažné síly, dráhový tachogram, časový tachogram, určení spotřeby, určení výkonu. Při dostatku vstupních údajů lze získat i časové průběhy oteplení trakčních motorů. 2 Vytvoření simulačního programu v jazyku C# Před vytvořením aplikace byla potřeba vyhledat nejvhodnější vývojové prostředí a určit parametry, které musí splňovat. Z důvodu snadnější a efektivnější práci pro 22

23 vyvíjený program. V nabídce je celá škála vývojových prostředí, z kterých bylo možno vybírat, ale většina z nich je zpoplatněna nebo nevyhovující z důvodu absence grafického prostředí. Uvedu příklady Delphi, Turbo Pascal, Visual Basic atd. Kritéria, které jsem si zvolil při hledání vhodného vývojového prostředí, jsou následující: obsahovat grafické vývojové prostředí (grafy) možnost práce s datasety rozšířenost mezi uživateli odborné rady při vývoji aplikace podpora při vytváření matematických operacích podpora pro operační systémy Windows Simulační program byl vyvíjen v programovacím jazyku Microsoft Visual Studio C# Toto programovací prostředí jsem si zvolil z důvodu: přehlednosti při vytváření grafického prostředí přehledné menu pro vývoj aplikace (simulačního programu) vývojové prostředí Microsoft Visual Studio C# 2008 je k dispozici zdarma ke stažení z internetu [9] vytvořené programy jsou kompatibilní se systémy Windows 98SE, ME, Xp, Vista nejnovější verze vývojového prostředí a značná podpora mezi uživateli Zvolené vývojové prostředí bylo instalováno na Notebooku Acer Aspire s parametry: 23

24 procesor Intel Centrino 1,7 Ghz paměť RAM 1 GB DDR2 grafická karta Ati Mobility Radeon X1300 operační systém Windows Xp Service Pack 2 Z následujících parametrů vyplívá, že již nejsme omezeni hardwarem, jak tomu bylo při vyvíjení starších programů, především co se týče výpočtové rychlosti procesoru a dostatečně velkých pamětí. 2.1 Struktura programu Obr struktura programu Strukturou programu rozumíme styl programování celého programu od uživatele po konečné výsledky. Koncepci vytvoření mého simulačního programu nastíním v následujících odstavcích. 24

25 Jako vstupní veličina je uživatel, který má možnost jak libovolně vytvářet lokomotivy tratě a zátěž tak i je různě upravovat a samozřejmě i měnit a nastavovat parametry simulace. To vše obstarává přes samostatný celek program. Tento celek rozvětvuje program na tři části, do kterých na požadavky uživatele rozesílá vstupní a výstupní data. Pro vytvoření například nové lokomotivy je uživatel programem přesměrován do větve editor. Zde po zadání parametrů (viz kap. 2.2 Manuál) dochází k uložení dat do externího souboru s koncovkou xml. Každá lokomotiva, zátěž i trať má vlastní soubor s parametry. Výjimku tvoří parametry simulace, které jsou již nastaveny a uloženy pro každou simulaci přímo v samotném programu. Další větví programu je samotné nastavení simulace jízdy vlaku. Zde se opět dostáváme od uživatele přes program k části s výběrem lokomotiv zátěže a tratě. Přesněji řečeno, dochází k načtení uložených dat z xml souborů a po ukončení výběru se načtou parametry přímo do simulačního programu. Samotné parametry simulace, které nejsou uloženy v externích souborech, se nastavují v tomto případě v části program. Veškeré nastavení a parametry potřebné pro vlastní simulaci jsou načteny v paměti programu. Po stisknutí tlačítka START (viz kap 2.2 Manuál), dochází k načtení těchto dat a následují výpočty simulace. V této části je napsána hlavní část simulačního kódu. (V programovacím jazyku je možné jej nalézt pod hlavičkou Main) 2.2 Popis programu MKSV Základní tlačítka v programu MKSV start simulace vlaku vyčistit, smazání původních hodnot a zobrazení nového prázdného okna stop, zastavení simulace vlaku a smazání původních grafů otevřít, načtení dat v editoru profil, zobrazí profil vybrané tratě uložit, uloží aktuální data Základní okno Program spustíme dvojklikem na ikonu MKSV. Na obrazovce se otevře základní okno simulačního programu. 25

26 Obr základní pracovní okno programu MKSV Na horní liště se nacházejí položky pro volbu a nastavení vlastní simulace. Obr položky na hlavní liště Soubor: Obr položka Soubor Konec MSKV, ukončení programu MSKV Editor: 26

27 Obr položka Editor Nastavení: Obr položka Nastavení Nastavení simulace zde se nastavují parametry simulace lokomotiva, zátěž a trať. Zobrazit soubory pro kontrolu které externí xml soubory jsou načtené. Informace: Obr položka Informace O programu informuje uživatele o verzi programu a možnosti stáhnutí aktualizací 27

28 Položky v základním okně: Grafy: Obr graf v hlavním okně Zde jsou zobrazeny výsledky simulace pro zvolené parametry. Nad grafem je zobrazen popisek s barvou a názvem dané čáry. S grafem lze pracovat, pravým tlačítkem myši vyvoláme nabídku: Obr nabídka grafu Copy zkopíruje daný graf do schránky systému. Vyvolat obrázek lze v libovolném editoru stiskem tlačítek na klávesnici Ctrl+V 28

29 Save Image As uložení grafu na libovolné místo v PC v jakémkoli formátu Page Setup... nastavení a formát grafu před tiskem Print tisk grafu na tiskárně Show Point Values umožní v grafu při najetí kurzoru zobrazit okamžitou hodnotu UnZoom oddálení grafu Undo All Zoom/Pan vracení přiblížení grafu o všechny kroky Set Scale to Default zobrazí graf v základních rozměrech. Informační panely: Obr informace o vlaku V této části okna jsou uvedeny veškeré informace o zvolených parametrech simulace. V tomto případě jde o lokomotivu ČD řady 151. Jako vlaková souprava byl zvolen EC 140 Košičan a simulovat se bude na trati ČD 270 Zábřeh na Moravě České Třebová. 29

30 Obr informace o jízdě vlaku Zde je okno pro další informace plynoucí ze simulace jízdy vlaku jako maximální rychlost v daném úseku, celková spotřebovaná energie, čas jízdy a ujetá dráha. Dále se zde nastavují parametry grafu. Můžeme si zobrazit průběh simulace podle dráhy nebo času a k nim výběr příslušných charakteristik. Grafy jsou vykreslovány v % a tak samozřejmostí je i měřítko na přepočet skutečných veličin. Nastavení parametrů simulace: Obr položky na hlavní liště V této části jsou přednastaveny parametry vlastní simulace. Jsou ukládány přímo v programu bez externích souborů. dt(s) časový krok simulace abs brzdné zpomalení Ft(max) maximální síla, kterou dovolí uživatel pro simulaci bez ohledu na adhezi Počet vozů (topení) je potřebná pro výpočet spotřebované energie pro topení vlaku, na jeden vůz připadá 40 kw. Účinnost HV účinnost hnacího vozidla (lokomotivy) 30

31 tmax maximální délka simulace Editor Okno editoru vyvoláme pomocí horní lišty v hlavním okně. Z nabídky editor si vybereme, s jakou položku budeme chtít pracovat. Lokomotivy: Obr editor lokomotiv Nyní se zadávají parametry lokomotivy potřebné pro simulaci jízdy vlaku. Tyto údaje jsou povinné a mají zásadní vliv na přesnost simulace: Hmotnost lokomotivy M [t] Součinitel rotujících hmot ξ [] Jízdní odpory A, B, C zadávají se do vzorce pro měrný jízdní odpor p0. Maximální rychlost lokomotivy Vmax [km/h] Trakční charakteristika: Zadávají se hodnoty Ft [kn] a V [km/h] od V = 0 až po V = Vmax Zadává se libovolný počet bodů charakteristiky, pro přesnější výsledky se doporučuje zadat vice jak 20 bodů charakteristiky Vytvořenou trakční charakteristiku si můžeme zobrazit tlačítkem pod tabulkou. Informace o lokomotivě okno pro libovolné informace o hnacím vozidle 31

32 nemá vliv na správnost a přesnost simulace má pouze informační charakter Zátěž: Obr editor zátěže Zadáváme parametry vlakové soupravy: Název vlaku pojmenování vlakové soupravy (např. Košičan) Jízdní odpory A, B, C zadávají se do vzorce pro měrný jízdní odpor p0. Hmotnost vlakové soupravy M [t] Součinitel rotujících hmot ξ [] Druh vlaku je na výběr z několika skupin SC SuperCity vlaky nejvyšší kvality ICN InterCityNight noční vlaky kategorie IC EN EuroNight mezinárodní noční vlaky vyšší kvality EC EuroCity vlaky vyšší kvality spojující hlavní města IC InterCity vnitrostátní vlaky vyšší kvality Ex Express vlaky vyšší kvality s větší frekvencí zastávek 32

33 R Rychlík Sp Spěšný vlak Os Osobní vlak Nex Nákladní expresní vlak Spn Spěšný nákladní vlak Pn Průběžný nákladní Mn Manipulační nákladní Zvl Zvláštní vlaky vlaky jezdící mimo GVD Tratě: Obr editor tratě Data v pravé části panelu mají pouze informativní charakter: Číslo tratě číslo tratě označené podle jízdního řádu Počáteční stanice místo začátku simulace tratě Konečná stanice místo kde končí simulace tratě Informace informace o simulované trati V levé části je tabulka pro vytvoření profilu tratě Nastavení simulace 33

34 Okno nastavení simulace vyvoláme pomocí horní lišty v hlavním okně. Výběr lokomotivy: Obr záložka pro volbu lokomotivy Toto okno obsahuje hlavni panel, ve kterém otevřeme seznam všech již vytvořených lokomotiv. Po dvojkliku se zobrazí informace o lokomotivě i body trakční charakteristiky, které si následně můžeme zobrazit. (viz kap 2.3) Výběr vlakové zátěže: Obr záložka pro volbu zátěže V levém panelu se zobrazí veškeré vlakové zátěže, které jsou vytvořené. Dvojklikem si zobrazíme informace o soupravě. 34

35 Výběr tratě: Obr záložka pro volbu tratě Seznam tratí se nachází v panelu v levé části záložky. Po vybrání části tratě, kterou se chystáme simulovat, klikneme dvakrát a zkontrolujeme zobrazená data. Ikonou si můžeme zobrazit i jízdní profil tratě.(viz kap. 2.3) 35

36 2.3 Postup na simulaci jízdy vlaku 1) Kliknutím na ikonu programu se otevře Hlavní okno. 2) Zvolíme na horní liště Editor 3) Z nabídky zvolíme Lokomotiv 4) Zobrazí se okno, ve kterém vyplníme parametry (viz.kap 2.2). Stiskneme tlačítko Uložit a objeví se okno, ve kterém vyplníme název souboru (doporučuji ve tvaru názvu lokomotivy) a zvolíme Uložit 5) Uložená data zkontrolujeme stiskem ikony.. Vybereme název souboru, pod kterým jsme v bodě 5) uložili parametry a zvolíme tlačítko Otevřít. Trakční charakteristiku zobrazíme stisknutím tlačítka Zobrazit TrChar. Zkontrolujeme charakteristiku a okno zavřeme. 6) Vrátíme se zpátky do Hlavního okna a na liště zvolíme Zátěže. 7) Zde postupujeme obdobně jako v bodě 4 a 5 a vrátíme se zpět do Hlavního okna. 8) Z lišty volíme naposled a 36 poslední možnost Tratě

37 9) Zobrazí se okno, ve kterém vyplníme parametry (viz.kap 2.2). Stiskneme tlačítko Uložit a objeví se okno, ve kterém vyplníme název souboru (doporučuji ve tvaru názvu lokomotivy) a zvolíme Uložit 10) Uložená data zkontrolujeme stiskem ikony.. Vybereme název souboru, pod kterým jsme v bodě 9) uložili profil a zvolíme tlačítko Otevřít tratě zobrazíme stisknutím tlačítka Profil tratě. Profil. Zkontrolujeme profil a okno zavřeme. 11) Pokud námi zadané výsledky nejsou správné, zvolením ikony Vyčistit odstraníme vyspané parametry a můžeme je zadávat znova. 12) Z lišty v Hlavním okně vybereme Nastavení 13) Z nabídky zvolíme Nastavení simulace 14) Vybereme si záložku Výběr lokomotivy 15) Tlačítkem vybereme adresář s lokomotivami a zvolíme 16) Po vybrání adresáře se zobrazí seznam uložených lokomotiv. Obr zobrazené soubory s parametry lokomotiv 17) Dvojklikem na lokomotivy si zobrazíme parametry, které jsou uloženy v daných souborech. Načtené okno poté vypadá následovně: 37

38 Obr načtená lokomotiva a zobrazené parametry Opět je možné zkontrolovat trakční charakteristiku stiskem tlačítka. 18) Vybereme si záložku Výběr vlakové zátěže 19) Zde postupujeme podobně jako v bodě 15, 16, ) Vybereme si záložku Výběr tratě 21) Zde je postup obdobný jako v bodě 15, 16, ) Po vybrání a zkontrolování parametrů simulace zvolíme tlačítko Použít popř. Uložit. 23) Nyní jsou uloženy žádané parametry a připraveny k samotné simulaci. Kontrolu o správnosti načtených dat můžeme v panelu Informace o vlaku. 24) Simulaci spustíme tlačítkem Start. Zastavit ji můžeme tlačítkem Stop, Vyčistit. 25) Kurzorem na výsledném grafu si můžeme zpracovat data. (viz kap 2.2 Grafy) 26) Pro další simulace jízdy vlaku volíme stejný postup. Základní okno vyčistíme tlačítkem Stop, Vyčistit. 27) Program MKSV ukončíme na horní liště zvolením Soubor Konec programu MKSV. 38 a volby

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Program pracuje pod Windows 2000, spouští se příkazem Dynamika.exe resp. příslušnou ikonou na pracovní ploše a obsluhuje se pomocí dále popsaných

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

Energetické vlastnosti železničních dopravních systémů

Energetické vlastnosti železničních dopravních systémů Energetické vlastnosti železničních dopravních systémů Jiří Drábek, doc.ing. PhD. Katedra výkonových elektrotechnických systémov ŽU v Žiline drabek@kves.uniza.sk Trakční odpory silničních a kolejových

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

tohoto systému. Můžeme propojit Mathcad s dalšími aplikacemi, jako je Excel, MATLAB, Axum, nebo dokumenty jedné aplikace navzájem.

tohoto systému. Můžeme propojit Mathcad s dalšími aplikacemi, jako je Excel, MATLAB, Axum, nebo dokumenty jedné aplikace navzájem. 83 14. (Pouze u verze Mathcad Professional) je prostředí pro přehlednou integraci a propojování aplikací a zdrojů dat. Umožní vytvořit složitý výpočtový systém a řídit tok dat mezi komponentami tohoto

Více

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace MS OFFICE Může se zdát, že užití kancelářského balíku MS Office při výuce fyziky nepřesahuje běžné aplikace a standardní funkce, jak jsou popsány v mnoha příručkách ke všem jednotlivým částem tohoto balíku.

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Pracovní návod 1/5 www.expoz.cz

Pracovní návod 1/5 www.expoz.cz Pracovní návod 1/5 www.expoz.cz Fyzika úloha č. 14 Zatěžovací charakteristika zdroje Cíle Autor: Jan Sigl Změřit zatěžovací charakteristiku různých zdrojů stejnosměrného napětí. Porovnat je, určit elektromotorické

Více

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB Pomůcky: LabQuest, sonda čidlo polohy (sonar), nakloněná rovina, vozík, který se může po nakloněné rovině pohybovat Postup: Nakloněnou rovinu umístíme tak, aby svírala s vodorovnou

Více

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách Dimenzování těles Dialogové okno Dimenzování těles lze otevřít z programu TZ (tepelné ztráty), z programu DIMOS_W a také z programu DIMTEL. Při spuštění z programu TZ jsou nadimenzovaná tělesa uložena

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Simulace. Simulace dat. Parametry

Simulace. Simulace dat. Parametry Simulace Simulace dat Menu: QCExpert Simulace Simulace dat Tento modul je určen pro generování pseudonáhodných dat s danými statistickými vlastnostmi. Nabízí čtyři typy rozdělení: normální, logaritmicko-normální,

Více

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Proč Excel? Práce s Excelem obnáší množství operací s tabulkami a jejich obsahem. Jejich jednotlivé buňky jsou uspořádány do sloupců

Více

3 Editor Capture. 3.1 Práce s projekty. Analýza elektronických obvodů programem PSpice 9

3 Editor Capture. 3.1 Práce s projekty. Analýza elektronických obvodů programem PSpice 9 Analýza elektronických obvodů programem PSpice 9 3 Editor Capture U editoru Capture závisí nabídka hlavní lišty na tom, které okno pracovní plochy je aktivované. V dalším textu budou popsány jen ty položky,

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC tabulkový procesor MS EXCEL Zpracoval: mgr. Ježek Vl. Str. 1 MS EXCEL - základy tabulkového procesoru Tyto programy jsou specielně navrženy na

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 2.7 VOLBA VELIKOSTI MOTORU Vlastní volba elektrického motoru pro daný pohon vychází z druhu zatížení a ze způsobu řízení otáček. Potřebný výkon motoru

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-16 Téma: Práce a energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý TEST Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso 1 Účinnost

Více

F-1 Fyzika hravě. (Anotace k sadě 20 materiálů) ROVNOVÁŽNÁ POLOHA ZAPOJENÍ REZISTORŮ JEDNODUCHÝ ELEKTRICKÝ OBVOD

F-1 Fyzika hravě. (Anotace k sadě 20 materiálů) ROVNOVÁŽNÁ POLOHA ZAPOJENÍ REZISTORŮ JEDNODUCHÝ ELEKTRICKÝ OBVOD F-1 Fyzika hravě ( k sadě 20 materiálů) Poř. 1. F-1_01 KLID a POHYB 2. F-1_02 ROVNOVÁŽNÁ POLOHA Prezentace obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. materiál slouží k opakování látky na téma relativnost klidu

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer

SCHÉMA aplikace ObčanServer SCHÉMA aplikace ObčanServer záložka prohlížeče pro Občanserver erb a název obce odkaz na stránky fy DIGIS PŘEHLEDKA zobrazení místa na mapě v rámci celého území, tlačítka pro práci s mapou informace, měření,

Více

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů 3.3.1 Realizace modelu jízdy osobního vozidla a uložení hnacího agregátu

Více

MANUÁL K PROGRAMU JEDNODUCHÝ SKLAD (VER-1.2)

MANUÁL K PROGRAMU JEDNODUCHÝ SKLAD (VER-1.2) MANUÁL K PROGRAMU JEDNODUCHÝ SKLAD (VER-1.2) Program byl vytvořený za účelem uchovávání artiklů (položek) a jejich cen. Základním cílem bylo vytvořit uživatelsky příjemné prostředí s mnoha funkcemi ve

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT Úvod Záznam dat umožňuje sběr, ukládání a analýzu údajů ze senzorů. Záznamem dat monitorujeme události a procesy po dobu práce se senzory připojenými k počítači prostřednictvím zařízení jakým je NXT kostka.

Více

Plc Calculator. Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010

Plc Calculator. Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010 Plc Calculator Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010 PLC CALCULATOR PlcCalculator představuje programový nástroj pro automatizované rozmístění IO bodů aplikace na automatech

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

1) Kalkulačka se nabízí ve verzi

1) Kalkulačka se nabízí ve verzi Příslušenství WINDOWS Spolu s operačním systémem Windows se do počítače nainstalovalo i několik užitečných programů (ty jsou zcela zdarma a plně funkční), které je možné ihned používat. Jsou to o KALKULAČKA

Více

TSC diagnostika. Prezentace programu

TSC diagnostika. Prezentace programu Prezentace programu Na následujících stránkách Vám představíme funkci programu TSC diagnostika, programu zajišťujícího zpětnou diagnostiku a vzdálenou správu digitální rozvodny TSX 48AF modularsystem.

Více

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce a energie Mechanická práce Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce Mechanickou práci koná každé těleso,

Více

100 1500 1200 1000 875 750 675 600 550 500 - - 775 650 550 500 450 400 350 325 - -

100 1500 1200 1000 875 750 675 600 550 500 - - 775 650 550 500 450 400 350 325 - - Prostý kružnicový oblouk Prostý kružnicový oblouk se používá buď jako samostatné řešení změny směru osy nebo nám slouží jako součást směrové změny v kombinaci s přechodnicemi nebo složenými oblouky. Nejmenší

Více

Manuál ISES pro laboratorní práce elektřina a magnetismus

Manuál ISES pro laboratorní práce elektřina a magnetismus Manuál ISES pro laboratorní práce elektřina a magnetismus Novinky ISES pro XP: Vzorkovací frekvence může být až 100 000 Hz. Krokový start se provádí klávesou MEZERNÍK a nikoli ENTER. Při každém měření

Více

StatSoft Jak vyzrát na datum

StatSoft Jak vyzrát na datum StatSoft Jak vyzrát na datum Tento článek se věnuje podrobně možnostem práce s proměnnými, které jsou ve formě datumu. A že jich není málo. Pokud potřebujete pracovat s datumem, pak se Vám bude tento článek

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 20. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_16_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 20. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_16_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 20. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_16_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Mechanika

Více

ACTUATE - prezentace. Další vzdělávání pro bezpečnou, hospodárnou jízdu elektricky poháněných vozidel - tramvaj -

ACTUATE - prezentace. Další vzdělávání pro bezpečnou, hospodárnou jízdu elektricky poháněných vozidel - tramvaj - ACTUATE - prezentace Další vzdělávání pro bezpečnou, hospodárnou jízdu elektricky poháněných vozidel - tramvaj - zavedení Komu prospívá eco driving? Úsporný styl jízdy znamená nejen skutečné energetické

Více

FUNKCE PRO ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT

FUNKCE PRO ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT FUNKCE PRO ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO ÚČELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2008 1. ÚVODEM Vybrané produkty společnosti YAMACO Software obsahují

Více

Pohyb tělesa (5. část)

Pohyb tělesa (5. část) Pohyb tělesa (5. část) A) Co už víme o pohybu tělesa?: Pohyb tělesa se definuje jako změna jeho polohy vzhledem k jinému tělesu. O pohybu tělesa má smysl hovořit jedině v souvislosti s polohou jiných těles.

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Databáze prognóz spotřeby trakční energie u Německé dráhy

Databáze prognóz spotřeby trakční energie u Německé dráhy Databáze prognóz spotřeby trakční energie u Německé dráhy Thomas Meinlschmidt, Jürgen Seibt, Andreas Hauser Pro ekonomické a ekologické posouzení alternativních tratí, nových koncepcí vozidel nebo změněných

Více

Přílohy. Příloha 1. Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel

Přílohy. Příloha 1. Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel Přílohy Příloha 1 Řešení úlohy lineárního programování v MS Excel V této příloze si ukážeme, jak lze řešit úlohy lineárního programování pomocí tabulkového procesoru MS Excel 2007. Výpočet budeme demonstrovat

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Tabulkový kalkulátor. Tabulkový kalkulátor. LibreOffice Calc 12.část

Tabulkový kalkulátor. Tabulkový kalkulátor. LibreOffice Calc 12.část Tabulkový kalkulátor LibreOffice Calc 12.část Je to interaktivní tabulka, která rychle kombinuje a porovnává velké množství dat. Dokáže usnadnit manipulaci hlavně s delšími tabulkami, které mají charakter

Více

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT WORD 2010... 1 1.1 ÚVOD DO WORDU... 1 1.2 OTEVŘENÍ WORDU... 1 1.3 PÁS KARET... 2 1.4

Více

INSTALACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o.

INSTALACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. INSTALACE programu WinDUO pod Windows 7 / Windows Vista 1) Instalace programu WinDUO 2) Nastavení práv 3) První spuštění 4) Doporučení 5) Co Vás při instalaci mohlo potkat 6) Archivace

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser CZ_manual_ETC manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser díl 2 : ETC - řídící jednotka řazení NORGREN I. Použití jednotky ETC Řídící jednotka ETC je určena pro ovládání semi - automatického řazení převodových

Více

Postup: Nejprve musíme vyplnit tabulku. Pak bude vypadat takto:

Postup: Nejprve musíme vyplnit tabulku. Pak bude vypadat takto: Úkol: Jednoduchá tabulka v Excelu Obrázky jsou vytvořené v Excelu verze 2003 CZ. Postupy jsou platné pro všechny běžně dostupné české verze Excelu s výjimkou verze roku 2007. Postup: Nejprve musíme vyplnit

Více

Numerické řešení variačních úloh v Excelu

Numerické řešení variačních úloh v Excelu Numerické řešení variačních úloh v Excelu Miroslav Hanzelka, Lenka Stará, Dominik Tělupil Gymnázium Česká Lípa, Gymnázium Jírovcova 8, Gymnázium Brno MirdaHanzelka@seznam.cz, lenka.stara1@seznam.cz, dtelupil@gmail.com

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Dynamika Vojtěch Beneš žák měří vybrané veličiny vhodnými metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky měření, určí v konkrétních situacích síly působící na

Více

Proč funguje Clemův motor

Proč funguje Clemův motor - 1 - Proč funguje Clemův motor Princip - výpočet - konstrukce (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2004 Tento článek si klade za cíl odhalit podstatu funkce Clemova motoru, provést základní výpočty a navrhnout

Více

Objekty v GEONExTu, jejich vytváření, zobrazení, vlastnosti a manipulace s nimi, vztahy mezi objekty

Objekty v GEONExTu, jejich vytváření, zobrazení, vlastnosti a manipulace s nimi, vztahy mezi objekty Objekty v GEONExTu, jejich vytváření, zobrazení, vlastnosti a manipulace s nimi, vztahy mezi objekty Typy objektů Objekty, se kterými v programu GEONExT pracujeme, mají převážně grafické znázornění. Jednak

Více

Návod na používání systému pro monitoring FVE

Návod na používání systému pro monitoring FVE Návod na používání systému pro monitoring FVE 0 Obsah: 1. představení monitoringu FVE... strana 2 2. prohlížení dat získaných z měniče... strana 5 3. přihlášení do systému... strana 13 4. nastavení systému...

Více

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky MS Excel 2007 Kontingenční tabulky Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s nástrojem, který se používá k analýze dat rozsáhlých seznamů. Studijní cíle Studenti budou umět pro analýzu dat rozsáhlých

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Evidence technických dat

Evidence technických dat 4 Evidence technických dat V té to ka pi to le: Evidence majetku Evidence zakázek Evidence technické dokumentace Kapitola 4 Evidence technických dat Povinnost evidovat různé druhy dat má každý podnikatelský

Více

Modul sběru dat MSE-2. Technická dokumentace

Modul sběru dat MSE-2. Technická dokumentace Modul sběru dat MSE-2 Technická dokumentace EGMedical, s.r.o. Křenová 19, 602 00 Brno CZ www.strasil.net 2012 Obsah 1. Úvod... 3 2. Hardwarové řešení... 3 2.1. Mechanické řešení... 3 2.2. Technické parametry...

Více

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro)

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) 1. Připojení PLC TSX Micro k počítači Kabel, trvale zapojený ke konektoru TER PLC, je nutné zapojit na sériový port PC. 2. Spuštění

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah...1 Úvod...2 Práce s elektronickým formulářem...2 Instalace programu...2 Popis prostředí programu 602XML Filler...3 Nástrojová

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově

3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově 3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově Úvod Programový produkt 3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově je navržen jako jednoduchá aplikace pro 3D zobrazení objektů

Více

NÁVOD K OBSLUZE SOFTWARE SMAPS. TIRAtest 2300

NÁVOD K OBSLUZE SOFTWARE SMAPS. TIRAtest 2300 NÁVOD K OBSLUZE SOFTWARE SMAPS TIRAtest 2300 Vydané 15/12/2013 Zapnutí stroje. Stroj zapneme otočením hlavního vypínače do polohy I. Horní polovinou tlačítka zapneme regulaci pohonu. Zapneme počítač. Start

Více

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 2 Fyzikální veličiny a jednotky,

Více

Matematicko-fyzikální model vozidla

Matematicko-fyzikální model vozidla 20. února 2012 Obsah 1 2 Reprezentace trasy Řízení vozidla Motivace Motivace Simulátor se snaží přibĺıžit charakteristikám vozu Škoda Octavia Combi 2.0TDI Ověření funkce regulátoru EcoDrive Fyzikální základ

Více

POTŘEBA A PRODUKCE ENERGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ V ČR V KRIZOVÉ SITUACI. Specializovaná mapa. Návod k používání programu

POTŘEBA A PRODUKCE ENERGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ V ČR V KRIZOVÉ SITUACI. Specializovaná mapa. Návod k používání programu VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA v PRAZE POTŘEBA A PRODUKCE ENERGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ V ČR V KRIZOVÉ SITUACI Specializovaná mapa Návod k používání programu Projekt

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Excel - pokračování Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Př. Analýza prodeje CD základní jednoduché vzorce karta Domů Př. Skoky do dálky - funkce

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Jak tisknout osvědčení s fotografiemi svářečů?, Ing. Jan Bureš, 2006-06-06 strana 4 z 10

Jak tisknout osvědčení s fotografiemi svářečů?, Ing. Jan Bureš, 2006-06-06 strana 4 z 10 1 Úvod JAK TISKNOUT OSVĚDČENÍ S FOTOGRAFIEMI SVÁŘEČŮ? Ing. Jan Bureš Úprava programu vychází ze zásady, že svářeče budou fotografovat zkušební komisaři během zkoušky. Z tohoto důvodu je bezpodmínečně nutné,

Více

1.1 Usměrňovací dioda

1.1 Usměrňovací dioda 1.1 Usměrňovací dioda 1.1.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku usměrňovací diody a) pomocí osciloskopu b) pomocí soustavy RC 2000 2. Ověřte vlastnosti jednocestného usměrňovače a) bez filtračního kondenzátoru

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Kapitola dvanáctá Hromadná korespondence Učební text Mgr. Radek Hoszowski Hromadná korespondence Hromadná korespondence Představíme si jednoduchý nástroj, který nám může ušetřit velké množství práce. Je

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2)

Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: AUTOMATIZACE DRUHÝ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 27. 3. 2013 Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2) 5.5 REGULOVANÉ SOUSTAVY Regulovaná

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY. Počítačová podpora výuky matematiky, soustavy rovnic

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY. Počítačová podpora výuky matematiky, soustavy rovnic PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Počítačová podpora výuky matematiky, soustavy rovnic 2010 Jiří Kučera Anotace Pomocí vytvořené aplikace lze interaktivně

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou

Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou Online: http://www.sclpx.eu/lab1r.php?exp=6 Měření smykového tření na nakloněné rovině pomocí zvukové karty řešil např. Sedláček [76]. Jeho konstrukce

Více

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 11.11.2013 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 19.11.2013 2 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Modul zásoby

Více