Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 ENERGETIKA V PØÍKLADECH

2

3 ZBYNÌK IBLER A KOL ENERGETIKA V PØÍKLADECH Praha 2003

4 Zbynìk Ibler a kol ENERGETIKA V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm nebo jiný postup), zadána do informaèního systému nebo pøenášena v jiné formì èi jinými prostøedky Autor a nakladatelství nepøejímají záruku za správnost tištìných materiálù Pøedkládané informace jsou zveøejnìny bez ohledu na pøípadné patenty tøetích osob Nároky na odškodnìní na základì zmìn, chyb nebo vynechání jsou zásadnì vylouèeny Všechny registrované nebo jiné obchodní známky použité v této knize jsou majetkem jejich vlastníkù Uvedením nejsou zpochybnìna z toho vyplývající vlastnická práva Veškerá práva vyhrazena Zbynìk Ibler a kol, Praha 2003 Nakladatelství BEN technická literatura, Vìšínova 5, Praha 10 Autorský kolektiv: Kolektiv lektorù: Prof Ing Zbynìk Ibler DrSc, Prof Ing Jan Karták DrSc, Doc Ing Jiøina Mertlová CSc, Ing Zbynìk Ibler: Zbynìk Ibler a kol ENERGETIKA V PØÍKLADECH BEN technická literatura, Praha vydání ISBN

5 ENERGETIKA V PØÍKLADECH 1 Soustavy jednotek pøepoèty 23 2 Matematická statistika 41 3 Spolehlivost 55 4 Termodynamika 91 5 Elektrotechnika Ekonomická efektivnost Paliva a spalování Kotle Tepelné Turbíny Tepelné Výmìníky Èerpadla, ventilátory Technicko-hospodáøské ukazatele parních výroben Literatura 335

6 =GURMH HQHUJLH QHREQRYLWHOQp ]GURMH QHREQRYLWHOQp ]GURMH IRVLOQtSDOLYD MDGHUQi SDOLYD VOXQHþQt HQHUJLH JHRWHUPiOQt HQHUJLH VODSRYi HQHUJLHPR t XKOt XUDQ YêWRSQ\ HOHNWUiUQ\ S tolyryp YOQ\ URSD ]HPQtSO\Q WKRULXP VOXQHþQt ]i HQt VOXQHþQtNROHNWRU\DEVRUEpU\ SDVLYQtY\XåLWtVOXQHþQt HOHNWUiUQ\IRWRYROWDLFNpþOiQN\ IRWRYROWDLFNpHOHNWUiUQ\ HQHUJLHY WUX SRKRQVWURM Y WUQpHOHNWUiUQ\ WHSORRNROt WHSHOQiþHUSDGOD ELRPDVD WUDGLþQtQRYiS VWRYDQpU\FKOH URVWRXFtSORGLQ\WHUPRFKHPLFNi S HP QDVSDORYiQt]SO\QRYiQt ELRFKHPLFNpS HP Q\ IHUPHQWDFH SURGXNFHELRSO\QX HQHUJLHYRG\ SRKRQVWURM þhusdgorpoêq YRGQtHOHNWUiUQ\ HQHUJLHPR t YOQ\SURXG\WHSORWQtJUDGLHQW\ H[SHULPHQWiOQtHOHNWUiUQ\

7 OBSAH ENERGETICKÉ ZDROJE ÈESKÉ REPUBLIKY V 21 STOLETÍ 17 1 SOUSTAVY JEDNOTEK PØEPOÈTY Metodika pøepoètu hodnot velièin na jednotky jiné mìrové soustavy Pøepoèet jednotek entalpie Pøepoèty jednotek mìrné tepelné kapacity Pøepoèet libovolné velièiny spalin, vztažené na hmotnost nebo objem Mìøení tlaku páry v kotli a vakua v kondenzátoru Urèení absolutního tlaku páry v kotli a v kondenzátoru Výpoèet teploty smìsi a objemový prùtok spalin komínem Mìøení teploty páry Výpoèet prodloužení ocelové tyèe Urèení hustoty a mìrného objemu oxidu uhlièitého Urèení molekulové hmotnosti vzduchu a parciální tlaky zadaných objemových podílù složek 34 Pøepoèet jednotek koncentrace emisí spalin elektrárenského bloku 35 Pøepoèty vzájemných závislostí relativní a absolutní vlhkosti vzduchu 38 2 MATEMATICKÁ STATISTIKA Urèení støední hodnoty a smìrodatné odchylky namìøených hodnot 42 A ZBYNÌK IBLER A KOL : ENERGETIKA V PØÍKLADECH 7

8 2 2 Urèení aritmetického prùmìru a smìrodatné odchylky ze sledovaných dob života výrobkù Výpoèet statistických charakteristik vzorkù uhlí Výpoèet lineární regrese obsahu popela v uhlí na vodu, na výhøevnost, popele a vody na výhøevnost 51 3 SPOLEHLIVOST Výpoèet pravdìpodobnosti bezporuchového provozu jednotek s aktivní zálohou 57 Výpoèet pravdìpodobnosti bezporuchového provozu a støední doby provozu 58 Výpoèet spolehlivostních ukazatelù pro jednotky s pasivní zálohou 59 Výpoèet pravdìpodobnosti bezporuchového provozu systému s pøepínaèem 61 Výpoèet pravdìpodobnosti bezporuchového provozu èíslicového øídicího systému 62 Výpoèet pravdìpodobnosti bezporuchového provozu napájeèek 64 Výpoèet souèinitele pohotovosti a bezporuchovosti provozu napájecí stanice 65 Výpoèet spolehlivostních charakteristik kotle pøi provozu rùzného poètu mlecích okruhù 66 Urèení pravdìpodobnosti, že uhelné mlýny zajistí požadovaný provoz elektrárenského bloku 76 Výpoèet pravdìpodobnosti provozu pro blokový transformátor a vedení 77 Pravdìpodobnost bezporuchového provozu dvou elektrárenských blokù 78 8 ZBYNÌK IBLER A KOL : ENERGETIKA V PØÍKLADECH A

9 3 12 Pravdìpodobnost pøechodu elektrárenského bloku ze stavu opravy do provozuschopného stavu Výpoèet souèinitele pohotovosti systému dvou blokù Vytvoøení spolehlivostního schéma elektrárenského bloku Výpoèet pravdìpodobnosti bezporuchového provozu systému, složeného z neobnovovaných prvkù Výpoèet èinitele zabezpeèenosti provozu elektrizaèní soustavy Ze zadaných spolehlivostních ukazatelù vypoèítejte pravdìpodobnost bezporuchového provozu 89 4 TERMODYNAMIKA Výpoèet výsledné teploty smìšováním dvou proudù vody Výpoèet zmìny objemu spalin pøi ochlazování Výpoèet vzniklého tepla v ložisku a potøebný prùtok oleje pro chlazení Výpoèet tepelného výkonu parního kotle Urèení entalpie a objemu páry Urèení entalpie mokré páry Urèení stavu vodní páry Stanovit entalpii, objem, suchost páry a teplotu po expanzi Výpoèet výrobního tepla vodní páry Urèení stavu páry po adiabatické expanzi Výpoèet množství páry získané škrcením Výpoèet hmotnostního prùtoku vody pro regulaci teploty páry vstøikem 100 Urèení hmotnostního prùtoku vstøikované vody pro získání redukované páry s požadovanými parametry 101 A ZBYNÌK IBLER A KOL : ENERGETIKA V PØÍKLADECH 9

10 4 14 Výpoèet teoretické tepelné úèinnosti parního záøízení Tepelná úèinnost ideálního pochodu pøi zmìnách vstupního tlaku Výpoèet tepelné úèinnosti ideálního pochodu Výpoèet provozních ukazatelù protitlakého turbosoustrojí Omezení nehospodárného škrcení páry v redukèních stanicích (toèivá redukce páry) Energetická a exergická bilance NTO Korekce zmìøeného prùtoku prùtokomìrem Porovnání energetické a exergetické bilance a úèinnosti elektrárenského bloku ELEKTROTECHNIKA Operátor natoèení fází Výpoèet maximálních a efektivních hodnot proudu a napìtí 124 Výpoèet zdánlivého výkonu v jednotlivých fázích trojfázového obvodu Výpoèet rezistancí v elektrickém obvodu Výpoèet admitance a impedance v elektrickém obvodu s rezistancemi a indukènostmi 127 Výpoèet admitance a impedance v elektrickém obvodu s kapacitami Výpoèet výkonu a proudu jednofázového spotøebièe Výpoèet proudu trojfázového motoru Výpoèet pøíkonu elektrického ohøívaèe vody Výpoèet úbytku napìtí na vodièi v rozvodu nn Napìtí na rozvadìèi vn ZBYNÌK IBLER A KOL : ENERGETIKA V PØÍKLADECH A

11 5 12 Výpoèet napìtí na pøípojnicích rozvadìèe Pøepoèet impedance s ohledem na pøevod transformátoru Náhradní schéma trojfázového dvojvinu ového transformátoru Náhradní schéma trojvinu ového transformátoru Øešení zkratových pomìrù, návrh vypínaèù a napì ové pomìry pøi rozbìhu asynchronního motoru Samonajíždìní skupiny elektromotorù EKONOMICKÁ EFEKTIVNOST Porovnání dvou variant organizace výstavby energetického zdroje 151 Ekonomické posouzení instalace nového øídicího systému pro technologické zaøízení 152 Posouzení reálnosti financování výstavby paroplynového bloku Volba typu plynové turbíny Urèení teplárenského souèinitele paroplynové teplárny Posouzení podmínek vhodnosti použití paroplynového zaøízení nebo klasického parního obìhu s fluidním kotlem 161 Posouzení vlivu dvousložkové ceny elektøiny na zisk za dodávku elektøiny 165 Ekonomické posouzení varianty obnovy kondenzaèního uhelného bloku s novým uhelným a paroplynovým blokem Optimální návrh teplárny s motorovou kogenerací Vypoètìte hlavní ekonomické charakteristiky kondenzaèního bloku s fluidním kotlem na hnìdé uhlí Rozbor proveïte z hlediska projektanta 177 A ZBYNÌK IBLER A KOL : ENERGETIKA V PØÍKLADECH 11

12 7 PALIVA A SPALOVÁNÍ Výpoèet výhøevnosti z prvkového rozboru paliva Výpoèet spalného tepla a výhøevnosti hnìdého uhlí Výpoèet výhøevnosti paliva pro zadané Q v, W r, H r Výpoèet výhøevnosti a obsahu popela pro vysušení uhlí Zmìna hmotnosti uhlí na skládce vlivem povìtrnostních zmìn Zmìna kvalitativních znakù uhlí vlivem atmosférických srážek pøi jeho dopravì Posouzení kvalitativních ukazatelù dvou druhù uhlí Urèení výhøevnosti a spalného tepla mazutu Výpoèet výhøevnosti zemního plynu pro zadané složení Výpoèet kvalitativních charakteristik uhlí z jeho prvkového složení Urèení teoretické teploty nechlazeného plamene Výpoèet výhøevnosti smìsi paliva Výpoèet hospodárného provozu granulaèního práškového kotle s pøihøíváním páry 204 Výpoèet hospodárného provozu fluidního kotle s cirkulující víøivou vrstvou a pøímým odsíøením Výpoèet spalování zemního plynu a úèinnost kotle KOTLE Výpoèet granulaèního ohništì Bilance tlakových výhøevných ploch Výpoèet ohøíváku vzduchu Výpoèet ohøíváku vody Návrh svazkového pøehøíváku páry ZBYNÌK IBLER A KOL : ENERGETIKA V PØÍKLADECH A

13 8 6 Úèinnost kotle Vliv technologických promìnných na komínovou ztrátu a spotøebu elektøiny ventilátorù Využití odluhu z bubnového kotle Tìsnost spalinového traktu kotle TEPELNÉ TURBÍNY Tepelný obìh turbíny s regulovaným odbìrem páry Výpoèet hmotnostního prùtoku chladicí vody a chladicí pomìr kondenzátoru turbíny 254 Hmotnostní prùtok páry kondenzaèní turbíny s neregulovanými odbìry 255 Parní kondenzaèní obìh s nízkotlakými regeneraèními ohøíváky Kondenzaèní turbína s regulací škrcením a skupinovou Nastavení souèinitele nerovnomìrnosti regulátorù otáèek turbíny 265 Urèení statické charakteristiky výrobního systému paralelnì pracujících jednotek Otevøený obìh plynové turbíny Tepelná bilance plynové turbíny TEPELNÉ VÝMÌNÍKY Ztráty tepla a urèení teploty vnìjšího povrchu izolované trubky Mìrný tepelný tok rovinnou stìnou Závislost ztráty exergie na teplotách látek, protékajících výmìníkem Prùchod tepla rovinnou cihlovou stìnou 281 A ZBYNÌK IBLER A KOL : ENERGETIKA V PØÍKLADECH 13

14 10 5 Tepelné ztráty potrubí v závislosti na materiálu izolaèních vrstev Snížení tepelného toku trubky vnìjšími nánosy Ztráty neizolovaného a izolovaného potrubí Ohøev napájecí vody v NTO Hmotnostní prùtok napájecí vody, topné páry a ohøátí napájecí vody v odplyòovaèi 285 Urèení velikosti výhøevné plochy ohøíváku vody pro rùzné varianty ÈERPADLA, VENTILÁTORY Výpoèet charakteristik potrubí a èerpadla Výpoèet pøíkonu napajecího èerpadla elektrárenského bloku 292 Výpoèet pøíkonu vzduchových ventilátorù kotle elektrárenského bloku 293 Výpoèet pøíkonu spalinových ventilátorù kotle elektrárenského bloku 294 Porovnání pohonu napájecího èerpadla elektrárenského bloku parní turbínou a elektromotorem TECHNICKO-HOSPODÁØSKÉ UKAZATELE PARNÍCH VÝROBEN Spotøební charakteristika horkovodního kotle Charakteristika parního kotle 1600 [t/h] Sestrojení spotøební charakteristiky ze ètyø mìøených dvojic P, Q 306 Spotøební charakteristika vyrovnaná tøemi pøímkovými úseky ZBYNÌK IBLER A KOL : ENERGETIKA V PØÍKLADECH A

15 Pøibližné øešení spotøební charakteristiky elektrárenského bloku 309 Výpoèet spotøeby tepla bloku 200 MW, spotøební charakteristiky a pomìrného pøírùstku spotøeby 311 Výpoèet mìrné spotøeby páry elektrárenského bloku s pøihøíváním páry 314 Výpoèet celkové a dílèích úèinností elektrárenského bloku, mìrné spotøeby energie na vyrobenou a dodanou elektøinu 315 Vliv dominantních ukazatelù na celkovou ekonomickou efektivnost kondenzaèního elektrárenského bloku 318 Výpoèet technicko-hospodáøských ukazatelù elektrárenského bloku 322 Výpoèet spotøeby paliva a mìrné spotøeby energie na výrobu a dodávku elektøiny 323 Optimální rozdìlení výkonu dvou spolupracujících elektrárenských blokù (øešení nevyboèuje z regulaèního rozsahu blokù) 324 Optimální rozdìlení èinných výkonù pøi paralelní spolupráci jednotek pro požadované zatížení (vytvoøení výkonu bloku mimo regulaèní rozsah) Rozdìlení výkonu tøí paralelnì pracujících jednotek Instalace mikroturbíny v blokové plynové výtopnì LITERATURA 335 PØÍLOHA 1 (TABULKY) 341 PØÍLOHA 2 (TABULKY) 349 PØÍLOHA 3 (TABULKY) 355 A ZBYNÌK IBLER A KOL : ENERGETIKA V PØÍKLADECH 15

16 Publikace Energetika v pøíkladech je 2 dílem Technického prùvodce energetika 1 díl (Praha, BEN technická literatura, 2002) V TPE byl proveden výbìr nejdùležitìjších technických a ekonomických informací pro øešení úloh optimalizace v elektroenergetice Elektrárenství, teplárenství, pøenos a rozvod energií zasahuje do nìkolika oborù (elektroenergetika, strojírenství, chemie, automatizace a øízení, ekologie, ekonomie a další), pøi aplikaci základních disciplín matematiky, fyziky, chemie, ekonomie a využití praktických zkušeností TPE umožòuje pracovníkùm v elektroenergetice rychlé a pøehledné získání základních informací o dùležitých parametrech pracovních medií, obìhù, exaktních a regresních vztazích, charakteristikách, doporuèených provozních metodách a hodnotách vybraných velièin, potøebných pro optimální øízení provozu, pøi rozhodování o údržbì a modernizaci zaøízení elektráren V nyní pøedkládané publikaci Energetika v pøíkladech jsou uvedeny konkrétní numerické výpoèty dùležitých úloh a vztahù, od jednoduchých ke složitìjším výpoètùm, optimalizaèní výpoèty, které jsou potøebné k rozhodování v øídicí èinnosti v energetice Autoøi se snažili, pokud bylo možné, zaøadit jednotlivé tématické okruhy a pøíklady v souladu s TPE (Technickým prùvodcem energetika 1 díl) V každé tématicky zamìøené kapitole pøíkladù je odvolání na teoretickou èást zpracovanou v TPE, která potom není již pøi øešení konkrétních pøíkladù opakována a je použito jen pøíslušných teoretických vztahù Cílem publikace je umožnit uživatelùm získat teoretické a praktické prostøedky k nìkterým samostatným poèetním øešením technicko-ekonomických aplikací, využití teoretických vztahù v praxi, což pøispìje lépe k tvùrèí práci, technicko-obchodním jednáním a rozhodování v energetice V souèasné dobì pøi využívání vyspìlé výpoèetní techniky a uplatòování progresivních informaèních a øídicích systémù se èásteènì obracíme i k použití ruèních numerických výpoètù Dùvodem jsou logické a praktické poznatky, že pro vytváøení programù pro PC v oblasti informatiky, automatizace rùzných agend, øídicí techniky je potøebná velmi dobrá znalost technologického zaøízení, jeho chování v rùzných provozních stavech a zkoumání možností optimalizace provozu V elektroenergetice jde zejména o automatické systémy øízení technologických procesù a správní øízení, automatizace rùzných agend (spolehlivost, diagnostika, údržba, ekonomie a další) Vytváøení aplikaèního software pro rùzné oblasti je možné jen pøi dobrých znalostech technologického zaøízení, které umožní identifikaci a formulaci modelu øízení, algoritmu a vytvoøení programu Existují programy kategorie freeware (shareware), které lze výhodnì použít pro zrychlení a zpøesnìní výpoètù dílèích úloh v energetice (napø pro pøepoèet jednotek, statistiku, spolehlivost systémù, výpoèty obìhù, výpoèty zkratových pomìrù, výpoèet technicko-ekonomické efektivnosti, diagramy a tabulky vodní páry, spalování a další) Samozøejmì existuje v elektroenergetice další øada speciálních programù, nové se tvoøí a jsou pøedmìtem obchodních jednání S výhodou lze využívat napø tabulkový procesor Excel, který dává do ruky uživatelùm úèinný nástroj, který umožní vlastními silami vytvoøit a øešit požadovanou poèetní úlohu Pøáním autorù je, aby pøedložená publikace se stala jednou z používaných pomùcek pøi jejich práci, øízení a posílila tradièní velmi dobré adaptivní schopnosti èeských elektroenergetikù k tvùrèí práci V prvním dílu Technický prùvodce energetika byla popsána historie energetiky v ÈR, ve druhém dílu je v úvodu zaøazena struèná èást o pøedpokládaném perspektivním rozvoji energetiky v 21 století, zejména z hlediska použití neobnovitelných a obnovitelných zdrojù primární energie 16 ZBYNÌK IBLER A KOL : ENERGETIKA V PØÍKLADECH A

17 ENERGETICKÉ ZDROJE ÈESKÉ REPUBLIKY V 21 STOLETÍ Energetika v souèasné dobì prochází obdobím velkých zmìn Zavádìní trhu s energií ve vìtšinì prùmyslových státù vyžaduje zajištìní dostatku energie pro udržení požadovaného rùstu a pokroku Technická a ekonomická kritéria jsou prvoøadá, uplatòují se ve volbì technologie zdroje s cílem zvýšení technické úrovnì zaøízení a z ekonomických kritérií trh rozhoduje, který zdroj a jak se v dodávkách elektøiny uplatní Zvyšují se nároky na ochranu životního prostøedí Vìtšina problémù se zneèiš ováním životního prostøedí toxickými látkami z energetických výroben byla zèásti vyøešena, do popøedí se dostává hrozba skleníkového efektu, k èemuž hlavní mìrou pøispívá CO 2 a další skleníkové plyny produkované energetickými zaøízeními Vývoj energetiky je výraznì ovlivòován technickými, politickými, ekonomickými a jinými faktory Nejpravdìpodobnìjší odhad budoucího vývoje spotøeby energie lze urèit pouze po zevrubné analýze dosavadního vývoje a všech relevantních faktorù Z poklesu požadavkù na spotøebu elektøiny v prùbìhu transformaèního procesu, ani z jiných dnes provozovaných hospodáøských a sociálních jevù v Èeské republice nelze vyvozovat závìr stagnace rozvíjení zdrojù Ze srovnání vývoje ekonomiky a spotøeby elektøiny v západoevropských zemích lze odvodit závìr, že s rùstem hrubého domácího produktu, požadovaného dosažení úrovnì EU a ostatních makroekonomických ukazatelù spotøeba v Èeské republice v 21 století poroste Jedním z vážných problémù ekonomiky je její vysoká energetická nároènost Zaostávání Èeské republiky i za ménì rozvinutými zemìmi EU musí být odstranìno, úsporná opatøení na stranì spotøeby potom budou mít za následek snižování temp pøírùstkù spotøeby elektøiny Snížením energetické nároènosti se sníží náklady na elektøinu a teplo Takto uvolnìné prostøedky budou moci být využity na nákup jiného zboží a služeb a na jiné investice Proto je snížení energetické nároènosti jednou ze základních podmínek rozvoje èeské ekonomiky smìrem k vyspìlým státùm EU Dosáhnout úrovnì energetické nároènosti zemí EU není možné bez dalšího rozvoje kombinované výroby elektøiny a tepla, která je významným prostøedkem pro snížení energetické nároènosti èeské ekonomiky i snižování dopadù energetiky na životní prostøedí Bude potøebné výraznì zvýšit jak podíl kombinované výroby elektøiny a tepla, tak i obnovitelných zdrojù energie Pokud by napø byly doplnìny velké a støední plynové výtopny kogeneraèními jednotkami, bylo by možné získat významný výkon až asi 1500 MW, snížit náklady, snížit potøebu primární energie, snížit emise škodlivin a emise skleníkových plynù Perspektivní krytí zvýšené poptávky na dodávky elektøiny a náhradu výkonu dožívajících elektráren lze zajistit: dovozem elektøiny, výstavbou nových zdrojù elektøiny v Èeské republice První variantu je tøeba odmítnout, vedla by ke znaènému rùstu negativního salda zahraniènì obchodní bilance Èeské republiky a degradovala by vysokou odbornou úroveò èeských pracovníkù v energetice a energetickém strojírenství, tradiènì dosahující úrovnì vyspìlých A ENERGETICKÉ ZDROJE V ÈR 21 STOLETÍ 17

18 svìtových státù a dosahující velmi dobrých výsledkù v zajiš ování výroby a rozvodu elektrické energie a tepla Pøi prognózách dalšího vývoje energetiky je nutno pøihlédnout ke specifickému stavu v jednotlivých regionech V Èeské republice bude mít v první polovinì 21 století vliv skuteènost, že zásoby hlavního energetického paliva hnìdé uhlí budou vyèerpány v letech Kdy se tak skuteènì stane závisí na tom, zda bude zvolena útlumová varianta tìžby hnìdého uhlí (ta by prakticky skonèila kolem roku 2035) nebo optimalizovaná varianta (konec tìžby kolem roku 2060) Realizace optimalizované varianty je však podmínìna zrušením ekologických limitù pro lomové provozy nìkterých dolù a závisí tedy na politickém rozhodnutí Pøi realizaci optimalizované varianty byla by možná výstavba nìkolika nových výrobních zdrojù V prvé øadì jde o možnost jak získat primární zdroje (pøístup k nim), v druhé øadì o potøebnou diverzifikaci tìchto zdrojù Ze základních nových zdrojù lze prioritnì uvažovat o nové typové øadì moderních kondenzaèních elektrárenských monoblokù, spalujících tuzemské, pøípadnì i omezenì importované uhlí V úvahu pøipadají bloky vìtšího výkonu Podle provedených optimalizaèních studií lze realizovat takový blok, s výraznì zvýšenou úèinností Fluidní kotle nesplnily zatím v nìkterých smìrech oèekávání (vyšší mìrné investièní náklady, vyšší vlastní spotøeba elektrické energie, horší komerèní uplatnìní tuhých zbytkù po spalování), jsou pro bloky velkých výkonù uvažovány klasické práškové kotle s odsíøením metodou mokré vápencové vypírky Vyšší využití fluidních kotlù lze oèekávat spíše pro malé a støední výkony elektrárenských a teplárenských blokù, pro spalování ménìhodnotných paliv, smìsí rùzných odpadních paliv a biomasy Jednoduchý parní obìh s práškovým kotlem prošel rychlým vývojem Zatímco tyto obìhy ze 70 let pracovaly s celkovou úèinností kolem 35 %, souèasný stav již dovoluje dosáhnout úèinnost až 45 % Vývoj nových ocelí ukazuje, že v nejbližší budoucnosti (po roce 2015) bude možno zvýšit parametry páry až do oblasti 35,0 MPa, 700/720 C Je pravdìpodobné, že zvýšení parametrù páry spolu s dalšími technickými opatøeními napø : použití prùtoèného výparníku s vnitønì žebrovanými trubkami, využití citelného tepla spalin odcházející z kotle (pod 100 C) pro ohøev kondenzátu nebo spalovacího vzduchu, souèinitel pøebytku vzduchu 1,15, dvojí pøihøívání páry, regenerativní ohøev napájení až na teplotu 300 C pøed vstupem do kotle, zlepšení termodynamické úèinnosti turbíny z dnešních 90 % na cca 95 %, zdokonalování a zjednodušení odsiøovacího zaøízení (pøívod spalin do chladicí vìže, nepoužívání výmìníkù spaliny/spaliny, použití jednoho spalinového ventilátoru), Umožní v polovinì 21 století dosáhnout celkovou úèinnost bloku pøes 50 % Hlavními dùvody vývoje technologie paroplynového obìhu se zplyòováním tuhého paliva (IGCC) byla vysoká cena zemního plynu a døívìjší nižší odhady jeho zásob Tyto dùvody ztrácejí v poslední dobì na významu (dnešní odhady zásob zemního plynu se pohybují kolem 80 až 100 let pøi dnešní spotøebì) Technologie IGCC má vzhledem k jednoduchému parnímu obìhu spalujícímu uhlí øadu nevýhod: je složitìjší, investièní náklady jsou vyšší, úèinnost nižší nebo nanejvýše stejná, složitìjší provoz Proto je malá nadìje, že tato technologie výraznìji prorazí na volném trhu Obdobné závìry lze uèinit i pro vývoj tlakového spalování uhlí a paroplynový cyklus 18 ZBYNÌK IBLER A KOL : ENERGETIKA V PØÍKLADECH A

19 Nové uhelné bloky by mìly být souèástí stávajících elektráren, kde by bylo využito již zabudovaných zaøízení spoleèných provozù, správních a sociálních objektù Za tìchto pøedpokladù bude možné v první tøetinì 21 století u nás uvažovat o výstavbì nìkolika takových blokù o výkonu á 350 MW, pøípadnì á 600 MW pro spalování èerného i hnìdého uhlí Optimalizovaná varianta tìžby hnìdého uhlí by tedy umožnila ekonomické dožití stávajících uhelných elektráren a výstavbu nìkolika moderních uhelných blokù pro životnost 35 až 40 let O využití zemního plynu pro výrobu elektøiny budou rozhodovat pøedevším ekonomické faktory, hlavnì cena Cena zemního plynu v Èeské republice je proti uhlí vysoká, vzhledem k importu je znaènì závislá na vnìjších vlivech Z tìchto dùvodù nelze doporuèit instalaci vìtších výkonù zdrojù na spalování zemního plynu Vzhledem k vysoké úèinnosti paroplynových cyklù a dobrým dynamickým vlastnostem pro služby v elektrizaèní soustavì by bylo možné uvažovat na poèátku 21 století o výstavbì jen asi dvou až tøí paroplynových blokù bez pøitápìní s moderními spalovacími turbínami a parní turbínou Pøi úvahách o využití zemního plynu pro zaèátek 21 století bude vhodné zvážit i aplikaci paroplynových obìhù pøi obnovì a modernizaci stávajících vybraných uhelných elektráren Pøehled hlavních typù paroplynových obìhù je v TPE obr 1 19 Touto modernizací lze získat nový pružný výkon pro elektrizaèní soustavu a zvýšit úèinnost na dodávku elektøiny Na poèátku 21 století, jak již uvedeno, bude potøebné podle místních podmínek intenzivnì rozvíjet kogeneraci, sdruženou výrobu elektrické a tepelné energie Pro teplárny pøi použití zemního plynu rozšíøit instalaci kogeneraèních jednotek støedního výkonu (elektrický výkon až 20 MW) a kogeneraèní zaøízení (parní a plynové) turbíny, spalovací motory Pro dožití stávajících modernizovaných uhelných elektráren a nových moderních tepelných blokù (pøedpoklad jejich vybudování v prvé tøetinì 21 století) bude výstavba jaderných blokù jednou z dùležitých variant pro øešení výroby dostatku elektrické energie v Èeské republice Z dùvodù ukonèení tìžby uhlí i diverzifikaci primárních zdrojù je potøebné v prvé tøetinì 21 století pøipravovat øešení pro výstavbu jaderných blokù (z hlediska paliva, ekologie, zejména redukce tvorby CO 2 ), založenou na vývojových tendencích zamìøených na zdokonalování tlakovodních reaktorù Po nìkolik desetiletí musí náhradu fosilních paliv a potøeby rozvoje elektrizace pokrývat jaderná energetika Ta sníží dosavadní úroveò zneèiš ování ovzduší a hrozbu zmìn svìtového klimatu emisemi skleníkových plynù, zejména zajistí redukci tvorby CO 2 Dosažená technická a bezpeènostní úroveò jaderných elektráren a zajiš ování dalších inovací jsou již pro civilizaci bezpeènìjší než nìkteré alternativní systémy Pro výstavbu v úvahu pøichází napø reaktor EPR (European Pressurized Water Reactor) vyvíjený firmou Siemens a Framatom s novými bezpeènostními systémy Pro tento reaktor je typické dvousmyèkové uspoøádání s integrálním uspoøádáním parního generátoru a hlavních cirkulaèních èerpadel Pasivní bezpeènostní systémy pøipojené na primární okruh zajiš ují odvod zbytkového tepla, doplòování vody primárního okruhu a vysokotlaké i nízkotlaké havarijní chlazení aktivní zóny pøi LOCA haváriích (ètyønásobná redundance) Odvod tepla z kontejmentu je zajiš ován pasivním systémem využívajícím pøirozeného komínového tahu vzduchu po vnìjším plášti ochranné obálky Další evoluèní skupinu reaktorù s pasivní bezpeèností pøedstavuje systém AP-600 firmy Westinghouse Jde rovnìž o dvousmyèkové uspoøádání s integrálním uspoøádáním parních generátorù, hlavních cirkulaèních èerpadel a pasivní bezpeènostní systémy Rovnìž odvod tepla z kontejmentu bude zajiš ován pasivním systémem A ENERGETICKÉ ZDROJE V ÈR 21 STOLETÍ 19

20 Pro další budoucnost tøeba dokázat, zda bude možné využít termonukleární fúze v energetice, nebo konstatovat její využitelnost za nezvládnutelnou a urychlenì hledat jiné perspektivní cesty Z ostatních primárních energetických zdrojù je tøeba zintenzívnit využití obnovitelných zdrojù energie (OZE), reálnì aplikovatelných v Èeské republice a zvýšit podíl tìchto zdrojù v celkové bilanci Vìtšina alternativních zdrojù jsou zdroje pomìrnì nízké hustoty a v nìkterých pøípadech vyžadují koncentrování a uchování energie Výstavba a provoz obnovitelných zdrojù vyžaduje vysoké poøizovací a výrobní náklady Tyto zdroje zatím vìtšinou nejsou schopny volné soutìže s ovìøenými zaøízeními velké energetiky Pokud bude budoucnost obnovitelných zdrojù ponechána jako doposud pouze na energetickém trhu, nemohou být jejich výhody, zejména z titulu spotøeby a ekologie, dostateènì rychle a plnì využity Pøi úvahách o využití, dalším rozvoji OZE a hodnocení podílu jejich využívání k celkové spotøebì primární energie státu je tøeba rozlišovat, jak se které zdroje do bilance zahrnují V Èeské republice pro výrobu elektøiny z vodní energie v zaøízeních do 10 MW e, sluneèní energie, vìtrné energie, biomasy v zaøízeních do 5 MW e a pro výrobu tepla ze sluneèní energie, geotermální energie, biomasy v zaøízeních do 20 MW t, bioplynu z palivových èlánkù OZE umožòují podstatnì ménì devastovat pøírodu spalováním fosilních paliv Rozšíøení jejich používání pøispívá ke kombinaci centrálního systému s decentralizovanými místními zdroji V souèasné dobì se celková výroba elektøiny z OZE v Èeské republice odhaduje na cca 2 % tuzemské spotøeby primárních energetických zdrojù Dle programu EU má vzrùst podíl OZE v zemích EU do roku 2010 na 12 % z celkových energetických zdrojù Zdroje obnovitelné energie jsou v Èeské republice charakterizovány relativnì vysokou mírou využívání hydrologického potenciálu ve vodních elektrárnách Ze statistických údajù o technické využitelnosti vyplývá, že dosud je využíváno zhruba 75 % vodní energie To pøedstavuje do budoucna potenciální rezervu pro doplòkovou výrobu elektrické energie v malých vodních elektrárnách Znaèný poèet míst pro stavbu malých vodních elektráren leží v chránìných krajinných oblastech Nejèetnìjším typem jsou i pro budoucnost malé vodní elektrárny prùtoèné, derivaèní Oblast návrhových parametrù je pokryta základními typy turbín, obvykle používanými v malých vodních elektrárnách (Pelton, Francis, Kaplan, Bánki, aplikace èerpadel ve funkci vodních turbín) v rùzných modifikacích Odhaduje se, že je možné ještì vybudovat nìkolik set malých vodních elektráren Podmínky pro využívání vìtru nejsou v Èeské republice zvláš pøíznivé Na vìtšinì území Èeské republiky je prùmìrná rychlost vìtru nižší než 4 m/s, což je nejnižší hranice pro hospodárné užití ve vìtrných elektrárnách Ze zahranièních poznatkù vyplývá, že lze ekonomicky využívat vìtrnou energii tam, kde bude roèní produkce alespoò 800 kwh/m 2, což znamená, že støední rychlost vìtru ve výšce 10 m nad zemí musí být vyšší než 4,5 m/s, ve výšce 30 m pøibližnì 5,7 m/s S respektováním zákona o ochranì pøírody a místním povolovacím øízením se odhaduje, že by bylo možné v ÈR postavit 1200 až 1600 vìtrných elektráren s malými instalovanými výkony Do obnovitelných zdrojù se zaøazuje biomasa, kterou lze použít pøímo jako palivo pro výrobu tepla, pro výrobu bioplynu a døevoplynu, pro výrobu kapalných paliv Souèasnì jsou u nás odpady ukládány na skládky, èást recyklována, èást spalována Skládkového plynu lze využívat pro kombinovanou výrobu elektøiny a tepla Z výzkumu u nás provedeného a zahranièních poznatkù byla prokázána možnost pìstování energetických rostlin na složištích popela a dùlních výsypkách, vèetnì rychle rostoucích døevin Kromì energetického zisku je 20 ZBYNÌK IBLER A KOL : ENERGETIKA V PØÍKLADECH A

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Oldøich Kováø ELEKTRONIKA sbírka pøíkladù Oldøich Kováø ELEKTRONIKA - sbírka pøíkladù Recenzent èeského vydání: Ing Jiøí Hozman Recenzenti pùvodního slovenského vydání: Prof Ing Milan Kejzlar, CSc Doc

Více

ZBYNÌK IBLER A KOL TECHNICKÝ PRÙVODCE ENERGETIKA Praha 2002 Publikace Technický prùvodce energetika obsahuje souhrn dùležitých informací z oblasti elektrárenství a teplárenství, potøebných pro pracovníky

Více

KONFIGURACE ROZSÁHLÝCH DATOVÝCH SYSTÉMÙ V PROSTØEDÍ OPERAÈNÍHO SYSTÉMU UNIX Zdenìk Maøík Praha 2001 Motto: Moderní servery podnikové úrovnì vykazují velmi vysoké výkony a velmi vysoké teoretické konfiguraèní

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS Dodavatelský tým ENERGIE Z BIOMASY EVECO Brno, s.r.o. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy Ústav procesního a ekologického inženýrství,

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Elektromagnetická kompatibilita výkonových elektronických systémù VÁCLAV KÙS, JIØÍ SKÁLA, JIØÍ HAMMERBAUER ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA VÝKONOVÝCH ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMÙ Praha 2013 Publikace je výstupem

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní CONDENSING VICTRIX X kw Závesné plynové kondenzacní kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV VICTRIX kw Závesné plynové kondenzacní kotle s prutokovým ohrevem TUV TECHNOLOGIE VICTRIX kw

Více

Vydání podpoøili Doc. Ing. Josef Šavel, CSc. Elektrotechnologie Materiály, technologie a výroba v elektronice a elektrotechnice 3. rozšíøené vydání Schválilo MŠMT èj. 25 734/2003-23 dne 1. 9. 2003 k zaøazení

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Moderní kotelní zařízení

Moderní kotelní zařízení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra energetiky Moderní kotelní zařízení Text byl vypracován s podporou projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0010 Inovace odborného vzdělávání

Více

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního Bohumil BRTNÍK, David MATOUŠEK ELEKTRONICKÉ PRVKY Praha 2011 Tato monografie byla vypracována a publikována s podporou Rozvojového projektu VŠPJ na rok 2011. Bohumil Brtník, David Matoušek Elektronické

Více

Jan Èihák Lucie Knejpová Lucie Pelikánová VISUAL BASIC sbírka øešených pøíkladù Praha 1998, BEN Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, u kterých se nepøedpokládá znalost nìjakého programovacího jazyk,

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

TOMÁŠ HOLAN DELPHI v pøíkladech Praha 2001 Tomáš Holan DELPHI V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda ekonoický a èistý systé ohøevu vody poocí tepelného èerpadla je TOPENÍ TEPLÁ VODA je efektivní systé ohøevu vody založený na technologii tepelného èerpadla,

Více

INTELIGENTNÍ INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY SYSTÉMY PAVEL PØIBYL MIROSLAV SVÍTEK Praha 2001 Pavel Pøibyl, Miroslav Svítek INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

Vrcholové øídicí systémy ABB

Vrcholové øídicí systémy ABB Vrcholové øídicí systémy ABB Èlánek popisuje vrcholové øídicí systémy ABB pro øízení distribuèních sítí. Tyto systémy jsou obvykle souèástí dispeèerských center a mají vazby na technologické øídicí a obslužné

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

D ìkujem e za pozornost

D ìkujem e za pozornost D ìkujem e za pozornost JiøíK alina / O ddìleníprojektù telefon:+420 244 016 911 Em ail:kalina@ regulus.cz w w w.regulus.cz 2 O b ecný pøehled typù voda / voda N ejlepšítopný faktor Èerpacía zasakovacístudna

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. Spalovací turbíny Základní informace Historie a vývoj Spalovací

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Wolfgang Matthes HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Mìøení a testování v poèítaèové a èíslicové technice èeské vydání 2001 Pøíspìvky uveøejnìné v této knize, zejména všechny èlánky

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

Porovnání emisí CO 2 mezi evropskými státy využívajícími jadernou energetiku a jejich bezjadernými protìjšky Hnutí DUHA patøí mezi pøední èeské ekologické organizace. Zasazuje se za úèinná a pøitom realistická

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

k novým energetickým standardům

k novým energetickým standardům Vysoká účinnost Větší komfort Kontrola úspor energie Náš přístup k novým energetickým standardům Klimatizace Fujitsu General Náš přístup k novým energetickým standardům Vytváříme pohodlí Vytváříme pohodlí

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 1. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 1. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6 Elektrárny A1M15ENY přednáška č. 1 Jan Špetlík spetlij@fel.cvut.cz v předmětu emailu ENY Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6 Dělení a provoz výroben elektrické

Více

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o.

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. Úvod do problematiky Současná energetická spotřeba v České republice je pokryta z více než 50 % domácími zdroji primární energie. Ukazatel dovozní energetické

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6 BANKOVNÍ DOHLED V ÈESKÉ REPUBLICE VROCE 1997 OBSAH: A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 1997 1 1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Možnosti výroby elektřiny z biomasy

Možnosti výroby elektřiny z biomasy MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY Možnosti výroby elektřiny z biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Najser Žilinská univerzita 22.-23.5.2007 23.5.2007 Cíle summitu EU pro rok 2020 20 % energie

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Alexandr Krejèiøík SMS GSM pagery a alarmy Princip použití, návody, pøíklady Støežení a ovládání objektù pomocí mobilu a SMS Praha 2004 Alexandr Krejèiøík SMS Støežení a ovládání objektù pomocí mobilu

Více

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis IM-S13-33 CH Vydání 1 SV7 Pojistné ventily Návod k montáži a údržbì 1. Popis 2. Manipulace a skladování 3. Montáž 4. Údržba Copyright 2000 Popis Pojistné ventily øady SV7 s tìlesem ze šedé litiny nebo

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky Téma è. 3: ÚVOD DO AGRGÁTNÍ OTÁVK A AGRGÁTNÍ NABÍDK Klíèové pojmy k zapamatování: Agregátní poptávka Faktory pùsobící na agregátní poptávku (spotøeba, investice,

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Jiøí Sedláèek E-KOMERCE INTERNETOVÝ A MOBIL MARKETING Praha 2006 Pøíruèka se zabývá komerèním využitím Internetu a mobilních technologií, pøedevším e-komercí, internetovým a mobil marketingem Je urèena

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_D.2.12 Integrovaná střední škola

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

NÁMÌTY PRO HOSPODÁØSKOU POLITIKU O B S A H : ÚVOD... 2 VÝVOJ A SITUACE PRÙMYSLU... 3 INVESTIÈNÍ PROSTØEDÍ... 5 PØÍSTUP NA ZAHRANIÈNÍ TRHY... 6 OBLAST LEGISLATIVY... 8 TRH PRÁCE... 9 VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE...

Více

David Matoušek C PRO MIKROKONTROLÉRY PIC práce s PIC18F452 a PIC18F1220 v jazyce C Praha 2011 David Matoušek C PRO MIKROKONTROLÉRY PIC práce s PIC18F452 a PIC18F1220 v jazyce C Bez pøedchozího písemného

Více

Instalaèní instrukce

Instalaèní instrukce CZ Instalaèní instrukce Topný kabel deviflex DTIP 18 je urèený na: - hlavní vytápìní v betonových podlahách - ochranu venkovních prostor pøed náledím - ochranu okapových žlabù a svodù pøed zamrznutím Ž

Více

Produkty a zákaznické služby

Produkty a zákaznické služby Produkty a zákaznické služby Dodavatel zařízení a služeb pro energetiku naši lidé / kvalitní produkty / chytrá řešení / vyspělé technologie Doosan Škoda Power součást společnosti Doosan Doosan Škoda Power

Více

Problematika předjíždění, Modul je navrhnut tak, aby se mohl pohybovat po obou na sobě rovnoběžných kolejích příčně.

Problematika předjíždění, Modul je navrhnut tak, aby se mohl pohybovat po obou na sobě rovnoběžných kolejích příčně. Lukas Lehovec kruh 9. Pro svůj projekt jsem se rozhod řešit problematiku dopravy Projekt se zaobírá problematikou řešení nastavajíci hustoty provozu, která se bude postupem času ještě více zhušťovat, a

Více

Publikace je urèena nejen pro uèitele odborného výcviku a teorie, ale také pro žáky SPŠ, SOŠ a SOU v oboru elektrotechnickém. Je vhodná též pro pracující v oboru i laickou veøejnost. Všechna publikovaná

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu

Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu ENERGIE Praha 2001 OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií ENERGIE V roce 1990

Více

14. OCHRANA 14.0 ÚVOD. Svazek 14 Ochrana ovzduší. ICLEI s Environmental Guide

14. OCHRANA 14.0 ÚVOD. Svazek 14 Ochrana ovzduší. ICLEI s Environmental Guide ICLEI s Environmental Guide Svazek 14 Ochrana ovzduší 14. OCHRANA OVZDUŠÍ 14.0 ÚVOD Tento svazek uvádí pøehled rùzných stránek ochrany ovzduší a jejich øešení. Zneèištìní ovzduší znamená pøítomnost nežádoucích

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 -

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 - Energetický audit - príklady riešenia enia úspor v podnikoch 10. medzinárodn rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Michal Židek VŠB - TU Ostrava VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM - 1 - OSNOVA 1.

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více