1 ÚVOD CÍL PRÁCE TEORETICKÁ ČÁST SCHÉMA CELÉHO PROJEKTU LNIČKA SETÁ... 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 ÚVOD... 2 2 CÍL PRÁCE... 3 3 TEORETICKÁ ČÁST... 4 3.1 SCHÉMA CELÉHO PROJEKTU... 4 3.2 LNIČKA SETÁ... 5"

Transkript

1 Obsah 1 ÚVOD CÍL PRÁCE TEORETICKÁ ČÁST SCHÉMA CELÉHO PROJEKTU LNIČKA SETÁ Vlastnosti lničky seté Vyuţití lničky Technologie pěstování lničky PRAKTICKÁ ČÁST PRŮBĚH VÝROBY LNIČKOVÉHO OLEJE A BIONAFTY Pěstování a sklizeň lničky Zpracování slámy Lisování olejnatých semen Zpracování sekundárního produktu pokrutin Přimíchání oleje do nafty POHON TRAKTORŮ Ovlivnění výkonu a spotřeby motorů traktorů podle mnoţství EKONOMICKÁ STRÁNKA VÝROBY BIONAFTY Závěrečná ekonomická bilance EKOLOGICKÁ STRÁNKY VYUŽÍVÁNÍ BIONAFTY PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ DOTAZNÍK VÝSLEDKY DOTAZNÍKU ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY OBRAZOVÁ PŘÍLOHA Strana 1

2 1 ÚVOD Svůj projekt jsem nazval Vyuţití lničkového oleje jako biosloţky pro naftu pouţitelnou pro zemědělské stroje. Toto téma jsem si vybral hned z několika důvodů. Tím prvním impulsem, který mě k této práci přivedl, byla současná špatná situace v zemědělství. Jelikoţ pocházím z Českomoravské vrchoviny, která je proslulá svou zemědělskou tradicí, s výtkami zemědělců se setkávám velmi často. Ti si neustále stěţují na nízké výkupní ceny nejen plodin, ale i produktů ţivočišné výroby. Dalším předmětem oprávněné stíţnosti zemědělců jsou nízké dotace od státu, které jsou nesrovnatelně niţší v porovnání s dotacemi, které dostávají zemědělci ve Francii, v Německu či Polsku. Z tohoto důvodu naši zemědělci nejsou konkurenceschopní sousedním státům. Problém je ale také v hospodaření našich zemědělců. Ti se vesměs sice snaţí o finanční úspory, většinou je to ale bohuţel na úkor kvality. Ve své práci popisuji moţnost, která můţe zemědělcům výrazně ušetřit náklady na pohonné hmoty, které jsou poté potřebné na provoz veškerých zemědělských strojů. Tím spíš je potřeba vyuţít této moţnosti dnes, kdy je ekologie v dopravě velmi diskutovaným tématem. Hlavním předmětem této práce je tedy popis technologie výroby vlastní bionafty ze směsi oleje lničky seté a běţně dostupné bionafty se současným 6% obsahem metylesteru řepkového oleje (dále jen MEŘO) na Biofarmě Sasov. Navíc je v práci zakomponovaná také ekonomická a ekologická analýza projektu. Strana 2

3 2 CÍL PRÁCE Má závěrečná maturitní práce má za cíl informovat a hlavně motivovat zemědělce k tomu, aby začali relativně snadno a bez vysokých vstupních investic šetřit na pohonných hmotách, jeţ tvoří nemalé procento jejich celkových nákladů. Zároveň poukazuje na výrazné sníţení vypouštěných emisí skleníkových plynů. Strana 3

4 3 TEORETICKÁ ČÁST 3.1 SCHÉMA CELÉHO PROJEKTU Na začátku je velmi důleţité si uvědomit, jak vůbec celý proces výroby a vyuţití vlastní bionafty funguje. K objasnění tohoto procesu poslouţí jednoduché schéma (viz. obrázek č. 1). Celé schéma se skládá ze tří hlavních procesů. Konkrétně se tedy jedná o vypěstování lničky, výrobu bionafty a konečné vyuţití bionafty. Nejdříve musíme vypěstovat plodinu, v našem případě lničku, která se bude v budoucnu lisovat a získaný olej se vyuţije jako tzv. biosloţka v naftě. Samotné vypěstování lničky se skládá z řady běţných zemědělských postupů. Nejdříve se půda musí podmítat, poté probíhá hnojení organickými hnojivy. Následuje orba a předseťová příprava. Poté uţ probíhá samotné setí. Vegetativní období růstu lničky trvá přibliţně 3,5 měsíce. Po uplynutí tohoto období se lnička sklízí a sláma se zapravuje do půdy za účelem tvorby minerálních látek. Je důleţité zde zmínit, ţe se bavíme o ekologickém zemědělství, ve kterém neprobíhají ţádné postřiky chemickými přípravky, tím myslíme například pesticidy, herbicidy, fungicidy, insekticidy a další. Po sklizni semen lničky navazujeme na druhou velkou etapu samotnou výrobu bionafty. Ta se vyrábí lisováním semen lničky seté na lisu za studena. Vylisovaný olej se čerpadlem přečerpává podle přesně předdefinované hodnoty do tanku s naftou. Při lisování vzniká sekundární produkt pokrutiny. Ty se následně míchají spolu se šrotem do krmných směsí a tyto směsi se posléze zkrmují prasaty a skotem, které jsou chovány na biofarmě. Posledním krokem je uţ samotné vyuţití bionafty. Tato bionafta se vyuţívá logicky jako pohonná hmota pro traktory, které jsou vyuţívány na biofarmě. Jedná se celkem o čtyři traktory, které nemájí ţádný nárok na jakkoliv specifickou úpravu motoru. Problém nastává pouze v zimě, kde se kvůli nízkým teplotám musí motor startovat na čistou naftu. Toto je umoţněno u jednoho traktoru Zetoru 7745, který má upravený motor a je jako jedinný schopný zimniho provozu na bionaftu. Proto se vyuţívá například k odstaňování sněhu na jihlavských komunikacích. Strana 4

5 Obrázek č. 1: Zjednodušené schéma průběhu výroby a využití bionafty 3.2 LNIČKA SETÁ Vlastnosti lničky seté Internetový server Fytomasa.cz informuje o tom, ţe lnička setá (Camelina sativa) (dále jen lnička) je jednoletá brukvovitá olejnatá rostlina vysoká aţ 1,2 m, která u nás není příliš hojně pěstovaná. Její nenáročnost zaručuje moţnost pěstování téměř na všech stanovištích (v níţinách i podhůřích). Problematickými místy jsou pouze těţká, kyselá, zamokřená a zaplevelená stanoviště. Dobře snáší nízké teploty a odolává chorobám a škůdcům. Lnička má velmi krátkou vegetační dobu, asi 3,5 měsíce Využití lničky Lnička setá není příliš vhodnou plodinou pro potravinářský průmysl. Podle internetových stránek je to proto, ţe semena lničky obsahují vysoké mnoţství kyseliny α-linolenové (aţ 40 %), kvůli které snadno podléhá oxidaci. Navíc prý výrazně zapáchá, proto se musí poměrně sloţitě rafinovat. Server Fytomasa.cz zmiňuje, ţe častější způsob vyuţití oleje je ve zpracovatelském průmyslu a v kosmetice, a to díky vysokému obsahu oleje v semenu (33-44%). Lničkový olej tedy slouţí k výrobě barev, fermeţí, laků, olejů, mazadel a mýdel. Sláma se potom nejčastěji Strana 5

6 lisuje a vyuţívá se ke spalování, přičemţ výhřevnost této slámy je přibliţně 18, 84 MJ / kg. Sláma se ale dá vyuţít také k výrobě kartáčů, košťat či buničiny. Obrázek č. 2: Lnička setá na poli před sklizní (http://www.alternatives-magazine.com) Technologie pěstování lničky Portál Fytomasa.czupozorňuje na to, jak pěstovat lničku pro co nejvyšší výnosy. Jako předplodiny lničky je moţno tedy pouţít téměř všechny druhy předplodin vyjíma rostlin brukvovitých. Jelikoţ je lnička velice nenáročnou plodinou, postačí pro její hnojení i menší mnoţství organických hnojiv. Hnojení je vhodné provádět, vzhledem ke krátké vegetační době, ještě před setím. Proto, abychom dosáhli kýţeného výnosu, je třeba provádět setí co nejdříve. Na stránkách Zemědělské fakulty JU se píše, ţe se lnička seje do běţných obilních řádků, v případě setí do širokých řádků je moţné ji později plečkovat. Norma výsevu se pohybuje mezi 8 12 kg / ha, coţ odpovídá přibliţně 400 rostlinám / m 2. Seje se do hloubky 1 2 cm. Minimální prostorová izolace certifikovaného osiva lničky je 200 m. Časový odstup mezi pěstováním lničky by měl pro jednotlivé pozemky činit 4 roky. Při intenzivním typu zemědělství se pouţívá běţná ochrana proti jednoletým dvouděloţním a trávovitým plevelům, jeţ se pouţívá i pro řepku. Pouţívá se tedy nejčastěji přípravek Devrinol 45 F, jehoţ účinnou látkou je napropamid. Jelikoţ je ale tato účinná látka velmi citlivá na UV záření, musí se do 4 hodin od zasetí zapravit do půdy vláčením. Jedinný problém po pouţití tohoto přípravku je to, ţe působí velmi slabě na svízel přítulnou, té se dá Strana 6

7 jednoduše zbavit vytvořením směsi se Syfloranem 48 EC v poměru: 1,5 2 l Devrinolu 45 F a 1,5 l Syfloranu 48 EC. Nejčastějšími chorobami, které lničku postihují jsou například tyto: plísně zelná, šedá, bělostná. Mezi nejčastější škůdce pak patří třeba dřepčík olejkový, blýskáček řepkový či krytonosec lničkový. Ranně zasetá lnička se sklízí ještě před ozimou řepkou v plné zralosti ţacími mlátičkami. Sklizeň lničky nevyţaduje ţádnou adaptaci ani přidatná zařízení ke kombajnu. Pokud jsou semena vlhká, je třeba je dosoušet. Obrázek č. 3: Sklizeň lničky (http://fcn.agronomy.psu.edu) Strana 7

8 4 PRAKTICKÁ ČÁST V praktické části jsem komplexně zpracovával ekonomická a ekologická data projektu výroby vlastní bionafty na Biofarmě Sasov. Čísla, která jsou uvedená v projektu, platí pro rok PRŮBĚH VÝROBY LNIČKOVÉHO OLEJE A BIONAFTY Výroba lničkového oleje je rozdělena do několika kroků od vlastního zasetí aţ po lisování oleje z lničkových semen za studena Pěstování a sklizeň lničky Na Biofarmě Sasov byla letos lnička zaseta na 10 hektarech. Setí probíhalo v květnu. Hustota setí byla 9 kg semene na hektar, přičemţ celková cena osevu na 10 hektarů činila Kč. Na počátku září se sklidilo kg semene a zbylých 28 tun slámy bylo zapraveno do půdy. Do budoucna se však zvaţuje výhodnější vyuţití této slámy. Buď jako spalovací materiál nebo k výrobě stavebních eko-panelů. V následující tabulce jsou vyčísleny některé další zajímavé informace ohledně pěstování a sklizně lničky (viz. tabulka č. 1). Podrobnému rozepsání celého průběhu pěstování a sklizni lničky se věnovat ve své práci nebudu, jelikoţ toto není v mé práci stěţejní a ani to není jejím předmětem Zpracování slámy Sláma, která po sklizni lničky na poli zůstala, se zapravila do půdy za účelem jejího obohacení o minerální látky. Sláma lničky má ale také další moţnosti vyuţití. Tou první moţností je výroba stavebních eko panelů, jejichţ vlastnosti jsou v řadě směru lepší, neţ u dalších, běţně vyuţívaných, stavebních materiálů. Druhou moţností je spalování. Sláma lničky má výhřevnost 18, 84 MJ / kg. Se spalováním je ale problém, jelikoţ v blízkosti Jihlavy neexistuje podnik, který by tento organický materiál spaloval. Strana 8

9 Strana 9

10 Práce Finanční náklady (Kč) Podmítka Hnojení org. hnojivy Orba Předseťová příprava Setí (cena osevu + nafta) ( ) Sklizeň zrna + odvoz Zapravení slámy CELKEM un lničkového semene (údaje jsou pouze orientační) * údaje jsou pouze orientační Lisování olejnatých semen Z hlediska rentability tohoto projektu má hlavní význam pro Biofarmu Sasov lisování olejnatých semen, která mají obsah oleje přibliţně 40 %. K tomuto účelu si majitel sasovské biofarmy zakoupil jednoduchý tuzemský lis Farmer 10. Jeho pořizovací cena byla Kč. Tabulka č. 2 znázorňuje další informace o tomto lisu. Parametr Rozměry Hmotnost Napětí Příkon Výkonnost Pořizovací cena Hodnota 590 x x 720 mm 140 kg 230 V 2,5 kw 10 kg semen / hodinu Kč Tabulka č. 2: Vlastnosti tuzemského lisu Farmer 10 Strana 10

11 Jedná se o jednostupňové lisování, coţ znamená, ţe pokrutiny, které při lisování vznikají jako sekundární produkt, se jiţ dále nevyuţívají k dolisování, ale ke krmným účelům. Zařízení Farmer 10 je tvořeno lisem olejnin Farmet UNO, nad nímţ je osazena násypka, do které se sypou olejnatá semena. Semena jsou tedy lisována a pod lisem jsou umístěny sedimentační nadrţe. Jedna z těchto nádrţí je pak opatřena čerpadlem. Toto čerpadlo pak přepravuje olej ze sedimentačních nádrţí přes vinné síto, které zachytí nejhrubější nečistoty a poté ještě přes svíčkový filtr, který nepropustí částečky větší neţ 1 mikron. Olej, který se dostane přes síto a filtr, nakonec skapává do nádrţe na přefiltrovaný olej. Z této nádrţe jiţ je moţné olej stáčet a dále ho přimíchávat do nafty. Pokud by Farmer 10 neobsahoval svíčkový filtr, mohlo by dojít k ucpání vstřikovacího zařízení traktoru. Práce Náklady (Kč) Lisování + přečerpání oleje do tanku s naftou CELKEM Tabulka č. 3: Náklady na vylisování litrů oleje množství oleje z 12ti tun semen Obrázek č. 4: Lisovací zařízení Farmer 10 (http://www.farmet.cz) Strana 11

12 4.2.4 Zpracování sekundárního produktu pokrutin Lničkové pokrutiny obsahují velmi výţivné a vhodné látky pro dobytek či prasata. Výzkumný ústav rostlinné výroby ve své práci uvádí, ţe jsou to například metionin, cystein, threonin a mnoho dalších. Tyto pokrutiny se přimíchávají do krmných směsí pro dobytek a prasata spolu se šrotem Přimíchání oleje do nafty Způsob přimíchání lničkového oleje do běţné nafty je snadnější, neţ by se na první pohled mohlo zdát. Jednoduše se do tanku s naftou přečerpá takové mnoţství lničkového oleje, aby jeho podíl činil určitě mnoţství. K tomu je na tanku určen digitální přístroj, na kterém si snadno člověk můţe nastavit procentuelní zastoupení oleje v naftě. Hlavním faktorem, na kterém závisí mnoţství biosloţky v naftě, je teplota. Kvůli tomu, ţe se lničkový neesterifikuje, nastává u něj problém se vznícením při niţších teplotách. Tudíţ v zimě musí obsahovat větší podil nafty, naopak v létě můţe převaţovat podíl oleje. V létě obsahuje tato bionafta aţ 70 % lničkového oleje, v zimě pak 40 %. S klesající teplotou se tedy logicky mnoţství oleje v naftě sniţuje. Samozřejmě by bylo moţné olej ještě esterifikovat pro niţší teplotu vznícení, případně jen zahřívat pro sníţení viskozity oleje. U paliva určeného pro traktory je to ale poměrně zbytečný krok, který by pouze negativně ovlivnil prosperitu projektu. Vstřikovací zařízení motorů traktorů totiţ není tolik náchylné na ucpání vstřikovací zařízení motorů různých osobních automobilů. 4.3 POHON TRAKTORŮ Na Biofarmě Sasov jsou v současné době v provozu 4 traktory, které jako svou pohonnou hmotu vyuţívají bionaftu ze směsi oleje lničky seté a běţně dostupné nafty. Z těchto 4 traktorů podlehl pouze jeden úpravě motoru. Jedná se konkrétně o Zetor 7745, který funguje na principu dvou nádrţí. V jedné z nich je běţně dostupná nafta, v té druhé pak lničkový olej. Traktorista si poté automaticky zvolí přednastavený reţim a podle něj se míchá nafta s olejem. Dále Biofarma Sasov vyuţívá tyto traktory: Zetor 6340, Zetor 7211 a Zetor Strana 12

13 4.3.1 Ovlivnění výkonu a spotřeby motorů traktorů podle množství biosložky v naftě Mnoţství lničkového oleje přimíchaného do nafty logicky ovlivňuje vlastnosti motoru. Konkrétně sniţuje výkon a mírně zvyšuje spotřebu. K tomu, abych mohl stanovit rentabilitu projektu, musel jsem zpracovat studii o tom, jak konkrétně se výkon a spotřeba motoru s přibývajícím mnoţstvím bionafty mění. Toto jsem prováděl ve spolupráci s majitelem biofarmy panem Josefem Sklenářem na jihlavské STK. Test probíhal na konkrétním traktoru Zetor Získané výsledky jsem zpracoval do grafů. Graf č. 1 ukazuje pokles výkonu s přibývajícím mnoţstvím bionafty, graf č. 2 pak znázorňuje zvýšení spotřeby paliva podle mnoţství oleje obsaţeného v naftě. 150% Výkon 100% 50% 0% Graf č. 1: Ovlivnění výkonu motoru s přibývajícím množstvím biosložky 120% Spotřeba 100% 80% 60% 40% 20% 0% 0% biosložky 20% biosložky 40% biosložky 60% biosložky 80% biosložky 100% biosložky Graf č. 2: Ovlivnění spotřeby motoru s přibývajícím množstvím biosložky Strana 13

14 4.4 EKONOMICKÁ STRÁNKA VÝROBY BIONAFTY V této části práce se jiţ budu zabývat ekonomickou stránkou celého projektu, coţ je spolu s ekologickou stránkou jeden z důvodů, kvůli kterému má technologie výroby vlastní bionafty v ekologickém zemědělství smysl. Nejdříve zde uvádím celkové náklady na výrobu vlastní bionafty s 40% obsahem biosloţky (viz. tabulka č. 4). Položka Náklady (Kč) Vypěstování + sklizeň lničky (12 tun) Vylisování lničkového oleje (4 800 litrů) + přečerpání do tanku s naftou Celkové finanční náklady na 1 litr lničkového oleje Celkové finanční náklady na litrů lničkového oleje Tabulka č. 4: Celkové náklady na lničkový olej V další části ekonomické analýzy jsem chtěl srovnat náklady na běţně dostupnou naftu a na vyrobenou bionaftu s 40% obsahem biosloţky. Data jsem zapsal do tabulky (viz. tabulka č. 5). Palivo Náklady na 1 litr paliva (Kč) Motorová nafta (6 % MEŘO) 30 Lničkový olej 16 Bionafta (40 % lničkového oleje) 24 Finanční úspora na bionaftě (40% biosložky) oproti běžně dostupné naftě 6 (20 %) Tabulka č. 5: Srovnání nákladů na běžně dostupnou naftu a na bionaftu s 40% obsahem oleje Jelikoţ má ale motor při spalování běţně dostupné nafty jinou spotřebu neţ motor při spalování bionafty s lničkovým olejem, musel jsem z důvodu relevantnosti údajů pouţít výkonnovou jednotku 1 motohodina. Server wikipedia.org definuje 1 motohodinu takto: Jedna hodina práce motoru při jmenovitých otáčkách = jedna motohodina. (cs.wikipedia.org) 1. Konkrétně u traktoru Zetor 7745 je jedna motohodina rovna výkonu 1 Wikipedia, (http://cs.wikipedia.org/wiki/motohodina) Strana 14

15 motoru při ot. / minutu. Díky tomuto údaji jsem snadno vypočítal výkon motoru. Konečný vzorec pro výpočet výkonu po odvození je tedy: P = 2π * M * o / 60. M v tomto vzorci udává točivý moment při ot. / minutu. Při takovémto počtu otáček je točivý moment roven 243 Nm. Výkon je tedy při ot. / minutu přibliţně 38 kw. Na STK v Jihlavě bylo naměřeno, ţe spotřeba při takovémto výkonu motoru je u běţné nafty asi 11, 5 litrů paliva. U bionafty s 40% příměsí lničkového oleje je spotřeba motoru při stejném výkonu o něco vyšší, konkrétně něco málo přes 12 litrů paliva. Poté, co jsem takto porovnal oba typy paliv, jsem schopen určit finanční úsporu nákladů na 1 motohodinu (viz. tabulka č. 6). Palivo Náklady na 1 motohodinu (Kč) Motorová nafta (6 % MEŘO) 345 Bionafta (40 % lničkového oleje) 290 Finanční úspora na 1 motohodinu bionafty (40% biosložky) oproti běžně dostupné naftě Celkové finanční úspory na litrů bionafty = motohodin (4 800 l oleje = 40 %) Tabulka č. 6: Srovnání nákladů na 1 motohodinu 55 (15 %) Závěrečná ekonomická bilance Na závěr ekonomické stránky projektu ještě shrnu jeho celkovou ekonomickou bilanci. Do poloţky náklady musíme zapojit náklady na vypěstování lničky seté, na její sklizeň a samozřejmě také náklady na vylisování a přečerpání lničkového oleje do tanku s naftou. Při sečtení těchto poloţek se dostáváme na celkové náklady projektu Kč. S poloţkou výnosy to jiţ není tak jednoduché. Přímé výnosy jako takové zde totiţ nejsou ţádné. Nicméně se podívejme, v jaké formě se nám náklady na projekt vracejí. Tou nejdůleţitější poloţkou je samozřejmě sníţení nákladů na pohonné hmoty. V tomto konkrétním příkladu je tato poloţka celkem Kč. Dále nesmíme opomenout hodnotu zkrmovaných pokrutin. Odhadovaná cena 1 tuny lničkových pokrutin má minimální hodnotu Kč. Jelikoţ z vylisování zbyde 7, 2 tuny pokrutin, jejich hodnota je minimálně Kč. Jelikoţ je pan Sklenář sám zkrmuje, můţeme povaţovat pokrutiny za poloţku sníţení nákladů na krmivo. Celá ekonomická bilance je patrná z následujícího grafu (viz. graf č. 3). Strana 15

16 Graf č. 3: Ekonomická bilance projektu 4.5 EKOLOGICKÁ STRÁNKY VYUŽÍVÁNÍ BIONAFTY Kromě finančních úspor se v tomto projektu jedná samozřejmě také o úspory emisí. U emisních norem pro traktory (tzv. TIER) se měří emise čtyř hlavních polutantů, coţ jsou látky, které kontaminují ţivotní prostředí. Mezi ně patří NO x, CO, PM (pevné částice) a HC (uhlovodíky). Proto jsem ve spolupráci s panem Sklenářem nechal změřit mnoţství emisí těchto látek při spalování běţné nafty a posléze probíhalo měření emisí stejných látek ovšem při 40% obsahu biosloţky v naftě. Tato měření probíhala na STK v Jihlavě. Získaná data jsem zpracoval do následujícího grafu, který poukazuje na úsporu emisí většiny z výše uvedených polutantů (viz. graf č. 4). Strana 16

17 Graf č. 4: Vliv podílu biosložky na emise z motoru Zetor 7745 Z grafu je patrné, ţe kromě emisí NO x, u kterých nastalo pouze nepatrné zvýšení, došlo k rapidnímu sníţení emisí ostatních zmíněných polutantů. V následující tabulce uvádím ještě konkrétní naměřená data polutantů. V tabulce č. 7 jsou hodnoty pro běţnou naftu, v tabulce č. 8 pro bionaftu s 40% obsahem oleje lničky seté. Tabulka č. 9 ještě srovnává emise z nafty oproti emisím z bionafty s 40% obsahem biosloţky. Polutant Emise polutantu na 1 motohodinu (g) NO x 50 HC 110 PM 200 CO 72 Celkové množství emisí při spalování běžné nafty 432 g (100 %) Tabulka č. 7: Emise jednotlivých polutantů na 1 motohodinu při spalování běžné nafty Strana 17

18 Polutant Emise polutantu na 1 motohodinu (g) NO x 52 HC 71,5 PM 156 CO 56,1 Celkové množství emisí při spalování bionafty s 40% obsahem lničkového oleje 335, 6 g (78 %) Tabulka č. 8: Emise jednotlivých polutantů na 1 motohodinu při spalování bionafty (40 % oleje) Palivo Motorová nafta (6% MEŘO) Emise skleníkových plynů / 1 motohodinu 432 g Bionafta (40% lničkový olej, 60 % 335,6 g motorová nafta) Celková úspora emisí díky bionaftě 96, 4 g (22 %) Tabulka č. 9: Úspora emisí polutantů na 1 motohodinu díky bionaftě s 40% obsahem biosložky Strana 18

19 5 PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ Důleţité pro mne bylo také to, jaký názor má na výrobu vlastního biopaliva široká veřejnost. Proto jsem zpracoval tento krátký dotazník, který jsem předloţil náhodně vybraným 20ti lidem. Tito lidé byli zastoupeni v poměru 75% muţi a 25% ţeny, přičemţ 60% dotázaných byli lidé ve věku od 15ti do 25ti let. Po 20 % se jednalo o lidi od 25ti do 40ti let a o lidi starší 40ti let. 10% z dotázaných byli zemědělci. 5.1 DOTAZNÍK Vážený dotázaný, Vážená dotázaná Jsem studentem SŠOS v Jihlavě. Tento dotazník je vytvořen proto, aby zjistil, jaké názory mají lidé na výrobu vlastní bionafty v zemědělství. Dotazník je anonymní, proto se nikam nepodepisujte. Prosím Vás o pravdivé informace. Jsem: žena muž (označte prosím kříţkem) Můj věk:... Vzdělání: (označte prosím kříţkem) Základní Středoškolské s maturitou Středoškolské s výučním listem Vysokoškolské Datum vyplnění: (dd.mm.rrrr)... Jsem zapojen do zemědělství : (označte prosím kříţkem) Ano Ne Dále se věnujte samotnému dotazníku. Postup při vyplňování dotazníku je jednoduchý. Zakrouţkujte vţdy jen jednu odpověď. Strana 19

20 Děkuji za vyplnění 1. Víte, co je to bionafta? a. ano b. ne c. něco jsem o tom slyšel František Dolský 2. Považujete současnou politiku s biopalivy za správnou? a. rozhodně ano b. spíše ano c. nevím d. spíše ne e. rozhodně ne 3. Pokud byste měl / měla přístup k olejnatým rostlinám, pokusil / pokusila byste se o výrobu vlastního biopaliva, pokud by se Vám to ekonomicky vyplatilo? a. rozhodně ano b. spíše ano c. nevím d. spíše ne e. rozhodně ne 4. Setkal / setkala jste se někdy s člověkem, který si vyráběl vlastní bionaftu? a. ano b. ne Strana 20

21 Děkuji vám za trpělivost při vyplnění dotazníku a přeji příjemný zbytek dne! 5.2 VÝSLEDKY DOTAZNÍKU U první otázky jsem se přesvědčil, ţe naprostá většina dotázaných ví, co to bionafta je. Pouze 5 lidí odpovědělo na tuto otázku, ţe neví. Druhá otázka naráţela na politickou situaci biopaliv v ČR. Zde se ukázalo, ţe lidé vesměs nesouhlasí s dosavadní politikou biopaliv. Na odpověď rozhodně ano odpovědělo 10% dotázaných. Naopak na odpověď rozhodně ne odpovědělo 50% lidí a odpověď spíše ne zakrouţkovalo 40% dotázaných. Velmi příjemně mne překvapil fakt, ţe celých 60% lidí by se pokusilo o výrobu vlastní bionafty. Zklamáním pro mě naopak bylo, ţe se pouhých 15% lidí setkalo s někým, kdo si vlastní bionaftu vyrábí. Graf č. 5: Struktura odpovědí na první otázku 2. Považujete současnou politiku s biopalivy za správnou? 50% 10% 40% 0% 0% Rozhodně ano Spíše ano Nevím Spíše ne Rozhodně ne Graf č. 6: Struktura odpovědí na druhou otázku Strana 21

22 Graf č. 7: Struktura odpovědí na třetí otázku Graf č. 8: Struktura odpovědí na čtvrtou otázku Strana 22

23 6 ZÁVĚR Závěrem bych chtěl podotknout, ţe lničkový olej si pan Sklenář nemůţe vynachválit. Díky finanční i emisní úspoře je spokojen jak on, tak i ţivotní prostředí. Předně bych tento projekt doporučil ekozemědělcům, kteří by díky tomuto mohli sníţit svou uhlíkovou stopu. Třeba se někdy dočkáme toho, ţe stát začne podporovat zemědělství podle toho, jak vysokou uhlíkovou stopu budou mít, coţ by mohlo pomoci k většímu rozšíření vyuţívání lničkového oleje v praxi. Nic ale nebrání tomu, aby si biopaliva s obsahem lničkového oleje vyráběli i intenzivní zemědělci. Hlavní výhoda lničky ale přeci jen spočívá ve své nenáročnosti, coţ nahrává spíše ekologickým zemědělcům. Díky tomu, ţe jsem byl s tímto projektem jiţ v řadě soutěţí oceněn, povaţuji ho za relativně snadno realizovatelný, ale hlavně smysluplný. A to nejen pro drobné zemědělce, ale také pro velké zemědělské podniky. Díky tomu, ţe jsem se vrhnul do této tématiky, nasbíral jsem velké mnoţství velmi důleţitých informací a udělal si vlastní názor na vyuţívání bionafty v osobní dopravě a v zemědělství. Po dokončení své práce jsem naprosto přesvědčen, ţe se bionafta začne v zemědělství vyuţívat daleko hojněji. Strana 23

24 7 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY [1] STRAŠIL, Z.: Základy pěstování a možnosti využití lničky seté. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby, s. ISBN [2] BENDA, V., BABŮREK, I., ŢĎÁRSKÝ, J.: Biologie II nauka o potravinářských surovinách. Praha: VŠCHT, s. [3] Charakteristika vybraných meziplodin dle nařízení vlády 242/2004 Sb. [online]. Dostupný z WWW: <http://www.agroenvi.cz/default.asp?ch=186&typ=1&val=33 220&ids=3253>. [4] KOVÁŘOVÁ M., ABRHAM Z., JEVIČ P., ŠEDIVÁ Z.: Pěstování a využití energetických a prům. plodin. [online]. Dostupný z WWW: <http://www.vuzt.cz/?menuid=76>. [5] Lnička setá pravá. [online]. Dostupný z WWW: <http://www.lh- shop.cz/index.php/sk/hlavni-%20stranka?page=shop.product_details&flypage=trh_ flypage.tpl&product_id=633&category_id=61&vmcchk=1>. [6] Motohodina. [online]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/motohodina>. [7] Využití lničky seté. [online]. Dostupný z WWW: <http://www.fytomasa.cz/cz/page/117/lnicka-seta-.html>. [8] Lnička setá (Camelina sativa (L.) Crantz). [online]. Dostupný z WWW: <http://www2.zf.jcu.cz/~moudry/databaze/lnicka_seta.htm>. [9] KODÍČEK, M.: Kyselina palmitová. Biochemické pojmy: výkladový slovník. [online] VŠCHT Praha, Dostupný z WWW: <http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es002/ebook.html?p=kyselina_palmitova>. Strana 24

25 [10] Captivating Camelina. [online]. Dostupný z WWW: <http://www.afpmt.com/research/camelina.pdf>. 7 OBRAZOVÁ PŘÍLOHA [1] Obrázek č. 1: autor [2] Obrázek č. 2: [3] Obrázek č. 3: [4] Obrázek č. 4: -olejnin/zoom.htm?picture =farmer10 Strana 25

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa.

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa. ŘEPA CUKROVKA Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa Biologie řepy: Rostlina dvouletá 1 rok tvoří jen hmotu, 2 rok kvete a má semena Dvouděložné Stavba

Více

Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů

Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů 185 Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů doc. Ing. Josef Laurin, CSc., doc. Ing. Lubomír Moc, CSc., Ing. Radek Holubec Technická univerzita v Liberci, Studentská 2,

Více

Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy

Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy Vojtěch MÁCA vojtech.maca@czp.cuni.cz Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji Karlovy Vary, 14. 16. 9. 2005 Definice

Více

Metodika indikátor. torů. Bilance energie. prof. Ing. Jan Křen, K

Metodika indikátor. torů. Bilance energie. prof. Ing. Jan Křen, K Metodika indikátor torů Bilance energie prof. Ing. Jan Křen, K CSc. Popis indikátor torů a jejich požadovan adované hodnoty Pro samotné hodnocení bilance energie je pak možné využít několik indikátorů:

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

Compliance se směrnicemi EU o udržitelnosti výroby biopaliv do roku 2020 Splnění kritérií udržitelnosti, systém certifikace ISCC 19. 1.

Compliance se směrnicemi EU o udržitelnosti výroby biopaliv do roku 2020 Splnění kritérií udržitelnosti, systém certifikace ISCC 19. 1. Praha, 2011 1 Compliance se směrnicemi EU o udržitelnosti výroby biopaliv do roku 2020 Splnění kritérií udržitelnosti, systém certifikace ISCC 19. 1. 2011 Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. Výzkumný ústav

Více

Environmentálně šetrný zemědělský provoz PRACOVNÍ SEŠIT

Environmentálně šetrný zemědělský provoz PRACOVNÍ SEŠIT Environmentálně šetrný zemědělský provoz PRACOVNÍ SEŠIT DDM RADOVÁNEK Kaznějov a kolektiv 2 Pracovní list č. 1 Ekologicky šetrné zemědělství Pracovní list č. 1 (Ekologicky šetrné zemědělství) TÉMA: Ekologicky

Více

Ekonomika provozu traktorů - efektivnější provoz

Ekonomika provozu traktorů - efektivnější provoz Konkurenceschopnost a kvalita - inovace v zemědělském sektoru 13/018/1310b/563/000309 Ekonomika provozu traktorů - efektivnější provoz Termín: 11.12.2014 Místo konání: Agro Mohelno, s.r.o., Vrchlického

Více

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný

Více

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný

Více

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8.

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. Příloha k č.j.: 22631/2006 12000 Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. května 2003 Obsah: I. Úvodní komentář II. Plnění

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie chemie ve společnosti kvarta Datum tvorby 2.6.2013 Anotace a)

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

LCA analýza kapalných biopaliv

LCA analýza kapalných biopaliv LCA analýza kapalných biopaliv Ing. Libor Špička, Ing. Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. LCA ANALÝZA WELL-TO-WHEELS ANALÝZA VÝSLEDKY WELL-TO-WHEELS ANALÝZY MĚŘENÍ EMISÍ LCA ANALÝZA analytická

Více

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce. www.farmprofit.cz

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce. www.farmprofit.cz FarmProfit Ekonomický software pro zemědělce www.farmprofit.cz Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Přátelství 815 104 00 Praha Uhříněves Česká republika http://www.vuzv.cz Ing. Jan Syrůček tel.:

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska Osevní postup Osevní postupy plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska prostorového (na pozemcích) časového (v jednotlivých letech) Základní pojmy Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému

Více

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu Ing. Petr Trávníček Osevní postup Nejdůležitější opatření v rostlinné produkci v EZ. Udržuje a zlepšuje přirozenou úrodnost půdy Zvyšuje mikrobiální

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

POROVNÁNÍ EMISÍ EURO-6 ZÁŢEHOVÉHO MOTORU S PŘÍMOU TVOROBU SMĚSI BĚHEM RŮZNÝCH JÍZDNÍCH CYKLŮ

POROVNÁNÍ EMISÍ EURO-6 ZÁŢEHOVÉHO MOTORU S PŘÍMOU TVOROBU SMĚSI BĚHEM RŮZNÝCH JÍZDNÍCH CYKLŮ POROVNÁNÍ EMISÍ EURO-6 ZÁŢEHOVÉHO MOTORU S PŘÍMOU TVOROBU SMĚSI BĚHEM RŮZNÝCH JÍZDNÍCH CYKLŮ Vít Beránek Jitka Štolcpartová Michal Vojtíšek Úvod 2/15 Centrum vozidel udrţitelné mobility České vysoké učení

Více

Prezentace PREOL a.s.

Prezentace PREOL a.s. Prezentace PREOL a.s. Leden 2013 Kdo je PREOL, a.s. Dceřiná společnost AGROFERT HOLDING, a.s. Centrum pro vývoj a výrobu biopaliv ve skupině Společnost PREOL, a.s. byla založena v lednu 2003 Výstavba jednotky

Více

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Palivová soustava Steyr 6195 CVT Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: info@agrics.cz Palivová soustava Steyr 6195 CVT Provoz spalovacího motoru lze řešit mimo používání standardního

Více

Řepka olejka v konvenčním zemědělství, ale v ekologickém????

Řepka olejka v konvenčním zemědělství, ale v ekologickém???? 00 odrůdy (bez kyseliny erukové a glukosinolátů) vysoká intenzita hnojení N, vysoké zastoupení v osevním postupu, redukované zpracování půdy Herbicidy, insekticidy, moluskocidy, fungicidy, stimulátory,

Více

Koncepce energetické analýzy zemědělských podniků

Koncepce energetické analýzy zemědělských podniků Koncepce energetické analýzy zemědělských podniků Jindřich Špička Alltech.com konference Energie zemědělské energie Praha, 23.5.2013 Obsah prezentace Význam zemědělství v konečné spotřebě energie. Zemědělství

Více

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý Oxid uhličitý v atmosféře před průmyslovou revolucí cca 0,028 % Vlivem skleníkového efektu se lidstvo dlouhodobě a všestranně rozvíjelo v situaci, kdy

Více

Pěstování a zpracování řepky olejné

Pěstování a zpracování řepky olejné Pěstování a zpracování řepky olejné Doc. Ing. Petr Baranyk, CSc. Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin Česká zemědělská univerzita v Praze, katedra rostlinné výroby Historie a současnost řepky olejné na

Více

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE OP Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému využití. Plodina jednoletá - prodělává reprodukční cyklus v době jednoho roku. Dělí se na jařiny,

Více

Zpracování půdy přispívající k omezení povrchového odtoku vody a smyvu zeminy. prof. Ing. Josef Hůla, CSc. (ČZU v Praze)

Zpracování půdy přispívající k omezení povrchového odtoku vody a smyvu zeminy. prof. Ing. Josef Hůla, CSc. (ČZU v Praze) Zpracování půdy přispívající k omezení povrchového odtoku vody a smyvu zeminy prof. Ing. Josef Hůla, CSc. (ČZU v Praze) ZPRACOVÁNÍ PŮDY Z HLEDISKA PODNEBÍ, HLOUBKY KYPŘENÍ, ROZMÍSTĚNÍ ROSTLINNÝCH ZBYTKŮ

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Amarok

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Amarok Technická data Platná pro modelový rok 2013 Užitkové vozy Amarok Informace o spotřebě paliva a emisích CO 2 najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru, převodovky a karoserie

Více

POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 1

POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 1 POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od 1.1.2008 - k tiskopisu 25 740 GŘC - vzor č. 1 Hlášení se podává: Nejpozději k 31. lednu za uplynulý předcházející kalendářní rok. Vţdy k 31. prosinci

Více

VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU. Ing. Petr Babiánek

VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU. Ing. Petr Babiánek Mendelova univerzita v Brně Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU Ing. Petr Babiánek Školitel: doc. Ing. Pavel

Více

Stav, vývoj a trendy prodeje biopaliv a bionafty ve světě a na trhu v ČR

Stav, vývoj a trendy prodeje biopaliv a bionafty ve světě a na trhu v ČR Praha, 2012 1 VÚZT, v.v.i. PETROLsummit SVB Stav, vývoj a trendy prodeje biopaliv a bionafty ve světě a na trhu v ČR Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. VÚZT, v.v.i

Více

Zemědělské systémy I. 1.-6. týden

Zemědělské systémy I. 1.-6. týden Zemědělské systémy I. 1.-6. týden prof. Ing. Josef Soukup, CSc. katedra agroekologie a biometeorologie www.af.czu.cz/kab garant předmětu FAPPZ, 1. patro, č.dv. 143 soukup@af.czu.cz Zemědělské systémy I.

Více

Průmyslová kapalná maziva na bázi rostlinných olejů

Průmyslová kapalná maziva na bázi rostlinných olejů Téma přehledového článku Průmyslová kapalná maziva na bázi rostlinných olejů Zadavatel práce: prof. Ing. Martin Hartl, Ph. D. Autor práce: Bc. Petr Kohoutek Struktura článku 1. Úvod 2. Situace na trhu

Více

Přehled vybraných energeticky využitelných rostlin

Přehled vybraných energeticky využitelných rostlin Přehled vybraných energeticky využitelných rostlin http://biom.cz/index.shtml?x=940486 Rozdělení podle vytrvalosti Jednoleté Energetické obiloviny Čiroky Kukuřičná sláma Konopí seté Laskavec Amaranthus

Více

Internetový portál. www.tzb-info.cz. Fotovoltaika. v dopravě a v zemědělství. Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.

Internetový portál. www.tzb-info.cz. Fotovoltaika. v dopravě a v zemědělství. Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. Internetový portál www.tzb-info.cz Fotovoltaika v dopravě a v zemědělství Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. odborný garant oboru Obnovitelná energie a úspory energie bronislav.bechnik@topinfo.cz www.tzb-info.cz

Více

Olejný len. Agritec Plant Research s.r.o. Ing. Marie Bjelková, Ph.D. Ing. Prokop Šmirous, CSc.

Olejný len. Agritec Plant Research s.r.o. Ing. Marie Bjelková, Ph.D. Ing. Prokop Šmirous, CSc. Olejný len Agritec Plant Research s.r.o. Ing. Marie Bjelková, Ph.D. Ing. Prokop Šmirous, CSc. Charakterizace Linum usitatissimum L. a jeho technologických typů (A) Přadný len (B) Olejnopřadný len (dvojitě

Více

Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin I. ŘÍZENÍ

Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin I. ŘÍZENÍ EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin Věc: Státní podpora N 206/2004 - Česká republika Státní podpora za účelem podpory biopaliv Vážený pane ministře, I. ŘÍZENÍ (1) Dopisem ze dne 29. dubna

Více

Možnosti snižování nákladů u traktorových souprav na zpracování půdy

Možnosti snižování nákladů u traktorových souprav na zpracování půdy Konkurenceschopnost a kvalita - inovace v zemědělském sektoru 13/018/1310b/563/000309 Možnosti snižování nákladů u traktorových souprav na zpracování půdy Termín: 6.3.2015 Místo konání: AGRO Brno - Tuřany,

Více

Intenzita přejezdů zemědělské techniky po pozemcích při uplatnění orebné technologie a riziko nežádoucího zhutňování půdy.

Intenzita přejezdů zemědělské techniky po pozemcích při uplatnění orebné technologie a riziko nežádoucího zhutňování půdy. Specializovaná mapa s odborným obsahem č. 1 Intenzita přejezdů zemědělské techniky po pozemcích při uplatnění orebné technologie a riziko nežádoucího zhutňování půdy. Milan Kroulík Josef Hůla Zdeněk Kvíz

Více

POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 3

POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 3 Hlášení se podává: POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od 1. 1. 2011 k tiskopisu 25 740 GŘC - vzor č. 3 Nejpozději k 31. lednu za uplynulý předcházející kalendářní rok. Vţdy k 31. prosinci

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

Rotační samonasávací čerpadla

Rotační samonasávací čerpadla Rotační samonasávací čerpadla Čerpadla vhodná pro čerpání: užitkové vody, silně znečištěné vody, odpadních kalů, ropných látek, močůvky, kejdy, kapalných hnojiv atd. Použití: zemědělství (závlahy, čerpání

Více

Evropskou komisí schválená podpora čistých a vysokoprocentních biopaliv v dopravě na období

Evropskou komisí schválená podpora čistých a vysokoprocentních biopaliv v dopravě na období Evropskou komisí schválená podpora čistých a vysokoprocentních biopaliv v dopravě na období 2016-2020 Ing. Jan Gallas, Ing. Vlastimil Zedek, Ing. Karel Trapl, Ph.D. Ministerstvo zemědělství ČR Cíle EU

Více

M Ý T Y A F A K T A. O obnovitelných zdrojích energie v dopravě (Biopaliva)

M Ý T Y A F A K T A. O obnovitelných zdrojích energie v dopravě (Biopaliva) M Ý T Y A F A K T A O obnovitelných zdrojích energie v dopravě (Biopaliva) Zpracovala a předkládá Odborná sekce Energetika při Okresní hospodářské komoře v Mostě, Ve spolupráci s Českou rafinérskou, a.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ doc. Ing. Josef ŠTETINA, Ph.D. Předmět 3. ročníku BS http://ottp.fme.vutbr.cz/sat/

Více

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Německá společnost založená v roce 2002 Špička v oboru výstavby bioplynových stanic v Evropě Pobočky v 11 zemích Evropy, také v Číně, Turecku, Indii a USA Moravská společnost založená

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Hodnoticí standard. Pěstitel základních plodin (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Pěstitel základních plodin (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Pěstitel základních plodin (kód: 41-043-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Pěstitel základních plodin Kvalifikační úroveň

Více

Zeleno žlutá je odolná. Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje

Zeleno žlutá je odolná. Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje Zeleno žlutá je odolná Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje Stejná výkonnost jako první den Program výrobků MANN-FILTER pro zemědělské stroje: Vzduchové filtry Olejové filtry Palivové filtry Filtry

Více

Pokřivená ekologie biopaliva

Pokřivená ekologie biopaliva Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Pokřivená ekologie biopaliva Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.32 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr. Aleš

Více

Výsledky projektu Zdraví do firem

Výsledky projektu Zdraví do firem Výsledky projektu Zdraví do firem Naměřené hodnoty Posluchačky měly možnost se během přednášky změřit na bioimpedančním přístroji In Body, který měří tělesné hodnoty. Vybrali jsme 4 z nejdůležitějších

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY Původní Metodika stanovení emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy, která je schválená pro výpočty emisí z dopravy na celostátní a regionální

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

Prezentace PREOL a.s.

Prezentace PREOL a.s. Prezentace PREOL a.s. říjen 2013 Kdo je PREOL, a.s. Člen koncernu AGROFERT Centrum pro vývoj a výrobu biopaliv ve skupině Základní aktivity: Produkce bionafty, řepkového oleje, šrotů a glycerinu Obchod

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Oceňování zásob vlastní výroby Valuation of inventories of own production Markéta Běhounková Plzeň 2014 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 168 Poř. č. Kukuřice na zrno Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zrna [t/ha] 7,6 9,0 5,3 2 Cena zrna od výrobce [Kč/t] 3300 3300 3300 3 Tržba z prodeje

Více

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Ing. Martin MISTR, Ph.D. ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Standardy GAEC v ČR od 1. ledna

Více

Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj. 361 hod. nízká. žádné. celý dotazník najednou

Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj. 361 hod. nízká. žádné. celý dotazník najednou Metadata průzkumu "Cena a kvalita pohonných hmot" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 21. 04. 2010-06. 05. 2010 Délka průzkumu: 361 hod Počet respondentů: 55 Vypovídací hodnota:

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

DIESEL PRÉMIOVÁ PALIVA ALL IN AGENCY 2009. výkon ekologie rychlost vytrvalost akcelerace

DIESEL PRÉMIOVÁ PALIVA ALL IN AGENCY 2009. výkon ekologie rychlost vytrvalost akcelerace DIESEL PRÉMIOVÁ PALIVA ALL IN AGENCY 2009 výkon ekologie rychlost vytrvalost akcelerace DIESEL PRÉMIOVÁ PALIVA Špičková prémiová paliva VERVA Diesel, výkon ekologie rychlost vytrvalost akcelerace VERVA

Více

Certifikace udržitelnosti biopaliv. Ing. Jiří Trnka výkonný ředitel CZ Biom České sdružení pro biomasu

Certifikace udržitelnosti biopaliv. Ing. Jiří Trnka výkonný ředitel CZ Biom České sdružení pro biomasu Certifikace udržitelnosti biopaliv Ing. Jiří Trnka výkonný ředitel CZ Biom České sdružení pro biomasu Obsah prezentace Důvody certifikace Legislativní rámec Přehled kritérií udržitelnosti Systém certifikace

Více

Jakost a zpeněžování u semene řepky olejné

Jakost a zpeněžování u semene řepky olejné Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí Jakost a zpeněžování u semene řepky olejné Teze k diplomové práci Vedoucí diplomové práce: Ing. Miroslav Samek,

Více

Analýza ţivotního cyklu motorových (bio)paliv pro zavedení daně z CO 2

Analýza ţivotního cyklu motorových (bio)paliv pro zavedení daně z CO 2 Analýza ţivotního cyklu motorových (bio)paliv pro zavedení daně z CO 2 Ing. Libor Špička, Ing. Jiří Jedlička, Mgr. Jiří Dufek Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. LCA ANALÝZA WELL-TO-WHEELS ANALÝZA Projekt

Více

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) Růstový stimulátor Nano-Gro, nanotechnologie vyrobená a dovezená z USA, prošla v letech 2007/2008 mnoho chemickými,

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Zora Pištěcká http://www.timur.cz 2010 1.

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: Zemědělec farmář H/01

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: Zemědělec farmář H/01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích Souhrn se týká Spolkové republiky Německo (SRN), Rakouska, Polska, Slovenska a České republiky (ČR). 1. Povinnost uplatňovat biopaliva

Více

20008/2009 Vozidlové motory Scholz

20008/2009 Vozidlové motory Scholz 1 Vlastnosti vodíku jako paliva pro spalovací motory Mez zápalnosti ve 4 75% - H2 (l=12-0,6) 5-15% - CH4 vzduchu Min. zápalná energie ve vzduchu 0,02 mj H2 0,45 mj CH4 V oblasti dolní meze koncentrace

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_D.1.10 Integrovaná střední škola technická

Více

9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu

9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu 9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu V letech 2005 a 2006 byly získány pro VÚRV Praha od spoluřešitelské organizace VÚZT Praha vzorky kalů

Více

Praktická aplikace Ekodieselu (SMN 30) ve skupině AGROFERT

Praktická aplikace Ekodieselu (SMN 30) ve skupině AGROFERT Praktická aplikace Ekodieselu (SMN 30) ve skupině AGROFERT červen 2010 Projekt zavedení Ekodieselu ve skupině AGROFERT - důvody Úspora nákladů daná nižší nákupní cenou paliva. Rozdíl je 2-2,50Kč/litr Kontrola

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

Zeleno-žlutá má sílu. Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje

Zeleno-žlutá má sílu. Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje Zeleno-žlutá má sílu Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje Zaručená kvalita originálního náhradního dílu: Program výrobků MANN-FILTER pro stavební stroje: Vzduchové filtry Olejové filtry Palivové filtry

Více

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu SOUČASNÝ VÝVOJ A PERSPEKTIVY MOTOROVÝCH PALIV DO ROKU 2020 Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Česká asociace petrolejářského U trati 1226/42, 100 00 Praha 10 tel.: 274 817 509 fax: 274 815 709 e-mail:

Více

Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě

Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Praha, 2013 1 VÚZT, v.v.i. PETROLsummit 13 SVB Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. Výzkumný

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

a) Výchozí ukazatele S - standard b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

a) Výchozí ukazatele S - standard b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 166 Poř. č. Oves Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní (potravinářský) - nižší vstupy 1 Výnos zrna [t/ha] 4,0 4,5 3,5 2 Cena zrna od výrobce [Kč/t] 3000 3000 3000 3 Tržba z prodeje

Více

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Paliva Paliva nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Dělení paliv podle skupenství pevná uhlí, dřevo kapalná benzín,

Více

173/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

173/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 173/016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 016 o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel Vláda nařizuje podle 37 odst. 7 písm. a) a 118 odst. 3 zákona

Více

Webová prezentace. http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm

Webová prezentace. http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm Regulace plevelů Webová prezentace http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm PLEVEL = všechny rostliny, které rostou na stanovištích kulturních rostlin proti vůli pěstitele

Více

MINIMALIZACE ZPRACOVÁNÍ PŮDY - - ZÁKLAD PROSPERITY ROSTLINNÉ VÝROBY V ČESKÉ

MINIMALIZACE ZPRACOVÁNÍ PŮDY - - ZÁKLAD PROSPERITY ROSTLINNÉ VÝROBY V ČESKÉ MINIMALIZACE ZPRACOVÁNÍ PŮDY - - ZÁKLAD PROSPERITY ROSTLINNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Ing. František VÁCLAVÍK MONSANTO ČR, BRNO Současným vývojovým trendem v zemědělství je snižování cen zemědělských výrobků

Více

MOTORY. Síla. Efektivita

MOTORY. Síla. Efektivita MOTORY Síla Odolnost Efektivita Motory ZETOR TRACTORS a.s., vyrábí nejvíce vznětových motorů v České republice. Tradice této výroby sahá až do dvacátých let minulého století. Od roku 1924 se zde vyráběly

Více

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY SPOTŘEBA ENERGIE okamžitý příkon člověka = přibližně 100 W, tímto energetickým potenciálem nás pro přežití vybavila příroda (100Wx24hod = 2400Wh = spálení 8640 kj = 1,5 kg chleba nebo 300 g jedlého oleje)

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE. 26. ledna 2006

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE. 26. ledna 2006 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE POTVRZUJI prorektor d.e.n. profesor 26. ledna 2006 V.I.Nečajev ZPRÁVA o výsledcích pokusů humatizovaného

Více

Ropa Ch_031_Paliva_Ropa Autor: Ing. Mariana Mrázková

Ropa Ch_031_Paliva_Ropa Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Autoři: Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO), U trati 42, 100 00 Praha 10, telefon:

Více

Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS

Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS Číslo vybrané ho výrobku Sazba daně Měrná jednotka na e-ad 150701 12 840 l MINERÁLNÍ OLEJE 1507-1518 45/3/A BLÍZKÉ 272001,272002,272003 NEBO,272004 Stručný popis

Více

Vysoká škola technická a ekonomická Ústav technicko-technologický

Vysoká škola technická a ekonomická Ústav technicko-technologický Vysoká škola technická a ekonomická Ústav technicko-technologický Výpočet a deklarace emisí skleníkových plynů nákladní silniční dopravy ve společnosti GW Logistics a.s. Autor diplomové práce: Pavel Fábera

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 161 Poř. č. Pšenice jarní Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zrna [t/ha] 4,5 5,5 3,6 2 Cena zrna od výrobce [Kč/t] 4100 4100 4100 3 Tržba z prodeje zrna

Více

ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011

ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011 ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011 Ozimé obiloviny spolu s řepkou patří mezi nejvýznamnější plodiny v podmínkách České

Více

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce.

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce. FarmProfit Ekonomický software pro zemědělce www.farmprofit.cz Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Přátelství 815 104 00 Praha Uhříněves Česká republika http://www.vuzv.cz Ing. Jan Syrůček tel.:

Více

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko Šešuloví škůdci na ozimé řepce Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko Pod termínem šešuloví škůdci na ozimé řepce máme na mysli zejména krytonosce šešulového (Ceutorhynchus

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva č. 34/14 Výpočet emisních faktorů znečišťujících látek pro léta 2001 až

Více