GSfifjof*?/ МШУ JADERNÉHO VÝZKUMU ftež. МопмНМ ftfodlfko ÚJV 8701-T, HAVARIJNÍ ANALÝZY REAKTORU LVR-15 Imaitmatický modal) Report.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GSfifjof*?/ МШУ JADERNÉHO VÝZKUMU ftež. МопмНМ ftfodlfko ÚJV 8701-T, HAVARIJNÍ ANALÝZY REAKTORU LVR-15 Imaitmatický modal) Report."

Transkript

1 GSfifjof*?/ МШУ JADERNÉHO VÝZKUMU ftež ÚJV 8701-T, J. Mactk, II. Malička HAVARIJNÍ ANALÝZY REAKTORU LVR-15 Imaitmatický modal) Report ftaft, bufh 1989 МопмНМ ftfodlfko

2 NUCLEAR RESEARCH INSTITUTE ŘEŽ - CZECHOSLOVAKIA INFORMATION CENTRE

3 o. M*c«fc. м. м*1*ек* HAVARIJNÍ ANALfZY REAKTORU LVR-15 ( tmatický M»d«l)

4 Z'.: 611.C39.51:6^1.C3?.?34 Havarijní analýzy raaktoru LVR-15 ( ateaatický aodel) Abatrakt Ve zprivt je popeén eateeetlcký Model aktivní zíny a prtaérnlha okruhu axperlaentélnlho reaktoru LVR-15. Základní Séatl práce jo popla taraodynaalky a hydrodynamiky hlavních kowponant priaérnlho okruhu, aodalu bodové klnatlky pro výpočet výkonu a rovnic pro zbytkové teplo. Эа popaén přletup к nuaarickéau reíenl a popaény atrucné eeetavené výpočtové progresy. Safety enalyeee of tha LVR-15 reactor (aatheaatlcal aodal) Abetract The report deecribeo a aatheaatlcal aodel of the LVR-15 experlaantal raactor cora and primary circuit. The baaic part of tha report conaiata of a description of theraal hydraulic» of prleery circuit principal coeponente, a aodal of point kinatica for calculation of core power and equation» for reelduel heat. An approach to nuaerical aolution and the computer prograaaar» taetad ara alao briefly daecrlbed. JJ7 57C1 T

5 Obsah : Str. ÚVOD 7 POPIS ZAŘÍZENÍ PRO POTŘEBY VÝPOCTA TERMOHYORAULICKfCH РОНЕНв 7 MATEMATICKÝ MODEL PRIMÁRNÍHO OKRUHU 3.1. Matematický model reaktoru , Aktivní zóna , Vývin tepla v aktivní zón» reaktoru , Teplotní poněry v aktivní zotié Teplot* paliva , Teplota chladivá , Hydrodynamický výpoíet palivového Členku , Přestup tepla a tlakové ztráty v aktivní zené roakteru Oblast povrchového voru Krize varu prvního druhu IS 3.1.6, bezpečnostní lieity aktivní zeny Transport teple chledlclml okruhy reaktoru LVR Transpor*- teple potrubí» Transport tepla aazivýaénlfcy, prlaárnl - aojtunattrni okruh Přestup tepla a výpočet tlakových ztrát v aezlvýaénifcu IS 3.3. Výpočet hydrodynamiky okruhů 19 NUMERICKÉ RAŽENÍ SOUSTAVY DIFERENCIÁLNÍCH ROVNIC 21 POPIS VÝPOČETNÍHO PROGRAMU , Výpočetní progres STACH Výpočetní prograa LVR15-D 22 ZAvÉR 23 SEZNAM POUŽITĚ LITERATURY 24 SEZNAM TABULEK A 0BRAZK9 26 В

6 6EZNAM POU2IT HO OZNACEN! с aěrné tápalné kapacita 3 kg" C i koncantraca aaterekých jadar t-té akuplny zpotděných nautrono a" 3 C Q. poaftrné koncantraca j-té akuplny itipných produkte - d proair a d h hydraulický proaěr a E f arargla okaeilti uvolniné při itijmnl 3 F funkca vývinu tapla - g tíhové zrychlení»~ 2 G haotnoatni protok kg a" h výike a H výška aktivní z6ny holého reaktoru a i antelple Э kg" I a aoaant eetrve&noetl kg a k #f efektivní aultlplikecnl koeficient 1 doba ilvota okaailtých neutronu e délke в H aoaant з л relativní neutronový výkon - 0 obvod я p tlek Pe P R tepelný výkon reaktoru w P poíétecnl výkon W q huetota tepelnéh» toku W m" objeaový výkon W a Q haotnoatni prfltok kg a~ vzdelenoet stradu trubek ve vyainlku я S plocha я t teplota C, к T teplotě c, к "taraoalfon* (tlakový epád v doeledku rozdílných huatot Pe chladivé) v rychloet tepelných neutron" я " v objem a 3 * rychloet я а x, у, z «euradnice - z oocet řad trubek ve výeinlku - <я koeficient přestupu teple w a a podlí zpozdiných neutrone -

7 .6 élfke aezory ' m tlouifka A délka lineární extrapolace a ( opravné koaficianty va vzorci (46) - r eoučlnitel aérné t«palné vodlvoati W а** 1 «Г 1 r* '.«eové konatanta rozpadu i-té akupiny zpolděných nautrono a" 1 'lo koeficient alatnich ztrát - koeficient tracích ztrát konatanta rozpadu J-té akupiny ttěpných produkto? koaficiant alatnich ztrát koaficiant hydraulického odporu v* výaěnlku - P huatota kg в reaktivita Я НТО reaktivita od plné zaaunutých havarijních ty l - Z, aakroakoplcky účinný prorez pro itépenl ' íee a i neutronový tok a» parametr ulitý ve výrazu (51) < úhlové rychloet rotoru ierpedla a Indexy: a «z с cl d EX f F HCČ ln kon 0 pv R ak aktivní zóna chlaaivo pokryti výkon z rozpadu itépných plodin výeénlk výkon za itipenl palivo hlavni cirkulační čerpadla vnitřní vatup do aktivní zíny konvekca vnéjm pevrcliový var reaktor konetrukcnl eatariál

8 1. OVOD v OOV R*el je od r. 197S v provozu výzkuaný raaktor VVR-S o eaxlaálnla výkonu 10 t-iw. v toato roco ja dokončována jeho rakonatrukca na raaktor LVR-15. Pro potřeby bezpečnostní zprávy tohoto reaktoru a pro Jeho bezpečný provoz je třeba provést řadu analýz z hledisko teraodynaaického chovaní raaktoru při různých stacionárních i přechodových atovach. Protože aa jedná o axperlaentálnl reaktor bezénového typu, kde ja chladivo pouze pod ataosférickýa tlakaa, je to odlišný typ od reaktoru WER. OdliSné jsou palivové elementy, jiná je konstrukce prlaárniho okruhu. Proto nabylo aožno к řešení havarijních analýz poulit výpočetní aodsly a kódy běžл» používané pro energetické reaktory. Na zákledě nailch znaloatí o průběhu fyzikálních jevů z hlediska proběho taplot průtoků chladlvs priaérnla okruhea byly vytvořeny aeteaetické aodaly aktivní zíny a koaponant prlaárniho okruhu. Na základě těchto eodelo byly eestevany výpočetní prograay pro stacionární stavy aktivní zóny (déla a.z.) a prograay pro výpočty přechodových atava v priaérnla okruhu» Příslušné výpočetní prograay byly odladěny a byla s nial provedena řada výpočtu atacionérnlch etovo a přachodových procesu /1/, /2/. 2. POPIS ZAftfZENÍ PRO POTŘEBY VfP0C"T6 TERMOHYDRAULICKtCH POMÉRB Soustřediae aa zda hlavně na popis raaktoru a prlaárniho okruhu. Reaktor LVR-15 jo bazénového typu (a ataoeférlckýa tlakaa). V nádobě reaktoru je ualetěna aktivní zóna eložoná z palivových kazet typu IRT-2M (scheae a.z. viz obr. 2). Studené chladivo proudí do nádoby reaktoru dvěaa potrubími (viz acheaa prlaárniho okruhu obr. 1) do bazénu reaktoru s volnou hladinou. V dolní polovině tohoto bazénu (je to vlaatně vstupní koaora reaktoru) je unlstěna a.z. Chladivo proudí zónou shore dole. A.z. ja tvořena, jak již bylo řečeno, kezetaai typu IRT-2M (viz obr. 3). v a.z. ее uvažuje kázat tohoto typu. 3eou dle počtu palivových trubek rozděleny na tři a čtyřtrubkové. Z a.z. proudí chladivo do výstupní koaory reaktoru (zužující ее potrubí) a vetupuje do potrubí prlaárniho okrunu, Následuje rozvětvení potrubí na 7 paralelních větvi e clrkulačnlel čerpadly, která aa na výtlaku opět apojujl v jedno potrubí. Ve větvích s čerpadly jsou zabudovány je» tě uzavírací eraetury a zpětné klapky. Pak následuje opět pouze jadno potrubí, které ее děli ne dvě větve e aezlvýeinlky a tskto dělené je napojeno ne vatup do raaktoru. Koapenzačnl a havarijní tyče raaktoru jeou zasouvány do třitrubkových pellvových sekcí v centru a.z. Tyč autoaatického regulátoru reaktoru ja zaaouvána aiao a.z. V a.z. jsou syaatricky ualatiny čtyři neutronové leetl, ve kterých je bud" voda nebo (a to větilnou) aktivní část experlaentálnlch zařízení (eayčka RVS-3 apod.). cirkulačních čerpadel je při plnéa výkonu v provozu 6, z čehož ja jedno tak zvané havarijní, v případě výpadku elektrického napájeni zoetávé toto čerpadlo v provozu ;poto«ho zajlifujl akuaulátory), snižuje avoje otáčky z i 450 ot/oin na 770 ot/aln ( regulovatelné otéčky od O do ot/aln). Pohon tohoto čerpadla ja akuaulátory zej' eén пш dobu 36 aln, pak eusl být nastartován dlaeelagragét. Teplo vzniklé v a.z, reaktoru ja odváděno do eezlvýaěniko. Z nich pak aakundárnla okru» hea přaa dálil výaěnlky do Vltavy. Mezivýeěniky aezl priaérnla a aakundárníe okruhea jeou protlproudého typu, Prlaérní chladivo proudí v trubkách, sekundární v aazltrubkavéa proetoru, a to tak, ža tento proator ja dělen přepážkeal tak, aby chladivo etřidevě křížilo prlaárnl trubky (viz obr. 4). 7

9 3. MATEMATICKf MODEL PRIMÁRNÍHO OKRUHU Meteaetický nodal byl vytvořen pro popsaný priaérnl ckruh a aktlvni z6nu. Přiceai aa vycházelo z předpokladu, 2a chladlvo v priaárnla okruhu ja nestlačitelná tekutina. Oalěi předpoklady jeou uvedeny и Jednotlivých aodelu komponent. Celkový aodel je elozen z následujících dílčích nodalo: 1. Modelu reaktoru zahrnující: e) a.z. prezentovanou aexiaélně tepelně naaáhenou kazetou a střední kazetou čtyřtrubkovou a třitrubkovou b) bodovou neutronovou kinetiku a výpočet zbytkového teple c) vstupní a výstupní koaoru reaktoru 2. Modelu spojovacího potrubí včetně atěny potrubí 3. Modelu tepelných aezlvýaěnlka prezentovaných jednou trubkou 4. Modelu hydrodynamiky okruhu zahrnující: a) výpočet tlakových poaěrú v a.z. včetně ztrát a přerozděleni průtoku a.z. b) výpočet tlakových ztrát a protoku ve větvích priaárnlho okruhu c) výpočet stavu cirkulačních čerpadel, tj. výtlak, prutok a otáčky Spojeni priaárnlho o sekundárního okruhu je pouze přea aozlvýoěniky. Sekundární okruh, rasp, jeho činnost ja eodelována pouze zaěnjai protofco a vstupních teplot sekundárního «édia Mateaetický aodel reaktoru Aktivní zina 3ak bylo řečeno, úvalujaae palivo typu IRT-2M, Kazata tohoto typu aa akládá ze 4 nebo 3 koncentricky do eebe zasunutých trubek. Pro toto palivo odvozuje** aodel a,z. Výchozí předpoklady: - uvaiujm aa jednofázové prouděni nestlačitelné tekutiny - axiální vedeni tepla v palivové trubce a* zanedbává - viachno taplo ее produkuje v palivu - tvar prostorového rozloženi uvolňovaného výkonu v aktivní žíně zůstává běhea přechodového procesu nezaěněn - fyzikální vlaatnoeti paliva a konstrukčních eaterlálo Jeou konetantní - zachovává aa přerozděleni průtoku chladivá palivový*) článkea. Případné dálil zjadnoduíujlcl předpoklady jsou uvedeny v textu Vývin tepla v aktivní zíné reaktoru Taplo Ja v aktlvni z6ně produkováno štěpení» a rozpadaa Štěpných zplodin. Proběh vývinu tepla ětěpsnia ja určován jednobodovou rovnici kinetlky a uvalováni* ěeatl skupin zpožděných neutronu: dn,(r) p - ft " JL O f «T) J AJCJÍT) (1) i-1

10 dc (т) ft dt = "Г~ "f <T> " X i C i< T >* i-l,...,n (2) <de Pro nunerlcké řešeni rovnice (1), která má melou časovou konstertu (tj. vyžaduje velmi krátké časové kroky pro Integraci ~ ), bylo použito algebraických rovnic, které Je s dostatečnou přesnosti nehrezují /3/: pro p - 0.5/3 plati V T> " o - P<T> Z W T ) (3 > 1-1 pro />> 0.5/i [ Дт р<т>-/}., Дт 6 0.1с.<т>-»с.Ог*Дт>1 1 * d H n ' tt> * ч Ž 2* i-*, n n <T*AT>. l ' Дт p<t>-/j *-r-r Velikost zbytkového teple se urči z následujícího vztehu /3/: 11 J-i (5) a pro C Q pletl: ^J- - X DJ <n f <T> - Sj> ; J-1,,U (5, kde ^ Q.,? 1 Jsou konstanty. Celkový výkon je dán vztahem IKT) - n f <T)Il - n d <0>] n <т) f7) Reaktivitě je dána р<т> и *W T> * "нт <т> * *zv <T> M) kde Р-цч - zadaná porucha reaktivity. Slouží к eleulacl změn reaktivity ит - reakti/ita od havarijních, regulačních či kompenzačních tyči "ИТ <Т> - V»T <X> p HTO (9) 9

11 J ф 2 <жу Лж v_<s> -* * /оаж> * О (10) Pro rozloženi noutřenového toku po výico a.z. platí 2ь> (") Pak pro váhu havarijních či regulačních tyči platí ал * ш, s д (" ад) **[ ад ) V_-<*> («"> * ад = ("! ад ) kda z Je hloubka zaaunutlt С<т - T > a - při volnéa pádu ш "» 4 (13) - při řízeném zaaouvénl ж <т - r R >v * w ( т"_ - čaaové zpoidsnl začátku zaaouvénl tyči ij - počétočnl výika tyči od horního okraje a.z. /\,- raaktlvlta od zpětné taplotnl vazby (od kooflclonto raaktlvlty) lza ji určit néalodovně Pfey<T>» a^ctpco - ip<0» m a <Z a <ry - í e <*>) (14) kda 7 jaou atřadnl toploty paliva a chladivá v a.z* a jaou taplotnl koeficienty reaktivity (e F od paliva, a od chladivá) 3,1.3. Taplotnl poatry v aktivní žíně З.1.З.1. Teplota paliva Při výpočtu toploty paliva vychézloa za zékona zachováni onorglo pro oloaont palivové trubky o objaau V ř V»r V (15) Za předpokladu e F, p f,x f ш konat v objeau v F, zanadbénla vodanl topla v axlélnla aaěru, uiltla vety Oauao-Oetrogredekého a definice atřadnl toploty 10

12 J S> ÍV JdV (16) lza rovnici (IS) v deekové gaoaetril přepsat ve tver F*T*T #r FAf Jq* (17) Vzhlede* ka ehodnýa teplotnlo vlestnostea paliva o pi. kryt I a vzhlede» к nalénu teplotniau apádu v pokryti 1 palivu (valké A, aeteriál je AI) lza při nuaarickén řeieni uvazovat pokryti a palivo Jako jednu vratvu e počltet z r. (17) pouze jednu střední teplotu. Za tichto předpokladů lza při dělaní palivové trubky po výice psát pro každý J-tý eleaent a l-tou trubku v kazetě bilanční rovnici o r e,»'j SÍ' J<ti«J - i» *»**J> 2X., F cl in (10) Teplota chladivá Při výpočtu teploty chladivá vychézlaa z rovnice zachováni energie proudícího nestlačitelného aédla. Za předpokladu konatantniho prořezu kanálu, zanedbáni disipece energie, zanedbáni zaěny kinetické a potanclálnl energie a zanedbáni vnitřních zdrojů teple lze peét m O áz (19) Za předpokladu neetlaíltelného nedle lze psát *1» *i. «t, *i M % dp Dt f -t л #v. * " Пи,, - * * břj«.~57 " C P"57 " С (20) Д~* * ~*v "Sj Oělíae-li kanál, ktarýa proudí chladlvo, opět po výice aktivní zrny na axiální úaeky a rovnici (19) piieae jako bilanční rovnici pro každý tanto elenent, pak v palivu IRT-2M do každého tohoto eleaentu dodávají teplo pelivové trubky, v jejichž mezikruži chladlvo proudí* Pouze vnějil a vnitřní kanál Jeou ohřívány pouze jednou stěnou. Za předpokladu užiti bilanční rovnice (18) pro výpočet teploty stěny palivová trubky lze pro l,j - tý eleaent chladivá paát bilanční rovnici li

13 A 1 ' J w» <*т 9» - Am *c J,.t>l <1 «- о 1 с pc (<-4 j tl i.j. «.'.J, 2*,, X_. el «-C4" VI - ^ 5-5Г-1 ) (») "V Výpočet stacionárního rozloženi teplot v a.z.: Vycházíme z rovnice (18) e (21) a obr. 3. * * Ti V případě čtvř nebo třitrubkové palivové kazety, za předpokladu etacionárnlho etavu dt/dr O. dostaneme pro m děleni e.z. po výice náeledujlcl řevnice X ol "in t,j c e Ч'е» Гол 44 '»' * 'г; *7, r í> V с C C CP 2X_ X 1 1 out si-i.j.ri-i.j. i J, Í 1. (22) ÍR_»»»J -i_ Гв'^Г 1^ - ť'j> ' out S i ' J ťř 1 'J - «.' 'JÍ - 1 ^n P i-*5u*j_j" e < 23 > a N> x oi ej;j Z rovnice (23) můžeme vyjádřit TÍ'^ e doaadlt do první rovnice (22). Tim name danou eouatevu rovnic (22) pro výpočet teplot chladivé ve všech kanálech palivové kazaty dělené po výice na * z útěků e při zadané vatupni teplotě chladivá. Taplotu paliva pak určíme z rovnice (23) , Hydrodynamický vypučet palivového článku Při výpočtu rychloatl v kanálach palivové kazaty aa vycházi z experimentálně neměřených přerozděleni proteku třltrubkovým 1 čtyřtrubkovým pellvovým článkem /4/, Tlak po výšce aktivní zíny je pak počítán z tlaku na vetupu, třecích ztrát, ztrát mietniei odpory a hydroatatlckého tlaku dle následujícího vztahut 12

14 л 2 2 Р в*с 1 РЛ. в в - X В I _ ъ с А R "in *«* a d^ Kio a x to -a.ai *V и^ (24) Při určeni rychloatl vycházlae z experiaentálnt na»»raných hodnot uvedených v /4/ a eaetavených do tabulak. Tato aěřenl byla provadana pro průtok kazetou třltrubkovou čtyřtrubkovou za předpokladu, že tlékový apéd na experlaentélnl kazetě Je Na experiaentélnich kazatách byly proaěřeny probihy rychloetl v kanálech kazet, viz Tabulka č. 1. Vyjdeae-11 z přadpokladu, fa tlékové ztráty v každé* kanálu calé а.г. jaou atejné (a to být aueí), lze rovnici (24) prepeat nm tvar r in r owt - *». X 1 я '" -* * X,,k fi * ho*«чт а л.к *io a «* *.*,»»*>2.. i,k ť l,k..a l m1...6 (nebo S> к i..-.л^ Cpocet. kasat шл.> (25) Přiíeaž z rovnice (25) nuel pletlt 1,1 fl <W!,!< l. V C J 1.1 "O "g " t,* M l,k l.k 2 a» * ' " S xt.k "c <y c * 1*1* ^ 2.l.k " x. "lo h p e (26) 1 - l,...# Cnebo B> к - l,.-.»*^ mimo 1 1 а součaan* к 1 Oále ze zákona zachováni haoty plati ř^wv*. V *» 1 k-.l>l 4 ouok (27) Z rovnice (26) vyplývá, že J*..14 -''*[< 1.1,, " *h P «" '''Т-'-^ф] 0,в (28) Ooeezenla (28) do (27) doe ta леве M? ř* 1 v* k-ll»l ** 1 *[<*» "h,kf P* r i,k + l, *' '* * «w Г 1»,».k_i_ ] P l v k **l,0,8 (29) 13

15 Oéla pleti ^ sl.l. QI.1 LI. Qi-VíS 1 ' 1 /> 1» 1 ) Ooaedle* do (29) a doatanaae P Y x «4 *S **P ' i.kli.k. X 1 i.k ' k_l_ 1 1 P 1,И?».к* ] P 1 4" ] V -Р* < *»> a k «h Mittni ztráty (Jejich vallkoat)? urclee pro axparlaantálnl dp, xp. Za předpokladu, že aa lokální ztráty naaini při zainéeh průtoku, a ie pouze 3 t f(w i>k ). pak rovnice (30) předetevuje tranacedentnl rovnici pro výpočet Q 1 ' 1 pro protok Q (pletl 1 v případ»,* *. f(w 1» k ) Výpoetea Q 1» 1 za (30) např. poaocl prostá iterece určiae zpětné o 1 * 1 e * 1,k z rovnice (28). Tento poetup je nutno opakovat iterocné až do doeeienl zadané přeenoetl. Výaledná rychloetl viz Tabulko C Přeetup teple o tlekové ztráty v ektlvnl zon» reoktoru Pro výpočet přeetupu tepla v ektlvnl zon» uvažujeae pouze dv» oolaatl, to konveket e přeetup tepla při povrchová* varu. Při čeaž uvažujeme vyto»г korelecl tak, aby eplňovel podelnky, které Jeou v LVR-15. Pro přeetup tepla konvokei ее používá upravený vzteh oittua-eoeltere e reepektovánla rozdílu vleetnoeti chladivá и vyhřívané etany o etřednl teploty ehledlve. Vzorec Je uveden v /5/ o aá tvor -м-^км«(ь)*" {Э1) v /5/ je tento vzteh pro rychleji! výpočet nehrezen vztehea éjb «р*> в,в ле*' а >«p^».*»"^ - S.M.M'SS. Tento vztah nahrazuje korelaci (31) a doetateínou přeenoetl re T 0 * (30-230) C * T cl " (* " 2S0 ) c * Tyto 4ntervelv pokrývají e doetetečnou přeenoetl ebloet Jedno fázového proudinl v LVft Oblaet povrchového voru v připadl zvyleváni teploty etíny palivového alaaantu nad taplatu eytoetl dochází к přechodu ad konvoktlvniho přoatupu tepla к přeetuou tepla povrchový* vareo. Při vzniku povrchového varu dochází ka zaěné třecích odpors, к přerozdélenl protoko chladivá palivovou kazetou, i tli l к aelnoetl vzniku oacileei přeteku (oblaat neetebllniho protoku). Ke vzniku oecllecl dochézi Jednak z devodo za»n huataty chladivé, zaln třeeieh odpore 14

16 a vzájaanáho půeobenl parrlolnlch kanálu a.z. Oeko doaladak vzniku oocllacl průtoku ja vital pravděpodobnost vzniku nedovolené krlzo varu prvního druhu (0N8). Z těchto důvodů byla Jako jedno z bezpečnost nich Halt omezujících provoz reaktoru uvažována zéaobo do vzniku povrchového varu, definovaná dla /5/ výrazea k lel Zin (33) Kdo t Y byla určováno z korelace přestupu tepla při povrchová* varu. Výběr korelaci pro podalnky LVR-15 je uveden v /6/. Při výpočtech 1 v programech byly použity korelace Ricque-Slboula (Fabregy), Bef-Kočenov-Kebanove, Mc Adeaaa, IvaSkevlče e Rohsenow*. Joko nejpeeialetičtějil ее při výpočtech e «rovnáni korelaci ukazuje vzorec Rlcque- -Slboula (Febregy), který je táž doporučován v /5/. Korelace aá tvor * - *««,. 2.B7 Ч - p" 0 -» (34) Při černi vzhled** к výrobnla tolerencla se doporučuj* uvážit aožnost vzniku povrchového varu Již při к Použité korelace Jsou uvedeny v Tabulce č Krize varu prvního druhu Při vzroetu teploty etiny pelivového eleaentu (rychlý vzrflet výkonu, poklee proteku) ее odpaří vratva chladivá и stány. Vzniklý přestup tepla do páry ja až o dva řády nižší než při varu (dochází ka krizi varu). V připadá neělch podalnek (úzký kanál pro průtok chladivá v palivové kazeta, nízký tlak) aohou Již vitii parní bubliny alt rozměry mezery. Tyto bubliny či jejich shluk blokuji průtok chladivá. Pohyb či vznik bubliny páry velikosti mezery dává vznik krizi varu. Zhorienlm pro nás případ ja jeitě sm*r prouděni chladivá shore dolů. To způsobuje, že vztlak vzniklých parních bublin působí proti pohybu chladivá a přispívá к lokálnímu zvyšováni tlakových ztrát. Pro nais podalnky jaou v /6/ uvedeny vybraná korelace pro vznik krize varu prvního druhu. Эеои to korelace Ornafakého, Bof-Kočenovo-Kabanova, Mlahley-Niehlhery, iilrahaka e Ceabllle. Dále pak byly vybrány korelace pro oceněni vzniku krlzo varu při nestabilním prouděni. To Jaou korelace Winklera a whlttle-forgana. viechny tyto korelece byly zahrnuty do výpočetních prograaů a byly a nial prováděny analýzy různých režimů. Oako nejpealmistlčtijii as ukazuji korelace pro neatabilni prouděni, což podporuje aprávnoat výběru hodnoceni bezpečnoatl vzhledem к počátku vzniku povrchového varu. Víschny uvedené korelace jeou v Tabulce č, 4, 3.1,6. Bezpečnoetní limity aktivní z ny 3a žádoucí v každé altuacl zajistit bezpečný odvod tapla z a.z. tak, aby nsdoělo к úniku radioaktivity do ovzduíl a zasaženi obyvatelstva. Toto «ůžs nastat v případě porušeni těsnosti palivových článků (v naěa* případě jejich roztaveni*). Příčinou vzniku taveni palivového eleaentu je výrezné enlžsní odvodu teple, které naatává po vzniku krize v*ru chladivá. 15

17 Podelnkou, aby v žádná* případ* nabyla vytvořena aoinoat vzniku krlz* varu, Ja zabránit. vzniku povrchového varu. Tato podalnka Ja nutné v případě ataclonérnlho provozu reaktoru na danéa výkonu. (Mysli * ti* dodrzaní к ). v případe, 2* dochází při přechodová» proceeu к nedodrženi táto podalnky v čeeovea Interval и eensle než 1 a, pak lze uvážit platnoet oeezujlclch hodnot к > 1 1 кц > 1 Podrobnějěi rozbor dosaženi či překročeni bezpečnostních llelt Je uveden v /2/ Trsneport tspls chledlclel okruhy reektoru LVR-15 Teplo z e.z. je odváděno potruble přee větve e hlevniei cirkulsčnlal čerpedly do eezivýaěnlko a zpět do reektoru ( viz kapitolu Popis zařízeni ) Trensport tepla pot rublo Potrubí spojujíc! koaponanty okruhů ovlivňuje přechodové procesy tepelnou kepecltou a dopravnla zpožděni*. Rovnice trensportи tsple aá hyperbolický charakter. Lze Ji nahradit soustavou obyčejných diferenciálních rovnic peaných pro jednotlivé úseky vzniklé dělanla jednotlivých sekci. Předpoklédáee, že potrubí je zvnějšku tepelně izolováno. Vycházíte z rovnice energie pro % l-tý ússk děleni potrubí, ze předpoklodu. Se proudící aédlu* je nestlečltelná, a z rovnie» vedeni tepla pro stěnu trubky. Tepelná kepaclte stěny trubky posobi jako zpoaalovecl činitel přechodového proceeu. Pro proudící r'ledlvo plěeae rovnice zachováni energ:j Pro i-tý úsek pro střední teplotu chladivá.1 ^«wj^jei.álo. (35) J-V ^Л _ * V*«" S o trn qt«.*,t*> (36) Nyní záleží ne definici?j. Ole /e/ položí** Tj - t* s rovnice (36) přejde ne tvar л* «'«'it* -.***> Pro teplotu stěny trubky lze peát bilanční rovnici *.ЛА*- - ' < - Л (Эв ' Z» předpokladu, že nabude** řeilt rovnici pro stěnu trubky a uvezujeee pouze Její tepelnou kapacitu doetan*** pro chladivé i Л** «'«* «.' - 4*"*» **"- * *-*S S ' (39) i6

18 к modelu potrubí lze jeětě přistoupit obdobně jako v práci /9/. Pro teplotu stěny potrubí, za předpokladu Jejího parabolického rozloženi lze p*át «T 1 -i <Т* t*> с 1 A «-Я.Л a 4k - 6 a [ 3 *m«. ( * ' V případě, že uvážíme postup jeko v předešlém připedi, dojdeme k rovnici (39), V případě použiti rovnice (38) a (40) provedere výpočet přestupu tepla podle vzorce (31) pro e.z. V přlpudě rovnice (39) výpočet přestupu tepla v potrubí neprovádíme, Transport tepla aezivýměnlky, primární - sekundární okruh Sdíleni tepla maži primárním a sekundárním okruhem Je prováděno pomoci protlproudého mezivýměníku (viz Popis zařízeni ). Primární tedium proudí v trubkách, sekundární křížovým proudem v mezitrubkovém prostoru, ve kterém je proud chladivá usměrňován čtyřmi přepážkami. Při výpočtu dělíme mezivýměnlk dle počtu přepážek ne úseky po délce (v případě čtyř přepážek ne 5 úseků) viz obr. 4. Přitom předpokládáme, že chlodivo v komorách vytvořených přepážkami proudí pouze příčně ne trubky. Rovnice pro primární a sekundární médium má v diferenciálním vyjádřeni tvar P #т p 0X ^ (<U) a po převodu derivaci dle z ne konučné diference přejde n» ^ť>i a tt #r " Vpl A»,» *» (-12) s" JI CII "\%-j.. II CII Jjfcl ÍJ4 ф 0II II b i-lví C pl-* *r Vl c pi-í A»j 1-Л (43) Ve výpočetním modelu musí být model výměníku schopen řeíit změny průtoku v obou okruzích a změny vatupnlch teplot. Vzhledem k poměrně hrubému děleni po délce mezivýměníku je výhodné použít pro model tepelného toku přiblíženi dle práce /8/ ve tvaru Kde q 1 - je měrný tepelný tok ne 1-tém úeeku děleni q* - Je měrný tepelný tok v 1-1 bodě intervalu q" - Je měrný tepelný tok v i-tém bodě intervalu * m *U*- ~ (44, 4 In ч" Pro výpočet teploty stěny trubky ее používá bilanční rovnice ve tvaru 17

19 WV-oS'-O-i «5, Přeetup tapla a výpočet tlakových ztrát v aazlvýaěnlku Přeetup tapla v aazlvýainlku Je realizován konvakcl, a to jednak v trubkách na atrani priaárnlho aédla a v nežitrubkovéa prostoru při přičnéa prouděni. Pro prouděni v trubkách platí vztah Olttue-eoeltera - obdobně Jako v aktivní zo*ně. Pro případ příčného prouděni užívána výraz z /10/ pro avazak přlcně obtékaných trubak va tvaru nu f - oyéi. *»*J' S> <P»'^* 1,> 0 ' Je v. (46) Pro néi případ platí e/d e x /d - «2 /d aj/aj - 1 < 2 tj. náě případ, pro který e # (a 1 /a 2 ) 1 '' 6 1 «- 0.6 první řada ; 0.7 druhá řada ; 1 třatl a dalál řady. Pro výpoíet hydraulického odporu dle /10/ užlváae náeledujiclch výřezů pro trubky v laaináml oblaati; t (47) a v turbulentní pro hladké trubky; «- O^teVte pro R- ш 4<103 _ 105 (48) nebo < - «за!* * - i^»)- 2 pro R.. 4#103 _ 10i2 (49) Pro přlsně obtékaný ovazek trubek pletl pro naěa uepořádánl dla /10/.-0,37 (50) nl 1И8М (Pro podnlnky aazlvýaěnlku doporučeno v /10/) Pro e/d < 1.44 (u náa 1.3) a > «<*MJ*»T> je A pro naěa pareaetry ja С " , Rovnice (50) přejde va tvar? 0 - S,ttB» lfca" 0 ' a7 <«l> (51) kde z - j# počat řad trubak Výpočet tlakové ztráty od alatnlch odporů Je určen z tabulek odporů, např, /li/. 1.8

20 3,3. Výpočet hydrodynamiky okruhů Při výpočtu hydrodynaalky okruhu vycházíme z teorie protoku nestlačitelného nédla určitou sítí /12/, v naiea případ* pak např. větvený» prleárnle okruhee (viz obr. 1). Označte» al tlaky v aletech větveni a pro každý úsek napiseae integrální rovnici hybnosti. Тек dostáván» následující soustavu rovnic. Pro kanál" a.z, a obtok a.z. ii*t * Pro potrubí eezi reaktoree a rozvětvenin do cirkulačních čerpadel I, ^ *í* -^a" "i" * * (53) Pro potrubí s cirkulačními čerpadly 5Í S7 1 -V^ - УГ* * 'J* * J *'- *«< 54 > Pro spojovací potrubí mezi čerpadly a větvením do nezlvýněnlko Pro potrubí meziv/měnlků Ro/nlce (52) - (56) představuji a R л» п нсс * l rovnic o etejném počtu neznámých, P -otož» hodnoty x 1 až x 5 jsou také neznámé, Je třeba Je určit. К tomu použijme platnoeti zákona zachováni haoty. To znamená, že «usi platit: 19

21 с déle nusl platit: ж 1 + ж 2 + ж ** ж 4**а т (58) Rovnice (57) a (58) představuji souatavu pěti rovnic o pěti neznámých ( 1-5) Opravou a sumaci rovnic (52) - (56) doatanaaa l 5Г 1 " «, 2 -ляс * 2'" VT* * ^ ~i oc Л^-с^-л* i- i' k-l k-l 4 k-t ' k (59) Dosazením (59) do (57) dostaneme aouetavu pro t - 5, ze které vyjao'lme <m>_ «1 " 2 Ь " a k-í 1 1,...н» (60) a je pečet úaeko, na které je rozdílen celý okruh. Výrazy doaadiaa do rovnic (52) - (56) a tuto soustav'* řešlae. Stejný poatup použijeae 1 v případě sekundárního okruhu. Práce clrkulacnlch čerpadel ja dána jejich charekterietlkou. и hlavních clrkulb^.^jh Čerpadel v jadarných alaktrárnách ее užívá tak zvané úplné charaktortatlky, které poplauje chováni Čerpadla va viech rožlaach práce. Podrobněji popaené ratlay práce Čerpadla jaou ntpř. v práci /9/, Zda vtek je eituacs jednoduěěl, nabof v případě poruchy Části Čerpadel jsou ne větvích, kde jsou vypadlá Čerpadla, zpětné klapky, které zabráni zápornému průtoku chladivá. Pro LVR-15 jasu udány charaktarlatiky Čerpadel va /13/ a jaou uvedeny pouze v oblaatl, kde Čerpadlo normálně pracuje. Za předpokladu správné funkce zpětných klaptk js tato charakteristika doatacujlcl. За zda věak jeden probléa. V případě havarijních Čerpadel jaou otáčky elektromotoru regulovány v závislosti na potřebě vhodného h*"«rijnlho dochlazovánl. Rjzmezl zrnin ja od i 450 ot/ain. Charakteristiky pro tyto režimy jsou ne obr. 5. Charakteristiku Čerpadla můžeme peát ve tvaru i 4a<0) m bq oq 2 (61) го

22 v připadá závislosti na otáčkách, pak va tvaru AB<Q,M} - та 2 bqu cq 2 ( 6 2 ' нес* Výraz (54) je možno dosadit do rovnic za Лр (Q, <- ). Pro výpoíat otáček čerpadel slouží rovnice energie pro rotující soustrojí, kterou pisene ve tvaru Ли l m ě> " V t» " ScC " E "itret. (63) Kde м motor lze v případe asynchronního notoru na střídavý proud psát ve tvaru (dle /IV) 9p0 2 <T>i»_/'»:<T> M 2 a»tor "kr ř U<T> l 2 ^ f«l 3 -bo -y^--"' ^ ~ 2 (ТГ-J (re??) (64, v případě znalosti momentové charakteristiky м. гя(0,<" ) se tento člen rovnice odečte přímo z ni. Nenl-li dána, Jako v nese» případě, je nutno noaent určit ze vztahu /9/. e др<в,ш) w--=*^ ztrátově aomerty *e skládají z ventilačních a treclc'i ztrát 2 motoru. Moaent ventilačních ztrát je úměrný ~. (65 > notoru čerpedla s elektrc 4. NUMERICKÉ Ř*EŠ*ENÍ SOUSTAVY DIFERENCIÁLNÍCH ROVNIC všechny rovnice v předchozích kepitolách představuji gouatavu nelineárních diferenciálních rovnic. Za předpokladu, že sa koeficienty těchto rovnic mění při časové lntegreci (v intervalech integrace) ponalu, lze použit metod řeienl typu Runge Kutta (RK), Již dlouhodobě pro tuto problematiku je používána metoda RK v Marsonové úpravě s měnitelnou délkou kroku integrace. Výpočet dle této natody sa provedl následovně *n14 ' y»4 * ечд * *44 * 41* ^66 > kde k 14 - f< "n' "n4* 44 " "*n I*' "n4 * 3 hk l4 > "э4 - «V * **' "»4 *.**I4 * «Kl» k 44 " "".. *»*' Vl * -**14 * -44' S4 " ""» * h ' y «4 * ***M " 1"ЧД * 2hk «4 > 21

23 kde je i - index rovnice h - kioh integrece n - číslo časového kroku Metoda jt 4, řádu a odhadnutá chyba je U * Sb^M - "'ЗД * 44 " «ЧУ (6-, Výpočet probíhá tak, že Je-li r ntl 0.02c, krok Integrace se zdvojnásobí; je-li T > f, krok integrace se pull. Je-li tato metoda aplikována na nelineární diferenciální -ovnic», odhadnutá chyba je větií než skutečná lokální chyba. Nebo lze použit во dlflkovanou difikovanou metodu RK v Mersonově úpravě majíci i tvar /15/, kde výpočet k.-,. se nepro vádi a k,, se nahradí z předchozího kroku vztahem Schéma vypočtu TOUTO metodou je ukázáno na obr POPIS V?POČETNÍHO PROGRAMU к řešeni zadané probleaatiky Jsme použili dva výpočetní programy. 1. Programy pro výpočty stacionárních stavů aktivní zóny (program STACH) 2. Programy pro výpočty přechodových procesu (programy CI, C2, 03) 5.1. Výpočetní program ЗТАСЧ Program je napsán v jazyce FORTRAN pro pro počítače typu 1SEP. 3e upraven tak, ie Jej lze ovládat i ~. terminálu pod systéaem TSO, Výsledky lze zapisovat ve formě tabulek na disk či magnetickou pásku a pak pomoci grafických programu vyhodnocovat. Programem na základě zadaných výkonu reaktoru, rozsahu stacionárních průtoku a vstupní teploty do a.z. se vypočte rozděleni výkonu pro zadané kazety a přerozděleni průtoků v kanálech kazety. Pak iteračnlm způsobem se spočte rozlezeni teplot jak po poloměru kazety, tak po výsce (pro axiální úseky děleni) paliva, pokryti a chladivá. Dále se urči koeficienty zásoby do povrchového varu (dle korelaci Tabulka č. 3) a zásoby do krize varu (dle korelaci Tabulka č. 4), Popis použiti programu a popis vstupní pásky dat bude uveden v /1/ Výpočetní program LVR15-0 (Cl, C2, C3) Pro výpočet přechodových procesů v primárním okruhu byl sestaven výpočetní program LVR15-0, řeěící časově závlalé diferenciální rovnice uváděné v předchozích kapitolách pomoci metody Runge Kutte-Merson. Program je složen z programu STACH, který napotitdvá stacionární stav, řeší integrované rovnice bez časových derivaci itaračnl metodou. Určujícími hodnoteml pro primární okruh Jsou výkon reaktoru, vstupní teploto do reaktoru, průtok primárním okruhem, protek sekundárním okruhem a vttupni teplota do mmzívýměnlku na sekundární straně. Výpočet stacionárního stavu je pak použit pro řeěenl přechodového sravu. Podrobnější popis programu. Jeho stavby a vstupní pásky dat je v /1/. Programem je možno počítat následující přechodové procesy; - poruchy reaktivity - poruchy průtoku chladivá na primární straně způsobené výpadky čerpadel. Z2

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

TERMOHYDRAULICKÉ TESTOVÁNÍ PALIVA TVSA-T PRO JE TEMELÍN

TERMOHYDRAULICKÉ TESTOVÁNÍ PALIVA TVSA-T PRO JE TEMELÍN TERMOHYDRAULICKÉ TESTOVÁNÍ PALIVA TVSA-T PRO JE TEMELÍN Ing. Václav Bláha Škoda Plzeň V souvislosti s přípravou kontraktu na dodávku paliva pro JE Temelín na další období, poptala firma TVEL ve ŠKODA JS

Více

Proč funguje Clemův motor

Proč funguje Clemův motor - 1 - Proč funguje Clemův motor Princip - výpočet - konstrukce (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2004 Tento článek si klade za cíl odhalit podstatu funkce Clemova motoru, provést základní výpočty a navrhnout

Více

NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014

NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014 NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014 Miroslav Kabát, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT

Více

PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -2.

PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -2. PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -. Řešené příklady z hydrodynamiky 1) Příklad užití rovnice kontinuity Zadání: Vodorovným

Více

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 158861 MPT G 21 c 15/16 ^ S á i Přihlášeno 07. VI. 1973 (PV 4118-73) PT 21 g 21/24 Zveřejněno 28. II. 1974 ÚŘAD PRO

Více

Třecí ztráty při proudění v potrubí

Třecí ztráty při proudění v potrubí Třecí ztráty při proudění v potrubí Vodorovným ocelovým mírně zkorodovaným potrubím o vnitřním průměru 0 mm proudí 6 l s - kapaliny o teplotě C. Určete tlakovou ztrátu vlivem tření je-li délka potrubí

Více

Numerická simulace sdílení tepla v kanálu mezikruhového průřezu

Numerická simulace sdílení tepla v kanálu mezikruhového průřezu Konference ANSYS 2009 Numerická simulace sdílení tepla v kanálu mezikruhového průřezu Petr Kovařík Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň, kovarikp@ntc.zcu.cz Abstract: The paper

Více

CVIČENÍ č. 11 ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ POTRUBÍM

CVIČENÍ č. 11 ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ POTRUBÍM CVIČENÍ č. 11 ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ POTRUBÍM Místní ztráty, Tlakové ztráty Příklad č. 1: Jistá část potrubí rozvodného systému vody se skládá ze dvou paralelně uspořádaných větví. Obě potrubí mají průřez

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Měření při najíždění bloku. (vybrané kapitoly)

Měření při najíždění bloku. (vybrané kapitoly) Měření při najíždění bloku (vybrané kapitoly) 1 Reaktor VVER 1000 typ V320 Heterogenní reaktor Palivo nízce obohacený kysličník uraničitý Moderátor a chladivo roztok kyseliny borité v chemicky čisté vodě

Více

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE Autoři: Ing. David LÁVIČKA, Ph.D., Katedra eneegetických strojů a zařízení, Západočeská univerzita v Plzni, e-mail:

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

ANALÝZA TEPLOTNÍCH POLÍ PALIVOVÝCH ELEMENTŮ

ANALÝZA TEPLOTNÍCH POLÍ PALIVOVÝCH ELEMENTŮ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE ANALÝZA TEPLOTNÍCH POLÍ PALIVOVÝCH ELEMENTŮ

Více

příloha 2 Stav plnění bezpečnostních doporučení MAAE

příloha 2 Stav plnění bezpečnostních doporučení MAAE příloha 2 Stav plnění bezpečnostních doporučení MAAE Stav řešení bezpečnostních nálezů JE s VVER-440/213 v JE Dukovany Označ. Název bezpečnostních nálezů Kat. Stav G VŠEOBECNÉ PROBLÉMY G01 Klasifikace

Více

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová Vícefázové reaktory Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor Zuzana Tomešová 2008 Probublávaný reaktor plyn - kapalina - katalyzátor Hydrogenace méně těkavých látek za vyššího tlaku Kolony naplněné

Více

C o r e 4, s p o l. s r. o.

C o r e 4, s p o l. s r. o. e L e a r n i n g o v ý s y s t é m s p o l o é n o s t i S L A P o u ž í v a te s k ý m a n u á l Š T U D E N T C o r e 4, s p o l. r. so. S t r a n a 2 O b s a h 1 Ú V O D 3 2 P O P I S 4 2. 1 R e g

Více

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání:

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání: Laboratorní úloha MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání: 1) Proveďte teoretický rozbor frekvenčního řízení asynchronního motoru 2) Nakreslete schéma

Více

CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE

CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE Výtok z nádoby, Průtok potrubím beze ztrát Příklad č. 1: Určete hmotnostní průtok vody (pokud otvor budeme považovat za malý), která vytéká z válcové nádoby s průměrem

Více

Hydromechanické procesy Obtékání těles

Hydromechanické procesy Obtékání těles Hydromechanické procesy Obtékání těles M. Jahoda Klasifikace těles 2 Typy externích toků dvourozměrné osově symetrické třírozměrné (s/bez osy symetrie) nebo: aerodynamické vs. neaerodynamické Odpor a vztlak

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní. Semestrální práce z Matematického Modelování

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní. Semestrální práce z Matematického Modelování Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní Semestrální práce z Matematického Modelování Dynamika pohybu rakety v 1D Vypracoval: Pavel Roud Obor: Technologie obrábění e mail:stu85@seznam.cz 1 1.Úvod...

Více

Matematika I (KX001) Užití derivace v geometrii, ve fyzice 3. října f (x 0 ) (x x 0) Je-li f (x 0 ) = 0, tečna: x = 3, normála: y = 0

Matematika I (KX001) Užití derivace v geometrii, ve fyzice 3. října f (x 0 ) (x x 0) Je-li f (x 0 ) = 0, tečna: x = 3, normála: y = 0 Rovnice tečny a normály Geometrický význam derivace funkce f(x) v bodě x 0 : f (x 0 ) = k t k t je směrnice tečny v bodě [x 0, y 0 = f(x 0 )] Tečna je přímka t : y = k t x + q, tj y = f (x 0 ) x + q; pokud

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

Návrh a simulace zkušební stolice olejového čerpadla. Martin Krajíček

Návrh a simulace zkušební stolice olejového čerpadla. Martin Krajíček Návrh a simulace zkušební stolice olejového čerpadla Autor: Vedoucí diplomové práce: Martin Krajíček Prof. Michael Valášek 1 Cíle práce 1. Vytvoření specifikace zařízení 2. Návrh zařízení včetně hydraulického

Více

VLIV KMITÁNÍ TRUBKY NA PŘESTUP TEPLA V KANÁLU MEZIKRUHOVÉHO PRŮŘEZU

VLIV KMITÁNÍ TRUBKY NA PŘESTUP TEPLA V KANÁLU MEZIKRUHOVÉHO PRŮŘEZU VLIV KMITÁNÍ TRUBKY NA PŘESTUP TEPLA V KANÁLU MEZIKRUHOVÉHO PRŮŘEZU Autoři: Ing. Petr KOVAŘÍK, Ph.D., Katedra energetických strojů a zařízení, FST, ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, e-mail: kovarikp@ntc.zcu.cz

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Úloha KA03/č. 5: Měření kinematiky a dynamiky pohybu osoby v prostoru pomocí ultrazvukového radaru Ing. Patrik Kutílek, Ph.., Ing.

Více

Základy logického řízení

Základy logického řízení Základy logického řízení 11/2007 Ing. Jan Vaňuš, doc.ing.václav Vrána,CSc. Úvod Řízení = cílené působení řídicího systému na řízený objekt je členěno na automatické a ruční. Automatickéřízení je děleno

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Software pro modelování chování systému tlakové kanalizační sítě Popis metodiky a ukázka aplikace

Software pro modelování chování systému tlakové kanalizační sítě Popis metodiky a ukázka aplikace Optimalizace systémů tlakových kanalizací pomocí matematického modelování jejich provozních stavů Software pro modelování chování systému tlakové kanalizační sítě Popis metodiky a ukázka aplikace Ing.

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) ( 1 ) о») (51) Int Cl.' G 21 С 19/04. (75) Autor vynálezu

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) ( 1 ) о») (51) Int Cl.' G 21 С 19/04. (75) Autor vynálezu ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 1 ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (61) (23) Výstavní priorita (22) Přihlášeno 30 08 82 (21) PV 6295-82 226 382 о») (Bl) (51) Int Cl.' G 21 С 19/04

Více

VŘS PŘISTÁVÁNÍ RAKETY V GRAVITAČNÍM POLI ZEMĚ

VŘS PŘISTÁVÁNÍ RAKETY V GRAVITAČNÍM POLI ZEMĚ VŘS PŘISTÁVÁNÍ RAKETY V GRAVITAČNÍM POLI ZEMĚ Tomáš Dvořák A05051 tdvorak@students.zcu.cz 23.8.2009 Zadání Přistávání rakety v gravitačním poli země Gravitační síla působící na těleso o hmotnosti m ve

Více

POPIS VYNÁLEZU К AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. MATAL OLDŘICH ing. CSc., BRNO, SADíLEK JIŘÍ ing., TŘEBÍČ

POPIS VYNÁLEZU К AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. MATAL OLDŘICH ing. CSc., BRNO, SADíLEK JIŘÍ ing., TŘEBÍČ ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 1«) POPIS VYNÁLEZU К AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (22) přihlášeno 02 04 87 (21) PV 2357-87.1 263762 (51) Int Cl. 4 G 21 D 5/08 F 28 F 27/00 (Bl) ÚŔAO PRO VYNÁLEZY

Více

Přihlášeno 01. II. 1973 (PV 759-73) a VLADIMÍR HLOUŠEK, SLAPANICE U Brna

Přihlášeno 01. II. 1973 (PV 759-73) a VLADIMÍR HLOUŠEK, SLAPANICE U Brna ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A w w MPT G 21 d 3/04 Přihlášeno 01. II. 1973 (PV 759-73) PT 21 g 21/12 Zveřejněno 23. VIII. 3 974 ÚRAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY Vydáno 15. XI. 1975 MDT B2t.3U.25:

Více

ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH TRUBKOVÝCH SVAZKŮ

ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH TRUBKOVÝCH SVAZKŮ ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH TRUBKOVÝCH SVAZKŮ Rok vzniku: 29 Umístěno na: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního ženýrství, Technická 2, 616 69 Brno, Hala C3/Energetický ústav

Více

Univerzita obrany. Měření na výměníku tepla K-216. Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA. Protokol obsahuje 13 listů. Vypracoval: Vít Havránek

Univerzita obrany. Měření na výměníku tepla K-216. Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA. Protokol obsahuje 13 listů. Vypracoval: Vít Havránek Univerzita obrany K-216 Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA Měření na výměníku tepla Protokol obsahuje 13 listů Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina: 21-3LRT-C Datum zpracování: 7.5.2011

Více

Miloslav Dohnal 1 PROCESNÍ VÝPOČTY TECHNOLOGIÍ

Miloslav Dohnal 1 PROCESNÍ VÝPOČTY TECHNOLOGIÍ Miloslav Dohnal 1 PROCESNÍ VÝPOČTY TECHNOLOGIÍ Tento článek je věnován odborné stáži, která vznikla v rámci projektu MSEK Partnerství v oblasti energetiky. 1. ÚVOD Projekt MSEK Partnerství v oblasti energetiky

Více

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky Obor: Název SZZ: Strojírenství Mechanika Vypracoval: Doc. Ing. Petr Hrubý, CSc. Doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Podpis: Schválil: Doc. Ing. Štefan Husár, PhD. Podpis: Datum vydání 8. září 2014 Platnost od: AR

Více

Měření měrné tepelné kapacity látek kalorimetrem

Měření měrné tepelné kapacity látek kalorimetrem Měření měrné tepelné kapacity látek kalorimetrem Problém A. Změření kapacity kalorimetru (tzv. vodní hodnota) pomocí elektrického ohřevu s měřeným příkonem. B. Změření měrné tepelné kapacity hliníku směšovací

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. Zařízení pro akumulaci tepla v napájecí vodě pro transformátory páry

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. Zařízení pro akumulaci tepla v napájecí vodě pro transformátory páry ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (19 y POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (61) (23) Výstavní priorita (22) Přihlášeno 15 04 77 (21) pv 2473-77 189 348 (ii) B1] (51) Int. Cl.' P 01 K 3/08

Více

Univerzita obrany. Měření součinitele tření potrubí K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů

Univerzita obrany. Měření součinitele tření potrubí K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů Univerzita obrany K-216 Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA Měření součinitele tření potrubí Protokol obsahuje 14 listů Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina: 21-3LRT-C Datum zpracování:5.5.2011

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU

MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU. Cíl práce: Roštový kotel o jmenovitém výkonu 00 kw, vybavený automatickým podáváním paliva, je určen pro spalování dřevní štěpky. Teplo z topného okruhu je předáváno

Více

Modelování a simulace Lukáš Otte

Modelování a simulace Lukáš Otte Modelování a simulace 2013 Lukáš Otte Význam, účel a výhody MaS Simulační modely jsou nezbytné pro: oblast vědy a výzkumu (základní i aplikovaný výzkum) analýzy složitých dyn. systémů a tech. procesů oblast

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 8

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 8 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 8 Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory

Více

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny Mechanika tekutin Tekutiny = plyny a kapaliny Vlastnosti kapalin Kapaliny mění tvar, ale zachovávají objem jsou velmi málo stlačitelné Ideální kapalina: bez vnitřního tření je zcela nestlačitelná Viskozita

Více

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU Hlavním úkolem mazací soustavy je zásobovat všechna kluzná uložení dostatečným množstvím oleje o příslušné teplotě (viskozitě) a tlaku. Standardní je oběhové tlakové mazání). Potřebné

Více

Č ř č á ě é č á áí é ď á ě ů ř á ť č é áí é č á ř ě ž á ů áí ř ř č é á é Í ů áí ř š ů č é á é á á ě ř řč ř á á ě ř á ě é ě ú Íé Č á Í á č é ě š á é č á á š ř ě á ě á Í ě Í ř á á ř č é áí é á é žá š ň á

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 19 > POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI (6i) (23) Výstavní priorita (22) Přihlášeno 20 11 80 (21) PV 7893-80 216 026 (П) (Bl) (51) Int Cl. 1 G 21 С 7/20

Více

Základní řešení systémů centrálního větrání

Základní řešení systémů centrálního větrání Základní řešení systémů centrálního větrání Výhradně podtlakový systém - z prostoru je pouze vzduch odváděn prostor je udržován v podtlaku - přiváděný vzduch proudí přes hranici zóny z exteriéru, případně

Více

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny Jaderné elektrárny Vazební energie jádra Klidová hmotnost jádra všech prvků a izotopů je menší než je součet hmotností všech nukleonů -> hmotnostní defekt m j m j = Nm n + Zm p m j Kde m n je klidová hmotnost

Více

Výpočtové nadstavby pro CAD

Výpočtové nadstavby pro CAD Výpočtové nadstavby pro CAD 4. přednáška eplotní úlohy v MKP Michal Vaverka, Martin Vrbka Přenos tepla Př: Uvažujme pro jednoduchost spalovací motor chlazený vzduchem. Spalováním vzniká teplo, které se

Více

Kombinační automaty (logické obvody)

Kombinační automaty (logické obvody) Kombinační automaty (logické obvody) o Název: VY_32_INOVACE_01_CIT_01_Prehled_schematickych_znacek.pptx o Téma: Přehled schématických značek o Název: VY_32_INOVACE_01_CIT_02_Prehled_schematickych_znacek_test.pptx

Více

VÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ ZEMNÍHO MASIVU JAKO ZDROJE ENERGIE PRO TEPELNÁ ČERPADLA. Technická fakulta České zemědělské univerzity v Praze

VÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ ZEMNÍHO MASIVU JAKO ZDROJE ENERGIE PRO TEPELNÁ ČERPADLA. Technická fakulta České zemědělské univerzity v Praze VÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ ZEMNÍHO MASIVU JAKO ZDROJE ENERGIE PRO TEPELNÁ ČERPADLA Radomír Adamovský Pavel Neuberger Technická fakulta České zemědělské univerzity v Praze H = 1,0 2,0 m; D = 0,5 2,0 m; S = 0,1

Více

č Ú ť é á č š é ň č á é á č á ňí á ň á é č á Š š ň Í áč ť ň áž á é á á á á ň é á č é é ň š č Ť é ňí é Ž ň š é á č á é á č á ň á á é á é é á é č é Ó ň é é é é é á é á ů č š š š Ť é é á á é áň á Ť á č š

Více

CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky

CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky Konference ANSYS 011 CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky D. Lávička Západočeská univerzita v Plzni, Katedra energetických strojů a zařízení,

Více

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (19) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (22] Přihlášen-o 31 12 73 (21) (PV 9217-73) (11) (Bl) (51) Int. Cl. 2 F 28 D 7/10 ŮRAD FRO VYNÁLEZY A OBJEVY (40)

Více

Deskové výměníky. nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody. Úsporné řešení pro vaše topení TECHNICKÝ KATALOG

Deskové výměníky. nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody. Úsporné řešení pro vaše topení TECHNICKÝ KATALOG TECHNICKÝ KATALOG Deskové výměníky nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody REGULUS spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976

Více

Technická fakulta ČZU Praha. Vodní elektrárna. Autor: Martin Herčík. Semestr: letní 2009. Konstrukční schéma:

Technická fakulta ČZU Praha. Vodní elektrárna. Autor: Martin Herčík. Semestr: letní 2009. Konstrukční schéma: Technická fakulta ČZU Praha Autor: Martin Herčík Semestr: letní 2009 Vodní elektrárna Srdcem malé vodní elektrárny DVE je odvalovací bezlopatkový tekutinový motor Setur, pracující na základě hydrodynamického

Více

ž ě é ú ž é ů á ž ú á š ú Í Ť č é ž ě š ý ěž é řá é é Í č é ž ý Í ě ť ě ě ž é úř ž ř ú ý ř žá ý ý ř ú ý ý ůž ý ř á ě á á ř ě é á á ě ř á ř á é á á é ž

ž ě é ú ž é ů á ž ú á š ú Í Ť č é ž ě š ý ěž é řá é é Í č é ž ý Í ě ť ě ě ž é úř ž ř ú ý ř žá ý ý ř ú ý ý ůž ý ř á ě á á ř ě é á á ě ř á ř á é á á é ž ň č ý ě ř š ž ř ř é ý á ř é š ě á ú č č ý ě ž é ř á ů á á á ť é ěř ů ť Ť ž č Í úž Ě ě š á é á ě á ř é ř ě ě ž áč ž ě ůž á ž ů á ů é á á á ř é š ě á ž ě š á š é ř áč ý ř ž é ř á ý é ě ž ž ý á ý ů ěř ť ě

Více

Dynamika soustav hmotných bodů

Dynamika soustav hmotných bodů Dynamika soustav hmotných bodů Mechanický model, jehož pohyb je charakterizován pohybem dvou nebo více bodů, nazýváme soustavu hmotných bodů. Pro každý hmotný bod můžeme napsat pohybovou rovnici. Tedy

Více

Regulační technika 04-R2. Modul: Sekce: Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2. Ekvitermní regulace

Regulační technika 04-R2. Modul: Sekce: Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2. Ekvitermní regulace Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2 Charakteristiky vybavení V základním vybavení regulátoru auromatic 620/2 lze regulovat: - kotel, pomocí rozšiřujících modulů VR 30, VR 3 a VR 32 až

Více

e, přičemž R Pro termistor, který máte k dispozici, platí rovnice

e, přičemž R Pro termistor, který máte k dispozici, platí rovnice Nakreslete schéma vyhodnocovacího obvodu pro kapacitní senzor. Základní hodnota kapacity senzoru pf se mění maximálně o pf. omu má odpovídat výstupní napěťový rozsah V až V. Pro základní (klidovou) hodnotu

Více

ý Ť Ú ř ť š ě é ě é ě ě ř ž ý ř ý ý š ý á ý ě Í š ť Ú ř ě Ó Ž ý ý ě ě ř ř Ó Ó ů ř ě ů ř ě č č Ó é ř č Í ě Í ř ř ě Ó č ě Ó Ó Ž é č ř ý ě é Ó Ó š ů Í Ž ř Ž é ý Ž é ě Ž é ř š ě ý Ó ě Ó é Ž é řó Ž Ý ě ě ěž

Více

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I Ústav fyziky a měřicí techniky Pohodlně se usaďte Přednáška co nevidět začne! Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I Web ústavu: ufmt.vscht.cz : @ufmt444 1 Otázka 8 Rovinná rotace, valení válce po nakloněné

Více

Použití. Výhody. Popis. Certifikace. Převodník vodivosti ZEPACOND 800

Použití. Výhody. Popis. Certifikace. Převodník vodivosti ZEPACOND 800 str. 1/8 Použití převodník je určen k měření měrné elektrické vodivosti roztoků pomocí elektrodových i bezelektrodových (indukčních) roztoků a prostřednictvím měření vodivosti k případnému určení koncentrace

Více

i β i α ERP struktury s asynchronními motory

i β i α ERP struktury s asynchronními motory 1. Regulace otáček asynchronního motoru - vektorové řízení Oproti skalárnímu řízení zabezpečuje vektorové řízení vysokou přesnost a dynamiku veličin v ustálených i přechodných stavech. Jeho princip vychází

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Mechanika kapalin a plynů Hydrostatika - studuje podmínky rovnováhy kapalin. Aerostatika - studuje podmínky rovnováhy

Více

1141 HYA (Hydraulika)

1141 HYA (Hydraulika) ČVUT v Praze, fakulta stavební katedra hydrauliky a hydrologie (K4) Přednáškové slidy předmětu 4 HYA (Hydraulika) verze: 09/008 K4 Fv ČVUT Tato webová stránka nabízí k nahlédnutí/stažení řadu pdf souborů

Více

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ««KOSIQYBNSIA SOCIALISTI С KA i i ř U H i M m É (22) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ Přihlášeno 28 11 83 (21) (PV 8828-33) (40) Zveřejněno 16 07 85 240561 (Ml CWř (51) Int. CM F 22 В 33/12 OMD MO

Více

Numerické řešení 2D stlačitelného proudění s kondenzací. Michal Seifert

Numerické řešení 2D stlačitelného proudění s kondenzací. Michal Seifert Numerické řešení 2D stlačitelného proudění s kondenzací Michal Seifert Úkoly diplomové práce Popsat matematické modely proudící tekutiny Popis numerických metod založených na metodě konečných objemů Porovnání

Více

VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY

VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY OBSAH Vzduchotechnické Strana Technické informace 4-5 Varianty použití 6 Kódování VZT jednotek 7 Jmenovitá data 8 Regulátory otáček Systemair 9 - Rychlý výběr VZT Ventilátorové

Více

9 Charakter proudění v zařízeních

9 Charakter proudění v zařízeních 9 Charakter proudění v zařízeních Egon Eckert, Miloš Marek, Lubomír Neužil, Jiří Vlček A Výpočtové vztahy Jedním ze způsobů, který nám v praxi umožňuje získat alespoň omezené informace o charakteru proudění

Více

KP MINI KP MINI CONTROL

KP MINI KP MINI CONTROL Elektrické servomotory otočné jednootáčkové KP MINI KP MINI CONTROL Typová čísla, 52 998 KP MINI Č - 1 POUŽITÍ Servomotory KP MINI jsou určeny pro pohon armatur (kulových ventilů a klapek), žaluzií, vzduchotechnických

Více

215.1.18 REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ

215.1.18 REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ 215.1.18 REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ ÚVOD Reologie se zabývá vlastnostmi látek za podmínek jejich deformace toku. Reologická měření si kladou za cíl stanovení materiálových parametrů látek při

Více

Martin Červenka, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

Martin Červenka, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika NUMERICKÉ ŘEŠENÍ BUDÍCÍCH SIL NA LOPATKY ROTORU ZA RŮZNÝCH OKRAJOVÝCH PODMÍNEK SVOČ FST 2008 ABSTRAKT Martin Červenka, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika Úkolem

Více

OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011. Josef Obršlík, Michal Zoblivý

OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011. Josef Obršlík, Michal Zoblivý OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011 Josef Obršlík, Michal Zoblivý OBSAH - V čem je problém (tepelný výkon reaktoru za provozu a po odstavení) - Kritické Bezpečnostní funkce - Podkritičnost - Chlazení

Více

Vytápění BT01 TZB II cvičení

Vytápění BT01 TZB II cvičení CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Vytápění BT01 TZB II cvičení Zadání U zadaného RD nadimenzujte potrubní rozvody

Více

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje Lenka Heraltová Katedra jaderných reaktorů Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze 1 Výroba energie v České republice Typy zdrojů elektrické energie

Více

AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, Brno

AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, Brno AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, 612 00 Brno Popis Prototyp automatického kotle o výkonu 100 kw

Více

Kompaktní vzduch-voda

Kompaktní vzduch-voda Kompaktní vzduch-voda AWX Technické parametry Technický popis TČ Tepelné čerpadlo vzduch-voda s označením AWX je kompaktní zařízení, které bude po instalaci ve venkovním prostředí napojeno na otopnou soustavu

Více

11. přednáška 10. prosince Kapitola 3. Úvod do teorie diferenciálních rovnic. Obyčejná diferenciální rovnice řádu n (ODR řádu n) je vztah

11. přednáška 10. prosince Kapitola 3. Úvod do teorie diferenciálních rovnic. Obyčejná diferenciální rovnice řádu n (ODR řádu n) je vztah 11. přednáška 10. prosince 2007 Kapitola 3. Úvod do teorie diferenciálních rovnic. Obyčejná diferenciální rovnice řádu n (ODR řádu n) je vztah F (x, y, y, y,..., y (n) ) = 0 mezi argumentem x funkce jedné

Více

Jaderná elektrárna. Martin Šturc

Jaderná elektrárna. Martin Šturc Jaderná elektrárna Martin Šturc Princip funkce Štěpení jader Štěpení jader Štěpení těžkých se nejsnáze vyvolá neutronem. Přestože štěpení jader je vždy exotermická reakce, musí mít dopadající neutron určitou

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 1» ) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 257070 (ID (BI) (22) Přihlášeno 21 08 86 (21) PV 6134-86.В (SI) Int. Cl. 4 G 21 С 15/16 ÚFTAD PRO VYNÁLEZY A

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 2.1 OBECNÉ ZÁKLADY EL. POHONŮ 2. ELEKTRICKÉ POHONY Pod pojmem elektrický pohon rozumíme soubor elektromechanických vazeb a vztahů mezi elektromechanickou

Více

Václav Uruba home.zcu.cz/~uruba ZČU FSt, KKE Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., ČVUT v Praze, FS, UK MFF

Václav Uruba home.zcu.cz/~uruba ZČU FSt, KKE Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., ČVUT v Praze, FS, UK MFF Václav Uruba uruba@fst.zcu.cz home.zcu.cz/~uruba ZČU FSt, KKE Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., ČVUT v Praze, FS, UK MFF 0.11.14 Mechanika tekumn 1/13 1 Mechanika teku,n - přednášky 1. Úvod, pojmy, definice.

Více

1. Změřte momenty setrvačnosti kvádru vzhledem k hlavním osám setrvačnosti.

1. Změřte momenty setrvačnosti kvádru vzhledem k hlavním osám setrvačnosti. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte momenty setrvačnosti kvádru vzhledem k hlavním osám setrvačnosti.. Určete složky jednotkového vektoru ve směru zadané obecné osy rotace kvádru v souřadné soustavě dané hlavními

Více

Parní turbíny Rovnotlaký stupeň

Parní turbíny Rovnotlaký stupeň Parní turbíny Dominanci parních turbín v energetickém průmyslu vyvolaly provozní a ekonomické výhody,zejména: Menší investiční náklady, hmotnost a obestavěný prostor, vztažený na jednotku výkonu. Možnost

Více

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami S připojením napájecího napětí Měření efektivní hodnoty Pouzdro P13/70 pro montáž na lištu Použití Převodník SINEAX U 554 (obr. 1) převádí sinusové nebo zkreslené střídavé napětí na vnucený stejnosměrný

Více

SVAŘOVÁNÍ KOMPONENT JADERNÝCH ELEKTRÁREN I.

SVAŘOVÁNÍ KOMPONENT JADERNÝCH ELEKTRÁREN I. SVAŘOVÁNÍ KOMPONENT JADERNÝCH ELEKTRÁREN I. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Český svářečský ústav s.r.o., Areál VŠB TU Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava Poruba, Česká republika Annotation: This

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ REPUBLIKA ( 19 ) (И) ÍBl) [Ы) (23) Výsuvnípriorila (22) Přihlášeno u 03 81 PV 1769-81. (75) Autor vynálezu

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ REPUBLIKA ( 19 ) (И) ÍBl) [Ы) (23) Výsuvnípriorila (22) Přihlášeno u 03 81 PV 1769-81. (75) Autor vynálezu ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 19 ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ [Ы) (23) Výsuvnípriorila (22) Přihlášeno u 03 81 PV 1769-81 225 084 (И) ÍBl) (51) Int. Cl.' G 01 T 1/17 ÚŘAD PRO VYNÁLEZY

Více

Základy elektrických pohonů, oteplování,ochlazování motorů

Základy elektrických pohonů, oteplování,ochlazování motorů Základy elektrických pohonů, oteplování,ochlazování motorů Určeno pro studenty komb. formy FMMI předmětu 452702 / 04 Elektrotechnika Zpracoval: Jan Dudek únor 2007 Elektrický pohon Definice (dle ČSN 34

Více

š á Ó ě š á á á Ť ž ě š á á ň á Ž á š Ř Ť Š Í ě Č á á Í á á Á š Íá ž ě á á á Ž ě š ň š ď á Č á ň ž ě Ť ě ě á Ť ň Ť á ě š ž ě Ť Ž á ě á á ě Í ť š á Ž š š Í á á á á ň ž Í ě Ť á á š ž š á ě Ť á á Č á Ť Ď

Více

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky KLÍČOVÉ VLASTNOSTI SYSTÉMU POPIS SOUČASNÉHO STAVU 1. Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky 2. Jednotlivé panely interaktivního

Více